JO L (2* EPOCA) UBI, 2453
JO L (2* EPOCA) UBI, 2453
'

SOLLER

SABADO 31 M MARZO DE 1934

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbona

IT

-

—-

■■

-

"r .

...

■

—---i: : t .t

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n .• 17.-SÓLLER (Baleares)

..

=l-~ .t

=5 :

,

.

'■

.-—i::., .

.

„ vaa

Eri"dits et

cL’ .Algerie

Maison

MICHEL BERNAT
6, Rué Lamartine
ALGER
Succursalcs: AÍN-TAYA, ZERALDA
Exportation de
Pomrnes de Terre Nouvelles, Carottes et Artiehauts
FRUITS FRAIS & SECS-PRIMEURS

COLL, MICHEL & CASANOVAS

44, Cours Julien, = I & 3, Rué Riscatoris MARSELILLEI

Télégrammes: Colmicas

rÉLÉPH0NES I coubert 37 -

— —o—Os- O

-

BAN AN ES
Seule Maison en France possédant un Service Maritime Spécial Direct par Vapeurs Fruitiers lies Canaries-Marseille-Nice.

ORANGES
Service Maritime Spécial par nos voiliers a moteurs les plus rapides desservant les ports de Marseille, Toulon et Nice.

Succursales á:

NICE

1, Rué Saint-Franpois de Paule.—2, i<ue Saint*Fran$ois de Paule.
—1, Rué du Cours.

Téléphone 818-21

Adresse Télégraphique: COLMICAS

TOULON

8, Place Louis-BIanc

Téléphone 21-72

Adresse Télégraphique; COLMICAS

2

s SOLLER

HOTEL FALCON Barcelona
En la Rambla del Centro y Plaza del Teatro CASA FAMILIAR - AGUAS CORRIENTES - BAÑO?
CALEFACCIÓN - ASCENSOR
Teléfono interurbano en todas las habitaciones

FRUITS FRAIS ET SECS-PRIMEURS

J Spécialité de
| D A T T E S,
f BANANES, '*í.TS

** ”

FIQUES,
ORANGES,
CITRON S

Í LLABRES PÉRE ET FILS

é t

11 et 15 Coiirs Juiien (ansienneient SI Sariíalü)

Jk
$

Adress# télé raphiqn#:
JASOMERI MARSEILLE

MA RSEILLE

TÉLÉPHONE
21-18

TólÁa'rammpis: ABEDE Marsoille

Téléphone C. 15-0 4

%

mPOBTATION EXPOBTATIOST

S

MAISON RECOMMANDÉE

J

pour le groa marrón doró BT OHATAIGNE, noix Marbo ^

♦

et come fraiche et sóche.

♦

♦ ♦

EXPÉDITION IMMEDIATE

#
4

♦

♦
i

Pierre

Tomas

¡

8 Rae Cayrade DECAZEVILLE (Aveyron) |

m—<—>♦♦♦♦♦♦♦—ü—tttil

•t

e«

IMPORTATION; EXPORTATION *

SFHUUTÍ n BAIAI18 IT SARIS
mms mis n síes

J. Ballester

Ü
®d

•. mu© €rndére. -

Adresse télégraphique: Hormiga Marseilíe

Téléphone Permanenf 8-8

Ü
••

FRUITS FRAIS, SEOS & PRIMEURS
ORANGES-BANANES
EXPORTATION ■ COMMISSION • CONSIGNARON
B. Arbona & ses Fils
¡g MICHEL ARBONA FILS
SUCCESSEUR
92-104, Cours lulien - MARSEILLE

f ALMACÉN DE MADERAS f Somier* ds inmejorable calidad

§i Carpintería movida a vapor

I ESPECIALIDAD EN MUEBLES.
*

«f

PUERTAS Y PERSIANAS

k lisnel tole»
%
j¡
| Calles de Mar y Granvia
k O L L E E( - (Mallorca)

con sujeción i los siguientes tama-
ños:
ANCHOS

1?
a
s
%s

De 0‘60 a De 071 a De 0‘81 a De 0*91 a De 1*01 a De 1*11 a De 1*21 a De 1*31 a De 1*41 a De 1*41 a

070 m. 0‘80 m. 0‘80 m, 1‘00 m. rio m. 1*20 m. 1*30 m. 1*40 m. 1*50 m. 1*50 m. S plnu

l

FRUITS FRAIS - FRUITS S E C S - PRIMEURS

Ripoll Importation

| |«# g 1 1 1 &M#

TÉLÉPHONES:
dureauxet Magaslna: Colbert, 21,50 et Inter 121 Quaí ds Débarquement: Colbert, 31.50

61, Cours Julicn, 61
A R SEH.LE

c. Exportation
Télégratmnes: RIPOLL • MARSEILLE

Importation directe d‘ orauges des meilleures zones de Valencia par:
UNION et Yoiliers i moteir NUEVO CORAZON, PROVIDENCIA et SAN MIGUEL

á destination des ports de
MARSEILLE, SÉTE, TOULON, CANNES et NICE

Téléphone|9.72

Succursale a Sáta:

MAISON c“c IBERIA 77

19, Avenue Victor-Hugo

Télégrammes: IBERIA SÉTE.

STcSí Maison “Valencia,, J canSI* Maison “Hispania,,

3 8, Cours Saley

1 bis Marché Forvills

TÉLÉPHONE 42-28

Télégrammes: VALENCIA NICE

TÉLÉPHONE 20 57

Télégrammes: HISPANTA-CANNES

AÑO L (2.a EPOCA) NUM. 2453
/

SABADO 31 DE MARZO DE 1934

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbona

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n,° 17.-SÓLLER (Baleares)

SS§ 9SSSS?

$555$? ÍSSSS $gs§S $3§SS?

Mf/j

ín^jj

KVJMJ iVM^j

falleció en esia ciudad el viernes día 23 de jVíarzo de 1934
A LA EDAD DE 58 AÑOS HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
Sus atribulados esposo, D. Vicente Enseñat; hermanas: D.a Lucía, D.a Margarita y D.a María; hermanos políticos: D. Pedro Crespí, D. Miguel Noguera, D.a Isabel Enseñat, D.a María Rullán y D.a Catalina Magraner; sobrinos, primos y demás pa¬ rientes, participan a sus amigos y conocidos esta dolorosa pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada, por lo que les quedarán agradecidos.
iMilllili

Falleció en esta ciudad el dia 39 de Marzo de 1934
A LA EDAD DE 70 AÑOS
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
Sus apenados esposo, D Jerónimo Rullán Bauzá; hijos, D.a Francisca y don Andrés; hijos e hijas políticos; nietos; hermana; sobrinos, primos y demás pa¬ rientes, participan a sus amigos y conocidos esta irreparable pérdida y les suplican ten¬ gan el alma de la finada presente en sus oraciones, lo que recibirán como un es¬ pecial favor.

SOLLER

L’ HORA DE LA FEINA WMmrwmm

D’ engá que en el cel de la patria apa regueren les primeres clarors de lliber íaí en acabar se I’ época dictatorial, se'ns presenta a tots aqüells que treballam per aconsegüir el desveíllamení de la nostra ierra un dubte punyení: Quin camí seguir en endavant per millor abas¬ tar ei nostre objecíiu? Davant nostre s’ obna un entreforc misteriós: un tirany menava cap a la política; 1’ altre, vers la culiura Quin era el més escaient i efi cag per arribar més aviat al ressorgi-
ment de I’ ánima de Mallorca?
«De cultura, cal fer ne sempre, intensament -ha dit Joan Esfelrich—i de po lít ca caldria no deixar de fer ne mai». 1
un aifre escripfor—Rovira i Virgili—ha afegit: «La política dona extensió popu¬
lar ais moviments; la cultura els dona
profund'tat». Quina posició adoptar da vant aquesta disyuntiva? Es possible ais mallorquins, amb la tradicional indolén cia nostra, seguir alhora la doble i ne¬ cesaria acció patriótica?
* **
Es ben viu encara 1’ exemple de Cata¬ lunya, on la tasca cultural precedí, i de molt, Pacfuació política, preparanf-li el terreny perqué el poblé anas recobran! la consciéncia de la seva personaliíat histórica. Ara tot jusí fa cent anys que comengá el renaixemenf espiritual de Catalunya amb la publicado de 1’ Oda de N’ Aribau. Les primeres acíuacions polítiques no vingüeren, pero, fins a principi del segle presenf. amb I’ esforg abnegat del Dr. Robert.
A Mallorca, per desgracia, ens frobam en forma que gairebé tot, salvan! unes poques excepcions molt honroses, está encara per fer. Es possible, dones, en
les nostres circunstáncies, realiízar al¬ hora les dues feines paraHelament?
No hem iniciat encara, com aquell qui din, la conquista de 1’ ánima popn-
lar embrutida i insensibilitzada per uns
quanís segles de propia renunciado i peí tret caracterísfic de la nostra gent qui avantposa sempre lo extern a lo propi, i enlloc d’ escampar la bona Uavor
de la causa renaixentisía de la nostra
térra dins tots els camps polííics i so dais i fer que tots els mallorquins senfin de bell nou P orgull del seu liinatge, ens dividim abans d’hora, cercant maíiízacions prematüres que no duen a altra banda que a distreure'ns de la fei na primordial, que hauria de constituir la feina de tots els mallorquinistes, i només serveixen per esterilitzar els estor¬ bos aíllats que realitzen alguns patrio-
tes benemérita.
Se’ns dirá que avui, davant la complexitat deis problemes actuáis, és difí¬ cil la convivéncia d’ elements heterogenis, i que a Catalunya maíeix han hagut de separar-se aqüells qui davant les qiiestions polítiques, socials, rel'gioses tenien pensaments divergenfs Aixó seria exacíe si no fos que a Catalunya
la diversificado 'deis catalanisíes ven¬
gué quan la feina básica del desvetlla* ment del poblé esfava ja ben avanzada. Fa tot just onze anys que comengá la disgregació de les hosts aplegades per
Prat de la Riba i fins aleshores bé con
visqueren plegáis els catalanisíes de
totes les tendéncies.
1 és qüe quan hi ha un ideal comú aqoeil ha d’ésser 1’agluíinant principal

qüe ha d’ ajontar les voluntáis per da-
munt tota altra diferenciació i ha de fer
possible la toleráncia de tota aquella altra cosa qui no sia essencial.
***

Al nostre entendre, no sois és conve-
nient sino imprescindible dur a cap al mafeix temps la doble feina política i cultural si volem que sia fecünd i eficag el moviment mallorquinitzador. A Ma Horca, la Política i la Cultura son i se¬
rán per molí de temps dues feines inse¬ parables i igüalment necessáries. Sense la cultura, i la cultura autóctona, la po¬ lítica és un simple joc de baixa qüaliíat per repartír-se el poder i I’influéncia. Sense la política, la cultura no seria altra cosa que un entreteniment floralesc, inofensiu i provinciá En canvi, totes dues plegades, poden fecundar se mútuament i esdevenir la forga impulsiva per aconseguir en pocs anys el recobrament de la nostra personaliíat.
La política i la cultura de Mallorca no poden ésser més que iníensament i profündament mallorquines. Sense aquesta característica estimulant, no serien una
i altra més que simples espiáis sense cap ideal a aconseguir i sense gens d’ eficácia en la massa del poblé.
Política de Ilogaret, al servei d’ un cappare madrileny, no ens interessa. No es tracta aquí de demanar almoina a ningú, ni de teñir bo amb un personatge influent perqué ens adobin Ies carreteres ni perqué ens posin un vaixell diari amb Barcelona. Cal, més que aixó, despertar en cada un deis mallorquins la cons¬
ciéncia de la nostra existéncia com a
poblé que sent i vol viüre la seva propia vida, que es vol regir ell mateix i vol conservar una fesomia ancestral qüe el diferencia deis altres pobles.
I una cultura que no sia 1’ elevació de la nostra geni, sensibilitzar la perqué no li sien exferns els problemes de 1' esperit, fampoc no ens interessaria. La cul¬ tura que fos sois un ressó de Ies tertu¬ lies liíeráries del vértex peninsular, una copia servil i simiesca d’ aquella famosa cacharrería, sense I’ alé creador de la
nostra personalitaf, ens faria més nosa que companyia, i hauríem de combafre-
la com a un nirvana morbós i esterilif-
zador. La nostra cultura ha de crear se
en P entranya viva del nostre poblé i ha de presidir tot el seu expandimení per¬ qué sia prolífica i eficag
Per a tots aqüells que sentin cremar dins el pit la flama patriótica i es sentin impulsáis a P acció constructiva per edi¬ ficar la nostra ciutat futura, ara és hora d’ enquadrar-se dins les organitzacions més adienís amb el seu carácter. Qui íengui coratge per dür els seus ideáis al carrer, a conquerir Ies mültituds anheloses de compartir-los, que es disposi a la lluita política. Qui es sentí més atref a la feina de laboratori, a P obra pacífica i lenta de P acció cultural, que engrossi l¿s hosts docents i vaja escampant la
seva benfactora influéncia a P entorn del
seu radi de íreball. Les dues feines són
igüalment necessáries i meritóries. Pero cal acabar amb aquesta apatía que fins ara ens ha sübmergif en un dolce far-
nieníe mentre d‘ altres activiíafs han
vengüt disputant-se el predomini de P opinió.

VILL ARREAL

Davant el panorama polític qui s’ acia reix, passades les íorrentades republi cana i dretista qui han caracterifzat les dues époques posteriors a la dictadura, ha arribat el moment de posar nos tots
a la feina.—1 de valeníl— Hem de res-
pondre a la pregunta: Política? Cültu ra?, amb P aportació individual i intensa a P activitat que més s’ adigüi amb el nostre temperamenf. Sia quina sia pero, la nostra preferéncia, llencem-nos-hi amb ímpetu i coratge, que P avenir será d’ aquell qui sápiga desplegar majors energies, i mostri en P acció un major
anhel de triomfar.
Som a una hora propicia per empen¬ dre sériament la feina d’ incorporar Ma Horca a la vida deis pobles ressurgents. Si la deixávem escolar sense profit, ens faríem indignes del moment trascenden¬ tal que comengá a albirar-se i la Patria dolorida podría fer-nos-en amarg refreí.
Miquel MARQUÉS COLL.
(De La Nostra Terra).
CUARENTA AÑOSÍ ATqÁS
31 Marzo de 1894
El domingo y lunes últimos, fiestas de la Pascua de Resurrección, en la plaza de toros de esta villa hubo dos corridas, y es por demás decir, sabiendo los muchos oficionados que aquí hay a esta clase de espectáculos, que en cada una de las tardes llenóse por comple to dicho local. Por el diestro Blanquet y su cuadrilla se torearon vacas de la ganadería de Son Sant Martí, única en su clase en esta is la. Fueron capeadas y banderilleadas dos de dichas reses y se simuló la suprema suerte en ambas. Se terminó la función con dos moji¬ gangas que hicieron las delicias de la gente menuda... y de no pocos grandullones además.
El martes y el viernes de esta semana se administró, respectivamente, la Santa Gomu nión a los enfermos del casco de la población y de sus afueras que, rendidos por la enferme dad o por los achaques de la vejez, no habían podido por sí mismos cumplir con el precepto

pascual. El acto revistió la solemnidad de eos tumbre, y los enfermos que recibieron la Santa Eucaristía fueron seis en el interior de la villa y diez y nueve en sus afueras.
Con el objeto de visitar la costa Norte de esta isla llegaron el jueves próximo pasado los Sres. Maura, Marqués de Ibdrra, Torres Villanueva, Sánchez Guerra, Bosch y Guasp, hospedándose en la casa del Sr. Pons Ayer, y después de haber cesado la lluvia, salieron pa¬ ra Lluch por el camino del Barranc.
Después de dos días de un fuerte viento, que ningún bien debe de haber producido a la pe¬ queña cantidad de fruto que queda en los na¬ ranjos, el jueves pasado empezó a caer una llu¬ via que duró hasta las primeras horas de la mañana del día de ayer. A la hora en que es¬
cribimos continúa lloviendo.
Deben de haber mejorado los precios de la naranja en la vecina república, por cuanto se ve algún movimiento de embarque, después de unos cuantos días de calma completa. Contri¬ buye además a este aumento el tercer pedido del dorado fruto que, con destino al Mar Ne¬ gro, ha de conducir el vapor «Balear» de la «Sociedad General Mallorquína*. Importáoste pedido 500 cajas, y de celebrar sería que la más importante producción agrícola de nues¬ tro suelo encontrara por aquellas apartadas regiones un nuevo y ventajoso mercado.
El Director del SóLLER, D. Juan Mar¬
qués Atbona, pasa por uno de esos dolorosos trances que llenan de pena y dolor una fami¬ lia. Después de larga y penosa enfermedad, ha fallecido en la madrugada de hoy su hijita María, hermosa niña de nueve meses, encanto de sus desconsolados padres y demás familia.
Importa por todos conceptos lo recaudado por esta Aduana en él mes que fine, la canti¬ dad de 522‘09 pesetas.
Mañana se celebrará en la barriada del
Puerto la fiesta que anualmente dedican sws habitantes a San Ramón de Penyafort. Se¬ gún noticias, se encargará del panegírico nuestro amigo el joven y elocuente orador sa¬ grado D. Bartolomé Pons, Pbru.
Comprarla
casa en el Puerto de Sóller.—Ofertas en esta Administración. Anuncio t.° 32.

DOTACION de NARANJAS y MANDARINAS
AKIRA TELEGRAMA/ "RABELIA/. arsíy, r\\? 3 5.
lA,

SOLLER

5

LA IGLESIA Y LA REPÚBLICA

jira de coocordia... y otras cosas

¡Qué manera tan poco cristiana, «vále¬ me Dios», de asistir, aún en concepto de

simples espectadores, no digo ya de acto¬ res, al desarrollo de los acontecimientos!

Si los preside la Providencia con dominio absoluto, pues «sin su concurso—palabra del Evangelio—no se mueve una hoja del árbol, ni cae un cabello de nuestra cabe¬

za», ¿qué sentido cristiano puede tener
la desorientación o el enervamiento fren¬

te a las adversidades, del género que

sean, privadas o públicas? Qui perd el seu, perd el seny. Muy bien;

pero a los verdaderos hijos del Padre que está en los cielos, ¿puede nadie arrebatar¬

les lo esencial de su divino patrimonio?

«No temáis aquellos que pueden matar

el cuerpo, mas el alma no pueden ma¬ tarla». ¡Oh, el exorcismo del Evangelio

a cuántos ciegos, de la misma casa de

Dios, tendría que iluminar aún, y a cuán¬

tos poseídos del morbo pesimista tendría que restituir la libertad cristiana de mo¬
vimientos!

Por haber escrito en mi primer artículo

para La Vanguardia que «el monopolio antipatriótico de la cultura en España cesará, si llega a implantarse, el día que se alargarán las manos la Iglesia y la República»; y por añadir que «colum¬ brando este futuro, acaso no tan lejano

como piensan muchos, me recreaba al¬ gunas veces en fantasear la fuerza que tendrá la República cuando habrá hecho las paces con el Cristianismo y la Liber¬

tad», un sector de los nuestros, que se

decía numeroso, no vaciló en rasgar pú¬

blicamente sus vestiduras; y aun en nom¬ bre de los escandalizados fué objeto de

especial reprobación la frase «alargarse

las manos», como evocadora—«soñemos,

alma, soñemos-de 'prácticas... que usan

sectas nefandas.—«Maestro, ¿sabéis que

oída esta palabra muchos se escandaliza¬ ron?—Dejadles; son ciegos y guías de

ciegos».
Pero los recursos de la Providencia son

infinitos; y he ahí que, al cabo de solos diez meses, a la luz de los acontecimien¬

tos, podemos todos contemplarla inclina¬ da inequívocamente del lado de mis fan¬

tasías 0 ensueños, y vuelta bruscamente de espalda a los pesimismos de los cau¬ telosos de entonces y despiertos de siem¬

pre. Más claro: que la Iglesia y la Repú¬ blica han empezado a darse las manos y

que todo hace presentir una más amplia

concordia, por ambas partes generosísi¬

ma, la cual no puede sino beneficiar a la

República,.a la Iglesia y, en definitiva, a

España.

* **

La Iglesia católica y el Estado español, organizado hoy en República, han comen¬ zado a alargarse las manos porque la
función esencial de entrambos no es pe¬
learse, sino gobernar. Y gobernar, entre otras cosas, es transigir, principalmente por interés patriótico, el Estado; y prin¬ cipalmente por interés religioso, la Igle¬ sia. Interés, el de la Iglesia, no tan sólo español, sino mundial, pues no sin moti¬ vo se llama católica y es la única insti¬ tución religiosa omnipresente a todos los problemas espirituales del universo, e
interesada en solucionarlos de acuerdo
con sus eternos principios, pero con ver¬ daderos prodigios de adaptabilidad Iransaccional en cada caso práctico.

No se vende
a granel.

Hiui;

■mi ■■■ni ■uní ■mi ■mi ■ 9111
«IIIIII
■ lili ■lili
Sllll
.
■ III ■ 911
■III ■ ill ■III
g
■ III
■ III ■ III ■ III «III QMI ■ III ■ III ■ III rin ■ni ■ni Bill Bill
■III ■Hl

58 Sff..
i SSH 7f¿ ■■■■ aua¡
SKI
■■■■
%

■■■■

* 85

«BHB
sss:

ssss

35 58

KSS
BSSS
■ «■■

y/A mmuM

SSSI
:s:s
::::
BIOS BBRB BDII ■ •■■

S9SS

:■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

■■■■■■■■■

“asna

mas»

«ana

¡35IHQ ■bKHrí

1)111111

■ ase

anas

»B>aa

mina

D. PEDRO-ARTONIO COLL OLIVER 5$FIES SSSS 2S£S SSiS

■ u;:í
muía L1IIIIH muía

firnsa

«asncis

arca*

falleció en esta ciudad el día 25 de Marzo de 1934

raían* UQZ'i 5SR»

«»■»

3H»!3

A LA EDAD DE 65 AÑOS

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

■ III Bill
■III ■IIIM ■III 0811 Bill ■ III ■ III ■ III
'
■ III ■III
II
'
■ III ■ III
Ellllll
■ lili
■lll ■lll ■ lll
■lll ■lll ■ lili ■ lili ■ lili ■lili ■ Bill ■ lili ■ lili ■lili

SS»
■ HBB MDBB ■ ■■■ rus nana Bill
¡ül
NUÍO«M
MDHH

v> taumm

/Zv
85

Sil
■ ■■■

■■■■

-

( E. P- D. )

—

Su desconsolada esposa, D.a Catalina Serra Bisbal; hija, señorita Catalina; hermanos políticos: D. Juan, D. Jaime y D. An¬ tonio Serra, D.a Francisca Rullán, D.a Rosa Adrover y D.a María Coll; tía, D.a Margarita Pons; sobrinos, primos y demás parientes,

*«ac nana waax ai» arana
lili
■■■■ ■ IHBB «man nal ■non IRRH ■ ■■■ ■■■■ ■ ■■■

.1 IIIIM ; uir ■mía
lima piminillaa
;
nimia imilla
::' I!"' '
'
ilHL:
tilllEBH
1
'

85 ■un
■iimn ■■mili
■■iiiiiiiiiiii!,

participan a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, y les

135 : : Gi:
■lililí

SSSS 85 ■IIIIII
■IIIIII ■■«■
/J/ ■■■■
■■IIIIII

ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, lo que

mi
■D.«a i anaa

■■IIIIII

aimin

minin Blllllli

sau\\>;

■■■■ ■■■■

recibirán como especial favor.

*■■■

■lllllü >'<. aaai 4J/ ■■■■

IR3I

tG ■■■■

3«5S

■iiiiii:

flllllfÚ ■■lililí
¡I
■lililí) :

... >inai,..uiH««ii.i.Éia»iHiii»Mmnnnnnn«iiiiiiiMnmnunHUHi..<mtni

iUIüllülüInliilüüilliüüüBüilllIliiliiüüüilüliii:^! □KR DHnVBlSMBüSBH ■SCBSEIBSBHHK ■■■■■■■■■■!■>■■■■■■■■■■■■H■H■S■B■B■B■U■H■■■■■■■S■H■B■KG ■■X■H■tfH■■■■■■■fN■■■M ■I■SD■n ■f■l U■H■ü■n■M■IF■I■in■B■M■B■H■I!■ ■ ■ ■B a 19 o

R&BIHUIIIIRII8SIIIHIII IBRB &)■!!■■■■■■■■■■■■■ ■■Sil» UBMB

■■■■■■■■ ■■■■ HIBI

bbbh ■■■■

■■■■ ■***

■■■■■■■■>■■■■■■■ ■■■■■■■1 ■■■ ■■■■

bueb ■■■■ anisu ■■■■ fiiaMnaava ■■■■■■■* M«a«aaaaaK>naaaaaaBaai aaaaaaaaaiiv

*Baai| ama

qluuminiaa i!ü!!5S
muía niiina üiuna imitia
: •• flIltlIB
i !
liiiuaa
imilla imilla
lumia
íüüi'.S :
'
imilla
Hiuiin
nimia
'
ii»;:::

■lltlll «■HUI

naa

■unir

■IIIIIHS ■iierr

■■

-

•

-

'

:r ■ ' "

■

■ --

■-

■

.

: •'

•■■u■s■e■s;i5SSSSSSaSSSSS55aSSSSSS5aSSS5*SSaSSaS5SSS5SS55S5SuS55S5SaSa5SSS5aSSaSSSSSS5SSS555raSSSSS5SS5SSS55aa5S,=S=i =======55S5SSSS5SS5KaSK5aS5S5SS5a5SS5f■i5■K■■S■r■ !!■ =■=■!!■"5■■ !=■-■5■--■a■!a!-a-a"“a"a“"a"a-f‘l“l

Desde este punto de vista, y pues el mundo actual aparece congestionadísimo de elementos explosivos, ciego de remate hay que ser para no percibir que es inte¬ rés supremo de la Iglesia en todo el mun¬ do, no echar leña al fuego; y que ella, por tanto, no se prestaría a echarla en España, contribuyendo directa o indirec¬ tamente a la subversión del régimen es¬ tablecido a pesar de que hasta hace poco el régimen, en la esfera estrictamente religiosa y en otras muchas, no había hecho apenas sino demoler. (No lo digo en son de censura omnímoda para el nue¬ vo orden de cosas y sus principales hom¬ bres representativos. Muchas cosas de esas no podían continuar. Y conste, ade¬ más, que no culpo a este o al otro de que no haya podido o querido hacer casi nada más que desorganizar, en vez de reorga¬ nizar el país.) Mis siniestras predicciones de mayo pasado carecían, pues, de méri¬ to. Lo extraordinario fué la miopía de mis
contraopinantes.
Por lo demás, ante el resultado de las pasadas elecciones legislativas, la Iglesia se ha apresurado a alargar las manos a la República, o vice-versa, porque vió posibilidades de colaboración decorosa en la tarea de reconstruir el país dentro de una zona que religiosamente, socialmen¬ te, y por tanto patrióticamente, sea con¬ fortable; es decir, alejada de todos los extremismos, respecto de los cuales cada
día se me hace más dificultoso el ver a
título de qué ha debido convertirse Espa¬ ña, en campo de experimentación, ya sea
gratuito, ya sórdidamente subvencio¬
nado.
***

triunfador: «¿Donde están los católicos
españoles?» Ya los ve, señor Azaña, aco¬ rralándole a usted y amenazando su obra. No le quepa duda, además, de que el tipo novísimo de católico español en gran •parte es debido a usted y a sus izquierdas colaboradoras. Ningún sector de ellas, pues, y menos usted, a quien Dios no ha escaseado el talento, tiene derecho a des¬ conocerlo y, por tanto, a repudiar la obra de sus manos, aun desde el punto de mira izquierdista, tan pecadoras. Como no lo tenían tampoco en forjarse ilusio¬
nes respecto a la calidad del substratum patriótico religioso de diecinueve siglos. Una gran revolución es poco para sub¬ vertir cerca de dos mil años de historia, pero es nada o casi nada una revolución en pijama.
Ha sido ese el gran espejismo de las izquierdas, y a mi entender el secreto de acentuar cada vez más sus posiciones recalcitrantes, por no decir revoluciona¬ rias. Posiciones evidentemente falsas,
falsísimas; porque lo cuerdo y patriótico sería dejar franco el paso y reconocer que uno de los frutos más apreciables, aunque indirecto, de pasados izquierdis-
mos es haber alumbrado para nuestra
vida pública ese tipo de derecha inteli¬ gente, que puede resultar magnífica adaptación española del prodigio belga.
Es decir, del predominio, o hegemonía de unas derechas dúctilísimas, en inte¬
ligencia casi amistosa con todas las fuer¬ zas del país y entregadas en cuerpo y
alma a la solución de los más arduos pro¬
blemas nacionales: el problema social, el problema cultural y el problema na¬ cionalista, piedras de toque todos ellos

del verdadero espíritu de convivencia, que es lo contrario, no sólo de una into¬ lerancia que nos asfixia, sino de la deni¬ grante conllevancia que, como una consolatio philosophiee inventó el fecundo ingenio del señor Ortega Gasset.
P. M. d’ Esplugues.
(De La Vanguardia).

EL VAPOR “DJEMILA”
Sale todos los miércoles
para Marsella
a las 10 de la mañana

Para tods clase de expediciones y en¬ cargos dirigirse a! exportador

D. FRANCISCO PONS

SÓLLER

Teléfono, 27

A CEDER
de confiance bon magasín daml-gros et détail nécessitant quatre persones au cotí’
rant du commerce Bien achalandó. Gros matériel. Deux camlons état nenf.
Chiffre d’ affaires, un millón. Vendeur resteralt un mois ponr mettre au
courant.
Guillermet Marcel—Negociant primeara Hauteville (Aln).

Error inmenso, en plena embriaguez de su gloria, fué el del señor Azaña cuan¬ do en el Congreso preguntó con aires de

HERNIADOS

Aquella gallardía
infantil, nacida de la robustez de mi organismo, ha aumentado en vigor,
y me ha hecho incansable para el trabajo.
El secreto está en los
MIPOF0SFSTOS SALUD
que en la niñez me salvaron del
RAQUITISMO
y hoy me libran de la
NEURASTENIA

Cúrense como estos señores

Palma, a l.° de febrero de 1984. Sr. Don C. A. BOER, Pelayo, 88, Bareeloua. Muy distinguido Sr. mío: Completamente curado, gracias a sus excelentes aparatos, de la doble hernia que venía padeciendo desde largo tiempo, un deber de gratitud y cari¬ dad me obliga a darle las más expresivas gracias y a recomendar su acreditado Método curativo. Se repite afmo. s. s. q. e. s. m. Jaime Verger, (Presbítero) c. Quint, 21, Palma
de Mallorca.

Guetaria, 10 de marzo 1934, Sr. Don C. A BOER, Pelayo, 38, Barcelona, Muy Sr. mío; Le estoy muy agradecido por la curación de la hernia que padecía, lograda con
suma facilidad usando los excelentes aparatos C. A. BOER. Utilice como gaste esta prueba de gratitud de su afmo. s. s. Ignacio Ucín, Guetaria (Guipúzcoa).

HIPLRl jNllinÍALF/V^mO/*,

T‘ene usted a mano dominar y vencer definitivamente
sü hernja Seguir el Método C. A. BOER será para

üsted, como lo fué para miles de herniados, una liberación. Sin compromiso, con

toda confianza, acuda usted en las siguientes poblaciones:

Este maravilloso tónico regenerador, está aprobado por la Academia de Medicina y su uso se recomienda
en todas las épocas del año.
Sus efectos son rápidos y seguros.

Inca, jueves 5 abril, Ponda España. Lluchmayor, viernes 6 abril, Hotel Universo. Manacor, sábado 7 abril, Fonda Felip. Sóller, domingo 8 abril. HOTEL FERROCARRIL.
Palma, lunes 9 abril. Hotel Alhambra.
C. A. BOER, Especialista Hemiario de París, Pelayo 38, BARCELONA'

s6

SOLLER

Crónica Local

Trías Noguera Juan, Trías Roig Cristóbal, Trías Rullán Francisco, Cabot Cabot Mel chor, Cabot Lladó Bernardo, Cabot Lladó

charla sobre el tema «Evolución social def hombre» el maestro nacional D. Víctor R. Agulló.

Lorenzo, Cabot Palou Bernardo, Cabot

A dicho acto asistió una concurrencia

Palou Pedro Juan, Cabot Ripoll Gabriel, bastante numerosa.

Cabrer Sancho Ramón, Calafell Castañer

Noticias varias

cinco días deben formular ai Consejo Pro¬ Baltasar, Calafell Castañer Miguel, Cala-

Mañana, domingo, día de Pascua de Re¬

vincial de Primera Enseñanza propuestas tayud Cortés Salvador, Caldentey Ramón surrección, tendrá lugar, a las cinco de la

unipersonales para cada una de las vacan Antonio, Calonge Gil Cecilio, Calonge Gil mañana, una diana que tocará la banda

Hasta la madrugada del miércoles no tes que existan y exponer al público copia Pelayo, Calvo Berruezo Manuel, Calvo de música «Lira Sollerense», recorriendo

entró en nuestro puerto el velero a motor de la propuesta para que los interesados Florit Saturnino, Calvo Herrero Francisco, las principales calles de esta población.

«Virgen Dolorosa», debido a que los tem¬ puedan elevar sus reclamaciones por es¬ Campins Bestard Tomás, Canals Colom

Con motivo de la solemnidad del día, por

porales habidos en el mar no le permitieron crito, dentro del plazo de cinco días, si Miguel, Canals Coll Andrés, Canals Coll la tarde también habrá concierto musical

efectuar la descarga en Pollensa a su lle¬ gada a aquel puerto, por cuyo motivo hubo de retrasar algunos dias su salida para el
de esta ciudad.

consideran lesionados sus derechos.
Procedente de París llegó el domingo último a Palma, en el vapor correo de Bar¬

Damián, Canals Deyá Antonio, Canals En¬ señat Vicente, Canals Frau Antonio, Ca
nals Frau Damián, Canals Mayol Bartolo¬ mé, Canals Morell Bartolomé, Canals Mo-

en la plaza de la Constitución a cargo de la misma citada banda, cuyo acto empezará a las dos y media.

El mismo día de su llegada procedió a celona, acompañado de su esposa y de rell Damián, Canals Morell Damián, Ca¬

Debidamente autorizados por su autor,

descargar la abundante y variada carga su hijo don Bartolomé, nuestro estimado ñáis Pastor Juan, Canals Pons Amador, en el presente número empezamos la pts-

de que era portador desde Barcelona, y por amigo el Vocal del Tribunal de Garantías Canals Pons José, Canals Pons Juan, Ca¬ blicación de la interesante novelita mallor¬

la tarde fué embarcando la mercancía que y Diputado a Cortes por esta circunscrip¬ nals Rullán Antonio, Canals Serra Jaime, quína Madó Tiana, debida a la fértil plo¬

aquí se le tenía preparada. Llevóse psra ción don Juan March y Ordinas.

Canals Serra José.

ma de nuestro apreciado amigo y colabo- /

la ciudad importante cargamento de naran¬

Desde París el señor March y sus fa¬

A todos estos señores deseamos el más rador D. Manuel Andreu Fontirroig y que

jas y limones, principalmente de estos últi¬ miliares efectuaron el viaje en tren hasta completo acierto en todas aquellas causas éste ha publicado en el diario palmesano

mos, así como también embutidos, tejidos, la frontera española, donde les esperaba en que tengan que intervenir por razón «La Almudaina».

jabones y otros artículos en menor canti un auto de su propiedad, en el cual conti¬ de su cargo.

La novela del Sr. Fontirroig, que forma

dad.

nuaron, el sábado, el viaje hasta Barcelo¬

parte, con otras que seguirán a continua¬

Una vez terminada la carga, salió para Barcelona, al medio día del jueves, ha biendo llegado a su destino sin novedad el
viernes a las siete de la mañana, no sin ha¬
ber tenido que hacer frente a un tiempo un poco doro.
El «Virgen Dolorosa» es esperado nue¬ vamente en este puerto, en viaje de itine¬

na, embarcando seguidamente para Palma. La- noticia de su salida de París y lle¬
gada a Palma no se había hecho pública, por lo que acudieron al muelle a recibirle únicamente su hijo don Juan, su padre, don Bartolomé, algunos familiares más, el
Director de la Banca March, don Emilio
Tramullas, el apoderado, señor Marroig,

En vista de la aceptación que viene me¬ reciendo por parte de los sollerenses el re¬ traso en la salida para Sóller del último tren de los domingos, la Compañía del «Ferrocarril de Sóller» ha dispuesto que
mañana, domingo y día de Pascua de Re surrección, y el lunes, segunda fiesta, sea
nuevamente retrasada la salida del último

ción, de una obra literaria que está prepa¬ rando el notable y fecundo escritor, es una de sus más valiosas creaciones, que no du¬ damos recibirán con agrado nuestros lec¬
tores.
Por exceso de original nos hemos visto obligados a retirar de esta edición buen

rario, a últimos de la semana próxima pa¬ y algunos amigos íntimos.

convoy, saliendo de Palma para Sóller a número de artículos e informaciones de ac¬

ra salir de aquí el martes día 10 de abril.

D. Juan March se halla bien de salud las nueve de la noche en vez de a las siete tualidad, entre ellos el Editorial, el «Glos-

La demanda que existe de los productos de nuestro valle ha experimentado durante la presente semana algún aumento por lo que respecta a las naranjas que, aun cuan¬ do no sea ele gran importancia por persistir las causas que motivan el encalmamlento actual, ha sido bastante para que los pre¬ cios experimentaran alguna mejoría.
Mientras algunos compradores, con me¬ nos demanda, mantienen los precios de 10 a 15 ptas. la carga, otros con mayores ex portaciones señalan de 10 a 18 ptas., según
clases.

y se propone pasar una larga temporada
en esta isla.
El martes pasaron a saludar al diputado mallorquín los señores D. Juan Canals Pons, Jefe en Sóller del Partido Republi¬ cano de Centro; D. Miguel Colom Mayol, Alcalde de esta ciudad; D. José Forteza Forteza, Segundo Teniente de Alcalde; D. Salvador Frontera Oliver, Tercer Te¬ niente de Alcalde, y D. Guillermo Mar¬ qués Coll, Secretario del Ayuntamiento. La entrevista fué breve y cordial, limitán¬ dose a un cambio de impresiones y ente¬
rarse el señor March de la situación en

y media como le correspondería por el horario en vigor.
De este modo los viajeros podrán per¬ manecer más tiempo en la capital y podrán esperar la terminación de los espectáculos de la tarde, lo que de otro modo no les es permitido. Ello seguramente dará lugar a un mayor número de pasajeros, como ya ha
sucedido estas dos últimas semanas en que
se ha llevado a cabo esa medida, y esto que el mal tiempo que ha hecho en los dos domingos citados no era muy a propósito para que la gente se decidiera a salir de
su casa.

sari» y la sesión del Ayuntamiento. Los insertaremos, D. m., en nuestro pró¬
ximo número.
Los nublados y lluvias con que terminó
la anterior semana han continuado en la
actual hasta el día de ayer, inclusive. Este tiempo inseguro, que apenas si ha permiti¬ do desde el domingo la salida de casa sin paraguas, hizo dudar de que pudieran efec¬ tuarse las lucidas procesiones de Semana Santa; pero si, se efectuaron al fin, debi¬ do a unos largos intervalos en que, al caer de las tardes de anteayer y de ayer, dejó

El precio de los limones no ha sufrido que se encuentran las distintas fracciones

de llover. De modo que sólo, por causa de

modificación alguna. Continúan pagándo¬ políticas de esta localidad.

Por reciente circular del señor Gober¬ la lluvia, dejó de salir del templo la proce¬

se a 6 ptas. la carga. Las algarrobas se pagan a 5’50 y 575

Reciban el señor March y familia nues¬ tra más cordial bienvenida y la expresión

nador civil de esta provincia y de confor¬ midad con la legislación vigente, ha quedado

sión conmemorativa de la entrada de Jesús en Jerusaién, el domingo último; las demás,

[

ptas. el quintal.

del deseo de que le sea grata su estancia prohibida la venta de participaciones de como queda dicho, pudieron verificarse con

Las almendras y el almendrón continúan en Mallorca.

la Lotería Nacional en fracciones inferio¬ la mayor tranquilidad y orden, como si

a seis duros y medio el hectólitro y a vein te y tres el quintal, respectivamente.
En aceites, los precios oscilan de 28 a 30 duros la somada en clase primera,
Conforme se ha anunciado desde estas
mismas columnas, mañana, por la noche, a las nueve, tendrá lugar en la sociedad «La
Unión» el selecto baile de sociedad en ob
sequio de sus socios y sus respectivas fa¬
milias.
Han sido cursados a sus asociados las
correspondientes invitaciones, y por el en¬ tusiasmo que existe entre el elemento jo¬ ven es de suponer que dicho baile se verá extraordinariamente concurrido, dándose cita en él lo mejor de nuestra buena socie¬
dad.
Como ya dijimos, este baile será ameni¬ zado por la orquestina palmesana que ame¬ nizó los de Carnaval y que tan buen re¬ cuerdo dejó de su actuación, por lo incan¬

Por lo que pueda interesar a algunos de nuestros lectores, reproducimos la siguiente noticia, que publicaron estos días pasados los periódicos de la capital.
Las leyes de tenencia de armas han va¬
riado radicalmente en estos últimos tiem¬
pos, y para evitarse serlos disgustos preci¬ sa que todo el que tenga armas cortas o largas y hasta armas de caza, se enteren de las leyes que actualmente están en vi¬
gor.
Antes al que se cogía con una escopeta en la mano, se le castigaba muy levemen¬ te, aplicándole la ley de caza; hoy se le ha de aplicar, necesariamente, cuatro meses
de arresto.
Hasta las armas de adorno deben decla¬
rarse, aunque no se haya de pagar contri¬ bución alguna.
En cambio de esta severidad de las nue¬
vas leyes para con la tenencia ilícita de

res a la décima parte de los números, en forma de papeleta, aún cuando dichas par¬ ticipaciones formen un talonario. Alcanza igualmente esta disposición así a los ven¬ dedores ambulantes de tales participacio¬ nes o loterías como a los propios Admi¬ nistradores, quienes tampoco podrán adop¬ tar este medio para el despacho de los
números de su Administración.
De modo que ya saben nuestros lecto¬ res que deben abstenerse de adquirir par¬ ticipaciones de la Lotería Nacional en la forma que no sea de la décima parte del número, o de décimos, como vulgarmente se dice, ya que de adquirirlas por pape¬ letas de inferior valor no tan sólo dejarían
de cobrar, caso de salir el número pre
miado, sino que también incurrirían en res¬ ponsabilidad, pues que dichos efectos o papeletas se considerarán y se consideran ya como materia sujeta a las leyes de Con¬
trabando.

expresamente para ello se hubiera despe¬ jado momentáneamente el cielo, pues que ya en la misma noche del jueves, a cosa de las diez, de nuevo mojó las calles la lluvia, obligando a abrir el paraguas o a refugiar¬ se en las casas o en los templos precipita¬ damente a las personas que la visita a los
Monumentos no habían terminado aún.
El día de hoy ha amanecido con el fir¬ mamento completamente despejado, y poco después ha asomado Febo su risueña faz sobre los montes de Levante, alegrando con su luz radiante el vaMe y el corazón de sus habitantes, quienes, después de tantos días grises y húmedos de este in¬ vierno excesivamente prolongado, de veras
deseaban un cambio atmosférico favorable,
que nos probara que ya en la estación pri¬
maveral hemos entrado. El día hermoso,
con sol esplendente y cielo azul continúa todavía al cerrar la presente edición.

sable y afinado de su trabajo y por su re¬ pertorio extensísimo y escogido.
En el «Boletín Oficial» de esta provin¬ cia hemos visto publicado una convocatoria

armas, los requisitos para tener la mayoría de éstas son pricipalmente la declaración ante las autoridades competentes, las cua¬ les otorgarán el oportuno permiso previa una pequeña información.

Esta disposición es por ahora de carác rer general, y están especialmente encar¬ gados de que se cumpla y se observe su vigencia las fuerzas de los distintos Ins¬
titutos armados del Estado.

Notas de Sociedad
LLEGADAS El sábado último vino, de Valence, doña

de la Sección Administrativa de Primera
Enseñanza, hecha en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de fecha 13 del corriente mes y Orden de la Dirección Ge¬ neral de Primera Enseñanza, mediante cu¬ yas disposiciones han sido restablecidos los concursillos locales entre los Maestros y

Hemos visto publicado en el «Boletín Oficial» de esta provincia la lista de los
varones, que figuran en el censo electoral de esta ciudad, que tienen derecho a figu¬ rar como miembros del Jurado en aquellas causas de carácter criminal, que se han de

Sabemos que nuestro distinguido amigo el Rdo. D. Miguel Rosselló tiene el pro¬ yecto de .ealizar una excursión, en com¬ pañía de buen número de vecinos de la Huerta, a las poblaciones de Lluchmayor, Campos, Felanitx—para visitar el Celler

María Tomás, Vda. de Montaner.
El domingo último regresó de su viaje a la Península nuestro apreciado amigo el Primer Teniente de Alcalde, D. José María Puig Morell.

Maestras de cada localidad a quienes pre¬ viamente se les haya reconocido las venta jas que disfrutan los que sirven en el Mu¬ nicipio.

ver y fallar durante el presente año en la Excma. Audiencia Provincial, instruidas
por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito de la Lonja, a que está subordina¬

Cooperatiu y el santuario de San Salvador —y Manacor, y que para ello ha fijado la fecha del domingo día 15 del corriente
mes.

El jueves llegó de Lille, nuestro amigo D. Amador Noguera Colom, con su esposa D.a Magdalena Seguí, y sus hijos.

Entre las plazas que se sacan a concurso figura la de la Sección graduada de esta
ciudad.
Los solicitantes deberán dirigir sus ins¬ tancias a los Consejos locales acompañan¬

do el Municipal de esta ciudad. Constituyen, por tanto, el Censo de
varones que con arreglo a la legislación de Jurados vigente tienen derecho a figu¬ rar como tales por el Juzgado Municipal

Es probable se agreguen también a di¬ cha agradable excursión algunos otros ve¬
cinos de esta ciudad. Acerca de la misma
daremos más detalles en nuestro próximo
número.

Con el fin de pasar las fiestas de Pascua
de Resurrección al lado de su anciana ma¬
dre, vino el martes, de Vire (Francia) doña María Calafat, esposa deD. Damián Ferró.

do a las mismas los justificantes de su de esta ciudad los señores siguientes:

derecho.

Trías Coll José, Trías Coll Pedro, Trías

Anoche, en el Salón de actos de la «Ca¬

El jueves llegaron, procedentes de Bor-

Los Consejos locales en el plazo de Enseñat Bartolomé, Trías Enseñat Vicente, sa del Pueblo» de esta ciudad dió una deaux, los esposos D. Miguel Bernat y

SOLLER

“7

D.a Juana Bernat, con su hijo Juanito, quie¬

nes piensan permanecer aquf breve tempo¬

1 ? rada de descanso. Vino con ellos su her¬
mano D. Damián Bernat.

COMISIONISTAS EXPORTADORES DE FRUTAS

Ayer llegaron, de Bayeux, D.a Catalina Colom Megraner y so hijo Miguel. En su compañía, procedente de Cannes, vino do¬ ña Catalina Bernat Megraner, esposa de D. Juan Borrás.
Sean todos bienvenidos. SALIDAS
Para Burdeos salieron el lunes de esta
semana, los esposos D. Juan Busquets y D.a María Oliver, comercialmente esta¬ blecidos en dicha población.

Valcaneras y Colom |

5ucesor*s ¿g 3uaq Valcaneras

£

ALCIRA (Valencia) - España i

Después de unos días de permanencia en esta ciudad, en el vapor correo de Bar¬ celona que salió anoche, embarcaron para continuar viaje a Madrid el Administrador
General de la casa de informes comercia¬
les «Victoria», D. Rogelio Torabuela Godoy y su esposa D.a Magdalena Estades
Pastor.
Deseamos hayan tenido todos un feliz viaje.
BODAS
El martes último, en la capilla del Santo Cristo del Convento, tuvo lugar a las ocho y media de la mañana el enlace matrimo¬ nial de la gentil Srta. Jerónima Pujol Bercéló con el distinguido joven D. Damián
Arbona Rullán.
Bendijo la unión y celebró la misa de velaciones el Rdo. D. Bernardo Pujol, hermano de la desposada.
Apadrinaron la boda: por parte del no¬ vio, su primo D. David March, en represen¬ tación del hermano.de aquél D. Luis, y su prima D.a María Arbona de March, y por la de la bella contrayente sus padres, don Mateo Pujol Bujosa y D,a Jerónima Bar-
celó Colom.
Fueron testigos: por parte del contra¬ yente, su tío D. Juan Arbona y D. Miguel Moreli, propietario, y por la de la novia su hermana D.a Antonia y D. Jaime Colom Orell, propietario.
El acto se celebró dentro de la más ex-
trida intimidad a causa del reciente luto
de la familia del novio.
Terminada la religiosa ceremonia salió la gentil pareja en viaje de bodas para Formentor y diversos puntos del interior
de la isla.
Reciban los esposos y sus familias res¬ pectivas nuestra mas efusiva felicitación.
Por medio de atenta esquela, que he¬ mos recibido, nos enteramos del proyecta¬ do enlace de nuestros jóvenes paisanos, residentes en Francia, D. Ramón Meseguer y la Srta. Catalina Bennassar.
La bendición nupcial tendrá logar el próximo lunes, día 2 de Abril, en la iglesia de Saint-Georges de Vesoul.
Al agradecer la fina atención para con nosotros tenida, plácenos enviar a los jó¬ venes prometidos y a sus familias respec¬ tivas nuestro más cordial parabién. -
NECROLÓGICAS
El viernes de la pasada semana, día 23, falleció en esta ciudad, victima de aguda dolencia, la amable señora D.a Catalina VicenB Mayol, esposa del propietario agri¬ cultor D. Vicente Ensefiat, habiendo deja¬ do la súbita muerte de la paciente sumidos en amargo dolor a todos sus familiares, de quienes era, por ia dulzura de su carácter y su trato sencillo y franco, entrañable¬ mente querida.
A la todavía temprana edad de cincuenta y ocho años pagó la infortunada Sra. Vi-
cens su tributo al nacer, siendo confortado
su espíritu con los auxilios espirituales para su entrada en la eternidad.
Fué muy sentida la inesperada muerte déla malograda Sra. Vicens por todas las personas de su amistad y por las extensas relaciones de la familia, como quedó de¬ mostrado por el gran número de éstas que hicieron acto de presencia en la casa
mortuoria durante el día de ia defunción y
siguiente, particularmente al rezo del ro¬ sario y a los actos del entierro, que se verificó al anocher del sábado, y del fune¬ ral que se celebró el lunes, en la Parro¬ quia, en sufragio del alma de la finada.
Descanse ésta en paz y reciban el atri¬ bulado esposo, hermanas, hermanos políti-

Especialidad en naranjas, mandarinas y limones

Telegramas: CREMAT-ALCIRA

«ee

Teléfono n.c 14

i

eos y demás deudos, consuelo en su aflic¬ ción y la expresión de nuestro muy sen¬ tido pésame.

EN NU ESTRO MUESTRARIO DE

Después de larga y penosa dolencia, en¬ tregó su alma al Criador, el domingo úl¬ timo, el propietario D. Pedro Antonio Coll y Oliver, habiendo sido confortado su es¬ píritu para el trance supremo con los San¬
tos Sacramentos de nuestra sacrosanta re¬
ligión.
Era el Sr. Coll uno de esos hombres de
corazón bondadoso que carecen de enemi¬ gos, pues que con su amabilidad y sus atenciones para todos los que les tratan saben captarse sus simpatías y gozan de general estima. Dedicó al comercio toda su actividad juvenil, establecido en la ciudad de Gaillac, en el departamento fran¬ cés del Tarn, donde con su inteligencia, su laboriosidad, su constancia y su espirita de economía consiguió ahorrar un capital su¬ ficiente para retirarse de los negocios y pasar tranquilamente aquí, en compañía de los suyos, los años de su vejez. Lo que, desgraciadamente, no ha llegado a alcan¬ zar, pues que éstos han sido acortados por la enfermedad que, aun prematuramente— pues que sin ella esos sesenta y cinco que contaba hubiéranse podido prolongar bas¬ tante más—le ha llevado al sepulcro.
La desaparición de este mundo del in¬ fortunado Sr. Coll deja a sus amantes es posa e hija y a todos sus demás allegados sumidos en la mayor aflicción, y apenados igualmente a sus numerosos hmigos, mu •
chos de los cuales asistieron al rosario y
conducción del cadáver a! cementerio, que se verificó al anochecer del lunes, en cuyo acto cantó el Miserere la música de capilla
alternando con el Clero, y al funeral que
se celebró en la mañana del martes, en su¬
fragio del alma del finado, en la iglesia parroquial de esta ciudad.
Acompañamos en su dolor a los familia¬
res del extinto; y con ellos rogamos a Dios
le conceda la eterna bienaventuranza.
V íctima de larga y penosa dolencia su¬ frida con ejemplar resignación, falleció el lunes en su residencia del Corp-Marí, de
Palma,‘don Antonio TramuIIas Faraudo.
El finado, por su carácter abierto y sin¬ gular don de gentes, gozaba del aprecio y simpatía de cuantos le trataron, siendo su muerte muy sentida de sus muchas re¬
laciones.
Al día siguiente, en la iglesia del Te¬ rreno, celebráronse solemnes exequias en sufragio de su alma, y acto seguido se ve¬
rificó ia conducción de! cadáver al cemen¬ terio de dicha ciudad.
A estos actos asistió numerosa y dis¬ tinguida concurrencia, demostración del aprecio en que se tenia ai finado y de las generales simpatías de que goza su familia
en esta isla.
Descanse el extinto en la paz de los justos y reciba su familia toda, y de modo particular su hijo, nuestro amigo el Direc¬ tor de la Banca March, don Emilio, la ex¬ presión de nuestra más sentida condolen¬
cia.
La distinguida señora D.a Margarita Arbona Castañer, esposa de nuestro amigo el conocido ex-colono del predio Ca 'ti

Estampas y Carnets
RARA PRIMERA COMUNION
ENCONTRARÁ LO MÁS NUEVO Y MEJOR DE ESTA TEMPORADA
Librería MARQUÉS
San Bartolomé, 17

Prohom, D. Antonio Rullán Bauzá, falle¬
ció anteayer, jueves, víctima de un ataque
cardiaco que súbitamente puso fin a la pe¬ nosa enfermedad que desde algún tiempo a este parte la aquejaba. Y fué su muerte en esta ciudad, donde la finada era muy conocida y apreciada, generalmente sen¬
tida.
El mismo día de la defunción, por la tarde,
se verificó la conducción del cadáver a la
última morada, previo el rezo del rosarlo en la casa mortuoria, y a este acto asistieron la música de capilla, que cantó el Miserere durante el trayecto, y un gran número de vecinos, quienes, en unión de muchísimos más, habían antes del entierro desfilado ante los apenados deudos para expresarles su conduelo por la irreparable pérdida que acaban de experimentar.
Con motivo de la santidad de estos dias,
no se ha celebrado el funeral, que supone¬ mos habrá quedado aplazado para el pró¬
ximo martes.
Acompañamos al atribulado viudo; a sus hijas D.a Francisca y D. Andrés, y a to¬ dos los demás parientes de la finada en su junto dolor, y para ellos pedimos a Dios, al rogarle le conceda la gloria eterna al alma dei ser querido cuya desaparición de este mundo actualmente lloran, consue¬ lo y cristiana resignación. Reciban todos la expresión de nuestro sincero pesar.
Me, Tendería
En inmejorables condiciones una casa grande con jardín. Posee todas las comodi¬ dades, agaa corriente, cuarto de baños, ete.
Para informes anuncio n.° 34 en esta Ad¬ ministración.

Visite la casa de material eléctrico
AMADOR COLOM (Buví)
Luna, IB
y pruebe los últimos modelos de aparatos RADIO que
tiene en venta.
Son exclusivas de las renombradas marcas
PHILCO VOZ DE SU AMO STEVART WARNER
MAJESTIC AMERICAN BOSCH
Para todos los gustos y precios Ventas a plazos y faci¬ lidades en los pagos.
Discos y fonógrafos

VENTA
LEÑA DE OLIVO CORTADA
PARA ESTUFAS, MUY SECA, A 2’50 PTS. EL QUINTAL LLE¬
VADA A DOMICILIO.

F. PONS

o- Teléfono, 27

Camino de Fornalutx, 171—SÓLLER

Se desea Tender
Una casa y corral sita en ia calle de San Bartolomé n.° 10, de Fornalutx y conocida por Casa d'Amunt,
Para informes dirigirse a D. Juan Canals Pons, calle del Mar, 31 — Sóller.

Se ofrece para alquilar
una casita amueblada. Tiene cuarto de baños y agua corriente.
Para informes: Anuncio n.° 13, en esta
Administración.

3=sSS=8=sSSS=€N=SSS=S==SS^=s3=s=^^S=^sSSS=í;
Casia en venta
Se vende la casa n.° 18 de la calle de la
República (Born) de esta Ciudad, Para in¬ formes, D. José Borrás Pastor, Luna, 7.—Só¬
ller.

—S—-

•B——EN-7 —"f

LA NACION

Se vende al precio de 10 cénts. en la Librería Marqués, San Bartolomé 17.

!- 8

SOLLER

SECCION LITERARIA

IGUAL QUE LA LUNA
El alma ingenua de Mariana estaba muy lejos de haber supuesto nunca infi¬ delidades en su marido. La vida para ella era una cosa fácil, porque jamás encon¬ tró en su camino ninguna complicación espiritual. Tenía tan hondamente arrai¬ gado en el corazón su cariño por Juan Angel, que en sus pensamientos no cabía la menor merma de una íntegra recipro¬ cidad. Por eso, nunca se le pudo ocurrir, ni confinando siquiera con lo remoto, que aquellas tristezas de su marido, o bien ciertas alteraciones del sistema nervioso,
intemperancias, desvíos y hasta insopor¬ table carácter, obedecieran a otra cosa que a contrariedades en los negocios.
Así, muchas veces, temiendo ser in¬ discreta, con mansedumbres amorosas, acercábase a él, maternal, y le consola¬
ba.
—Pero ¿qué te pasa, hombre? ¡Vamos,
no te atormentesl Ya verás como, aun¬
que ahora sea al contrario, tus negocios mejoran.
Y él, mirándola fijo a las pupilas, divi¬ nos esmaltes de afiligranada idealidad, como si las palabras de ella le alejaran de un peligro demasiado real, reanimᬠbase y la halagaba con una tristeza son¬ riente y una risueña melancolía.
—jTienes razón, hijita! Ya vendrán ho¬ ras mejores.
Y la distraía con cualquier frívolo pre¬ texto y fugaz pasatiempo. Y, viéndola después contenta, toda amorosa y blan¬ ca, como envuelta en un puro rayo de luna, luz para su espíritu y armonías pa¬ ra su corazón, Juan Angel se considera¬ ba más malhechor, más ruin, cien veces villano y despreciable por la traición de su falta, que anegaba en amargura sus
entrañas. Y maldecía dentro de sí mis¬
mo, a solas con sus pensamientos, la mal¬
hadada ocasión de escandalosa aventura
que le moviera inquietamente hacia los paraísos herméticos del adulterio, y que, como una proterva acusación, latiría pe¬ renne en el hijo nacido del pecado, entre lujos de vicio y caprichos de amor.
Y tenía rail momentos en que hubiese caído, arrepentido y doliente, a los pies de la esposa, confesando su delito insos¬ pechado, para exclamar con la más exal¬ tada y gemidora contrición:
—¡Perdón, perdón, esposa buena; per¬
dón!
Aquel día transcurrió la comida en una difícil mudez. Iba pesando tanto en la conciencia de Juan Angel la traición, que, sin saber ya qué pretextar y sin ati¬ nar con nuevos disimulos, se consideró irremediablemente perdido ante los lige¬ ros reproches persistentes de Mariana. Y hubiérala hablado, porque temía saberla enterada de un momento a otro por cual¬

quier indiscreta murmuración de las gen¬ tes, cuando él, lejos de ella, no hubiese podido ser dique para contener sus arre¬ batos e impulsos. Era preciso arrostrar la situación. Valía más que él mismo se lo dijera.
Por la completa ignorancia de Maria¬ na, al enterarse, al descubrírselo, sería mayor su explosiva ira, arrollándole el alma con ímpetu salvaje. ¡Bah! Fingió.
Encendió el habano de sobremesa y sa¬
lió, entenebrecido y cobarde, temiendo que le fuese leído el estigma en la frente.
* * *-
Esforzábase Mariana en halagar mimo¬
samente a su marido. ¡El pobre! ¡Traba¬ jaba tantol Y no es que ella se creyera causa de sus disgustos. Además, tampo¬ co le tomaba en cuenta sus enojos. Se los perdonaba, o acaso no los veía, siempre buena y maternal. Así, ahora espiábale los menores gustos en las comidas, orde¬
nábale hasta los más nimios detalles pre¬
feridos y minúsculos de su mesa de tra¬ bajo, estaba pronta siempre a que no en¬ contrase ni el más leve motivo de disgus¬ to en ella. Y, como una esclava, como una sierva propicia, parecía adelantár¬ sele siempre a sus deseos y a sus predi¬
lecciones. Todos estos esmerados cuida¬
dos y los otros, íntimos de pudor y tré¬ mulos de soledad, que nacían de su cari¬ ño admirativo, los veía Juan Angel como rosario brujo de amonadas iniciativas, y eran nuevas espinas que le punzaban hondo, ya que así contrastaba más la
bondad de ella con el desvío de él.
Llegó tarde aquella noche a casa, Juan Angel, en el recibimiento, se despojó del gabán, del sombrero. Preguntó por Ma¬ riana, que ya le esperaría impaciente por el retraso. Pasó al comedor, y allí, mali¬ ciosa, le confesó Simona, la doncella:
—¡La señora no vino aún! —¿Qué dices? ¿Pero es posible? —Lo que usted oye. Tembló, empalideciendo ante la temi¬ da sospecha. E interrogó trémulo: —¿Cuándo salió?
—A media tarde. Se confirmaron sus temores. Cruzó por
su imaginación la aterradora escena pre¬ sentida. Veía a Mariana salir, toda do¬ liente, con el alma rota, envuelta en in¬ coherentes pensamientos, de la casa de alguna amiga, donde surgiera al azar la confesión arrancada por ella, después de cualquiera de esas frases indiscretas— que son como las rústicas amapolas de la
conversación entre los verdores de todo
discreteo—, principio inconsciente de la revelación que no pudo ser recogida.
Habríanla dicho:
— ¡Juan Angel está desmejorado!—y al decirlo pudo haber una provocadora son-
risita. O bien:

—¡Los negocios de tu marido se com¬
plican! Y ella, puesta en guardia, recobraría
explicación de las maliciosas frases. Des¬
pués, protestas de la amiga, ruegos de Mariana, y, al fin... ¡Ohl ¡Era terrible! Y saldría, fingiendo indiferencia, con una firme resolución en el alma, rota, truncada su felicidad, a despojarse de la ya insoportable carga de la vida.
Muchas veces se lo había dicho fiel¬
mente, enamorada en la más pasional in¬
timidad.
—¡Si algún día, un mal día, dejaras de quererme, no podría vivir!
Y habría deambulado desfallecida por
las más apartadas y obscuras callejas hasta llegar junto al mar, al mismo pie del muelle, y allí, estoica, se arrojaría, quedando sepultada para siempre, bajo el triple cendal del silencio, el frío y la sombra. ¿Se habría descubierto ya el ca¬ dáver? ¿Cómo no llegaría la noticia has¬
ta él?
Toda esta fantasía 1'bre, de desordena¬ dos pensamientos, cruzó rauda por su febril imaginación. Y su* sensibilidad se estremeció más trágicamente, en un es¬ calofrío entrañable, al clavar las pupilas —hurañas de no mirarla muy lealmente a ella—en el reloj burgués del comedor.
—¡Las diez! Como quien se dispone a tomar una resolución irrevocable. dió unos pasos pa¬
ra salir, pero preguntando de nuevo a la
doncella:
—¿Dónde íué? ¡Tú has de saberlo! Y cuando sorprendía una sonrisa en la carita alegre de Simona, tan fuera de tono con la situación, de la que iba a pro¬ testar rudamente, se le apareció, toda re¬ gocijada y niña, como ante el éxito de una broma infantil, de una traviesa pue¬ rilidad, la misma esposa, su misma Ma¬ riana en persona, oculta, por asustarle inocentemente, tras los cortinajes del
balcón. Y fué de ver su ira mal conteni¬
da, desbordada en palabras rudas, cor¬
tantes, hirientes.
—¡Hiciste mal! ¡No vuelvas en tu vida a gastarme bromas de tal género, porque no responderé de mi!
El latigazo de su descortesía se paten¬ tizó en el rubor de las mejillas de Maria¬ na, cuyos ojos se ensombrecieron en lᬠgrimas. Y él, como para consolarla, re¬ primiéndose, se disculpó:
— ¡Es que temí, temí...!
Y acabó la frase en su pensamiento:
«Que te hubieras arrojado al mar». Des¬ pués, yendo junto a ella, amante, la aca¬ rició, sincerándose, demandando perdón.
Lamentóse la esposa:
—¡Y en este día! ¡Me has echo llorar hoy! ¡Tan señalado!
—¿Tan señalado...? ¡No comprendo...! —¡Ingrato! ¡Así sois los hombres! ¡O'-

vidaste que en esta fecha se cumplen
ocho años de nuestro matrimonio!
—¡Es verdad! ¡Perdóname, Mariana
buena!
Luego de un instante, Mariana, salien¬ do del gabinete, le rindió entusiasmada el presente, como regalo conmemorativo del fausto día. ¡Una artística inicial de brillantes para el nudo de la corbata!
Juan Angel, en aquellos minutos feli¬ ces, hubiérala revelado su secreto. Por¬ que era cien veces más soportable some¬ terse de una vez al castigo, que vivir eternamente, un día y otro, con la fatal incertidumbre quemándole como un as¬ cua roja el corazón.
Pero calló, temeroso de perder para siempre el cariño, la idealidad, la senti¬ mental caricia de aquella admirable mu¬ jer suya, que le bañaba en luz de pureza, en blanca luz de ensueño, lo mismo, igual que la luna...
J. de Lucas Acevedo.
el molino en UUINAíS'
Fue blanco y riente como alma de niño... El sol era plata bruñendo su armiño, y la luna, un velo de seda y jazmín... ¡Oh la inmaculada nieve de sus muros por entre 103 robles...! ¡Oh los gozos puros del molino Ingenuo, siempre cantarín...!
El claro bullicio de las golondrinas, que bajo su alero colgaron el nido, ungía, en la aurora, de gracias divinas su pureza blanca de nardo florido... Y llegaban todas las viejas vecinas a ofrecerle humildes sus talegos de oro, y era miel y espejo su raudal sonoro para las palomas y las campesinas...
Mas vino una loba de las altas selvas, la guerra nefanda, y en una divina tarde soñadora rugió en la colina, maculando el aire, todo madreselvas.,. ¡Oh la maldecida furia del cañón sobre el oro ungido del manso trigal...!
Temblaba el molino como un corazón
de virgen en manos de un ogro sensual... Temblaba el molino, puro y cantarín, como la corola de un albo jazmín caída en las garras de un hosco zarzal...
Y el molino ingenuo murió como un niño pastor de los lobos dei alto breñal;
rindió con dalzura la frente de armiñ. ,
como un resignado cordero pascual... ¡Oh el molino humilde deshojado en ruinas bajo el inefable dolor vespertino...! ¡Ay del alborozo de las golondrinas que a ia paz del cielo brindaban su trino...!
¡Ayjas melodiosas risas perlerinas
del‘maravilloso raudal del molino...
Ahora duerme el agua sumida en arrobos de no sé qué ocultos dolores supremos.,. ¡Ay, molino hermano...! ¡Poetas, lloremos ai buen pastorcillo muerto por I03 lobo3...!
José Antonio Balbontin.

Folletín del SOLLEFt -4-
LA INCASABLE
POR VICENTE DIEZ DE TEJADA
Llegó el relevo. Doña Ursula se acercó al Sagrario, y el notario y su señora, cuando el piquete desertó la iglesia, hi¬ cieron lo propio, abandonando la segu¬ ridad del lugar de asilo, y salieron del brazo, como dos novios, unidos por el
disoluble lazo de la misma mugre.
^ # 4*
Terminada «su hora» y muy cerca ya
la de la comida, Chanto Fontalba se dis¬ puso a dejar su puesto en una de las me¬ sas petitorias del convento de los Capu¬
chinos.
Guapetona estaba la chiquilla con su manto de toalla prendido con gracia insuperable, cayendo en artísticos plie¬ gues sobre el ébano de sus cabellos co¬ ronados por una alta peineta de carey, y recogida junto a la comisura del es¬ cote, sobre el arrogante seno, con un fragante ramito de violetas. Que Charito no era un portento de belleza, sabíalo todo el mundo, incluso ella misma; pero

que con aquel pergenio estaba requeteguapísima, os lo aseguro yo. Sería ella la única mujer del mundo que no lo es¬
tuviese con tales atavíos. Entreabríase
su boca como un clavel de fuego; lucían sus ojos negros, luminosos como dos
corbunclos; su color trigueño palidecía al cobijo de las negras blondas, y su porte señoril adquiría un picante tinte gitanesco bajo el goyesco influjo de la
mantilla. Una cruz de claros diamantes
santificaba la desnudez ambarina de su
garganta, y un gran abanico de nácar servía de pretexto a las mil coqueterías
de sus breves manos.
Charito Fontalba era hija única de
don Raimundo de Peñafort de Fontalba
y de los Heros, caballero hidalgo de esplendoroso pasado y de no tan claro presente, viudo de una virtuosa dama mejicana, hija pobre de familia rica;
militar retirado prematuramente por sus
achaques: aquel terrible ataque de herniplegía que le hacía arrastrar penosa¬ mente el pie izquierdo que le había de¬ jado casi inútil su siniestro brazo, do¬ blado sobre el pecho en actitud violenta, con la paralizada mano anquilosada, que parecía la cabeza de una oca surgiendo de las alburas del puño.

Fuera de la paga de don Raimundo,
nadie conocía en la casa, un tanto
misteriosa, de Charito, otros bienes de fortuna. Siempre habían vivido con hol¬ gura, pero sin ostentación; a raíz de la
muerte de la señora de Fontalba y tras
el accidente sufrido por el viudo, la hol¬ gura llegó a ser estrechez; pero de pron¬ to se hispió la casa, merced a causas por todos desconocidas, y—aceite en el can¬
dil—los Fontalba revivieron.
En el pueblo teníaseles por ricos; aca¬ so por muy ricos; y no faltó comadre que asegurase que, para quitárles el car¬ denillo, se sacaban al sol, en capazos, las onzas en aquella casa.
Rafaelito Altarriba era «el boticario
nuevo», por su estado y por sus años, mozo; simpático, discreto y varonilmente guapo. Terminó su carrera ,en los pre¬ cisos instantes en que su padre, despa¬ chado el último récipe, emprendía la de la eternidad, desertando la oficina amada, no seguramente sin revolotear un poco por la muy amada rebotica. Muy al revés de estos pobres pollos de estos pobres pueblos, siempre a caza de gan¬ gas, buscando árbol con ramas de oro para en ellas ahorcar su soltería, único
norte e ilusión única de la ruin mocedad
pueblerina, Rafaelito, siempre acuciado

por su madre, doña Ursula de los Vélez, buscaba también árbol en que ahorcarse a gusto; pero había de ser así: a gusto, sin romperse ni mancharse; sin venderse.
Doña Ursula quería para su hijo, na¬ turalmente, una «princesa altiva»... que no fuese muy altiva del todo; pero, jus¬ ticia obliga, no le cegaba la pasión del dinero; después de todo, en su casa, aun sin el pozo de la botica, no faltaba para comer; si con la nuera se le entrase por las puertas una millonada, benedictus qui venit, que ella no habría de hacerle ascos; pero lo que ella apetecía era ante
todo la nuera: una muchacha honrada y
digna, que sacase a su hijo de la podre¬ dumbre, de aquel Círculo de señores donde se despellejaba a medio mundo, en el que la juventud del pueblo se em¬ brutecía holgando, se degeneraba be¬ biendo y se empobrecía tirando de la oreja a Jorge, suprema distracción del Círculo vicioso. Una mujercita buena, amante, dócil; que la conllevase a ella, preparándole un tranquilo rincón donde esperar su día postrero, y que lo ena¬ morase y lo salvase a él, al hijo amado, colaborando en la formación de un hogar
venturoso.
{Continuará)

SOLLSR a

9

E L’AGRE DE LA TERRA

PÁSQUA PAGESA a>
Suan tebior, jorn de Primavera falgurant d’ amor,
vlbrant de preguera,
Encar per 1’ espai snrava, enclsera,
cadencia eu desmal de Qaaresma austera.
Pero 1’ esplendo de la gran diada
fea uet 1’ horitzó de boira endolada:
Callava el cloquer
mut de foll turment:
replica el cloquer
festívolament.
L’ auba era naixent
quan el golg naixia. Peí cel esplendent
oreuá una valzia:
Gentil missatgera del bon temps d’ estiu, ta petja lleagera dins T espai, qué din?
La pau arriba
arborant la pauma; de 1’ olivera
ve un perfum que embauma.
La groga cirera s'éá empagai'da 1 ara fa menjera
tan envermellida.
Dins el ciar atzur
hi ha can?ons de festa;
dins el ciar atzur
1’ anima és xaleata,
que avui es nodrelx
de 1’Eucaristía i 1' amor floreix fraternal i pía.
Sumant-se a 1’ abra? s’ alga un nou perfum: «Ara ve el Sal-pas,
enceneu el llum!»
Obriu-li la porta del niu de 1* amo hl espergirá forta
benediccló.
Donau-li acullida de bon cristiá: la llar beneTda millor fruitará.
Que el bon temps ja ve fulgurant d’ encía:
Desclourá el rosé a’ embaumat somlís;
(1) Del «Poema de Pksqua», guanyador de la
«Flor Natural».

1’ hortet caaolá
tindra raima i figues; quan el juny vendrá coronat d’ espigues,
davall el teulat
riuran oronelles,
sera d’ or el b!at
brirfat de roelles.
I per sempre ja
dins la llar pagesa 1' amor vessara sa suau bonesa.
Que os Pasqua Florida, Pasqua de 1’ amor...
Coronin la vida
la pau 1 abundor!
Manuel Andreu Fontirroig.
UN CENTEN ARI
Per damunt de les anécdotes fogisseres, que duraran un moment en la historia, alcem l’ esguard envers un home egregl de la nostra nissaga que ara fa set segles acompli la tasca prodigiosa d’ ordenar en tres anys la intrincada selva de la legislado canónica i donar a l’ Esglósia el primer Codi de les seves liéis, regulador durant prop de set centiirles de la seva vida jurídica. Aquest home fon Sant Ramón de Penyafort. I, bé que siguí de passada, recordem tambó, per via d’ emulació i d’esperangament, que en
1’ elaborado del novissim Codi de Dret Ca-
nónic, que substituí la primera col'lecció auténtica de les Decretáis raimundines, tin¬ gué part molt principal un altre cataiá emineni contemporani nostre, 1’ filustre menoret caputxi Cardenal Vives i Tuto.
No Ó3 1’ obra de la compilado de les De¬ cretáis la que volem comentar aquí. Hi ha altres llocs mes adients a aquest comentar!, i altres aspectos del sant dominica mÓ3 propis d’ ósser calendats en aquest lioc.
Sant Ramón de Penyafort, el cataiá de
més potencia civilitzadbra, segons expressió
de 1’ inoblidat Dr. Torras i Bages, fou tam¬ bé el director espiritual de la Catalunya naixent. Durant la seva vida quasi centenaria, Catalunya acomplia la gran obra de la seva integrado territorial, del seu ordenameat juridic, de la formado del sea solidísslm temperament moral i de 1’ expansió del seu esperit de redempció i de llibertat enfora de les seves ñtes. En tots aquests múltiples as¬ pectos d' aquesta obra gegantina, enllestida eu mig segle, tingué una influencia principalíssima 1’ humüíssim i sapientíssim domini¬ ca del vergonyosament desaparegut mones-
tir de Santa Caterina.
La cangó popular 1’ anomena «Confessor de reis—de reis i de Papes», Podríem dir que fou, encara, confessor d’ uu poblé. No era sois 1' alt Rei Jaume I el qui es confessava amb Ramón de PeDyafort. Eren tots els magnats del regne, tots els prócers de J.a noblesa, de la milicia, de la religió, dei comer? i de la industria, sis qui
anaven a Santa Caterina a cercar 1’ absolu-

icó i el consell d’ aquell borne de llarga asviesa i curtes paraules, d’ aquell baró greu i Uuminós de clarícles divines, personificado eminent del geni de la nostra térra, que moltes coses fan sospitar si avui no está en
vacances.
Es un greu molt deplorable que s’hagt perdut el seu tractat «De modo Inste negó tiandl in gratiam mercatorum». Aqualls cc-
merciant3 barceionlns de la trefzana centu¬
ria, coneixent per intuieió cristiana que llur professió no es podia desvincular de la moral, acuden al codificador de Ies liéis de
l’Esgésia Universal, al plasmador de confessors, a la primera autoritat mora! i jurí¬ dica del segle (la seva «Summa de Poenlten-
tia» fou durant doc-cents aDV3 el «Vade¬
mécum» obligat de tots els confessors), en demanda d’ un tractat breu i coroplet de la moral de llur cfici. Aquest tractat, aval lamentablement perdut, fou i’ algas, lustral cristlanilzadora del nostre comer?, que pot ben dir-se que va ósser batej&t per Sant Ramón al punt de rólxer.
Fou el mateix Penyafort qui desprÓ3 assenyalá ais guanys líclts deis nostres cómer-
clants i industriáis una destinació nobilíssima
en qué esmer?ar llur sobrance?. Els frsres redemptors de 1’ Ordre de la Mercó, cc-ftmdada i legislada peí nostre dominica, era
amb donatlus deis nostres comerciants i in¬
dustriáis que rescataven els cristians captius de Morería. Tota sordidesa desapareixla així d’ aqüestes prcfessions tan sofjades de l1 es¬ perit d’ avaricia. L’ afany del lucre monetari era ennoblit per aquest esmer? cristianament humanitari. La jerarquía de les valor3 de la vida que fa entrar la materia dins la circulació vital del món de 1’esperit era afermada aixi per aquesta noble providencia humana. El diner no servia per al vici, ni per a la fastuosüat insultant, sino per a la redempció de germans de la mateixa fe, ben enté3, encara, que no es limitava pas ais captius catalana. Tots els caiguts en esclavafge, da qualsevol nació que fossin, rebien la llum conhortadora de la redempció per ministeri de catalana i per diners de catalañe. Doble redempció, la de 1’ esclau i la del comerciant. Rtquesa redemptors per generosltat, tot el contrarl de «1’ avara po vertá» amb que el geni florenti ens marcá perpetuament el rostro 1 que massa vegades ha aparegut desmentint tan egregia prin¬ cipia.
En aquesta Catalunya renaixent, manca un gran esperit religiós que exerceixl sobre els catalana aquella autoritat indiscutida de la santedat, de la saviesa i de la suavitat cristiana que exercí en la Catalunya naixent Sant Ramón de Penyafort.
Malauradament, res no fa creare que
aquella restaurado de la Catalunya tradi¬ cional, per la qual hem sospirat i maldat tants anys, hsgi passat gaíre deis comen?os que, mÓ3 en pía que en execució, Iniciaren eís grans capdavanters cristians de la Renaixen?a. Hem tingat homes, com el Dr. To rras i Bages, Prat de la Riba i Maragall, que han rebut de Déu el do de pronunciar en cada moment difícil la paraula da la Pá tria. No ens ha de desesperan?ar la manca d' aquests homes en els actuáis moments en

que mé3 que mai en passem fretura. L’ a pa¬ rido d’ un Sant Ramón de Penyafort en et primer moment crític de la nostra historia l deis tres prohoms esmentats en el comen? del retrobament és una ferman?a providen¬ cial de la del nou Molré3, quan 1’ hora de la
veritable restaurado será verament arri¬ bada.
Que aquest centenar! ens siguí al'lielent per a preparar-li el camins amb el nostre perfecto retrobament moral i religiós.
Caries Cardó, Pvre.
PÁSQUA
Pásqua Florida que tens un alé de nova vida, i a tots els arbres, encens flors de llum rejovenida:
Pásqua en Flor ¿per qué no vens
a la brancada neulida
deis meus dies, somnolents
i de saba decandldr?
Pásqua en Flor, Pásqua divina, no sies amb mi mosquina, tú tan piódiga i potent,
i cada branca abatuda
del meu viure tu trasmuda,
i fei-Io reflorelxent.
Jordi Miranda.
MARC
PRIMAVERAL
On va el sol de Mar?
revestit de festt ? Va cel a través a buscar promesa. Se ’n vol mullerar
per ia primavera.
Entre térra i cel
roba sa amoreta, roba-la plorant, amb amor la besa, la pinja d' Abril per compaDya ha presa.
Les bodes avui
al cel les han fetes, qui els ha despertat és la Primavera, per capella, el ce!, per altar, la térra.
Déu ha beneit
la galant parella; els filis que tindran
serán roses veres,
Uiris i clavells, papdlons i aballes.
Apel’les Mestres.

Folletf del SOLLER -1-

MADO TIANA

per Manuel Andreu Fontirroig

A doiiyci Isabel Font de Salvá

Senyora:

ENDREQA

Teniu un baleó espléndit. Té un ull, sota la celia augusta de l’ombra de la Seu, que mira al blau pre¬

gón de nostra badia, inefable i acullidora

com una abragada,

Aquí us arriba, amb tota sa nuesa inte¬
gral, lt'embat frese i acaronador que us

embauma la llar de marinada.

D’ aquí, la mar, amiga de secrets inson¬

dables, sembla un drap immens de tonalitats incopsables.

Quina caima i beatitut!

Mes, quan Mestre Vent infla ses galtes, com s’ estufa, com s’ avalota, com destre¬

na, desesperada i enfallida, els rulls de

sa cabellera d’ esmeragda sobre les ro¬

ques, ses confidentes, algant a l’aire subtil

sa diadema d’argent viu desenfilada en milers de perles fulgurants!

Darrera voStra, la Ciutat, teixeix la

trama laberíntica deis seus carrers. Uns,
vells, torts i empedregats encara—Ob, els carrers vells, torts i empedregats! — Els altres, ampies, espaiosos i solcats
amb els ierres de les modernes locomo-
cions.
D’ aquí, aquesta ciutat apar com aque¬ lla mar: silenta i reposada. Mes ai! com s’ hi desborden les passions, com crideu sos elements en 1’ eterna lluita per la vi¬
da!
Fins aquí no us arriben els crits gojosos deis qui triunfen, ni els gemecs d’ angúnia deis nui s’ aterren. Per ó, si us hi acostau, com esborrona i’ avalot de ses onades desfetes, infladas peí mestrai de 1’ egoisme i la febre del cuite al vadell d’ or, que escampen sobre la costa un ruixat ue gotes de suor i de sang!
Peró, així com la mar té ses cales acullidores on reposen les barques fugint de la lluita amb el darrer monstre, també la ciutat té sos refugis de pau i dolcesa.
Vostre baleó també fita 1’ ullada suau i
recatada dins la silenta quietud d’ una ca¬ la gentil i liunyana deis vents cosmopolites que ho aterren tot; costums i tradicions, monuments d’antigor i segells de bonhomia La placeta de la Seu, aculli¬ dora i silenta, obra els seus bragos ama-

tents i acaronadors a 1’ ombra sagrada de la casa pairal de la nostra Fe i al peu mateix de vostre baleó espléndit.
Seoyora:
Jo vise al cor de 1’ urb babilonesca, en¬ tre el brugit deis obrers de ferre i deis «claxons» espaordidors. Moltes vegades, las de la lluita, desiijós d’embat frese i pur, he fugit de la ciutat nova per endinsar-me dins la serpentina dais carrers
vells de la nostra vila vella.
I, ja embolcallat amb llur mantell d’ ivori, jo he vist la Mare-de-Déu algada sobre la Seu, fulgenta sobre 1’ euritmia de la blavor serena, els bragos en 1' aire, demanant cleméncia per tanta immolació. jo he sentit cruixlr els murs venera¬
bles de la nostra Catedral sota el pes
d’unes mans impies que profanaren sa serenitat augusta. Jo he sentit els ge¬
mecs de les veiles murades torturades en lo més íntim del seu ésser.
Peró, aleshores, com a sedant al tur¬
ment, pregón, engá i enllá, quantes fonts d’ aigua fresca i viva! Quantes venes re bossants de vida ancestral, plenes de misteris vellutats, com el fons de les nostres arquimeses, negres i entorcilla des, i de contarelles ufanoses i benolentes com les aufabegueres pageses!

Jo hauria volgut teixer-ne una toina delicadíssima que fos digne de les vostres mans dilectes i aristocrútiques. Peró m’ enamorí de 1* hutnil viola que floria al fons d’ un carreró ombrívo!, i vaig cullirla amorosament, curosament, ardorosa-
ment.
Senyora, «pobresa no és vilesa», acceptau 1’humilíssicna presentada, penyora de respecte i d’admiració. Jo us confés que en 1’ ofrena hi pos un caire d’egoísme: que vostre nom, coronant la maigarbada novelTeta, li doni la llum necessúria per a brillar amb vesllums diaman¬ tina i que, en vostres mans dilectes i aristocrútiques, l’humil viola del carreró ombrívol cobri la galanura, el perfum i la riquesa que mes mans, grosseresi igno< rants, no podrien mai donar-li.
I
Els carrerons de Sant Sebastiú, del Deanat, de Sant Pere Nolasc, així com tots aquells que enrevolten, humils i ca¬ líais, la folgada falda de nostra magnífica Seu, serven encara quelcom d’aquella bonhomia, d'aquella mansuetud deis se¬ gles que foren i que ens llegaren tantes
(Seguirá.)

10
Vida Religiosa

SOLLEE»

][

11-

iMr==ir

lí

Durante la semana que fine hoy se han celebrado con gran esplendor en la Parro¬ quia y en las demás iglesias de esta ciudad las funciones propias de la Semana Santa, empezando el domingo último con la cere¬ monia de la bendición de ramos y palmas, que tuvo lugar a las nueve y media, des¬ pués del canto de Horas menores. La veri¬ ficó el Rdo. Párroco Arcipreste, Sr. Sitjar, asistido por los Rdos. D. José Moray y D. Bernardo Pujol, quienes fueron luego el celebrante y ministros en la Misa ma¬ yor. La procesión no pado efectuarse por el exterior del templo por causa de la llu¬
via.
Durante el Oficio se cantó el Passio,
con la acostumbrada solemnidad, por los Rdos. D. Jerónimo Pons, en la parte de Je¬ sús; D. Antonio Alcover, en la del Evan¬ gelista; D. Bartolomé Coll, en la del após¬ tol San Pedro y de distintos personajes de la sinagoga, y la del populacho por una
nutrida masa coral.
Por la tarde, después del canto de Víspe¬ ras y Completas, practicóse el devoto ejer¬ cicio del Via-Crucis predicado por el Cua¬ resmero, Rdo. P. Jaime Rosselló, T. O. R., estando el templo lleno de fieles por comple¬ to; pero a la terminación no pudo ser trasla dada a la iglesia del Hospital la veneranda figura del Santo Cristo de la Sangre, como anualmente suele hacerse, por haberlo im¬ pedido también la lluvia.
***
En los tres días siguientes, ai anochecer, tuvo lugar un piadoso Triduo en honor de Jesús Crucificado, con meditación y cánti¬ cos, y anteayer, Jueves Santo, se celebra¬ ron tos actos litúrgicos propios del día,
habiendo sido el celebrante en la Misa
mayor el Rdo. D. Rafael Sitjar, Cura-Ar¬ cipreste, asistido en calidad de diácono y subdiácono, respectivamente, por los Re¬ verendos D. Jorge Company, vicario, y D. José Morey, capellán de Biniaraix. La capilla interpretó los Kyries, Sanctus y Agnus, del Maestro Eslava, el Gloria de Peros! y el Credo de la de Angelis, can¬
tando además con admirable entonación y
ajuste en el ofertorio y durante la Comu¬ nión motetes polifónicos de Victoria y Pa-
lestrina.
La Comunión que se dió intra missam, fué este año excepcionalmente general, en razón de haberse cumplido el XIX.0 cente¬ nario de nuestra Redención por la pasión y muerte del Salvador, y en ella tomó parte una concurrencia muy numerosa. Después de la misa se hizo la procesión por el ámbi¬ to del templo y se colocó acto seguido la Sagrada Forma en el Monumento.
A * !¡)
Por la tarde, después del Oficio de Ti¬ nieblas, se organizó la procesión, que salió del templo parroquial a las seis, hora que desde el domingo se había anunciado, lo cual causó en el vecindario general satis¬ facción, pues que durante todo el día se dudaba, en vista de lo persistente de la lluvia, que pudiera salir. Y pudo efectuar dicha procesión todo su habitual recorrido con el mayor orden y con toda la brillantez que se le imprime desde algunos años a esta parte. Formábanla los nazarenos de túnica y caperuza negras, escoltando al que figuraba a Jesús con la cruz a cuestas, y seguían los pasos, bellas esculturas de «Jesús er, el Huerto», «Jesús atado a la co lumna», el «Ecce Homo» y «Encuentro de Jesús y su Santísima Madre», acompaña¬ dos todos ellos por nazarenos vistiendo, respectivamente, túnicas y caperuzas de distinto color y llevando sendos blandones. A continuación seguían en gran número, los jóvenes pertenecientes a !a Congrega¬ ción Mariana, presididos por el Rdo. Padre Pont, de los SS. CC,; los jóvenes, también en gr*m número, que componen la Acción Católica, presididos por su conciliario, Rdo. D. Juan Sueca, vicario; numerosos vecinos de toda edad y pertenecientes a todas las clases sociales, escoltando la ve¬ neranda figura de la Virgen de los Dolo¬ res, llevada en andas; la Cofradía de ¡a
Sangre, presidida por su Junta Directiva, y ésta por el Rector de la iglesia del Hos¬ pital, Rdo. D. Miguel Rosselló, y los na¬ zarenos de esta cofradía, de vesta blanca y caperuza negra, la cruz y clero parro¬

BANANES - ORANGES ^MANDARINES - CITRONS - RAISINS REALES ET OHANES
Ancienne Maison J. Grau & O©-

OLIVER & CARBONELL ¡

Commissionnaires.

5. A. R. L. 200.000 Frs.

11, Rué Merciére. LYON

Filíale de la MAISON PUEBLA LARGA CARCAGENTE
BENIAJAN (Murcie)

CARBONELL

Tél.: Franklin 49 - 37.
Adresse télégr.: OLICAR-LYON R. C. 'Lyon B. 6850.

3C

3NE

3G

3E

3E

3E

IB

quial, actuando de preste el Rdo. D. Ra¬ fael Sitjar, Arcipreste, ministrado por los Rdos. Sres. Company y Morey. Cerraba
la marcha la banda de música de la «Lira
Sollerense», que tocó durante todo el tra¬ yecto, alternando con el Miserere, cantado por la capilla y escolania parroquiales, es¬ cogidas marchas fúnebres. Todos los asis¬
tentes llevaban encendidos sendos hachas
o cirios, cuya gran profusión de luces, man¬ teniéndose encendidas, pues que estuvo muy tranquila la atmósfera, daba a la reli giosa manifestación hermosísimo y a la par imponente aspecto.
Así formada la procesión, salió de la Parroquia dirigiéndose a la iglesia del Hos¬ pital en donde se la incorporó la devota figura de la Sangre del Salvador, que ocu¬ pó la presidencia de aquélla, llevada podistinguidos caballeros y escoltada por cen¬
turiones.
Ante los Monumentos de las iglesias de las MM. Escolapias, Parroquial, de Nues¬ tra Sra. de la Visitación y de las Herma¬ nas de la Caridad, cantó la nutrida masa coral a que hemos hecho referencia, a su pa¬ so de la procesión por dichos templos, apropiados motetes; ésta, después de un recorrido que duró dos horas, regresó a la Parroquia, habiendo dejado antes en la iglesia del Hospital la figura del Santo Cristo de la Sangre, en la que es venerada durante todo el año a excepción del perio¬
do cuaresmal.
Detrás de la procesión seguía una con¬ currencia muy numerosa, y en todas las calles del largo trayecto agolpábase tam¬ bién ingente muchedumbre para verla pa¬
sar.
***
Los Monumentos, en las iglesias Parro¬ quial, de Níra. Sra. de la Visitación, del Hospital, de las MM. Escolapias, de las Hermanas de la Caridad y de los PP. Filipenses en la Alquería dei Conde, que du¬ rante la tarde habían sido ya visitados por gran número de personas devotas, lo fue¬
ron aún más durante toda la velada.
Dichos Monumentos llamaron, como
siempre, la atención de los fieles por su bellísimo decorado y su espléndida ilumina¬ ción, siendo elogiado el buen gusto con que estaban dispuestos los adornos a pesar de escasear hogaño las flores vistosas y delicadas qne en otros años abundan, debi¬ do al retraso de la florecencia por causa de los fríos, ya algo extemporáneos pues que continúan todavía después de haber salido de la invernal estación. Ei de la Parroquia distinguíase también como siempre por su artística combinación de luces y su simpá
tica severidad.
En este templo, una vez disuelta la pro¬ cesión, se practicó la ceremonia del Lavato¬ rio y se predicó por el elocuente P. Rosse¬ lló el sermón del Mandato, estando el vasto
templo lleno completamente; en los demás mencionados se practicó la Hora Santa, y en el del Hospital, después, el piadoso ejercicio del Via-Crucis en sufragio de las almas de los Cofrades de la Sangre fa¬ llecidos desde el principio de la fundación hasta la fecha. Hasta hora muy avanzada

de la noche estuvieron dichos templos muy
concurridos.
# **
La sección local de Adoradores Noctur¬
nos celebró en la noche del expresado día la Vigilia general del Jueves Santo, la que dió principio a las once.
Reunidos, en la sala de guardia, los ado¬ radores de los dos turnos que forman la Sección, celebraron la Junta de torno, y seguidamente se efectuó la salida de la Guardia. Llegados al pie del Monumento, se rindió la bandera y los adoradores pos
trados de rodillas adoraron breve rato.
Seguidamente el Vice-Director espiritual leyó el acto de homenaje propio de esta vigilia, estando los adoradores arrodillados y con los brazos en cruz.
Terminado el acto de homenaje se retiró la Guardia, quedando en los reclinatorios los adoradores del primer turno de vela, los cuales se siguieron como en vigilia or¬ dinaria, rezándose en cada uno las pre¬ ces correspondientes, especiales de esta vigilia.
A las doce se practicó el devoto ejerci¬ cio del Via-Crucis por los adoradores que
debían hacer la última hora de vela, a los
cuales se unieron otros fieles asistentes a
la vigilia, y a las tres de la madrugada de ayer salió toda la Guardia para practicar el Via-Crucis final, la que, una vez termina¬ do este patético acto, se retiró.
En esta vigilia actuaron de Capellán, Jefe y Secretario de noche, respectivamen¬ te, el Vice-Director espiritual, Rdo. don Bartolomé Coll; el Presidente de la Sec¬ ción, D. Joaquín Reynés, y el Secretarlo de la Sección, D. Juan Pizá Enseñat.
***
Ayer, Viernes Santo, en la Parroquia hubo por la mañana, a las cinco y media, sermón por el predicador cuaresmal, en el que narró detalladamente la pasión y muer¬ te del Salvador, y más tarde, a las ocho, después de Horas menores, se celebró la
Misa de Presantlficados. En las demás
iglesias de esta ciudad se celebraron tam¬ bién las funciones que para este día pres¬ cribe la sagrada liturgia.
Por la tarde tuvieron lugar los actos del rezo divino, y al anochecer, con asistencia de una concurrencia numerosísima, predicó
el Rdo. P. Rosselló el sermón de las Siete
Palabras que pronunció Jesucristo desde la
cruz—como continuación del de la mañana
“-verificándose seguidamente la ceremonia del Descendimiento y la procesión del En¬ tierro. Esta revistió hogaño inusitado es¬ plendor, por haber asistido un mayor nú¬ mero de hombres que en años anteriores,
llevando todos ellos blandones o cirios.
Detrás de la figura yacente del Salvador, llevada en andas, iba un muy nutrido coro, que cantó durante el trayecto el patético Miserere, bellísima composición a cuatro
voces de autor desconocido que posee
nuestra Parroquia desde tiempo inmemo¬ rial. Después de la procesión practicóse el devoto ejercicio de la Soledad de María Santísima con meditación y apropiados
cánticos.
* **

Esta mañana se han celebrado en las
iglesias Parroquial, del ex-Convento y de los PP. Fllipenses las ceremonias propias de este día, y al toque de Gloria, poco antes de las diez, se hsn echado al vuelo las campanas y ha celebrado el vecindario con algunas descargas de armas de fuego
el fausto suceso de la Resurrección de
Salvador.
CULTOS SAGRADOS
En la iglesia de las RE. MM. Escolapias. Mañana, Domingo de Resurrección, día l.° de Abril.—A las siete y media, Misa conven¬
tual. La Comunión mensual de la Archico-
fraaía .del Divino Niño Jesús de Praga será el próximo domingo, día 8.
Miércoles, día 4.—Se dará comienzo a la solemne oración de Cuarenta-Horas que se
celebrará con motivo de la canonización de
San Pompilio M.a Pirrotti. — A Jas seis y media, exposición del Santísimo y acto se¬ guido Misa rezada; a las seis y media de la tarde, rosario, ejercicio en honor de San Pompilio y sermón a cargo del Rdo. P. Pedro Isla, y la reserva.
Jueves día 5,—Todos los actos igual ai
día anterior.
Viernes, día 6 — A las seis y media, Misa rezada; a las diez y cuarto, Oficio solemne, predicando el Rdo. P. Pedro Isla y después del Oficio exposición de su Divina Majestad; por la tarde, a las seis y media, rosario, trlsagio, sermón y reserva precedida de solem¬
ne Te-Deum.

Se desea, vender

Un comercio de venta ai detall en Saint-
Etlenne, bien situado, bien aparroquianado y que da excelentes rendimientos.
Para tratar, dirigirse a Mr. Michel Coll— 8, Place Notre Dame, á Saint-Etienne (Lo¿re).

3 ■ —■ EE=^g=8

"

E?... '¿r.—"5—

Se desea vender

importante comercio frutos y comestibles al por mayor y detall; En Francia, De¬ partamento Hérault.
Informes: Anuncio n° 31 en esta Admi¬
nistración.

<

Robes Manteaux Tailleurs

FRANCISCA FLEXAS

San Jaime, 52 — 2.° SÓLLER

SE NECESITA UNA APRENDIZA

-

-

VENDO
cinco casas y un chalet en Palma de gran rendimiento en inmejorables condiciones. Para informes, dirigirse a D Bartolomé Ra* mis.—Archiduque Luis Salvador, n.° 76,1,°
Palma.
t— S B— T 3-"” Efc=**g5s.
SE ©fmece
una casa amueblada, de moderna cons¬ trucción, con vistas al mar. Está dis¬ ponible.
Para informes: Hnas. Estades,plaza de la Constitución, 16.

SOLLER

11 «rama

SERVICIO MARITIMO, FIJO Y QUINCENAL
Entre los puertos de Sóller, Barcelona y vice versa
POR EL VELERO A MOTOR

VIRGEN DOLOROSA

ADMITIENDO CARGA

FLETES REDUCIDOS

Salidas de Sóller para Barcelona: Todos los dias 10 y 25 de cada íes

Próxima salida de Sóller: el martes, día 10 de Abril

Consignatario en Barcelona: D. Bartolomé Oliver—Cristina, 5
Para más informes: en Sóller, D. José Forteza—Mar, 7.

(SbcpoiTación deNaranjas yjlkanclarinas
Casa fundada en 1880 perJuan J(W0*|

CREPE SATIN ■ Seda Artificial

para abrigos, varios colores, y otros artículos fanta¬

sía; así como en algodón, driles en variedad de clases

: : : se liquidan a precios reducidos. : : :

B. FRONTERA PIZÁ y C.a
s. en o.

Galle Quadrado n.° 8
SÓLLER.

Deportivas
Fútbol
CAMPEONATO DE SEGUNDA CA¬
TEGORIA
Gran partido en el Camp d’En Ma-
yol entre «Sóller F. C.» y «Deportivo
Cultural de Andráltx»
Mañana, a las cuatro, eu el campo del Só¬ ller, contenderán para el primer partido de campeonato que se juega este año en terre¬ no sollerense el once local y el Cultural de Andraitx, antiguo conocido nuestro.
Ambos comenzaron el campeonato el pasa¬ do domingo con una actuación discreta, na¬ da más que aceptable, pues mientras los nuestros perdían por 3 a O en Binísalem, los del Cultural empataban en su propio cam¬ po frente al Gimnástica de Felanitx, que parece que este año también se presenta fa¬ rruco y en plan de quitar muchos moños. De manera que sollerenses y andritxoles ten¬ drán un justificado interés en vencer maña na y adjudicarse ios dos puntos, los nuestros para estrenar la casilla de los puntos y los visitantes para ver de alcanzar los dos que puedan hacer compañía si que se adjudica¬ ron el pasado domingo.
Los de Andraicx, que empataron a 3 el partido que disputaron en Sóller en el mes de Septiembre, tienen motivo para conside rarse capaces de repetir su hazaña y aún de mejorarla.
Pero el Sóller, que podrá presentar maña¬ na un equipo bastante más sólido, y más realizador que el de entonces, tiene también no escasa probabilidad y opción para ha¬ cerse con la victoria. Y esperamos que, in¬ tentándolo con voluntad, entusiasmo y cora ge, por poco que ayude la suerte y sientan la influencia favorable del ambiente propi¬ cio, lo van a conseguir.
De todos modos, conociendo la clase de equipo que es el Andraitx, y lo bien que sue¬
len hacerlo los nuestros cuando tienen em¬
peño en demostrarlo frente a un once rival y de cierta valía, podemos anticipar que se verá mañana en el Camp d’ En Mayol un disputadí8Ímo y muy interesante partido que dejará seguramente bien satisfecha a la afición.
Resultado del domingo
En el Grupo B: Binisalem B-Sóller 0; Cultural de Andraix
2-Gimnástica de Felanitx 2.
En el Grupo A:
Mediterráneo 1-Lasalle 1.
Copa de España
Primera ronda de cuartos de final
Hubo los resultados siguientes: Murcia 1-Valencia 3; Betis 3 Sporting 0 Celta 3-Español 2; Deportivo de la Coruña 0 Hércules de Alicante 1; Osasuna O-Madrid 3; Atlótic de Bilbao 5-Zaragoza 0; Oviedo 4Douostia 0; Barcelona 5-Sevilla 1.

En match debut de campeonato e «Sóller» perdió dignamente en
Binisalem

F. C. Binisalem 3

Sóller F. C.

0

Si los aficionados imperturbables del Camp d’ En Mayol se hubieran trasladado a Bínisalem el pasado domingo, hubieran salido del campo de juego menos pesimistas que se¬ guramente ahora lo están. «¡Si!, hubieran exclamado, el Binisalem ha ganado por 3 a 0, pero el Sóller ha jugado más», y con estas reflexiones hubieran alentado esperanzas de mejor éxito para las luchas venideras, con¬ fiando en que no siempre la desgracia se ce¬ bará en las filas del equipo blanco.
Un terreno infame tuvo la culpa El cam po del Binisalem es un campo nuevo, de re cíente construcción y de terreno arcilloso. Ya pueden figurarse ios lectores como es¬ taría el campo con los incesantes aguaceros de aquellos días. Montones de barro de más de un palmo de altura, charcos de varios metros cuadrados de extensión y.,, según los árbitros de la Federación Balear, podía jugarse a foot-balí en el campo del Binisa¬ lem. (¡Si hubiera sido a water-polo!...)
A las órdenes del colegiado Sr. Llinás, se alinearon los equipos como sigue:
Sóller: Bujosa—Serra, Gelabert—Casta ñer I, Rosselló, Colom —Castañar II, Alabern, Galmós, Mayol, Arcas.
Binisalem: Pascual—Mová, Martí—Mar
tí III, Sureda, Miquel—Martí II, Torrents, Alorda, Bibiloni, Salas.
Empieza el juego movido. La delantera del Sóller quiere imponer un juego raso, pero el estado del piso no permite aprove char gran cosa. Ei balón pasa sucesivamen¬ te de una a otra defensiva y en uno de estos avances sin transcendencia se produce el primer goal del Binisalem. Un despeje corto de Serra que da en las piernas de Gelabert, la pelota queda muerta delante del marco blanco y surge uu píe providencial que hace que el balón suavemente se aloje en la red pasando delante de las manos de Bujosa, que ha quedado frenado por el barro, ya que, en circunstancias normales, el tiro de Bibiloni no hubiera llevado peligro alguno.
Después de este tanto presionan los azules.
La defensiva blanca procura que no se acer
quen a puerta los artilleros, pero dos shoofcs desde faera del área sin muy malas inten¬ ciones, consolidan la victoria de los del Bi¬
nisalem.
El portero local ha quedado como nuevo pero ei partido entra entonces en su fase
interesante, La linea media blanca carbura
a la perfección y las combinaciones de Galmés-Mayol-Arca8 acercan el peligro mu¬ chas veces a la puerta azul muy bien defen¬ dida. Eso es todo. Esperamos la segnnda parte para ver si se marcaría, pero no; en el quinteto atacante del Sóller faltaba el hombre de genio para el remate. Galmós perdía los balones, que le quedaban sujetos al suelo, al intentar su pase favorito para buscar en posición de rematador, Mayol no chutaba, Alabern, era el primer partido que

(¡Telegramas: JUDayola
leléfono núm. $4

jugaba fuera de casa. Tal vez Colom, Ge¬
labert...
Un hombre de empuje, no de cabeza, y
con ciertas condiciones de anfibio para na¬
vegar con cierta facilidad por aquella lagu
na.
Y acabó el partido con tres goals marca¬ dos en quince minutos, y un juego del Sóller merecedor por lo menos de un empate, que no llegó a adjudicarse por no chutar.
¿Quién jugó mejor? Me gustaron del Sóller el ala izquierda de su linea delantera, Ko selló y la pareja defensiva.
A Bujosa no pueden culpársele los goals, pero pecó algo de inseguro, cosa explicable pues no era dueño de si sobre aquel terreno tan escurridizo. El ala derecha, demasiado prudente.
El Binisalem tiene un delantero centro
muy decidido y unos extremos rápidos que saben internarse bien; la defensiva también cumplió perfectamente y con energía su co
metido en los momentos de aparo.
El árbitro imparcial y bastante acertado; pero el partido no presentó dificultades por el juego correcto y noble de ambos bandos.
El público correcto también y atento y... hasta domingo con el Andraitx, que no va a ser tampoco una perita en dulce, y ante cuyo choque no creemos que el deber de re¬ comendar de nuevo al público y jugadores la máxima corrección y deportivldad, en és¬ te y en todos los demás partidos.
Linhsmak.
8==gF-8 - sr-S-as-t
De T eatros

DEFENSORA SOLLERENSE
Fueron presentadas en este teatro en las funciones de la pasada semana, las cintas «Cinaes» Victoria y su húsar, opereta de gran espectáculo, interpretada por Ivan Petrovich y Frieldel Schuster, y Pobre tenorio, creación del gran mimo Baster
Keaton.

Para las funciones de estos días nada

aún se ha anunciado a la hora de cerrar la

presente edición.

KURSAAL

Fué estrenada el sabado, proyectándose, además, en las dos sesiones del domingo,

la cinta sparamount» Entre la espada y
la pared, po** Gary Cooper, Taliulah Bankheach y Charles Laugton.
Ei martes, por la noche, actuó en este salón el divo del canto y actor cinemato¬ gráfico Fortünio Bonanova, empezando !a función con la proyección de ia cinta No¬
che de venganza.
Está anunciado para esta noche e! estre¬ no de Casada por azar, por Carole Lombart y Clark Qable.
Aviso Importante
Para los que regresan del extranjero después de haber hecho un derroche de energías y actividades en el mundo de los negocios, se imponía una colonia como la de Amanecer (Son Pardo), Carretera de Só¬ ller km. 2.800, de la Plaza Cort, do acu¬ dirá por doquier la tranquilidad, el bienes tar, el confort, la visualidad, y todas las exigencias de las grandes ciudades moder¬
nas.
¡LISONJERA INVERSION DE CAPITAL!
¡No desperdiciéis tan : magnífica ocasión! : Solares y chalets con la llave a la puerta
Para informes: D. Juan Tomás, Guardia municipal, Sóller.
fSoSTde1o2rIT
AVISO Atendiendo a numerosas peticiones y con el fin de dar facilidades al público para que pueda asistir a Interesantes espectáculos que en Palma se celebrarán el próximo Domin¬ go día 1 y Lunes 2 esta compañía ha dispues to que el tren n.° 10 que ordinariamente sale
de la Estación de Palma a las 19 30 la retra se saliendo a las 21.
Sóller 30 Marzo de 1934.—La Dirección
3-;sr-&*ss=g -‘=r
CAPITALISTAS
MAISON A VENDRE
trois étages 6 appartements franjáis, tont confort, loyer par aunó 11.760 ptas. reigsenesnenta D. Miguel Amengua!, calle Luis Salvador, 54, 2,°, 2.a, Palma.

12

DO SOLLER

■xa

ECOS REGIONALES

íá6

tá5

«á6:

Crónica Balear rado—y de una presentación realmente i excepcional para funciones de esta índole. Suenan vario3 nombres: Alfredo Coíl, Bar

Sociedad “LA UNION jj

Mallorca
El miércoles de la anterior semana, por
la mañana, tomó tierra, en el Aeródromo de Son San Juan, una avioneta pilotada por su propietario el Profesor de la Escuela
de Aviación don Federico P. Estove. Procedía de Madrid.
Cubrió el trayecto en cuatro horas, ha¬ biendo encontrado, durante el viaje, íaerte
viento.
El señor Estove ha venido con objeto de

tolomé Solá, Juanito Pomar... El cartel de matadores, empero, no está formado toda¬
vía
La función, desde luego, está bien enfo¬ cada y tiene interés para los aficionados.
jLa Giceta» ha publicado un decreto
autorizando al ministro de Obras Publicas
para contratar por subasta la construcción de un edificio para Aduana en el puerto de Palma, por el presupuesto de 237 571 ptas,

Por acuerdo de la Junta Directiva de esta sociedad, se invita a los señores socios y respectivas familias al BAILE DE SOCIEDAD en honor de sus asociados, que tiene proyectado para el domingo día l.° de Abril próximo, día de Pascua de Resurrección.
La Directiva.
NOTA.—Se consideran familia de socios las personas que vivan bajo su mismo techo.

pasar una temporada al lado de su hermano político el Dr. Roglá,

Uao de los pasadía días y en ocasión de hallarse en «Cala Figuera», del término

En la Puebla las alubias se cotizan actual¬
mente a 69 ptas los 100 kilos; las alcachofas a 0 40 ptas el kilo; y las patatas a 30 y 35 pesetas, según la calidad
Habiendo terminado, por el presente año, la exportación de tabaco, se calcula en 345
el número de toneladas de tabaco embarca¬
do»

municipal de Santany), los vecinos Juan Bonet Vicens, de 39 años, casado, marin ro, Pascasio Rlgo, de 19 año3, soltero, marinero y Joan Antlch de 19 años, se pusieron de acuerdo coa el patrón de una de las barqui¬ llas de la Compañía Arrendataria de taba
eos para ir en busca de unos bultos de ta¬ bacos que f otaban en el agua frente al
paraje conocido por «Ses Almoines».

Compr® Vci. en Droguería y Ferretería cde Juan Forteza — Radio Iglesias, 12, sus brochas, pinceles, as m altas y

***
La entidad Explotaciones Hidráulicas, pa¬ ra poder contar con una mayor cuantiosa reserva, tiene el proyecto de construir otro depósito igual al ya construido.

Así se hizo, y una vez llegados al referido lugar y recogidos varios de dichos fardos notaron los que se hallaban ocupados en dicha faena que el Juan Antlch Vicens ha¬ bía desaparecido de sobre la embarcación, sin que pudiera ser hallado a pesar de las

INTURAS

El jueves día 22 del actual, el Arquitecto Municipal, D. Guillermo Forteza, dló una conferencia sobre el tema «El Cicle Arquitectónic de les nostres Llotges Medievals*.
Como es sabido, el Sr. Forteza tomó par¬ te no hace mucho en un curso de Arquitec¬ tura Gótica Catalana, en la Sorbona, donde
desarrolló el mismo tema; curso que encon¬ tró una verdadera resonancia en los círculos

pesquisas que se hicieron inmediatamente. En vista de esto, embarcación y marine¬
ros regresaron a «Cala Fignera» prosiguién¬ dose más tarde las gestiones para ver si podía darse con el desaparecido. Dichas gestiones hasta ahora han sido Infructuosas, opinándose que el referido individuo caería al agua, siendo arrastrado por la corriente.
De lo ocurrido se dló cuenta al juzgado.

REPARADAS

intelectuales de París.
La conferencia fuó acompañada de pro¬ yecciones y tuvo lagar el mencionado día, por la noche, en el salón del Museo Pedagó¬ gico, antigua capiha dei Consulado de Mar.
Como consecuencia de la huelga general planteada en noviembre último, algunos patronos metalúrgicos dieron por despedidos a sus obreros, alegando que no hablan pro¬ cedido en la declaración de huelga dentro de los términos legales. Los obreros deman¬ daron a los patronos y el asunto está pen¬ diente de resolución por el ministro del Trabajo. Desde entonces las sociedades obre¬ ras vienen realizando gestiones para que se readmita a los despedidos, y como no lo han logrado, los delegados de las entidades adheridas a la U, G. T. acordaron plantear la huelga general por 48 horas, por solida¬ ridad con los metalúrgicos, en los días 28 y 29 del actual.
Diversas sociedades obreras anunciaron
la aceptación de dicho acuerdo.
***
Con relación a la huelga de metalúrgicos, por solidaridad con ,os cuajes se anunció ei paro general para el míe*coles, la sociedad patronal publicó una nota poniendo de ina nificsto que ei conflicto tiene dos puntos: uno respecto a los obreros despedidos por la entidad «La Fcriinzadora», que íecuirió conua ei failo del Jurado mliLo pendiente de reso.ución en el ministerio de Trabajo, y otro referente a discrepancias entre el patiouo de la Fundición Mallorquína y sus obreros, quienes abandonaron ei trabajo sin

Con motivo de cumplir la benemérita so¬
ciedad «Asistencia Palmesana» dentro este
mes, el 75 ° aniversario de su fandaclón, tie¬ ne acordado celebrar una fiesta en su propio local social, para con su producto mitigar en lo posible, dentro el sentido económico, a sus socios e inútiles. Se ha fijado para ello ia fecha de mañana, festividad de la Pascua
de Resurrección.
El martes último, por la noche, tuvo lugar en el local social del Fomento del Turismo,
la asamblea de constitución de la entidad
«Amics de 1’ Art Popular*. Asistió al acto numerosa y selecta concu¬
rrencia y se desarrolló en medio de un fervo¬ roso entusiasmo, prometedor de que las ac¬ tividades que ha de desarrollar la nueva
asociación han de verse coronadas por es¬
plendente éxito. Presidió el Iniciador de la obra, don Anto¬
nio Mulet, quien dió comienzo al acto expli¬
cando detalladamente la labor efectuada por
la Comisión Organizadora hasta llegar a la
asamblea constitutiva.
Seguidamente fueron leídos los estatutos, que fueron aprobados por unanimidad; se
dió cuenta también de las adhesiones recibi¬
das, y se procedió a la elección de la JuDta
Directiva designada, por unanimidad, en la siguiente forma: Presidente: D. Antonio Sal¬ va y Ripoll; Vice-presldente: D, Antonio Mulel; Secretarlo: D. Juan Sancho; VIce-secretario: D. Manuel Andrea Fontlrrolg; Te¬ sorero-Contador: D. Miguel Mir.
Vocales (por orden alfabético): Srta. do¬

ña Dolores Ciar, D.a Micaela Gralla, doña Antonia Torreas, D. Francisco de S. Agalló, D, Pedro B&rceló, D. Juan Capó, D. Guiller¬ mo Colom, D. Lamberto Cortés, D. Bartolo¬ mé Ferrá, D Andrés Ferrer, D. Baltasar
Fortezi, D. José Hnmbert. Son, además, Vocales nat03 de la mencio¬
nada Junta: el Alcalde del Excmo. Ayunta¬ miento de Palma; el Presidente de la Exce¬ lentísima Diputación Provincial, y 103 Pre¬ sidentes del Fomento del Turismo, de ia Socletat Arqueológica Luliana», de la «Assoclecló per la Caltura de Mallorca» y de la
«Asociación de la Prensa de Baleares».
El Consejo obrero ferroviario ha acordado protestar contra el proyectado aumento de tarifas ferroviarias, pidiendo se resuelva de
modo definitivo la situación de las compa
ñias, así come la de los agentes ferroviarios.
De este asunto también se trató en la sesión
del Ayuntamiento, planteado por los socia¬ listas. Se acordó protestar contra el proyec¬ tado aumento. Algunos concejales de otras minorías hicieron la salvedad de que estan¬ do conformes con la protesta, no podían aceptarlo por el carácter político que las iz¬ quierdas intentaban dar a la cuestión.
El penúltimo jueves, por la tarde, como ya dijimos, tuvo lugar el acto solemne de la inauguración de la Feria de Ramos.
La tradicional feria ha sido instalada este
año, como eu el anterior, en las Avenidas de Estanislao Flgueras y Alejandro Rosselló.
El Presidente de la Comisión de Ferias, don

Lamberto Juncosa, iniciador de esta fiesta, organizó un brillante festival infantil con
motivo de la misma.
En el real de la feria y en el parque de atracciones por la tarde y por la noche de
dicho día fuó extraordinaria la animación.
El arco de luz, instalado por la Compañía Gas y Electricidad, ofrecía bellísimo aspec¬
to. Este está instalado en la Avenida de Ale¬
jandro Rosselló, frente a la calle de Costa y Llobera, lugar donde empieza el recinto de
la feria.
Este año la feria está mucho más nutrida
de casetas. El parque cié atracciones reúne también muchos más carruseles, tíos vivos, tiros de pichón y espectáculos diversos que
en años anteriores.
La Comisión Gestora de la Diputación Provincial acordó instalar en el basque de Bellver—previa la necesaria autorización del Ayuntamiento de Palma—una garita modelo Internacional para observaciones termo e higromótricas.
Ayer al mediodía dejó de existir en el Mo¬ nasterio de Lluch, el Rdo. P. Jaime Rosse¬ lló, de los Sagrados Corazones, Superior de aquel Monasterio.—D. E. P.
Llegaron ayer a Mallorca los célebres ar¬ tistas de la pantalla Douglas Falrbanks, pa¬ dre e hijo.
Douglas Falrbanks, hijo, se hospeda en el
Hotel Formentor.

haber solicitado la intervención del jurado.

.Por otra parte, el comité de huelga dló

otra noticia diciendo que el conflicto puede
so.ucionarse readmitiendo a los obreros des¬

•e

8*

pedidos y aceptando ei fallo del Jurado

IMPORTACION - EXPORTACION - COMISION

8*

mixto.

•6 E* lunes comenzó la huelga de metalúr¬

8*

gicos, desarrollándose normalmente.

€

Ei paio fuó completo; pero ya el miércoles

por i» noche queaó solucionado el conflicto,

DATILES-BANANAS

8»
8*

habiendo aceptado patronos y obreros una

íoiuiuia ofrecida por el Alcalde, D. Emilio Daider, y ya el jueves por la mañanase

€

reanudó normalmente el trabajo, sin que se hubiese alterado el ordeil.
Esta noticia fuó comunicada, por la radio,

■8 •8

Barthélémy

8*
Vicens 8* 8* i»

ai público por ei señor Gobernador, ei mis¬ mo día y a la misma hora del acuerdo, ia

■8

•8 que fuó recibida en todas partes con viva

15. Rué des* Tr©is Mages

8* 8*

natitf ttccioa,

•8

8*

Ei empresario de t& Plaza de Toros de

Teléfono 06.19 Colbert MARSELLA Telegramas «VERFRUIS» |

Paima, don Gabriel Tarongi, ha ultimado ya algunas combinaciones.
La función inaugural se celebrará el día

|j

IMPORTACION DIRECTA DE BANANAS DE LAS ISLAS CANARIAS

j|

15 del mes entrante. Será una novillada económica con vistas a otras con lidiadores

*f,

AGENTE EXCLUSIVO DE LAS PRINCIPALES MARCAS

8*

si ios «neófitos» se portan bien. Ganado de

Surga. Bien seleccionado—nos han asegu¬

SOLLER

. SE TMDE
casa grande, con jardín, de moderna cons¬ trucción cal e del Mar. 35 °¡0 rebaja sobre su
valor Informarán en esta Redacción. Anun¬ cio n.° 57.

Se desea vender
en muy buenas condiciones una porción de terreno situado en la playa.
Para informes dirigirse a anuncio n.° 37
en esta Administración.

FRUIT5

%
X
PRIMEURS EN 6R05 $f

ANCIENNE MAISON SCARXELL

||

Y VES M AIRE. SuCCESSEUR X

18, rué de 1’Arquebuse —CHA LEVILLE (Ardennes)

Se vende esta casa con stodas sus dependencias. Huerto, Jardín y una casita capaz para corta familia. Agua de propiedad abundante. La casa tiene siete dormitorios, con agua corriente caliente y fría, salas, comedores, tres cuartos de baño, dos de toilette, bodega, ga¬
raje y todas Jas dependencias, amueblado completo, ropa, vajilla, batería de cocina, etc., etc. Facilidades de pago. Para informes: An¬
tonio R eynés, calle Pastor, 24.

MAISON SPÉCIALE

Télégraimnes:

H ORANGES - MANDARINES MAIRE - PRIMEURS - CHARLEVILLE

CITRONS * FYFFES BANANES

—

X

TÉLÉPHONE IM.o 748
Spécialité de Chicorées

dites «Endives de Bruxelles»

Pommes á couteau par wagón R. C. 10.600 CHARLEVILLE

Kxdcdiicicm de e dotas de la PUBLICITAS

'E€I€>M

I. EN CLAMA

61DD1ETA DELA ESTACION-3.
(AACAfiSNTE (VALENCIA)

TEIÍGRANAS: HAGRANER TELEFONO N2 37

lü.

»U TOOM ASACO. - CATABA- VAWCCIA.

«bS^D'ORANGES,
£XPO^r CITRONS, ARACHIDES. MANDARINES

GUILLERMO CAÑELLÁS

MARQUE LA ROSA

CARANTIE DES ORANGES DE QUALITÉ ET
MANDARINES. MARQUE

"LA COURONNE” gfg

CARCAGENTE (Valencia)

TÉLÉPHONE 12

ESPAGNE

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE:
GUILLAUME CARCAGENTE

REPRÉSENTANT EN FRANCE:

G. CAÑELLAS

6. PLACE DENIS PAPIN

MONTLUCON (Allier)

<SoM.oqC ,

ADRESSE TELEGRAPHIQUE;

QtOfiÁniCAÑELLAS MONTLUCON

-- TÉLÉPHONE 591 * ,

Exportación de naranjas, rnandarinas, limones y demás /rutas durante todo el tiempo del año
FRANCISCO PONS
SÓLLER (Mallorca) Telegramas: F. PONS Teléfono 27 Marca registrada 811 P. P.
Aceite de oliva superior en latas de ÍO kilos
Los envases se confeccionan en todos los tamaños y con gran solidez por tener fábrica propia

-a— 14

-

SOLLER

——■

Exportación al Extranjero Naranjas, Mandarinas - Limones

FRANCISCO FtOL

ALCIRA (VALENCIA)

CASA FUNDADA EN 1912

Telegramas: FIOL-ALCIF^A Teléfono, 91

Apartado de Correos, 9

Especialidad en naranjas de clase selecta y sanguinas ovales, finas y doble finas

IAINOI

FRUTTS FB4IN 9 JO d N PBIHEVBS
B’ EXP BDITIONT, COHHI8HIOI,

T R ASTIIT

LA MORABITA LLOC
MARQUE DhPOSÉE

BARTHELEMY COLL
3, ¿Place Notre - Dame - Du - Moni, 3

IMPORTATION DIRECTE
ttarqa. B. O. OEPOSEJ

{ Téléphone COLBERT 57.21 manuel 36.92

ARSEILLE

TÉl ÉGRAMMFF ÍIOC MARSEIILE

MAISON D’ ACHATS POUR LES OATTES A TOUGGOURT - A L G E R I E : : : SPECIALITE POUR LES EXPEDITfONS PAR WAGONS COMPLETS

ARA CHIBES, BA'N*NRS, DATTES

ZToc

CASA COLL CALLE FÜSINA. 15

Teléfono. 3. F». 1345©

Harani as, Limones,

CA R C A GENTE (Valencia» España)

SAN VICENTE, 5
3E=E=

Dirección Telegráfica: ALORDA CARCAGENTE
]BQBI

SPECIALITE EN ORANGE8 ET MANDERINES
Arbona Rullán Berna!

ALMACENES y DESPACHO: Plaza frente Estación F. C. Norte

V1LLARREAL - Castellón (España)

Telegramas: ARRUBB-Villarrea!

Teléfonos 10 y 61

lE=====»^==:v v ~

PAPEL CARBÓN
EN BLANCO, CARMIN, AZUL, • VIOLETA Y NEORO • olasos superiores
PRECIOS BARATISIMOS
De vente.
Libror 13 Marqués
Sen Bartolomé, 17.—SOLLER

SOLLER

15

FRUITS FRAIS & SECS

PRIMEURS

IMPORTATION ^
EXPORTATION
SPECIALITÉ DE BANANES n

CONSIQNATION TRANSIT
IMPORTATION DIRECTE

FBA1C®I8 MAS

9, Place Paul Cózanne & 108, Cours Jullen TÉLÉPHONB

MA.RSEIJLI.Bl

29-87

Tólépnmme»: PAC0MA8

HOTEL RESTAÜHAB? *
= DE MARIA =
¡Plaza de Palacio, ÍO BARCELONA

é MAISON D’ EXPEDIT10NS FONDEÉ EN 1892 «

X

&

S Spéciaiité de mirabelles de Lorraíne, satsifis 5

3t légamos da pays.

4

C. %
% %

Homar

Fils

% %

29, Rué Banaudon

* v*

%
%

LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle)

g

% Adresse télégrafique: HOMAR LUNEVILLE

Téléphone 202

*

1
BBUITS B£{AI3, ¡SECjS ET PEJIMEUEJ^
Compañía Frutera

NUEVAS E IMPORTANTES REFORMAS
Servicio esmerado Baños
Agua corriente Ascensor
Asegurarán una estancia perfecta avisando la llegada con antelación.

• Antigua casa PABLO FIRRER

2

JPTJÍCTD ADA mvf 1800

j Expediciones de frutos primerizos y legumbres del país.

m Especialidad an espárragos, melón es, tomates j toda clase

®

fruta d® primera calidad,

| ANTONIO FER^ER
m 4£ Place du Chátelet—HALLE CINTRALES—ORLEIS.

GUILLERMO SEGUI Gérant

Importatión directe d* ORANGES et BANANES par Bateaux

Speciaux desservant les filiales a Séte, Toulon Cannes et Nice

36 - 38 Cours J u H ^ R MflRSCILtC

Téléph: Colbert 37-82

Télégraphe FRUTERA

| EtaMissements CAPARO & ESPAÑA H
| Socíété a responsabilicé liiitée, an capital de Frs. 1.000.000 "
|| 16, rae Jean-Jacqaes-Rousseaa, et 62, rae da Etamel (angla des Capuclns

A

BORDEAUX

t M Expédition toute 1*année de BANANES

en tocit état do maturlt^

31

ORANGES—MAN DARIN EIS—CITRONS
X

VENTE EN GROS: 16, Rué Jean-Jacques-Rousseau

VENTE AU OETAIL: 62, Rué du Hamel, Jusqa'a 9 H. du matln

mu

COMISION Y EXPORTACION

▼▼v v

II

g ESPECIALIDAD EN NARANJAS Y MANDARINAS

FRUTOS — PRIMERIZOS — LEGUMBRES

Él

EMBALAJES ESMERADOS

Cristóbal Colom i

Si

ARGEL - Rué de Suez 3 (detrás del nuevo mercado)

'w -w

yr

||| Patatas comestibles y para sembrar, de todas clases

Dirección Telegráfica: MOLOC-ARGEL Teléfono: 37-83

Ác. esse Télégraphlque: CAPÁNA-ROUSSEAU-BORDEAUX

Téléphone: 84.682
Succursala: 85.196

Chéques PostauxrBordeaux N.\\ 17.492

R. C Bx.4365

X
m

Taller Electro - Mecánico
Reparaciones de automóviles, motores industriales y marinos Toda clase de maquinaria industrial
Especialidad en la precisión de regulación de los motores

TALLER DE EBANISTERIA Y CARPINTERIA
DE

RAF A1L

RA

Calles del Mar, 6 y de Pablo Iglesias, 16 — SÓLLER

Gran surtido en
comedores, dormito¬ rios, salones, despa¬ chos, sillerías, lunas, espejos, cuadros, ta¬ pices, hules, lanas y toda clase de objetos propios para la de¬ coración del hogar.
PRECIOS SIN COMPETENCIA

JOSÉ COLL PIZÁ.

instalaciones auto-bobin&je, magnetos, batería, carga de las mismas (¡

Cambio de placas de todas clases, soldadura autógena

|j|

y reparaciones en general.

||

CALLE DE CETRE, 19-SÓLLER

IB

ENTREPOTS D’ORANGES, CITRONS, MANDARINES & GRENADES
EXPEDITOS et IXFOKTATOS en FEDITS, PBIiíüRS et LE6DMES
FRUITS FRAIS ET SECS

JE A N CASTANER

EXPÉDITEUR

18-et22, Grande-Rue VALENCE-sur-RHONE

Adresse Télégraphlque: $1 CASTAPRIM VALENCE

TELEPHONE 3-01

16

SOLLER

Antes de hacer sus compras consulte a
Li CASA DE LAS SABAAJAS
F. R OI G
Roigfils: Puebla Larga Telegramas
Exportación; Valencia (2 Puebla Larga, 48 Carcagente
Teléfonos
(31.447 Grao-Embarques, 13.618 Valencia Dirección Postal: F. Roig, Puebla Larga (Valencia)
COMMISSION-CONSIGN ATION XBxpéditlons de Fruits et Primeara

9

FF5U1TS ET PRIMEUR5

9 9 Spécialité: Oranges, mandarines, pommes de terrr
nouvelles, dattes muscades

9 PI1SS1 BISCAS1 B 151, Rué Sadi-Carnot - A L 6 E R

I

IMPORTATION — EXPORTATION

COMMISSICN

Télégrammes: BISCAFÉ ALGER - ZERALDA • BISKRA

Sucursales: ZEl^ñLDd (Rué de la Place) BISKRA (17 Rué Cazenave)
AIN-TA^A (Avenue de la Gare)

A. VILLEDIEU

18, Rué Tiquetonne

(Halles Centrales)

PARIS

*$dbábcjbdbAcjbc^dbídb¿fcdbdbdbcjbcfc

dt i*

| * EXPORTATION DE FRUITS ET LÉGDMES DE TOÜTES SORTES

ORANGES-CITRONS-MANDARINES

ARTICHAUTS du LLOBREQAT

TOMATES-Sauclsse rouge de Valencia

Pommes de ierre de Mataro T

Spédalltó da Prunas Japonalses Jaunas at Rougas

Choux — Choux-fleurs — Saladas "T

|q.6? Téléphone: Central

Jour et Nuit

Casa MIGUEL M ARTORELL 8

Fundada en 1904

^

JUAN RÉYÑES SOBRINO

SUCESOR

Comisión exportación de:

Naranjas, Mandarinas, Sanguinas y Limones
Trabajo esmerado y de absoluta confianza

Calle de Senia Bonastre, 7

CARCAGENTE (Valencia)

Teléfono 124-Direcclón telegráfica: REYNBS-CARCAGENTB

Emilio GASCO-PR ATS

PUEBLA-LARGA

Calle industrias

pp

(VALENCIA) Tólóphone 31

§. PRAT DE LLOBREGAT

(BARCELONE) Télép.: 68

jV

Expéditions rapides pour l‘Étranger — Prix Modérés 9*

Sucursales de Translt

Si* f CERBERE (Pyr.-Ori»«)

J Q30 GSSCO Téléphone 38 spédallsées pour le trans-
bordemeni des Frults

HENDAYE (BM«-Pyréw)

Prhneurs aux frontlsres

Téléphone 210

rímmmmmmmmmBwmmammmmmammm( IMPORTATION - COMMISSION - EXPORTATION
Frults, Légumes, Prlmeurs
MICHEL BERNAT

&, Rué Lamartine — ALGER

i

Para buenos retratos RUL-LAN

s 1 i Spécialitós’ Pommes de terre, Tomates, Artlchauts, Raisins chas¬

iRUL-LAN siempre R U L - L A N

selas, Dattes Muscades, Oranges, Cltrons, Mandarines.

f L Diploma en la Exposición Internacional de 1927.

,

Maisons d‘ Expédition

•

Fotógrafo de la Ecxma. Diputación Provincial de Baleares.

Jj

(r

De la Rojal Photographic Societj of ths Great Britain.

AIN-TAYA - BISKRA ZERALDA

t

Palacio, 10 PALMA. Teléfono 0-1-1

===== Télégrammes: B E R N A T - A L G E R -

—.

^ Encargue tus ampliaciones a RUL-L&N. Ditima novedad ampliaciones al doro-bromuro

f

ELI mejor papel para ampliaciones.

1

R. C. ALGER 17.233

. Utoj n

\_ *A¡fa** .. Uih. -

..

..

.. UlJ

■Vil
w

.ti

W Iñl tW llUñW UflnHW MAl W tñf Iñf lW lt Hr f” lWr

iHt W iHl ID ilWB ilflt WWW

m HHMIfi IVi WWW

a. a o» w™ w

o* «a»

% % EXPORTACION DE FRUTAS

TRANSPORTES INTERNACIONALES
Casa Bauzá y Massot, fundada en 1897

*

ESPECIALIDAD

& Naranjas, mandarinas, imperiales vernas y limones *

*

*

* * m

MARCO

e

meSTfl

* * *

* *

Casa Central MANUEL, (Valencia)

* *

SUCURSALES:

ESPAÑA

*

*

* CARCAGENTE (Valencia)

*

* JATIVA

Telegramas: MARCO, MANUEL «

* ARCHENA (Murcia)

Teléfono, 7

*

m m

VILLARREAL (Castellón)

tt *

m

UVAS DÉ FRANCIA

*

»
i Especialidad:

Chasselas

por

vagones

completos.

%
m

*

CLERMONT L’HERAtJLT

*

*

*

Jacques MASSOT & flls, Sucesores
CERBERE (Pyr.Oles.) Teléfono 8 | HENDAYE (Bses.Pyr.) Teléfono 185
Telegramas: MASSOT

AGENCIAS

PORT-BOU

Teléfono 44

IROS - Apartado 26

» 202

BARCELONA-PlazaBerenguer, 1 » 24313

REOS - Riudoms 7

>

VILLARREAL - Estaoión 20

»

73

ALHAZORA - Gasset 2

Teléfono 52

SAGDNTO - Mártires Mi 7

>

30

DOLORES - Belluga, 2 ALMERÍA - Juan Lirola, 13

>7 > Í12-X

ALGOAZAS - Plaza República (Murcia)

Telegramas: MASSOT

PARIS: 9, Rué Vauvillers. Teléfono: Gutenberg 44-11.
BRUXELLES (Bélgica) 20, Boulevard Leopold li {R¡éFÍÍ¡?!a26J*42I*48OT
Especialidad en el Ramo de Frutas

SOLLER.—tmp. de J. Man. i.r» Artam».