Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L'abús econòmic a les persones grans, qüestió de gènere, edat i dependència
Autor/es Vaquer Reixach, Núria ; Alonso Bigler, Sofia
Matèries en català: Persones grans -- Maltractament
Matèries en castella: Ancianos -- Malos tratos
Matèries en anglès: Older people Abuse of
Resum-abstract:  L’abús econòmic a les persones grans és una forma de maltractament pel qual la persona gran perd la seva autonomia financera fins al punt que no pot resoldre els problemes del dia a dia. La falta de conscienciació de la mateixa persona gran fa que aquest sigui un problema actual molt poc visible, per no dir invisible socialment parlant. Actualment hi ha molt pocs estudis que quantifiquin els casos de maltractament de persones grans, i molt menys estudis que quantifiquin els casos de maltractament per abús econòmic a la persona gran. D’una forma molt humil hem volgut analitzar, a partir de les dades que la nostra tasca diària ens posa a l’abast, quin és el perfil de les persones víctimes d’abús econòmic des de dos punts de vista: les persones que sol·liciten ser valorades a través del Programa de Prioritat Social, i les persones que ocupen places residencials públiques o concertades del Consell de Mallorca - IMAS. Aquest estudi ens ha permès constatar que el gènere, l’edat i la dependència són factors a tenir en compte a l’hora de determinar la vulnerabilitat de les persones grans a ser víctimes d’algun tipus de maltractament, i que aquest maltractament en el 50 per cent dels casos està provocat per un fill o una filla. Hem d’apostar per programes de sensibilització i informació a la societat en general, per tal que, quan siguem grans, no siguem tan vulnerables, i per tal que els professionals tinguin cura de nosaltres d’una forma responsable i respectant la nostra voluntat. ; El abuso económico a las personas mayores es una forma de maltrato por el cual la persona mayor pierde su autonomía financiera hasta el punto de no poder resolver sus problemas del día a día. La falta de concienciación de la propia persona mayor hace que sea un problema actual muy poco visible, por no decir invisible socialmente hablando. Actualmente existen muy pocos estudios que cuantifiquen los casos de maltrato a las personas mayores, y mucho menos que cuantifiquen los casos de maltrato por abuso económico a la persona mayor. De una forma muy humilde hemos querido analizar, a partir de los datos que nuestra actividad diaria nos pone al alcance, cual es el perfil de las personas víctimas de abuso económico desde dos puntos de vista, las personas que solicitan ser valoradas a través del Programa de Prioritat Social, y las personas que están ingresadas en plazas residenciales públicas o concertadas del Consell de Mallorca - IMAS. Este estudio nos ha permitido constatar que el género, la edad y la dependencia son factores a tener en cuenta a la hora de determinar la vulnerabilidad de las personas mayores a ser víctimas de algún tipo de maltrato, y como este maltrato en el 50% de los casos está infligido por parte de un hijo y/o hija. Hemos de apostar por programas de sensibilización e información a la sociedad en general, para que cuando seamos mayores no seamos tan vulnerables y para que los profesionales nos cuiden de forma responsable y respetando nuestra voluntad.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2015, pp 375-389
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess