parisBaleares https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/page/about lt;p gt; lt;strong gt; lt;em gt;Par amp;iacute;s-Baleares lt;/em gt; lt;/strong gt;, lt;strong gt; lt;/strong gt;amb el subt amp;iacute;tol lt;em gt;Organe Mensuel de l amp;rsquo;Association Amicale des Originaires et Descendants des Bal amp;eacute;ares r amp;eacute;sidant en France lt;/em gt;, fou l amp;rsquo; amp;ograve;rgan difusor de l amp;rsquo;associaci amp;oacute; Les Cadetes de Majorque, amp;uacute;nica associaci amp;oacute; fins avui coneguda dels emigrants balears a terres franceses. lt;/p gt; lt;p gt; La llarga vida que tingu amp;eacute; la publicaci amp;oacute;, quaranta-quatre anys, s amp;rsquo;inicia el mes de gener de 1954 a Par amp;iacute;s. Se amp;rsquo;n publiquen un total de 377 n amp;uacute;meros, el darrer el juny de 1998, a Palma. Tingu amp;eacute; una periodicitat mensual fins a 1973, moment en el qual comen amp;ccedil; amp;agrave; a apar amp;egrave;ixer cada dos mesos. lt;br / gt; lt;/p gt; lt;p gt; lt;em gt;Par amp;iacute;s-Baleares lt;/em gt; amp;eacute;s una publicaci amp;oacute; feta en els seus or amp;iacute;gens per emigrants per a emigrants. Fran amp;ccedil;a s amp;rsquo;havia convertit en un important focus receptor d amp;rsquo;emigraci amp;oacute; balear des del darrer ter amp;ccedil; del segle XIX. Aquest corrent comen amp;ccedil;a al voltant del comer amp;ccedil; de la taronja, del port de S amp;oacute;ller al port de Marsella. Molts d amp;rsquo;aquests primers emigrants iniciaren projectes comercials que els dugueren per tot el territori gal. I no tan sols eren sollerics, com la mem amp;ograve;ria col amp;middot;lectiva recorda, sin amp;oacute; tamb amp;eacute; d amp;rsquo;altres indrets de les Balears. lt;br / gt; lt;/p gt; lt;p gt;Els anys cinquanta, moment en el qual l amp;rsquo;Estat franquista fomenta l amp;rsquo;emigraci amp;oacute; cap a Europa, Fran amp;ccedil;a ja acollia una col amp;ograve;nia important d amp;rsquo;emigrants balears. L amp;rsquo;arribada de nous emigrants anim amp;agrave; un grup de mallorquins a crear l amp;rsquo;associaci amp;oacute; Les Cadetes de Majorque lt;em gt;, lt;/em gt;en un intent de cobrir la necessitat de fomentar les relacions entre els emigrants i els seus descendents en terres franceses. La publicaci amp;oacute; s amp;rsquo;establir amp;agrave; com un mitj amp;agrave; de not amp;iacute;cies entre ells mateixos i els seus familiars i amics a les Illes. Per amp;ograve; tamb amp;eacute; per con amp;egrave;ixer i difondre la hist amp;ograve;ria, la cultura, la literatura i la llengua de les Illes. lt;br / gt; lt;/p gt; lt;p gt;Una de les particularitats d amp;rsquo;aquesta publicaci amp;oacute; amp;eacute;s la utilitzaci amp;oacute; de tres lleng amp;uuml;es: catal amp;agrave;, castell amp;agrave; i franc amp;egrave;s. Aquestes eren les lleng amp;uuml;es habituals dels socis, els quals eren els encarregats d amp;rsquo;omplir de not amp;iacute;cies i continguts la publicaci amp;oacute;. S amp;rsquo;imprim amp;iacute; a Fran amp;ccedil;a fins a 1965. No estava a l amp;rsquo;abast del p amp;uacute;blic, ja que era necessari ser-ne soci per rebre-la per correu ordinari. lt;br / gt; Per entendre amp;rsquo;n m amp;eacute;s b amp;eacute; la traject amp;ograve;ria, podem establir la cronologia seg amp;uuml;ent: lt;/p gt; lt;ul gt; lt;li gt;1954-1961. Durant aquesta etapa destaca l amp;rsquo;inter amp;egrave;s per donar a con amp;egrave;ixer les tradicions i la cultura pr amp;ograve;pia de les Illes a trav amp;eacute;s de les seves p amp;agrave;gines. Aquest inter amp;egrave;s cal cercar-lo principalment en dues q amp;uuml;estions. Per una banda, reivindicar la riquesa hist amp;ograve;rica i cultural de les Illes; per una altra, ajudar a con amp;egrave;ixer m amp;eacute;s b amp;eacute; la terra dels pares als fills educats a Fran amp;ccedil;a. lt;/li gt; lt;li gt;1961-1975. Anys de consolidaci amp;oacute; de l amp;rsquo;associaci amp;oacute;, amb un inter amp;egrave;s creixent per fomentar la imatge tur amp;iacute;stica de les Illes. Hi ha dues seccions fonamentals: lt;em gt;Cr amp;oacute;nica de Francia lt;/em gt; i lt;em gt;Cr amp;oacute;nica de Baleares lt;/em gt;. A la primera, els socis residents a Fran amp;ccedil;a escriuen cr amp;ograve;nica social de les seves vides. A la segona tamb amp;eacute;, per amp;ograve; amp;eacute;s m amp;eacute;s important la feina dels col amp;middot;laboradors, amb not amp;iacute;cies de car amp;agrave;cter local, dif amp;iacute;cils de trobar pels socis francesos. S amp;oacute;n anys de creixement econ amp;ograve;mic a les Balears, moment en el qual molts dels socis retornen, sigui per negocis, sigui per jubilar-se. lt;/li gt; lt;li gt;1975-1998. Els canvis pol amp;iacute;tics a Espanya fomenten el retorn dels socis que encaren no havien tornat. Els que no tornen, molts d amp;rsquo;ells fills i n amp;eacute;ts d amp;rsquo;emigrants, perden l amp;rsquo;inter amp;egrave;s per l amp;rsquo;associaci amp;oacute;. Comen amp;ccedil;a la decad amp;egrave;ncia, ja iniciada l amp;rsquo;any 1973 per problemes econ amp;ograve;mics. Davant d amp;rsquo;una possible desaparici amp;oacute;, s amp;rsquo;opta per donar un altre caire a la l amp;iacute;nia d amp;rsquo;actuaci amp;oacute; de la revista. El gruix dels socis que encara romanen a l amp;rsquo;associaci amp;oacute; s amp;oacute;n originaris dels pobles de s amp;rsquo;Arrac amp;oacute; i Andratx. Decideixen integrar-se dins l amp;rsquo;Associaci amp;oacute; de Premsa Forana de Mallorca. Aquest fet explica que la publicaci amp;oacute; es transformi en una mena de butllet amp;iacute; de not amp;iacute;cies locals del municipi d amp;rsquo;Andratx, de manera que perd gran part de la seva funci amp;oacute; original. El seu nou paper es consolidar amp;agrave; com a portaveu del sentiment de la zona, amb el moviment Dragonera pels Dragons, fins i tot a la premsa nacional, com a font d amp;rsquo;aquesta reivindicaci amp;oacute;. lt;/li gt; lt;/ul gt; lt;p gt;Ana Laura Garcia Monserrat lt;/p gt; lt;hr align="left" width="50%" / gt; lt;br gt; lt;strong gt;Agra amp;iuml;ment lt;/strong gt; lt;p gt;La creaci amp;oacute; de la col·lecci amp;oacute; digital lt;em gt;París-Baleares lt;/em gt; ha estat possible gr amp;agrave;cies a la generosa contribuci amp;oacute; del senyor Antoni Ricardo Sim amp;oacute; C amp;aacute;rdenas, fill del senyor Antoni Sim amp;oacute; Alemany (Tresorer i delegat general a les Illes Balears de l'associaci amp;oacute; amp;quot;Les Cadets de Majorque amp;quot;). El senyor Antoni Ricardo Sim amp;oacute; C amp;aacute;rdenas va proposar a la Universitat de les Illes Balears la digitalitzaci amp;oacute; de la publicaci amp;oacute; peri amp;ograve;dica lt;em gt;Par amp;iacute;s-Baleares lt;/em gt; per tal d'oferir-la en acc amp;eacute;s obert a la Biblioteca Digital de les Illes Balears i, a m amp;eacute;s a m amp;eacute;s, va donar generosament la seva col·lecci amp;oacute; completa particular de lt;em gt;Par amp;iacute;s-Baleares lt;/em gt; al Servei de Biblioteca i Documentaci amp;oacute;. La col·lecci amp;oacute; donada es preserva a la lt;a href="http://biblioteca.uib.cat/oferta/biblioteques/son_lledo/" gt;Biblioteca Son Lled amp;oacute; lt;/a gt;. lt;/p gt; lt;p gt;Aquesta col amp;middot;lecci amp;oacute; cont amp;eacute; _numdocs_ documents. lt;/p gt; en Sun, 01 Mar 2020 11:59:22 CET Mon, 06 Jul 2020 04:28:20 CEST unknown unknown París-Baleares 1954, no. 1 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes01_n0001 París-Baleares 1954, no. 2 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes02_n0002 París-Baleares 1954, no. 3 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes03_n0003 París-Baleares 1954, no. 4 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes04_n0004 París-Baleares 1954, no. 5 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes05_n0005 París-Baleares 1954, no. 6 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes06_n0006 París-Baleares 1954, no. 7 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes07_n0007 París-Baleares 1954, no. 8 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes09_n0008 París-Baleares 1954, no. 9 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes10_n0009 París-Baleares 1954, no. 10 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes11_n0010 París-Baleares 1954, no. 11 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1954_mes12_n0011 París-Baleares 1955, no. 12 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes01_n0012 París-Baleares 1955, no. 13 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes02_n0013 París-Baleares 1955, no. 14 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes03_n0014 París-Baleares 1955, no. 15 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes04_n0015 París-Baleares 1955, no. 16 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes05_n0016 París-Baleares 1955, no. 17 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes06_n0017 París-Baleares 1955, no. 18 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes07_08_n0018 París-Baleares 1955, no. 19 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes09_n0019 París-Baleares 1955, no. 20 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes10_n0020 París-Baleares 1955, no. 21 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes11_n0021 París-Baleares 1955, no. 22 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1955_mes12_n0022 París-Baleares 1956, no. 23 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes01_n0023 París-Baleares 1956, no. 24 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes02_n0024 París-Baleares 1956, no. 25 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes03_n0025 París-Baleares 1956, no. 26 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes04_n0026 París-Baleares 1956, no. 27 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes05_n0027 París-Baleares 1956, no. 28 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes06_n0028 París-Baleares 1956, no. 29 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes07_08_n0029 París-Baleares 1956, no. 30 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes09_n0030 París-Baleares 1956, no. 31 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes10_n0031 París-Baleares 1956, no. 32 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes11_n0032 París-Baleares 1956, no. 33 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1956_mes12_n0033 París-Baleares 1957, no. 34 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes01_n0034 París-Baleares 1957, no. 35 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes02_n0035 París-Baleares 1957, no. 36 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes03_n0036 París-Baleares 1957, no. 37 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes04_n0037 París-Baleares 1957, no. 38 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes05_n0038 París-Baleares 1957, no. 39 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes06_n0039 París-Baleares 1957, no. 40 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes07_08_n0040 París-Baleares 1957, no. 41 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes09_n0041 París-Baleares 1957, no. 42 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes10_n0042 París-Baleares 1957, no. 43 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes11_n0043 París-Baleares 1957, no. 44 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1957_mes12_n0044 París-Baleares 1958, no. 45 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes01_n0045 París-Baleares 1958, no. 46 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes02_n0046 París-Baleares 1958, no. 47 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes03_n0047 París-Baleares 1958, no. 48 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes04_n0048 París-Baleares 1958, no. 49 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes05_n0049 París-Baleares 1958, no. 50 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes06_n0050 París-Baleares 1958, no. 51 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes07_n0051 París-Baleares 1958, no. 52 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes09_n0052 París-Baleares 1958, no. 53 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes10_n0053 París-Baleares 1958, no. 54 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes11_n0054 París-Baleares 1958, no. 55 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1958_mes12_n0055 París-Baleares 1959, no. 56 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes01_n0056 París-Baleares 1959, no. 57 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes02_n0057 París-Baleares 1959, no. 58 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes03_n0058 París-Baleares 1959, no. 59 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes04_n0059 París-Baleares 1959, no. 60 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes05_n0060 París-Baleares 1959, no. 61 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes06_n0061 París-Baleares 1959, no. 62 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes07_n0062 París-Baleares 1959, no. 63 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes09_n0063 París-Baleares 1959, no. 64 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes10_n0064 París-Baleares 1959, no. 65 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes11_n0065 París-Baleares 1959, no. 66 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1959_mes12_n0066 París-Baleares 1960, no. 67 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes01_n0067 París-Baleares 1960, no. 68 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes02_n0068 París-Baleares 1960, no. 69 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes03_n0069 París-Baleares 1960, no. 70 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes04_n0070 París-Baleares 1960, no. 71 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes05_n0071 París-Baleares 1960, no. 72 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes06_n0072 París-Baleares 1960, no. 73 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes07_08_n0073 París-Baleares 1960, no. 74 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes09_n0074 París-Baleares 1960, no. 75 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes10_n0075 París-Baleares 1960, no. 76 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes11_n0076 París-Baleares 1960, no. 77 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1960_mes12_n0077 París-Baleares 1961, no. 78 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes01_n0078 París-Baleares 1961, no. 79 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes02_n0079 París-Baleares 1961, no. 80 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes05_n0080 París-Baleares 1961, no. 81 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes06_n0081 París-Baleares 1961, no. 82 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes07_n0082 París-Baleares 1961, no. 83 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes09_n0083 París-Baleares 1961, no. 84 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes10_n0084 París-Baleares 1961, no. 85 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes11_n0085 París-Baleares 1961, no. 86 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1961_mes12_n0086 París-Baleares 1962, no. 87 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes01_n0087 París-Baleares 1962, no. 88 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes02_n0088 París-Baleares 1962, no. 89 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes03_n0089 París-Baleares 1962, no. 90 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes04_n0090 París-Baleares 1962, no. 91 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes05_n0091 París-Baleares 1962, no. 92 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes06_n0092 París-Baleares 1962, no. 93 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes07_n0093 París-Baleares 1962, no. 94 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes09_n0094 París-Baleares 1962, no. 95 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes10_n0095 París-Baleares 1962, no. 96 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes11_n0096 París-Baleares 1962, no. 97 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1962_mes12_n0097 París-Baleares 1963, no. 98 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes01_n0098 París-Baleares 1963, no. 99 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes02_n0099 París-Baleares 1963, no. 100 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes03_n0100 París-Baleares 1963, no. 101 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes04_n0101 París-Baleares 1963, no. 102 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes05_n0102 París-Baleares 1963, no. 103 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes06_n0103 París-Baleares 1963, no. 104 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes07_08_n0104 París-Baleares 1963, no. 105 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes09_n0105 París-Baleares 1963, no. 106 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes10_n0106 París-Baleares 1963, no. 107 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes11_n0107 París-Baleares 1963, no. 108 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1963_mes12_n0108 París-Baleares 1964, no. 109 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes01_n0109 París-Baleares 1964, no. 110 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes02_n0110 París-Baleares 1964, no. 111 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes03_n0111 París-Baleares 1964, no. 112 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes04_n0112 París-Baleares 1964, no. 113 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes05_n0113 París-Baleares 1964, no. 114 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes06_n0114 París-Baleares 1964, no. 115 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes07_08_n0115 París-Baleares 1964, no. 116 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes09_n0116 París-Baleares 1964, no. 117 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes10_n0117 París-Baleares 1964, no. 118 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes11_n0118 París-Baleares 1964, no. 119 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1964_mes12_n0119 París-Baleares 1965, no. 120 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes01_n0120 París-Baleares 1965, no. 121 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes02_n0121 París-Baleares 1965, no. 122 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes03_n0122 París-Baleares 1965, no. 123 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes04_n0123 París-Baleares 1965, no. 124 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes05_n0124 París-Baleares 1965, no. 125 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes06_n0125 París-Baleares 1965, no. 126 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes07_08_n0126 París-Baleares 1965, no. 127 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes09_n0127 París-Baleares 1965, no. 128 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes10_n0128 París-Baleares 1965, no. 129 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes11_n0129 París-Baleares 1965, no. 130 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1965_mes12_n0130 París-Baleares 1966, no. 131 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes01_n0131 París-Baleares 1966, no. 132 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes02_n0132 París-Baleares 1966, no. 133 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes03_n0133 París-Baleares 1966, no. 134 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes04_n0134 París-Baleares 1966, no. 135 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes05_n0135 París-Baleares 1966, no. 136 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes06_n0136 París-Baleares 1966, no. 137 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes07_08_n0137 París-Baleares 1966, no. 138 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes09_n0138 París-Baleares 1966, no. 139 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes10_n0139 París-Baleares 1966, no. 140 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes11_n0140 París-Baleares 1966, no. 141 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1966_mes12_n0141 París-Baleares 1967, no. 142 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes01_n0142 París-Baleares 1967, no. 143 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes02_n0143 París-Baleares 1967, no. 144 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes03_n0144 París-Baleares 1967, no. 145 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes04_n0145 París-Baleares 1967, no. 146 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes05_n0146 París-Baleares 1967, no. 147 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes06_n0147 París-Baleares 1967, no. 148 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes07_08_n0148 París-Baleares 1967, no. 149 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes09_n0149 París-Baleares 1967, no. 150 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes10_n0150 París-Baleares 1967, no. 151 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes11_n0151 París-Baleares 1967, no. 152 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1967_mes12_n0152 París-Baleares 1968, no. 153 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes01_n0153 París-Baleares 1968, no. 154 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes02_n0154 París-Baleares 1968, no. 155 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes03_n0155 París-Baleares 1968, no. 156 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes04_n0156 París-Baleares 1968, no. 157 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes05_n0157 París-Baleares 1968, no. 158 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes06_n0158 París-Baleares 1968, no. 159 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes07_08_n0159 París-Baleares 1968, no. 160 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes09_n0160 París-Baleares 1968, no. 161 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes10_n0161 París-Baleares 1968, no. 162 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes11_n0162 París-Baleares 1968, no. 163 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1968_mes12_n0163 París-Baleares 1969, no. 164 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes01_n0164 París-Baleares 1969, no. 165 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes02_n0165 París-Baleares 1969, no. 166 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes03_n0166 París-Baleares 1969, no. 167 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes04_n0167 París-Baleares 1969, no. 168 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes05_n0168 París-Baleares 1969, no. 169 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes06_n0169 París-Baleares 1969, no. 170 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes07_08_n0170 París-Baleares 1969, no. 171 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes09_n0171 París-Baleares 1969, no. 172 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes10_n0172 París-Baleares 1969, no. 173 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes11_n0173 París-Baleares 1969, no. 174 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1969_mes12_n0174 París-Baleares 1970, no. 175 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes01_n0175 París-Baleares 1970, no. 176 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes02_n0176 París-Baleares 1970, no. 177 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes03_n0177 París-Baleares 1970, no. 178 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes04_n0178 París-Baleares 1970, no. 179 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes05_n0179 París-Baleares 1970, no. 180 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes06_n0180 París-Baleares 1970, no. 181 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes07_08_n0181 París-Baleares 1970, no. 182 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes09_n0182 París-Baleares 1970, no. 183 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes10_n0183 París-Baleares 1970, no. 184 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes11_n0184 París-Baleares 1970, no. 185 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1970_mes12_n0185 París-Baleares 1971, no. 186 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes01_n0186 París-Baleares 1971, no. 187 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes02_n0187 París-Baleares 1971, no. 188 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes03_n0188 París-Baleares 1971, no. 189 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes04_n0189 París-Baleares 1971, no. 190 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes05_n0190 París-Baleares 1971, no. 191 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes06_n0191 París-Baleares 1971, no. 192 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes07_08_n0192 París-Baleares 1971, no. 193 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes09_n0193 París-Baleares 1971, no. 194 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes10_n0194 París-Baleares 1971, no. 195 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes11_n0195 París-Baleares 1971, no. 196 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1971_mes12_n0196 París-Baleares 1972, no. 197 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes01_n0197 París-Baleares 1972, no. 198 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes02_n0198 París-Baleares 1972, no. 199 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes03_n0199 París-Baleares 1972, no. 200 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes04_n0200 París-Baleares 1972, no. 201 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes05_n0201 París-Baleares 1972, no. 202 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes06_n0202 París-Baleares 1972, no. 203 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes07_08_n0203 París-Baleares 1972, no. 204 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes09_n0204 París-Baleares 1972, no. 205 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes10_n0205 París-Baleares 1972, no. 206 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes11_n0206 París-Baleares 1972, no. 207 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1972_mes12_n0207 París-Baleares 1973, no. 208 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes01_n0208 París-Baleares 1973, no. 209 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes02_n0209 París-Baleares 1973, no. 210 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes03_n0210 París-Baleares 1973, no. 211 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes04_05_n0211 París-Baleares 1973, no. 212 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes06_n0212 París-Baleares 1973, no. 213 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes07_08_n0213 París-Baleares 1973, no. 214 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes09_n0214 París-Baleares 1973, no. 215 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes10_11_n0215 París-Baleares 1973, no. 216 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1973_mes12_n0216 París-Baleares 1974, no. 217 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes01_n0217 París-Baleares 1974, no. 218 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes02_03_n0218 París-Baleares 1974, no. 219 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes04_n0219 París-Baleares 1974, no. 220 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes05_06_n0220 París-Baleares 1974, no. 221 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes07_08_n0221 París-Baleares 1974, no. 222 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes09_n0222 París-Baleares 1974, no. 223 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes10_n0223 París-Baleares 1974, no. 224 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1974_mes11_12_n0224 París-Baleares 1975, no. 225 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes01_n0225 París-Baleares 1975, no. 226 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes02_03_n0226 París-Baleares 1975, no. 227 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes04_05_n0227 París-Baleares 1975, no. 228 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes06_n0228 París-Baleares 1975, no. 229 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes07_08_n0229 París-Baleares 1975, no. 230 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes09_n0230 París-Baleares 1975, no. 231 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes10_n0231 París-Baleares 1975, no. 232 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1975_mes11_12_n0232 París-Baleares 1976, no. 233 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes01_n0233 París-Baleares 1976, no. 234 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes02_n0234 París-Baleares 1976, no. 235 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes03_04_n0235 París-Baleares 1976, no. 236 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes05_n0236 París-Baleares 1976, no. 237 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes06_n0237 París-Baleares 1976, no. 238 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes07_08_n0238 París-Baleares 1976, no. 239 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes09_n0239 París-Baleares 1976, no. 240 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes10_11_n0240 París-Baleares 1976, no. 241 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1976_mes12_n0241 París-Baleares 1977, no. 242 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes01_02_n0242 París-Baleares 1977, no. 243 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes03_n0243 París-Baleares 1977, no. 244 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes04_05_n0244 París-Baleares 1977, no. 245 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes06_n0245 París-Baleares 1977, no. 246 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes07_08_n0246 París-Baleares 1977, no. 247 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes09_n0247 París-Baleares 1977, no. 248 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes10_11_n0248 París-Baleares 1977, no. 249 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1977_mes12_n0249 París-Baleares 1978, no. 250 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes01_02_n0250 París-Baleares 1978, no. 251 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes03_n0251 París-Baleares 1978, no. 252 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes04_05_n0252 París-Baleares 1978, no. 253 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes06_n0253 París-Baleares 1978, no. 254 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes07_08_n0254 París-Baleares 1978, no. 255 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes09_n0255 París-Baleares 1978, no. 256 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes10_11_n0256 París-Baleares 1978, no. 257 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1978_mes12_n0257 París-Baleares 1979, no. 258 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes01_02_n0258 París-Baleares 1979, no. 259 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes03_n0259 París-Baleares 1979, no. 260 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes04_05_n0260 París-Baleares 1979, no. 261 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes06_n0261 París-Baleares 1979, no. 262 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes07_08_n0262 París-Baleares 1979, no. 263 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes09_n0263 París-Baleares 1979, no. 264 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes10_11_n0264 París-Baleares 1979, no. 265 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1979_mes12_n0265 París-Baleares 1980, no. 266 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes01_02_n0266 París-Baleares 1980, no. 267 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes03_n0267 París-Baleares 1980, no. 268 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes04_05_n0268 París-Baleares 1980, no. 269 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes06_n0269 París-Baleares 1980, no. 270 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes07_08_n0270 París-Baleares 1980, no. 271 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes09_10_n0271 París-Baleares 1980, no. 272 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1980_mes11_12_n0272 París-Baleares 1981, no. 273 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes01_02_n0273 París-Baleares 1981, no. 274 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes03_04_n0274 París-Baleares 1981, no. 275 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes05_06_n0275 París-Baleares 1981, no. 276 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes07_08_n0276 París-Baleares 1981, no. 277 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes09_10_n0277 París-Baleares 1981, no. 278 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1981_mes11_12_n0278 París-Baleares 1982, no. 279 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes01_02_n0279 París-Baleares 1982, no. 280 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes03_04_n0280 París-Baleares 1982, no. 281 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes05_06_n0281 París-Baleares 1982, no. 282 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes07_08_n0282 París-Baleares 1982, no. 283 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes09_10_n0283 París-Baleares 1982, no. 284 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1982_mes11_12_n0284 París-Baleares 1983, no. 285 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes01_02_n0285 París-Baleares 1983, no. 286 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes03_04_n0286 París-Baleares 1983, no. 287 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes05_06_n0287 París-Baleares 1983, no. 288 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes07_08_n0288 París-Baleares 1983, no. 289 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes09_10_n0289 París-Baleares 1983, no. 290 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1983_mes11_12_n0290 París-Baleares 1984, no. 291 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes01_02_n0291 París-Baleares 1984, no. 292 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes03_04_n0292 París-Baleares 1984, no. 293 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes05_06_n0293 París-Baleares 1984, no. 294 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes07_08_n0294 París-Baleares 1984, no. 295 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes09_10_n0295 París-Baleares 1984, no. 296 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1984_mes11_12_n0296 París-Baleares 1985, no. 297 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes01_02_n0297 París-Baleares 1985, no. 298 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes03_04_n0298 París-Baleares 1985, no. 299 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes05_06_n0299 París-Baleares 1985, no. 300 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes07_08_n0300 París-Baleares 1985, no. 301 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes09_10_n0301 París-Baleares 1985, no. 302 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1985_mes11_12_n0302 París-Baleares 1986, no. 303 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes01_02_n0303 París-Baleares 1986, no. 304 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes03_04_n0304 París-Baleares 1986, no. 305 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes05_06_n0305 París-Baleares 1986, no. 306 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes07_08_n0306 París-Baleares 1986, no. 307 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes09_10_n0307 París-Baleares 1986, no. 308 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1986_mes11_12_n0308 París-Baleares 1987, no. 309 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes01_02_n0309 París-Baleares 1987, no. 310 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes03_04_n0310 París-Baleares 1987, no. 311 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes05_06_n0311 París-Baleares 1987, no. 312 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes07_08_n0312 París-Baleares 1987, no. 313 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes09_10_n0313 París-Baleares 1987, no. 314 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1987_mes11_12_n0314 París-Baleares 1988, no. 315 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes01_02_n0315 París-Baleares 1988, no. 316 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes03_04_n0316 París-Baleares 1988, no. 317 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes05_06_n0317 París-Baleares 1988, no. 318 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes07_08_n0318 París-Baleares 1988, no. 319 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes09_10_n0319 París-Baleares 1988, no. 320 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1988_mes11_12_n0320 París-Baleares 1989, no. 321 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes01_02_n0321 París-Baleares 1989, no. 322 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes03_04_n0322 París-Baleares 1989, no. 323 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes05_06_n0323 París-Baleares 1989, no. 324 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes07_08_n0324 París-Baleares 1989, no. 325 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes09_10_n0325 París-Baleares 1989, no. 326 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1989_mes11_12_n0326 París-Baleares 1990, no. 327 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes01_02_n0327 París-Baleares 1990, no. 328 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes03_04_n0328 París-Baleares 1990, no. 329 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes05_06_n0329 París-Baleares 1990, no. 330 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes07_08_n0330 París-Baleares 1990, no. 331 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes09_10_n0331 París-Baleares 1990, no. 332 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1990_mes11_12_n0332 París-Baleares 1991, no. 333 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes01_02_n0333 París-Baleares 1991, no. 334 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes03_04_n0334 París-Baleares 1991, no. 335 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes05_06_n0335 París-Baleares 1991, no. 336 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes07_08_n0336 París-Baleares 1991, no. 337 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes09_10_n0337 París-Baleares 1991, no. 338 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1991_mes11_12_n0338 París-Baleares 1992, no. 339 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes01_02_n0339 París-Baleares 1992, no. 340 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes03_04_n0340 París-Baleares 1992, no. 341 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes05_06_n0341 París-Baleares 1992, no. 342 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes07_08_n0342 París-Baleares 1992, no. 343 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes09_10_n0343 París-Baleares 1992, no. 344 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1992_mes11_12_n0344 París-Baleares 1993, no. 345 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes01_02_n0345 París-Baleares 1993, no. 346 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes03_03_n0346 París-Baleares 1993, no. 347 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes05_06_n0347 París-Baleares 1993, no. 348 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes07_08_n0348 París-Baleares 1993, no. 349 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes09_10_n0349 París-Baleares 1993, no. 350 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1993_mes11_12_n0350 París-Baleares 1994, no. 351 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes01_02_n0351 París-Baleares 1994, no. 352 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes03_04_n0352 París-Baleares 1994, no. 353 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes05_06_n0353 París-Baleares 1994, no. 354 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes07_08_n0354 París-Baleares 1994, no. 355 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes09_10_n0355 París-Baleares 1994, no. 356 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1994_mes11_12_n0356 París-Baleares 1995, no. 357 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes01_02_n0357 París-Baleares 1995, no. 358 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes03_04_n0358 París-Baleares 1995, no. 359 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes05_06_n0359 París-Baleares 1995, no. 360 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes07_08_n0360 París-Baleares 1995, no. 361 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes09_10_n0361 París-Baleares 1995, no. 362 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1995_mes11_12_n0362 París-Baleares 1996, no. 363 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes01_02_n0363 París-Baleares 1996, no. 364 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes03_04_n0364 París-Baleares 1996, no. 365 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes05_06_n0365 París-Baleares 1996, no. 366 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes07_08_n0366 París-Baleares 1996, no. 367 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes09_10_n0367 París-Baleares 1996, no. 368 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1996_mes11_12_n0368 París-Baleares 1997, no. 369 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes01_02_n0369 París-Baleares 1997, no. 370 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes03_04_n0370 París-Baleares 1997, no. 371 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes05_06_n0371 París-Baleares 1997, no. 372 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes07_08_n0372 París-Baleares 1997, no. 373 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes09_10_n0373 París-Baleares 1997, no. 374 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1997_mes11_12_n0374 París-Baleares 1998, no. 375 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1998_mes01_02_n0375 París-Baleares 1998, no. 376 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1998_mes03_04_n0376 París-Baleares1998, no. 377 https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/library/collection/parisBaleares/document/Paris_Baleares_1998_mes05_06_n0377