Cerca de text


6 documents rellevants a la consulta.

martinez (9) antonia (6) ripoll (8)


La carta urbana europea, un document de 1992  - Ripoll Martínez, Antònia
Font: Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 153-158
Resum-Abstract: [CAT] Presentam una recensió comentada de la Carta Urbana Europea. En destacam l'important valor com a document que podria marcar i hauria de marcar els objectius que han de perseguir els poders locals, juntament amb els ciutadans, per millorar la qualitat de vida dels habitants de les ciutats. La Carta vol aportar els criteris basics per establir el que anomena adrets urbans. Els temes de què tracta són bàsicament: el transport i la mobilitat, el medi ambient urbà, el patrimoni arquitectònic, l'habitatge, la sanitat, la ciutat de cara als desfavorits i els minusvàlids, l'esport i l'oci, la cultura, la integració policultural, la salut, la participació ciutadana i el desenvolupament econòmic. ; [ENG] The act european urban, a document of 1992. We show a commented summary of the Act European Urban. We emphasize its important value as a document. This might and should indicate the aims to be followed by the local authorities together with the citizens, to improve the quality of life of the inhabitants. The Act is intended to contribute to the basic criteria to stablish what is called 'urban rights'. Basically, the subjects that develops are: transport and mobility, urban environment, architectural patrimony, housing, health, the town focused to the handicap and disabled people, sport and leisure, culture, polycultural integration, citizen participation and economic development.
Matèries en català: Geografia ; Ciències socials ; Transports i comunicacions.
Matèries en anglès: Geography ; Social sciences ; Transportation, communication and traffic.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.762789 - 6 p. - Ver registro completo

Els centres d'interès turístic nacional, el cas de Balears  - Ripoll Martínez, Antònia
Font: Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 71-82
Resum-Abstract: [CAT] A partir de l'aprovació de la Llei de Zones i Centres d’interès Turístic Nacional de 1963, neix una nova figura d'ordenació del territori des del punt de vista sectorial del Turisme. A les Illes, com a espai turístic, tendra una gran importància, se n'aprovaran quatre a Mallorca i quatre a Menorca, suposant una oferta potencial de més o menys 89.752 places, de les quals un 62,36% correspon a l'illa gran i un 37,63% a Menorca. La característica general de la seva ubicació, respon a espais verjos de la costa. ; [ENG] : National Touristic Centres of special concern, reference to the Balearic Islands. Since the approval of the "National Touristic Zones and Centres of special interest law" in 1963, a new kind of arrangement of territory concerning touristic sectors came out. Referring to the Balearic Islands, QS a special touristic centre, four zones in Mallorca and four in Menorca will be approved envisaging a potential offer of 89.752 places. About 62,3670 will correspond to the Main Island and 37,63% to Menorca. The general characteristic of your location a virgin country coast.
Matèries en català: Turisme i hoteleria ; Geografia.
Matèries en anglès: Tourist trade and hospitality industry ; Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.762789 - 12 p. - Ver registro completo

La revitalització del món rural i el Consell d'Europa  - Ripoll Martínez, Antònia
Font: Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 35-41
Resum-Abstract: [CAT] S'intenta explicar quines han estat les accions principals en el sí del Consell d'Europa respecte als intents de revitalitzar el món rural europeu. ; [ENG] The vitalization of rural zones and European Council. It's tried to explain, which have been the main actions taken by the European Council in relationship with attempts to vitalize the European rural zones.
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.762789 - 7 p. - Ver registro completo

Aproximació a la situació d'un producte agrari de les Balears: El formatge  - Ripoll Martínez, Antònia
Font: Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 47-57
Resum-Abstract: [CAT] La producció de formatge a les Illes Balears és un subsector de la Indústria alimentaria que roman actiu. Depèn d’una manera directa de la situació de la ramaderia, que ve condicionada per la producció de la llet. A Menorca el producte que tractam és una peça clau dins de la seva economia, la importància creix si el valoram relativament pel pes específic que juga dins de la ramaderia menorquina. L'obtenció de la Denominació d'Origen pel formatge maonès, pot esser la salvació d'aquest producte davant les característiques del Mercat Comú quant a política lletera. ; [ENG] Cheese production in the Balearic Islands is a subsector of the alimentary industry which remains active. It depends directly of de cattle raising situation, which’s is conditioned by the milk production. The product we treat is something key in its economy, the importance grows if we relatively valve it by its importance in the menorqin cattle raising. The obtention of the Origin Denomination by the "maonés" cheese, can be the salvation of this product by the C.E.E. characteristics as far as concerns the milk politic.
Matèries en català: Agricultura ; Indústries.
Matèries en anglès: Agriculture ; Industries.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.762789 - 11 p. - Ver registro completo

Distribució espacial de la immigració femenina a Palma  - Ripoll Martínez, Antònia
Font: Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 63-76
Resum-Abstract: [CAT] El present article és una anàlisi quantitativa de la situació de la immigració a Palma (capital de les Illes Balears) l'any 1989. Es fa esment especial a la variable del sexe, a la distribució entre els barris que composen el municipi de Palma i als llocs d'origen de les persones immigrades. ; [ENG] Spatial distribution of the feminine immigration to Palma. The present paper is a quantitative analysis of the situation of immigration to Palma (capital of the Balearic Islands) for the year 1989. This article is focused on the variable referred to the sex, to the distribution between districts that constitute Palma and to the birth place of immigrants.
Matèries en català: Ciències socials ; Geografia.
Matèries en anglès: Social sciences ; Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 5.762789 - 14 p. - Ver registro completo

Els barris de Palma i la xarxa municipal de transport col·lectiu urbà: un índex d'accessibilitat  - Seguí Pons, Joana Maria ; Ripoll Martínez, Antònia
Font: Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 77-88
Resum-Abstract: [CAT] En aquest article s'ha quantificat l'oferta dels serveis municipals de transport col·lectiu urbà a la ciutat de Palma (1988). S'ha utilitzat un índex d'accessibilitat que relaciona les característiques del servei amb les dimensions del barris que connecta. Al mateix temps, es té en compte la població de cada una de les zones d'anàlisi, a través de l'índex d'accessibilitat 1000 habitants. ; [ENG] Quarters from Palma and municipal network of urban collective transport: a sign of accessibility. In this article proposal of municipal network of urban collective transport has been quantified in Palma. A sign of accessibility that includes characteristics of service and their relationship 'with the extension of quarters that connect. The amount of people on each zone has also been considered
Matèries en català: Geografia ; Transports i comunicacions.
Matèries en anglès: Geography ; Transportation, communication and traffic.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.3220916 - 12 p. - Ver registro completo