boletinJurisprudencia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/page/about <h3>Presentació</h3> <p>La dita avui Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears va néixer l'any 1988, en virtut d'acord de la junta general de l'Il-lustre Col-legi d'Advocats de les Illes Balears celebrada el 21 de gener de 1988, la qual va aprovar els estatuts per què s'havia de regir, i facultava alhora &nbsp;l&rsquo;Excm. Sr. Degà de dit Col-legi per atorgar l'escriptura fundacional; circumstància que va tenir lloc el 24 de Mar de 1988 davant el Notari que va ser de Palma Rafael Gil Mendoza. Ulteriorment, per Decret 88/1994, de 13 de Juliol, del Govern de les Illes Balears, es va reconèixer l'Acadèmia com a Corporació de Dret Públic i s&rsquo;aprovaren els seus estatuts.</p> <p>Integren l'Acadèmia vint Acadèmics de número -a més dels Acadèmics emèrits, d'honor i corresponents- en representació dels diversos operadors jurídics de la nostra Comunitat Autònoma i de les diverses branques del Dret. Des de la seva creació, la Corporació ha vingut aportant a la societat civil una gran quantitat d&rsquo;obres de contingut jurídic com a conseq&uuml;ència dels successius discursos d'ingrés, d'inauguració dels cursos acadèmics, de les conferències i les taules de debat, dels treballs que han optat al Premi Luis Pascual González -institu&iuml;t per l'Acadèmia per premiar obres destacades en matèria de Dret civil balear- i de les dues comissions acadèmiques -de Dret Públic i de Dret Privat- que cada any aborden temes d'especial interès per al seu estudi, especialment els que tenen relació amb el nostre dret propi. Tots aquests laboriosos treballs, que s'han realitzat any rere any, han tingut el seu reconeixement formal amb la concessió del títol de &quot;Reial&quot; a l'Acadèmia per part de Sa Majestat el Rei Felipe VI, segons consta a la credencial n&ordm; 156 / 2015 de data 12 de Maig.<br /> </p> <p>L'article 37 dels estatuts de la Corporació li imposen l'obligació de publicar els discursos d'inauguració de curs, els d'ingrés de nous Acadèmics i les memòries anuals. També s&rsquo;acordà que es publiquessin els dictàmens emesos, les conferències impartides, les actes dels congressos jurídics i les obres premiades en els concursos convocats per l'Acadèmia, així com qualsevol altre treball que es consideri d'interès. En compliment del precepte s'han publicat els successius Butlletins de l'Acadèmia, sent el primer d&rsquo;aquests (I) de l'any 1989. Actualment s&rsquo;estan elaborant les tasques d'impressió del número XVI.<br /> </p> <p>A partir del Butlletí XI, el contingut d&rsquo;aquest va ser objecte d'una reestructuració, amb importants millores. Es procedí a una sistematització dels treballs publicats segons els actes acadèmics de què procedien (discursos d'obertura de curs o d'ingrés, conferències, taules rodones, treballs guardonats en els successius Premis Luis Pascual González) i s&rsquo;iniciaren unes seccions comprensives de les produccions de les Comissions acadèmiques de Dret públic i de Dret privat, que han estat d'especial interès, en abordar temes de veritable actualitat i relacionats amb el Dret propi. Així mateix s'insereix per primera vegada al butlletí un text introductori de cadascun dels treballs publicats i una relació dels seus autors, amb un breu currículum d&rsquo;aquests. A les primeres pàgines dels butlletins es fa esment dels membres de la Reial Acadèmia (Acadèmics de número, emèrits, d'honor i morts) així com dels qui componen la Junta de Govern.<br /> </p> <p>A més dels índexs amb que s'obre cadascun dels butlletins, els números X i XV contenen un índex general dels treballs publicats anteriorment: els que van de l&rsquo;I al IX en el primer, i del X a XIV en el segon, agrupant-los per autors, per la matèria tractada i per l'activitat acadèmica que n&rsquo;ha estat la causant. Això permet un coneixement general del contingut dels butlletins, alhora que és també una mostra fidedigna de l'interès dels temes tractats, de la seva especial dedicació al nostre Dret propi i de la seva extensió a les diverses branques del Dret.<br /> </p> <p>Per això és de justícia l'agra&iuml;ment a la Universitat de les Illes Balears per haver fet possible el general coneixement dels Butlletins de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears mitjanant la seva inclusió a la Biblioteca Digital.</p> <p>Miquel Masot Miquel<br /> President de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears</p> <p><strong>Continguts</strong></p> en Thu, 25 Jan 2024 03:43:48 CET Thu, 25 Jan 2024 04:07:27 CET unknown unknown Transferencias coactivas de los derechos subjetivos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1989_t001_005 Consecuencias del principio Non bis in idem en Derecho Penal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1989_t001_017 Discurso de ingreso del Académico de número de la de Jurisprudencia y Legislación de Baleares, bajo el título: 'De nuevo sobre la multipropiedad' https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1989_t001_033 Contestación al discurso Eduardo Martínez-Piñeiro Camares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1989_t001_051 Discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares que presenta el académico electo bajo el título de 'La solución de los conflictos entre particulares por causa de las retenciones tributarias' https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1989_t001_059 Contestación al discurso de Tomas Mir de la Fuente https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1989_t001_081 Status del accionista minoritario en la nueva Ley de sociedades anónimas https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1992_t002_007 Contestación al discurso de José Zaforteza Calvet https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1992_t002_029 En torno al Derecho de propiedad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1992_t002_035 Contestación al discurso de Raimundo Clar Garau https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1992_t002_053 Consideraciones en torno al Litisconsorcio necesario y los vínculos de solidaridad pasiva https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1992_t002_063 Contestación al discurso de Francisco Javier Muñoz Jiménez https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1992_t002_091 Libertad dispositiva 'Mortis causa' y el Derecho Civil en Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1992_t002_095 Contestación al discurso de Jaime Ferrer Pons https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1992_t002_111 El Código Civil y su aplicación en el Derecho Civil Balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1992_t002_125 In memoriam (en la muerte del Ilmo. Señor Don Francisco Noguera Roig) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1996_t003_005 Seguridad jurídica y Registro de la Propiedad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1996_t003_017 Contestación al discurso de ingreso del académico de número de la de Legislación y Jurisprudencia de Baleares, Iltmo. Sr. Don Francisco Téllez Miguélez https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1996_t003_039 La potestad sancionadora de la Administración y las garantías constitucionales y penales https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1996_t003_049 La complicada historia de las disposiciones finales y transitorias de la Compilación del Derecho Civil de Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1996_t003_069 Rasgos de la circunstancia mixta de parentesco https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1996_t003_083 Sentencia Nº 1/92 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1996_t003_105 Sentencia Nº 1/90 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1996_t003_149 Sentencia 2/90 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1996_t003_167 Sentencia 492; Sentencia 1/91 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1996_t003_191 In memoriam https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1999_t004_005 La nueva LAU, alguno de sus supuestos más problemáticos y tratamiento jurisprudencial https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1999_t004_013 El matrimonio canónico en libertad. Reflexiones al hilo de las fuentes históricas de su regulación https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1999_t004_039 Discurso de contestación al de ingreso en la Academia de D. Antonio Pérez Ramos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1999_t004_059 ¿Es posible la unificación del Derecho Penal Europeo? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1999_t004_067 Discurso de contestación al de ingreso en la Academia de Rafael Parera Mesquida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1999_t004_089 La autonomia de la voluntad en las relaciones laborales https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1999_t004_095 Discurso de contestación al discurso de ingreso de D. Miguel Suau Rosselló https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1999_t004_137 Influencias del Derecho Privado en el Derecho Publico https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1999_t004_147 La compensación en los procedimientos concursales https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2001_t005_005 Discurso de contestación al de ingreso en la Academia del Ilmo. Sr. D. Bartolomé Sitjar Burguera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2001_t005_017 Discurso de contestación al de ingreso en la Academia del Excmo. Sr. D. Félix Pons Irazazabal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2001_t005_061 Los principios generales del Derecho sucesorio balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2001_t005_073 Uniones estables de pareja en Cataluña https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2001_t005_113 Problemas planteados en torno al Registro Civil del matrimonio canónico https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2001_t005_139 Administración y mercado. Los límites de la iniciativa económica pública https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/bajlib_2001_t005_027 Infracciones urbanísticas y Derecho Penal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2003_t006_005 El hecho de las parejas de hecho sin Derecho https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2003_t006_035 Consideraciones sobre algunos derechos del ciudadano, del administrado y del contribuyente https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2003_t006_071 En torno a los fenómenos inter-normativos: en especial, en el ámbito sucesorio https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2003_t006_097 Discurso de contestación al de ingreso en la Academia del Excmo. Sr. D. José Cerdá Gimeno https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2003_t006_139 Una reflexió, al començament del segle XXI, sobre la vigència a Mallorca i Menorca dels principis successoris romans https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2004_t007_005 La institució pitiüsa de l'acolliment en una quarta part dels milloraments https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2004_t007_035 Un impulso al Derecho Civil Balear: los contornos del Derecho Civil Balear 'posible' https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2004_t007_077 El recurso de casación civil en materia de Derecho privativo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2004_t007_119 Consideraciones sobre la cosa juzgada, a la luz de la nueva regulación dada por el art. 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2006_t008_005 Discurso de contestación al de ingreso en la Academia de Dña. Isabel Tapia Fernández https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2006_t008_055 La institución de la 'Definición' en la compilación de Derecho Civil de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2006_t008_069 Notas para una regulación del derecho de servidumbre forzosa de paso en Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2006_t008_115 Negocios de disposición patrimonial por razón o con ocasión de matrimonio https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2006_t008_151 Discurso de contestación al de ingreso en la Academia del Ilmo. Sr. D. Antonio Monserrat Quintana https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2006_t008_235 El sistema de fonts del Dret Civil Balear (1990 - 2006) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2007_t009_005 El control jurisdiccional de los reglamentos y la cuestión de ilegalidad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2007_t009_057 Discurso de contestación al de ingreso en la Academia de don Pedro Antonio Aguiló Monjo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2007_t009_117 Desheredación de descendientes por denegación de alimentos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2007_t009_137 El futuro del Estado de las Autonomías https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2007_t009_157 Breves notas sobre el delito de maltrato a animales domésticos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2007_t009_171 El apoderamiento o mandato preventivo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2009_t010_011 Sobre el derecho consuetudinario balear como fuente y como tradición jurídica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2009_t010_031 ¿Costumbres normativas aun en el siglo XXI? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2009_t010_085 La refinanciación bancaria y concurso de acreedores. Situación actual y propuestas de reforma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2009_t010_099 Medidas sucesorias a favor del descendiente con incapacidad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2009_t010_111 Necrológicas de académicos fallecidos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2009_t010_125 Índice de los artículos publicados en los nueve primeros boletines de la Academia y relación de las colaboraciones de los académicos en la revista Mísser del Colegio de Abogados de Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2009_t010_169 Derecho Civil de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_017 Llengua i Dret a la comunitat autònoma de les Illes Balears: una opció per la llengua pròpia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_051 Discurs de contestació al d'ingrès a l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears del senyor Josep Maria Quintana Petrus https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_081 El principio de intervención mínima en Derecho Penal: 'realidad o ficción' https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_097 El régimen económico-matrimonial de participación https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_105 El empresario como garante de la seguretat laboral: responsabilidades derivadas del accidente de trabajo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_123 Parejas de hecho e igualdad constitucional. Perspectivas de Derecho sustantivo y procesal en el ordenamiento jurídico balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_163 La cuestión de la reserva ordinaria en el Derecho Foral https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_241 Los procesos de familias: un ejemplo de deficiente regulación https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_297 Comisión académica de Derecho Privado https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_307 Archipiélago e Islas Baleares (Mayores, menores y adyacentes) en la Constitución Española y Estatuto de Autonomía https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_327 El Estado y la ampliación de la zona de los puertos de la comunidad autónoma de las Islas Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_335 Una Biblioteca privada de interés cultural para las Illes Balears (Comentario de la sentencia de 28 de junio de 2009 de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_343 Comentarios a la sentencia nº 76/2009 de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Justicia de las Islas Baleares de fecha de 4 de febrero de 2009, recurso 140/2008. Ponente Fernando Socías Fuster https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_355 Jurisprudencia matrimonial canónica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_369 Relación de los autores de los textos publicados en este número del Boletín https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011_373 Memoria del curso 2009-2010 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012_009 El ciudadano de a pie ante el nuevo Código Penal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012_019 Sesión necrológica en memoria del académico de número don Raimundo Clar Garau https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012_035 Sesión necrológica en memoria del académico de número don Raimundo Clar Garau https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012_043 Félix Pons, el hombre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012_048 Félix Pons Irazazábal, jurista de prestigio notorio https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012_053 Félix Pons, el político https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012_066 Artículos periodísticos en recuerdo de los académicos fallecidos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012_073 Reformas procesales, novedosa oficina judicial e incidencia en el proceso judicial https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012_081 Tradición jurídica civil balear del derecho de toma de agua. Vigencia de las antiguas costumbres https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012_101 La función de la costumbre en el Derecho Medieval de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012_165 Los contratos sucesorios en las Islas Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012_175 La traducción al castellano de las Leyes de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012_218 La publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears de los textos de las actos de los órganos periféricos de la Administración General del Estado en las dos lenguas oficiales en la comunidad autónoma (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2010) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012_226 Relación de los autores de los textos publicados en este número del Boletín https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012_259 Discurso de apertura del curso académico 2011-2012 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t013_019 La codificación civil y la llamada 'cuestión foral' en Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t013_085 La distribución de competencias legislativas entre el Estado y las CCAA en la administración de Justicia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t013_183 Rafael Gil, otro ilustre jurista que nos deja https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t013_208 Necrológica de Rafael Gil Mendoza https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t013_211 Mesa redonda sobre instrucción de las causas penales por el Ministerio fiscal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t013_217 Tribunales Superiores de Justicia, Derecho propio y otras competencias https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t013_241 Naturaleza y funciones de los Tribunales Superiores de Justicia desde una perspectiva constitucional https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t013_277 Reservas Hereditarias y Derecho Civil Balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t013_291 Islas en venta https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t013_341 Las Islas Baleares en la historia del Constitucionalismo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t013_357 Memoria del curso 2011-2012 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_011 Discurso de apertura del curso académico 2012-2013 : Cap a una nova regulació del règim econòmic del matrimoni https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_021 Instituciones de confianza en la ordenación de la sucesión y ejecución de últimas voluntades: evolución comparada y perspectivas de futuro https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_061 Fundamentos de la confianza https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_153 Propiedad, contrato y família: 123 años de evolución de instituciones civiles fundamentales https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_171 De la propietat entesa com un Dret subjectiu al Registre de la Propietat com a mecanisme de seguretat en el tràfic jurídic immobiliari https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_223 Veinticinco años de creación de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_237 25 aniversario de la Academia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_239 Conmemoración del 25 aniversario del otorgamiento de la Escritura Pública de la Fundación de la Academia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_241 Els meus anys de vida acadèmica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_247 La compensación económica por trabajo para la casa en la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares. Configuración y consecuencias https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_259 Reflexiones sobre el trabajo para el hogar y la analogía Legis en el Derecho Civil de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_311 La propiedad de (y en) las Islas Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_319 El 'mar balear' desde la perspectiva competencial https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_337 La projecció del Dret Internacional en la delimitació dels espais marítims de les illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_351 Breves notas sobre la reforma del Código Penal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_359 Reflexiones sobre la reforma del Delito fiscal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_365 El Código de Derecho Canónico a los treinta años de su promulgación https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_373 Notas para una reforma de la Compilación del Derecho Civil de las Illes Balears 'realizable en el acto' https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_387 Las comunidades autónomas como herederos abintestato: primera aproximación https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_419 Notes sobre la regulació de la successió intestada en el Dret Civil de les illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_427 Sucesión intestada. Examen de Derecho comparado https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_455 Actas de las reuniones conjuntas de las comisiones académicas de Derecho Público y Derecho Privado https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_499 Sentencia de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears 4/2012 de 24 d'octubre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_525 Interlocutòria núm. 3/2012 d'11 de juliol de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_533 Relación de los autores de los textos publicados del Boletín https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014_539 Memoria del curso 2012-2013 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_011 Memorias de las actividades de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las islas Baleares durante el curso 2012-2013 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_013 Cláusulas abusivas en la contratación de préstamos hipotecarios https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_029 Competencias sobre las cuestiones prejudiciales del proceso penal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_093 Reflexionando sobre la prejudicialidad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_121 La responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación de la Administración de Justícia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_129 La cesión del uso de la vivienda a no residentes: contrato de alojamiento (de estancias turísticas) en viviendas y el contrato de arrendamiento de temporada, conforme a la Ley del Turismo de las islas Baleares tras la reforma de la Ley de Arrendamientos urbanos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_151 Arrendamientos urbanos: de la Ley Estatal 4/2013 a la Ley General Turística https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_177 Disposición de la vivienda familiar y donaciones entre cónyuges. Algunas consideraciones críticas sobre el anteproyecto de Ley de Régimen patrimonial del matrimonio de 2013 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_191 Elegía a nuestro Derecho Civil https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_279 Censos y alodios o alous https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_289 La normativa reguladora dels censos i alous en l'actualitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_303 Reflexions sobre els alous, la seva abolició i el Dret Civil Balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_319 Censos y alodios: futuro https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_327 Colegios profesionales https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_333 La justicia penal en el banquillo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_343 Apuntes sobre unas ideas manifestadas en una mesa redonda https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_349 El lenguaje de las Leyes (destinadas al 'ciudadano medio') https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_357 La mayúscula inicial en las palabras de las Leyes, particularmente, en Estado y Derecho https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_371 Algunes consideracions sobre el llenguatge de la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_385 Alternativas terminológicas a la condición de imputado https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_399 Ponencia sobre la Diffinitio (Arts. 50 y 51 y 77 CDCIB) y propuesta de resolución de las cuestiones que plantea https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_421 Comunicación https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_461 De los pactos de renuncia de herencia (Art. 77) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_465 Comunicación https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_477 Acta de la sesión de la Comisión Académica de Derecho Privado celebrada el dia 28 de abril de 2014 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_481 Índices de los artículos publicados en los boletines de la Academia números X a XIV y relación de las colaboraciones de los académicos en la revista Mísser del ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_489 Relación de los autores de los textos publicados en este número del Boletín https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015_513 Memoria de las actividades de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears durante el curso 2013-2014 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_011 Corrupció i regeneració social en temps de Ramon Llull https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_033 Mesa redonda sobre el reglamento sucesorio europeo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_059 El reglamento (UE) nº 650/2012 en materia sucesoria: su integración en el Derecho interregional español https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_061 El certificado sucesorio europeo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_073 Mesa redonda sobre "El control de los fondos públicos, ¿Asignatura pendiente?" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_095 El control de los fondos públicos: generalidades y especial referencia al control externo autonómico https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_097 El control de los fondos públicos en la Unión Europea https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_111 XII Premio Luis Pascual González https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_125 La responsabilidad del cónyuge no deudor ante terceros por obligaciones contraídas en el sostenimiento de la familia y el deber de la información entre cónyuges en el anteproyecto de Ley de Régimen Patrimonial del Matrimonio https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_127 La aparición de la responsabilidad subsidiaria del cónyuge no contratante en la Compilación de 1990 relatada por un testigo presencial https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_201 Mesa redonda sobre "La Ley concursal y sus modificaciones, con especial consideración de las más recientes" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_221 El convenio tras la reforma del RD 11/2014 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_225 Mesa redonda sobre "Ética jurídica: abogacía, judicatura, notariado" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_241 Ética jurídica dels "Míssers" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_245 Breu introducció a una possible Ètica judicial https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_255 Ética jurídica: notariado https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_263 Mesa redonda sobre "Los arbitrajes tras la ley 11/2011 de 20 de mayo: una visión crítica" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_271 Cultura arbitral https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_273 Notas sobre el arbitraje de equidad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_279 La anulación del Laudo arbitral https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_291 Comisión académica de Derecho Público https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_317 EL "Nomen iuris" de los recursos: entre la Filología y el Derecho y entre el Derecho Procesal y el Administrativo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_321 Notas a propósito de la llamada Doctrina Parot y la reforma del Código Penal (LO 1/2015, de 30 de marzo). https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_451 El régimen jurídico de las sociedades mixtas urbanísticas locales https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_467 Comisión académica de Derecho privado. Estudios jurídicos sobre las parejas no casadas https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_483 Parejas no matrimoniales https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_487 Informe apresurado sobre un aspecto de la propuesta del académico don Carlos Jiménez Gallego sobre la reforma de la Ley de parejas estables de la comunidad autónoma de las Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_539 Grandes concordancias y leves disidencias con una magnífica ponencia; y una reflexión final en favor de la Ley de parejas estables balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_547 Notas sobre la regulación de las parejas no matrimoniales https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_557 Análisis de ciertas cuestiones que se han presentado, recientemente, sobre las parejas estables. Una especial referencia a la llamada "Pensión de viudedad". https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_563 Unas notas sobre el ámbito 'genérico' del tema de 'parejas no casadas' https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_597 Acta de la sesión de la Comisión académica del Derecho Privado celebrada el dia 21 de abril de 2015 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016_669 Memoria de las actividades de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears durante el curso 2014-2015 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_011 Discurso de apertura del curso académico 2015-2016; Crisis económica, base del negocio y cláusula rebus sic stantibus en la doctrina del Tribunal Supremo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_035 Sesión de ingreso en la Real Academia Carlos Gómez Martínez https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_063 Dret Processal del consumidor. El tractament judicial de les clàusules abusives https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_067 La apreciación de oficio de la nulidad de las cláusulas abusivas https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_119 Mesa de debate sobre "La nueva jurisdicción voluntaria" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_135 Primera aproximación a la Ley de jurisdicción voluntaria https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_137 El letrado de la administración de justicia en la nueva Ley de jurisdicción voluntaria https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_161 Actuaciones notariales en la nueva Ley de Jurisdicción voluntaria https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_173 Mesa de debate sobre "Las recientes reformas del proceso penal" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_197 Breve apunte sobre las sucesivas reformas del proceso penal en el último año (2015) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_199 Las nuevas diligencias de investigación tecnológica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_221 La reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal por la Ley 41/ 2015: Las nuevas medidas de de agilización procesal y de fortalecimiento de las garantías procesales https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_231 XIII Premio Luis Pascual González https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_257 La situación jurídica de la mujer casada en el Derecho Histórico Balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_261 La aplicación supletoria del Derecho Civil Estatal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_331 Mesa de debate sobre "La Ley 25/2015 de segunda oportunidad ¿La supone realmente?" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_341 Acuerdo extrajudicial de pagos y segunda oportunidad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_345 Los procesos para obtener la segunda oportunidad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_359 Mesa de debate sobre "Aspectos de los delitos contra el patrimonio y contra el orden soioeconómico tras la reforma de 2015" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_377 De la apropiación indebida a la administración desleal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_381 La malversación https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_411 Insolvencias punibles y corrupción en los negocios https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_419 Mesa de debate sobre “La coordinación entre catastro y registro ¿misión imposible?" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_427 La coordinación entre catastro y registro ¿Misión imposible? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_431 Coordinación Catastro Registro de la Propiedad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_441 La actuación notarial en la coordinación de la descripción catastral y registral de fincas https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_457 Comisión académica de Derecho Público https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_471 Las leyes meramente derogatorias, Hic et Nunc (… et semper) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_475 Comisión académica de Derecho Privado https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_533 Sustituciones fideicomisarias. Perspectiva comparada https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_537 La sustitución fideicomisaria en las Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_579 La sustitución fideicomisaria, en el libro I y II CDCIB, a la luz de sus antecedentes históricos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_635 Acta de la reunión de la comisión académica de Derecho Privado celebrada el dia 26 de abril de 2016 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_679 Algunas cuestiones sobre la adquisición de la herencia en Derecho Germánico y en Derecho Español https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_683 Algunas consideraciones sobre la compensación económica del trabajo para la familia y su incidencia en el Derecho Civil de las Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017_701 Discurso de apertura del curso académico 2016-2017 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_035 Sesión de ingreso en la Real Academia del profesor Dr. Don Joan Oliver Araujo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_093 Discurs de resposta al d'ingrés de l'il·lustríssim sr. Joan Oliver Araujo a la Reial Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_151 XIV Premio Luis Pascual González https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_159 La competencia legislativa del Parlamento de las Illes Balears y su ejercicio, ex art. 30,27 EAIB https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_223 Notas sobre la generalización de la segunda instancia penal. Nuevo recurso y viejas cuestiones https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_235 Consecuencias de la reforma del recurso de apelación penal por la Ley 41/2015, de 5 de octubre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_263 Reglamento europeo (UE) 2016/1103 de 24 de junio de 2016 sobre regímenes económico matrimoniales: ley aplicable https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_274 Los estudios de derecho de los mallorquines: de la época medieval a la creación de la actual universidad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_303 Los estudios de derecho en Mallorca en la época actual https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_313 Los estados insulares y el Derecho Internacional https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_321 Las islas ante el Derecho del mar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_331 Estudio sobre las Leyes 8/2015, de 22 de julio y 26/2015, de 28 de julio de protección de la infancia y de la adolescencia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_341 La introducción https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_343 Derechos y deberes de los menores: Modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2015 y por la Ley 26/2015 en la Ley (parcialmente) Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_347 Algunas reflexiones sobre aspectos de Derecho Administrativo derivasdos de las Leyes Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y ordinaria 26/2015, de 28 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescenciaº https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_369 Protección de la infancia y adolescencia. Aspectos procesales. Modificación parcial de la Ley de enjuiciamiento civil https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_389 Principales reformas de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia en materia de adopción internacional https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_407 Las armas y la conciencia especial (referencia al caso español) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_427 Regalisme i antiregalisme a la Menorca angloespanyola del segle XVIII https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_451 Unos dos centenares de proverbios lulianos, más o menos jurídicos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018_465 Presentación https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2018_t019_007 Las fuentes del Derecho Civil Balear y su aplicación, tras la reforma por ley 7/2017, de 3 de agosto https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2018_t019_009 Apuntes en torno al nuevo artículo 1 de la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2018_t019_047 El régimen económico del matrimonio en nuestras islas tras las apresuradas reformas de la Ley 7/2017 de 3 de agosto https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2018_t019_069 Los derechos sucesorios del cónyuge viudo tras la Ley 7/2017, de reforma de la Compilación https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2018_t019_089 Ley 7/2017. Unos artículos del sistema legitimario del Libro I https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2018_t019_113 Notas sobre la regulación de la sucesión intestada en la Compilación del Derecho Civil de las Islas Baleares, instaurada por la Ley 7/2017 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2018_t019_121 La desacertada e insuficiente regulación del Alou y los censos enfitéuticos con Derecho a Laudemio en la ley CAIB 7/2017, de 3 de agosto, por la que se modifica la Compilación del Derecho Civil de las Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2018_t019_139 Principals modificacions aplicables a l'illa de Menorca dutes a terme per la Llei 7/2017, de 3 d'agost, que modifica la "Compilació de Dret Civil de les Illes Balears" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2018_t019_145 Comentario a las modificaciones operadas en el Libro III de la Compilación por la Ley 7/2017, de 3 de agosto https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2018_t019_167 Dos "versiones" de la Ley, o dos Leyes?: el caso Balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2018_t019_185 Relación de autores de los textos publicados en este Bolletín https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2018_t019_205 Sesión de apertura del curso académico 2017-2018 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_013 Discurso del Excmo. Prof. Dr. D. José Antonio Escudero López. Presidente del Instituto de España https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_032 El ajuar doméstico en la tradición jurídica pitiusa. Su inexplicable ausencia en las fuentes directas del Derecho Civil Insular https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_033 Contestación al discurso de ingreso de Olga Cardona Gusch en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_110 Sesión necrológica del Excmo. Sr. Don Angel Reigosa, académico de Honor y expresidente del T.S.J.I.B. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_131 Sesión necrológica del Excmo. Sr. Don Angel Reigosa, académico de Honor y expresidente del T.S.J.I.B. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_135 Sesión necrológica en memoria del académico emérito don Miguel Suau Rosselló https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_140 Sesión necrológica en memoria del académico emérito don Miguel Suau Rosselló https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_143 La creación notarial de títulos ejecutivos, una alternativa al proceso judicial de reclamación de cantidad. Conferencia del académico d. Carlos Jiménez Gallego https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_144 Mesas redondas y de debate sobre "Delitos contra las instituciones públicas" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_164 Mesas redondas y de debate sobre "Delitos contra las instituciones públicas" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_167 Mesas redondas y de debate sobre "La reforma de la Constitución y de las comunidades autónomas" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_169 Mesas redondas y de debate sobre "La reforma de la Constitución y de las comunidades autónomas" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_178 Mesas redondas y de debate sobre "La Ley 7/2017 de 3 de agosto ¿recopilación o codificación del Derecho Civil Balear?" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_191 Mesas redondas y de debate sobre "Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en el Código Penal" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_200 Mesas redondas y de debate sobre "Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en el Código Penal" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_204 Trabajos conjuntos de las comisiones académicas de Derecho Privado y Público https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_214 Indices de los artículos publicados en los Boletines de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears números XV a XIX y relación de las colaboraciones de los académicos de número, eméritos y electos incluídas en la revista Mísser del Colegio de Abogados de Baleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_216 Relación de autores de textos del presente Boletín nº XX https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020_248 Trabajo de los académicos durante el curso 2018-2019 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_013 Trabajo de los académicos durante el curso 2018-2019. Discurso de ingreso https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_031 Reflexiones sobre la política criminal en España https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_094 Solidaridad y responsabilidad: derechos y obligaciones https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_111 Estudios en el 40º aniversario de la Constitución de 1978 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_120 Los deberes constitucionales. Especial referencia a los impuestos por el artículo 30 de la Constitución https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_123 La independencia del Poder Judicial en el Bloque Constitucional https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_138 Juramento o promesa y toma de posesión del cargo, empezando por el Jefe del Estado https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_159 Constitució i Procés Civil. Alguns aspectes problemàtics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_197 Constitución y jurisdicción voluntaria notarial https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_217 Breves notas sobre la incidencia de la Constitución de 1978 en la reforma parcial y urgente del Código Penal de 1983 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_233 El Derecho Civil Español según la Constitución de 1978 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_247 La familia en la Constitución. Evolución del concepto de familia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_272 Peculiaridades del régimen de separación de bienes de Baleares cuando uno de los cónyuges es empresario https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_311 El presupuesto de la Casa del Rey https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_388 De la incapacitación al apoyo: el nuevo régimen de la discapacidad intelectual en el Código civil https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_411 La curatela: Principal medida de apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_436 La crisi dels quaranta de la Constitució de 1978. La difícil maduresa del sistema democràtic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_471 Relación de los autores de los textos de este Boletín https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021_495 Trabajo de los académicos durante el curso 2019-2020 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t022_013 Discurso de Joan Oliver Araujo en la sesión necrológica en memoria de Antonio Pérez Ramos https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t022_029 Intervención de Antonio Terrasa García en mesa redonda sobre la problemática de la ocupación pacífica de bienes inmuebles https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t022_039 Estudios en el seno de las Comisiones de Derecho Públic o y de Derecho Privado: una aproximación a la problemática jurídica de la vivienda https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t022_046 Un derecho de la vivienda, con nombre y apellidos, y de contenido proteico y calidoscópico, visto desde una particular perspectiva https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t022_051 La respuesta penal a la ocupación de viviendas https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t022_089 La adquisición de vivienda financiada con prestamo hipotecario https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t022_116 La nulidad de la cláusula “gastos” en los contratos de préstamo hipotecario https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t022_150 Diferència entre els arrendaments de temporada i els arrendaments turístics (o cessió temporal d’estades turístiques) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t022_170 Notas sobre la llamada “propiedad temporal” de vivienda y su posible conexión con el “alou”. ¿Una figura jurídica a plagiar? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t022_194 Otros trabajos en, o para, la Academia durante el curso 2019-2020. 1. Discurso de don Rafael Gómez-Ferrer Morant, Catedrático de Derecho Administrativo, en la inauguración https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t022_225 Intervención de Dª Sonia I. Vidal Ferrer, Magistrada Juez Decana de Palma, en mesa redonda sobre la problemática de inmuebles https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t022_235 Conferencia de Dª Rocío Perteguer Prieto, Registradora de la propiedad https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t022_260 Relación de los autores de los textos de este Boletín https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t022_271 Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 1989, vol. 1 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1989_t001pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 1992, vol. 2 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1992_t002pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 1996, vol. 3 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1996_t003pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 1999, vol. 4 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_1999_t004pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2001, vol. 5 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2001_t005pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2003, vol. 6 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2003_t006pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2004, vol. 7 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2004_t007pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2006, vol. 8 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2006_t008pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2007, vol. 9 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2007_t009pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2009, vol. 10 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2009_t010pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2010, vol. 11 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2010_t011pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2012, vol. 12 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t012pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2012, vol. 13 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2012_t013pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2013, vol. 14 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2013_t014pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2014, vol. 15 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2014_t015pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2015, vol. 16 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2015_t016pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2016, vol. 17 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2016_t017pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2017, vol. 18 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2017_t018pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2018, vol. 19 - Extraordinario https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2018_t019pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2019, vol. 20 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2019_t020pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2020, vol. 21 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t021pdf Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears 2020, vol. 22 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/boletinJurisprudencia/document/Bajlib_2020_t022pdf