Cerca de text


10 documents rellevants a la consulta.

joan (19) pere (20) estarellas (10) brunet (10)


Simulación dinámica (1857-1981) de la interacción entre los centros urbanos en Baleares. aplicación de la teoría gravitacional  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Font: Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 61-71
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.5628424 - 11 p. - Ver registro completo

La red ferroviaria de Mallorca y su incidencia en el desarrollo insular  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Font: Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 49-55
Resum-Abstract: [SPA] El presente trabajo aborda la temática de la incidencia de las infraestructuras de transporte en el desarrollo regional, refiriéndose concretamente al ferrocarril de Mallorca. Se insiste de manera especial en la relevancia de la implantación ferroviaria en el siglo XIX y de su posterior desarrollo, analizando su capacidad de adaptación al modelo territorial actual. ; [FRA] La résseau ferroviaire à Majorque et sa incidence dans le développement régional. Le sujet de ce travail aborde l'incidence des infrastructures du transport dans le développement régional, se rapportant plus précisament au chemin de fer à Majorque. Soolignant de forme spéciale l'importance de l'implantation ferroviaire au XlXème siècle aussi que son développement posterieur. On y analyse sa capacité d'adaptation au modèle territorial actuel.
Matèries en català: Geografia ; Transports i comunicacions.
Matèries en anglès: Geography ; Transportation, communication and traffic.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.5628424 - 7 p. - Ver registro completo

El transport de productes forestals a través dels ports secundaris de Mallorca, 1913-1964  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Font: Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 131-144
Resum-Abstract: [CAT] L'entrada i la sortida de productes forestals a través dels ports d'Alcúdia, Andratx, Capdepera, Felanitx i Sóller tenen una especial importància a la primera meitat del XX. És el resultat d' un model de transport descentralitzat i d'una economia estretament vinculada al sector primari, dins la qual la producció forestal manté unes quotes de participació elevades i una oferta diversificada. ; [ENG] The transport of forested products among the secondary harbours of Mallorca (1913-1964). The input and the output of forested products among the harbours of Alcúdia, Andratx, Capdepera, Felanitx and Sóller had a special relevance during the first half of the 20th. century. It is the result of a decentralised transportation model and, too, the result of un economic system narrowly linked with the primary activities with a forest production that had a high participation degree in the whole and a diversified supply.
Matèries en català: Geografia ; Transports i comunicacions.
Matèries en anglès: Geography ; Transportation, communication and traffic.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.5628424 - 14 p. - Ver registro completo

Evolució dels centres mitjans ponderats de població i habitatge a Mallorca, 1950-1986  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Font: Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 109-116
Resum-Abstract: [CAT] La determinació del centre mitja ponderat de les variables de població i d'habitatge entre 1950 i 1986 permet conèixer un aspecte nou, lligat als canvis territorials que s'han produït a Mallorca els darrers trenta-cinc anys. L'anàlisi d'aquesta mesura de centralitat utilitzada a l'estadística espacial ha confirmat no sols la direcció del fenomen, de manera especial la relació dels distints municipis amb el litoral o amb la capital, sinó també la magnitud del canvi. A partir dels nomenclàtors, l'element que ha servit per determinar els centres ha estat l'entitat de població, la validesa de la qual esposa en dubte per a certs tipus de treball. ; [SPA] Evolución de los centros medios ponderados de población y vivienda en Mallorca (1950-1986). La determinación del centro medio ponderado de las variables de población y vivienda entre 1950 y 1986 permite conocer un aspecto nuevo, relacionado con los cambios territoriales producidos en Mallorca en los Últimos treintaicinco años. El análisis de esta medida de centralidad utilizada en estadística espacial ha confirmado no sólo la dirección del fenómeno, de manera especial la relación de los distintos municipios con el litoral o con la capital, sino también la magnitud del cambio. A partir del nomenclátor, el elemento que ha servido para determinar los centros ha sido el de entidad de población, cuya validez es dudosa para cierto tipo de trabajos.
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.5628424 - 8 p. - Ver registro completo

Composició del trànsit de les carreteres mallorquines (1980-1988) per tipus de vehicles  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Font: Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 161-166
Resum-Abstract: [CAT] La informació aportada pels aforaments de la i.m.d. permet conèixer dos aspectes importants del trànsit per carretera: l'ocupació física dels distints trams computada al punt de I’ estació d'aforament i els tipus de vehicles que componen el trànsit. En aquest treball, referit a l'illa de Mallorca, es valora aquesta darrera qüestió, intentant establir una sèrie de categories territorials segons l'assignació dels distints tipus de vehicles a la xarxa viaria, a partir de les dades del període 1980- 1988. ; [ENG] Traffic Composition by Class of Vehicles in Majorca Roads. The information provided by the gauges of the i.m.d. permit two important aspects of road traffic be knowing: the physical occupation of different sections of the road computed at the gauge point, and the class of vehicle which make up The traffic. With reference to Mallorca, in that work that last question is important in trying to establish a series of territorial categories according to the allocation of the different types of vehicles on the road network, starting from the statistics for the period from 1980 to 1988.
Matèries en català: Geografia ; Transports i comunicacions.
Matèries en anglès: Geography ; Transportation, communication and traffic.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.5628424 - 6 p. - Ver registro completo

Reseñas  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Font: Treballs de Geografia 1981, Vol. 38, p. 149-150
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.5628424 - 2 p. - Ver registro completo

Aspectos generales del transporte en Mallorca  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Font: Treballs de Geografia 1988, Vol. 39, p. 117-123
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia ; Transports i comunicacions.
Matèries en anglès: Geography ; Transportation, communication and traffic.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.5628424 - 7 p. - Ver registro completo

El tema de la mobilitat espacial dins d'un projecte interdisciplinar d'investigació per a BUP: El transport col·lectiu interurbà per carretera a Mallorca, 1980  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Font: Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 73-79
Resum-Abstract: [CAT] El baix nivell de coneixement del comportament de la demanda del transport col·lectiu per carretera a Mallorca ha fet que l’anàlisi duit a terme per alumnes de BUP, dins d'un plantejament més ampli de la realitat socioeconòmica de l'illa, tengui suficient valor per a ser conegut a) com a projecte didàctic, b) com a font informativa d'especial interès per a poder conèixer la situació del sector. ; [ENG] The level of knowledge of the behaviour of request of collective transport by road to Mallorca is low. For this reason, the analysis made of BUP's students in a vaster planning of the island's social-economical reality has double worth to be known: a) like didactical design, b) like informative source of special interest to know the sector's situation.
Matèries en català: Geografia ; Transports i comunicacions.
Matèries en anglès: Geography ; Transportation, communication and traffic.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.5628424 - 7 p. - Ver registro completo

Aspectes geogràfics i socials de la caça i dels vedats a Mallorca  - Brunet Estarellas, Pere Joan
Font: Treballs de Geografia 1978, Vol. 35, p. 25-34
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia ; Medi ambient.
Matèries en anglès: Geography ; Ecology.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.5628424 - 10 p. - Ver registro completo

La percepció de l'espai urbà pels adolescents: El cas de Palma  - Brunet Estarellas, Pere Joan ; Seguí, Magdalena
Font: Treballs de Geografia 1979, Vol. 36, p. 111-118
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Geografia.
Matèries en anglès: Geography.
Identificador: p-ISSN: 1133-181X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.9221315 - 8 p. - Ver registro completo