El Mirall


El Mirall

 

El Mirall

 

El Mirall és una revista editada per la Obra Cultura Balear, el primer número va aparèixer el gener de 1987, inicialment la seva periodicitat era quinzenal, a partir del número 10, la seva periodicitat passà a ser mensual. El seu primer director va ser Climent Picornell, i entre l’equip de redacció podem destacar Pere Estelrich, Joan Font, Miquel Cardell, Catalina Mir, Francesca Sastre i Gaspar Valero.

El 1995, sota direcció de Gaspar Valero passà a ser una publicació bimensual i s’incorporaren a l’equip de redacció Macià Blàsquez, Francesca Bosch, Rosa Calafat i David Ginard, entre d’altres. El 1998 torna ser una revista mensual. L’any 2004 sota la presidència de Jaume Lladó, tornà a la periodicitat bimensual.

El 2013, la revista entra en crisi i va estar a punt de desaparèixer, i des del 2015 és la empresa cultural Mutus, que s’encarrega de la redacció, producció i difusió de la revista.

El mirall ha estat un referent en la defensa i difusió de la llengua, cultura i història pròpia de les nostres illes.

Aquesta col-lecció consta de 248 articles