Cerca de text


6 documents rellevants a la consulta.

grimalt (6) miquel (8) gelabert (6)


Les inundacions històriques de sa Riera  - Grimalt Gelabert, Miquel
Font: Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 19-26
Resum-Abstract: [CAT] D'entre les diverses tipologies d’inundacions històriques presents a I' illa de Mallorca, les que han tengut un major impacte són les del torrent de sa Riera, que travessava Palma pel cor del nucli urbà. Especialment forta fou la revinguda del 1403, amb uns quants milenars de víctimes mortals. L'article para esment en les diverses inundacions de sa Riera des del segle XV ençà, tot tenint present els canvis que va suposar la desviació del curs d'aigua fora de la ciutat al segle XVII. ; [SPA] Las inundaciones históricas de sa Riera. A lo largo de la historia de Mallorca se presentan diversas tipologías de inundaciones históricas, entre las cuales las que han manifestado un mayor impacto son las del torrent de sa Riera, que atravesaba Palma por su centro urbano. La inundación provocada por la Riera en el 1403 fue especialmente fuerte, con varios millares de víctimas mortales. El artículo se centra en las diversas inundaciones de sa Riera desde el siglo XV a nuestros días, teniendo en cuenta los cambios radicales que supuso la desviación del curso fluvial fiera de la ciudad en el siglo XVII.
Matèries en català: Geografia ; Història.
Matèries en anglès: Geography ; History.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.9411263 - 8 p. - Ver registro completo

Precipitacions màximes diàries a la serra de Tramuntana, Mallorca  - Grimalt Gelabert, Miquel
Font: Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 51-60
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.9411263 - 10 p. - Ver registro completo

Repartiment de les precipitacions màximes a Mallorca  - Grimalt Gelabert, Miquel
Font: Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 7-18
Resum-Abstract: [SPA] El estudio de las precipitaciones máximas y su reparto territorial es básico para el conocimiento de los climas mediterráneos. En este caso se ha intentado analizar las precipitaciones extremas en 24 horas en Mallorca y su distribución territorial. Para llevar a término el estudio se han utilizado los datos de 120 estaciones de la isla durante el periodo 1961-1985. Para conseguir la completitud de las series se han calculado los datos que faltaban mediante la ponderación a partir de las estaciones inmediatas. Posteriormente se ha aplicado el método de Gumbel para averiguar las cantidades máximas de precipitación en 24 horas que se pueden esperar en diversos periodos de retorno. Los resultados obtenidos permiten plasmar la distribución sobre el territorio insular mediante mapas de reparto de las intensidades máximas. Se ha optado por el comentario del mapa calculado para un periodo de retorno a 25 años. El reparto de les intensidades guarda una relación considerable con el de las cantidades medias, aunque con diferencias reseñables. El fuerte contraste que se observa en las cantidades medias anuales entre los puntos más lluviosos de la isla y los más secos queda aminorado en lo referente a las intensidades. Los factores de distribución más probables de las lluvias más intensas son el relieve, la convergencia de brisas en el centro de la isla, e incluso la latitud. La proximidad a la costa, que tenía un carácter inhibidor de la precipitación total media, no lo manifiesta en lo referente a la intensidad. ; [CAT] L'estudi de les precipitacions màximes i el seu repartiment territorial és bàsic als climes mediterranis. En aquest cas s'ha intentat analitzar les precipitacions extremes en 24 hores a Mallorca i la seva distribució territorial. Per a dur-ho a terme s'han utilitzat els registres de precipitacions mínimes en 24 hores mensuals a 120 estacions de l'illa al llarg del període 1961-1985. La completesa de les dades s'ha aconseguit mitjançant el càlcul ponderat de les mancances dins les sèries. Posteriorment s'hi ha aplicat el mètode de Gumbel per averiguar les quantitats màximes de precipitació en 24 hores esperables per a diversos períodes de retorn. Els resultats permeten plasmar el repartiment territorial amb mapes de distribució de les intensitats màximes. S'ha optat per comentar la cartografia referida al període de retorn de 25 anys. El repartiment de les intensitats guarda una important relació amb el que mostren les quantitats mitjanes, encara que amb diferencies a ressenyar. EI gran contrast que hi ha en quantitats mitjanes entre els punts més plujosos de l'illa i els més secs queda aminorat pel que fa a les intensitats màximes diàries. Els factors de distribució principals dels probables grans aiguats són el relleu, la convergència de l'embat al centre de l'illa i fins un cert punt la latitud. La proximitat al litoral té un marcat caràcter inhibidor de la precipitació pel que fa a les quantitats mitjanes, però no pel que fa a valors extrems.
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.9411263 - 12 p. - Ver registro completo

El mapa de marjades de la serra de Tramuntana de Mallorca  - Grimalt Gelabert, Miquel ; Blázquez Salom, Macià
Font: Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 43-47
Resum-Abstract: [CAT] A la Serra de Tramuntana de Mallorca el sistema de graonament dels terrenys mitjançant l'ús de marjades ha perds que, malgrat els elevats pendents de la zona, es conreassin importants extensions de terreny. S'ha realitzat un mapa de localització de les zones que actualment estan marjades, que suposen una extensió de 167,5 km², sobre terrenys amb pendents a I ‘entorn del 20/30% i dedicats preferentment al conreu d'oliverar. ; [FRA] Dans la "Serra de Tramuntana de Majorque", avec l'échelonnement des terrains moyennant des terrasses il a été possible mettre en culture des importantes extensions, malgré les élevées pentes des versants. On a réalisé une carte avec la localisation des endroits échelonnes, que maintenant occupent presque 167,5 km², surtout aux zones où les pentes sont autour du 20/30%; ces terrains sont, majoritairement, cultivés avec des oliviers.
Matèries en català: Geografia ; Medi ambient ; Agricultura.
Matèries en anglès: Geography ; Ecology ; Agriculture.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.455845 - 5 p. - Ver registro completo

Cabals màxims al Llevant i Migjorn de Mallorca durant les revingudes del setembre de 1989  - Grimalt Gelabert, Miquel ; Rodríguez Perea, Antoni
Font: Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 7-18
Resum-Abstract: [CAT] El dia 6 de setembre de 1989 hi hagué al Llevant i Migjorn de Mallorca revingudes generalitzades arreu de tota la xarxa hidrogràfica que provocaren inundacions a diversos punts amb danys materials molt importants i víctimes humanes. A l'article es calculen els cabals màxims que dugueren els torrents principals de la zona afectada. S'han utilitzat els mètodes de Riggs, Williams i Costa, de forma comparativa, i s'obtenen cabals de fins 1054 m³/ seg en el cas del torrent de Son Negre. No existeix una relació clara entre els cabals mínims i la superfície de conca drenada, i de forma preliminar es conclou que la distribució de la pluja i la forma de la conca drenada són els factors que més condicionen el cabal màxim. ; [ENG] Maximum water discharges in Llevant and Migjorn of Mallorca during the floods of September of 1989. Catastrophic floods affected the Eastern and Southern parts of Mallorca during the 6th of September of 1989. Run off waters flooded several villages and touristic resorts and three persons were kill. The object of this paper is to determine the maximum peak discharges. We use different indirect methods (Riggs, 1976, Williams, 1978 and Costa, 1983) for estimating water discharges. Results are quite consistent and reach as much as 1054 m³/seg in Son Negre Creek. Maximum peak discharges are more related with high intensity rainfall distribution and drainage basin patterns than with drainage areas.
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.455845 - 12 p. - Ver registro completo

El tema balear i els autors illencs a Estudios geográficos  - Grimalt Gelabert, Miquel ; Rodriguez Gomila, Raquel
Font: Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 17-23
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.455845 - 7 p. - Ver registro completo