Registro completo
Títol:     Trabajo colaborativo en la web: entorno virtual de autogestión para docentes
Autor
Guiza Ezkauriatza, Milagros
Departament de Ciències de l'Educació
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Salinas Ibáñez, Jesús
Matèries en català: Didàctica i Organització Escolar -School management and organization
Paraules clau de l'autor: 

Treball col·laboratiu, aprenentatge col·laboratiu, constructivisme, entorn virtual, aprenentatge situat, andamiatge, anàlisi de contingut, Trabajo Colaborativo, Aprendizaje Colaborativo, Constructivismo, Entorno Virtual, Aprendizaje Situado, Andamiaje, Análisis de Contenido, Collaborative work, Collaborative learning, Constructivism, Virtual Environment, Situated Learning, Scaffolding, Content Analysis