anuariEducacio https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/page/about <h2>Anuari de l'educaci&oacute; de les Illes Balears</h2> <p>L&rsquo;Anuari de l&rsquo;educaci&oacute; de les Illes Balears &eacute;s el resultat d&rsquo;un proc&eacute;s de col&middot;laboraci&oacute; entre la <a href="http://www.colonya.es/03-fgc-ct.htm">Fundaci&oacute; Guillem Cifre de Colonya</a> i la <a href="http://www.uib.cat">Universitat de les Illes Balears</a>. Aix&iacute;, el present Anuari &eacute;s una iniciativa del Grup d&rsquo;Investigaci&oacute; i Formaci&oacute; Educativa i Social (GIFES) del Departament de Ci&egrave;ncies de l&rsquo;Educaci&oacute; de la Universitat de les Illes Balears, coordinat i dirigit pel doctor Mart&iacute; X. March i Cerd&agrave;.</p> <p>L&rsquo;objectiu fonamental de l&rsquo;Anuari de l&rsquo;educaci&oacute; de les Illes Balears consisteix a posar a l&rsquo;abast del p&uacute;blic interessat, dels professionals de l&rsquo;educaci&oacute;, dels membres de la comunitat educativa, dels responsables pol&iacute;tics i de la societat en general les informacions b&agrave;siques sobre els diversos aspectes del sistema educatiu de les Illes Balears.<br /> </p> <p>Aquesta iniciativa comen&ccedil;&agrave; l&rsquo;any 2004 i t&eacute; una periodicitat anual. </p> en Thu, 14 Dec 2023 13:22:25 CET Thu, 14 Dec 2023 14:01:27 CET unknown unknown El sistema educatiu de les Illes Balears: realitat i perspectives https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2004p014 L’educació infantil a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2004p028 L’educació secundària obligatòria a les Balears: situació i perspectives https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2004p062 Educació i immigració a les Illes Balears: cap a una dualització escolar i social? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2004p080 L’educació a l’illa de Menorca: llums, ombres i reptes https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2004p106 Els estudis universitaris a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2004p126 Problemes estratègics i de finançament de la Universitat de les Illes Balears. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2004p150 La funció educativa dels centres residencials de protecció de menors de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2004p170 Elements per a l’anàlisi sobre la investigació educativa a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2004p186 El trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) en la infància: l’estudi IMAT https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2004p200 Els projectes d’intervenció educativa: una iniciativa institucional de reforçament de l’autonomia dels centres https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2004p212 El Programa d’intervenció educativa (PIE) de l’IES Aurora Picornell (2003-2004) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2004p218 La Universitat Oberta per a Majors: un programa pioner i innovador https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2004p232 El desenvolupament de les competències educatives no universitàries a la comunitat autònoma de les Illes Balears (1998-2003) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2004p258 L’Anuari de l’educació de les Illes Balears del 2005, la voluntat de continuar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p010 Anàlisi, reptes i perspectives del sistema educatiu de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p014 L’educació primària a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p036 El batxillerat a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p056 Educació i alumnat estranger al sistema educatiu de les Illes Balears: un repte del present i amb projecció de futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p108 Aproximació a l’educació a Eivissa i Formentera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p150 L’alumnat universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p172 L’avaluació de programes d’intervenció socioeducativa: la Iniciativa Comunitària Urban-el Temple de Palma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p236 El suport natural en els processos d’inclusió laboral mitjançant el model de treball amb suport https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p252 Les ciències de l’educació i la recerca universitària a Catalunya i a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p268 Una investigació educativa sobre un programa de competència familiar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p284 Avaluació dels efectes del suport social als alumnes de la Universitat Oberta per a Majors https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p296 Organització pedagògica del CP Norai (Port d’Alcúdia) (1988-2005) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p318 Robòtica a l’IES S’Arenal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p334 El desenvolupament de les competències educatives universitàries a la comunitat autònoma de les Illes Balears (1996-2005) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p342 Normativa de la llengua catalana al sistema educatiu de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p364 Rendiment acadèmic: anàlisi crítica i visió prospectiva https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2005p380 L’anuari de l’educació de les Illes Balears del 2006: un instrument per comprendre, millorar i prestigiar el sistema educatiu balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p010 Elements de reflexió per a l’anàlisi del sistema educatiu de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p014 Untitled https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p044 L’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats especials. Descripció de la situació a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p100 L’educació d’adults a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p124 Les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p158 Els models d’escolarització a Mallorca: les relacions entre l’escola pública i l’escola privada https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p176 El creixement de l’alumnat estranger a les Illes Balears al llarg del curs 2005-2006. Una aproximació als resultats acadèmics i a la seva integració escolar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p196 L’ús del català a la docència i la recerca a la Universitat de les Illes Balears (cursos 1999-2000 a 2005-2006) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p238 Evolució del projecte sociocultural Jovent: la dinamització del barri de sa Indioteria https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p280 Bibliografia de l’educació a les Illes Balears (2000-2006) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p304 Cinquanta anys d’investigació educativa a les Illes Balears (1956-2005): una aproximació bibliomètrica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p314 Avaluació del procés d’execució del programa de competència familiar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p352 Les imatges de la immigració a Mallorca: interpretacions de la multiculturalitat i la ciutadania https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p376 Estratègies dels joves front de les necessitats. El cas de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p390 L’alumnat immigrant en el CP Joan Mas (Pollença) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p408 Projecte de formació de qualitat a l’IES Sa Colomina (Eivissa) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p422 L’adaptació dels infants i les seves famílies a les escoletes de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p432 Modernització social i canvi educatiu a les Illes Balears. El nivell educatiu augmenta https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2006p446 L’anuari de l’educació de les Illes Balears de 2007: un instrument per conèixer i debatre la situació del sistema educatiu balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p012 Reflexions sobre la realitat educativa de les Illes Balears. Per què són tan difícils els pactes educatius? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p018 Escoletes de Menorca. Què ho ha fet i ho fa possible? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p040 Estat actual i futur immediat de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p062 Evolució, descripció i perspectives de l’educació física i l’esport a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p082 Educació i inmigració a les Illes Balears: característiques i anàlisi evolutiva https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p096 Dades educatives de l’Illa de Menorca: 2004-2007. Tendències i perspectives https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p138 L’alumnat universitari en el context del sistema universitari de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p180 Els menors immigrants no acompanyats a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p208 La investigació educativa a la UIB: anàlisi dels projectes d’investigació (1997-2006) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p224 Les habilitats bàsiques. L’alfabetització funcional de la població de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p244 Projecte de validació d’una escala per a la detecció del tracte inadequat envers la gent gran https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p266 L’orientació psicopedagògica en els centres d’educació secundària de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p276 La participació de l’alumnat en la gestió i organització del centre: com podem fer de l’escola un espai per a tots i totes https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p306 Donar respostes a la diversitat. IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior, Illa de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p330 El sistema escolar a les Illes Balears en xifres https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p352 La participació dels municipis en la millora de l’educació. Una proposta: crear un observatori municipal de l’educació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2007p364 L’Anuari de l’Educació de les Illes Balears de 2008: un instrument per millorar la percepció social sobre el sistema educatiu de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p012 El model educatiu de les Illes Balears i la seva dimensió socioeducativa: una perspectiva d’anàlisi i de comprensió https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p018 L’educació primària a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p046 Les cooperatives d’ensenyament a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p072 Competències tecnològiques dels alumnes i professors de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p092 Una aposta per la interculturalitat com a mecanisme d’integració escolar i social https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p120 La inserció laboral i la satisfacció dels graduats i graduades: indicadors clau de la qualitat de la formació que ofereix la Universitat de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p168 Intervencions de l’educador social dins l’àmbit educatiu. Experiències a Sa Pobla https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p186 El fracàs escolar a les Illes Balears. Elements per a l’anàlisi i la comprensió https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p202 Motivació de guany i rendiment cognitiu en joves universitaris/àries: influència dels estereotips de gènere https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p224 Representacions socials: docents i alumnes en un context estigmatitzat. El cas de Son Gotleu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p240 Projecte Comenius a l’IES Aurora Picornell. Diversitat a l’escola europea. https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p256 Escola Francesc d’Albranca: un repte de futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p280 L’atenció a la diversitat a l’IES Algarb: el programa Alter https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p292 L’avaluació inicial postobligatòria. Aipo 2007 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p316 El sistema escolar de les Illes Balears en xifres https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p332 Abandonament escolar a les Illes Balears: anàlisi de tendències https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2008p346 L’anuari de l’educació de les Illes Balears de 2009: un instrument per posar en valor l’educació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p014 Els béns del sistema educatiu de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p020 Indicadors per a l’anàlisi del sistema educatiu de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p046 Avaluació de l’adquisició de procediments científics per part de l’alumnat de 4t d’ESO i de 2n de batxillerat a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p106 L’escolarització com a mecanisme d’integració dels alumnes estrangers https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p138 Situació de l’educació musical elemental a les Illes Balears: les escoles de música i/o dansa reconegudes https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p172 L’ensenyament en català als centres docents de les Illes Balears (Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria) CURS 2008-2009 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p208 La llengua catalana a la UIB: l’ús a la docència i la recerca a la Universitat de les Illes Balears (cursos 1999-2000 a 2007-2008) i coneixement subjectiu (autoavaluació) de l’alumnat (curs 2008-2009). Una actualització https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p240 Característiques sociològiques dels alumnes universitaris de les Illes Balears. Curs 2008-2009 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p286 Programa experimental per millorar la convivència en els centres educatius de secundària mitjançant la inclusió de la figura professional d’un tècnic d’intervenció socioeducativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p316 Intervencions de l’educadora social a la residència de la Bonanova https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p346 Costums d'oci i valoració del consum per part dels estudiants universitaris i de batxillerat a Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p358 Un programa aquàtic amb un vessant educatiu per a alumnes greument afectats https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p406 Educació per a la salut: la prevenció del mal d’esquena en el context escolar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p424 L’escoleta Waldorf de Mallorca: una educació del futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p438 El CEIP Margalida Florit de Ciutadella: anàlisi d’una escola transparent https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p450 El col·legi públic de Sant Jordi d’Eivissa i els fons de llibres: anàlisi d’una experiència https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p464 La qualitat educativa a l'ESO. Anàlisi multivariable d'una selecció d'indicadors educatius https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p476 El sistema escolar a les Illes Balears en xifres (2009) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2009p506 L’Anuari de l’Educació de les Illes Balears de 2010: un instrument per reflexionar sobre els reptes de l’educació a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p012 Interessa, realment, l’educació a la societat de les Illes Balears? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p018 L’educació a Eivissa: dades, reflexions i perspectives de futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p038 L’assoliment de la competència en comunicació lingüística en llengua catalana i en llengua castellana per l’alumnat de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p068 La formació professional com a element clau per a la societat del futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p098 Un téntol a l’arribada massiva d’alumnat de l’estranger al sistema educatiu balear https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p118 Anàlisi dels determinants dels nivells d’escolarització en l’ensenyament postobligatori https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p150 Abandonament escolar a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p180 Anàlisi del perfil i de les causes de l’abandonament a l’educació superior https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p202 La proposta socioeducativa del Grec https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p222 El Programa de policia tutor a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p236 Limitacions per a la participació educativa de les famílies als centres de secundària de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p258 Efectes del suport social en els alumnes d’un programa universitari per a gent gran. El cas de la UOM https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p276 L’eficiència relativa de l’ensenyament a través de la videoconferència respecte a l’ensenyament tradicional https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p306 El massatge infantil aplicat a l’escola: noves estratègies per a la millora de la qualitat afectiva i emocional en atenció primerenca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p330 El procés d’integració curricular de les TIC com a factor afavoridor de la innovació educativa al CEIP Santa Maria del Mar de Cala d’Or https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p346 CP Sant Lluís: «El dret a participar» Una experiència de participació infantil a l’escola... i al poble https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p364 CEIP Santa Gertrudis: Aquesta escola la fem tots https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p374 El sistema escolar a les Illes Balears en xifres (2010) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p388 Model d’organització de centres https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2010p408 L’anuari de l’educació de les Illes Balears de 2011: l’educació com una sortida a la crisi econòmica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p012 L’educació com a consens o com a conflicte: el camí envers l’èxit o envers el fracàs educatiu i social https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p018 El desenvolupament de la formació professional a les Illes Balears. Els centres integrats de formació professional https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p050 Burnout als centres públics d’ensenyament secundari de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p080 Canvi de tendència o estabilització de la població escolar de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p118 Educació i societat turística a les Illes Balears. L’impacte de l’economia de serveis turístics en l’abandonament educatiu prematur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p154 Estudiants universitaris a l’illa de Menorca: dades per a l’anàlisi https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p174 L’educació als museus d’art contemporani. El cas d’Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p202 Treball en xarxa amb menors a sa Pobla https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p222 L’aprenentatge al llarg de la vida com a element clau dins l’envelliment actiu i la qualitat de vida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p238 Estudi de l’ansietat i l’estrès en la població d’estudiants de Balears. Relació amb el rendimient acadèmic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p266 Una dècada del Projecte d’implantació de sistemes de gestió de qualitat als centres docents de les Illes Balears (2001-2011) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p284 El CP Antoni Juan de Maó: un centre obert a la multiculturalitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p318 CEIP El Pilar: l’escola rural, escola de valors https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p328 El sistema escolar a les Illes Balears en xifres (2011) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p336 Qualitat i impacte social, cultural i educatiu de les escoles de música reconegudes de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2011p360 L’anuari de l’educació de les Illes Balears de 2012: un any difícil per a l’educació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p012 Crisi econòmica, retallades i política escolar: cap a un nou elitisme educatiu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p018 Equips educatius d’atenció primerenca a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p042 La formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears. Quina formació professional hi ha en els papers? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p050 Apunts sobre la realitat del centre integrat de formació professional nauticopesquera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p066 Disseny d’un centre de referència nacional de formació professional https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p080 Els programes de qualificació professional inicial de les Illes Balears. Bases per a un diagnòstic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p106 Estabilització de l’alumnat estranger i augment de la demanda de formació d’adults https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p117 El paper de les associacions de pares i mares d’alumnes en el sistema educatiu de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p152 Població universitària d’Eivissa i Formentera (2011): passat, present i futur de l’educació superior a les illes Pitiüses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p168 Estudi comparatiu del rendiment acadèmic dels estudiants amb els títols de grau i amb els de l’ordenació anterior https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p206 La biblioteca educadora: espai d’intervenció socioeducativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p220 L’educació al llarg de tota la vida com a element clau per a l’envelliment actiu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p234 Abús sexual infantil en estudiants universitaris https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p254 Un estudi aproximatiu a l’imaginari social dels professionals que intervenen amb joves infractores a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p268 L’experiència d’un projecte docent bilingüe a la Facultat d’Economia i Empresa de la UIB https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p290 Opinió del professorat i l’alumnat sobre la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p306 Una escola per a tothom. Integració d’un infant de dos anys amb alteracions comunicatives i relacionals https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p326 Es Pratet, una escola en construcció... https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p338 El sistema educatiu a les Illes Balears en xifres (2012) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p352 Sistema educatiu de les Illes Balears: variables de context, indicadors de sistema i resultats. Cap a un compromís social per l’educació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2012p386 El conficte educatiu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p008 Deu anys de l’anuari de l’educació de les Illes Balears: educació, conficte o diàleg https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p012 L’anuari de l’educació de les Illes Balears: una dècada de canvis, permanències i continuïtats https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p018 Cap a on va l’educació a les Illes Balears? Reflexions sobre una dècada de política educativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p032 Evolució de l’educació primària a les Illes Balears. Deu anys de canvis https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p064 Evolució de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (2001-2011) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p088 El batxillerat a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p106 Deu anys de formació professional a les Illes Balears en dades https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p136 Els centres d’educació de persones adultes a les Illes Balears. Els deu darrers anys https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p158 Deu anys d’immigració d’alumnat estranger a les Illes Balears: la creació d’un sistema educatiu multicultural https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p178 Les escoles oficials d’idiomes a les Illes Balears. Creixement quantitatiu i nou pla d’estudis per a nou llengües https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p214 Deu anys del sistema educatiu d’Eivissa i Formentera: Mancances, millores i incerteses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p222 Dades i reflexions en perspectiva: Menorca 2005-2013 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p248 Deu anys de sistema universitari de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p292 Deu anys d’educació social a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p316 Postgraus virtuals. Prop de deu anys del postgrau especialista universitari en tècniques de resolució de confictes juvenils https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p340 Estat actual i prospectiva de la recerca educativa a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p364 Estils de vida i estat de salut dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p382 Projecte de porafoli electrònic amb eines web 2.0 en els estudis de grau d’educació infantil de la universitat de les Illes Balears a la seu d’Eivissa. Estudi de cas https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p404 Projecte “El barri educa” https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p418 Canvis globals i atenció a la diversitat. Aportació inclusiva al projecte de centre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p436 Els petits fusters Projecte de col·laboració entre el CEIP Es Pratet i l’Escola d’Art d’Eivissa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p452 El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2013) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p460 L’abandonament escolar a les Illes Balears. Perspectiva de deu anys i estat de la qüestió https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2013p480 Un repte educatiu i social https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p008 L’anuari de l’educació de les Illes Balears: nova etapa, mateixos objectius, nous reptes https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p012 De la lomce al TIL: cap a la consolidació d’un model productiu de baixa qualificació, d’un model social desigual i d’un model educatiu elitista https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p018 El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2014) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p040 Les escoletes de Menorca. I ara què? Educació infantil i polítiques d’infància https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p060 Retrat de la formació professional del sistema educatiu, curs 2011-12 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p072 La Formació Professional dual a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p088 Escola pública i escola concertada a Mallorca. Les perspectives del professorat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p108 La dualitat del sistema educatiu d’Eivissa i Formentera: prevalença històrica de l’escola pública https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p124 Les cooperatives d’ensenyament. El tercer model https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p142 El grau d’Educació Primària de la UIB: passat, present i futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p158 El finançament de l’educació a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p172 La Universitat a les Illes Balears. Alguns aspectes rellevants https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p204 Una altra lectura de les dades de les avaluacions externes https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p232 Les Illes Balears als informes PISA de 2003 a 2012 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p256 Una aproximació a la situació de la promoció de l’alumnat de secundària i batxillerat per nacionalitats: el cas de l’IES Bendinat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p282 Rendiment acadèmic a les titulacions universitàries oficials de grau https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p312 Sharing Childhood, compartint la infància a les escoles amb una mirada intergeneracional. El primer any de feina junts https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p328 Una proposta d’aplicació del programa de competències familiars (PCF) en famílies monomarentals en contextos de vulnerabilitat social https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p348 Un estudi de casos sobre les funcions i els quefers dels inspectors d’Educació a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p368 Històries de vida ciutadanes i propostes educatives emergents https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p392 Educam en comunitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p402 CEIP Torres de Balàfia: Una escola «petita» on passen «grans coses» https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p414 Les llengües en els sistemes escolars europeus https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p424 L’ordenació normativa del model educatiu trilingüe a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p454 L’aplicació del projecte de tractament integrat de llengües (TIL) als centres públics d’educació secundària durant el curs 2013-14; Català, castellà i anglès al sistema educatiu de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p478 Relació de col·laboradors i col·laboradores de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2014 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2014p512 Mar enllà en la resposta educativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p007 L’anuari de l’educació de les Illes Balears en temps de canvis https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p010 Un pacte per l’Educació de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p015 El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2015) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p052 Un cas d’estudi i reflexió: la proporció pública/concertada a l’illa de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p066 L’atenció primerenca a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p088 Necessitats específiques de suport educatiu a Eivissa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p111 Balanç sobre el desplegament dels programes de diversificació curricular en instituts d’ensenyament secundari del municipi de Palma (Mallorca) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p120 La incultura tecnològica de la LOMQE https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p134 L’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB): passat, present i reptes de futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p157 Disseny i projectes d’aprenentatge-servei https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p175 El Conservatori Superior de Música de les Illes: un centre pendent de resolució https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p195 Característiques i tendències de la Universitat de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p208 La repetició de curs en l’ensenyament obligatori https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p232 La percepció de la presència d’alumnat estranger al sistema educatiu de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p252 Participació de joves universitàries al projecte europeu «A Bridge of Communication Between Young People and Decision-Maker» https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p274 Experiències d’intervenció socioeducativa en els centres educatius de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p291 Anàlisi de les competències professionals dels funcionaris de carrera amb responsabilitat directiva i dels titulars d’òrgans directius de designació política de l’Ajuntament de Palma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p309 L’Escola Municipal de Mallorquí de Manacor i la recuperació del paper educatiu i social de la llengua catalana a Mallorca (1960-1980) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p329 Ambients com a filosofia educativa. Experiència de l’etapa d’infantil https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p348 Una ullada… a l’Escola Infantil de Sant Climent https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p359 Clàssiques amb TIC https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p374 Educació conscient, educació coherent https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p386 L’autonomia i la direcció dels centres educatius a Catalunya (2009-2014) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p393 Quina autonomia de centres? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2015p444 Una petita passa en la bona direcció https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p008 Els reptes i les perspectives de l’educació a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p011 Abandonar d’hora la formació i el desig d’aprendre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p016 El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2016) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p036 Què Demanem a la Formació Professional Actual? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p055 Actualitat del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p074 Situació dels ensenyaments reglats de música a les Illes Balears: anàlisi comparativa amb altres comunitats autònomes i estudi del cas particular de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p090 Una visió històrica del Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera Catalina Bufí https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p110 Dels programes de diversificació curricular (PDC) als programes de millora de l’aprenentatge i el rendiment (PMAR): canvi de nom i qualque cosa més? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p122 Escoles lliures: passat, present i futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p136 Titulació a L’ESO: comparativa de resultats d’alumnat autòcton i alumnat estranger https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p157 Els ensenyaments superiors de disseny a les Illes Balears en xifres: títol de disseny (2000-2015) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p175 El sistema universitari de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p196 L’absentisme crònic a l’ESO de les Illes Balears: estat de la qüestió https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p218 El valor afegit escolar als centres educatius de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p237 Qui és i com és l’estudiant de la UIB?. Resultats de l’enquesta Via Universitària https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p253 Emancipació dels joves extutelats: situació actual i reptes de futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p281 El programa de Seccions Europees i el desenvolupament de l’escriptura en anglès com a llengua estrangera a ESO https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p297 L’avaluació com a eina de millora dels centres d’acolliment residencial de menors https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p319 L’aprenentatge cooperatiu en la formació de mestres: estudi d’una experiència https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p337 «Contra la imposició, defensem l’educació»: crònica de la mobilització educativa a les Illes Balears (2013-2015) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p354 Assetjament psicològic laboral (mobbing) a l’escola pública de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p374 Adolescència i identitat. El repte de les noves generacions d’origen immigrant https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p399 Xarxa de Renovació Pedagògica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p412 Viure la música https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p422 Experiències nacionals, locals i internacionals «d’altres» construccions escolars en l’etapa de l’educació infantil https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p447 Fisioteràpia a l’entorn educatiu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p463 Els projectes interdisciplinaris al Cap de Llevant https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p475 La Setmana de la Terra a l’IES Xarc https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p494 Dades sobre assetjament escolar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p503 El Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar als centres educatius de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p521 Com prevenir l’assetjament entre iguals i intervenir-hi. Breu revisió dels programes basats en l’evidència https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p541 Experiències de prevenció de bullying en centres de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2016p563 Un pacte: ample, plural i sòlid https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p008 La mirada de l’educació de Carles Capdevila: el nostre homenatge https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p012 Tendències globals en innovació educativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p016 El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2017) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p030 La geografia de les Illes Balears a l’educació secundària: llibres de text i col·lectiu docent https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p056 Protecció de les dades personals als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p070 Responsabilitat patrimonial de l’administració: marc normatiu i procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p086 El nou model de formació del professorat: el Pla quadriennal de formació del professorat 2016-2020 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p100 Passat, present i futur de les EOI de Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p118 Característiques i tendències dels estudis universitaris a les Illes Balears, 2016-17 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p138 Perfil dels estudiants dels cicles formatius de grau mitjà del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p154 Integració? Resultats acadèmics i altres indicadors de l’alumnat estranger https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p164 Anàlisi dels resultats de les Illes Balears a l’estudi PISA 2015 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p184 Trajectòria acadèmica dels primers graduats a la Universitat de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p200 Educació social, ètica professional i formació: una relació més que necessària https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p226 Centres estrangers a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p238 Els programes de prevenció basats en l’evidència dels trastorns de la conducta alimentària en el context educatiu: revisió sistemàtica https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p250 Bones pràctiques per combatre l’absentisme escolar a secundària a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p270 Aprenentatge actiu i tecnologia: aplicació en la pràctica docent https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p288 Tesis doctorals relacionades amb l’educació presentades durant el curs 2015-2016 a la Universitat de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p300 Relació entre la despesa per estudiant i els resultats acadèmics https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p306 Realitat augmentada i descoberta de l’entorn als Camps d’Aprenentatge d’Orient i Binifaldó https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2017p320 Continuar i persistir https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p008 Noves necessitats socials, nous reptes educatius https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p011 La innovació en educació. Aspectes clau i reptes de futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p016 Memòria democràtica de l’escola: Maria Mayol i el plantejament social de l’educació femenina https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p030 Sistema educatiu a les Balears. Una mirada complementària https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p040 Els estudis universitaris a les Illes Balears, 2011-17 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p062 Finançament, gestió i organització dels recursos econòmics als centres d’educació públics de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p078 Les alternatives dels plans d’innovació educativa a la integració de l’alumnat estranger https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p092 El Consell Escolar de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p112 Reflexions i reptes en l’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera (o llengua franca) en l’educació primària i en l’educació secundària obligatòria https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p132 La implantació de la figura del tècnic d’Intervenció Sociocomunitària (TISOC) als centres d’Ensenyament Secundari de les Illes Balears: cap a un nou model d’intervenció https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p144 Alter. Programa d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p156 Informació als pares i les mares separats o divorciats en relació amb el progrés d’aprenentatge i integració socioeducativa dels seus fills. Autoritzacions en els supòsits de separació o divorci https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p168 L’experiència socioeducativa del Molí de Baix (Sant Lluís) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p182 Aproximació a l’estudi sobre la convivència escolar a ESO https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p202 TEI com a eix vertebrador de l’educació emocional als municipis de Calvià i Esporles https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p220 El model de les escoles d’adults de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p234 Una iniciativa d’àmbit comunitari: Binissalem Ciutat Educadora https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p250 La biblioteca actual: constants i renovació educativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p262 El programa RobotIB A l’altre costat de la pantalla https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p280 L’Escola de Música del Patronat Municipal de Música d’Eivissa. Present i reptes de futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p296 Els reptes de l’educació permanent de persones adultes al segle XXI https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p310 El mètode Ballester d’aprenentatge https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p324 Els plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p336 Plans d’innovació pedagògica: 120 docents, 4 illes, 1 il·lusió: 2016-2018 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p352 CEIP Margalida Florit: una escola que fa camí https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p364 L’IES sa Blanca Dona: una aposta pel canvi i la millora https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p374 Aprenentatge servei del CEIP Ponent https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p386 L’encaix del PIP en la cultura educativa del CEIP Llevant https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p396 Neurociència i escola activa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2018p406 El repte de l’educació inclusiva https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p012 Avaluar la competència, avaluar per ser més competent https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p016 Autonomia de centre i rendició de comptes: una agenda internacional amb múltiples respostes escolars https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p028 La renovació pedagògica a les Illes (1909-1936) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p042 El sistema educatiu a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p052 La universitat espanyola a debat, dues dècades després de la Declaració de Bolonya https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p078 El sistema universitari a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p094 Grans professionals sense cap tipus de reconeixement oficial https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p112 Relat: L’educació dels infants de 0 a 3 anys i la necessària equitat a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p140 Normativa de les estructures de participació de les famílies en el sistema educatiu de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p164 Reflexions sobre l’expulsió d’alumnes a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p176 L’alumnat estranger present al sistema educatiu de les Illes Balears, característiques i comparació dels resultats acadèmics en relació amb l’alumnat espanyol https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p190 La influència de l’entorn familiar en els processos educatius d’adolescents immigrants https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p210 La violència filioparental a les Illes Balears i el programa de prevenció i tractament de la direcció general de menors i famílies del GOIB https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p222 Els educadors socials als centres de secundària: obrint les escoles a la comunitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p236 Passat, present i desig de futur del Nou Llevant – Soledat Sud: projecte artístic transdisciplinari ‘Re-habitar el barrio’ https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p252 Mètodes globalitzats a l’IES sa Blanca Dona https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p268 La millora dels aprenentatges i la seua sostenibilitat al CEIP Can Misses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p292 L’experiència de Mira, Monti-sion imaginant, renovant l’aprenentatge https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p308 “Joieria Gràfica”, un projecte creatiu de l’Escola d’Art de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p316 Educació emocional del docent i transferència de coneixements des d’un programa de formació en centres https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p324 El projecte Galàxia 3.1 del Col·legi Sant Pere: una experiència de treball en equip https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p342 Alfabetització digital: reptes educatius per integrar els adults en el maneig de les TIC https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p356 El grau de protocol i organització d’esdeveniments al context espanyol i europeu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p376 Associacions de pares i mares d’alumnes. La participació de les famílies com a col·lectiu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p388 Avaluació dels efectes del Programa de Competència Familiar Universal en centres educatius de primària i secundària (PCF-U, 11-14) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p402 Diferències entre mares i pares en l’aprofitament d’un programa de prevenció familiar de drogues https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p412 «Sap que la soca més s’enfila com més endins pot arrelar.» L’Escolania de Lluc projectada al futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p424 Relació de col·laboradors i col·laboradores de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2019 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2019p442 Els reptes de l’educació arran de la pandèmia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p008 COVID-19, desigualtat educativa i nous escenaris per a l’èxit escolar i educatiu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p012 Cap a una escola inclusiva i coeducativa, què ens ha ensenyat el confinament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p016 El sistema educatiu a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p028 La UNED: visionària i pionera. La semipresencialitat com a model d’educació futura https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p074 Recursos de suport al sistema educatiu de les Illes Balears: l’atenció a la diversitat en temps de confinament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p086 Evolució dels resultats en competència matemàtica de l’alumnat de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p110 Consolidació de la tendència ascendent de l’alumnat estranger i distribució municipal a la comunitat balear. Resultats de l’informe PISA 2018 en relació amb l’alumnat immigrant i nadiu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p124 La nova mirada que ha aportat l’experiència europea al CEPA Son Canals https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p144 L’experiència d’aplicació del Programa de Competència Familiar (PCF 12-16 anys) en el Centre Jovent https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p156 El GIPEC IB, també al servei de la comunitat educativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p170 Els programes universitaris per a persones més grans de cinquanta anys milloren la percepció de qualitat de vida dels participants https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p196 Repensant l’educació que volem: visió teoricopràctica de la importància de l’educació emocional a l’escola https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p208 La biblioteca de l’IES Joan Ramis i Ramis a través del temps https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p224 Principals aspectes jurídics de l’Avantprojecte de llei d’educació de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p234 Reflexions a l’entorn del model lingüístic escolar de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p246 Els adolescents i les pantalles addictives a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p260 Els trastorns emocionals greus a l’escola pública de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p274 El camí envers una coeducació conscient. Els serveis d’atenció educativa infantil (0-3 anys) de Menorca volem ser serveis de coeducació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p298 Introducció al monogràfic d’educació afectiva i sexual https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p310 El programa d’educació afectiva i sexual «Amb tots els sentits» https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p316 Sex Education a l’IES Antoni Maura: entre n’Otis i la doctora Milburn https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p334 Una proposta de coeducació afectivosexual amb perspectiva feminista a l’IES Josep Font i Trias https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p348 Sextima! Experiència d’Educació Afectiva i Sexual a Eivissa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p360 Calvià, municipi compromès amb l’educació afectiva i sexual https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p374 Els tallers per a pares, mares i alumnes sobre pornografia i educació afectivosexual https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p386 Introducció al monogràfic COVID-19 i educació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p394 Educació a casa més enllà del confinament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p396 Adaptació dels processos formatius de la FP a una situació de confinament. Centre integrat de formació professional Son Llebre https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p412 Implicació parental i relació entre família i escola en temps de confinament https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p424 La importància del professional de la psicologia educativa en temps de pandèmia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2020p436 Compromís educatiu en temps de la pandèmia i més enllà https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p008 Acceleració del canvi social, pandèmia, desigualtat i noves propostes educatives https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p012 Abordant la desigualtat educativa: el rol de la pedagogia, el currículum i les creences docents https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p016 El sistema educatiu a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p034 Anàlisi de l’eficàcia de les mesures de contenció adoptades pels centres educatius no universitaris de les Illes Balears en el curs 2020-2021 per prevenir el contagi de la COVID-19 entre el seu alumnat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p068 El sistema universitari a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p082 La formació professional a les Balears. Un tast des de l’orientació acadèmica i professional https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p098 Un dels efectes de la COVID-19: l’aturada en l’increment de la matrícula escolar de l’alumnat estranger https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p120 Els programes de reforç, orientació i suport (PROA) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p138 El dret a l’educació digital: desenvolupament normatiu a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p152 Acompanyament emocional de l’alumnat en un centre de formació de persones adultes. Una experiència innovadora al CEPA La Balanguera https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p166 Xarxes de corresponsabilitat socioeducativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p176 EDEMIND. Educació emocional i atenció plena (mindfulness) a l’IES Calvià https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p184 El CEIP Es Secar de la Real. L’inici d’un procés de transformació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p200 La segregació escolar a Mallorca i bones pràctiques per aconseguir escoles més diverses https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p216 L’educació artística a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Un camí cap a l’emancipació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p232 «De l’Escola de Dibuix de Palma a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (1778-2020)», el llibre: cronologia d’una investigació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p246 L’escola rural a l’illa de Menorca. Crònica d’un reconeixement immerescudament ajornat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p256 Projecte Menorca al Plat de l’Escola https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p268 El programa centres educatius promotors de la salut (CEPS) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p278 L’educació postural a l’educació primària. Programa d’educació postural escolar (PEPE) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p294 Anàlisi del tractament de la salut en el currículum educatiu d’Educació Física a l’educació primària de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p308 «Vídeos del barri»: acció artístico-pedagògica entre l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, el CEIP i ESO Pintor Joan Miró i la Universitat de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p324 Doctorat en Educació a la Universitat de les Illes Balears. Tesis doctorals llegides durant el curs 2020-2021 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p334 Untitled https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p346 Un projecte de llei d’educació a les portes del Parlament de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p366 El projecte a21 de l’IES Joan Alcover https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p376 TIC-TAC a l’educació de la nova normalitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p392 L’escola CEIP Verge de Lluc al carrer https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p402 “No ho escampis” als centres educatius de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p410 IES Balàfia: presencialitat i salut, eixos vertebradors de l’organització d’un centre escolar en temps de pandèmia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p420 La interpretació dels espais d’aprenentatge al CEIP Sant Ferran de ses Roques abans i després de la COVID https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p430 Coordinació entre centres d’infantil i primària i instituts del municipi de Sant Antoni de Portmany https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p446 Història del retorn a les aules de primer cicle d’infantil: l’acompanyament des de l’Administració educativa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p458 El repte de l’educació infantil i primària en temps de pandèmia https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2021p470 Les noves fites de l'educació en temps canviants https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p008 L’educació a les Illes Balears, una mirada a una nova etapa https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p012 Les competències i la concreció curricular de les intencions educatives https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p016 El sistema educatiu a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p034 El sistema universitari a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p070 Situacions de risc per a l’alumnat a l’entorn digital i les xarxes socials https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p084 L’Associació d’Educació d’Adults de Menorca, l’educació informal de les Escoles d’Adults de Menorca https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p098 Tallers per a pares, mares i alumnat sobre pornografia i educació afectiva-sexual 2021-22 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p104 Gènesi i consolidació del programa “Un estiu per créixer” com a experiència d’aprenentatge-servei https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p118 Ludoteca i Espai familiar a Cala Major https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p134 Un currículum per facilitar l’aprenentatge https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p152 La llei d’Educació de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p166 La salut mental, foment de la cura i del benestar des dels centres educatius https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p192 El futur de la formació professional a les Illes Balears. Una mirada al nou Pla Integral de Formació Professional 2022-25 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p208 Noves tendències en orientació acadèmica: l’experiència del centre de batxillerat de Sant Josep Obrer https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p226 La política de foment de les llengües estrangeres als centres educatius de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p238 "Menorca Borina": un programa de promoció de l’activitat física que vol arribar a les escoles https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p254 Ludificar a Secundària: Escola d’Enginyeres i Enginyers a l’IES Quartó de Portmany https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p268 S’Olivera, la història d’una escola https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p278 L’aprenentatge cooperatiu i el disseny universal d’aprenentatge com a mesures d’atenció a la diversitat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p288 Desenvolupament de competències bàsiques mitjançant un programa de música integrat. El cas del CEIPIEEM Son Serra https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p306 Retalls de paper pintat: el llegat pedagògic de Pierre Duquet https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p330 Transformam els espais per transformar les pràctiques educatives https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p342 Cos i gènere: projectes transversals des de l’art contemporani https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p360 Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030 aplicats a l’àmbit educatiu universitari https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p378 Doctorat en Educació a la Universitat de les Illes Balears. Recull de les tesis dipositades al curs 2021-2022 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p390 L’educació inclusiva a les Illes Balears: especial referència a la LOMLOE i a la Llei d’Educació de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p396 Són les aules UEECO espais d’inclusió? https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p412 Pràctiques amb evidència científica en la intervenció del trastorn de l’espectre autista https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p428 Centre educatiu proveïdor de serveis i recursos de suport a la inclusió: el centre Joan Mesquida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p440 Aproximació a l’ús de la metodologia d’Aprenentatge-Servei amb alumnat amb diversitat funcional https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p454 Utopia o canvi de mirada: el Centre d’Educació Especial Son Ferriol https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p470 20 anys d’associacionisme: per una educació equitativa, de qualitat i en igualtat d’oportunitats. Començaments i objectius prioritaris de DISFAM https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p478 CCEE Sant Josep: un treball en present, un objectiu de futur https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p490 Verge de Lluc, una escola per a tothom https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p504 Un camí cap a una societat inclusiva: l’escolarització equilibrada al municipi de Manacor https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p516 Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a les Illes Balears. Manual bàsic per a famílies https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p528 Relació de col·laboradors i col·laboradores de L’anuari de l’educació de les Illes Balears 2022 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/Anuari_educacio_2022p546 Presentació: 20 edicions de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p008 L’Anuari de l’Educació: vint edicions contribuint al diagnòstic i debat públic sobre l’educació a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p012 Competència, patrocini i desigualtat en els sistemes educatius https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p016 Una mirada als principals indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears al llarg de vint anys https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p028 El sistema educatiu de les illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p046 El sistema universitari a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p078 Aproximació a l’increment de la complexitat i els reptes del sistema educatiu a les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p094 L’Alta Inspecció com a eix clau al sistema educatiu de les Illes Balears https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p118 La normativa autonòmica en matèria d’educació no universitària en el període 2003-2023 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p132 L’assetjament escolar: un problema d’alta prevalença en l’alumnat amb dificultats d’adquisició del llenguatge https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p148 Protocol d’acompanyament a centres en processos de transformació https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p164 CEIP Anselm Turmeda: una escola que canvia, una escola que transforma https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p174 Un passeig pel CEIP Balansat https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p186 Un somni, una il·lusió, un projecte (CEIP Sa Joveria) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p198 CEIP Cas Serres, una escola de barri https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p210 De proposta minoritària a moviment de masses: Així es bastí la vaga indefinida de docents fa 10 anys https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p224 Les aules dins els serveis d’acolliment residencial de primera acollida i diagnòstic https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p244 Qualitat de vida dels infants en situació de malaltia crònica complexa en el context educatiu https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p260 El projecte «Flora invasora: la jardineria, problema o solució». La Formació Professional com a motor de canvi https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p274 Aula 360. Una proposta d’aula híbrida al Col·legi Monti-sion de Pollença https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p288 Potser no canviaràs el món en ajudar una persona que pateix assetjament, però sí que canviaràs el món d’aquesta persona https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p304 Notes per a l’estudi longitudinal de l’impacte de les experiències d’Aprenentatge-Servei a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (promocions 2013-2014 a 2020-2021) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p314 La vida quotidiana en els col·legis religiosos de la postguerra (1939-1945) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p332 El dret fonamental del titular d’un centre privat concertat a exercir-ne la direcció en la normativa bàsica estatal https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p346 L’atenció socioeducativa a infants i famílies a Espiral: 15 anys del programa Obert https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p360 Doctorat en Educació a la Universitat de les Illes Balears. Tesis llegides durant el curs 2022-2023 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p370 CEPA Sant Antoni: multiculturalitat i integració https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p386 L’escola al mercat. Una experiència educativa i participativa d’alimentació saludable https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p398 Escoletes saludables i sostenibles https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p414 Formació de tècnica d’esmicolament de criteris d’avaluació i aplicació en situacions d’aprenentatge https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p426 L’aplicació de la LOMLOE a l’IES Porto Cristo https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p442 LOMLOE, un nou repte al CEIP Badies https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p450 LOMLOE, un nou repte al CEIP Badies https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p466 Experiència d’implantació de la LOMLOE al model MIRA de Monti-sion https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023p474 Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2004pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2005pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2006pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2007pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2008pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2009pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2010pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2011pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2012pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2013pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2014pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2015pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2016pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2017pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2018pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2019pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2020pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2021pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2022pdf Anuari de l’educació de les Illes Balears 2023 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/anuariEducacio/document/anuariEducacio_2023pdf