Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El tema de la mobilitat espacial dins d'un projecte interdisciplinar d'investigació per a BUP: El transport col·lectiu interurbà per carretera a Mallorca, 1980
Autor/es Brunet Estarellas, Pere Joan
Matèries en català: Geografia ; Transports i comunicacions
Matèries en anglès: Geography ; Transportation, communication and traffic
Abstract:  [CAT] El baix nivell de coneixement del comportament de la demanda del transport col·lectiu per carretera a Mallorca ha fet que l’anàlisi duit a terme per alumnes de BUP, dins d'un plantejament més ampli de la realitat socioeconòmica de l'illa, tengui suficient valor per a ser conegut a) com a projecte didàctic, b) com a font informativa d'especial interès per a poder conèixer la situació del sector. ; [ENG] The level of knowledge of the behaviour of request of collective transport by road to Mallorca is low. For this reason, the analysis made of BUP's students in a vaster planning of the island's social-economical reality has double worth to be known: a) like didactical design, b) like informative source of special interest to know the sector's situation.
Font:  Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 73-79
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess