Registro completo
Títol:     Una contribució a l’estudi dels nombres borrosos discrets i les seves aplicacions
Autor
Riera Clapés, Juan Vicente
Departament de Filosofia i Treball Social
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Torrens Sastre, Joan
Matèries en català: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial -Computer Science and Artificial Intelligence
Paraules clau de l'autor: 

Nombre borrós discret, funcions d’agregació, funcions d’implicacions, t-normes, t-conormes, uninormes, nulnormes, avaluació subjectiva, processos de presa decisió, multiconjunts, reticles

Números borrosos discretos, funciones de agregación, funciones de implicación, t-normas, t-conormas, uninormas, nulnormas, evaluación subjectiva, procesos de toma decisión, multiconjuntos, retículos

Discrete fuzzy numbers, aggregation functions, implication functions, t-norms, t-conorms, uninorms, nullnorms, subjective evaluation, decision making processes, multisets, lattice structure