Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Centre de Formentera: els inicis en qüestió de dependència
Autor/es Redondo i Ferrer, Carmel ; Uriarte Ituiño, Marta ; López Fernández, Aroa
Matèries en català: Centres de dia per a persones grans -- Illes Balears -- Formentera ; Ciències socials
Matèries en castella: Centros de día para ancianos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Day care centers for the aged Spain Formentera ; Social sciences
Resum-abstract:  Fins ara l’atenció i els serveis sociosanitaris específics per a la tercera edat i els malalts crònics han estat gairebé inexistents a Formentera; el tipus d’assistència que s’ha donat ha estat majoritàriament d’ajuda o de suport mitjançant el curador informal. És un fet que els trets particulars que presenta Formentera plantegen unes necessitats especials; així, cal un esforç per aconseguir una equiparació en les prestacions i els serveis existents a la resta d’illes. La construcció d’un centre de dia suposa un pas important per superar aquesta mancança de recursos, i alhora és un projecte necessari i esperat a l’illa. Segons les dades demogràfiques, la de Formentera serà una població envellida; aquest centre garantirà a la població una millor qualitat d’atenció i de vida, donant resposta i cobertura a les necessitats de les persones dependents, amb serveis que, d’altra banda, són de primera necessitat. Aquest projecte suposa un repte tant institucional com professional. Les característiques de Formentera fan que el centre estigui plantejat per donar assistència als tres col·lectius més vulnerables i desprotegits: persones grans dependents, persones amb algun tipus de discapacitat i persones amb malaltia mental; d’aquesta manera ens trobam davant tres centres dins una mateixa instal·lació. Així, el Programa Bàsic del Centre s’inscriu dins una estratègia institucional dirigida a oferir un marc terapèutic que faciliti confiança i seguretat a l’usuari i que mitjançant el suport i l’ensenyament permeti treballar les capacitats conservades, millorant l’autonomia i alentint el procés de dependència. Cal destacar la novetat del recurs per als habitants de Formentera, juntament amb un factor cultural molt arrelat a l’illa, que estableix la cura de les persones grans a casa i sota la figura d’algun familiar. Malgrat això, les actuals previsions indiquen un debilitament d’aquesta xarxa de cures, circumstància que ve provocada per diversos factors: el canvi en el rol social de la dona, l’envelliment i augment de la fragilitat dels cuidadors, així com l’estrès del cuidador / la cuidadora, habitualment generat per una situació de cures llarga i intensa —i sovint difícil— en absència d’un suport adequat. ; Hasta ahora la atención y los servicios sociosanitarios específicos para la tercera edad y los enfermos crónicos han sido casi inexistentes en Formentera; el tipo de asistencia dirigida ha sido mayoritariamente de ayuda o apoyo mediante el cuidador informal. Es un hecho que las particulares condiciones que presenta la isla plantean unas necesidades especiales, así hace falta un esfuerzo para conseguir una equiparación en las prestaciones y servicios existentes en el resto de islas y donde la construcción de un centro de día en Formentera supone un paso importante para superar la carencia de recursos o estructuras sociosanitarias. Este Centro de día es un proyecto necesario y esperado en la isla, que prevé paliar el déficit sociosanitario existente hasta ahora. Según los datos demográficos, Formentera, en un futuro, será una población envejecida; este centro garantizará a la población una mejor calidad de atención y de vida, dando respuesta y cobertura a las necesidades de las persones dependientes con servicios que, por otro lado, son de primera necesidad. La puesta en marcha de este proyecto supone un reto tanto a nivel institucional como profesional. Las características de Formentera (tamaño, población, aislamiento, etc.), hacen que el proyecto de centro de día esté planteado para dar asistencia a los tres colectivos más vulnerables y desprotegidos: personas mayores dependientes, personas con algún tipo de discapacidad y personas con enfermedad mental, de este modo nos encontramos ante tres centros de día dentro de una misma instalación. Así, el Programa Básico del Centro se inscribe dentro de una estrategia institucional dirigida a ofrecer un marco terapéutico que facilite confianza y seguridad al usuario y que, a través del apoyo y la enseñanza, permita trabajar sobre las capacidades conservadas mejorando la autonomía y ralentizando el proceso de dependencia. También se tiene que destacar la novedad del recurso para los habitantes de la isla y un factor cultural muy arraigado en la población de Formentera que establece el cuidado de los mayores en casa y bajo la figura de algún familiar. Sin embargo, las actuales previsiones indican un debilitamiento de esta red de apoyo, circunstancia que viene provocada por varios factores: el cambio en el rol social de la mujer, el envejecimiento y aumento de la fragilidad de los cuidadores, así como el estrés del cuidador/a habitualmente generado por una situación de curas larga e intensa —y a menudo difícil— en ausencia de un apoyo adecuado.
Font:  Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, pp 185-205
Identificador:  2174-7997
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess