Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aplicació metodològica de l'índex d'accessibilitat al transport públic urbà a la ciutat de Palma (Mallorca)
Autor/es Seguí Pons, Joana Maria
Matèries en català: Geografia ; Transports i comunicacions
Matèries en anglès: Geography ; Transportation, communication and traffic
Abstract:  [CAT] En aquest treball es quantifica l'oferta de servei de transport públic a la ciutat de Palma en dos anys de referència: 1973, any d'inici del servei de transport col·lectiu urbà per part de la companyia que l'explota a l'actualitat, i 1983, amb un servei forca similar a l'actual. L’índex d'accessibilitat, que té en compte les hores de servei i la superfície de cada una de les zones a les que s’oferta, és un dels indicadors més utilitzats per constatar I ‘oferta de servei. S'ha relacionat l'índex amb la població de dret i amb la població flotant de cada una de les zones de la ciutat, mesurada en places hoteleres. L'anàlisi de l'accessibilitat es completa amb la jerarquització de les zones en funció de la nodalitat, que té en compte el nombre de línies que passen per cada zona, en funció de la connexió que cada una d'elles manté amb les altres a través de les línies de transport col·lectiu urbà i, en funció de l'accessibilitat, mesurada a través de 1'Índex d'accessibilitat. La interrelació de les tres jerarquies estableix una Jerarquia global que determina el pes global de cada zona en el conjunt urbà. La Jerarquia global del conjunt de zones, entre 1973 i 1983, disminueix en quatre d'elles: al clos antic, a I’ eixample 2, a Amanecer i a Sant Jordi. La resta de zones experimenten un augment a la Jerarquia global, fruit de l'increment de la nodalitat i de la connexió. L'accessibilitat quasi no ha variat, cosa que indica el poc increment de servei en els darrers deu anys. ; [FRA] L'aplication metodologique de l'lndex d'accessibilité au transport en commun de la ville de Palma (Mallorca). Dans ce travail on évalue l'offre de service de transport en commun de la ville de Palma (Majorque) à deux années, le 1973, quant on commence le service, et le 1983, avec un service très paru à l'actuel. L'lndex d'accessibilité, avec les heures de service et la surface de chaqu'une des zones urbaines, est un des indicateurs très utilisés pour constater l'offre de service. L'Index a été rapporté avec la population de droit et avec la population flottant de chaqu'une des zones de la ville, mesurée avec des places hòteliéres. On compléte l'analyse de l'accessibilité avec la hiérarchié des zones à partir de la nodalité que considere le nombre de lignes que traversent pour chaque zone et, au mème temps, elle contemple la connexion que chaqu'une d'elles a avec le reste, a travers des lignes de transport en commun, et avec l'accessibilité, mesurée à travers de l'lndex d'accessibilité. Le rapport des trois hiérarchiés établie une autre hiérarchié que signale le poids de chaque zone dans l'ensemble urbain. Pendant le 1973 et le 1983, la hiérarchié finale de l'ensemble des zones, basse a quatre delles: dans le "clos antic", "eixample 2", "Amanecer" , i "Sant Jordi". Le reste des zones expérimentent un croissement à la hièrarchié finale, et il est consequénce de l'acroissement de la nodalité et de la connexion. L'accessibilité n'ha presque variée. Ce ça indique l'augmentation petite du service aux dernières années.
Font:  Treballs de Geografia 1989, Vol. 42, p. 57-76
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess