Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Dona i agricultura de muntanya
Autor/es Tulla, Antoni F.
Matèries en català: Ciències socials ; Agricultura
Matèries en anglès: Social sciences ; Agriculture
Abstract:  [CAT] El treball de la dona potenciarà canvis importants a l'entorn de la confluència entre la producció i la reproducció de l'explotació agrària. A les petites i mitjanes explotacions l'entorn inclou els recursos propis de l'activitat productiva juntament amb els de la reproducció. En canvi a les grans explotacions, la divisió del treball entre gèneres també comporta I' intent d’una separació dels entorns en amb dues funcions. L'EAF (Explotació Agrària Familiar) és, per tant una unitat que sobreposa els espais productiu i reproductiu, però tendeix a la seva diferenciació a mesura que hi ha un desenvolupament econòmic de l'explotació. ; [ENG] Woman and Mountain's Agriculture Women's work will cause important changes on the relation between production and reproduction of the farming. In small and medium farmings, environment contains resources of the productive and reproduction activities. But, in big farms, labour division between men and women attempts a segregation of the environments in both functions (productive and reproductive). L'EAF (Farming) is, in this way, un unit that overlaps the productive and reproductive spaces; but it tends to a differentiating process at the same time that un economic development of the farm takes place.
Font:  Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 83-97
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess