Cerca de text


11 documents rellevants a la consulta.

maria (26) segui (12) joana (15) pons (13)


Evolució del transport col·lectiu urbà a Ciutat de Mallorca durant la primera meitat del s. XX  - Seguí Pons, Joana Maria
Font: Treballs de Geografia 1980, Vol. 37, p. 133-162
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.5025754 - 30 p. - Ver registro completo

Aplicació metodològica de l'índex d'accessibilitat al transport públic urbà a la ciutat de Palma (Mallorca)  - Seguí Pons, Joana Maria
Font: Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 57-76
Resum-Abstract: [CAT] En aquest treball es quantifica l'oferta de servei de transport públic a la ciutat de Palma en dos anys de referència: 1973, any d'inici del servei de transport col·lectiu urbà per part de la companyia que l'explota a l'actualitat, i 1983, amb un servei forca similar a l'actual. L’índex d'accessibilitat, que té en compte les hores de servei i la superfície de cada una de les zones a les que s’oferta, és un dels indicadors més utilitzats per constatar I ‘oferta de servei. S'ha relacionat l'índex amb la població de dret i amb la població flotant de cada una de les zones de la ciutat, mesurada en places hoteleres. L'anàlisi de l'accessibilitat es completa amb la jerarquització de les zones en funció de la nodalitat, que té en compte el nombre de línies que passen per cada zona, en funció de la connexió que cada una d'elles manté amb les altres a través de les línies de transport col·lectiu urbà i, en funció de l'accessibilitat, mesurada a través de 1'Índex d'accessibilitat. La interrelació de les tres jerarquies estableix una Jerarquia global que determina el pes global de cada zona en el conjunt urbà. La Jerarquia global del conjunt de zones, entre 1973 i 1983, disminueix en quatre d'elles: al clos antic, a I’ eixample 2, a Amanecer i a Sant Jordi. La resta de zones experimenten un augment a la Jerarquia global, fruit de l'increment de la nodalitat i de la connexió. L'accessibilitat quasi no ha variat, cosa que indica el poc increment de servei en els darrers deu anys. ; [FRA] L'aplication metodologique de l'lndex d'accessibilité au transport en commun de la ville de Palma (Mallorca). Dans ce travail on évalue l'offre de service de transport en commun de la ville de Palma (Majorque) à deux années, le 1973, quant on commence le service, et le 1983, avec un service très paru à l'actuel. L'lndex d'accessibilité, avec les heures de service et la surface de chaqu'une des zones urbaines, est un des indicateurs très utilisés pour constater l'offre de service. L'Index a été rapporté avec la population de droit et avec la population flottant de chaqu'une des zones de la ville, mesurée avec des places hòteliéres. On compléte l'analyse de l'accessibilité avec la hiérarchié des zones à partir de la nodalité que considere le nombre de lignes que traversent pour chaque zone et, au mème temps, elle contemple la connexion que chaqu'une d'elles a avec le reste, a travers des lignes de transport en commun, et avec l'accessibilité, mesurée à travers de l'lndex d'accessibilité. Le rapport des trois hiérarchiés établie une autre hiérarchié que signale le poids de chaque zone dans l'ensemble urbain. Pendant le 1973 et le 1983, la hiérarchié finale de l'ensemble des zones, basse a quatre delles: dans le "clos antic", "eixample 2", "Amanecer" , i "Sant Jordi". Le reste des zones expérimentent un croissement à la hièrarchié finale, et il est consequénce de l'acroissement de la nodalité et de la connexion. L'accessibilité n'ha presque variée. Ce ça indique l'augmentation petite du service aux dernières années.
Matèries en català: Geografia ; Transports i comunicacions.
Matèries en anglès: Geography ; Transportation, communication and traffic.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.5025754 - 20 p. - Ver registro completo

Aplicació metodològica de la teoria de Grafos a la xarxa de carreteres d'Eivissa  - Seguí Pons, Joana Maria
Font: Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 97-116
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia ; Transports i comunicacions.
Matèries en anglès: Geography ; Transportation, communication and traffic.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.5025754 - 20 p. - Ver registro completo

El transporte discrecional y la incidencia del turismo en Baleares  - Seguí Pons, Joana Maria
Font: Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 93-98
Resum-Abstract: [SPA] El trabajo analiza la estrecha relación existente entre los transportes y el desarrollo turístico en las islas, centrándose en el transporte discrecional. Para ello se analiza el peso económico, medido en VAB, población activa y empleos, del sector terciario en la economía insular y en el conjunto del estado, resaltando el papel de los transportes en ambos conjuntos territoriales. La situación del transporte discrecional en las islas merece un análisis detallado que abarca desde los coches de alquiler con conductor y sin conductor, hasta los autobuses discrecionales. Finalmente se puntualiza en una serie de aspectos singulares del transporte discrecional en las islas. ; [ENG] This article analyzes the narrow relationship existing between the transports and (he touristic development on the Balearic Islands concentrating mainly on the discretional transports. Therefore, the economical weight, measures in VAB, is analyzed, considering the active people and the employment of the third sector of (he islands economy and the entirety of (he stat, outpointing the role of (he transports in 60th territorial entireties. The situation of the discretional transport on the islands deserves a detailed analyse, which contains from the rental cars -with or without drivers- to the discretional buses. It finally points out a series of singular aspects of the discretional transports on the islands.
Matèries en català: Geografia ; Economia.
Matèries en anglès: Geography ; Economics.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.5025754 - 6 p. - Ver registro completo

L'organització territorial a les illes Balears  - Seguí Pons, Joana Maria
Font: Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 131-140
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.5025754 - 10 p. - Ver registro completo

Els barris de Palma i la xarxa municipal de transport col·lectiu urbà: un índex d'accessibilitat  - Seguí Pons, Joana Maria ; Ripoll Martínez, Antònia
Font: Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 77-88
Resum-Abstract: [CAT] En aquest article s'ha quantificat l'oferta dels serveis municipals de transport col·lectiu urbà a la ciutat de Palma (1988). S'ha utilitzat un índex d'accessibilitat que relaciona les característiques del servei amb les dimensions del barris que connecta. Al mateix temps, es té en compte la població de cada una de les zones d'anàlisi, a través de l'índex d'accessibilitat 1000 habitants. ; [ENG] Quarters from Palma and municipal network of urban collective transport: a sign of accessibility. In this article proposal of municipal network of urban collective transport has been quantified in Palma. A sign of accessibility that includes characteristics of service and their relationship 'with the extension of quarters that connect. The amount of people on each zone has also been considered
Matèries en català: Geografia ; Transports i comunicacions.
Matèries en anglès: Geography ; Transportation, communication and traffic.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.8769317 - 12 p. - Ver registro completo

Dona, territori i societat (una anàlisi des de la geografia del gènere)  - Seguí Pons, Joana Maria ; Petrus Bey, Joana Maria
Font: Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 21-22
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia ; Ciències socials.
Matèries en anglès: Geography ; Social sciences.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.06411 - 2 p. - Ver registro completo

El mapa de Mallorca d'Antoni Despuig, 1785  - Picornell Bauzà, Climent ; Seguí Pons, Joana Maria ; Ginard Bujosa, Antoni
Font: Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 23-40
Resum-Abstract: [CAT] Un dels mapes més importants i coneguts de l'illa de Mallorca és el patrocinat per Antoni Despuig i Dameto, il·lustre i eminent eclesiàstic mallorquí que arriba a Cardenal. El mapa es grava I’ any 1785. En relació al segon centenari s'ha realitzat una reedició limitada, amb les planxes originals, la qual cosa fou el motiu immediat per a la realització del present treball. La confecció del mapa es dugué a terme en una època molt important de la història de la cartografia i dels aixecaments cartogràfics a les illes Balears. Per aquesta raó es tracta de donar una visió general de l'estat de la cartografia al segle XVIII. Un dels majors problemes que presenta el mapa és la qüestió de la seva autoria. La tasca fonamental d'Antoni Despuig fou la de possibilitar la realització del mapa, però és clar que hi intervingueren diversos autors, malgrat tots ells restin amagats sota la figura del patrocinador. L'únic autor específicament identificat és el gravador Muntaner. En un moment que coincideix amb la realització d'altres aixecaments cartogràfics a les illes Balears, la gran importància del mapa se centra sobretot en la perfecció de les dades i la informació referida a l'interior de I‘ illa, sens dubte recollida de primera mà. En aquest sentit, cal destacar la gran quantitat de toponímia que hi apareix. D'altra banda, una de les característiques més ressenyables del mapa és la informació addicional resumida que es reflecteix tant en els gravats con en el text de les vinyetes, que representen els principals nuclis de població de l'illa. La informació complementària abasta, entre d'altres aspectes, la demografia, la utilització del sòl i els recursos econòmics més importants, els aspectes històrics i etnogràfics, etc. ; [ENG] Among the most important and well-known maps of the island of Majorca is the one drawn up under the patronage of Antoni Despuig i Dameto, an illustrious and eminent Majorcan ecclesiastic who became a Cardinal, and engraved in 1785. This paper was inspired by the limited edition, made from the original plates, which was reprinted in connection with the second centenary. The map was drawn up at a very important time not only in the history of cartography but also for mapmaking in the Balearic Islands. For this reason, we present an overview of the state of cartography in the 18th century. One of the main problems is the authorship. The map was made possible by Antoni Despuig, but it is obviously the work of several, although their identity remains hidden under the cloak of the patron. The only identity specifically known is that of the engraver, Muntaner. At a time when other maps were being made of the Balearic Islands, the importance of this one lies mainly in the accuracy of the data and the information about the inland parts of the island, undoubtedly taken from a direct source. It is worth emphasizing the number of place names which appear. One of the most outstanding features of the map is the extra information summarized both in the engravings and in the captions to the pictures representing the main settlements on the island. This information covers demography, land. use and main economic resources, historical and ethnographical aspects among others.
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.06411 - 18 p. - Ver registro completo

Un mapa de part de l'illa de Mallorca de l'any 1594 (circa)  - Díaz Villalonga, Ramon ; Ginard Bujosa, Antoni ; Picornell Bauzà, Climent ; Rullan Salamanca, Onofre ; Seguí Pons, Joana Maria
Font: Treballs de Geografia 1988, Vol. 40, p. 111-117
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.2512877 - 6 p. - Ver registro completo

Un plànol de Palma de l'any 1613 circa  - Picornell Bauzà, Climent ; Seguí Pons, Joana Maria ; Ginard Bujosa, Antoni ; Morata Socias, Josep
Font: Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 27-34
Resum-Abstract: [CAT] Fins a l'actualitat, es considerava el plànol més antic de la ciutat de Palma el d’Antoni Garau de 1644. Ara es presenta un plànol anterior, que podria datar-se circa 1613. És un plànol on no figuren ni els carrers ni altres elements urbans. Els aspectes concrets que hi apareixen són, bàsicament, el cinquè recinte de les murades i el recorregut del llit del torrent de sa Riera per l'interior del clos antic de la ciutat. A més, l’interès del document se centra en el fet que hi consta el projecte de desviació de sa Riera fora del recinte de murades. És un plànol que pot semblar incomplet, perd la seva base topogràfica és indubtable. Per la datació, es converteix en el més antic document cartogràfic de Palma que coneixem. ; [ENG] A map of Palma dated c. 1613 Until the present time, Antonio Garau's map of the city of Palma (Majorca) dated 1644 was considered the oldest in existence. Here we present an earlier map, probably dated c. 1613. No streets or other urban elements appear on it. The aspects actually shown are, basically, the Fifth walled area and the course of the torrent known as sa Riera running across the old section of the town. The main interest of this document is that it shows the plan to divert sa Riera outside the walled area. Although the map may seem incomplete its topographical foundation is unquestionable. Besides, its date makes it the oldest known map of the city of Palma.
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 3.2512877 - 10 p. - Ver registro completo

La transformació d'un municipi a l'àrea d'influència de Ciutat de Mallorca: El cas d'Esporles  - Frau Bernat, Maria ; Ginard Bujosa, Antoni ; Ribot Blanes, Isabel Maria ; Rosselló Torres, Catalina ; Salvà Tomàs, Pere Antoni ; Seguí Pons, Joana Maria
Font: Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 123-127
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.4384658 - 5 p. - Ver registro completo