Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aproximació a la situació d'un producte agrari de les Balears: El formatge
Autor/es Ripoll Martínez, Antònia
Matèries en català: Agricultura ; Indústries
Matèries en anglès: Agriculture ; Industries
Abstract:  [CAT] La producció de formatge a les Illes Balears és un subsector de la Indústria alimentaria que roman actiu. Depèn d’una manera directa de la situació de la ramaderia, que ve condicionada per la producció de la llet. A Menorca el producte que tractam és una peça clau dins de la seva economia, la importància creix si el valoram relativament pel pes específic que juga dins de la ramaderia menorquina. L'obtenció de la Denominació d'Origen pel formatge maonès, pot esser la salvació d'aquest producte davant les característiques del Mercat Comú quant a política lletera. ; [ENG] Cheese production in the Balearic Islands is a subsector of the alimentary industry which remains active. It depends directly of de cattle raising situation, which’s is conditioned by the milk production. The product we treat is something key in its economy, the importance grows if we relatively valve it by its importance in the menorqin cattle raising. The obtention of the Origin Denomination by the "maonés" cheese, can be the salvation of this product by the C.E.E. characteristics as far as concerns the milk politic.
Font:  Treballs de Geografia 1989, Vol. 41, p. 47-57
Identificador:  p-ISSN: 1133-181X ; e-ISSN: 2386-7337
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess