Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Composició del trànsit de les carreteres mallorquines (1980-1988) per tipus de vehicles
Autor/es Brunet Estarellas, Pere Joan
Matèries en català: Geografia ; Transports i comunicacions
Matèries en anglès: Geography ; Transportation, communication and traffic
Abstract:  [CAT] La informació aportada pels aforaments de la i.m.d. permet conèixer dos aspectes importants del trànsit per carretera: l'ocupació física dels distints trams computada al punt de I’ estació d'aforament i els tipus de vehicles que componen el trànsit. En aquest treball, referit a l'illa de Mallorca, es valora aquesta darrera qüestió, intentant establir una sèrie de categories territorials segons l'assignació dels distints tipus de vehicles a la xarxa viaria, a partir de les dades del període 1980- 1988. ; [ENG] Traffic Composition by Class of Vehicles in Majorca Roads. The information provided by the gauges of the i.m.d. permit two important aspects of road traffic be knowing: the physical occupation of different sections of the road computed at the gauge point, and the class of vehicle which make up The traffic. With reference to Mallorca, in that work that last question is important in trying to establish a series of territorial categories according to the allocation of the different types of vehicles on the road network, starting from the statistics for the period from 1980 to 1988.
Font:  Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 161-166
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess