Registro completo
Títol:     Aspectos económico-contables de las sociedades cooperativas
Autor
Genovart Balaguer, Juana Isabel
Departament d'Economia de l'Empresa
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Pomar Castellano, Carlos José
Matèries en català: Economia Financiera i Comptabilitat -Financial Economics and Accounting
Paraules clau de l'autor: 

Contabilidad de cooperativas, capital social, fondos propios, fondos sociales, resultados, resultado social, resultado contable, balance social.

Comptabilitat de cooperatives, capital social, fons propis, fons socials, resultats, resultat social, resultat comptable, balanç social

Cooperative accounting, share capital, equity, social funds, results, social results, accounting profit, social balance