Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La carta urbana europea, un document de 1992
Autor/es Ripoll Martínez, Antònia
Matèries en català: Geografia ; Ciències socials ; Transports i comunicacions
Matèries en anglès: Geography ; Social sciences ; Transportation, communication and traffic
Abstract:  [CAT] Presentam una recensió comentada de la Carta Urbana Europea. En destacam l'important valor com a document que podria marcar i hauria de marcar els objectius que han de perseguir els poders locals, juntament amb els ciutadans, per millorar la qualitat de vida dels habitants de les ciutats. La Carta vol aportar els criteris basics per establir el que anomena adrets urbans. Els temes de què tracta són bàsicament: el transport i la mobilitat, el medi ambient urbà, el patrimoni arquitectònic, l'habitatge, la sanitat, la ciutat de cara als desfavorits i els minusvàlids, l'esport i l'oci, la cultura, la integració policultural, la salut, la participació ciutadana i el desenvolupament econòmic. ; [ENG] The act european urban, a document of 1992. We show a commented summary of the Act European Urban. We emphasize its important value as a document. This might and should indicate the aims to be followed by the local authorities together with the citizens, to improve the quality of life of the inhabitants. The Act is intended to contribute to the basic criteria to stablish what is called 'urban rights'. Basically, the subjects that develops are: transport and mobility, urban environment, architectural patrimony, housing, health, the town focused to the handicap and disabled people, sport and leisure, culture, polycultural integration, citizen participation and economic development.
Font:  Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 153-158
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess