*Ñ0 L a* EPOCA) RUI. m
*Ñ0 L a* EPOCA) RUI. m

SÓLLER

SABADO 27 Dft ENERO DE 1934

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbona

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)

(¡Reportación deJtaranjas ?jlbandarínfó
(¡tasa fundada en 18 SO porJuan Jlíbapl

GUILLERMO CANELLÁS

LA ROSA

i

CARANTIE DES ORANGES DE QUALITÉ ET
MANDARINES. MARQUE

"LA COURONNE” S

CARCAGENTE (Valencia)

TÉLÉPHONE 12

> ESP AGNE J

AORESSE TÉLÉGRAPHIQUE:
GUILLAUME CARCAGENTE

°*re o'BSP^

REPRÉSENTANT EN FRANCE:
G. CAÑELLAS
6. PLACE DENIS PAPIN \\-
MONTLUCON (Allier)
ADRESSE TELEGRAPHIQUE: x
CAÑELLAS MONTLUCON
■1\_. TÉLÉPHONE 591 ^ '

FRUITS FRAIS & SEOS - PRIMEURS

COLL, MICHEL & CASANOVAS

44, Cours Jullen, Télégrammes: Colmicas

I Se 3, Rué Riscatoris MARSEILLE ( TELEPHONES COLBERT 42 - 37
COLBERT 37.79

BAN AN ES
Seule Maison en France possédant un Service Maritime Spécial Direct par Vapeurs Fruitiers lies Canaries-Marseille-Nice.

ORANGES
Service Maritime Spécial par nos voiliers a moteurs les plus rapides desservant les ports de Marseille, Toulon et Nice.

Succursales á:

NICE

1» Rué Saint-Frangois de Paule.—2, Kue Saint-Fran^ois de Paule.
—1, Rué du Cours.

Téléphone 818-21

Adresse Télégraphique: COLMICAS

TOULON

8, Place Louis-Blanc

Téléphone 21-72

Adresse Télégraphique'. COLMICAS

2

SOLLEB

HOTEL FALCON Barcelona

| UHJPORTATIOST EXPOBTáTlON

En la Rambla del Centro y Plaza del Teatro

| MAISON RECOMMANDÉE g

CASA FAMILIAR - AGUAS CORRIENTES - BAÑOS

|p 0

pour le groa marrón doró ET OHATAIGNB, noix Marbo
et corne fraiche et aeche.

♦ ♦

CALEFACCIÓN - ASCENSOR

|

Teléfono interurbano en todas las habitaciones ♦

#

EXPÉDITION IMMEDIATE
Pierre Tomas

#
♦ ♦

FRUITS FRAIS ET SEGS-PRIMEURS

* § Rué Cayrade DECAZEVILLE (Aveyron)

*

i

Spécialité de
D A T T E S,

FIGUES, 9
% ORANGES,

BANANES,

CITRONS •

A

é

LLABRES

PÉRE

ET

FILS

m A

li 3 15 Cours Julien (anciíiwiiit Bd. Garibaidi)

m

MARSEILLE Adress» té praphiqne:
JASCflK i MARSEILLE

TELEPHONE *
21-18

TélÁgrammes: ABEDR MaraeiMe

TAlAt>hon« C. 15-0 4

FRUITS FRAIS, SECS & PRIMEURS
O RANGES-B ANANES

EXPORTATION • COMMISSION • CONSIGNATION

B. Arbona & ses Fils
MIOHEL ARBONA FILS
SUCCESSEUR
92-104, Cours Julien - MARSEILLE

• 1MP0RTATI0N: EXPORTATION *
1FS0L4LI7S SI BAIAJTIS IT DATT1S ÍBUITS 7BAIS IT S1CS

J. Ballester

Ene Crudére. - UABEEIIJUE!

ñdresse télégraphlque: Hormiga Marseílle

Téléphone Permanent 8-8

0

®B

ganatpaar^m-

i ALMACEN DE MADERAS f ttffiiirs de inmejorable calidad con sujeción a ios siguientes tama¬

Carpintería molida a vapor

ños:

ESPECIALIDAD EN MUEBLES,
PUERTAS Y PERSIANAS
r¡ isuel lolom
Calles de Mar y Granvla
jS O BDBÍ(- (Mallorca)

I

ANCHOS

I De 0‘60 a .

De 071 a .

■ De 0*81 a .

) De 0*91 s
***** \\

a.

a De 1*01 a .
!/ De 1*11 a .
I De 1*21 a .

oes
a!

De 1*31 a .

m \\ De 1*41 a .

S V De 1*41 a .

0*70 m. 0*80 m. 0‘80 m 1*00 m. 1*10 m. 1*20 m. 1*30 m. 1 ‘40 m. 1 ‘50 m. 1*50 m. I puní

FRUITS FRAIS - FRUITS SBCS - PBIH1UB8

Ripoll& Importatión

cbie Exportatión

31, Oours Julien, 31

TÉLÉPHONES:
&reaux et Magaslns: Colbert, 21.50 et Inter 121 Qaal de Debarquement: Colbert, 31.50

ARSEILLE ■ ■

Télégrammes: RIPOLL - MARSEILLE

Importation directe d‘ oranges des meilleures zones de Valencia par:

Yapeur UNION etloiliersa>tenr NUEVO CORAZON, PROVIDENCIA etSAN MIGUEL

á destination des ports de
MARSEILLE, SÉTE, TOULON, CANNES et NICE

Téléphonel9.72

Succursale 3 Séte:
MAISON “cc IBERIA yy
19, Avenue Victor-Hugo Télégrammes: IBERIA SÉTE.

SníTÉÍ MaiSOn “Valencia,, \\ can Sis6 Maison “Hispania,,

3 3, Oours S a I ey e

1 bis Marché Rorvills

TÉLÉPHONE 42-28

Télégrammes: VALENCIA NICE

TÉLÉPHONE 20 57

Télégrammes: HISPANIA - CANNES

AÑü L (2.a EPOCA) NUM. 2444

SABADO 27 DE ENERO DE 1934

SEMANARIO INDEPENDIENTE

—■

■4

C II

■L*"l

■I

I

I.———

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: DJuan Marqués Arbona

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n=° 17.-SÓLLER (Baleares) /T

sv
liáüí&íüftüBí^iili^iivü^ü^iüBI
gññi

falleció en Bruselas el domingo día 7 de Enero de 1934
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA

Sus atribulados esposa, D.a María Kullán Carbonell; hijo, D. Luis; hermanas; her¬ manos y hermanas políticos; sobrinos y sobrinas, primos y demás parientes, participan a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, y les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que recibirán especial favor.
El Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada.
ü ü ü Él il 11

falleció en Clermont-Ferrand (Francia), el día 25 de Enero de 1934, a las 8 de la mañana A LA EDAD DE 68 AÑOS
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
Sus desconsolados esposa, D.a Antonia Rullán Enseñat; hijos, D. Antonio, D. Luis y D. Damián; madre política, D.a Catalina Mayol Marqués; hermanos: D. Juan, D. Antonio, D.a Antonia-María y D.a Catalina; hermanos políticos: D. Cristóbal Noguera Martí, D, Domingo Picornell Amengual, D. Lucas Rullán Mayol y D. Gui¬ llermo Colom Bernat; hermanas políticas: D.a Esperanza Trías Casasnovas, D.a Catalina Pastor Oliver, D.a Antonia Mayol Joy, D.a Catalina Rullán Mayol y D.a Ana Colom Colom; sobrinos y sobrinas, sobrinos políticos y sobrina política; primos, primas y demás parientes, participan a sus amigos y conocidos tan sensi¬ ble pérdida, y les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, y asistan a alguna de las misas que el próximo lunes, día 24, se celebrarán en esta Iglesia Parroquial y capillas del Sagrado Corazón y San Juan, o al oficio Conventual que se cantará en la misma iglesia el mencionado día, a las 9, en sufragio
de su alma. El Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo-Obispo de esta Diócesis concedió indulgencias en la forma acostumbrada.

SOLLER

GL0SSAB1
DE LES RACES HUMANES
Per casualitat va caure a les nieves
mans la reproducció d' un article aparegut al diari japonés Osaka Mainitxi, publicació que reflecteix V opinió pública d' aquell país, com és ara La Vanguar¬ dia, de Barcelona, dins el nostre.
Sense que digui res trascendental, for¬
ma un contrast curiós amb eis corrents
racistes que avUi travessen Europa, com ja la travessaven—en els medís intel'lectuals—fa més de cinquanta anys. El lector no trobará malament que transcrigui aquest article, com a punt de comparació, puix que es tracta de V opinió d' un poblé situat, geográficamente ben lluny deis mal-de-caps nacionalistes europeus. Aquest article diu així:
«Quina és Ja definició del mot •rafa*? En el diccionari llegim: «Duradera série de descendents d' uns mateixos pares, que teñen caracteristiques comuns, com unafamilia^ una tribu, un clan o un poblé.* V abast del mot és vast i no ben
delimitat.
D' ací es segueix una típica definició so¬ bre la rafa asiática o mongólica segons la manera de pensar occidental: • Color groguenc, cabells obscurs, mirada bruna, carácter avar i cruel, afeccionat a una pompa pretensiosa en el vestir; regit per
idees convencí onal s.»
Sobre la rafa caucásica o europea s’ ha escrit: • Pell blanca, galles vermelles, crani redó, cara oval, front llis, ñas estret, boca petita, dents incissives ver¬ tícals, posat simélric i agradable.*
La rafa mongólica és, dones, avara i cruel; ¡a rafa blanca és agradable! Peró, qui ho diu, an aixóP
El Dr. George A. Dorsley declara que •rafa* és un terme biológic que relaciona característiques físiques sobre una base de consanguinítat.
No hi ha «races» ária ni semita, perqué
els mots •ari» i «semita» són termes lin-
güistíes que es refereixen ais pobles que parlen aquests respectius llenguatges. El Dr. Dorsley explica, després: •Classificar els pobles segons la llengua i la cultura llur és una cosa; peró classificar els homes segons llurs característiques naturals físiques és un afer ben dife¬
rente
No hi ha races •altes» ni •baixes». El
color de la pell no té un significat bioló¬ gic, encara que pugui teñir un valor per la fisiología.
Es va xerrar molí deis •septentriónais» després de la guerra, i fins i tot abans.
Són ells, flsicament, els més aptesper conduir el món? Un progrés cultural és el seu únic actiu. Quan els corrents del món mudaran de direcció, ells-eventualment—serán guiats per altres, com en aquells temps que eren anomenats •bárbars*, durant les civilitsacions egipcia i
grega.
Els homes, despulláis de llurs vestidures artificiáis, es troben en tot lloc a un
mateix nivell.»
Així acaba, amic lector, V article signat P, 1. M. a V Osaka Mainitxi de 29 Octu¬
bre 1933. M'he limitat a transcriure'l
textualment, com a punt de comparació. Jo, sabeu? «no quito ni pongo rey», com el cavaller Duguesclin, que diuen que va dir aixó, peró teñe per mi que Dugues¬
clin no sabia el castellá.
M. Arbona Oliver.

niiiiil

i ■■■■ mi!■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■i3KsiuKi«H«s*asau:aH ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■&! > ■ *■■■■■<

mmm ■■■■ ■■■■■■■■ ■■nBflvmmnmp
ssssssssssssssssssssssssssssssss

■mili:

81

■iiiiiii

■ ■■■

■ ■■■

sane

>:

.mii

KHHE

■ ■■■

■mui
■unir ■mui

:sss su
i:::

D. Juan Horrach Arbona

■

¡r
iiiiii

fe S■S■■S■S1i rí\\

falleció en esta ciudad el martes, día 23 Enero de 1934

IV I
IS i

l« VA

|:£:

■ni ■ Ktl
::::
:
1
SR
'

SSSSI
■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ •«■■
::::
«■■■

; :

M

A LA EDAD DE 66 AÑOS
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

—■ ( E. R. D. ) —

;

IB M
■■■■,Ax rwi i«bb ¿Ñ?
39feB VvS?
SSS3 K
■■■

Si»
■■■■

Sus apenados esposa, D.a Margarita Arbona Oliver; hijos, don

BBBB •»■■■
::::

■■■■

■lili

.

.

■iiiiii ■iiiiiii ■imin Hcmn:
■IIIIIII ■

■■■■
::::
KK sss:
ssss
«a» ■■■■ «■■■i ■■■■
I8SSS s:ss
HBlf

Bernardo, D. Antonio y D.a María; hijo e hijas políticos; nietos; hermano, D. Bernardo; hermanos y hermanas políticos, sobrinos, primos y demás parientes, participan a sus amigos y conocidos

pérdida, les oracio¬ «lililí
■IIIIIII
■lililí’

Etl£¡

tan sensible

y ruegan tengan presente en sus

'

1
I íi¡I

:::: esss

nes el alma del finado, por lo que les quedarán agradecidos.

■
■IÜUII

ssss
■■■■

■mili.., „ ■11111)1 /L
• MllllÜ^V

«■■■NMIimnHBH■■■■■■■■«■■■■■■■ *■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■i
■■■■■■■■■■■iI ■■■■■■■■■■■■ ■■«■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■«■■■ ■■■■

■«■r■h■í ■kh ■b«b 1

■B3■H■H■■u«v■a■l

■h■u■■í «m ■■■i■b■b■b■í

■■■■■■■■■■■■■■■■■s■u■h ■

■s■b■bDí ■R«HdBiBbB*«■■■■■■#* ■§■ ■■ ■■ ■

f■tB■■B■B■H■IB■B■B■■*n»a■ia■■■■■■■■

bflBbbBbB■fB■B■B■<IB■B■B■

«HlMM bbbb ■■■■

'**■

■be■s■u■s «bs■s■h■b

■■■■■!
■■■■"■

lililí■■■■ ■■■■ ■■■■ HBBB VBMIaftiBBBdlBBMütBSB RBECB JBIS553IIRVIIIEfiHH

■ ■■■ Á50ÍES 9REIBBBBfllRIlBIIIIIMHBBBB BBIIIIRII MIRISHRR !■■■ «BBtB Ü«JQBHlíBV ■■■■«■■■ áWBH MIBB■■■■

!■ RHRRRIRI■■■■ RUI 1RIR ■■■■ ■■HH

■■■■ SBB9 lili■■■■■■!■ ■«■■■■■■ JIBBV■■■■ HBUMBMRIBIU««■■■ «MU ^WriKiqilimillll 1RRR BRU |||| aiRIHIR "ITHB BBBBHBMB

COL’LABORACIÓ
L’ incipient teatre mallorquí

L' infent portal a terme per mifja dotzena d’ escripíors mallorqüins, d’ algar les parets d’ un Teatre regional, mereix el tribut, ben desinteressat per parí nos
tre, de l’ atenció i estímül. Precisament Y escena mallorquína d’ avui—puis no cal oblidar les benemérites aportacions cómiques deis patriarques Penya i Ferra —es desclou mentre el teatre castella
passa per una de les fases de vida Han guida més llamentables. El génere de revistes, d’ una procaciíat escandalosa, més que res peí diáleg; 1’ astrakanada, d* una gracia burda i fugissera que per-
met Ies situacions més trüculeníes i
absürdes, peces cómiques fetes a escarada i amb els ulls posáis a la taquilla;
les acabailes d’ un Benavente i deis
Quintero, que recorden aquella dita de
Gracián «Visto un león, están vistos
todos; vista una oveja, todas». Ja qüe semblaníment, el discreteig i la moral
osciHant de Ies obres benaventines i el
costumisme andaluz tan agradable a Genio alegre i Puebla de las mujeres, perden vigor a for^a d* ésser coses se*
riades.
Només rares vegades Ies incürsions a les taules de poetes com Unamuno entre els vells, com García Lorca, el de Bo das de sangre entre els noüs, semblen
donar li hálits de vida i rememorarla
progénia gloriosa que ha nom Tirso de Molina, Lope de Vega, Calderón, Gui lien de Castro, etc. a la qual tañí deü
P alt cofurn d’ un Corneille i un Moliere.
Girant P esguard a la germana Cata¬ lunya vesllumam més a través de la premsa qüe de visu, com només les pro dúccions d' En Segarra i En Soldevila hqn d’ omplir gairebé els cartells, quan caríells pot haver-hi. El públic, enlla-

minit amb les süperbes escenificacions del cinema americá que té per musa la despreocupació encaixada dins un puritanisme qüe exclou P adulteri, contráriament al cinema europea continental, va desertant del teatre i es rerreu, al millor a casa, per atendré Ies aüdicions de la radi, i deixa esllangüir P escena que requereix un preü més alt de les localitats qüe el cinema i no en pot teñir ni el dinamisme ni P ágil novetat. No volerr. amb aixó fer P apología del ci¬ nema, puis no desconeixem qüe per ca¬ da film verament artístic s’ en produeixen nombrosos de baixa qualitat, propis per afalagar els instints de la massa. qüe sembla teñir análogües reaccions davant la pantalla, tant al Far- West com a les viles nostrades. Peró bé caldria
teñir sempre present qüe el cinema es fa mitjangant imatges i que P argument tot i éssent d’ importancia no és decissiu. I ara a Madrid i Barcelona ja hi ha
sales destinades exclusivament a repor-
íatges gráfics, films culturáis, etc.
$ **
L’ intent realitzat a Mallorca dins la
modéstia del comeng i reduída extensió, ha trobaí el ressó d’ un públic complagut que es daleix en sentir portats a Ciutat els efluvis camperols. Era natu¬ ral, quasi biológic com es diu ara, qüe Ies primeres obres mallorquines fossin de carácter rural, següiní la trajectória
de la novel'Ia i el teatre catalans i fins
P esquefit de Valéncia. Sublimació del camp. que serva en part Ies esséncies pairáis, P expressió genuina, P assenya da tasca i les grácils dances que es van moriní davant les elegíaqües alabances.
Ajxí En Colom a la bella égloga «Nit de Nadal» i N’ Andreü Fontirroig a

P abrivada pega dramática «A la Ilum deis estels». Concretant-nos a aquesta, estrenada fa poc, bé caldrá dir, no com a difirambe de gasetilla, sinó com ex¬ pressió ingenua del nostre parer qüe la versificació és del tot correcta, el léxic escullit i que P eloqüéncia poética de molts de parlamenta commoü P espec¬
tador i la fibra i el nervi delaten una vocació i un temperament.
No sé si els versáis amb la mecánica
teatral trobarien el desenllag proü reeíxit, ja que malgrat la generositat del protagonista i la serena resignació de
1‘ amada allá s’ hi veuen les dues vides
fracassades, peró a P obra «A Ilum deis estels» Ies parís semblen millors qüe et tot i par que el poeta hagi volgut fer una obra de finalitat moral, posant de relleü P expiació del jove de Ciutat que no va saber compenetrar se, contra el que sembla al primer acte, amb la pau
deis nostres camps.
L’ interpretació, superior al que feia esperar la dificultat de recitar en vers pels que no hi devien estar habituats.
Bartomeu Forteza.
Gener-1934.
fer- B-¿ss-8~sg^€E=
Ale desea vender
Ua comercio de veota al detall en Saint-
Ettenne, bien sitaado, bien aparroquianado y que da excelentes rendimientos
Para tratar, dirigirse a Mr. Michel Coll — 8, Place Notre Dame, á Saint-Et tenue (Loire).
! — □ a ü - □"□■“0— O —f
A €£D£B
de confiance bon magasln demí-gros et detall nécessitant quatre persones au coa-
rant du commerce, Bien achatando. Groa matérlel. Denx camions état neuf.
Chiffre d’affaires, un milion. Vendeur resteralt un mois pour mettre au
couranfc.
Guillermet Marcel—Negociant prlmeurs Hauteville (Ain).

EXPORTACION re NARANJAS y MANDARINAS

FO TOOOA8AOOS -. CAXAUA- VAteNCIA.

TELEGRAMA/ "RABELIA/,.
3§elefor\\cy, r\\? 35.

SOLLEk

■«nst'.'Hi

Hacia un nuevo Tratado comercial con Francia

Se ha hablado con frecuencia en los
meses últimos de nuestras relaciones co¬
merciales con Francia; varias veces han acudido a París delegaciones españolas con el objeto de alcanzar un Convenio comercial en toda regla y definitivo.
El último eco que tuvimos de este im¬ portante asunto fué la conclusión de un acuerdo provisional, intervenido a prin¬
cipios de diciembre, por el cual, en virtud de mutuas transacciones, España consi¬
guió obtener un aumento del 23 por cien¬
to en los contingentes, de frutas y verdu¬ ras que para dicho trimestre nos habían concedido las autoridades francesas.
El período electoral primero, la cons¬ titución del nuevo Ministerio y, final¬ mente, las vacaciones de Navidad, han hecho que se retrasara hasta ahora la definitiva discusión del convenio. Mas
ahora es de esperar que los Gobiernos
de Francia y de España se han decidido
a abordar con toda seriedad este asunto,
cuya solución no puede demorarse por más tiempo, ya que el actual régimen provisional, nacido de varias prórrogas sucesivas, no responde a las necesidades
verdaderas de ambos países.
***
No huelga recordar en este punto cuál es nuestra situación respecto a Francia:
rige aún actualmente un Tratado de co¬
mercio concertado en 1922, en plena épo¬ ca de la postguerra, cuando las circuns¬ tancias económicas eran muy distintas de las actuales; ese Tratado fué modifi¬ cado en 1926, apuntalado posteriormente por un «modus vivendi» de octubre de 1931, y, finalmente, corregido por el «ave* nant» del 14 de junio de 1933, cuyo fin era adaptar el arreglo comercial de oc¬ tubre 3L a las nuevas condiciones de
intercambio. Dicho arreglo debía cadu¬ car en primero de octubre de 1933; fué prorrogado excepcionalmente hasta pri¬
mero de enero de 1934.
No nos conviene en modo alguno que se prolongue esta situación; ha de irse sin más pérdida de tiempo a la conclu¬
sión de un nuevo Tratado de comercio
con Francia, firme y razonado, que de¬
fienda claramente nuestros intereses. En
efecto, durante la vigencia del Tratado de 1922, sin que nosotros diéramos nin¬ guna prueba de mala voluntad hacia Francia, hemos visto que se han ido dic¬ tando paulatinamente por parte de este país toda una serie de disposiciones no¬ civas para los intereses españoles.
Contrariando el espíritu liberal del Tratado, Francia ha inaugurado una política de contingentes, que consiste en fijar arbitrariamente, por una sencilla disposición del Ministerio de Agricultura, o del de Industria, el «contingente» de productos de cada especie, cuya entrada
en el territorio francés se concede a las
diversas naciones exportadoras. Más tar¬ de, a pesar de las muchas concesiones
que nosotros hacíamos a los franceses, movidos por el deseo de mantener con ellos buenas relaciones, inventaron dis¬ posiciones restrictivas para la entrada de nuestras naranjas y de nuestras con¬ servas, modificaron el régimen de licen¬ cias de importación, y cerraron las puer¬ tas de varias aduanas por donde solían entrar nuestros productos.
Apuntemos entre paréntesis que gra¬ cias a las gestiones realizadas por nues¬ tra representación diplomática y la Ofi¬ cina Comercial de España en París, al¬
gunas de estas medidas desastrosas para
nuestra economía exportadora quedaron sin efecto o pudieron retrasarse; así, por ejemplo, se obtuvo la derogación de las

disposiciones francesas que impedían la entrada a granel de las naranjas y man¬ darinas españolas en Francia. También se consiguió que no entrase en vigor
hasta el 1 de marzo el decreto de octubre
pasado ordenando que vinieran graba¬
das en hueco las latas de conserva, con
lo cual se daba tiempo más que suficien¬ te a los exportadores para modificar sus
envíos.
En estos momentos entran en Francia
alrededor de 100 vagones diarios carga¬ dos de naranjas, prueba de que no ha
decaído la actividad en las transacciones.
Sin embargo, hubo el incidente penoso de la disminución del «contingente» de frutas y verduras del tercer trimestre, disminución imprevista dictada cuando todos los cálculos de exportación estaban ya terminados y que, amén de una pér¬
dida de varias docenas de millones de
pesetas, causó graves trastornos a nues¬
tra industria exportadora. Luego vino el arreglo rectificativo de octubre, pero éste, que estipulaba un aumento del 33 por 100 en el contingente, no se refería forzosamente más que al cuarto trimes¬
tre. El daño sufrido en el trimestre an¬
terior allí quedaba sin reparación.
***
No es posible, con toda evidencia, que continúe un situación tan inestable, pen¬ diente de una disposición caprichosa in¬ dependiente de nuestra voluntad. El nuevo Tratado de comercio que ahora ha de discutirse ha de estipular clara¬ mente cuáles son las posibilidades que
ofrece el mercado francés para nuestros
exportadores. Preciso es que estemos de hoy en adelante al abrigo de sorpresas
tan desagradables como la del l.° de ju¬ lio, fecha en que el Ministerio de Agri¬
cultura francés decidía de repente una disminución del 50 por 100 en nuestros
envíos de frutas y verduras. Lo malo es que descubrimos nuevos
peligros en la flamante política comer¬ cial francesa que, según todas las pro¬ babilidades, va a inaugurarse con el año que ahora empieza.
No sólo los franceses se aferran a la
política del contingente, que estiman in¬ dispensable para poder proteger su pro¬ ducción nacional, sino que se disponen a agravarla aún con un invento novísi¬
mo, que merece estudiarse despacio.
Este sistema consiste en determinar
que el 75 por 100 del contingente de im¬ portaciones extranjeras será fijo, y que el 25 por 100 se negociará contra venta¬ jas positivas para los exportadores fran¬ ceses, es decir, que este 25 por 100 se concederá a aquellos países que se mues¬
tren dispuestos a comprar mayor canti¬ dad de productos franceses.
La Cámara de Comercio de París, ins¬
tigadora de esta nueva política, ha emi¬ tido a este respecto los siguientes votos:
Primero. Que el Gobierno francés se esfuerce, por la reducción eventual de los contingentes concedidos a los países extranjeros, que estos reserven a los pro¬ ductos franceses ciertas ventajas a cam¬ bio del permiso de importación.
Segundo. Que trate, de acuerdo con las agrupaciones interesadas, de aumen¬ tar ciertos contingentes, reclamando en pago de estas concesiones positivas unas ventajas igualmente positivas para la ex¬ portación nacional, en el plano de una exacta reciprocidad.
Tercero. Que entable las negociaciones necesarias para estas finalidades y que reduzca, a título coercitivo, los contin¬ gentes de ciertos productos, respecto a los países que se negarían a hacer con¬

cesiones a Francia, entendiéndose que todo o parte del contingente así liberado habría de afectarse a los países mejor dispuestos a garantizar el desarrollo de las exportaciones francesas...
Ahora bien, España va a verse forzo¬
samente invitada a intensificar la com¬
pra de productos franceses, en compen¬ sación de las ventajas, muy relativas, que se conceden a sus exportaciones.
En el año 1933 (dos primeros meses), España ha sido, en efecto, uno de los países que más han contribuido a hacer
descender la balanza comercial francesa
con el exceso de sus exportaciones. Vea¬ mos, sino, las cifras:
En primer lugar está Alemania, que exportó a Francia 2.813 millones impor¬ tando tan sólo por 1 543 millones; luego viene Inglaterra, 2.066 millones exporta¬ ciones, 1.517 importaciones; Estados Uni¬ dos, con 2 563 millones exportaciones y sólo 778 millones importaciones, y, en cuarto lugar, España, con 625 millones exportaciones y 339 millones importa¬
ciones.
Lo que va a ocurrir, seguramente, es
que vamos a vernos en el trance de ha¬
cer ofertas a Francia si queremos man¬
tener a igual altura nuestras exporta¬ ciones. Y el peligro está precisamente en estas ofertas, o más bien, en las pro¬ puestas de venta que nos harán los fran¬
ceses.
No es cosa que aumentemos inconsi¬ deradamente las compras en el exterior, cuando, en los años últimos, nos hemos
acostumbrado felizmente a vivir en gran
parte gracias al esfuerzo de las indus¬ trias nacionales. No somos responsables de que Francia se encuentre en su ba¬
lanza con un déficit de 10.000 millones
anuales, y que esta situación penosa le inspire la actitud airada que no pocas veces ha adoptado respecto de nosotros. Al fin y al cabo, muchísimos comer¬
ciantes franceses viven de la venta de
las frutas y otros productos traído s de España y el Estado tiene en ello una buena fuente de ingresos, que no va lo¬ camente a extinguir.
Pueden, seguramente, hacerse conce¬ siones a Francia respecto a las tarifas,

pero los franceses no han de olvidar que, las más de las veces, las tarifas que se aplican a los productos enviados de Es¬ paña son prohibitivas.
Una revisión total de las disposiciones arancelarias se impone, pues; revisión cordial, seguramente, pero en la cual no cabe ir en la postura de pedigüeños. Ex¬ portamos, por regla general, unos pro¬ ductos que no tienen su equivalente en otras partes; y, en cambio, lo que impor¬ tamos de Francia, los automóviles, por ejemplo, también pueden sernos propor¬ cionados por media docena de grandes potencias industriales.
Interviene también un factor moral
importantísimo en estas negociaciones que van a entablarse: los Tratados co¬ merciales son hoy día la señal exterior de la buena amistad de los pueblos. En las difíciles circunstancias de su política internacional, Francia necesita hoy más que nunca sentir a su lado el apoyo mo¬ ral y la amistad de sus vecinos. Esta amistad estamos dispuestos a ofrecérse¬ la con todo desinterés. Que ella, en cam¬ bio, nos trate como un país amigo y no como un adversario, contra quien se le¬ vantan barreras aduaneras y se declaran guerras de tarifas.
Aun dentro de la política de contingen¬ tes, que nosotros hemos terminado por adoptar a imitación de Francia y que es la única que, desaparecido el concepto de nación más favorecida, permite ayu¬ dar a las naciones amigas y defenderse contra las enemigas, caben acuerdo amistosos y arreglos ventajosos para ambos países. Lo urgente, lo indispen¬ sable, es que desaparezca la actual ines¬ tabilidad y que nuestros exportadores sepan a qué atenerse.
Frarcisco Melgar.
(De Ahora)
^=3S==0==*==e==«S5=S=SSS=S=—-==©=—-553=;^-^
SE HACE A MÁQUINA
Punto de Incrustación
CCHEL.)
en la calle de San Jaime, n.° 29.—Sóller

NARANJAS — MANDARINAS

CARDE LL 8c COLOM

Sucesores de MIGUEL. CARDELE. (Casa fundada en 1911)

Telegramas: CARDELL, Alcira
Teléfonos: VILLARREAL 136
ALCIRA 120
Casas aliadas en:

ALCIRA
EZIERS

Rogamos dirijan corres-
Y VILLARREAL pondencía postal y telégrafica a nuestras oficinas de Alcira.
INISALEM LE THOR

a SOLLER

mfü
s
É¡¡
1 ¡§¡§

D.a Margarita Mayol Vicens
falleció ayer, viernes, dia 36 de Enero de 1Q34, a la una de la tarde A LA EDAD DE 29 AÑOS
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA

—= ( E. P. D. )

■■ r: ■■■=

Sus afligidísimos esposo, D. Juan Vidal Liado; hijos, Miguelito, Anita, Katty y Janina; padre, D. Bartolomé Mayol Alcover; padres políticos: D. Miguel Vidal Cañellas y D.a Ana Liado Nicolau; hermanos y hermanas políticos; tíos, tías, primos, primas y demás parientes, participan a sus amigos esta sensible pérdida y les su¬ plican tengan presente a la finada en sus oraciones, y se sirvan asistir al funeral que en sufragio de su alma se celebrará el próximo lunes, día 29, en la Iglesia Parroquial, a 9 de la mañana.
El Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo-Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada.

Crónica Local

Noticias varias

Tenemos el gusto de comunicar a nues¬

tros lectores, que la Juventud de Acción

Católica, de Sóller, con la cooperación de

las alumnas y Rdas. Madres Escolapias, viene preparando una Sesión Necrológica

en homenaje oóstumo a la grata memoria del Excmo. Fray Mateo Colom.

El acto tendrá lugar en la tarde del pró¬

ximo domingo, día 4, en uno de los espa¬ ciosos salones del Colegio de las Madres

Escolapias.

Según nuestros informes, la solemne Tarde Necrológica empezará con un breve discurso expresivo del objeto del referido

homenaje, que, por expreso deseo de la

Comisión, tendrá carácter íntimo y confi

denclal, cual conviene al tributo de cariño

y veneración que se trata de rendir al pre-

claro sollerense.

En la primera parte se darán a conocer

algunos trabajos y fragmentos, todavía

inéditos, en prosa y en verso, que salieron de la pluma del llorado Obispo, cuando

todavía era joven.

,

En la segunda parte se leerán trabajos

valiosos sobre la personalidad de nuestro

ilustre patriota, que por encargo de la Co¬ misión Organizadora han escrito para di¬ cho acto ilustres amigos y admiradores del finado, que en vida le trataron de cerca.
La sesión será amenizada con algunos

cantos a voces, que ejecutará el orfeón del referido Colegio.

La entrada a dicho acto será por invita¬

ción, y se ofrecerá la presidencia del mis¬ mo a nuestras autoridades y a la familia

del ilustre finado.

En nuestra próxima edición daremos más

detalles sobre dicho acto, que merece toda

nuestra simpatía y al que auguramos un

éxito completo.

Han llegado a esta Redacción noticias de
uoevas fechorías llevadas a cabo por nues¬
tro paisano, el ya famoso Pedro Morell Coll, de ca ’s Manyo, de cuyas «habilida¬ des» para hacerse con el dinero de nuestros
compatriotas tienen ya conocimiento nues¬
tros lectores.
Este sujeto, que antaño había fijado su campo de operaciones en Barcelona, cerca del vapor de Mallorca, y había «acredita¬ do» un procedimiento inédito de timo exclusivo para nuestros paisanos que re¬
gresaban de Francia, ahora parece se ha adentrado en tierras de la vecina república

y ha empezado a poner en práctica otro procedimiento de su invención, también dedicado a nuestros paisanos, con el cual
ha producido ya las primeras víctimas. Este nuevo procedimiento consiste en
hacerse pasar por viajante de una casa exportadora de frutos de Argel—la casa Blscafé, cita nuestro pequeño Stavisky—y después de haberse presentado a su mane¬ ra-unas veces dice que es de ca's Batlet, otras de ca ’n Cremat—pregunta por un tal Albertí, de Fornalutx, con quien dice ha de verse en la casa que visita. Como el Albertí no ha llegado, queda esperándole, y mientras tanto se hace acompañar a Co¬ rreos para retirar un giro postal que ha de recibir. El giro postal, como es natural, tampoco ha llegado, y entonces es cuando pide prestados 100, 200 o 500 francos,
según las apariencias de la casa visitada, que, por tratarse de un sollerense y más
debiendo recibir fondos de un momento a
otro, se le prestan ai punto, y entonces sale inmediatamente para otro punto en
busca de una nueva «víctima».
Este procedimiento lo ha empleado, con éxito para él, con nuestro paisano y amigo D. José Reynés, de Besangon, quien nos escribe contándonos el timo de que ha sido víctima para que lo hagamos público desde estas columnas, a fin de evitar que otros sollerenses caigan tambi n en la candidez de creerse la fábula urdida por el «apro¬ vechado» Pedro Morell. Otros paisanos y amigos del departamento del Doubs, según nos escribe también otro estimado amigo, D. Damián Bernat, se han visto igualmente sorprendidos en su buena fe por las mañas de este sujeto desaprensivo, que no vacila en ponerse fuera de la ley ni en deshonrar el apellido que lleva para obtener unas pese¬ tas; pero reconocido por alguno de aqué¬ llos, que han recordado sus fechorías de Barcelona, ha sido denunciado a la policía,
que actualmente procede a su busca.
Sirvan estas líneas de aviso para nues¬
tros paisanos residentes en el extranjero
que pueden ser objeto de la visita de este joven lince, a fin de que escarmienten en cabeza ajena a la vista de lo sucedido a los que ha visitado primeramente. Con mucho gusto accedemos al ruego de los señores Reynés y Bernat, ambos de Be sansón, de dar publicidad a la noticia para
que su conocimiento llegue a todos los
sollerenses establecidos en la vecina na¬
ción.
Hubiéramos querido continuar silen¬
ciando el nombre de este individuo para

evitar a sus familiares, todos ellos de una
digna y honrada familia sollerense, el bo¬ chorno a que la someten los procedimientos y la falta de escrúpulos de su allegado; pero hace tanto tiempo que se prolonga este estado de cosas y son tantas ya las víctimas que ha producido, que no es po
sible desentenderse de este caso si no se
quiere contribuir a su prolongación. A este vulgar delincuente hay que po¬
nerle coto rápidamente, sea como sea, y
la única manera es descubriéndolo, para
que pueda ser fácilmente identificado.
Nuestro estimado amigo D. José Forteza
Forteza ha tenido la atención de notificar¬
nos por medio de tarjeta el establecimiento del nuevo servicio de transportes maríti mos entre Sóller, Barcelona y vice versa por el velero a motor «Virgen Dolorosa», cuyo servicio, que debe empezar a regir desde el 10 del próximo mes de Febrero, ha puesto a nuestra disposición.
Nuestros lectores tienen ya noticia de este útilísimo servicio pronto a ser inaugu¬ rado, del que en su día publicamos amplia información. Hoy sólo podemos añadir a lo dicho entonces que su establecimiento ha
causado viva satisfacción entre los carga¬
dores locales, por las facilidades que para ellos ha de suponer poder efectuar sus en¬ víos directamente y con un servicio tan
económico como resultará éste por ve¬ lero. Indudablemente habrá de verse
favorecido por todos aquellos comerciantes que envían o reciben mercancías como base de otro servicio más completo para el por
venir.
Al agradecer al Sr. Forteza la atención que le hemos merecido, hacemos votos por el más completo éxito del servicio maríti¬ mo próximo a inaugurarse.
El martes de esta semana, a las nueve, tuvo lugar en el teatro «Kursaal» de esta ciudad la anunciada función a beneficio de
las obras de la iglesia de l' Horta. Esta función consistió, según nuestros
informes, en la puesta en escena por parte de la renombrada compañía mallorquína cómico dramática «Catina-Estelrich» de la
comedia en tres ac,tos original del humorís¬ tico y conocido autor D. Migael Puigserver L'amo'n Sion y de la pieza cómica en un acto y en catalán El llit del capitá, siendo amenizados los intermedios por la orquestina «The Black Caí».
Al terminarla representación de L'amo’n Sión, nuestro entrañable amigo D. Miguel Arbona improvisó breves palabras de gra¬
cias a cuantos habían contribuido al éxito
de la velada, en nombre del costos de la
iglesia beneficiada. El resultado económico de esta función,
según ¡os datos que nos facilita el reveren¬

do D. Miguel Rosselló, ha sido el siguiente:

Recaudado en taquilla .
Gastos de la función .

. 702:00 ptas.
. 426’OC »

Líquido. . 276'00 »
Varios donativos con motivo de la velada. . . . 89’00 »

Total recaudado. . 365 00 »

El domingo último por la tarde tuvo lu¬ gar en la sociedad «La Unión» su anuncia¬ da Junta General ordinaria del presente ejercicio.
La presidió la Junta Directiva y a la
misma asistió buen número de socios.
Abierto el acto por el Sr. Losada, leyóse y fué aprobada el acta de la Junta anterior,
como igualmente al estado económico de
la sociedad cerrado el 31 Diciembre último.
Acto seguido se dió cuenta de la dimi¬ sión del Vice-Presidente, D. Juan Pizá, y de la del Secretario, D. Antonio Arbona. Los señores a quienes correspondía cesar expresaron su deseo de no ser reelegidos. Y en su consecuencia procedióse a elegir una nueva Junta Directiva, la cual quedó constituida en la siguiente forma:
Presidente: D. Cristóbal Trías Roig. Vice-Presidente: D. Bartolomé Suau
Ballester.
Secretario: D. David March Rullán.
Bibliotecario: D. José Girbert Sabater. Contador: D. Juan Campins Fontclara. Quedan vacantes los cargos de Vice-Secretario y Tesorero por dimisión posterior de ios señores que los ocupaban, cuyos cargos serán llenados en otra Junta Gene¬ ral que se convocará oportunamente. Seguidamente se tomaron varios acuer¬ dos de importancia, entre ellos, verificar
algunas reformas interiores en el local so¬ cial, estudiar la conveniencia de implantar la calefacción central y celebrar dos vela¬ das familiares, el domingo y martes de car¬ naval, para los socios y sus familias y otra el día 1,° de Abril, día de Pascua de
Resurrección.
También se acordó seguir amortizando las obligaciones según lo acordado por la Junta Directiva anterior, para la cual se consignó en acta un voto de gracias por la labor que había desarrollado al frente de
la sociedad.
A los nuevos elegidos enviamos nuestra felicitación, por la distinción de que han sido objeto, al mismo tiempo que les desea¬ mos acierto en el desempeño de sus cargos.

Poce animación ha habido esta semana
en lo que al Carnaval se refiere, si excep¬ tuamos el baile del domingo en el «Café Central» y algunos pocos grupos de más¬ caras que han deambulado por nuestras
calles en estas noches últimas.

SOLLER

’][ WMMPBMI———MM

En camb o, los proyectos que existen pa¬ ra estas semanas que se avecinan son ya mucho más interesantes y demuestran el deseo de que el Carnaval de este año no desmerezca en animación y bollicio del de
estos últimos años.

Aparte los bailes que tendrán lugar en el «Café Central», de que damos cuenta en otro lugar de la presente crónica, y de los que la sociedad «Círculo Sollerense»
ha de celebrar en el teatro de la «Defenso¬

ra», nos enteramos de que por parte de la
nueva Directiva de «La Unión» también se

organiza una serie de bailes de máscaras, amenizados por selecto sexteto, en días

que se anunciarán oportunamente. En uno de los bailes que dará el
«Círculo Sollerense» existe el proyecto
de celebrar un concurso de trajes de seis
pesetas, a imitación del Concurso creado por la revista «Estampa».
En este concurso podrán tomar parte to¬
das las señoritas o máscaras que lo deseen, corriendo a su cargo la elección de mode¬
los, telas, etc, con la sola condición de que él valor total del traje que presenten no
exceda de la cantidad señalada.

Para elegir el traje que resulte premiado se nombrará un Jurado, que integrarán, con representantes de la sociedad organizado¬
ra, otras personas competentes en la mate¬ ria, cuyo jurado fallará con absoluta im¬ parcialidad.
La señorita que resalte agraciada con el
primer premio recibirá un hermoso regalo. También serán obsequiadas todas las de¬
más concursantes.
Según se nos informa, este Concarso tendrá lugar en el baile del martes día 6 de Febrero próximo y para tomar parte en el mismo diversos grupos de señoritas han empezado ya los trabajos preliminares con objeto de alcanzar el premio ofrecido.
De cuanto sepamos sobre el particular informaremos en nuestra próxima edición.

•%

La Junta Directiva de la sociedad «Cír¬
culo Sollerense» ha tenido la atención de

invitarnos a la serie de bailes de máscara

que se propone celebrar en el salón teatro

de la «Defensora Sollerense» desde el 4 al

13 del próximo mes de Febrero.

Estos bailes serán amenizados por la

orquestina «The Black Cat» que dirige
D. Francisco Valls.

Según se nos notifica, los socios, mediante

la presentación del pase que se les facilita¬

rá en la conserjería de la sociedad, tendrán
entrada libre.

Para aquellas personas que no sean so¬

cios, se han fijado los precios siguientes:

Abono de palcos, sin entrada, 60 ptas.

Abonos

15 »

Entrada

2’50 »

Palcos sin entrada

8’00 »

Para los socios, los palcos valdrán 6

ptas. y los abonos de palco para los bailes que se celebren, 50 ptas.

Agradecemos a la Directiva del «Círcu¬

lo Sollerense» la atención que le hemos
merecido.

En la relación de la cantidad de lluvia
en litros y por metro cuadrado recogidas
en las estaciones del Servicio Meteoroló¬
gico de la Diputación de Baleares durante el mes de Diciembre último, figuran con la
máxima de 267’6 la estación de Sóller y con la mínima la de Inca con 1177.

Llegan a su término las obras de repa¬ ración del piso de la carretera de Deyá que lleva a cabo una sección de obreros de la Jefatura de Obras Públicas de esta provincia. En la actualidad se hallan ya en So'ti Angeláis.
Ei arreglo consiste en socavar mediante una potente máquina escavadora, el piso
actual de la carretera sobre el qae se es¬
parce luego una capa de piedra y otra de arenilla basálticas. Una apisonadera a va¬ por aplana nuevamente el piso, sobre el que se esparcirá más adelante una capa
de asfalto.
Este arreglo ha sido efectuado, sabe¬ mos, hasta más allá de Deyá, con lo cual el paseo por la carretera de Miramar
constituirá ahora una delicia.
Por lo que pueda interesar a aquellos de nuestros paisanos y lectores que se intere¬ san por les deportes náuticos y bajo uno u otro concepto son aficionados a las cosas del mar, nos place hacer público que en la Junta General de la Sociedad Deportiva

Sollerense, celebrada el pasado domingo, se tomó el acuerdo de crear y organizar oficialmente bajo el pabellón de la
S. D. S. una Sección Náutica.
El objeto de dicha Sección es agrupar, bajo ios colores de una sociedad local ya conocida y prestigiosa en el ambiente de¬ portivo mallorquín, al mayor número posi* ble de nuestros paisanos que sienten afi¬ ción al mar y a sus deportes y poseen o usufructúan embarcaciones de pesca (en plan amateur), de recreo o de regatas, y a aquellos otros que, no disponiendo actual¬ mente de tales embarcaciones, les gustaría tener alguna si para los cuidados qae esto requiere pudiera disponerse de un medio eficaz y económico que no está a los al¬ cances de cada particular aisladamente, y podría estarlo en cambio bajo la organi ¬ zación de una entidad que unificara los esfuerzos de todos, laborando por el mejor
servicio e interés común de todos los afi¬
cionados.
Dicha Sección estaría llamada a difundir
estas aficiones, a estimular a sus asociados con la organización de regatas, excursio¬ nes colectivas y fiestas, y facilitaría estos deportes disponiendo de personal para la limpieza y cuidado de las embarcaciones y gestionando la instalación de planchas y
fondeaderos en sitios adecuados.
La organización de dicha Sección Náu¬
tica ha sido encomendada al competente
aficionado y distinguido amigo D. Francis¬ co Jofre de Villegas, iniciador del proyec¬ to, a quien no faltará la colaboración de buen número de simpatizantes y entusias¬ tas, interesados en que esa Sección quede organizada y en disposición de cumplir a la posible brevedad los fines para los cua¬
les es fundada,
*** En la misma reunión se procedió a re¬
novar los cargos de la Junta Directiva de la S. D. S., reeligiendo a la mayoría de los que la han constituido hasta aquí. Que¬ dó constituida en la siguiente forma:
Presidente, D. Juan Lladó; Secretario, D. Ramón Ruílán; Tesorero, D. Damián
Mayol; Delegado de Campo, D. Daniel Canals; Vocales: D. Francisco Fontanet, D, José Glrbent y D. Melchor Cabot.
Por unanimidad se otorgó un voto de gracias a la Junta qae ha dirigido la socie¬ dad durante la última temporada, hacién¬ dose votos para que la gestión de la de¬ signada recientemente sea también bene¬ ficiosa para los fines de la entidad.
Reciban los nuevos directivos nuestra
sincera felicitación.
Para mañana, domingo, a las once, está anunciado la celebración en el Ayuntamien¬
to del acto de la Rectificación del alista
miento que se forma para el presente reemplazo del Ejército. En dicho acto se¬
rán resueltas cuantas reclamaciones se for¬
mulen legalmente ante dicha Corporación Municipal por los Interesados o sus repre¬
sentantes sobre inclusión o exclusión inde¬
bida de mozos y falsedad o equivocaciones en los datos que sobre los mozos alistados consten en el expediente de quintas.
***
En el «Boletín Oficial» de la Provincia, se publica la relación de los mozos alista¬ dos, cuyo paradero es desconocido o igno¬ rado desde hace más de diez años. Se les
cita por este medio para que puedan con¬ currir a todas las operaciones que se veri¬ fiquen para su alistamiento y clasificación definitiva, por si llega a su conocimiento o de sus representantes o encargados que al propio tiempo puedan facilitar detalles
acerca de su actual residencia.
Figuran en dicha relación los mozos si¬ guientes:
Lorenzo Bauzá Lladó, de Lorenzo y An¬
tonia.
Rafael Bennasar Reus, de Pedro y María Victoriano López Durán, de Victoriano y María. Salvador Fornet Montaña, de Sebastián y María. Mhtías Gutiérrez Llaneras, de Cecilio y Catalina. Francisco Jaume Cañellas, de Juan y
Catalina.
Miguel Mateu Ferragut, de Miguel e
Isabel.
Juan Orosco Sastre, de Juan y Bernar¬
dina.
Juan Pons Llabrés, de Pablo y María. José M.a Rodríguez Domínguez, de Ro¬ que Leovigilda. Jaime Soler Ceto, de Jaime y María.

Ha estado esta semana en esta ciudad el
Sub Inspector de Seguros Sociales Obliga¬ torios, D. Jaime Binlmelis Bennassar.
Sabemos que en cumplimiento ue su mi
sión visitó dicho señor en los días miérco¬
les y jueves las entidades patronales locales afectas al Retiro Obrero, Seguro de Ma¬ ternidad y Seguro Obrero, cuya visita de¬ be repetir durante la semana próxima.
Se nos informa—y con satisfacción co¬
municamos a nuestros lectores la noticia-
de que nuestro apreciado amigo D. Julio Lozano tiene el propósito de instalar en la pintoresca ensenada de nuestro puerto, en el punto conocido por hs Través, un moderno «Dancing Hotel Restaurant», que será una sucursal del Hotel de su propie¬ dad situado en la Colonia, playa de Cam¬ pos del Puerto.
Y se nos dice, además, que las obras del
referido establecimiento hállanse ya may
adelantadas; ssí es que la inauguración del mismo podrá efectuarse el próximo mes
de Abril.
En la Gaceta de Madrid aparecida el
miércoles día 24 del corriente aparece un Decreto del Ministerio de la Gobernación
de fecha 23 del actual, modificativo del de día 8 de Diciembre del pasado año, refe rente a la permanencia de extranjeros en
las islas Baleares.
En el nuevo Decreto aparecen las mis¬ mas disposiciones dictadas en e! anterior sobre la expedición del «Certificado de re¬ sidencia» a aquellos extranjeros qfte deseen permanecer más de treinta días en las islas o piensen establecerse de una manera tem¬ poral o definitiva, o sea que deberán soli¬ citarlo ante la Alcaldía de su domicilio, en
petición escrita, en la que se determinará el último domicilio que tuvo en el extran¬ jero y ocupación a que piensa dedicarse; justificando sus declaraciones con documen¬ tos auténticos, señalando al mismo tiempo los nombres de dos ciudadanos españoles domiciliados en las islas que consientan en garantizarle.
Al igual que en el anterior Decreto se establece que para la expedición del «Cer¬
tificado de residencia* deberán acompañar
dos fotografías tamaño 5 por 4 centrímetros de ancho, y se confirma para dicho «Certi¬ ficado» el mismo modelo fijado en el De¬
creto de S de Diciembre.
La presentación en la Comisaría de Vi¬ gilancia o Alcaldía de su residencia, para el diligenciado del pasaporte, deberá efec
tuarse dentro de las veinticuatro horas de
su desembarco.
El nuevo Decreto determina igualmente que están obligados a dar conocimiento, con urgencia, a la Comisaría de Vigilancia o Alcaldía respectiva, de la presencia de extranjeros, los daeños de hoteles y fondas y los particulares que alquilen inmuebles a personas extranjeras.
Como se ve por lo que antecede, subsis¬ ten para los extranjeros todas aquellas for¬ malidades exigidas por el Decreto del 8 de Diciembre, afectando solamente la modificación de su parte dispositiva, a dar mayores facilidades para el desembarco a los viajeros de buques de turismo, que efectúen escala en los puertos de las islas.
Con motivo de la nueva disposición re¬ cordamos a aquellos de nuestros lectores a quienes pudiera interesar la posesión del «Certificado de residencia», que dicho do¬ cumento continuará expidiéndose, al igual de antes y con las mismas formalidades, en las oficinas de la Secretaría del Ayunta¬
miento.
El sábado último, con motivo de la festi¬
vidad de San Sebastián, fueron encendidas algunas fogatas junto a algunas de las hor¬ nacinas donde se venera aquél; o sea en la plaza de la Constitución y en la calle de
Cocheras.
Estas fogatas fueron de grandes pro¬ porciones y a la mañana siguiente aún ha¬
bía rescoldo.
Por la Alcaldía ha sido publicado hoy un bando por medio del cual se recuerda a los industriales de esta ciudad la obligación que tienen de presentar durante el presen¬ te mes, en la Secretaría del Ayuntamiento, declaración jurada y por duplicado sobre el volumen de ventas u operaciones realiza¬
das durante el año 1933.
Están sujetos a presentar dicha declara¬ ción los comercios siguientes:
Hoteles y casas de huéspedes, Ferrete¬ rías, Tejidos por menor, Artículos foto¬ gráficos, Objetos e instalaciones eléctricas, Cafés en sociedad, Restaurantes, Relojes de todas clases, Especuladores de aceite y fruta, Vendedores de pólvora y artículos de caza y Farmacéuticos.
También vienen obligados a presentar

declaración cuantos industriales tributen
por la tarifa 3.a, y además aquellos otros que satisfacen más de 500 ptas. de contri¬
bución anual.
Hace unas semanas adelantamos la noti¬
cia de que en los primeros meses del año actual se verificarán los trabajos de com¬ probación del Registro Fiscal de este Mu¬ nicipio, y hoy podemos añadir a dicha no¬ ticia que por la Dirección General ha sido confiada esta labor a ios señores D, Joaquín Aracil Aznar, Arquitecto, y D. José Se¬ bastián Sáez, Aparejador titular de Obras
del Catastro.
El martes de esta semana estuvo el se¬
ñor Sebastián Saez a esta ciudad y tomó ya algunos datos que le precisaban para realizar los primeros trabajes.
Es muy probable que ia comDrobación del Registro Fiscal se lleve a efecto du¬ rante el corriente año, y que en 1935 Sóller tribute con arreglo a la nueva valoración
de sus fincas.
Tendremos a nuestros lectores al co¬
rriente de ia labor que se efectúe referen¬
te a este asunto,
Mañana en el «Café Central» de diez
y media a doce tendrá lugar el acostum¬ brado Vermout-Concert, amenizado por la orquestina «Cock tail Jazz» la que inter¬ pretará el siguiente escogido Drograma:
Mi Gitano (Paso-doble). —Urmeneta. La Chanson d'une Nuit (Fox).—J. Kie*
pura.
Pájaros y flores (Pavana).—P. Palau. Cocktail (Potpurri sobre motivos po¬ pulares).—G. H.
Serenata.—A Gracia.
La Raza (Paso doble.)—Yberito.
* **
Por la noche, a las nueve, continuará la serie de bailes de máscara que dicho Café ha organizado para la presente tem¬ porada carnavalesca, y que, en los cele¬ brados hasta la fecha, se ven concurridísi¬ mos por numeroso público que llena to¬ talmente el amplio salón, hasta el puntoque se hace casi imposible el poder bailar,
Para la próxima semana se anuncia, dos bailes en días laborables, los cualen se celebrarán el miércoles y viernes, días 31 del mes actual y 2 de Febrero próximos Después continuarán en los días 4, 6, 7. 8, 9, 11, 12, y 13, último día de carnaval. ,
Han sido ya expuestas al público, a efec¬ tos de reclamación, en el zaguán de las Casas Consistoriales, las listas electorales relativas a las inclusiones y exclusiones en el Censo electoral vigente. Igualmente se exponen las relaciones de aquellos electo¬ res que adquirirán el derecho del sufragio
antes del 15 de Abril de 1935. Cada una
de estas relaciones van separadas por con¬
ceptos y agrupadas por Secciones y Dis¬ tritos, a fin de que por los interesados sea
más fácil la busca de cuantos datos sean
precisos.
El plazo de exposición al público es hasta el día 15 del próximo mes de Abril, pasado el cual se considerarán, y de hecho
lo serán, definitivas cuantas operaciones se hayan verificado sin la correspondiente
reclamación.
Sería bien que por los interesados se cuidaran de comprobar su derecho a la
inclusión en las listas electorales de refe¬
rencia. ya que así, además de ayudar a la buena organización de las operaciones de
formación del Censo tendrían la certeza de
que se ven asistidos en su derecho, con lo cual podrán ejercer el día de mañana el de la emisión del sufragio.
Otra vez han tenido las personas des¬ ocupadas que privarse de sus agradables paseos y las ancianas o achacosas que vol¬ ver a quedarse recluidas en sus casas, jun¬ to a la lumbre, porque los días secos y so¬ leados que se iniciaron nuevamente en la
semana anterior no han continuado en la
presente, sino todo lo contrario. Ya el do¬ mingo permaneció desde el amanecer hasta la noche cubierto el firmamento, y el lunes repetidas veces llovió; esta lluvia, que cayó suavemente durante el día, en la madrugada del martes arreció de tai modo que llegó a ser torrencial. También en la madrugada del miércoles volvió a llover copiosamente, y desde entonces bien pue¬ de decirse que en casi todos los días nos ha regalado agua el cielo, en mayor o me¬
nor cantidad.
No quedan, pues, desmentidos hasta ahora dos calificativos de largo y riguroso que se ha conquistado—y está todo el
mundo conforme en darle—el invierno ac¬
tual

SOLLER

La Radio an oasa distras
ilustra y solaza
AMADOR COLOM (BUVI)
Luna, 15
Tiene una exposición d& aparatos da las mejores marcas, “Voz da su Amo, «Zenithí, «Stewart Warner» y «Philco»
Gramolas y Discos
Entrega e instalación inmediatas

TALLER DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA
JOSÉ MARTÍN TORRES
Calle de San Jaime, 27. O (Ca ’n Capellana)
Elaboración esmerada de puertas, persianas, vidrieras y demás trabajos propios para
casas en construcción. Fabricación de muebles de todas clases
Servicio rápido y económico

En el Ayuntamiento

3C

MI

3C

ir

Sesión ordinaria celebrada el día 16 de Enero de 1934

Los que asisten
Presidióla e! señor Alcalde, D. Miguel Colom Mayo!, y a ella asistieron los se* ñores concejales D. José M.a P(úg Morell, D. Salvador Frontera OHver, D. R^món Pastor Arbone, D. Juan Casasnovas Es¬ cales, D. José Aguiló Pomar, D. Pedro
Rüllán Pastor, D. Pedro Coll Bauzá y D. Antonio Coiom Casasnovas.

BANANES - ORANGES - MANDARINES - CITRONS - RAISINS REALES ET OHANES Ancienne Maison J. Grau 8c O»®
OLIVER & CARBONELL

Orden del día Acta anterior

Commissionnaires.
S. A. R. L. 200.000 Frs.

11, Rué Merciére. LY0N

Fué leída y aprobada el acta de la sesión
anterior.
Pagos
Se acordó satisfacer: A la «Casa Bar-
lock», de Palma, 75 ptas., importe del abono para ia limpieza y cuidado de las máquinas de escribir existentes en las ofi¬ cinas municipales, correspondiente al co¬ rriente año de 1934. A D. Antonio OHver, 33’90 ptas. por 100 kgrs. de carbón vege tal suministrado para la calefacción de la dependencia que ocupan los guardias municipales nocturnos. A D.a María Nogue r8 Mayo!, 53’15 ptas., importe de lo que le corresponde cobrar en el mes de Diciembre del año último por la subvención que le fué
con' edlda con motivo del accidente sufrido
por la explosión de un cohete. A doña Magdalena Martínez Gúlard, 27375 pese tas Importe del subsidio vitalicio corres
pondiente al año último, que le fué conce dido por el accidente sufrido con motivo
de haberle alcanzado en la calle de Pablo
Iglesias un caballo propio de este Munici¬ pio que se había desbocado. A D. Juan Marqués Arbona, 559’45 ptas., por impre sos, papel, cuadernos, tinta y otros útiles de escritorio suministrados al Ayunta
miento, desde el día 7 de Abril al 31 de
Agosto del año último, para servicio de las oficinas de Secretaria, y 53070 pe¬ setas, por impresos, talonarios y diver¬ sos objetos de escritorio suministrados,
desde el día 29 de Abril al 21 de Noviem¬
bre del último año, para servicio de la Ad minlstraclón de Arbitrios. A D. Martín
Torrens, Farmacéutico titular, 311 ’80 pe¬ setas., importe de las recetas suministra¬ das, durante el año 1933, por beneficencia municipal. A D. Guillermo Castañer, 94’50 tas., importe de las recetas despachadas, durante el año 1933, por beneficencia mu¬ nicipal, y 135’15 ptas., importe de las ser¬ vidas durante el mismo año, a varios indi¬ viduos del cuerpo de la Gaardia civil.
Igualmente se acordó satisfacer al señor Interventor de los fondos municipales, 125 ptas., importe del primer trimestre del co¬ rriente ejercicio para el material de la ofi¬
cina de Intervención.
Permisos para obras
Después de la lectura de las correspon¬ dientes instancias, se acordó conceder los
siguientes permisos: A D. José Morell Casasnovas, como
encargado de D. Salvador Frontera, para enlucir los bajos de la fachada de la casa n.° 3 de la calle de la Vuelta Piquera, a fin de quitar la humedad.
A D. José Morell Colom, como encar gado de D, Cristóbal Castañer Ripoll, pa¬

Filíale de la MAISON CARBONELL PUEBLA LARGA CARCAGENTE
BENIAJAN (Murcie)

Tél.: Franklin 49 - 37.
Adresse télégr.: OLICAR-LYON R. C. Lyon B. 6850.

J

ir

Mí

]E

jt

lí

ra efectuar las obras necesarias para uni¬ ficar e higienizar las casas señaladas con los números 11, 13 y 15 de la calle de la
Victoria.
A D. Juan Casasnovas Casasnovas, en representación del Sr. Presidente de la Sociedad «Defensora Sollerense», para efectuar las obras necesarias al objeto de quitar las humedades de la fachada del edi¬ ficio propio de dicha entidad, sito en la calle de Real, n.° 15, y blanquear dicha fa
¿hada.
A informe de la Junta de Sanidad, de la Comisión de Obras y de la
Comisaría de Ferrocarriles
Se resolvió pasar a informe de la Junta Municipal de Sanidad, de la Comisión de Obras y del señor Comisarlo de Ferroca¬ rriles, Zona Centro, una instancia promovi¬ da por don Melchor Cabot Cabot y don Antonio Castañer Alcover, mediante la que solicitan permiso para construir una casa, con arreglo al proyecto que acompañan, en un solar de su propiedad sito en el paseo de la playa de este puerto.
A informe del Vigilante de Obras
Se resolvió pasar a informe del Vigilan¬ te de Obras de este Municipio las siguien¬
tes Instancias:
Una promovida por D. José Marín Mun-
tañer, mediante la que solicita sea dada
de baja la casa n.° 13 de la calle de San Pedro del Padrón general de arbitrios mu¬ nicipales, por el concepto de ventanas que se abren al exterior, por estar inutilizadas las dos ventanas que existen en unas des¬ pensas adosadas a dicha casa.
Otra promovida por D. Juan Pizá Enseñat, solicitando se le dé de baja del Padrón general de arbitrios municipales, por el concepto de hierros de adorno en sepultu¬ ras, por haber qaitado ios que existían en la sepultura n.° 238 del Cementerio municipal, propiedad dei exponente y de su
familia.
La parcelación de la finca *Es Través»
Habida cuenta de que no se ha presen¬ tado redamación alguna durante el tiempo que ha permanecido expuesto a informa¬ ción pública el proyecto de parcelación de

una parte de terreno de la finca denomina¬ da «Es Través», del puerto de esta ciudad, propiedad de D. Juan Coil Artigues, la Corporación acordó conceder a dicho pro¬ pietario el permiso correspondiente para realizar las obras necesarias con arreglo a proyecto y condiciones presentadas.
Solicitando la suspensión
del Régimen de Carta
Se reprodujo la lectura de la instancia promovida por D. Jaime J. Joy Castañer, en concepto de Director Gerente de la So cledad Anónima «Ferrocarril de Sóller», solicitando que se suspenda el acuerdo re¬ lativo al régimen de Carta hasta que el Parlamento haya discutido y aprobado la nueva Ley municipal, cuya instancia en la sesión anterior quedó sobre la mesa para su estudio y que publicamos en nuestro
número último.
El señor Coll dijo que no ve motivo al guno para demorar el envío dei proyecto de Carta municipal y que es de opinión de mantenerla integramente, así como fué aprobada por el Ayuntamiento.
El señor Alcalde manifestó que está en estudio por el Gobierno el proyecto de Ley Municipal, y según se dice los Municipios tendrán en adelante mayor autonomía que ahora y tal vez también obtendrán mayores facultades para la imposición de nuevos tributos, y siendo esto asi no hará falta a los Ayuntamientos el régimen de Carta, por cuyo motivo no tiene inconveniente en dar satisfacción a la petición del señor Director Gerente de la Compañía «Ferrocarril de
Sóller». El señor Rullán se mostró contrario a
dicha petición y manifestó que deseaba
costase su voto en contra.
La Corporación, teniendo en cuenta que
el Gobierno actual ha manifestado su pro¬
pósito de discutir en primer término e! proyecto de Ley Municipal y además que por la Dirección Genera! de Administra¬ ción local, con posterioridad a la aproba¬ ción por este Ayuntamiento déla Carta Municipal, se dictaron nuevas normas a las cuales ésta no se ajasta estrictamente, con
el voto en contra de los señores Rullán y
Coll, acordó acceder a lo solicitado por el señor Director Gerente de la «Compañía Ferrocarril de Sóller», y en consecuencia

dejar en suspenso el proyecto de Carta Municipal de esta ciudad, aprobada en se¬
sión extraordinaria celebrada el día 8 de
Octubre del año 1932, hasta que por el Gobierno de la República se haya apro¬ bado la nueva Ley Municipal.
Ingresos
Se acordó ingresar en la Caja municipal el importe de los intereses obtenidos a fa¬ vor de este Municipio, durante el ejercicio de 1933, en las entidades «Banco de Só¬ ller» y «Crédito Balear», ios cuales ascien¬ den, respectivamente, a las sumas de 50440 ptas. y 538’27 ptas.
Bajas de arbitrios
Vistos los informes emitidos por el Vi¬ gilante de Obras de este Municipio a las correspondientes instancias, se acordó dar de baja del Padrón general de arbitrios mu¬ nicipales las siguientes fincas:
La señalada con el n.° 4 de la calle de las
Almas, propiedad de D.a Margarita Coll Morell, por el concepto de ventanas que se abren al exterior, a causa de que ha sido inutilizada la que existe en la misma.
La señalada con el n.° 40 de la calle de
Santa Catalina, de la barriada del Puerto,
propiedad de D. Juan Vicens Garau, por el concepto de tejados sin canal, a causa de haber sido ya colocada la canal y tubos de bajada de las aguas.
La señalada con el n.° 13 de la calle de
Santa Apolonia, de la barriada del Puerto, propiedad de D.a Margarita Socías Vicens, por el concepto de ventanas-balcón que se abren al exterior, por estar inutilizada la que existe en dicha casa desde hace varios años, por cuyo motivo también se acordó eximirle del pago del arbitrio municipal que adeuda por dicho concepto.
La señalada con el n.° 23 de la calle de
Santa Catalina, de la barriada marítima, propiedad de D. Damián Oliver Ballester, por el concepto de ventanas que se abren al exterior, a causa de que ha sido modifi¬ cada la ventana que existe en dicha finca en el sentido de que se abra hacia el inte¬
rior de la misma.
La señalada con el n.° 18 de la calle del
Mar, propiedad de D.a Magdalena Morell Coll, por e! concepto de puertas persianas que se obren al exterior, por haber sido ,

SERVICIO MARITIMO, FIJO Y QUINCENAL
Entre los puertos de Sóller, Barcelona y vice versa
POR EL VELERO A MOTOR

VIRGEN DOLOROSA

ADMITIENDO CARGA

FLETES REDUCIDOS

Salidas de Sóller para Barcelona: Todos los días 10 j 25 de cada íes

Inauguración del servicio: el 10 de Febrero próximo

Consignatario en Barcelona: D. Bartolomé Oliver—Cristina, 5 Para más informes: en Sóller, D. José Forteza—Mar, 7.

^No se vende a granel.

Aquella gallardía
infantil, nacida de la robustez de mi
organismo, ha aumentado en vigor, y me ha hecho incansable para el trabajo.
El secreto está en los
HIPOFOSFITOS
SALUD
que en la niñez me salvaron del
RAQUITISMO
y hoy me libran de la
NEURASTENIA
Este maravilloso tónico regenerador, está aprobado por la Academia de Medicina y su uso se recomienda
en todas las épocas del año. Sus efectos son rápidos y seguros.4

modificada la que existe en la misma en ei sentido de que se abra hacia el interior.
Traspaso de una sepultura
Vista la correspondiente instancia pro¬
movida por D. Juan Pizá Frontera, en nombre propio y en el de los demás herede¬ ros de su difunto señor padre D. Cristóbal Pizá Oliver, mediante la que solicita sea efectuado el correspondiente traspaso de nombre del derecho a perpetuar la sepul¬
tura señalada con el n.° 298 del Cemente
fio municipal de esta ciudad, propia de su nombrado padre, a favor de D. Juan y D.a Francisca Pizá Frontera y de los He¬ rederos de D. Pedro Antonio y D.a Isabel M.a Pizá Frontera, el Ayuntamiento acor¬
dó acceder a lo solicitado.
Liquidación de papel de multas
Dióse cuenta de la liquidación del papel de multas municipales expendido durante el año 1933, que asciende a la suma de 95 pesetas. Enterada la Corporación, acordó aprobarla, satisfacer el 3 p°/0 de dicha su¬ ma, o sea la cantidad de 2'85 ptas. a la expendedora, D.a Francisca Casasnovas, como premio de cobranza, e ingresar el sobrante de 92'15 ptas. en la Caja munici¬ pal.
Una proposición
Dióse cuenta de una proposición presen¬ tada por el concejal D. Pedro Rullán, que dice como sigue:
«Habiendo acordado en la sesión anterior
que en la próxima reunión del Consistorio
se tratase del sistema de alumbiado que
habrá de implantarse en la nueva urbani¬ zación del camino de Sa Figuera, en el itrozo primero, o sea continuación de la calle de la Victoria, el Concejal que sus¬
cribe tiene el honor de proponer:
Primero: Que la conducción de los hilos portadores del fiúldo eléctrico se efectúe mediante tubos subterráneos, con lo que evitándose los postes de sostén se ganará
en estética de las nuevas vías.
Segando: Que los focos de alambrado $e sitúen en la parte central de la calzada.
Esto es lo que a juicio del Concejal que
suscribe será más conveniente en el asunto
de que se trata. Casas Consistoriales de Sóller, a quince
4e Enero de mil novecientos treinta y cua¬ tro.—Pedro Rullán Pastor.»
El señor Alcalde dijo que, en cumpli¬ miento de lo acordado por el Ayuntamien¬ to respecto a la cuestión que ahora el señor Rullán vuelva a poner sobre el tapete,
había hablado con el Director-Gerente de
la sociedad «El Gas» a quien expuso las mismas ideas que contiene la proposición que se ha leído, y que dicho señor le había ofrecido ocuparse de este asunto dentro de unos días y prometido, además, estudiarlo con cariño, de modo que es conveniente un compás de espera para resolver.
El señor Colom (D. Antonio) propuse pasar la proposición del señor Rullán a
informe de la Comisión de Alumbrado.
La Corporación, por unanimidad, acor¬ dó de conformidad con lo propuesto por el señor Colom (D. Antonio).
Arboles que estorban el tránsito
E! señor Rullán dijo que ai proponer
el modo de alumbrar la calle de la Victoria
en el tramo en qae ésta se prolonga ha de¬ jado de mencionar la necesidad de quitar unos árboles que hay sembrados en la ace¬

f COMISIONISTAS EXPORTADORES DE FRUTAS

I

Valcaneras
i

y

Colom!

Sucesores de Juan Valcaneras

ALCIRA (Valencia) - España I
l Especialidad en naranjas, mandarinas y limones

i Telegramas: CREMAT-ALCIRA

C fi €

Teléfono n.c 14

ra y que estorban ei tránsito de peatones. Interesó que aquellos sean quitados.
El señor Puig manifestó que estando él encargado de la Alcaldía, el propietario de la finca frente a la que están sembra¬ dos dichos árboles habíale pedido se qui taran y que ya dió las órdenes en el sen tldo ahora interesado por el señor Rullán.

El puente de la playa
Volviendo el señor Rullán sobre el asun¬
to de la construcción del puente sobre el torrente Mayor en su desembocadura al mar, dijo que algunos vecinos se han in¬ teresado para que se realizara dicha me¬ jora, habiéndole ofrecido ayudar a su rea¬
lización, satisfaciendo mayor cantidad que
la que les corresponda por el plus valía que sus fincas adquieran.
El señor Alcalde prometió recomendar al señor Arquitecto que active el proyecto cQsnto sea posible,
El ensanche del Cementerio

El señor Casasnovas rogó al señor Al¬
calde vea de recomendar también cuanto
pueda la mayor actividad en la confección del proyecto de ensanche del Cementerio.
Prometió el señor Alcalde atender el
ruego det señor Casasnovas.

Solicitando mobiliario escolar

Dióse caenta de una comunicación re¬

mitida por la señora Maestra de la Escue¬

la nacional unitaria de niñas de la barria¬

da de la Alquería del Conde, mediante la

que solicita le sean facilitadas doce mesas

y varias perchas para servicio de la refe¬
rida escuela.

Enterada la Corporación, acordó faci¬

litar a dicha escuela el mobiliario escolar,

que se solicita caso de existir éste en el al¬

macén municipal.

Una denuncia

El señor Aguiló dijo tener noticia de que
la Maestra de la Escaela unitaria de niñas
de Ses Marjades, grupo Escolar Blsbal, ha dejado la dirección de dicha escuela sin que haya dado de ello conocimiento al Consejo local de Primera Enseñanza.
La Corporación resolvió qae el mismo señor Aguiló ponga el hecho en conoci¬ miento dei aludido Consejo, a fin de que haga las oportunas averiguaciones y cuan¬

tas gestiones sean precisas para que dicha
escuela esté debidamente atendida
Compra de ejemplares de una revista
Habiendo publicado la revista «Horizon¬ tes» un número extraordinario, dedicado a Baleares, en el cüal se inserta una infor¬ mación de esta ciudad, el Ayuntamiento acordó adquirir 30 ejemplares de dicho nú¬
mero.
El depósito de basura del Matadero
El señor Pastor dijo que en unión del
señor Frontera habla estado en el Mata¬
dero público, y que la encargada de la lim¬ pieza habíales informado de ia necesidad de vaciar eí depósito, de la basura que es¬
tá lleno del todo.
El señor Alcalde prometió dar las órdenespara quesea vaciado ei referido depósito.
Ampliación del camino de
Ses Fontanelles
El mismo señor Pastor manifestó que
frente a la puerta de entrada al Matadero municipal el camino es muy estrecho y añadió haber hablado con el propietario del terreno colindante, quien le dijo que estaría dispuesto a facilitar la mejora si el Ayuntamiento acordaba realizarla. Propu¬ so dar mayor amplitud al referido tramo del
camino denominado de Ses Fontanelles
La Corporación resolvió que la Comi¬ sión de Obras estudie el asunto y emita in¬
forme.
Las puertas del Matadero
También el mismo señor Pastor interesó
sean pintadas las puertas de hierro del Ma¬ tadero, y el Ayuntamiento resolvió dar un
voto de confianza al señor Alcalde para en¬ cargar dicho trabajo.
No habiendo más asuntos a tratar, se
levantó la sesión.
Sesión ordinaria celebrada el día 23 de Enero de 1934
Los que asisten
Celebróse bajo la presidencia del señor
Alcalde, D. Miguel Colom Mayol, y a ella asistieron los señores concejales D.José M.a Pulg Morell, D. Ramón Pastor Arbona, D. Juan Casasnovas Escales, don Pedro Rullán Pastor, D. José Aguiló Po¬ mar, D. Bartolomé Mayol Mayol y don
Antonio Colom Casasnovas.

Acta anterior
Fué leída y sin alteración aprobada el
acta de la sesión anterior.
Pagos
Se acordó satisfacer: A D. José Socías, Capataz de la brigada municipal de obras, 1.166'87 ptas. por tos jornales y materiales invertidos, desde el día 8 al 21 del actual, en diversas obras realizadas por adminis¬ tración. A la sociedad «El Gas», 2 088*56
ptas. por el flúido eléctrico suministrado, durante el mes de Diciembre último, para el alumbrado público; 350'98 ptas. por el fiúldo eléctrico utilizado, durante el mismo mes, para el alumbrado de la Casa Con¬ sistorial; 17’95 ptas. por trabajo y material invertido en instalar unas luces por caenta del Ayuntamiento, y 250’15 ptas. en con¬ cepto de indemnización anual por la lim¬ pieza y conservación del material del alumbrado público, según convenio del vi¬ gente contrato. A D. Juan Marqués Arbona, 109’45 ptas. por diversos objetos de escritorio suministrados, durante el año último, para el Registro civil; 167’65 pese¬ tas por diferente útiles de escritorio sumi¬ nistrados, en los meses de Octubre y No¬ viembre últimos, a la Junta Municipal del Censo Electoral; 3'60 ptas. por la Inser¬
ción de un anuncio referente a la Colonia
escolar en el semanario Sóller, y 343*25 ptas. por impresos, papel, tinta y otros
diversos materiales de oficina servidos al
Ayuntamiento durante los meses de Sep¬
tiembre a Diciembre del año último para
la Secretaria Depositaría y Colegios elec¬ torales. A doña Dolores Bordas Esteila, 548 ptas. por 16 álamos, 40 tilos, 20 plᬠtanos y gastos de embalaje y portes para ser plantados en diversos sitios públicos. A D. Bartolomé Terrasa, 20 ptas. importe de un tapete suministrado para una de
las mesas de las oficinas de Secretaría. Al
señor Depositarlo de los fondos muni¬
cipales, 30 ptas. por suplidos efectuados por caenta del Ayuntamiento. A la «Mu¬
tualidad de Accidentes de Mallorca» 211
ptas., importe de la liquidación practica¬ da al Ayuntamiento en l.° del mes actual por el seguro de los obreros de la brigada municipal de obras.
Permisos para obras
Después de ia lectura de las correspon*

10

SOL LE B

dientes Instancl s, se acordó conceder los siguientes permisos:
A D. Antonio Servera Pons, como en cargado de D. Amador Pons Col!, pro¬ pietario de la C8Sa n.° 13 de la plaza de Antonio Maura, esquina a la calle de Real, para enlucir las dos fachadas; agrandar una ventana de la calle de Real; convertir una ventana balcón de la referida plaza en balcón saliente; construir un tabique en el ¿aguán y enladrillar varias dependencias,
Al mismo D. Antonio Servera, como
encargado de D. Domingo Rullán Rullán, para construir un tabique en el zaguán de
la casa número 5 de la calle de San An¬
drés; enladrillar dos dependencias y cons¬
truir la acera en el frente de la indicada
casa con arreglo a la alineación y rasante que le será señalada.
(Terminará en el próximo numero)

Vida Religiosa

Se celebró el sábado próximo pasado en esta Parroquia la fiesta dedicada a San Sebastián, conforme ya dijimos en nuestro número anterior, habiendo sido el acto fi¬ nal de la misma la procesión de la Reliquia del Santo, que tuvo lugar por la tarde a poco de haber entrado en la máquina la re¬
ferida edición.
Durante la procesión, cantaron la Co¬ munidad y escolanía un Te Deum ante ca¬
da una de las hornacinas al invicto Mártir
dedicadas en las calles de Cocheras, de la Luna, plaza de la Constitución y calle de Pi y Margal!, todas ellas bien adornadas e iluminadas, y otro últimamente en el templo
a su regreso.
El acto fué anunciado por un repique de campanas, que continuó, a intervalos, en to¬
da la duraciónn del mismo.
***
El domingo último se celebró en dicha iglesia la Tercera Dominica del Santí simo Sacramento, con canto de Horas menores, a las nueve y media, y acto se guldo el de la Misa mayor. En éste ofició el vicario Rdo. D. Juan Sueca, asistido por los Rdos. D. José Morey y D. Antonio Rui lán, y explicó el Evangelio del día el Reve¬ rendo Párroco-Arcipreste, Sr. Sltjar. Ter minó el acto con la acostumbrada procesión eucacarística por el ámbito del templo y la reserva de su Divina Majestad.
Por la tarde tuvieron lugar los actos del rezo divino, y al anochecer, después del rosario, hubo sermón doctrinal.
Esta noche celebrará su Vigilia ordinanaria del corriente mes el turno Cor Jesu,
de la sección local de Adoradores Noctur¬
nos, que dará principio a las diez.

En la iglesia de Ntra. Sra. de la Visita¬ ción hubo el próximo pasado domingo, a las seis, Comunión general para los Ter¬ ciarios de San Francisco, y por la tarde, a las cuatro, función en honor de los Sagra¬ dos Corazones, con exposición mayor y plática.
El martes se continuó la devoción de
los Trece Martes consagrados a San An¬ tonio de Padua, en la misa de las siete.
Ayer, a las seis, practicóse devoto ejer ciclo dedicado al Santo Cristo, en sufragio del alma de D. Miguel Forteza Pomar.
CULTOS SAGRADOS

En la iglesia de las RR, MM. Escolapias. —Me ñaña, domingo, día 28.-—A las siete y
inedia Misa conventual.
Sábado, dia 8 de Febrero. A las seis y me dia, durante la Misa conventual, se practi¬ cará el ejercicio dedicado a Sta. Teresita del
Niño Jesús.
sr—=■

BUSCO

participación en negocio de resultados posi¬ tivos. Escribir con todos detalles, en espa¬ ñol, francés o alemán a anuncio n.° 29 de este periódico.

3- -ss.

B-~'~

ar-^8 t* i

CAFE

Vendería en el centro de Palma con mucha
clientela, sitio magnífico e instalación mo¬
derna.
Para informes, Olmos 21, Agencia PALMA
de Mailorea.

<^dbdbdbdb<dbdbdb¿fedbdb<db¿fe jbdbdb<dbdbdb<db<dbdb<db ¡fcdbdb<ibdbdb¿feáb¿fedbcfe¿fcdbdb9*

€ «e

IMPORTACION - EXPORTACION - COMISION

9* 9*

a

9*

43
■e

DÁTILES-BANANAS

9* 9*

€

9*

<p JACQUES

VICENS 9* 9* 9*

4 €

15. Mae des Trote Mages

9*
9*

43
43

Teléfono 06.19 Colbert

MARSELLA

9*
Telegramas «VERFRUIS» 9»

43

IMPORTACION DIRECTA DE Bf NANAS DE LAS ISLAS CANARIAS

9»
9*

€

AGENTE EXCLUSIVO DE LAS PRINCIPALES MARCAS

9*

4

9*

qp «qpqpq|?Tj?iqpqp(qpjqpqpcj?íqp qpqpqpqpq|?qpqpcj?cr|?qpqpqpqpqpqpqpqp^pqpffj?qpcjpqpqj?iqp

Notas de Sociedad
LLEGADAS
El miércoles llegó de Mulhouse, donde
tiene su residencia comercial, nuestro ami¬ go D. Miguel Negre Castañer.
Con objeto de pasar unas semanas en esta ciudad, al lado de sus familiares, han llegado nuestros amigos los hermanos D. Eugenio y D.Generoso Cortés Enseñat.
Sean bienvenidos.
PETICIONES DE MANO
Por nuestro particular amigo el médico D. Jaime Ant°. Mayol y para su hijo don Jaime ha sido pedida la mano de la bella se¬ ñorita Margarita Oliver Oiiver, bija de nuestros amigos D. Pedro L. OHver y doña Margarita Oliver.
La boda se celebrará en breve.
Por D.a Agustina Sastre, Vda. de Daviu, y para su hijo D. Antonio, ha sido pedida la mano de la simpática Srta. Francisca Mayol Coiom, hija de nuestros amigos don Bartolomé Mayol Morell y doña Francisca
Colom Mora.
La boda se celebrará en la segunda quin¬ cena de Febrero próximo.
Por tal motivo enviamos a los jóvenes prometidos y a sus familias respectivas,
nuestra más cordial enhorabuena.
NECROLÓGICAS
Del fallecimiento de nuestro buen amigo D. Mateo Colom Pastor, ocurrido en Bru¬ selas el día 7 del mes actual, dimos cuenta a nuestros lectores en la penúltima edición de este periódico; pero, faltos entonces de
más detalladas noticias acerca de las hon¬
ras fúnebres que se le habían tributado, ofrecimos publicarlas en el número inme¬ diato, en el caso de que lográramos cono certas oportunamente.
No nos fué posible conseguirlo; ni aún con el anuncio mortuorio que hemos reci¬ bido, al que en otro lugar del presente número damos publicidad, han llegado otros datos de los que, además de los cono¬ cidos, hubiéramos deseado obtener para completar, con la minuciosidad que a los antiguos camaradas de! Sr. Colom hubiera sin duda satisfecho, la primitiva informa¬ ción. Sólo nos ha sido dable averiguar que, por expresa voluntad del fenecido, hubo de verificarse sencilla y modesta¬ mente, es decir, sin pompa ni ostentación de ninguna clase, todo lo concerniente al entierro y funeral, y que esta disposición testamentaria del amado esposo y padre cumplieron fielmente los atribulados espo sa, D.a María Rullán Carbonell, e hijo único, D. Luis.
A quienes—e igualmente a todos los de¬ más deudos de nuestro antiguo y estimado amigo—reiteramos hoy la expresión de nuestro profundo pesar.
El martes de madrugada falleció en esta ciudad, víctima de larga y cruelísima do¬ lencia, nuestro antiguo y apreciado amigo el conocido industrial carretero D. Juan Horrach y Arbona. Su desaparición de este mundo, que dejó sumidos en el mayor desconsuelo a los amantes esposa, hijos y
demás familiares, causó también a sus nu¬ merosas amistades hondo sentimiento, a la par que la consiguiente sorpresa, pues que, no obstante la gravedad de su dolencia,
era ésta de muchos ignorada. Sufríala con

admirable entereza, y tanto es así, que hasta el último periodo no sólo viósele salir a la calle, sino que, en los momentos de un relativo alivio, dedicarse al trabajo.
Ha bajado al sepulcro a los sesenta y seis años de su edad, habiendo sido con fortado su espíritu para su entrada en la
eternidad con los Santos Sacramentos de
nuestra sacrosanta religión. El mismo día de la defunción, por la
noche, se verificó la conducción del cadᬠver a la última morada, previo el rezo del rosario en la casa mortuoria, según cos¬ tumbre, y a estos actos asistieron la Co¬ munidad parroquial con cruz alzada y un muy considerable número de vecinos.
También desfilaron éstos en número ex¬
traordinario por ante los apenados deudos a la terminación del solemne funeral que se celebró en la Parroquia el miércoles por la mañana en sufragio del alma del finado.
Descanse en paz ésta y reciban los in¬ fortunados esposa. D a Margarita Arbona Oliver; hijos: D. Bernardo, D. Antonio y D.a María; hijo político, D. Francisco Ar bona; hijas políticas y demás allegados consuelo en su aflicción y la expresión de nuestro muy sentido pésame.
El telégrafo, con su acostumbrado laco¬ nismo, nos transmitió anteayer, desde Clermont Ferrand, la triste nueva de ha¬
ber fallecido en dicha ciudad francesa nues¬
tro querido amigo D. Luis Arbona y Mo¬
rey.
Poco tiempo había transcurrido aún, y la noticia era ya del dominio público, causan¬ do general sorpresa y sentimiento, aun en aquellos que conocían el estado delicado de su salud y la podían esperar de un momen¬
to a otro.
El Sr. Arbona ha dejado el mundo de los vivos a la edad de 68 años, habiendo con¬
sagrado desde su juventud todas sus ener gías al comercio. Su carácter bondadoso y
altas dotes de mando, le hicieron estimar y respetar. Su personalidad es harto conoci¬
da en Sóller y en Clermont Ferrand, donde ha trabajado toda la vida, logrando con su inteligencia, laboriosidad y competencia en los negocios colocarse a envidiable altura.
El telegrama depositado a las ocho de la
mañana en Clermont da cuenta únicamente
de la defunción, sin concretar las circuns¬
tancias que acompañaron la muerte, vién donos en la imposibilidad de comunicarlas a nuestros lectores, lo mismo que el entie¬ rro y funeral, que sería suntuoso y concu¬ rridísimo dadas las amistades y simpatías deque gozaba el difunto y las vastas re¬ laciones particulares y comerciales de la familia Arbona, esperando poder hacerlo en
nuestra próxima edición. Por noticias particulares sabemos que la
pertinaz enfermedad que muchos años ha¬ bía minado su existencia, recrudeció en Marzo del pasado año, viéndose obligado a retirarse en el Chateau Beauveize, no
lejos de Clermont, para encontrar en el re poso y fuera del bullicio alivio para su do¬ lencia. Volvióse en Julio a la ciudad con deseos de venir a Sóller, con el fin de que sus huesos reposaran al lado de los suyos; pero era ya tarde. La enfermedad iba ga nando terreno y, dándose de ello cuenta, pidió que se le administrasen los Santos Sacramentos, que recibió con singular de¬
voción.
Reciban su esposa, hijos, hermanos y demás familia la expresión de nuestro más
sentido pésame, y pedimos al Señor conce¬

da al alma del finado el premio de los Jus¬ tos y a los que sobreviven el bálsamo de la resignación cristiana.
AI empezar la tarde, ayer, falleció en esta ciudad, a la todavía muy temprana edad de veinte y nueve años y víctima de una larga y penosísima dolencia, doña Margarita Mayol y Vicens, esposa def
comerciante establecido en Marsella don
Juan Vidal Lladó, e hija única, ya, de nuestro antiguo y apreciado amigo don Bartolomé Mayol y Alcover, habiendo dejado esta pérdida cruel inconsolables,
verdaderamente anonadados, a los infor¬
tunados esposo y padre y sumidos en acerbo dolor a todos ios demás allegados. También al vecindario en general, y en particular a las numerosas amistades de ia finada y de los suyos, ha causado esta gran desgracia familiar sincera conmise¬ ración y hondo sentimiento.
Es que la enfermedad que ha llevado a! sepulcro a la malograda Sra. Mayol empe¬ zó ya después de otra, también muy lar¬ ga, de su querida madre, a la que ésta su¬ cumbió al fin, y que quedan con sa desaparición de este mundo cuatro tiernas
criataras huérfanas del cariño maternal.
Queda igualmente, con ella, privado el esposo, además de la satisfacción y con¬ suelo del amor conyugal en la intimidad del hogar, de la valiosa ayuda en los ne¬ gocios que le prestaba su laboriosa com¬ pañera con su clara Inteligencia y su ca¬ rácter afable, decidido y emprendedor. Y queda, por último, el anciano padre, des¬ pués de haber perdido, seis años ha, al único hijo varón en plena juventud, a los 24 años de su edad, y el próximo pasado mes de Noviembre a su amante esposa, tam¬ bién en la plenitud de la existencia, sin ninguno ya a su lado de los seres que más le quisieron y que más quiso sa corazón. Si sensible es en toda ocasión la pérdida de una persona estimada, mucho más ha
de serlo aún cuando ocurre en circunstan¬
cias como las apuntadas y reuniendo la
víctima cualidades tan estimables.
Queda el consuelo, en medio de su aflic¬ ción, a los que lloran en estos momentos la muerte de la amable Sra. Mayol, de haber hecho cuánto ha estado de sa parte para impedir a la Parca despiadada el tijeretazo fatal, no habiendo perdonado gastos ni sa¬ crificios de ningún género para evitarlo. Por desgracia han resultado todos ineficaces.
Esta noche verificaráse la conducción
del cadáver al cementerio, previo el rezo del rosario en la casa mortuoria, de cuer¬ po presente, y pasado mañana, lunes, se celebrará en la Parroqaia solemne funeral en sufragio del alma de la finada. Con se¬ guridad serán en gran número los amigos de los familiares y los vecinos que se con¬ duelan de su pena que asistirán a los refe¬ ridos actos, para compartirla y unir a las suyas sus oraciones para que conceda Dios a aquélla la eterna bienaventuranza.
Así lo hacemos también nosotros, pidién¬ dole, además, para los atribulados esposo, hijitos, padre, padres políticos, hermanos y demás deudos—a quienes expresamos sinceramente nuestro profundo pesarconsuelo y cristiana resignación.

SOLLER

11 ~

Curan la HERNIA

los renombrados aparatos C. A. BOER. Adoptados por millares de enfermos, realizan cada día prodigios, procurando a los HERNIADOS, la seguridad, la sa¬ lud, y según opiniones médicas y la de los mismos HERNIADOS, la curación definitiva, como lo prueban las siguientes cartas de las muchas que diariamente se reciben enalteciendo los efectos benéficos y curativos del Método C. A. BOER.

Madrid, 4 enero 1984, Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 38, Barcelona. May Sr. mío: la opor¬ tunidad de recomendarle nuevamente otro herniado me facilita el manifestarle qne desde que tnve la suerte de aplicarme sus eficaces aparatos C. A. BOER, me encuentro muy bien y me será gustoso haga público el buen resultado que he obtenido con sn Mé¬ todo C A. BOER. Le saluda su afmo. s. s. Florencio García, Carretera de Aragón, 175,
Pueblo Nuevo-Madrid.

Felanitx, 21 de marzo de 1933. Sr. D. C. BOER, Pelayo 38, Barcelona. Muy señor mío y distinguido amigo: Recibí su muy atenta, que le agradezco sumamente por el interés que para mi demuestra. No puedo menos de congratularme a encontrar aún tan radical la curación que hace muchos años obtuve con sus excelentes aparatos, de los cuales hago siempre muchos elogios, que justamente merecen como lo demuestra la per¬ sistencia del halagador resultado que hoy me alegro poder ratificarle. Se reitera como siempre s. s. y afmo. amigo y capellán, Juan Capó Barceló, sacerdote, Felanitx. (Mallorca).

JHliF\_RlilKi IIIA1nL/nW*(

n0 P*erda Vd. el tiempo. Descuidado o mal cüidado
amarga Vd. sa vida y la expone a todo momento. Acuda

al Método C. A. BOER, y volverá a ser un hombre sano. Recibe el eminente es¬

pecialista hemiario de París en:

INCA, jueves 8 febrero, FONDA ESPAÑA.
SOLLER viernes 9 febrero, HOTEL FERROCARRIL.
PALMA, sábado 10 febrero, HOTEL ALHAMBRA.

C. A. BOER, Especialista Hemiario de Paris, Pelayo 38, BARCELONA.

CREPE SATIN - Seda Artificial

para abrigos, varios colores, y otros artículos fanta¬

sía; así como en algodón, driles en variedad de clases

: : : se liquidan a precios reducidos. : : :

B. FOMFER PIZÁ y C.a
s. en o.

Calle Quadrado n.° 8
SOLLER.

CAÑAS
y demás artículos para i<
PESCA
Droguería & Ferretería
JUAN FORTEZA
Rabio Iglesias, 12

Deportivas
F utbol
El «Sóller» se ha retirado del Tor-
neo Fomento del Fútbol. Pata ma¬
ñana se tiene solicitado un team
del acorazado inglés Renown. Si se
confirma el match se avisará por
programas y pizarras
Sabemos que la Directiva soliéronse ha¬ biéndose retirado el equipo del Torneo Fo¬ mento del Fútbol, tenia determinado no ce¬ lebrar partido de fútbol mañana. Pero la
circunstancia de haber anclado en Palma un
acorazado de la escuadra inglesa, cuyos equipos de fútbol gozan merecida fama en¬ tre nosotros y la posibilidad de que por el consulado británico pudiera negociarse un match con los marinos, ha hecho que se ini¬ ciaran gestiones para ver de concertarlo. Y en caso de tener éxito, se hará públieo por programas, o por pizarras, en los sitios
de costumbre.
De todos modos habrá mañana por la tar de en el campo, por lo menos, el match del Torneo Sóller de basket-ball^ en el cual con¬ tenderán Juventud y Júpiter.
El «Sóller» batió por la mínima
al «Lloseta»
Sóller 3 Lloseta 2
El pasado domingo se disputó el anuncia¬ do match amistoso entre los equipos del Llo¬ seta y del Sóller. El juego fué muy intere¬ sante y Incido, siendo muy del agrado del público, que tuvo mucho que aplandir y al cual interesó grandemente el desarrollo del partido con sus sucesivos empates, resol¬ viéndose finalmente en victoria para los de
casa.
Actuaron en todo momento ambos onces
con ejemplar deportlvidad y corrección, siendo en este aspecto uno de los mejores partidos que se han disputado de algún tiempo atrás en el campo del Sóller, pues cuando las fuerzas están tan igualadas y el
resultado tan incierto como lo estaba el do¬
mingo, sucede a menudo que la pretensión de la victoria hace apelar a recursos menos lícitos al objeto de obtenerla, y de ahí re¬ saltan a veces casos y cosas censurables. Pero este partido en cuanto a corrección fué verdaderamente ejemplar, ayudando no po¬ co a ello el acertado arbitraje de Miguel Colom, que fue esta vez el señor del pito.
Los equipos llegaron al descanso con em¬ pate a uno. En el segundo tiempo marcó de nuevo por primera vez el Sóller y con 2 a 1 de ventaja se pitó un penalty contra la meta llosetecse, entregándose el balón flojamente a los pies del portero.
Al poco rato empató el Lloseta con un vistoso goal, y minutos antes de terminar
volvió su defensiva a incurrir en la pena
máxima, que esta vez Serra juzgó conve¬ niente aprovechar lanzando el balón a las mallas, poniendo el score a 3-2, que no se alteró ya hasta el final.

El Lloseta causó muy buena impresión no en vano es uno de los mejores equipos de segunda categoría de I03 pueblos. Un equipo muy homogéneo y equilibrado, re¬ sistente en la defensiva y muy efectivo en su linea de ataque. Muy rápidos y haciendo gala de excelente juego de combinación.
El Sóller actuó asimismo muy bien, siendo merecida su victoria, aunque el dominio es tuvo siempre muy repartido. Jugaron con
mucho acierto los tres hermanos Castañer
(precisamente oriundos de Lloseta), y tam¬ bién estuvieron acertados los demás, espe¬ cialmente Galmés, Rosselló y Arcas.
El once local se alineaba como sigue: Bu josa—Serra, Reus—Castañer, Rosselló, Castañer III—-Castañer II, Mayol, Galmés, Suau, Arcas.
Basket-ball
El «Rayo», batiendo por 4 tantos al
«Unión» se adjudicó al campeonato
local de basket
Rayo 17
Unión 13
El domingo pasado a las dos se alinearon para disputar el match decisivo del torneo los quintetos de los equipos nombrados, sien¬ do la lucha competidísima hasta el final. Al descanso se llegó con empate a 9, empu jando luego más los del Rayo que tuvieron que poner toda la carne en el asador para alcanzar la victoria, que llegó justa y clara,
sin incidentes.
Equipos y tantos: Rayo: Sacares 3, Suau G., Reynós 14, Mbb, Moyá.
Unión: Amengnal 6, Pons, Estades 7, Rover!, Vidal.
•** Mañana contenderán los equipos Júpiter y Juventud, para el tercer lugar del Torneo, pues los de primero y segando ya no se los puede disputar nadie al Rayo y al Unión, respectivamente. En caso de no haber partido de fútbol se jugará otro amistoso de b«6ket entre dos
selecciones locales.
OTRAS NOTICIAS
Los que se van
Durante la semana anterior embarcaron
para Puerto Rico los simpáticos jóvenes y excelentes deportistas Pedro y Guillermo Arbona, el primero de los cuales ha actuado una temporada como defensa titular, sien do el segando también nn excelente fut¬ bolista, destacando igualmente como guar dameta que como delantero centro.
Feliz viaje y buena suerte en todo.
Junta General de la S„ D. S.
Se celebró el pasado domiDgo la anuncia¬ da Junta general Ordinaria Procedió a la renovación de la Directiva, que queda Inte¬ grada como sigue:
Presidente: D. Juan Lladó Colom Secretarlo: D. Ramón Rallán Rullán
Tesorero: D. Damián Mayoi Marqués Delegado de Campo: D. Daniel Canals Puig. Vocales: D. Francisco Fontanet Plña, don

José Girbent Sabater y D. Melchor Cabot
Cabot.
Se acordó crear oficialmente las secciones
náuticas y de basket-ball, y encomendar la organización de la primera a D. Francisco Jofre de Villegas, designando para redactar el proyecto de reglamento de la sección de basket a una comisión integrada por los se¬ ñores Rallán, Canals, Amengual y Reynós.
Se designó para redactar un proyecto de reglamento de la sección de fatbol, ajustado a las circunstancias actuales, a los Sres. don Andrés Arbona, D. Juan Rul'án y D. Fran cisco Fontanet, los cuales, junto con una representación de las demás secciones, pre¬ sentarán un proyecto de Estatutos de la S. D. S., que se presentará para su aproba ción a la Asamblea de Socios Propietarios y luego a la Junta General de la S. D. S. que
se celebrará en el mes de Abril,
Se autorizó al Presidente para gestionar y formalizar las compras de las dos parcelas del Camp d' En Mayol, pendientes todavía de adquisición.
Tomóse asimismo el acnerdo de que el
Sóller se retire del lomeo Fomento del Fut
bol y se otorgó un voto de confianza a la Directiva para que decida acerca de la par¬ ticipación del Sóller en el Campeonato de segunda categoría preferente.
Linhsman.

0=

=0=s =8=

SOCIEDAD DE CAZADORES

Con motivo de tener que soltar las perdi¬ ces en *Sa Bassa*, se avisa a todos los so clos que el próximo día l.° de Febrero qne dará cerrada la caza en dicha finca, lo que se hace público para mayor conocimiento de
los interesados.
AI propio tiempo se les convoca para que
asistan a la Junta General extraordinaria
que ha de celebrarse en el local social—Cafó «Ca’n Colxi»,—el próximo día 30 del actual, a las ocho en primera convocatoria y a las ocho y media en segunda. Se ruega la asis
tencla.—-Sóller 25 Enero de 1934 —Por la
«Sociedad de Cazadores». El Secretario. Vicente Enseñat.
=50=s=s0=s=B=s0=3=s<S

Se desea vender

Una casa y corral sita en la calle de San Bartolomé n.° 10, de Fornalutx y conocida por Casa d'Amunt.
Para informes dirigirse a D. Juan Canals Pons, calle del Mar, 31 —Sóller.

=0= =0= =0=

=0=

Foment de Cuitara de la Dona

S’ ha de crear una plaqa d’ auxiliar de la Biblloteeária, per teñir compte al servei de llibres, guardar la Biblioteca a les hores de
lectura i cuidar-se del cobrament de cuotes.
Aquesta plaqa será remunerada en 300 pe¬ setas anuals i l’ha de ocupar una associada d’ aquest Foment,
S’ anuncia per tal que les associades que es vulguln oferlr per a aquest servei ho fasein oportunamont en aquest mateix local social.

Sindicato Agrícola Católico de Sas
Bartolomé
Por acuerdo de la Junta Directiva se con¬ voca a los señores socios a la Junta General
Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de este Sindicato: Calle del Mar, n.°15 el domingo día 28 del corriente a las diez y media de la mañana en primera convocato¬ ria y a las once en segunda.
Sóller 20 Enero de 1934.—El Secretario, Ramón Vicens.

Sanco de ISéller

La Junta de Gobierno de esta Sociedad, a tenor de lo prevenido en el artículo 17 de los Estatutos, ha acordado convocar a la Junta General ordinaria para el día 28 de los corrientes, a las diez y media, en el domi¬
cilio social.
Los accionistas podrán retirar las papele¬
tas de asistencia todos los días laborables de 9 a 12,
Lo que se hace público para conocimiento
de los señores accionistas,
Sóller, 13 de Enero de 1934. Por el «Banco de Sólier», El Director-Gerente.—Amador
Canals.

=0= =0

0=s==€

MG VEaílíE
casa grande, con jardín, de moderna cons¬ trucción calle del Mar. 35 °|0 rebaja sobre su
valor Informarán en esta Redación. Anun¬ cio n.° 27.

TEJADO
cinco casas y un chalet en Palma de gran rendimiento en Inmejorables condiciones, Para informes, dirigirse a D, Bartolomé Ramls.—Archiduque Luis Salvador, n.° 76, l.°
Palma.

0=3E!=0=

=0=

0= =0=

Se ofrece para alquilar

una casita amueblada. Tiene cuarto de
baños y agua corriente. Para informes: Anuncio n.° 13, en esta
Administración.

=0= 0=

0=

Se venden solares

situados frente al Cuartel de la Guardia civil.
Dará informes,1 D. Baltasar Marqués, calle del Pastor, 22.—Sóller.

0=

0=

ALqUILABlA
loca! con vivienda para cafó, bar, etc. prefe¬ riría situación céntrica, ofertas con precio y todos detalles ai n.° 28 de este periódico.

12

—

SOLLER

DE L’AGRE DE LA TERRA

HIV.ERNEMCn
Ben Illa está el firmament; can la nen pausadnment emm»ntellant monta i planea, 1 amb llar planyivol accent
branden a morts les campanea.
Rublerta es ven de dolor, d’ esglal, de pena i de plor 1’ abana alegre masía; que ha flnlt, de mal d’ amor, la pnbil'a, que al Cel sisí
SI no lográ el deslg sen
de marldar-se amb 1’ hereu
méa gentil de 1’ encontrada, bé ha lograt 1’ amor de Déu
la donzslla enamorada!
Encegat peí brlll de 1’ or de sos pares el bon cor
no deixaren marldar-Ia amb T hereu del sen amor i Inconsclentment van matards.
I en tant la neu va caient i el bronze bat trlstement 1 la masía s’ endola
per la publlla, somríent Cel amunt son esprit vola*
I en la celestial mansló
s’ abraga amb Nostre Senyó 1’ ánima de la donzella, que obtó el divinal perdó deis que al mas resen per ella!
F. Carreras i Pai>r<5s.
La llegenda de l’home del cernll d’or
(contb per alfons daudbt)
A la dama que demana histdries gaies
Llegint la vestra carta, senvora, he sentlt
una mica de remordiment. Jo matelx m'he
renyat per la color una mica massa mlg-dol deles meves hlstorietes, i m’havla promés d’ oferir-vos avui alguna cosa joiosa, follament joiosa.
Per qué he d’ estar trlst, després de tot? Vise a mil llegües Uuny de les boires parí senques, en un tosal llumlnós. en el país deis
tamborin8 i del moscatel). Vora mea no hi
ha Binó solel 1 música; tlnc orquestres de pastoreóles, orfeons de plnsans; al matí, els xamerllns que faa «xamerlf, xamerll»; al migdla, les clgales; després, els pastora que toquen el plfre, i les bonlques noles bruñes que se senten riure pels vlnyars. De veres,
que el líoc ós mal esco'llt per pintar negrors;
baúria més avlat de trametre a les dames
poemes de color de rosa i paneros plenes de contes galants.
Mes al! nol estlc encara massa aprop de París. Cada dia, fías ais meus pins, em fa arribar els esqultxos de les seves tristeses. Acá matelx, que estlc escrivlnt aqüestes ratlles, acabo de saber la mort miserable del

pobre Caries Barbará; l el mea molí n’és tot pie de dol, Adéa ais xamerllns 1 les óiga¬ les! Ja no tiñe cor per res de gal.. Veu's aquí perqué, senyora, en lloc del joiós conte festín que m’ havla promés de fer-vos, avui no tindreu slnó una llegenda melancónlca,
encara.
Una vegada era un home que tenia el cervell d' or; síj «enyora, un cervell d’ or. Qaan va venir al món, els metges pensaven que aquesta criatura no viuria peí molt pesant que era el seu cap i desmesurat el sen crani. Aixó no obstant, va viure i es féu
gran sota el sol com un bell piangó d’ olive¬ ra; solament el seu gros cap se 1' enduia sempre, i felá pletat de veure’l ensopegar amb tots els mobles quan caminava... Sovint quela. Un dia, va rodolar de dalt d’ una es¬ cala i va topar de front contra un esglaó
de marbre, on el seu cap va sonar com un
llengot. Cregueren que s’havla mort; peró en aixecar-lo, no se 11 trobá sídó una lleugera ferida, amb dues o tres gotetes d’ or pre¬
ses en els seus cabells blonds. Es així que
els pares van adonar se que el nol tenia un
cervell d’ or.
La cosa fou guardada en secret; ni el mateix nol no en tingué esment. De tant en tant preguntava perqué no el deixaven co¬ rrer davant de casa, amb els nens del ca-
rrer.
—Et robarien, o mon bell tresor!.,.—11 felá
la mare.
Llavors el nol tenia molta por de no ésser robat; se’n tornava a jugar tot sol, sense dir res, i anava per el per Ha feixugament
de T una sala a 1’ altra.
Ais dlvult anys solamet, els seus pares H revelaren el do monstruós que havla rebut del destf; 1 com que ells 1’havien educati nodrit has aleshores, li demanaren en canvi un xlc del seu or. El nol no dubtá gens; lla¬ vors matelx—com? per qulns mitjans? la lie genda no ho ha dit -va arrancar-se del era’
ni un tros d’or massls, un tros com una non, que tirá amb gest arrogaut sobre els genolls de la seva mare... Després, tot eullueroat per tanta rlquesa que dula en el seu cap, foll de desigs, embriag de la seva pulxanga, deixá la casa pairal 1 se’n aná peí món mal-
gastant el seu tresor. Amb el tren de vida que menava, regia-
meut, i escampant T or sense mesura, haurien dit que el sen cervell era Inestanca¬ ble... No obstant, s’ estroncava, i anava veient-se com els ulls s’ extingien i les galtes se buidsven. Per fi, un día, a la matlnadad'una folla disbauxa. va espantar se de 1’ enorme portell que ja havla fet en el seu
llengot: ja era hora d’ aturar-se! De llavors engá, va menar nova vida.
L’ home del cervell d’ or se ’n aná a viure a
part, del treball de les seves mans, suspicag i temorós com un avar, fuglnt les temptaclons, trastant d’ oblldar ell matelx aquellos fatals rlqueses a les qaals no volia anara cercar res més. Per dissort, un amic 1' havia seguit eu la seva solitud, i aquest amic sabia
el secret.
Una nit, el pobre home fou despertat en surt per una dolor a la testa, una terrible dolor; va alxecar-se com a foll, 1 velé, dintre

un ralg déllnna lfamic que fngia bo iama-
gAQt alguna cosa sota la capa... Un altre tros de cervell, encara, que se
li’ndulen!

Passat un temps d’aixó,; Exorne del cer¬ vell d’ or, va enamorar-se, i aquesta vegada
acnbá tot... Amava amb tota 1’ ánima una

noieta rossa que també 1*amava molt, peró

que prefería els penjauts, les plomes blan-

ques i les borletes daurades batent al llarg

de les botines.

-,

Entre les mans d’ aquesta deliciosa criatu¬

ra—meitat ocell, meitat bebór-rles mcuede-

tes d’ or lliseaven que era ún gust. Ella te¬

nia tots el capricís: i ell no sabia mal dir que

no; de por de no apenar-la, lí amagá fias a

a la fi el trlst secret de la seva fortuna.

—Tanmateix som forga rigs?—déla ella. El pobre responla: — Oh, si... forga ríes!
I somreia amb amor á Ó ocellét blau que
11 meiijava el crani innocentment. Algún cop, no obstant, agafava por, i li venien ga¬ nes d’ ésser avar; peró llavors la doneta anava vers ell, bo i saltirooant, i li déla:
—Marit meu, que ets tan ric compra ’m al¬
guna cosa ben cara.
I ell la hl comprava.
Aixó va durar dos anye; després. un matí, la doneta morí sense saber-se per qué, com un ocell... El tresor s’anava acabant; amb el que li restava, el vldu féu fer a la
seva estimada morta un bell enterrament.

Campanes al vol, grana carrosses endolados, cavalls emplomallats, llágrimes d’ argeot en els velluts, res no 11 semblava proa bonic. Qué se 11 ’n donava l'or, ara?... Va donar-ne ais capellans, ais cotxers, a les reveaedores de perpetuiues, a tothom, sense regatejar... Així, sortint del cementiri no 11’n quedava gairebó res d’aquell cervell meravellós, a penes uus boclnets per les parets del crani.
Llavors se ’l veló vagarejar per el per llá, amb les mans endavant, ensopegant com un home embriac El vespre, a 1’ hora que els basars s’lliuminaven, va deturar¬ se davant una ampia vitrina en la qual relluía tot un garbuix d’ estofes i de joles, 1 restá allí llarg temps miraut dues botines de setí blau brodades amb plomisgol de cigne. «Jo sé d’algú que se 'n agradarla pía bé, d' aqüestes botines», es déla a si mateix somríent; i no recordant-se que la doneta era morta, va entrar per comprar-les.
Del fons de la botiga, la mestressa va sentir un gran crlt; correguó l reculá de por en veure un home dret, que es repenjava en
el taulell 1 la rnirava dolorosament amb un
aire embruiit, aclaparat. Tenia en una má les botines blaves amb brodadures de cigne, i presentava l’ altra má tot saguant amb raspadores d’ or a la punta de les ungles.
Tal es, senyora, la llegenda de 1' home del
cervell d’ or
Malgrat la seva aparenqa de conte fantás tic, aquesta llegenda és veritat de cap a cap... 1TI ha peí món pobres gents que són condemnats a-viure de llar cervell pagant en or fi, amb llar nródulTa i llur substan¬ cia, les més inslgoificants coses de la vida. Per ells cada dia que passa és uua dolor; 1 després quan són lassos de sofrir...

Trad. de L. Bbltran 1 C. Soldbvila.

ENTRE AVI I NET
Damunt sa gaita rugosa pora el llavi 1’ infante; que T hl troba de gustosa la dolcesa d’ un petól
Blu i plora 1’ avi amb jola, torca, el bes, ai, no podrá!
Pren el net com una tola més no sé si el besará!
Que 1’ avl veu la pell fina d’ aquell nin de cabells d’ or, de llaviB de poocellina 1 galtes de rote en flor.
Jo no sé 1’ avi que esguarda, jo no sé qain negult té,
vol ba8ar-!o i sent basarda:
qué té I' avi? jo no ho sé.
Si a la gaita, si en el llavi, si ais cabells, si al frout de llir; la besada d’ aquell avl per qué tant triga a venir?
Mes 1’ lnfant altra vegada besa el vell amb non delit; para sa gaita rosada, i 1’ avi sent nou negult.
Mes. ja proa!, l’hlvern avanga i amb sa falg sega arbres vells;
no valí morir amb recanga,
vuil besar plangons novells!
I prenent 1’ lnfant, somriu; té en 1’ esguard tot un mlsterl; ja no sé si plora o riu, mes, tot juut, quin dolg platxerif
Pren la maneta a 1’lnfant i al llavi la porta estátic,
tendre i dolg la va besant amb gest suau i enlgmátlc.
«No et vull besar en el front, —11 diu amb gala maneraper més que el meu cor s’hi fonr per més que en sentí fal lera;
ni a la gaita, ni en el llavi, ni ais cabells de 1’ or més fi; massa vell és ja el teu avi
1 tu ets tendre serafí!
El mea llavi marciria del teu rostre el bell esclat!» I el bon vell si el besarla
aquell net tant estimat!
Damunt sa gaita rugosa posa el llavi 1’ infantó; besada, com ets gastosa peí bon avi tot dolgó!
Anna Sbrra,

Folletf del SOLLER -3-
LA CARRETERA
PER J. OELER
apariéncies atlétiques, peró calmós i fred com un bou, s’arronsá d’espatlles i feu voltar la pala que duia al coll...
Mes, allavors va sentir-se traqueteig de carros, i en el camí, mig fosa en la fosca, hi va aparéixer una taca, una ombra i inmensa que se’n venia lentament.
—Au, vés-te’n, dones!—rondiná el peó.— I fés que no ’t vegin els carreters que pugen...
La Pepa, sense badar boca, va saltar a una vinya, i seguint acotada un rengle d’ olivers, aturmentadament onejats per Ja ventada, desaparegué engolida per la niL
Eíí, En Miquel) va apretar el pa§* No
volia que l’aconseguissin tls carreters
que venien, per no haver-ne d’ aguantar
ni una indirecta, si havien Vist a la seva dona, o perque no li sortissin amb la can¬ dió de quan tiraría la grava al camí, fentlo mal parlar de l’enginyer i del sobrestant que ’s ficaven a la butxaca lo que el Govern pagava. Al bon Miqueí, peó de

tota la vida i fill de peons, li dolía ésser-ho d’ aquell camí malhaurat del que ’n tenia de contemplar la destrucció sense poder-hi fer res de profit. Aquella tarda mateixa ¿quin bon temps no era per tirar grava al sots i tapar-la amb té¬ rra molla? Dones, per fer quelcom, ha¬ via tingut de perdre la netejant el recs d’ herbotes; els recs aixuts que eren més alts que el centre de la carretera!
Caminant, caminant, va trobar el ca¬ rro que havia fet saltar del camí a sa muller. Estava encallat en él mateix lloc, un xic entregirat, amb la roda més en¬ tongada encara al sot llotós, tot ell pesadament caigut cap a una banda. Els matxos, amb les orelles dretes i girades en rera, com esperant el crit, xops de fumo¬ sa suor, permaneixien immóbils. Ningú
els atiava.
A n' En Miquel el va estranyar aquella quietud, no sentir ni veure al Cucu, el
carreter.
—|Cucul—va cridar. I no tingué res¬ posta. Mirá, remirá, sota les rodes, a dalt del carro, i res enlloc! Tot d’una, el matxo del mig, un matxo blanc, alt i sec, va algar-se de gropes i esbitzá, en soptats sacudiments, una ratxa de coces eng& i enl'á, i allavors En Miquel va

veure, un xic allunyat de les bésties, mig ajegut en un munt de grava, a un home que’s removia amb extremituds
de dolor.
—Cucu, ¿qué teniu? — cridá bo i co-
rrent-hi.
Ben aviat ho va entendre lo que tenia. Segur que aquell home, amb sa follia, havia passat per sota els tirants, conñant en la mansuetud de ses bésties castiga des; mes al sentir-lo la blanca, en un rampell de por, va deixar anar una ratxa de potades, i Y atrapé.
—Aquest Cucu male'ft! — va rondinar En Miquel, — sempre volguent anar de
nits i tot sol?
Mes el carreter així que el va veure li va allargar el brag tot suspirant:
—Ajudeu-me...
El peó el va ajudar a aixecar-se i el
palpú, no trobant-li saog enlloc; peró el carreter se senyalava el pit i tot just ar-
ticulava:
—M’ha tapat, m’ha tapat la mala béstial —Si us hi feu tant de boíg!... Peró vaja, no espantar-se. Ara pugen de buit En Cisquet i En Garlanda que us treuran el carro, mentres vós vindreu a casa i us faré una frega. El Cucu nova respondre, peró es dei-

xá guiar. Ben aviat va sentir se el socatreig deis carros d’ Ea Cisquet i En Gar¬ landa, mentres una ampia ventada bagolava llánguidament.
En Miquel vivía a tret d’escopeta depoblat en un casalot revellit que li Boga¬ ren per un duro al mes. Al davant de 1’ampia porta una era rodona de rejols^ recordava que aquella desferra en sos temps havia sigut un Mas. Mes ara les vinyes que s'externen a 1’ entorn de le& runoses parets, no hi tenien res que veu¬ re amb la casa vella. En 1’era nos’hi batía; tant sois la Pepa, després de les bogades, hi extenia la roba. I allí es veía volejar, entre dues estaques velles i mig caigudes, una tirallonga de camisoles, devantals i mitjes, de colors passats i de
totes mides.
Ja d’un trog lluny, a 1’ acostar-se a la ca¬ sa del peó, que era un xic decantada del camí, se sentía la gatzara de la canalla, perque tant a 1’ hivern com a i’ estiu, mai se tanca va res en aquella casa, i per ca¬ da obertúria s'escapava un crit o un plor.
I com si la fam els excités an els menuts,
el dia que els hi donava per dir, en havent esmorzat, que tenien gana i córrer
{Seguirá)

SOLLER

Caja de Pensiones para la Vejez
y de ¿horros
Bibliotecas Públicas Gratuitas
Durante el mes de Diciembre las 11 Bi¬
bliotecas Públicas Gratuitas que la «Caja de Pensiones parala Vejez y de Ahorros»,
tiene establecidas en las Islas Baleares
han prestado sus servicios a 15,740 lec¬ tores clasificados en la forma siguiente: 3.754 hombres, 2,800 mujeres y 4 186 ni¬
ños.
Las materias escogidas para su lectura ■o estudio han sido: Libros de niño»!, 3 771; Ob.as. Generales, 1.936; Filosofía, 299; Religión, 292; Ciencias Sociales, 579; Filología, 447; Ciencias Puras, 785; Cien cias aplicadas. 730; Bellas Artes, 650; Li¬ teratura, 7.785; Historia y Geografía,
1.155 En total han sido consultadas o estudia¬
dlas 18.429 obras.
CUARENTA AÑOÍ5 ATí(Á3
20 Enero de 1894
El movimiento parroquial habido en nací mientos, defunciones y matrimonios durante el finido año de 1S93, de cuyo resumen dió
cuenta el Párrofá desde el pulpito el día pri¬
mero de los congenies mes y año, contiene las siguientes cifras: Nacimientos, 115 varones y 111 hembras; total, 226, Defunciones: hom¬ bres, 62; niños, 12: mujeres, 69; niñas, 12, Total fallecidos 155, resultando por lo mismo un aumento de 71, y éste de 11 hombres más que mujeres. Los matrimonios fueron 77,
La fuerza de guarda costas de este puerto apresó en la madrugada del domingo último un falucho con sesenta y cuatro bultos de con trabando quedando detenidos seis marineros que lo tripulaban.
En la noche del martes, por ser la víspera de San Antonio, los muchachos de este pueblo siguieron la tradicional costumbre de encen¬ der fogatas en diferentes puntos de la pobla¬ ción, ¡as que abundaron este año más que en los anteriores, y algunas duraron hasta ho) a
bastante avanzada. La banda de la «Sociedad Filarmónica»
-obsequió al señor Alcalde, D. Antonio Pons Gispert, el martes por la noche, con una sere nata, por ser el día siguiente el de su Santo, y

lo propio hizo respecto de otras personas vi sibles, de nombre Antonio, hasta las doce, ho¬ ra en que terminó el permiso que se le había
concedido.
La acostumbrada bendición de caballerías
verificóse en la tarde del miércóles, y estuvo en extremo concurrida, contribuyendo sin du da a ello el hermoso día, menos frío y menos húmedo que los anteriores. Notóse falta de ganado mular, que va disminuyendo de cada día, a medida que aumenta el caballar, y so brade vendedores de confites, pues que llega ron a ser casi tantos como los compradores, por cuya razón no pueden hacer, como anti guamente, en tai día, su agosto.
En los salones de «El Buen Retiro» y de la «Defensora Sollerense» comenzaron los bai¬ les de máscaras del presente Carnaval el jue ves de esta semana. La concurrencia fué esca sa, lo que no es muy de extrañar siendo los primeros de la temporada; esta noche proba blemente estarán ya más animados, y mañana más todavía; a lo menos así lo hemos visto siempre.
27 Enero de 1894
Celebró su Junta General reglamentaria la sociedad recreativa «La Unión», y en ella, después de darse cuenta del estado económico de la entidad, se procedió a la renovación de su Junta Directiva. Resultaron elegidos los Sres. D. Bartolomé Canals y Cábot, D. Pe dro Antonio Rullán y Colom, D. Miguel Ca¬ nals y Oliver, D. Guillermo Castañer y Bernat y D. Andrés Oliver y Joy, quienes se reu¬ nirán mañana con objeto de distribuirse entre ellos los cargos de Presidente, Depositario, Se¬ cretario y Vocales, de los que tomarán pose¬
sión en el acto.
En lo que llevamos trascurrido el mes ac¬
tual se ha recaudado en la Aduana de esta lo¬
calidad, por todos conceptos, la cantidad de 830’60 pesetas.
El sábado de la anterior semana, fiesta de San Sebastián, se cantó por el clero de esta parroquia un Te-Deum frente a la hornaci¬
na destinada a dicho Santo en la calle de Co¬
cheras, como de costumbre, y otro, además, junto a la que se ha dedicado al invicto Már¬
tir en la calle de la Luna.
En la estación telegráfica municipal de esta villa se recibieron durante el año 1893 pró¬ ximo pasado, 4.142 telegramas—2 837 del interior de España, 1.015 internacionales y 290 oficiales—, y se expidieron 2.575—1.651

del interior, 817 interna(ionares y 107 oficialee—. Total recibidos y expedidos 7.617.
Por segunda vez se vió el lunes de esta sema na en la Audiencia de este territorio, por el tribunal del Jurado, la causa instruida contra Antonio Seguí por homicidio en ¡a persona de Bernardino Cladera, de cuyo crimen, cometido en esta villa, en las inmediaciones del Fos>« ret, dimos oportunamente cuenta. Defendió al procesado el abogado D. Luis Castella, quien pidió para su defendido la absolución. El Ju¬
rado dictó, para éste, veredicto de inculpabili¬

dad, con cuyo fallo no se conformó el ministe¬ rio fiscal, sometiendo el asunto al tribunal de
Derecho.
Los bailes de máscara del presente carna¬ val, algo fríos al principio, según antigua cos¬ tumbre, van animándose cada vez más, sin duda en razón a lo corto de la temporada. El domingo último abundaron las máscaras, como
no había sucedido en ninguno de los bailes; pe¬ ro ninguna se distinguió, entre ellas, por la elegancia del traje... ni por otra cosa.

E COMISSION-CONSIGN ATION ■
ESxpeditlons de Friiits ét Primeurs g¡

| A. VILLEDIEU

18, Rué Tiquetonne

■

(Halles Centrales)

PARIS fj Eü

fglg? Téléphone: Central

Jour et Nuit

¡

■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■XDCKIACICM DE VIVIAS DE IA
ecicn Valenciana

FRUIT5

PRIMEUR5 EN 6R05

ANCIENNE MAISON SCARXELL

IVES ITIAIrfEL. OUCCESSEUR

18, rué de 1’ Arquebuse — CHARLEVILLE (Ardennes)

NIAISON SPECIALE
ORANGES - MANDARINES CITRONS - FYFFES BANANES

Télégrammes: MAIRE - PRIMEÜRS - CHARLEVILLE
—

61D0IETA DE LA ESTACION -3.
CARCA6ENIE (VALENCIA)
jmmAimmm TELEFONO W 37

TELEPHONE IM o
Spécialité de Chicorées

X

dites «Endives de Bruxelles» Pommes á couteau par wagón

R. C. 10.600 CHARLEVILLE

í

fOT^OlAUDOI

Exportación de naranjas, ^andarinas, limones y demás /rutas durante todo el tienrjpo del año
FRANCISCO PONS
SÓLLER (Mallorca) Telegramas: F. PONS Teléfono 27 Marca registrada 811 F. P.
Aceite de oliva superior en latas de ÍO kilos Los envases se confeccionan en todos los tamaños y con gran solidez por tener fábrica propia

14

SOLLER

Exportación al Extranjero Naranjas, Mandarinas -

FRANCISCO FIOL

ALCIRA (VALENCIA)

CASA FUNDADA EN 1912

Telegramas: FIOL-ALCIf^A Teléfono, 91

Apartado de Correos,

Especialidad en naranjas de clase selecta y sanguinas ovales, finas y doble finas

H A I H o MT

FRVITI FRAII lll€l PBKMEURII
»9 EXPFDITIOH, COllSUIONr, TR11V8IT

LA MORABITA LLOC
MARQUE DhPOShE

BARTHELEMY COLL
3, JPlace JVotre - Dame - JDu - Moni, 3

1MPORTATION DIRECTE
ftarqai B. O. DEPOS El

Telephone { COLBERT 57-21 MANUEL 36 92

ARSEILLE

TELEGRAMMES: LLOC MARSEILLE

MAISON D’ ACHATS POUR LES OATTES A TOUGGOURT - A L G E R I E : : : SPECIAL1TE POUR LES EXPEOITIONS PAR WAGONS COMPLETS : : •

ARACHIDES, BANANES, DATTES

EIn Barcelona:

lTo“c

CASA COLL CALLB FÜSINA. "15

Teléfono. S. R. 1356

Exportación. de frutas
Harani as, Limoríes,. .Mandarinas

CARCAGENTE (Valencia-España)

SAN VICENTE, 5

Dirección Telegráfica: ALÓRDA CARCAGENTE

j^-=s====^r--v--~^C==-■ == W==lI=lE=«^=^^=lt==^=lÍ==i===M^=n

—\_

FRUITS rr i—. i i i -r- o r ErIN rv i G RO S es

fjj

8PECIALITE EN ORANGES ET MANDERiNES
Ui
Arbona Rullán Berna! ¡

PAPEL CARBÓN
EN BLANCO, CARMIN. AZUL, • VIOLETA Y NEGRO • clases superiores
PRECIOS BARATISIMOS

’ííj ALMACENES y DESPACHO: Piaza frente Estación F. C. Norte

De venís.

VILLARREAL ~ Castellón (España)

Jii

l

Telegrumas: ARIUJBE-Villarreal
3G

Teléfonos 19 y 61

Librería Marqués
San Bartolomé, 17.—SOLLER

SOLLER

15

FRUITS FRAIS & SECS

PRI MEURS

IM PORTATION BXPORTATION

♦♦♦\_\_

CONSIQNATION TRANSIT

SPECiALlTÉ DE BANANES n 1MPORTATION DIRECTE

fS&If|Oíg MAS

9, Place Paul Cézanne & 108, Cours Jullen TÉLÉPHONB

MAHSEILLE

2 9-87

Tilógrammas: PACOMAS

HOTEL RESTMANT
= BE MARINA =
¡Plaza de Palacio, ÍO BARCELONA

%

...

%

MAISON D’ EXPEDITIONS FONDEÉ

„
EN 1892

Spédalité de mirabelles de Lorraine, salsifis %
3t légumes du paya
é
^ C. Homar Fils

NUEVAS E IMPORTANTES REFORMAS $
Servicio esmerado Baños
Agua corriente Ascensor R
¡5
Asegurarán una estancia perfecta j} MJ
avisando la llegada con antelación. ^
C

g

29, Rué Banaudon

| LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle)

Adresse télégrafique: HOMAR LUNEVILLE

Téléphone 202

09Íl9ll«m®lllllllg

INI

S Antigua casa PABLO FXRRER
FUND ADA XN 1 a S O

*
BBUITS BI^AIjS, J3ECJ3 ET P^MEU^
Compañía Fruteral GUILLERMO SEGUI fiérant !

Expediciones de frutos primeurs y legumbres del país.
Especialidad en espárragos, melones, tomates y toda clase m de fruta de primera calidad.
ANTONIO FERRER
i$. Place du Chútela—HALL., CENTRALES—0 R L E * N S. •
••••••••«•HffiHffianeHnninmeteeeaeMeee

Importatión directe d’ ORANGES et BANANES par Bateaux Speeiaux desservant les filiales a Séte, Toulon Cannes et Nice
56 - 38 Cours J u M 6 n MAR56ILL6

Teleph: Colbert 37-82

Telegraphe FRUTERA

ti

“I COMISION Y EXPORTACION

ESPECIALIDAD EN NARANJAS Y MANDARINAS

FRUTOS —PRIMERIZOS —LEGUMBRES EMBALAJES ESMERADOS

s

| Etablissements CAPARO k ESPAÑA H
S Société a responsabilaé ¡ímitée, an capital de Frs. 1.000.000 >>
*h 16, rru ué é JJeeaann--JJaaccqquueess--RRoouusssseeaauu,. eett 6622,, rru ué é dduu H Haammeell l(áañnagllee ddeess CCaaopuuccllnnss

BORDEAUX

X Expédition toute 1’année de BANANES

en tout etat de metuirlte

x

ORANQES-MANDARINES-CITRONS
x

VENTE EN GROS: 16* Rué Jean-Jaoques-Rousseau VENTE AU DtTAIL: 62, Rué du Hamel, Jusqu'a 9 H. du matln

X

X

Adresse Télégraphique:

-MH

Téléphone: 84.682

X

X

CAPÁÑA-ROUSSEAU-BORDEAUX

Succursale: 85.196

Chéques Poatauxtv Bordeaux N.V17.4P2

X

R. C Bx.4365

lí

Cristóbal Colom

ARGEL - Rué de Suez 3 (detrás del nuevo mercado)

Patatas comestibles y para sembrar, de todas clases

Dirección Telegráfica: MOLOC-ARGEL Teléfono:

«M

Taller Electro - Mecánico
s
Reparaciones de automóviles, motores industriales y marinos Toda ciase de maquinaria industrial
Especialidad en la precisión de regulación de los motores

TALLER DE EBANISTERIA Y CARPINTERIA
DE-

RAFAEL

RA

Callea del (Vler, © y de Rabio Iglesias, 1© — SÓLLER

Gran surtido en
comedores, dormito¬ rios, salones, despa¬ chos, sillerías, lunas, espejos, cuadros, ta¬ pices, hules, lanas y toda clase de objetos propios para la de¬ coración del hogar.
PRECIOS
SIN COMPETENCIA

JOSE COLL PIZAi

Instalaciones auto-bobinaje, magnetos, batería, carga de las mismas |||
Cambio de placas de todas clases, soldadura autógena y reparaciones en general.

CALLE DE CETRE, 19—SÓLLER

J|

* ENTREPOTS D’ORANGES, CITRONS, MANDARINES &GRENADES
EXPEDITOS (1 rxPCBTiUOltf su FEOJTS, PE»)UPS et LfGUÍES
FRUITS FRAIS ET SECS

JE A N CASTANER

EXPÉDITEUR

18 et22, Grande-Rue VALENCE-Sur-RHONE

AdressefTélégraphíqne:
CASTAPRIM VALENCE

TELEPHONE 3 01

16

SOLLER

luto» de hacer un» compra» consulto a
LA CASA DE LA» ÜABAJIJA»
F. R OI G

9

FRÜIT5 ET PRIMEURS

B I Spécialité: Oranges, mandarines, pommes de terre
nouvelles, dattes muscades

rt )igfils:Pueb!a Larga Telegramas
Exportación: Valencia

91 PI1SS1 BISCAS1! 151, Rué Sadi-Carnot - ñ L Q E R

Í2 Puebla Larga, 48 Carcagente 9 Teléfonos 31.447 Grao-Embarques, 13 618 Valencia

IMPORTATION — EXPORTATION — COMMISSION

Dirección Postal: F. Roig, Puebla Larga (Valencia)

i

9

Télégrammes: BISCAFÉ ALGER • ZERALDA - BISKRA

* é $

Frutas frescas y secas

1 *
e ^

» *

Especialmente naranjas, mandarinas y bananas

$9
£

Sucursales: ZERALDA (Rué de la Place) BISKRA (17 Rué Cazenave)
AIN-TA^A (Avenue de la Gare)

1

• iimtt iifiinui:

«

*

#

Sains-du-Nord (FRANCIA)

*

*

*

Correspondencia telegráfica. ESTARELLAS Sains-du-Nord J

^
»
«*«»«*«*« *»*«««»« *$&****«

Teléfono 58. $
«

rÍcSaM^UEL^LMlT^ESlK7
Fundada en 1904

¡JUAN REYNES SOBRINO
SUCESOR
Comisión exportación de:

4g<dbdbdbdb>dbdb«dbdbdb<dbdbdbKdbdb<db<dbcdb<db<ifc)<db)<db<dbdbg»»
I I EXPORTATION DE FRUITS ET LÉGDMES DE TODTES SORTES

ORANGES-CITRONS-MANDARINES
TOMATES-Sauclsse rouge de Valencia
Spécialité da Prunas Japonalsas Jaunas at Reugaa

ARTICHAUTS du LLOBREQAT Po'mmes de terre de Mataro Choux — Choux-fleurs — Salades

Emilio GASCO-PR ATS

PUEBLA-LARGA

Calle Industrias

(VALENCIA)

PRAT DE LLOBREGAT

Téiéphone 31
Al

(BARCELONE) Tólóp.: 58

#

tv

Expéditions rapides pour I* Etranger — Prix Modérés

^ Succttr sales de Translt

r cCeERBERE (Pyr.-Or'B» )

José Gaseo spéclallsées pour le trans*
„¿) bordement des Frults si

Téiéphone 38 "ZNDAYE (BM«-Pyr«M)

Prímeurs aux frontlsres
^

Téiéphone 210

\_\_\_\_\_\_\_\_

^0 qp<qpqpqpqp<qpqp<qpqpqp'<qpqp<qp<qp'<qpqp«qp>qp«qp<qp<qp><qp'íg?

Naranjas, Mandarinas, Sanguinas y Limones

Trabajo esmerado y de absoluta confianza

Calle de Senia Bonastre, 7

CARCAGENTE (Valencia)

Teléfono 124-Dirección telegráfica: REYNBS-CARCAGENTR

Para buenos retratos R U L - L A N

k RUL-LAN siempre RUL-LAN J

f
i

Diploma en la Exposición Internacional de 1927. Fotógrafo de la Ecxma. Diputación Provincial de Baleares.

f

De la Royal Photographic Society of the Great Britain.

%

Palacio, 10 PALMA. Teléfono 0-1-1

r

^ Encargue sus ampliaciones a ROLLAN. Oitlma novedad ampliaciones al eloro-oromuro ¿

L-.

E.I mejor papel para ampliaciones

IMPORTATION - COMMISSION - EXPORTATION

IFMruIiCts,HLEégLumeBs,EPrRimeNurAs TI

H

SO,, RRuuéé LLaam maarrttiinnee — — JJLLLLGGJESRR

M

^ SSnpéécciiaalliittééss** PPoommmmeess ddee tteerrrree,. ttoom maatteess., A Arrttiicchhaauuttss,. RRaaiissiinnss cchhaass¬- üi
selas, Oattes Muscades, Oranges, Citrons, Mandarines.

Maisons d‘ Expédition

AIN-TAYA - BISKRA ZERALDA

—■

1

Télégrammes: BERNA. T - ALGER,1 ======

R. C. ALGER 17.233
O

J

f EXPORTACION DE FRUTAS #

$

41

4»

ESPECIALIDAD:

*

m

i»

m Naranjas, mandarinas, imperiales vernas y limones *

I*marco e iNesidl*

m

Casa Central MJLIXZ7ISL (Valencia)

* *

SUCURSALES:

ESPAÑA

*

*

& CARCAGENTE (Valencia)

*

$ J ATI V A * ARCHRNA (Murcia)
^ VILLARREAL (Castellón)

s Telegramas: MARCO, MANUEL
Teléfono, 7 * *

3$

UVAS DE FRANCIA

*

Especialidad: Chasselas por vagones completos. ***

CLERMONT L’ HERAULT

*

* ****«***«* m ****

TRANSPORTES

CASAS en

MARÍTIMOS y TERRESTRES
AGENCIA de ADUANAS

CETTE

11 quai du Bosc*

V VALENCIA 8 - 1Q calle Llop

SOLLER

8 calle Bauzá

PORT-BOU

Espagne

i

ANTIGUA CASA BAUZÁ Y MASSOT

I Jacques MASSOT et fils

TBLSFONOB

jSUCBjSOBEjS

THMGKAMAS

CASA OBNTRAI»

1

CERBERE 8

PORT-BOU 21 iut

SOLLER

-

MASSOT

Cerbér* Cette Port-Bon

Gerbcre

1
i

Pyr, Orles

VALENCIA 1291

VALENCIA

FRANCIA

SOLLER,—Impide ¡J. Marqués Arbona.