Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una visió de la geografia
Autor/es Tuan, Yi-Fu
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Abstract:  [CAT] Quin és el caràcter intel·lectual i el nucli de la geografia? Una resposta, des d'un punt de vista general humanista, que pugui satisfer, alhora, la curiositat senzilla i un públic il·lustrat es basa en la definició del camp de la geografia com l'estudi de la terra com a llar de la gent. La casa, la llar és la clau, la paraula unificadora per a totes les subdivisions de la geografia, perquè la llar, en sentit ampli, té un significat físic, econòmic, psicològic i moral; és el conjunt de la terra física i un veïnatge concret; és un lloc de dificultats i llibertat, de situació i d'espai.
Font:  Treballs de Geografia 1992, Vol. 44, p. 13-18
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess