ISO LI (J.* EPOCA) ROI.
ISO LI (J.* EPOCA) ROI.

/

SABADO 14 DS DICIEMBRE DE 1935

SOLLER

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D, Juan Marqués Arbona

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)

PRODUCTOS DE LEVANTE
& NARANJAS, MANDARINAS, LIMONES Corrientes y Vernas

tlOTRe

’DARDER Y PLANAS

®«e. ns 3'*0Í>
o tspftC»^

CLASES SUPERIORES
RAPIDEZ

ESMERO

en cumplir las órdenes
así como se reciben

MARCA REGISTRADA LA RUCHE

en la ejecución de los pedidos

t>c £ M*
°*té o'esP^0

ECONOMÍA en los precios a género igual sin competencia

TELEGRAMAS COLMENA

San Cristóbal, 18
CARCAGENTE CESPAÑA)

TELEFONO N. 46
REGISTRO COMERCIO N.° 3.306

FRUITS FRAIS, SECS & PRIMEURS

Importation Exportation

& CasasQovas Transit Consignaron

44, Cours Julien — 1 & 3, Rué Riscatoris — MARSEILLE

Entrepots: Quai de débarquement des oranges - Quai de Rive Neuve 16-1© — Téléph. Dragón 30-36

Adresse Télégraphique: COLMÍCAS

COLBERT 42-37

Téléphones: ^

=

st.ts
37 - 62

Service maritime spécial pour oranges et mandarines par nos voiliers
moteur á MARSEILLE-TOULON-NICE-SETE.

Service maritime spécial pour bananes par nos vapeurs fruiteris
á M ARSEILLE-NICE-SETE

SET E IARSEILLE TOULON CARNES HICE

M A I S O N S a:
ll, Route de Montpellier - 8, Quai Orient C.a FRUTERA - 38, Cours Julien 8, Place Louis Blanc - 53, Rué Pomme de Pin
5, Marché Forville 2, Rué St. Frangois de Paule - l, Rué du Cours

T

11 - 87

T

Colbert 37 - 82

T

21 - 72

T

5-87

T

818-12

NARANJAS—MANDARINAS

CARDEZLL & COLOM

Casa fundada en 1911

i.,

íCARDELLCOLOM - Alcira

elegramas: |CARDELLCOLOm - Villarreal

éfonos

f ALCIRA,

120

(VILLARREAL, 136

ALCIRA Y

VILLARREAL

elegr. CARLOMER

Filial en Francia
CARDELL, COLOM & CASTANER
L. B T H O R (Vaucluse)

Teléfono n° 1

^QUIERA EL NÚMERO
XTRAORDINARIO DE

OIMCPDAMAO
O I iM EL 13 r\\ A IVI A O
L\_a mejor revista de cine

EN LA

LLIIB BR RE ER RIIA A M MAAR RQ QU UEÉSS San Bartolomé, 17 - SÓLLER

SOLLER

BaMMHfe

TRANSPORTES INTERNACIONALES
Casa Bauzá y Massot, fundada en 1897

Jacques MASSOT & fils, Sucesores
CERBÉRE (Pyr. Oles.) Teléfono 8 | HENDAYE (Bses. Pyr.) Teléfono 185
Telegramas: MASSOT

AGENCIAS

PORT-BOÜ

Teléfono 44 ALHAZORA - Gasset 2

Teléfono 52

1RUN - Apartado 26

>

202 SAGUNTO - Mártires Bechl 7

>

39

BARCELONA-Plaza Berenguer, 1 * 24313 DOLORES - Belluga, 2

REOS - Riudoms 7

>

ALMERÍA - Juan Llrola, 13

>

7

> 112-1

YILLARREAL - Estaolón 20

>

75 ALGOAZAS - Plaza República (Murcia)

Telegramas: MASSOT

I

1 PARIS-. 9, Rué Vauvillers. Teléfono: Gutenberg 44-11.
BRUXELLES (Bélgica) 20, Bonlcvard Leopold II {?S¡I?„r2S!al:6JAS“^i?s
Especialidad eníel Ramo d& Frutas

Importation - Commission - Exportation
PRINORDA
Primeups Nopd - Afpicain
S.A.R.L. Capital: 50.000 Fps.
112, Rué Sadi Carnot - A L Q E R
Spécialité: Pommes de terre nouvelles - Artichauts Tomates - Raisins chasselas Oranges - Mandarines
Dattes muscades
Adresse télégraphique: PRINORDA- Alger

FR VITS FBAII S ® €3 & FRIMEFRi
I AIIOH D’ EXPEDITIOS, COMIISSIOS, TBAISIT

LA “A BARTHELEMY COLL ,MPD°RRETcTE0’

MARQUE DhPOScE

3, Place Notre - Dame - Du ■ Moni, 3

Marqt» B. C. DEPOS!!

I COLBERT 57-21
Telephone \\ garibaldi 7

M ARSEILLE

TÉLÉGRAMME& LL0C MARSEILLE

DATTES

MAISON D’ ACHATS POUR LES DATTES A UTOUGGOURT : : : SPECIALITE POUR LES EXPEDIT10NS PAR WAGONS COMPLETS : : :

ARACHIDES, BANANES, DATTES. ORANGES

ORANGES
a partir de 1 ,er Fevrier service special par des rapides voliers a moteur de Gandía a Marseille

P UBUCITAS

IlDCITACICM DE f MIAS DE LA

'EGI0N

lili — .
"II

D'ORANGES,
CITRONS,
ARACHIDES.
MANDARINES

GUILLERMO CANELLAS

NrfjH#4

MARQUE LA ROSA

CARANTIE DES ORANGES DE QUALITÉ ET
MANDARINES, MARQUE
"LA COURONNE” S

CARCAGENTE (Valencia)

TÉIÉPHONE 12

ESPAGNE

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE:
GUILLAUME CARCAGENTE

REPRÉSENTANT EN FRANGE:
G. CAÑELLAS *
6. PLACE GENIS PAPIN
MONTIUCON (Allier)

ADRESSE TELEGRAPHIQUE.
CAÑELLAS MONTLUCON
- TÉIÉPHONE 591

»• TMÁARADOI ■ cataba» vawBnCIA.

AÑO Ll (2.* EPOCA) NUM. 2542

SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 1935

SÓLLER

SEMANARIO INDEPENDIENTE

.

——

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D, Juan Marqués Arbona

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n„° 17.-SÓLI.ER (Baleares)

== —

■

~

1

—*

||I§|g|||g|
■ 1 rJ&n 1
mi ^¡ipp j
Él K

iBjaHHHHBBBáHHIBBBBl
Falleció en Palma el día 12 de Diciembre de 1935

Sus desconsolados esposo, D. Pedro Antonio Pastor y Marqués; hermano político, D. Miguel Rebasa y Gost; hermanas políticas, D.a Catalina y D.a María Pastor Marqués; sobrinos y sobrinas; sobrinos y sobrinas políticos, primos, primas y demás parientes, participan a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma de la finada, por lo que recibirán especial favor.

§«Sks» ápssi áSp®

falleció en esta ciudad, ayer, día 13 Diciembre de 1935 A LA EDAD DE 68 AÑOS
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
Sus afligidos esposa, D.a Catalina Miquel Mas; hijos: D. Juan y Srta. María; hija política, D.a Denise Dresayre; nietas: Ivette y Jacqueline, y los dueños y operarios de la Imprenta Marqués, participan a sus amigos y conocidos esta sensible pérdida y les suplican su asistencia al rosario y entierro, que se verificará esta tarde, a las seis, y al funeral que se celebrará en la Parroquia el lunes próximo, a las nueve, o que
/ix /ix /rx /ix
de otro modo tengan presente al finado en sus oraciones, lo que tendrán como un especial favor.

4
EN

PODEM

SOLLER
PARLAR

V

D' Einstein, encara
Déiem, en acabar el nostre darrer ar¬ ricie, que els qui creim en Déu hauríem d’ agrair a Einstein una afirmado (de valor relatiii, naturalment) si es pogués dir que la nostra fe depen de la ciencia
humana.
Per situar aquesta afirmado en el seu lloc, cal fer una mica de história: El lec¬ tor ens perdonara la durada excessiva d' aquesta serie d’ aclariments, atenent que la culpa no és tota nostra...
Hegel—tots n’ heu sentit parlar i els que coneixen la historia de la Filosofía en saben la prima—fou un senyor que imagina un sistema iilosófic que venia a ésser una nova forma del panteisme. Convisqué amb altres dos filósofs alemanys d’ anomenada: Kant i Schopenhauer. El sistema filosófic de Hegel adquirí gran voga durant el segle XIX—després de morir el seu inventor—probablement per oposar-lo a 1’ aridesa racionalista de Kant i a 1’ agror malhumorada de Schopen¬ hauer, o simplement peí goig que feia— com una jugueta nova de trinca—la novella terminología que Hegel emprava.
Hem dit ja que el sistema hegelíá era panteista i, per tant, oposat al dogma católic—que no es pensi ningú, dones, que en vulguem fer. poc ni molt, 1’ apología.
Hegel deia, per exemple, que Déu és
f etern en si de totes les coses. Amb
aquest en si volia expressar com una especie de germen de totes les coses: el seu principi; alió que aqüestes son en
la seva esséncia íntima abans de teñir
extructura, forma i caracterís tiques ex¬ ternes, aprofitables.
I un sistema així, en mans deis homes, inevitablement havia de derivar segons les tendéncies d’ aquests. Els esperits cercadors de Déu que navegaven perduts dins la doctrina hegueliana crearen una mística de la naturalesa que els permetia una il’lusoria unió amb Déu, germen
etern—segons ells—de totes les coses; aixó constituí la dreta deis heguelians. Els de V esquerra—així s’ anomenaven
ells mateixos — anaren a caure dins el
materialisme més radical.
Un deis capdavanters de 1’ extrema es¬ querra hegueliana fou un Baró de Feuerbach, el qual dins la seva concepció ma¬
terialista de tot—fins de Déu—arriba a
concloure que: L’univers és tot lo que existeix; 1’ univers és infinit. I si diuen que Déu també és infinit, puix que dos infinits no caben a un mateix lloc, resulta
que no hi pot haver Déu. Creim que no és gens necessari reba-
tre aquesta argumentació per posar en evidencia la seva absurditat manifesta; pero, un temps, va ésser acceptada per molta de gent i, durant la segona mitat del segle XTX, els que no creien en Déu no sabien adduir raons gaire més consistents. Els materialistes en general, fins i tot els més savis, consideraven 1' univers
o Tespai-l1 ámbit on hi ha totes les co
ses—un infinit.
Ve Einstein i, amb les se ves abstraccions i teories sobre 1’ espai i les dimensions d’ aquest, arriba a la conclusió que
V espai no és infinit—ja ho deien els escolástics—i, per tant, no és infinit 1’ uni¬ vers. Amb aixó, fins des del punt de
vista materialista, la famosa argumen¬ tació de Feuerbach se n’ acaba d’ anar
pen térra.
Quin valor té 1’ afirmació d’ Einstein? No som nosaltres els que 1’ han de justi¬ preciar; els savis tenen la parauia, en aquest punt, com en tants d’ altres que no caben dins la petita esfera deis nostres coneixements. Una cosa que podem apre¬ ciar simplement peí seu valor huma és

el coratge que es necessita per plantar cara a alió que és opinió corrent de molts i dir: senyors, aixó no és així com vos pensau, sinó de tal altra manera!
(Un cas d’ enteresa semblant s el que tenim ací prop, a Barcelona; el Dr. Co¬ mas i Sola—que citárem com a contra¬
dictor de la relativitat d’ Einstein—afir¬
ma i sosté, davant Déu i tot lo món, que V éter, aquesta substancia hipotética que imaginaren els savis per explicar els fenómens de radiació i propagació de la llum i 1’ electricitat, no existeix ni ha existit mai. Durant anys i anys tothom creía en 1’ éter a ulls elues i ningú li feia cas, peró ara ja comencen a fer-n’ hi).
La ciencia humana! Gran cosa és i
admirable per molts de motius; peró tan exposada está a errors, a rectificacions les més insospítades, que si depengués d’ ella la nostre fe, ja estaríem ben arre¬ gláis!
Si la química, amb tot i el seu aven? meravellós encara no ens pot explicar ben bé per qué el sabó renta-una. cosa que es passa davant els ulls i en les mans de tothom—¿com poden els homes induir
amb certesa la llei deis fenómens 1’ apre¬
ciado deis quals és enormement difícil?
Sabeu a qué han estat comparáis els homes que, amb un afany digne de tota alabanqa, es dediquen a desentranyar el misteri de les liéis físiques i naturals del món? A uns esclaus lligatsde cara al fons d’ una cova, que just mirant les ombres que passen per la paret del fons, únic lloc que poden veure, es volguessen fer una idea de tot alió que succeeix darrera la seva esquena. Feina tenen, els
savis.
Els que ja n’ hem vengut de les inquietuds del dubte turmentador, nodrit per 1’ apariéncia de profunditat que tenen certes idees térboles, sabem per propia experiéncia quina sensació de pau inte¬ rior acompanya 1’ entrada conscient de la fe íntegra en la veritat revelada i sa¬ bem que sois aquesta, sense afegitons ni desfressos, és la base indestructible de les nostres creéncies A la claror d‘aques-
ta veritat revelada examinam tots els
coneixements que la vida ens depara; sospesam i escollim els que altri ens vol comunicar, bandejantresoltament els que van contra el dogma i posant-ne en co-
r antena molts deis altres. No hi ha cap
perill en aquesta triadella quan un la fa per al seu us particular i amb sincer acatament del que 1’ Església mana.
¿Qué els coneixements puguin esdevenir creéncies? Mai de la vida, en no ésser a través a’ un cervell pueril o ofuscat per causes anteriors. Podríem dir que uns i altres ocupen diferents zones de la nostra consciéncia: per exemple, alió que sap com astrónom el P. Rodés S. J. no té res a veure amb lo que creu com a cristiá; res tenien que veure, objectivament, els coneixements de Fabre, el gran entomóleg, amb la seva fe de católic fervorós.
I així ha d’ ésser.
Mesclar sacro-profanis en aquest ram és una activitat que, si de vegades fa riure, també esdevé perillosa, no sempre pels qui la practiquen sinó més sovint per qualcú altre. Recordau alió que succeí a Galileu en afirmar que la térra volta; qualcú hi va veure contradicció amb les Sagrades Escriptures—¡la fe en perillará!—I Galileu perqué el deixassen fer, tranquil, va haver de confessar solemnement que alió dit abans no era ver: que la térra estava immóbil sota la volta del cel blau, talment una estaca plantada a la paret. Els que li estaven a prop deien, peró, que li havien sentit mur¬ murar, baixet, baixet: E pur si muove.

JAIME COLL
EXPOHTATION DE
MANDARINES
ORANGES
CITRONS
GRENADES
Télégrammes: COLL
XÉIiÉPHOTVE 83

V1LLARREAL (Castellón)

(No responem de si aixó va passar així exactament; el que sabem és que així
ho conten).
Per acabar, i perqué no es puga dir que volem passar per gent molt seriosa,
treurem del nostre calaix de sastre un
párell d’ anécdotes on es pot apreciar qualque pifia—és el mot de J. M. O.— comesa per gent respectable en els
medís científics. Les triam, aposta, succe'fdes a París; per fer «pendant» amb la d' Einstein.
Era peí temps que Stephenson havia
inventar les locomotores de vapor; com
sempre succeeix, un curiós de les novetats va estudiar el cas i comenqá a par¬ larme a París, centre d’ alts estudis que irradiava ciéncia per tot el món. Les
institucions sávies comentaren a ocupar¬
se del «fet novíssim* el qual suscita grans discusions que duraren molt de temps. Val a dir que per aquelles saons la gent no viatjava massa; i com que els savis ni ho cregueren ni ho anaren a veure, succeí que a 1’ hora que una Académia concloía, en acabar una sessió memora¬
ble, que un móbil no pot aprofitar un impuls motor engendral dins ell mateix, a les mines de Wellington ja corrien els trens moguts per vapor. . i encara no
s’ han aturat.
Una altra s’ esdevingué quan 1’ invent del fonógraf, d’ Edisson, era recient. Un amic.de T inventor que feia el viatge cap a Europa, dugué a París un aparell impressor-reproductor del so en aquells

cilindres de cera, precursors deis disc fonográfic, i el feu sonar en mig d’ un rol’lo de savis. La sorpresa fou general i, mentres alió no feia més que reproduir sorolls i qualque so d’ instruments, 1’ auditori ho acceptava; ara, quan la máquina comenqá a parlar amb veu aparentment humana, un deis circumstants s’ encará amb el que maniobrava el fonógraf i li diu: «No s’ hi val, a vo-
ler-nos entabanar amb trucs de ventri¬
loquia!» Conclusions? Que les tregui qui en
vulgui. No més recomanam ais nostres amics aquella dita tan antiga:«Ars longa, vita brevis» i... que Déu hi faci més que
«noltros»!
Els d' aquí.

f 80QDAR

La más perfecta que se presenta
en el mercado
español.
Obra de inge¬ niería alemana
Dispositivo auto¬ mático para bor¬ dar, sin necesi¬ dad de manipu¬
lación alguna
Representante en
Séller
A. Canals
Alquería del Conde, 19

IACION DE NARANJAS y MANDARINAS
íeléjoivy. re

e SOLLER

Unos céntimos diarios...

,..son suficientes para adquirir una moderna estufa a gas a precios de fábrica.

£1 funicular aéreo del Puig Mayor

Con una estufa a gas RADIO obtendrá
ECONOMIA COMODIDAD LIMPIEZA

Se ha hecho pública la noticia de que por la Jefatura de Obras Públicas de esta provincia, ha sido remitida a Madrid la correspondiente acta de comienzo de las
obras de construcción del funicular aéreo
del Puig Mayor, las cuales habrán de proseguirse sin ser interrumpidas hasta
ser terminadas.
Ya está iniciada una nueva empresa
que Mallorca entera mirará a no dudar con viva simpatía puesto que con su rea¬
lización se dará a nuestra isla un nuevo
y poderoso aliciente, permitiendo un fácil y cómodo acceso a la cúspide del monte más elevado de la isla, y desde el cual se goza un espectáculo tan atrayente que será tan luego funcione el proyectado fu nicular excursión obligada y una de las
más interesantes de cuantas efectúe en
Mallorca el turismo que con su visita nos honra y nos favorece.
Hemos de tener muy presente que la atracción que Mallorca ejerce sobre el turismo universal, la debe a la fama me¬
recida de sus bellezas naturales.
Una gran mayoría del turismo que lle¬ ga a Mallorca no viene precisamente para radicarse en un lugar determinado de la isla, sino que llega ávido de reco¬ rrerla, de conocer sus múltiples y varios encantos en la magnífica diversidad del paisaje mallorquín.
Cuanto mayores sean las facilidades y los medios que ofrezcamos al turista para que pueda recorrer y visitar la isla, ma¬ yor será el entusiasmo que en él desper¬ tará esta tierra de privilegio, y por más tiempo nos será dado retenerle en esta isla, consiguiendo así un doble cuan gra¬ to objetivo.
Si el turismo viene aquí para recorrer la isla y visitar sus lugares más atracti¬ vos, ha de ser preocupación constante de cuantos mallorquines sientan interés en defender el porvenir y progreso de la isla fomentando las riquezas que sustentan
Inbasta Voluntaria
de la fábrica «La Solidez», inmueble e instalación; se celebrará el día veinte del mes corriente en el despacho del nota rio de esta ciudad Sr. Jofre (Pastor, 8) a las once hora?, por pujas a la llana sob e el tipo, en conjunto, de ciento setenta y dos mil doscientas pesetas.
El pliego de condiciones y títulos obran
en dicha notaría.
Sóller, 12 de Diciembre de 1935

su economía, la de mejorar y crear los
medios de comunicación a fin de hacer
fáciles y agradables las excursiones. Si el Puig Mayor, la altura mayor de
la isla, ofrece desde su cumbre un espec¬ táculo de los ipás interesantes y atracti¬ vos de cuantos pueden ser contemplados en Mallorca, hacía falta un medio que
permitiera el acceso a dicha altura. Ahora sólo personas arriesgadas pue¬
den emprender una ascensión al Puig Ma¬ yor, excursión penosa y llena de dificul¬ tades, ante las cuales han desistido mu¬ chos que la habían iniciado.
La instalación de un funicular aéreo
que hará fácil y cómodo el acceso a la cumbre, hará posible a todos la excur¬
sión.
Ello, como antes hemos dicho, dará un
nuevo aliciente a nuestra isla y aumen¬ tará con ello el atractivo que nuestra
tierra ofrece a quienes viajan por placer y en busca de los lugares en que la N aturaleza muestra sus galas.
Por esta razón vimos con simpatía el proyecto de funicular aéreo cuando su autor, el Ingeniero Sr. Parietti, lo expuso; por esta razón vimos con simpatía y lo alentamos, el propósito que anunciaron unos hombres amantes del progreso de esta región que formaron una empresa para llevar a cabo el proyecto; por esta misma razón, también, hemos de acoger con satisfacción, viva y Sincera, la noti¬ cia de que las obras para la construcción del proyectado funicular han comenzado ya, y que las obras iniciadas no podrán ser interrumpidas, prosiguiéndose hasta
su terminación.
Al celebrarlo y felicitar a la empresa por el comienzo de las obras, deseamos que éstas se realicen felizmente y que consigan ser prontamente atendidos en su deseo de que sea construida la carre¬ tera que ha de dar acceso al lugar de
donde arranca el funicular.
(De La Ultima Hora)

Venta de leña

Leña de pino cortada, muy seca, a 1’50 Pesetas el quintal.
Leña de olivo cortada para estufas a 2’50 pesetas el quintal, llevada a domicilio.

F. PONS

>0<

Teléfono, 27

Camino de Fornalutx, 171—SÓLLER

(Consumo 15 céntimos por hora)

GRANDES EXISTENCIAS EN APARATOS MODERNOS A GAS
concedemos largos plazos para su adquisición
EXPOSICION Y VENTA
“EL GAS,, S. A. ♦ Buen Año, 4

Acción Católica

INDICE DE PELICULAS
Hombres del mañana.—Es limpia en lo moral. (De Hogar). Recomanable a petits i a grans (De El Malí).
Idolos de Buenos Aires.—No ofrece re¬
paro. (De Filmor). Rataplán—Solo se puede tachar mo¬
ralmente ciertas leves efusiones de amor
y alguna ligereza de ropa. (De Filmor). Rosas del sur.—Los valses dan lugar a
motivos coreográficos con ligereza de ropa. (De Hogar).

RAMÓN FRONTERA
anuncia al distinguido público de Sóller que
NEW YORK
Instalado en e¡

He vende
aun casa situada en la calle del Mar n’° 174.
Para informes: D. Rafael Mora, calle del Mar, n.° 6, Sóller.

V- •sr

as—

CAFÉ TURISMO

' ■

—

— SÓLLER

abrirá sus puertas a las nueve
de la noche del 24 Diciembre

LA IJAIOV
Se pone en conocimiento de ios señores so* clos que ha adquirido el n.° 14 040 del sorteo de Navidad que se celebrará en Madrid el 21 Diciembre, cuya participación de pesetas 8’50, que corresponde a cada uno de los so¬ cios, pueden pasar a recogerla hasta el
15 Diciembre.
El Presidente, Cristóbal Trías.

Q NOCHE BUENA Q
Se bailará en una atmós¬
fera típica de Nueva York
CONSUMICIONES PRECIOS MODERADOS

1. i—i

o.,, i— -O

—

o «—i o

—i ci

■■ —su—" ■■■

— g.—fc-f

e>~ i

c

He transpasa
por no poderse atender, el colmado «La Fa¬
vorita». Para informes en el mismo colmado

Alquilarla
casa en el casco de Ja población. Pasar ofertas ai amunctante n° 82, en esta Admi¬
nistración.

?■ sr 8—~

-B ar f

♦

Fruits frais, secs et primeurs

Importation Exportation

i

Commission Transit

€

2 7, C o u r s Julien, 27

*

*

MARSEILLE

*

*■
Spécialité de Bananes des Canaries et la Guinée Francaise, Dattes, Figues, Arachides, etc.

JT Service rapide par des voiliers á moteur, de Ga idia á Marseille, pour T importation d’ Oranges

^

et Mandarines d‘ Espagne.

Télégramínea: BAMAYOL Marseille

Téléphone: Coibert, 20.10

Vendo estufa “Salamandra,,
buen estado: Informes en esta imprenta. Anuncio n.° 81.

=&=

Centro Republicano Conservador

Se pone en conocimiento de los señores socios que aún no han retirado la parti¬ cipación al billete n.° 9.018 de la lotería de Navidad, que han de hacerlo antes del día 18, pasada cuya fecha la sociedad se hará cargo del sobrante.
Sóller 12 Dicielnbre 1935.—El Presi¬
dente, Jerónimo Estades.
^

3oo

nuevos modelos y confección de

^
^

prendas en Lbor de punto de media
D RA C A sg,

3 elegantes temí s

Venta: LIBRERIA MARQU ES

! 0"

1

— SOLLER

Crónica

Local

Es autor, el Sr. Enamorado Cuesta, además de otras interesantes producciones, de un libro que titula «Ensanyos Etní-

corrió las calles de circunvalación del casco de la ciudad la banda de música de la «Lira Sollerense» tocando el Himno

co-Soclológicos», el cual consta de dos Mariano, cuyo festejo fué organizado por

partes:» ¿Ibero-Americanismo versus Pan¬ la Comunión Tradlclonalista, al igual de

americanismo?», la primera, y «Influencia los años anteriores.

Noticias varias

nos de pan y botes de leche, y, después de la industria azucarera en la vida anti¬

También en la «Cruz Roja» ondeó la

del rezo de las preces de costumbre, se llana y sus consecuencias sociales», la se¬ bandera en la fachada de su domicilio so¬

Según nos enteramos, por parte de la Junta Nacional para combatir el paro obrero ha sido concedida ana importante

levantó la sesión.
Conforme adelantamos en nuestro nú¬
mero anterior, el lunes de la presente se¬

gunda.
De este libro ha tenido la amabilidad de
obsequiarnos con un ejemplar, que avalora aun más, para nosotros, una expresiva de¬

cial, y siguiendo su anual costumbre asistió a misa, uniformada, la Brigada Sanitaria
de esta benéfica entidad.

cantidad para la construcción del camino mana vino a esta ciudad, al objeto de em dicatoria a nuestro Director, atención que

Entrados ya en la época invernal, en que

vecinal de Sóller a Lluch por el Qorc Biau pezar los estudios preliminares para la muy sinceramente le agradecemos, al mis nuestros montes se cubren con frecuencia

según el proyecto del ingeniero Sr. Pa-
rietti.
Relacionado con este importante asunto, el presidente de Acción Popular Agraria

canalización de aguas, el señor Ingeniero
D. Antonio Dlcenta de Vera.
En la Casa Consistorial esperaron al citado Ingeniero la Comisión nombrada

mo tiempo que deseamos le sea sumamente agradable y fructífero éste su viaje a la Madre España.

con espesas capas de nieve, un grupo de jóvenes de esta población amantes de los deportes de invierno se dispone a empezar sus ejercicios preferidos.

de esta ciudad, D. Lorenzo Mayo!, ha re¬ por el Ayuntamiento, de la cual forman

Tenemos noticia de que la sociedad «De¬

Según tenemos entendido, esos animosos

cibido del diputado a Cortes por Baleares parte los señores Alcalde, D. Miguel Co- fensora Sollerense», en colaboración con deportistas mañana efectuarán su primera

Sr. Zaforteza el siguiente telegrama: «Junta paro concedido 108.022 pesetas
camino Lluch-Sóller Gorc Biau. Salúdale.
Zaforteza».

lom Mayol, concejales D. Salvador Fron¬ tera Oliver y D. Ramón Pastor Arbona y el Secretario, D. Guillermo Marqués Coll, y una representación del Sindicato de

la Agrupación Folklórica local, organiza una velada que a beneficio de ambas enti¬
dades debe celebrarse el 27 de este mes,
tercera fiesta de Navidad.

salida, marchando a Sa Coma de N' Ar¬ bona, que estos días ofrece excelentes pistas para patinaje y sklar.

El Sr. Zaforteza se había ocupado de este asunto y realizado diversas gestiones por indicación del partido de Acción Po¬ pular Agraria de esta ciudad.
También se ha ocupado de esta mejora, que tanto interesa a nuestro pueblo, por recomendación de D. Miguel Puig, el di¬ putado por Baleares D. Teodoro Canet, quien esta misma mañana se ha apresurado a cursar el despacho que transcribimos a continuación y que tan halagüeña noticia
contiene:
«Miguel Puig. Ferrocarril.—Concedi¬ das 108 022 ptas. camino vecinal uniendo

Riegos integrada por su Presidente, don Jaime Bernat Bauzá, y los vocales don Mi¬ guel Ripoll Magraner y D. Jaime Palou Busquets, quienes después de los saludos de rúbrica dirigiéronse a visitar la noria existente en la finca Tanques de Ca 'n Sena, donde el señor Dicer.ta tomó el nivel del agua y algunos otros datos que consideró necesarios para la confección del proyecto que el Ayuntamiento le tiene encargado.
Seguidamente vló también el señor Dl¬ centa el pozo que da desceeso al lago de donde salen las aguas de la fuente deno¬

Nos hemos interesado por el programa en preparación, a fin de anticipar la noti¬ cia a nuestros lectores, pero se nos dice que no está determinado todavía. Sabe¬ mos, de todos modos, que constará de una representación escénica en que actuarán
valiosos elementos «amateurs» de esta lo¬
calidad, de una bella exhibición coreogrᬠfico musical a cargo de la Agrupación Folk lórica y de un recital de músics se¬ lecta por un trío profesional—nunca oído en Sóller—que desinteresadamente tomará parte en la fiesta, dada su loable finalidad.

Una sección de la brigada municipal de obras continúa los trabajos de construcción de un camino que una la calle de la Igual¬ dad con el callejón denominado de Ca ’n Pauetx partiendo de frente a la calle de Francisca y Catalina Casasnovas.
Estas obras se hallan bastante avan¬
zadas y es "de esperar que brevemente podremos dar cuenta de su completa ter¬
minación.
Se nos dice que por causas ajenas a la voluntad de los organizadores, ha sido

Lluch con Sóller por Gorc Biau. Saludos.
Canet.»
Nos satisface poder dar publicidad a la noticia que antecede, al mismo tiempo que
felicitamos a cuantos han intervenido en
este asunto, por el feliz resultado conse¬ guido con las gestiones que se han llevado
a cabo.
El sábado último, a cosa de las tres de
la tarde, ocurrió en esta ciudad una muy sensible desgracia. Dos jovencitos, her¬ manos, Jaime y Miguel Ripoll Vanrell, de 16 y 14 años de edad, respectivamente,
habían ido a la finca «Son Barrancos en

minada S’ Uiet. Tomó nota también de los
terrenos de aquellos alrededores, al objeto
de estudiar cuál de ellos es más conve¬
niente para construir los depósitos regu¬
ladores.
La semana próxima volverá a esta ciu¬ dad el señor Dicenta para tomar los datos complementarlos que le hacen falta para terminar el proyecto, del cual daremos oportunamente cuenta.
Los precios a que se han pagado los pro¬ ductos de esta comarca, durante la semana actual, han sido los siguientes;
Naranjas, a 10 pesetas la carga.

Con objeto de preservar al conductor del tranvía y pasajeros que viajan en las plata formas, de los remojones que cuando el
mar está alborotado suele sufrir el vehícu¬
lo al pasar el trecho comprendido entre Sa Torre y ts Través, la Compañía del Fe¬
rrocarril de Sóller ha tenido la feliz inicia¬
tiva de cubrir las plataformas de los coches motores con unas, cortinas de lona provis¬ tas de una ventanilla transparente de celo¬ fana que llenan admirablemente su come¬ tido y hacen menos inclemente en esta época el viaje en la plataforma.
Es una mejora modesta, pero muy útil,

aplazado un acto de propaganda de Ac¬ ción Católica, que debía celebrarse en el
teatro de la sociedad «Defensora Solle¬
rense» hoy, sábado, al anochecer y en el que tenían que tomar parte prestigiosos propagandistas de la Junta Central de Acción Católica y de la Diocesana.
En cuanto a la fecha de celebración de
dicho acto, tan luego se precise procura¬
remos enterar a nuestros lectores.
Habiendo adelantado las empresas cine¬ matográficas de esta ciudad la hora de empezar las funciones de la noche durant e estos meses de invierno, la Dirección de la

busca de leña; el más pequeño, Miguel,

Limones de 18 a 20 id. Id.

que ha sido objeto de generales elogios.

Compañía del Ferrocarril de Sóller ha dis¬

con objeto de derribar una rama de en¬

Mandarinas de 20 a 22 id. id.

puesto que el tranvía que los domingos y

cina, se subió a uno de los peñascos y lo

Manzanas alrededor de 35 id. id.

Ayer tarde, a las cuatro, tuvo lugar en días festivos hay a la terminación de aque¬

hizo con tan mala suerte que resbaló,

Nueces de 25 id. cuarter&da.

«El Cairo» un te en honor de la bella seño¬ llas funciones y que actualmente tenía sa

cayendo por un barranco de unos diez

Almendras de 28 a 30 ptas. hectólitro. rita Angelita Soler «Miss Baleares 1935», salida anunciada a las 12’15 de la noche,

metros de altura.

que tiene ahora su residencia en Sóller.

lo efectúe en lo sucesivo y hasta nuevo

En la imposibilidad de dar auxilio al

Nuestro amigo D. Ramón Frontera, pro¬

Asistió a este acto una selecta concu¬ aviso a las H’30.

herido su otro hermano, que hallábase pietario del Café Turismo, nos comunica rrencia y la Srta. Soler, con su gracia y

Esta medida entrará en vigor a partir de

solo en el indicado punto, corrió a dar aviso a su casa, y sin pérdida de momento acudieron el padre de dichos muchachos
y varios vecinos, quienes recogieron al nfeliz y lo llevaron a casa del médico D. Bartolomé Caselias, quien le practicó la primera cura, apreciándole la fractura de la bóveda craneana en la reglón oc¬ cipital, diversas heridas en la cabeza y
conmoción cerebral.

la próxima apertura de un moderno bar instalado en el primer piso de su acredita¬
do establecimiento.
«New York» es el nombre con que se
abrirá esta coqueta sala, que ha sido deco¬ rada maravillosamente por el notable artis ta Mr. Napier Dean Paul, decorador en Londres, que, como recordarán nuestros lectores, efectuó las decoraciones de «El
Cairo». La decoración de «New York» re¬

dlstlción correspondió a los agasajos de que la hicieron objeto, mostrándose encantada de que el destino le haya deparado oca¬
sión de vivir en nuestro risueño valle.
Agradecemos a la dirección de «El Cairo» la invitación con que nos obsequió para asistir a dicho te, y nos sumamos al homenaje que con este acto quiso rendirse a la belleza de la que hoy ostenta el título
de «Miss Baleares 1935».

mañana.
Por el anuncio que insertamos en otro lugar del presente número, nuestros lec¬ tores, principalmente aquellos que residen en Francia, vendrán en conocimiento de qae acaba de instalarse en Mulhouse un establecimiento de panadería y pastelería mallorquína para dedicarse a la fabrica¬ ción de toda clase de pastas y espe¬

En vista de lo grave del estado, del heri¬ do, se resolvió trasladarlo al Hospital Pro¬ vincial, de Palma, en dGnde se le practicó delicada operación quirúrgica, y, según no¬ ticias de última hora, hase notado dentro de la gravedad del joven paciente una, aunque débil, esperanzadora mejoría.
Lamentamos muy de veras este triste
suceso, que llenó de consternación a cuan¬
tas personas tuvieron de él noticia, y de¬ seamos se acentúe la iniciada mejoría, a fin de que muy en breve se halle el in¬ fortunado muchacho completamente res¬

presenta uno de los últimos pisos de un gran rascacielos dando la impresión de ha¬
llarse entre los famosos edificios neoyor-
qulnes. En primer término hállase el bar y luego la terraza, que contiene una pequeña pista para baile, rodeada de mesas, todo ello confeccionado con lujo y buen gusto.
Para llevar a cabo esta genial idea Mr. Dean Paul, colabora con él su amigo Mr. George Maclean Hellyer, del Japón y Chicago.
Este nuevo bar abrirá sus puertas al público en la próxima Nochebuena.

**
Nos ruega la Dirección del nuevo bar «E! Cairo» recordemos a su distinguida clientela que mañana, domingo, tendrá lu¬ gar en este establecimiento un te-dansant, de las tres a las siete y media de la tarde
y a ías nueve de la noche se dará principio
a un gran baile de salón, que amenizará una notable orquestina.
Además notifica al público que en las próximas noches de Noche Buena y Año Nuevo se celebrarán grandes fiestas de gala, quedando abierto este establecimien¬

cialidades propias de esta isla.
Es el dueño de este establecimiento
nuestro particular amigo y paisano don Joaquín Borrás Mayol, hijo del afamado pastelero sollerense D. José Borrás Pastor, que tan alto ha colocado el nombre de sus artículos, lo cual es una garantía de que cuantos en cualquier población de Francia deseen adquirir pastas como las que se fabrican en Sóller, tendrán ahora una in¬
mejorable oportunidad. Al dar publicidad a esta noticia, que¬
remos felicitar al Sr. Borrás por su ini¬

tablecido.
El domingo último celebró sesión ex¬ traordinaria, en su sala de reuniones del Convento, la Conferencia de San Vicente de Paúl, bajo la presidencia del Rdo. CuraPárroco, D. Rafael Sitjar, y del Presiden¬ te de aquélla, D. Onofre Bauzá Castañer,

Ha sido estos días nuestro huésped el activo e inteligente periodista puertorri¬ queño D. José Enamorado Cuesta, que ha venido a España con el objeto de ac¬ tivar sus propagandas en favor del ideal político a que dedica sus entusiasmos des¬ de las columnas del periódico «La Pala¬ bra», órgano oficial del partido naciona¬

to durante toda la noche.
La fiesta de la Inmaculada Concepción, que se celebró el domingo, además de solemne en su parte religiosa—que en la sección correspondiente del presente nú mero reseñamos — fué excepcionalmente lucida en su parte popular.

ciativa de montar este comercio en Fran¬
cia, como el que tal vez no haya otro en su género, y desearle toda suerte de pros¬ peridades.
Ya no ha sido de otoño, sino de pleno invierno la semana que fine hoy. Han rei¬ nado durante la misma bajas temperaturas,

y con asistencia de numerosos socios.

lista de aquella Antilla.

En la Casa Consistorial estuvo la fa¬ propias de esta estación, y desde su prin¬

Después de las oraciones reglamenta¬

Propónese el Sr. Enamorado publicar chada adornada con tapices y ondearon cipio hasta el fin han sido grises y tristes,

rias, dirigió a los reunidos elocuente plᬠun libro, en Madrid, destinado a demostrar las banderas nacional y mallorquína. En por la falta absoluta de los rayos del sol,

tica el Rdo. D. Gaspar Aguiló, quien trató la necesidad imperiosa que Puerto Rico casi todas las casas adornáronse con da¬ todos sus días, hasta el de hoy inclusive.

de la devoción a María Santísima, siendo siente de sacudir el pesado yugo con que mascos u otras colgaduras ventanas y bal¬

Desde la madrugada del lunes hasta

escuchado con gran atención, y lo mismo son oprimidos, por sus dominadores, los cones, y por las noches del sábado y do¬ anoche puede decirse que no ha dejado de

el Rdo. Sr. Sitjar, que hizo después breve patriotas puertorriqueños, y de crear mingo muchas de ellas estuvieron ilumi¬ llover y en la del martes cubrió una copio-*

ampliación del mismo tema.

adeptos por ver de conseguir en plazo nadas, ostentando algunas una muy vis¬ sa nevada todos los montes qae nos cir¬

Verificóse acto seguido la colecta ex¬ breve la independencia de la mencionada tosa iluminación.

cundan. No era muy espesa la capa, y por

traordinaria; se hizo el reparto de los bo¬ isla.

Por la mañana, alas siete y media, re¬ esto y por causa de la lluvia que continuó

SOLLER

MAPA de MALLORCA

PASTELERÍA Y PANADERÍA MALLORQUINA
DE

NUEVA EDICION

Levantado por el Cuerpo del Estado Mayor del

Ejército y publicado por el Depósito de la Guerra EN SEIS HOJAS
De venta en la LIBRERIA MARQUES

PRECIO: 6‘50Pts.

San Bartolomé, 17

cayéndole encima, no tardó mucho tiempo en licuarse, sobre todo la da las partes bajas.
Esas lluvias, aunque abundantes y bas¬ tante continuas, no han caído, por fortuna, con la furia torrencial que suele producir lamentables arrastres de tierra; así es que habiéndose filtrado, han dado un buen, tempero a los terrenos de las pendientes, y como están ya empapados los de la parte llana, quedan convertidos en lagos machos de ellos, e igualmente en la ladera los an¬
chos bancales de tierras de labor.
Después de lo dicho, huelga añadir, para que nuestros lectores ausentes se formen idea, que las fuentes todas han experimen¬ tado fuerte avenida y que los torrentes que cruzan este valle llevan un muy conside¬ rable caudal de agaa al mar.
Notas de Sociedad
LLEGADAS
Procedente de San Juan (Puerto-Rico) y después de larga ausencia, llegó, el mar¬ tes, con objeto de pasar una temporada aqui, en compañía de sus padres, el dis¬ tinguido joven D. Francisco Ballester
Pons.
De su viaje a Francia, Alemania y Po¬ lonia, regresó ayer naestro particular ami¬ go D. Alfonso Castañar Casasnovas.
Para pasar las vacaciones de Navidad en compañía de sus familiares, ha llegado esta mañana, de Barcelona, nuestro parti¬ cular amigo el joven estudiante D. Damián Mayo! Marqués.
También ha llegado hoy, procedente de Bézlers, D.a Magdalena Busquéis de Co¬ loro, con su hljlto José.
Sean bienvenidos.
SALIDAS
Para Algemesí, embarcó el penúltimo domingo nuestro amigo el comerciante don Antonio Rotger, acompañado de su esposa e hijos.
Después de breve permanencia en esta población embarcó el lunes para Barcelona, de paso para Elberfelt (Alemania), nuestro apreciado amigo D. Juan Frontera Pizá.
Emprendió el martes viaje de regreso a Francia, acompañado de su esposa, nuestro amigo D. Miguel Morell Coll, empleado de la casa «Magraner Fréres», de Amiens.
El jueves de la anterior semana, después de pasar unas semanas de descanso aquí, en compañía de Sus queridos padres, salió para París nuestro distinguido amigo don Juan Bernat Colom.
Deseamos hayan tenido todos, un viaje
feliz.
NECROLÓGICAS
Por un telefonema recibido de Palma á las primeras horas del día 12, jueves de la presente semana, primeramente, y por un enviado de la familia después, nos entera¬ mos con sentimiento que a la una de la ma drugada había dejado de existir allí, donde desde hace algunos años tenía su ha¬ bitual residencia, la bondadosa señora do¬
ña Francisca María Castañer y Arbona víctima de penosa enfermedad, que duró largo tiempo y con que Dios quiso probar¬ la. La noticia, aunque era esperada de un momento a otro, iaego que fué del dominio público produjo el natural dlsgasto, no soamente entre los familiares, cuya memoria

será imperecedera, sino también entre los muchos que a la finada conocieron y trata ron de cerca y pudieron apreciar sus ex¬
celentes cualidades.
Fué la señora Castañer durante su vida
espejo de humildes virtudes. Murió como había vivido, como mujer verdaderamente cristiana, dejando en pos de sí, en todas las partes donde residió, como hija y es¬ posa, reguero de virtudes cristianas y buenos ejemplos que imitar. Sa única preocupación, después de unida en matri¬ monio con D. Pedro Antonio Pastor, sin
descuidar los deberes para con su buena madre, de la que había recibido tan buena educación cristiana, después de Dios, fué el cuidado de su amante esposo y de sus cosas, lo que efectuó con solícito esmero.
Por la rectitud de sa espirita y bondad de su corazón, abierto siempre a toda obra buena y caritativa; por su misericordia para con los menesterosos, modestia en sus actos, dulzura en sus labios y exquisita prudencia, se ganó muchos afectos y nu¬
merosas amistades.
Durante su peregrinación por este valle de lágrimas dló siempre testimonio público de la fe que profesaba, ajustando a ella todos sus actos, en las alegrías como en las adversidades, y cuando en su última enfermedad, que la llevó al sepulcro, ex¬ perimentaba grandes sufrimientos por ella ocasionados, lo hacia con santa resignación, sabiendo que la Cruz era la única escalera que conduce al Paraíso.
Considerando que resultaban ineficaces los poderosos auxilios de la ciencia para devolverle la salud perdida y que para ella se acercaba el postrero día, pidió que
le fueran administrados los santos sacra¬
mentos, que recibió con cristiano fervor. El jueves por la tarde, acompañado su
cadáver por el clero de San Jaime, en cuya demarcación parroquial radica la casa re¬ sidencia de la difunta, fué conducido a la estación del Ferrocarril de Sóiler, y acto seguido, en tren especial, a esta su ciudad natal, en donde le aguardaba el clero pa¬ rroquial con cruz alzada y muchedumbre de amigos, a los que se samaron los que habían venido expresamente de Palma, no dejándola hasta el Cementerio, en don de recibió al día siguiente cristiana sepul¬ tura en el panteón de los suyos.
Ayer se celebró en esta iglesia parroquial solemnes exequias en sufragio de ls difunta. La numerosa'concurrencla que asistió al en¬ tierro y faneral de la bondadosa Francisca y el desfile de amigos de todas las clases sociales que desfilaron por delante los fa¬ miliares de la difunta para expresarles su condolencia, dicen muy alto la estima en que era tenida la finada y las vastas rela¬
ciones de las familias Pastor-Castañer.
Reciban todos, especialmente naestro buen amigo D. Pedro Antonio Pastor y Marqués, la expresión de nuestro más sentido pésame. Pedimos al Cielo conceda a la difunta el galardón de los Justos y a los que la sobreviven’el bálsamo de la resig¬ nación cristiana, único que puede cicatrizar la profunda herida abierta en su corazón.
Dolorosísima impresión causónos, ai ano¬ checer de ayer, la fatal noticia del falleci¬ miento del antiguo operario de este esta¬ blecimiento tipográfico, D. Cristóbal Eu¬ genio Cecilio, e igual la recibieron los de¬ más redactores y todo el personal emplea¬ do en estos talleres, en que por espacio de más de cuarenta años había aquel trabajado.
Habla sufrido el año pasado el señor Eugenio larga y penosísima enfermedad, en cuyo período álgido, dado lo grave de su estado, hubo de administrársele el santo Viático y la Extremaunción; pero al llegar

Joaquín Borrés Mayol
Hijo de D. Josó Borras Pastor, dueño de la acreditada Pastelería Panadería y Confitería «La Confianza» de Sóiler (Mallorca)
Tiene el gusto de anunciar y poner a disposición de la colonia ma¬ llorquína y del público en general de Mulhouse y de toda Francia que
acaba de abrir su establecimiento en el cual se elaborará con el mismo
esmero que en el de <Ca'n Xim Tambora», de Sóiler, toda clase de pastas y dulces mallorquines como son Ensaimadas grandes, rellenas y sin rellenar, empanadas, coearrois, cocas de patata y de Navidad, galletas de Inca, pan moreno para sopas, turrones de Mallorca e infinidad de pastells.
Se sirvan encargos por correo mediante pago adelantado
19, Ruede V Aigle,—Boulangerie—MULHOUSE

las temperaturas más templadas se inició un mejoramiento en la crónica dolencia y luego, con los calores del verano, ya al pa¬ recer restablecido, no sólo pudo salir de su casa sino que hasta se sintió alentado para reemprender su trabajo habitual, a modo de distracción, viniendo por las tar¬
des al taller. El sábado último sintióse
súbitamente indispuesto, viéndose obligado a guardar cama, y sobreviniéndole una pulmonía ha ido agravándose de cada día más; ayer, al caer de la tarde, confortado su espíritu con los Santos Sacramentos de naestra religión augasta, entregó su alma al Criador, siendo ineficaces para prolon¬ gar algo más la existencia del querido pa¬ ciente los auxilios de la ciencia y los solí cltos cuidados que le han prodigado sus amantes esposa e hija y todas las demás personas amigas que a su lado han perma¬
necido en su tribulación.
Quedan sumidas en el más amargo dolor aquéllas y lo habrán quedado igualmente su hijo e hija política, ausentes, al recibir por telégrafo la infausta nueva. También aquí ha causado en el vecindario general sentimiento la desaparición de este mundo del bondadoso anciano, y en especial entre las personas amigas, que lo fueron cuantos le trataron, pues que, por su sociabilidad y carácter afable y servicial, por su excelen¬ te comportamiento de hombre recto, pun¬ donoroso y fiel cumplidor de sus deberes, se conquistó siempre el aprecio de los su¬ yos, que entrañablemente le qaerían, y de sus patronos, de sus compañeros y compa¬ ñeras de profesión y todos los que con al¬ guna intimidad con él convivieron, ij
Desde muy antiguo perteneció a la so¬ ciedad «Defensora Sollerense», en la qae en distintas ocasiones ocupó cargos en algunas de sus Juntas o Comisiones, y siendo vocal de la Junta Municipal en los comienzos del periodo de la Dictadura, pasó a desempeñar el cargo de Concejal del Ayuntamiento.
Al anochecer de hoy, a las seis, se reza¬ rá en la casa mortuoria el rosario, y segui¬
damente se verificará la conducción del
cadáver al cementerio, y el lunes próximo, a las nueve de la mañana, se celebrará en la Parroquia solemne funeral en sufragio
del alma del finado.
Descanse en paz ésta y reciban sus atri¬ bulados esposa, D.a Catalina Miquel Mas; hijos D. Juan y Srta. María, hija política, D.a Denise Dresayre, y cuantos lloran conellos esta sensible e irreparable pérdida, consuelo en su aflicción y la expresión de nuestro muy sentido pésame.

í

S-QgQC-tlg-QC-t

Adquiera

el nuevo libro

BASES CRITERIOLÓGICAS
DEL
PENSAMIENTO LULIANO

p°r \_ FRANCISCO SURBDA BLANES

Librería
MARQUES

S. Bartolomé, 17

LA PANERA D‘ANAR A PLAIJA

PREUS DE LA PLAQA DEL DIA D’ AVUI

Carns

Ptes. kg.

Bou . ' . » Cosíelles .

» sense os.

» filet

...

Xoí i cabrií .

Anyell sense os .
Ovella

Carn de porc sense os Porcelleta

Pollastre.

Gallina .

,

Conill

Peixos

3’50 5’0Q 5’00 9’00 4’5Q 7’00 2’00 5’00 7’0Q 9’00 7’50 5’00

Molls, pagells, págueres, dén-

tols, sirvióla i demés peix bo a

Calamars

.

Caiamarins .

Serrans .

Morralla .

Sorells, vogues

Pops.

Basíina .

Gerret, alatxa

Animáis (en viu)

TOO De 3 a 5
7’00 3’50 2’50 1’20 roo 1’20 roo

Pollastres Gallines
.
Conills .

.

. la terca

•

•

«

»

»

.

•

.

170 1’50 070

Verdures

Pésols. . Xíxols Faves íendres Catxofes.
Domáfigues .
Sebes Cois .

.

•

•

•

,

,

,

3’00 2'25 roo 1*25

*

9

•

. 0’60 i 070

•

•

•

0’15

a Q’25 o 3’00 dotzena

Comestibles

Oli, el litre.

»

,

,

,

»

.

•

Oas .

1.a .

,

2.a

•

3.a

.

dotzena.

Arengades.

»

Arrós .

. . kilo.

Sopa de pasta. »

•

*

» fina

»

.

Sucre .

»

Pa.

.

.

.

3

Bacallá extra

3

,

»

corrent

>

,

Monjetes del barco »

»

perla

»

.

»

confit

3

,

» blanques »

Ciurons Saúco

3

»

»

»

» corrents

3

,

Llenties.

3

,

Formatge vell . 3

»

tendrá

3

,

Patates.

3

Sobrassada .

■

»

i

Fruites

2’00 1’80 170 3’50 0’20 a 0’60 075 a rOO . l’15i 1*25
1’50 1’80 . 0’55 i 0’65 2'50 2’20 1’60 roo roo 0’90 3’00 i’50 . o’9o i roo . 1’40 i 1’50 7'50 375 . 0’20 i 0’25 5’00

Taronges. dotzena

Mandarines Plátans Pomes. Peres

»

•

•

3

,

,

kilo . .

3

,

.

RaTm

.

,

»

Noüs Meties

.

. almut .

.

3

.

«

Agians

.

,

»

,

0’60

. 0’60 070 1*50 roo

0’80

. P40 i roo
'
roo

0'80

.

F25-

8

'
-

■■■■ ■—*- SOL LE R gggaag-g— ■■ ■

■

DE L’AGRE DE LA TERRA

HA MORT UN GRAN PROSISTA MALLORQUI
JOAN ROSSELLO DE SON FORTEZA

Les lletres mallorquines acaben d’ endolar-se amb la pérdua del venerable i admirat escriptor Joan Rosselló de Son Forteza, un deis darrers supervivents de la gloriosa generació de poetes i prosistes nostrats que tant han trebaliat per posar la nostra llengua al grau d' esplendor en que ara es troba.
El Sóller vol associar-se amb tot fer¬ vor al sentiment general que el traspás de V il‘lustre escriptor ha produit dins els medís intel'lectuals de Villa i també dins
el nostre poblé, on la personalitat de don Joan Rosselló era prou coneguda i esti¬ mada. Els nostres llegidors recorden en¬ cara l' assiduitat amb que la seva firma apareixia damunt aqüestes planes que avui li dedicam, i en les que veren la llum per primera vegada les seves produccions 'En RupiU i «Tardanies» que marquen, possiblement, el punt més
alt de la seva maduresa literaria. Per
aixó, en aquesta hora dolorosa en que el perdem per a sempre, volem tributar a la seva membria aquest humil homenatge póstum que servesqui per a mantenir viva en els cors deis mallorquins la fla¬ ma de V afecte i de V admiració al bon
treballador de la nostra renaixen^a li¬
teraria.

¿Com així s’ era determinat a escriure, dins 1’ allunyament de tot centra literari, aquell matelx qui res havia escrit aban?,
mentres felá vida ciutadana?
Des que 1’ advocat dlspílceufc, delxant l’exerclci de la carrera, se’n va anar a vlure dins Theretat paterna, prop de la vlla d’Alaró, tenint temps i vaga de sobres per lleglr l fantaslar a son gust, en aquell casal pagéi tan tiple i suggestiu, entre aquelles mun

poética, moltcs vegades desconeguda pels matelxos qui es dlueu poetes. Boaa mostra d’ aixó són quadrets com La veremada i altres d’ una rusttquesa distingida que arri ba, ftns a cert punt, a mistralejar. Del gran artista Mistral sembla haver apréi En Ros selló 1’ art d’ escullir el detall gráfic senae remilgament de clutadá qui s’ assusta de lo psgesívol; pero tambó sense extremada obsessió de lo popular i pagesívol que arriba

sules monótonament llargarudes 1 carregar un poc massa d’ adjectius. El llenguatge no té gaire riquesa, si bé en canvl no sol ésser defícient, ni ineorre en neologismos ni estravagéncies que tant s’ estilen...
Pero aqüestes mateixes tares de llenguatge i d’ estil, que es podrlen retreure, están per demós compensados amb acerts t primors de forma d’ aquells que no s’ enseuyen per gramétlcs ni retórtcs. Veja’s, si no, aquest exemple de transició 1’ artíc e De la muntanya: «La verltat, el poblé és trist, no m’ hi trob bé, m’ hi enyor... ¡A fora vila, a la possessió, ja és altra cosa!»—-«Ja hi som. Ran del cami, damunt un brot d’ ametller, hi ha una cadernereta petitona, pintada, fineta; no es mou, i quan casi puc agafar-la, pega una curta volada i se posa altra volta no molt lluny; esté estufsdeta i no canta..., senyal de tempestat » Qul amb tanta finura maneja la pierna i li sap trabar tan nets i airosos perfile bé pot emprendre dibuixos de major importéncia i arriscar-se a donar-nos la novel’la mallorquína. Mes si continúa fent obretes de curta extensló, no per aixó li farem cérrecs, sinó que l’ «plaudirem tot seguit. Lo que importa és que no es deixl
d’ escriure un autor novell com En Joan
Rosselló, qui totduna ja s’ ha guanyat un lloc tan distinglt entre e’s bona prosistes de
la nostra renaixent literatura.
Miguel Costa, Pvre.

Un jndlci sobre la personalitat de
D. Joan Rosselló de Son Forteza
Próleg del llibre «Manyoc de Fruita Mallorquína»
Es cosa acostumada que un escriptor novell, al comparóixer davant del publlc, s’ hi fassa presentar per medí d’ un amic ja conegut peí públic matelx. Aixó precisament és lo que m’ ha demanat 1’ autor d’ aquest 111bre, escriptor novel!, per més que no gaire jove. SI fer la presentacló d’ una persona correspon en primer terme a qul li és més acostat, bé s’ explica que haja volgut de mi aquest bon oflci el meu antic condeixeble En Joan Rosselló, segur de la fraternal amis tat que ens uneix des del comen^ament de la segona ensenyan<ja. Per aquesta consideracló he cregut que no em podía jo negar a posar-li aquest próleg, a pesar de reconóixer senzlllament que altres companys haurien desempenyat tal encárrec d’ una mane¬ ra molt més hábil, autorisada i agradosa. Sens dubte que hl sortlré perdent 1’ autor d’ aquest volum; pero, ja que aixi ho vol, que en sofresca les conseqüéacies.
Escriptor novell he dlt que és En Joan Rosselló; i tal resulta per cert, no sois da¬ vant el públic, sino també dins 1’ esfera de
les seves relacione més intimes i familiars.
Jo matelx, qul des de l’ edat de dotze anys 1' he tractat amb una confianza sense reser¬ ves, jo matelx, qui el prenla per confldent deis meus assaigs poétlcs, he quedat sorprés de la seva recent prodúcelo llterária. Es cert que de temps enrera ja li reconeixia gust exqulsit per les bones lectures i esperlt ve rament literari; pero mal li havia pogut sorprendre cap temptativa d* escriptor, i ha¬ via acabat per creure ’l un esperlt socrdtic,
tan refractari a 1’ escriure com aficionat a
discórrer en variada i discretísima conversa
sobre coses de lletres i d’ art. Un parell d’ anys fa, no més, que dins la revista ma¬ llorquína La Roqueta me cridaren 1’ atenció alguns artictes descrlptlus de la vida pagesa, que anaven flrmats per Joan de Passatemps. Aquest pseudónlm i Ies notes de color local que en aquells quadrets resplendien me va¬ ren fer sospitar si 1’ autor de tais escrita se¬ ria En Joan Rosselló, qul des d’ alguns anys enrera vivía retlrat dins el camp nadiu de Son Forteza. Efectivament, havia endevinat fent aquella suposició: 1' amic matelx, interrogat sobre aquells articles, me confessé que eren seus.

Sr. Joan Rosselló de Son Forteza * 1854 - f 1935

tanyes i velles soques a on arrelaven sos més tendres records, contemplant-hl els dlferents aspectes de les obres i els dies (segons 1’ expressló de 1’ antic poeta), sentí poc a poc muntar-li al cap la sava inspiradora de 1’ agre de la térra, i brollé sa poténcia d’ es¬ criptor fins aleshores adormida. De manera que tot aquest tardé manyoc de fruita ma¬ llorquína, tan frescal i saborosa, se deu a 1’ acert haver-3e empeltat 1’ autor amb mu¬ des Ilegitimes del terrer nadiu, conforme ell
mateix declara en 1’ introducció simbólica
d’ aquest llibre Tanta és l1 eficácia del medí connatural i propi, adoptat en bona hora!
Per aqüestes indicadoras ja es pot induir quin seré el carécter de les composicions en el present volum aplegados. Es 1’ observado atenta i exacta, discreta 1 amorosa, de va¬ riados escenes de la vida del camp, no ja simplement presenciados, sino més bé visen des, L’ autor sol pintar dins aqüestes esce¬ nes, a manera de llunyedé, recordances per¬ sonáis sobre tot de 1’ infantesa, qui realcen l’efecte del conjunt afeglnt-hl la candorosa frescura de les impresslons primores. Aixl
1’ art d’ En Rosselló vé a ser un realismo sé
i penetrat de poesía ingenua. Res de conven clonal: 1’ autor pinta lo que veu, i ho veu tal com és, donant-ne la nota justa. Ni un
optimismo empalagós, ni un pessimisme re-
pugnant; sinó 1’ agre-dolq propi de la vida sobre la térra. Mes tal exactitud i justesa, efecto de l’equllibri moral, no ha de fer suposar falta de imaginado. Precisament En Rosselló demostra poderosa fantasía
infundlnt vida i carécter en els matelxos
objectes inanimats, descubrint-nos lo que en podriem dlr 1’éniraa de les coses, aixó es, la misteriosa potencia que tenen de produir estats psicológics en el ser humé qui les contempla. Llegiu 1’ article tltulat La tafona, t trobareu la confirmado de lo que dlc: alié esté desentranyada la psicología de aqueixa rústica construccló, tan plena de prestigl dins els vells olivars de Mallorca. Fias en lo méa vulgar i ordinari de les feines 1 deis treballadors de la pagesia sap afinar nostre observador la nota suggestlvament

a caure en lo trivial. Aixf, dins la sobrietat ben entesa del conjunt, uns pocs detalis deis qui caracteritzen, ben escullits i acusats, donen l’ impressió de 1’ objecte més viva i més poderosa. A vegades és una piozeilada bren i al parélxer insignificant lo que reforQa t’ efecte. Reeordau, si no, aquell cavall negre com la nit que 1’ autor va veure fnglr escapat en el cós, mentres recoliien cobert de sang el jove qul n’ era calgut, segons
conta dins 1’article deis Cossiers d’ Alará.
Cabalment en aquest discerniment de pre sentar lo suggestiu consistelx, al meu veure, la potéacia descriptiva.
Pero no sempre s’ ocupa V autor d' aquest llibre en copiar lo que passa davant sa vista d’ observador atent. A voltes s’ entrega més a la volada de la imaginació, encara que en tal cas sol prendre pea d' algún paisatge o edlflci conegut, com en les gentlls narracions titolades Coanegra i La llegenda del vell palau, a on s’eleva 1’estil conforme 1’argument reclama, En aqüestes composicions i altres encara més fantasioses, com La bona Fada, despunta més propiament la nota poética de 1’ autor. Mes u on domina amb tota singuiaritat aquesta unció de poesía és en aquells Cants de rossinyof composició que podriem qualiflcar de poemet lirio en prosa. ¡Amb quina armónica bellesa s’hi ajunta lo pintoresc de 1’ element descriptiu
amb 1’ efusió del sentiment més delicat i en-
traDyable! Aquesta narracioneta és, a mon parer, la jola del volum. Qui tais coses sap escriure ja es pot presentar en públic com escriptor sense que ningú i’ apadrini.
Qualaevol qui sépla llegír aquest lilbret me donaré raó d’ aqüestes alabancos. Pero,
a fi de manifestar la meva absoluta sinceri-
tat, no vull desconólxer que dins aquest tomei s’ hl troben algunos tares. Articles hi ha qul pateixen de fluixos, i que haurlen deixat d’ estampar-se dins el present recull si s’ hagués pogut disposar de més copiós ma¬ terial. L’ estil, que en general és dlscretament correcto, no delxa d'oferir a voltes algún ressabi de castellanismo i de paper sellat, per la sobrada tendencia a fer cléu-

LA TAFONA
A un reeó de la clastra verdosa i ombrí-
vola de la casa de la possessió a on vaig ne!xer, en el fons d’ una valí, dins el cor de la muncanya, hi ha el portal de la tafona, 1’ofi¬ cina més important, misteriosa, atractiva i poética, en una paraula, la més suggestiva, com dluen ara, de tot el conjunt d’ edificls de dlferents époques, formes i colors ds que Be compon aquell extens i antic casal.
En el llindar de pedra viva del portal de la tafona s’ hl troba toscament gravada ia data 1638, lo que demostra que encara que no es iracta d’ una obra deis moros compta ja prou anys per merélxer el respecte degut an els a vis.
L’ estiu i la primavera ia tafona no té cap interés: és una dependéncia vulgar, prosai¬ ca, híbrida, sens ns propi, casi despreciable, i fins i tot prostituida. Sovint la destinen ais
més baixos menesters: a voltes en els dies
bascosos de 1’ estiu serveix de sestador a les
ovelles, i altres vegades hi arreconen llenya,
carbó i trastos vells.
La tafona sois és tafona quan hi fan oli. Durant lo més cru de 1’ hlvernada, de nits 1 largues i fosques, quan defora xiula el vent per entre els arbres i teulades, i cauen rulxades espesses 1 blanques fóbles de neu, i els torrents bramulen escumejant i surten de mare, aquells dies en que el fred espauma i els cristians no poden anar peí món; llavores, de la fornal ben encesa brollen flamerades infernáis cada vegada que el dimoni (1) 1’ atia amb 1* ampia pala de ménec llarg, i de la panxuda caldera d'aram plena d’algua builenta, s’alcen núvols de vapor que se’n pujen cap an el sostre, formant figures caprltxoses i fanténtiques. Llavors uns quans homes bruts de sutja i morques, espitrellats, nuus de carnes i bra¬ cos i sense capell ni barret, voltant, voltant, a vegades poc a poc i altres depressa, l’alta i enconada espiga i el quintar qui l’aguanta, pugen lentament la Uarga i pesada biga, negrosa i resseca, fortament amarrada a
una roca i condemnada com Prometen a
indefinlt suplid; llavors el cap de colla, el tafoner major, aixeca dins el bassi, davall la biga, la pila d’ esportins plens de pasta suan, grassa i llemicosa, que un altre tafoner es¬ calda tirant-hi poalades d’ aigua builenta que amb 1’ olí novell corre depressa, rotja i teba, cap a la pica o trlador.
(1) Díuen dimoni an el tafoner qui té esment
a la fornal.

DE L’AGRE DE LA TERRA

Llavors per entre la fumassa de la fornal 1 el baf de 1’ aigua, a la débil 1 esgroguelda claror, cora de llana entre calltja, deis ilmns d’ encraia penjats damunt 1’ emportlnador pie de pasta d’ oliva i d’ olí verge, i deis que hl ha ran del bassí, qui despedeixen Mangades de llum esmortalda a la pila d’ esportlns qtíe la fasta estreny, se colombra confusa ment en segon terme, com a través d' un vel vaporós i móbll, algada enmlg de 1’ampia coval, entre les dues llargues 1 fdixugues bigues, la máquina potent de ferro fus sobre un resistent séeol de pedra viva, tenint a sos peu?, a modo d’ encenser, la gran caldera d’ aram, exhalant nuvolades de vapor blanquinos, com escau i períoca an el déu mes venerat d’ aquell temple del trebal!.
Llavors la forta premsa, conjunt armonio de groses rodes dentados, espigó, plnyons, cofre, perns i eadells, amb movlment suau, imperceptible 1 casi automátic, estreu mica a mica de la gleva del fruit de 1’olivera la darrera gota d’oli, 1’última perla del Uagrimal eixut i pansit, movent tant so’s aquell ídol insensible i dur una corda sens fl qui des del fons mes llunyá i fose fa eórrer un cavall negre, donant voltes en el trui amb sos ulls tapats d’ espesses encales, el temps que esclafa 1’ oliva i la converteix en pasta tona i grassa.
Llavors la tafona sembla un monstre vl-
vent, un formidable animal antidiluviá del que les bigues qui s’ alcen i baixen simulen les carnes o antenes, l’esplretjar del foc 1 el bull de la caldera recorden el panteix de la fera cansada i el bategar anguniós del sen sor, la molinada i 1’ aigua qui per tot corren la sang calenta i la rotja clrculant per les
venes i les arteries i la fornal ve a ósser la
boca qui engoleix tot quant li donen. Llavors el foc, i1 aigua, la molinada, la
fusta, el ferro, ia fornal, la caldera, les es* pigues, les bigues i el quintar, la premsa i el trui, el cavall i els tafoners, tot se belluga, respira, viu 1 canta, puix per tais moments guarden els tafoners les més bailes cangons del temps passat.
Llavores és bona hora per veure, com-
prendre i estimar la tafona.
* **
Acabada la trulada, quan els tafoners descansen, quan rea s’ hl moa i no se sent altre remer que la del ratjoli d’ aigua qui cau dins la caldera i el degotar de les piles d’ esportlns premsats, llavors la tafona pareix una cova misteriosa, alta 1 fonda. Les parets són negres, negre el pis i el sostre, negra la fusta i el ferro, i negra la cara i la roba deis tafoners. El remoreig de 1’ ai¬ gua sembla d'una font misteriosa, qui per dins aquella foscúria corre sempre, tense aturar-se mai, i les gotes par que caiguen deis degotissos que els segles formen. Els portáis deis graners abovedats, de la botiga balxa i estreta, de la garrovera d’olors agres i fortes i de la paissa d' aire de rescurs, pareixen les entrados d’ altres tantos coves més petites l forestes, qui entre totes for¬ men un palau ombrívol, funest i encantat, digne estatge de delinqüants i condamnats
invisibles.
***
Les buidadores, Na Margallda i Na Rosa,
dues jovengan83 morones i fortes, qui quan les cullidores trabuquen eÉ paners plens
d’ oliva, aguanten el sac l després ajuden a V atlot a carregar-lo a la somera qui el se 'n du an els graners, aval han hagut d’ esperar bona estona peí coBter, després d’ ósser par¬ tidos alegres i falagueres a toe d’ Ave Ma¬ ría les altres cullidores, perque en quedaveu dos o tres de sacs plens escampáis per dins les marjades, i el traglner no tornava mal a cercar-lo8. Quant s’ és ontregat per dur-se ’n el darrer sac, dins el comellar ombrívol de la costa, per davall 1’ espÓ3 ramatge de les oliveros i deis garrovers, comenga a fer-hi fosqueta i una fredor de neu qui talla les mans 1 la cara. Les buidadores qui T espe¬ ren arrecerades dins una soca vella, buida i bonyarruda, surten de 1’ amagatall, carre guen el sac a la bestia amb una grapada, i totduna, agafant-se ner la má empreñen en un vol 1’aspre baixada del coster, sens fer cas deis precs, plors 1 flestomies de s’ atlot qui los dlu que té por i no voi quedar tot sol. Proa saben elles que sois ho fa perque 1’ esperin.
A mitjant costa les surt a l’enquantre En Mlquel Blau, un missatge jove, qui par que vulga festejar Na Margallda. Al veure ’I riuen 1 s* amollen amb més fúa, com si anas-
sen a caure entre e!s seus bragos oberts, que eviten amb una marrada, quan 11 són prop. Eli les escomet amb bons modos, s’hl

posa en mig, 1 donanMos el brag, segueixen baixant com si foa un mac llangat de dalt
del rost. E s escarrufaments de fred els fan
acostar-se, 1’ amor els unelx, i alegres cami¬ nen per la planura fins arribar a la casa de la possessló.
Entren peí portal forá, atravesseu la clastra i se ’n van cap dret a la tafona, dins el clot de la fornal, an aquell niuet suau i tou, entre les gleves encara tobes i aromátiques, davant la foganya misteriosa, plena de foc abrassador i de fiamos devoradores. ¡Que hl están de bé amb aquella calentoreta qui les
tren la fredor del coster! No dlnen casi re?;
paraules sense sentit; pregantes sense res¬ posta; ullades qui tot ho dlnen; honestar qui els ompl el cor. ¡Alió és tal volta per ells el goig mes delitós de tota la vida!
* **
Els tafoners, qui se són afanyats durant Ja setmana per avangar truiades, el dissabte a migdia deixen la faina, se renten el cap, els brag03 i els peas amb 1’aigua teba i olio¬ sa de la caldera i amb estepa blanca que un
dT ells de bon matí és anat a collir de dins
1’ alslnar. Arreconen la cassa o buldador
d’ aram i els esportlns nous a dins la botiga de 1’ oli, posen damunt la caldera la post de rentar-hi els sacs, balden les piles i omplen de gleves ben atapides el llarg talec de cányem que se carreguen a 1’ esquena, després
d’ haver-se enllestits amb la roba neta que
tenen guardada dins la paissa i parteixen a bon pas eap a la vila.
La tafona queda abandonada i sola amb la porta tancada. Pels alts finestrons hi en¬ tren raig de llum cernada i blanca, polsim vibrant de claror qui daura el ferre negrós de la premsa, nimbant aquell ídol de claretat serena i dolga. Més endins, en el recó obseur i llunyá, s’ hl veu un altre córcol llumlnós qui pega an el cap del cavall, mentres monja tranquilament fermat a la gripia que té davant. Poc a poc se va esvaint el baf espés, humit i teb, fent-se 1’ aire més transparent i resplrable, els objectes més visibles i més quieta i misteriosa 1’ abandonada es¬ táñela. De la caldera se ’n puja una blanca fumarola que es fon i s’esborra abans d’ arribar a la negror de la teulada.
Devers mitjant capvespre entren dins la tafona les buidadores, per a rentar els sacs
bruts del most de les olives madures i del
fang roig del sementer. Agenollant-se una a cada cap de la post que hl ha damunt la caldera, comencen la felna callados, casi mudes, sens cantar-hl mai, com si orugadeB i temoregues, respectassen la quietud i el slienci d’ aquella hora de misteri. Fan la tasca monótona i feixuga amb el fervor i reculliment propi de les cerimónles del tem¬ ple; amaren de tant en quant el sac 1 segueixen fregant pausadament la tela aspre i negrosa de la c.ue regaiima un suc rogenc, com si fos de taque de sang resseca, qui poc a poc tiny 1 enterbolelx 1’ aigua de la calde¬ ra. No han acabat encara quan hl compareix En MiqUel Blau, sens fer remor; és que hl entra d'amagat, ■ de por que la madona no el vegl. Xerren a raitja veu, dient-se tan sois una que altra paraula; i s’ hi sentón rlalJes ofegades entre el mots. En Miquel ajada les joves a estendre els sacs rentants, a un llenyam qui va de banda a banda de la tafona, just davant la fornal; i, acabat el que fer, les acompauya, ja nlt closa, peí tirany fangós i peí camí desert, fins a la vila, A ca seva Na Margallda li dóna costat i festegen fins a la queda.
** *
Era una vetlada d’ hivern de nit estirada
i quieta; els missatges, els pastors i uns quants jornalers estaven arremolináis dins el clot de la fornal xerrant tranquilament de les feines de la diada, quan el tafoner qui felá de dimoni prengué la pala i pegá unes quantes atlades fortes; com la fornal anava buida ferm, abans de que els enrotlats se ‘n haguessen adonat ja era sortida, com si fos d’ un gran morter, una llarga flamarada que secorrá els qui estaven asseguts davant la boca de la foganya. Alió els va divertir molt Fent verbos i rialles, seguiren parlant bona estona d’ altres fiamerades i ponderant la distáncia a que solen arribar quan la fornal va buida, si el dimoni sap atiar-la com pertoca.
En aquell instant els tafoners, després de resat 1’ acostumat parenostre, feien la truia da amb dalit i bones cantados; 1* aigua rotja ratjava blmbolletjant deis esportlns Ínflate; la caldera bullía despedint gran fumera; el cavall més endins truiava pausadament, fent rodar el rullo i estrenyent la pila de la

■premsa; se sentien aquí i allá els cruixits de pattment que Uangava la fasta i el ferre martlritzat; i els homes, aferrats a les barres de 1’ espiga, voltaven a 1’ entorn del quintar de pedra, mentres ia blga qui estava al cap d’ amunt baixava depressa, escl&fant la pila d’ esportlns plens de pasta d’ oliva, quan de sobte va sentir-se un gran renou, un tro fort' i esqnerdat, una espécie de terratremol, en¬ tre núvols de pols 1 famassa i una pluja des¬ telles, sutja, macs i pedrolius. Els llams, llangats a térra amb gran vio'éncia, queda¬ ren apagats, i. entre les tenebres, que no arrlbava a esvair la claror esgrogaida que sortla de 1’nll enees de la fornal, passat el primer moment de complerta fosca i confusió, varen aparélxer els tafoners esparglts aquí i allá, estesos sobre el trespol, com si fossen morts d’ un llamp. Aviat se sentiren els pri¬ mera gemecs de p&tlment i angúnia: un deis dos qui rodaven an el quintar, En Baiona, llangat un tro3 lluny d’ un cop de la barra, tenia el costellam rornput i una cama trencada; i 1’ altre, una llarga ferida en el front, de la que 11 ratjava un broll de sang espessa i vermella. El tafoner major, tot pie de cops, no tornava del desmai, i el dimoni tremolavadel susto í no gosava sortir de davall 1’ emportlnador, a on s’ era amagat. Els da més homes, trobant-3e vius i sens més que petites resquillades, encara plens d’ espant i feretat, llangaven grans crits demanant auxlli. Hl acudí depresa 1' altra gent de la
casa i totduna varen correr a cercar el met*
ge i 1’ Estremauncló. Fins llavors no ’s donaren compte de lo
succeit: era que s’havia troncada 1’espiga qui aguantava la llarga bigota amb que feien la truiada, i aquesta amb la caiguda, segant, destrogant i espargint tot lo que trobá, llenyans, taulons i barres, cofre, esportin?, gleves 1 homes, va fer aquell renou aixordador, va produlr aquell terror de mort i va mal ferir ais sacerdots d’ aquell temple de la pau ¡Pareixia un cástig de 1’ antlc déu de fasta, irat i venjatln, gelós de la devocló 1 de 1’ homenatge que de poc engá se rendía a 1’ intrús ídol de ferro, en malhora algat en el mateix centre de la seva propia morada!
Molts d'anys la feixuga bigota, cruixida i plena d’ estelles, amb una gaitera esquerdada, el pelx trencat i els perns vinclats i romputs, va estar ajeguda, baldada, lmmóbll i del tot inservible, en mig de les próples rui¬ nes, a la vorera de la nua, coreada i negrenca paret de la má esquerra.
El sen Baiona, coix per tota la vida, felá de majoral i tenia esmént a les collldores d’oliva durant 1’ hivernads, an els etsequeiadors a la primavera, i an els segadors a 1’ arribar 1’ estiu, ja que no podia fer altra
cosa.
***
Moltes vetlades hl he passat, durant ma infantesa, davant la rotja gola de la fornal, dins aquell nleró de molsa calenta i toua, escoltant la gent parlar en pagé3 de coses de la pagesia.
La tafona, el temps que hi fan oli, és, en¬ trada de nlt, el punt de reunió deis mora
dora de la casa.
El sen Cama de-parra, un homenet arre vellit, prlm, moreno, d’ ulls fondos i mirada grisa, com les celles i els cabells, ossut, mal carat i cotx, com el seu flll En Baiona, m’ hl va contar Ies primeros supersticlons per mi conegudes. ¡Eli tot a* ho creia a lo que’m contava! ¡Déu 11 haja perdonat el mal que
em va fer!
¡Quina memoria tenia! Recordava totes Ies bestieses que per tradició se conserven amb gran esment entre la gent del camp. Coneixia els bons i els mals signes i moltes senyals de pluja, vent i calabruix. Sabia els dies i les llunes en que convé fer íhí o qual C03a, com sembrar plantes, arreocar arbre?, emprendre un viatge, salar el porc, i tantes d’ altres. M’assegurava que un Pan, nat el dia
de la conversló del Sant cura la ferida més
espantosa 1 maleTda posant-hl només saliva dejuna; que xapa sense cap perill el veri de la picada de taranta, escorpí, serp o calápet en el membre ja inflat com un tambor; i que si tanca una aranya dins nn cércol de saliva, aquesta s’hl mor sense poder pasar aquella barrera invisible. Me referia que les ólibes
durant la nit se beuen 1’ oli de les llánties
de les esglésies l anuncien desgrácies an els vianats sortint-los pels camins deserts i pels voltants deis cementeris, que sempre duen la mala sort, com els borinois negres, aixi com els rossos porten ventura; que les serps exisen els aucells, fent-los balxar poc a poc de 1’ altura fins engolir-los amb una xucla da; i que ens guardássem més que de caure,

'

»

de diñar amb tretze a una matelxa taula

perque abans de finir 1’ any n’ havia de mo¬ rir qualqun.
Lo que més exaltava la meva imaginaeió, esborronant-me de por i feretat, I fent-me somniar durant la nit, era lo que li havia sentit contar les vetlades que parlava de bruixeries i exlsaments. Explicava de

la joveneta de Son Sant Joan malalta de

mal bocí d’engá que havia menjat el

que J1 va donar una vella bruixa qui, con¬ vertida en ca negre, sortia cada vespre peí
torrent de Na Marranxa... i de tantes altres

coses esgarrifoses que el temps ha esborra-
des de ma memoria.

No tots els qui venien a la tafona tenlen la mala ombra d’aquell jal; algúns m’entretenien amb cangons, contarelles i rondalles

interressants i agradóse?; els tafoners me feien pa amb oli de jornal, i a voltes amb ells hi menjava sopes a la pella, amb mes col que pa i més oli que aigua.
Ara les oliveros frniten molt poc, no n‘ h ha com llavors d‘ esplets d‘ oliva, i sovint !a tafona queda abandonada, fosca, freda, pol-
sona i muda tot 1‘ any.

Joan Rossblló.

NOTES BIOGRfi FIQUES
«Lectura Popular», la notable publicació antológica fundada a Barcelona per
F ancesc Msteu dedicá un de sosqua-
Jerns a D. Joan Rosselló, i junt amb al¬ guna treballs del plorat prosista, publicá les següents notes biográíiques:
«Vora el poblé d’ Alaró, en plena muntanya i en plena pagesia mallorquines, dins el velt casal de Son Forteza, va réixer En Joan Rosselló peí Maig de 1854. De company amb el que bavia d’ ésser insigne poeta Miquel Costa i Llobera, cursá la segona ensenyarga. Després sos pares el dedicaren a la carrera de liéis, car volia la usarla que els filis de propietaris fossin raissers; i En Joan Ros-
selló feu a Barcelona i a Madrid sos es-
tudis, i misserejá durant algún temps per la ciutat de Mallorca, sense gaire entu¬ siasme i amb poc profit.
Era donat a les bones lectures i li
plavia escatir discretament d’ a¡rt i de lletres, petó no manifestava cap desig d’escriure peí públic. Peí 1890, a la mort de son pare, deixá d’exercir sa professió i es retii á al mas pairal, a on pogué con templar a son gust «els diferents aspeetes de les hores i els die¿», i a on anyS a venir (cap al 1895 o 1896), quan ja havia passat els quaranta, comengá de prompte a ensajar-se en diversos anieles desc’iptius, plens de vida i de color local, que baix el pseudónim «Joan de Passatemps» feu publicar en la revista mallor¬ quína «La Roqueta».
Hi havia tanta sávia d’ escriptor i de poeta en aquelles visions de la pagesia,
el sentiment de la naturalesa hi era tan
viu, que, com diu En Costa i Llobera,
infonia vida i carácter ais mateixos ob¬
jectes inanimats, descobrint-nos lo que ’n podríem dir 1’ánima de les coses, aixó és, la misteriosa poténcia que tenen de produir estats psicológics en el ser humá que les contempla».
Al poc temps ja no publicaren sos treballs els periódíes de Mallorca solament, sinó també els de Catalunya. A la «Il’lustració Catalana» en llegírem freqüentment, com també a «Joventut», a on, entre altres, aparegueren sos delica-
díssims i conmovedora Cants de rossi-
nyol, i, peí 1903, la revista «Catalunya» aplegava tots aquests treballs en un volum, sota el titol Manyoc de fruita mallorquína. A i’ any següent la Biblio¬ teca Popular de «L’ Aveng* donava al públic la novela «En Rupil», amb la qual En Joan Rosselló aftrmava per complet sa personalitat. Seguiren «Ruralisme», «Fruita seca» i algunes traduccions, fins que, peí 1907, nostre autor deixá d’ es-
criure tan sobtadament com s’ hi havia
posat.
I quedá en nosaltres el regust i 1’ enyoranga de quelcom de sá i de pur, que desapareix sense marcir-se.
I En Joan Rosselló, retirat tot temps a la seva propietat de Son Forteza, lluny de vanitats mundanes, continuá sa vida
exemplar i patriarcal »

En el Ayuntamiento
Sesión ordinaria celebrada el día 11 de Diciembre de 1935
Los que asisten
Presidióla el señor Alcalde, D. Miguel Colom Mayol, y a la misma asjstieron loa señores concejales don José Forteza For teza, D. Salvador Frontera Oliver, don Pedro Rullán Pastor, D. José Aguiló Po¬ mar, D. Bartolomé Mayol Mayol y don Antonio Colom Casasnovas.
Orden del día
Acta anterior
Fué leída el acta de la sesión anterior y al terminar su lectura el señor Ruiián hizo
constar su voto en contra de la aprobación del acta por considerar está equivocado el acaerdo tomado referente a construir
la acera de la plaza de la Constitución en el tramo comprendido entre las calles de la República y del Viento, pues, dijo, que también se acordó quitar las piedras de la calzada en dicho tramo de la plaza.
Los señores Alcalde y concejales pre¬ sentes manifestaron al señor Ruiián que el acta leída reflejaba exactamente el acuerdo tomado, pero como él insistió en sus manifestaciones, el acta de referencia
quedó aprobada con su voto en contra. Pagos
Se acordó satisfacer: A D. Pedro Juan Suau Borrás, Capataz déla brigada mu¬ nicipal, 869’96 pta8. por los jornales y materiales Invertidos, desde el día 2 al 8 del actual, en diversas obras realizadas por administración. A D. Juan Marqués Arbona, 2’50 ptas. por un frasco de tinta para tampón servido al Consejo local de 1.a Enseñanza; 60’50 ptas. por impresos, papel, sobres y diversos objetos de es¬ critorio suministrados para servicio del Juzgado Municipal, desde el día 2 de Ju¬ lio al 9 de Diciembre de este año, y 449’20 ptas. por encuadernaciones, impresos y varios utensilios y objetos de escritorio servidos para las oficinas municipales, desde el día 3 de Julio al 12 de Noviembre últimos. A D. Francisco Jofre, 16100 pe¬ setas por los honorarios devengados por la formalización mediante escritura pública de! convenio efectuado entre el Ayunta¬ miento y el Sindicato de Riegos referente a las obras verificadas en la fuente Aa
Lladonera y al caño municipal de agua de! manantial denominado S’ Uiet. A la sociedad «El Gas», 73’50 ptas. por el tra¬ bajo y material invertido en la instalación de varias luces provisionales.
A información pública
Se resolvió someter a información pú¬ blica, a efectos de reclamación, por el plazo de diez días, una instancia promo¬ vida por D. Francisco Bernat Marqués, mediante la que solicita autorización para Instalaran electromotor marca «Papell», de 2 H. P., en la casa n.° 8 de la calle de la Vuelta Piquera, para servicios indus¬
triales.
A informe del señor Ingeniero
Se resolvió pasar a informe del señor Ingeniero encargado de la carretera de Pal¬ ma a Sóller por Valldemosa y Deyá, una Instancia promovida por D. Juan Colom Álcover, como encargado de D. Lucas Bibiloni Miquel, mediante la que solicita permiso para arreglar la fachada de la casa n.° 122 de la Manzana 65, lindante con el
hectómetro 8 del kilómetro 37 de dicha
carretera.
Informe favorable
Visto el informe favorable emitido por
el señor Ingeniero Director de Obras de Faertos de Mallorca a la correspondiente Instancia, se acordó conceder permiso a D- José Morell Casasnovas, como encar¬ gado de D.a Magdalena Socías, para cons¬
truir una bóveda frente a la fachada de la
casa de su propiedad, señalada con el nú¬ mero 40 de la calle de Santa Catalina, de la barriada del Puerto, que abarque dicha calle y la de San Ramón, con portal de entrada por la carretera frente al varadero, para usos particulares.
Ensanche de una mina
Pasóse a tratar de la conveniencia de
solicitar permiso al Sindicato de Riegos para ensanchar la mina por donde pasa la

¿fe dbdbdb ¿fe i*s dbdbdbdbdbdhdbdbdbdbdbdbdbdb dbdbdfedbdbdbdfedbdbdbdbcfcáb dbdfcdbdbífe

8*

IMPORTACION - EXPORTACION - COMISION

8-

■e

3*

•e

DATILES-BANANAS

gf ge

•«

8
H

Barthélemy

Yicens gf 8» 8*

•6
1

15* Rae des Trols Magues

&• 8-

| •8
•8 Teléfono 06.19 Colbert MARSELLA Telegramas «VERFRUIS»

«fi

IMPORTACION DIRECTA DE BANANAS DE LAS ISLAS CANARIAS

8*
8*

€

AGENTE EXCLUSIVO DE LAS PRINCIPALES MARCAS

8-

•8

8*

qpqpqpqpqpqpqptqpqpqpqpqpqpcj?qp<qpqpqpqpqpqpqp qpqpqp qpc^p^|pcqpcqp crjpqpqpcjp

aceouia conductora del agua de la fuente S’ Uiet, en el tramo comprendido entre la plazuela de Ca ’n Rallan y e! manan¬ tial. El señor Alcalde después de dar cuenta de la visita que hizo el señor Inge¬
niero D. Antonio Dicenta a esta ciudad
el Iones de esta semana para explorar los terrenos de las inmediaciones del origen de la citada fuente al objeto de fijar los más convenientes para construir el depósi¬ to regulador, dijo que sería también con¬ veniente solicitar autorización al Sindicato
de Riegos para utilizar la indicada mina para poder colocar la tubería en la parte que sea ensanchada,
El señor Rullán dijo que la mina que se construya, tanto si se ensancha la del Sin¬
dicato como si se hace otra de naeva debe
llegar hasta el punto más elevado en que el agua es captada.
Después de oir la Corporación las ex¬ presadas manifestaciones por unanimidad acordó solicitar al Sindicato de Riegos autorización para ensanchar la mina de su
propiedad y colocar en ella el tubo conduc¬ tor del agua propiedad del pueblo.
Extractos de acuerdos
Dlóse lectura al extracto de los acuerdos
tomados por el Ayuntamiento en las se¬
siones celebradas durante el mes de No¬
viembre último, y la Corporación acordó aprobarlo y remitir copia del mismo al
Excmo. señor Gobernador civil de esta
provincia para su publicación en el «Bole¬
tín Oficial».
El Presupuesto municipal ordinario
Continuóse la lectura y el examen del presupuesto municipal ordinario para el próximo ejercicio de 1936 en la parte de ingresos y el Ayuntamiento aprobó pro¬ visionalmente todas la relaciones y acordó que el proyecto sea traído a la próxima sesión para su definitivo examen y apro¬
bación.
Ruegos y Preguntas
Sobre una denuncia
El señor Rullán dijo que hace dos o tres semanas denunció que en una casa de la
calle de Pastor se verificaban obras que
él conceptuaba prohibidas y se le dijo que la Comisión de Obras haría una inspec¬ ción e informaría al Ayuntamiento, pero el informe no ha sido hecho, extrañándose de que antes de autorizarse las obras no se hubiese hecho la expropiación del te¬ rreno para poner la fachada del edificio a la alineación que le corresponde. Interesó que la Comisión de Obras informe sobre
el particular.
El señor Colom (D. Antonio) manifestó que la Comisión de Obras se personó en la casa de referencia y observó que úni¬ camente se subía un piso, cosa que puede hacerse y que en lo único que tal vez exista extralimitación es en haber tapiado
un portal. El señor Alcalde corroboró las manifes¬
taciones del señor Colom y dijo que creía que el propietario hacía extrictamente las obras autorizadas, pero que atendiendo el deseo expresado por el señor Rullán, la Comisión de Obras emitirá el correspon¬
diente informe.

Local para la escuela nado-
nal graduada n° 2
El señor Colom (D. Antonio) dijo que
el martes de esta semana tuvo el honor de
hablar con el señor Inspector de Primera
Enseñanza de este Distrito referente a la
necesidad de habilitar un local para la escuela nacional graduada n.° 2 y que había manifestado a dicho señor que el señor Alcalde estaba encargado de hacer una gestión con el propietario del pasaje que existe contiguo a un edificio de la calle de Cetre al objeto de ver si es po¬ sible obtener autorización para abrir ven¬ tanas con vistas a dicho pasaje si el Ayun¬ tamiento adquiere el referido edificio. Añadió que el señor Inspector le dijo ha¬ berlo visitado y que el local reúne con¬ diciones de capacidad y que puede ser habilitado sin dificultad, pues en el caso de no poder obtener luz de los lados seria fácil de conseguir la cenital. Terminó dicien¬ do que es de opinión que el propieta¬
rio de la finca mantendrá las condiciones
en que ofreció cederla, siendo en conse¬ cuencia factible su adquisición por el Ayuntamiento.
El señor Alcalde manifestó haber hecho
la gestión que se le encargó y a la cual ha hecho referencia el señor Colom (don Antonio), sin haber conseguido resultado satisfactorio por no estar dispuesto el pro¬ pietario del citado pasaje a ceder sobre el mismo ningún derecho y que tal vez más adelante se pueda conseguir, pero de momento no es posible abrir sobre el mismo ninguna ventana.
El Ayuntamiento, después de oír las
manifestaciones de los señores Alcalde
y Colom (D. Antonio,! acordó qae la Co¬ misión especial nombrada para gestionar este asunto, se entreviste con el propie¬
tario del local de referencia a fin de saber
si mantiene las condiciones en que ofreció
cederlo.
La escuela de párvulos de Ses Marfades
El señor Colom (D. Antonio) dijo que la escuela de párvulos de Ses Mar/ades está instalada en local deficiente, pues lo fué con carácter provisional pero ahora precisa conseguir otro que reúna las de¬ bidas condiciones de capacidad e interesó que esto se active.
El señor Alcalde dió cuenta de las ges¬
tiones hechas para adquirir el terreno ne¬ cesario para construir un edificio expro¬ feso e indicó varias formas para ello, de¬ biendo el Ayuntamiento optar por la que
considere más conveniente.
El aguapara la almazara
de Cali Bisbe
E! señor Colom (D. Antonio) preguntó si ya se ha resuelto el asunto del suminis¬ tro de agua a la almazara de Ca'l Bisbe, del cual se habló en la sesión anterior y el señor Alcalde manifestó que el Sindicato de Riegos había autorizado se tomara el agua de un ramal de la calle de Pi y Mar¬ gal!, pero que Interin se construye la presa se suministra agua a dicha almazara de la foente que existe contigaa al abrevade¬
ro de la mencionada calle.

Un ruego
El señor Rullán dirigió un ruego al se¬ ñor Agalló referente a asuntos de ense¬ ñanza y el señor Aguiló le manifestó qae debía dirigirlo al Consejo local de Primera
Enseñanza.
Escombros
E! señor Aguiló dijo que en una parcela de la calle de PI y Margall existen depo¬ sitados unos escombros y rogó sean qui¬
tados.
El señor Alcalde contestó qae dichos escombros están en una parcela de propie¬ dad particular y como se trata de materia¬ les incombustibles opina que ello no es de la incumbencia de la Alcaldía* pero no obstante prometió hacer una gestión con el propietario de la referida parcela a fin de que ordene que los escombros se retiren.
No habiendo más asuntos a tratar, se le¬
vantó la sesión.
De Teatros
FANTASIO
Se presentó el sábado y domingo en este salón el film dramático, dialogado en español, El pequeño rey, creación del precoz artista Robert Lynen.
La infancia triste y torturada de un rey niño ha servido para que ei director Julien Duvivier componga un film deli¬ cadísimo, lleno de puros valores estéticos.
Auxiliar poderoso ha encontrado Duvivier en el pequeño actor Robert Lynen, que encarna a un rey niño de modo ma¬ gistral, dando a los diversos estados psi¬ cológicos del personaje un relieve sor¬ prendente.
El otro film, complemento del programa, La hija de nadie, tiene un fondo folle¬ tinesco que le resta valor intrínseco, pero ha sido tratado con tanta delicadeza y tal espiritualidad que emocionó y apasionó a los espectadores.
La mayor parte del efecto producido es jüstamente imputable a la exquisita labor déla gran actriz Ann Harding, que vive materialmente su personaje, secundada con discreción por John Boles y Helen
Vinson.
En la noche del martes fué proyectada la producción «Ufllms» Oro en la monta¬ ña, maravilloso poema de la nataraleza qae muestra una sucesión de cuadros de gran belleza pictórica unidos por una trama simpática e interesante sobre la que actúan con acierto Sepp Rist y Brigitte
Hornay.
Además se proyectó la película «Cinna-
mond> Viviendo un sueño, comedia mo¬
derna protagonizada por Constance Cum-
mings.
En la función de anteayer, jueves, a más del estreno de la película de acción A ba~
tacazo limpio, acertadamente interpre¬
tada por los excelentes artistas Leo Carri¬ llo, Dickie Moore y Thelma Tood, fue repuesta la formidable producción «Metro»
Asesinato en la terraza, dialogada e

SOLLER

español, en la que Warner Baxter y MIrna

JE

Loy realizan una labor digna de su fama.

En «Fantasio» se estrenará esta noche
Hombres del mañana, producción de gran envergadura, de la marco «Colom¬ bia» debida a la inspiración del prestigioso animador Frank Borzage, cuyo talento directivo y sensibilidad exquisita adquie¬ ren, en este film, un sello personalísimo e inconfundible. En efecto, los que conocen a Frank Borzage a través de sos admi¬ rabilísimas obras, saturadas de emoción viva y penetrante, de humanidad profunda y enternecedora y de una sensibilidad dulce y vibrante al mismo tiempo, después
de haber visto Hombres del mañana,
sacarán la impresión de que nadie que no fuera Frank Borzage podía haberse atre¬ vido a llevar a la pantalla una obra tan sumamente delicada y, sobre todo, con¬ seguir mover y dar vida de una manera tan real e inteligente a sos pequeños pro¬ tagonistas, entre los que destacan George Breadkston, Frankle Darro (Chisplta), Louis Wilson y Ralph Morgan a quienes
este film ha de dar un relieve y un pres¬
tigio extraordinarios, difícil de que puedan superar en nuevas actuaciones.
Enamorado Borzage del profundo estu¬
dio de Forenc Molar en su novela «Los chi¬
cos de la calle Paul», se decidió a presen¬ tar en la pantalla a los niños de hoy, como
profética visión de los hombres del ma¬
ñana.
Por medio de la lucha de dos bandos de
niños, el talento del autor de la obra y el trazado genial de Borzage, dan una idea precurosa, representativa, de la lucha de esos niños, convertidos en hombres, en trágicos combatientes del porvenir. La lu¬ cha de esos niños es como paréntesis entre la breve evocación de la pasada guerra y la futura. Ese paréntesis es el motivo y la realidad de la acción. Su prólogo evocador es sólo un chispazo; la continuación... que¬ dará en el ánimo del espectador al termi¬ nar la película.
Otro notable estreno tendrá lugar esta
noche en el «Fantasio»: El film hablado y
cantado en español Idolos de Buenos Ai¬ res magnífica producción músical que hace
conocer de cerca a los más famosos astros
del tango, y en la cual pueden oirse las más notables y últimas composiciones de este género, a cargo de los más genuinos intérpretes argentinos y admirarse la más formidable orquesta de música exótica,
en un soberbio desfile de emociones de un
espectáculo maravilloso. Ídolos de Buenos Aires constituye
el más grande suceso musical del año.
DEFENSORA SOLLERENSE
En las funciones celebradas el domingo
último en este salón se estrenó el film
Oro en la montaña.
Con la Naturaleza como protagonista principal y bajo la dirección del presti¬ gioso Arnold Fank, no cabía esperar me¬ nos que un film de insuperable belleza y
elevada calidad artística como es Oro en
la montaña.
Contrariamente a lo que hemos visto en otro films de su género, no peca éste de monótono, ya qae la parte documental va íntimamente ligada a la argumental, de un gran contenido humano y emotivo,
Se proyectó también el film de Julien Duvivier El pequeño rey, cinta realizada con acierto exquisito y que a sus indis¬
cutibles aciertos técnicos une una inter¬
pretación de parte de Robert Lynen ver¬ daderamente magistral.
El programa que será presentado en las funciones de mañana está formado por la película «Cifesa» Hombres del mañana, obra maestra del gran realizador Franz Borzage, y que cuenta con una interpreta¬ ción magnífica por parte de los pequeños actores George Breakson, Frankie Darro y Louis Wilson, y por la magnífica pro flucción musical Idolos de Buenos Aires, en la que toman parte los más famosos astros de la radio Argentina.
Dorante esta semana, el director-téc¬
nico y montador de la casa Cinemeccántca Sr. Sabanés ha girado visita de inspección a las máquinas de proyección del «Fanía'

BANANES - ORANGES - MANDARINES - CITRONS - RAISINS REALES ET OHANES Ancienne Maison J. Garau 8t O»-

OLIVER & CARBONELL

Commissionnaires.
5. A. R. L 200.000 Frs.

11, Rué Mercíére. LYON

Filíale de la MAISON CARBONELL PUEBLA LARGA CARCAGENTE
BENIAJAN (Murcie)

Tél.: Franklin 49 - 37.
Adresse télégr.: OLICAR-LYON R. C. Lyon B. 6850.

3E

JL

3E

mi

3E

3E E3C

30

sio* y del «Defensora» y ha procedido a la reparación de las pequeñas imperfec¬ ciones de que adolecían las de este último local que impedían estas últimas semanas una perfecta audición.
Reparadas las máquinas del «Defenso¬ ra* y en perfecto estado las del «Fanta¬ sio», dispondrán esos dos locales de la notable sonoridad propia de los acredita¬ dos aparatos Cinemeccánica.
KURSAAL
El sábado por la noche y el domingo, tarde y noche, fueron proyectadas en este
cinema las cintas «Fox* El brindis de la
muerte, por Warner Baxter, y La legión blanca, por Loretta Young y John Boles.
En la noche del jueves se estrenó el film «Paramount* bl derecho a la felici dad, por Charlie Ruggles y Joan Bennet y se reprlsó la cinta Canción de cuna.
Para hoy está anunciado el estreno de las cintas «Cifesa» Rataplán, por Anto ñita Colomé y Félix de Pomés, y Rosas del Sur, por Paul Horbiger.
Deportivas
Fútbol
Mañana, en el camp d* En Mayol
interesante match amistoso «Aia-
ró F. C.» - «C. D. Sóiler»
Mañana, a las dos y media de la tarde, si el tiempo lo permite, tendrá lugar en el camp d’ En Mayol un partido amistoso cuyo aliciente queda dicho con sólo con¬ signar que el equipo que se enfrentará al equipo sollerense será el notable once del
Alará F. C.
Los aficionados saben bien lo mucho
que promete en interés, espectacularidad, buen juego, viveza, combatividad y emo¬ ción un partido entre esos dos bandos, nobles rivales de siempre desde que el
fútbol se instauró en Sóiler con el María
Sportiu, hace ya de ello doce años. Y desde entonces, a pesar de las muchas vicisitudes que tanto aquí como allá ha pasado el fút¬ bol, sucesivos campeonatos y competicio¬ nes, al poner de nuevo frente a frente a los titulares de ambos bandos, han hecho cada
vez renacer con más fuerza el interés de
los partidos entre los nuestros y los bravos muchachos de Alaró, población cuya vi¬ talidad futbolística podemos calificar de inagotable. Pues a pesar de que el profe¬ sionalismo de los grandes clubs y de que la crisis de trabajo que allí desde hace años es endémica, incita al éxodo a muchos de sus mejores jugadores, siempre les queda un más que discreto conjunto para defen¬ der con dignidad su glorioso pabellón.
Actualmente participan, con resultados bien halagüeños en el campeonato mallor¬ quín de segunda categoría, aunque la pre sencia en dicho campeonato del Gimnás¬ tica de Felanitx y el Racing de Manacor, hace que necesariamente deban ser para dichos clubs los primeros lugares.
El Sóiler presentará su mejor conjunto, en primer lugar porque la potencia del adversario lo requiere, y además, para tenerlo entrenado y cohesionado con vis¬ tas al partido de Liga que debe disputar el domingo próximo, también en nuestro campo, frente al Binisalem.

CAMPEONATO LIGA AMATEUR
El «Sóiler» perdió por la mínima
en Consell
F. C. Consell 2
C. D. Sóiler 1
Ese partido de Consell tuvo un desarro¬ llo bastante anormal, a lo que contribuyeros diversas causas, pero en primer lugar el arbitraje, que fué un verdadero ciempiés, derivándose de ahí que el Sóiler, que fué el primero en marcar y estaba jugando uno de sus mejores partidos, perdiera luego
mucho de su eficacia al aturrullarse ante
un sin fin de decisiones absurdas, malo¬ grando la ocasión de ganar un partido que no se le presentaba demasiado difícil.
Porque la verdades que el Sóiler pudo ga¬ nar, y debió cuando menos empatar, sola¬ mente con que el árbitro hubiera señalado el ^clarísimo penalty del foul de que fué víctima Gelabert, y con que se hubiera abstenido de cortar sin ton ni son la mayoría de avan¬ ces que intentó el Sóiler durante el segundo tiempo. Y así las cosas, no hicieron poco nuestros muchachos al conseguir no ser batidos por más goals.
El Sóiler presentó el equipo siguiente: Santos - Estades, Sacarás —Colom, Gela¬ bert, Castañer B. — Castañer J., Alabert, Cortés, Galmés, Serra.
El primer tiempo empezó favorable al Sóiler, que en bien llevados avances des¬
bordaba con facilidad la defensiva adver¬
saria. Y a los diez minutos de juego se produjo el primer goal. Una arrancada por el ala izquierda, Galmés se hace con el balón, centra raso, ligeramente retrasado, y Alabern que seguía con atención el avan¬ ce, lanzado al remate empalma, un sober¬
bio shoot desde unos doce metros, que
llega imparablemente a las mallas. Se nivela algo el juego y hay avances
peligrosos para cada bando. Nuestra línea media está actuando muy bien, pero los defensas adolecen de despejar demasiado
corto.
Y en esto, el incidente que hace dar la vuelta al partido. Los de Consell efectúan un brioso avance, y el árbitro, que para seguir el juego de cerca se ve obligado a rápidas carreras y a echar los bofes, al es tar corriendo con el silbato en la boca, en aquel momento absolutamente inoportuno se le escapa un pitido involuntario que para en seco a unos y otros equipiers, pro¬
duciendo en los consellenses la natural
indignación pues que aquella interrupción cuando ninguna falta se había producido,
cortaba un buen avance suyo. Por lo cual varios de los delanteros se
insolentaron con el árbitro, distinguiéndo¬ se uno de ellos que intentó agredirle. Y el
árbitro entonces sostuvo la decisión ha¬
ciendo tirar free-kik contra el Consell y or¬ denando además la expulsión del jugador que había intentado agredirle. Y allí fué Troya. Hubo invasión de campo y gran escándalo, amenazando el público con lin¬ char al réferee. Este entonces perdió su corage, y si bien mantuvo la expulsión del jugador, la compensó convirtiéndose él mismo en un elemento más del Consell, que para obstaculizar un avance del Sóiler no tenía necesidad de quitar el balón a ninguno sino que le bastaba con dar un breve pitido. Y así fué ello. Faltas que cometía el Consell se pitaban, pero contra el Sóiler. Para los consellenses dejaron de existir fouls, manos y cualquier otra cosa. Así daba gusto. De tal modo que los más

enragés del público, que media hora antes hubieran pedido la cabeza del árbitro, en¬
tones se frotaban las manos de gusto y decían: Ara aquest homo comenta a arbi¬ trar bé.
Claro. Los de Consell no tardaron en con
seguir el goal del empate, que fué en un
brioso avance bien rematado de cabeza por
su delantero centro. Y se llegó al descanso
con empate a uno.
Durante el segundo tiempo la cosa con¬ tinuó igual. El Sóiler, bastante desorienta¬ do, se defendió como pudo. Santos resultó
contusionado al lanzarse a detener un ba¬
lón. Cuando lo tenía blocado en el suelo, un delantero del Consell le atizó una patada a la cabeza. Como si nada.
Luego el guardameta sollerense falló una salida, Castañer rechazó desde la puerta pero muy flojo, a los pies de un delantero c ontrario que con toda facilidad metió el balón en la red. Ya estaba ganando el Con¬ sel l por 2 a 1. Y entonces si que ya parecía de perlas la actuación del árbitro, que se¬ guía en sus trece de no dejar acercar nin¬ gún sollerense a las inmediaciones del área
de los dd allá.
Finalmente lograron los del Sóiler llegar
una vez a los dominios del Consell. Gela¬
bert que se había lanzado al ataque se en¬ contró a unos metros del goal con el balón en los pies y fué violentamente cargado por tr es jugadores contrarios, cayéndose los c uatro en monumental garbera. El árbitro
solucionó el caso dando... comer.
Y así terminó un partido cuyos comien¬ zos hacían presagiar algo mejor.
Cuando los jugadores iban al vestuario,
unos entusiastas consellenses intentaron
agredir a Gelabert, protegiéndole varios de
nuestros directivos.
Al mismo tiempo nuestro jugador Saca¬ rás, que ya alguna vez se ha distinguido por sus arranques imprudentes, al pasar cerca del árbitro intentó pegarle, por lo cual se le ha castigado con descalificación por un mes para toda clase de partidos.
Esto lo acaba de arreglar.
Otros resultados
El Lloseta, único imbatidoj en la Liga, venció al Binisalem por 3 a 0.
El Sóiler jugará el próximo día 22, en p artido del Torneo de Liga, contra el Bini¬ salem, en el campo d’ En Mayol.
Rbflt
Registro Civil
Nacimientos
Día 5 de Diciembre.—Jaime Albertí Gelabert, hijo de Mateo y Juana Ana.
Día 5.—Magdalena Alemany Escalas, hija de Pablo y María.
Matrimonios
Ninguno.
Defunciones
Día 6.—Francisco Dental Ponsera.de 2 meses, Alquería del Conde, n.° 15.
Día 7.—Catalina Frau Colom, de 81 años, viuda, calle del Pastor, n.° 27.
Día 10,—Francisca Campaner Gela¬ bert, de 15 años, soltera, Manzana 72,
n.° 13.
=3saaSaB» =8=
T BO Semanario Infantil. - 10 ctp. Venta; San Bartolomé, 17.

SOLLER

Vida Religiosa

Con gran esplendor se celebró el próxi •
mo pasado domingo, en la Parroquia, la
fiesta conmemorativa de la declaración

dogmática del misterio de la Inmaculada Concepción, finalizando la oración de Cuarenta-Horas con que se solemniza anualmente esta excepcional festividad.
A las siete y media tuvo lugar una muy concurrida Comunión general para todas las asociaciones y cofradías parroquiales, durante la cual cantaron la escolania y los
numerosos asistentes, con acompañamiento del órgano, motetes apropiados. Fué el
celebrante de la Misa el vicario Rdo. don

Jerónimo Pons, quien estuvo auxiliado en la repartición del Pan eucarístlco por el Rdo. D. Bernardo Pujol.
A las nueve y media se empezó el canto de Horas menores, con Tercia solemne, y acto seguido el de la Misa mayor, en la que interpretó la capilla la partitura Pon¬
tificales del Maestro Percssi. Ofició

ei Rdo. Párroco-Arcipreste, D. Rafael Sitjar, asistido en calidad de diácono y subdiácono por ios Rdos. D. Pedro Anto¬ nio MagraneryD. Bernardo Pujol, res¬ pectivamente. Ei predicador de la Novena, Rdo. D. Gaspar Aguiló, pronunció un ins¬ pirado panegírico de la Inmaculada, glosan¬ do con elocuente palabra y clara dicción las excelencias del augusto misterio y am¬ pliando con interesantes detalles ios mis¬ mos dos temas con que empezamos la «Sec¬
ción Literaria» de nuestra anterior edición.

Después del sermón hubo «oferta» a la que concurrieron numerosos fieles, cantan¬ do la capilla mientras duró aquella el mo¬ tete O salutaris Hostia, del Maestro
Gounod. Terminado el Oficio verificóse la

exposición del Santísimo Sacramento. Por la tarde, a las tres y media, se prac¬
ticó el ejercicio mensual dedicado a la Vir¬
gen Dolorosa por la asociación de Madres Cristianas, propio del segundo domingo
del mas. Más tarde cantó la Comunidad

Vísperas, Completas, Maitines y Laudes, y a las seis dió principio la función final,
consistente en rezo de la corona a la San¬

tísima Virgen, solemne ejercicio en su ho¬

nor, sermón por el mencionado orador sa¬

grado, procesión eucarística de finai de

las Cuarenta-Horas y reserva de su Divina

Majestad, previo el canijo del Te Deum.

* **

)

El miércoles, día 10, dió principio el triduo mensual consagrado a Ntra. Sra. del Pilar, el cual continuó el jueves y terminó ayer. Se practicó, como siempre, por las
mañanas durante la misa de las siete.
***

Ayer, viernes, se celebró fiesta en ho¬ nor de Santa Lucía, mártir, que fué anun¬
ciada al comenzar la tarde del día anterior
con un repique de campanas, y se cantaron al anochecer, en preparación de la misma, solemnes Completas.
A las nueve y media se cantó Tercia, y seguidamente la Misa mayor, en la que x)cupó la sagrada cátedra el Rdo. D. Jeró¬ nimo Pons, vicario.
Ai anochecer, después del rezo de! rosa¬ rio, se practicó la piadosa devoción del Vía Crucis, como rogativa, para impetrar del Altísimo la gracia de que no se altere

FRUITS & PRIMEURS

DU ROQSSILLON, D’ ESPAGNE ET D‘ ALGÉRIE

comihissioii

IMPORTATEOS

P. RE NA

33, Avénue

Téléphone

íJour !
(Nuit 1 7”. 86

Expéditeur
de la Péplnlére PEBPIOMX
Adresse télégrapfíque
RENART • PERPIGNAN

la paz en ias restantes naciones del mundo que se ven libres todavía del terrible azote
de la guerra.
***
Esta mañana, a las siete, se ha dado principio a una nueva práctica devota, que se continuará en lo sucesivo todos los pri¬ meros sábados del mes, consistente en oir una misa, a la que ayudarán, dialogándola, los fieles asistentes, y Comunión general, intra missam, en la capilla de la Purísima.
En la iglesia de Ntra. Sra. de la Visita¬ ción, el domingo último se cantó el Oficio a las ocho, y por ia tarde, a las cuatro, se practicó el ejercicio dominical en honor de los Sagrados Corazones, con exposición mayor, meditación y cánticos y plática doctrinal por el Rdo. P. José Nicolau.
El martes se continuó la devoción de ios trece Martes en *honor de San Antonio de Padua.
Ayer, a las seis de la tarde, tuvo lugar la función propia de todos los viernes, de dicada al Santo Cristo, que fué aplicada en sufragio de la difunta Da. Florentina Es¬
calas.
Mañana, domingo, se celebrará en este templo la fiesta de la Inmaculada Concep¬ ción, que reseñaremos, D. m., en la cróni ca de nuestro próximo número.
En la iglesia de los PP. Fllipenses, hu¬ bo función el domingo por la tarde, a ias seis, consistente en rezo del rosario, ser¬ món y ejercicio de la Novena dedicada a ia Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.
En el oratorio del Convento de Herma¬
nas Carmelitas, el próximo pasado miér¬ coles, día ll, erigióse canónicamente el santo ejercicio del Via-Crucis. A este fin vino expresamente de Palma e! Supe¬ rior de los Padres Franciscanos, reverendo Fr. Miguel Vidal, quien, acompañado de! Rdo. Párroco-Arcipreste, Sr. Sitjar, efec¬
tuó la bendición de ios cuadros y cruces y
procedió a su colocación, después de haber explicado al auditorio, en una hermosa plᬠtica, el erigen de esta piadosa devoción,— que fué la Santísima Virgen la primera

que la practicó—, laforma cómo ha de prac¬ ticarse y tas muchas indulgencias que se pueden ganar practicándola devotamente.
Mientras el Rdo. Sr. Sitjar colocaba
los cuadros de cada una de las estaciones, las numerosas personas que llenaban el oratorio cantaron la composición «Per vostra Passió sagrada, etc.», y terminó la función, rezándose cinco padrenuestros en
memoria de las cinco llagas del Redentor. Anunció luego el Párroco-Arcipreste
que, a partir del sábado próximo, día 14, a las seis y media de la tarde, se cantará la Salve a ia Virgen del Carmen, como es costumbre en todas las iglesias carmelita¬ nas, y que este misma devoción se practi ¬
cará todos ios sábados del año.
CULTOS SAGRADOS
En la iglesia de las MM. Escolapias.— Mañana, domingo, día 15: A las siete y media, Misa de comunión para los ins¬
critos a la Guardia de Honor. Por la tar¬
de, a las cuatro, ejercicio al Sagrado Co¬ razón de Jesús, con manifiesto.
Martes, día 17: Primer aniversario del fallecimiento de la Madre María Pilar Nogueras, la misa conventual, a las seis y media, será aplicada en sufragio de su
alma.
Jueves, día 19: A las seis y media, durante la Misa conventual se practicará el ejercicio dedicado al Patriarca San José.
DEFENSORA SOLLERENSE
Se pone en conocimiento de los señores socios que habiendo adquirido esta sociedad el número de la Lotería de Navidad, podrán recoger su participación hasta el día 15 de Diciembre próximo, en cuya fecha esta So¬ ciedad podrá hacer uso de las no retiradas.
Sóller 26 Noviembre de 1934.—El Presiden¬
te, Miguel Arbona.
(Se desea vender
la casa n.° 13 de la calle de la Vuelta Pi¬
quera.
Para informes: D. Antonio Pons, Calle de la Luna, n.° 47.—Sóller.

HATIDEBO

Reses sacrificadas en el Matadero público deesta ciudad durante el mesíde Noviembre

Corderos ,

Ovejas

Carneros .

Cabritos ....

Cahras

....

.

.

.

8

Terneros .

.

.

.

.

14

Cerdos

....

.

.

,

24

Total ....

.

.

.

403

Kgs. Canal.
Aves .....

.

.

, 7.235

Conejos

.

.

.

75

Cambio de monedas extranjeras
(del 6 al 13 Diciembre de 1935

Lunes Martes Hiere. Jueves Ylernes

Francos 48’40 48’40 48’40 48’40 48’40

Libras

36’20 36’20 36’20 36’15 36*15

Dólares 7’34 7’34 7’34 7’34 7’34

Belgas 124’50 124’50 124’50 124’50 124’50
Suizos 23875 23875 23875 23875 23875

Marcos

2’96 2’96 2’96 2’95 2’95

Liras

59’20 59’20 59’20 59’20 59’20

LIBROS FRANCESES
Tenemos las últimas noveda¬
des de los mejores autores,
•
LIBRERÍA MARQUES - San Bartolomé, 17
SE VENDE
Hermosa finca muy cerca del Convento Sóller, hermoso naranjal, hay casa con
buena vista.
Para informes dirigirse a «Ca’s Carreté» calle Real, 2,

IDxpoT'ta.tion de Fru.its en Q-ros

Speoialité en
Oranges, Mandarines, Sanguines, Vernas et Citrons

R.CASTAÑER CAPARÓ

Almacén y Despacho: Amalia Bosarte, 10 y 12 CARCAGENTE - Valencia, Espagne

Adresse Télégraphique: PEIXET Carcagente

R-° de Export.0", N.° 12.363 Téléphone, 145

SOLLER

13

Ic¡&

ECOS REGIONALES

te*

Crónica Balear Presidente de la Diputación autorización i para obsequiar- como ya lo h'zo en años sn

terlores—con un Concierto a los acogidos en

Mallorca

ei Hospital provincia!, el dia primero de año El señor Juliá concedió dicha autorización,

El Presidente de la Diputación recibió la visita de nna representación del Patronato de Ferias y Fiestas Integrada por ios seño¬

reiterando a Mn. Thomái su agradecimiento por esta nueva delicadeza de la prestigiosa «Ct>e:la»,

••

NARANJAS y MANDARINAS

••

res D. Pedro Muntaner, D. Antonio Mnlet,

D. Carlos Alabern y D. Enrique Pedret, con

Sn el correo aéreo y procedente de Ma¬

objeto de recabar el apoyo moral y material drid, llegó a Palma el aviador santanderino

de la Corporación para puntualizar los pla¬ nes de las proyectadas Ferias y Fiestas en
Palma.
El Sr. Jullá les expuso que, no obstante

Juan Ignacio Pornbo, que, como suponemos saben nuestros lectores, h'zo la travesía del
Atlántico.
J. I. Pombo vino en el monoplano de se

Serra

Hermanos

la situación económica de la Corporación, gundo piloto, juntamente con su hermano,

incrementada con motivo de verBe precisada don Teodoro Pombo, al objeto de hacer las

a triplicar sus atenciones obligatorias por horas reglamentarias de vuelo para en¬

el constante aumento de la población asila¬ da, no será obstáculo para que, aparte del

trar a prestar sus servicios en la compañía
L. A P. E.

COMISIONISTAS

EXPORTADORES

apoyo moral, la Diputación estudie la mane¬

A la mañsma siguiente salió en el mismo

ra de fijar una subvención, la máxima den aparato para Madrid,

tro de sus posibilidades económicas, teniendo en cuenta el beneficio que ha de reportar la celebración de esas Ferias y Fiestas.

Los agricultores de La Puebla han empe¬ zado la cosecha de alcachofas, la que resul¬

DIRECCION í SERRAS
TELEGRAFICA I VILLARREAL

DESPACHO: 145 TELEFONOS^
ALMACÉN; 146

ta de buena calidad.

Se celebró Junta General extraordinaria
de acreedores y accionistas del Banco Agra¬ rio de Baleares, que se declaró en suspensión de pagos. Se eligió nueva Junta de Gobier¬

Las alcachofas se cotizan a 70 y a 80 cén¬ timos el klio. segúa la calidad; las alubias se cotizan a 64 ptas. los 100 kilo?; el trigo a 25’50 ptas. la cuartera; las almendras a 40

VILLARREAL

no, nombrándose presidente a don Guiller¬ mo Rtpoll Torres, Vice-Presidente a don Pe¬ dro Antonio Mas Rolg y director gerente a

pta?. el hectólltro; las cebollas a 1’25 pesetas quintal.

(CASTELLÓN)

ESPAÑA

don Jaime Garcés, que venia desempeñando

La Juventud Ateneísta siguiendo la ya

este cargo desde que el Banco suspendió tradicional costumbre, ha tomado a su car¬

pago?.

go la organiztelón de la fiesta Infantil de

Nos enteramos de que por la Jefatura de Obras Públicas de esta provincia ha sido re¬ mitida a Madrid la correspondiente acta de
comleczo de las obras de construcción del
Fanlcular Aéreo del Puig Mayor, que regla¬ mentariamente h ibrán de continuarse, sin interrupción, hasta la total terminación.
El Gobernador, don Juan Mauent, recibió a los periodistas, acompañado del teniente coronel de la Benemérita, y les mostró la bandera que, por suscripción popular, ha regalado Mallorca a la Guardia civil.

los Reyes Magos que, bajo los auspicios del Excmo. Ayuntamiento y Diputación, tie¬ ne por objeto repartir juguetes a los pequeños asilados en la Casa Provincial de la Infancia, Casa d’Educacló y Asistensia Social, Hospi¬ tal Povincla!, Miñonas, Temple, Nazarety
Betlero.
Np precisa encarecer la trascendencia de esta simpática fiesta, que tiene por fin llevar a los podres niños faltos de padres o del calor del hogar, un juguete y con él no poco de alegría que en dicha fiesta constituye sím¬ bolo del cariño paternal.

el presente es más alarmante y las impresio nes son pesimistas en el sector industrial de
referencia.
Hay muchos obreros parado?, lo que re¬ presenta miseria en el seno de muchos ho
gares.
Aunque mejore mucho la situación, hasta mediados de Enero no es probable entren en
actividad las fábricas de calzado.
También en Cindadela la obra de desmon¬
te de piedra para el ensanche del puerto

Actualmente hay en la Canal un vapor extranjero que está cargando sai.
En el Campo están estos días procediendo a
la siembra de cereales.
Continúan abriéndose hoyos para la siem¬
bra de árboles.
Ea las casas de campo se está en plena actividad por ser la época de la matanza de
reses cerdosas.
Este año el número de reses sacrificadas
ha sido mayor que otros años debido al bajo precio que han tenido los cerdos en el mer¬

Se acordó que el acto de la entrega se
efectúe con toda solemnidad el dia 12 del
próximo mes de Enero. La nueva insignia, confeccionada por la
Casa Navas, de Madrid, es una obra real mente primorosa.
Es de damasco de seda natural en colores
rojo amarillo y morado, bordada a mano con oro, plata y seda.
Eu el centro ostenta ei escudo de España con la inscripción de «Guardia Civil Co
mandancia de Baleares*.
Lleva magníficas corbatas con Iob colores
nacionales.
En la misma figuran bordadas las placas de la Orden de ia República y de Bene-
f.cencía.
Figuran también los escudos de Baleares y de la Guardia Civil.
El portabandera es igualmente artístico y se remata con lanza grabada y cincelada.
Verificaron una visita de inspección a las obras que vienen realizándose en el Hospital

El martes próximo, día 17 del actual, a las siete de la noche, en el salón de actos del Ateneo, y organizado por la Sección de Artes e Historia, tendrá lugar un concierto en homenaje a Bach y Haenuel en el 210 aniversario; en él tomarán parte valiosos elementos. El programa, muy selecto y va¬ riado, atraerá, sin duda, a numeroso público.
Menorca
El diario «La Voz de Menorca» recibió el
6 del actual el siguiente telegrama; «Diputado Ba eares Bartolomé Fons for
mulado sesión Cortes hoy, un ruego al Mi nistro Agricultura pidiendo no sea suprimi¬ da estación agricultura Mahón, tenidos en cuenta los irreparables quebrantos que supondría para la ganadería mecorquina,
base de ia vida económica de la isla— Fhe-
bus».
Muy loable el interés del señor Fons por Menorca, es también merecedor a la más sincera gratitud ei proceder noble, en favor

continua con el ritmo acostumbrado, igual mente que las del nuevo vaxadero. Ea estos días se procede al nuevo montaje de la grúa que derribó el vendaval de la otra semana.
Gracias a nuevos créditos obtenidos por la actividad de nuestros diputados, se han rea¬ nudado las obras de la cuesta que da acceso
al muelle.
Actualmente hay empleados en las diver¬ sas obras que se efectúan en el puerto unos
setenta obreros.
Iblza
Habiéndose efectuado la oportuna subas¬ ta para la construcción del nuevo Museo, y no habiendo quedado ésta desierta, es de suponer que empezarán pronto los trabajos, toda vez que f gura la condición, impuesta por el donante de los terrenos, de que han de comenzar las obras durante ei presente
añó.
Por tanto, se contará muy pronto con abundante trabajo, antes de que terminen las actuales obras que se hacen a cuenta del

cado, lo que ha sido causa de que muchos campesinos hayan preferido sacrificarlos pa¬
ra su consumo.
Ea la madrugada del sábado frente al islote de Tagonago se verificó una impor¬ tante aprehensión de tabaco de contrabando.
La gasollneBa Cat n,°5 encontró fondeado cerca de Tagomago el falucho «Anita» de
la matrícula de Gibraltar conteniendo a bordo 120 bultos de tabaco, c garros puro?,
picaduras y tabaco inglés de varias marcas valorado, segúa parece, en unas 100.000 pesetas.
No hubo reos pues sólo hallaron con vida a bordo tres gallos que allí dejaron los tri¬ pulantes abandonados.
La referida aprehensión fué en el muelle la comidilla de todos los grupos de curiosos quienes suponían que la «Aaita» se dirigía a Mallorca pero ante la imposibilidad de enfilar el canal, debido a lo duro del tiempo, decidieron dejar el barco.

de Tuberculosos, en terrenos de Son Casi¬ miro propiedad de la Diputación, el Presi¬

de esta isla, de tan digao representante de
Baleares.

Estado.

=8= =8=

dente de ésta señor Juliá; el Inspector provincial de Sanidad, Beñor Durlch; el

En Cindadela la industria de calzado su

Han terminado los trabajos de la saca de
sal en las Salinas.

Se vende una casa

Delegado Regional de Trabajo, señor San¬ cho y ei Arquitecto de la provincia, señor

fre un nuevo colapso, y las fábricas trabajan muy poco. Aunque la escasez de pedidos se

Este año han terminado muy tarde los tra¬ bajos de la extracción debido a la tempera¬

en la calle del Celler.

Alomar.

deje sentir todos los años en Diciembre, en tura que ha reinado, puramente otoñal.

K .zón ea esta imprenta. Anuncio n.° 80.

Los Beñores citados practicaron una dete¬

nida visita a las obras que realizan por ad¬

ministración los obreros que estaban en paro

forzoso, ocupados ahora en estas obras, al en • viar la Junta Nacional del Paro, la subven¬ ción de 75.000 ptas. para tal objeto, habién¬

i COMISIONISTAS EXPORTADORES DE FRUTAS

dose invertido ya 17.000.

Para la aplicación del remanente de esta

subvención se ha llevado a cabo una subasta
para contratar dichas obras, que ha sido ad¬ judicada a los mismos obreros empleados en ella, que seguirán realizándola por adminis¬

fValcaneras

y

Colom

tración, como ensanyo colectivo, basta su
terminación, habiéndose destinado por dicha
Junta Nacional del Paro otra subvención de

|

Sucesores 3uaqValcareras

50.000 pesetas.

El señor Sancho, Delegado del Trabe jo,
I ALCIRA mostró su complacencia por la actividad y
modalidad que se imprime a dichas obras,

(Valencia) -

na

prestándose a interceder cerca de la repetida

Jauta Nacional para que destino 900 000 pe¬ setas para terminación de estas obras confor¬ me tiene solicitado la Diputación desde que se acentuó el problema del paro obrero en

|

Palma.

Especialidad en naranjas, mandarinas y limones |j

Telegramas: CREMAT-ALCIRA

C €3 £

|| Teléfono n.c 141

El Director de la «Capella Clásslca de Ma¬

llorca», Mn. Juan M. Thomás, solicitó del

14 T

w^imátmssssssm

SOLLER IWI1IBM

D. José Borrás Pastor d&eño de la acreditada confitería «La Confianza» pone en conocimiento de sos clientes
y del público en general que ha recibido an extenso y variado surtido de turrones de primera clase, y entre ellos los tan renombrados de Jijona y Belgas de la conocida casa Antonio Monerrls, que tantas medallas ha obtenido en todas las exposiciones a
que ha concurrido. Además ofrece para la presente temporada una gran variedad de pastas finas,
bombones caramelos, yemas y demás artículos que conocen y aprecian sus numerosos
parroquianos. Como todos los años, también en el actual obsequiará esta casa a sus favorece¬
dores con un billete numerado por cada 2’50 pesetas de género que en ella compren, al cual podrá corresponder, por sorteo, uno de los cuatro premios siguientes;
4312..° Una artística cesta de mimbre fantasía conteniendo una botella de Jerez, une °barra de turrón y dulces variados.

X
X X X X

Antigua Casa

AN

Colón,

.

y; .• j; - ;■ "-i» #i¡rv:;

56 rJ

Q .

U r - • ...

É

r

/

PALMA (Mallorca)

p%
% %
%
I1

Una botella de Champagne.

X Almacén de Música. Instrumentos para banda. Guitarras,

Un juego, de botella y vaso, para dormitorio.
Una azucarera de fantasía.

X X

Laudes,,

Receptores,

Radios

Gramolas,

Portátiles,

%
%

a:

Discos y sus accesorios.

*

se

PIEDRA ARTIFICIAL, MARMOLINAS, GRANITOS,
CEMENTOS ARMADOS

Venta exclusiva para las Baleares de las máquinas para n

x 3K

coser y bordar, marcas PFAFF, YMPERY & ANCORA

% %

SÉ

%

SÉ Pianos marcas CHAS SAI GNE & SCHUMAN %

ac

%

ARTSOLID, S.A.

ss Venta y alquiler de pianos usados.

%

PALMA BE MALLORCA
Nueva Sucursal en Sóller: Buen Año, 9
Fábricá: Ca ’s Serrador. — Hostalets — PALMA
Sucursal en Inca: Sirena, 15.

Tribuna Pública
COMUNICADOS
Sr. Director de Sóller.
Presente.
Le agradeceré tenga la bóndad de dar cabida en las columnas del periódico de su digna dirección a las cuartillas que en ésta le incluyo.
En espera de ser atendido le saluda
atentamente su s. s.
Germán Santamaría.
Sirvan estas modestas frases para—en un acto de elemental civismo, y en espe¬
ra de mi próximo reintegro a la activi¬ dad social—hacer público mi agradeci¬ miento a todos los sollerenses que de forma tan callada han hecho resplan¬ decer la nobleza espiritual y alteza de miras que les guiaba acudiendo en mi ayuda en los trances adversos, que,
debido a la enfermedad acabo de atra¬
vesar, trances muy frecuentes,—dema¬ siado frecuentes, ay!—en los modestos hogares obreros.
Es mi deseo subrayar el acto demos
trativo de alta conciencia de clase de los
trabajadores que, arrancando algunos céntimos a sus exiguos salarios, han acu¬ dido a «cumplir con su deber» según propia frase; el valiosísimo apoyo que los pequeños comerciantes con su solícita actitud me han aportado, como también la poderosa ayuda que he encontrado entre los hombres de profesiones inte¬ lectuales, especialmente farmacéuticos, médicos, etc., destacándose entre éstos el justamente renombrado farmacéutico Sr. Palou y el competente médico doctor Rovira. Merece párrafo aparte el hecho altamente significativo de las numerosas personas que en un exquisito gesto de delicadeza y de respeto para con la ética humana; se han amparado en el más extricto anonimato para ayudarme de manera positiva, moral y materialmente.
Germán Santamaría.
Sóller, 9 de Diciembre de 1925.
Sr. director del Sóller.
Muy Sr. nuestro y de nuestro mejor aprecio: Para evitar se repitan casos
como el que vamos a comentar, roga¬
mos dé cabida en el periódico que tan

dignamente dirige, a las líneas que si¬
guen.
Dándole gracias anticipadas, le roga mos acepte como sinceros nuestros sa¬
ludos.
Procurando retener la indignación pro¬ ducida y eliminando los adjetivos que para el caso ha creado: en abundancia el léxico español, vamos a relatar un caso vergonzoso para quienes lo realizaron
e inadmisible en nuestra ciudad que se
precia de culta y adelantada. Es el caso que el lunes de esta semana
una familia afligidísima por la enfer¬ medad de una hija suya recibió una es¬ pecie de nota, escrita con lápiz y sin normas ortográficas, en la cual tres in¬ dividuos, que se firmaban, ofrecían su trabajo de avisadores mortuorios *S¿ viene el caso si Dios quiere*.
Es necesaria una carencia absoluta de
escrúpulos para especular un comercio
a costa de la atribulación en que se en¬
cuentra una familia; es necesaria toda la voracidad del buitre para hacer sen¬ tir el aleteo presagio de desdicha y dolor antes de que se produzca.
Tenemos la nota en cuestión a dispo¬ sición de quien interese, como documento histórico de avidez, de insensibilidad humana y desfachatez.
Cuando desgraciadamente llegó el caso de necesitar un avisador mortuorio, la desconsolada familia no aceptó ni gratis
los servicios de ios tres firmados en oferta
anticipada.
Sirvan de aviso estas líneas.
Varios Vecinos.
GUAE{BNTA AÑOá ATEJÁS
14 Diciembre de 1895
En la iglesia parroquial de esta villa se ce¬ lebró en los dias 7, 8 y 9 del actual solemne
oración de Cuarenta Horas dedicadas a la
Reina de los Cielos en el misterio de su Con
cepción Inmaculada. Extraordinaria concu ■ rrencia de fieles asistió a todos los actos reli¬ giosos que dicha solemnidad constituyeron, pe ro muy en particular al ojicio del domingo en que se cantó la hermosa partitura de D.est, que interpretó admirablemente la orquesta que dirige el organista Sr. Albertf, Pbro., y en que predicó las glorias de María el elocuente orador sagrado P. Stlvá, Filipense.
La pertinaz llovizna que durante todo el día regó las calles de esta población el domingo último, impidió se verificara una solemne cuestación en favor de las familias de las víc¬ timas de la catástrofe de Palma, que habían

X

I Ventas al contado y largos plazos.

X

h-

%

as

sé

%

sk x

Para informes a nuestro Agente exclusivo

1

a:

%

X Vda. de Sebastián Cirerol - Moragues, 31 %

se

%

x

S O L. I\_ E R

(C

x %

I

organizado las sociedades obreras de esta loca¬
lidad, y la función que debía celebrarse por la tarde en la plaza de toros con igual objeto. Esta última tendrá lugar mañana, si el tiempo lo permite.
En la Junta General reglamentaria que celebró el domingo último la sociedad «Defen¬ sora S Merense», verificóse la elección de la mitad de la Junta Directiva, y por unanimi dad fueron elegidos: Presidente, D Antonio E.nseñit C tparó; Dipositario, D. Bernardo Marqués Bisbal; Secretario, D. Juan Pizá Frontera, y Vocales D. Andrés O iver Esta des y D. Miguel Vullcaneras Gnt.
El lunes de esta semana llegó a este puerto, a la hora de itinerario, el vapor correo «Isle ño», y pocas horas después lo efectuó el « León de O o*, que hobia salido de Barcelona a las doce de la noche anterior. Entte el pasaje que vino en el primero de dichos vapores figura han el nuevo A lministrador de hacienda de
esta provincia D. Jerómino Flores y el ca
fedrático de la Universidad de Barcelona don
Olón de Buén, quienes, después de una muy breve permanencia en casa del Alcalde, señor Joy, y de haber visitado en compañía de éste algunos puntos de la población, salieron para
Palma.
El conocido Veterinaiio D. Antonio Ba-
llester Martorell ha sido nombrado por el Ayuntamiento, en su última sesión ordinaria, para desempeñar el cargo de Inspector ds car nes y víveres.
No salió el martes, que era el día de itine¬ rario, el vapor «Lsón de Oro», retrasando la salida hasta el miércoles a petición de los mismos cargadores, que no habían podido co¬ ger toda la naranja que deseaban, a causa de
las humedades de los días anteriores. El vapor
salió cargado que más no podía estarlo, lie
vando además sobre cubierta una cantidad de
naranja mucho mayor de la que en dicho sitio ordinariamente coloca. Llevóse, además, nu meroso pasaje con destino a Barcelona, y a Cette en su mayor parte.
El martes por la noche fué detenido por una partja de la Guardia civil y el guardia municipal un sujeto acusado de haber dispara
do tres tiros de revolver a un hombre en el
instante de abrir la puerta de su casa, que la

COI/LABORA.CIÓ BSPONTÁNIA
En les noces d’or deis esposos
D. Miqnel Forteza i D.a Catalina Picó
El vint i sis de Novembre d’ aquell any vuitarta cinc el sacerdot en el temple vos beneia noviis.
Units en sant matrimoni
cinquanta anys heu vist passar: grácíes a Déu vui donar i al mateix tetnps demanar que molt pogueu disfrutar en salut i benestar; i quant la vida acabará
reunits pogueu*gosar a la eterna santa Glória.
L’ amo ’a Miquel i Madon a. satisfets podeu estar les noces d' or celebrar; jo vos vui felicitar com també heu d’ aceptar la cumplida enhoraboqa.
P. M.
Sóller 26-11 35.
I ■ ■ ~ 8 i*."' B—'!!*". -8‘" *v* B- -‘i-Ss.
ie desea Tender
una casa grande y otra más pequeña, situa¬ das en las afueras de la población. Tienen
huerto y agua.
Para informes, dirigirse al anuncio n.° 49
en esta Administración.
tiene en el Cami d ’es Murterá. La bala del último tiro le atravesó un muslo, siendo ex¬
traída por el lado opuesto del por el que había entrado por el facultativo Sr. Marqués.
La compañía Utico-dramática que debía
actuar en nuestro teatro durante la actual tem¬
porada de invierno, según tenía anunciado, no llegó en ninguno de los vapores «Isleño> y «León de Oro» el próximo pasado lunes, ni ha llegado todavía a la hora actual. Esto prueba el poco reparo que ha tenido en cum¬ plir lo que tenían ofrecido sus representantes
en su nombre.

SOLLER

Fábrica de SOBRASADA

Instalación eléctrica moderna que asegura la asimilación y

FRUIT5 : -: PRIMEURS EN QR05

transformación indispensables para su conservación.

Preparación en principio según las viejas costumbres mallorquínas sobre la base lomo y jamón de Cerdo
La SOBRASADA marca LANUZA

Ü H

ANCIENNE MAISON SCARXELL
Yves MAIRE. Successeür
18, Rué de 1’ Arquebuse — CHARLEVILLE (Ardennes)

X

Con garantía que no se vuelve nunca blanca, siempre roja como la cresta de un gallo.

U

MAISON SPÉCIALE

Télégrammes:

Sabrosa, exquisita, le hará recordar aquella misma, tan buena que comió Vd. cuando niño.

ORANGES - MANDARINES M4IRE . pRIfflEURS . CHARLEVILLE V

CITRONS-FYFFES RANANES

fl

3f

Expediciones postales por toda Francia: precio 23 francos kilo. Condiciones especiales por cantidad.
Puede pedir sin reparo y devolverla si no resulta a su gusto.
Ü Dirigirse: JACQUES ROSSELLÓ. 7, Fue Lecourbe. Lons-Le-Saunier (Jura)

Spécialité de Chicorées
dites «Endives de Bruxelles» Pommes á couteau par wagón

TÉLÉPHONE INI.o "7^3
R. C. 10.600 CHARLEVILLE

Caja de Pensiones la Yejez para
de Ahorros Ir ni y

IE

3E

3EIEIEIE

3E

3E

FRUITS EN GROS

RETIROS OBREROS
Eq las oficinas de la «Caja de Pen¬ siones para la Vejez y de Ahorros», Plaza de la Constitución, 19 y 20, se ha recibido la orden de pago de los bene¬
Arbona RuIIán Berna! ficios del Seguro de Maternidad conce¬
didos a la obrera D.a Antonia Morell
Bauzá, inscrita en el Retiro Obrero por la entidad patronal D. Vicente Alcover
DESPACHO: Plaza frente Estación F. C. Norte Colotn.
Dicha beneficiaría puede presentarse para el cobro en las mencionadas ofici¬ nas, debiendo exhibir la Libreta de iden¬
VILLARREAL~ Castellón (España) tidad y el correspondiente Suplemento
sanitario.
Bibliotecas Públicas Gratuitas
Durante el mes de Noviembre las trece
¡L, J Bibliotecas Públicas gratuitas que la
«Caja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros» tiene establecidas en Baleares
han prestado sus servicios a 21 647 lec¬ tores, clasificados en la forma siguiente: 10.815 hombres, 4.999 mujeres y 5.833 ni¬
ños.
Las materias escogidas para su lec¬ tura o estudio han sido: Libros de niños 5.295, Obras Generales 2.736, Filosofía 423, Religión 301, Ciencias Sociales 726, Filología 580, Ciencias Puras 1.030, Cien¬
RADio CALOR cias Aplicadas 1.148, Bellas Artes 758,
Literatura 10.354, Historia y Geografía
1.366. En total han sido consultadas o estu¬
diadas 24.717 obras.
VII Concurso para la Concesión del
CREPE SATIN-SedaArtificial «PREMIO MALUQÜER»
La Caja de Pensiones para la Vejes y de Ahorros se complace en hacer pú¬ blico que por el Instituto Nacional de
Previsión se ha acordado convocar nue
vamente a concurso para la concesión del «Premio Maluquer», correspondiente ai año actual, a los obreros que realicen imposiciones voluntarias, tanto en el Ré gimen Obligatorio de Retiro Obrero, co¬ mo en el de Libertad Subsidiada, adju¬ dicándose con arreglo a las normas que
3421..aaacontinuaciónseexpresan: Podrán solicitarlo, desde esta fe¬ cha hasta el 15 de enero de 1936, los asa¬ lariados que reúnan las condiciones si¬ guientes:
VENDO PANTEONES a) Haber practicado con asiduidad
aportaciones voluntarias en el Régimen de Libertad Subsidiada o en Régimen legal de Retiro Obrero Obligatorio, ya
inmejorables condiciones de precio por el sistema de mejoras, ya por impo¬
siciones en la libreta reglamentaria de capitalización;

SPECIALITE EN ORANGES ET BANDERINES

ALMACENES y

Telegramas: ARRUBB-VIUarreal

Teléfonos 10 j 61

3E El

iBES

3EEHE3H

Uü

3i

3C

Instituto Nacional de Previsión, hasta el 15 de enero de 1936, utilizando los im¬
presos que se facilitarán en su Oficina de la Sección de Seguros Sociales (Junque¬ ras, 2) o en cualquiera de sus Sucursales o Agencias. Los premios se adjudicarán el 27 de febrero de 1936, XXVIII aniver¬
sario de la Lev fundacional del Instituto
Nacional de Previsión.
Las circunstancias del apartado b) de
la condición 1.a se acreditarán mediante
certificación (librada por el Alcalde de Barrio para los residentes en Barcelona y por la Alcaldía de la población para los que residan fuera), en la que se detallen las personas que constituyen la familia del solicitante, parentesco que tienen con él y edad de los mismo?. Si alguno de ellos percibiera sueldo, o jornal, se pre¬
sentará una declaración del patrono acreditativa de su cuantía.
* **
La propia Caja aprovecha esta ocasión
para recordar que todo obrero inscrito en el Régimen Oficial de Retiros Obreros, tanto si pertenece al primero como al se¬ gundo grupo de asegurados, que figure dado de alta en el mismo por su respecti¬
vo patrono y que practique con asiduidad aportaciones voluntarias para cualquiera de las diversas combinaciones del Régi men de Mejoras, complenentario del de Retiro Obrero, si se invalida totalmente para el trabajo antes de los 65 años, se crea el derecho a percibir una pensión vitalicia inmediata de 365 pías anuales, siempre que al producirse la inutilidad, tuviese, por lo menos, doce imposiciones consecutivas, imediatamente anteriores
a la fecha de su invalidez.
Las clases de mejoras a que pueden destinarse las aportaciones voluntarias

~
fctzrj i - —i

E ~—i t~ il ' ^

•

para abrigos, varios colores, y otros artículos fanta¬

sía; así como en algodón, driles en variedad de ciases

: : : se liquidan a precios reducidos. : : :

B. FRONTERA PIZA y C.a
s &m c.

Calle Quadrado n.° 8
SÓLLER.

DE PIEDEJA AZUD
en
Más barato que su coste

Círculo 8olIerense
Se pone en conocimiento de los Sres. socios que, habiendo adquirido esta sociedad el n.° 23.414 de la Lotería de Navidad, pueden recoger su participación hasta el día 15 dei próximo Diciembre. Pasado dicho día, la Junta dispondrá de las que no se hayan re¬
tirado. Sóüer 22 Noviembre de 1935—El Presiden¬
te, Juan Palou.

b) Demostrar que se ha hecho un es¬
fuerzo económico extraordinario, me¬
diante la relación de sus haberes y las
cargas familiares. Los premios serán cincuenta y no
podrán exceder cada uno del 50 por 100 del importe total de las aportaciones vo¬ luntarias, hasta el límite máximo de dos¬ cientas pesetas por premiado.
No se adjudicará premio a los que ya lo recibieron en años anteriores.
Las solicitudes para este premio deberán dirigirse, en Cataluña y Balea¬ res, a la mentada Caja de Pensiones pa¬ ra la Vejes y de Ahorros, en su calidad

son las siguientes: Para los inscritos en el grupo de los
menores de 45 años:
a) Aumento de pensión a los 65 años;
b) Pensión temporal de 55 a 65 años;
c) Pensión temporal de 60 a 65 años;
d) Capital Herencia. Para los afiliados al grupo de los ma¬ yores de dicha edad: Aumento de Fondo de Capitalización. La información referente 1 Régimen de Mejoras, se facilitará en la Oficina de la Sección de Seguros Sociales de la ex¬
presada Caja (Junqueras, 2, bajos, Bar
celona), así como en la de sus Sucursales y Agencias establecidas en Cataluña y

Para informes: D. PEDRO A. COLL, calle de Moragaes, 33.
A CEDER
pour cause fatigue un magasln de primenrs et óplcerle dans la réglon nord de la France; bonne cítentele, bon chiffre d’ affalres.
Para informes: Anuncio n.° 77, en esta

Chalet “Sa Cometa,,
en Sóller, cerca del Convento, sitio muy ameno y sano, con todas las comodidades (electricidad, baño, termo y agua corriente cisterna de agua pluvial), completamente amueblado, con casita exterior de madera para tomar el sol, se alquila por larga tem porada.
Informes: en Palma «Agencia Short»; en Sóller D.a Antonia Enseüat, calle Vuelta

de Colaboradora en dichos territorios del Baleares.

Administración.

Piquera, 18.

16

SOLLER

EXPORTACION AL EXTRANJERO

Naranjas
man darinas-limones

•G’SPAG^’''1

Especialidad en naranjas de clases

selectas y sanguinas ovales, finas y

doble finas

C/>

FRANCISCO FIOL

A LOIRA (Valencia)

CASA FUNDADA EN 1912

Telegramas: FIOL.-AL-CIRA

Teléfono, 91

Apartado de Correos 9

■mmhbwmmmhmhmmbbmbmmmhmbb

| MPORTATION: EXPORTATION ¡| L U B R I C O L I

| mmmí m imvis it batrs |

(Aceite de oliva neutro y seco, garantizado)

|

ntuiTS fiáis st síes

| engrase perfecto de maquinaria» ejes y transmisiones

(J. Ballesteri

Í

m. Roe Crndére. - MARSEILLE

1

«B

sis!

ñdross© iéiégraphiqtie: Hormiga MarseiUe :[[i

|HÍ

Téléphon© Permanent 08-82

til!

|p|

ssss

!iÍiilSÍÍÍ!uiÍiÜiaiH£ls:sisÍHhIiLs»iUUs§OÍMHHiSsiHÍUÍS§P»3SÍI10sSsÍEnil»lsaisSsUy»is

Telégrarntripia: ABEDEMHrefiiHe

m Téléphone C. 15-0 4

FRUITS FRAIS, SECS & PRIMEURS

ORANGES-BANANES

Pídase a
«Tafona Cooperativa» : —:
Teléfono 66

SOLLER

FRUITS FRAIS ET SECS-PRIMEURS

t Spécialité de

FIQUES,

DATTES,

L.H C

ORANGES,

| yMARO-ugiP¿goaét-^aB 8

B AN ANES ,

~

- CITRONS

EXPORTATION - COMMISSION - CONSIGN /ION
B. árbona & ses Fils
MIOHEL ARBONA FILS
SIUCCESSEUR

é

9 9

LLABRES

PÉREET

FILS

t

il et 15 Cours Julien (ansienr.enent Si earibaldl)

i
f

Adreas* Mlé¿raphiqn«: J1SCHER1 MARSEILLE

MARSEILLE

,

f •"••"••"•enS®®*®eh®*®®

««MI»*®® é

92-104, Cours luiien - MARSEILLE

eS^SK2x&5KS<8oi»«s&3$8<§8.lq<lSSSxSiiSsS»Sx^i*SsB»S5*>355£So»g&»»p

48

&

*

ü FBCITS ET PMIMKUMS MIS OBOS i:
48

48

IMPORTATION - EXPORTATION

3K3H-

48

48

BERNAT 48 JEAN

3S&
&

1

11, Rué Desbordes - Valmore

SK3H-

48

RERRIGNAN (Pyr-Or.)

Wr

48

^j| Adrésse Télégraphique

TÉLÉPHONE: 7-57

&

48 Fruibcrnat - Perpignan

w

ttffffffffffffffffffffffff

^áidididbéidbdbábdbéb^áb^ébiábábdbábdháh^bdbéhdb

| EXPORTATION DE FRUITS ET LEGDMES DE TOÜTES SORTES |

¿ ORANGES-CITRONS-MANDARINES

ARTICHAUTS du LLOBREQAT &t>

2 TOMATES-Sauclsse rouge de Valencia Pommst de ierre de Matar o

Spéelallíá de Prunas Japonalsas Jaunec at Rsuges

ChOUX — C H O U X~fI 6 U r 3 — SaiadeS

l Emilio GASCO-PRATS

€

PUEBLA-LARGA

Calle Industrias

(VALENCIA)

PRATDE LLOBREQAT

Téléphone 31

(BARCELONE) Télép.: 58

Expéditions lapides pour T Étranger — Prix Modérés

€ Succur sales de Translt spéclalleées pour le trans-

CERBERE (Pyr.-Qrle* )

LnA íiQOOA I

Téléphone 38

bordement des Frults et jUuV vlauLvI I HENDAYE (B»«-Pyr*«>

^ Prlmeurs aux frontleres

Téléphone 210

<*3P'3P'3PC3P (^PC^PC4?

W&*

SOLLER

17

| Antigua casa PABLO FERRER

2

^ xj 3sr o ada mvr laso

—

J Expediciones de frutos primerizos y legumbres del pais.
2 Bspeeialiáaden espárragos, molones, tomates y toda olaso
• do fruta de primera calidad»

ANTONIO FERRER
2 éS. Base du Chálelei—HALLE OKNTBALES—ORLEANS

% MAISON D’ EXPEDITIONS FONDÉE EN 1892

Spécialité de tnlrabelles de Lorraioe, saisifis
■£ et légame® da pays.

f C. Homar Fils

Ú

29, Rué Banaudon

I LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle)

Adrésse télégrafique: HOMAR LUNEVILLE

Téléphone 202

t BESTiD m| ái
DE MARINA

Plaza

de

Palacio,

í
10

BnRCELorin ¡<f

áj

NUEVAS

l

E IMPORTANTES REFORMAS fi

Servicio Esmerado Baños %

Agua corriente

Ascensor

k I

Asegurarán una estancia perfecta f
? visando la llegada con antelación & i?

COMMISSION-CONSIGNATION Mxpédltlons de Friilts et Prlmeiirs
A. VILLEDIEU

FRUITS FR AIS & SECS

PRIMEURS

IMPORTATION E XPORTATION

CONSIQNATION TR.ANS1T

SPECIALITE DE BANANES ® IMPORTATION D1RECTE

FHA

s

18, Rué Tiquetonne

(Halles Centrales)
Téléphone: Central

PARIS
80-60
80-61 Jour et Nuit

9, Place Paul Cézanne
& 108, Cours Jullen~

MARSEILLE
Télógrammes: PAC0MA8

TÉLÉPHONE, 29-87

ENTREPOTS D’ ORANGES, ICITRONS, MANDARINES & GRENADES
EXPÉDITIONS et EXPORTATIONS en FRUITS, PRIHEURS et LEGUMES
FRUITS FRAIS ET SECS

H X EtaMissements CAPADO & ESPAÑA
X X Société á responsabilicé ümitée, an capital de Frs. 1.000.000 16, rae Jean-Jacques-Rousseau, et 62, rae da Hamol (angle des Capudns

X

BORDEAUX

X

X Expédition toute I’année de BANANES X

X X

en touit éttmt d« matcirlté* ORANCES—MANDARINES—CtTRONS

ü

VENTE EN GROS: 13, Rué Jean-Jacques-Rousseau

I

VENTE AU DETAIL: 62, Rué du Hamei, Jusqu'a 9 H. du mitin

eeee

Adrases Télégraphlque:

Téléphone: 84.682

X

I

CAPANA-ROUSSEAU-BORDEAUX

Succursele: 86.196

Chégueg Postauxf Bordeaux N.* 17.492

R. C. Bx. 4365

X
X

TALLER DE EBANISTERIA Y CARPINTERIA
DE-

JEAN CASTAÑER

EXPEDITEUR

i8-et-22, Grande Kue VALENCE-sur-RHONE

Adrésse Télégrsphiqne:
CASTAPRIM VALEN CE

TÉLÉPHONE 3-01

8® 5 mPOBTATIOST bxpobtítiow

m

8

MAISON RECOMMANDÉE

m
m

0 pour le groa marrón doró ET OHÁTAIGNE, noix Marbo m

^

et corne fraiche et sóche.

4

❖ ♦

EXPÉDITION IMMEDIATF

♦

I Pierre Tomas I
I f Rae Cayrade DECAZGVILLE (Aveyroa) i

láfiai iQiá
Calles del' Mar, S y d ® Bauzá, 1Q — SÓLL.E R!
Gran surtido en
comedores, dormito¬ rios, salones, despa¬ chos, sillerías, lunas, espejos, cuadros, ta¬ pices, hules, lanas y toda clase de objetos propios para la de¬ coración del hogar.
PRECIOS SIN COMPETENCIA

TALLERES DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA ALMACEN DE MADERAS DE

MIGU6L COLOM

Construcción de Muebles de lujo, estilos clásico y moderno : -: Especialidad en puertas y persianas
enrollables sistema americano : -: Persianas catala-

ñas

Restauraciones de todas clases

Decora¬

ción e instalación general de mobiliarios

CALLE DEL MAR, 77
GRAN - VIA

SÓLLER (Mallorca)

18

SOLLER

PBÜIT8 FBÍI8 - FBIIT8 SKCS - PBIIE1JB8

Ripoll ímportation

&

TÉLÉPHONES:
fiureauxat Magaslns: Colbert, 21.50 et Inter 121 Quaf de Débarquement: Colbert, 31.50

©1, Cours Julien, ©1
ARSEILLE

c. SE

Exportation

Télégrammes: RIPOLL • KARSEILLt

Importation directe d‘ orauges des meilleures zones de Valencia par:
UNION et Yoiliers i motear NUEVO CORAZON, PROVIDENCIA et SAN MIGUEL

á destination des ports de
MARSEILLE, SETE, TOULON, CANNESO et T4ICE

Téléphone 9.72

Succursale a Séte:

MAISON
19, A v & r» u ©

c“c IBERIA 71
Viotor-Hug©
Télégrammes: IBERIA SÉTE.

SmmTeÍ Maison “Valencia,, l caSíS'Isá Maison “Hispanian

3 8, C o u r
TÉLÉPHONE 42-28

3a ley® Télégrammes: V ALENCIA NICE

t

1 bis* IN/lmrcH<& Forvilie

TÉLÉPHONE 20-57

Télégrammes: HISPAN!A-CANNE8

FRUITS ET PRIMEURS

I" i COMISION Y EXPORTACION "

i

g¡ Spécialité: Oranges, mandarines, pommes de terre
i nouvelles, dattes muscades

ESPECIALIDAD EN NARANJAS Y MANDARINAS
FRUTOS — PRIMERIZOS —LEGUMBRES

I

PIIBB1 B!80AVa
151, Rué Sadi-Carnot - ñ l G E R
IMPORTATION — EXPORTATION — COMMISSION
Télégrammes: BISCAFÉ ÁLGER - ZERALDA - BISKRA

i B B B B

m
3
■
||

EMBALAJES ESMERADOS
Cristóbal Colom
ARGEL • Rué de Suez 3 (detrás del nuevo mercado)
v w v \\r
Patatas comestibles y para sembrar, de todas clases
Dirección Telegráfica: MOLOC-ARGEL Teléfono: 37-83

Sucursales: ZERñLDd (Rué de fa Place)

i

BI S K R ñ (17 Rué Gazenave)

i

1

ñSN-Tñ^R (ñvenue de ia Gare)

I

S

TRANSPORTES TERRESTRES Y MARÍTIMOS S

jf

Para buenos retratos RUL-LAN

i

I R U L - L A N siempre RUL-LAN ^

j) Diploma en la Exposición Internacional le 1927.

1

1

Fotógrafo de la Ecxnta. Diputación Provincial de Baleares.

®

De la Rojal Photographic* Societj of the Great Britain.

Palacio, 10 PALMA. Teléfono *5-1-1

f Encargue sus ampliaciones a RÜL-LÁN. Ditima novedad ampliaciones al cloro-bromuro J
S.I mejor papel para ampliaciones.

MAYOL & BERGE|

AGENCIA DE ADUANAS

HENDAYE (Bass-.Pyr.)

CERBÉRE

Téléph, 13 «

PORT-VENDRE

»

97

HENDAYE

»

175

»

■

CERBÉRE (Pyr-.Or) ■

■

PORT-BOU

Téléph, 33

BARCELONA IRUN

* 15126 g V ■

Télégrammes MAYOL BERGÉ

COMISION - EXPORTACION
Naranjas, Mandarinas, Sanguinas y Limones
Trabajo esmerado y de absoluta confianza
JUAN REYNES PUIG
Calle Pérez Galdós, 13
CARCAGENTE (Valencia)
Teléfono 124

Ante» de hacer su» compras consulte a

JjJk CASA

LAi M1AMAI

F . ROIG
Roigflls: Puebla Larga Telegramas
Exportación’. Valencia (2 Puebla Larga, 48 Carcagente
Teléfonos
(31447 Grao-Embarques, 13.618 Valencia Dirección Posta!: F. Roig, Puebla Larga (Valencia)
SOLLER.—tmp, de ¡J. Maraes Arbona.