1N0 lili (2.* EPOCA) ROI. 2433
1N0 lili (2.* EPOCA) ROI. 2433

SABADO \\\\ DA NOVIEMBRE DE 1933

SÓLLER

SEMANARIO INDEPENDIENTE

¡FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbona

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)

IlMJDIMlDÜ DE fRITAS DI LA
i€i©» Junciana

JOT»ea*»*D9t - CATav.« - vAi.«nciA,

..

(T
* D'ORANGES,
CITRONS,
ARACHIDES,
MANDARINES

GUILLERMO CAN ELLAS

MARQUE LA ROSA

'GteMciíti

GARANTIE DES ORANGES DE QUALITÉ ET
MANDARINES, MARQUE

”LA COURONNE”

CARCAGENTE (Valencia)

TÉLÉPHONE 12

ESPAGNE

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE:
GUILLAUME CARCAGENTE

REPRESENTAN! EN FRANCE.
G. CAÑELLAS
6. PLACE DENIS PAPiN
MONTLUCON (Allier)

ADRESSE TELEGRAPHIQUE:
CAÑELLAS MONTLUCON
TÉLÉPHONE 591

FRUITS FRAIS & SECS-PRIMEURS

COLL MICHEL & CASANOVAS

44, Cours Julien, Télégrammes: Colmicas

I & 3, Rué Piscatoris MARSEILLE

ggtSKÍ TELEPHONES {

37 - 79

«t —g-OTi' S~>CÍ>

o

BANAN ES
Seule Maison en France possédant un Service Maritime Spécial
)irect par Vapeurs Fruitiers lies Canaries-Marseille-Nice.

ORANGES
Service Maritime Spécial par nos voiliers a moteurs les plus rapides desservant les ports de Marseille, Toulon et Nice.

Succursales á:

NICE

1, Rué Saint-Franpois de Paule.—2, Kue Saint-Fran^ois de Paule.
—1, Rué du Cours.

Téléphone 818-21

Adresse Télégraphique: COLMICAS

TOULON

8, Place Louis-Blanc

Téléphone 21-72

Adresse Télégraphique: COLMICAS

2

SOLLEB

ressa**»*®

ac s* %

EXPORTACION DE FRUTAS AL EXTRANJERO Naranjas, Mandarlnasjy Limones

%® % %

IMPOBTATIOHí EXPOBTAflOS
M.AIRON REOOMMANDÉB

Sg

&

Vda.de PEDRO!] CARDELL

%

se SK ac ac a¿

ALBERTI-MAYOL, Seres.

DESPACHO: Calle García Hernández, 65.

Teléfono, 53

ALMACÉN: Calle Bnrriana.

Teléfono, 108

%
% %
% ??

a¿

Telegramas: FRCJTA-VILLARREAU

%

VILLARREAL - (Castellón)

%

C potir le groa marrón doró ET OHÁTAIG-NE. noix Marbo #

et corn© fraiche et sóche.

^

EXPÉDITION IMMEDIÁTE

J

Fierre Tomas I

Ruó Cayrade DECAZEVILLE (Aveyroa) 9

FRUITS FRAIS ET SECS-PRIMEURS

Spécialité de
DA TT ES BANANES

FIQUES,
ORANGES,
CI T RO N S

f
i LLABRES PEREET FILS

"i

15 Cours Juileu (ansíennaiBiit Di. Sarltaldl)

fidresst té graphiqne: JASOSE U MARSEILLE

TEI.EPHnNB

IMPQRTATION: EXPORTATION
BP1GIAX.I71 BE BASASES IT BATT1S raras 71A1S ET síes
I. Ballester
Bue Criidér©. - BABSBlXiXdB
ñdr@&s& télégraphlque: Hormiga Marseilfa Téléphone Permansni 8-8

Télégrammes: ABEDE Marseille

Téléphoqe BC. 15-0 4

FRUITS FRAIS, SECS & PRIMEURS
OR ANGES-B AN AN!E S

EXPORTATION • COMMISSION • CONSIGNARON

B. Arbona & ses Fila
MICHEL ARBONA FILS

92-104, Cours Julien - MARSEILLE

I ALMACÉN OE MADERAS f

de inmejorable eaiidad jj

—

con sujeeián a los siguientes tama- ?

A Carpintería moYida a Yapor \_\_\_

||

ESPECIALIDAD
PUERTAS Y

EN MUEBLES,
PERSIANAS

nos: ANCHOS

De 0‘60 a De 071 a a De 0‘81 a

070 m. 0‘8Q m0‘80 m

lipel feloBi

p
-S s

| «i.

jea
s

^ Calles de Mar y Granvia

j¡¡jSOLrXiE^- (Mallorca) 4 §

De 0‘91 a De 1‘01 a De 1‘11 a De 1*21 a De 1*31 a De 1*41 a De I‘41 a

1 ‘00 m, 1‘10 m. 1*20 m. 1*30 m. 1*40 mc 1 ‘50 m, 1 ‘50 m, i píssis

!U

FBUITI F® AI® - FBTITi |S®C@ - PBIHIVB8

Ripoll Importatión w% i

LL &

TÉLÉPHONES:
Breaux et Magaslns: Colbert, 21.50 et Inter 121 Qval de Pebarquement: Colbert, 31.50

31, Cours Julien, 31
A R SEI LLE

cI:.,E Exportatión
Télégrammes: RIPOLL • MARSEILLE

Importation directe d' orauges des meilleures zones de Valencia par:
Yapr UNION et wiliers á-mutenr NUEVO CORAZON. PROVIDENCIA et SAN MIGUEL

á destination des ports de
MARSEILLE, SÉTE, TOULON, CAN INES et NICE

TéIéphonel9.72

Succursale 3 Séte:

MAISON c“c IBERIA 5S

13, Avene-i© Victor-H u g o

Télégrammes: IBERIA SÉTE.

STcí! Maison “Valencia,, i caI'Sí« Maison “Hispania„

3 3, Cou rs Sa I ey a

4-

1 bis IN/laroHé F"orvill©

TÉLÉPHONE 42-28

Télégrammes: VALENCIA NICE ¡ TÉLÉPHONE 20-57

Télégrammes: HISPAN!A-CANNES

'ZO XLIX2-8 (EPOCA) NUM. 2433

SABADO 11 DE NOVIEMBRE DE 1933

CjÁiTI

T
ii

TP'P
j Pj n.

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D, Juan Marqués Arbona

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)

flH

nmmmmmmmm

IÉIÍR^MwSNMUÍ

falleció en La Ciotat (Boliches-du-Rhóne) el sábado, día 4 de Noviembre de 1933
A LA EDAD DE 52 ANOS
fe HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
—( E. P. D. )
Sus atribulados esposa, D.a Margarita Martí Gamundí; hijo, D. Antonio; madre política, D.a Margarita Gamundí Moyá; hermanos: D. Vicente, D.a Isabel-María, doña Antonia, D.a Catalina y D.a María; hermanos políticos: D.a Catalina Martí, D. Jaime
Ramonell, D.a Francisca Rullán, D. José Mora, D. Francisco Canals, D.a María Ga¬
mundí, D. Francisco Liado, D.a Juana Gamundí y D. Juan Bestard; sobrinos, primos y demás parientes, participan a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que les quedarán eternamente agradecidos.
ilUü

D.a Catalina Vicens Fcrrcr
A LA EDAD DE 63 ANOS HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
Sus desconsolados esposo, D. Bartolomé I
hijo político, D. Juan Vidal (ausente); nietos:
hermanos, D. Ramón, D. José (ausente), D
D.H Ana y Srta. María; hermanos políticos: D. Borrás, DA María Mayol, D.* Micaela, Borrás
sobrinos y sobrinas; primos y demás parientes
esta irreparable pérdida y les ruegan tengan pres<
finada, lo cjue recibirán como especial favor.
sua»MMm i!m

4

s SOLLER

Tribuna Pública

EQUILIBRI
Les qüariilles s’ havien umplit a poc a poc d’ idees, qüi reclamaven on espai que jo no podía demanar a la «Tribuna Pública», sense haver d’ acudir a la be¬

■iiiii
nam

¿vy ; 3DOB

'i*

I

B««B
■■■■

¡Sis rt\\

«nsB

TTí! «■■■■
4L ■■■■

wm nsiKs

¡IB

v\\n
/¿Q

se: ecsL®S3l

«mi «lili As?
ü*i! y

Margarita Mir Canals
falleció en Sóller, el día 5 de los corrientes
A LA EDAD DE 85 AÑOS

§ !:¡¡: ¡ü iii:

nevolencia.
Per aixó avui insisíesc sobre un punt on el meu pensamenr s’ havia deliíat de

& ■ ■lili! b'l
«iiimíI
i
S5

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
SE- ( E. R. D. ) =

perfilar una bella metáfora, encaixa-

K-

da dins els temes polítics.

I

Quins altres temes podien absorbir

Sus atribulados esposo, D. Miguel Ribas Colom; hijas:

P esperit que no fossin temes polítics? Dones el pensament, posat a meditar,
posaí a observar, em presentava insistentment tota obra de progrés, tota obra real d’ aveng, diguem-ne tota obra qui ha de dar 1’ impuls de la marxa, establint el seu equilibri a damuní dos punís, qui

1
'é Siii
t¿?>
'á
■!!!!! l<v/4
'é
& &
’*3

D.a Margarita y Srta. María; hijos políticos, D. Juan Bover Fiol y D.a María Caparó Busquéis nietos, Srtos. Guillermo-Juan
y Catalina Bover Ribas y D.a Margarita, Catalina y Srta. María-Luisa Ribas Caparó; nietos políticos; primos primas, y de¬

S mi
1ü!!l '/3

I prenien forgosament aquesís dos noms:

■liiiíU >Lí
“

más parientes, participan a sus amigos y conocidos tan sensible

dreta i esquerra. El íramvia, 1’ aütomóbil, la locomoto¬

süüiri Sí
:::
«•lililí

pérdida, y les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma

ra, 1’ avió, tenen dos rails, dues rodes o dues ales: una a la dreta i 1’ altra a

■lililí) jsz «iiiiiR A* ■■lililí

de la finada, lo que recibirán como especial favor.

1’ esquerra. Tanímaíeix aqüestes obres,
filies de la ciencia moderna no desdiven
de 1’ antiga tracció de sang creada per Déu. Els cavalls, els quadrúpeds, els aücells, els homes, com obra primitiva ja senyalen d’ una manera viva el medi

■iiiiii ¡'■ ’:: 11

mu

«iiiiin
Us||g 151j1iL ^ ■■■

lili

SSSS!SSSSSSS!SSSSSSS!S5KS=55SSSSSÍÉSSSS!SS:SSS!S!SSSSSS!S!55S!S!S5!!S5KSSS!!S=Í1=¡UI55!S!SSSS:!S5!!SS:

jjjjg
s:sss¡sss:si:s»:s;;s:s;:;:s:;;s;s;s;;i¡)!!!!j«¡i;;

d' equilibrar tota marxa. Tot pensant amb aixó cercava jo quin
vehicle de tracció natural ens presenta
la naturalesa qüi marxi damünt un sol puní. Cerca qui te cerca, qué es va pre sentar? el cuc, la culebra, el caragol, símbols de vilesa, d’ astucia, d’estultícia.
Heu vist res de més vil que un cuc,
res de més horripilan! que una culebra, res de més estúpid que un caragol?
Dones bé, tot pensant amb aquests símils, qüi són posáis per la nostra ense nvanga — oh Félix de les Meravellesí—em deia dins el meu esperit que necessariamení, forgosament, la marxa de la societat, la marxa de les nacions, havia de descansar i equilibrar-se damünt dos
punís: dreta i esquerra. La vida parlamentaría, la vida deis
Governs lliberals, té íantmateix aquesta estructurado. A que ve, dones, par¬ lar tañí mal de 1’ esquerra a n’ aqüestes donetes inconscients, qui gairebé se senyen quant veüen ün esquerra i no
diguem ja, una esquerrana?
M’ atribuien a mi V alíre dia que havia dit—jo no teñe inconvenient en corrobo¬
rar la frase—que a 1’ esquerra hi ha co rrespost la parí més noble, la parí del cor, mentres que a la dreta hi ha íocat la part del fetge. S’ escau bé en alió que déiem dissabíe passat, que 1’esquerra té 1’ impuls, les iniciatives, mentres que a dreta té la fünció del contrapés, del lastre. (El cor i el fetge, ün altre símil fisiológic). Jo ara adveríiria una cosa a les dones comprensives, a les dones que senten la responsabllitaí de 1’ hora present: que vagin alerta a reforcar sois on puní. Si totes se tiren a la dreta, obeint a n’aquesta consigna que els llancen—no diguem d’on perqüe elles ja ho saben—si se tiren rotes a la dreta, demosiren que sois serveixen per lastre, i el lastre ha de servir per equilibrar, no per enfonsar. Quan anau per la badia, a passetjar, el mariner vos dia: vosté es posi a la dreta, vosté a 1’ esquerra, i no
íeniü inconvenient aleshores de íer d’es-

En el Ayuntamiento
Sesión ordinaria celebrada el día 7 de Noviembre de 1933
Los asistentes
Tuvo lugar bajo la presidencia del señor Alcalde accidental, D. José M.a Puig Mo¬ re!!, y a ella asistieron los señores conceja¬ les D. José Forteza Forteza, D. Salvador Frontera Oliver, D. Ramón Pastor Arbona, D. José Aguiló Pomar, D. Bartolomé Ma yol Mayo!, D. Miguel Colom Mayol don Pedro Coll Bauzá y D. Antonio Colom
Casasnovas.
Antes de empezar la sesión el señor Col! pidió la palabra para una cuestión previa, y al serle concedida por la presidencia pre¬ guntó que es lo que hace la Guardia civil en el zaguán de la Casa Consistorial los días de sesión y mientras éstas se celebren, y el señor Presidente le contestó que esta¬ ban allí como medida de previsión para garantir el orden.
Ei señor Coll protestó de esta medida y dijo que mientras ésta no se revoque el no asistirá a las sesiones, y después de pronunciar estas palabras se retiró del Salón Capitular.
Orden del día
Acta anterior
Se dió lectura y fué aprobada sin alte¬ ración alguna el acta de la sesión anterior.
Pagos Se acordó satisfacer: A D. Joaquín Ló¬ pez, 61’40 ptas. por diversos trabajos de
querranes. Ara bé, en les próximes eleccions, les qui teñen esperit iniciador, les qui volen marcar amb el batee del cor un ritme, aqüestes votaran per les esquerres; les qüi se sentin emperesides, endarrerides, faran indefectiblement fün¬ ció de lastre i votaran per les dretes.
María Mayol

herrería efectuados por cuenta del Ayun¬ tamiento durante los meses de Septiembre y Octubre últimos. A D. Juan Colom Alcover, 117’90 ptas., por los materiales y 76T62 ptas. por los jornales invertidos en
varias obras efectuadas en el edificio pro¬
pio de este Municipio, sito en la calle de Santa Teresa. A D.a María Noguera Ma¬ yo!, 53’15 pesetas, importe de lo que le corresponde en el mes de Octubre último por la subvención que le fué concedida a causa del accidente que sufrió por la explosión de un cohete. A D. Lorenzo Riera, 87’65 ptas. por 2.190 kilógramos de cemento cíase corriente y otros materiales suministrados, durante el mes de Octubre
último, para las obras realizadas por adminisiración. A D. Andrés Pizá, 476’25 pese¬
tas, por 3.640 kilógramos de cemento cla¬
se corriente, 75 sacos del mismo material,
500 kilógramos de cemento portland y otros materiales suministrados, durante e! mes de Octubre último, para las mismas obras. A D. José Socías Canals, Capataz de la brigada municipal, 535’91 ptas., por los jornales y materiales invertidos, duran¬
te la semana del 30 de Octubre al 5 de
Noviembre de este año, en diversas obras realizadas por administración municipal. A D Gaspar Simó, 84375 ptas., por 140’50 metros de ladrillos para enladrillar unas de¬ pendencias del edificio propio de este Mu¬ nicipio de la calle de Santa Teresa.
A informe de la Junta Municipal de Sanidad y de la Comisión
de Obras
Se resolvió pasar a informe de (a Junta Municipal de Sanidad y de la Comisión de Obras una instancia promovida por don Juan Colom Alcover, como encargado de D. Mateo Coll Llabrés, mediante la que solicita permiso para construir una casa, con arreglo ai proyecto que acompaña, sobre los cimientos ya construidos en un solar de su propiedad en los terrenos urba¬ nizados de la finca denominada Camp de
ca 'n Canals.
Relaciones de arbitrios
Se aprobaron las relaciones de las can¬

tidades recaudadas por la Administración Municipal de Arbitrios, durante el mes de Octubre último, por arbitrios ordinarios y extraordinarios, las cuales ascienden, res¬ pectivamente, a las sumns de 14.878’48 pe¬ setas y 2 541 ptas., y se acordó ingresar estas cantidades en la Caja municipal,
Proyecto de presupuesto manícipal ordinario
Dióse cuenta del proyecto de Presupues¬ to municipal ordinario para el próximo
año de 1934, así como de las Ordenanzas
para regular la exacción de los arbitrios ordinarios y extraordinarios en este Mu¬ nicipio, y se resolvió exponer dichos docu¬ mentos a efectos de reclamación por tér¬ mino de 30 días, de conformidad con lo prevenido en ei Estatuto Municipal vi¬ gente.
Sobre unos acuerdos del Consejo local de Enseñanza
Se reprodujo la lectura de la comunica¬ ción remitida por el Consejo local de Pri¬
mera Enseñanza trasladando unos acuerdos
adoptados por el mismo, en unión de! señor Inspector Provincial, referentes a escuelas, que ya se publicó en la reseña de la sesión
de día 17 de Octubre último.
El señor Presidente manifestó que de conformidad con lo acordado por el Ayun¬ tamiento, el jueves de ia anterior semana estuvo en esta ciudad el señor Inspector Provincial de Pri mera Enseñanza, D. Juan Capó Valldepadrinas, el cual estuvo reu¬ nido con algunos señores concejales para tratar de las reformas que es conveniente
realizar en la enseñanza.
A continuación explicó detalladamente lo tratado y dijo que se convino trasladar momentáneamente la escuela graduada n.° 2 a la graduada n.° 1 y convertir a ésta en graduada de 6 grados; desalojar las de¬ pendencias del ex Convento de Francisca¬
nos de esta ciudad donde está instalada; con¬ vertir también la escuela de niños de Bi-
niaraix en escuela mixta; crear una escue¬
la graduada de tres grados en el edificio

v;

ION de NARANJAS y MANDARINAS

A/ ”RABELIA/„A ■

A

SOLLER

»5

de la calle de Santa Teresa a base de las unitarias números 1 y 2, las cuales ocapa¬ rían seguidamente los altos de dicho edi¬ ficio debiendo continuar la escuela de pár¬ vulos en los bajos del mismo; crear una escuela de párvulos en Ses Mar/ades para la cual podría habilitarse el zaguán de las escuelas de niñas; adquirir el mobiliario para las escuelas de párvulos acordadas crear, o sea, seis mesas grandes para 12
alumnos y 72 sillas. La Corporación, enterada, acordó dejar
el asunto sobre la mesa para su estudio.
Contestación á un acuerdo
Dióse cuenta de una comunicación remi¬
tida por D. Jaime Coll Garriga, en con testación al oficio que ie dirigió la Alcaldía
trasladándole el acuerdo tomado por el
Ayuntamiento por el cual se resolvió inte¬
resar del mismo, como encargado de don
Juan Coll Artigues, propietario de la finca
denominada Es Través, del puerto de esta ciudad, exprese el sistema que se adoptará
para la evacuación de ias aguas residuales
de las viviendas qae en su día se constru¬
yan en los terrenos de dicha finca, que so¬ licita parcelar. Manifiesta que formando-
corno en el proyecto se expresa—los terre¬ nos afectados por la parcelación una faja a lo largo de la carretera de Palma al Puerto de Sóller y no existiendo actual¬ mente en dicha vía pública red de alcan¬ tarillado que permita la evacuación por este procedimiento, tendrá que adoptarse el sistema de pozos Mouras o fosas sép¬ ticas con desagüe a pozos absorbentes o a depósitos impermeables vaciables perió¬ dicamente. Añade que ias aguas pluviales serán recogidas en cisternas con sobrantes a los pozos que se practiquen.
La Corporación, enterada, acordó some¬ ter el aludido proyecto a efectos de recla¬ mación por término de 30 días.
Resultado de una consulta
Dióse cuenta de un telegrama remitido por el Excmo. señor Gobernador civil de esta provincia contestando a la consulta que se acordó hacerle en la penúltima se¬ sión. Dice como sigue:
«Contesto sa oficio del 26 referente
provisión Alcaldía, participándole que tra¬ tándose de vacante por dimisión y cuya provisión corresponde a Corporación, no hay inconveniente se haga en período
electoral.»
El Ayuntamiento se dió por enterado.
Elección de Alcalde
Debiendo proceder a la elección de nue¬ vo Alcalde y al objeto de ponerse de acuerdo con respecto a la persona que ha de ocupar la Alcaldía y confeccionar las papeletas para la votación, el señor Pre¬ sidente suspendió la sesión por cinco
minutos.
Al reanudarse pasó a ocupar la presi¬ dencia el concejal que obtuvo mayor núme¬ ro de votos en las elecciones, el cual re¬ sultó ser D. José Aguiló Pomar.
Seguidamente fueron leídos los artícu¬ los 53, 54 55 y 56 de la Ley Municipal y con arreglo a lo prevenido se procedió a la elección de Alcalde, depositando uno a uno todos los señores concejales presentes una papeleta en la urna que al efecto es¬ taba preparada.
Al terminar la votación verificóse el es¬
crutinio sacando, el señor Presidente de la urna las papeletas cuyo contenido iba le yendo en alta voz, el cüal ofreció el si¬
guiente resultado: ocho votos emitidos a
favor de D. Miguel Colom Mayo!, qaedhn-

do en consecuencia este señor elegido Al¬ calde por haber obtenido mayoría abso¬ luta del número de concejales de que ac¬ tualmente se compone la Corporación mu¬ nicipal y mayoría relativa del total de con¬ cejales que legalmente corresponde tener al Ayuntamiento.
El señor Colom (D. Miguel) pasó a ocu¬ par la presidencia, y seguidamente dió las gracias a sus compañeros de Consistorio por la confianza que en él habían deposi¬
2341..°°tadoypidióatodosleayudaranenla
labor que tienen obligación de realizar. Ofrecióse a todos prometiendo servir al vecindario sin mirar el color político de las personas y terminó asegurando que todos los concejales encontrarán en él el mejor colaborador para realizar buena adminis¬ tración y servir con voluntad y defender
con cariño los intereses de Sóller.
Correspondieron los señores concejales a las manifestaciones del nuevo Alcalde, ofreciendo ayudarle en su labor.
Sobre la provisión de una plaza de Inspector de Sanidad Vete¬
rinaria
Dióse cuenta de una comunicación remi¬
tida por el limo, señor Director General de Ganadería devolviendo el anuncio que se le remitió para la publicación de la va¬ cante de una plaza de Inspector municipal de Sanidad Veterinaria, de nueva creación,
para que se proceda a consignar por dota¬ ción lo que en el mismo figura más lo que corresponda por derechos de reconoci¬ miento domiciliario de reses porcinas, por ser dicho requisito indispensable para po¬ der ordenar su publicación en la «Gaceta
de Madrid».
El señor Mayo! propuso hacer la divi¬ sión del término municipal en dos zonas, y el señor Puig que el asunto quedara 8 días sobre la mesa para su estudio.
Insistió el señor Msyol en su proposi¬ ción, y discutida la cuestión, después da enterarse délos antecedentes, la Corpora¬
ción por unanimidad acordó:
Proceder a la división de este tér¬
mino municipal en dos zonas, debiendo cuidar de cada ana de ellas un Inspector de Sanidad Veterinaria por lo que respecta a los servicios de higiene pecuaria y ma¬ tanza porcina domiciliarla.
Fijar en concepto de dotación por los servicios unificados de titular, higiene pe¬ cuaria y matanza porcina domiciliaria las cantidades de 1.250 ptas. corno Inspector deSanidad Veterinaria, 600 ptas. por Epi¬ zootias y la mitad de los honorarios que actualmente percibe el Inspector Titular de Sanidad Veterinaria por visita domici¬
liaria de cerdos.
Consignar dichas cantidades acumu¬ ladas en el próximo Presupuesto municipal
ordinario, y Publicar el anuncio de creación de
la plaza de Inspector 2.° de Sanidad Ve¬ terinaria de este Municipio, de confor¬
midad con lo acordado últimamente.
Un informe de la Comisión
de Obras.
Dióse cuenta de un informe emitido por la Comisión de Obras a la instancia pro¬
movida por el concesionario del kiosco de la playa, D. Lucas Morell Rosselió, en fecha 18 de Septiembre último, mediante el cual se manifiesta lo siguiente:
«Que por acuerdo de esa Magca. Cor¬ poración del día 31 del próximo pasado
mes de Octubre se resolvió conceder au¬
torización a dicho concesionario para cer¬
car por su cuenta mediante una cadena de

hierro la plazoleta donde está situado el kiosco, por cuyo motivo considera esta Comisión que se halla resuelto el extremo
de referencia.
«Que por lo que respecta alas mejoras que han sido realizadas y que no constan en el proyecto del kiosco, tales como la cons¬ trucción de dos depósitos, cuyo coste han calculado los que suscriben en 500 pesetas, opinan que debe reconocerse al concesio¬
nario D. Lucas Morell Rosselió el derecho
a percibir del Ayuntamiento la expresada suma de quinientas pesetas cuando haya terminado la concesión, no debiendo abo¬ nar cantidad alguna en concepto de inte¬ reses ya que el señor Morell disfrutará de la citada mejora durante el tiempo de ex¬ plotación del kiosco.»
La Corporación, enterada, por unani¬
midad acordó de conformidad a lo que en dicho informe se propone.
El señor Puig dijo que estando encarga¬ do de la Alcaldía realizó las gestiones acordadas hacer por la Corporación muni¬ cipal cerca del propietario de la casa n.° 4 de la calle de San Bartolomé, proyectado habilitar para Juzgado, y que ha conseguí do reducir el alquiler a 140 pesetas men¬ suales en vez de 160 ptas. que pedía el arrendador, siempre que se habite la parte posterior del edificio. Añadió que si la casa fuese habilitada también para Ofici¬ nas de Telégrafos, en este caso debería aumentarse algo más la cantidad fijada.
El Ayuntamiento, oídas las manifesta¬ ciones del señor Puig, a propuesta del se¬
ñor Fort eza resolvió estudiar el asunto.
Ruegos y Preguntas
La escuela graduada n.° 2
El señor Colom (D. Antonio) dijo que sería conveniente ahora que !a escuela graduada número 2 ha sido trasladada al edificio de la calle del Fossaret, que se deshalojen las dependencias del ex-Convento donde ésta estaba instalada y que el menaje escolar y mobiliario sea quitado de
allí.
E¡ señor Puig se mostró de acuerdo con
la manifestación del señor Colom y recor¬

dó que falta cobrar de Sos Rdos. Padres de los Sagrados Corazones uno de los dos plazos convenidos de 10.000 ptas. cada uno en concepto de donativo y que creía procedente liquidar este asunto, pudiendo verificarse simultáneamente el desaloje de las dependencias citadas y el cobro de
dicha cantidad.
La Corporación, después de oir las ex* presadas manifestaciones de los señores Colom (D. Antonio) y Puig, acordó conce¬
der un voto de confianza al señor Alcalde
para liquidar dicho asunto.
Una instancia
El señor Mayol dijo que buen número de vecinos habían resuelto dirigir una Instan¬
cia ai Exmo. señor Ministro de ia Goberna¬
ción, en la cual manifiestan que están agra¬ decidos de ios buenos servicios prestados
por el sargento del benemérito cuerpo de la Guardia civil D. Antonio Campins Morey, con destino en esta ciudad donde ha prestado sus servicios por espacio de ocho años y medio, como Comandante de pues¬ to, y por este motivo le suplican tenga en cuenta su deseo de que continúe de agre¬ gado y prestando sus servicios en esta po¬ blación, dejando sin efecto su traslado a
la Comandancia de Valencia. Termin6
el señor Mayol interesando del Ayunta¬ miento que apoye dicha instancia.
La Corporación, enterada, teniendo en cuenta que el señor Campins ha prestado
sus servicios en esta ciudad a satisfacción
del vecindario, acordó por unanimidad apo¬ yar la instancia de referencia.
No habiendo más asuntos de que tratar,
se levantó la sesión.

S© vende

una finca de extensión 376 cuarteradas, sitio llano, con mucho pinar y abundante caza, sobre todo liebres y perdices, precio reduci¬
dísimo.
Para informes en esta Administración,
anuncio núm. 24,

8—^=€í—9—ss—Qsss^=£

'^T'TUTfT-L'l

Semanario humorístico de fútbol
venta. San Bartolomé 17.

NARANJAS — MANDARINAS

CARDELL & COLOM

Sucesores de MIOU6L CARDELE (Casa fundada en 1912)

Telegramas: CARDELL Teléfono: 141

M
XA

"W
i-J

Vj

A|

J|QOLf

ü /I

Casas aliadlas en:
LE

THOR

BEZIERS

B INISALEM

6

«? SOLLER

Crónica Local

EL AGUACERO DE ESTA SEMANA
Después de una prolongada serie de días nübosos, en la que los completamente so¬ leados vinieron a ser ana rara excepción, a últimos de la anterior semana se inició un
periodo de lluvias, suaves unas veces, co¬ piosas otras, pero continuas, sin una sola tranquilizadora interrupción, que duró hasta anteanoche. £1 agua caída en esta
montuosa comarca con tanta abundancia,
y que forzosamente había de venir a parar
en su totalidad al fondo del valle, ha pro¬ ducido en la parte baja del mismo la consi¬ guiente inundación, y el caudal enorme que han llevado todos los torrentes que lo cruzan, además de causar en muchas de
las fincas contiguas considerables desper¬ fectos, llegó a despertar en los ánimos del vecindario la zozobra, ante el temor de
que la impetuosa corriente fuera la causan¬
te de daños de muchísima más conside¬
ración.
En efecto, imponente y temible era la que llevaban ios torrentes del Barrarte y de Fornalütx, y ya extraordinaria también la que bajaba por el Mayor antes de unír¬ sele las fuentes de 5’ Olla, de Na Gireta
y Na Lladonera; fórmese el lector una idea de cómo lo sería después de haberse unido todos esos caudales parciales, ya
cerca del Gorc d’ En Bassó. Con decir
que sólo faltaba un palmo para llegar el nivel del agua a la pasarela de Ca ’n Gui¬ do, creemos será suficiente para que la tengan exacta, quienes aquello conozcan,
no sólo de la enormidad de la gran masa
de 8gaa que con velocidad y fuerza indes¬ criptibles bajaba hacia el mar, sino que también del peligro que amenazaba a todos aquellos habitantes cuyos domicilios tenía ya aislados la inundación, desde Ca 'nMa gadedeu y 5’ Albufera hasta el arenal d' En Repic.
Cuando las lluvias alcanzaron una mayor intensidad fué durante la noche del miér¬
coles al jueves, en que no sólo no cesaron ni un instante sino que en algunos momen¬
tos arreciaron en forma tal que pocas
veces cosa parecida suele producirse. Por consiguiente no era extraño que al
clarear el día muchos bancales aparecieran inundados, no tan sólo los que lindaban con los torrentes, sino también otros de la
parte alta. Pero donde este exceso de agua alcanzó
mayores proporciones fué en los terrenos llanos de la parte baja del valle, que duran¬ te todo el jueves aparecieron totalmente cubiertos ppr las sguas. Desde Ca 'n Jua veri, frente a la fábrica del gas, ha‘ta la playa de nuestro puerto, todos los bancales estaban totalmente inundados, llegando las aguas en algunos a más de un metro de altura, principalmente en los terrenos cer¬ canos al Pont a' En Barona, de ca 'n Peños, de ca'n Magadedeu, de ca'sEa drinet, de Sa Roca Rotj’a y del Camp de
sa Má.
En las primeras horss de la mañana, an tes de las siete, en vista de la persistencia de la lluvia y temiendo por los vecinos de !a parte baja, el Alcalde, D. Miguel Colom Mayol, el Segundo Teniente de Alcalde, D. José Forteza Forteza, el Capataz de la brigada municipal de Obras, D.José Socías y el Guardia D. Pedro A. Col! recorrieron la Huerta y el Camp de sa Má, pregun¬ tando a los vednos si habían tenido nove¬ dad o si necesitaban algún auxilio.
Sobre las once de la mañana se presen taron en la Alcaldía varios vecinos que con¬
firmaron lo que ya se había comunicado te¬ lefónicamente, o sea que varias casas si tuadas en el punto conocido por ca'n Llam pales, al pie de la ladera de Binidorm, estaban rodeadas por las aguas, y que
si bien de momento r.o estaban en pe¬
ligro los habitantés de las mismas, de con¬ tinuar la crecida podían sobrevenir desgra¬
ciados accidentes.
Inmediatamente el Alcalde, Sr. Colom
Mayol, y los concejales señores Serra, Forteza y Colom Casasnovas, que se ha¬ llaban en aquel momento en las Casas

Consistoriales, tras breve deliberación y
con objeto de poder adoptar las medidas más en consonancia con las circunstancias,
y además para conocer exactamente la si¬ tuación en qae se encontraban los morado¬ res de las casas que, según las noticias lle¬
gadas, estaban incomunicadas, decidieron trasladarse al punto mencionado, lo que efectuaron en auto acompañados de! Vigi¬ lante de Obras, nuestro amigo D. Antonio Sagristá.
Por el camino, según los informes que nos han facilitado, pudieron comprobar que la crecida había aumentado desde la prime¬
ra visita que había efectuado el Alcalde, Sr. Colom, por la mañana, a las siete, cu¬ briendo las aguas un tramo de carretera en
las Inmediaciones de Ca 'n Pauet y apare¬
ciendo completamente inundadas las fincas
lindantes con dicho tramo.
A pesar de ello, pudieron continuar la marcha hacia el punto designado, siendo imponente eLaspecto que ofrecía el torren¬ te en las inmediaciones del punto conocido
por Els Polis de ca'n Ahí, en que se unen al torrente Mayor el denominado d' Es Jaiot y el de Son Sales. En dicho punto las aguas alcanzaban el nivel superior de los muros del torrente, que en diversos puntos sobrepasaban llegando las aguas a
la carretera.
Una vez frente a ca ’n Llampaies exa-
minaron la situación de las casas denomi¬
nadas de dicho modo y la de ca 'n Bafa rut, conviniendo todos en que el peligro no era de suponer inminente, tanto por la re¬ sistencia de los edificios como porque alre¬ dedor de los mismos no parecía tener fuer¬
za alguna la corriente, siendo nulo por consiguiente el trabajo de excavación que pudiera hacer. Sin embargo, en vista de que no parecía iba a amainar el temporal
de lluvias, consideraron como medida más
prudente la de evacuar las mencionadas vi¬ viendas, en previsión de una continuación en la crecida, y más teniendo en cuenta que era preferible disponer y efectuar los tra¬ bajos de salvamento de día que esperara que fuera forzoso efectuarlos en la oscu¬
ridad de la noche.
Para ello, después de continuar hasta donde fué posible la marcha en el auto,
para conocer las posibilidades de comuni¬ cación con la barriada del Puerto, que fué en las proximidades del puente del camino del Camp de sa Má, donde la altura al¬ canzada por las aguas en la carretera im¬ posibilitaba el paso a los vehículos, se re¬ solvió regresar a la población y ponerse al
habla telefónicamente con el Puerto para
ver de organizar el salvamento de los mo¬ radores de ca ’n Llampaies.
Una vez en la Casa Consistorial, se te
lefoneó al Puerto comunicándose con el
patrón D. Juan Vicens Garau, cuyos pres¬ tigio en aquella barriada y pericia son bien conocidos, rogándole viera de organizar una brigada que se encargara de auxiliar a los vecinos de las casas sitiadas por la crecida, transportando a los puntos amena¬ zados una lancha con la que poder efectuar el salvamento, para cuyo transporte hasta el punto en que fuera posible se interesó un carro de la sociedad «Puertos y Pan taños S. A.» que ofreció, por su parte, to¬
das las facilidades necesarias.
Se convino que a las dos de la tarde se transladarían para unirse a la brigada de salvamento el citado señor Vigilante de Obras y el Capataz de la brigada munici¬ pal de Obras, a fin de cooperar a los tra¬ bajos, y, en representación de la Corpora¬ ción Municipal, auxiliar a los vecinos coya situación lo requiriera.
Poco más o menos a la hora convenida
se encontraron frente a ca’n Llampaies los que debían auxiliar a los moradores, con la lancha que fué posible traer de! Puerto gracias a los esfuerzos de I03 generosos vecinos de aquella barriada, que no escati¬ maron sus personas ante el llamamiento dirigido a sus sentimientos. Dicha lancha fué transportada en un carro hasta La Torre y desde dicho punto tuvo que lle¬ varse por la carretera inundada a brazos en los sitios en que el nivel de las aguas no permitía su flotación.

Por fortuna el pequeño puente o pasa¬ rela situado frente a ca’n Llampaies ha¬ bía resistido el empuje arrollador de las aguas, y ello facilitó en gran manera la peligrosa empresa de transportar la lancha a la otra orilla del torrente. Para ello, el
patrón Sr. Vicens Garau, con autori¬ taria voz dirigía los trabajos, sin reservar sus esfuerzos, ya que en más de un mo¬ mento le vimos con agua hasta la cintura. Con el auxilio de cuerdas y a costa de de¬ nodados esfuerzos, y siempre con un ge¬ neroso desprecio de! propio peligro, se consiguió ganar la pasarela y se estableció comunicación entre ésta y los que estaban en la carretera por medio de la lancha fuertemente amarrada por ambos extremos. Con ella, y siempre con riesgo de sus vi¬ das, ganaron la pasarela varios marineros, hasta que, siendo en número suficiente pasaron al otro lado, transportando, en un
momento de verdadera emoción, la lancha
que debían útilizar para poder alcanzar las casas cuyos moradores estaban en pe
ligro. De esta manera pudieron llegar a las
casas, sacando y poniendo en salvo a sus moradores, siendo de notar que el anciano de 70 años Jaime Casasnovas Castañer no quería abandonar su vivienda, teniendo in¬ cluso que ser amenazado con ser sacado contra su voluntad para conseguir se pu¬
siera a salvo.
Una vez terminado el salvamento de
aquellos vecinos y en vista de que la lluvia no había cesado y que el torrente parecía experimentar nueva crecida, consideró el Vigilante de Obras prudente, y asi lo co¬ municó al Sr. Vicens Garau, no se utiliza¬
ra nuevamente la pasarela para el paso de los que se habían trasladado al otro lado de torrente, ya que con la fuerza de las aguas y el choque de las grandes piedras que transportaban, podían haberse resentido los cimientos de la misma, existiendo el peligro de que fuera arrastrada por la co¬ rriente, y en evitación de un nuevo riesgo para las vidas de los que ya Is habían ex¬ puesto para salvar las de sus semejantes,
el señor Vicens Garau les ordenó se abs¬
tuvieran de aprovechar la mencionada pa¬ sarela, y que fueran por aquel lado del torrente hasta las inmediaciones del Puen
te d' En Barona para ganar la carretera. En la «Unión de Derechas» se montó un
servicio de socorro, y así lo comunicó al señor Alcalde el Vocal de dicha entidad
D.José Aguiló Pomar. No tuvo necesidad de prestar ningún auxilio por haber casi cesado la lluvia en la noche del jueves.
Dorante todo el día no paró tampoco de llover, y el aumento creciente del nivel de las aguas y la cerrazón absoluta de! fir¬ mamento hacían presagiar una noche mu¬ cho más espantosa que la anterior. Aumen¬
taba estos temores la falta de flúido eléc¬
trico, que desde media mañana se habíproducido a causa de haber arrastrado las enormes piedras que continuamente baja¬ ban por los torrentes algunos postes de los que sostienen las líneas de alta tensión, que estaban clavados en el cauce de! to¬ rrente Mayor, junto a! Gorc d' En Bassó, y en el de Fornalütx.
Cerca de las cuatro pudo darse de nuevo corriente de una manera provisional, pu¬ diéndose disponer de alguna luz para alumbrar las casas particulares y tenua-
mente las calles. A las diez de la mañana
siguiente quedaron reparadas las averías producidas en las líneas, volviendo enton¬
ces a normalizarse el servicio eléctrico.
Al anochecer del jueves cesó por fin de llover, y entonces empezaron a organizarse los trabajos de extracción de agua en mu¬ chas bodegas que se habían llenado. Por medio de motores bombas y de cuantos aparatos se hallaban a mano, los vecinos fueron vaciando el agua que habíase filtra¬ do en las dependencias bajas de sus domi¬ cilios respectivos. El camión de riego de! Municipio, manejado por su conductor don Antonio Beltrán, prestó también importan¬
te servicio en la referida extracción. '
A pesar de no haber cesado la lluvia du¬ rante todo el día del jueves, fué mucha la gente que acudió a visitar los sitios más in¬ vadidos por las aguas y la gran avenida del torrente, concurrencia que aumentó mu¬ cho más al día siguiente en que el tiempo había mejorado.
A causa de la falta de flúido eléctrico, en

s
algunos talleres y fábricas de tejidos, no
se pudo trabajar el jueves y parte* del
viernes.
También en esos días quedó interrumpí-
do el servicio de trenes y tranvías. El del tren pudo reanudarse ayer a las 10’45 de la mañana, lo que fué anunciado al vecin¬ dario mediante pregón. El del tranvía tam¬ bién reanudóse ayer, pero sólo hasta el
puente del Camp de sa Má, por haber so¬ cavado la avenida del torrente la vía junto a ese sitio y haberla cubierto con sus arras¬ tres frente a la antigua Cementera. Esta tarde ha quedado reanudado de nuevo
dicho servicio hasta el Puerto.
En el mar se han producido también grandes temporales. Las aguas de nues¬
tra ensenada, a causa de los arrastres de
tierra que el torrente ha ido llevando, han
aparecido terrosas hasta muy fuera del
Puerto.
A pesar de la enorme cantidad de agua caída, no se ha tenido que lamentar des¬ gracia alguna personal, gracias a los opor¬ tunos y eficaces auxilios que, secundados por personas abnegadas, se apresuraron a prestar la Autoridad y el elemento ofi¬ cial, auxilios que, en nombre de todo el pueblo, sinceramente les agradecemos. En
cambio los daños materiales son de macha consideración, principalmente en derrum¬
bamientos de bancales y paredes, y en la destrucción de sembrados en la parte baja
del valle.
El nuevo Alcalde
El martes de esta semana quedó resuel¬ ta la crisis municipal abierta con la dimisión que de su cargo de Alcalde presentó don Migue! Arbona Colom. El Ayuntamiento, por el voto unánime de los concejales que asistieron a la sesión, eligió Alcalde a don Miguel Colom Mayol, leader de los con¬ cejales del Partido de Centro en el Con¬
sistorio.
La personalidad del señor Colom y sus ideales en política son harto conocidos de los sollerenses para que nos detengamos
en estas breves líneas informativas a exa¬
minarlos detenidamente.
De abolengo conservador, el señor Co¬ lom ostentó la Jefatura del Partido Con¬
servador en esta ciudad hasta el adveni¬
miento del nuevo régimen, en qae se afilió al Partido Republicano de Centro. Por espacio de más de veinte años ha desem¬ peñado el cargo de concejal, habiendo re¬ presentado siempre en el Consistorio el mismo Distrito, prueba fehaciente de qae
en todo momento lo hizo a satisfacción de
sus electores.
No es la primera vez qae el señor Co¬ lom desempeña la Alcaldía. Al caer la Dic¬ tadura le correspondió volver al Ayunta¬
miento con el carácter de ex-concejal, y
por R. O. de día 14 de Marzo de 1930 fué nombrado Alcalde, cargo que desempeñó
hasta el 14 de Abril de 1931 en que se pro¬
clamó en España la República. Durante el corto período de su mando-
poco más de un año—realizáronse en esta
población multitud de mejoras, entre ellas algunas de importancia, como el ensanche de la calle de Bauzá, la construcción de las escuelas de Ses Marjades,\\s construcción de un puente sobre el torrente de Son Sa* les, la reforma de la plaza de la Constitución y ia urbanización de la playa. También se adquirió la finca Son Sang para ensanche
del Cementerio.
La construcción de aceras y el ensanche de varios caminos y calles fué labor a la cual dedicó preferente atención, recordan¬ do entre estas mejoras la adquisición de una parcela de la calle de! Obispo Colom, para lo cual tuvo que derribarse parte de una casa, mejora ésta que fué generalmente elo¬
giada. Como hemos dicho, la primera vez qae-
la Alcaldía estuvo confiada al señor Colom
debióse a la decisión del Rey, a propuesta del Gobierno, y hoy la vara de mando de esta ciudad ha sido puesta en sus manos por la voluntad de sus compañero? de Con¬
sistorio, elegidos por el voto de los veci¬ nos; asi es que en estas circunstancias di¬
fíciles, frente a unas elecciones generales, representa la mayoría del pueblo solierense, de lo cual puede estar orgulloso.
Los concejales de! Partido Republicano

SOLLER

7

Conservador, con desinterés que les honra, han declinado a favor del señor Colom, y
por ende a favor del Partido Republicano
de Centro, el cargo de Alcalde que les co¬ rrespondía por ser en mayor número en el Ayuntamiento, y con una promesa de una leal y franca colaboración han sellado la unión en el Consistorio de esos dos gran¬ des partidos afines, que indiscutiblemente cuentan con la confianza de la mayoría del
pueblo sollerense.
Nuestra ciudad confía en el señor Co¬ lom y en sus dotes de inteligencia para lle¬ var la dirección de los asuntos municipales,
y espera que en esta segunda etapa de su
Alcaldía continuará desarrollando la mis¬ ma política de antes en defensa de la mo¬ ral pública, del orden social y de la admi¬ nistración de los intereses del Municipio, encauzando sus energías hacia la realiza¬ ción de las mejoras más necesarias a esta ciudad, por las que el vecindario se Intere¬ sa desde hace muchos años, y a terminar en
primer lugar la de la canalización de agua
a la parte Sur de esta población, con tan buen acierto empezada.
No dudamos, conccidos los antecedentes
del señor Colom, que al frente del Ayun¬ tamiento ha de realizar labor constructiva,
llevando a la práctica aquellas mejoras que
el vecindario ansia verimplantadas; y espe¬
ramos que así será aún cuando, al parecer,
se trate sólo desuna Alcaldía de carác¬
ter temporal, interina, por estar en vis peras de nuevas elecciones municipales, pues que y todo hace presagiar que no tar¬ dará más que unos meses, sea cual sea el resultado de la consulta al cuerpo electoral
que ha de tener lugar el día 19 de esté
mes, el constituir nuevo Ayuntamiento. Felicitamos al señor Colom por la distin¬
ción que ha merecido de sus compañeros, esperando poder aplaudir su actuación así como la dei Ayuntamiento, por las refor¬ mas que realicen en la administración de los intereses que les están confiados y por las mejoras que hagan en bien de esta po blación. Por todo lo cual merecerán el
beneplácito y te gratitud de Sóller.
Noticias varias
Con satisfacción nos enteramos de que
ha sido destinado a prestar servicio en la
Administración de Correos de esta ciudad
el oficial primero de dicho cuerpo D. An¬
tonio Arcas Obrador, quien tomó ya pose¬
sión de este cargo el miércoles próximo
pasado.
Quedará, pues, atendida en lo sucesivo la citada Administración por un oficial ad¬ ministrador y un oficial primero, lo que
era de suma necesidad, como saben todos
aquellos de nuestros lectores que han po¬ dido apreciar en estos últimos tiempos la
enorme acumulación de trabajo a : que
habla de dar cima, solo, el celoso Admi¬ nistrador Sr. Canals, y que repetidas ve¬ ces hemos puesto de relieve propugnando por un aumento de personal que consideré bamos de imprescindible necesidad.
Nos alegramos de que al fin hayan sido atendidas las justas peticiones que a la
Dirección General del Ramo se habían
dirigido, y por ello nos felicitamos, como sollerenses a quienes la mejora ha benefi¬ ciado, ai mismo tiempo que damos al señor Arcas la bienvenida y deseamos le sea gra¬ ta su permanencia entre nosotros.
Se nos comunica que por disposición de
la Dirección General han sido trasladadas a esta ciudad las oficinas de la línea del Norte de esta isla de tes fuerzas de Cara¬
bineros, y por tal motivo tendrán aquí su residencia un capitán, un sub-oficiai, un cabo y varios números de dicho Cuerpo.
Ya a principios de este mes llegó a esta población el capitán D. Ricardo Lerín Ferrer, a quien tuvimos el gusto de salu¬ dar y ofrecer nuestro humilde apoyo en cuanto pueda serle de utilidad.
Al señor Lerín damos nuestra más sin¬
cera bienvenida al desearle que su estan¬ cia en Sóiler le sea agradable.
En este mismo número publicamos las reseñas de los actos políticos celebrados en esta ciudad el domingo último y ayer,
viernes, con motivo de las elecciones con¬
vocadas para el día 19 del corriente mes. Ninguna variación esencial ha ocarrido
en la forma cómo ya manifestamos había

quedado planteada la lucha para los pues¬ tos de diputado que han de ser cubiertos.
Las candidaturas que publicamos son las que realmente se votarán, a excepción de la de Centro-Derecha, en la cual se ha acordado sustituir a D. Juan March Servera por el de D. Juan March Ordinas.
El hijo del señor March Ordinas, para renunciar el puesto que se le había reser¬ vado, ha dirigido una cariñosa carta a don Luis Pascual, Presidente de! Comité Pro¬ vincial del Partido Republicano de Centro, de la cual copiamos el siguiente párrafo:
«Conociendo, pues, cuán grande era para mí el honor recibido, fácilmente compren¬ derán con cuanto pesar he de renunciar al mismo. Pero las circunstancias mandan, y mis deberes filiales y de mallorquín, me
dictan una determinación y un ruego:
aquélla, mi renuncia a figurar en la can¬ didatura; éste, que en el lugar destinado para mí, se proclame a mi padre, al que tantas y tan valiosas pruebas de afecto
vienen dando reiteradamente. Yo espero
que nuestra Región se alce una vez más en severa protesta contra la inicua perse¬ cución que en la persona de mi padre se
ha venido realizando, votándole con el en¬ tusiasmo de siempre.»
E! Partido Republicano Conservador de esta localidad celebró Junta general ex¬ traordinaria el pasado domingo.
Presidió el acto que estuvo concurridí¬ simo, el Vice Presidente del «Centro» D. José Rlpoll Arbona.
Fué examinada detenidamente la situación
política y después de cambiar impresiones sobre la próxima lucha electoral y de ha¬ cer uso de la palabra varios señores del Comité Político y de la Junta Asesora de la sociedad se acordó apoyar con entu
siasmo la candidatura de Centro Derecha
que ha sido presentada por los partidos de Centro, Unión de Derechas y Regionaüsta Autonomista coaligados, para ser vota¬ da en las elecciones de Diputados a Cortes que han sido convocadas.
La Junta Asesora y el Comité político fueron encargados de comunicar lo acor¬ dado a los partidos antes citados.
Sabemos que el mismo domingo, en el
local social de «Unión de Derechas» se
reunieron representaciones de los partidos de Centro-Derecha y por los señores don Pedro A. Aícover Pons y D, José Puig Morell dióse conocimiento del expresado
acuerdo, que aquellas agradecieron. Todas las noches, en el local de «Unión
de Derechas» se verifican trabajos electo¬ rales, viéndose por tal motivo muy concu¬
rrido.
Ayer noche se celebró en el Teatro Víc
toria de esta dudad el mitin electoral
organizado por la Conjunción de Izquier¬ das Republicano Socialista. El acto dió principio a las ocho y media de la noche en punto, asistiendo al mismo una gran con¬ currencia que llenó el local hasta lo3 topes. No se hubo de registrar incidente de nin¬
guna clase. En el escenario se situaron los oradores
que debían hacer uso de la palabra y va¬ rias representaciones de los partidos a cuyo cargo corría el mitin, todos ellos bajo la presidencia de don Juan Palou Coll, Jefe local dei partido Republicano Radical-So¬ cialista, quien, además, cuidaba de ia pre¬ sentación de los oradores, que sucesiva
mente hicieron uso de la palabra. Al adelantarse para hablar en el escena
rio nuestra paisana y Candidata a Diputado a Cortes Srta, Mayol, fué recibida con una ovación entusiasta y animadora, como prue¬
ba de aprecio por los concurrentes. Después de ella hicieron uso de la pala¬
bra los señores D. Juan Trián Barceló, don Eduardo Gómez Ibáñez, D. Juan Monserrat Parets y D. Francisco Carreras Reu
ra, quienes fueron muy aplaudidos y cuyos parlamentos sentimos no poder extractar
en este número, dada la premura del tiem¬
po, Lo haremos, Dios mediante, en nuestra próxima edición.
El señor Palou, Presidente del acto, dió
éste por terminado, resonando una fuerte ovación, prueba del gran entusiasmo que
reinaba entre los elementos asistentes al
mismo.
Del señor Alcalde, D. Miguel Colom Ma¬
yo!, hemos recibido atento besalamano par¬ ticipándonos haber tomado posesión de su

cargo y ofreciéndose desde el mismo para laborar en cuanto sea beneficioso para el público.
Agradecemos muy sinceramente sus ofrecimientos y nos es grato participarle que estamos a 1a recíproca, poniendo las columnas de este periódico a su dispo¬ sición para que desde ellas pueda enterar
al vecindario de la labor administrativa
del Ayuntamiento o defender cualquier asunto que juzgue de interés para el
vecindario. Reciba el señor Colom nuestra más cor¬
dial enhorabuena.
Notas de Sociedad

LLEGADAS
De su viaje a Lourdes y otras poblacio¬ nes francesas han regresado estos días los esposos D. José Aguiló Francoli y D.a Ro¬
sa Canals.

El sábado llegó de Marsella D. Antonio
Colom Vicens.

Procedentes de Sedan vinieron estos
días los esposos D. Antonio Noguera y Llabrés y D.a Margarita Castañer Canals.

Ha regresado de Vitel nuestro amigo D. Juan Oliver Colom.

Con objeto de pasar el invierno en esta ciudad llegaron el jueves, procedentes de Caen, los esposos D. Lucas Bernat y doña María Magraner.
Sean todos bienvenidos. SALIDAS
Para Villarreal embarcaron el miércoles
nuestros amigos D. Jaime Coll Arbona y D. Miguei Mayol Puig.

En el vapor de Valencia embarcaron el miércoles para Algemesi D. Antonio Rotger y su esposa D.a Teresa Puig con sus hijos Bartolomé y Francisco.
Para Lyon salió estos días el comercian¬ te D. José Castañer.

Después de unas semanas de permanen¬
cia aquí, junto a los suyos, salieron ayer
para Dijon los esposos D. Mateo Mayo! y
D.a Francisca Coll.

Para la misma población salen hoy los jóvenes D. Vicente Mayol y D. Antonio Busquets.
Para Saint-Maló marcharon ei jueves
nuestro amigo D. Bartolomé Oliver Colom, su esposa Mme. Frangoise Richard, su hijo Juan Claudio y su sobrina Srta. María
Llabrés Oliver.

Para Valencia salió el miércoles de esta
semana el joven D. Juan Rlpoll Casals.

El jueves salieron para Le Havre nuestro

amigo D, Pablo Mora Borrás acompañado

de su esposa, su hijo Pablito y su hermano

José.

Deseamos hayan tenido todos un viaje

feliz.

NECROLÓGICAS

La noticia del inesperado fallecimiento de nuestro paisano y amigo el comerciante D. Pedro Bauzá Colom, que llegó días pa¬ sados a esta ciudad, causó la natural sor¬
presa y a la par profundo sentimiento entre las numerosas amistades con que aquí, en este su país natal, contaba el finado.
Desde hacía muchos años hallábase esta¬
blecido en La Ciotat, importante población
francesa del departamento de las Bocas del Ródano, y allí era considerado y apreciado, no sólo por sus compatriotas residentes en la misma ciudad y por sus numerosos clien¬ tes, sino que también por las demás perso¬ nas que con él habían tenido algún trato, pues que de todos, por su carácter senci¬ llo y franco, se hizo siempre apreciar.
Ha bajado al sepulcro a los cincuenta y dos años de su edad, en la época en que hubiera podido aún gozar del fruto de los afanes y fatigas de su juventud, dejan¬ do al frente de los negocios a su único hi¬ jo y retirándose aquí para pasar, en com pañía de su annnte esposa, una vejez tran¬ quila. Es por demás decir que su muerte deja sumidos en la mayor aflicción a dichos su esposa e hijo, y a todos los demás deu¬ dos que lloran con ellos tan sensible pér¬
dida.

No tenemos noticia de las honras fúne¬
bres que al finado se tributaron, pero su¬
ponemos desde luego que se verificaron con la mayor solemnidad, y que tanto en la
conducción del cadáver al cementerio co¬
mo en el funeral hicieron acto de presencia
la colonia española de aquella ciadad y ma¬
chos otros paisanos residentes en Marsella y demás poblaciones comarcanas.
Descanse en paz el alma del finado y reciban su desconsolada viuda, D.a Marga¬ rita Martí y Gamandí; sa hijo, D. Antonio
Bauzá y Martí, y todos los demás deudos, la expresión de nuestro muy sentido pé¬
same.
Después de larga y penosa enfermedad, sufrida con cristiana resignación, entregó su alma a! Criador, el domingo último, la bondadosa anciana D.a Margarita Mir Ca¬ nals, y fué su muerte en esta localidad, entre sus amistades y relaciones de la fi¬ nada y de los suyos, muy sentida.
Era la señora Mir una de esas personas
sencillas y modestas cuya vida apenas si traspasa los lindes del hogar doméstico, donde se desliza tranquilamente, siendo la ayuda y el consuelo del compañero que el Destino le ha deparado y el ángel tutelar de toda su familia, y que fuera de aqaél no dejen marcadas huellas de su paso por
el mando, del cual salen sin haber conoci¬
do enemigos y lloradas de sus familiares y
de caantos con ellas estuvieron relacio¬ nados.
Bajó al sepulcro a la avanzada edad de ochenta y cinco años, habiendo sido con¬ fortado su espíritu para el trance supremo con los Santos Sacramentos de nuestra
religión augusta. E! mismo día de la defunción, al anoche¬
cer, rezóse el rosario en la casa mortuoria
y verificóse la conducción del cadáver al cementerio, a cuyo acto asistió numerosa concurrencia no obstante estar aquélla situada en las afueras de la población y siendo muy desapacible el tiempo, y lo mismo al funeral que a! día siguiente por la mañana se celebró en la Parroquia en sufragio del alma de la difunta.
Al pedir a Dios para ésta la gloria eter¬ na, pedírnosle también para los atribulados deudos—y en especial para el anciano es¬
poso; hijas, D.a Margarita y Srta, María;
hijos políticos, nuestro apreciado amigo el comerciante D. Juan Bover, residente en París, y D.a María Caparé, en Bordeaux,—resignación y consuelo. Reciban todos la sincera expresión de nuestra condolencia.
Sorpresa y general sentimiento causó ayer mañana en el vecindario la nueva fa¬ tal del fallecimiento de la distinguida y amable señora D.a Catalina Vicens y Fe¬ rrer, esposa de nuestro antiguo y aprecia¬ do amigo D. Bartolomé Mayol y Alcover, que con extraordinaria velocidad cundió en la población.
Aquejaba desde hacía algunas semanas a la infortunada Sra. Vicens penosa dolencia, pero se tenía la esperanza de que con sa robustez física y los solícitos cuidados de sus familiares, de quienes era entrañable¬ mente querida, obtendría la paciente una más o menos próxima curación. No sucedió así, por desgracia; ni éstos ni aquélla, jun¬ to con los auxilios de la ciencia, oportuna¬ mente prodigados han sido bastante para arrancarla de las funestas garras de la
Muerte.
Su desaparición de este mundo deja In¬ consolables a sus amantes esposo e hija, D.a Margarita, y lo mismo a su hijo políti¬ co, D. Juan Vidal, nietos, hermanos y de¬ más deudos, y apenados también a los nu¬
merosos amigos de la finada y de los suyos, de quienes por su afabilidad, por su bonda¬ doso corazón y por todas las demás bellas cualidades de que estaba adornada su alma, fué siempre bien quista.
Anoche, previo el rezo del rosario de
cuerpo presente, se verificó la conducción del cadáver a la última morada, con cruz alzada y numerosa concurrencia, y esta
mañana se ha celebrado en la Parroquia con
asistencia de la Comunidad parroquial so¬ lemne funeral en sufragio del alma de la fi¬ nada, a la terminación del cual han desfilado también en gran número los vecinos por ante los apenados deudos para testimo¬ niantes que tomaban parte en su dolor.
En su dolor les acompañamos también
nosotros, y a las suyas y a las de la Iglesia
unimos nuestras preces para que conceda
Dios al alma de la malograda Sra. Vicens la eterna bienaventuranza. Reciban los nombrados esposo, hija, hijo político, nie¬ tos, hermano y demás que con ellos lloran en estos momentos la irreparable pérdida del ser querido, consuelo en su aflición y la expresión de nuestro muy profundo
pesar.

8 UNIÓN DE DERECHAS

Mitin de propaganda electoral deportación áe Naranjas y¿Mandarinas

Resultó un éxito para los organizadores el mitin de propaganda electoral anunciado por «Unión de Derechas» que se celebré el pasado domingo, a las cuatro de la tarde, en
el «Teatro Victoria».
Se reservaron las localidades de platea,
que faeron insuficientes, para los caballeros,
mientras las señoras y señoritas iban colo¬ cándose en la galería y general. Puede que nunca los altos del «Victoria» hayan ofre¬
cido un tan brillantísimo aspecto.
Los oradores y oradoras faeron saludados a su llegada con entusiastas aplausos. To¬
maron asiento en la Presidencia, además
de e'los, los elementos de «Unión de Dere¬
chas» de Sóller, D. Lorenzo Mayo!, D aMag
dalena Morell, D a María Mayoi de Frontera, Srfca. Rosa Vlcens y Srta. Francisca Alcover
Después de declararse abierto el acto, hi¬ zo uso de la palabra la Srta. Rosa Vlcens, diciendo que al ser invitada para hacer la
presentación de los oradores Be vló tan in¬ significante que quiso rehusar, pero que se atrevió luego a aceptar el cometido por parecerle labor fácil ya que los oradores pre¬ sentábanse por si solos, por su nombre y por
el programa que defienden de amor a la Re¬ ligión, a ¡a Patria y a la Fami'ia.
A continuación dirigió la palabra al au¬
ditorio el elocuente orador D. Francisco
Juan de Senmenat. Empezó diciendo que ya
tenia él por cierto que los hijos de la bella
ciudad de Sóller harían honor con su pre¬
sencia a aquel acto; hombres que se dedi¬
can, como vosotros, a las tres fuentes de ri¬
queza. Agricultura, Industria y Comercio; hombres de tanta iniciativa y con tanto
amor al trabajo forzosamente han de estar
con nosotros, que representamos el orden y lá libertad y queremos redimir al pueblo
español de todas las lachas con la fuerza
del amor y de la religión. Contra lo que hemos luchado nosotros—
continuó—es contra esas Cortes que no tenían
más ley que su egoísmo ni más Patria que las
«Casas del Pueblo». Execró virilmente la
ley de Confesiones y Congregaciones reli¬ giosas, afirmando que estas mismas órdenes son las que colocaron a España en un fugar
eminente en la Historia Universal Y las Iz
quierdas quieren hacer imposible la vida en
su patria a los religiosos; no les martirizan porque saben que de la sangre de los márti¬ res florece más esplendorosa la fe, y les hle ren con otra arma: la miseria; no hacen mártires, pero quieren mendigos y conceden más derechos a una garita de ladrones que a un Convento y más respetan a la mujer pública que a la Hermana de la Caridad.
Examinó la labor parlamentaria durante
©1 último bienio, y dijo que el nombre Patria
no aparecía en parte alguna, y que lo que se h'.bía hecho era arrastrar al pais a la ruina del comercio exterior y atacar a la familia, a la propiedad y al trabajo.
Y ahora que se han disuelto las Cortes ¿qué programa presentamos las Derechas? Dicen los de la parte contraria que nosotros destruimos, y esto no es verdad. Nos encon¬ tramos con • una legislación que puede que sea bueua pero que no se ajusta al sentir de la mayor parte de I03 españoles y a lo que vamos es a formar una legislación que se avenga al verdadero sentir del pueblo español.
Se dirigió a las mujeres pidiéndoles cola¬ boraran con ellos defendiendo la Religión que las elevó de esclavas a reinas del hogar, depositando todas su voto en las urnas en las próximas elecciones, y afirmó que cuan¬ do una causa tiene el apoyo de la mujer nunca puede sucumbir.
Terminó afirmando que ellos no sirven a
una Monarquía ni a una República, que lo único que defienden y quieren enaltecer es al pueblo español.
A continuación habló el abogado D. Ga¬ briel Cortés, felicitando a los organizadores por haber colocado a la nutridísima y dis¬ tinguida representación femenina en la parte alta del teatro. Así, dijo, al levantar los ojos para mirarlas dirigimos nuestra vis¬ ta hacia arriba, que es hacia donde debería¬ mos siempre mirar.
¿Para qué organizar mítines de Dere¬ chas—preguntó—si toda propaganda está he¬ cha en Mallorca? ¡Si la reacción la siente en lo más recóndito el alma mallorquína! Lo que hay que hacer es expulsar todo lo exó¬ tico, todo lo innoble que existe hoy en nues¬
tra isla.
Hizo con gran riqueza de detalles un Ba¬
lance de la actuación del Gobierno desde ©114 de abril 1931, y demostró cómo la pa
labra Libertad había resaltado un mitr',

citando múltiples hechos como suspensión de periódicos, disolución de Ordenes religiosas, prohibición de actos públicos, etc , etc.; y de¬ jando la parte religiosa trató de la libertad
económica extendiéndose sobre este tema
hablando de la desvalorlzaclón de la peseta, del problema naranjero en Valencia, del caso de la patata en La Puebla, de la baja enorme de los valores industriales desde el
14 de abril..

Casa fundada en 1SS0 porJfuan Jlíba^ol

Hab'ó luego del poder socialista y dijo que en ninguna parte del mundo tienen do¬
minio como no sea en Rnsla, en ese paraíso soviético que tiene cerradas las fronteras
para que el pobre oprimido por aquellas doctrinas totalitarias no pueda escaparse. Los Socialistas, al querer destruir la pro¬ ducción destruyen también el trabajo, y la teoría de las Derechas es trabajar para que uno y otro vayan unidos.
Señaló como causante de todos los males
que sufrimos en España a la tendencia mar-
xista, y dijo que «Unión de Derechas» quería hacer un frente anti-marxista; exp'icó la coalición que se había formado y nombró a los candidatos que presentaban, instando a
que todos votaran la candidatura íntegra sin dejarse engañar por propagandas sub
versivas.

Los socialistas—terminó diciendo—hicie¬
ron una minoría de cemento; ahora nosotros hemos de formar una mayoría de hierro, y
cada uno de nosotros debe ser una célula
de esa mayoría. Por tener que tomar el tren de las cinco
y media, una vez hubo terminado e! señor Cortés su parlamento, junto con el señor de Senmenat y acompañados ambos del señor
Mayol, salieron del salón entre nutrida sal¬ va de aplausos.
Seguidamente nuestra-paisana, la joven y culta Srta. Francisca Alcover Morell, pro¬ nunció el siguiente discurso:

«Essenfc jo sollerica i dlrlglnt-me a un públic solleric, no vui comenijar amb el vulgar formulismo de «senyores i senyors». Bé aniria p.quest requislt si no mos conegnósslm. Pero ara, deixau que vos anomeni amb un
títol més familiar: germans. ¡Si! germans de saDg i de ra<ja, units amb el lligam encara mo!t més fort amb que farmá el cor a tots els
hornos aquell pobre Caminsnt de Palestina
quí, al morir ajnsticiat per dar-nos vida, ens deixá per esent el sen propl patíbu!; i despuat fins de les seves propios robes trobá dins tanta pobresa un títol que ens doná en heréncia 1 que ha ennoblit a la Hnma-
nidat tota: títol que és el fonament de la
ignaldat vertadera, perque fa aixecar els ulls de tots els hornos, per grans i podero bos que sien, envers nn Ser superior al que anomenam «Pare nostro»; i tenguent el mateix Pare, formam una mateixa familia en
la que tenim dret al mateix títol, ja que som tots, els uns amb els altres, germans en
Jesncrist

I en títol de germans vene a parlar-vos a voltros i a demanar-vos que, alxí com for¬

mara una mateixa cristiana familia, mos uniguem per defensar el mateix patrimoni, la mateixa sagrada heréncia de Relfgió i
Patriotismo que se mos combat i se mos

disputa. Hem vist, amb el temps que dnlm de política sectária, com les ungles iiargnes del laicismo han replnyat els sentiments del

vertader poblé espanyol. Un día, on deis

cap-grossos de la nació va fer una afirma-

ció rotunda, genial: «Espanya, no és católi¬

ca», digné, i confirmant aquesta aflrmació

8* ha implantat el divorci, plaga destructora

de la santidat Indisoluble del matrimon!; s’ha intentat dur a terme Pescóla laica, que priva ais pares del dret de triar i dis¬

pondré 1’ educado deis seus propis infants. El sectarismo pasetjá la seva bandera da-

mnnt 1’ Espanya de sanes costuras familiars; damunt 1’ Espanya religiosa i bona. I en-

llnernat peí gran trlomf esquerrá, el sen-

yor de la afirmado abans citada, (qui tan admlrablement ha desgovernat durant aquests darrers temps), demaná,—no fa nn any en¬

cara,—en un mitíng celebrat en una de les

capitals del nord de la península, Dónde están ellosf» «¿A on són ells?» «Ells», eren els católics, els partits de dretes d’ Espanya. Eils, (ho podem dir aquí qui som tots de

familia) ells, contemplaven espantats el fruit de les seves propios obres-; ells, havlen dormit al to de 1’ indeferentisme i de la comodidat i b’ havien delxat prendre de dios Ies mans el govern de la nació pels qui més poca son havien tongada.

li

Pero li quedava a Espanya quedava la dona, qui no

una part sana; tenia res que

venre amb els actuáis fracassos. A on eren

el les? Mentres els crlts del sectarismo vollen
anfegar la ven de 1’ Espanya católica, elles eren les qui, sense sortlr de la llar, mante
nlen vlu al foc sagrat de la fe i de 1’ amor a la familia; elles, les qui. al peu de Paitar, demanaven per la pan de la Pátria que tant
estimen. Pero ara ha arribat P hora de sor-
tir en defensa deis interessos d’ aqueixa ma teixa Pátria. Ara són elles, són les dones, les qni han de manifestar a Ies nrnes la pro
pía voluntpt; han de manifestar amb els seus vots si volen que Espanya segnesqui pels camins tortuosos on 1; ha manada 1’apa¬ tía deis hornos, o si volen ajudar aconduir-!a
pels camins més gloriosos de pan i prospe¬
ridad
Els inimics de P actuado pública de la dona, contin, amb mí, com una aliada més. La dona no és per actuar en política: el sen fl és molt més sublim i elevat Pero quan la política se posa amb la dona; qnan la pos terga amb liéis indigne s; qnan ia priva del dret de dlspoudre sobre 1’ educado deis propls filis; qnan ataca la Religió, que ha estat lo que ha dlgnificat a la dona, elevant la a companya de l’hotno, d’ objecte de pleer que era solament en el temps del paganismo, ¿no té obligació, i obligado sacratíssima, de defensar lo que ha estat la seva defensa; de combatre lo que combat la seva dlgnidat? ¡Dones! Convenceu-vos del vostre dever. La
pátria espera la vostra decisió. El próxim dia 19 ¡acudía a les nrnes! No vos acovar-
den, que aixó feren els hornos, i per aixó hem arribat ais extremismos actuáis. ¡S’ ha de dignificar a Espanya! ¡I ho han de fer les dones! ¡Si ja en la vida doméstica són Ies dones Ies qui apedacen lo que els hornos espenyen!
¡Dones solleriques! De tot Espanya s’ aixeca el crit contra el marxismo ¿No voleu pren¬
dre part en aquesta obra nacional? El mar¬ xismo és lo que ha imperat en aquest temps darrers; el que ha imposat la seva tiranía; el que ha fet obe’ír Ies seves disposicions. No fa gaire en vérem aquí un exemple. ¿No
recordau aquell dilluns, en que quedá para
litzada la vida industrial i comercial de Só¬ ller. contra la voluntat deis mateixos qui
hagueren de tancar Ies portes deis seus pro pls estabüments; 1 en que ni els atlots ten gueren lltbertat per anar a escola? ¡ Acudiu a les urnes a defensar els propis dret*! Els drets de llibertat peí treball, i també, el dret de llibertat per les manifestacions de les nostres creéncles. S’ ba escrit contra els

¿Sabéis como se resume la labor
del GOBIERNO ¿ZAÍU?
En estas tres palabras:
SANGRE,
FANGO,
LAGRIMAS
qui fan barricada de les coses santos: deis ornaments, deis símbols. No hl hi per qué, SI a vegades la política s’ ha mesclada amb les coses santes, amb els simbols, ha estat perque aqueixes coses santes, aquests sím¬
bols han estat per política groserament mal-
menats, ¡Recordem només com foren enguany tractades les morados banderes deis divendres sant! ¿I el Corpus? ¡El nostre Cor¬ pus solemne i tradicional, no sortl al carrer ¿Per voluntat del poblé o per qualque manelg de política? Per voluntat del poblé no seria, perque el poblé s’arremoliná en aquell capvespre inolvidable en torn de la
Custodia qui no sortí del temple; i a la Cus¬ todia li feren guárdia representacions de to tes les classes socials. I ja que en el primer article de 1’ actual Constitucló se proclamá 1’ lgualdat de tots els espanyols davant ia
llei, com a e.lutadans d’una mateixa catego¬ ría, els católics, tenim dret a voler per les nostres processons, la mateixa seguredat, la mateixa calma, que se disfruten per les manifestacions del primer de maig.
Per establir la normalídat dins la nostra
pátria; per tornar-li 1’ esplendor i el 1)0,1 nom, totes i tots els qui tenen dret al sufragl, 1’ han de emplear en ia próxima lluita electora!; sense porral fantasma de la gue rra, que si aquesta guerra s’ inclou dins qualque programa, no és en el de les dretes, própiament.
¡Dones de Sóller! ¡Germanes de sang i de
rapa! Manifestau els vostrea sentiments ara qui s’ acosta 1' hora, Miran cora tofc on el
mon passa i s’ esflora, manco Ja Fo que vol¬ tros teniu tan gelosa. Mirau la Creu, qui és el vostre emblema: s’ha volgut aniquilar la, sha volgutdestruir-la; l’han llevada deles
mirades deis hornos en els lloes públlcs; se
(Termina en la página 16)

S- SOLL2R

&

DE L’AGRE DE LA TERRA

I CENTENARI DE LA RENAIXENQA

A Manuel de Cabanyes
en el I centenari de la Renaixen^a

i Pels |que estimaren...
Pels que estimaren la materna llengua, en els temps de pobresa i de dissort:
Un record.

Dins els preludis de la teva lira, durs, pero forts i nobles i sincers, bo i moduláis en accents forasters, un íntim desfici hi sospira.
Es 1’ atávica febre sobirana
del patrici que estima, espera i creu; és 1’ ánima cridant a plena veu
de la mateixa llengua catalana...
Per aixó en aquest jorn de joia immensa peí cantor sense llengua és el meu plant, peí cigne exiliat que mor cantant al llindar de la nostra renaixenga!
Guillem Colom.

Pels que deixaren els honors i pompes, per conrar F aridesa del nostre hort:
Un record.

Pelsgque aguantaren ferma la bandera, en els camps de batalla i desconhort:
Un record.

Pels que en vaixells, errants per les tem-

no arribaren jamai al nostre port:
Un record.

[pestes,

Pels que moriren per la nova pátria
i en les tenebres els deixá la mort: Un record.
Miquel Forteza.

REFLEXIONS
Sobre 1’ esperit de
Renaixenya
La primera sensació punyent que tenen els iniciadors d’ una Renaixen<;a és la d’ ésser incomplets. L’ home incomplet, pateix— diu Hebbel. El poblé incomplet, pateix. La Renaixen^a és el daler de completar-se per fugir del dolor de sentir-se incomplets. A on trobará la completació? L' esguard s’ adre<pa a la memoria del passat, a les experiéncies de la cultura, a 1’ arxiu i dipósit de les provatures humanes — com a les possibilitats de i’ esdevenidor. Per aixó 1’ home
de renaixenga és humanista i futurista al-
hora. El creador de la realitat actual viu
sempre fora de la realitat immediata. Els seus pols están col'locats més enllá de la
immediatesa: en la memoria histórica, en
la prometen^a de 1’ esdevenidor. Hom cerca en el passat les esséncies nutritives; hom cerca en el futur els estímuls per a F acció.
Per aixó els coriductors de renaixences
conscients són, en el fons, uns éssers inquiets: no troben en el present la 'quintassenda del propi ésser. Són inquiets, insatisfets, com tots els Apóstols auténtics. Un apóstol no és pas un home de posat i es¬ guard olímpics; 1’ apóstol no és senyor de sí mateix; no és un personatge acabat; els apóstols cremen de neguit en un desconten-
tament dolorós. Ha estat una idiotesa de
miops confondre les impaciéncies del temperament apostólic amb les febleses de la
manca de carácter. Els enamorats de la
impassibilitat británica - fruit de segles d’ imperi —pensen que basta ésser aplomats per a ésser imperials. El neguit és indis¬ pensable, com a frisan<pa i pru'ija impulsa¬ dora, per a sortir del toll de la impersona-
litat.
L’ enyoran^a —o sentimentalitat dinámica del record —colora els origens, la gestació i
el descabdellament de tota renaixenga. L’ home o el poblé que més posseís, no po¬ dría aspirar a quelcom de superior, no po¬ dría subsistir sense enyoran^a. Pero cal, a tal fi, canviar el signe negatiu d’ aquest sentiment en signe afirmatiu. Diu Goethe: tota nostálgia veritable ha d’ ésser agullonada cap a una finalitat inaccessible. La memo¬
ria suscita 1’ enyoran^a i F empenta vital transposa F enyoranga del passat al futur; F enyoranga llavors suscita F impulsivitat, la pruija de superar-se, el ressorgiment de la personalitat. Només així m’ explico com tota renaixen<pa, que és futurisme, comenci per tristors elegíaques, plors damunt les tombes, i esguards i llágrimes vers el passat. Sort que el passat provoca recances; si provoqués satisfaccions i joies, tot el procedir
deis homes, tota la historia de la humanitat seria ben altra. Pero el passat és sempre tnelangiós i per aixó la joia només pot refu¬ giarse en el futur. Així, aquest mecanisme
psicológic operant en cadascú de nosaltres
com en les col lectivitats, ens mou indefectiblement cap endavant, i tenim sempre tina esperanza, i construim historia nova amb les ruines del passat. La Recan^a es transfigura en Prometerá i la Crónica en
Evangeli.

LA

NOSTRA

Dibuix de Bracons-Duplessis.
ADHESIO

1 OTES les encontrades de la nostra térra catalana s’ han extremit enguany jubilosament
per escaure’s el primer centenari de la RenaixenQa gloriosa de la nostra llengua nadiua. Per tot arreu s’ ha celebrat amb el degut esplendor aquest magne aconteixement, que ens ha retornat la consciencia de la nostra personalitat nacional i ens ha fet sentir V orgull de poblé amb fesomia propia.
En aquesta ocasió memorable, el SÓLLER, qui tot temps ha mantingut viu el foc sagrat d’ amor a les nostres coses, s’adhereix de tot cor ais actes commemoratius que s’ han ce¬ lebrat a Mallorca per festetjar la Renaixen^a, i s’ honora avui dedicant-li aquest modest homenatge com a tribut obligat a 1’ obra d’ enaltiment de la nostra llengua preuadíssima en complir-se el primer segle del nostre renaixement espiritual.

Nosaltres estem ancorats al mateix cen¬ tre de la civilització hel'lénico cristiana;
vivim, de des els nostres origens, dins aquest orbe lluminós; cap veí no pot inquie¬ tarse del nostre esperit; en el fons, conservem les tradicions més autentiques, les esséncies més purés. Podem aspirar a cen¬
tre del nostre món occidental.
Superado i coronament humanista: Sentit de durada, continuitat, tradició respectuosa, com a fonament, en F home, de tota cultura, de tota intel'lectualitat, de tota humanitat. Més filología clássica, no sois entre els nostres homes de ploma i els nostres universitaris; també, entre els nostres enginyers i gent d’ empresa.
* **
I que és, metafísicament, el classicisme? Decantarse deliberadament del caos, i de les seves atraccions i goigs térbols; acos¬ tarse i encarnar tot el que té forma, rebutjant el que no en té o prenent trogos in¬ formes del caos per a donarlos forma; re¬ crearse en el que és, i mantenir a prudent distáncia el que está fent-se; complaure’s en la claredat- i no en F ambigüitat i 1 ’equívoc; donarse límits i mesures, per a
aturar F invasió de la jungle; arrencar de la natura un bloc de marbre i fer-ne una co¬ lumna, una estátua. La dinámica del classi¬ cisme és aquest moviment de F esperit anant del caos a la forma, al nombre, a la classificació, a la intel'ligéncia. En aquest sentit Mallorca és supremament clássica: Mallorca és F anti-caos.
Jo voldria que aquest concepte de la nos¬ tra RenaixénQa fos ben palés ais ulls de

tothom. Encara hi ha dubtes entre els matei-
xos mallorquins. Encara hi ha rezels, entre els no catalans. Jo voldria, perque resplandís la veritat en totes les conciéncies, per¬ que ja no hi hagués més dubtes ni rezels, que tots s’ encaressin amb aquest fet pro¬ digios de la Renaixenga que explica tot el que nosaltres hem fet, de gran i de fecond, en una centuria. I veiessin que no duim una passió destructiva, sino una passió constructiva, que estimem la tradició sense rutina i el progrés sense febleses, que la llibertat i F esperit presideixen les nostres tasques millors, i que no ens presideix una doctrina de catátrofe, sino una doctrina de bellesa, de compenetració i d’ amor.
Joan Estelrich.
La Pátria
Tenia jo quinze anys quan vaig anar a Barcelona per primera vegada. Venia de Valéncia, on havia trobat, al cor mateix de la ciutat del Túria, a cavall damunt son corcer de bronze, el mateix Rei En Jaume nostre; i de Tarragona, que guarda les cendres del Conqueridor dins la seva ca¬ tedral bellíssima i severa. A Barcelona, ens esperava bracos oberts, al meu pare i a mi, el germá d’ En Marian Aguiló, ja traspas-
sat aleshores. Amb ell visitávem a Vic
Mossén Collell, i amb ell feia jo la deseoberta de la capital catalana.
Acabat de sortir del niu, eren moltes les coses importants i trivials que feriren la meva imaginació. Sabeu quina, entre altres? Una estátua de proporcions modestes, damunt un pedestal estilisat amb una lira, en el centre d’ una glorieta ombrívola i re-

cullida del Pare de la Ciutadella. L’ estátua
era d’ un personatge abillat amb levita, a la moda deis temps romántics —pels volts del 30 o el 40 del segle passat-i en actitud vagament tribunicia. En el pedestal hi ha¬ via gravada aquesta simple inscripció:
LA PATRIA
A ARIBAU
Qui era el personatge? A qué responia exactament aquella glorificació postuma? De tot alió en devia teñir jo una idea molt imprecisa; no gosaria assegurar que ales¬ hores conegués F oda A la Pátria, i en tot
cas la seva lectura no havia deixat dins mi
un sole prou enérgic. Pero el calfred d’ una súbita intuició atravessá el meu esperit davant la breu dedicatoria.
La Pátria! El meu patriotisme escolar
era estat enconat amb la Marxa de Cádiz, amb que els nostres pobres soldats eren expedits a Cuba, i alletat amb El dos de
Mayo. I de prompte, amb quin altre accent ressonava dins el meu cor aquell mot retóric, esdevingut paraula viva. La Patria!...
Durant tot aquell primer viatge, per terres valencianes i catalanes, havia tengut jo la sensació de no sortir de casa meva.
Tot m’ hi havia parlat, en una llengua familiar, de coses que de molt antic eren o eren estades nostres, fent-me sentir que la historia del meu poblé no havia comen^at en el sigle XIII.é i que no eren els foners els seus únics aborígens. Un atavisme profund projectava les meves simpaties da¬ munt les terres continentals que els mallor¬ quins havien habitat abans del seu éxode i
damunt les gents que, amb inflexions distintes —diversitat que F enriquia encara de suggestió, — parlaven F idioma mateix aprés
de mos pares.
Així naixia, o millor es consolidava, en¡ mi aquell sentiment de pátria informador, d’ En Marian Aguiló fins ais nostres dies, de tota la nostra Renaixen^a literária i que ha trobat en poetes de puríssima mallorquinitat una expresssió insuperable. Repassau L ’ Harpa, el Tribut a la Verge de Mont¬
serrat. F oda Ais Pireneus catalans, les
Horacianes, L’Espuma, La Belenguera... Aquest sentiment és avui tan viu com
sempre dins el meu esperit, i si mai el tráete amb els homes, que tan sovint n’ és estat un estimulant, venia a esmussar-lo, un aire de carneó catalana, un perfum de ginesta, el record d’una masía del Montseny o d’ un temple barceloní, amb la seva dol<;a penombra tan impregnada de historia, bas-
tarien a revivar-lo.
Si el nona de patriotisme pogués donar-se a qualsevol cosa, jo diría que n’hi ha de
tres menes entre nosaltres: El deis que
accepten, generalment d’ adormits, la provincianisació de Mallorca: Balears=Almería =Ciudad Real=Córdoba, sovint d’ esquena a tota espiritualitat i amb un ideal taurú
El deis qui, dins una Espanya un tant es¬ fumada, concentren els seus afectes en la
Mallorca típica, exhibida infantilment da¬ vant el turista. I el deis qui F afirmen com una individualitat amb reís dins la historia, mancomunada espiritualment amb Catalu¬
nya, a la qual no deu repudiar ni deu infeudar-se, integradora al costat seu d’ una
futura Ibéria.
Fa tres quarts de segle que tots els més alts i més auténtics representants de F es¬ perit mallorquí combreguen en aquest dazrer sentiment. En fa un de sencer que

a- 10

,n i..

"...

—-

— SOLLER

-m

DE L’AGRE DE LA TERRA #*• «►

N’ Aribau vessava el seu en aquelles sóbries i virils estrofes en qué «la mallorquína ñau» apareix a 1’ horitzó del paisatge patri — nostre també, entranyablement nostre,-del qual havia de cantar més tard En Costa i
Llobera (Ais Pireneus Catalans):
Fill de Mallorca jo, no estrany aquesta térra
i sent fondes arrels al cor de la gran serra,
talment com atractius d’ una sagrada llar...
M. Ferrá.
Sobre Y ara de la Re-
naixen^a Catalana
L’ any 97 En Miquel deis Sants Oliver deia que «sense 1’ oda de N’ Aribau no hi hauria hagut Exposició en 1888». L’ Exposició del 88 fou la plasmació de més relleu de la Catalunya lírica-industrial del segle passat. Miquel deis Sants Oliver havia de treure, com a conseqüéncia deis esfor?os renaixentistes, l’.’obra que sobressortia entre totes les altres. Avui, segurament, diría que sense la oda de N’ Aribau, Catalunya no hauria arribat a trencar els llamos an-
cilaris.
Indubtablement les colectivitats també
precisen de la guspira que incendii la muntanya de llenya acaramullada. El fenómen psicológic és idéntic en la colectivitat i en
l’individu. Hom edifica la torre interior
amb els mitjans que li proporcionen els sembradors de 1’ idea, i és aquella tant més forta i inexpugnable com més és aquesta es¬ cullida i continuada. Un bon dia, les realitats deis temps, aterren el bastiment i queda
erecte i núa la torre bastida. Llavors són
els crits de goig davant 1’obra realitzada, de la que gairebé es desconeixia 1’ impor¬ tancia i fortalesa i, adhuc, la propia cons-
trucció.
Aquells que impugnen els sentiments de desunificació no han posat mai esment en lo que entranya la unificació absoluta. Els qui traballen per a una Espanya gran no han arribat a convéncer-se de que sois pot assolirse aquesta dins una Iberia gran. Propugnen per la major expansió del tot engrillonant les parts.
Avui les postures polítiques i socials volen respondre a un pregón desig,—necessitat, millor dit—de renovació. El món tot, totes les nacions, freturen per eixamplar els horitzons de llurs conquestes intel'lectuals i territorials. Es senten, inclús, crits de gue¬ rra i s’ entreveuen rius de sang. S’ aixeca novament la Babel espaordidora. Pero dins la bunior deis nous temps la nova tesi sem¬ bla imposar-se i es veu com, inclús els amants de lo tradicional. 1’ admeten anc que sia en hipótesi. La renovació de táctiques és unfet innegable.
Malgrat aixó, a Espanya, sembla que es viu encara al compás del ritme vuicentiste. Els més moderns estadistes, en general, empren les normes d’ aquells temps. Inclús quan, per tot arreu, el respecte i la consi¬ derado s’ imposen sobre les més avan?ades exposicions del pensament, encara,
entre ells—no m’ atrévese a dir: entre nosal-
tres —regnen aquelles normes persecutóries que si dins lo que s’ han donat en anomenar poblé, prenen un carácter religiós, dins lo que es creu ésser la nata de 1’ inteldectualitat pren el segell de quelcom de xeno¬
fobia.
Mil voltes, parlant de coses consemblants, davant 1’ aven? ideológic, vista la necessitat de 1’ imposició de les noves nor¬ mes, he fet una pregunta: De quin color polític seria Mallorca si navegués per si sola? Tot i contestant-me sempre a tó amb ma manera de pensar, he trobat també, gairebé sempre, un fons de repulsió a tot quan tira a rompre amb ?ó que ens lliga a la capital de la República. Analitzant la qüestió hi he trobat una manca, casi abso¬ luta, de coneixement de lo que es diu auto¬ nomía, conseqüéncia directa d’ una altra manca de propaganda acurada i equánime.
La unió absoluta ens ha empetitit, ens ha fet sempre esclaus. Ais ulls deis castellans havem estat sempre una colonia niés. Molt poques voltes, inclús, s’ és tengut en comp¬ re la nostra favorable situació geográfica. No havem estat més que aquells infeli?os ciutadans que habiten sobre un tro? de roca i que, els dies de mar avalotada, es mullen els peus. Qo, que és tan ridícul, vé a ésser Y imatge del concepte que, en general, s’ és tengut sempre de la provincia a Madrid, malgrat que, els provincians, sempre que a la capital acudiren, s’ emportassen les palmes de la victoria.

Contra el moviment nacionalista actual
s’ exponen una série de raons d’ una puerilitat infantívola, altament gracioses. Es recorda 1’ Espanya d’ or, la del descubriment de les Amériques, la de les monarquies esplendents de Caries V i Felip II, que 1’ ensenya espanyola cobricel'lá dos mons... Pero presenten els fets sense teñir en compte les causes, ?o que és sempre el
més interessant dins 1’ Historia. So-
lament la gent inculta s’ enlluerna amb lo superficial. I és que. a voltes, espanta desentranyar les qüestions per no trobar-hi dins la curva de llur desenrotllament, quel¬ com que estiga en contraposició amb el que hom sustenta. I els regnes de aquella épo¬ ca, precisament, servaven ben viu 1’ esperit i 1’ embranzida de segles enrera. Caminaven units per una déria pero ben lliures uns deis altres, aixís com lliures caminen
els cossos d’ un exércit vers la conquesta
d’ una posició determinada. D’ aquesta ma¬ nera aquella argumentació ve a redundar
en benefici de la nostra.
L’ ética, el perfil psicológic, la personalitat deis pobles no pot mai subjectar-se a un sol i determinat motilo. Mai podran

blé que canta; un poblé que lliure deis pro¬ blemes que enterboleixen 1’ esperit, o que es sent molt per damunt d’ aqueix matéixos problemes, sap oblidar-los per escampar ais quatre vents tota la polifonía del seu goig i de la seva llibertat, tota la riquesa
de s’ armonía interior, tot el tresor de 1’ eu¬
ritmia del seu esperit, per fer vibrar dins el cor deis qui volen escoltar-lo, tota la poesía que, gota a gota —com 1’ aigua amb 1’ ajuda del temps teixí la meravella de les
nostres coves —la Fe i 1’ Amor teixiren dins
1’ eloqüent solitud del cor immens de 1’ im-
mensa Catalunya. Entenc que mai poblé del món és estat
tant enaltit amb lo que, volguent ésser un despreci, ha vengut a ésser el perfil de la més viva personalitat.
Catalunya és ara gairebé lliure. Si he de llamentar que menin el seu carro triomfal
aquells que res feren per dur-lo a la victo¬ ria i que es vegin a segon terme els qui treballaren tota la vida per conseguir-ho, no per aixó he de deixar d’ exterioritzar, amb motiu del gloriós centenari, el meu goig intens peí triomf assolit pels meus
germans.

ésser iguals les necessitats i llurs remeis.

Es més: cree que aqueixa victoria ha de

Es més: Déu mateix, quan 1’ home, eupo- servir-nos d’ esperó per seguir la nostra

ruguit i orgullos, volgué al?ar la Babel que tasca dins el nostre terrer. Tasca també

el posás al marge d’ una nova inundació, continuada i sacrificada, mirant sempre la

per anublar 1’ esfor? comú, emprá sois un realitat del moment i ajustant-la a ella per

medi: la confusió de llengües. Alió espar- anar aixamplant els horitzons i perque, si

verá la multitud i la dividí en agrupacions no cullim els fruits nosaltres, puguin cu-

que s’ hostejaren, a?í i allá, al sopluig del llir-los els nostres filis.

mateix llenguatge. Sembla que, amb sa i El Senyor es feu carn i predicá la Veritat

nfaledicció, Déu signá la pauta a seguir. Pero els homes segueixen la tasca absorbent

en un humildíssim dialecte. Era la llavor del cristianisme que ara cobricel'lá 1’ Univers.

sense comprendre que un dia o altre ha de Déu no escullí, per a sa tasca, la llengua

fer-se de bellnou 1’esparverament al’entorn més extesa. Parlava amb el cor i aquest

de la nova Babel, cosa que ha d’ ésser sem¬ parla sois en la llengua nadiua. Quan el

pre més perjudicial que una desunificació feta conscientment i amb els esperits asse-

sentiment s’ expressa en llengua estranya ha de passar peí cisell de 1’ intel'ligéncia i,

renats.
La noble Catalunya sentí el pes i la res-

aleshores, el pensament perd tota s’ ingenuitat per vestir-se d’ un més o manco

ponsabilitat que, desde 1’ oda de N’ Ari¬ sonor pero fals artifici. No pot mai arri¬

bau, depositaren, en tasca conscient i infa¬ bar en tota s’ integritat a 1’ ánima del qui

tigable, dins els seus soles feconds, artistes i savis, poetes i oradors, genis de 1’ indús-

escolta; no pot, dones, donar els fruits que es persegueixen. L’ universalitat no s’ asso-

tria i del comer?, nobles i plebeus. Tots respongueren a 1’ unisón al gemec que llan?á el patrici vident. L’ esfor? individual

leix, precisament, per la llengua que s’ empra sino per la for?a de 1’ idea que s’ ex¬
presa.

ha bastit la torre inexpugnable que ara s’ aixeca impávida, més alta i brava com

Manuel Andreu Fontirroig.

més furienta és la tempesta que la vol

assotar. I tots respongueren perque senti-

ren sempre la necessitat del moment i tra- Mallorca a 1’ hora del
ballaren per aquell moment. Es a dir: vis-

queren al dia, ?o que és la gran solució per a els problemes moráis i materials deis
individus i de les col'lectivitats.

Centenari

Cent anys!... S’ escriu promte. Pero, quin fulgurant seguici de voluntáis i d’ in-
tel’ligéncies al servei de la pátria!... Espan¬ ta i amoixa, ensems, sa consideració. La
tenacitat catalana, fruit del ciar concepte de la propia válua i possibilitat, ha fet el miracle, si aixís pot anomenar-se la conse¬
qüéncia d’ un treball tan intens i conti-
nuat.
Aquí, a Mallorca, no és estat plenament
compresa la noblesa i elevació de mires
del moviment catalá. Tal volta li ha restat
admiradors la circunstáncia del color po¬
lític deis actuáis dirigents. Ultra aixó i men-
tres, per un costat, una selecte minoría és estat en contacte i ha viscut 1’ alta espiri-
tualitat catalana a través deis seus intel-
lectuals, una gran part deis mallorquins, més que copsar la subtilesa de la finalitat, ha sentit de molt aprop la for?a deis medis, a voltes un tant: violents, més per la idiosincrácia deis qui els posen en práctica que pels matéixos medis. Tal volta ha mancat una labor exponent de 1’ obra que és realitzava. Tal volta, també, aquest mateix nueli partidari del centralisme ho seria avui del catalanisme si hagués sentit de més aprop la labor absorbent de la capital.
Per altre part, per terres de Castella, he sentit una mena de caricatura del esperit catalá, amb la sola finalitat de ridiculizar¬
lo. Jo entenc, altrament, que 1’ enalteix i vull consignar-la: Un catalá, es diu, vol dir: un viatjant; dos catalans, una societat anó¬ nima; tres catalans, un orfeó.
Es a dir: Un viatjant: 1’ home qui sap deixar temporalment sa llar i sa pátria sois per escampar per tot arreu la riquesa de la segona i portar el benestar a la primera.
Dos catalans una societat anónima; dues voluntáis, dues intel'ligéncies que s’ uneixen, que unifiquen llur esfor? moral i ma¬ terial per assolir 1’ éxit més esplendorós, perque la potencialitat de llur sement crea¬ dora fulguri arreu peí món i enaltesca una volta més 1’ honorabilitat i la seriositat del llinatge catalá.
Tres catalans, un orfeó. Es a dir: un po¬

El primer centenari de la Renaixen?a
catalana s’ escau en unes circumstáncies
ben especiáis per Mallorca. Avui que la Constitució de la República reconeix el dret a les llibertats regionals, no es colombra
un gest d’ alliberació ni es senten bategar els anhels col'lectius. Bé és veritat que els greuges que hagin pogut inferir-se a les
dretes fan més difícil una solidaritat ma¬
llorquína, unió ocasional de partits de tot color que ací més que a Catalunya fóra indispensable per obtenir un mínim d’ auto¬ nomía. Pero no és de política del que voldríem escriure unes ratlles. Diguem de passada que la política per si sola apar més de cada dia insuficient per a resoldre els problemes actuáis, que són d’ una compli¬ cado creixent, sovint inabastable en llur
conjunt. Ni la política ni 1’ estatisme no poden assolir tanmateix una for?a o virtut, en el sentit italiá del mot, taumatúrgica, i d’ ací venen els seus moviments basculars,
un lent teixir i desteixir continuat.
La manca de consciencia mallorquína havem d’ atribui'r-la a que la dominació castellana ha pres a 1’ illa unes formes d’ assimilació menys violentes; a que el tempe-
rament insular —una mica flemátic —és més
refractari ais moviments passionals, i també a que han estat pocs els propagandistes que identificáis amb el sentir del poblé encarrilassin aquest mallorquinisme latent que hi ha al fons de cadascú.
La majoria de mallorquius no han viscut 1’ etapa literária precursora de la política.
Pensem un moment en F eficácia catalanit-
zadora que tengueren els Jocs Floráis, els Orfeons, el teatre d’ En Guimerá i de
N’ Iglésies i fins el barroer de Serafí Pita¬
rra. Les figures cabdals del Renaixement a
Mallorca com són En Costa i Llobera i En
Joan Alcover són conegudes tan fragmentáriament! D’ En Costa sabran que és 1’ au¬
tor de 1’ estrenu «El Pi de Formentor».
D’ En J. Alcover potser en sabran molts
qualque bocí de «La Serra» de memoria, pero pocs n’ hauran fru'it les conferencies

entorn de catalanisme literari que era el
que ell sentía amb més intensitat. Persones de cert intel’lectualisme desconeixen 1’ obra poética d’ En Maragall i d’ En Carner. No
ens meravelli dones que no anem a 1’ uní-
son amb Catalunya que ha viscut jornades de gloria i de combat des que Aribau llen?á
emotiva i vibrant ais quatre vents la «Oda a
la Pátria», la publicació de la qual enguany
es commemora.
Pero aquest quietisme o endarriment innegable no ha d’ ésser obstacle sino més tost esperó per insistir en que es concedeixi 1’ ensenyan?a a les escoles del nostre idioma i de 1’ historia de la Literatura cata¬ lana. Com també que es soPliciti la descentralització d’ aquells servéis que notablement podrien millorar-se.
I si tant gosássim demanar que s’ iniciassin degudament uns Estudis generáis ma¬ llorquins o baleárics, especie d’ Universitat lliure, que escorcollassin i metoditzassin els coneixements sobre les antigües civilitzacions a les nostres illes, cartografía medie¬ val, obres lul'lianes, etc. Pero comprenem les dificultáis de crear una institució permanent així si no fos patrocinada per les nostres corporacions.
Mentrestant no vulguem en quant depengui de nosaltres que Mallorca com a poblé dilueixi la seva personalitat dins un cosmo¬ politismo incolor de cocktail i charleston i que el turisme internacional la transformi en una mena de Tánger, que sois perduren els valors moráis i les obres de 1’ esperit humá. Encara, per sort, alió de més interés que podem mostrar al foraster no són bars i dancings, sino el paisatge apart, la Seu, la Llotja i els parís mallorquins, testimonis vius de la nostra historia. No creguem ni en la possibilitat d’ una castellanització de la nostra pagesia que serva intacte el patrimoni lingüístic. El castellá a Mallorca será sempre una cosa llibresca i super-posada, llengua auxiliar, digna de tot respecte, pero no producte ni ver instrument de cultura
autóctona.
Vulguem continuar i acréixer 1’ heretat, i pensem, pensin sobretot els més joves si no pesen els arguments sentimentals, que si s’ estronca la nostra literatura, aquest fet no serviría tan sois per engrandir la caste¬ llana o la francesa sino per a romandre sens vehicle de 1’ ánima, muts com a poblé, i per a convertir en ermás un jardí de les Hespérides.
Bartomeu Forteza.
DELS VELLS RENADCENTISTES
Fragments d’un
epistolari
Tal vegada no hi ha a Mallorca una collecció epistolar més vasta i de més interés per a la historia cultural d’ aquesta térra, que F aplec de cartes de literats i polítics, dirigides a Mn. Antoni M.a Alcover i guardades en F arxiu de 1’ obra del Diccionari.
Moltes vegades m’ han vinguttemptacions de publicar aquest epistolari, que ompliria alguns grossos volums i podría titular-se
Historia interna de cinquanta anys de cata¬ lanisme. Que n’ hi sortirien de coses! Que seria d’ instructiu! Pero, precisament per
massa instructiu, estic en dubte que siguí convenient de treure ’l a la publicitat, al-
menys íntegrament. Per altra part, és cosa que no corre pressa i hi ha temps de pen-
sar-hi.
Mentrestant será bo aprofitar les avinenteses de donar a conéixer algunes peces de les més inofensives (i no per aixó de les menys interessants) de la valuosa col’lecció que posseesc. Una d’ aqüestes avinenteses
m’ ofereix la Direcció del SÓLLER convidant-
me a col’laborar en la present commemoració del centenari de la Renaixen?a.
Mn. Alcover, conquistatde molt jove a la causa de la nostra llengua, comen?á ben aviat a estar en correspondencia amb emi-
nents renaixentistes. El seu mestre Tomás
Forteza el posá en relació amb els princi¬
páis literats residents a Mallorca i amb el
mallorquí insigne que havia establit a Bar¬ celona la seva residencia i el seu efica? mestratge: Marian Aguiló.
En 1883 (quan Mn. Alcover tenia vint-i-un any i era encara estudiant) entaulá corres¬ pondencia epistolar amb N’ Aguiló. Només tres cartes conservam del mestre dirigides al jove autor de les Contarelles. Reproduir aqüestes cartes en la commemoració de la

m -m DE L’AGRE DE LA TERRA ®*

Ressorgiment
Canta llengua de ma vida, canta llengua de ma llar, que ta veu ja redimida puga per sempre trobar
aquella aura volandera qui 1’ escampa i la s’ enduu,
del solc de la sementera
al cim on més el sol lluu.
Canta dolija i agombola F infantó colgat al bres:
cant de bres i cant d’ escola
no F oblida qui F ha aprés.
Canta ferma, convenpuda que el ceptre qui t’ engruná está espoltrit: — sa muda ja ningú F empelterá. —
I si per cas intentava
de F exili revent
aquell qui te feu esclava, canta ferma, canta-li
ta canijo, a ton usanza, amb accent de virio:
llambretjant com una llanQa a la punta del penó.
María Mayol.
Renaixen^a, em sembla prou oportú per la circumstáncia d’ ésser-ne En Marian Aguiló un deis patriarques, i el seu destinatari el més abrandat deis apóstols.
Vetací aqüestes tres cartes que transcrivim amb la mateixa ortografía original:
Diada de St. Pere de 1883.
Sr. D. Antoni M.a Alcover.
Estimat poeta y escelent patrici: Nostro benvolgut Forteza está ja a punt de partir y li encomán per V. una bona estreta de má... y millor una aferrada pes coll. Si hu troba massa franquesa per un qui encara no ’l coneix de vista, no me hagués enviat en aquelles vuyt planes de sa carta sa fotografía espiritual, tan plena de veritat y de bellesa. Congeniant tant en aficions es per demás fer un noviciat de compliments. A pesar de sajovenesame sembla que som coneguts antichs, y coica cosa més. Endolceix la vellesa, y fins crech que la matexa mort, la convicció de que romanen cors jovens que estimen i seguirán estimant lo mateix que un ha estimat tots sa vida. Deu ho fassa, que tot hi es ben mester. Me diuen que V. será un deis peregrins de Lourdes. Esper que s’ enginyará a la tor¬ nada per poder quedar 8 dies sisquera en sa casa de Barcelona, Caspe 75 pis 1, 1.a por¬ ta, en lo qual donará una vertadera alegría a son amich que ja frissa de veurel,
Mariano Aguiló.
Sr. D. Antoni Alcover. Manacor.
Barcelona 5 Setbre. de 1884.
Amich benvolgut: Com pens en V. me tench per un ingrat; pero com aquesta inculpació es tan negra, totd’ una que F he amollada se ’n vénen les escuses y disculpes a emblanquinarla y s’ arma un plet, que si tengués escrivans o
relators n’ hi donaría trasllat. Ara no hu
intentaré per la roncaría de la ploma y so¬ bre tot per la falta de temps.
Rebí sa última, ab molt d’ atrás, en una torre de St. Joan Despí ahont he passat bo¬ na part del mes d’ Agost y ahont quedá ab una gran paperada treta i copiada deis arxius de les parroquies vehines, que aviat tor¬
naré a cercar.
Si la memoria no ’m fal-leix, V. ’m dema¬ na uns gois de St. Jordi que creu que he publicat en el Can^oner gótich. Desgraciadament se equivoca: no he pogut trobar encara may Cobles antigües a est sant pa¬ iró de Catalunya, y donaría molt per trobarne, y molt més si fossen de Mallorca. ¿Hauria fet llegir de monja y V. ’m dema¬ na el gravat del sant que posí en lo Lib. de Cavayleria de R. Lull? Si axí fos, aquest com tot lo meu está a la seua disposició.
Ara’m recort quen lo derrer Certamen Católich se premiaren uns goigs llarchs de Sant Jordi composts per N’Artur Masriera que encara no s’ ha estampat que jo sápia.
Tench uns quants fulls més de dit Canijoner antich que no he tengut proporció per

enviar-li. Ara, per millor rebre el cólera que s’ acosta, estich imprimint la Danija de la
Mort.
La de D. M. Milá m’ ha posat com qui diu en capella, y per axó me sap més greu no haver pogut anar aquest estiu a Mallor¬ ca, com ne feya comptes, per donarli la estreta abracada que li envía de tot cor son
amich
Mariano Aguiló.
Sr. D. Antoni M.a Alcover, Pbre.
Barcelona 2 de Febrer de 1887.
Estimadíssim Capellá:
Ara que ’l truy de les enhoresbones se deu haver espassat li enviy la meua, tardana y casi estantissa, pero no menos coral que les més afectuoses que haja rebut.
Que bé s’ ha despedit de V. F any 1886, pujando a la dignitat altísima del Preverat! Que contení hauria estat de haverli ohit sa primera missa, y d’ esser un de tants que li besaren les mans sagrades!
Llargues estones lo vaig seguir ab el cor y el pensament aquells dies, trobantme al llit combatent un fort catarro bronquial, que encara no ha curat del tot. Quantes es¬ perances, que no tem il’lusories, vaig concebre peí seu esdevenidor en son doble ministeri de sacerdot y de poeta, que Deu vulga realisar y benehir en bé de sa nostra Roqueta!
La bona literatura en mans del sacerdot
es la gran esca per pescar ánimes peí Cel, ara mes necessaria que may. He tengut F alegría de conexer a un d’ aquests grans pescadors, el nostro P. Miquel Mir, de la Companyia de Jesús, ab qui parlí llargamen de V. Es mes bon patrici y millor ca¬ talanista de lo que era d’ esperar d’ un Académich tan eminent de la llengua oficial y d’ un Jesuíta, que no solen teñir apegos
locáis.
Quen poden fer de be els poetes ab lloba! Tant de bo quen Costa y Llobera torn aviat per seguir a la avanzada de aquesta host de
Deu.
Mon estimat Mossen Verdaguer segueix imperterrit per tan bona via, y prest tendrem corregit y aumentat el Somni de Sant Johan, que crech que li agradará molt ferm. Supós que rebé el Canigó y la Mirea que vaig enviar perque fessen a mans de V.
Voldria que saludás de part meua els dos simpatichs sacerdots que vatx veure en el Colegí manacorí de que ’m record sovint.
A son onde i familia tantes coses. Ma es¬
posa i filis lo saluden afectuosament. Si F Angelich surt mallorquinista, com voldria, ho deurá an el seu Jordi des Recó.
Adeu, estimadíssim, m’ encoman a les seues oracions, y li súplich que no per escriure-li poch crega que F estima manco son agrahidíssim amich que F abraca ab tot
son cor
Mariano Aguiló.
Per la transcripció i nota preliminar, Francesc de B. Moll.
Els Renaixentistes
La Catalunya integral, és a saber, els catalans peninsulars i insulars festejen enguany, amb festival brandeig de campanes i abundós escampament de murtra flairosa, el centenari de nostra Renaixemja literária, preparació magnífica de la Renaixemja po¬ lítica. Mallorca no podía mirar aquesta dada indiferent, perqué amb ella comemjá a ésser possible el retrobament i possessió de nostres esséncies racials, vergonyosament negades i calcigades durant alguns segles de inhumana persecució; segonament, perqué en aquell fet hi prengueren part ben activa una legió honrada i patrió¬ tica deis nostres escriptors, ofrenant, gene¬ rosos, els entusiasmes nobles i arborats de llurs esperits selectes i jovenívols. Es coneguda i admirada pels bons catalans F obra reconstructora d’ aquells grans patriéis Costa i Llobera, Joan Alcover, Pere d’ A. Penya, Ferrá, Obrador, Pons, i per no retreure-ne altre, el nostre pros Aguiló, Patriarca d' una llengua i una liceratura, ara renascudes. Tots ells s’ afanyaren, en lloable competéncia, en treure la llengua, ánima de nostra personalitát en el concert deis pobles, de F afronta en qué havia caiguda, per la indiferéncia deis seus filis ingrats, per la pressió róin deis seus naturals inimics, que valguts del poder, no es cansaven d’ endogalar-la i befar-la amb disposicions vexatóries, des del planell estepari, que s’ alija al mig de la península, per la

ignoráncia del nostre poblé, mantenguda i
fomentada de R. O. a les escoles i centres
d’ ensenyanca oficiáis. Grat sia a Déu, pero, que F impuls de deslliuran^a i dignificació de nostra llengua volgudíssima, iniciat de bonhora pels Renaixentistes, perdurá a través de totes les contrarietats, que un esperit foraster, eixorcament, aixecá contra ella, persecució qne culminava en temps de la incivil i anticristiana dictadura primo-
rriverista. Aleshores, unes liéis dictades per la baixa passió i peí fet diferencial de dues ra^es insolubles, consumaven el darrer insult contia nostra llengua, de irrenunciable peí nostre poblé, ja que no ha perdut la noció més elemental de la propia dignitat. Els Renaixentistes, pero, amb llurs afanys,
que mai agráírem abastament, havien preparat a la nostra llengua el recobrament del seu regne, de la que fou injustament desposseida. Cal, dones, que nosaltres, feels a la continuitat de F esforij, que ’ns imposa la justicia d’ una causa justa, que ’ns toca defensar ardidament, afermem amb nostra voluntat la perduramja d’ aquella direcció inicial. Cal que estimem la llengua deis Renaixentistes, per la raó poderosa que és la nostra, perqué és rica i armoniosa, i viva; perque els inimics F han ofesa treient-la de les escoles, per tal de que els filis de la térra no la coneguessen, i, en ésser grans, la mirassen com una cosa estranya. Així, els governs de Madrid de bonhora decan-
taven del costat deis infants la seva mare
i en lloc seu hi posaren una nodrissa, que en res les ateny, amb la comanda de complir els deures maternals. Hem d’ estimar nostra llengua, perque és una noble dama, ornada de títols grans i gloriosos que la
fan amable. I F havem d’ estimar honorant-
la, emprant-la sempre, bé en les relacions públiques com privades, perqué publicament i privada la desconeixen i viltenen
els seus inimics i molts de filis inconscients
i errívols de la casa paterna, on s’ hi estogen tants de plaers legítims per F esperit. I per aixó hem d’ estudiar-la, i cada dia conéixer-la millor llegint els nostres escrip¬ tors, dissortadament massa oblidats.
Així farem eficaijos els esforijos d’ aquells meritíssims Renaixentistes, al front deis quals la Pátria, agráida, posá la corona
d’ immortalitat.
Antoni Pons.
CAL DIVULGAR LA LLENGUA NOSTRA
Un document familiar
A tots els qui ens trobam al tombant definitiu de la vida, ens es plaent girar Vullada cap enrera. Per poc que jo ho faci, he de constatar que en la meva infantesa, la castellanització no era a Mallorca tan general com després fou. Els menestrals, els majordoms, escrivien llurs comptes i llurs correspondéncies en mallorquí, prova que F ensenyar d’ escriure únicament en castellá, no pot venir de gaire lluny.
Que ja d’ antic era corrent escriure en la llengua parlada, cosa és que está a la vista de tothom qui siguí afectat de guardar papers vells o de furgar arxius, particulars o públics. Com afirmatiu d’ aixó que dic,
m’ és avinent retreure avui un curios docu¬ ment de familia. Una lletra amorosa, dues
voltes secular, que té tot el carácter de F época en que fou escrita. Porta la data de 28 de Novembre de 1739, i va adre^ada a Antonina Sastre (la qui havia d’ ésser amb el temps ávia del meu avi patern). La cu¬ riosa missiva comen,a així: — «Senyora absoluda de mos sentits i poténcies, únic consol de mon plant. Posat estich en un mar de tristor...» I segueix ponderant el turment de F abséncia, acrescut amb la impossibilitat d’ expressar-lo degudament, fins que la llarga relació es clou amb aqües¬ tes paraules: «Duenya de ma voluntat, Antonina Sastre, donzella. El qui tos peus rendit adora, Pere Salvá per lo que manerás.» —Ve llavors la part rimada, les impres¬ cindibles gloses:
«Dau-me enteniment, Senyor,
modos i sabiduría
per contar la pena mia que vaig passant nit i dia
apartat de mon amor.»
I flueixen gloses fins a 15, totes de cinc versos, excepció feta de dues qui són de sis. Sense ésser aquelles cap model d’ enginy, (el signant s’ excusa dins una d’ elles de no esser glosador) són així-mateix prou co

rrectes quant a la forma. Heus-en ací al-
gunes com a mostra, preses ací i allá sense
afegir ni llevar res:
«Mon amor no mudaré
cara de rosa florida
tant com Déu me dará vida
ma voluntat mai t’ oblida
Tonina Sastre, mon bé.»
Antonina agraciada
tu em sembles sol resplendent
encara que tan ausent estás dins mon pensament
en lletres d’ or fi estampada.»
No debades el meu fervent enamorat de
la llengua pátria, el nostre Marian Aguiló, (que, siguí dit de pas, amb tra^a de insupe¬ rable Mestre va cerca en la pagesia la faisó de ses canqons) devingué propulsor del nostre renaixement literari. Eli, i F estol de poetes que vingué després, alguns deis quals com sap tothom han atés els cims de la immortalitat, mantingueren entre
nosaltres F escalfor de la Pátria dins un
cercle, si es vol, reduit; pero com tota cosa gran acaba per imposar-se, els filis d’ aque¬ lla generació qui a dita d’ En Joan Alcover no tenia «ni el mallorquí al cor ni el caste¬ llá ais llavis», són ja més comprensius amb alió que es miraven de reüll, i fins el poblé incult comenta a sentir desig de instruir se una mica en la propia llengua.
Divulguem-lo, per tant, el mallorquí de bona reí. Procurem que s’ ensenyi a les escoles i no perdem ocasió els qui bonament puguem, de fer-lo amable a tothom, exporgant amb tota cura el nostre parlar de paraules estranyes i de mots grollers.
Purificada i enaltida sia
Senyor, la noble llengua que ens heu dat. Sia el mot pie de grácia i d’ harmonía peí llogaret, la vila i la ciutat.
Maria-Antónia SalvA.
La Renaixen^a
L’ «Oda a la Pátria» de F Aribau, és la fita aurifica i augusta que ens marca, amb data gloriosa, el primer centenari de la renaixemja catalana. I, si bé aquell cant nostálgic, amarat de sentiment i lluminós de fe, s’ adelantá algún temps, isolat, a la plétora del patriotisme desvetllat, no hi ha dubte que és un acte de justicia el que es fa tributant-li els honors i les primícies de la gran festa nacional. L’ Aribau fou el sem¬ brador simbólic per excePléncia, i la llavor escampada per les seves mans germiná arreu de Catalunya: la sement, en el terrer verge, esclatá en belles flors i fruits sabo-
rosos.
El romanticisme artístic, devallat en bona hora de les terres nórdiques d’Escocia i d’ Alemanya, que entrá a Espanya per la porta gran de Catalunya i en el seu llindar hi feu una bella asséntada, encomaná, amb la seva escola, una de les revolucions espirituals més fondes que hagin traspassat mai els pobles, conmoguent-los de soca a
reí.
Aquell romanticisme, que en la seva for¬ ma artística i estética tengué un fons inconfusiblement arqueológic, despertá, en els esperits subtils i impressionables, l’amor al passat historie, ais monuments, festes, costums i tradicions, a tot alió, en fi, que representava quelcom de llinatge i executó ria familiar, reivindicant esplendorosament el sentiment de pátria, i desvetllant els ecos amortiguáis de la veu ancestral que s’ havia perduda per les timbes i valls de la serra-
lada exuberant.
Al principi sois la poesía tastá les primí¬ cies de la llengua recobrada. La prosa, em¬ prava encara el castellá, — imposat durant més d’ un segle de tenebra i d’ ignominia, — i si bé s’ anava esváint, s’ aguantava descrivint la corva amb la for<ja de F inércia.
Pero, aquell mateix sentit arqueológic i arqueologitzant del romanticisme, creá els folkloristes i filólegs —entre els quals s’elevá
com un estel brillant dins la volta el nostre
Marian Aguiló — , que amb tanta cura i afany, enlluernats per les resplandors insospitades, anaren recobrant, d’ entre la pols que la cobria i mot a mot, la llengua, i amb ella, F expressió viva de la pátria.
El procés historie de la renaixenga creixia paulatinament i precipitadament com el foc d’ una pira. La llengua engendrava genis com Mn. Verdaguer, Guimerá i Maragall,

12
-m

DE

SOLEER
LACRE DE LA

TERRA

Ais poetes correspon tota la gloria de la gesta: ells foren els que, amb la forga de 1’ esperit, reconstruiren la patria.
I, quan la bella parla s’ introduí a tots els
estaments i arreu s’ escampa a totes les i \_ rades catalanes, formant un cor de tots els esperits i una sola unitat compacta de tota la térra, sorgí, en el moment més propici i cabdal, el gran intelecte represen-
tatiu i plasmador de Prat de la Riba, que
amb má mestre i clara visió, sabé recollir
aquell estat latent i sentimental del seu poblé, descrigué 1’ ideari, i 1’ orienta pels v.. ins de la política i de triomf material.
Els llibres, revistes i diaris de parla ca¬ talana es multiplicaren, i ja no eren els
preclars vuitcentistes romántics els qui
recobraven la llengua amb els seus cants, era la llengua plenament recobrada la que s’aixecava en un sol clam, reclamant la
reivindicació material de la patria. El cicle resta clos amb la vinguda de la
República a Espanya i amb la concessió de
F estatut autonómic a la térra catalana.
Ara fa cent anys que el primer clam de la renaixenga s’ aixecava isolat a Catalunya. Els ecos no han deixat de repetir el clam,
portant-lo de timba a timba. Després de la centúria, grat sia a Déu, retruny arreu F himne del triomf i el cant de joia.
No es cregui que a Mallorca arribés
retrassat el moviment romántic. Casi al
jnateix temps que a Catalunya, en teníem aquí les priineres beslhims. Set anys des¬ prés del sant de F Aribau (1833), Quadrado, Aguiló i Montis, editaven «La Palma» (1840) setmanari precursor de la nostra renaixenga. Així és que, a l’ensems, Catalunya i Ma¬ llorca retrobaven la seva personalitat ben
definida i consemblantment uniforme.
Pero, el cant de F Aribau que a Catalu¬
nya havia de teñir tanta ressonáncia, no tengué a Mallorca, mitjangant «La Palma», uquell mateix esclat. Aquí fou més lent el despertar, degut sens dubte a que la llen¬ gua castellana, a pesar de la forta empenta centralista i centralitzant, no logra sino
entrar solament a les esferes oficiáis i ofi-
cioses. El poblé, en les seves relacions; no deixá mai de banda la seva parla vernacu¬
lar.
En quant a ideal renovador, Mallorca havia acteptat, sino amb joia amb indife¬ rencia que és més greu, la classificació ad¬
ministrativa (forma afrancesada) que la convertía en provincia, i aquest esperit de provincia subsistía aleshores materialment i moralment, aferrant tots els tentacles a la
Cort que concedía, com un do graciós, fins i tot el que era un dret. I, maigrat tot, i malhauradament, hi ha que convenir que F esperit provincia encara subsisteix entre
tres.
Per aixó, els esperits selectes, els homes que sentien F ideal renovador i creador a F ensems, es trobaren a Mallorca, sino
aillats, despreciáis o incompresos, i la seva lluita constant i contra el corrent general d’ opinió és tant de respectar i admirar quan més gran és F herencia que ens deixaren. I aquells homes, que a la seva casa pairal trobaren tants d’ entrebanes i decepcions en treien d’ aixó la confortació, no s’ acon¬ tentaren amb el clos reduit de F illa, i ex-
tengueren les seves activitats multiplicades per les terres continentals de Catalunya que els acollí, bracos oberts, i els honra i glorifica com mereixien.
Entre els nostres renaixentistes, ais quals tot ho devem, en sentit local i fins i tot ge¬ neral de la causa, hem de recordar els
noms gloriosos de Tomás Aguiló, Jeroni Rosselló, Josep María Quadrado', Josep LLfis Pons i Gallarza, Marian Aguiló, Pere d’ Alcántara Penya, Tomás Forteza, Miquel Victoria. Amer, Ramón Picó i Campamar, Mateu Obrador, Gabriel Maura, Bartomeu Ferrá i Guillem Forteza. I, quan la llengua estigué a la plena, tengué també Mallorca els seus genis, personificáis en les augustes figures literáries de Mn. Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover i Miquel deis Sants
Oliver, que per sempre més serán per a nosaltres els ídols deis afectes i de les
admiracions.
Pero, així com a Catalunya, quan la térra
estigué en saó, hi hagué un Prat de la Riba
que recollí F esperit nacional donant-li forga i personalitat, a Mallorca, en canvi,
des de la renaixenga engá, tots els polítics, salvant algunes poques i honroses excepcions, entre les quals mereix la cita En Liáis Martí, foren contraris a la nostra reivindicació, no sabem encara si per convicció lleial o per la conveniencia que els suposava i reportava la seva influencia a la
Cort.
I així está encara, desgraciadament, el

problema nostre, reduit en la seva espiritualitat a la marca intel’lectual i literária, divorciat de F ambient polític, sense el qual no és possible traduir-lo a la práctica doc¬ trinal, maigrat F ideari de la majoria de partits actuáis, que si se n’ omplen la boca en refusen els fets. Aquesta és la realitat.
En el mes de juliol de F any 1931, en el «Teatre Principal» de Palma, es reuní en assamblea la representació oficial i popular de T illa dé Mallorca i de la d’Eivissa, la
qual aprová un projecte d’ Estatut autonó¬ mic. Després, els partits que actualment i oficialment comanden la política actual, no sabem per qué, prengueren F acord de confeccionar-ne un altre, i en efecte, es reuniren al palau de la Diputació el mes de desembre passat —prest fará un any —i nomenaren una ponencia per a redactar-lo. D’ allavors engá, el silenci més absolut impera.
Hem de perdre les esperances? Aixó mai.
Comencem de bell nou la lluita sense de-
falliments i amb la mirada posada en el futur. Tenim F arma poderosa que ens ha d’ assegurar la victoria: la llengua, que com suara ha dit Unamuno, és la sang de F es¬ perit, i, amb aquesta sang hem de nodrir amb constáncia el cor de la pátria.
Elvir Sans.
Sempre més i... millor
En tots els bells indrets de Catalunya ha vibrat enguany F emoció patriótica amb elogis ais homes de la nostra Renaixenga. Ara Sóller i F esperit de la seva humaníssima valí de taronjals i hortes alga també la seva veu de festa. Es la més pura veu de les nostres contrades. Les muntanyes de la rodalia sabran, reforgar-la i engegar els crits de joia fins a les faldes de 1 Monseny. Allí F eco será escoltat i entes. Un pont, de proporcions gegantines, sobre la mar blava, enlajará, amb fervorosa abragada, els germans de F una i altra parí, en motiu d’ aquesta diada commemorativa del Renaixement de la Raga. I cantará el poeta en la
Revedla:
«Alceu els ulls al mur que ara ens separa: s’ acosta el dia que serem tots uns...»
I tanmateix nosaltres ens associam a la
festa amb llágrimes ais ulls, llaments ais llavis i inquietuds al cor. Es amb esforg que ens hi unim i ho volem dir perque és hora de parlar ciar i catalá i perque de veres ens devem a la nostra total Renaixenga. No és menys patriótic qui s’ avergonyeix de les tares del Poblé que estima, en F interés de
millor servir la causa del mateix Poblé.
Maigrat F ufanos reforg que han donat a la Renaixenga catalana alguns mallorquins isolats, patriarques de les nostres lletres, i el no gens descuidable esforg que han
continuat brillantment els benemérits de
«La Nostra Terra», la vida mallorquína no ha estat incorporada encara a la corrent renaixentista. A Mallorca la Renaixenga (reconeixem algunes excepcions) és un re¬ cord, més que un esforg. Es més un desig que una realitat. Es un sonet abans que una
acció ciutadana. La timidesa ha caracterizat tota F obra
deis nostres patriotes. Han escollit la quie¬ tud burgesa ais aires marcials d’ una revolució. Revolució que precisa tant més, quant de cada dia és major F ensopiment i colonització. Precisament aquesta actitud ha momificat, a Mallorca, F esperit de la Renaixenga. I no són aquests els nostres desitjos, ni els nostres deures. Davant el camp il'limitat de possibilitats que darrerament ens han posat a F abast de la má, aixó és majorment inexplicable.
Tot moviment que atany a F ánima d’ un poblé, precisa sia encarrilat en totes les manifestacions de la seva vida, i en cap manera pot descuidar F acció de la propa¬ ganda que és neeessari sia menada principalíssimament dintre F arena política. No parí del sentit petjoratiu de la política elec¬ toral, sino dintre F ordre elevat d’aquest mot. Voler servir la Renaixenga descuidant aquest aspecte és un contrasentit. Dones, ademés de gaudir beatíficament les nostres coses, ens importa el deure de fer-les re-
viure.
I no em digueu que avui certs polítics
tracten d’ infiltrar el sentiment de Pátria
ais seus respectáis Partits. Sois parcialment
és aixó veritat. I encara no están mancats
els al'ludits d’ aquella timidesa que blasmem. Es sota má i a les fosques que porten la seva actuació. Quan el que precisa és subvertir els termes: que el secundari d’ avui passi a principal.

Són les causes que deixem entreveure en les anteriors radies que ens entristeixen i ens inquieten. I no ens cansarem de dir ais fervorosos que cal redregar els camins seguits amb la mateixa fe deis apóstols i l’empenta deis guerrers.
A nosaltres, els joves que, al despertar a la vida ciutadana, i estendre la vista més enllá de les mars, havem conscientment preferit a F ideal espanyol i encara ibéric, F ideal d’ una cultura occitana, com a més
natural i acostada a Europa; i que havem respost a la crida deis joves de Valencia, Catalunya estricta, Provenga, Llenguadoc, Lemosin, Gascung i Auvérnia de fede¬ rar-nos per tal de procurar la mutua estima i coneixenga, i arborar F ensenya de F ideal polític d’ una Federació Occitana en la qual cada poblé occitá s’ hi sentí lliure i solidaritzat ensems amb tots els altres, amb
lligams de germanor auténtica, (superant així els localismes que mantés vegades ha¬ vem vist apuntar), a nosaltres ens causa gran angoixa i ens desperta inquietuds fon-
des la nostra inexistencia com a Poblé cons-
cient.
I és més de doldre aquest estat de coses, quan és de cada dia major el nombre de cors on nia el sentiment nacional, patriotes, isolats, desarticulats, que esperen F acoblement adeqüat, i són més i de major am¬ piada i espontaneitat els esclats d’ entu¬
siasme del Poblé davant les manifestacions
de la nostra personalitat. Em vull referir ais éxits obtinguts per la Delegada de F Associació Protectora de F Enseyanga Catala¬
na i les exhibicions i concursos de les nos-
tres dances i vestits a F antiga usanga. Que aquest any del Centenari de la Re¬
naixenga Catalana, ens faci meditar la rea¬ litat present, i sia F inici del nostre total renáixer. Al menys aquest sia el nostre propósit. Si ni aixó féssim, caldria dir que és morbos i adhuc falg el cuite que meres-
cudament devem donar —i donam —a la
Renaixenga Catalana en F any del seu pri¬
mer Centenari.
Joan Sanxo.
Renáixer
Tornar ésser el que érem un temps sen¬ se allunyar-nos de F Europa d’avui ni la
de demá.
Esser mallorquins, ben mallorquins i com a mallorquins, ben catalans.
Enlairar la nostra térra política i culturalment fins on calgui per a recobrar la seva plena personalitat. Per aconseguir ho tot el seny, tota la voluntat, tota la fermesa, sense patriotismes hipócrits.
Esperangar en nosaltres mateixos i no desesperangar del món.
Estimar Mallorca amb totes les forces i
ésser per damunt tot mallorquins i ben ma¬ llorquins!
Renáixer! Retornar a la nostra vida
casi completament oblidada i fins i tot inconeguda.
No renegar de la nostra pátria, sois per no meréixer F aprobi de F egregi poeta.
No cridar ni aixoplugar homes qui prediquin o propaguin odis contra les reivindicacions de la pátria nostra i de les germanes pátries. ¡Esser mallorquinistes cons-
cients!
Esforcem-nos-hi. Sense partidismes. Sen¬
se sectarismes. Posant de banda les incom-
patibilitats de carácter i les diferéncies po¬ li tiques.
Fer una solidaritat mallorquína per des¬
pertar.
Be ho paga; just per desensopir-nos d’ aquesta vergonyosa immobilitat letárgica. Per recuperar la nostra ánima, tots els sa-
crificis.
Patriotes, vers patriotes, abans que po¬ lítics. Ens apenen aquells mallorquinistes, regionalistes, autonomistes, republicans estatutistes que són més adietes a la propia política que a la política de la pátria.
Esclaus deis de fora; mentres, Mallorca resta oblidada en aquesta hora gloriosament histórica per Catalunya.
Esser mallorquins conscients abans que polítics, o ésser polítics mallorquinistes amb
consciéncia nacionalista tot en una pega. Provincians tota la vida? Jamai. Cal fo¬
mentar altres nobles ambicions per no
conformar-se amb la minsa aspiració de pi-
dolar.
Es dolorós veure com el nostre renaixa
ment polític encara está per comengar, maigrat haver portat a la literatura de la renaixenga catalana tan espléndida mostra.
No reneguem de la nostra mallorquinitat perqué sang catalana ens bull a les venes, i Voltem, empesos per fervor, a F entorn del

gran catalá de Mallorca, F universal Barba-
florida.
No ens manquen camins oberts ni exemples a seguir.
En F hora del centenari de la Renaixenga
catalana, mallorquins! cantem plegats ais germans de raga:
«I avui, al crit de festa que agermana per tot la gran familia catalana, sa veu Mallorca vol mesclar també...»
M. M. Serra i Pastor.
La colTaboració
anónima
Si la victoria mai arriba sense els morts
es induptablement un deis caires mes justs i
agradívols de la present celebració del pri¬
mer centenari de la nostra Reneixenga la
veu unánime d’ agra'iment que s’ aixeca de totes les terres catalanes envers la minoría selecte que comengá a bastir la nova construcció nacional damunt de sentiments mai esveits del tot, perque eren i són precisa¬ ment els que donen la seva unitat a l’ánima del nostre poblé. Pot ser aquella minoría de noms preclars que avui recordem amorosament no tingués sempre una plena consciéncia de la seva missió, pero de fet, com sempre passa, ella és la que represen¬ ta legítimament la nació davant F historia.
Ara, que aquesta justicia elemental que
retem ais morts no ens ha d’ estorbar per a
veure que mentre les minories dirigents anteriors a la que Jlengá el crit de ressorgiment es removia presonera dins F estretor d’ una hora política nefasta, la pagesia, on gairebé no arribava al ventitjol de la cultu¬ ra, feia innocu F assimilisme castellá servant els costums antics venerant profundament la tradició, i sobretot guardant amb tota cura i amorosament la llengua que ha¬ via de fer que fos possible la benhauranga que avui celebrem.
Per aixó cree que és escaient a les festes centenáries associar ais noms gloriosos que omplen suara les publicacions nostrades
el record deis anónims col'laboradors que
foren feels a F agre de la térra en el temps felló de la dissort, i en F época prometedora que iPluminá F albada del ressorgiment. Sense aquesta anónima col'laboració no fóra estat possible la Renaixenga. La mino¬ ría intel'lectual que sentía la buidor déla propia vida trescava camins esgarriats i quan volgué evadir-se del present xorc que anhiquilava els seus esforgos no tingué altre remei que girar-se cap a la térra i a la llen¬ gua oblidades petjant les muntanyes i les planes catalanes donant en les seves obres nova saboria ais mots terrals en mala
hora desapresos, i posant en el lloc d’ ho¬ nor que li pertocava la llengua deis avis; portant una transfusió de F impuls espiri¬ tual llur a les paraules que la pagesia parlava, fins al punt que els mots usuals en la seva boca de poetes inspirats semblaven mots acabats de plasmar. Aixó pogué succeir perque venturosament la parla que féu el miracle que avui celebrem, vivia es¬ pléndida dins la pagesia mallorquína, i sens dubte aquesta és F aportació més important de Mallorca a la renaixenga cata¬ lana: F incorporació de la llengua viva al
catalá literari.
Tinguem, dones, avui una memoria peí conrador humil, peí pastor que dormía sota un enteixinat d’ estels, pels menestrals de les viletes ignorades, per F ávia que arrán del foc descapdellava un enfilai de
rondalles davant els ulls estorats de la ni-
gaga nova, peí mariner que encara xop del serení de la nit saludava la venguda del
nou dia amb mots d’ amor i de germanor
que retrunyien enllá la mar, per tota la té¬ rra catalana, lluminosos i esplendents, com els mateixos raigs del sol que sorgint de la mar anaven a iPluminar tots els recons de
la pátria. Tinguem una recordanga per la
munió anónima que amb una fidelitat mag¬ nífica, guardá gelosament el tresor que més tard havia de permétre ais savis i ais poetes retornar a F única déu d’ aigua viva que po¬
día assaciaral nostre poblé. Fem memoria,
a n’ aquesta hora solemnial deis desconeguts que mostraren el camí del recobra-
ment de la personalitat nacional perduda,
amb el mateix gest humil amb que senyalen al caminant esgarriat el vell camí enes-
prat que travessant la boscúria, plena de silencis temerosos, mena al cim des d’ on s’ albiren la dilatades terres de la pátria
única i nostra.
Es un deure de F hora present.
Josep Sureda i Blanes.

£ <£ «á*

ECOS REGIONALES

Crónica Balear • tra la prohibición del embarque de cer' dos, lo cual le sorprende, pues hasta la fecha no se ha pensado en prohibir ni

Mallorca
El penúltimo domingo, en el «Salón Mallorca», nuestro compañero en la prensa y distinguido poeta Manuel Andreu Fontirroig levó a un grupo de ami¬
gos una nueva obra que ha terminado y que pasará a enriquecer nuestro teatro
regional. Se trata de una comedia, escrita en
verso mallorquín, que se desarrolla en el ambiente de nuestra payesia.
«A la llum deis estels», (este es el títu¬
lo de la nueva obra) obtuvo una franca acogida entre los que escucharon su lee tura, recibiendo su autor muchos pláce¬ mes, augurándole los reunidos un éxito cuando se estrene la comedia, en la pró¬ xima temporada de teatro regional, que, como los años anteriores, se celebrará
en el Salón Mallorca.

siquiera restringir dicha exportación. Es de lamentar, añadió el Sr. Manent,
que se propalen tales infundios, cuando
no se ha tratado de este asunto.
En la Oficina de Información del Fo¬
mento de Turismo, Paseo del Borne
3.640 se han suministrado durante el mes
de Octubre las siguientes ¡informaciones, a viva voz y por teléfono) de todas cla¬ ses referentes a Mallorca, península y extranjero, itinerarios de diversos sitios,
excursiones en automóviles autocars,
combinadas en tren, pedestres, etc. Españoles 2.327, Ingleses 1 515, Ale¬
manes 1.356, Franceses 1.846, Norteame¬ ricanos, 582, Suecos 11, Noruegos 4, Dane¬ ses 8, Sudamericanos 21, Holandeses 14, Belgas 13, Italianos 55, Suizos 67, Hún¬ garos 12, Checoeslovacos 4, Polacos 13, Rusos 1, Rumanos 6, Javaneses 4, Grie¬

Una comisión de pescadores ha visi¬ tado al Presidente de la Diputación, don Francisco Juliá, rogándole que ges¬ tionara cerca del ministro de Obras Pú¬ blicas la construcción de un vara¬

gos 1, Turcos 4, Chinos 1. Total: 7.875. Han llegado durante el mes de Octu¬
bre 15 buques de crucero con 2.832 pasa¬ jeros, recibiendo folletos de España y
Mallorca.

dero en Cala Pi y un puerto de refugio

en el islote de la Porrosa, contestándoles
que al tomar posesión el actual ministro de su cargo, entre otros asuntos que le
recomendó, figuran los pedidos por los referidos pescadores, habiendo prometi¬ do el señor Guerra del Río complacerle.

Por fin, después de largos años de espe¬ ra, pudo obtener el Ayuntamiento de Cam¬ pos del Puerto la debida autorización de Obras Públicas para arreglar a sus ex¬ pensas el trozo de carretera que diame
tralmente atraviesa la villa desde el co¬

mienzo de la calle Nueva hasta el extre¬

El sábado último por la mañana, en el
vapor correo de Barcelona, llegó a Pal
ma el nuevo Presidente de la Audiencia

mo de la de Santanyí. Con la apisonadora prestada por Obras
Públicas se ha trabajado con interés en

el arreglo de tan importante vi a, que está ya a punto de terminar.
Organizado por el Ayuntamiento, ha
comenzado a funcionar la semi-colonia escolar establecida en el edificio llama¬ do de la Cuarentena, al lado del mar. Los niños salen en autobuses a las ocho dé la mañana, regresando a las seis de la
arde.
Sabemos que, en la última reunión ce¬ lebrada por el partido Republicano de Centro, se acordó hacer una modifica¬ ción en su candidatura para las eleccio nes a Diputados a Cortes. En lugar de D. Juan March Servera, se presentará su padre, don Juan March Ordinas.
Ello hace desvanecer el rumor que
circulaba de que don Juan March Ordi ñas se presentaba, además de su hijo, para sacar seis diputados.
Ibiza
Este año la exportación del ganado de
cerda no se hace con la intensidad de otros
años, debido a que el número de cabezas e3 muy inferior a causa de las epidemias que diezmaron las piaras.
Persona que puede estar bien entera da nos ha dicho que la ley de Reforma Agraria aprobada por las Constituyen¬
tes no afecta en lo más mínimo a estas is¬
las por no haber en Ibiza fincas de la ex¬ tensión fijada para poder ser expropia
das.
Peden estar, pues, tranquilos los pro¬ pietarios.

Dícese que en los Juegos Florales que,
organizados por el Ateneo de Ibiza, han
de celebrarse el próximo día 15 en dicha ciudad, don Francisco Seguí Solivellas, ha conseguido el premio extraordinario ofrecido por el Gobernador Civil de la
provincia, otorgado a su composición «La Sirena», y que igualmente han sido premiadas las poesías que llevan por
lemas «Amor» y «Patria», la primera con el premio del Prelado y la otra con el primer accésit, de las cuales es autor nuestro compañero de profesión don Guillermo Sureda de Arma?.
WjA ÜSIOII
Se pone en conocimiento de los señores socios que ha adquirido esta Sociedad el
billete n.° 10 567 del sorteo déla Lotería
Nacional de 22 de Diciembre próximo, y se les avisa que pueden recoger su participa¬ ción respectiva hasta el dia diez del citado mes, inclusivo,
Sóller 8 Noviembre de 1933.—Ei Presiden¬
te, Eugenio Losada..
f'i sr c a
Másdel5°|0 puede producirle finca que vendo en Son Alegre, la Ribera de Mallorca, a 2 Km. de Palma donde están emplazados los grandes hoteles «Mediterráneo», «Victo¬ ria», «Royal» Reúne todas comodida ier, para¬ das tranvía y autobús a la puerta, sitio único de creciente porvenir, muy saludable, orien¬ tado a Poniente, vista incomparable, esplén¬ dida bajada al mar y extensa playa, pinar
y jardín, —34 000 duros. — Trato "direct .—
Maiondra, - 78, Jaime II — Palma,

Territorial de esta provincia, don Ceci¬

lio García Morales.

En la misma mañana tomó posesión de

su nuevo cargo, habiéndose formado el Tribunal pleno y con asistencia de los

.PRODUCTOS DE LEVANTE

Ilustres Colegios de Notarios, Abogados y Procuradores y Jueces de Primera instancia y municipales, así como tam bién los Secretarios y Abogados del Es¬
tado.
Le dió la posesión el Presidente de Sala, y hasta entonces Presidente inte¬ rinó de la Audiencia, don Francisco Bo¬

Mandarinas, Naranjas y Limones, corrientes y vernas
OARDER Y PLANAS

nillo.

San Cristóbal, N.18 CARCAGENTE (España)

En la anterior semana se inauguró, en
el salón pequeño de las Galerías Costa, la anunciada Exposición de xilografías del joven artista Manuel Pujol.
Asistieron al acto muchos artistas y
aficionados.
Manuel Pujol presenta 32 xilografías,
entre ellas varias a medias tintas y a co¬
lores. Buen número ya han sido adqui¬
ridas.
La Exposición resulta interesante, ha¬ biendo merecido elogios de los que la
han visitado.
El primer te de la serie invernal, orga¬ nizado por el Círculo Mallorquín, cons¬ tituyó un verdadero acontecimiento.
En sus salones se congregó lo mejor de la sociedad, palmesana, entre la que hubo nutridísima representación de dis tinguidos elementos de la colonia extran¬
jera. Los salones del Círculo resultaron,
puede decirse, insuficientes para la con¬ currencia, que llenaba totalmente la Sala
de Fiestas.
La gente joven se entregó a la danza,
durando la fiesta hasta las diez de la no¬
che.
Días pasados se celebró el Consejo de Guerra para ver y fallar la causa segui¬
da contra cinco norteamericanos acusa¬
dos de agresión a la fuerza de la Guardia
civil en la terraza del Hotel Mediterrᬠneo, dictándose luego sentencia absolu¬ toria. Pero se formularon dos votos par¬ ticulares de dos vocales del Consejo.
Después eHiscal militar recurrió dicha sentencia ante la autoridad judicial de¬
sintiendo de dicha sentencia y a su vez
ha interpuesto recurso de apelación ante la sala sexta del tribunal supremo. En consecuencia, dicha sentencia no ha sido firme y el sumario se ha remitido al tri¬ bunal supremo para que dé resolución
definitiva.
Manifestó el señor Gobernador, que periódicamente recibe telegramas de los Alcaldes de los pueblos de protesta con-

Telegramas: COLMENA

Teléfono N.° 46

MARQUE LA RUCHE

F»rix courant saris engagement, expedition ©n Novembre franco sur wagón espagnol Carbére

ORANQES BLONDES

En vrac (wagón de 5.000 kilos)

Extra de pied de Montagne.

.

.

.

Ptas. 24 les 100 kilos

»

»

»

papillotées

.

.

.

>

27 »

»

» supérieures de pied de Montagne, papillotées, marque LA RUCHE 31 *

»

EN CAISSES (wagón de 10.000 kilos).

Facón anglaise poids 50 kilos environ

La V2 caisse de 240 fruits .

La » La »

» de .300 »

» de 360 »

.

.

.

Assorties á Ptas. 16

La <

» „ de 504 »

Supérieures Marque LA RUCHE .

•

•

.

17’50

En Cageots Standard, Environ 25 kilos brut pour net (wagón de 10.000 kilos).

Non papillotées .

.

.

.

.

.

.

27 les 100 kilos

Papillotées .

.

.

.

.

.

>

31

Marque LA RUCHE .

.

.

.

.

.

.

»

34

»

Cadeneras sans pépins, Washington, au mieux.

MANDARINES

Extra douces 1er. choix

.

.

.

Ptas. 38 Ies 100 kilos

Papillotées , Marque LA RUCHE

.

.

»

»

42

»

46 i

»

En cagettes de 10 kilos brut pour net.

Papillotées, calibrées assorties.

Ptas. 47 les 100 kilos

Via Hendaye, majoration de 1 peseta aux 100 kilos.

IDIOTA: Toutes sortes d’ emballages seront faites á la demande du Client. Nous recommandons á tous nos clients, détaillants-grossistes notre marque LA RUCHE, de fruits choisis parmis Ies meilleurs jardins de Carcagente. Ne pas oublier, que 1’ orange de Carcagente, réunit toujours ses trois meiileures qualités: Bonté, Beauté,
Conservation.
Le fruit cette année est superbe, de fine peau, sera súrement tres apprécié.
Dévoués á vos ordres.
Darder y F>lana&.

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, méme lorsque leur prix est établi en gare d’ arrivée, et sont
payables datas Carcagente. Si pour renseignements détavorables ou cas de forcé majeure nous ne pouvons livrer dans les délais et conditions convenus,
notre responsabilité sera entiérement dégagée. En cas de contestations le Tribunal de Perpignan sera seul compétent.

14

SOLLER

En la Asociación Católica de
Padres de Familia
El pasado domingo, a las once de la ma¬ ñana, tuvo logar el acto qoe anunciamos en nuestro número anterior, organizado por ia A. C. de P, F. de Sóller, en honor d*1 Sr, Secretario General de la Confede¬
ración Española de estas asociaciones, señor Torre de Roda. Por su mayor cabida, utilizóse el local que ha de ocupar la es¬ cuela que, fundada por la Asociación, fun clonará en los bajos de Ca ’n Cremat, ca¬ lle de la Romaguera.
A la hora anunciada llegó el Sr. Torre Qt: Roda, acompañado de D. José Ramis de Ayreflor, D. Jorge Dezcallar Montis, don Juan Nadal Guasp, D. Pedro More!! Fortuny y D. Mariano Ramis de Ayreflor, pre¬ sidente y directivos de la Asociación de
Palma.
Los visitantes fueron cordialmente reci¬
bidos por ios directivos y miembros de la Asociación local y numerosos simpatizan¬ tes. Los recién llegados recorrieron las dependencias de dicho local, que merecie¬ ron de ellos franco elogio, y seguidamente tomaron asiento en ia mesa presidencial D. José M.a Torre de Roda; el Sr. CuraPárroco, D. Rafael Sitjar; los acompañan¬ tes del Sr. Secretario Genera!, y varios
directivos sollerenses.
Abierto el acto, D. Migue! Arbona OHver hizo la presentación del Sr. Torre de Roda en términos muy breves, para no restar tiempo ai Sr. Secretario General, el cual, dijo, por la elevada misión y la experiencia que le proporciona el cargo que ocupa, puede darnos muy provechosas enseñanzas, tanto por lo que respecta al espíritu de las Asociaciones de Padres de Familia como por lo que atañe a la realiza¬ ción de sus fines y a su organización.
Terminó el Sr. Arbona manifestando su
agradecimiento a los visitantes en nombre de ia Asociación local, y en particular al Sr. Torre de Roda por el esfuerzo y el sa¬ crificio que para él representaba ei venir a dirigirles la palabra.
Ssguidamente'se ievantó el señor Torre
de Roda.
Queridos amigos, empezó diciendo, me permito hablaros asi, en tono de amistad, por estar todos íntimamente unidos en un
ideal: el de la Familia Cristiana.
Este es el primer contacto que tengo con los padres de familia católicos de Ma¬ llorca, lo que me produce una gran satis¬
facción.
*.gradeció luego la atención y cortesía de que había sido objeto, dedicando un sa- ' ludo al Presidente de Padres de Familia de Palma y a la Asociación de Sóller.
Entrando de lleno en su conferencia, di¬ jo: Vengo a hablaros, en síntesis, de la Asociación de Padres de Familia y expli¬ caros las normas y finalidades que propug¬ na la Asociación. Pido a Dios que al salir de aquí lo hagáis con el firme propósito de poner todo vuestro esfuerzo a dar vida plena a la Asociación de Padres de familia de Sóller. *
El motivo primordial que es el gérmen de ia Asociación, es el ideal de la Familia Cristiana y la educación propia, íntegra del padre de familia.
Mucho se ha hablado, poéticamente, de este ideal de la familia cristiana, pero aho¬ ra yp se ha de trabajar para defenderlo,
con el fin de realizar una obra trascenden¬ te. o sea la realización de actos en defen sa de la familia, pues ésta se ve atacada
por una serie de disposiciones o leyes sec¬ tarias con el fin de quitar todos aquellos derechos propios de los padres de familia.
Hornos de trabajar pidiendo a los Go¬
biernos que se implanten leyes justas en favor de las familias cristianas, que se im plante el salario familiar, que se extirpe la pornografía, etc., etc., pues será inútil que se forme a los niños cristianamente si luego caen bajo esos papeluchos que les
desmoralizan.
el campo de la enseñanza es donde hay mucho que trabajar, explicando detcrrd “üante los derechos de los padres en ia educación de sus hijos y tratando de la educación de éstos desde que vienen al
mundo.
Sólo los padres y no el Estado, tienen derecho sobre sus hijos; y ya Clemenceau

decía que si los hijos correspondieran al Estado éste no podría ser un buen padre con tantos hijos.
Dijo luego el orador que en todo el mundo está implantada la enseñanza libre, cosa que en España se niega, al igual que la libertad de conciencia, que también se niega rotundamente.
Exhorta a todos a trabajar por la escuela
católica.
Trata luego del reparto proporcional escolar impuesto por tratados internaciona¬ les, sistema equitativo es España—añade
—donde con el dinero de los católicos se
quiere ir contra sus propias creencias, lo que no deja de ser un escarnio, cuando es público qae en Marruecos se subvencio¬ nan escaelas confesionales, pero porqae no
son católicas.
Ese daño actual hay qae remediarlo creando escuelas católicas y las hemos de crear con esplendidez.
Una de las cosas de que hay que pre¬ ocuparse mucho, es el ambiente en que se
desarrolla el niño en la escuela. Refiriéndose a la creación de escuelas
católicas, dice que es preciso tener gran experiencia, y lo mejor para ello es un Círculo de Estudios para estas cuestiones; y tened presente— añadió — que esa em¬ presa no puede hacerse sin espíritu de sacrificio y sin obstáculos: el adversario será vencido porque ha mentido; nosotros venceremos porque vamos con ia verdad en los labios y en el corazón, Sólo nos fal¬ ta para lograr nuestro deseo vencer nues¬ tra apatía y nuestra indiferencia, poniéndo¬ lo todo al servicio de la Religión.
Termina su conferencia el señor Torre
de Roda leyendo una poesía de un autor sollerense, con la cual establece un símil entre los naranjos entrelazados del valle de
Sóller con la unión délos Padres de Fami¬ lias Católicos.
Los aplausos con que en distintos mo¬
mentos de la conferencia mostró el audi¬
torio su adhesión al pensamiento del diser¬ tante, se repitieron al final en una calurosa y prolongada ovación.
Luego se estableció una conversación entre el orador, los demás visitantes y los directivos sollerenses, en la que participa¬ ron otros de los componentes del auditorio,
en el transcurso déla cual se comentaron
los trabajos realizados y los demás que se
derivan de los fines sociales.
Se hizo especial mención del Centro de Estudios qae se está organizando; el señor
Cura-Párroco dió cuenta de cómo funciona
ya la sección religiosa a base de conferen¬ cias apologéticas, a las que asiste un nu trido grupo de jóvenes entusiastas.
Los visitantes animaron a los sollerenses
para que con empeño persistan en sa labor
social, con entusiasmo constante. Seguida¬
mente dlóse por terminada la reanión.
Luego el Sr. Torre de Roda y sus acom¬
pañantes, con varios directivos de la A. C. de P. de F. local, visitaron en su re¬ sidencia de Sóller al Ecxmo. e limo, señor
Obispo de Huesca, P. Mateo Coiom.
Terminada dicha visita, se trasládaron al Puerto y comieron en el «Hotel Marisol». Por la tarde regresaron los visitantes a
Palma, haciendo el viaje por Deyá y Vall-
demosa.
«...Hay algo peor que un ré¬ gimen se pierda, y es que ese régimen caiga envilecido en la
Historia, manchado con LODO,
LÁGRIMAS Y SANGRE.»
(MARTÍNEZ BARRIOS en su
discurso de la sesión de cortes
del 23 Febrero 1933 con motivo
de la represión de Casas Viejas).
Verdadera ganga
Piano nuevo y piano de ocasión. Informar, D. Antonio Rotger—Real, 32. Sóller
LA NACION
Se vende al precio de 10 cénts. en la
Librería Marqués, San Bartolomé, 17.

COALICION CENTRO - DERECHA
La Coalición electoral «Centro-Derecha» pone en cono¬
cimiento de sus partidarios y simpatizantes, que tiene abierta una oficina electoral para informar de todas las dudas y datos que se pidan ante las próximas elecciones a Diputados
a Cortes. Esta oficina estará abierta en el local de «Unión de
Derechas», Pablo Iglesias, n.° 8, todos los días laborables de 8 a 10 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, y los días
festivos durante todo el día.

COMISION Y EXPORTACION „
s i g ESPECIALIDAD EN NARANJAS Y MANDARINAS
FRUTOS —PRIMERIZOS —LEGUMBRES EMBALAJES ESMERADOS

Cristóbal Colom |

■van

«ü

ARGEL - Rué de Suez 3 (detrás del nuevo mercado)

i

Patatas comestibles y para sembrar, de todas ciases

m Dirección Telegráfica: MOLOC-ARGEL Teléfono:
sm

CRESPONES Y CRÉPE-SATlN
seda artificial

clase superior y otros artículos fantasía, así como géneros de algodón; por liquidación de existencias, : : : se venden a precios reducidos. : : :

B. FRONTERA PIZÁ y C.a
s. en o.

Calle Quadrado n.° 8
SÓLLER.

Vida Religiosa
La Vigilia pro Difuntos que celebró la sección local de Adoradores Nocturnos, con asistencia de los dos turnos que la componen, en la noche del sábado al domingo últimos, dió principio a las once y se efectuó puer
tas abiertas.
Salió la Guardia seguidamente después de terminada la Junta, y durante el trayec¬ to entre la sacristía y el altar mayor cantó el Vexilla y el Sacris. A la llegada faé expuesto el Santísimo Sacramento, rezán¬ dose luego las oraciones de la noche, se cantó el Inuitatorio, setnl-tomado, y se retiró la Guardia. Quedaron en los reclina torios los adoradores del primer turno de vela, siguiendo estos turnos hasta ja ma¬ drugada del domingo.
A las dos y media, habiendo salido nue¬ vamente la Guardia, se recitaron las ora¬ ciones de la mañana, y después de practi¬ cado el ejercicio preparatorio para la Co¬
munión se efectuó la reserva de su Divina
Majestad. .
Una vez colocado el túmulo en el lugar correspondiente, se cantó, seml-tonado también, el Oficio de Difuntos, y a conti¬ nuación Maitines y Laudes, empezándose luego el Oficio solemne, con acompaña¬ miento de armonium por el organista pa¬ rroquial Rdo. D. Miguel Rosseiló. Fué el celebrante el Rdo. D. Bartolomé Col!, asistido en calidad de diácono y subdiáco¬ no, respectivamente, por los Rdos. don Jorge Company y D. Bernardo Püjol,
dándose la Comunión intra tnissam a los

adoradores y a cuantas otras personas asis tentes se acercaron a ia sagrada Mesa.
Organizóse la procesión de las cinco visitas después de terminada la misa; los
adoradores, llevando velas encendidas, con
la cruz y clero, recorrieron el ámbito del templo, cantando un responso en cada una de aquéllas, y el último de estos alrededor
del túmulo, con lo que se dió el acto por
terminado.
En esta Vigilia actuaron de Capellán, Jefe y Secretario el Rdo. D. Rafael Sitjar, Párroco, y los Sres. D. Joaquín Reynés Colom y D. Juan Pizá Enseñat, respectl*
vamente.
CULTOS SAGRADOS
En la iglesia de las RE. MM. Escolapias. —Mañana, domingo, día 12.—Alas siete y
media Misa conventual.
Se ofrece para alquilar
una casita amueblada. Tiene cuarto de baños y agua corriente.
Para informes: Anuncio r¡.° 13, en esta
A d m i n i s t r a r* i ón
GRAN SURTIDO
en Papeles de seda de todos los colores para flores
Se vende a precios sin competencia, cortados para frutas y para azúcar.
De venta: en la Librería Marqué»
San Bartolomé, 17—SÓLLER

SOLLER

15

Deportivas

3E

Fútbol

Mañana el «Sóller» contenderá en
Buñola contra el once local

BANANES - ORANGES - MANDARINES - CITRONS - RAISINS REALES ET OHANES

Según lo convenido entre las directivas
del Sóller y de Club Buñola debían cele¬ brarse dos partidos amistosos entre los equipos de ambas sociedades. El pasado domingo se disputó en Sóller el primero de estos dos partidos, en el cual venció el team sollerense por 5 a 1.
Y mañana, a las tres de la tarde, ac¬ tuarán ios mismos equipos en Buñola en el campo de Caubet.
Hay, como siempre, el interés de que el Buñola no ha sido jamás vencido por el Sóller ni por casi ningún equipo en su propio campo, como tampoco ha podido derrotar dicho equipo al Sóller en el campo d’ En M/yol.
Y, naturalmente, los buñolines se esfor¬ zarán ea que se cumpla la tradición del mismo modo que nuestros equipiers se emplearán a fondo para ver de quebran¬
tarla.
Recomendamos especialmente a nues¬ tros muchachos que se esfuercen en ju¬ gar bien y con toda corrección, sin to¬ marse nada por la tremenda, tanto si el arbitraje les es perjudicial como si el público se mete con ellos. Pues natural¬ mente que ios de Buñola harán lo posible por sacarse la espina del cinco a uno, como revancha del partido de hace ocho
días.
Se nos dice que los socios del Sóller
disfrutarán de entrada libre en el campo
del Buñola, con la presentación de su
carnet.
***
En vista de las elecciones anunciadas
para el próximo día 19, y por coincidir esta fecha con la del inmediato partido de Torneo que el Sóller debe jugar en el camp d’ En Mayol con el Marina de Palma (un excelente team que en su
match con el Recreativo salió batido por
nada más que por 4 a 3) se gestiona del Comité del Torneo el aplazamiento de dicho partido para otra fecha próxima; si no se obtiene dicho aplazamiento, se jugará desde luego el mencionado día 19.
***
De resultas del partido de Torneo con el Aldeana sabemos que le ha sido im¬ puesta ai Sóller una multa de 25 pesetas, y además se ha dictado descalificación por quince días contra nuestro jugador
Francisco Arcas.

El «Sóller» vence al «Buñola» por 5 a 1.

Sóller F. B, 5

Buñola

1

Ante mediana concurrencia, tuvo lu¬
gar el domingo pasado el anunciado en¬ cuentro entre el once local y el Buñola. La característica predominante del par¬
tido fué el dominio casi absoluto del Só¬
ller que logró tres goals en la primera
parte y los restantes en la segunda. A las órdenes del jugador titular del
Sóller, Sr. Bujosa. se alineó el equipo lo¬
cal en la siguiente forma: Sóller F. C: Aguiló—Serra, Socías—
Gastañer, Rosseüó, Castañer III—Castañer II, Suau, G. Galmés, X, Martí.
Ya desde los primeros minutos se im¬
puso el Sóller, merced a la acertada la¬
bor de la delantera bien secundada por
la línea media. Martí es el primero en perforar la meta buñolista; recoge el balón y solo con él se interna y chuta, dando ia pelota en el poste e introducién¬
dose en la red.
Poco después, Galmés vuelve a apode¬ rarse del balón y burla a la defensa, el portero inicia la.salida lanzándose a sus pies, pero aquel hábilmente le pasa el balón por encima yendo al fondo de las mallas.—Antes del descanso, vuelven los sollerenses a marcar por mediación de Castañer II el cual se apodera déla
pelota y se interna lanzando un fuerte chut que rechaza el portero, pero no pue¬
de impedir que el mismo jugador recoja nuevamente y perfore por tercera vez su fielato. Se llega pues al descanso con el
resultado de 3 a cero a favor del once
local.
En la segunda parte vuelve a ejercer su dominio el equipo local. Durante ella
los sollerenses aumentaron el score cón dos nuevos tantos; el primero lo consi¬ guió Galmés al disparar un fuerte chut desde el área misma que el portero no

Ancienne Maison U. Grau & C'«=

«OLIVER & CARBONELL

Commissionnaires.
S. A. R. L. 200.000 Frs.

11, Rué Mercíére. LYON

Filíale de la MAISON CARBONELL PUEBLA LARGA CARCAGENTE
BENIAJAN (Murcie)

Té).: Franklin 49 - 37.
Adresse télégr.: OLICAR-LYON R. C. Lyon B. 6850.

]E

3£

EJE

EJE

logró detener. El segundo lo logró el mismo jugador al rematar un centro de Marti, que Suau había desviado ligera¬ mente a sus pies.
Los buñulistas marcaron su goal de
honor al rematar el interior derecha un
córner contra el Sóller, que los defensas no acertaron a despejar. El partido ter¬ minó pues con el resultado de cinco a
uno a favor del Sóller.
El arbitraje acertado e imparcial.
Basket-ball
Antes del partido de foot-ball, se jugó entre el Juventud y el Júnior un partido de basket-ball, que resultó muy reñido e interesante debido a la Igualdad de ambos equipos. El terreno en extremo
resbaladizo debido a las lluvias caídas
impidió que las jugadas tuvieran la pre¬ cisión que acostumbran tener en este de¬ porte. Venció el Juniors por la escasa diferencia de un punto.
Se alinearon en la forma siguiente: Juventud. — Colom, Arbona, Bauzá Mayol, P.ña. Juniors. — Amengua!, Mas, Roveri, Pons, Estades. El arbitraje estuvo a cargo del com¬ petente deportista Sr. Canals, que lo realizó acertada e imparcialmente.
Linbsman.
De Te atros
DEFENSORA SOLLERENSE
Fué presentado en este teatro en las funciones del sábado y domingo últimos y entre otras cintas de complemento, la inte¬ resante producción dramática de la «Radio Pictures» La escuadrilla deshecha film
de aviación notablemente realizado e in¬
terpretado por Richard Dlx, Eric von Stroheim y Mary Asíor que ejecutan en él
una interesante labor. Para esta noche se ha anunciado el es¬
treno del film «Paramount» Con pasión,
por la bella y dúctil artista Fiorelle y Fer-
nand Gravey,
KURSAAL
Conforme indicamos el sábado y domin¬ go últimos fué pasado en este loca! el film «Paramount» Reina el amor interpretado por Frederich March y Claudette Colbert.
El jueves a causa deí temporal se sus¬ pendió la acostumbrada función de entre
semana.
Para esta noche se ha ananciado el es¬
treno de Cuatro estudiantes, por Werner Fútterer y Grete! Berndt.
Votar las IZQUIERDAS es votar
el PARO OBRERO
Votar las IZQUIERDAS es votar a
LOS ASESINOS DE CASAS VIEJAS
Votar las IZQUIERDAS es votar
EL HAMBRE

Registro Civil

Nacjimibntos

Día 1 0 Noviembre.—Antonio Bujosa Pons,
hijo de Gabriel y Margarita. Día 3.—Antonio Sodas Edretra, hijo de
Antonio y Cecilia. Día 5.—Miguel Mlquel Casasnovas, hijo
de Antonio y Antonia. Día5.—Lorenzo Muntaner Arbona, hijo
de Bartolomé y Margarita. Día 7.—Catalina Rosseüó Oliver, hija de
Onofre y Luisa. Día 7. —Francisca Ramón Bisbal, hija de
Cosme y María.

MATRIMONIOS

Día 28.—Sebastián Colomar Ferrer con
Francisca Roig Col!, solteros. Día 31.—José Oliver Colom con Magdale¬
na Mayol Miró, solteros.
Día 31.—Juan José Rullán Eoseñat con
María Victoria Llinás Morell, solteros. Día 4 de Noviembre.—Jnaa Vives Mut,
con María Plzá Cervera, solteros. Día 10.—Bernardo Albertí Albertf, con
Francisca Canals Escales, solteros.
Dbfunoionbs

Día 5.—Margarita Mir Canals, de 80 años, casada, Manzana 43, d.° 161.
Día 6.—John Henry, Wlyse, de 49 años, casado, calle de Castañer, n.° 3.
Día 10.—Catalina Florit Canals, de 13 me¬ ses, Manzana 34, d.° 177,
Día 10.—Catalina Vieens Ferrer, de 63
años, casada, calle de San Jaime, n.° 37.

*£—'-Q~-■'■mu

^3" íS—' B

i

Acción Obrera

Se corre la versión de que «Acción Obrera» imponía a los socios el voto de cierta candidatura, lo que es completa¬ mente falso. «Acción Obrera» sigue la ley que debe imperar en toda sociedad obre¬ ra, que es dejar en completa libertad en el terreno político a sus socios para que voten la candidatura que según su con¬
ciencia crean deben votar.
La Junta Directiva.

Tiro Nacional de España
Representación de Sóller
Se participa a los futuros cuotas que que
da abierta la matricula en su Escuela Mi¬
litar para poder aprender ia instrucción.

H© desea vender
una finca olivar, de dos cuarteradas de ca¬ bida, situada en la parte de este término municipal dicha Castelló.
Para informes: Anuncio n.° 22, en esta
Administración.

sis VMxnm
la casa número 12 d8 la calle de Vives. No
está alquilada; hállase, por lo mismo, libre por completo para que pueda posesionarse de ella inmediatamente el comprador.
Para informes, dirigirse a su propietario G. Ballester, en Ca ’n Nou, Huerta.

feV.V-
C°0 ^

f \\°

©r ^
f©¿6^
„ V00‘
¿\\0

No se vende
o granel.
=8= =8= =B=
CASA EKT VSMTTA
Por acuerdo de la Junta Directiva de la
sociedad «Circulo Mallorquín» se pone en venta una casa de su propiedad, sita en las callas de Palacio número 40 y d8l Conquis¬ tador números 31 y 31 bis., admitiéndose ofertas de compra por escrito bajo pliego cerrado, todos los días laborables desde las 16 hasta las 19 horas, en la Secretarla de la Sociedad, hasta el día 15 de Noviembre pró¬ ximo venidero, en que tendrá lugar públi¬ camente la apertura de pliegos, a las 20 ho¬ ras y en el local social, adjudicándose el in¬ mueble al mejor postor siempre que la pos¬ tura acomode. Para toda clase de informes dirigirse al conserje del «Circulo Mallorj quín».—Palma 11 de Octubre de 1933.—El Presidente, García Raíz,
«582 ALQUILA
casa en la Plaza de la Constitución para comercio y vivienda, fr. nte a la parada del tranvía. Para informes: Anuncio núm. 21 en esta Administración.
Se venden solares
situados frente al Cuartel de la Guardia civil.
Dará informes, D. Baltasar Marqué?, cpüe del Pastor, 22 -Só’léf.
=8=
Se «Issea alquilar
una crea con 6 habitaciones amueblada, to¬ do confort, gas, electricidad y agua corrien¬
te.
Para informes: Anuncio n.° 23, en esta
Administración.

a SOLLER

(Continuación en la página 18)
1’ ha separada de la vista deis Infants dins les escoles. Pero .. ha caigut de la seva altura 1’ homo formidable que aflrroá que Espanya no era católica, 1 ja no queda mf's que uu mal record d’ ell 1 deis qui forjaren les liéis que han volgut descrisfcianltzar la. Pero la Creu segueix aguantant-Be amb uu a é d’ eternidat; segueix... i seguirál Perque si
mal el sectarismo arribás a arreconar la,
ufaría sempre un trono damuut el cor de
les dones espanyoles
Voitros, les qul teniu dret al snfragi, no deixeu de depositar la vostra papeleta eu les próximos elecclons. Cuinpliu el vostre dever 1 pensau amb les qul, per falta d’ anys, vos
mirarem amb euveji. Gumpliu, perque és ob^ració; perque és necepsari. jCumpliu! ¡rm- ¿spanyal ¡Per Dóu!»
Después hizo uso de la palabra, elocuente¬ mente , la Srta. Soledad Fiol, quien empezó diciendo que era necesario en la gravedad del momento actual, cuando vemos combati¬ das nuestras más arraigadas ideas, perse¬ guido y eu peligro todo lo qus más amamos, protestar enérgicamente contra esas leyes inicuas y sectarias que se están implantando
en España. Combatió enérgicamente la escuela única,
escuela, dijo, que no han aceptado las na¬ ciones que llevan la delantera por la supe¬ rioridad de su cultura, por su movimiento intelectual, lo mismo que por sus sistemas pedagógicos, como son Alemania, Bélgica, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos, Holan¬ da, etc., y los gobiernos izquierdistas quie ren que la escuela oficial eu España sea única, lo que significa exclusiva y laica, en ¡a que todos reciban un tipo único de ense¬ ñanza, algo asi como una e3pecle de uni¬ forme intelectual que a unos puede que les esté bien, pero que a muchos les vestiría
de mamarracho.
¿Y ahora — preguntó — podrán existir los colegios particulares? Porque mal está que quieran implantar la escuela laica, pero peor es que quieran quitar los colegios particula¬ res y el derecho que tienen los padres de educar a sus hijos como les plazca. ¿No di¬ cen que hay libertad? Pues debe haberla para todo el mundo, y es Injusto el prohibir que ejerzan aquellos maestros que han ga¬ nado un título profesional, por el mero he¬ cho de vestir un hábito religioso y vivir en comunidad. ¿Es que existe acaso el peligro de que se les enseñe algo malo a los chicos? ¡Si un hombre sin religión nunca puede ser
honrado!
Habló luego de la disolución de la Com¬ pañía de Jesús y enalteció su labor bien¬ hechora y educativa citando como en el
•Instituto Católico de Artes e Industrias de
Mairid educaron gratuitamente a más de 5.000 obreros, como en Fontilies cuidaban de los leprosos con evidente peligro de con¬ tagio, como en Burg03 y en Bilbao hicieron
íofluencia cerca de personas pu¬
dientes que se construyeran casas baratas para los obreros. Y lo mismo que de los Je¬ suítas— continuó—podiís deciros de las de¬ más órdenes religiosas, de esas Hermanas de la Caridad, de esas monjitas qne en la Casa Cuna, mientras vosotras, obreras, con
con el Budor de vuestra frente váis a ganar
un pedazo de pan para vuestros pequeñuelos, ellas van iüfi’trando en el corazón de vuestros hijltos el cariño y el amor que de¬
ben tener a sus padref.
Hay que tener en cuenta, siguió dicien¬ do, que tos colegios religiosos nada cuestan al Estado, ni al Ayuntamiento, pues cuan¬
do el señor Azaña subió al Poder retiró la
subvención que se les daba, y en cambio
D Fernando de los Ríos subvencionaba las
escuelas judias de Marruecos. Pidió a los padres que exigieran se ense
ñe a bus hijos cristianamente para que el día de mañana sean verdaderos hombres
q ... pan defender sus ideales, y si es pre¬ ciso que derramen su sangre por España y por Aquél que murió en la Cruz para sal¬ varnos a tod03, hasta a los que le clava¬ ron en ella y que antes de expirar dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen»
Y ahora que han quitado el crucifijo de las escuelas es cuando todos debemos lie vario eu el pecho para que vean que no han
podido quitarlo ni lo quitarán jamás de nues¬
tro corazón. Glosó cori brillantes párrafos el reinado de la Cruz, el más universal que ha conocido la Htstoria diciendo que ha
tenido por adoradores a las ciencias y a las artes, a ias autoridades todas, al hombre
do *-od as ?as razas, asentándose como reina en las cimas de los montes, en las casitas de
los valles, en los palacios y en las barracas, en Jas iglesias pueblerinas y en las ermitas, en las coronas de los reyes y en el pecbo de los valientes, en las viviendas de la vida y en la mansión de la muerte; y frente a este rei¬
nado, robusteciéndolo, el odio disparado contra la cruz, pero la Cruz de Cristo triun¬

» COMISIONISTAS EXPORTADORES DE FRUTAS

Valcaneras y Colom

Sucesores de 3uan Valcaneras

ALCIRA (Valencia) - España

especialidad en naranjas, mandarinas y limones

Telegramas: CREMAT-ALCIRA

%m«

Teléfono n.‘ 14

<8

•8

IMPORTACION - EXPORTACION - COMISION

8*

•8

gt*

•8
*8

DATILES-BANANAS

ge ge

■8

gf

41

*8
*8

JACQUES

VICENS

gf gf

«8 •8

¿t

15. IKne des Trols Mages

|

| ^•8 Teléfono 06.19 Colbert

MARSELLA

Telegramas «VERFRUIS»

-8

IMPORTACION DIRECTA DE BfNANAS DE LAS ISLAS CANARIAS

8*

€

AGENTE EXCLUSIVO DE LAS PRINCIPALES MARCAS

gf

gf

¿jfc> V qpqpqpqpqpqpqpqpqpqpxqpqp :|?qpqpqpxqp<qpqpqpqpK|?qp<qpqpqp<qpqpqpqpqpqp<qpqpqpS|*

fará siempre, la quiten de donde la quiten. Pensemos, los que no compartimos el cri¬ terio de los que han establecido esas leyes sectarias que ios Gobiernos no son eternos; y que por encima de ese acto de tirania está y estará siempre la voluntad de la
mayoría nacional, que no tardará en pronun¬ ciarse cuando esté debidamente representa¬
da en el Parlamento.
Terminó diciendo que es hora de que la mujer reflexione seriamente y piense que estas elecciones son para España de vida o muerte. Así es que por nuestra fe, nuestro honor y vuestros hijos es por lo que debéis ir
a las urnas. Ea ellas hemos de buscar todo
lo que contra nuestra voluntad nos han
quitado; en e las hemos de dejar el resto de cosas infamantes que sin desearlas nos han adjudicado.
A continuación habló la Srta. Solana-Ca-
ziña, diciendo que para llegar a las actua¬ les circunstancias en que la mujer tiene que
lanzarse a combatir dentro de un campo
que no le pertenece, la política española tiene que haber producido hondos dolores
y desengaño?; afirmando que España pade¬ ce hoy la tirania más indigna que ha cono¬
cido.
Citó las palabras de un diputado radical, que dijo «que estamos pisando los escombros de ia patria», y ias corroboró añadiendo que esos escombros, esas ruinas, son obra de la Inconsciencia de los católico?, del egoísmo de los ricos, de la ineptitud de los gobernan¬ tes y del veneno socialista que ha destro¬ zado los hogares. Y repitió las palabras de
Goicoechea: «O el marxismo acabará coa
E*p*ña o España acabará con el marxismo».
Analizó el efecto de las doctrinas revolu¬
cionarias que han envenenado los cerebros
españoles, y repasó los hechos y las leyes del pasado Gobierno, llegando a la conclu¬ sión de que toda su labor, toda su actividad, ha sido para hundir a España,
Y al ver e3ta obra destructora—siguió diciendo—nos asombra recordar aquellas palabras del señor Azma: «Nadie tiene en
las venas un españolismo tan profundo y tan ardiente como yo y nadie siente palpi¬
tar en su corazón los ecos de la historia de
nuestro país como lo siento yo», Y yo digo—siguió la Srta Pilar Solana-
si el Sr. Azaña hubiera amado a España no hubiera dejado que se hundiera en la villa

nía y el deshonor; si hubiera sentido pal | puesta a borrar hasta el recuerdo de unas

pitar en su corazón los ecos de la historia, no Cortes qne si en algo se distinguieron fué

hubiera olvidado las enseñanzas que nos por su incompetencia y su sectarismo.

brinda esta misma historia, y hubiera com¬

Es preciso, dijo, que todas esas leyes que

prendido aquellas palabras admirables qne hieren nuestros sentimientos, perturban la

dijo un hombre sin oratoria, pero que sufrió, economía nacional, arruinando el comer¬

amó y se sacrificó por el bien de la patria: «Si la cruz de Cristo dejara de sombrear el

cio, destruyendo la agricultura y trituran¬ do las industrias, toda la obra de los Go¬

territorio español, España dejaría de ser Es biernos Azaña-enchufistas, sea sometida a

paña»; y España dejó de serlo, España dejó una revisión si queremos que España reha-

de ser España por obra de un hombre sin ga su vida económica en un ambiente de

conciencia que, gallardamente y como pᬠpaz y de cordialidad.

rrafo brillante de un discurso, decía que na¬

Combatió la afirmación de que la política

die como él siente palpitar en su corazón los no es cosa de mujeres, demostrando que en

ecos de la historia de la pstria

momentos de angustia España necesita el

Pasó después a demostrar cómo las leyes concurso de todos, que no olvidarán por ello

todas del Gobierno Azaña hieren los sen¬ timientos o atacan los derechos de una gran

las mujeres sus deberes de esposas y madres cuando precisamente, si la mujer española

mayoría de españoles, terminando este con¬ se ha decidido a actuar en política ha sido

cepto diciendo que aunque el señor Azaña para defender a sus hijos y sus hogares.

preguntara orgullosamente «¿Dónde están ellos?» refiriéndose a los católicos, como si

Rebatió también la afirmación que se hace de que la mujer no es apta para los proble¬

ya no existieran, que ellos han visitado las mas nacionales, diciendo que eu cuestiones

urnas con una inmensa mayoría contra la de administración y beneficencia, en ense»

política gubernamental, ellos acudían en ñanza Incluso, en muchas cuestiones obre¬

número de 40.000 al mitin de Valladolld, y ellos se encuentran en todos momentos y a tedas horas frente a la política sectaria
del gobierno.

ras, haría mejor papel el sentido práctico de la muj°r que toda esa teoría hueca de nues¬ tros sabios gobernantes, ¿Creéis, acaso, que la mujer más ignorante en matemáticas hu¬

Dirigióse después a las mujeres dicióndoies biera trazado una sustitución de enseñanza

que la mujer es hoy la incógnita de España. La esperanza de unos y el temor de los otros.

religiosa en tal forma que nos halláramos, como ahora a principios de Noviembre, sin

Esa incóguita se despejará prooto, y el pró¬
ximo día 19 veremos hacía dónde se incli¬
nará la balanza.

maestros, sin escuelas y, lo que es peor, sin dinero para hacerlas? Extendióse en estas consideraciones llegando a la conclusión de

Si en el momento de acudir a las urnas que para que el cuerpo nacional sea perfecto

sentís miedo, volved la vista atrás y veréis cosas y casos que os darán valor. Recordad

es preciso que, además de hallarse provisto de una cabeza inteligente, no le falte lo que

la quema de conventos, el caso da Casas es más oecesarlo para la vida: el corazón.

Viejas, recordad la flamante Reforma agra¬ ria, los enchufes; recordad la ley del divor¬
cio la de la escuela única,..

Unámonos todos—prosiguió—en estos mo¬
mentos difíciles para España, reintegrándo¬
la enérgicamente a la vida civilizada de que

Las mujeres españolas—terminó diciendo — estamos ausentes hice dos años. Juntemos

y más vosotras las sollerenses tenemos bellos nuestras fuerzas votando la candidatura

ejemplos eu la historia patria: pensad en aquellas Valentes Dones de Caín Tamany y tened también vosotras en ese día un mo¬

anti-marxista de coalición centro-derecha,
con toda lealtad, con toda nobleza, inte¬
gramente.

mento de valor.

Todos los oradores y oradoras fueron

Ultimamente hizo uso de la palabra doña Francisca Roca.

aplaudidos entusiásticamente al final de sus
discursos respectivos, e Interrumpidos en los

Principió diciendo qae nos hallamos en nrincipales conceptos de los mismos.

unos momentos de honda espectación, que al solo anuncio de las próximas elecciones Es¬ paña entera se había puesto en pie, dis-

Y sin el más leve incidente, habiendo transcurrido el acto en el mayor orden, se
dló éste por terminado.

SOLLER

DIVISION ELECTORAL
de! término municipal de Sólier
DISTRITO 1.0
Sección 7.a — Titulada «Convento»
Consta de 574 Electores
Comprende: Calles de Pi y Msrgall y Ramón Líuil y las Manzanas 5—5 F—9— 10-11-67-68-69.
La manzana 5 comienza en Ca ’n Roega, lindante con la calle de Cetra y está limita¬
da por ios caminos de! Camp Llarg y del Dragonar y termina en Ca’n Fusselles, detrás
de la fábrica de tejidos de ca ’n Padassot.
(Parcial).
La manzana 5 F comienza en ca 'l Rei Berodes (carretera vieja del Puerto) y sigue en las afueras hasta el Pont d' En Barona,
comprendiendo ca ’n Ros, ca ’n Prau, ca ’n Sart, ca ’n Muntaner, ca ’n Tes, ca ’n Pericó
j ca ’n Gamundí, Carreró d' £?n Figa, Camí
del Camp Llarg y acaba en ca’n Bernat Musson, lindante con la calle de Cetre. (Parcial).
La manzana 9 comprende las casas de ca's Pué, ca ’s Sargent, ca ’n Gambies y ca Na Xeliva de los caminos del Dragonar y de ca'n Rodado (Parcial).
La manzana 10 comprende las casas de ca'n Pelut y ca 's Musson de! camino del Dragonar. (Parcial).
La manzana 11 comprende las casas de ca'n Pentinat y ca ’n Guitarro (Parcial).
La manzana 67 comienza en Sa Vinya y sigue por ca ’n Sarol, Sa Roca, ca ’n Quic y acaba en Sa Planesa. Está limitada por los caminos de Son Pons, de Sa Costa de ca ’n Lloreng y el camino de! Dragonar.
La manzana 68 está limitada por la carre¬ tera de Palma y caminos de Son Pons, Son Verdos y tastelló. Comienza en el Pujol d' En Banya y sigue por ca ’n Mengo, ca ’n Pont, ca Na Pellicera, ca Na Gaspara, ca Ses Curiales, ca’n Pere Ramón, ca'n Sastre,> ca'n Massac, incluye todas las casas de la carretera de Palma hasta el Convento y acaba en ca ’n Gelábert.
La manzana 69 está limitada por el To¬ rrente Mayor, ¡a carretera de Palma y ca¬ mino viejo de Palma. Comienza en ca ’n Ros (frente al Convento) y sigue por ca ’n JuanBiquel, ca ’n Matjí, ca ’n Redó, ca ’n Gaspá, ca ’n Repic, ca S' Arenal y acaba en Ca Ses Monjes.
La mesa estará instalada en la calle de
Pl y Margal! r¡.° 122.
Sección 2 ,a—Titulada: «Rectoría»
Consta de 350 Electores
Comprende: Calles del Obispo Nadal, Vuelta Piquera, Jesús, Tamany, Capitán Angeláis, Canals, Cristóbal Pizá, San An¬ tonio, Mirto, Rosa, Rectoría, Quadrado, Pablo Iglesias, Noguerá, Fortuna, Prospe¬ ridad y Cetre.
La masa estará instalada en la calle del
Mirto n.° 7.
Sección 3.z — Titulada *Mar»
Consta de 593 Electores
Comprende: Calles del Mar, 14 de Abril, Romaguera, Avenida Cristóbal Colón, y
Manzana 48.
La manzana 48 abarca todas las casas que
hay entre el Torrente Mayor y calle del Mar, incluyendo toda la entidad denominada ca'n Moyana, situada dentrás de la fábrica de tejidos de «La Soildez». Comienza en ca'n Mateu Deyá y termina en el Molí de ca 'n
Carabasseta.
La mesa estará instalada en la calle del Mar n.° 53,
Sección 4.a — Titulada «Ca 'n Figa»
Consta de 496 Electores
Comprende: El Puerto con sas calles Jaime Torrens, Levante, Mallorca, Marina,
San Ramón, Santa Apolonia, y Santa Ca¬ talina, y las Manzanas 62—63—64 y 65.
La manzana 62 empieza en Alconassa, comprende Muleta Gran, el Faro, el Laza¬ reto, els Ñorais, el Camp de Sa Mol, Arenal
d' En Repic, Camp de Son Sales, ca 'n Roe, ca 'n Quic, Son Sales, ca'n Bleda, ca'n lom¬ ba Olles, ca'n Ahí vei y termina en Binidorm
La manzana 63 comienza en ca ’n Perús,
sigue por Els Montreals, ca'n loni Gros ca 'n Sampol, ca ’n Bernadet, ca 'n Tes, ca'n Juavert, ca'n Riutort, ca's Xorc, S'Heretat, ca 'n Carabasseta, ca 'n Prohom, ca 's Ma’rrutxo, Sa Casa Nova, ca ’s Sort, ca 's Metje Canonet, ca'n Pati y acaba en ca ’n Jaume
des Forn.
La manzana 64 comienza en Son Angélats
y comprende Son Pussa, ca 's General, ca 'n Peretons, ca 'n Ahí nou, ca ’n Tirany, ca 's Fiols, ca 'n Pere- Ramón, ca 'n Quic, ca 'n
Roe y acaba en ca 'n Ruat.

La manzana 65 comienza en ca 'n Ganxo
y acaba en Ses Banquetes. Está limitada por el Torrente Mayor, lorrentó de Son Ange¬ láis, carretera de Deyá y Carreró d' En Figa.
La mesa estará instalada en el edificio
de la Sanidad Marítima, en el Puerto.
DISTRITO 2.°
Sección 7.a— Titulada: «Plaza de An¬
tonio Maura»
Consta de 586 Electores
Comprende: Calles de Castañer, Santa Bárbara, Real, Unión, Igualdad, Cruz, San Andrés, Francisca y Catalina Casasnovas, Plaza de Antonio Maura y Manzanas 14 — 15 A—70—71 y 72.
La manzana 14 «barca las casas denomi¬
nadas de ca 'n Ciré (Parcial). La manzana 15 A comienza en ca'n Nofre
de sa Bleda, abarca las casas existentes en¬ tre el camino del Fossaret, la Torrentera y la calle de Francisca y Catalina Casasnovas y termiaa en ca ’n Figueretes. (Parcial).
La manzana 70 comprende entre el To rrente Mayor y la torrentera de Sa Coma. Comienza en el Porxo del Bisbe, sigue por ca ’n Gomila, ca ’n Caleixtó, ca ’n Llenya, ca ’n Grec, ca ’n Carrió, ca ’n Cuera, ca ’n Scarxell, ca ’n Joy, ca ’n Pericó, ca ’n Cabot, ca ’n Petra y acaba en Sa Coma.
La manzana 71 comprende toda la entidad Son Sang. Está limitada por la Torrentera de Sa Coma, calle de Francisca y Catalina Casasnovas y ei camino del Cementerio.
La manzana 72 está situada entre el ca¬
mino dei Cementerio, calle de San Andrés y caminos de Son Bou y de Ca ’n Fabiol. Con¬ tiene toda la entidad Tanques d’ En Fron¬ tera, empezando en ca ’n Pauet y terminan¬ do en ca ’n Jaume Raia. (Parcial).
La mesa estará instalada en «El Fossa¬
ret». Cantina Escolar de Sólier.
Sección 2.a — Titulada: «Estiradors»
Consta de 597 Electores
Comprende: Calles de la Palma, Sol, Pas¬ tor, San Pedro, San Nicolás, San Jaime, Moragues, Plaza de Estiradors y Manza¬ nas 31 y 32 F.
La manzana 31 (parcial) abarca las enti¬ dades ca ’n Capó y ca’n Quenc. Comienza en ca ’n Mussol, al fiaal de la calle de San Pedro, y está situada entre el camino de Son Bou, Torrentó de ca'n Creueta, ca'n Serra, hasta la plaza de Estiradors.
La manzana 32 F comprende las casas situadas en la entidad ca ’s Mangos (parcial).
La mesa estará instalada en la Plaza de
Estiradors n.° 1.
Sección 3 a — Titulada: < Casa Consis¬
torial».
Consta de 598 Electores
Comprende: Calles del Viento, Repúbli ca, Buen Año, Cocheras, Vives, Palou, Serra, Victoria, Batach, Padre Baró, San Juan, San Bartolomé, Plaza de la Consti¬ tución y Plazuela del Sargento Soler.
La mesa estará instalada en la calle de Batach. Escuela Nacional de Niñas.
Sección 4.a — Titulada «Hospicio»
Consta de 599 Electores
Comprende: Calles del Hospicio, Bálitx, Luna, Almas, Pons, Obispo Colom, Santa Teresa, Celler, San Ramón, Fortuny, José Rullán y Mir Pbro., y Manzana 24.
La manzana 24 abarca las casas conocidas
por ca ’n Quenc, lindantes con la calle do
Pons.
La mesa estará instalada en la calle de Santa Teresa. Escuela de Párvulos.
DISTRITO 3.°
Sección 7.a — Titulada: «Alquería
del Conde»
Consta de 534 Electores
Comprende: la entidad Alquería del Con
de con las calles dei Lavadero, Ozonas,
Ampurias, Bola, Rullán y Manzanas 34— 36—38 y 39 y la entidad Biniaraix con las
calles de Trinidad, San José, San Guiller¬
mo, San Salvador, Santa Catalina y Plaza
de la Concepción. La manzana 34 (parcial) comprende las
casas de la entidad Torrentó de ca'n Creueta, o sea ca ’n Mussol. ca ’n Doi, ca ’n Creueta, ca ’n Sarol y ca S' Argüera (ca ’n Doi con 4 casas).
La manzana 36 comienza en Ses Tanques de ca ’n Pons, sigue por ca ’s Puput, ca Sa Polla, ca ’n Miquel Nou, ca ’n Pere-Pau,
ca'n Fabiol, ca n Doi y acaba en ca n íibes (Borla de Biniaraix).
La manzana 38 está limitada por la carre¬
tera de Fornalutx, camino de Y Horta de Biniaraix y camino de Sólier a Biniaraix. Comienza en Sa Vinyassa y aesba en ca 'n

FRUIT5 :-: PRIMEURS EN 6ROS

ANCIENNE MAISON SCARXELL

SuCCESSEUR Y ves MAIRE , 8 18, rué de Y Arquebuse — CHARLEVILLE (Ardennes)

MAISON S PE CIA LE

Télégrammes:

n

X ORANGES - MANDARINES MUIRE PRIMEURS - CHARLEVILLE

CITRONS - FYFFES BANANES

Spécialité de Chicorées

TELEPHONE IM.o 743

ü

dites «Endives de Bruxelles»

Pommes á couteau par wagón R. c. 10.600 CHARLEVILLE

Porret lindante con el torrente de Biniaraix.
La manzana 39 contiene solamente ca ’n
Canyelles. (Parcial). La mesa estará instalada en la calle de
Ampurias, 15. Escuela nacional de niñas.
Sección 2 a — Titulada: «Ca'n Guixa»
Consta de 407 Electores
Comprende: las Manzanas números 42— 43-44-45 y 46.
La manzana 42 abarca las casas existen¬
tes entre el caserío de Biniaraix al camino
del Pía del Bisbe, la carretera de Fornalutx y el camiuo de 1’ Horta de Biniaraix (par¬ cial).
La manzana 43 empieza en la taberna de ca'n Rava, sigue por el camino de Ses Set Cases, ca'n JaumeJordi y ca'n Gil, hasta el Pont de Binibassí y acaba en Ses Planes
de ca'n Pasteta.
La manzana 44 abarca las casas entre el
Torrente de Biniaraix, caminos de les Foiitanelles y del Murtará hasta ca’s Biscaí Comienza en ca'n Foguera, siguiendo por ca'n Ozones, ca'n Pelat, ca'n Pere-Pau, ca ’s Panerés, ca ’n Sart, hasta les Fontanelles, camiuo del Murtará y acaba eu ca 's
Biscaí.
La manzana 45 comprende las casas com¬ prendidas entre el torrente de Biniaraix, caminos de les Fontanelles y de Sa Figuera hasta el Pont deis Ases. Comienza en ca ’n
Pep des Celler, sigue por ca ’s Mestrutxo, ca ’n Banya, ca ’n Prebe, ca ’n Calentó, ca ’n Porret, ca’n Poma, Es Garrigó y acaba eu
ei Pont deis Ases.
La manzana 46 abarca ca 'n Canals, ca ’n Porret y ca ’n Mart, cuyas casas lindan por sus huertos con el camino de Sa Figuera (hoy calle Victoria) desde el Pont deis Ases hasta el Pont Nou.
La mesa estará instalada en la Manzana
43 n.° 157 (Set Cases).
Sección 3.a — Titulada: «Camp d' bn
May oh.
Consta de 590 Electores
Comprende: las Manzanas números 49 — 50-51-52-53 y 54.
La manzana 49 abarca las casas que hay eDtre los Torrentes de Fornalutx y Mayor y caminos de S’ Abeurada y de Sa Figuera
hasta el Pont Nou. Comienza en ca 'n Pere
Doi, lindante con el Pont Nou y termina en
la taberna del Pont d' En Barona.
La manzana 50 comienza en ca'n Juan Mateu, (taberna) y acaba eu ca ’n Quic, !indaute coa el camino de ca'n Gaspá. Abarca la entidad Camp d’ En Mayol y parte de Ses Marjades, o sea todas las casas existen
tes entre lo* caminos de Sa Costa d' En Fias
sada, de Sa Figuera, de Sa Figuera a Fornalutx y de ca'n Gaspá.
La manzana 51 comienza en ca ’n Ramón
de Sa Ruberta, sigue por ca ’n Massana, ca ’n Rava y acaba en Binibassí. Está si¬ tuada entre el Torrente de Fornalutx y el camino de ca ’n Gaspá.
La manzana 52 está situada entre I03 ca¬
minos de Sa Costa d' En Fiassada, de Ses Argües y de Son Verdu. Comienza en Sa Costa d' En Fiassada, sigue por ca ’n Real i, ca ’n Bandó, ca ’n Cabot, ca ’n Tallades, Son Verdu y acaba en Son Blanco.
La manzana 53 comienza en el Prat de
ca ’n 7on¿ Sant, sigue por ca'n Rea, ca ’n Costuré, ca N' Alfonso, Son Llampaies, ca'n Baxo, ca ’n Penga, Son Avinyona y acaba en ca ’n Sec. Comprende la zona situada entre el camino de Son Verdu, Coll d' En Marqués y caminos de Son Llampaies y de Sa Figuera hasta ca ’n Soler.

La manzana 54 comienza en ca’n Font, sigue por el Camp d' En Bascós, ca’n Ribe¬ ra, ca’n Damiá de Ses Argües, ca'n Meu Garrigó, ca'n Soler, ca’s Capitá Mora, ca ’n Gaiesc, ca'n Bacarí, ca’n Baldufa, ca'n Fuinat, ca'n Raia, ca’ii Massana, ca'n Cantona, ca ’s Ferrer y acaba en ca ’n Font. Comprende entre el camino de Ses Argües hasta ca ’n Soler y camino de Sa Figuera
hasta ca ’n Font.
La mesa estará instalada a «Ses Marja¬
des». Escuela nacional de niños.
Sección 4a — Titulada: «Huerta» Consta de 413 Electores
Comprende: ¡as Manzanas números 55— 56-57-58-59 y 60.
La man zana 55 comienza en ca ’n Calós y
acaba en ca ’n Pipeta de la carretera del Puerto. Comprende la entidad denominada
S’ Abeurada. La manzana 56 comienza en ca ’n Nou,
lindante con el Pont de Fusta, sigue por ca'n Plnoi. ca'n Fio, ca's Soldat. ca'n Que rindos, ca'n Massac, ca'n Bafarut, ca'n Pauet, ca ’n Mora y ia entidad 5’ Anglada
y acaba en ca ’n Guidóia, cerca de ca ’n lamany. Comprenda entre la carretera vieja <iei Puerto, caminos de ca ’n Petlos y de Sa Figuera y Torrentó des Jaiot.
Lr manzana 57 comienza en el Pont d' En
Barona y acaba en ca ’n Carol, lindante con el Pont de Fusta. Comprende la zona situa¬ da entre el Torrente Mayor y carretera Nueva y Vieja del Puerto hasta ca's Xocolaté,
La manzana 58 contiene sólo ca'n loni Bernadet.
La manzana 59 comienza en ca'n Tamany, sigue por ca'n Terés, ca'n Cabessó, ca'n Gotso, finca des Port y todas las casas de
la carretera del Puerto desde el torreúte de
Sa Figuera hasta Sa Roca Rotja, siguiendo por ca ’s Fadrinet, ca 's Missé Serra, ca ’n Morell y acaba eD ca'n Fio, cerca de ca ’n Ta7nany.
La manzana 60 comienza en Bálitx des
Mig y sigue por Bálüx d’ Amunt, ca ’s Ber nats, ca ’n Bascós, Bosc de ca 'n Coll, ca n Gordo, Sa Coma, ca s' Hereu. ca’n Paies, ca'n Bi ca’n Bardí, ca’n Ros, ca'n Freixa y demás casas de Sa Figuera y acaba eu S’ Illeta y ca ’n Juan de sa Dida.
La mesa estará instalada en la Barriada de la Huerta. Escuela de niñas.
El Censo Electoral de Sólier consta en total de 6.337 votantes.
SE OFHECE
una casa amueblada, de moderna cons¬ trucción, con vistas al mar. Está dis¬ ponible.
Para informes: Hnas. Estade1-, plaza de la Constitución, 16.
CATOLICOS:
Las instrucciones de Su Santidad, las del primado y obispos de España sobre la Acción Católica dictan explí¬
citamente vuestro deber:
G0LAB9RAD CONTRA
LA REVOLUCION.

18
Narani

SOLLER
al Mandarinas 6'

ALCÍEA (VALENCIA)

CASA FUNDADA EN 1912

Telegramas: FIOL-ñLCIf^ñ Teléfono, 91

Apartado de Correos,

Especialidad en naranjas de clase selecta y sanguinas ovales, finas y doble finas

1ÍIIOI

F1UITS Flill SJSCS PSIIEU1I
I* ’ EXP^DITIOlí, €01111101, W m A lili

LA MOR ABITA LLOC

BARTHELEMY COLL

MARQUE DhPOShE

3, JRZaee Notre - Dante - I>u - Moni, 3

IMPORTATION
DIRECTE Sarqai B. O. DEPOSBi

Telephone { £°ALNBuEERí f67;£

ÜARSEILLE

TELEGRAMMES: LIGO MÁRSEILLE

MAISON D’ ACHATS POUR LES OATTES A TOUQQOURT - ALQERIE : : : SPECIALITE POUR LES EXPEDITIONS PAR WAGONS COMPLETS : ; :

ARA CHIBES, BANANES, DATTES

EIn Barcelona:

ufo1c
iR«rr«l-»n*¡

CASA COLL CAtXB PÜSINA. 15

Teléfono. F». 13®©

Exportación de fr-utas
Haraní as, Limones, -Mandarinas

CARCAGENTE (Valencia-España)

SAN VICENTE, 5

Dirección Telegráfica: ALOKDA CABCAGENTE

3E

DE

El

DÍEEIIEI

DE

FRUITS EN G RO S

21
ñl

SPECIALITE EN ORANGES ET BANDERINES

PAPEL CARBÓN
EN BLANCO, CARMIN, AZUL,

Arhona RuIIán Berna!

• VIOLETA Y NEGRO •
olases superiores

PRECIOS BARATISIMOS

ALMACENES y DESPACHO: Plaza frente Estación F. C. Norte

I

VILLARREAL - Castellón (España)

JJ ^

Telegramas: ARRÜBE-Villarreal

m

3E

H3E3EKSC

Teléfonos 10 y 61

|S

=J

De vente:
Librería Marqués
San Bartolomé, 17.—SOLLER

SOLLER

19

FRUITS FRAIS & SECS

PRIMEÜRS

IlfiPORTATION

m

CONSIQNATIOW

BXPORTA TION

TRANSIT

SPEOIALITÉ DE BANANES n 1MPORTATION DIRECTE

sBíiS* ¿fiftíSSSxSíiS*

«¡«ksxssí'<S?í@í UJ

HOTEL BESTAURAHT

FBáll^©IS MAS

g, Place Paul Cézanne
& IOS, Cours Juilon
TÉLÉP0ONB

marsell^ei

29-87

Télégrammas: PAC0MA3

% MAISON D’ EXPEDITIONS FONDEÉ EN 1892

% Spécialité de mirabetles de Lorraíne, salsifí»
¿ 31 légumes du paya.

% «

%

C. y.
y y

Homar

Fils %

y y

29, Rué Banaudon

%

I LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle) V*

Adresse télégraflque: HOMAR LUNEVILLE

Téléphone 202 \\£

BBUITS F^AIfS, jSEC£ ET »^IMEUT{£
Compañía Frutera

= DE MARISA =

IFIaza de Palacio, ÍO ¡j

BARCELONA f ¡H i

NUEVAS

0

E

IMPORTANTES

REFORMAS

0
9

Servicio esmerado Baños

H
i

Agua corriente

Ascensor í %

Asegurarán una estancia perfecta f

avisando la llegada con antelación.

WMWWWH——WWMIMWWW

I Antigua casa PABLO FEBBIR •

g$

FUND ADA UW 1880

||

®
9m

Expediciones de frutos primeurs ? legumbres del país.

H

*

m

Espsoialidad ®n sspárragos, malones, tomates y toda olase ü

m á@ fruta d@ primera calidad.

m ANTONIO FERRER
m 40, Roca du Ghatelel—HÁLL4. CENTRALES—0RLE6NS.

GUILLERMO SEGUI Gérant

Importatión directe d’ ORANGES et BANANES par Bateaux

Speeiaux desservant les filiales a Séte, Toulon Cannes et Nice

56 - 38 Coars

M d R S 6 í l: l 6

Teleph: Colbert 37-82

Telegraphe FRUTERA

S i l
5

EtaWisseineits GAPARO & ESPINA
Société a respoQSsblliíé limitó, an capital de Frs, 1.000.000
16, rae Jean-Jacques-Rousseau, et 62, rae du Hamel (angla des Capucins

X X

l

BORDEAUX
Expédition toute 1*année de BANANES

I
X

¡¡

en tout état do matyrlt^ ORANGES-MANDARINES-CITRONS

X X

X VENTE EN GROS: 16, Rué Jean-Jacques-Rousseau
VENTE AU DcTAIL: 62, Rué du Hamel, Jusqu‘a 9 H. du matln

Adresse Télógrgphíque:

Téléphone: 84.682

X

CAPAÍ4Á-RÓUSSEAU-BORDEAUX

Succursale: 85.196

Chéques Postaux: Bordeaux N.* 17.492

X

R. C Bx.4365

X

TALLER DE EBANISTERIA Y CARPINTERIA
DE-

PUS

de primer
orden

COCINA EXCELENTE—SITUACION CENTRICA—AGUA CO¬ RRIENTE, FRIA Y CALIENTE. — CALEFACCION RECIENTE¬
MENTE REFORMADA—PRECIOS REDUCIDOS.
TELÉFONOS EN TODAS LA. HABITACIONES

I AHILA SEL 6EMTK0 — PLAZA *t-AL

Entrada Ca lie Colón, 3

BARCELONA

Teléfono núm. 14.680

wm

HOTEL FALCON Barcelona

En la Rambla dei Centro 7 Plaza del Teatro
CASA FAMILIAR - AGUAS CORRIENTES - BAÑOS
CALEFACCIÓN - ASCENSOR
Teléfono interurbano en todas las habitaciones

Taller Eleetro - Mecánico

Reparaciones de automóviles, motores industriales y marinos

m

Toda clase de maquinaria industrial

Especialidad en la precisión de regulación de los motores

JOSÉ COLL PIZÁ

1AFAIL

JÜl jBl

Calles del Mar, © y d& Rabio Iglesias, 1© — SÓLLER

Gran surtido en
comedores, dormito¬ rios, salones, despa¬ chos, sillerías, lunas, espejos, cuadros, ta¬ pices, hules, lanas y toda clase de objetos propios para la de¬ coración del hogar.
PRECIOS SIN COMPETENCIA

Instalaciones auto-bobin&je, magnetos, batería, carga de las mismas

1

Cambio de placas de todas clases, soldadura autógena

y reparaciones en general.

CALLE DE CETRE, 19—SÓLLER

E53-;
ENTREPOTS D’ORANGES, C1TRONS, MANDARINES &GRENADES EXPEDITIONS et FXPCITATJCES en FPÜITS, PBDIUBS et LEGUMES
FRUITS FRAIS ET SECS

J E A N CASTAÑER

EXPÉDITEUR

i

18-et 22, Grande-Rue VALENCE-sur-RHONE

Adresse Télógraphique:
^ CASTAPRIM VALENCE

TELEPHONE 8*01

SOLLER

Antes de hacer ñus compras consulte a IíA ©ASA DB JLAS BTABAWJTAS

F . ROIG
ti jígffIs:Puebla Larga Telegramas Exportación: Valencia
f 2 Puebla Larga, 48 Carcagente
j Teléfonos 447 Grao-Embarques, 13.618 Valencia
Dirección Postal: F. Roig, Puebla Larga (Valencia)

Spécialité: Oranges, mandarines, pommes de terre
nouvelles, dattes muscades
151, Rué Sadi-Carnot -ALGER
IMPORTATION — EXPORTATION — COMMISSION
Télégrammes: BISGAFÉ ÁLGER - ZERALDA - BISKRA

*

S

*

Frutas frascas y secas

ni

*

.

*

Especialmente naranjas, mandarinas y bananas *

Sucursales: ZEf^ñLDd (Rué de la Place) BISKRA (17 Rué Cazenave)
AIN-TA^A (ñvenue de la Gare)

iilfiXli IlfASUMI*

é

• I EXPORTATION DE FRUITS ET LÉGUMES DE TOUTES SORTES

*

Sains-du-Nord (FRANCIA)

*

ORANGES-CITRONS-MANDARINES

ARTICHAUTS du LLOBREQAT

Correspondencia telegráfica. ESTARELLAS Sains-du-Nord

TOMATES-Sauclsse rouge de Valencia
Spécialité da Prunas JapomI.es Jaunaa at Rougas

Po’mmaa de terre de Matar o Choux — Choux-fieurs — Salades

?
C

ATS GASCO-PR ^ Teléfono 58. $

Emilio

^CasTMIOÜEL^SRTORSLL^

PUEBLA-LARGA
(VALENCIA) Tdlóphone SI

Calle Industrias
PRAT DE LLOBREGAT
(BARCELONE) Télép.: 58

Fundada ©n 1904

Expédifcions rapides pour l‘ Étranger — Prix Rlodérés

JUAN RÉYÑES SOBRINO
SUCESOR

Succttr sales de Transilt
spéclallsées pour le trans-
bordement des Frults Primeurs aux frontleres

f CERBERE (Pyr.-Or'08)
José Gaseo Téléphon© S8 HENDAYE (B»°*-Pyrto>) Téléphon© 210

Comisión exportación de:

| Naranjas, Mandarinas, Sanguinas y Limones
# Trabajo esmerado y de absoluta confianza

Calle de Senia Bonastre, 1

CARCAGENTE (Valencia)

Teléfono 124-Direcclóo telegráfica: REY N ES-CARCAGENTE

1 IMPORTATION - COMMISSION - EXPORTATION
Frults, Légumes, Primeurs
MICHEL BERNAT

Para buenos retratos RUL-LAN

j

R U L"L ÁN

j siempre RUL-LAN

Diploma en la Exposición Internacional de 1927.

1

Fotógrafo de la Ecxma. Diputación Provincial de Baleares.

£

De la Royal Photographic Society of the Great Britain. %

Palacio, 10 PALMA. Teléfono S-1-1

Encargue sus ampliaciones a R0L-LÍN. Dítima novedad ampliaciones ai cloro-bromuro
E.I mejor papel para ampliaciones,

m m

'

m EXPORTACION

DE

&
F R U Tjl 3

9

m

***

ESPECIALIDAD:

Naranjas, mandarínas, imperiales vernas y limones *
m

& & m

MARCO

e

IÑeSTdl

C¿75¿7 Central MJLMZJ22L (Valencia)

i

SUCURSALES:
CARCAGENTE (Valencia) J ATI VA ARCHENA (Murcia)

ESPANA

t

Telegramas: MARCO, MANUEL í

Teiéfono, 7

g§

UVAS DE FRANCIA

*

te Especialidad. Chasselas por vagones completos.

£

CLERMONT L’HER AULT

O, Rué Lamartine — JLLGJ5R
Spécialités1 Pommes de terre, tomates, Artichauts, Raisins chas¬ selas, Oattes Muscades, Oranges, Citrons, Mandarines.
Maisons d‘ Expédition
AIN-TAYA - BISKRA ZERALDA
Télégrammes: B E R N AT - A L G E R R. C. ALGER 17.233
O

TRANSPORTES

MARÍTIMOS y TERRESTRES
AGENCIA de ADUANAS

CETTE VALENCIA SOLLER PORT-BOU

11 quai du
8 * 10 calle 8 calle Ba
Espagne

ANTIGUA CASA BAUZÁ Y MASSOT

TELEFONOS

CERBERE PORT-BOU SOLLER VALENCIA CETTE

8 2
1291 3-37

MASSOT

Cerbfcrvt Cette Port-Bou VALENCIA

CASA OBNTRAI»
Cerbere
Pyr. Oríes, FRANCIA

$$*******1

SOLLER.—Imp. de {J. Marqués Arbona.