AÑO L (2." EPOCA) NUM. 247
AÑO L (2." EPOCA) NUM. 247

SABADO 14 DE JULIO DE 1934

"s

SEMANARIO INDEPENDIENTE

iryjii

,

.

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbcrta

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)/-

ISBÜI ■BsaMMiaMlMMMMigMIl

.a Margarita Estades Ros

Falleció en Monlpellier (Francia) el domingo día 8 de Junio de 1934
A LA EDAD DE 39 AÑOS
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICION APOSTOLICA

■

( A. E. R. I. P. ) ■

Sus atribulados esposo, D. Francisco Bernat Ferrer; hijo: Srto. Alberto; hermana, Da. Catalina; hermanos políticos: D. Jaime Vicens Planas y D.a Francisca Bernat Ferrer; sobrinos. Srtos. Miguel, José y Emilio Bernat Estades; Antonio y Nicolás Vi¬
cens Bernat; primos y demás parientes, participan a sus amigos y conocidos esta sen¬ sible pérdida, y que la conducción del cadáver de la finada al cementerio se verificará esta tarde, a las seis, y el funeral en sufragio de su alma el próximo lunes, a las diez, en la iglesia parroquial de esta ciudad. Se les suplica su asistencia a estos a.ctos o que de otro modo la tengan presente en sus oraciones, por lo que les quedarán reconocidos.

COL'LABORA CIO

NÚVOLS I CLARIANES

Comentaris a 1’ Avant Projecte de Llei Municipal

ii

Part política

Els autors del projecte—que segons

noticies recents ja s’ha elevaí a dicta¬

men— no s’ han írencat el cap cercant

noves modulacions jürídiques per a re¬ dactar la «Base Primera», que íracía de 1 organiízació de Ies Entiláis munici-

pals. Es conserven, Qltra els Ajunía-

nients, les Entiláis locáis menors (que
íins ara no han servil més que per a Produir conflictes i írastorns adminis¬

trabas), i les Agrupacions voluntáries o for^oses. I, en quaní a Ies definidoras de Municipis, Entiláis locáis menors,
Ajüntaments i Termes münicipals, sf han

copia!, poc més poc manco, i qüasi dé lletra per lletra, de I’ Esíatut de
i 924,

La «Base II», íracía de la representa¬ do i finalitat de les Entitats municipais,

1 y única novela! que conté és la ma¬

nifestado expressa de restar derogades

l25 liéis desamortitzadores: liéis que de

ieí

feia molí lemps que estaven

derogades i de les qüaís, prácíicamení,

ni memoria s’ en tenia.

La «Base III», tracta déla formado I

jWeració 1

na

de les Entiláis münicipals. No
variacions substanciáis respecte

f ^síaíut del 24. Una novetaí, pero,
? consíitueix el que Ies Entitats menors

f Població superior a 2.000 habitants
s hagin de convertir obligatoriament

?,n municipis, I, parlant
untaria d’ aquests, dio:

de la
«El

fasió vo-
nou Muñí-

dpi s’ incorporara a aquella Mancornanitat provincial que lliurement elegeixi el sea Ajuntament al constituir se, sense que puguin incorporar-se Ajüntaments de régim comú al íerriíorri de regions aaíonómes...» Esa dir; ja no es parla aquí de proolncies, (s’ ha de suposar
1’ abolició de Ies actuáis Dipütacions
provincials, per ésser íransformades en Mancomunitats), i ve a complir-se de fet, I’ aríicle que figura en la llei de la concessió de 1’ autonomía a Catalunya, peí qual es prohibeix a la regió autóno¬
ma 1’ anexió de nou territori.
Les «Bases IV, V i VI», qüe íracíen, respecíivament, de les Agrupacions intermunicipals, de la població municipal, i de I’ empadronament, no coníenen variacions de fons sensibles sobre Y Es¬
tatuí de 1924.
La «Base VII» íracía deis Ajüntaments
i de la seva composició. Divideix els Ajüntaments en tres categories: de 1.a, Ies capitals de provincia (aquí parla de províncies i no de Mancomunitats
provincials) i els pobles superiors a
8.000 habitáis; de 2 a. Els Ajüntaments de 501 a 8 000 habitants; i de 3.a. De
500, o menys habitants. Aquesta cías sificació obeeix a la qüe s’ esíableix després pels carrees de Secreíaris,
així com tenia demanat aquest eos per
a la seva reforma interna.
Tractant de la composició deis Ajun taments, diu que el de Madrid, capital

de la República, será considera! de ca¬ tegoría propia, i el seü régim i govern podrá ésser objecíe d’ una llei especial, és a dir, que li dóna una prerrogativa qüe es nega ais altres, dotant-lo de beneficis extraordinaris respecte a la resta, com si fos d’ una casta especial. I, par¬ lan! deis Municipis fins a 500 habitants, diu, semblantment a i’ Estatuí de 1924, (cosa que ha esta! un desastre a la prác¬ tica), que serán regidors fots els veíns en Consell oberí. I, ara ve una cosa tan absurda i tan gran, que la volem íranscriure sense tradüir, a fi que no es cregui que hi afegim res de la nostra collita: «En estos Consejos abiertos existirán un alcalde y dos tenientes, que serán elegidos por sorteo entre los ve¬ cinos de uno y de otro sexo que sepan leer y escribir, y cuyo mandato durará
tres anos. Caso de vacantes de cual¬
quiera de ellos y, precisamente, para su respectivo cargo, se procederá por el mismo sistema a cubrirla en el plazo
máximo de treinta días, sin que se pue¬
da repetir la designación de estos car ¬ gos mientras no se agoten las listas de los sorteables». Aixó que sembla que vol ésser una novetaí, ens recorda a nosaltres el «régim de sac i sorí» deis segles XIII i XIV, que ara es vol implan¬
tar al crit de viva les lliberíats i Ies de-
mocrácies, sense teñir en compte que
aquest procediment és el més contrari a la doctrina esmentada i que, amb la seva aplicació, es tallen d’ arrel totes les iniciatives particulars, i la raó hu¬ mana de poder elegir aquells que més ho mereixin peí seu talent o Ies seves
condicions personáis.
La resta d’ aquesta «Base» és sem¬ blan! a 1’ Estatuí de 1924, amb la sola diferéncia que no parla deis regidors corporatiüs, qüe suprimeix; pero, en

can vi, deixa sübsistenfs els regidors suplents.
La «Base VIII» tracta deis regidors. Entre Ies condicions que senyala per a ésser regidor, es requereix saber llegir i escriure, excepte en els Municipis de menys de 500 habitants, i teñir vint s fres anys d’ edat. De manera qüe, en els Municipis de menys de 500 habitants, en els quals tots els veíns són regidors i per aixó composen un Ajuntament de gran nombre d’ aqüests, no s’ esíableix cap excepció, donanf Iloc ais acords
més absurds, a Ies discusions més ex-
trambótiques, i a la quasi impossibilifat en que es veurá el Secretan d’ aixecar
acta de les sessions.
De Ies incompatibilitats per el cárreg de regidor, que son, poc més poc man¬ co, les que senyalava 1‘ Estatuí, s’es-
cepíuen, com sempre, (sembla que ten en cera del Corpus), el professorat oficial de I’ Estat, Regió o Provincia. Aixó
donará lloc, com Y ha donat fins ara i
sobre tot en les darreres époqües, que els Catedrátics i Professors abundin en
les Corporacions oficiáis, en perjudica evident d’ aquesta ensenyan^a de la qual tañí es parla i que tan eficlent es vol qüe siguí.
Entre les excuses per a renunciar al cárrec de regidor, hi ha la de la mare de familia que íengui algún fill menor
de 14 anys. ¿I Ies que en teñen deu o dotze, encara que siguin majors de 14 anys? Aqüestes, han d’ abandonar la seva casa, per atendré els negocis pú-
blics?
La «Base IX», tracta de la consfiíüció
deis Ajüntaments. Es 1’ ordinária que essenyalava 1’ Estatuí, pero, quaní parla del procediment a seguir en els Muni-
cipis de consell oberf (menys de 500 habitants), diu: «En los Municipios re-

30LLBR

gidos por el sistema de Concejo abierto, el Ayuntamiento se constituirá, desde luego, definitivamente, practicándose el sorteo de los vecinos que han de des¬ empeñar durante el trienio los cargos de alcalde y tenientes, así como también se procederá, en su caso, a las desig¬ naciones para oíros organismos loca¬ les, cuando existan.» Ho hem volgut copiar per a fer veüre ciar, que lo del sorteo no és una errada d’ imprenta. I, per si aixó no basíava, afegirem encara que: «La autoridad gubernativa no po¬ drá intervenir en nada que se refiera a
nombramientos, suspensiones o destitu¬ ciones de cargos concejiles.» Es a dir, que si els sorteíjaís han resuitaí, en els pobles de menys de 500 habiíants, amb quaíre potes, el poblé els haurá d’ agoantar fins que acabin de bramar.
La «Base X», tracta del govern muni¬ cipal. Estableix novament la divisió de 1’ Ajcntamenr en Pie i en Comissió Per¬ manencia qual s’ha d’elegir d’entre els regidors propietaris, escepte en.els Municipis de menys de 500 habiíants, que com ja s’ ha dit, ha d’ ésser sortetjada. Diu que la Comissió Permanení estará formada peí baile i tants íinents de baile com districtes municipals hi hagi, sense que aquests püguin excedir de deü, i si solament n’ hi hagüés un, s’elegiran dos tinents. Aixó vol dir que, malgrat Ies campanyes polítiqües i sobre íot demagógiques que es feren contra les Comissions Permanents, a les qüals motejaren de dicíatorials i aníidemocrá-
íiqües, davant el fracás deis actuáis Ajuntaments parlamentaris s’ ha ven gut ara en coneixement que 1’ Estatuí de 1924 eslava ben orientat i que les Corporacions Municipals és precís que siguin Corporacions administrativas i no polítiqües. Hem vist també que el nom¬
bre de tinents de baile ha de correspon¬
da al nombre de distrites municipals, el que ens fa süposar si tot alió de les circunscripclons electorals úniqües, es-
írenades amb motiü de les darreres elec-
cions generáis, i que tan péssim resültat donaren, haurá passat a la historia, co¬ sa de la qual ens hauríem d’ alegrar per la seva lógica con&eqüéncia.
I, per avui ja n’ hi ha prou; no volem
molestar més 1‘ atenció del lector. Un
altra día continuarem.
Tagomago.

GRAN OPORTUNIDAD
A precio muy reducido VENDO HERMOSO CHALET
recién construido, en la famosa CALA DE SAN VICENTE (Pollensa) Consta de: sala, comedor, cinco dor¬ mitorios, cuarto de baño, water, cocina, amplia terraza anterior y fuente. Agua corriente a presión. Solar de 500 metros.
Espléndida situación.
Trato directo: F. F.—Calle da Bartolomé
Torres, 15.—PALMA.

Venta de leña

Leña de pino cortada, muy seca, a F50 pesetas el quintal.
Leña de olivo cortada para estufas a 2’50 pesetas el quintal, llevada a domicilio.

F. PONS

◄O

Teléfono, 27

Camino de Fornalutx, 171—SÓLLER

¡p!!S!!J!!JS!S!S»!!9!SS!!!S!!!!!S!!!S!S!M!!!SS!!!S!S!S!SS!S!SS!!!!!!SS!SSS!!SS!¡M!!!!!!!!!8!S!!!S!!SS!!S!SSSSS!!!!S!!!5!!S!!!H!!SS!!!!!!!S2S!!S!!!!!!5!S!!!!!5S!!!!!!!¡rK
S!!nR==:'

i!!!!!
nnu ■ lili! ■lili! mil! mil
::¡ii
Br
■ lili
■mi ■ «m ... i
!!!!!
8»!
■Mil :
Bill ■ REI
■ III Bill ■■ir
«I
8» SK!
■III CEEI

ESES
VvÑ? ■■■a
■■■■
■■■■

35
.5^ i ¡&g*

sebe bees
SBSSl

«í

ESES SSSSI

i ■■■■ ■ ■■* HBII

■ ■■■
¡i

ESES ESES
ESES ESES
■■■■

í!

m

WVn

ESES

■■■■

D. Andrés Martí Morell

■■■■
ESES

falleció el miércoles día 11 del corriente mes
A LA EDAD DE 2 7 AÑOS
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

«■■■

■■■■

1

■IES

■ ( E- F- D. ) :

«■■a

Sus atribulados padres, D. Miguel Martí Oliver y D.a Catalina Morell No¬

■■■■

■■■■
■■■9

e:

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

guera; hermanos: D. Antonio, D.a Antonia y Srta. María; hermano político, don

■■■■

$

■■■■ ■■■■ ■■■■

Miguel Canals; tíos: D. Pedro, D. Andrés, D. Antonio, y D.a María Martí Oli¬

«■■■

■■■■

ESES ver; D. Antonio-Juan y D Bartolomé Morell Noguera; tíos políticos, primos y

■■ ii
'

ssa

s:

y demás parientes, al comunicar a sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, isa i

■■■m cw

■■■■

les ruegan eleven preces al Señor para el -descanso del alma del finado, por lo

■ ■■■ ■ ■■■ /J/ ■■■■ XV. ■■■■ h\\‘

■■■■

■■■■

■■■■i
■■■■ ■■■■ RBRE

cual les quedarán eternamente agradecidos.

Bu
■lili ■lili ■lili .

■■■■ ■ ■■■
I»»
BRIR ■ «■■
■■■■

El limo, y Rdmo. señor Arzobispo-Obispo de esta DiócesÍB se ha dignado conceder indulgencias en

ESES ese:

sass
■■■■

la forma acostumbrada.

•:»l

■■■■
.

:

:

:ü

ssa

■ lili! ■Illll ■iiiii

■■■■

■■■■

SBlCP

■■RiKBBBBBflBawH»aaBnBNBBBHiBBaiíBRi*niia ■*■■■■■» naa ■■■■■■■» «iHiuiniaiutiniMililBaiii

bsulllsssssssisss1 BgsK' ,VÍ5 ■■Ü■■fl■«IBBB ■■■■■■■■■■■■■■■!

:■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■«■■■■■■■■■ ■■■■■■■a ■■■■■■no £■■■■■■■ ■■■■■■■!>■■■■■■■■■■■>■■■■; ■■■■■■■39

A.V ■■■■

!■H■■M■■M■■ «■|M ■■H ■■M ■■||■R■!II1lBIIIIIIBBI!fllKIIIIRURHI8Rr!ll]9Blin!■«■■■■■■*!■■■■■■ ■«■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■«■■ ■■■■■■■■■■lili ■■■■■■■■■■■■■■■a ■■BK ■■■■■■■■■

■■■■ BIOS ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■mmmmhb *19I: MMIIHIIIIII ■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ««■■■■■■ «■■■■■■■■■

■■■■£!■■■■■

é£< \_\_ ■

lili!

¡j|

SaSS3SSSSSB3SSSSSSSSS£SsSSSSESSSSSSSSSS£SBSBBSSSS£SSSB3SS3E3SSSSS3SSSSS3SSSSSSSSSSESSS3SSSSS3SSSSSSS3SÍsSSSSSSSSSSS3SSSS3ESS3SESSS3ESSE3SSESSSSSSSSSKSSESSSS3SSSE5SSSSSSSSSSSiS

COLABORACION

DE SÁBADO A SÁBADO

DON JOSÉ SOCÍAS

Tal vez con un poco de retraso, trae¬ mos hoy a estas páginas, donde se re¬ coge semanalmente la vida mallorquína, el nombre preclaro de D. José Socías
Gradolí.
El homenaje que le han rendido últi¬ mamente los notarios mallorquines ha
colocado el nombre del Sr. Socías en
el primer plano de la actualidad, del que, en realidad, no estuvo nunca au¬
sente.
Llega el Sr. Socías a los cincuenta años de su vida profesional rodeado de la estima, la admiración y el respeto de sus compañeros y nimbado su nombre por el prestigio que, año tras año, le ha ido ganando su honorabilidad, su com¬
petencia y su laboriosidad. Buena prueba de ello es la declaración
terminante qae el Notariado, por boca de D. Pedro Alcover, hizo al declarar que el Sr. Socías es insustituible en el Decanato del Colegio.
Aparte de su labor profesional (tan intensa y valiosa, así en el campo jurídi¬ co, como abogado, que en el campo notarial) el nombre de D. José Socías llena, durante lustros, la historia de Ma¬
llorca.
Su valía política, bien reconocida, puso en sus manos la jefatura del partido conservador, cargo en que fué indiscüíido y acatado; le llevó reiteradas veces a desempeñar, con toda dignidad, la re¬ presentación de Mallorca en el Congre¬ so; y si no alcanzó puestos más preemi¬ nentes en la política fué porque renun¬ ció a ellos, al serle ofrecidos, para seguir cultivando su lozano huerto re¬

gional, así profesional como políti¬
co.
Fruto de sus condiciones personales ha sido el prestigio con que llega hoy a la cumbre de su existencia, prestigio que no han podido socavar ni siquiera la acritud y acidez de las luchas políticas, tan enconadas, por lo general, en las provincias.
Bien hubo de reconocerlo, con elo¬
cuente palabra y sinceridad indudable, quien, por haber sido adversario suyo, es testigo de mayor excepción: don Miguell Rosselló Alemany, al aludir a
la cualidad nunca desmentida en el Sr. Socías: la cortesía, cualidad que no fué bastante a paliar la virulencia de la lucha política.
Cuando se llega a los cincuenta años de profesión, con tales condiciones, es natural que se junten en derredor de quien tal ejemplo cívico dió todos aque¬ llos que tuvieron la demostración plena y continuada, a través del tiempo, de la loable eíemplaridad.
Aunque el homenaje tributado al
Sr. Socías lo ha sido sólo por sus com¬
pañeros de profesión, interpretaban és¬ tos, evidentemente, el sentir de Mallor¬
ca.
Y por ello son muchos los que se han unido, espiritual y sinceramente, a los actos con que ha sido merecidamente honrada la señora personalidad de don losé Socías, tan destacada y ejem¬ plar en el marco de la vida mallor¬
quína.
R, Ramis Togores.

CUAipNTA AÑOSÍ ATIBAS
14 Julio de 1894
En, el vapor «León de Oro», que ha nido en este viaje que rindió el lunes de esta semana portador del correo por vez primera, llegaron muchos de los paisanos nuestros que residen en Francia durante la temporada de la naranja con objeto de pasar el verano en este pueblo al lado de sus familias respectivas. Volvió a sa¬ lir dicho vapor por la noche, para Barcelona, llevándose también la correspondencia y algu¬ nos pasajeros, entre los cuales contábanse doña Isáble Janizde Guardiola y su simpática hija, Srta. Coloma, que van a pasar una temporada en las hermosas y ricas propiedades de los ilustres marqueses de Marianao.
Ha sido aprobado por el Rectorado el nom¬ bramiento hecho por la Junta Provincial a favor de D. Juan Torrens y Calafat para la escuela de Biniaraix. Este, que es hermano del farmacéutico D. Jaime y de D. Amador, maestro de la escuela pública de Fornalutx, desde hace algunas semanas regentaba dicha escuela con carácter de interino, y de sw afabi¬ lidad y disposiciones para la enseñanza mués• transe satisfechos los vecinos de dicho lugar.
La Dirección General de Comunicaciones
ha anunciado para el día 17 de Agosto próxi¬
mo la subasta del servicio de correos entre Bar¬
celona y este puerto, bajo él tipo de 24.000 pesetas.
Las obras que se han ejecutado estos últimos días por administración municipal han con¬ sistido en construcción de una acequia y un po¡ tillo en la calle del Cementerio, en limpiar la fuente denominada des Muí, en la carre¬
tera del Puerto, en construcción de una acera
en la calle de Real y en reparar el piso del camino de Roc&fort, de este término.
En la tarde y noche del domingo último hu¬ bo baile al son de la gaita y tamboril en la en¬ crucijada de los caminos del Murtará, y de Sa Ruberta, según dijeron en preparación de la fiesta popular que ha de celebrarse mañana en la barriada de Ses Marjades. Además del baile hubo el indispensable paseo del buey, que también al son de la gaita y tamboril se ha re¬ petido, antes de sacrificarlo, en la mañana de hoy.

1ACION de NARANJAS y MANDARINAS
ALCIRA TELEGRAMA/ "RABELIA/ ^elejoruy, r\\? 3 5.

SOLLER

En el Ayuntamiento

JL

JL

3XE

ir

Sesión ordinaria celebrada el día
4 de Julio de 1934

( Conclusión)
Una instancia de obras
Dlóse cuenta de una instancia promo¬
vida por el maestro albañil D, Antonio Servera Pons, mediante la que solicita permiso para realizar varias obras de re¬ forma, con arreglo al proyecto que acom¬ paña, en el edificio sito en la calle de San Jaime que antes estuvo destinado a local
de la sociedad «Foment de Cultura de la
Dona», al objeto de habilitarlo para espec¬ táculos públicos.
La Corporación resolvió dar la debida
tramitación a dicha instancia.
Una carta de *Uratita, 5. A».
Dióse cuenta de una comunicación re¬
mitida por el señor Apoderado de la en¬ tidad «Uralita, S. A.», mediante la cual manifiesta que su Sucursal en Palma les comunica que al examinar el Ayuntamiento el contrato que se le tiene presentado para el suministro de la tubería objeto de su presupuesto número 1.232 para la canali¬ zación de agua en la parte alta de esta población, se le presentan dadas respecto al hermetismo y buen resultado de las uniones Gibault que se emplean para la instalación de la tubería, y en contestación se complacen en manifestarle que por su parte ningún inconveniente tienen en ga¬ rantizar al Ayuntamiento el hermetismo del sistema de unión siempre que la colo¬ cación se haya hecho en debida forma.
La Corporación se dló por enterada y
conforme;
Extracto de operaciones
Dióse cuenta del extracto de operacio¬ nes de debe y haber realizadas por el Apo¬ derado del Ayuntamiento en Palma, durante el segundo trimestre del actaal ejercicio, del que resulta un saldo a favor del Ayun¬ tamiento de 5.477’90 ptas. La Corporación acordó aprobarlo e ingresar dicha cantidad en la Caja municipal.
(En este momento llegó el señor Casasnovas, pasando a ocupar su asiento.)
Un oficio
Se dió lectura a un oficio remitido por
el señor Administrador de Propiedades y Contribución territorial de esta provincia, participando haber aprobado el apéndice al amlllaramlento de la riqueza rústica y relación del recuento de la ganadería exis¬ tente en este término municipal, para que ambos documentos sirvan de base para el repartimiento de la contribución territorial por dicha riqueza del próximo año 1935.
La Corporación se dió por enterada.
Indemnización por unas obras
Pasando a tratar de indemnizar a doña
Paula Casasnovas, Vda. de Vicens, por las obras que viene obligada a realizar con motivo de la permuta del solar de la calle de la Romaguera, el señor Colom (D. An¬ tonio) dió detallada cuenta de las gestiones hechas cerca de la citada señora, y dijo que
ésta está conforme en efectuar por su
cuenta las obras de reparación de la esqui¬ na y pared medianera de sa finca lindante con el solar de referencia con tal de que el Ayuntamiento le conceda como indemniza¬ ción la cantidad de doscientas pesetas.
Enterada la Corporación, acordó satisfa¬
cer a la nombrada señora la suma de 200
pesetas en concepto de indemnización por ¡as obras de referencia.
El señor Puig dijo que ya que se habla¬
ba de la reforma efectuada en la calle de
la Romaguera, proponía estudiar la modifi¬ cación del montante de la acequia que pasa por considerar que se ha construido en for¬
ma deficiente.
El señor Coll indicó la conveniencia de
que se gestionase con el Sindicato de Rie¬ gos, sin gasto alguno para el Municipio, la cubrición de la referida acequia, para evitar que se echen residuos en la misma.
En vista de la proposición del señor Puig y de la indicación del señor Coll, la Corpo¬ ración, después de discutir algo más este asunto, acordó por último pasarlo a estudio de la Comisión de Aguas.

BANANES - ORANGES - MANDARINES - CITRONS - RAISINS REALES ET OHANES Andenme Maison J. Grau 8c C®

OLIVER & CARBONELL

CommisSionnaires.

S. A. R. L. 200.000 Frs.

11, Rué Mercíére. LYON

Filíale de la MAISON CARBONELL PUEBLA LARGA CARCAGENTE
BENIAJAN (Murcie)

Tél.: Franklin 49 - 37.
Adresse télégr.: OLICAR-LYON R. C. Lyon B. 6850.

JL

][

3X1

JL

3E

Ruegos y Preguntas
El señor Mayol pregantó qué gestiones se han hecho para activar la confección del proyecto de la cubrición del torrente Ma¬ yor en el tramo que media entre la plaza de la Constitución y la calle de la República.
El señor Alcalde le contestó diciendo
que el proyecto no está aún terminado, pe¬ ro qae tenía el propósito de, una vez ter¬ minada la presente sesión, enterar particu¬ larmente a los señores concejales del esta¬ do en que se encuentra en la actualidad el
referido asunto.
El señor Colom (D. Antonio) se lamentó de que se vaya tan lentamente en la reso¬ lución de las mejoras que tiene proyecta¬ das el Ayuntamiento. Recordó que ai pro¬ poner la de la cubrición del expresado tramo de torrente para cuando se hubiese
terminado la de la canalización de agua en
la parte alta de esta población, era con la confianza de que ésta ya estaría hoy avan¬ zada. Se refirió también a que se hubiera
podido empezar la construcción de la co¬ lectora que se acordó construir, y terminó
interesando la venida a esta ciudad del se¬
ñor Arquitecto por lo que se refiere a la cubrición del torrente, y que se avise a los concejales el día que tenga que venir para que puedan estudiar con él este asunto.
El señor Alcalde, contestando al señor
Colom (D. Antonio), dijo que se veía en el caso de tener que repetir que era su propósi¬ to dar particularmente cuenta a los señores concejales, una vez terminada esta sesión, de unas gestiones particulares hechas cerca del señor Arquitecto. Se extrañó de que el señor Colom (D. Antonio) se lamente de que aún no se haya empezado la colocación de la tubería para ¡a canalización de las 8guas cuando no debe ignorar que ha sido debido a estar pendiente de la adquisición de dicha tubería, primero con motivo de haber tenido que solicitar del Excmo. señor Gobernador civil la correspondiente excep¬ ción de subasta, y luego por haberse inte¬
resado últimamente de la entidad suminis¬
tradora que garantizase el hermetismo de las uniones de los tubos para evitar pérdi¬ das de agua, de cuya contestación se aca¬ baba de dar cuenta precisamente en esta
misma sesión.
El señor Colom (D. Antonio) preguntó al señor Alcalde en qué forma tenia orde¬ nado el riego de las vías de esta dudad, pues tiene noticia de que algunas de im¬ portancia no son regadas.
El señor Alcalde' le contestó diciendo
que tiene ordenado el riego de las calles principales y de algunos caminos de impor¬ tancia, y que si últimamente no han sido re¬ gadas las calles de Fí y Margal! y del Mar a las que supone se refiere el señor Colom (D. Antonio), ha sido por haberlo interesa¬ do precisamente el señor Ingeniero encar¬ gado de la carretera de Palma al Puerto de Sóller por tener que repararse en varios tramos de dichas calles el afirmado, para lo cual no convenía se mojara.
El señor Puig rogó que cuando tenga que darse cuenta particular de algún asun¬ to o gestión se haga en sesión pública mientras sea posible.
El señor Alcalde dijo que, como bien de¬ cía el señor Puig, mientras pueda ser, no

-¿Es la marca legítima?
•SI
- ¿Es eficaz?
- INSUPERABLE
Esas respuestas oirá usted siempre cuando pregunte por el famoso Jarabe de

HIPOFOSFITÜS

SALUD

El más apreciado de tas reconstituyentes por la clase médica para combatir rápida¬
mente los estragos de la

ANEMIA

Pued-e tomarse en todas las épocas del año,

Aprobado por la Academia de Medicina.

No se vende a granel.

^

existe ningún inconveniente en que se dé caenta en sesión pública de asuntos o ges¬ tiones particulares; pero que a veces exis¬ ten casos y circunstancias que hacen más conveniente el tratarlos particularmente, y
que respecto a las gestiones a que se ha
referido del asunto de la cubrición del to¬
rrente, si no ha dado cuenta de ellas en sesión pública ha sido porque estaba priva¬
do de hacerlo.
E! señor Coll rogó al señor Alcalde reú¬ na lo más pronto posible a la Comisión Pro Escuelas para tratar el asuntos de las construcciones escolares, y al propio tiempo interesó la pronta colocación de las cor¬ tinas en las escuelas de! «Grupo Escolar
Bisbal».
El señor Alcalde contestó al señor Coll
diciéndole que convocaría dicha Comisión, y respecto a las cortinas a que se ha refe¬ rido, dijo que ya están confeccionadas, y que tan pronto estén terminadas las varas que han de sostenerlas, las cuates están ya encargadas, se procederá inmediatamente
a su colocación.
El señor Puig dijo que a principios de año el Ayuntamiento acordó conceder a la Representación del «Tiro Nacional» de es¬ ta ciudad la sUma de 300 pesetas, y se in¬ teresó pasa que sea satisfecha cuanto antes.
El señor Alcalde manifestó r.o recordar
de (momento cómo está este asunto, pero
dijo que procuraría enterarse del mismo. El señor Coll expresó que la petición
que ha hecho el señor Puig le hacía recor¬ dar que el Ayuntamiento acordó contribuir con algún donativo a la creación del monu¬ mento a la memoria de Galán y Garda Hernández y gestionar con qué cantidades contribuían a ello los Ayuntamientos de la importancia del de Sóller, y, que supiera, tampoco se había hecho nada aún sobre el particular.
El señor Alcalde prometió cuidarse de
este asunto.
El señor Puig, refiriéndose a la orga¬
nización de la Colonia escolar de intercam¬
bio con Madrid, dijo que va pasando el tiempo sin que se concrete nada sobre esta cuestión y rogó que se active para poder
contestar en uno u otro sentido a Madrid
para que sepan a qué atenerse.

El señor Alcalde dijo que era de lamen¬ tar el desconocimiento que, como vocal de la Comisión organizadora, tiene el señor Puig de esta cuestión, pues, a indicación de la misma, a fines del mes pasado cursó
una comunicación a los señores Alcaldes de
los pueblos de la isla invitándoles a que contribuyeran a dicha colonia inscribiendo algunos niños y niñas a la misma. Ordenó se diera lectura seguidamente—-como asff
se hizo—de la comunicación cursada y
de la única contestación que el mismo día
de la sesión se habla recibido dei señor
Alcaide de La Puebla dando cuenta de que
por la circunstancia de haber designado ya a seis alumnos para formar parte de las Colonias provinciales se veían privados de aceptar tedas o algunas de las plazas que se habían reservado a dicho pueblo.
El señor Puig manifestó que si bien re¬ sulta que él no estaba enterado de esta cuestión, le interesaba también hacer cons¬
tar que el señor Alcalde no asistió a la primera reunión tenida por la Comisión organizadora ni a las gestiones que ésta llevó a cabo después en Palma.
El señor Alcalde le contestó diciendo
que no veía la necesidad de haber asistido a la referida reunión y gestiones desde el momento que ya estaba designada ia Co¬ misión que habla de realizarlas.
Se habló algo más sobre la conveniencia de activar la organización de la referida Colonia, indicando el señor Puig qae tam¬ bién sería conveniente solicitar la ayuda
económica de ia sociedad «Fomento del
Turismo».
El señor Alcalde expuso su parecer de que, en caso de solicitar la ayuda de dicha entidad, convenía fuese particularmente y no de una manera oficial, como así se con¬
vino.
Por último, la Corporación resolvió que se interese por teléfono de los señores Al¬
caldes de los pueblos a quienes se ha in¬
vitado a contribuir enviando alumnos a di¬
cha Colonia que se sirvan contestar inme¬ diatamente por escrito y dar cuenta en la próxima sesión de las contestaciones que
se reciban.
No habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión.

isa

SOLLER

Crónica Local

Noticias varias

Anoche tuvo lugar en la sociedad «Cír¬ culo Sollerense» su Junta General ordi¬

naria, que este año había despertado un
interés inusitado.

Este interés era producido por el deseo de un grupo de socios, jóvenes en so ma¬

yoría, que, descontentos de la actuación de la Junta Directiva, querían evitar la reelección de los que debían cesar regla¬ mentariamente y nombrar otros en su

lugar. Asistió a esta Junta un número muy cre¬
cido de socios, que llenaba totalmente las diversas dependencias sociales y se ex¬
tendía hasta el exterior del edificio. A las

nueve y coarto, D. Juan Palou, que al frente de la Directiva en pleno presidía la reunión, declaró abierto el acto, dán¬

dose lectura ai acta de la Junta General

anterior, que fué aprobada por unanimidad. Seguidamente se dió cuenta del estado
económico de la sociedad y también se
dió lectura a una Memoria del movimiento

social producido durante el ejercicio que
terminaba.

A propuesta de D. Antonio Gay, se hizo constar en acta el agradecimiento de la sociedad por la labor realizada por don Martín Moreli durante el tiempo que ejer¬ ció su cargo en la Directiva.
También se hizo constar, a propuesta del socio D. Andrés Pizá, un voto de gra¬ cias a la Junta Directiva por su acertada
actuación.

D. Amador Canals se adhirió a la pro¬
posición del Sr. Pizá y propuso que fueran reelegidos los señores que debían cesar en el desempeño de sus cargos.
El Sr. Presidente anunció que existían dos vacantes en la Directiva, que junto con los tres miembros a quienes corres¬ pondía cesar eran cinco los puestos a cu¬
brir.

D. Pedro Serra dijo que un grupo de

jóvenes habían confeccionado una candi¬ datura, que entregó a la mesa presidencial

para que se la diera lectura. Esta candidatura era la siguiente: Presidente: D. José Bauzá Pizá

Contador: D. Juan Vicens Mayol Secretario: D. Jaime Bujosa Coll Vocales: D. Juan March Alcover y don Juan Enseñat Mayol. Por la presidencia se evitó toda discu¬ sión a fin de que, estando los ánimos ya muy exaltados, no se produjeran escenas
lamentables.

D. Amador Canals presentó esta otra
candidatura:

Presidente: D. Juan Palou Coll
Contador: D, David March Rullán

Secretario: D. Jaime Bujosa, Coll Vocales: D. Bartolomé Mayol Mayol

y D. Bartojomé Terrasa Arbós. Estas dos candidaturas, 1 llamadas la pri¬
mera deis ¡oves y la segunda deis uells, o sea una de los partidarios de cambiar la

Junta y los otros de mantenerla, habían si¬ do objeto de una intensa preparación por

parte de sus respectivos simpatizantes, co¬ mo lo prueba el número de socios que asis¬
tió a la sesión.

Puestas a votación, dieron ei resultado

siguiente:

D. Juan Palou Coll.

192 votos.

» David March Rullán,

191 »

» Jaime Bujosa Coll, que figuraba en am¬

bas candidaturas,

318 votos

» Bartolomé Mayol Mayol, 196 »

» Bartolomé Terrasa Arbós, 187 »

¡» José Bauzá Pizá,

139 »

» Juan Vicens Mayol,

141 »

» Juan March Alcover,

146 »

» Juan Enseñat Mayol

133 »

También obtuvieron votos los señores

Siguientes:
D. Martín Moreli, 11 votos

» Antonio Moreli, 2 » » Antonio Marcús, 2 »

» Juan Casasnovas 1 »

Quedaron proclamados los cinco prime¬ ros señores, de la candidatura deis vells,

cuyo resultado fué acogido con una salva de aplausos por parte de sus partidarios.

En la votación habían tomado parte 331
socios.
D. Juan Palou, seguidamente, dió las gracias en su nombre y en el de sus com¬ pañeros por su reelección y se puso a la disposición de todos.
Y seguidamente dióse la reunión por
terminada.
Hubo algún ligero incidente por no ha¬ berse dado lugar a la formulación de rue¬ gos y preguntas y por el apasionamiento de que daban prueba algunos concurrentes; pero, afortunadamente, no pasó de ahí. Es de elogiar el que, por parte de cada uno de los bandos, hubiera quienes se esforzaran en que no se saliera de una actitud de gran prudencia y comedimiento para evitar un espectáculo deplorable.
Terminada la reunión, que se prolongó hasta las once y media, se formaron nume¬
rosos corrillos comentando las incidencias
y resultados de la Junta, grupos que no se disolvieron hasta ya bien entrada la noche.
Nuestra felicitación a los señores nom¬ brados.
El pasado domingo se celebró en el salón de actos del «Cine Victoria» la Junta General de propietarios de agua de las 2.a y 3.a Secciones y los propietarios de los molinos de la 2.a Sección, bajo la presiden¬
cia de D. Antonio Castañer Bernat.
A las diez y media, en segunda convo¬ catoria, el Presidente abrió la sesión, y dijo que, conforme se manifiesta en las papeletas de convocatoria, el motivo de reunir a la Junta General era para darles cuenta de los desperfertos ocasionados por las avenidas del torrente, a la presa de Ca ’n Gomila, siendo causa de qufe se pierda buena parte del agua que sale a la parte baja de la presa, lo que había moti¬ vado el que ios propietarios de los desper¬ dicios del torrente no hableran podido re¬ gar el día anterior.
Varios asistentes usaron de la palabra indicando soluciones para reparar los des¬ perfectos, y por último se acordó por una¬ nimidad nombrar una Comisión de regantes y molineros para el estudio y realización de las obras necesarias para evitar la pér¬
dida de agua.
Los componentes de la Comisión nom¬ brada, junto con muchos otros propietarios de agua o de molinos, a las cinco de la tarde se trasladaron a la presa de Ca ’n Gomila, donde pudieron darse cuenta del movimiento del terreno, causa de ios des¬
perfectos, y se indicaron diversas formas de encauzar el agua, de las cuales se to¬ maron notas, encargando todos los presen¬ tes a la Junta del Sindicato de estudiar y realizar las obras que mejor y más econó¬ micas pudiesen resultar.
El pasado miércoles se personaron en esta ciudad nuestros amigos el Ingeniero Director de Vías y Obras provinciales, don Antonio Parietti, y el Arquitecto de Cons¬ trucciones civiles, D. Carlos Garau, acom¬
pañados del Delineante D. Jaime Fernán¬
dez.
Una vez en esta población, los señores Garau y Fernández, ayudados por Vigi¬ lante de Obras de este Municipio, Sr. Sagristá, procedieron a la toma de algunos datos complementarios en el tramo de las calles de Pi y Margall y de la República, que comprende el puente llamado de Ca'n Fiol, cuyos datos precisaban al señor Ga¬ rau para la terminación del proyecto que le tiene encargado el Ayuntamiento para cubrir el torrente en el trozo comprendido entre el mencionado puente y la plaza de
la Constitución.
Obtenidos dichos datos, los menciona¬ dos señores, en unión de D. Antonio Pa¬ rietti, se trasladaron a la playa del puerto de esta ciudad para ver de resolver algu¬ nas dificultades surgidas en ei manejo del tren perforador allí instalado para practi¬ car los sondeos que se necesitan para co¬ nocer la naturaleza del terreno en que han
de asentarse las cimentaciones de los apo¬
yos del puente que figura en el proyecto de urbanización y aprovechamiento de la citada playa.

Fué opinión de dichos señores que, a fin de adelantar dichos trabajos y solven¬ tar las dificultades que puedan presentar¬ se, lo más conveniente era hacer gestiones para que se traslade a esta ciudad un prác¬ tico en el manejo de dicha máquina, para dirigir ios sondeos y efectuar éstos con las garantías necesarias para el objeto a que
se destinan.
El domingo a cosa del mediodía, corrie¬ ron peligro de ahogarse en nuestro puerto unos mozalbetes que, venidos de excursión desde un pueblo del llano de la isla, intenta¬
ron bañarse en las Inmediaciones de la fin¬
ca del Dr. Arbona.
Metidos en el agua, parece que no se
dieron cuenta de una hondonada de la pla¬ ya, y como no sabían nadar empezaron a dar gritos pidiendo auxilio y a tragar líquido en abundancia. Se dieron cuenta del hecho
dos jóvenes de esta localidad que acaba¬ ban de bañarse próximo al citado lugar, quienes se echaron al mar y sacaron a la
orilla a los mencionados mozalbetes. Uno
de éstos había ya perdido los sentidos y fué preciso acudir a la respiración artificial para que lograra reaccionar, lo que se consiguió no sin grandes esfuerzos y des¬ pués de haber lanzado gran cantidad de
agua.
Los accidentados agradecieron a sus
salvadores el meritorio acto efectuado por
éstos, que nosotros sinceramente elogia¬
mos.
Existiendo en ei sitio a que hemos aludi¬ do algún peligro para los que no saben na¬ dar, debido a la pronunciada pendiente de la playa, convendría que la autoridad or¬ denara colocar algún cartel que lo indicara para así evitar posibles desgracias.
El miércoles de esta semana, el señor Alcalde, D. Miguel Colom Mayol, estuvo en la Capital de la provincia al objeto de gestionar diversos asuntos de interés para este Municipio.
Uno de estos asuntos fué el de recomen¬
dar al señor Arquitecto D. Guillermo For-
teza la pronta terminación del proyecto para construir el grupo escolar en Santa
Catalina del Puerto de esta ciudad. Al
propio tiempo interesó el señor Colom la venida a Sólier del citado señor Arquitec¬ to, al objeto de concretar el encargo de un proyecto para convertir en escuela gra¬ duada de niñas de cuatro grados el edificio propio del Municipio de la ralle de Santa Teresa y otro proyecto de escuela gradua¬ da de niños de ocho grados.
Aprovechando su estancia en Palma, el Alcalde, Sr. Colom, cobró de la Delegación
de Hacienda la subvención de 8,000 pese¬
tas que para la organización de una Colo¬
nia Escolar ha concedido la Dirección Ge¬
nera] de Instrucción Pública, a instancia de D. José Guasch Espina, al Ayuntamiento de Sólier.
En la sesión celebrada por la Corpora¬ ción municipal el miércoles de esta sema¬
na, el señor Alcalde dió cuenta de haber verificado dicho cobro, cuya cantidad ha sido ingresada en la cuenta corriente del
Ayuntamiento en el «Banco de Sólier». Nos satisface poder dar cuenta de la
labor realizada por el señor Colom en be¬ neficio de los intereses de este pueblo que
le están confiados.
Hoy, por la noche, debe dar comienzo en el ex Convento de Franciscanos de esta ciudad, una tanda de Ejercicios Espirituales para jóvenes, que serán dirigidos por el Rdo. P. López, S. J.
Para tal objeto se ha habilitado las an¬ tiguas celdas del edificio, en total unas veinte, ofreciendo con ello a los ejercitan¬ tes cómodo alojamiento y permitiéndoles practicar aquéllos en completo retiro. Dichos Ejercicios han sido organizados por la Juventud de Acción Católica, en beneficio
de sus miembros.
Ayer tarde, presidida por el señor Al¬ calde, D. Miguel Colom Mayol, tuvo lugar una reunión del Ayuntamiento y del Con¬ sejo local de Primera Enseñanza.
La reunión tuvo por objeto tratar de la
Colonia Escolar de intercambio entre los
Ayuntamientos de Madrid y Sólier.
Se trató extensamente el asunto, pero no
recayó acuerdo definitivo porque los reu¬

nidos convinieron esperar para resolver conocer el texto del Decreto que ha sido
publicado por el Gobierno el día 11 de este
mes, mediante el cual se concede billete
gratuito a los niños y profesores de las
Colonias escolares.
Si efectivamente la aludida disposición concede pasaje gratis a los Alumnos, como representaría una economía de importancia, daría lugar a que fuese mayor el núme¬ ro de niños y niñas de este ciudad que in¬ tegraran la proyectada Colonia.
Suponemos que el asunto será nueva¬ mente tratado en la sesión del Ayuntamien¬ to de la semana entrante, y de lo que en la
misma se resuelva informaremos a nuestros lectores.
La cosecha de naranja de este año pue¬ de darse ya por virtualmente terminada. Estos días se han hecho algunas pocas y de las últimas operaciones, habiéndose pagado a 30 y a 35 ptas. la carga y algunas hasta 40 pesetas.
El precio de los limones, que ha sido de 7 a 8 ptas. en la clase basta y de 10 a 12
en las clases buenas, ha ascendido a última hora a 12 y hasta 15 ptas., que es el pre¬ cio a que se pagan en la actualidad.
En peras de la Ñau se han hecho tran¬ sacciones de 20 a 25 ptas. el quintal.
Las manzanas de la Rosa se han paga¬
do de 10 a 15 ptas. la carga, estando por
acabarse las existencias de este fruto.
Las ciruelas han empezado a ser duran¬ te esta semana objeto de exportación, habiéndose pagado los primeros envíos a 10 ptas. el quintal.
La abundancia de tomates ha hecho al¬
canzar a este producto precios verdade¬
ramente irrisorios. En la actualidad se pa¬
gan a 2’50 ptas. el quintal.
Conforme indicamos en nuestra crónica
anterior, el martes rindió viaje el velero a motor «Virgen Dolorosa», llegando con cargamento completo de mercancía para esta población.
Al día siguiente, miércoles, al anochecer, volvió a zarpar para Barcelona, a donde llegó sin novedad en la mañana del jueves.
Se nos suplica llamemos la atención de nuestros lectores a quienes pueda interesar acerca de que el último día del presente mes termina el plazo para poder solicitar los mo¬ zos del presente reemplazo y agregados al
mismo ios beneficios de la reducción del ser¬
vicio en filas como soldados de cuota, ingre¬ sando al efecto la cantidad correspondiente a su cuota en la Delegación de Hacienda de esta provincia, sin cuyo requisito no pue¬
den dichos mozos disfrutar de los benefi¬
cios de referencia.
Se nos dice recordemos a los vecinos
que en algunos años ha sido ampliado este plazo, pero que esta gracia es de carácter excepcional, ya que el vigente Reglamento taxativamente dispone que pasado este plazo ya no es posible acceder a nuevas solicitudes; por lo cual deben procurar los mozos interesados en el particular asegu¬
rar este extremo verificando dentro de
este mes el correspondiente ingreso en la Delegación de Hacienda de esta provincia, si quieren luego servir en filas como solda¬
dos de cuota.
Remitido por el Servicio de plagas del campo de la Sección Agronómica de esta provincia, hemos visto fijado en el zaguán
de las Casas Consistoriales un curioso e
interesante cartel explicativo de los perni¬ ciosos efectos que ocasiona el gusano de la manzana (laspeyrenia pomonellas 1.) a dicha fruta. Dicho cartel expiica igualmen¬ te la manera propia de tratar en cada épo¬ ca del desarrollo del citado gusano, a las manzanas y al árbol, a fin de evitar la pro¬ pagación de la plaga hasta su total desapa
rición.
También en el zaguán de las Casas Con¬ sistoriales y a instancias del Alcalde de Valencia se ha fijado el cartel anunciador de la Gran Feria valenciana, que debe du¬
rar desde el día 24 del corriente hasta el
día 5 del próximo mes de Agosto.
Nos enteramos de que para el sábado y domingo próximos, día 21 y 22 del corrien¬ te, se prepara en Bíniaraix una fiesta calle-

SOLLER

jera que promete llevar a aquel caserío a un gran número de personas que gustan de estas típicas diversiones.
La fiesta consistirá en tos diferentes
números que suelen constituir la mayor parte de las populares: paseo de un buey, música, baile y carreras, etc.
Surgieron algunas diferencias entre los organizadores de esta fiesta, que estuvieron a punto de duplicada y celebrar una el día indicado y otra otro domingo; pero a lo último se impuso el buen sentido y se ha
desistido de este intento.
En la mañana de hoy, a las diez, ha te¬ nido lugar el acto de cierre del curso esco¬ lar en las Escuelas Parroquiales, instaladas en el edificio de Ca ’n Cremat, de la ca¬ lle de la Romaguera, con asistencia del Rvdo. Sr. Cura-Párroco, D. Rafael Sitjar Picornell; del primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, D. José M.a Puig Morell; de D. Antonio Colom, por la Junta de
ia Asociación de Padres de Familia; nutri¬
da representación del Clero parroquial y cuadro de profesores de dichas escuelas.
El acto ha tenido comienzo con la lectu¬
ra por el Rvdo. P. Pedro. J. Qrimalt, SS. CC., de la Memoria relativa a los pun¬ tos más salientes del curso 1933-34, po¬ niendo de manifiesto la generosa ayuda y protección dispensadas por el Rvdo. Cura Párroco y la valiosa aportación de la Aso dación de Padres de Familia y distintos particulares, que ha permitido fuera una realidad la creación y sostenimiento de di¬ chas escuelas, haciendo resaltar que en las mismas se ha tenido siempre como suprema aspiración el formar los hombres de mañana con una sólida instrucción y una firme ba¬ se religiosa, única capaz de proporcionar
la verdadera educación a los individuos y a las colectividades.
Completando la Memoria, ha leído ios
datos relativos a la matrícula-—unos ciento
sesenta alumnos, comprendidos los de la escuela nocturna—y otros sobre la marcha econftmica de| establecimiento, terminando dando las más expresivas gracias a cuantos han cooperado a tan benéfica obra y a los
asistentes al acto.
A continuación se ha procedido al re¬ parto de los Diplomas de Honor a los alum¬ nos que por su conducta y aplicación se han hecho merecedores a tal distinción, a
los cuales, en el momento de serles entre¬ gados, han sido dirigidas diversas pregun¬ tas sobre los temas estudiados durante el
curso, poniendo de relieve dicha prueba
el excelente resultado de los métodos de
enseñanza puestos en práctica por el pro¬
fesorado de dicho centro.
Y por último ha cerrado el acto el señor Puig Morel!. quien en breve y elocuente parlamento ha animado a profesores y alumnos a continuar el camino emprendido, dirigiendo palabras de aliento y felicitación a ios niños, quienes, al terminar el señor Puig Morell, le han tributado calurosos aplausos, quedando con elio clausurado el
curso en dichas escuelas.
Los fuertes calores que desde la ante¬
rior semana reinan en esta comarca, lle¬
garon bien pudiéramos decir al máximum anteayer, jueves, en cuyo día cambió el
viento de dirección y sopló durante casi todo él ese otro excesivamente cálido, de¡
sector Sur, que suele tener molestos y semi asfixiados, algunas veces durante cada verano, a los habitantes de este valle.
El termómetro, a la sombra, llegó a se¬ ñalar los 36 grados y 3 décimas.
Por fortuna ya ayer con otro cambio fa¬ vorable cesó aquel malestar, para el cual no hay otro refrigerio que permanecer en la casa con las puertas cerradas y regado el suelo, si puede ser. Ya desde el princi pió de la tarde refrescaron ayer el ambien¬ te suaves brisas de la parte del mar, ha ciendo agradable la velada y la noche si¬ guiente, y hoy una temperatura relativa¬ mente templada ha continuado por la ma¬ ñana; asi es que, aun dejándose sentir el calor propio de la estación cuando se hace algún ejercicio violento, permaneciendo en reposo y a la sombra se experimenta grato bienestar.
El comerciante D. Juan Forteza, de la calle de Pablo Iglesias, 12, nos participa haber recibido una Importante partida de

botes de vidrio propios para la fabricación casera de conservas de frutas y hortalizas, cuya circunstancia le permite venderlos en muy favorables condiciones para el público.
Siendo ahora la época de la recolección de los tomates, de los cuales se hace gran cantidad de conserva, ha de ser muy útil poder disponer de botes adecuados para prepararla, resistentes y de cierre perfecto, por lo que creemos un acierto del Sr. For¬
teza haberse hecho con las debidas existen¬
cias para poder atender las necesidades de
este artícalo.
Notas de Sociedad
LLEGADAS
A últimos de la pasada semana vinieron de Séte D.a Mercedes Reynés de Puig y su hija Srta. Magdalena.
En el vapor de Valencia llegaron el martes, precedentes de Carcagente, nues¬ tros distinguidos amigos los esposos D. Jo¬ sé Magraner Vicens y D.a Antonia Casta-
ñer Delteil.
De igual procedencia vinieron, el mismo día, los hermanos D. Lucas y D. Bartolo¬
mé Estades Colom.
De Alcira vinieron el martes nuestros
amigos D. Francisco Fiol y D.a Catalina Bujosa, con sus hijas Srtas. Magdalena y
Bárbara.
Llegaron también de Alcira, el martes, D. Bartolomé Ozonas, su esposa e hijos. En su compañía vinieron la Srta. Margari¬ ta Bennassar y los niños Pedro, Pepito y Juanito Arbona Rallán.
Se encuentra en esta ciudad nuestro
apreciado amigo D. Guillermo Castañer Rullán, que vino el martes de Vülarreal.
Procedentes de Valencia llegaron, el martes, los distinguidos esposos D. Mateo Puig y D.a María Vicens.
De Villarreal vinieron también, el martes
D. Andrés Rullán y su esposa, D.a Magda¬ lena Castañer, e hijos.
En el vapor-correo del martes regresa¬ ron de Villarreal los esposos D. Guillermo Bernat y D.a Paula Crespí, con sus hljitos Guillermo, Pedro y Toñlto. Con ellos vino la Srta. María Barceló Garaa.
Para pasar una temporada con sus fami¬ liares de aquí, vino esta semana, de Ma¬ cón, D.a Antonia Barceló Mlquel. La acompañó su esposo, D. Ramón Colom Rullán, quien, pasados unos días, regresó
a Macón.
De Montlucon llegaron ayer, viernes, los esposos D. Guillermo Cañellas y doña Emma Dyonne, con su sobrino Guillermlto Bauzá Cañellas, quienes piensan permane¬ cer una larga temporada en ésta con sus familiares y recorrer varios pueblos y la¬ gares más pintorescos de la isla.
Con objeto de asistir al entierro y fune¬ ral de D.a Margarita Estades Ros, de cuya
defunción damos cuenta en este mismo nú¬
mero, llegaron ayer su esposo, D. Francis¬ co Bernat Ferrer, su hijo D. Alberto y sus sobrinos D. Miguel y D. Emilio.
Con el mismo fin llegaron también, ayer, los hermanos políticos de la malograda Sra. Estades, los esposos D. Jaime Vicens Planas y D.a Francisca Bernat Ferrer, con sus hijos D. Antonio y D. Nicolás.
Y esta mañana ha llegado la hermana de la difunta, D.a Catalina EstadesVda.de Bernat y su hijo D. José.
Esta mañana han llegado a esta dudad de su viaje a París, Londres y Bélgica los esposos D. Norberto Ferrer Marege y D.a Antonia Casasnovas Mayol.
También ha llegado su hijo Norberto Fe¬
rrer Casasnovas, estudiante en Saint Ga¬ llen (Suiza alemana),
Esta mañana también han llegado de su viaje de bodas nuestro amigo el industrial

D. Juan Plzá Arbona y su esposa D.a Ma¬ ría Regina Jaquetot Fiol.
Sean todos bienvenidos,
TRASLADO
Se nos dice que ha sido destinada a prestar sus servidos en Palma, a petición propia, la Maestra de la escuela nacional de niñas de la calle de Santa -Teresa, doña Margarita García Vingut.
Al sentir su separación enviamos a la
señora García nuestra más cordial enhora¬
buena por haber visto realizados sus
deseos. BODAS
En esta iglesia parroquial, anteayer, jueves, 12 del que cursa, se unieron con el santo lazo del matrimonio el joven co merclante establecido en Marsella D. Juan Adrover y Mari y la bondadosa y simpᬠtica señorita Margarita Mayol y Soler. La religiosa ceremonia tuvo lugar en la capilla de la Purísima, a las ocho y media de la
mañana.
Bendijo la unión eí Dr. D. José Pastor,
Pbro.
Vestía la novia elegante y valioso traje de piel de ángel y cubría sa cabeza niveo velo, llevando en sus manos artístico ramo
de flores naturales, que ofrendó a la Virgen. Fueron padrinos: por parte del novio, sus
tíos los comerciantes D. Pedro Mari Frau
y D.a Esperanza Arbona y Ozonas; y por parte de ia novia, sus padres los propieta¬ rios D. Cristóbal Mayol Bernat y D.a Mar¬ garita Soler y Morey.
Fueron testigos: por parte del novio, don Bartolomé Ramis y Gelabert, su tío. y don Miguel Forteza y Pomar; y por parte de la novia sus tíos D. Antonio Mayo! Bernat y D. Jaime Soler y Morey.
Terminada la religiosa ceremonia, los novios, acompañados de los numerosos concurrentes, en autos se dirigieron al Puerto, siendo obsequiados con suculento desayuno por los novios en el Hotel «Costa Brava», saliendo poco después éstos para el Santuario de Lluch en viaje
de bodas.
Felicitamos a la novel pareja, felicitación que hacemos extensiva a los respectivos padres y demás familia, deseando a los nuevos desposados toda suerte de prospe¬
ridades en su naevo estado,
El miércoles, a las ocho y media de la mañana, se celebró en la capilla del Santo
Cristo del Convento la boda de la encan¬
tadora Srta. Margarita Estades Colom con el distinguido joven D. Antonio-Juan Ga
rao Bernat.
Bendijo la anión el Rdo. D. Jerónimo Pons, vicario, celebrando la misa de vela¬ ciones el Rdo. D. José Morey.
Apadrinaron la boda: por parte del novio, sus tíos D. Jaime Bernat Baazá y D. Juan Bta. Garan Serra, y por parte de la gentil desposada, sos hermanos D. Lucas y don
Bartolomé.
La novia lacia an elegantísimo traje de
calle.
Terminada !a ceremonia religiosa, los noveles esposos salieron en viaje de bodas para Lluch y Pollensa.
Mañana, ya de regreso, obsequiarán a sus amigos con un exqaisito lunch y & sus respectivas familias con una comida íntima.
A las felicitaciones recibidas unan los
novios la nuestra muy cordial y efusiva.
NECROLÓGICA
Después de sufrir penosa dolencia, que le tuvo unos meses postrado en cama, su¬
cumbió el miércoles de esta semana el
joven D. Andrés Martí y Morell, sin que fueran bastante para Impedir el fatal gua-
dañazo de la Muerte los auxilios de ia
ciencia ni la solicitad con que le prodiga ¬ ron sus cuidados ios amantes padres, her¬ manos y demás deudos.
A la todavía muy temprana edad de veinte y siete años, bello y risaeño periodo de la existencia, ha bajado al sepulcro el infortunado Sr. Martí, y esta gran desgra¬ cia familiar que, como es natural, ha deja¬ do inconsolables a los que entrañablemente le amaban, ha sido también muy sentida de cuantas personas amigas pudieron apr ciar las excelentes dotes de laboriosidad, carée ter afable y bondad de corazón que le ador¬ naban. Dedicado a las labores agrícolas en la finca «Sa Vinyassa», hízose siempre que rer de los suyos y de los extraños que en su compañía trabajaban. Por esto unos y

otros han llora io su prematura desaparición
de este mundo.
El mismo día de la defunción, al caer de
la tarde, se rezó en ia casa mortuoria el
rosarlo, de cuerpo presente, según costum¬ bre, y acto segaido se verificó la conduc¬ ción de) cadáver al cementerio, a cuyo acto asistieron la Comunidad parroquial con cruz alzada y un gran número de vecinos,
presidiendo el duelo sus familiares. El jue¬
ves, por la mañana, se celebró en la Parro¬
quia solemne fanerai en sufragio del alma del finado, a la terminación del cual des¬
filó, como en la noche anterior, ante los
afligidos allegados del malogrado joven
una concurrencia muy numerosa,
Pedimos a Dios conceda a éste la eterna
bienaventuranza y envíe el bálsamo de la
resignación cristiana a los atribulados pa¬ dres, hermanos y demás personas a quienes esta sensible e irreparable pérdida afecta. Reciban todos la expresión de nuestro moy sentido pésame.
Sorpresa y general sentimiento causó en este vecindario, y de un modo especial en los namerosos amigos de las familias Bsrnat, Estades y Vicens, la triste noticia del súbito fallecimiento de la distinguida y ama¬ ble señora D.a Margarita Estades R03, es¬ posa de nuestro apreciado amigo D. Fran¬ cisco Bernat Ferrer, que transmitió el te¬ léfono el pasado lunes con su laconismo
aterrador.
Ocurrió la defunción en la ciudad de
Montpelller, en la clínica «Clementvllle», del Dr. Riche, en donde se había practica¬
do a la infortunada Sra. Estades delicada
operación quirúrgica, el domingo último, día 8, a la una de la tarde.
Por esta circunstacia lamentabilísima, por la todavía temprana edad eu que la bondadosa señora baja ai sepulcro— ¡a los treinta y nueve años, agradable plenitud de la humana vida!—y por las bellas pren¬ das de que estaba dotada su alma, deja esta pérdida cruel inconsolables a sus amantes esposo, hijo, hermana y demás familiares, y consternadas y sumamente apenadas a cuantas otras personas de sus relaciones tuvieron ocasión de apreciar la afabilidad de su carácter, la exquisitez de su trato y la bondad de su corazón, cualidades excelentes con las que supo captarse siempre, más aún que las simpa¬ tías de aquéllas, ana verdadera estimación.
Embalsamado el cadáver, el miércoles,
día 11, faé trasladado por carretera, en un
furgón automóvil, a Séte, en cuya pobla¬ ción, frente a la conocida casa «Miguel Bernat», le esperaba un gentío Inmenso. Parroquianos de esta casa comercial y ami¬ gos particulares de la familia que, residen¬ tes en lejanas poblaciones, así francesas como españolas: París, Burdeos, Marsella, Valencia, Oliva, etc., etc., habían efectua¬ do el viaje para hacer acto de presencia en el entierro, y todos ellos, junto con el gran número de vednos de Séte qne en dicho sitio se habían congregado, formaron el fúnebre cortejo al verificarse la conducción
de los restos mortales de la extinta al ve¬
lero «Cala Mltjana» que debía trasportar¬
los a esta dudad.
Al efecto fué trasladado el féretro desde
el mencionado furgón al coche mortuorio, vistosamente decorado, y el gran número de hermosas y valiosas coronas que, tribu¬ to de los deudos, entidades locales, colonia española y amistades de mayor intimidad
habíanse ofrendado a la buena memoria de
la difunta, fueron colocadas en otro coche
que a aquél siguió. Llegó dicho baqae, que había salido det
puerto de Séte el miércoles por la noche, ayer al de esta dudad, y al anochecer de hoy, a las seis será desembarcado el ca¬ dáver y conducido solemnemente al ce¬ menterio, donde, en el panteón de la fa¬ milia, recibirá cristiana sepultura. El lunes por la mañana, a las diez, se celebrará en la Parroquia suntuoso funeral en sufragio del alma de la finada, siendo de esperar que, dadas las extensas relaciones de la malograda Sra. Estades y de sus allega¬ dos, y la general conmiseración que ha sen¬ tido el vecindario sollerense por esta gran desgracia, a uno y otro de los mencionados
actos asistirá una concurrencia extraor¬
dinaria.
Acompañamos en su dolor a los atribu-. lados esposo, hijo, hermana, hermanos po¬ líticos sobrinos y demás parientes de la malograda Sra. Estades; les enviamos la sincera expresión de nuestro conduelo, y, al pedir a Dios conceda el descanso eterno al ser querido cuya irreparable pérdida lloran, pedírnosle también para ellos re¬ signación y consuelo.

as- 8 asas—B^Ba-sasB-B SOLLER

■

-

m> *s

SECCION LITERARIA

LA CANCIÓN DE LA ESPIGA
Cuando Castilla-Madre duerme su siesta, bajo un Sol cuyo fuego calcina y tuesta, & lo largo del surco, con voz amiga, así, por el verano, canta la Espiga:
«Yo no brindo frescura ni presto sombra; dosel es la arboleda, yo soy alfombra. Sus ramas las encinas alzan al Cielo; los humildes vivimos cerca del suelo; pero, aunque en apariencia soy la vencida, sobre mi frágil tallo llevo la Vida. Juguetones los vientos rizan mis olas; de púrpura me tiñen las amapolas; y ya verde, ya rubia, siempre tesoro, de ser dejo esmeralda para ser oro. Cuando asomo en la tierra por valle o loma, del Mundo la esperanza conmigo asoma; crezco, y en los hogares, deí Hombre abrigo, la paz y la ventura crecen conmigo, y hago, al fin, realidades de las quimeras al llenar de gavillas las anchas eras.
Eras donde en las claras noches de estío
sobre el sueño sus perlas vierte el rocío, cuando el gañán, buscando más alto techo, hace del blando trigo mullido lecho. En el fresco y crujiente colchón de grano, con sus años de mozo sueña el anciano; con ocultas riquezas el avariento; la madre, con que el hijo tendrá sustento; el pobre, con cercanos dias mejores; la moza, con el premio de sus amores, pues cuando las paneras se llenan todas 68 año de alegría... y año de bodas. Oh, noche de las eras, bella y templada, por el noble trabajo santificada, ¡qué alegres son tus bailes y tus canciones, henchidos de promesas y de ilusiones!; ¡qué dulce es tu reposo, tan bien ganado por los que con su esfuerzo duro y honrado, después que de la Tierra sacan el germen, sobre él y bajo el Cielo tranquilos duermen!... Y soy yo quien de todos la sed mitiga; yo, la planta más débil, la pobre Espiga; la que ni hiende el aire ni se alza al Cielo; la que crece, rastrera, cerca del suelo... Por eso soy la Vida. La Madre-Tierra la produce piadosa y en mi la encierra...»
Cantaba así la Espiga con dulce acento, cuando sobre su tallo la dobló el viento; pero pronto, doblada mas no caída, volvió a erguirse, cantando: «Yo soy la Vida!»
J. A. Cavbstany.
LA HORA DE TOMAR EL SOL
Personajes: Doña Merceditas, sesenta años llevados. Es una fantasía y una adu¬
lación el decir de los sesenta años que están bien llevados. Llevados es bantan-
te..., y muchas gracias. Don Niceto, también sesenta años, e
ídem eadem ídem de observaciones que
para doña Merceditas. Una mañana de Julio, esplendorosa y
diáfana, se encuentran los dos casual¬ mente. Se saludan, hablan y tosen.

Niceto.—¿Y esa salud? Mercedes.—Regalar. ¿Y la suya? Niceto.—Por el estilo... ¿Adónde se va,
doña Merceditas?
Mbrcbbbs.-*-A tomar un poco el sol. Niceto.—¿Está en su juicio, señora? ¡A ver si lo que toma usted es una insola¬
ción!
Mercedes.—No hay peligro. Cuando
llevo un buen rato sentada y noto ya que
calienta, me voy un poquito a la sombra de los árboles; poco, que la sombra es muy fría aún a las nueve de la mañana.
Niceto.—Usted sabrá lo que hace, pero a mí me parece temerario.
. Mercedes.—Muy fuerte se conserva usted, don Niceto.
Niceto.—Si, señora, gracias a Dios. Mercedes.—Lo celebro. Sin embargo, no se confie usted demasiado, que la sombra, estándose quieto en ella, es muy
traidora.
Niceto.—No hay cuidado. Para eso voy prevenido con mi buen traje interior de lana y el chalequito forrado...
Mercedes.—¿Está usted loco, don Ni¬ ceto? ¿Traje de lana en Julio?
Niceto.—No sé yo lo que será de más abrigo, si la ropa mía o el sol que usted
busca...
Mercedes.—Puede que no haya mucha
diferencia.
Niceto.—Ninguna. Mercedes.—Y entonces, ¿por qué con¬ sidera usted lo mío temerario y lo de usted prudente? Niceto.—Quizá los dos tengamos ra¬
zón.
Mercedes.—Los dos, amigo mío, los dos, puesto que ambos buscamos la mis¬ ma cosa y por la misma causa. Le falta
calor a nuestras venas, y, para compen¬
sarlo, usted le pide a la ropa que no deje pasar el frío, y yo le pido al sol que me traiga un poco más de fuego...
Niceto.—¡Dónde van ya los tiempos en que a toda hora y en todo tiempo sobra¬ ba ropa...!
Mercedes.—¡Dónde van ya los días en que se aguardaba por la noche para em¬ pezar a divertirse en teatros y en reunio¬ nes! Ahora, anochecido, a casa, que es tarde y puede helar...
Niceto.—Yo, a las doce, en camita. Mercedes.—¿A las doce? ¡Jesús! Pero ¿qué hace usted hasta esas horas? Niceto.—Leer, hablar. Y si no hay na¬ die, hacer solitarios. Mercedes.—¡Usted, siempre vicioso!
Niceto.—¡Siempre vicioso, sí, señora!
Mercedes.—Debía usted acostarse a
las nueve en invierno y a las diez en ve¬ rano, que es lo sano y lo correcto.
Niceto.—Lo de sano, váyase sin discu¬ tir; pero en lo de correcto, ya le puedo a usted jurar, y usted me lo puede creer, que, aun trasnochando lo doble, el acos¬ tarse mío es siempre de una corrección
abrumadora.
Mercedes.—¡No eche las patitas por alto, don Niceto!
Niceto.—Tendría que apoyarme en la pared...

Mercedes.—Y hágame caso, que no le puede sentar esa vida licenciosa.
Niceto.—{Indignado.) ¡Una vida licen¬ ciosa como la que llevo yo no le puede sentar bien a nadie! Solitarios, chocola¬ te y zapatillas de orillo... ¡Crápula, doña Merceditas, crápula! ¡No tiene el diablo por donde agarrarme...!
Mercedes.—No digo eso. Lo que digo es que, a nuestra edad, la hora de...
Niceto. — {Interrumpiéndola fogosa¬ mente, aunque claro está que la fogosi¬ dad es relativa...) Mire, señora de mis pecados, a nuestra edad, y a todas—¿lo oye usted bien?, ¡a todas!—, no hay sim¬ pleza más grande que la de guiarse por el reloj para distribuir la vida y guiarse por el almanaque para saber si es vera¬
no o invierno.
Mercedes.—Pues ¿por qué me voy a guiar?
Niceto.—Por usted misma. ¿Tiene us¬ ted frío? Pues está usted en invierno, y es una equivocación del calendario de¬ cirle a usted que estamos en la canícula.
Mercedes.—Mi salud no es culpa de las estaciones, y, buena o mala, el 20 de Julio, en la canícula estoy...
Niceto.—:¡No, señora! Están los otros, los que se achicharran; pero usted, sin¬ tiendo frío, está en invierno riguroso. Esto no será lógica oficial, pero tiehe
catorce arrobas de sentido común en ca¬
da letra.
Mercedes.—¿Y con las horas igual? Niceto.—Exactamente igual, sí, seño¬ ra, y empezando ya porque uno de los embusteros más grandes de este mundo es el reloj. Mercedes.—Hombre, marchando bien...
Niceto.—Marchando bien dice la enor¬
me majadería de que una hora tiene se¬
senta minutos.
Mercedes.—¿Y no los tiene?
Niceto.—Unas veces sí y otras veces
no. ¿Está usted durmiendo? Bueno; pues que tenga los sesenta minutos. ¿A usted qué más le da?
Mercedes.—Claro que lo mismo. Niceto.—¿Tiene usttd una hora de alegría, de satisfacción...? Bueno; ¿pues no es una infamia que sólo dure sesenta
minutos...?
Mercedes.—Una infamia, no; una lás¬ tima, sí...
Niceto.—Sufre usted de un mal, de una
angustia, de una espera...; ¿no es una grandísima granujada que tarde tanto en pasar cada segundo?
Mercedes.—Pero eso no es el reloj; es nuestro mal o nuestra impaciencia...
Niceto.—Exactamente. Luego debe¬ mos guiarnos por nuestro mal, por nues¬ tro bien y por nuestra impaciencia..., y no por el embusterísimo reloj, ¡que no apunta más que desatinos y mentiras!
Mercedes.—Vaya, vaya, don Niceto; usted tiene gana de conversación, y es
mi hora de tomar el sol...
Niceto.—¿No le importa lo que le digo? Mercedes.—Mucho, no... Niceto.—Pues, entonces, tiene usted
razón en marcharse. La hora de tomar

el sol, como la hora de todas las cosas de este mundo, es ésta.
Mercedes.—¿Esta, cuál? Niceto.—¡Esta! La hora en que uno quiere y en que uno 'puede... Mercedes.—Ya, ya... Niceto.—Y lo demás, invierno o pri¬ mavera, tarde o temprano, bueno o malo, no son más que conceptos y distingos... y manecillas de un reloj que está en el bol¬
sillo de otra persona...
Mercedes —Salud, don Niceto. Niceto.—Salud, doña Merceditas. Y
sol...
Manuel Linares Rjvas.
EL SECRETO DE LA DICHA
Con voz tan triste y llorosa a ia Fortuna imploró un mendigo, que, piadosa,
a su demanda acudió.
—¿Me llamas? —Te llamo, si.
—Y ¿qué es lo que quieres? —Quiero
aquello que el mundo entero está implorando de ti. —¿Qué harás si logras tener los caudales que apeteces? —Haré lo qne veo hacer a aquel a quien favoreces. —Y bien, ¿qué es ello?
—Triunfar, como triunfa el poderoso; gozar de todo y lograr, con los goces, ser dichoso.
—Entonces vas a obtener
lo que deseas. Confieso que dichoso vas a ser,
si la dicha estriba en eso.
Generosa, la Fortuna sobre el mendigo volcó sus ánforas, y una a una sus ambiciones sació; mas pronto le acosó el frío del cansancio del placer, y en los brazos del hastío
sintióse desfallecer.
Entonces le preguntó la Fortuna:—¿Eres dichoso? Y él dijo, llorando:—No, aun cuando soy poderoso. Cuando esto escuchó la diosa, replicóle con desdén:
—El oro no es otra cosa
que un instrumento del bien.
En el liviano vivir
la dicha no encontrarás, porque estriba en conseguir que la logren los demás. Con el egoísmo, el oro
nos da frutos de dolor.
Tan sólo es grato el tesoro que se consagra al amor.
Rafael Torromé.

Folletín del SOLLER -8-
LA SOBRESALIENTE
por J. J. Bell
—Parecía que deseabas una aventurareplicó Teresa;—pues aquí se te ofrece una. Y no puede haber peligro en ella si guardas la serenidad como hoy. Vas a continuar el juego hasta...
-¡No! Teresa movió el abanico más de prisa. —No me obligues a recordarte que me debes algo—dijo sin dureza—; me
repugna hablar de esto... ¡pero... hoy he
mandado a tu madre cincuenta libras esterlinas. Me dijiste que era su cum¬
pleaños y pensé que le convendría cam¬ biar de aires en este tiempo.
—¡Oh, Teresa!...—exclamó Mónica con voz de angustia.
Y huyó corriendo de la habitación. Teresa dejó caer el abanico, y se des¬ perezó, sonriendo.
IV
Mónica acudió al día siguiente a la cita a pesar de lo que le repugnaba con¬
tinuar la farsa.

Ya en el restaurante con Renaldo, éste
le decía:
—Estoy de acuerdo contigo, desde lue¬ go, en que anoche cantaste mejor que la semana pasada; pero desde ayer estoy preguntándome: ¿Y aquellos gestos tan lindos que yo le vi la otra vez?
—¿Cómo? No te entiendo. —No sé cómo explicarme. Me refiero a aquellos pequeños gestos, aquellos movimientos, aquellas miradas de la primera noche que te vi trabajar... aque¬ llos gestos que unas veces enternecían y otras hacían reir...
Mónica, que de buena gana hubiera llorado, rabiosa, movió la cabeza.
—La verdad es que no sé a qué puedas referirte—dijo.—Ya te he dicho que la semana pasada no me encontraba bien, y es posible que a ello fueran debidas las diferencias que advertiste.
—No deseo que vuelvas a encontrarte mal—contestó Renaldo;—pero me hubie¬ se gustado que tu misma te hubieras vis¬ to aquella noche. Ayer estuviste majes¬ tuosa como princesa, pero aquellos ges¬ tos tan naturales y que acaso fueran de¬ bidos a la nerviosidad, aquellos gestos que tanto me encantaron, ayer no los
vi.

—Me parece que es difícil hacer el pa¬ pel de princesa siempre igaal—dijo eva¬ sivamente la joven.
Y comprendiendo que el tema era ine¬ vitable, preguntó sin rodeos:
—¿Te fijaste en mi prima? —¡Oh, sí! Se te parece de un modo ex¬ traordinario, y hasta creí notar en ella esos gestos de que te hablé. Con todo, no tiene la gracia que tienes tú. —Yo..., pues... Como te advertí, ella no se encuentra muy bien ahora—bal¬
bució Mónica.
Y se alegró de que con gran oportu¬ nidad les interrumpiera, haciéndoles una pregunta, el camarero.
Luego él le dijo:
—¿Vendrás mañana conmigo al rio? —No puede ser... Tenemos función por
la tarde.
Mónica se alegró primero de haber encontrado tan buena excusa; pero luego
sintió pesar.
—¡Dichosas funciones! ¿Y el viernes? —¡Encantada de ir contigo!—exclamó
ella.
Se dió cuenta de que su respuesta im¬ plicaba una derrota para ella y hubiera querido avergonzarse.
Sabía que si iba con él al rio no sería

para complacer a Teresa, sino para com¬ placerse a sí misma y en pro de su propia causa y no pensando en lo que debía hacer por su madre.
Hallábanse los dos tomando café, cuan¬ do Renaldo dijo:
—Supongo que le tendrás mucha afi¬
ción al teatro.
Y como la pregunta la cogió de impro¬ viso, sin preparación, contestó:
—¡Afición al teatro...! Tal vez la tuvie¬ ra durante los primeros seis meses; pero ahora para mi no pasa de ser un medio de ganarme la vida como otro cualquiera.
Mas inmediatamente comprendió la tontería que había dicho y, alarmada,
escudriñó el rostro de Renaldo.
Este estaba encendiendo un cigarrillo, lo que impidió que ella viera la extrafieza que le causó la afirmación de Mónica.
Él viernes siguiente pasearon los dos en una lancha por el rio; el sábado no pudieron estar juntos más que a la hora del te, porque había función en el teatro.
El domingo y el lunes se fueron al campo. El martes llovía y se quedaron en la ciudad y por la tarde fueron a un teatro, donde se divirtieron mucho. El
{Continuará,)

SOLLER
DE L'AGRE DE LA TERRA

9

«se

«*

El lent despertar de Mallorca
No fa encara massa dies que venia en en aqüestes planes un article del Dr. Caries Cardó en el qual s’ exposava amb molta lucidesa l1 estat del catalanisme a Mallorca, una mica endarrerit en el seu procós. L’ ar¬ ticle mostrava bó una documentació directa
i era pie d'observacions justíssimes. Efecti-
vament, és fácil de constatar 1’ endarrerlment de Mallorca en aquest terreny,— no
gaire mes gran, per aixó, que el de mós de dues comarques tarragonines o lleldatanes fa molt pocs anys i malgrat formar part Integrant aqüestes del terrltori catalá.
Les causes d’ aquest endarreriment són aomplexes, pero no massa difícils d’ esbrinar, i és una de les moltes la incomunlcació amb Catalunya. No ens enganyés el vapor dlari: gosaria afirmar que, dnrant molts anys, el vincle quasi únic entre Catalunya i el poblé—el que es dlu el poblé—mallorquí, va ésser En Santiago Rossinyol. Ha faltat una mica de generós interés per part deis qui d’aquí estant podien ajadar al desvótllament de 1’ illa amb mires més patriótiques que polítiques.
Per de prompte cal no perdre de vista que Mallorca és geográficament, i si voleu hisiórlcament, una illa, cosa que 11 confereix una individualitat precisa, que mai no voldrá perdre en cap terreny. Quan parlem, dones, de catalanitzar-la, parlem, no de desnaturalitzar-la per obtenlr-hl uns catalans d’ imitacló seguint darrera els d’ aquí— que és el que cortes gens d’ allá creuen i temen,—sino simplement de tornar li la consciencia més o menys esborrada del seu origen i d’ una consegüent germanor de sang i de llengua amb els qui radiquen en 1’ antic solar que un dia fou de tots. Sense alterar res en el seu ésser, un mallorquí conscient parlarla de la mare Catalunya— ¿no trobem explícit o latent aquest concepto en cent indrets de 1’ obra deis escrlptors insulars?—en un sentit molt semblant a aquell
ea qué un sud-americá parlarla de «la ma¬ dre España».
Damunt d’ aquest sentlment, una volta generalltzat, pot establir-se una amistat
fraterna, una patriótica solidaritat espiri¬ tual. Voler bastir-hi altra cosa, almenys per
ara, somnlar en penetracions polítiques fóra, no sois fantástlc, sino positivament nociu a la causa de la nostra aproxlmació.
Si falta, en general, al poblé de V illa la
consciéncia de la seva catalanitat, la de la
seva mailorquinitat la té ben vivá, Cal que vagi comprenent que aquesta, i cap altra,
és la forma natural del seu catalanisme. Cal
que aquí també s’ en penetrln una mica, i que flns la unificació lingüística, tan ccnvenient per altres conceptes, rennnclem a por¬ tar-la a leB seves darreres conseqüóncies, pensant una mica més en la Grecia clássica, i una mica menys en la Franqa académica. Penseu que a un conrador de Sineu o de Vllafranca de Bonany, veure's considerat com a «catalá» li produiria la mateixa sor¬ presa, el mateix efecte estrany que a un empordanés o del Camp de Tarragona a qui diguéssiu que és mallorquí.
Dins la capital de 1’illa, la reacció davant el fet catalá difereix en cadascun, i depón,

mós que d’altra cosa, del medí, castellá o eatalanófil, espiritual o filisteu, en que s’ hagi format.

nes i que se’n mantenen a distáncia per
raons que potser explicaré algún dia, endevinades també peí Dr. Carió.

Per mós que abnndin els casos de partlt

Miqubl Ferrá.

pres desfavorable, cal dir una cosa, I és que

el catalanisme, a Mallorca, des de Ies primeres propagandeB fora del clos literari, que

GrLOSSES DEL TEMPS

inlciárem peis volts do la Solidaritat amb el vell federal Lluis Martí, ha anal fent ca-

LA NOVA ALEGRIA DE L‘ESTIO

mí dins els esperits disperta, lentament,

pero sense retrocessos. Molts recordem allí el temps en qué «regionalista» i «poeta» eren quasi sinónima, 1 al mot «nacionalista» era innocu, perqué nomás quatre iniciats
1’ enteníem. Escriure en catalá era conside¬
rat com nna xifladura. Aval el seu ús en la
correspoudéncia amistosa 1 familiar no és tan esté3 com voldríem, pero tampoc no és cosa rara. I els qui l'empren ja no són solament poetes, sino enginyers, advocats, metges... Jo pnc dlr qne passo anys sencers sen¬
se rebre una lletra de Mallorca escrita en
castellá.
A 1' Ajuntament, dnrant molts anys el re¬ gidor federal senyor Obrador fou 1’ únic que parlava e! mallorquí a les sesslons municipals„ L1 exemple de Guillem Forteza, que va ésser alcalde abans de la Dictadura, i de Guillem Roca Waring contribuí a generalitzar-hi el seu ús, deixant en ridícul amb llar
locució 8enzilla els artiflcis oratoris deis cas-
tellanistes. Avni, P Alcalde, Emili Darder, adiete i antic propulsor de la cultura nos*
trada, parla arreu i escriu i publica bans en la nostra llengnA.
Es veritat que dins Palma i dins les viles es venen poquísslms rétols en catalá ais comerqos i botlgues en general. (Molts mós se n’ hi venen en anglés...)
Pero no sol ésser dins el camp mercantil que els ideáis s? estenen més de pressa, Recordi’s el que ha costat i el que costa encara de catalanitzar el retoiat de les tendes aquí a Barcelona, després i tot de promnlgat 1’ Estatntl En canvi, a Mallorca, com en la
Catalunya de trenta anys enrera, la llengua vernacla comenqa d’ ésser 1’ oficial en les manifestacions artístiques, i és usada sempre en els programes de la Capella Clássica 1 en els de moltes exposicionB d’ art, ádhuc algunos de pintors argentins i d’ altres to¬ rres, qne allá bs han ceiebrat.
Exlsteix a Palma an tipas social imper¬

Es evident que la humanltat tendeix a ésser cada dia més despreocupada i que la vida esdevé més alegre. L’ estiu és 1* estació que fa més sensible el desencarcarament. No ja els costums, la simple indumentária, a pri¬ mera vista, ho palesa.
Ha canviat de tal manera que no té ja res
a veure amb 1’ estació deis nostres avis.
Abans, Festín era evidentment la més
menyspreable i menyspreada de les estacions. Nomós 1’ estimaven els pagesos i els estudiants qne amb llar vacances, fet i fet, s’ hi ensopien mandrosament. Es ádhuc 1’ es¬ tació que ha tingut menys poetes. Potser no 1’ ha cantada sino algún poeta bucólic enamorat de les feines del camp. Evidentment la primavera, la tardor, ádhuc 1’ hivern amb la neu i els seus misteris, han tingnt més poetes. La imatge que ens n' havien
Uegat eis nostres avis era nna Imatge diríem feta de pols i de snor.
Per lluitar contra les seves incomodltats
hi havia, si fa no fa, els mateixos elementa que aval. Pero quina diferéncia en la mane¬ ra d’ utilitzar-los! Penseu per exemple en els banys. De fet ben poca gent se ’n gan¬ día. Hom tenia no sois ana por que avui ens sembla ridicula a i’ aigua, ans a 1’ aire i alsol. Hom es ficava a 1' aigua i en sortia com un esperitat, amb la temenQa que Y aire no el prengué3. Quant al sol, la teoria era de veure’l, pero de no deixar-s’hl tocar, I, en arribar a la quarentena, hom renunciava
generalment a aquesta elementa. Hom seguía a la lletra un infecte refrany castellá: hom criava greix, panxeta i se sentía vell.
No parlem de la pudícia de les senyores i de les senyoretes. Els seas vestits, amb tot de
farbalans blaus ratllats de blanc, són encara
a la memoria deis menys joves. Era realment excessiu parlar d’ Afrodita sortint de les es¬ cames, davant d’aquelles fembres tan curosa-

meable a totes les manifestacions del nostre ment i poc elegantment embolcallades.

esperit i de la nostra cultura. Tots coneixem Aquell poeta provínciá que s’hi atrevía pot¬

aquí el seu equivalent aproximat, dins una ser es guanyava algún graciós somriure, pe¬

certa clase social barcelcnina. (La noblesa ro, llteráriament i estéticament, havia de

ráncia de 1’ illa és profundament mallorquí¬ quedar condamnat per tota la vida.

na i conserva formes purés de llenguatge

I no parlem d’ aquells róñeos establiments

que nomós a pages es troben.) No sempre de banys—encara que en aquest aspeóte hi

desproveits de cert íalent, els més inteMectuais d' aquets tipas tenen per ideal la pro-

ha molí a embellir encara—, d’ aquells ró¬ ñeos establiments de banys que hom troba-

vincianització perfecta de Mallorca. Els més va a moltes platges, amb fustes corcades 1

moderns aspiren ai rol d’ indígena caite ad- estores mig podridas que semblaven teñir més ais tes de la colonia estrangera. Sem¬ enganxat el renma de dues generacions;

blen no haver entés, ni potser llegit, una aquells rónecs establiments on els minyons sola ratlla de cap escriptor deis que ella s: entretenien a foradar els embans de fusta

anomenen locáis, incloent en aquesta denominacióel mateix Ramón Lull, i ignoren els
rndiments de la Filología. La seva fóbia no
deixaria de prestar-se a un curios estudi; en¬

deis compartlments per sorprendre en la intimitat les beutats que no podien contem¬
plar a la platja proa a gust. Hom tenia tambó, com avui, o gairebé

cara que poden ésser deixats de banda com com aval, la muutanya. Hom anava, sobre-

formant un resida probablement insolnbie. tot, a prendre aigües en aquells llocs de

Pero n’hi ha d’ altres que són a serten sen¬ prestigi secular. £ hom imagina uns vells

sibles a les manifestacions espiritnals catala¬ reumátics, uns adolescents melangiosos,

unes notes páliídes que no es movien del costat de les mamás, uns senyors amb col! d’ aleles, que no gosaven treure’s 1’ ame¬ ricana, i unes senyores amb rossegai i el coa enravenat. ¡Tot 1’ encía del fi de segle que ara hom ressuselta irónieament; com per pura fAcécla!
Cert que no devia mancar alguna nit de revetlla, alguna nit amb castells de focs, i
que devíahaver-lil tanta de idil'lts tendrescom ara í taots d1 amors pecaminosos. Pero tot amb un aire clandestí i encongit, Amb la
tristesa enganxada a 1’ ánima, i la desespe¬ ranza ai cor. Només, preeisament, a fonja de desesperanza algún jovencell romántle
bo devia trobar bell.
Ara tot ha canviat tan rápidament que nú home de quaranta anys n’ha d'haver ja segnit el procés dei canvi. Ara, a íes platges, els fotógrafs poden sorprendre l triar models que farion empal lidir d’ enveja els escultor» de la Grecia antiga, si ho veiessin; els ado iescents ja no tenen necessitat de foradar els
embans de fusta per satisfer la seva folla set
de femenina bailesa. Aquella prudencia deis banyistes ha esdevingut una magnifica temeritat. Tothom se sent jove. Tothom s’ ha
convertit al cuite renoval de 1’aigua, de 1’ aire i del sol. Cert que hom paga car
alguna excessos 1 que aqüestes valles deitats
no es mostren igualment propicies a tothom. Es sempre amb la sang, amb la salut o amb la vida deis homes que els déus i els ele-
ments es cobren el tribuí. I un esclat tan
gran de joia bó ha de teñir algún preu. La transformado de la muntanya és enca¬
ra més impressionant que de la mar i de la
platja. Hotn ja no veu vora les fonts mlrceuloses, dalt deis cims on 1’ atmósfera és mós
pura, nomós que gent desenclsada i trlsta, que hl passegen llurs xacres o ilur desespe¬ ranza. Es tota una multitud ávida de salut i de bellesa, d’ amor I de joia que Ies envaeix^ Els mateixos malalts ja ni tan sois no sem¬
blen malalts.
Adhuc, entre tant de moviment 1 de vida, 1 els tarats de mort poden fer-3e millor la. i iliusló que no és darrera d’ una ombra ;
d’ una esperanza vana, qne van.
Altrament aquesta lloc3 han esdevingut mós confortables cada di^. El confort, di riem, els afegeíx un encía nou. El cim que
era ahlr difícil d’ escalar, la valí on era
gairebé imposslble d’ endinsar-se, avui els
ferrocarrlls, els fnnleulars, els automóbiJs us
els fan abastar amb una divina facilitat. La
bellesa abrupta de la natura, qne ahlr no es lliurava sino en secret, com nn pretal, ais més ardlts i ais més forts, avui ens esdevé familiar. L’ eDginy, la Inteligencia do 1’ home, 1’ ha conquistada per a tothom,
Vegeu, dones, si ha canviat la Imatge que
de i’ estiu ens havien fat els nostres avis.
Aqnella imatge pastada amb suor i pols, és ara una imatge gentil i riallera.
Vegeu, dones, si ha canviat plena de vida refrescada per les ones de la mar i els oreiga deis cims. Una imatge feta de joia física, do beutat femenina en ñor, de panorames me
ravellosos. Molts serven dnrant tot 1’ an y
aquesta Imatge de 1’ estiu, i molts us conf^ssen que avui l’ estiu és, per a eiis, 1’ estació mós adorable, la que més goig comporta. No solament hom li ha infós alegría, ans diríem
que hom ha creat una poesía de 1* estiu.
Do-mónsc Guansé.

Folletf del SOLLER -lo-i-
MADÓ TIANA
vianants contemplaren elrostre allanguit deis acompanyants, imposats de la solemnitat i trascendéncia de l’acte, is’agenollaven devots davant Nostre Senyor
Sacramentat.
Sota el paraigua vermell, el sacerdot, el Vicari, corprés 'encara peí desenrotllament d’ aquella conversió gairebé miraculosa, portador deis Misteris Divins, ullsbaixos, devotament murmurava els
versicles llastimosos del «Miserere»: «Miserere mei Deus
Secundum magnarn misericordiam
luam.»
Les dones suspiraven profondament; els infants, els ulls oberts com a salers, contetnplaven la petita processó com emporuguits; els homes callaven i vinclaven el cap, tal volta arrepentits, tal volta envergonyits.
I En Tomeu rebé Nostre Senyor amb tot el fervor deis seus anys d’infantessa, anys de pure.sa i de vida entera, assegut damunt el Hit i sostengut per Madó Tía-

na i per «Mestre Domingo», qui es mossegava els llavis per no plorar.
Encara Nostre-Amo no havia voltat cantó, de retorn a sa daurada presó del
Sagran, quan un crit esgarrifós tallé talment com el llampec talla la negra nuvolada, la tarda traquila i freda.
—Tomeul Tomeuet meu!
Els qui acompanyaven el Viétic, instintivament giraren el cap, es miraren uns ais altres i es comprengueren. Tots sentiren el calfred de la mort que acaba-
va de passar.
El Vicari que anava abstret en profun¬
des consideracions sobre els camins de
la misericórdia de Déu, of aquell crit es¬ garrifós i va interrompre un punt els
$eus precs per murmurar: —Al cel sia!
XVI
Que és tornada de velia Madó Tiana! Vaig girar el cap i la vaig veure, vella, tota vella, tota arrufada. El gepet de so¬ bre 1’ espatlla pujava més que el seu cap, on la cendra deis anys havia pres definí-
tiu estatge. —Qui 1’ ha vista i la veu! I Madd Tiana, sense sentir-ho, seguí
baixant lentament el fanalet que penja

davant la capelleta de Sant Sebastié, es¬ pabilé el ble, i el torné enfilar [estirant
la cordela.
Llavors s5 assegué ran de la petita taula, el rosari entre les mans d’ uns dits magres i torts com a serments, vetllant la bacina, una bacina grossa i fonda de llautó, quedos ciris llagrimosos guardaven fent centinel'la, on es dibuixaven les taques oscures d’ unes «peces de quatre*.
L” altaret humil i rústec, lluia les mateixes estovalles blanques, netes de bugada i emtnidonades, i unes aufabegueres, rodones i ufanoses, el voltaven em-
baumant Y ambient.
No fa gaires anys d’ aixó. Era un d' aquests estius passats. Jo havia escapolla-
da la meva Missa matinera, fresca i reco-
Uida, i anava ala de les dotze de la Seu. I gairebé si vaig escapollar la del tet,
aquesta Missa burguesa i feixuga com el sol del migdia d' estiu. Fugint de les vies ampies i asfaltades, vaig endregar-me pels carrerons vells, plens de pau i quie¬ tud, d’ombresfrescoses, tápies silentes engarlandades amb V esmeragda de 1’ eura amiga, i d'entrades ampies i acollidores com una mé sempre oberta...
Manuel Andrbu Fonztrrqig.

EN “DOMINGUÍN,,
PER MARCEL
I
L’ amo En Jaume i madó Angela són marit i muller, qui han arribat ja en aquella edat en que se solen apagar les il’lusions i secomen<?a a prendre el capavall peí camí de la vida cap ais paratges freds de la vellesa.
Són pares de vuit filis, bons atlots ferm, sense que cap d' ells haja estat mai per mai una nota discordant que perturbás la pau i harmonía que sempre ha regnat dins aquella llar.
Va voler la sort, o la desgrécia—no sé quina seria de les dues—que, com a fruita fora temps, un minyonet anás a aug¬
mentar el nombre deis seus filis. Els germans el reberen aub cara molt séria, que
revelava el disgust que els havia ocasionat la seva vinguda; si bé és ver que no varen manifestar a sos pares el seu dis¬ gust, ho és també qne no va faltar entre ells el xep*a-xep de la murmuració.
{Seguirá.

io

SOLLER s

AHORRO
de tiempo y dinero será para usted,
Señora, hacer sus

CONSERVAS
de frutas y hortalizas en botes de
vidrio marca U. V. E.

E3otes

tocias Jas cabidas

Vidrio resistente

Montura inoxidable
mejorable

Arandela gorma roja Sr-nCierre perfecto.

Haga un ensayo y & & convencerá

precios muy reducidos en
Droguería y Ferretería JUAN FORTEZA -Pablo Iglesias, 12*Sóller

Aportación de Jtaranjas yjlíbandarmas
Casa fundada en 1880 porjfuanjl&ap]

Vida Religiosa
El domingo último tuvo lugar en la Pa¬ rroquia, a las siete y media, la Comunión general para la asociación de Madres Cris* "lianas, propia del segundo domingo del tiles, y se practicó también el ejercicio
mensual del dia 8, en honor de la Inmacu¬ lada Concepción, Más tarde, a las nueve y media, cantaron la comunidad y escolanía parroquiales Horas menores, y acto segui¬ do se celebró la Misa mayor, en la que ofi¬ ció el vicario Rdo. D. Jerónimo Pons, al que asistieron de ministros los Rdos. don Antonio Rullán y D. José Morey. Antes del ofertorio ocupó la sagrada cátedra e! Párroco Arcipreste, Sr, Sitjar, quien ex¬ plicó con su acostumbrada sensillez y cla¬
ridad ei Evangelio de la referida dominica, El martes, día 10, a las siete, dióse
principio al Triduo mensual dedicado a Ntra. Sra, del Pilar, cuyo ejercicio se practicó en los dos días siguientes a la
misma hora,
Ayer, viernes, día 13, empezóse en di¬ cho templo parroquia! la Novena prepara
toría áe la fiesta de Ntra. Sra. del Car¬
men, que ha de celebrarse el domingo día 22 cel corriente mes. Esta Novena, que se
practica con meditación y rezos at tiempo Ct la misa de las siete, continuará en la misma forma y a la misma hora durante la próxima semana.
May simpática y concurrida resaltó la fiesta del catequesis de la Acción Católica femenina, que se celebró el domingo. Dló principio con una solemne misa y comunión general en la iglesia del Santo Cristo del Convento, en las que se cantaron varios cantos eucarísticos, tomando parte todos los niños que asisten dominicalmente en tas catequesis de las afuera de la pobla¬ ción, incluyendo también la sección que tienen establecido en su mismo colegio las Kdas. Madres Escolapias.
Luego fueron obsequiados con un ex¬ quisito desayuno, durante el cual reinó fa más fanca alegría, y se les fué servido por las señoritas instructoras;
Por la tarde, a las cuatro, daba gusto ver Hos grupos de niños que subían otra vez, ¡ansiosas de recibir el premio que la Acción Católica les tenía dispuesto. Una vez
-reunidos en una sala del citado Convento
y presidido el acto por el Rdo. Párroco y Dignísimo Director de la Acción Católica, y con asistencia de varias señoras y señori¬ tas de la Junta y de un gran número de pa¬ dres de los premiados, dió principio el acto,
con el himno de Acción Católica.
Varios niños y niñas de cada grupo re¬ citaron poesías y dialogaron capítulos de
«doctrina.
Los Padres de los SS. CC. les obsequia, iron con una cinta cinematográfica de aven¬ turas de Periquito, que fué muy del agrado
«le los niños.
A continuación fueron llamados éstos por
orden de asistencias y se les fué entregado €l premio, consistente en juguetes, prendas de vestir y objetos de arte,
Terminó esta fiesta con breves palabras del Director dirigidas primeramente h tos padres de los niños, para que continúen enviando a sus hijos a estos centros, «que vosotros—les dijo-—seréis ios primeros en recoger el fruto». Dirigió tam¬ bién unas palabras de agradecimiento a t¿5 instructoras por la labor realizada en

este curso, alentándolas^ la vez a que con*
21.,°tinúenrealizandosusdesinteresadasacti¬
vidades. Padres e hijos despidiéronse de de tan agradable fiesta, unos con Intención de reanudar sus estudios en el próximo curso, y los otros muy agradecidos por la labor realizada en pro de sus hijos
La Junta y miembros de A, C. F. no pueden menos de dar las más sinceras y expresivas gracias a todos los que han contribuido con su cooperación a la organi* zación de esta fiesta, con especial mención
a los establecimientos comerciales e indus¬
triales de esta población. La función religiosa en honor de los
Sagrados Corazones se celebró en la refe¬ rida iglesia a las seis, y consistió, como todos los domingos, en un piadoso ejercicio con plática, estando expuesto ei Santísimo
Sacramento.
La de ayer, en honor del Santo Cristo, dió principio a las siete y cuarto, y fué aplicada en sufragio del alma del difunto D. Miguel Rotger y Calafat.
CULTOS SAGRADOS
En la iglesia de las RR. MM. Escolarías. —Mañana, domingo, dia 15.—A las siete y media, Misa de comunión para ios inscritos a
la Guardia de Honor. Por la tarde a las cin¬
co, ejercicio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, con manifiesto.
Jueves, dia 19.—A las seis y media, du¬ rante la Misa conventual, se practicará el ejercicio en honor del Patriarca .San José.
En el Oratorio de las HH, de la Caridad.—
Miércoles, dia 18.—A las ocho de la noche se cantará Completas solemnes, en preparación de la fiesta de San Vicente de Paul, Funda¬
dor de esa lastitnción.
Jueves, dia 19.—A las siete, Misa de Co¬ munión general para las señoras de la Con¬ ferencia y personas devotas del Santo.—A las diez Oficio, con sermón por el Rdo. don José Morey. Por la noche, a las siete y media, rosario y un devoto ejercicio en conmemo¬ ración de la feliz y dichosa muerte de San
Vicente de Pañi,
En la igesia de San Ramón de Penyafort {Puerto).—Hoy, sábado, día 14.—Ai ano¬ checer, se cantará solemnes Completas en preparación de la fiesta de San Vicente de
Paul.
Mañana, domingo, día 15.—Fiesta que las
Hermanas de la Caridad dedican a su Santo
Patrón. Por ia mañana, a las siete, Comu¬ nión general para las jóvenes y niñas del Colegio. A las Dueve, Misa mayor solemne, con sermón por el Rdo. D. Miguel Roselló. Por la tarde, a las cinco, en el patio de San¬ ta Catalina se celebrarán los actos siguientes:
Drama de Sta. Justa y Sta. Rufina. Varios juegos, efectuados por las niñas del Colegio de HH. de la Caridad del Puerto. B.° Algunos temas de Acción Católica ex pilcados por señoritas. 4.° Algunos sainetes por jóvenes de la mis¬
ma barriada,
i — B==^3 -=si-&=ssss=&=s=&~^-&=sss^i
JOYERIA BONNIN
Plaza A. Maura, 14 (S’ Arraval)
8ÓLLER
Antes de comprar sus joyas, visite nuestras vitrinas, fíjese en los precios y calidad, y Vd. mismo propagará
nuestro lema
A MEJOR CALIDAD MENOS PRECIO
A MENOS PRECIO MEJOR CALIDAD

JIlWol & €oíl

Súl.gramas: JlDayola
feléíono núm. 84

D'epp rí i/vas

Fútbol

Empieza el obligado descanso ve¬ raniego

Igual que los’últimos años, Ja Federación Nacional ha dispuesto para estos dos meses de canícnla (Julio y Agosto), la absoluta cesación de partidos amistosos ni oficiales
de fntbol. La Federación Balear lo ha hecho
saber asimismo acodos los clnbs que de ella dependen.
En consecuencia, la actividad deportiva balompédica quedará en este lapso de tiem¬ po bastante limitada. La más próxima fecha de partido va a ser el 19 Agosto, en que en match con finalidad benéfica el equipo lo¬ cal efectuará sn primer trote de entrena¬ miento y pnesta a panto ante el partido tradicional del día 24, fiesta de San Barto¬
lomé.
Es probable que el team local actúe en algnna salida con motivo de la fiesta pa¬ tronal de alguno de los pueblos del llano, cuyos partidos se autorizan por su carácter especial y a juzgar por las demandas que la S. D. S. viene recibiendo, el Sóller debe ser de los equipos qne gozan más cartel.
La lástima es qne algnnas veces, a pesar del cartel, se expone nno por esos campos de allá a recibir el primer tortazo que se pierde.
El partido del domingo

Sóller F. C. 5

Iberia

0

Pese a que ios ibéricos constituyeron para el team local un enemigo de cuidado y re¬ sistieron muy bien, haciendo juego Igual con los nuestros las más de las veces, de un
lado la mayor efectividad de la delantera
local, y de otro la inseguridad con que actuó el guardameta del equipo visitante, hicieron que el tanteador llegara a registrar la diferencia apuntada de cinco tantos
En ei equipo local reapareció el guar¬ dameta Aguiló, alineándose el once como sigue: Aguiló—Estades, Sacarés—Castañer J., Gelabert, Castañar III—Castañar II, Za mora, Mayol, Galmés, Arcas.
El primer tiempo terminó con 2 a 0 para los locales, por obra de Mayol y Galmés.
En el segundo tiempo permutaron sus

paestos Gelabert y Mayol, y también se mos¬ traron nuestros delanteros más peligrosos qne los de enfrente, marcando tres tantoe más, a pesar de que el Iberia se mostró también más codicioso y activo qne en el primer tiempo.
Lnció macho la labor del terceto defensivo
del Sóller. Estades y Sacarés formaron una pareja brillante y segara. Agalló detrás de
ellos intervino con acierto notable. Todos los
demás componentes del equipo actuaron asi¬ mismo muy bien.
El Iberia cansó muy buena Impresión, y ya decimos que con algo más de acierto y seguridad en su portero y alguna mayor de¬ cisión en el shoot por parte de su delantera, la victoria del Sóller no hnbiera pasado lógi¬
camente de nno o dos tantos.
Como fin de temporada y con el calor que ya está haciendo, podemos decir qne fué un buen partido.
Verbenas en el campo
Se nos dice qne próximamente los sábados y domingos por la noche se van a celebrar en el campo d’ En Mayol festivales de ver¬ bena, para cuya explotación se ha consti¬ tuido nna empresa de jóvenes aficionados.
A estas verbenas tendrán entrada libre
los socios de la S. D. S,
Los deportistas (amigos de la danza (que muchos lo suelen ser) están de enhorabuena,
Basket-ball
Según anunciamos, el pasado domingo contendieron dos selecciones locales, siendo un partido brillante y mny disputado.
Con dicho partido se presentaba de nuevo ante la afición local nuestro joven amigo Pedro Reynés, llegado hace poco de Francia al cual se debió, hace dos años, la introduc clon del básket en Sóller y en Mallorca, Pu¬ do darse cuenta de qne sus discípulos han hecho considerables progresos, y que en téc¬ nica y perfecta ejecución del juego ya van siendo alguien.
Venció la selección roja a la azul por 24 a 14,
Constituían las selecciones:
Roja: Rullán, Vidal, Pons. Alabern 12, Es¬
tades 12.
Azul: Vallcaneras, Suau II, Pedro Reynés 8, Juan Reynés 6, Rover!,
Como las prohibiciones federativas no re¬ zan para el básket, suponemos que se con¬ tinuará haciendo con equipos locales o de fuera, algún que otro partido.
Linnbsmak,

SOLLER

¡OIGA!... la

"A

CASA

SEÑORAS!! Novedad Sóller MA

IN

LE OFRECE,

ac SÉ

II
t¡
ONDULACIÓN

PERMANENTE

en
^HEWRY”

k
%
%

¡Jn gran surtido en dormitorios, despachos, comedores, sillerías, cuadros, alfombras, hules, lanas y todo lo necesario para la de¬
coración de una casa.
persianas, puertas, vidrieras, y todo lo concerniente al ramo.
★★*
Una moderna sección de sastrería y modistería con los úl¬

sfc JE ac a¿
sk

SIN CORRIENTE ELÉCTRICA SOBRE LA CABEZA
Completa y garantizada 20 Ptas.
em la Peluquería para señoras de
R. GALLARD

i
i
&
?/n.
55 ac:

timos modelos en trajes a medida, militar y niño.

TODO A PRECIOS LIMITADOS

Despacho: Luna, SO

Taller: San Jaime, 27

as %
le

Pida hora

ON PARLE FRAN9AIS
(Sur rendez-vous)

Rafcal© iglesias, 13

SÓLLER

1;
£

De Teatros
UNIÓN CINEMA
Fué estrenada en este local el sábado
último, proyectándose también en la noche siguiente la producción de la «Metro» La llama eterna, doblada en español.
Es este film todo amor. Un vlejecito,
lleno de rencores, relata la historia de sus
desgraciados amores. En la ceremonia misma de su boda, ¡a que iba a ser su es¬ posa fué muerta por un despechado pre¬ tendiente; un hijo de éste y la ahijada del anciano llegan a amarse y el film glosa es¬ tos amores, la oposición del viejo y la re¬
conciliación final.
Indudablemente la parte romántica de esta cinta es la mejor. El actor inglés Leslie Howart interpreta con gran sensibili¬ dad y finura al anciano, fiel siempre a su amada prematuramente muerta.
Los fragmentos que tratan de los amo¬ res de la joven pareja son de menos valor

rrolla en Palma, lo que le añade interés
para nosotros, si bien consideramos que no
se ha logrado del paisaje mallorquín, lu¬ minoso y bello, el partido que del mismo podía conseguirse.
En la interpretación destácase Brigitte Helm, saturando el film de aquel encanto impredsado que se desprende de su es¬ pléndida belleza.

Para estrenarse durante la próxima se¬ mana hay anunciadas las siguientes cintas:
Arsenio Lupln en la que aparecerán de nuevo juntos en la pantalla John y Lionel Barrymore.
Sobrado conocida es de todos la figura
fantástica del célebre ladrón de guante
blanco Arsenio Lupin, pero este film está llamado a causar expectación sin lí¬

Dos películas de gran éxito forman el programa que será presentado esta noche y mañana en «Unión Cinema*.

mites debido al primoroso trabajo que en sus respectivos papeles realizan los her¬
manos Barrymore, alternando con la bella

La primera titulada El dinero no es la Karen Morley actriz de relevantes cuali¬

felicidad, film cómico que divertirá plena¬ mente al espectador por la gracia del asunto y por el arte que en vivir sus inci¬

dades.
Un film que es a la vez fina comedia y apasionante narración de aventuras detec-

dencias pone el gran actor Frltz Kampers cuya actuación mantendrá al público cons¬

tlvescas, que pone la incertidumbre en nuestro ánimo y la curiosidad en nuestro

tantemente con la risa a flor de labio.

espíritu. Una película, en fin, de la glo¬

La otra cinta es nada menos que la gran producción de «Fllmófono» Las dos huer¬

riosa marca «Metro-Goldwyn-Mayer» que
ha realizado uno de sus más grandes films

fanitas, cuyo apasionante argumento ya ha sido llevado otras veces a la pantalla

|

de esta
mentos.

temporada

con

tan valiosos

ele-

COMUNICADO
El «Sindicato de Metalúrgicos de Sóller»
pone en conocimiento de los patronos del mismo ramo el siguiente Comunicado apa¬
recido con fecha 19 de Mayo último en la
prensa palmesana:
«Jurados Mixtos del Trabajo. Pequeña Metalúrgica.
Por acuerdo de este Jurado Mixto de Trabajo se recomienda a los patronos de su jurisdicción: Que de ser ello compatible con el normal desenvolvimiento de su in¬ dustria, concedan, dentro de los meses de Junio a Septiembre, las vacaciones retri¬ buidas correspondientes al año en curso, a todos los obreros con derecho a dicho be¬
neficio.
Palma 19 de Mayo de 1934.—El Secre¬
tario, Jaime Rebasa.—V.° B.° El Presi¬ dente, Gabriel Cabellas.»

humano y cinematográfico; tienen, pero, una soberbia interpretación: la bellísima Norma Shearer y el prestigioso Frederic

con clamoroso éxito y que ahora ofrece un doble interés por ser totalmente dialo¬
gada en español.

Calles de Nueva York, un film supercómico de ia «Metro» del que es protago¬ nista Buster Keaton y en el que se herma¬

Registro Civil

March bordan sus respectivos personajes. En conjunto La llama eterna es un

Las dos huerfanitas, es una de las
obras de la literatura francesa más conoci¬

nan la originalidad y gracia de la trama con la comicidad del célebre «Pamplinas»

NACIMIENTOS

film muy interesante y hábilmente reali¬ zado, al final de cuya proyección prorrum¬ pió el público en una fuerte ovación.
Incluía el programa la comedia cómica

das y que con distintos títulos ha sido tra¬ ducida a varios idiomas y llevada incluso al teatro; tanto en la comedia como en la
ópera ofrece al público un interés ilimitado

tanto más aplaudido cuanto más inexpresi¬
vo.
Hubo que casarlos, graciosísima co¬ media de la «Universal* creación de los

Día 9.—Catalina Pedro y María.

Mayol

Rlpoll,

hija de

Día IB.—María
Fernanda Bujosa Catalina.

del
Díaz,

Carmen hija de

Gertrudis Nicolás y

-

Piernas de perfil, interpretada con la
maestría peculiar en el impasible Buster Keatón,

El martes, en la función popular que se
viene celebrando todas las semanas en este
local, fué estrenado el misterioso melo¬ drama El caserón de las sombras, de la «Universal».

Tiene esta cinta una ajustadísima inter¬
pretación de sus principales actores entre los que sobresale Boris Karloff, quien caracteriza magistral y espeiuznantemente la figura bestial del personaje central, constituyendo una obsesión qae puso re¬ petidas veces en tensión los nervios de

gran parte del público.

La luz y la sombra están maravillosa¬

mente jugadas para lograr ese bascado

efecto de misterio y de terror.

Fué muy ía muerte

celebrado el film-complemento negra, interesante drama ame-

ricano, de moderno y perfecto tecnicis¬

mo, protagonizado por el intrépido y sim¬ pático vaquero Ken Maynard.

y la sublimidad de su asunto, tan exquisi¬ to, tan conmovedor y tan humano, se pres¬
ta como pocos a la realización de una pelí¬ cula extraordinaria.
La odisea de las dos pobres niñas aban¬ donadas en el bullicio de una gran ciudad como París, las persecuciones de que son objeto por parte de seres que, queriéndose valer de la orfandad en que se encuentran, tratan de explotarlas, tanto en su virtud
como en su desgracia, llegan al alms del espectador tan directamente, con tan pro¬ funda emoción que el público identifícase íntimamente con los personajes.
La casa Pathé-Natán ha puesto so¬ bre su pabellón uno de sus más honrosos
timbres de gloris, al llevar a la pantalla esta versión sonora de la famosa novela de Ennery.
Técnicamente puede decirse que Las dos huerfanitas, es una de las mejores cintas que ha producido el cine europeo, en la que no se ha eludido nada de cuanto
puede contribuir al éxito de una produc¬
ción.
En cuanto a interpretación, la bellísima

celebrados artistas cómicos Zazu Pitts y
Slim Summerville, y
El beso ante el espejo, de la «Univer¬ sal» enérgico y apasionante drama que presenta un tema de completa novedad, excelentemente ambientado; obra que ha merecido el nombre de «inmortal» por lo perfecto de su acción y tecnicismo. En¬ cierra este film un tal grado de perfección que ya no se puede pedir más.
Unase a ello el fondo de la obra y sus
personajes encarnados en Nancy Carroll, la atractiva diva; en Gloria Stüart, la im¬
prescindible en los momentos de emoción y belleza; Paul Lukas, el inspirador de auto¬
res y directores, y Frank Morgan, en su papel de abogado genial dado de bruces con la suerte trágica de su mejor amigo y la suya propia igual, y se tendrá aclarado el porqué del tan renombrado éxito de este
punzante drama.
VICTORIA - KURSAAL
El sábado y domingo se proyectó en es¬ te cinema, y también en el «Kursaal» el

Matrimonios

Día 11.—Juan Adrover Mari, rita Mayol Soler, solteros.

con

Marga¬

linDaíaAl1e1m.—aJnoyséMCayaoñ!e, llsaoslteMroasr.rolg, con Cata¬

Defunciones

Día
años, Día

7.—Bartolomé Vicens Mayol,
casado, calle de Quadrado, núm.
11.—Andrés Martí Morell, de 27

soltero, manzana 38, núm 204.

de 34 16
años,

Suscripción popular

lraarbeiseroractaieladpavodirud«laOa feSiceiohcscijioósnVaddreieol sB*inapfrobarertaruonssao, cddoae¬

fqcaoulemlepcfuaidñéoerevoniceDtilmdeaAsngetrloancdiiíaoadoC9 iafdrceecidABebnertreinl addtee,

1

1934

Suma anterior.

.

D. Vicente Moratal

.

...

D. Miguel y Francisco Ballester

Pesetas '
1.51545 5’OCh

ctfeuaselErlcnaooncmlaipnpsatlsaicanapdocaocisolhincepeísaoscr,doPe-laglertpomeatreinéstVraccoalolas,lessddeeelyehlasijluatdeerravónleon¬s¬ Pydeaeulml fHiillmlóornbdeeigsel,arc«ryeUadfcaei»lónsiEmdseptlárteiccléolaleWbdreiellyVcFóaomleriscnto-,

cJa> Por la
Jean Gabin.

escultural

Brigitte Helm y

deEspreosdtuecúcilótinmoeuxntrafoilrmdinsairnia,prbeiteennsrioenaelis-

Judo, PfbvoHueCterioodnagasstdruirácaotftoicbncrdoaaauanzjsonajulaadnndoteaeastcya.accmcidóeLáeensamnsióatdaneretrraraoedamlselyrotateíesectfxsoniicclmom iaenpslteeo,esnlsseitgicecneodiuoennmenstaveueo¬ans.

Rosine Derean encarna con infinita dul¬
zura y emoción la desgraciada niña ciega; Renée Saint Cyr tiene a su cargo el per¬ sonaje de la otra huérfana y a pesar de la gran creación que hace la primera, sabe ésta imprimirle tanta humanidad, que su labor puede parangonearse con la de la otra.
Interpreta el principal papel masculino el vigoroso actor Gabriel Gabrio.
Las dos huerfanitas es una película para todos los públicos, una película Ha mada a obtener el beneplácito de cuantos la vean y que llenará estos días el «Unión Cinema» a juzgar por la gran «rédame» de que viene precedida y por el inusitado interés con que es esperado su estreno en
esta ciudad.

film de la «Fox« La cruz y la espada, por José Mójica, y La gran jugada, de la «Warner Broas», por Loretta Young y Paal Lukas.
El martes se estrenó la prodacción de «Artistas Asociados» La máscara del otro, por Ronald Colman y Elissa Landi y la cinta «Fox» Hoop la, por Clara Bow.
En la noche del jaeves fué repuesto el film «Paramount» El hombre león, por Buster Grable y Francés Dee, y Vida
azarosa, por el famoso caballista George
O’ Brlen.
Esta noche serán estrenadas la película
«Fox» Jimmy y Sally, por James Dun y Claire Trevor, y la producción «Warner Bross» Barrio chino, por Ruth Chatter-
ton.

(Puerto Rico) D, Jaime Ballester, (Santo
Domingo)

Suma.

.

.

.

ÍOO'OO , 50’00
t.670’45

Unión de Derechas
Según lo prescrito en los Estatutos de esta Jesoul cndioetadmaGidne,gnoseedraícalon1ov5rodcdianeal arciaolo,rsriqesuneetñeo,sreeesnceeslolecbiloorascraáal vsJoo.SccRiaóaltullo,elrlradia3nla.ydsea3Jldaueslio4laednetasr1ed9ge3u4n.e— dnaEcplorinSmveeoccrraaettoacrroilaon¬.,

^-AT- TUrP JL

Semanario humorístico de fútbol. Venta: San Bartolomé, 17.

12 ocll&

ECOS

SOLLER
REGIONALES

Crónica Balear
Mallorca
Durante la noche del penúltimo jueves ee despeñó un automóvil en la carretera que tme Pollensa con el hotel Fcrmentor, en el lugar llamado «Mal Pae». El coche cayó al «nar. Dado que el lugar en que cayó es Inac¬ cesible por tierraf tuvo que acudir desde la ÍD&hia de Pollensa una canoa automóvil con las autoridades judiciales, la que tuvo que <lar un gran rodeo..
El coche estaba en el mar y destrozado, y próximo al mismo había el cadáver del chófer, Bartolomé MIr Palmer, de 20 años, <¿ue prestaba servicios como conductor en
el hotel Formentor, También se ha encon¬
trado el cadáver de una mujer, de unos 50 «ños, que ha resultado ser la madre de aquél. También pereció un niño de 10 años, jhermano del primero, cuyo cadáver fué bailado en la noche siguiente por unos pes¬
cadores en las inmediaciones de Oala Boca
alendo después conducido al cementerio de
Pollensa.
En el Congreso se dió cuenta del proyecto
de comunicaciones marítimas entre Baleares
y la península, en el cual se suprime la línea entre Palma y Tarragona. A esto ha obede¬ cido que el Alcalde convocara a una asam¬ blea de fuerzas vivas, en cuya reunión, ade¬ más de solicitarse el que no se suprima la referida línea, se pidió que se establecieran otras dos líneas de vapores, ana con Barce¬ lona y otra con Valencia. Seguidamente se cursaron telegramas de este sentido y se ha concitado el apoyo de todos los alcaides de les Ayuntamientos de Baleares.
Las Cámaras de la Propiedad Urbana, del Comercio y Agrícola han telegrafiado al Go¬ bierno y entidades similares de Barcelona y Valencia pidiendo apoyen las peticiones re¬
lativas a las comunicaciones marítimas en el
sentido que queda Indicado ,
Por el Alcalde de Algaida, en el momento en que, en la sociedad «La Unión», se cele¬ braba una conferencia en la que tomaban parte diferentes médicos de varios pueblos, ordenó la suspensión, como así se hizo, sin que ocurrieran incidentes. En el local había
tinas tres mil personas.
Ei jueves de la anterior semana, por la noche, a las ocho, el ilustre sociólogo Fray Jocó Gafo, dominico, diputado a Cortes por los Sindicatos de Navarra, dió una charla eóclaL eu el Centro de Acción Obrera (Zaveiiá, 17) de Palma a los directivos de ios
Sindicatos de la Federación Profesional de
Acción Obrera, dándoles orientaciones prác¬ ticas para la buena organización de los
Sindicatos Profesionales.
Eu la noche de viernes, también a las ocho, dió otra charla para ios socios y sim¬ patizantes con la causa social.
Ei diputado señor Fons ha manifestado que el dia 27 de Junio fué firmado por el
ministro de Obras Públicas el decreto auto¬
rizando a la Compañía de Tranvías Eléc¬ tricos para construir el ramal dei puerto,
cCOmo una derivación de la línea general.
Ei sábado último, día 7, el Excmo. señor D. José tiocías y Gradolí, Decano del Colegio ^Notarial, eminente figura del foro y de la po.itica, fué objeto de merecido y afectuoso homenaje con motivo de la celebración de
«us Bodas de Oro con el Notariado.
Ei Colegio Notarial organizó diferentes, actos, entre ellos un banquete que se celebró en dicho dia. Además, al señor Socías se le entregaron un artístico pergamino e insig¬ nias del Notariado, que le fueron ofrecidas por el decano accidental don Pedro Alcover.

El sábado anterior, por la noche, se cele¬ bró con gran éxito la segunda de las verbe¬ nas que la pujante sociedad «La Veda» ha organizado en la actual temporada estival,
Tuvo lugar en el Balneario Ciudad Jardín, que estaba profusa y artísticamente ador¬
nado e iluminado.
Poco antes de la hora anunciada, una larga caravana de coches llenaba la am¬ plia avenida lateral del Balneario, prueba del gentío que allí se congregó.
Numerosas parejas llenaron la pista del Balneario que rindieron culto a la danza
hasta avanzada la noche.
Los «cossiers» de Montuiri realizaron sus
danzas ancestrales del más puro sabor ar¬ caico en la terraza del Hotel y en la pista, las que fueron curiosamente presenciadas, y muy aplaudidas.
Las marionetas «grand guignol» (teresetes) fueron también muy celebradas.
Puestos de churros, tíos vivos y otros daban su neta típica a la fiesta.
También se vió muy concurrido el Res¬
tauran!.
La piscina recién construida también se vió muy visitada desde el comienzo de la fiesta, tomando asiento numerosas personas en el corredor que la bordea.
A las doce se celebró en la misma el anun¬
ciado festiva! de natación, realizándose diversas carreras de estilos que fueron pre¬ senciadas por numeroso público, que aplau¬
día a los nadadores.
También fueron muy vistosos los fuegos artificiales y la traca final.
Hubo un servicio especial de ómnibus y golondrinas para transportar al numeroso gentío que allí acudió.
La pujante sociedad «La Veda» puede añadir un nuevo éxito a los ya alcanzados, por lo que sus organizadores y la dirección del Balneario y Playa Ciudad Jardín fueron muy felicitados.
El lunes por la mañana; conforme tenían anunciado, se declararon en huelga los obreros del gremio de metalúrgicos, que en total lo componen unos 350.
El señor Gobernador manifestó que la huelga hasta ahora se bahía desarrollado dentro del mayor orden.
Intervino en la misma el Delegado del Trabajo, señor Sancho, cuyo organismo es
el llamado a intervenir en estas cuestiones.
Según los datos por ei Sr. Gobernador recibidos, el paro no es completo, pues al¬ canza alrededor de un 60 por ciento de los
obreros.
La huelga, añadió el Sr. Manent, como ya se ha dicho, es por solidaridad coa los obre¬ ros que fueron despedidos de la Fundición Mallorquína, en cuyos talleres acudieron a trabajar la mayor parte de los obreros
de los mismos.
Además piden la jornada de 40 horas y un aumento de una peseta en el jornal.
Añadió que ha dictado las medidas opor¬ tunas para garantir la libertad del trabajo.
El señor Alcalde de Campos del Puerto ha recibido por conducto de D. Juan Alón BaUester una atenta carta del Diputado a Cor¬ tes don Pedro Matates, acompañando un
oficio del señor Director General de 1.a En¬
señanza, en el cual le eomunica haber con cedido ai Ayuntamiento de su Presidencia, para construcciones escolares, una subven¬ ción de 168.000 ptas.

MÍE!

1LLAMIEAL

El Ayuntamiento de Campos está de enho¬ rabuena por dicha concesión, que le permi¬ tirá ver realizando su propósito en materia
de enseñanza.
El domingo último, a las diez de la maña¬ na, tuvo lugar la inauguración de la Es¬ cuela de Son Españole!, bello e importante grupo escolar de ocho secciones, proyecto del arquitecto don Guillermo Forteza, sien¬ do el cuarto de los nuevos grupoB escolares construidos por el Ayuntamiento de Palma.
Seguidamente, a las once, fné inaugurada la semi-colonia permanente de la Cuaren¬ tena, obra cumbre desde el punto de vista educativo, sanitario y social entre todos los proyectados por la Comisión Municipal de
Cultura.
Dichas inauguraciones revistieron gran solemnidad, asistiendo el Inspector General de Primera Enseñanza, Sr. Sainz, quien ha¬ bía llegado el día anterior, procedente de Madrid, y nuestras Autoridades, habiendo
también el señor Alcalde invitado al vecin¬
dario por medio de un bando para que se asocie con su presencia a estos importantes
actos.
La «Sociedad Arqueológica Luliana», ani¬ mada por el éxito de la excursión cultural a Ibiza realizada hace un año, organiza para el día 23 del corriente, una expedición pa¬ ra visitar los monumentos arqueológicos y
las bellezas naturales de la vecina isla de
Menorca. Los socios de la Arqueológica y respectivas familias, a quienes interese to¬ mar parte en la mentada excursión pue¬ den pasar por el domicilio de la Sociedad (Almudalna, 8), donde estarán de manifiesto

las condiciones, precios y calendarlo de aquélla, hasta el día 20 del corriente mes.

El domingo último, organizada por el Centro Regionallsta, se llevó a cabo una excursión marítima, a bordo del pailebot «Cala Mondragó», al Torrent de Paréis, asistiendo más de doscientas personas. Al llegar a la caleta de Santa Ponsa, dicho buque fondeó frente a la cruz monumental
que conmemora el desembarco, en aquellos lugares, de Jaime I el conquistador. Allí se oyó misa, y después el abogado don Pable Alcover pronunció un discurso alusivo a aquel hecho histórico.

El Importante rotativo barcelonés «El Día Gráfico», ha organizado un viaje de turismo desde Barcelona a Formentor, con la mo¬
tonave de la Transmediterránea «Ciudad de
Palma».

Este tendrá lugar mañana, domingo, dia 15, y se efectuará de día. Este viaje tendrá combinación coa la primera etapa de la gran regata crucero internacional del Mediterrá¬
neo.

El «Ciudad de Palma» costeará toda la

costa brava de la Isla de Mallorca y fondea¬ rá en la bahía de Formentor, donde desem¬ barcarán los viajeros.
Se emprenderá el viaje de regreso a Bar¬
celona al amanecer.

A bordo se celebrarán importantes fiestas, sobresaliendo una verbena que para el viaje de regreso se tiene organizada.

i-

o~

PLAYA DE SÓLLER

Se vende solar grande, punto más céntrico,
Para informes en esta Redacción. Anuncio
n 0 42.

¡ Ff^UITS et Pf^lMEURS: Expéditions pour tous Pays ■
CERISES - BIGARREAU - REVERCHONS - PRUNES - PECHES - ABRICOTS - POIRES - POMMES, etc.

■

Ancienne Maison Clayet et C.e fondée en 1882

EL señor Gobernador ha publicado un «Bo letin Oficial» extraordinario en el que se
Inserta un extenso decreto del Ministerio de
Agricultura relativo a la revalorización dei trigo y fijando laB tasas que han de regir en )«8 diferentes etapas de la campaña.
El mercado nacional de trigos se sujetará
obligatoriamente ». los siguientes precios, pa¬ ira cada cien kilos de dicho cereal, en los su¬
cesivos meses que se indican: Durante los meses de julio a diciembre
próximos, ambos inclusive, regirá el de 50 a
55 pías.
Durante los meses de enero y febrero de 1935. el de 51 a 56 ptas.
Y durante los meses de mayo y junio d© 1935, el de 53 a 58 ptas.

¡CLAYET & CARRASCO!

Successeurs

S, A, R. L. 90.000 Frs,

Adr. Télég.: Clayet - Primeurs - Lyon

&, Rué Merciére. LYON

g

5

FVuits do 1.®r Choix do la Vallóo du Rhone

5

Emballages tres soignés Emballages retournables et non retour-
nables,

Téléphone: Franklin 43 08

Compte Cheque Postal 589-22

H

R. C. Lyon B. 9392.

I

SOLLER

Expédition en gros pour tous pays
F"ruits et légumes

Maison A. BOULET

L\_c une cíes plus anciennes

la región

67, Quai Pierre-Scize-YO Ni

SERVICIO DE AUTOS
BARTOLOMÉ CELIA
Calle Castañer, 4 — SOLLER

SPÉCIALITÉS: Fraises, bigarreau, griottes, groseilles, cassis, framboises, prunes peches, abricots, poires Williams et autres.
Tous fruits et légumes de toutes provenartces

Adrésse télég: Boulet-Pierrescize-Lyon

Téléph: Burean 33-78

TARIFA

Viaje a Palma (Para ir a esperar o a despedir el
vapor
Viaje a Lluch .

25 Pesetas ’50 »

SERVICIO MARITIMO, FIJO Y QUINCENAL
Entre los puertos de Sóller, Barcelona y vice versa

POR EL VELERO A MOTOR

VIRGEN DOLOROSA

ADMITIENDO CARGA

FLETES REDUCIDOS

Salidas de Sóller para Barcelona: Todos los días 10 y 25 de cada íes

Consignatario en Barcelona: D. Bartolomé Oliver—Cristina, 5 Para más informes: en Sóller, D. José Forteza—Mar, 7.

Para los demás itinerarios consultar precio

ENTREPOTS D’ORANGES, CITRONS, MANDARINES&GRENADES

}jj

KXPEDITIONS eí EXPORTATíONS en FROITS, PRIi URS et LEGUMES

|

FRUITS FRAIS ET SECS

íJEAN CASTAÑER

EXPEDITEUR

18-et 22, Grande-Rue VALENCE-sur-RHONE

Adresse Tólégraphique:

TELEPHONE 8-01

^ CASTAPRIM VALENCE

^

Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros
Retiros Obreros
En las oficinas de la «Caja de Pensio¬ nes para la Vejez y de Ahorros», Plaza de la Constitución, 19 y 20, se ha recibido la orden de pago, por los conceptos que se expresan, a favor de los obreros ins¬
critos en el Retiro Obrero que a con¬ tinuación se detallan:
Bonificación reparto recargo
herencias
D,aRosa Monfort Trias, del patrono don Jaime J. Joy Castañer y D. Gabriel Ca¬ ñáis Colono, del patrono D. Miguel Martí
Oliver.
Seguro de Maternidad
D.a Francisca Roig Coll, del patrono Sres. Rullán y Mayol, Doña Margarita Paris Castañer, del patrono D. Vicente
Alcover Colom.
Dichos beneficiarios pueden presen¬ tarse para el cobro en las mencionadas oficinas, debiendo exhibir los resguardos y documentos correspondientes.
Bibliotecas Públicas Gratuitas
Durante el mes de Junio las 13 Biblio¬ tecas públicas gratuitas que la «Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros*
tiene establecidas en las Islas Baleares
han prestado sus servicios a 15.033 lec¬ tores clasificados en la forma siguiente: 7.254 hombres, 3.048 mujeres y 4.731 ni¬
ños.

Las materias escogidas para su lectura o estudio han sido: Libros de niños, 4.393; Obras Generales, 1.743; Filosofía, 260; Religión, 224; Ciencias Sociales, 389; Fi¬ lología, 322; Ciencias Puras 516; Ciencias Aplicadas, 709; Bellas Artes, 501; Litera¬ tura, 6.835; Historia y Geografía, 984.
En total han sido consultadas o estu¬ diadas 16.876 obras.
SG OFRECE PARA TRABAJAR
en un café-bar joven iibre del servicio mili¬
tar conoce francés e italiano. Para Informes en eBta Administración. Anuncio n.° 41,

CREPE SATIN - Seda Artificial

para abrigos, varios colores, y otros artículos fanta¬

sía; así como en algodón, driles en variedad de clases

: : : se liquidan a precios reducidos. : : :

B. FRONTERA PIZÁ y C.a
s. en c.

Calle Quadrado n.° 8
SÓLLER.

Exportación de naranjas, ^andarinas, limones y demás /rutas durante todo el tienripo de! año
FRANCISCO PONS
SÓLLER (Mallorca) Telegramas: F. PONS Teléfono 27 Marca registrada 811 F. P.
Aceite de oliva superior en latas de ÍO kilos
Los envases se confeccionan en todos los tamaños y con gran solidez por tener fábrica propia

4

SOLLER

Exportación al Extranjero Naranjas, Mandarinas -

FRANCISCO MOL

ALOIRA (VALENCIA)

CASA FUNDADA EN 1912

Telegramas: FIOL-ALCIf^A Teléfono, 91

Apartado de Correos, 9

Especialidad en naranjas de clase selecta y sanguinas ovales, finas y doble finas

MAIfilOST

FHIIÍ1N F»Alfil SBC» PRIIBUBS
D’ EXPBDITION, COlIKISfilIOl,

TBÁSfilIT

LA MORABITA

IMPORT AT10N

LLOC

BARTHELEMY COLL D1RECTE

MARQUE DhPOSÉE

3, Place Notre - Dame - Du - Moni, 3

Narqai B. C. DEPOSÍI

Téléphone { S°anBueRl tl'.H

MARSEILLE

TÉLÉGRAMMES: LLOC MARSEILLE

MAISON D’ ACHATS POUR LES DATTES A TOUGGOURT - ALGERIE : : : SPECIALITE POUR LES EXPEDITIONS PAR WAGONS COMPLETS : : :

ARACHIDES, BANANES, DATTES

ZToo
IBarreHo.l

CASA COLL CALLE FÜSINA, 15

Teléfono,
3. R. 1360

-^-CALEFACCION-^
CENTRAL V ROR RISOS
para quemar Carbón * Leña y Cáscara, o Aceite Pesado
Material IDEAL, CLASSIC V OTROS
LA TERMICA S. A.
BARCELONA - PALMA - MADRID Delegación para Baleares: D. José Casasnovas.—Calle de Santo
Domingo, núm. 24.—Teléfono: 2221. Avisos en Sóller: D. Emilio Armengot.—Calle de la Fortuna, 19.
PRESUPUESTOS GRATIS
Uás de 350 instalaciones, en la isla con referencias inmejorables

ÜIDDOTÉCIDÜ DE EMITAS DE IA
*E€ICN ^kB.EMCIAMA’

COMMISSION-CON SIGN ATION Expédltion® de Frults et Prlmeurs

A. VILLEDIEU

18, Rué Tiquetonne

(Halles Centrales)

PARIS

30 60
Téléphone: Central 80I6) Jour et Nuit