Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

jaume (11) nicolau (1) servera (1)


Anàlisi morfomètrica i quantitativa de la xarxa fluviotorrencial del municipi de Calvià  - Servera Nicolau, Jaume
Font: Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 119-129
Resum-Abstract: [CAT] L'objecte del present treball va esser la caracterització i classificació de les conques hidrogràfiques que composen la xarxa fluvio-torrencial que desemboca al litoral del municipi de Calvià, localitzat al sud-oest de l'illa de Mallorca (Balears). Per a tal fi, es varen desllindar les conques dels 44 torrents localitzats al sector esmentat, de les quals sols han estat analitzades 9. Seguidament es varen quantificar els paràmetres i índexs morfomètrics igual que els aspectes medioambientals utilitzats a l'estudi. Un cop obtingudes totes les dades, i per tant les variables (79 variables), es va dur a terme el seu tractament estadístic mitjançant l’anàlisi factorial en components principal. Degut al gran nombre de variables obtingudes i que tant sols comptàvem amb 9 unitats d'estudi, es va utilitzar la mateixa anàlisi factorial com a anàlisi discriminant, ja que l’anàlisi factorial no permet operar directament amb un nombre de variables superior al nombre d'unitats d'estudi. D'una forma global, la comparació dels resultats obtinguts amb la constatació de la realitat ens va posar en evidència la correcció de la tècnica i metodologia utilitzada. ; [ENG] Quantitative and morphometrical analysis of the ravine stream network in the municipality of Calvià. The aim of the present paper is to describe and classify the hydrological watershed integrated in the ravine stream network that flows into the sea of the Calvià municipality, in the Southeast of Mallorca (Balearic Islands). We defined the watershed of 44 ravine streams located in the mentioned area, but the analysis was done on nine of them. The second step in our work has been to quantify the morphometric parameters and indexes as well as the environmental data. Once we had all the data and the 79 variables, we applied a statistical analysis using the factorial analysis with the factor extraction method of principal components. As we had a great number of variables in only 9 study areas, we applied the factorial analysis in itself as discriminant analysis, because with the factorial analysis is not possible to manage directly a set of variables bigger than the number of study areas. As a general conclusion, the comparison between the results of our study and the real world allows us to confirm that the method and techniques used were appropriate.
Matèries en català: Geografia ; Geologia.
Matèries en anglès: Geography ; Geology.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.050048 - 11 p. - Ver registro completo