Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El finançament de l’educació a les Illes Balears
Autor/es Capó, Javier ; Oliver, Xisco
Matèries en català: Educació -- Finançament -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Enseñanza -- Finanzas -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education Finance -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  L‘objectiu d’aquest capítol és analitzar el finançament de l’educació a Espanya i, més en concret, a les Illes Balears. L’estudi analitza els efectes de la crisi sobre el finançament de l’educació, tant de la universitària com de la no universitària. Les principals conclusions que se n’extreuen són les següents: Espanya dedica un esforç inferior a l’educació que els seus veïns europeus. Al seu torn, les Illes Balears, tot i dedicar un percentatge de despesa pública a l’educació (20%) semblant a la mitjana estatal, l’esforç en termes de la producció és sensiblement inferior a aquesta mateixa mitjana (3%, enfront del 4,5 % estatal). Òbviament això repercuteix en una despesa més baixa per estudiant, malgrat que les Illes Balears siguin una de les regions amb un índex de fracàs i abandonament escolar més elevats d’Espanya. Tot això s’ha vist agreujat per la crisi en la qual ens trobem immersos, que ha fet que es reduís la despesa pública en educació, tant per a l’ensenyament universitari com el no universitari. Finalment, el capítol es tanca examinant alternatives al model de finançament actual i que s’apliquen en altres països. ; El objetivo del presente capítulo es analizar la financiación de la educación en España y, en particular, en Baleares. El estudio analiza los efectos de la crisis sobre la financiación de la educación, tanto de la educación universitaria como de la no universitaria. Las principales conclusiones que se extraen son las siguientes. España dedica un esfuerzo inferior en educación que sus vecinos europeos. A su vez, Baleares, pese a dedicar un porcentaje similar de gasto público a la educación (20%) a la media nacional, el esfuerzo en términos de la producción es sensiblemente inferior a la media estatal (3%, frente al 4,5% estatal). Obviamente, esto repercute en un gasto por estudiante inferior, pese a que Baleares es una de las regiones con una tasa de fracaso y abandono escolar más altas de España. Todo ello se ha visto agravado por la crisis en la que nos encontramos inmersos que ha hecho que se reduzcan los gastos públicos en educación, tanto para la enseñanza no universitaria como para la universitaria. Finalmente, el capítulo se cierra comentando alternativas al modelo de financiación actual y que se aplican en otros países.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 172-203
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess