Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Habitatges de protecció pública, en règim de lloguer de renda baixa, destinats a persones de més de 65 anys al municipi de Palma
Autor/es Rodríguez García, Alicia
Matèries en català: Habitatge públic ; Persones grans ; Ciències socials
Matèries en castella: Viviendas ; Ancianos
Matèries en anglès: Public housing ; Older people ; Social sciences
Resum-abstract:  L’habitatge és un element fonamental en la vida de qualsevol persona i esdevé primordial per a les persones que tenen més de 65 anys. A la II Assemblea Mundial sobre l’Envelliment, que va tenir lloc a Madrid l’any 2002, va quedar ben palès que, per a la gent gran, l’habitatge i el seu entorn són particularment importants a causa de factors com l’accessibilitat i la seguretat, la càrrega financera que implica mantenir una casa i la importància de la seguretat emocional i psicològica que ofereix una llar. No obstant això, per una gran majoria, l’habitatge on viu no respon a les seves necessitats. Actualment, a la majoria de països occidentals, es tendeix a prioritzar que les persones grans romanguin a ca seva el màxim de temps possible perquè preservin l’autonomia i la perllonguin en el temps. Sovint, però, l’edat i els recursos econòmics representen un obstacle per assolir aquest propòsit, i és un fet rellevant que aquest col·lectiu de població sigui el que tingui els habitatges en pitjors condicions. Amb aquest estudi es pretén identificar i descriure l’oferta existent al municipi de Palma d’habitatges de protecció pública o socials, en règim de lloguer de renda baixa, destinades a persones que tinguin a partir de 65 anys i recursos econòmics magres. Alhora, volem analitzar les institucions que ostenten la titularitat d’aquests habitatges, quines característiques tenen aquestes llars, els requisits per accedir-hi i el cost econòmic, així com definir a grans trets el perfil socioeconòmic dels llogaters d’aquests habitatges. ; La vivienda es un elemento fundamental en la vida de cualquier persona, convirtiéndose en una cuestión primordial para las personas mayores de 65 años. En la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid en el año 2002, quedó de manifiesto que para las personas mayores la vivienda y el entorno son particularmente importantes debido a factores como la accesibilidad y seguridad, la carga financiera que supone mantener una vivienda y la importante seguridad emocional y psicológica que brinda un hogar. No obstante, para una gran mayoría, su vivienda no responde a sus necesidades. Actualmente, en la mayoría de países occidentales, se tiende a dar prioridad al mantenimiento de las personas mayores en sus domicilios el máximo tiempo posible para preservar así su autonomía y prolongarla en el tiempo, pero en muchas ocasiones, la edad y los recursos económicos representan un obstáculo para conseguir este propósito, siendo un hecho relevante que este colectivo de población dispone de las viviendas en peores condiciones. Con este estudio se pretende identificar y describir la oferta actual existente en el municipio de Palma de viviendas de Protección Pública o Sociales en régimen de alquiler de renta baja destinadas a personas mayores de 65 años con escasos recursos económicos. Al mismo tiempo, analizar las instituciones que ostentan su titularidad, las características de las viviendas, los requisitos de acceso y el coste económico, así como definir, a grandes rasgos, el perfil socioeconómico de los arrendatarios de este tipo de viviendas.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, pp 467-497
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess