Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els sistemes d'informació geogràfica: situació actual i perspectives de futur
Autor/es Rhind, David
Matèries en català: Geografia
Matèries en anglès: Geography
Abstract:  [CAT] Els sistemes d'informació geogràfica ( SIG ) són sistemes informàtics amb els quals podem tractar dades de I ‘espai geogràfic o d'objectes situats en aquest (comarques, poblacions, propietats, límits de sòls, etc.). Des dels inicis dels '60, aquests sistemes ja suposen una xifra global de negoci d'uns 4 mil milions US $ anuals; Europa està ben preparada per prendre'n una bona part si pensam que usualment és importadora de tecnologia. La primera part d'aquesta ponència presenta una introducció elemental als SIG per a tots aquells que no estiguin familiaritzats amb el tema; la descripció es fa amb una terminologia accessible als que no tenguin gaire relació amb la geografia quantitativa. La segona part, naturalment, es refereix als problemes clau de la investigació. Lo major part de les grans inversions en el desenvolupament dels SIG s'han impulsat a partir de I’ accés a les noves tecnologies o a partir d'aplicacions relativament senzilles, tot i que importants. No s'ha tengut prou en compte la imperfecció dels instruments analítics en els SIG. Es donen exemples de desenvolupaments tècnics que han facilitat l'anàlisi espacial en el si dels SIG. Per acabar, la ponència subratlla les conseqüències que per a la investigació i per a l'ensenyament té la manca d’una política governamental explícita en I’ accés als registres de dades pagats pels contribuents. ; [ENG] Geographical information systems: present and future. Geographical information systems are computer system which handle data on geographical space or on objects (counties, people, properties, soil boundaries, etc.) therein. From beginnings in the 1960s, these systems already constitute a $4 billion annual business globally; Europe is well placed to take a good share of it though currently is a substantial importer of technology. The first portion of this paper provides a simple introduction to GIS for those unfamiliar with it; it is described in terminology suitable for those unfamiliar with quantitative geography. The second portion, however, addresses key research problem. The bulk of the massive investment in GIS development has been driven by the arrival of new technology or by relatively simple (if important) applications. Insufficient attention has been given to the inadequacy of analytical tools in GIS. Examples of technical developments which facilitate spatial analysis within a GIS domin are given. Finally, the paper points out the consequences for research and education of a lack of explicit government policy on the availability of data collected at the taxpayer's expense.
Font:  Treballs de Geografia 1990, Vol. 43, p. 11-21
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess