Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

ottens (1) l (1) henk (1) f (3)


L'aplicació dels sistemes d'informació geogràfica al planejament municipal: Possibilitats, problemes i perspectives  - Ottens, Henk F. L. ; Harts, Jan Jaap
Font: Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 23-31
Resum-Abstract: [CAT] Els sistemes d'informació geogràfica són sistemes informàtics que incorporen els coneixements geografies a bases de dades topològiques i el processament de les dades es fa sempre georeferenciat. El seu abast va més enllà de la cartografia i de I' anàlisi locacional; poden ésser veritables proveïdors de "nova" informació geogràfica. El planejament municipal és un camp de treball que pot beneficiar-se de l'aplicació dels SIG, tot i que no deixi d'ésser una tasca amb dificultats. La incorporació dels SIG al planejament municipal pot fer-se des de dues alternatives : - Partir del departament de planejament (o de la informatització de l'organització municipal) per arribar a la creació d'un SIG. - Començar amb un SIG (senzill o complex) perquè esdevengui suport de les activitats dels distints departaments. Com a mostra es presenta una experiència pilot duita a terme per la Universitat d' Utrecht. ; [ENG] The application of geographical information systems for municipal planning: possibilities, problems and perspectives. The geographical information systems are computer systems that incorporate geographical knowledge into topological databases and the processing of data is always georefered. Its scope supplies more than mapping and locational analysis; GIS can provide "new" geographical information. Planning is un activity that can benefit from the application of GIS, but in practice they are difficulties. The incorporation of GlS to municipal planning can be done in two ways: - starting within the planning department itself or from a broad computerization for the organization as a whole; or - begin with a simple GIS or insta11 a large multi- purpose GIS package. As an example the authors present the outline and results of a pilot-project carried out at the University of Utrecht.
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 7.685998 - 9 p. - Ver registro completo