ANO XLVIII (2.a EPOCA) NUM. 2373
ANO XLVIII (2.a EPOCA) NUM. 2373

SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 1932

SOLLER

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbona

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n=° 17.-SÓLLER (Baleares)

SS
kilí/íéSív, rrlEsnii ííksií fOSi

falleció en Sóller, ayer, día 16 de Septiembre de 1932¡ A LA EDAD DE 43 AÑOS

Sus desconsolados esposa: D.a Antonia Ripoll Nadal; hija, Srta. Francisca Arbo¬
na Ripoll; madre política, D.a Isabel Nadal Mayol; hermanos: D. Miguel, D. Francisco, D.a Catalina, D. Jorge y Srta. Margarita Arbona Colom; hermanos y hermanas políticos; sobrinos, primos, y demás parientes, participan a sus amigos y conocidos tan sensi¬ ble pérdida, y les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que les quedarán agradecidos.

23
|] iiívvfj imKamj lugjzfj ii@/j iunmi] ilvrr/j (fl

La aprobación del Estatuto de Cataluña
La aprobación del Estatuto de Cataluña, de la ley que garantiza el desen¬
volvimiento autonómico de todo el país catalán, es ya un hecho. Pese a los eternos uniíaristas, pese a los reaccionarios obstruccionistas, pese
a los enemigos, solapados o sinceros, de la República, Cataluña, nuestra región hermana en lengua y en historia, posee ya la ley constitucional que ha de permi¬
tirla llevar a cabo sus destinos de «self-gouvernement». España ha dado un paso gigantesco hacia su nueva reestructuración política, económica e histórica, cuyo fin, no lo dudamos, será la conversión de una República de tipo semi unitarista, por decirlo mejor, de tipo regional, en una República plenamente federal.
Si el Estatuto otorgado a Cataluña por las Cortes Constituyentes complace o no a los catalanes, —a los catalanes de buena voluntad, a los que quieren marchar paralelamente a España, a los que sintiendo una verdadera cordialidad quieren formar parte integrante de una futura y grandiosa Confederación Ibéri¬ ca,—no soy yo quién para decirlo, aunque en algunos puntos, como por ejem¬ plo en el de la enseñanza, no se haya dado a Cataluña todo lo que ella se mere¬
cía, o todo lo que ella reclamaba. Pero, en fin, el Estatuto autonómico catalán es una realidad tangible, y ios que
comulgamos en los ideales puros de autonomía regional, de federalismo sincero y esperanzados debemos congratularnos de ello, y debemos felicitarnos de que exista una mayoría gubernamental comprensiva y unas Cortes capaces de em¬
prender la nueva estructuración española.
Cataluña, con el timón del Estatuto, pondrá proa a su engrandecimiento espiritual y material, a su cultura milenaria, a su indiosincrasia indestructible. Galicia ya tiene también terminado su Estatuto de autonomía, Vasconia; lo mis mo. ¿Y Mallorca, qué?... ¿No es ya hora de que se yerga animosamente y con¬ feccione de una vez para siempre su propio Estatuto?... Y las otras Islas herma¬ nas, ¿ no deben también coadyuvar a este resurgir de la nueva España, a este
verdadero renacimiento español?
Yo creo sinceramente que tanto Mallorca, como Menorca, como Ibiza y Tor¬ mentera, tienen suficiente potencialidad y personalidad para ir a la redac¬
ción de un Estatuto autonómico.
Lo mejor creo que sería que cada una de las tres islas—y al decir tres in¬
cluimos a Formentera con Ibiza—redactara el Estatuto que creyera apropiado
a su peculiar manera de ser, y que, una vez hecho esto, se hermanaran los tres estatutos'en uno solo, limando las asperezas, haciéndose las mutuas con¬ cesiones convenientes y aclarando todo aquello que hubiera que aclarar, a fin de entregar al Gobierno un Estatuto único interinsular o Balear.

Podemos afirmar que el Estatuto de Cataluña ha señalado la pauta de las máximas concesiones que están dispuestas a hacer las Cortes Constituyentes a todo Estatuto que se presente a ellas; cabe suponer que el Estatuto catalán «ha sentado jurisprudencia». Puede servir de guión, de modelo, para la re¬ dacción de otros Estatutos, cosa que ahorra mucho tiempo y trabajo.
Creo que ya es llegada la hora de que los mallorquines, y todos los hom bres de buena voluntad de las Baleares, se decidan a la formación de su Es¬
tatuto regional autonómico. Es de suponer que los distintos partidos republicanos querrán coadyuvar
a la obra de la redacción del Estatuto interinsular, y a ellos me dirijo espe¬ cialmente para que sean los que organicen, de una manera sería y eficiente, los trabajos encaminados a la consecución del Estatuto de autonomía de esta
tierra llena de luz, de lealtad y de personalidad. ¡Republicanos de Mallorca! ¡Gente mallorquína de buena voluntad!: ¡Arriba los corazones! ¡A la conquista de nuestras propias libertades que nos traerán, junto con un mayor bienestar
material, el recuerdo tangible de aquellos tiempos luminosos en que la «Isla de Oro» se daba a sí misma sus leyes peculiares.—Conrado Doménech

COLLABORACIÓ
CAMINS QUTeS PERDEN

Al soríir fora vila, ultra les quaíre ca-
rreteres de Ciüíaf, Deyá, el Port i For-
nalqtx, qüi van degüdament retolades amb expressió de nom i kilometraíge, írobam ana gran xarxa de camins i caminois qüi ramifiquen tota la rodalia al
circüit de la població. Són l’ éntrunyellaí de camins de qüe ’ns parla tan süg-
gestivament la Masa d’En Riber, camins,
perfumáis de menta camperola qui, mig sol mig ombra, as menen a alguna ma sia ombretjada peí pámpol ufanos d’ un
parral, dessota del qüal s’ escola mono• rrítmica una font.
Dones aqüestes artéries per les qüais corre la poesía viva del paisatge, sonéis camins que jo gos dir, que es perden.

Hi ha, certament, en el decars del
íemps, époqaes privilegiades qüi íroben una harmonía plástica en perfecta con¬ sonancia amb l’esperit de la raga i amb 1’ esperit de la térra—potser sia tot ü— qüi es tradüeix amb el més pürs deis es-
tils.
Mallorca, qüi el írobá en íemps passat, está ja a puní de perdre *1. Com qüe la casa pagesa, la patriarcal, la bíblica, davant de la qüal s’ atara 1’ artista—I toís els qüi düen innaí el sentif de beüe-
sa,—ja no es consírueix ni es restaura; els nosíres camins van perdent poc a poc llur esíil. la no írobam la bardissa d’ englaíines florides i de romagüers per

SOLLER

GL0SSAB1
V HORA DE LES A üTONOMIES
L’ Estatuí de Catalunya, votat per les Corts i autoritzat peí President de la República, ja téfor;a de llei. L' aspiració—V anhel—de tants d' anys: l’ autono¬ mía, ha presforma legal. Ara li cal només prendre estat de fet perqué pugui Catalunya viure i respirar amb llibertat, poltticament i peí que toca a V administració de la seva hisenda pública.
En aquesta hora d' intima satisfacció i de greu responsabilitat per tots els meus amics catalans, voldria donar-los d’ un
a un la meva més cordial enhorabona.
Ja hofaré quan pugui. El que m’ interessa fer remarcar ais
lectors amics és que—com diu molt bé
el novell collaborador Sr. Conrad Do-
ménech en un allre lloc d’ aquest mateix
número—V hora de les autonomies re•
gionals está molt próxima. Cal que no ens trobi desapercebuts.
¿Recordau la parábola de les verges prudents que tenien aparellat V oli pels seus llantions? Les altres, les «folies», no pogueren anar a les noces.
Tenim la primera pedra del futur es¬ tatuí nostre, en el projecte que es va ela¬ borar per iniciativa de la Diputado,
lenimelmodel d? un estatuí—el de Ca¬
talunya—que ha passat peí sedas de les Corts. Hem de preparar el definitiu, que
ha de sortir de la col 'laboració de totes
les liles. I cal, abans, preparar un am-
bient autonomista en totes i cada una
d’ elles.
Encara hi ha geni que creu que V auto¬ nomía és un mal negoci per la regió
autónoma. Hem d' arribar a dur a tot-
hom el convenciment que el régim d' au¬ tonomía és, no tan sois favorable a les regions que V adoptin i a la resta del país, sinó que és P única solució política que pot ferfer un bon paper a Espanya al costat deis paissos europeas més ben governats.
Tasca feixuga, si es vol, peró és una feina que tots els autonomistes hem de fer coratjosament. ¿Quina táctica, quina forma de treball és la que ha de donar un rendiment millor? Aixó es pot deter¬ minar escoltant el paver de tots els vells autonomistes. Jo votaría per una diseminació d) aquests per dins tots els camps politics no hostils al pensament autonómic, talment uns apóstols de la
bona nova.
Presentar-se amb franquesa i comen¬ tar tot seguit V obra docent, aprofitant V ampia superficie de contacte de cada llavor útil amb la gran massa deis que només han sentit parlar vagament d' au¬ tonomies i deis que contra el principi autonómic tenen un munt de prejudicis deis qué els hem menester alliberar; ells ho agrairan després, segurament.
M. Arbona Oliver.
on guaiten templadores les mores; ni les tapies vestides d’ eura; ni aqueiles magnifiques poríelles, qui com qui us convidassen a entrar a un paisatge virgiliñ. Avui en el lloc de leo bardisses s’hi ha posat molts de mitjans de ciment i molía reixa de fil-ferro gris; s’ han enderrocat Ies tapies i s’ hi ha
bastií unes paréis arrissades de bocins de vidres; i les poríelles... com qui he-
gin faites per encant, i üs hi hagi deixat «mes barreres atrorfes! Així, dones, nostres camins ven emigran! se, van moriní-se, o lo que és igual van perdent amb P esfil llar expressió.
1 no tan sois es perden els camins poétics, sinó que també es perden llurs moms. I aixó qüe’n tenim de molts bells! N’ hi ha alguns de tañí significatiüs que per poc que íenguem la memoria irlus¬ trada ens descorren tota una filera de
records. Sentía, quina flaire més oloro¬ sa deis íemps primitius,—íemps de baladesi pasíorals,—hi ha en els camins de L’ Alborada, de les Foníanelles i del Müríarú? Quina visió de P esplendor sa* rra'ína no tenen els noms de Binibassí, Biniarrossí i Biniadorm, totes elles al-
qQeries de moros rics! ¡Quina traga mig-

eva!, el de Casíelló i de Rocafort i tan¬
tea altres on es vinclen els paíronímics de nostres famílies pairáis!
Dones aqüests records, amb tota la seva sénior histórica, están cridáis a
desaparéixer, a poc a poc, qui sap si en lo que ens resta de centuria!
A voltes caminant per ells ens hem fet aqüestes reflexions í hem pensaí que els noms amb que surgiren quan foren extructurats; noms qui foren principalment deguts a qualitats intrínseques d’ ells mateixos i qui avui sois perduren dins la memoria deis vells i d’ algún enamora! de P historia; aquesta toponi¬ mia tan escaient, tan típica, tan nostra, prest quedara engolida dins la foscor de
P oblit.
I en aixó en part hi haura contribuí! la nostra indiferencia, la nostra dessídia, la nostra peresa d’ agafar la ploma, la manca de resolució de fer compondré unes galerades íipografiques i de combatre la més imperaní i acomodaticia de totes les raons: «ja ho dirá un altre».
Dones no, per aqüestes forces nega-
tives no sera.
Ara cal que P ambient no sia hostil a la idea inicial, i que algún conceller vulgüi acoplar-la a la seva actüació edi-
lícia.
Si així fóra, els nostres camins—al
menys els més principáis — estarien prest retolats amb els noms que els son propis i esporgats de certs idiofismes.
Dic idioíismes perque no deixen d’ esser-ho ceríes extravagancies que s’ in¬ filtren i prenen carta de naturaiesa, qui
vos duen a establir com a certes les
suposicions més bisarres. Hi ha molts anys, peró ho record molt
bé, que el nom del carrer de les Animes em desperíava dins P esperit com un sediment de quelcom de íétric, llegendari, superticiós.
Els qui professam el cuite de la liegenda i de la poesía; els qui ens hem enriquií la imaginació amb coníes i cangons de la infantesa, sabem la poderosa influéncia d’ evocació que té un sol
nom.
Ara posaü aquesta suggestió damuní
la mení d’un infant i duis-lo a boca de
fosca a davaní aquest carrer; feis que alci el cap i llegesca el nom, veureü que vos Ilenga un crií i vos fuig per P altre
cantó.
I aixó s’ esdevé a Sólier amb el ca¬
rrer que té el nom auténíic més bell en¬
tre tots els noms de carrer: el carrer dit
antigament de Ies Fontanelles, i avui anomenat, barbarament, carrer de les Animes.
Camí de Ies Fontanelles! Hi ha res
que pugui suggerir una impressió de frescor, de fragancia, de descans, com unes fonts a la sortida del poblé? Les vos podríeü imaginar sense reconstruirhi P ombra d’ uns pollancres, d’ uns oms, d’ uns nogüers o d’ un hort esplen¬ dí!? No se vos hi dibuixa enseguida la imaíge jovenil d’ una donzella el cantir sobre el cap? O, antigües estampes de reminiscéncies gregues!
A qué foü degut aquest canvi de nom? A algún miracle? A alguna apari-
ció d’ ultra tomba?
Res d’ aixó, lector amic; vegeu com les coses ens duien cap a P equívoc.
Temps enrera, quan la població era més petita; quan P Alquería del Comte estava separada del nucli de la vila per un camí bosca; quan el carrer de la Llu-
na acabava a les darreres cases un poc
més enllá de la que fou ca ’n Benet Es teva (sigle XV) casa avui senyalada amb un nínxol on es venera el Sant
Cris!; en aquella época en que lo que
avui es diu el Ponte! es deia el Pont de
la Selrana, el carrer süsdit de Ies Ani¬ mes es deia simplement camí de les Fontanelles.
Era aquest un caminoi qui anava vo
rera del torren! on abaix de la finca
anomenada Ca ’n Gordo brollaven unes fontetes les quals expressades amb el didiminutiu en us dins el iéxic aleshores
corren!, eren les Fontanelles de les
quals s’ en derivava amb tota prooieíat la denominació.
Més tard -Sigle XVIII? Sigle XIX? Més o manco—habitaren aquell indret

un germa i una germana. Ni la natura-
lesa, ni la socieíat, foren generoses amb ells, i si malanats eren de fortuna
més ho foren de físic.
Magres, baixos, esqüefifs d’ espatlles, pobres de veu i pobres d’ energies, fo-
rert anomenats animetes, animes fredes.
El nom queda de consuetud. Quin xistós, quin burlador, qüin xa-
farder, els esíigmatiíza amb P irrisori
epííeí? Per maliciosa i intencionada que fóra
la burla, jamai el graciós qüi la propa¬ la degué pensar-se que sis o set gene-
racions se’n fessin eco. I ceríamení que
si quelcom d’ Animes ha romas dins aquell poéíic indret serán les d’ aqüells dos sers infeligos pobres malanats, amb qüi s’ haura complit la benaventuranga promesa per Jesús: «Benaventurats els pobres d’ esperit perque d’ells és el reine deis cels». Ara potser que també s’ hi arrosseguin les animes d’ aquells burletes qui deuen passar acotades, be¬
san! la fimbria de la túnica deis benaven
turáis, imploraní perdó.
Amb tot el que hem dit, haurem desper! un interés per restituir els primitius
noms ais nostres camins i carrers?
María Mavol.
Nota de la Redacció.—Aquest article fou escrit fa uns quants anys. Les circunstancies de aquells temps aconsellaren a nostra coMaboradora Srta. Mayol a deixar-ho en cartera. Avui és probable sia més oportú.
i —B -JS—Q '-*"?**! Q-~¿si——B — -E
El conservadurismo y la ie
en la propaganda
Harán mal las clases y elementos con¬
servadores en no sacar de los aconteci¬
mientos últimos las lecciones.que de ellos se derivan. El Gobierno debe comprender que no son todas las derechas las que participaron en el movimiento del 10 de agosto, sino una parte mínima de ellas, y
los conservadores amantes de la propa¬
ganda legal, creyentes en ella, debemos
decirles una vez más a los partidarios de la violencia que su camino es un error, y que al final de él, con triunfo o con fra¬ caso, se halla inevitablemente la ruina.
Puede considerarse aprobada la refor¬ ma agraria; en poco tiempo se aprobó la intervención del Estado en los ferroca¬
rriles, que es una medida socializadora.
Ni una ni otra cosa habrían salido ade¬
lante sin los sucesos del 10 de agosto. Es indudable, además, que en ese mo¬
vimiento se habrá invertido dinero. ¿Cuál
habría sido la utilidad de ese dinero gas¬
tado en obras de propaganda? Dedicado al robustecimiento de periódicos existen¬ tes o creación de otros, a edición de libros y folletos, a fundación de becas, a pen¬ siones en el extranjero, a conferencias, a formación de Sindicatos profesionales y Cooperativas de campesinos, ¡qué repro¬
ductivos habrían sido esos fondos!
Y si todo esto es tan perogrullesco, ¿por qué hay elementos sociales que no lo practican y que siendo amantes del orden pueden esperar que éste nazca del desorden? ¿Es que no comprenden la au¬ toridad moral que se pierde para pedir que los demás no perturben cuando em¬ pieza uno por perturbar? ¿Es que no se
dan cuenta de lo difícil que es mantener
la legalidad a un Poder que nace hollán¬ dola? Yo < reo que sí. Lo que ocurre es que en España el fetiche es la fuerza y no la inteligencia. Se cree en el valor, no en la cultura. No hace mucho que la pa¬
labra «intelectual» andaba tan escarneci¬
da que se jugaba al equívoco con ella y otras fisiológicamente despreciables. Y es claro: si se adora la fuerza y se desprecia la inteligencia, la fe no puede marchar por el camino de la propaganda, sino por el de los golpes de Estado.
Así nos hemos pasado toda nuestra Historia contemporánea y la semilla si¬ gue dando frutos. Esa es la diferencia entre nosotros y los franceses. Recuerde el lector aquel admirable ejemplo de Poincaré en la trasguerra. La semana
laborable la dedicaba a sus tareas de go¬
bernación; pero llegaba el domingo y aquel hombre cogía el tren o el coche, y marchaba a cualquier población, quizás a una aldehuela, para pronunciar un dis¬ curso de inauguración de un edificio, un monumento, celebración de aniversario o centenario, y así se ponía en contacto con el pueblo. Aquí no se cree en la eficacia

de eso. Y, sin embargo, el Evangelio mismo dice que en el principio era el Verbo... Hay que empezar por la propa¬ ganda, por crear el ambiente, por formar juventud... Después viene todo.
Los elementos conservadores españo¬ les—es preciso que se lo digamos quienes llevamos varios lustros dedicados a su defensa—han creído en los tricornios, en el dinero, en los pergaminos. En lo que
no han creído es en la inteligencia. Creyó Cánovas, que tuvo buen cuidado de es¬ pigar en Ateneos y Academias para des¬ cubrir capacidades que incorporar a su partido. Después la inteligencia se fué dando de lado, y como el liberalismo mo¬ nárquico no tuvo nunca contenido propio durante la Restauración, los partidos contrarios al régimen se aprovecharon del error irrumpiendo con correligiona¬ rios suyos en todos los centros docentes y
culturales. El único valladar contra esa
invasión lo constituyeron las Ordenes re¬ ligiosas.
He ahí la psicología que precisa cam¬ biar, pero al hacerlo hay que tener cui¬ dado de que no vayamos a creer que todo se arregla con la imitación del fascismo italiano. El fascismo no es producto fácil de exportar, y bien lo está probando la actuación de Hitler. No: es preciso basar el conservadurismo en los altos principios de la Iglesia. Y para esto se requiere que quienes pensamos así, y nunca nos he¬
mos movido ni nos moveremos fuera de
la legalidad, lo proclamemos sin ambages ni rodeos, aun a trueque de disgustar a elementos que viven en nuestra inme¬ diación, y que el Gobierno—éste y los que vengan—no caigan en la injusta vul¬ garidad de confundir los elementos que actúan dentro de la le}’- con los que se salen de ella. Cada vez que se habla de medidas gubernativas, cuando funcionan jueces especiales encargados de esclare¬ cer la responsabilidad de quienes la ten¬ gan, se debilita la posición de los elemen¬ tos conservadores amantes de la ley, porque es difícil a quien se siente perse¬ guido inculcarle fe en métodos de inte¬ ligencia y moral. No debiera el Gobierno hacer eso; pero el que lo haga no es ra¬ zón para que nosotros dejemos de cum¬ plir con el. deber.
He afirmado más de una vez la necesi¬
dad de reconquistar espiritualmente Es¬ paña. La reconquista la tenemos que ha¬ cer los sacerdotes, los maestros y los in¬ telectuales. Esos campesinos que sueñan con la tierra de los demás; esos obreros que no conciben más arma reivindicadora que la violencia revolucionaria; esos incendiarios de templos, asoladores de arte, despreciadores de la tradición; esos grupos que pedían la cabeza de Sanjurjo; esos profesionales de la vileza y la soplo¬ nería. no son, en puridad, sino hombres que tienen seco el corazón porque no nos
hemos cuidado de abonárselo con las ver¬
dades eternas. Yerma el alma y depaupe¬ rado el cuerpo, ¿qué vamos a exigirles? Y son esas grandes masas, mayores, des¬ graciadamente de lo que'muchos creen, las que hay que redimir y atraer. Eso es la reconquista moral a qué aludo. En ella se invertirá mucho tiempo, no se alcanza¬ rán puestos ni provechos, pero se hará
una labor conservadora sólida. El conser¬
vadurismo que se edifica sobre la violen¬ cia, se lo lleva cualquier día el viento, como se llevó la dictadura española; el
conservadurismo levantado sobre un
terreno moral y cultural permanece. Por algo se ha dicho que las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse encima.»
Mariano Marfil.
(De El Diario de Barcelona).
Se desea vender
un comercio de frutos muy acreditado, instalado en población importante del centro
de Francia.
Dará más informes D. Jerónimo Rullán, calle del Mar, n.° 648.
-a——g——a—
Se desea alquilar
una casita amuéblala, en Blniaraix o en
Fornalutx, de poco precio,con agua, electri
cidíid y jardia. Para informes, en esta Adm inlstracíón.
Magasin Fruits Primeurs
Affdire tres importante. Franco grande vi-
Ue du Centre.
Pour toas renseignements s’adresser au Bure&u du Journal, Sóllbr: 17 calle >le San Bartolomé.

SOLLER

«^dbdbdbdbidbdbdbdbdbdbdbcfedbdbdbdkdbdbifcdbdbdbdbidbdbdbdbdbcjbidbdbdbdbdbdbdbS^

*€

8*

<8

IMPORTACION - EXPORTACION - COMISION

•8

«8

DATILES BANANAS

8 8

<8

8

«8 JÁCQUES

VICENS

8
8
8

<8

15, Une de& Trois Mages

8
8

Teléfono 06.19 Colbert MARSELLA Telegramas «VERFRUIS» g8.

•8
<8

IMPORTACION DIRECTA DE BANANAS DE LAS ISLAS CANARIAS

8
8

<8

AGENTE EXCLUSIVO DE LAS PRINCIPALES MARCAS

8

€

8

En el Ayuntamiento A D. Amador Coll Enseñat, como man- corral del edificio social de dicha entidad,
¡ datarlo de D. Guillermo Vicens, para con¬ lindante con la calle de San Jaime, consis¬

Sesión ordinaria celebrada el día 13 de Septiembre de 1932
Los asistentes
Presidióla el señor Alcalde, D. Buena¬
ventura Mayol Puig, y a ella asistieron los señores concejales D. Miguel Arbona Colom, D. Juan Casasnovas Escales, D, José Serra Pastor, D. Miguel Coloro Mayol y D. Pedro Coll Bauzá.
Orden del din
Acta anterior

ducir las aguas sucias y pluviales de la
casa n.° 141 de la calle de la Luna a la
alcantarilla pública, debiendo construir en dicha finca un pozo séptico con arreglo al modelo que figura en el proyecto de
alcantarillado.
Ai mismo D. Amador Coll Enseñat, co¬ mo encargado de D.a Catalina Mayol, para enladrillar el zaguán de la casa n.° 24 de la calle de Batach y hacer algunos arre¬ glos en la fachada de la misma casa.
A D. Jorge Estades Quetglas, camo en¬ cargado de los Hermanos de las Escuelas

tentes en construir un cuerpo de edificio y una cisterna.
A informe del señor Ingeniero encargado de la carretera
Se resolvió pasar a informe del señor Ingeniero encargado de la carretera de Palma al Puerto de Sóller, una instancia promovida por D. Antonio Martorell Garau, como mandatario de D. Ramón Oliver Ferrá, en súplica de permiso para regula¬
rizar la fachada de la casa n.° 90 de la
calle de Pi y Margal!, con arreglo al cro¬

Fué leída y aprobada sin alteración algu¬
na el acta de la sesión anterior.

Cristianas, para ensanchar una ventana
existente en la fachada de la casa en que

quis que acompaña, y para efectuar varias
reformas en el interior de la misma casa.

Pagos
Se acordó satisfacer: A D. José Socías, Capataz de la brigada municipal, 1.011’30 ptas., por los jornales y materiales inver¬ tidos, desde el 29 de Agosto al 1 í de Sep¬ tiembre, en diversas obras realizadas por administración. A D. Rafael Mora, 136’05
ptas., por diversos objetos de uralita su¬ ministrados al Ayuntamiento desde el día 26 de Marzo al 27 de Agosto últimos. A don Antonio Frau Puig, 1.09175 ptas. por alfalfa, habas, avena y algarrobas suminis¬ trado, desde el día 1,° de Enero al 1,° de Agosto últimos, para la manutención de los caballos propios de este Municipio. A don Arnatdo Casellas Gili, 249’93 ptas. por di¬ versos materiales de su tienda de drogue¬

reside, sita en la calle del Obispo Nadal. A D. José Morell Casasnovas, en repre¬
sentación de D. Vicente Trias Alcover,
para agrandar el portillo del solar señalado
con el n.° 18 de la calle de San Ramón
y construir un cobertizo en el mismo. A D. José Morell Casasnovas, como
mandatario de D. José Ripoll, para cam¬ biar el tubo de bajada de la canal existente
en la casa n.° 130 de la calle de la Luna y
reparar la fachada de la misma casa. A D. Antonio Servera Pons, como
mandatario de D. Antonio Bisbal Puig, pa¬ ra colocar sobre el piso de la sepultura se¬ ñalada con los números 151 y 152 del En¬ sanche de! Cementerio Municipal una losa
de unos 25 centímetros de altura media con

Expediente para la concesión
de un depósito doméstico a la
Sociedad *El Gas».
Se dió cuenta del expediente instruido con motivo de la instancia presentada por
el señor Director Gerente de la Sociedad
Anónima «El Gas», solicitando la conceción de un depósito doméstico para la in¬
troducción de huevos en esta ciudad y para
su conservación en unas cámaras frigorífi¬ cas que tiene instaladas dicha sociedad, y habida cuenta de que durante el tiempo que ha permanecido expuesto al público, a efectos de reclamación, no se ha presen¬ tado ninguna, y vistas las condiciones que determinan la Ordenanza Municipal para

ría servidos al Ayuntamiento desde el día una sencilla inscripción.

la exacción de los arbitrios ordinarios y

6 de Julio al 26 de Agosto últimos. A don
Miguel Seguí, 129’65 ptas., por 98 sacos de cemento suministrados para diferentes
obras verificadas por administración muni¬ cipal durante el mes de Agosto último. A

A estudio de la Comisión de Obras
Se resolvió pasar a estudio de la Co¬ misión de Obras las siguientes instancias:
Una promovida por D. José Morell Ca¬

extraordinarios aprobada por el Ayunta¬
miento el día 5 de Enero de 1932 para
regir durante el actual ejercido, así como lo dispuesto en el Reglamento especial aprobado también por esta Corporación

D. Salvador Galmés, 55 ptas., por un sasnovas, como encargado de D. Bartolo¬ el día 27 de Julio de 1927, para regular

ejemplar de cada uno de los volúmenes mé Rullán Oliver, mediante la que solicita las concesiones de depósitos domésticos a

XV y XVI de las obras originales de Ramón permiso para colocar un panteón, con arre¬ varios industriales de esta ciudad para ¡a

Luí!, A D. Cristóbal Vanrell Darder,
6’50 pías,, por rellenar de agua la cisterna
existente en la Casa-Cuartel de la Guardia

glo al croquis que acompaña, en la sepul¬ tura n.° 361 de! Cementerio municipal.
Otra suscrita por D. Antonio Servera

introducción de primeras materias y expor¬ tación de productos elaborados de cerdo y salazones, la Corporación acordó conceder

Civil. A D.a María del Pilar de Bobadllla, Pons, en representación de la Sucursal a la expresada Sociedad «El Gas» el depó¬

Vda. de Zayas, 250 ptas., importe del pri¬ del «Crédito Balear», en súplica de auto¬ sito doméstico solicitado, en idénticas con¬

mer semestre de este año del alquiler del rización para realizar varias obras en el diciones.

local-escuela de niños de Biniaraix y de la

casa-habitación particular del señor Maes¬

tro.

I A informe de la Junta Mu
nicipal de Sanidad y de la

COMISIONISTAS EXPORTADORES

Comisión de Obras

Informe de la Comisión de
Abastos a una instancia

Se dió cuenta del informe emitido por un Vocal de la Comisión de Abastos a la
instancia promovida por D. Antonio Mar¬ qués Arbona en súplica de autorización pa ra colocar una mesa para la venta de car¬ ne, durante la temporada de la matanza de cerdos, en la plaza de abastos de esta ciu¬ dad, en el sitio junto a la esquina del café denominado «Ca ’n Galió», en la parte de la calle de Rosa; de cuyo informe resulta que examinados los diferentes puntos don¬ de podría colocarse la referida mesa, don¬ de menos estorba y estéticamente menos desdice, es el lugar solicitado para empla¬
zarla.
Enterada la Corporación, por unanimi¬ dad acordó conceder el permiso solicitado.

Comunicación del señor Presiden te del « Club Ciclista Balear».

Dióse lectura a una comunicación remi¬
tida por el señor Presidente del «Club Ci¬ clista Balear», de Palma, mediante la que solicita un donativo para la organización de una carrera de bicicletas por carretera, cuyo recorrido será: Palma, Lluchmayor, Algaida, Santa Eugenia, Santa María, Buñola, Sóller, Deyá, Valldemosa y Palma.
Total 114 kms.
La Corporación, enterada, acordó co¬ operar modestamente a la proyectada carre¬ ra concediendo un premio a los tres corre¬ dores que lleguen clasificados en primer lugar a esta ciudad, equivalentes dichos premios a las cantidades de 15, 10 y 5 pe¬ setas, respectivamente, debiendo interesar de la «Sociedad Deportiva Soliéronse» se sirva cuidar de la entrega de los premios
de referencia.
Cambio de sitio de una
toma de agua.

El señor Alcalde dió cuenta de las ges¬ tiones realizadas con el Sindicato de Rie¬
gos de esta ciudad para cambiar el origen
de la fuente Na Lladonera la toma d e
agua que actualmente abastece el abreva¬ dero de la calle de Pl y Margal!, de cuyas gestiones resulta que la mencionada enti¬ dad mantiene íntegramente las condiciones expresadas en su comunicación de día 9 de Mayo último, en las cuales se pedía;

Pesetas

Para los propietarios regentes por el agua que precibirán
menos
Indemnización a los propietarios por la parte de terreno que dejará de regarse ...
Indemnización a los molinos de
«Ca’n Gomila», «Ca’n Radó» y «Ca’n Pentinat». .

1.162’50
1.500’00 612’00

Total.

.

.

.

3.274’5Q

Manifestó el señor Alcalde que después
de satisfecha dicha suma al Sindicato se
podría sin dificultad cambiar la toma de agua en la forma proyectada.
El Ayuntamiento, en vista de las ma¬ nifestaciones del señor Alcalde, por una¬
nimidad acordó:
l.° Satisfacer al Sindicato de Riegos
de esta ciudad la cantidad de tres mil

DE FRUTAS

I

Se resolvió pasar a informe de la Junta Municipal de Sanidad y de la Comisión de Obras las siguientes instancias:
Una promovida por D.a Paula Estades Albertí, mediante la que solicita permiso para construir un chalet, con arreglo al
proyecto que acompaña, en un solar de su propiedad situado en el Puerto.
Otra promovida por D. Juan Mateu Cabot, como encargado de D. Juan Vidal, en súplica de permiso para construir una casita de planta baja, con sujeción al cro¬ quis que acompaña, adosada a la casa pro¬
piedad de dicho señor, sita en la Manzana 43, punto denominado Ca S' Arena.
Permisos para obras
Después de la lectura de las correspon¬ dientes instancias, se acordó conceder los siguientes permisos:

|Valcaneras y Colom|

|

Sucesores de 3uaq Valcaneras

g

f ALCIRA (Valencia - España) |

H

Especialidad en naranjas, mandarinas y limones

Telegramas: CREMAT-ALCIRA

«e

Teléfono n.° 141

ji|

SOLLER

dósciencientas setenta y cuatro pesetas cincuenta céntimos en concepto de indem¬ nización y compra de agua a los propie¬ tarios de la fuente conocida por La font de S Olla, a cambio del derecho de esta¬
blecer la toma de agua que abastece el abrevadero de la calle de Pí y Margall al origen de la fuente denominada Na Lia-
donera.
2 o Aceptar las condiciones que se men¬ cionan en la citada comunicación del «Sin¬
dicato de Riegos», siempre que del estudio que los técnicos verifiquen del caño propio del Municipio resulte que éste correspon¬
de al rendimiento de 3 horas 15 minutos y
30 segundos semanales, pues si fuese ma¬ yor el tiempo a que corresponde, el «Sin¬
dicato» debe a su vez aceptar lo que sea
de jasticia. 3.° Ratificar dichos acuerdos en la pró¬
xima sesión.
Ruegos y preguntas
El señor Coll dijo que hay unos autos
que acostumbran traer pescado de clase ordinaria a la plaza de Sóller y después cargan aquí de clase superior y se lo llevan
a Palma. Añadió que el otro día uno car¬
gó de lampuga, y como a su entender el
mercado no estaba suficientemente abaste-
tecido, denunció el hecho a un Guardia mu¬ nicipal, el cual no atendió su indicación. In¬ teresó del señor Alcalde que diese órdenes a los Guardias municipales para que no
permitan la exportación de pescado mien¬
tras no haya más de 500 kilos para la ven¬
ta en Sóller.
El señor Alcalde manifestó que moralmente el Guardia a que se ha referido el señor Coll venía obligado a obedecerle en la indicación que le hacía, y que le haría la correspondiente advertencia para que no se repita el caso.
El mismo señor Coll dijo tener noticia
de que un Guardia municipal nocturno se lha convertido en boxeador y que la otra noche atropelló a un vecino en su propio domicilio, y como ello desdice del cargo que desempeña, opina que se te ha de formar expediente para destituirlo.
El señor Serra indicó que los Guardias
están a las órdenes directas del señor Al¬
calde y que de él exclusivamente depende el nombramiento y separación.
El señor Colom (D. Miguel) dijo que es conveniente que el señor Alcalde se ente¬ re del hecho a que ha hecho referencia el señor Coll, averiguando si lo cometió es¬ tando de servicio, pues de otra manera el asunto es de la incumbencia del Juzgado, procediendo después de tener exacto co¬ nocimiento en la forma que considere pro¬
cedente.
El señor Alcalde dijo que averiguaría si el referido Guardia había faltado estando
de servicio, y que si así fuese, le impondría
el debido correctivo.
Denunció el señor Coll que una de las fuentes públicas de esta localidad sirve de abrevadero, e interesó que se recomiende a los Guardias municipales la mayor vigi¬ lancia, y que éstos denuncien al primero que falte.
El señor Presidente dijo haría la reco¬ mendación interesada por el señor Coll.
Igualmente denunció el señor Coll a uno de los carreteros de la villa que estuvo sentado largo tiempo en un café de la pla¬ ya, donde bebió de lo lindo, y después para regresar a la población pegó duramente al caballo que conducía, propio del Municipio, para que corriera. Como no es justo que dicho carretero pierda el tiempo y que des¬ pués quiera recuperarlo a costa del caba¬ lo, interesó que se le llamara ai orden pa¬ ra que no se repita el caso.

El señor Alcalde ofreció llamar al carre¬
tero en cuestión y amonestarle en la for¬
ma que merece.
El señor Coll rogó sea reparada con urgencia la fuente del Puerto, y el señor Alcalde le contestó que ya tenía dadas las órdenes correspondientes.
El señor Casasnovas rogó al señor Al¬ calde que de vez en cuando ordenara ins¬ peccionar la leche que se vende en esta localidad, respondiéndole el señor Mayol que lo había ordenado varias veces y que repetiría sus órdenes.
Hizo el señor Casasnovas igual ruego con respecto a comprobar los pesos y las balanzas de las tiendas y vendedores de
toda clase de artículos.
Contestó el señor Alcalde que había or¬ denado la comprobación y que agradecerá que esos ruegos, que pueden poner en
guardia a los interesados, se los hagan
particulamente. El señor Colom (D. Miguel) interesó que
se provea de una pizarra a la escuela mu¬ nicipal de niñas de la Huerta, pues la seño ra Maestra habíale dicho que carecía de
ella.
Se resolvió de conformidad con la petitición del señor Colom, y que el Consejo ,
local de Primera Enseñanza se encargue
de adquirir dicha pizarra. El señor Serra rogó se interese del
Concejal Delegado del Ayuntamiento en el Consejo local de Primera Enseñanza manifieste la labor realizada por dicho or¬ ganismo.
El señor Casasnovas, haciendo referen¬ cia al Concejal aludido, dijo haber observa¬ do que dicho señor falta a casi todas las sesiones, y en cambio no ha faltado a aque¬ llas en que debían tratarse asuntos de in¬ terés para determinado sector comercia! y que pudieran favorecer intereses particula¬ res. En nombre de la minoría socialista
protestó de esta actitud.
No habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión.
Tafona Cooperativa
De conformitat amb lo que disposen eis Estatuts, es convoca els associats per la Jun¬ ta General ordinária que tendrá lloc al domicili social—Carrer de la Mar, 15—en primera convocatoria, el próxim diumenge, dia 18 del corrent, a les cuatro dei eapvespre, o el diumenge següent, día 20, ai mateix l’oc i hora, en segona convocatoria.
Sóller, 11 de Setembre de 1932.—El Presldent, Salvador Frontera.
SE VEKTOB3
una casa situada en la calle del Mar nú¬
meros 43 y 45. Informes en al misma calle, n.° 12.
=©=sss=e==s=s=
EBAÜSD BAB
Franco, grande ville du Centre a ceder de suite pour cause double emploi. Pour tous renselgnements s’adresser au Bureau du
Journal. Sóller: 17 calle de San Bartolomé.
=8=
A precios baratísimos
Participa al público en genera!, el dueño de la Cestería Borne, que los que quie¬ ran comprar sillería de mimbre, de junco, de médula, cestos de todas clases y tama¬ ños, se dirijan a este establecimiento.
En él encontrarán siempre lo que deseen y para escoger se les facilitará el catálogo correspondiente.
Cestería Borne de Juan Vidal
SÓLLER

COMISION Y EXPORTACION

8 ESPECIALIDAD EN NARANJAS Y MANDARINAS

i

FRUTOS — PRIMERIZOS — LEGUMBRES

EMBALAJES ESMERADOS

1 Cristóbal Colo m
3 ARGEL - Ru@ de Suez 28 (detrás del nuevo mercado)
Patatas comestibles y para sembrar, de todas ciases
Dirección Telegráfica: MOLOC-ARGEL Teléfono:
im

Fuíbolerías
LOS GRANDES PARTIDOS
Mañana, el Atlótic F. C. de prime¬
ra categoría, contra el Sóller F. C.
(.Primeros equipos)
Se anuncia para mañana un partido real mente extraordinario y sensacional.
Una gran exhibición de juego a cargo del primer equipo completo del Atlétie F. C. de Palma, que con este partido en campo ajeno efectuará su puesta a punto ante el inminen, te comienzo del campeonato balear de la primera categoría.
Hace ya muchos meses, desde luego más de un año, que no ha actuado frente al Só¬ ller un verdadero primer team de primera categoría; y es posible que pase mucho tiem¬ po sin que tai contingencia pueda repetirse, siendo así que en breve plazo va a empezar al Torneo Fomento del Fútbol para equipos de segunda categoría para la temporada 1932-1933,
Así es que mañana hay que aprovechar la ocasión que se las ofrece a los aficionados locales de ver actuar al potente Adlétic con su primer once au gran completa con sus veteranos y prestigiosos elementos Colomina, Nieto, Fernández, Bonet, Gregorio, Llabrés, Coll, Albella, Serra, Mayol. Coll R,, etc., ya que, habiendo fichado al Atlétie nuevos ele¬ mentos a los cuales probará seguramente en el partido de mañana, no es posible anticipar con seguridad cuál haya de ser su definitiva alineación. Se trata desde luego de elemen¬ tos valiosísimos, bregados en largas luchas de campeonato en todos los campos de Ma¬
llorca.
Frente a este solidísimo conjunto presen¬ tará al Sóller un fuerte equipo con todos sus mejores actuales elementos que han tomado ficha para defender los colores del Sóller en el torneo que se avecina.
Decimos un fuerte equipo, porque sabe¬ mos que lo serian delante de cualquier otro
de los habituales adversarios de nuestro on¬
ce local, pero sobradamente sabemos las es¬ casas posibilidades de éxito que tiene por anticipado nuestro equipo actual contra al primero del Atlétie, que deban limitarse a vender cara la derrota y a procurar hacer un papel lo más airoso posible, que lo sería a nuestro parecer perdiendo por una dife¬ rencia que no exceda de tres goals, por lo mismo que sabemos que es muy posible que se remonte dicha diferencia, sin que haya lugar a tontas decepciones.
Todos recordamos que con un equiqo del Sóller probablemente superior al que se alineará mañana, en un memorable partido de torneo que se jugó en 10 de Enero de es¬ te año, el Sóller fuó batido por 2 a 0 por un equipo del Atlétie que no era el primer team como será mañana, sino ai equipo reserva. Fuó en aquel aciago partido cuando un des

graciado accidente hizo vibrar de ansiedad
a todos los aficionados siendo lastimado de
consideración tal que implicó su retirada del fútbol activo al guardameta predilecto de !a afición soliéronse, al as indiscutible Mateo
Galmós.
El partido dará principio puntualmente a
las cuatro de la tarde.
Campeonato de Cataluña
Ultimos resultados: Júpiter 1— Barcelona 3; Martinenc 0 -Español 5; Sans 0—Pala frugell 2; Badalona 1—Sabadell 1.
Se ha dado la rara particularidad de que no ha vencido ninguno de los equipos que actuaban en campo propio,
Otras notas de interés
Decididamente ei Sóller tomará parte en el próximo Torneo Fomento del Fútbol para
equipos de segunda categoría. Efectivamen¬ te se jugará este año en dos grupos y se dis¬ putarán la final los dos equipos que cada cual en su grupo tengan mejor puntuación.
El Sóller va a tener muy difíciles adver¬ sarios en el suyo y se le preparan dos des¬ plazamientos de verdadero pronóstico, uno en el campo del Recreativo y otro eu el dei
Buñola.
Se nos dice que ei Torneo empezará tal vez el domingo próximo día 25 Septiembre.

Parece que el Racing de este año no se
parecerá ni un pelo al que no logró obtener ni un sólo punto en el torneo pasado, cosechaado en cambio tantos goales en contra.
Este año el Racing será integrado por los once jugadores que en la temporada ante¬ rior formaban el potente conjunto del reser¬ va del Baleares, que en nuestro mismo cam¬ po logró empatar con el Sóller eu su mejor
momento.
También el Génova parece que viene este año dispuesto a treure faves d’olla, pues eu su campo acaba de batir por 5 a 0 ai Recrea tivo, y últimamente ha empatado a 2 con el novel y poderoso equipo del Racing.

Linesman.

=8=

=«=ss===S==ss==8==s=s=8=

Cambios de monedas extranjeras

3oIsa de Barcelona
(de! 12 al 16 Septiembre de 1932)

Lunes Martes Mierc. Jueves Viernes

Francos 48’80 48’8C 48’80 4875 4875

Libras

43’50 43’40 43’40 43’35 43’25

Dólares 12’45 12*45 12*45 12*44 12’44

Belgas 17270 17270 OOO’OO 172'50 172’50
Suizos 240’50 240’50 OOO'OO 240’40 240’40

Marcos

2’97 2‘97 2’96 2’97 2’97

Liras

63’00 63’95 OO’OO 63’85 63*85

EXPORTACION n NARANJAS v MANDARINAS

telegrama/ "rabelia/,, a
jpelejbtvcy, r\\? 3

ja

FOTOQAAQAOOS - CATALA— VALENCIA

a '

SOLLER

asaca—a—■»■«««

Ofensiva contra Mallorca

Hace solo unas semanas, un buen ami¬
go nuestro y amante de su tierra nativa
nos remitía desde París un recorte de un
periódico francés que contenía un comen¬ tario irónico y despectivo para Mallorca.
Nos extrañó el texto de ese artículo, aun cuando poca importancia le concedimos. Lo atribuimos más que a otra cosa, a una manifestación de mal humor de algún visitante a quien, tal vez, se le pisara el pie sin disculparse con el obligado: «Pardon» o se le hiciera víctima de una desconside¬
ración al cobrarle mayor propina de la
que él quisiera dar. Hoy, pero, el asunto varía. Recibimos por cinco conductos dis¬
tintos, recortes de un artículo aparecido en el diario V Eclaiveur de Nice et du
Sud-Est, en el que se comenta un viaje a nuestra isla en términos que depasan no ya sólo los linderos convenientes y admi¬ sibles en un comentario desfavorable, sino también los de la verdad y de las buenas formas en lenguaje que ya no po¬ demos tolerar sin réplica, tanto por el contenido del artículo en sí como por lo sintomático de este nuevo ataque a la fama de Mallorca, que parece obedecer a
una ofensiva iniciada Contra la corriente
de turismo que se ha formada hacia esta
isla.
En otro lugar de este mismo número
hallará el lector una traducción del artí¬
culo de referencia, cuyo valor literario es
completamente nulo, como lo son también las dotes de observación de la gentil arti¬ culista que lo firma. Ello no obstante, hemos de recoger los conceptos que tan gratuitamente se permite lanzar a la es¬
tampa, no por el efecto corrosivo que contienen, que es bien escaso, sino para
cortar en sus comienzos el solo intento de
una campaña difamadora, que parece ini¬ ciarse en ia vecina nación, contra la be¬ lleza de Mallorca, celosa sin duda de mantener la primacía de la atracción del turismo mundial, que nadie trata de dis¬
putarle.
Porque estos diversos ataques al turis¬
mo mallorquín parecen obedecer a esta sola consigna: destruir la corriente turís¬ tica que se produce a nuestra isla con
una propaganda falsa y tendenciosa para evitar que consiga desviar la que desde
muchos años existe hacia la Cóte d'Azur.
Se diría que la inspiran los elementos de aquella zona, interesados en que no decrezca la afluencia de visitantes, y es bien significativo que ese artículo se in¬ serte precisaríiente en un diario de N iza.
v Podríamos aportar para destruir las afirmaciones sobre Mallorca publicadas
en E Eclaireur de Nice multitud de tes¬
timonios autorizados, de personalidades de todo el mundo que continuamente pro¬ digan a nuestra isla sus mejores elogios. Los diarios y revistas ingleses y norte¬ americanos todos los días publican im¬ presiones favorables producidas en sus colaboradores por la visión de nuestros paisajes. Hace sólo tres semanas repro¬ dujimos en estas columnas el juicio que
su estancia en Mallorca había merecido
a Sir Harry Brittain y que había apare¬ cido en la importante revista Windsor Magasine, en el que decía cosas tan inte¬
resantes como éstas: «...He visitado las
bellas bahías del mundo y puedo afirmar, sin dudas, que la bahía de Palma las su¬ pera a todas por Su maravillosa belleza...» «Una excursión, la de Sóller, vale por sí sola el viaje a Mallorca. Esta ruta es digna de su similar, la «Corniche» y no hay nada que supere su panorama, siem¬ pre accidentado, con sus montañas de bosques, sus precipicios profundos y sus
cascadas...» Mientras Mme. Normand se
permitía estampar gratuitamente concep¬ tos tan peregrinos como los que comenta¬ mos, un francés, Gerard Bauer, desde L' Intransigeant de París se ocupaba de
nuestra isla con admirativa emoción en
la que hay—decía—«un air qui ne change pas et qu' on regrette toujours d’ un soupir quand on s’éloigne.» ¿Pero que con¬ seguiríamos con este acopio de testimo¬ nios cuando se cierran los ojos y no quie¬ re escucharse otra razón que la de la propia conveniencia?
Admitimos que los paisajes mallorqui¬ nes puedan desplacer a algún visitante, porque sobre gustos no hay disputa. Lo
que no podemos admitir, pero, es que se
diga para combatirlos que no tienen al¬ ma y que son color de ceniza, porque
aparte la injusticia y la falsedad que ello supone constituye una flagrante aberra¬ ción Hasta aquí, todos los pintores y to¬ dos los artistas que han desfilado por

Mallorca o que han fijado aquí su resi¬ dencia han proclamado bien alto la belle¬ za incomparable de sus paisajes, la trans¬ parencia de su aire y la luminosidad de su cielo. ¿Qué valor puede tener este des¬
ahogo adverso de una oscura comenta¬
rista cuando puede enfrentársele el juicio de tantísimos artistas y poetas de renom¬
bre?
Hay que convencerse de esta gran ver¬
dad: En el mundo hay algo más qué la
Cóte d'Asur, y en el Mediterráneo, sobre¬ todo, abundan los lugares de belleza pe¬ regrina, sin que ninguno pueda pretender el monopolio de la atracción mundial.
Nadie discute la belleza de la Riviére, ni nadie ha puesto en duda el esplendpr de su porvenir, como nos atribuye Mme. Nor¬ mand. ¿Por qué, pues, descargar sobre
Mallorca la desazón que motiva una posi¬
ble disminución de la afluencia de visi¬
tantes en vez de atribuirla al malestar
económico por que pasa el mundo? ¿Por qué empequeñecer el movimiento turís¬
tico presentándolo como un producto comercial que obedece solo a propagan
das más o menos hábiles e intensas
en vez de atribuirlo a la atracción de
paisajes bellos, de climas templados, de costumbres morigeradas, de condicio¬ nes de vida sanas y económicas? ¿A qué
viene calificar de bobos a los turistas que
nos visitan, y de infernal nuestro paisaje, y negar la existencia de arenales en Pal¬ ma, faltando abiertamente a la verdad, si no es para dar salida a un despecho in¬ contenido, a una envidia que corroe el alma, a unos celos que no pueden disi¬ mularse ante el desplazamiento de una parte del turismo hacia esta isla de Ma¬ llorca, hasta hace poco desconocida en el
mundo turístico?
Sí. Mallorca es un centro de turismo,
ni mejor ni peor que el que constituye la
Costa Azul francesa. Tiene las dos cuali¬
dades que Mme Normand juzga esencia¬ les para aspirar a aquella denominación: Atractivos y organización. Paisajes bellí¬ simos y múltiples llenan y rodean la isla de encantos, que la han hecho famosa en todo el mundo. Y de la organización, ha¬ blan por ella los miles de turistas que vienen todos los años, el encontrarse lle¬ nos todos los muchos hoteles que hay en la isla y esa misma «sabia y constante propaganda» a que alude la [articulista. Sin organización, no vendrían aquí esas masas compactas que nos cita Mme. Su-
zanne Normand. Y sin atractivos, no per¬
manecerían aquí más que el tiempo pre¬ ciso para convencerse de que no los hay. Y todos sabemos que son legión los ex¬ tranjeros que no sólo pasan entre nos¬ otros cortas temporadas, sino también los que se quedan largamente y aun. los que definitivamente fijan aquí su residencia.
Y esta asiduidad de visitantes y esta
larga estancia en Mallorca de los que ya la conocen constituyen el más rotundo
mentís a las lamentables manifestacioues
de Mme Normand, esa minúscula émula de George Sand que nos sale ahora en la
risueña Ribera de Francia.
Miguel Marqués Coll.
Mallorca o la ir-fidelidad castigada
En Mallorca hace algunos días un fran¬ cés moyen me ha dicho: Hace diez años paso mis vacaciones en el Mediodía de Francia, adoro esta comarca. Este año, sin embargo, pensé ¿por qué no cambiar? Ya que hablan tanto de las Islas Balea¬
res...
Estaba confuso. ¿Confesaré que también lo estaba yo? Le expliqué.
—Estoy en el mismo caso. Nos miramos con aspecto desilusionado. El azar de una panne en una de esas es¬ pantosas carreteras de la isla hechas de guijarros y de baches y cubiertas de pol¬
vo nos había reunido en las cercanías de
un paisaje sin alma, y color de ceniza. En este decorado de día siguiente de una ilusión, nos dirigimos .una mirada que no era todavía de resignación. Pero como mi compañero de fortuna era un francés de Francia repleto de sentido común y de filosofía, dijo solamente:—Pues lo que es aquí... Prefiero no decir lo que pienso de
ello.
Pero yo lo que pienso de esto, por qué no lo diré y por qué no lo escribiré? En este periódico amigo, donde tengo per¬ miso de expresar mis pensamientos ¿por

qué no haré, publicamente, una especie de mea culpa?
Yo también este verano me dije tonta¬
mente:
—Ya que hablan tanto de las Baleares... Y atravesé Francia y atravesé el mar —yo, que me mareaba viendo una Mal¬ para llegar a esas costas que una publici¬ dad intensa presenta como la comarca
más ideal del mundo.
Pues ya estoy aquí. Y no estoy más
satisfecho por esto. Lo que una sabia y constante propa
ganda puede hacer por un país es casi nada en comparación de lo que un sno¬ bismo puede añadirle.
Desde hace dos años, los anglo-sajones habían descubierto Mallorca, y desde
hace seis u ocho meses los franceses tam¬
bién se precipitan sobre ella en masas
compactas.
La leyenda de una vida muy barata, que la baja de la peseta justificaba, no fué
ciertamente extraña a la ola insensata
que hace afluir a estas costas una cara¬
vana sin fin de turistas bobos. Pero ya
la explotación empieza: y las tarifas ya se fijan según el cliente. Y los mallorqui¬ nes que empiezan muy exactamente a perder el sentido común titulando su isla «Centro de turismo» se comparan a la Coste Azul francesa, de la cual predicen la muerte próxima en un breve lapso de tiempo.
¿Saben ellos que para titularse «centro
de turismo» son necesarias dos cosas ha¬
blando solamente de lo esencial? En pri¬ mer lugar, que el turismo esté organizado, y después que una comarca justifique esta definición por sus atractivos, sus comodi¬ dades y su orden.
Pues, a propósito de Mallorca, no ha¬
blemos de las carreteras citadas más arri¬
ba, algunas de las cuales se parecen a las más auténticas pesadillas. No hablemos de los servicios de excursión. Si faltan en
tan alto grado de regularidad y de varie¬
dad—sin insistir en el confort—es sin
duda que el escoger es muy difícil —Este paisaje ha sido utilizado por
Gustavo Doré para su ilustración del
Infierno del Dante, nos decían con orgu¬
llo.
Somos de la opinión, en efecto, que es¬ te paisaje es infernal...
Se han alabado las playas de Mallorca
«de fina arena» como las más bonitas de
Europa... En Palma no hay un dedal de arena y
lo que los dos grandes hoteles del lugar titulan «Playa privada» es solamente una aglomeración de rocas a flor de agua, cuya exclusividad seguramente nadie les disputará.
En Pollensa, también, de la cual se alaba escandalosamente la situación y la belleza, no hay un espacio de arena donde tenderse. ¿Y qué diremos de los pueblos sin carácter que se atraviesan para llegar
a esta hondonada rodeada de montañas?
Antiguos pueblos provenzales SaintPaul, Roquebrune, Aspremton, cuántas
veces os he evocado en el transcurso de
este lamentable viaje! Panoramas mara¬ villosos, golfo de la Napoule, jardines de Cap d’ Antibes, olivares de Garavan, pu¬ ra curva de la Baié des Anges, nunca os
había visto con tanta intensidad como con
los ojos de mis recuerdos. La primera curva, la más pequeña cala de Marsella a Mentón tiene más magnificencia, más dulzura, más radiante belleza, que esta isla polvorosa y tumultosa que ya no nos harán creer que es una prolongación del Paraíso en la tierra.
Vaya, la Costa Azul—digan lo que quieran los mallorquines—tiene todavía ante ella un buen porvenir.
—El año próximo, me decía el Francés arrepentido... el año próximo me parece que ya no tendré deseos de cambiar...
—Y murmuré: Yo tampoco.
Suzanne Normand.
De L' Eclaireur de Nice et du Sud-Est.
Registro Civil
Nacimientos
Día 7.—Miguel Pizá Canals, hijo de Antonio
y Lucia. Día 8.—Antonia Ripoíl Marquet, hija de
Vicente y María. Día 10,—Juan Mora Aíbertí, hijo de Bar
toiomó y Ana. Día 18 —Miguel Forteza Bonnín, hijo de
Domingo y Catalina.
Defunciones
Día 10.—Monserrate Amengqal Cánaves, de 80 años, viudo, calle de Ozonas, n.° 34.
Día 15 —Andrés Gelabert Valls, de 42 años, casado, calle del Mar, n.° 105,

De Teatros

UNIÓN CINEMA
John Me. Brown, Kay Jhonson y Vallace Beery, acertados intérpretes de Billtf the Kid, son lo más apreciable de esta pe¬ lícula, estrenada et sábado último, ya que su argumento, algo confuso, no acierta a interesar al espectador.
El principe del dolar, película cómica hablada en español, que figuraba en el mis¬ mo programa que la producción anterior, resultó una hilarante comedia en la que el gran cómico Charles Chasse, en unión de la bella Rita Rey, llevó al ánimo del espec¬ tador la disposición a la inacabable carca¬ jada. Rebosa, este film, de situaciones a cual más divertida, y en este aspecto, esencialmente cómico, fué un completo
éxito.

Durante la presente semana han sido pa¬ sadas por la pantalla de este favorecido) cinema las cintas mudas Aprendiz de bai~
larin, por Willy Fritsch y Suzy Vernon; Looping the Loop, por Wernes Kraus y JennyJugo; El hombre que nunca min¬ tió-, Champagne, por Betty Balfour; Grand Hotel, por Mady Cristian y Verner Fueterer, y La cámara blindada, por Imogene Robertson y Ernest Reicher.

En la noche del jueves tuvo lugar la re¬ posición de la deliciosa opereta alemana Muñeca, creación de la movediza Polly
Haas.
Se proyectó, además, la interesante re¬ vista, en español. Monstruos marinos, y la divertida película cómica, sonora, Gen¬ te al agua, por la graciosa Zasu Pitts.

En las funciones de hoy y mañana, será presentado en el «Unión Cinema» un nota¬ bilísimo programa sonoro, cuya base es e! estreno de El millón, film francés, presen¬ tado por Febrer y Blay, película que ha obtenido un éxito clamoroso de público y merecido el más unánime y sincero elogio
de la prensa.
A raíz de su estreno en Barcelona, la
revista cinematográfica «Lea», entre otros, encomiásticos conceptos, dijo:
«El millón, es el mayor y más completo alarde que ha visto el cine de humorismo, inundando, suelto, libre y alegre, todo el delicioso molde de opereta cómica, jugan¬ do con la brillantez y vivacidad de los re¬ cursos escénicos que puede ofrecer una filmación afortunadísima y única en el gé¬ nero, que sienta ejemplo y modelo, con aquella difícil facilidad que sólo irradian
con estéticas ironías las obras cumbres. En
todo su desarrollo, gracia, ambiente, ritmo que sugestiona y parece que atrae al es¬ pectador tras los actores en sus pasos có¬ micos y musicales, cuyas melodías, de gus¬ to popular parisino, pegadizas, deliciosas» son otro valor de la película.»
El trío interpretativo está integrado por René Lefevre, Annabella y C. Stroesco.
Como complemento de programa serán presentadas otras interesantes cintas.
* **
~ Este programa será proyectado en el
teatro «Defensora Sollerense» en la tarde
de mañana, domingo.

TEATRO VICTORIA

En las sesiones del próximo pasado sᬠbado y en las del domingo fueron proyec¬ tadas las cintas «Fox» Siempre adiós, por Elisa Landi y Lewls Stone, y El cisca Kid, por Edmund Lowe y Conchita Mon¬
tenegro.
Anteayer, jueves, se reprisó el film de la «Paramount» Gente alegre, creación
de Rosita Moreno.
Hoy está anunciada la reposición de ¿Conoces a tu mujer?, por Carmen La-
rrabeiti.

-=-O sr □ .g-

i=- C

JLftsta de donativos

para las Obras del Colegio de Sta. María

. en Ca 'l Bisbe

Pesetas

Suma anterior.

.

.

.

D.a Francisca LHnás Vda. de Ber*

nat.

......

Una Bienhechora anónima.

.

.

Monsieur Delcourt.

...

D. Juan Rullán, ex-alurnno. .

» Andrés Rullán.

.

.

.

» M. R. 0

Srtas. María y Ana Orel!. . .

4.035
25 25 50
25
50 10
25

Suma

4.245

{Seguirá)

-m <m

SECCION LITERARIA

m ®*

LA PULSERA DE PEDIDA
Paquita, con el auxilio de la criada, ter¬ mina de adornar la mesa: un ramito de
flores, amén de varios capullos esparci¬ dos artísticamente; la compotera y el frutero, sobre el camino de mesa, primo¬ rosa labor de sus años moceriles; y en
el centro, sitio de honor y preeminencia, un flan, postre predilecto de Leopoldo, dueño y señor de los encantos de Paquita.
Paquita.—Ea: ya está iodo. ¡Vaya una mesa coquetona!
Cejada.—Talmente parece puesta para dos recién casados.
P.—Como si lo fuéramos. Aunque han pasado cuatro años desde que somos ma¬ rido y mujer, estamos lo mismo que el primer día. Ni un disgusto, ni una mala cara. ¡Ay! La única pena es que no ten
gamos hijos. C.—¿Pues no dice que pena? Mejor
están así.
P.—En fin .. No pensemos en cosas tris¬ tes. Hoy es día de regocijo: es mi santo.
C,—Y por eso hay flan. P.—Por eso y porque le gusta mucho al señorito, y quiero obsequiarle. Por supuesto que él me obsequiará también a mí, como de costumbre cuando llega
una fecha señalada.
(Suena el timbre en la escalera).
C.-Ahí está el señorito.
P.—¿Tan pronto? No; no es su hora. Como no se anticipe hoy...
(La criada abre la puerta; por el pasi¬ llo, aproximándose, >e oye la vos de Rosalía).
Rosalía.—¿Está en el comedor? Pues
aquí me cuelo.
P.—¡Oh, Rosalía! ¿Usted por aquí? R.—La misma, Paquita. Con tu permi¬ so, me siento; vengo cansada. P.—No faltaba más... ¿Y cómo tanto
bueno Dor esta casa?
R.—Calamidades, hija, calamidades.
¿Tú conoces a mi marido? P.—(Sorprendida). Sí señora; tengo
ese gusto.
R.—Pues mal gusto tienes. Y le crees una persona decente.
P.—Es natural... R.—Pues le has calumniado. Es un
apache con disfraz de comisionista. P.—(Riendo). ¡Rosalía, por Dios! R—Lo que oyes. Con la agravante de
que sólo mortifica a su familia; con los de fuera, tan campechano y tan amable. Pero lo de menos son los malos tratos; lo peor es que cuanto gana se los gasta ale¬ gremente, y no se acuerda de que su mu¬ jer y sus hijos tienen el feo vicio de comer.
P.—¡Quién había de pensarlo! R. -Pues el Evangelio. Debemos a todo el mundo; mi casa es un incesante des¬ file de ingleses. P.—¡Jesús! Yo que les tenía a ustedes por una familia desahogada... R.—Pues te equivocabas; en casa el único desahogado es él. P.—Pero ¿es que no trabaja? R.—Claro que sí; y buenos duros que gana; pero yo no veo ni un céntimo. So¬ bre todo, desde hace un par de años, la

situación se hace insostenible; hasta en¬ tonces, comíamos; y aunque sus infideli¬ dades me dolían mucho, acabé por arran¬ carme el corazón, y asunto concluido. Pero ¡cualquiera se arranca el estómago! Y menos aquellos hijos, que nunca se
ven hartos.
P.—¡Pobres criaturas! ¿Cuántos tiene usted ya?
R.—Me parece que son ocho o nueve. Uno cada año: no falla la regla.
P.—¡Pero a ese hombre no le dará lás¬
tima!
R.—Al contrario: yo creo que se aburre de tanto chico, y se va a otra parte por no verlos. Pero no hablemos de lo mío,
que no tiene remedio. ¿Qué tal te va a tí? P.—Muy bien: inmejorablemente. R.—¿No tenéis hijos? P.—Hasta ahora, no. R,—Pues estáis en la gloria. (Observan
do los preparativos gastronómicos). Veo que os tratáis a cuerpo de rey. Una mesa espléndida.
P.—La he adornado un poco... Y he hecho un flan, que le gusta mucho a mi
marido.
R.—También yo le buscaba los gustos al mió en otros tiempos; pero lo que es ya... Mujer, si es que hace cosas que in¬ dignan. Ahora le da por empeñar las cuatro cosillas de valor que había en casa. Con decirte que ayer no pude guisar setas porque no ha dejado ni una cuchara de plata... Pero lo que ha colma¬ do mi paciencia es lo de hoy. Yo conser¬ vaba, como único resto de antiguos es¬ plendores, mi pulsera de pedida. Valía poco; un aro liso, con mi nombre en dia¬ mantes. Pero, figúrate, para mí, su valor
era inapreciable: me recordaba los tiem¬ pos en que aún tenía ilusiones, cuando rabiaba menos y comía más...
P.—¿Y también la pulsera...?
R—También. Esta mañana me encon¬
tré con que ha desaparecido. No quieras saber la que se armó en mi casa... Hasta que tuvo que confesarme que la había empeñado en diez duros, y acabó por darme la papeleta.
P.—Del mal, el menos. R.—No sé que te diga. Tener la pape¬ leta y no tener el dinero es tanto como hacerme el al-higui con la pulsera. Pero como estoy resuelta a rescatarla, me he lanzado a la calle en busca de los diez
duros.
P.—(¡Adiós, Madtid!) R.—Aunque tenga que mendigarlos de puerta en puerta. (Pausa). Así es que ex¬ cuso decirte a lo que he venido. P.—El caso es que yo... Como no está Leopoldo... R.—¡Pero, Paquita! ¡Una cantidad tan pequeña! P.—Bueno; pero no puedo disponer de diez duros. Ya ve usted, a nosotros no
nos sobra...
R.—No, hija, si yo no te pido los diez duros; de ahí para abajo...
P.—Pues le daré a usted diez pesetas. Es lo único que puedo distraer de mis
gastos. R —(Menos da una piedra). Pues ven¬

gan, hija. Y excuso decirte que dentro de un par de semanas te las devolveré. Por
tratarse de un caso como éste, me decidí
a molestarte, que si no... P.—Verdaderamente, es un trance bien
triste. Me pongo en el lugar de usted, y me horripilo. Como oro en paño guardo yo también mi pulsera.
R.—Será mejor que la mía, de seguro.
P.—¿No se la enseñé a usted? R —No; cuando te casaste llevaba yo una temporada en Betanzos con los chi¬ cos, en casa de unos parientes, comiendo
pote en abundancia.
P.—Pues ahora la verá usted. No es de
gran valor, pero si de mucho gusto: tiene dos brillantes y tres rubíes, lindísimos. (La busca en los cajoncillos de un costu¬
rero). R.—Si que será bonita. P.—Pues, señor... Juraría que la dejé
aquí al quitármela por última vez... Voy a ver si está en el gabinete, (Se va. Ro¬ salía, aprovechando la ocasión, «pica* en los entremeses. A poco, reaparece Pa¬ quita, pálida, temblorosa). ¡Ay, Rosalía,
tampoco está! R.—Mujer, la tendrás en otra parte...
P—.No, que estoy segura de haberla de¬ jado ahí.
R.—¿La muchacha es de confianza? P.—La tengo desde que me casé. Pero quien sabe... ¡Filomena! ¡Dios mió, que haya sido ella! C.— (Desde la puerta, con el mandil de cocinar terciado). Con tanto llamarla a
una, luego se extrañará usted si no está buena la comida. ¿Qué manda usted?
P.—(Con vos gutural, preñada de re¬ celos y esperanzas). Filomena... ¿Dónde
está mi pulsera?
C.—¡ Vaya una preguntal Usted lo sabrá.
P.—Cuando lo pregunto, es porque no
lo sé. Responde: ¿lo has cogido tú? C.—(Cómicamente trágica). ¡Señorita!
¡Yo! ¡Que me caiga muerta ahora mismo si tan siquiera la he visto como no sea en su mano... Comida de perros me vea si miento... Que Santa Lucía me seque los ojos...
P.-Bueno, mujer, no alborotes. Te
creo, pero no grites. Te lo he preguntado y nada más,
C.—(Sollozantey vociferante). No, se¬ ñora, señorita. Es que esas preguntas no
se le hacen a una cuando una es honrá y
decente como nadie y lleva en la casa los años que yo llevo, que no son un día ni dos. Una cosa es que haya sus miajas de
sisa en la compra, y otra cosa es eso. ¡Pues no faltaba más.
P.—Te he dicho que basta. Ya te pue¬
des ir.
C.—Ya me voy. ¡Sospechar de una, cuando una es incapaz de pringarse...! (Se va a la cocina rezongando).
P.—(Aterrada, como hablando consigo misma). Entonces... ¡ha sido él!
R.—Verde y con asas...
P.—(Llorando a todo vapor). ¡Qué in¬ fame, Dios mío, qué infame!
R.—No te sofoques tanto. Tal vez haya sido para salir de algún apurillo de mo¬
mento.
P.—¡Pero si él no debe tener apuros!

R.—O para satisfacer un caprichillo sin
consecuencias...
P.—¡Pero si no tiene necesidad de ca¬
prichos! R.—Vaya, vaya; no hay que ponerse
así. A veces, los hombres hacen alguna barrabasada, sin dejar de querer a sus
mujeres. Ya te lo decía hace un rato: los
que no tienen hijos suelen buscar alguna
distracción fuera de casa...
P.—No; lo que usted dijo fué lo con trario: los que tienen muchos hijos.
R —¿Eso dije? Pues lo sostengo. Y sos¬ tengo lo otro, porque distintas causas
suelen producir los mismos efectos.
P.—Y ahora, ¿qué hago yo? Vamos a ver, ¿qué hago, Rosalía?
R.—Pues lo que yo hice: arrancarte el corazón de cuajo, si es que puedes. Y darte por muy satisfecha si no tienes que hacer lo mismo con el estómago. Y aho¬ ra, me voy. Tu marido debe tardar poco,
y estos asuntes no son para ventilados delante de gente. Celebraré que no tenga consecuencias. Y un millón de gracias
por el favor que me has hecho; es de los que no se pagan con nada.
P.— (Anonadada). No diga usted eso,
Rosalía...
R.—(Con absoluta convicción). Cuando te digo que es de los que no se pagan...
(Queda sola Paquita, madurando te¬ rribles planes de vengansa. Y, a poco, dos manos se posan sobre sus ojos, mien¬ tras una vos conocidísima, exclama sn su oído: ¡Cu, cu!
P.— (Revolviéndose airada). ¡Suelte us¬ ted, caballero! ¡Suelte usted! Por lo me¬
nos, entrégueme la papeleta.
Leopoldo. — (Sonriendo, imperturbable, entrega a su mujer un paquetito). Tó¬
mala.
P. — A ver... ¡Si es una sortija preciosí¬ sima! (Reaccionando) ¡Pero yo quería mi pulsera!
L.—(Mostrando otro envoltorio). Mira
a ver si está ahf.
P.—¡Pues es verdadl Entonces, ¿para qué me has dado este susto?
L.—No ha sido susto, hija mía. Necesi¬ taba llevarla al joyero para que igualase el color de los rubíes, y la cogí suponien¬ do que no lo ibas a notar. Pero en la es¬ calera acabo de encontrarme a Rosalía, y me lo ha contado todo. Ahora, arre¬ piéntete de tus malos pensamientos.
P.—(Derritiéndose). Ay, sí, Leopoldo, Me arrepiento de todo corazón. Perdó¬
name.
En el momento de sellarse las paces lo más efusivamente posible, la criada sur¬ ge, muy digna, reclamando la cuenta. Se ha dudado de ella, y ella se va de la casa. Por si esto era poco, ha dejado achicharrarse la comida, y Paquita ten¬ drá que ponerse a cocinar sí es que quie¬ ra comer. Leopoldo se indigna.
L.—¡De modo que en un día como el de hoy yas a tener que ensuciarte las
manos!
P.—(Indiferente a todo lo secundario,
ya que por lo principal está tranquila). ¿Qué me importa eso, si soy feliz?
Augusto Martínez Olmbdilla.

Folletín del SOLLEf^ -16-
L A PEPON A
mientras Garriga, paternal, le secaba las lágrimas con su pañuelo.
—Ea, preciosa, haz memoria... ¿No te acuerdas de algo que te dijesen tus papás? ¿No te acuerdas de cómo te llama¬ ban, pongo por caso?
—¡No, no! —repitió acongojada —. ¡Yo no quío mentir! ¡No recuerdo!
—Me da mucha lástima esta chica— de¬
claró Garriga, acariciando el negro y rizoso pelo de la muchacha—. Si no es hija de ustés, será mía, o cosa por el es¬ tilo. Yo la recojo. Na le ha de faltar. An¬ da, no te aflijas, rica. En mi casa tienes
la tuya.
—Usté es mu gíleno—guimoteó la ni¬
ña—; pero yo quío sólo que me arrecojan mis padres, que de obligación lo tienen. Sí, señores; de obligación, pa que ustés lo sepan. Lo que hacen conmigo no es ley de Dios. Volveré a pedir limosna, y
ustés no dormirán tranquilos ni sola una noche, ¡porque han dejao a su hija en el arroyo!
Pablo, encolerizado, iba a poner fin a

ia escena, despidiendo definitivamente a la muchacha, cuando ésta, apretando los dedos contra el cráneo, como si quisiese exprimir gotas de memoria, gritó:
—¿Que me alcuerde, icen ustés? ¡Pues me alcuerdo, vaya que sí, de una cosal ¡Cuando estaba con ustés, yo tenía una muñeca mu grande, con los carrillos mucoloraosl ¡De esto me alcuerdo como si lo estuviá viendo! ¡Una muñeca que casi alzaba más que yo!
Rosario, pálida y con los ojos desme¬ suradamente abiertos, miraba ansiosa¬
mente a la muchacha. ¡Aquello era ver¬ dad! Y todavía la madre, fiel al culto de amor de la desaparecida, conservaba, con sus ropitas bien dobladas en un ca¬ jón especial, y entre otros juguetillos de valor escaso, la muñecaza, la Pepona...
Pablo quiso quitar valor al testimonio, y aún manifestó con recelo y excepticismo.
—¡Gran cosa...! Todas las chiquillas tienen alguna muñeca así...
La Aparecía seguía clavándose en la frente los dedos, y recogiéndose para precisar mejor el detalle.
—Aguárdense ustés..,¡Aquella muñeca tenía un carrillo que no era como el otro! Tenía uno negro, negro, que le cogía
así...

Y la muchacha señalaba su propio ros¬
tro...
La madre seguía mirándola atónita,
como fuera de sentido...
Y de súbito, en un clamor, en un im¬
pulso loco, se lanzó hacia ella.
—¡Ninita! ¡Hija, hija mia adorada!
Pablo también abría los brazos; pero sin que la muchacha atendiese al ade¬ mán. Se estaba hartando de madre, co¬ miéndosela literalmente. Garriga, casi más emocionado que Pablo mismo, reía de júbilo. Acabó por lanzarse al pasillo, gritando como un desesperado:
—¡Paloma! ¡Palomal ¡Ven, hija mía, que aquí tienes a tu hermana!
Y Muro, el periodista, pensaba: —¡Qué información!
Entre los muebles de la casa de Hoces
—lujosos y un poco apelmazados—hay una vitrina, forrada por más señas de odiosa peluche verde, donde, desde el día en que la hija fué restituida a sus pa¬ dres, ostenta su fealdad y su ordinariez y su manchado moflete la humilde Pepo¬ na. Lo que dice el popular juguete al alma de Rosario se comprenderá sabien¬ do que la esposa de Hoces ha recobrado la salud. Tenía hincada una espina de dolor, y de eso se hubiese muerto. Ahora

vive del licor de alegría, que, gracias la muñecaza, la confortó. Ninita quiso recoger y cuidar al ciego y a Peral. De
la Roñosa se ha olvidado. La novela ha¬ rá lo mismo.
La Condesa de Pardo Bazan

DE L’AGRE DE LA TERRA

ELS HEROIS-MARTIRS
No som pas deis catalans que es deturen amb preferéncia en 1’ época de la nostra his¬ toria elmbolitzada per aquesta data, ni tam-
poc en la guerra anterior deis Segadors. La
historia catalana, per a educar i enfortir el nostre esperit, té les planes espléndidos del creixement i 1’ edat <F or de la Pátria, amb
herois máseles, sans i ben equilibráis, herois triomfadors que duien i’ óxit per company,
que preparaven amb temps totes ses empre¬
ses i les calculaven fredament sense senti-
mentalismes malaitissos ni exaltacions d’ il-
luminat. Són aquests homes, els qui van fer !a Pa¬
tria, els qui han de prendre per model les generaclons que han de refer-la. Jo així ho he cregut sempre; i per aixó en compendiar la historia de Catalunya vaig estendre 'm en la narrado d’aqueixa edat, i en can vi
vaig ressenyar Ueugerament aquests perío¬ dos de decadéncia.
Pero tot8 els pobles n’han de teñir d’hetois mártirs, herois venguts, victimes unes
vegades del seu propi desequilibri, altres
vegades deis vicis deis seás ciutadans, o de
1’ ambient general de la humanitat, contrari a les idees i ais interessos que representen. rf ots n’ han de teñir i Catalunya n’ ha tingut en abundancia durant la seva liarga deca¬
dencia.
La data que he escrit per capgalera d* aqüestes ratlles és la fita darrera d’ aques¬ ta trista decadéncia. Barcelona, cap 1 casal de Catalunya, va fer una heroica resisténcia al poder reunit d’Espanya i Franga. Tots
podem estar-ne orgullosos. Decadents, po¬ bres i amb la consciéncia ja mig perduda de
la seva nacionalitat, aquells catalans varen batre ’s amb el mateix ardiment que els qui
Beguien al rei En Jaume a la conquista de Mallorca, o els que a les ordres de Pere el Oran desfeien el poderos exércit de Caries d’ Anjou, a les costes de Nápols o a les platges de Sicilia. Aferrats a les institucions politlques de la térra, donaven la vida per defensar-les sense saber el que significaven i portant ja un tros de la seva ánima lliurat
a la influéncla castellana.
Fa pena 1’ esperit d’ aquella época: idees, sentiments, aspiracions, tot es troba confós, barrejat, amb idees, sentiments i aspiracions castellanos. El seu patriotismo raja abundo* Bament, pero enterbolit per influencies exótiques. Idees de legitimltat com les que du¬ rant aquest segle han clapat de sang els camps de la nostra térra; fervents, idolátriques adhesions a interessos dinástics; animo-
sitats contra els francesos fomentados per
guerres recents; susceptibilitats de 1’ esperit religiós excitados per 1’ exemple de la polí¬ tica interior de Lluis XIV, s’ ajunten amb
1* amor a les Uibertats tradicionals com en
els tradicionalistes de la legitimitat borbó¬ nica d’ avui, els actuáis fueristes o carlistes de les provincies Vasques i Navarra.
Foren venguts; no perqué el moment no ios favorable, ni la seva política encertada, sino perqué anaven contra els corrents absoIntistes d'aquella época, dominants en tota Europa: perqué anaven contra la influéncia castellana dominant en tota Espanya, domi

nant en la propia Catalunya, dominant en 1’esperit mateix deis que queien en els ba* luards del Portal Nou o Santa Clara, o deis
que eu castellá escrivien opúsoles i cangons per a enardir els combatents o en castellá defensaven els drets de Catalunya en les cancelleries europeas. Els catalans de llavors,
de tota la vida de la nació no en sentien sino
UDa petita part, la part política. En tot el demés, la consciéncia de la individualitat ca¬
talana estava totalment esborrada de la se¬
va ánima. I encara aixó els més patriotes: els altres ho eren per esperit dinástic o per esperit religiós, més qne per áltra cosa.
Prou varen adoptar una bandera espanyola, la bandera d’ un partit espanyol, manera la més fácil d’ agafar el timó del Govern d’ Espanya. Prou varen fer-se d’ aquesta manera amb 1’ ajut d’ Aragó, Valencia i una part de Castella i amb la poderosa alianga d’ Anglaterra, Austria, Holanda i Portugal. No varen eanre en el romanticismo o el fariseísmo (que de tot hi ha), deis qui posea 1’ odi a una personalitat o a una raga per sobro de 1’ amor al seu país, i perqué els va semblar convenient per a Catalunya van seguir la causa deis Austries, deis mateixos Austries qui pocs auys
abans havien fusellat defensors de les Ui¬
bertats catalanes.
Pero no en varen treure res, i res no hauríen aconsegnit encara que la victoria s’ ha¬ gués decantat a favor de les seves armes: 1’ ambient de la Cort i els corrents de 1’épo¬ ca i la terrible degeneració de tota la culta-
ra catalana haurieu també fet inútil el
trlomf. A tots els herois mártlrs de la nació cata¬
lana, tant els de 1714 com els de 1640, com els de més enllá, recordem-los, per plorar-los, per a compadir-os, per agralr-los els seus esforgos i el seu sacrifici, pero no per a imi¬ tarlos. Ja n’ ha tiDgut prou de mártlrs Ca¬ talunya; per a ésser forta i gran necesslta herois qne s’imposln, genis que guanyin.
Acotem el cap davant de la tomba del Comte d’ Urgell, pero guardem-nos de seguir la seva política que va dur-lo a morir esterilment a Xátiva. En compte del seu «tot o res», fem com els grans fnndadors del nostre poblé, com els Ramons Berenguers, com el Rei En Janme, com en Pere el Gran, que posaven les fites de la térra allá on podien, restaurant-la de mica en mica, avui un tros,
demá un altre.
Venerem i glorifiquen) la memoria d’ En Pan Claris 1 d’ En Margarit; pero aprofitemnos de 1' experiéncia que erts han llegat per a saber portar la llnlta allá on ens eonvingui, allá on tinguen) més forga, ais camps en qué ens hagl d’ ésser favorable, tenint en compte les condicions socials, les aptituds i la població de Catalunya.
Guardem-nos de tancar la nostra pátria en una nova presó de Xátiva, seguint una política de romántica intransigéncla. Mentre
és viva i forta i rica s’ acosla a tornar a és¬
ser reina, a teñir la possessió deis drets; pobra i agarrotada i malmesa tornaría a co¬ mentar el dolorós calvari de qnatre segles de decadéncia, d’on va ressucitant Jfeixuga-
ment.
Plorem la malaventurada sort deis qui van morir 1’ any 1714, pero guardem-nos

d’ empényer novament Catalunya a esdeveniments que podrien ósser-li fatals com n’ hi van ésser llavors, amb tot i les grandíssimes probabilitats d’éxit amb qué varen iniciar-los.
Que la sang generosa de tants herois, vessada estérilment, ens ensenvi els esculls que havem d’ evitar i ens orienti cap ais verita-
bles eamins de salvació.
Enrío Prat de la Riba.
La realitat d‘ enguany
Cap vegada !a commemoració de 1’ Onze de setembre havia tingut la significació op¬ timista que té enguany. De primer, 1’ Onze de setembre era, per ais catalans, una diada de plany. Més engá, esdevingué una diada d’ esperanga. Enguany és una diada de
realitats.
Catalunya té ja una llel d’ autonomía, rednída en ei seu comengament, pero d’ un valor po8lliu innegable, i que pot ésser augmentat de dues maneres: per 1’ampliado legal de les Uibertats que en són reconegu des i per 1’ embranzida vital deis catalans que vingui a eixamplar la interpretació es¬ tricta del text estatutari, Així, en recordar ara la caiguda trágica i gloriosa de F any 1714, els catalans velem ja com el poblé caigut es redrega en el camp de les intltucions politiques arrasat per Felip V. La comme¬
moració de F Onze de setembre ha delxat
d’ ésser un gemec de dolor. Ha deixat d’ és¬ ser tambó un sospir de desig. Es, enguany, un crit de victoria. Una victoria civil, in¬ cruenta. Contenga a triomfar la voluntat catalana. I la voluntat d’ un poblé cons¬ ol ent és més forta que les espases enemigues i més forta que les liéis d’ opressió, d' assi-
milació i de limitado.
***
Al capdavall, els venguts del 1714 han estat els vencedor?. La causa que Rafel Casa-
nova defensá és essencialment la causa cata¬
lana que ha entrat en el seu periodo victoriós. Mentrestant, tota F obra de Felip V, del vencedor material d’ aquella guerra, es
brenca i s’ enfonsa. El tron deis Borbons és
fet astelles. I de la mala fusta d’ aquell tron, Catalunya en fa fogueros que saluden la
nova llibertat.
En la seva estátua de Barcelona, el darrer conseller en cap, ferit, defalleix, i la seva es pasa es torga sota el pes del eos que es des¬ ploma. Pero si el bronze es fes carn i tingués vida, avui la imatge es redregaria, i l1 espasa, dreta i resplendent, s’ algaria enlaire en senyal de triomf,
***
Catalunya, en entrar amb pas ferm peí cami del recobrament de les seves Uibertats, és més forta, és molt més forta, que la Cata¬ lunya del 1714. La Uengua catalana, Index de la nostra vigoria espiritual, es troba en una sitnacló enormement superior a la situadó en qué es trobava en els segles XVII1 XVIII. Les institucions politiques no serveixen de gran cosa qnan F ánima d’ nn poblé es perd. I, al revés, quan 1' ánima nacional 8* enforteix, torna a florir i a imitar F arbre de les Uibertats politiques, qne la hivernada havia assecat 1 despullat. La caiguda de

F idioma preeedí la caiguda política, i en fou la principal causa. I la renaixenga de 1’ idio¬ ma precedí ia renaixenga política, i en fou la causa i 1’ estímul més eficag.
***
Enguany les corones i els poms i les 11agades que durem al monument de Rafel Casanova serán més que un testlmoniatge de record, que un homenatge de gratitud, més que un aete de fe. Serán F ofrena d’ una
realitat
El millor tribut de Catalunya ais defen¬
sors heroics de la llibertat vella és el reco¬
brament d’ aquesta llibertat nova que s’ ini¬ cia, llibertat conquistada sota el patronatge del nostre doble ideal catalá irepublicá.
A. Rovira i Virgili.

L‘onze de Setembre
(1714-1932)

—On són els catalans d’ aquesta térra?...— apar que diguin els herois d’ ahir ‘
encara amb la veu ronca d’ una guerra
que, si Déu vol, veurem avui finir.
-On són els catalans d’ aquesta térra que no sofreixen ja el borbónic jou?...
Eixiu al mar! Pugeu dalt de la serra!
Volem contar-vos i saber quants sou!
Hi heu d’ ésser tots, a 1’ hora esplendorosa que brilla el sol de vostra llibertatl Ben junts! Cantant amb 1’ ánima joiosa! Les mans i els cors vers 1’ ideal sagrat! Ni un sol no hi manqui al clam de la victoria, amb el parlar ben fervorós i franc, que per aixó deis catalans la historia
escrita fou amb nostra própia sang! Units volem trobar-vos quan s’ arbora la Pátria, vigorosa i triomfant! Cap odi no ha de veure aquesta aurora que fa de Catalunya un altar sant! Que hi sia cadascú amb la seva flama
peró també amb un bon caliu d’ amor.
La Pátria redimida a tots reclama
amb un mateix desig i un sol fervor. Tots hi heu deixat algún bocí de vida en eixa térra que ara heu recobrat! Tots la porteu oculta, la ferida, dolcíssim preu de vostra llibertat! Tots heu maldat, un dia i altre dia, per a desfé o trenca 1’ odiós dogal! Si aixó ja és, perque heu dit tots:—Qué sia!— i avui la glória és per a tots igual.
No us aixequeu ja més, uns contra els altres, amarg el cor amb els recels antics;
des d’ ara la discórdia entre vosaltres
será el més vil deis vostres enemics.
No és lliure encar qui no obre amb joia els bragos; qui no obre el cor a un alt sojorn de pau. No és lliure qui no romp de 1’ odi els llagos. No és lliure qui és de passions esclau. La porta s’ és obert ja a 1’ esperanga
d’ un avenir que us marca un nou destí. Tindreu el que voldreu si el cor no es eansa! Delits d’ amor no deixeu mai desdir!
Només la Pátria és gran si, amb dreturera raó, sos filis s’ estimen com germans! Us fan tots uns la llengua i la bandera! Catalunya és de tots els catalans!—
Així les veus heroiques, ara, ungides, ais cors fidels amb tremoló han parlat. O catalans! Tots junts, amb nostres vides, fem ric i pie aquest goig de llibertatl

Setembre de 1932.

Joan Llongtjebes.

Folletí del SOLLER -7-
LA RIQUESA D’ EN MARTÍ
PER MARCEL
quan la va veure, hauria girat en redó
ben segur, i fuitacorrens.
Na Margalida duia un panaret de fruita, i després d’ haver donat el bon dia a n’ En Marti, le hi va entregar dient li:
—Te duc unes quantes peres...
—Ja estic content; moltes grácies—respongué ell. Després se dirigí a Na Cata¬ lina i li digué:
—Catalina, fé el favor de buidar aquest
paneret.
Na Catalina, amb uns raodals no, per cert, de lo més fins, va agafar el paneretise’n aná dins la cuina, En Miquel se va eixecar, seguí a sa mare, i estant allá els dos sois, li digué:
—Mirau, podeu posar aqüestes peres en remui, que no fos cosa que Na Marga¬ lida hi hagués posat encantaris perfer-
se seu 1’ onde.
—Tot podría ésser, de res m’estrany d’ ella,
Mentres mare i fill conversaven dins

la cuina, Na Margalida va comengar a fer la barbeta a n' En Martí, dient li amb
veu moit carinyosa: —No te pots creure, Marti, s’alegría
que vaig teñir quan te vaig veure, per¬ qué després de tan de temps d’ haver estat per América, ja havia perduda sa confianga de tornar-te a veure. Si vesses ses vegades que he pensat en tu! Per pa¬ ga, a més d’ ésser parents, sempre, com tu saps, idos várem fer molt, i es parents
són així com sé fan.
En Martí, qui no recordava que entre les dues famílies no hi hagués pa partit, com se sol dir, va estimar més creureho que anar-ho a cercar, i per dir qualque cosa respongué:
—Me record que mos convidávem a
matances.
—I els matancés, quan veien que noltros dos sempre jugávem plegats, deien: «An aquests dos los haurem de casá».
—Ara que dius de casá... I tu que en¬
cara ets fadrína?
—Si, i no és que no ha ja tenguts molts de pretendents, i bons; peróa tots sempre les he donat s' aigo per escampat, per¬ qué, a dir ver, mai he tengut ganes de ca-
sar-me.
En Martí, fent sa mitja rialla, li va dir:

—Saps si te’n sortia un de ben arromengat!... Me pareix que encara hi allarga-
ries es coll...
—Ja hu ets! Sempre ets estat bromista. —No ho dic en broma, no. Digues la veritat, si te 'n sortia un de ben ric, per exemple un americá, te faria dir que si?
Amb aixó entraren Na Catalina i En
Miquel. Na Margalida va manifestar amb el posat de la seva cara la impressió desagradable que li havia causat la tor¬ nada de aquells dos, puix que havien hagut de posar punt a una conversa que, peí cami que prenia, li era de lo més agra¬
dable.
Com no podien parlar totsols, En Mar¬ tí i ella, per teñir aquelles dues escoltes, Na Margalida se va acomiadar i se'n
aná. Eq Martí va dir a ia seva germana:
—Tens present tu si quan érem atlots mos féiem amb ca Na Margalida? Jo sé que som un poc parents; peró no record que mos féssem.
—Ni mos várem fer mai; per aixó no és que estássem baraiats, peró cada u esta-
va a ca-seva.
—Perque ella ha volgut suposá que érem d’ aquells parents que se fan coca, que no hi ha pa partit...
—Ara que se pensa que has duits molts

de dobbés vol ésser parenta nostra, i si en¬ cara hi ha mica de parentesc és tan en* fora que se perd de vista. Si se cregués que has vengut pelat, no te voldria conóí-
xer.
—Llavors m’ha dit també que ha ten¬ gut tants de pretendents.
—¿Ella haver tengut pretendents? No, ningú mai li ha dit «ccm va herma¬ no». I no és que s’ haja perdut per s’ es¬ colé; perque sempre ha tengut una case¬ ra maleída. No hi ha haguda festa ni fira, per tot aquest contorn, a la que ella no haja anada, a Huir es seu garbo; pe¬ ró... ha estada tan desgraciada que ni tan sois per passarel temps seli haacostat cap fadrí a donar li conversa. Mira-la si ja és granada; idó sé cert que si n’ hi ha¬ gués cap d’ arriscat que li digués una paraula, no faria calada buida.
Mentres Na Catalina estava Uevant la
pell a Na Margalida, aquesta se *n anava tota pensativa recordant lo que 1) havia dit En Martí, i deis seus pensaments ne va treure en net la certesa de que li ha¬ via estada molt simpática, que amb les paraules que li havia dit se veía ben ciar que li comengava a fer F amor; peró
{Seguirá.)

10

SOLLER

Crónica Local

Noticias varias
Para proseguir la importantísima obra de! «Cangoner Catalá», con su variante mallorquína, estuvo esta pasada primera quincena de Septiembre en Mallorca el
eminente músico D. Baltasar Samper. A esta ciudad vino acompañado de don
Ramón Morey, hospedándose durante va¬ rios días en casa del Dr. D. Mariano Re¬
vira.
El Sr. Samper, al cual tuvimos el gusto de saludar en esta Redacción, nos manifes¬ tó su satisfacción por haber recogido en Sóüer algunas melodías inéditas y la ver¬ sión scllerense de obras ya coleccionadas
en el «Cangoner», Hemos de felicitarnos de que esta parte
de nuestro tesoro espiritual baya podido ser recogido por el distinguido compositor, quien, al unirlo a su exquisita sentimentalidad, lo mantendrá vivo en la historia del
futuro.
P.¡ra dar cumplimiento a la Ley de 12 de Enero último, que crea la Subsecretaría de Marina civil, se ha publicado ya en la «Gaceta» el correspondiente Reglamento provisional que determina la forma de su establecimiento y que tan importantes reformas determina en el régimen y go¬ bierno de jurisdicciones marítimas que
hasta ahora habían estado sujetas al ramo
militar.
Por lo que afecta a esta ciudad, se han introducido las siguientes modificaciones:
Servicios de Navegación—Ei litoral de la Península, islas adyacentes y costas de la soberanía de Africa queda dividido en 29 provincias marítimas, subdivididas en sus correspondientes distritos maríti¬ mos. Baleares constituye una provincia de 1.a clase con los siguienies distritos: Mahón, Iblza, Palma (capital) y Alcudia. El término jurisdiccional de Sóller perte¬
nece al distrito de Palma, ya que este
abarca desde el Morro de la Vaca a Punta Salinas por el Oeste.
Servicios de pesca.—Para la organi¬
zación de estos servicios se establece la
división de España en ocho regiones, en cada una de las cuales habrá la Delegación y sus correspondientes subdelegaciones. Baleares constituye una región con la Dele¬ gación en Palma de Mallorca (capital) y las subdelegaciones siguientes: Palma, Alcudia, Ciudadela e Ibiza. El distrito de Sóller pertenece a la Subdelegación de Palma, ya que ésta abarca desde el Morro de la Vaca a Punta Salinas por el Oeste.
De este modo queda' suprimida en esta ciudad la Ayudantía de Marina, que duran¬ te estos últimos años estuvo a cargo del
señor Comandante de Infantería de Marina
•don Carlos Col! Blanca. Lamentaríamos
<jue con motivo de esta nueva organiza¬ ción tuviera que marcharse de esta ciudad •el digno funcionario Sr. Col!.
Conforme anunciamos en nuestra Cróni¬
ca anterior, el jueves de esta semana dló comienzo a la temporada de matanza de cerdos en los mataderos particulares de esta ciudad pertenenientes a los industria¬ les D. José Aguiló Pomar, Sra. Viuda e Hijos de Miguel Lladó y D. Antonio Mar¬ qués Arbona.
Con tal motivo empezó la venta de des¬ pojos de cerdo y de los sabrosos botifarroues en los establecimientos y puestos que
.jque^os industriales tienen establecidos de
costumbre, habiéndose producido la natu¬ ral demanda de los citados artículos, tanto
por ser los primeros de la temporada como por la predilección que el consumidor sien¬ te por la sabrosa carne porcina.
Habiendo autorizado el Ayuntamiento su colocación, el miércoles fué instalada en la
plaza la mesa expendedora de los despojos procedentes de la fábrica de D. Aitonio Marqués, la cual quedó colocada en el sitio de columbre, o sea en la rinconada Es Planeta junto al café de Ca Na Galiona.
Los precios que han sido fijados este año para la carne y despojos son, con poca di¬
ferencia, los mismos de estos años últimos, no obstante el mayor precio en arroba a

que este año se cotiza el ganado de cerda. Los precios establecidos son, en el pre¬
sente, los siguientes:

Costillas.

a 3'00 ptas. el kilo

Hígado.

a 2’50 id.

»

Espinazo.

a 1’50 id.

Lengua y riñones
Tocino .

a 4’00 id.

»

a 3'50 id.

»

Caras .

a 2’00 id.

»

Pies

a 1’50 id.

»

Lomo .

a 6’00 id,

»

Carne .

a 5'50 id.

»

Longaniza
Salchicha

a 5’00 id.

»

a 5 00 id.

»

Botifarrones

a 3’50 id.

»

Manteca

a 3’25 id.

»

Sesos .

a 0’50 ptas. uno.

En muchas ocasiones, desde hace algu¬ nos años hemos venido ocupándonos de las reformas que paulatinamente se efec¬ túan en la calle,de Bauzá, ahora denomina¬
da de Pablo Iglesias, y hoy hemos de dar cuenta de las últimas, aúnque pequeñas, modificaciones que han tenido lugar.
No hace mucho tiempo aún, debido al tesón con que por el Alcalde-Presidente del último Ayuntamiento del pasado régimen se llevaba a cabo la suspirada reforma de dar mayor amplitud ala citada calle, de¬
rribando las fachadas de casi todas las
casas para reconstruirlas después con arre¬
glo a la nueva alineación, y posteriormente, enteramos a nuestros lectores de que la Corporación municipal había acordado ex¬ propiar una faja de terreno de la casa co¬ nocida por Ca 'n Ximet, la cual tenía que
reformarse.
Durante las últimas semanas se han
ido realizando las obras y puede decirse que éstas tocan ya a su fin, pues la facha¬ da de dicho edificio está ya levantada,
faltando sólo el enlucido de la misma, que a no dudar quedará terminado dentro de pocos días.
Se ha ordenado por el señor Alcalde que la luz que existe entre la Avenida de
Cristóbal Colón y la calle del Mar sea colocada encima de la pared de cierre del lavadero público de dicha calle, y tenemos noticia de que este cambio de sitio de la citada luz se verificará en los primeros días de la próxima semana.
Nos alegramos de poder publicar estas notas, que revelan que, aunque poco a poco, se realizan las reformas urbanas que la opinión sollerense desde hace tiempo viene pidiendo.

Con el fin de proceder a la limpieza de los depósitos de aceite de la finca de Son Sales, el jueves de esta semana bajó den¬ tro de uno de ellos el joven D. Bartolomé Trías Bernat, hijo del colono de dicha possessió, D.a Lucía Bernat, Vda. de
Trías. *
A causa de las emanaciones que produ¬ cían las heces depositadas en el fondo, no tardó en experimentar el citado joven sín¬ tomas de asfixia, cayendo desvanecido. Percatado de ello su hermano, D. José, bajó al interior del depósito para auxiliarle siendo acometido igualmente por las ema¬
naciones.
Otro hermano, D. Juan, al no ver a nin¬
guno de los otros que debían limpiar el de¬ pósito, se asomó al mismo, viendo a uno desvanecido y al otro que gemía ya débil¬ mente. Sin pérdida de momento, por medio de un caracol marino y con grandes gritos empezó a pedir auxilio, acudiendo apresu¬
radamente los vecinos de las fincas cercanas.
Entre todos consiguieron sacar a los dos
jóvenes de dentro de! depósito y procura¬
ron reanimarles. Los dos estaban ya muy
oprimidos, principalmente el primero, a quien faltó muy poco para que le sacaran ya sin vida.
Llamado un médico con rapidez, acudió el Dr. Jaime A. Mayo!, que prestó a los ci¬ tados jóvenes sus cuidados, consiguiendo reanimarles y hacerles volver en sí. Ac¬ tualmente se hallan ya del todo restableci¬ dos, habiendo qaedado reducido todo al peligro pasado y a la alarma consiguiente en familiares y vecinos. De lo que macho nos alegramos.

El jueves de esta semana, Dor la tarde,
se reunió la Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento de esta ciudad al objeto de
censurar las cuentas municipales correspon¬ dientes al último quinquenio y al propio
tiempo tratar de la confección del Presu¬ puesto para el año de 1933.
No se fijó aún de manera definitiva el
criterio de la Comisión referente al próxi¬
mo Presupuesto, pero sabemos que se tra¬
tó de orientarlo en la reducción de gastos
en cuanto sea posible, y además en desgra¬ var todos los artículos considerados de pri¬ mera necesidad, a fin de que la clase obre¬ ra perciba el beneficio que indiscutiblemen¬ te le reportaría la baja de precio de los comestibles, que se verían libres de todo
arbitrio.
Tan luego tengamos noticia de lo que haya acordado la mencionada Comisión de Hacienda con respecto a! particular, dare¬
mos conocimiento a nuestros lectores.
Tenemos noticia de que para mañana,
domingo, tiene proyectado una excursión a esta ciudad el Orfeón Republicano Fede¬
ral del VII Distrito de Palma,
Llegarán los orfeonistas alrededor de las once de la mañana, y, como es costumbre
de las masas corales el pasar a saludar al señor Alcalde, cantarán algunas canciones frente a la Casa Consistorial, y después
depositarán su estandarte en la Sala Ca¬ pitular.
En nuestro próximo número daremos detalles de losados que realice en Sóller
el mencionado orfeón.
En la «Gaceta de Madrid» del día 10 del
corriente se inserta el texto de la nueva
ley de Ferrocarriles, de que nos ocupába¬ mos en nuestro penúltimo número, tal y cómo ha quedado después del examen y aprobación de que fué objeto por parte de
las Cortes.
Según el texto definitivo promulgado, queda subsistente todo lo que hace refe¬
rencia al nombramiento de los Comisarios
inspectores de las Compañías ferroviarias. En cambio, ha quedado modificado ío que se refiere a las incompatibilidades que es¬ tablecía el proyecto de ley. Según el artí¬ culo 9 de la Ley, «No podrán desempeñar cargo alguno en los Consejos de Adminis¬ tración ni en las Direcciones de Compa¬
ñías de Ferrocarriles en consorcio con el
Estado, quienes pertenezcan a Consejos de Administración o sean partícipes de Empresas productoras de material fijo o móvil para las líneas férreas o que sumi¬ nistren cualesquiera otros productos para éstas. Asimismo serán incompatibles aque¬ llos Consejeros que pertenezcan a más de tres Consejos de Administración de Em¬ presas de cualquier naturaleza.»
En virtud de la modificación introducida
al proyecto de Ley en su discusión parla¬ mentaria, han dejado de ser incompatibles con el cargo de directivo de la Compañía ferroviaria los pertenecientes a los Conse¬ jos de Administración de entidades bancarías, según señalaba aquel primitivamente.
Por lo que se refiere a los señores de esta localidad que se hallaban incluidos en aquella incompatibilidad, sinceramente nos alegramos de que la Ley no les prohíba la permanencia en la Directiva de la Compa¬ ñía del ferrocarril sollerense por cuanto podrán seguir prestando a la misma sus servicios, desapareciendo así el único in¬ conveniente que el proyecto señalaba, que
sólo lo acertado de la iniciativa que esta¬ blece la fiscalización de las entidades fe¬
rroviarias podía disculpar.
Por la Alcaldía se ha publicado un bando recordando al vecindario la obligación que tiene, de una manera particular durante la matanza de cerdos, de dar aviso a la Ad¬ ministración Municipal de Arbitrios con veinte y cuatro horas de anticipación del pro¬ pósito de sacrificar alguna de estas reses
para su consumo. Termina el bando conminando con la pe¬
nalidad correspondiente a quienes dejaren de cumplir esta obligación.
Por haber amenazado a unos jóvenes en la calle de Ampurias de esta ciudad, utili¬ zando una escopeta, ha sido presentado por la Guardia Civil del puesto de Sóller al Juzgado Municipal, un vecino de la calle de Ampurias, a quien se ocupó el arma de referencia y otra que también tenía en su
domicilio.

El hecho ocurrió el dia 15 del corriente
mes, sobre la una y media de la tarde, oca¬ sionando la natural alarma en aquel ve¬ cindario, v fué motivado por fútiles causas.
El detenido fué puesto en libertad al¬ gunas horas después de su presentación y se continúan las diligencias correspondien¬ tes para averiguar e! suceso y sancionarlo como requiera su importancia.
En viaje de turismo estuvo el jueves a esta ciudad nuestro apreciado amigo el Al¬ calde de Palma, D. Bernardo Jofre. Vino por Valldemosa y Deyá, acompañado de algunas distinguidas personas.
Hizo visita, en la Casa Ayuntamiento, al señor Alcalde, D. Buenaventura Mayol Puig, y al propio tiempo saludó a sus ami¬ gos los concejales D. José Serra Pastor y D. Juan Casasnovas Escales, que se encon¬
traban en la Casa Consistorial.
Después de un rato de charla* el señor Jofre y acompañantes regresaron a la Ca¬ pital, en auto, por la carretera del Coll.
Esta mañana el señor Alcalde, don Bue¬ naventura Mayol Puig, ha ordenado la pu¬
blicación de un bando recordando a todos
los individuos sujetos al servicio militar, cualquiera que sea su situación en el Ejér¬ cito, la obligación que tienen de pasar la reglamentaria revista anual en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre pró¬
ximos. En el referido bando se transcriben
los artículos del vigente Reglamento de Reclutamiento que determinan esta obli¬ gación y la forma de cumplir con ella.
Los individuos que residen en poblacio¬ nes donde haya cuerpos de guarnición, deben presentarse ante el Jefe de estas unidades. Los que residen en localidades donde no haya unidades del Ejército, deben hacerlo ante el Jefe del puesto de la Guar¬ dia civil, y los que tienen su residencia en villas en donde no haya puesto de Guardia civil deben presentarse al destacamento
más próximo de esta fuerza para cumplir
con la revista anual.
En cuanto a los soldados que tienen su residencia en el Extranjero, deben revisar ante eí Consulado correspondiente a su
demarcación. Termina el referido bando recordando a
los interesados las multas en que incurri¬ rán al dejar de cumplir este precepto re¬ glamentario.
Ei Hotel «Costa Brava», del Puerto, tiene anunciado para mañana una «Verbena Cosmopolita» que promete verse concu¬ rridísima, como lo estuvieron todas las que
se han celebrado en este Hotel.
Dicha verbena empezará a las nueve de la noche, y probablemente ya será la úl¬ tima de la temporada.
La orquestina «Cock tail Jazz», para corresponder una vez más al favor que el público le dispensa, ejecutará lo más castizo y selecto de su variado y extenso repertorio.
Por Orden Circular del Ministerio de
Guerra, de fecha 12 del corriente, se ha dis¬ puesto que queden sin efecto para los re¬ clutas del reemplazo del año actual y su¬ cesivos los beneficios y excepciones que para el servicio militar conceden los artí¬ culos 358 al 367, ambos inclusive, a los que al ingresar en filas sean presbíteros, orde¬ nados «in sacrls» o profesos de Congrega¬ ciones religiosas, los cuales serán destina¬ dos a Cuerpo por los Jefes de las Cajas de Reclutas, con sujeción a las normas
de carácter general consignadas en eí
mismo.
De este modo los reclutas-sacerdotes
pierden sus más preciadas prerrogativas, puesto que quedan equiparados en abso¬ luto a sus demás compañeros de reem¬ plazo.
Ya la decoración ha cambiado, en lo que hace referencia al estado atmosférico, en
esta comarca; ya desde el principio de es¬ ta semana desapareció el polvo de nues¬ tros caminos y presenta el ambiente, no
obstante no haber refrescado mocho la
temperatura ni haber tomado aún el color amarillento las hojas de los árboles, un as¬ pecto algo otoñal. Es que llovió copiosa¬ mente en los primeros días de aquélla, con toda la preparación de relámpagos y truenos con que suelen iniciarse las tempestades en las postrimerías del verano; desde entonoes se han sucedido los nublados, y

SOL'LER

■gggMjjgMÉggÉlg ■wiimw—— -J | «amagas»

en los intervalos en que despejóse parcial¬ mente la bóveda celeste ha brillado más débilmente el sol, como si nos enviara sus rayos a través de un cendal.
Las lluvias empezaron a cosa de las ocho de la noche del lañes y continuaron sin interrupción hasta el martes ya muy entrada la mañana. A consecuencia de ese fuerte y prolongado aguacero, corrieron en el último de estos días muy caudalosos los torrentes afluentes, en especial el del Barranc, o de Biniaraix; el Major, aparte la avenida formada por el agua caída so¬ bre los peñascales del Teix y de la Serra d.' Al,fabia, apenas si ha llevado caudal alguno, habiéndose también reducido con¬ siderablemente, luego, el de aquéllos.
Después de las lluvias, al contrario de lo que se esperaba, se ha intensificado aún
más el calor.
Notas de Sociedad
LLEGADAS
Para breve temporada vinieron el sábado último de Poitiers los distinguidos esposos D. Vicente Crespí Muntaner y D.a Catali¬ na Sbert Llaneras.
Hemos tenido el plaéer de saludar a nuestro apreciado amigo D. Pedro Rullán Castañer, que vino de Marsella el sábado
último.
El mismo día vino de Saint Quentin el
joven D. Juan Colom Bernat.
También el sábado de la anterior semana
vinieron de Valence (Dróme), los esposos D. Juan Castañer y D.a Catalina Calvo.
Procedente de Montceau-les-Mines, lle¬
gó el martes D. Miguel Colom Magraner. Vino con él sü tío, D. Pablo Magraner, procedente éste de Le Creusot.
Se encuentra en esta ciudad, pasando una temporada de descanso junto a los sa¬ yos, nuestro apreciado amigo D. Mateo Mayol Enseñat, el cual llegó el miércoles último, procedente de Dijon.
De Clermont Ferrand llegaron días pasa¬ dos nuestros distinguidos amigos los espo¬ sos D. Antonio Arbona y D,a Antonia Mayol.
Esta mañana ha llegado de Le Puy nues¬ tro apreciado amigo, el comerciante estabfecido en la citada población, D. Miguel
Bauzá Llull. Sean todos bienvenidos.
SALIDAS
El domingo embarcó para Valencia, para permanecer algunos días con sus hermanos antes de regresar a Burdeos, donde tiene su residencia, la señora D,a Magdalena Casasnovas de Oliver, con sus hijos Pedro, Migael y María Luisa.
El domingo por la noche embarcaron en Palma para Valencia, de paso para Madrid, nuestros apreciados amigos los esposos D. Rogelio Tobaruela y D,a Magdalena Estades, sus hijos y el padre de ésta, D. Bartolomé Estades Santandreu, quie¬ nes tienen fijada su residencia en la Ca¬ pital de España.
Para París salió el lunes de esta semana,
después de breve estancia aquí con sus familiares, el comerciante D. Antonio Mu-
nar.
A principios de esta semana regresaron a Marsella, después de corta permanencia aquí, nuestros amigos D. Juan Forteza Miíó y su sobrino D. Juan Forteza Forteza.
El martes embarcó para Marsella, de paso para Belfort, el comerciante D. Juan Frontera Bibllonl.
Días pasados salió para Le Mans nues¬ tro estimado amigo D. Antonio J. Mayol.
Para Amiens embarcó el miércoles des¬ pués de permanecer una temporada en esta ciudad con su anciana abuela y de-
roás familiares, nuestra apreciada amiga D.a Paula Marcús, de Magraner.
El mismo día despidióse de nosotros nuestro antiguo amigo D. Francisco Ferrer,

que salió para Pau, donde tiene estableci¬ dos sus negocios.
Después de unos meses de residencia en esta ciudad emprendió el miércoles viaje de regreso a Béziers D.a Juana Marty, esposa de D, Bartolomé Mayol Trías, con su encantadora hijita Margarita.
Ayer, embarcó para Barcelona, de paso para París, el comerciante allí establecido, D. Juan Ramis Arbona. Le acompaña su
hermana Srta. María.
El mismo día embarcaron también para
la populosa capital francesa D. Antonio Alomar y su esposa, D.a Margarita Amengual.
Para ponerse de nuevo al frente de su negocio, después de unas semanas de des¬ canso a! lado de su madre y hermana, mar¬ chó días pasados a Toulon el comerciante
D. Damián Colom.
Despidióse ayer de nosotros nuestro particular amigo y estimado colaborador D. Vicente Mas, el qual embarcó para Marsella, donde tiene su residencia co¬
mercial.
Para Nimes salieron ayer D. Pedro Ma¬ ri Frau, sü esposa, D.aEsperanza Arbona, y su hijo José.
Esta mañana han salido para Palma con objeto de embarcar para Barcelona de paso para Santo Domingo, los distinguidos es¬ posos D. Juan Vicens Rodríguez y doña Esperanza Bernat Vicens. después de ha¬ ber permanecido una temporada al lado de
sus mayores.
Para Argel embarcarán hoy nuestro dis¬ tinguido amigo D. Cristóbal Colom, su es¬ posa, D.a María Magraner y sus hijas se¬ ñoritas María y Catalina.
Deseamos a todos un feliz viaje.
NATALICIO
Nuestros distinguidos amigos los espo¬ sos D. Domingo Forteza y D.a Catalina Bonnin vieron el pasado martes alegrado nuevamente su hogar con el feliz nacimien¬ to de un robusto y precioso niño, cuyo nombre ha de ser Miguel.
Felicitamos por tal motivo a los felices papás, abuelos y demás familiares del nue¬ vo vástago, y a éste le deseamos muchos triunfos en la vida que acaba de empezar.
BODA
El jueves de la presente semana se unie¬ ron con el santo lazo del matrimonio, en la iglesia de la Alquería del Conde, D. Boni¬ facio García Galiana y la bondadosa seño¬
rita Catalina Ramis Arbona. La ceremonia
religiosa tuvo Jugara las siete, bendiciendo la unión el Dr. D. José Pastor, vicario.
Vestía la novia valioso traje de seda negro y velo blanco.
Fueron padrinos: por el novio, sus padres, D. Bonifacio García Soria y D.a María Galiana Chornet; y por la novia, sus her¬ manos D. Juan, comerciante en París, y Srta. María Ramis. Asistieron, como testi¬ gos, D. José Ramis Arbona y D. Damián
Riutort Bennassar.
Terminada la religiosa ceremonia fueron obsequiados los numerosos concurrentes en casa de la madre de la novia con espléndi¬ do desayuno, saliendo después los noveles esposos para el monasterio de Lluch en via¬ je de bodas.
Deseárnosles eterna dicha en su nuevo estado.
VIATICADO
Continúa enfermo, habiéndose agravado en la enfermedad que padece, nuestro apre¬ ciado amigo el comerciante D. Miguel Ber¬ nat Ferrer, a quien, durante esta semana, le han sido administrados los Santos Sa¬ cramentos de nuestra religión augusta.
Lamentamos el delicado estado del pa¬
ciente y deseárnosle alivio en su dolencia.
NECROLÓGICAS
El día 10 del corriente falleció en Inca, confortada con los Auxilios Espirituales,
a la edad avanzada de 83 años, la virtuosa
señora D.a Magdalena Ramis Janer. Con su bondadoso y simpático trato se
había granjeado muchas amistades. No es de extrañar, pues, que tanto el acto de su

entierro como los funerales que se celebra¬ ron en sufragio de su alma, el lunes en la Parroquia y el martes en la iglesia de San Francisco de dicha ciudad, se vieran extre¬
madamente concurridos, testimoniando su
afecto a la'difunta (q.e.p.d.) y a su sobrina, D.a Francisca Soler, Vda. de Rullán, sus
numerosas relaciones.
Reciba ésta y demás deudos de aquélla la expresión de nuestro muy sentido pé¬
same.
Recíbanla igualmente la infortunada es¬ posa e hijos de nuestro buen amigo, el antiguo operario de esta imprenta y actual¬ mente dueño de la agencia de transportes «La Soliéronse», D. Andrés Gelabert y Valls, que sucumbió, anteayer, jueves, a la penosa enfermedad cardiaca que desde hacía unas semanas le tenía postrado.
Era muy conocido el Sr. Gelabert en esta ciudad y por su actividad y probo comportamiento apreciado de cuantos con él trataban. Su muerte, acaecida a los cua¬ renta y dos años de edad, en la época de su vida propicia aún para el desarrolio de las e nergías físicas y morales con qué po¬ der atender al sustento de la familia, ha sido entre sus amistades y vastas relacio¬ nes muy sentida, y a testimoniarlo a los que lloran la desaparición del malogrado Sr. Gelabert acudieron en gran número dichos sus amigos, formando con sendos cirios, en el entierro, que se verificó por
la noche el mismo día de la defunción.
También asistió a este acto una nutrida
representación de la «Defensora Solierense», a cuya sociedad el finado desde lar¬ ga fecha pertenecía; y como los hijos del difunto presidieron el duelo, despidióse éste en la puerta del cementerio, desfi¬
lando ante ellos la numerosa concurrencia.
Al pedir a Dios conceda al alma del ma¬ logrado Sr. Gelabert la Gloria eterna, pe¬ dírnosle para los atribulados esposa, hijos y demás que con ellos lloran la irreparable pérdida, consuelo y cristiana resignación.
Víctima de la larga y penosa enfermedad que le aquejaba, para la que había venido
hace unos tres meses a buscar alivio en
esta su ciudad natal, falleció ayer nuestro paisano y amigo D. Simón Arbona Colom, sin que hayan sido suficientes para con¬ seguir el anhelado restablecimiento de
su salud los auxilios de la ciencia ni los
solícitos cuidados de sus amantes esposa,
hija y demás familiares, a qaienes deja, esta cruel e irreparable pérdida, sumidos en el más amargo desconsuelo.
Entre las numerosas amistades del fi¬
nado y de sus allegados, la desaparición de este mundo del malogrado Sr. Arbona ha sido también muy sentida; de suponer es que lo será igualmente en Saint-Etlenne entre los muchos parroquianos de su im¬ portante casa comercial establecida en di¬ cha población francesa y las demás per¬ sonas con aquél relacionadas, al llegar allí la infausta nueva. Porque era el Sr. Ar¬ bona de todos ellos considerado y bien quisto, atrayéndose por su afabilidad de carácter y por SU3 buenos sentimientos no sólo las simpatías sino que también el verdadero aprecio de cuantos le trataban.
Por esto y por haber pagado prematu¬ ramente su tributo al nacer, bajando a la tumba en la plenitud de la vida, á los cua¬ renta y tres años de su edad, ha sentido el vecindario de Sóller en general, por la muerte del infortunado paisano, pesar sin¬ cero y profunda conmiseración.
Bien io demostró anoche y esta mañana
con su asistencia a los actos del entierro y
del funeral, desfilando en número verdade¬ ramente extraordinario por ante los apena¬ dos deudos, a la terminación de ambos. Al
primero, que se verificó después del rezo del rosario en la casa mortuoria, asistió el clero parroquial con cruz alzada y un nú¬ mero muy considerable de vecinos con
sendos blandones o cirios. Sobre el féretro
fueron depositadas cinco preciosas coronas, con expresivas dedicatorias, dributo a la memoria del ser querido, de sus familiares y de sus dependientes al estimado patrono. Esta mañana se ha celebrado, en la Parro¬ quia, solemne funeral en sufragio del alma
del fenecido.
Descanse en paz ésta, y reciban los atribulados esposa, D.a Antonia Ripoll;

hija, Srta. Francisca; madre política, her manos y demás parientes, consuelo en su aflicción y la expresión de nuestro muy
sincero pesar.
Vida Religiosa
El domingo último se celebró en la igle¬ sia de los P. P, Filipenses, en la Alquería del Conde, la fiesta de su titular, el Dulce Nombre de María, que había sido precedi¬ da, como preparación de la misma, de una
devota Novena.
Consistió dicha fiesta en una misa de
Comunión general, a las siete y medía y y Oficio solemne a las diez. En éste ocu-' pó la ssgrada cátedra e! Rdo. P. Jaime Castell, Filipense de Porreras, quien con palabra elocuente glosó las excelencias del Santo Nombre de la Santísima Virgen.
Por la tarde, a las siete, expuesto el Santísimo Sacramento, se rezó el rosario
y se cantó el Trisagio angélico, con asis¬
tencia, a este piadoso acto, como a las in¬
dicadas funciones de la mañana, de una concurrencia muy numerosa.
En la iglesia parroquial se solemnizó la mencionada festividad con la oración de Cuarenta-Horas a tal efecto fundada per la honorable familia Mora Castañer, que dió principio el lunes, continuó el martes y
terminó el miércoles. En cada uno de estos días verificóse la exposición del Santísimo Sacramento a las seis y media, y a las diez se cantó en uno de los altares laterales del
ábside—en el de San Gregorio—la Misa mayor, en la que fué el celebrante el vica¬ rio de semana, Rdo. D. Jerónimo Pons,
asistido en calidad de diácono y subdiácono, respectivamente, por los Rdos. D. Bern ardo Pujol y D. Antonio Rullán. En nin¬ guno de los tres días habo sermón.
Por la tarde, en todos ellos, tuvieron lugar los actos del rezo divino; en el últi¬ mo cantóse, además, al anochecer, el Tri¬ sagio, y previa la procesión eucarística por el ámbito del templo y el canto del Te-Deum, verificóse la reserva de su Di¬ vina Majestad.
Mañana se celebrará,, por la mañana, la Tercera Dominica del Santísimo Sacra¬ mento a intención de la piadosa familia Magraner, y por la tarde, a las siete y media, en preparación de la esplendorosa fiesta de la asociación de las Hijas de la Purísima, se dará principio a unos Ejer¬ cicios Espirituales, para dichas asocia¬ das. bajo la dirección del Rdo. P. Francis¬ co Fornés, Terciario Regular, que se con¬
tinuarán en ios demás días de la semana:
por las mañanas, a las cinco y media y a las diez y media, y por las noches a la misma hora que para el comienzo de di¬ chos Ejercicios queda indicada.
CULTOS SAGRADOS
En la iglesia Parroquial.—El viernes próximo, día 28, se dará principio a una so¬ lemne oración de Cuarenta Horas, siendo la exposición a las seis y media de la mañana. A las nueve, Horas menores y Misa mayor. Por la tarde, a las cuatro y media. Vísperas, Completas, Maitines y Laudes; a las siete y media, continuación de los Santos Ejercicios, precedidos de una devota función.
Sábado, día 24.—Exposición a las seis y media. A las nueve, Tercia y Misa mayor. Por la tarde y por la noche los mismos actos, religiosos del dia anterior.
Domingo, día 25.—A las siete y media, Misa de Comunión general para las asocia¬ das. A las nueve, exposición. A las nueve y media, Horas menores y Misa mayor, con música, ocapando el pulpito el mencionado P. Fornés. Por la tarde, a las cinco, Víspe¬ ras, Completas, Maitines y Laudes; y a las siete el ejercicio mensual, sermón por el mismo orador y reserva precedida de proce¬ sión y Te-Deum.
En la iglesia de las RR. MM. Escolapias. —Mañana, domingo, día 18.—A las siete y media, Misa de comunión para los l&scritoa a la Guardia de Honor; por I» tarde, a las cuatro y media, ejercicio en honor d9l Sa¬ grado Corazón de Jesús, con manifiesto.
Lunes, día 19.—A las seis y media, duran¬ te la Misa conventual, se practicará el ejer¬ cicio consagrado al Patriarca San José.

12

SOLLER

ECOS REGIONALES

os

Crónica Balear
Palma
Desde Mahón recibió el señor Gobernador
civil de la provincia, del Comandante Ge¬
neral de Baleares, el día 9 del actual, el siguiente telegrama:
«En la tarde de hoy con verdadera satis¬ facción, se ha Inaugarado la luz eléctrica, en !a Fortaleza de la Mole.
En dicho acto se ha recordado su valiosa
cooperación para conseguir tal mejora, por lo cual nuevamente le reitero mi agrade¬ cimiento y el de esta guarnición.
Le saludo afectuosamente.—Balmes».
La Delegación de la Compañía Trasme¬ diterránea en Palma, ha publicado un anun¬ cio en la prensa local, poniendo en conoci¬
miento de los señores viajeros que tiene esta¬ blecido un servicio de «Reservas de Pasajes».
Se admitirán encargos de literas los días laborables de 9 a 13 horas mediante sus¬
cripción de unos resguardos provisionales
condicionados que deberán suscribirse con dos días de anticipación, o más, a la fecha del viaje.
Cualquier otro procedimiento de «Reser¬
vas» no será admitido.
El Presidente de la «tAssociació per la Cultura de Mallorca» Sr. Massutí, ha diri¬
gido en nombre de dicha entidad un expre¬ sivo telegrama da felicitación al Presidente de la Generalidad, don Francisco Maclá. con motivo de la aprobación del Estatuto.
Dias pasados celebró sesión la sociedad de obreros pertenecientes a los productos químicos, acordando declarar la huelga en las fábricas que la casa Gres posee en ésta y en Porto Pí y en «Son Forteza».
El jueves buen número de ellos no acu¬ dieron al trabajo, pero otros asistieron,
El Gobernador, ante la forma en que se habla tomado el acuerdo, declaró la huelga ilegal.
***

Como consecuencia de lo dispuesto en la

nueva organización que a ios servicios ma¬

Aportación de Naranjas Jlfcandarlnas rítimos se reñere, las islas Baleares pasan

a constituir una «Delegación Marítima» para la «Navegación» y otra «Delegación»

i

para la pesca independientes una de la otra.
Desaparecen las Comandancias y Ayu¬ dantías de Marina hoy existentes y la De¬

Casa fundada en 1SS0 porJuan Jllbapí

legación de Navegación comprende los dis¬

tritos de Palma, Ibiza, Mahón y Alcudia,

desapareciendo, en cuanto a navegación se

reñere, los actuales distritos de Ciudadela,

Andr&itx y Sóller.

Como consecuencia de la supresión de los

distritos de Andraitx y Sóller, la isla de

Mallorca se divide en do3 distritos: Palma,

que abarca desde el «Morro de la Vaca a

Punta Salinas», y Alcudia, desde «Punta

Salinas al Morro de la Vaca».

El miércoles a la una de la tarde salió
para Valencia el vapor «Mallorca» con lastre, después de una temporada de descanso.
En aquel puerto limpiará fondos y regre¬ sará el próximo martes para servir dicha
línea en sustitución del «Jaime I».

El Presidente de la Diputación Provin¬ cial ha recibido un telegrama del de la Ge¬ neralidad, Sr. Maclá, agradeciéndole su te¬ legrama da felicitación y dieiéndole que le emociona el que desde lejos se haya querido asociar a la alegría de Cataluña.
Nuestro amigo y colaborador el conocido Maestro de música don Sebastián Mlralles ha musicado a gran orquesta la hermosa y sentimental poesía «II Supremo Conforto!» original del celebrado poeta don Alfredo Mancini, que en breve será estrenada en
una gran capital extranjera luego de tradu¬ cida la letra al mallorquín, pues en el ex¬ tranjero se prefiere la interpretación en la lengua nativa del compositor.
Dirigirá un competente crítico musical y concertador valenciano y la cantará una
afamada liederista.
La romanza de referencia verá la luz
pública pronto, editada para piano y canto por una importante casa italiana en su pri¬
mitivo idioma.

El sábado por la noche la sociedad «La Fértil» efectuó nueva votación para la de¬ claración de huelga en las fábricas de Por¬ to Pí y «Son Forteza».
El resultado de la votación realizada,
según se dice, y según unas listas que le¬ vantaron fuerte protesta, fuó favorable a
la huelga. Los disconformes acudieron al Gobierno
civil, siendo recibida una comisión por el señor Manent, quien les ofreció intervenir en el asunto y garantizar la libertad de trabajo.
Los republicanos federales se han reunido, acordando publicar un diario titulado «La
Voz del Pueblo».
Se constituirá una entidad con un capital de doscientas mii pesetas en acciones de quinientas y cincuenta pesetas, pagaderas a plazos.

En el predio de Son Morell, del término municipal de Artá, se ha recogido una berengena de un tamaño excepcional. Tiene 69 centímetros de circunferencia, diecinue¬ ve y medio centímetros de altura y veintidós de diámetro. Dicha berengena debía ser' llevada a Barcelona para ser expuesta.
Según los datos facilitados por las Ofici¬
nas de Información del «Patronato Nacional
del Turismo en Mallorca» y del «Fomento del Turismo», durante el mes de Agosto próximo pasado han visitado esta isla:
Españoles, 1.670;—Ingleses, 665,—Alema¬ nes, 818.—Franceses, 1.909, —lííorteameri canos, 302.— Suecos, 19.— Noruegos, 2.— Daneses, 17—Sudamericanos, 42,—Holan¬ deses, 10.—Belg&s, 8,—Italianos, 20.—Sui¬ zos, 163.—Checoeslovacos, 10.—Chinos, 3.— Japoneses, 1.—Húngaros, 17.—Rumanos, 4 —Polacos, 7.—Rusos, 1 e Hindús, 2. Total:
5 685.

Han llegado durante dicho mes 16 gran¬ des buques de crucero con 5.807 pasajeros.
Conforme se tiene proyectado, el Orfeón
«La Protectora» efectuará una excursión a
Pollensa y Formentor, mañana, domingo, día 18 del corriente; como es costumbre, además de los orfeonistas y protectores, podrán asistir los socios de «La Protectora» que lo soliciten, con sus familias.
Al objeto de no entorpecer la labor de los organizadores y con el fin de fijar defi¬ nitivamente el número de los excursionistas con la debida anticipación, las listas de inscripción se cerraron anteayer, jueves,
a las diez de la noche.

Mahón
Aquí se ha hablado estos días de la abun¬ dante cosecha de trigo recolectado durante el presente año en esta isla.
Se sabe que en muchos predios el número de cuarteras recogidas es crecidísimo y que
se trata, por tanto, de un caso escepcional con gran satisfacción de los payeses y pro¬ pietarios, que no recuerdan desde hace mu¬ chos años otra igual.
El trigo se entrega a las tres fábricas de harinas conforme el eontrato estipulado con
los fabricantes.
Dicho grano hace un mes se cotizaba a razón de 30 ptas. los sesenta kilos y actual¬ mente rigen los precios de 32 y 34 pesetas, según clase.

FRUITS FRAIS & SECS-PRIMEURS

COLL, MSGHEL & CASANOVAS

44, Cours Julien, = I & 3, Rué Ríscatoris MARSEIt I E

Télégrammes: Colmicas

\_

„

telephones {1 °C°OLL®BSER2TI *37*'- 7B

BAN AN ES

O RA N GES

Seule Maison en France possédawt un Service Maritime Spécial
Direct par Vapeurs Fruitiers lies Canaries-Marseille-Nice.

Service Maritime Spécial par nos voiliers a moteurs les plus rapides desservant les ports de Marseille, Toulon et Nice.

Succursales á:

NICE

r

| 1, Rué Saint-Frangois de Paule.—2, Rué Saint-Fran^ois de Paule.

— 1, Rué du Cours.

|

Téléphone 818-21

Adresse Télégraphique: COLMICAS ¡ Téléphone 21-72

TOULON 8, Place Louis-BIanc
Adresse Télégraphique: COLMICAS

SOLLER

13

CUARENTA AÑO 3 ATE¡Á3
17 Septiembre de 1892
En vista de que persiste la sequía, nuestros
agricultores proceden a la recolección de la al garroba. Esta es abundante, pero delgada, poco carnosa, por haberle faltado agua en tiempo de granazón. Los precios, algo subidos,
alcanzan a 6 pesetas el quintal, vendido el fruto al pie del árbol.
3a estado en este pueblo durante la semana actual el ex-diputado a Cortes y jefe del Par¬ tido Republicano Federal de las Baleares, J), Antonio Villalonga Pérez, quien ha pasa¬ do unos días en Binibassí, con su señora esposa
y su bella y simpática hija. A su llegada de Barcelona el vapor «León
de Oro» ha sido esta semana sometido a pru-

dentes operaciones de saneamiento e inspección médica, que han durado unas veinte y cuatro
horas.
Siguen siendo letra muerta las Ordenanzas que obligan a los carreteros a llevar farol en sus vehículos al transitar de noche. Farol, lo llevan algunos, pero apagado, lo que conviene tengan presente quienes están obligados a evitar esa infracción de la ley, que puede ocasionar
graves desgracias. En el vapor «León de Oro» se embarcó pa¬
ra el Ferrol, con dos hijos suyos de corta edad, el Comandante de Infantería de Marina don Amador Enseñat, que ha pasado al lado de su madre y sus hermanos dos meses de licencia en su deliciosa finca de Binibassí,
Al salir de la escuela, un día de estos, un muchacho cambió con otro una regla por un

:g~~T

zm

r E^FlKTñKitfS
r Orarige^ mandarines ^
citrons

cartucho de dinamita. El imprudente mucha¬ cho prendió fuego a la mecha y el cartucho se le explotó en la mano, lastimándole gravemen¬
te.
En estos últimos días, la temperatura, que había experimentado un considerable descenso, ha vuelto a elevarse al extremo que el calor que reina actualmente es verdaderamente sofo -
cante.
Las obras de canalización para el gas con¬ tinúan con mucha rapidez. Hoy la cañería llegará hasta la esquina de la calle del Mar. Los vecinos de dicha calle, en su mayoría, van comprendiendo las ventajas que ha de repor¬ tarlas el nuevo alumbrado y solicitan ramal, aprovechando la ventaja ofrecida por la socie¬ dad «El (ras» a todos los vecinos que suscri¬
ban la lista de abonados antes del cierre de la
zanca.
Anuncíase que mañana, domingo, a las ocho y media de la noche, habrá función en el teatro de la «Defensora Sollerense», la que con¬ sistirá en variados y entretenidos juegos de equilibrio, en cuyos intermedios se cantarán trozos escogidos de zarzuela en español, fran¬ cés e italiano, ejecutados por los reputados ar¬
tistas Sr. Canetti y su señora.

=©=

=0=

=0=

Se vende

una casa con jardín y huerto denominada Ga^n Cera, situada en la Vía del 14 de
Abril, n.° 15. Para informes dirigirse en Sóller, a don
Miguel Colom, Mar 77, y en Palma, a su dneño D. Juan Aguiló, calle de San Fran¬
cisco.

De ventaen todos los ultramarinos
Representante A. Villó
Sindicato, 188-2.°-PAL,MA Teléfono, 2.338
Para vuestros hijos comprad las revis¬
tas de sana moral
ALEGRIAJEROMINEN PATÜFET
De venía en la Librería Marqués, San Bartolomé, 17

Pedid w JARABE SALUD
para evitar
imitaciones.
Las madres lo toman
y los hijos lo aprovechan. //

•i
■-/£

L

CARCAGENTE- ESPAÑA

TELEGRAMAS-CAS BAL

Telefo/to N:

>

¡Madres!, evitad a vuestros hijos e¡

raquitismo.
La salud, robustez y crecimiento normal de vuestros pequeños bebés se hallará asegura¬
da si lomáis durante la crianza del niño el
tónico reconstituyente que nutre la sangre y multiplica las energías: el Jarabe de

hIPOFOSFITOS SALUD

© Cerca de medio siglo
de éxito creciente.

No se vende a granel.

Aprobado por la

1

Academia de Medie‘.ni.

FBVITS FBA1S - FBUITS SJKC» - FBlBBÜBi

R 1 POLL & c MPORTñTION

|E

EXPORTATIOM

,

ARMftTE U R S
61, Cours Julien, 61

TÉLÉPHONES:
Breaux et Magaslns: Colbert, 21.50 et Inter 121 ”0**1 de Debarquement: Colbert,,31.50

ARSEILLE

Télégrammes: RIPOLL ■ MMSEILLB

Importation directe d‘ orantes des milleures zones de Valencia par:
UNION et voiliers á motear NUEVO CORAZON, PROVIDENCIA et SAN MIGUEL

a destination des ports de
MARSEILLE, TOULON, CANNES et NICE
Spécialité pour fies expéditions d’ Oranges, Bananes et Arachides f ar wagons complets.

STcí t Maison “Valencia,, J camnesÍ Maison “Híspanla,,

t 3 3;!e8,31[C C o ©]'uurr s Salle ey y';a

4

11 b biits M Ma arrc ch hé é F Fo orrv viilllle e

TÉLÉPHONE 42-28

Télégrammes: VALENCIA NICE

TÉLÉPHONE 20 - 57

Télégrammes: HISPaNIA-CANNES

14 —

SOLLER

Exportación al Extranjero
Naranjas, Mandarinas - Limones

FRANCISCO FIOL

ALCIRA (VALENCIA)

Telegramas: FIOL-ftLCIRft Teléfono, 91

Apartado de Correos, 9

Especialidad en naranjas de clase selecta y sanguinas ovales, finas y doble finas

IÍIIOI

F R IT I T 8 FRUI ® JB2 € S FBIHEUBS
D’EXPFDmOI, COIISSIOISr, TR1XIIT

BARTHELEMY COLL LA MORABITA LLOC

1 MPO RT ATION DIRECTE

MARQUE DLPOShE

3, JPlace Notre - Dame - Du - Moni, 3

Warqai B. O. DEPOS El

Telephone {

¡Ul

MARSEILLE

TELEGRAMMES: LLOC MARSEILLE

MAISON D’ ACHATS POUR LES OATTES A TOUGGOURT - ALGERIE

: : : SPECIAL1TE POUR LES EXPEOITIONS PAR WAGONS COMPLETS : : :

ARACHIDES, BANANES,

(Too
iBarrehqf

CASA COLL CALLE FUSINA, "15

Teléfono, 3. F». 1356

Haramas, Limones, LZLanda.rinas

CARC AGENTE (Valencia-España)

SAN VICENTE, 5 Teléfono, 98 Dirección Telegráfica: ALORDA CARCAGENTE

i

3E

HE

r

= FRUITS EN GROSm^

ni

SPECIALITE EN ORANQES ET MANDERINE8

Arbona Rullán Berna!

•J

CASA CENTRAL Calle Burriana, 20

TI
I VILL ARREAL - Castellón (España)

Telegramas: ARRUBE-Villarreal

3C

J

D1CG10NARI ENCICL0PED1G
de la
Llengua Catalana
1HB A CORRESPONDENCIA GASTE ANA
Preu del primer volnm relRgat amb tapes es¬
pecial»; 54 ptes. En la Llibreria d' En J, Marqués Arbona, St. BartGmeu, 17—Sóller.
NÜEVOÍHraBO
Revista semanal
Se Jvende al precio de 0’30 pías, en Ha librería de J. Marqués Arbona, San Bario
lomé, 17,