ANO XLYIM (2.a EPOCA) RDM. 2356
ANO XLYIM (2.a EPOCA) RDM. 2356
SÓLLER

SABADO 21 DE MAYO DE 1932

1

SEMANARIO

jL

p FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D, Juan Marqués Arbona

INDEPENDIENTE REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)

COLL, MICHEL Y CASA NOVAS

44, Cours Julien, MARSEILLE

teléfonos [ c^lbert *2-37

Telegramas: Colmicas

Importación

Exportación $£ Erutos secos y primerizos

especialidad en naranjas, mandarinas, bananas y dátiles
Servicio directo para la importación de naranjas y mandarinas desde el puerto de Gandía a los de Port-de Bouc, Marsella, Toulon y Niza, por los veleros «Isabel Vanrell», «Lareño» y «Nuevo Lareño» dotados de
potentísimos motores «Bolinder’s» de 180, 150 y 120 H. P. respectivamente. Esta casa acaba de aumentar
su tonelaje con dos nuevos buques: MallorQUin de 280 HP. y P. y C. de 200 HP.

SPECIALITE EN ORANGES ET MANDARINES

MIGUElBERNAT

Calle San Jaime.-—ALMAZORA (Castellón-Espagne)

(Almazora est situé en plein centre producteur de la región de Villarreal et Castellón)

Telegrammes: MIBERNAT

Teléphone n.° 33

Gérant: RAMON COLOM

JOSE MAGRANER

MANUEL (Valencia)
Buena Vista, 79
Teléfono 14

CASA CENTRAL
CARCAGENTC (Valencia)
Glorieta de la Estación, 3
Teléfono n.° 37

Castellón déla Plana
Alloza, 46
Teléfono 125

EXPORTACION de NARANJAS Y MANDARINAS
TELEGRAMA/ "RABELIA/.. ▲ B gm BMk ▲
roQAABADOS - CATAL.A — VALENCIA,

2

SOLLEff

Para buenos retratos RUL-L AN

iR U L ' L A N siempre rul-lan ¿

Diploma en la Exposición Internacional de 1927.

j

L

Fotógrafo de la Sexma. Diputación Provincial de Baleare». g

v

^ 'De la Roya! Photographie Soclety of the Great Britain.

L

Palaclo,’10 PALMA. Teléfono S-1-1 «

i Encargue fsus ampliaciones a RO • ÁH. Ultima novedad ampliaciones al cloro-bromuro J

f

El mejor papel para ampliaciones.

1

asdfoy.* .

.xd&K» .

. asdt>K.

.. %.djQ

| ALMACÉN DE MADERAS

Itüiers de con sujetión a

inmejorable calidad
los siguientes tama-

Éf

mPOBTATIOS 1XPOBTATIOS
MAISON RECOMMANDÉE
pour le gros marrón doró ET QHATATQ-NE, noix Marbo
et coras fraiche et séche.
EXPÉDITION IMMEDIATE
Pierre Tomas
Rué Cayrade DECAZEVILLE (Aveyron) ®

ESPECIALIDAD EN MUEBLES PUERTAS Y PERSIANAS

Calles de Mar y Granvia
i jS O D Et B - (Mallorca) |

TólégTsmmPB: ABEHE Marfieille

Téléphone C. 15 O 4

FRUITS FRAIS, SECS & PRIMEURS
OR ANGES-BANANES

EXPORTATION ■ COMMISSION CONSIGNARON

B. Arbona & ses Fils
MIüHEL ARBONA FILS

ÍMPORTATION: EXPORTATION
mmim sx smxxs xt battxs TBÜ1TS FIAIS XT SXCS
J. Ballester
m. Ene Crudére. - MABiEILLE ñdresse télégraphlqye: Hormiga Marsellle Téléphone Permaneni 8-82

FRUITS FRAIS ET SECS-PRIMEURS

Spécialité de
DATTES B ANANES

MARQUE OÉPOSÉS;

92-104, Cours íulien - MARSEILLE
Casa MIGUEL MARTORELL (
Fundada en 1904

II y 15 Cours Julios (anelenneient h llaiMi)

Adresse té grapbique: itar a OOI7TT T 'CT!
jásgheai harsei e MAnb^ILLÜ

TELEPHONE 21 -18

JUAIM ixilYlNClO SOBRINO

SUCESOR

Comisión exportación de:

Naranjas, Mandarinas, Sanguinas y Limones

Trabajo esmerado y de absoluta confianza

Calle de Senia Bonastre, 7

CARCAGENTE (Valencia)

Dirección telegráñea: REYNES-CARCAGENTE

Produits d’ Espagne et du Roussillon

EXPEDITEURS

$

| 9, Roe do ChdDtier, 9 - PERPIGNAN (Pyr-Or.) f

% Téléphone: 8-98

(D Télégrsmmes: GUISOL-Perpignan.

*

*

Frutas frescas y secas

* Especialmente naranjas, mandarinas y bananas

áiiibii iiuiiiui

I Etablissements CAPARO & ESPAÑA 1
Société a responsabilicé Jimitée, as capital de Fra. 1000.000
16, rae Jean-Jacques-Rousseau, et 62, ruc du Hamel (angla des Capuelns
BORDEAUX
Expédition toute I’année de BANANES
en tout état de» maturlté^
ORANQ

Salns-du-Nord (FRANCIA)

VENTE EJ
VENTE AU D

S: 13, Rué Jean-Jacques-Rousseau
62, ftue du Hamel, Jusqa'a 9 H. du matln

Correspondencia telegráfica. ESTAR ELLAS Sains-du-No.d

Adraste Téiégraphlque: CAPANA-ROUSSEAU-BORDEAUX

Téléphone: 84.682
Suecursala: 85.196

&

Teléfono 58. ^ ¿m

•a*»*»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»****** |

Chéques Postaux; Bordeaux N. 17.492

ANO LVX1II (2.a EPOCA) NUM. 2356

SABADO 21 DE MAYO DE 1932

SÓLLER

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbona

"

''

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)

—

—'

■- - '

'

O

-

-*

GLOSSARI
LES MONJES DE LA CARITA T
Teñe a les mans unes dades estadísti-
ques—que moíts de sollerics han pogut
conéixer aquesta setmana—on es veu que ntés d' un deu per cent deis servéis de malatts prestáis en tota Mallorca per la
Congregació de les Monjes de la Caritat, més d’ un deu per cent es deuen a les que resideixen en el terme de Sóller.
Més de vint-i-sis mil trecents servéis, entre els quals n' hi ha més de tres mil de nocturns, que les monjes han jets, per amor de Déu, ais malalts de Sóller, durant V any passat. Més de tres mil servéis nocturns! Aixó vol dir més de tres mil
nits que aqüestes dones—herdines de la caritat—han passades al cap;al del Hit on sofría un germd desconegut, malalt, sovint pobre i contagiós. Amb fred durant V hivern, amb calor i un ambient repugnante ais mesos calorosos.
Cada un d’ aquests actes—que perqué ésfet p.er caritat té un valor inapreciable —tal volta no ens impressiona gaire si el consideram ailladament. Peró, ¿no és vertíate lector amic, que considerarme un bon nombre de milers fa cert respecte? Vós i jo hem hagut de menester els auxilis d* aquests ángels de Déu que viuen a la térra. Vós i jo, és certament ben poca cosa; pensau, peróe que al mateix any,
mil cent seixanta i tants desventurats
eren també objecte d' un semblant benefici.
Nhi ha per entusiasmarse i dedicar a aqüestes avalentes dones» un triple
liurra! ben vibrant. Peró ara no es tracta
d’ aixó, lector amic. L' entusiasme i

V agraiment han d' encarrilarse per un viarany que el seny orienti.
Ja veim—i qui no ho veu bada lamentablement—que la missió que les monjes compleixen a Sóller és un servei de pri¬ mera necessitat. De tan primera necessitat que si haguéssim de prescindirme, feina tindríem a substituir-lo per un
allre!
I reparan que no parí per res de l' ensenyament al qué, amb uns resultáis que tots coneixem, les monjes dediquen el millor de llurs energies. La retribució d’ aquest ensenyament—magre retribu¬
ció—i les mostres materials de V agraiment que lesfamílies els serven, són els medis de subsisténcia amb qué compten aqüestes grans benefactores del poblé.
Jo sé que, en preparar el pressupost municipal, un conseller, previsor, volgué continuar, augmentada, la subvenció que de P Ajuntament reben les monjes peí concepte d' ensenyament de párvuls, passant a consignar-la com a inclosa al capítol «Beneficéncia». En cas de casos, a V assisténcia gratuita deis malalts no pot negar-se-li una subvenció municipal, mentres que P ensenyament no és sempre una feina segura. M’ enteneu?
Dones bé: per servar un criteri « conser¬ vador* no es va fer aquesta prudent modificació del pressupost. Una altra vega¬ da, cal que els nostres consellers deixin anar la política i vagin més vius.
Entretant, vós, amic lector, ijo, i tots plegats ajudem a socorrer les necessitats materials d' aqüestes bones monjes que fan avui una cosa que ja no s’ estila: sa¬ crificarse caritaiivament per Déu i peí
proisme.
Just.

mení—una espécie de grata-cels, escandalosament fora de lloc, d’ un ridícal emperifollat que és ni més ni menys que una bofetada a la perspectiva del conjunt.
Els amics del campanareí de Biniaraix tenim proa motius per llameníar-nos de liur desaparició. Llameníar-nos, protes tar i indignar-nos. Aquella bellesa és perduda per a sempre i del cloquer primitiu sois en quedará un record; el cloqüer blanc rosat, estimat pels artistes, i qüe en la senzillesa de constrücció i en la modéstia del color era el que realment esquela al vilatge pagés i a la poe¬ sía d’ un deis Uocs més paradisíacs de les nostres rodalies, és objecte aquests dies de la pruija de restaurar sense mirament, a tort i a dret.
L’ antigua vesta del campanar és bárbarament sustituida per unes rajóles blanquea, llueníes, envernissades, les quals no deixen d’ ésser altra cosa més que una befa, una pedantería insultant a 1’ harmonía d’ abans que encara resta* va d’ aqüell contorn; ropatge escandalós a més no poder, fet a base d’ estulticia, sense altra grácia—si en aixó podem anomenar-ho grácia — que la que hom empraria per enrajolar una cüina, una sala de bany. o ün w. c.
Ramón Lull
L’ editorial del darrer número de la
revista «La Nosíra Terra* tracta amb
la seva deguda anticipació, perqüe la data a celebrar és d’ importáncia, del VII.® centenari de la naixenga de Ramón
Lull. La fetxa exacta o sia el dia del nai*

xemení del gran cataiá de Mallorca, fins ara ha esfat impossible de precisar, si
bé d’ una manera certa fou determinada
entre els anys 1232 i 1235 Essení així». les festes a celebrar serien, com és de
suposar, 1’ any qui ve, o sia 1' any 1933.
Ramón Lull, 1’ indiscutible valor cul¬ tural més representatiu de Mallorca»,
personalitat plena d' interés que ha trascendít amb tota la seva positiva grandesa més enllá de les ierres de par¬ la catalana i que com a figura inteldectüal ha conquerit per arreu estüdi i estimació, fent el seo nom gloriosament
universal, és a Mallorca, la seva ierra
nadiua, un personatge casi totalmení desconegut entre el poblé. Es, per tant, un deure fer-lo conéixer. Popolaritzar fins on sia possible les seves obres» meravelles un tañí oblidades per nosalíres i dignes de la difosió intensa. Es¬ campar la biografía del savi ja, que ajxó seria el primor grao per 1‘ estüdi cieníífic de la seva figura en el triple aspecte humá, cultural i religiós. Solemnitzar
el centenari amb actes culturáis i festes
populars, posant el nom del gran mallorquí a carrers importants de les ürbs com a medi de que el poblé es donés compte perfectament de llür importáncia.
Volem creure que el nostre Ajüntament i la Delegació a Sóller de i’ «Associació per la Cultura de Mallorca» faran íot el necessari per commemorar dig nament el Centenari luliiá perqué la gloriosa figura del mestre Barbaflorida ocupi a casa nosíra el lloc corresponent
a llor oniversalitat.
J. Bona-Ventura.

LA LLIBERTAT RELIGIOSA

COLLABORACIO
ASPECTES

Blniaraix
Massa vegades ais amics de la be’.lesa íot caminan! per aqüesí món de Déu no els queda alíre remei que, amb gest adolorit, posar se les mans al cap i pro testar, i maleir, i indignar se al topar
amb la barbara renovació, o bé ja da
vaní la tala comesa peí mercaníilisme o
al front de noves construccions que ve¬
nen a sumar se a afires tantes mosíres
del péssim gust un íant ja característi-
camení solleric.
La falta d’ edücació del gust, la negació voluntaria, 1’ analfabetisme en el que respecte al sentimení artístic escüllit
en vers íoís els moments i totes les co¬
ses, ádhuc aquelles que si son belles, si son intensament artístiques, és per¬ qué son hümils, excloses de tota preíen sió, escaients a més no poder al lioc on foren nascudes o posades, sembla en¬
cara avui teñir una excessiva i pernicio¬
sa influencia — que és de doldre—en aquells qüe per llurs pretensions, per
Ilurs funcions, haurien d’ estar imposaís
d’ una cabal concepció de 1’ arí, seriosamení, amb íot el seny possible.
Dies enrera, donáis el sensualisme de la Primavera com una planta—Goethe —ens allunyárem de la ciüíat pe.' im pregnar nos de la fragancia intensa de la naturalesa, i, al bell mig de la nosíra passejada, topárem, i és írist, íristíssim haver de manifestar ho, amb un nou i
vergonyós atentat comés precisament

aquest pie contra 1’ hümil bellesa artís¬ tica, per molts desapercebuda, com si no tingués ni mica d’ importancia, im possibles de mirar-la i veurer-la en tota
la seva atraient senzillesa.
Ahir eren Qns arbres qui queien a
bocins sota els cops de les destrals;
uns arbres magníficament bells que es íimávem i que molts pies havíem con¬
templáis encisats quan, a les postes de
sol, els aucells xisclen els seus cants
en una quofidiana brega vespral per al
millor lloc del ramaíge. Ara la víctima és el simpátic campanareí de 1’ esglesieía de Biniaraix, el cloquer digne, enve-
llit, patinat peí iemps, amb la blancura feía rosa per la dorada deis anys, el que desapareix per sempre més, víctima
d’ una restauració deplorable, com diría
el poeta Miquel Ferrá. Mai, mai espera vem aquesta envestida — ni solamenf pensar que pogüés sücceir, i encara molííssim menys de tal procedéncia, contra 1’ estimat cloquer del peíit vilatge, —nota tota plena de simpatía, posada al
peu deis olivars muntanyosos i al ran
de la varietaí deis verds de la formosa catifa, teixida per la immensitat deis horts. Com veim el péssim güst segueix
donant els seos productes avariats, fent mal bé el carácter del llogarel. Temps enrera Bernareggi, argentí de naixen?a,
empero ben nostre, fugia de nosaltres disgostat de 1’ acte pedant d’ un «nou-
veaü riche» construint — comparativa-

«Com a católic no se m’ha posat mai cap límit a la llibertat, etc.»
«Igual podríeu dir vós si volíeu ésser franc.» • Personalment ni a vós, ni a mi, ni a cap espanyol s’ens ha restret la
llibertat religiosa.» J. Serra.

(Si no m’err—també jo—períoca re-
prendre per aquest cap la réplica encetada avui fa vuit dies, i vaig a complir ara la promesa feta d’ acabar-la.)
Franc parlaré, i seriosament, com si m’ hagués de morir demá mateix i no hagués de tornar a escometre pus mai al simpátic adversan. Ja li vaig declarar, abocant-li tot el sarro de ma franquesa,
que era per sinceríssima indignació que s’era aleada la meva veu davant els odiosos atropells de que són blanc els católics espanyols. Ara li mostraré les arrels d’ on neix la meva indignació i li demostraré els fets, els innombrables
arguments, en que me fund per a pro¬
testar.
Sempre he considerat—i En Spengler me refermá la créenla—que obrava la
Religió com a energia vivificadora pri¬
mordial dins 1’ ánima nacional i ma dis¬
cutida conferéncia de fa 8 anys sobre
«Ciencia i Religió» n’ és testimoni. Aques¬ ta convicció explica la meva conducta de voler defensar-la, (en lloc de més dignes
defensors), tant bé com puga i sápia, complint un deure huma i patriótic d’ espanyol i de solleric. Potser no sia a Espanya consubstancial la Nacionalitat amb la Monarquía; peró, amb el Catolicisme, si. El jorn—improbable—que se ’n
divorcias definitivament tornaría a ésser
presa deis barbres del Nort o deis pirates del Migdia. Vol dir que la República ja pot preveure son final: o se suicida dins 1’ anarquía o se salva dins la monarquía. Aquest és el dilema fatal si s’ obstina en seguir desarrelant la Creu de 1’ agre de
la térra i en mutilar 1’ ánima de la raga.
Segon motiu de ma protesta,—peró, segurament el primer en intensitat,—és el dolor de sentir-me ferit al cor, tan al viu que jo mateix no me ’n puc avenir. Són

les fibres més sensibles brutalment es-
queixades per una tiranía que no tol'leraran mai; són les intimes fibres amarades
en sang de l’avior, qui temen i tremolen1
peí tresor de la filiada i reaccionen exasperades com un eixam d’ abelles furiosescontra la ma traidora qui els vol robar la
mel.
No és, dones, just per a salvar el pre-
supost de Cuite i Clerecía, ni en pro de burgesos avars i vans, ni per cap devoción dinástica que esgrímese la ploma. Per
adular som mut i de micer no en teñe aire
ni caire. No. Es en defensa de la Fe per¬
seguida i de la Llibertat en perill, d’ aqueixa llibertat renegada i male'ída a mort dins el parlament peí mateix diputat qui s avanava de preferir la falg so¬ viética a la Creu cristiana; és en pro de la Llibertat i de la Religió qui han arribat a compenetrar-se i agermanar-se ac-
tualment a Espanya, empeses per Lo.
comuna hostiiitat.
Com gosa cap ministerial parlar de lli¬ bertat? A mi, si ho fos, «me cauria la cara de vergonya» just de sentir-la anomenar, com si fos el nom d’una donzella que jo hagués ultratjadai prostituida. Si avui per tothom hi ha llibertat,—que dic llibertat? impunitat—menys pels católics i per a tot quan fassa flaire de catolicisme. En Sediles pot aconsellar públicament buidar el carregador de les pistóles sobre la testa del ministre de Governació, i la llei s’ eclipsa enlloc de castigar-lo. Només s’ alsura severament per empresonar les «Amazonas de Cristo-Rey*, acusades» com Na M.a Rosa Sagnier, del gran de¬ licíe de xiular 1’ ignominiosa farsa d’ En P. d’ Ayala. Es permés vociferar «Muirá Espanya» mentres son punits els vítors a Crist Rei. La estrella separatista té privilegi de Huir i T emblema soviétic pot

SOLLER

ésser ostentat mentres els domassos peí
Cor de Jesús són arrebatáis a Palma i la Senyera pontificia és retirada a Vi¬ toria per sediciosa. Assisteix el Govern «n corporació a la representado de «A. M. D. G.» mentres se prohibeix la * Melodía del Jazz» d’En Benaveste. La F. U E. és protegida oficialment al mateix temps que les A. E. C. és perseguida. Són expoliáis els bens deis Jesuites i si-
multániament és subvencionada amb
50.000 ptes. 1’ escola israelita de Tetuán.
El Cardenal Segura és censurat per mots
no pronunciáis i per una Pastoral irre¬ prensible, mentres aixorden els crits sub-
versius deis comunistes impunament.
Van a lloure (com a mosques verinoses
qui han trobat en la protecció masónica imperant pastura i ambent propicis) fulles infamioses «petits journaux de pro-
pagande antireligieuse et anticléricale trop obscénes etgrossiers» («Je suis partout») mentres En Maura ofega d’ un cop
14 diaris católics i N’ Azaña sospen per
66 dies «El Debate». Es prohibida la
campanya revisionista d’ En Gil Robles, al mateix dia que els ministres radicáis socialistes fan mitings per Castella i els comunistes a Castelló (incert és el diumen-
ge que semblants desigualtats no se repeteixen). Se comportava la cremadissa deis temples al mateix temps qu’ eren consideráis delinqüents llurs moradors si s'armavenper a defensar-se i castigáis si, preveient 1’ indefensió, fugien. A Ciutat s’ insulta desde el Consistori a la San-
teta Mallorquína, mentres Nostra Dona de la Salut ha d’ anar fuita i amparada
per la fosca nocturna, com una mala do¬ na. S’ expremen el cervell els senyors mi¬ nistres per trobar una ombra de delicíe al Bisbe de jVitória, i se fa idéntic esforg
per a no trobar-ne an En Casanelles. Se perden quinze sessions parlamen-
táries discutint la secularització de ce
menteris i se guillotina la defensa
deis Jesuites Se fa violencia continua per a convertir 1’ excepció en regla i la regla en excepció en materia d’ enterraments. Són castigáis els notaris qui insi-
nuin ais testadors la manera cristiana de
adaptar llur última voluntat a les liéis vigents, mentres se comporta, si no s’ encoratja, la sembra anti-religiosa deis mestres, qui arriben, n’ hi ha, a tirar en térra ei Crucifix per a que els nins Tarros •
seguin, o a llengar-lo dins... no ho puc acabar de dir. Les imatges de processons
són tirotejades i els assislents nafrats.
Tal governador, el de Castelló, priva els exercicis espirituals i fa táncar el P. di¬ rector malgrat la sentencia judicial absolutória. Tal altre, el de Terol, prohibeix
la predicació dins els temples si no és amb previa autorització seva demanada amb 24 h. d’ anticipació mínima especifi cant-s’ hi els temes; i, per mes afronta, no
sap garantir el predicador de impíes interrupcions. Tal batlet impedeix repi¬
car ais escolans; tal altre tanca els cape-
llans perque resen en llatí; tal altre im¬
pedeix que surti el Viátic; tal altre el sol-pas; tal altre priva al rector d’ anar a domicili a sol’licitar almoines peí manteniment del cuite. Tal altre... etc., etc. Es-
pigolau en la crónica telegráfica de «La Vanguardia» i hi trobareu, com jo a diari, la perpetració d’ idéntics atropells innom¬ brables contra la llibertat religiosa, sen
se que mai sien ni represos els autors,
com encara tampoc no són estats agafats els vándals sacrílegs del 11 de Maig. «Val més un república que tots els tem¬
ples d’ Espanya!» va dir aquell qui sabia
per que hodeia. Me voleu dir quina llibertat té el Car¬
denal Segura que jo no la sé? Expulsat
de la Seu toledana—encara és T hora en
que s’ ha de especificar sa culpabilitat— com podía exercir sonministeri dePrimat d’ Espanya? Exilat a Franga entre policies, com un malfactor, mentres En Maciá, cap de la sediciosa República cata¬ lana, era homenaljat per l’exércit espanyol amb himnes i tot, i amb escolta
nocturna encambrada per a vetllar-li
l’apacibilitat deis somnis patriarcals. Quin delicíe havia comés Mn. Segura? La publicació de sa Pastoral? Peró, si encara ha de néixer P esquerra qui V ha de llegir, lo qual no obsta per que tots els
nats el declarin reu. La famosa pastoral
és perfectament lícita i voldria trobar-ne un qui me demostrás lo contrari, proves en má. S’ hi acata el nou régim i s’ aconsella ais católics que sia per ells acatat. Ah! és que abans del 12 d’ Abril el Pastor
propugnava per T adhesió monárquica? Possible és; i si és així, demostrá (com En Ventosa en T aspecte económic), preveure e> desastre religiós que cercava
evitar, lógicament, des del seu punt de vista. «Que disions nous en 1931? Que le
nouveau régime échapperait a ses pre-

mievs fondateurs, conservateurs et moderés, et qu’ il irait au moins jusqu’ a V extremisme radical? Cela s’ est fait et plus vite encore que nous V avions cru. Qu'il s’attaquerait au Cathollcis-
me? C’est une evidence verifiée*.
(De «Je suis partout»). Lo qual provaque els estragers també ho pressentien.
Quina malvestat han comesa els Jesui¬ tes per veure se anti-constitucionalment privats de la llibertat d’ ensenyar, expul¬ sáis de ca-seva i expoliats de ca-seva? Curar els lleprosos de Fontilles amb
T amor del P. Ferris? Sebre massa econo¬
mía com el P. Chalbaud de Deusto? Sebre
massa biología com el P. Pujiulá de Sarriá? Sebre massa química com el P. Victória? Sebre massa Psicología com el
P. Laburu’ Sebre massa electrotecnia
com el P. P. del Pulgar? Sebre massa
astronomía com el P. Rodés?
Quina llibertat tenen les ordres religioses dedicades a l’ensenyanga, privades de dedicar-se a P ensenyanga? Quina llibertat tendrem els pares católics amb P escola única, laica i obligatoria? Quina llibertat tenen els cadets d’ Infantería, ais
quals se nega permís per anar a missa el dia de la Puríssima, ben dematinet, abans de comengar la tasca? Quina lli¬ bertat tenen les tripulacions deis vaixells de guerra privades de complir en alta mar amb el precepte dominical, a causa de la supressió del sacerdoci católic a bord,
mentres unes nacions oficialment protes-
tants, com Anglaterra i E. E. U. U. en mantenen pels respectius mariners afillats a P Església de Roma?
Quina llibertat té el Sr. Serra i demés retgidors de P Ajuntament de Sóller per assistir corporativament «com abans» a P ofici i a la procesó de la M de D. de la Victória? Que responguin les cendres calentes d’ ira deis nostres avis. Qué dirien els vells concellers i jurats, si poguessin veure P aberració de que els seus actuáis successors soportin i alabin un jou qui els dona tota casta de llibertats menys una: la de representar-los digna-
ment en la Diada cristiana i sollerica
per antonomásia?

Quina llibertat té el Sr. Serra i demés retgidors de P Ajuntament de Sóller pri¬ vats taxativament per la Constitució (Art. 26) de subvencionar la festa religio¬
sa commemorativa de la Diada del 11 de
Maig de 1561, mentres els és permés sub¬ vencionar comunistes, inimics de la llar i de P altar? Que ’n dirien els braus heroís de P antigor? Potser, que no valia la pena de lluitar tant llavors, si tan mateix havia
d’esdevenir-se lo d’ara.
Quina llibertat religiosa se gaudeix a Espanya si P autora d'una comedia és multada per que un deis personatges s’ atreveix a opinar que «Espanya será sempre católica?» No és aixó P Inri que hi mancava a la Llibertat, Mestre Jose-
pas?
I encara vos atreviu a fer-me «pregun¬
tes capdals» i «a sostenir tesis» davant mi? Tirau, tirau!

•No me jfiga oxte reí que tengo er labio partió/•

«Encara teñe llibertat d’anar a missa!

encara teñe llibertat de pregar! encara teñe llibertat per rebre el Viátic! Encara! Més, i P any qui ve qué será, si dura la cap-avallada de P any passat? Ah, no! Se’ ns estafá antany amb el timo de la misa, peró ja vos vaig dir que estava desacreditat sense compostura i per a sem¬ pre. Un escalivat val per deu.
Si, si. Mercés per la gran llibertat que
encara ens resta ais católics. Mercés.

Aixó me recorda, aquella punyenta ca¬ ricatura d’ En Forain o potser c’ En Abel Faivre: un malanat vianant treu una

cara espantada entravessat davall les rodes del tramvia, mentres el wattman
culpable li diu, girant-se al’altre costat, per on se veuen tromfar les dues carnes
seccionades:

T —

as

de la

chance,

mon

vieux: on

Va

epargné les sabots!

Efectivament: qui no s’ aconhorta és perque no vol. No jo: vós sí que ho sou bon humorista, mestre Josepas.

(Continuara.)

G. Ripoll.

Una replica i una continuació

LA RÉPL'GA...
Estic aclaparat, mólt, retut. L’ envesti¬ da és estada més grossa que lo que ma resistenciapodiasuportar... i vet me t’aquí esbutzat. Un tot sol s’ha trobat poc i han armat un esquadró de quatre; i deis quatre vents: ¡sus! ¡a ell!... (Ja vos ho deia, amiga Veu, que aviat no en cantarien galls ni gallines de mi). M’ ha faltat la cota de malla, el broquer, el case i P escut;
m’han trobat cara descoberta i inde-
fens, i m’ han fet benes.
* **
Ha sortit del botador. La satisfacció
més grossa, per mi com autor del darrer article, és estada aquesta. Més encara que les moltes felicitacions rebudes, fins i tot de persones que jo, en la meva innoccénia, considera va dretes. Qui s’ en¬ fada perd laraó... i s’ha enfadat, i de
valent.
S’ ha posat sério. Aixó m’ agrada: En aquest pía podem discutir lo que vulga, a on vulga i de la manera que vulga.
Podem parlar de matalassos—ja li cou aixó—i consti que fou una expressió que sortí de la ploma sense intenció de cap classe; vaig posar P exemple de P empenyorament comn’hagués pogut posar un altre qualsevol, v. g. difamar el pro'ísme —dec haver tocat un punt neurálgic, per ventura?—; podem parlar de persecució, de jesuí'tisme, d’ inquisició, podem parlar, a estil Plutarc, de la vostra religiositat i la meva; de social-cristianisme, de Santa Teresa de Jesús, d’En Luter, de Santa Joana d’Arc, d’En Savonarola,
etc., etc.
Podem parlar de tot; peró, aixó sí: deixau-me preparar un poc. Teniu en compte que no teñe ni la vostra capacitat, ni la vostra intePligéncia. Som un simple apotecari que en les feines del meu ram teñe P orgull de no donar-me per ningú. De píldores, análisis i xarops, como el primero. En el demés, a P únic que puc aspirar és, com vós, a dilettanti, peró a un dilettantisme de bona fe, que es revolta un poc quan veu que n’ hi ha d’ aprofitats, o á' aprofitosos, que saben embaucareis simples i humils de cor prometent-los el reine deis cels, per ells medrar millor en
aquesta térra.
***

D’ una cosa em cal protestar enérgicament: De l’acusació vil que me feis
d’haver-vos denunciat al Governador.
Seria un honor per vós, i estic enterat que no cercáveu altra cosa amb P escrit que publicáreu contra el President de la nostra República—nostra, ja que vos-
altres no la voleu—.
Sant Guillem, Metge i mártir! No en tengueu por, no, d’ aixó, ni espereu que jo caigui en la candidesa de fer-vos el joc. En denunciar-vos davant qualcú seria, al Jutjat, en cas que els vostres insults passassen la mida que el meu humor els té sen37alada.
***
M’ acusau de fugir per la tangent, quan el meu afany ha estat dur-vos precisament a mitjan rollo. Ja hi som tots dos. Me
convidau a un match de boxa amb paga
i tot. No sé si s%beu a qué vos exposau i a lo que m’ exposau a mi. Si malgré tout en sou, accept el vostre repte.
Condicions de la lluita, per part meva, les següents:
Vós, el reptador, vos cuidareu de tot: local, organització, ordre, entrades; de tot, incloent-hi el respecte.
Hora, la que vulgueu, de la tarda o de la nit; res en demati. Els matins, els he menester per atendré la menjua, cosa molt materialista si voleu, peró absolutament indispensable per aquest humil servidor vostre. Es «maluirós», o «maluirat»—perventura mal cuinat, amic Just?—per mi; peró Déu ja va dir que tots viuríem del
treball nostre.
***
Vos deu estranyar que, malgrat el
continuará en cursiva de sota la vostra
firma, no esperi i’acabament de les tres mil coiumnes que vos són necessáries per rebatre el pobre escrit meu.
Es qüestió de cortesía. El P. S. posat a continuació m’ obliga a les anteriors paraules. Ademés, encara teñe el gust de convidar vos a fer un altre viatget pel¬ lica aire. Així vos don tema per un milenar més de quartilles... i jo, mentres tant, romandré descansat, divertint-me escoltant aquest chor de canets-jueus que serveixen de comparsa a la vostra personalitat i que també, segons sembla, volen provar de fer sabates.

... I LA CONT1NUACIÓ
Estudiem altres aspectes de la posició
Església-Éstat dins P Espanya actual.
EL FERVOR RELIGIÓS
Es cosa sabuda, axiomática, que dins els contratemps és on P Humanitat alga els seus ulls a la Divinitat, cercant en Ella el consol que no troba dins el món que l’enrevolta. Ja el poblé elegit de Déu, dins P Edat antiga, cada vegada que el benestar i la molicie P invadien, tancava el temple de Jahveh i n’ obria ais deus que personificaven lesseves passions. Calía aleshores caiguessen damunt els jueus les calamitats de guerres, invassions i esclavatges, perqué els profetes enviats per Déu, i rebuts abans amb es¬ carní i.mofa, fossen escoltáis i creguts
I aixó se repeteix dins tota la História. Quan el Cristianisme no és més que una secta perseguida i considerada perillosa per P organització estatal, sorgeixen els herois i els mártirs. Quan pren, directament o indirecta, el govern material deis pobles, decau P esperit i el materialisme P impregna; neixen les dissidéncies i se creen les heretgies. No veirn, ara mateix, a la Franga laica un remuntament de la religiositat? La calamitat de la gran gue¬ rra n’és en part, causa; peró hem de fixar-nos que ni la separació de i’Església de P Estat, ni P escola arreligiosa, ni Ja aconfesionalitat de P element oficial, impedeixen que es construesquen ara, segons dades que a la vista tenim, vint-icinc temples a París tot sol.
DEMOCRACIA I FERVOR
RELIGIÓS
Cas curios, que per ventura estranyará a les dretes de per aquí, aquest ressorgiment de P esperit religiós francés se produeix simultániament amb una creixenga del sentiment esquerrá en la política de dit país. Prova: les eleccions darreres.
No és incompatible, dones, dins el decurs del temps, la democrácia amb la religiositat. Al contrari, les dues van a uns fins, sinó iguals, molt semblants, i casi complementaris un de l’altre: El millorament de P home. La Religió, perfec-
cionant-lo vers P altra vida, la democrá¬
cia perfeccionant-lo en aquesta. L’ una no destrueix P altra. Aixó sí: lo que la de¬
mocrácia destrueix són les excrecéncies,
els aditaments, els postissos, els parásits que surten a la religiositat quan aquesta perd el seu carácter espiritual per inva¬ dir les atribucions que no li pertoquen. La diferenciació entre Déu i César, de qué parlá Jesucrist.
LA PERSECUCIÓ RELIGIOSA
Ens trobávem* a Espanya, abans del 12 d’ Abril de l’any passat, amb una plena exacerbació de la perniciosa mésela d’Es-
tat i Clerecía. Es sabut de tots la immensa
influéncia que, mutuament, s’ exercien aquesta i el Govern dictatorial, en detriment del prestigi de la Religjó. A Só¬ ller mateix en tenim proves ben patents
amb la cessió del Convent. La clerecía
comandava dins certs governs civils, al mateix temps que el govern d’ aleshores imposava certes disposicions eclesiástiques. Exemple d’ aixó darrer: la predica¬ ció dins els temples de Catalunya. L'intromissió era absoluta, i el relaxament del poblé en matéria religiosa també. Bastava anar a qualsevol església d’ Espanya a complir un deure religiós per veure que el temple per tot servia menys per orar. Si és a Sóller, tot oínt missa es tractava de íaronges o de la puja i baixa del franc. Si a Barcelona, de les darreres disposicions d’ En Primo de Ri¬ vera sobre la Santa Espina o les quatre barres. Si a Cartagena, de si na fulana té un flirt amb en sütano o si la senyora X falta al seu marit; i per tot, P església, la casa de Déu, es veia convertida en llotja de vanitat i exhibició del luxe. I la clerecía, bona part de la clerecía, terreijava. Quina diferéncia entre el fervor del gran católic d’ aquí, aquest mateix que avui crida i avalota, amb el católic déla Franga laica, o de les protestants Alemanya i Anglaterra, o de la cismática
Rússia!
Jo cree—mirau fins on arriba el meu cinisme! escandalitzau-vos, G. Ripoll!—que les disposicions donades pels governs de la República són altament beneficioses peí vertader esperit cristiá. I sostenc un pie més que aqüestes disposicions no són de persecució religiosa, sinó d’ etsecaiament d’ un poder perjudicial, no solsa P Estat sinó també a la mateixa Església
católica.
I res més per ara.
Josepas.

SOLLER

5

» s* PAG I N A J [MUSICAL

COLABORACIÓN
OPERA EN EL PRINCIPAL

Este año, último de la década en la
cual la explotación ha corrido a cargo de la Empresa Sureda (gerencia Calden-
íey) ha sido pródigo en espectáculos
líricos. Diríase que como si el actual
Empresario se afanase para contraer méritos para poder volver a explotarlo.
Opera: conciertos, conciertos y más conciertos... y todavía puede venga algu¬
na sorpresa.
Lástima que no se haya hecho una equitativa distribución de espectáculos líricos en años anteriores, en los cuales
se ha dejado al público palmesano en
casi completa orfandad. Si hiciéramos el balance de éxitos,
saldría un superávit, sobre todo en
compañías de comedia buenas; alguna de las cuales ha repetido, y hasta trisa¬
do, sug visitas y por ende actuaciones en el teatro de la calle de la Riera. Has¬
ta se ha abusado de las compañías de
prosa o verso: cómico-dramáticas.
Cuanto mejor hubiera sido, que ocasión
la hubo, haber podido admirar la la bor inimitable del arte exquisito de Ca¬ talina Bárcena. Hubiéramos también
visto con complacencia la de Bonafé y sobre todo alguna italiana. Pudo muy
bien haber venido la de Irma Gramáti¬
ca; #y mocho más por su proximidad (actuó en el Liceo Barcelonés), Id nu¬ merosa y notabilísima de la eminente Vera Vergani. Con lo que ha costado cada infame compañía contratada para
la Muerte y Pasión de N. S. J. C. y los anualejs trasnochados Tenorios, se po¬ dría haber hecho algo bueno y serio en
Arte declamatorio.
En ópera tuvimos la delicadísima se¬ rie de funciones de Opera di Cámera,
inolvidables. En 18 horas dos grandes estrenos de obras de Wagner: Walkiria y Sigfrido. Un concierto con Ofelia Nieto. Seis representaciones de zarzue¬ la grande con Emilio Vendrell al frente. Se representó en la compañía inaugu ral una opereta basada en la vida del
compositor Franz Schuberf Lilac Ti*
mes (En tiempo de Ils cerezas) inspira¬ dísima, y se dieron algunas óperas por ún cuarteto, contratado para descanso del elenco operatístico, como Iraviata y
Rigoletto. Operas con aficionados, de¬ masiadas: parece que siempre cantan lo
mismo: I Pastoretti.
Alguna bailarina célebre y las canzonetisías de altura Pilar Alonso y Loliía Mendez.
Pero ijen 10 añosl! es bien poco. Palet, la Capsir y hasta Conchita Supervia traían un entourage que era un las¬
tre.
Ahora, últimamente, hemos tenido siete funciones operísticas a base del tenor Lázaro. Este estuvo óptimo en Aida, Rigoletto y Elixir d' amore', Jose¬ fina Blanc bien, sin excederse, en Afri¬ cana y Aida: en Lohengrin, appena passabile; ni en canto ni en mímica sa bía lo que se traía entre manos. El gé¬ nero wagneriano requiere más idealísi¬
mo y mucha más sobriedad. La heroína de la temporada fué la so¬
prano ligera Pilar Grimand (conocida con el nombre artístico Duamirg), Si la voz no fuera algo gatuna... me río yo de
Toti Dal Moníi, sería la diuissima; pu¬
diera, ya lo creo, parangonarse con Amelita Galli Curci, Bidrí Sayas y Lina Pasini-Vitale. Estuvo siempre a la altu¬ ra de su fama. jQué ovaciones escu¬ chó!...
Abnegada, trabajadora, incansable la
mezz.-sop. Angela Rossini, bien, exce¬ lente como Anmeris, Ortruda y Carmen.
Bajo Aníbal Vela, el valiente de siem¬ pre. En todas cuantas particellas cantó estuvo siempre a una altura colosal,
enorme. ¿Fernández? Basta recordar su Dul¬
camara en Elixir d" amore. Buen Monierone. Excelente Heraldo, etc., etc.

Tres barítonos hubo; para Aida uno que no descompuso el cuadro. Fusté: lo mejor que le vimos el Belcore de Elixir, el Toreador en Carmen, y algunos momentos de Rigoletto. El veterano
Walls fué un soberbio Telramondo en
la única partitura wagneriana cantada. Nuestro caro conocimiento, Elena
Lucci: una bravíssima Maddalena en
Rigoletto', y bien en todas sus demás
actuaciones.
Mercedes Roca: basta recordar la im¬
pecable ejecución de la parte de Inés en Africana que la acredita de artista
consumada.
Famadas, regular en Carmen y bas¬ tante ínejor como Vasco de Gama. Lás¬
tima no haber podido oirle en Sansón, una de sus favoritas obras.
Un comprimario de escelente voz y buenas tablas el tenorino Sr. Gonzalo.
El coro poco numeroso; pero escogi¬
do de entre las huestes del Liceo. El
baile escaso, mas muy bien presentado. Decorados: alguno espléndido, como el d<¿ Africana.
Los Maestros Directores y Concerta-
dores: una verdadera calamidad. En
Elixir Lázaro se paró por no poder ni tomar flato', y al empezar de nuevo la famosa Una furtiva lágrima, el que em¬ puñaba la batuta se esmeró en que ta orquesta acompañase adecuadamente la
exquisita manera de cantar Hipólito Lᬠzaro el celebrado pezzo. El mejor de los tres fué el substituto y Maestro in¬ terno Sr. Elias de Quirós, quien hasta substituyó a una verdadera desdicha de arpista (¿se ha visto desastre igual?) y, en el piano, tocó admirablemente la particella del arpa en la ópera, que constituye el escollo de las arpistas: La Africana.
En resumen: unas becerradas líricas
con divos en gelatina unas veces: Favo rita, por ejemplo; y otras unos espectᬠculos operísticos muy cuidados, con to¬ da propiedad escénica, obteniendo con¬ juntos admirables y primores de ejecu¬ ción, como notabilísimos el septimino de Africana, el célebre y difícil quinteto de Carmen y el terceto de voces de mu¬ jer en que se desarrolla la escena de las
cartas, donde cantó el a solo, como no
se oirá mejor en Palma, la inteligente
protagonista de la partitura de Bizet Angela Rossini; toda la Aida y bastan tes trozos del Lohengrim. Las ejecucio nes de Elixir d' amore y Rigoletto im pecables. Nuestro paisano Fernández
hizo un Dulcamara en Elixir superiorí-
simo.
La actuación de la soprano ligera Pi¬ lar Duamirg fué una cosa seria, grande, soberbia. Escuchó en Carmen (Micae¬
la), Elixir (Adina) y cual Gilda en Ri¬ goletto \\as más espontáneas, cálidas,
clamorosas e interminables ovaciones
de la temporada. Fué el verdadero enfantgaté, el ídolo de nuestro público. La estrella, la bien amada y el clou del
espectáculo. Lázaro tomóse, con creces, la revan¬
cha de su segunda actuación en el Líri¬ co, cantando y accionando eminente¬ mente en Aida y Rigoletto y colosal en
Elixir.
En fin: Pilar Duamirg y Angela Ros sini entre ellas; y entre los del sexo feo, Lázaro, Vela, Fernández y Lozano es¬ tuvieron muy distantes y muy por enci¬ ma del resto de la Compañía.
Fernández debe corregirse un grave defecto. Abusa abriendo demasiado al
emitir la voz y las notas salen con un enorme y ofensivo tembleque que a ve¬ ces semeja -permítase la frase—un te¬ rremoto vocal. Y es lástima, siendo tan escelente artista. Cuando más envejez¬
ca peor será: porque desapareciendo el terciopelo de la voz, nada quedará sino
una verdadera ruina. Desde el Heraldo
de Lohengrim al Dulcamara va un abis¬

mo y los sabe saltar con guapeza y do¬
nosura.
Y ahora veamos.
¿Qué ha ganado, artísticamente, el
público de Mallorca con tales represen¬ taciones de ópera? Nada, nada y nada. Si exceptuamos la exhumación del Eli¬ xir, que hacía 59 años no se había can tado, ninguna novedad, se le ha ofreci¬ do... habiéndose podido oir el estreno de El Piccolo Marat de cuya ópera de Giordiano, Lázaro hace una enorme
creación. El autor de la música le eligió como ai primer intérprete de esta ópera y de otra posterior La Cena delle Beffe (La cena de las burlas); y, en Marat,
todavía ha de nacer el tenor no que su¬
pere, sino que iguale al Divo de la Bar-
celoneta.
Parsifal... cuantas veces se ha anun¬ ciado y prometido! Si no Canalda, tene¬ mos otro tenor español, norteño, Isido¬ ro Fagoaga como protagonista del dra¬ ma último citado, especializado en las obras wagnerianas. Cual Riundry las dos mejores, hoy día, aparte de la fa¬ mosa Lily Hafgren Dinkela, son dos ti¬ ples españolas: la bella valenciana Ma¬

ría Llácer y Fidela Campiña-Alcaraz.
Maestro Director italiano: Antonio
Guarnieri (se lo hemos visto dirigir en el Liceo); alemán Oíto Hess y españo¬ les Antonio Ribera y Juan Lamote de Grignon.
Pero esto es soñar...
¿No había de volver este año la Ope¬ ra rusa en el Lírico? Y esto que recien¬ temente ha dado representaciones la Compañía de Opera rusa de París en
uno de los vastos teatros barceloneses.
Dicese que es probable opera en Octu¬
bre en el coliseo, de la calle del Con¬
quistador. Allá veremos. Tendremos que esperar a ver si ere
nuestro primer teatro: el Principal, lle¬ ga a cumplir como buena la Empresa novel que obtenga el coliseo en el pró¬ ximo, inminente concurso abierto por la Excma. Diputación; porque... mayor escasez de espectáculos líricos... y de los otros, los de altura, que la que he¬ mos padecido en los diez últimos años.,, ya no es posible. Apaga y vámonos.
Matías Bessanrille.
Una tarde de Mayo de 1932.

COLABORACION

VIDA MUSICAL

EN TORNO DE LOS FESTIVALES CROPIN

Inmensa es la satisfacción con que
podemos consignar aquí hoy que afor¬ tunadamente nada nos equivocamos cuando, al señalar en el año 1925 desde
estas mismas columnas el notable des¬
envolvimiento musical que se percibía a la sazón en Mallorca, nos atrevimos a
augurar ya entonces algún resonante triunfo artístico para nuestra amada isla en fecha no lejana. Buena prueba, que
ha venido a confirmarlo poco a poco, han sido los numerosos conciertos y actos musicales verificados en creciente
auge desde aquella fecha, que han ido acusando constantemente el perfil musi¬ cal de nuestra tierra y que han culmina¬ do con la celebración de los grandes «Festivales Chopin» en dos años conse¬ cutivos, organizados por el Comité res¬ pectivo,—o mejor dicho, por el alma y Director del mismo, Mn. Juan M.a Tho-
más, infatigable paladín del bello arte,— cuyas magnas fiestas han venido a ser como el digno florón del éxito artístico antes apuntado.
Antaño constituyeron admirablemente
estos Festivales las brillantes actuacio¬
nes de artistas eminentísimos, como son: la eximia cantatriz Mercedes Plan¬
tada, acompañada por el excelente pia¬ nista Gibert Camins; el celebérrimo vio¬ loncelista catalán Pablo Casals; e) gran concertista de piano Mieccio Horszowski, polonés; la exquisita pianista Alicia Halffter, y los inolvidables con ciertos de la renombrada «Orquesta Pau Casals», de Barcelona, dirigida por su eminente Director titular y por los céle¬ bres maestros-compositores Lamote de Grignon, Alexandre Tansman, Ernesto Halffter y Baltasar Samper, nuestro ilustre paisano, que nos dió a conocer por vez primera su espléndida Suite sinfónica titulada «Maliorca», basada
sobre temas musicales de esta isla y
que por cierto le valió en justicia —no tan sólo por afecto fraternal—un éxito rotundo y merecido.
Hogaño, siguiendo con singular acier¬ to la norfna trazada en principio por los
organizadores, han sido también di¬
versas las manifestaciones del arte
musical que han constituido los «Fes¬ tivales Chopin», los cuales no han desmerecido en nada de los celebrados
el año último, pues no de menos relieve son las distintas personalidades artís¬ ticas que los han desarrollado. Tanto es así que el canto, el piano y la orques¬ ta han tenido como dignos representan¬ tes en los diversos actos verificados

este año, a la «Capella Clásica de Ma¬ llorca», disciplinada masa coral que dirige también Mn. Juan M.a Thomás* compuesta de lo más selecto de nues¬
tros coristas, y que ha debutado con
motivo de estos Festivales obteniendo
un verdadero triunfo; el colosal virtuoso del piano Arluro Rubinstein, polaco; los concertistas también de piano George Copeland, norteamericano, y Dolores Porta, mallorquína, y la formidable «Orquesta Sinfónica», de Madrid, ver¬ dadera gloria nacional, dirigida por su veterano Director, el ilusírísimo Maestro Enrique F. Arbós y, en algunas com¬ posiciones, por los nombrados Maes¬
tros Tansman y Samper.
No es nuestro objeto reseñar aquí, con toda suerte de detalles y hondas im¬ presiones sentidas, los diferentes con¬ ciertos verificados con motivo de estos.
Festivales, aunque hayamos asistido a casi todos. No tendríamos tiempo ni espacio suficiente para hacerlo en un solo artículo, y por otra parte la prensa diaria de la Capital los ha ido descri¬
biendo uno a uno con bastante exten¬
sión y una serie de atinados juicios ere extremo laudatorios que, por lo acerta¬
dos, estimamos dignos de elogio y
mención, A ella remitimos, pues, nues¬ tros lectores, si es que deseen enterarse con minuciosidad de los mismos. Lo
que a nosotros nos interesa hoy es sen¬ cilla y únicamente hacer resaltar la im¬
portancia que para nuestra isla tienen
estas grandes fiestas de arte, de renom¬
bre mundial.
Justo es reconocer la trascendencia
que para Mallorca encierran los gran¬ diosos «Festivales Chopin», que hace
dos años se vienen celebrando en honor del excelso músico polonés Federico
F. Chopin, que, como se sabe, vivió durante algún tiempo en la evocadora Cartuja de Valldemosa, continuando su obra inmortal en aquel místico e ínfimo recogimiento; pues aparte del brillante desfile de reputados artistas a que antes
nos hemos referido, es considerable el
número de aficionados, críticos y perio¬ distas extranjeros y españoles que vie¬ nen cada año a presenciar estos artís¬ ticos festejos. Entonces ya no tan sólo es nuestra isla dorada para los foraste¬ ros la bella perla del Mediterráneo que ofrece al turista la limpidez de su her¬ moso cielo, el azul de su tranquilo .nar, las bellezas naturales que atesora en su seno y la hospitalidad proverbial de sus gentes, sino que es algo más: una

SOLLER

tierra que glorifica y perpetúa el nom¬ bre de un gran músico, de un genial artista, que vivió y creó en ella, honrán¬
dose de este modo a sí misma, y un nue¬
vo emporio de arte que, al igual de otras oiodades renombradas desde antiguo por esta clase de fiestas musicales, co¬ mo Viena, Salzburgo, Bayreuth..., or¬ ganiza periódicamente unos bellos fes¬ tivales que son la admiración de propios y extraños.
De ahí se colige cuán conveniente y beneficioso sería por todos conceptos para nuestra bendita tierra el que pu¬ diese seguir ostentando, en el transcur¬ so del tiempo, tan buen nombre en el mundo musical que el Destino parece se ha empeñado en darle hace poco; pero para ello es absolutamente nece¬ sario que sin interrupción alguna ven¬ gan celebrándose anualmente estos Festivales, en buena hora empezados, por lo que no debe faltar nunca a los organizadores de los mismos el apoyo moral y material de todos los mallor¬ quines y, sobre todo, la protección oficial, a cuyos representantes llamamos
la atención con respecto a este punto.
¿Parece poco que un pueblo se es¬ fuerce para aumentar y consolidar ante el mundo entero su prestigio artístico?...
M. Olíver Maimó.
Sóller, Mayo de 1952.
^as-8=aas-S ■=• ■8^==8 -=- 8- *88" 8 sr- -
CUARENTA AÑO£ ATEjÁjS

21 Mayo de 1892

Con objeto de dar a conocer al público la obra dramática que lleva por titulo Els glosadors d’ altra temps, original del conocido

poeta mallorquín D. Bartolomé Singala, y cuyo argumento está basado en acontecimien¬ tos pasados en nuestra pintoresca villa, los in¬ dividuos que forman la cátedra de declamación
del «Teatro Círculo de Obreros Católicos» de

Palma,, harán una excursión a este pueblo el
día 22 del actual.

Según el repartimiento formado por la Ad¬ ministración de Contribuciones, de las

2.470.097 pesetas que han correspondido a esta provincia por la contribución territorial y pecuaria del próximo año económico de 1892 a 1893, corresponde satisfacer a este

pueblo la suma de 24,137'86 pesetas. Y al de Fornalutx por idéntico concepto la de
5.045’27 pías. El miércoles de esta semana desplomáronse
dos tejados sin que ninguno de ellos causara, afortunadamente, desgracia alguna personal. Uno de ellos en el molino de la Cruz, en la

Alquería del Conde, en la parte del torrente, y el otro en un lavadero particular, en la

acequia de la fuente de S’ Olla, de una de las casas de ¡a calle del Capitán Angeláis. En este último lavaban dos mujeres, y una de

ellas, al ver iba a aplastarlas él tejado, sostu¬

vo una viga haciendo supremos esfuerzos ayu¬ dada también por la otra, que pedía auxilio a

gritos. Al llamamiento acudió presuroso el

vicario

Sr. \_

Pastor,

que

en

aquel

momento

pasaba por el camino inmediato, y varias otras

personas, que pronto consiguieron poner a dichas mujeres a salvo.
Con satisfacción nos apresuramos a consig¬
nar que la indicación que hizo él periódico ciudadelano El Vigía Católico y que hizo también suya el Sóller, de que se cambiara el nombre francés que llevaba el vapor reciente¬ mente adquirido por otro en castellano o en
mallorquín ha sido atendida. A propuesta de la Compañía se ha empezado ya con él hermo so nombre de «Leda de Oro» él expediente de
Abanderamiento de dicho vapor.
El conocido pintor francés Mr. Marius

Michel, que ha permanecido una temporada aquí dedicado a su arte, embarcó para Bar velona de paso para Paiis, Al marchar pro¬ metió a sus amigos que fueron a despedirle

que en Octubre próximo volverá para conti nuar en este valle su labor pictórica que ha tenido ahora que interrumpir.
A última hora fué anunciada el domingo

próximo pasado una función en él teatro de lá «Defensora Sóllerense» por 1a, compañía que dirige el Sr. Yañez; no obstante ésto y la poca

propaganda que por la falta material de tiempo se había podido hacer, no estuvo tan desanima
do dicho teatro como lo estuvo en los días de

las pasadas fiestas de la Victoria.

En el Ayuntamiento
Sesión ordinaria celebrada el dia 17 de Mayo de 1932
Los asistentes
Celebróse bajo la presidencia del señor Alcalde accidental, D. José Forteza Forteza, y a la misma asistieron los señores conce¬ jales don José M.a Puig Morell, D. Juan Casasnovas Escales, D. Pedro Ruilán Pas¬
tor, D. José Aguiló Pomar, D. Bartolomé Mayol Mayo!, D. Miguel Colom Mayol, D. Ramón Pastor Arbona, D. Pedro Coll Bauzá y D. Antonio Colom Casasnovas.
Acta anterior
Fué leída y aprobada el acta de la sesión
anterior. Facturas
Se acordó satisfacer: Al señor Adminis¬
trador del Tribunal Tutelar para niños, de Palma, 76’25 ptas. importe de las estan¬ cias causadas, durante los meses de Marzo y Abril últimos, en el Reformatorio Escue¬ la de Nazareth por los menores naturales de Sóller confiados al mismo. A D. José Vanrell, 164’97 ptas. por 1.470 kilógramos de paja suministrada, durante el presente mes, para pienso de los caballos propios de este Municipio.
Permisos para verificar obras
Después de la lectura de las respectivas instancias, se acordó conceder los siguien¬ tes permisos:
A D. Amador Coll Enseñat, como encar¬
gado de D. Ramón Oliver, para construir un depósito para agua en un huerto de su propiedad frente a su casa, sita en la calle de la Romaguera n.° 52, rectificar el decli¬ ve y reparar la acequia que actualmente, atravesando el subsuelo del piso de la re¬ ferida calle, desde el lavadero conduce el agua a dicho huerto.
Al mismo D. Amador Coll Enseñat, co¬
mo encargado de D.a Leonor Martí Bernat, para hacer las caras vistas de cemento portland al empedrado de la entrada o pri¬
mera vertiente de la casa n.° 50 de la calle
de la Alquería del Conde. A D. José Morell Colom, como mandatario
de D. Jaime Orell Alcover, para convertir
en ventana-balcón una ventana existente
en la fachada de la casa n.° 18 de la calle
de Serra y colocar las persianas en forma que se sbran hacia el interior.
A D. Jaime Coll Garriga, como encar¬ gado de D. Miguel Castañer, para clavar dos marcos con fotografías en el panteón, propiedad de dicho señor, del Cementerio municipal.
A D. Antonio Martorell Garau, como mandatario de D. Juan Oliver, para embal¬ dosar la primera y segunda crujías de la casa n.° 19 de la calle de la Romaguera.
A D. Bartolomé Vaquer Vaquer, para realizar varias pequeñas reparaciones en el zaguán de la casa de su propiedad señala¬ da con el n.° 5 de la calle del Mirto y ba¬ jar en unos veinte centímetros la ventana-
balcón de la misma casa. A D. Antonio Servera Pons, como en-4
cargado de D. Pedro Celiá Pons, para co¬ locar una rejilla sostenida por barras de hierro para cercar un solar de su propiedad,
sito en la calle de Cetre.
A D. José Morell Casasnovas, como en¬

cargado de D.a Rosa Mayol, para cambiar precio de 6.000 ptas. libres de gastos y pa¬ las baldosas del primer piso de la casa gaderas la mitad en l.° de Febrero y la

n.° 12 de la calle de Real.

otra mitad en Io. de Junio del próximo año,

A D. Antonio Colom Casasnovas, como con reserva, además, del derecho al agua

encargado de D. Guillermo Bernat, para que necesita la almazara de D. Antonio enlucir y embaldosar varias dépendencias Arbona, de la calle de la Vuelta Piquera y

de la casa n.° 24 de la calle de la Repú¬ la precisa toma de agua para usos domés¬

blica,

ticos de la casa llamada Ca 7 Blsbe, que

A informe de la Comisión de Obras
231.a°Se resolvió pasar a estudio de la Comi¬
sión de Obras una instancia promovida por D. Antonio Martorell Garau, como mandatario de D.a Francisca Pastor, me¬ diante la que solicita permiso para demoler
la fachada de la casa n.° 4 de la calle de la
Rosa y construirla de nuevo y realizar va¬ rias reparaciones en el interior de dicha
finca.
A informe de Obras Públicas
Se resolvió pasar a informe del señor Ingeniero encargado de la carretera de Palma a¡ Puerto de Sóller, una instancia promovida por D. Antonio Martorell Ga rau, como mandatario de D.a Juana María Pomar, en súplica de autorización para cambiar varias baldosas y arreglar las piezas de mármol colocadas a la entrada de la casa n.° 17 de la calle de Pablo Igle¬
sias.
Un nuevo lavadero
Pasando a tratar de la conveniencia de
adquirir el terreno necesario para cons¬ truir un lavadero público en la calle de Pi y Margal!, el señor Presidente recordó las manifestaciones que hizo en la penúltima reunión referente a la buena disposición del propietario D, José Mora Borrás en ceder el terreno necesario para ello, la Corporación, después de discutir el asunto por unanimidad acordó:
Facultar al señor Alcalde para fir¬
mar cuantos documentos sean necesarios
para adquirir el referido terreno. Interesar del Sindicato de Riegos y
de D. Ramón Escales el permiso corres¬ pondiente a fin de obtener el debido pasaje para que el público pueda tener cómodo acceso al lavadero proyectado.
Levantar un croquis del terreno que se ha de adquirir, cuyo trabajo se encar¬ gará al Vigilante de Obras de este Ayun¬
tamiento.
El señor Ruilán interesó que se active
la construcción del lavadero de la calle de
la Romaguera y el señor Colom (D. An¬ tonio) manifestó que al terminar la orden del día informaría sobre el particular.
Para abastecer de agua la parte alta de la población.

ocupan hoy los Hermanos de la Doctrina
Cristiana.
La Corporación, enterada, a propuesta del señor Colom (D. Miguel) acordó que la Comisión de Aguas estudie el asunto e informe lo más pronto posible sobre el particular.
El proyectado kiosco de la playa
Dióse cuenta del croquis del kiosco proyectado construir en la playa del puerto de esta ciudad, y después de examinado por el Ayuntamiento, el señor Mayol dijo que el dueño del merendero allí existente tiene interés en permanecer este verano en el mismo sitio, habiéndole recordado que el Ayuntamiento le ofreció respetar su instalación hasta que estuviese construido
el kiosco.
El señor Colom (D. Miguel) confirmó las manifestaciones del señor Mayo! di¬ ciendo que al retirar el señor Arbona, due¬
ño del merendero, la solicitud de conce¬
sión para construir un edificio en la zona marítima de la playa d’ En Repte, para in¬ demnizarle de los perjuicios que suponía la renuncia al proyecto de edificio, se le prometió reservarle el sitio que venia ocu¬ pando mientras no se construyese el referido kiosco, y que considera justo que para este año, y supuesto que no hay tiempo material para poder construirlo, que se le faculte para continuar disfrutando de la casita¿me-
rendero como los años anteriores.
El señor Ruilán indicó que podría facul¬ tarse al señor Arbona para trasladar la ca¬ sita merendero al emplazamiento reserva¬ do al kiosco. Adelantó que tiene noticia de que el citado señor Arbona está con¬
forme con ello.
El señor Casasnovas dijo que no ve mo¬ tivo para que se tenga que obligar al se¬ ñor Arbona a cambiar de sitio, ya que ello le supondría tener que hacer un gasto de obras de importancia y por tan poco tiempo no vale la pena. Abogó para que se le au¬ torice para continuar en el mismo sitio.
El señor Coll manifestó que los señores que han hecho uso de la palabra se han apartado totalmente del objeto de la discu¬ sión, que es el de tratar de la forma cómo ha de construirse dicho kiosco, y rogó que los asuntos se trataran por separado el-

Dióse cuenta de una comunicación del ñéndose todos al que se discuta.

señor Presidente del Sindicato de Riegos de esta ciudad, mediante la que expone las condiciones en que se acordó, por la Junta de propietarios de los molinos perjudica¬

Después de las manifestaciones del se¬ ñor Coll se examinó el avance de proyecto
de kiosco, y al objeto de resolver acerca de las dimensiones del mismo el señor Co¬

dos, conceder a este Ayuntamiento la au¬ lom (D. Antonio) propuso que la Comisión
torización solicitada para tomar el agua de Obras determine las dimensiones que

que abastece el abrevadero de la calle de Pi y Margall al origen mismo de la fuente
denominada Na Lladonera. Y a continuación dióse lectura a una
carta remitida por D. Antonio Planas Ga¬ rau, de Palma, mediante la que participa

ha de tener aquél, y que las comunique al Arquitecto D. Carlos Garau que ha de
confeccionar el proyecto., Y el Ayuntamiento así lo acordó.
Matanza de reses en el Puerto

las condiciones en que estaría dispuesto a

Se dió lectura a una instancia suscrita

ceder al Ayuntamiento el derecho que por varios vecinos de la barriada del Puer¬

posee sobre el sgua sobrante del abreva¬ to, mediante la que solicitan que la matan-

dero de la calle Pi y Margall, o sea por el i za de toda clase de reses que se destinan

I

COMISIONISTAS EXPORTADORES DE FRUTAS

|

j Yalcaneras y Colom ¡

|

Sucesores de 3uaq Valcanera's

J

| I ALCIRA (Valencia - España)

I

Especialidad en naranjas, mandarinas y limones

|

^ Telegramas: CREMAT-ALCIRA ® ® ® Teléfono n.° *141. ^

SOLLER

La experiencia sabe seleccionar*

El famoso reconstituyeme íarabe Salud es el más

antiguo amigo de las per¬
sonas de experiencia por¬ que saben que es el de más

seguros resultados para
regenerar los organismos
débiles y prolongar la vida.

^

Oglud Cerca de medio siglo

de éxito creciente.

~ -faf ion»3

Aprobado por la
Academia de Medicina.

Toda tada,

persona anémica, inapetente o ago¬ curará rápidamente con el uso del

Jarabe de

HIPOFOSFITOS SALUD

al abasto público sea efectuada en el Ma¬ tadero municipal.
Y el Ayuntamiento, enterado y teniendo pendiente d¿ resolución la solicitud que la señora Piol presentó últimamente, resolvió esperar a que ésta vuelva a la Corporación informada por e! señor Veterinario para, en su vista, resolver lo que sea procedente.
Blanqueo de la Casa cuartel
de la Guardia civil.
Oióse cuenta de una comunicación remi¬
tida por el señor Cabo Comandante del puesto de la Guardia civil de esta ciudad, mediante la que solicita sea efectuado el blanqueo de las dependencias de la CasaCuartel, como anualmente se acostumbra.
La Corporación, enterada, acordó acce¬
der a lo solicitado. Una carta
Se dió lectura a una atenta carta remiti¬
da por D. Miguel Bisbal Cauals, HLjo Be¬ nemérito de Sóller, mediante la que expre¬ sa su agródecimiento por haber sido colo¬ cado su retrato en las salas principales de • las escuelas de niños y niñas de Ses Mar-
jades.
La Corporación dióse por enterada.
Los derechos reales del do¬
nativo del señor Bisbal.
El Secretario de la Corporación enteró alos reunidos que había sido definitiva¬
mente resuelto ei asunto de ios derechos
reales correspon tientes al donativo hecho al Ayuntamiento por el señor Bisbal, ha¬ biéndose practicado por ei señor Abogado del Estado la correspondiente liquidación,
que le fué notificada en forma, la cual importa la suma de 827*50 ptas., que deben
ser ingresadas seguidamente en la Hacien¬
da Pública.
La Corporación, enterada, acordó verifi¬ car inmediatamente el pago de la expresa¬
da suma.
Ruegos y preguntas
El señor Pastor manifestó que renuncia¬ ba a formar parte de la Comisión de mino¬
rías nombrada en la última sesión para re¬
visar la cuenta presentada por el pintor se¬ ñor Campins porque no está conforme en informar en un asunto que ha servido de pretexto para hacer campaña política en
vez de administración.
El señor Colom (D. Miguel) preguntó al señor Pastor si la campaña política a que se refiere se hizo antes o después de
su proposición de nombrar la Comisión,
pues no sabe si se hizo antes ya que él in tervlno con el único objeto de armonizar las opiniones encontradas que se habían manifestado.
Le contestó el señor Pastor diciendo que se hizo política antes de su intervención.
El rnerendero de la playa El señor Mayol volviendo sobre el asun¬ to del merendero de la playa propuso au¬ torizar al señor Arbona para utilizar su ca¬ sita durante el presente verano. El señor Colom (D. Miguel) se mostró también partidario de que se autorice al dueño del merendero para ocupar el mismo
sitio de los años anteriores a fin de no
obligarle a hacer nuevos gastos.

El señor Rullán dijo que el terreno ocu¬ pado por el merendero hace falta para co¬ locar las casetas de baños, que e! recons¬
truir el merendero en otro sitio no costaría
mucho y que cree que si al señor Arbona se le ayudaba con cien pesetas a pagar los gastos estaría conforme.
El señor Colom (D. Antonio) propuso que la Comisión de Obras vea sobre el te¬
rreno lo que es más conveniente hacer. El Ayuntamiento por unanimidad acordó
autorizar al señor Arbona para que conti¬
núe disfrutando de la concesión durante el
presente verano, y que la Comisión de Obras, a la cual se sumarán todos los con¬
cejales que lo tengan a bien, se persone en la playa el miércoles, día 18 del actual, a las cinco de la tarde, y fije el sitio que ha de ocupar la referida caseta merendero del
señor Arbona, y al propio tiempo que de¬
termine la forma cómo han de colocarse
las casetas de baño durante el verano de
este año.
El lavadero de la calle
de la Romaguera.
El señor Colom Casasnovas en nombre
de la Comisión de Obras infermó al Ayun tamiento de las gestiones hechas con la propietaria de la finca lindante con la calle de la Romaguera en la cual se desea cons truir el proyectado lavadero. No existe— dijo—inconveniente de ninguna clase, por parte de la referida propietaria, en ceder el terreno, sino todo lo contrario: está dispues ta a dar todas las facilidades que pueda para que el acariciado proyecto sea pronto real! dad. No discute ni quiere poner precio al te¬
rreno: cede todo el necesario a condición de
que el Ayuntamiento la compense también con la cesión por su parte del terreno sobran¬ te, una vez dado a la calle de la Romaguera la debida alineación, de las casitas adquiri¬ das últimamente para construir dicho lava¬ dero, y además que se haga el cierre de su
finca en todo el tramo lindante con la re¬
petida calle de la Romaguera mediante verja o balaustrada, en la forma que sea más económica, pero que esté bien. Añadió que de reconstruir ia acequia en la forma que ya se dijo, o sea por el extremo de la par¬
te derecha de la calle mencionada y me¬ diante montante, sería una mejora de gran
utilidad y conveniencia. Terminó diciendo que uno de los vecinos interesados en que se verifique la aludida mejora ha ofrecido verbalmente ayudar a la misma con la can¬
tidad de 500 pesetas.
El Ayuntamiento, enterado, acordó es¬
tudiar la forma cómo debería construirse
ia referida verja, a fin de conocer el impor¬ te de la misma antes de empezar las obras, y al propio tiempo gestionar del vecino in¬ teresado en la mejora que formalice por escrito el donativo que ha ofrecido, y del Sindicato de Riegos la correspondiente autorización para verificar las obras.
La copa del Ayuntamiento
El señor Presidente enteró a la Corpo ración de que la copa del Ayuntamiento,
que se disputó en el partido de foot ball
celebrado el domingo de la Feria, no se había adjudicado, y que unos cuantos afi clonados a dicho deporte le habían indica¬ do la conveniencia de ofrecerla para que se la disputen ios equipos del partido que ha de tener lugar el próximo domingo a beneficio del jugador del «Lluchmayor

HERNIADO
Recupere usted su salud
Es creencia aún muy extendida entre los HERNIADOS que les es posible cu¬ rarse con el uso de bragueros corrientes. Otros piensan curar radicalmente y para siempre recurriendo a la operación. Los hechos han demostrado cuan equivoca¬ dos están; llevar estos bragueros es ofrecerse a la fatal estrangulación hemiaria; una operación bien o mal hecha encierra en sí serios peligros y nunca evita la po¬ sible reproducción de la HERNIA.
La HERNIA debe combatirse con decidida resolución mediante una acción
eficaz y constante sobre la misma localizando primero la lesión, descartando en el acto todo peligro, haciéndola desaparecer después. Esta seguridad se obtiene hoy.
CON EL MÉTODO O. A. BOER
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos testimonios públicos patenti¬
zan con éxitos positivos los éxitos obtenidos:
Sóller, 22 de Marzo de 1932. Sr. D. C. A, BOER, Ortopédico, Pelayo, 60, Barcelona. May señor mío: Tengo la satisfacción de participarle que he obtenido la curación completa d* mi hernia, con 14 meses de usar sus excelentes Aparatos. Mi conciencia me obliga autorizar¬ le publique esta carta para bieu de la humanidad. Ya sabe le queda agradecido su afectísi¬ mo s. s., Jaime Pizá, Plaza de la Constitución, 31, Sóller (Mallorca).
Santa Catalina, 11 de Noviembre de 1931. Sr. D. C. A. BOER, Ortopédico, Pelayo, 60, Barcelona. Inolvidable amigo: La conciencia me obliga a snp icarle la publicación de estas
cuatro líneas en bien de la humanidad. Con el Método C. A. BOER me he curado en absoluto
de las hernias que tenía, y hoy, dia de la fecha, a la edad de 84 año3, me cabe la gran satis¬ facción de poder decir que creo segura dicha curación (a. O. g ), puesto que han pasado ya nueve meses de estar curado. Ya sabe cómo le queda agradecido su affmo. amigo, Barto¬ lomé Juan Molí, calle Monterey, 4, Santa Catalina (Arrabal) (Mallorca).
HERNIADO: Reflexione y decídase. Pida consejo a su médico y no vacile más. Asegura Vd. su existencia antes de que sea demasiado tarde. Cuide su HER¬ NIA, pero no con peligrosas rutinas. Hágalo con inteligencia y sanará. El eminen¬ te especialista recibe en:
Inca, jueves 26 de Mayo, FONDA ESPAÑA. Sóller, viernes 27 Mayo, HOTEL RRSTAÜRANT ESTACIÓN.
Palma, sábado 28 Mayo, HOTEL ALHAMBRA. C. A. BOER, Especialista Hemiario de París, Pelayo 60, Barcelona

F. C.» herido el penúltimo domingo. mente a varios directivos de excelente poPor unanimidad los reunidos facultaron i slclón social y económica, originándose
al señor Alcalde para ofrecer la referida I también de ahí un largo periodo de inacti¬

copa a los equipos que han de contender el vidad con la consiguiente disminución eu

próximo domingo.

el número de sus socios, se encuentra en la

No habiendo más asuntos a tratar, se le¬ actualidad administrado exclusivamente por

vantó sesión.

una junta integrada por I03 propios jugado¬

res y varios modestos aficionados, y en este

Crónica Deportiva

caso es más necesario e ineludible prestarles apoyo en este desgraciado trance.
Porque, según noticias, José Viladons

FOOT-BALL

pertenece a modestísima familia obrera, siendo ó!, con el producto de su trabajo, ei

Del campeonato de España

único apoyo de sus ancianos padres. Por lo

Durante esta última semana han quedado liquidados los partidos de octavos de final, en los cuales han quedado eliminados varios equipos de renombre e historia, siendo la mayor sorpresa la eliminación dei Madrid por el modesto club Deportivo de la Coruña
que ya en la primera eliminatoria eliminó limpiamente al Racing de Santander.
Quedan clasificados para los cuartos de final debiendo jugar dos partidos de elimina ción, pí Español (el. minador del Betls por 1—2 y 3 -0) el Deportivo de la Coruña (eli¬ minador del Madrid por 2—0 y 1—2), el Celta de Vigo (eliminador del Nacional de Madrid) el Sporting de Gijóa (vencedor del Arenas por 2—1 y 3—1) el Barcelona (vencedor d8l Valencia por 2—0 y 3 -2), el Donostia (ven¬ cedor del Castellón por 3 -1 y 8—1), el Atlétic de Bilbao (vencedor del Irún por 4—1 y 3—1) y el Deportivo Alavés (eliminador del Atlétic de Madrid por 6—0, 1—7 y 3—1),
Los clubs clasificados, que son los que van en letra cursiva, deben eliminarse dos a dos,
por el orden en que van anotados. El que gane los dos partidos o saque eu ellos venta
ja por goal-average, pasará a disputar las
semifinales.
Eu la escaramuza de los octavos de final
han quedado eliminados los tres equipos madrileños. Cataluña es la úalca región que

cual, no sólo debe atender el Lluchmayor a los gastos de curación del compañero lesio¬ nado sino que moralmeute debe considerarse obligado a subvenir a ios gastos de la fami¬ lia, para aminorar en lo posible las conse¬ cuencias que pudiera en este sentido haber originado el desgraciado percance.
La Federación Balear ha contribuido a
la suscripción abierta en Lluchmayor con 25 pesetas. Varios clubs importantes han contribuido también, Otros se han prestado
a jugar partidos a beneficio del jugador lesionado. Ei Sóller tiene en proyecto un partido a tal fia coa el mismo Lluchmayor a mediados del mes próximo.
Y de momento ha Iniciado una suscripción, encabezándola con k5 ptas., ala cual enca¬ recemos favorezcan los aficionados locales^ quienes podrán entregar sus aportaciones a D. Francisco Fontanet o a cualquiera de los miembros de la Directiva dei Sóller.
Mucho celebramos que la afición futbo¬ lística soliéronse haga lo posib'e para que¬ dar bien y demostrar la fraternidad y com¬ pañerismo que se deducen de las relaciones entre dos pueblos por la conjunta práctica del deporte, demostrando prácticamente su deseo de apoyar en este trance de verdadero compromiso a los buenos camaradas de Lluchmayor.

conserva todavía en la máxima competición

BASKET-BALL

española dos representantes.

Nueva victoria de los blancos

U na\_s u seri pelón para el jugador
lluchmayorense José Viladons

Blancos 20' Azules 16

Como saben i03 lectores, el mencionado
jugador lluchmayorense sufrió un grave percance en el campo del Sóller jugando contra los nuestros el partido de Feria, re¬ sultando con fractura de la tibia de la pierna
derecha, fractura que requiere para su
perfecta curación en el mejor de les casos
un periodo de más de mes y medio de abso¬
luto reposo.
Según noticias, parece que no puede ir mejor, por ahora, el estado del simpático equipier lluchmayorense.
Pero, por humanidad y deportivismo, la
S. D. S. se eonsidera en el deber de aportar su cooperación a costear la cura por el in¬ cidente ocurrido en su campo y solidarizarse
a tal fia con el Deportivo Lluchmayor. Hay que hacer notar que ese club, sobre
el cual pesó hace meses una descalificación
federativa que obligó a la dimisión precisa¬

Ante regular concurrencia, se celebró en
el Camp d’ En Mayol el domingo pasado el anunciado partido entre las selecciones que ya hablan contendido el día de la Feria.
El partido faó mucho más movido e inte¬ resante dominando ligeramente los blancos. Se notó aún en los equipos la falta de entre¬ no en tirar a goal. En los azules hizo su de¬ but Arcas, el extreme izquierda dei Sóller ,
en sustitución de Bauzá, que se bailaba
ausente.
Blancos — Colom — Casasnovas—Mora 2—
Mayol 14—Galmés 4. < Azules -- Arcas 1—Mora P.—Reynóe 6— Reynós 8—Martín 1.
Los números al lado de los jugadores in¬ dican los goals que estos marcaron.
Esperamos de la S. D. S. una entrada
gratis para las señoras.
Linbsmax

8

SOLLER

SECCION LITERARIA

m-

«*

COLABORACIÓN
A UNA ELOQ
(De Mn. Jacinto Verdagubr)
Cruzada del buen Jesús, gentil crucifera, porta-cruz de mi jardín, mi dulce amiga: a. Aquel que en tu frente puso la cruz escrita, suplícale que en mi frente
también la escriba
con dos letras, de sangre ambas:
su hermosa firma,
Fr. Serafín, trad.
GLORIA POR GLORIA/
En la barabúnda del teatro por dentro
Cecilia no sabia orientarse. Ella conser¬
vaba muy vagamente, como envuelto en una bruma, el recuerdo de sus tímidas andanzas por aquel antro diez años atrás.
Los cuartos de las artistas estaban enton¬
ces... Pero ¿a qué cavilaren vano?Era mejor preguntar a cualquiera.
—¿Me hace el favor? ¿El camerino de la signora Marini?,
El tramoyista exclamó bruscamente: —Pregunte al conserje. Yo tengo bas¬
tante con lo mío.
Dudó si desistir. Sentíase empequeñe¬ cida y acobardada en aquel ambiente, tan exótico ya para ella. Una figuranta, rezagada del grupo de sus compañeras, aproximábase. Repitió la pregunta con
éxiío:
—¿La signora Marini? —La primera puerta de aquel pasillo. lOh! No es fácil confundirse. El teatro
entero está entrando a felicitarla... Era verdad. El triunfo de la Marini
habla sido colosal, unánime. Se la aplau¬ dió frenéticamente, no sólo por gran artista, sino también por compatriota. Los abonados, los críticos, los prohom¬ bres de la farándula social, desfilaban,
por entre los trebejos de la farándula
escénica, en dirección al camerino de Antonieta Marini (Antonia Marín en los libros del Registro civil correspondiente).
Cecilia, como todos, siguió el pasillo. A la puerta del cuarto se detuvo; ¡había allí tanta gente! Entre el zumbido de la colmena aduladora emergía la risa de Antonieta y su voz de plata conte tando a las lisonjas: ( —¡Por Dios! Son ustedes exagerada¬ mente amables... {Hice lo que pude, lo que sé, que no es mucho...
Súbito al mirar hacia la puerta, vió a Cecilia Un rayo de alegría rafagueó en sus ojos. Salió en busca de la tímida
visitarte.

—¡Cecilia!.,. ¿Eres tú?... Entra por esa puerta inmediata y espérame... Soy con¬ tigo al momento.
Luego, mundana, siempre sonriente, despidió a todos.
—Señores, perdonadme: he de vestirme para el último acto...
Les brindaba las manos enjoyadas, que ellos besaban, desfilando. Para cada
cual tenía Antonieta una frase oportuna.
Muchas veces intercalaba palabras ita¬ lianas por la fuerza de la costumbre:
—¡Caro amico!... A rivederci... Libre ya de todos, hizo salir a Cecilia de la estancia inmediata. Conmovidas
las dos, se abrazaron. —¿Tú por aquí? iQué alegría me das
viniendo a verme!
—Pensaba dejar para mañana, en tu casa, la visita. No he tenido paciencia. Mi marido no quería acompañarme; le convenci para que me dejase venir sola. Deseaba cuanto antes verte, felicitarte. ¡Qué hermoso triunfo el tuyo! ¡Con qué
brillantez has realizado nuestros sueños
de gloria! —¡Bah! No hablemos de eso. He bata¬
llado mucho, y he vencido al fin, Lo mismo hubieras hecho tú, si insistes. Condiciones tenías para ello. Te faltó perseverancia.
—Me faltó valor. Yo era pobre; la lucha por el arte exige una tenacidad que, en mi situación, tenía que estar rodeada de privaciones, de amarguras... Hubo un hombre que se cruzó en mi camino; me ofrecía una existencia tran¬ quila, desahogada, sin exigirme, a cam¬ bio, más que el olvido de mis anhelos artísticos, la renuncia de mis ambiciones de gloria... Acepté el trueque... No sé
si hice bien b hice mal.
—Hiciste bien. Sobre todo si eres feliz.
—Sí..., lo soy... Claro que de una mane¬ ra muy distinta de cómo había soñado serlo... Vivir obscurecida, entre cuatro paredes, quien imaginó recorrer el mun¬ do entre aclamaciones. ¡Oh! Al principio me rebelaba contra lo que yo creía injus¬ ticia y crueldad de mi marido... Luego me acostumbré. Hoy,.., mi casa y mis hijos constituyen mis únicas preocupa¬
ciones. Si recuerdo todo esto es porque
te veo, y me parece que renace el pasa¬ do, dormido, más bien muerto, después de diez años... ¡Diez años!. Pero hable¬ mos de ti. No he de preguntarle si eres dichosa. ¿Quién no lo sería en tu caso?
Hubo una pausa cruel. La faz de Anto¬ nieta Marini, sonriente momentos antes,
se ensombreció.
—¿Será posible? ¿No eres feliz, Anto¬
nia?
—No, no lo soy. Si la felicidad estriba¬ se tan sólo en el aplauso público, nadie más dichosa que yo, r.s cierto. Pero es

to no constituye más que un aspecto de la vida... Tú tienes un hogar; yo no.
—Pudieras tenerlo; no es incompatible
con el arte.
—Para mí lo ha sido. Hace seis años, ya en pleno triunfo, me casé. Mi marido, un noble polaco, de tan alta prosapia como rastrera condición, me asqueó con su conducta desde el primer día. Era un tahúr, un degradado... Pocos meses des¬ pués de la boda nos separamos, tras un divorcio ruidosísimo... Me quedó una niña, consuelo de mis penas... El infame logró arrebatármela legalmente. Lejos de mí se cría, sin mi cariño, aprendiendo, tal vez, a odiarme .. Ya ves si puedo ser feliz, a pesar de las apariencias...
Una voz estridente resonó a través de
la puerta.
—¡Preparada, signora Marini! Antonia secó sus lágrimas y se puso en pie con sobresalto. —¡Dios míol Me distraje, y aún no estoy vestida... ¿Tú ves? El cetro del arte tiraniza con su pesadumbre. Vivimos esclavizados por el público, que nos aherroja e n apariencias de todo lo con trario... ¡Y luego, las mil zozobras de! artista, siempre temeroso de perder la gracia de su amo y señor!... Hoy he gustado, y me aplauden; pero ¿gustaré mañana? ¿Ea qué momento comenzará la decadencia?... ¡Oh! Créelo: vida de in¬ quietud perenne, tn buen hora renun¬ ciaste a sus halagos engañosos. Y ahora, adiós, Cecilia; sé feliz; acuérdate de mí alguna vez, y no me envidies nunca...
Junto a la mampara del escenario, Braulio la esperaba impaciente.
—¡Vaya! Creí que no salías. Vamos a perder el preludio del tercer acto.
—Si vieras... No me encuentro bien,..
—¿Quieres que nos vayamos a casa?
-Sí...
Braulio sonrió. —Como si lo viera... Has removido
rescoldos; las añoranzas te han hecho
sufrir.
—No es eso... Ya te contaré...
Caminaban a paso ligero... Cecilia, en¬ vuelta en su abrigo, tiritaba.
—Llevas frío. ¿Estarás enferma? —Estoy nerviosa; no me hagas caso. Franqueado el portón de la calle, Ceci¬
lia corrió escaleras arriba. Braulio la se¬
guía a distancia con el cerillo que le dió
el sereno.
—Espera, mujer; vas a tropezar su¬
biendo a obscuras...
Ya estaba arriba. Llamó; soñolienta, la criada vino a abrir. Precipitóse Cecilia en la alcoba donde sus hijos dormían, y los besó, frenética, sollozante. Braulio la reconvino, estupefacto.

—Pero, mujer, ¿a qué viene eso? ¿No comprendes que los vas a despertar?
Ella no le oía siquiera. Besaba a los niños sollozando y riendo. ¡Oh! Antonia no podía hacer lo mismo. Gloria por glo¬ ria, prefería la suya, humilde, obscura, junto a sus hijos, en un rincón del mundo.
Augusto Martínez Olmbdilla.
EIRA POEJMAYO BDORIDO
Era por Mayo florido y una mañanita clara. Sobre el césped de la riba graciosamente sentada, teníate junto a mi, niña de las trenz&B pálidas, las flores amanojando que ponía yo en tn halda. Era por Mayo florido y a la orilla del agua. Un dulce rumor de abejas sobre los setos vagaba;
había en el seto rosas
y mirlos en la enramada, amapolas en los surcos, pios en las albarradas, canciones en ios caminos,
sonecillos de campanas,
balidos en la ladera, mariposas en las matas... Era por Mayo florido, niña de las trenzas pálidas.
Del riatillo a la vera
graciosamente sentada,
las flores casar hacías
que yo pusiera en tu halda,
Y cuando del ramillete
que formando Ibas galana un punto alzabas los ojos y en mí posar los dejabas, tú, callando, sonreías, y yo, sonriendo, callaba; y todo quedaba dicho
sin habernos dicho nada. Y acabóse el ramillete:
y entre el manojo del halda cogiendo una margarita que a tu vista se ocultara, yo la puse entre tas dedos para que la deshojaras y sus pétalos dijesen lo qun oír yo tanto ansiaba. Fueron cayendo las hojas, llevándoselas faé el agua. Y cuando el último pótalo y un no postrero faltaban, y de mi mala ventura contristábase mi alma, tú. tirando la infelice margarita deshojada y algo sacando del seno que a risa te provocaba, caer revolando hiciste, leve, grácil, pura, cándida, otra hoja de margarita, niña de las trenzas pálidas.
Manuel Galán.

Folletín del SOLLER -2-
LA PEPON A
POR LA CONDESA DE PARDO BAZAN
por pieza. Tales menudencias eran más productivas que otras cosas importantes. Vender mucho de lo barato: el gran sis
tema. Y al volver del Pardo reían los
cónyuges, confiándose estos secretos y declarando que se habían divertido mu cho, Si no fuese que Ninita se quejaba, quería domir...
Acariciaron a su nena, y en voz baja se comunicaron el motivo por el cual la criatura había estado de mal humor el día entero. ¡Son más pillos estos ángeles! Con el encapriche de llevar consigo a su muñeca, cosa que no le consintieron, se puso de hocicos y les dió jaqueca durante toda la expedición, ¿Cómo le habían de permitir cargar con aquella Pepona enor¬ me, casi mayor que la chica? No sería mal engorro. Pero como no se le podía hacer comprender la razón a un persona je de dos años y medio, se resignaron a llevarla descontenta, preguntando siem¬
pre ¿cuándo volvemos a casa?, por la

querencia de la figuraza coloradota, que
sonreía de un modo bobalicón...
—Ya te decía yo, Rosario, que no com¬ prases semejante estafermo.
—¡Pero si la nena tenía tanta gana!
Ahora se trataba de volver a casita
antes de que la noche cerrase del todo. Avanzaron marido y mujer hacia la ca¬ rretera, en busca del tranvía. Pronto se oyó su trajín. Venía cargado de gentío, lleno como un huevo. Pablo hizo desespe¬ radas señas para que se detuviese, y por fin, compadecido, el conductor paró. Era la historia de todos los días: siempre que¬
ría meterse más gente de la que cabía, de la que estaba permitida; pero a él ¿qué? ¡Allá se las arreglasen! Se las arre¬ glaron embutiéndose como picadillo en tripa, apretándose unos contra otros, ma¬ gullándose literalmente, con ese sordo gruñido de los que empiezan a asfixiarse. Pablo había tomado en brazos a Ninita, levantándola en alto a fin de que no la oprimiesen, y al mismo tiempo, a fuer de buen español receloso, tratando de ampa¬ rar con su cuerpo el de Rosario, grata almohadilla que alguien podría aprove¬ char sin esc úpulo. Así cruzaron la dis tanda que separa al Pardo de San Anto¬
nio de la Florida. Habían acordado ba¬

jarse y tomar otro tranvía, o mejor, si lo encontrasen, un simoncillo.
Cayeron entre una aglomeración de gente, esa turba que, en las tardes benig ñas del otoño, se agolpa donde hay pues¬ tos de buñuelos, merenderos, mesas al aire libre, rincones en que suena un or¬ ganillo y polvo se arremolina bajo los pies de los que danzan y arman gresca. No se podía dar un paso. Pablo, sudo¬ roso y con el brazo dolorido, pu«o en el suelo la niña, y le pareció que Rosario la tomaba de la mano, según costum¬
bre.
No se sabe si por la contextura del ce¬ rebro humano, por las interferencias que en éi se producen, por la ley física que quiere que la atención no pueda sostener¬ se fijamente por tiempo indefinido, es lo cierto que todos encontramos en la histo¬
ria de nuestro vivir ese momento de inex¬
plicable descuido, esa distracción breve, pero fatal, que acarrea las desventuras. Bajarse andando del tranvía; no advertir que ronca detrás de nosotros un automó¬ vil; resba lar maquinalmente en el primer peldaño de una escalera; pisar la cáscara de naranja que ocasiona la caída mortal... son cosas tan frecuentes, que no vale la pena de recordarlas ni de prodigar acer¬

ca de ellas los consejos del buen sentido. «Ojo... No embobarse...» ¡Bah! El destino
manda.
Así, cuando se trata de un niño, es unánime la opinión de que «no hay que perderles nunca de vista». . Y mayor ca¬ riño y mayor locura que tenían por su
chiquitína Pablo y Rosario, no cabe. Se habla de los mercenarios, de su abando no. También los padres, un segundo, se olvidan, son vendados por la fatalidad. Rosario suponía que Pablo llevaba cogi¬ da a la pequeñuela. Pablo se figuraba que
era Rosario quien desempeñaba este me¬
ni nester. Y la realidad fué que ni uno otro ampararon a la criatura. Iba sola, cada vez más perdida entre el oleaje de la muchedumbre, y con un principio de
angu-tia y miedo repetía, pero en voz muy baja:
—¡Papá! ¡Mamá! Unos brazos se tendieron hacia ella, y
un mantón lanoso y obscuro la agasajó
con rapidez. Un calor de seno halagó su cara. Una voz que quería ser dulce mur¬
muró a su oído:
—No llores, rica... Vamos a mamá... La criatura guardó silencio. En volan-
(Continuard)

DE L'AGRE DE LA TERRA

ELS JOCS FLORñLS DE BfiRCELONfi

al costat de 1’ aimador, les galtes com una rosa

«mercós». L’honra que el Consell deis Joca Floráis va fer tre quan em va cridar perqué

i el cabell voleiador.

fos un deis mantenedors de la festa d’ en-

La primera qne me ’n deia

guany és tan gran per a mi que vaig accep-

aixi que m’ acosto un poc:

tar d’un cop, sense pensar m’hi. Jo no vaig

Cada any, a primers de Maig, s‘ escau la celebració de la Festa Major de

«Ha passat la Caterina

teñir present llavors que l’acceptació m’im-

les nostres lletres, festa que ha presidit el nostre desvetllament literari i po-

amb el ram&t cap al bosc.»

posaria el deure, que ara compleixo amb

lltic, i, com cada any, ens plau de recollir en aquesta plana alguna de les composicions que han obtinguts els primers premis.
Enguany, a més d’aixó, volem inserir el discurs de grácies escrit i pronunciat en bell catalanesc per un poeta castellá, com a penyora de concdrdia entre els dos pobles peninsulars, per demostrar com V únic medí de convivencia germanívola está, primer, en la m útua coneixenga, després en el reconeixemeni de la sobirania de la nostra parla allá on és V única forma d’ expressió deis indi-
genes, i, finálment, en V amor i respecte fraternal deis que parlen les altres
llengües peninsulars renunciant a tota imposició hegemónica, fets que es pro-

Adéu, gaiant i germana! Adéu, ombra de la font! Me’n vaig cap a la verneda per el rastre deis moltons;
trobo 1’ amor sentadeta
fresca com un pom de fiors;
deixo la vara en un marge
per saludar la millor.

una emoció que s’ asserobla molt a la por, d» parlar públicament la llengua catalana com si el temps no hagnés corregut des d’aquell» anys d’estad!, oa jo, a I’ escola de primerea lletres, dins un poblé del Pireneu i més tard-
a Barcelona, entre els meus companys de batxillerat, vaig practicar, com si fos nat en
aquesta dolga Catalunya, on van néixer tot»
els meus germans.

dueixen en el moment en qué la térra catalana está a punt de veure reconegudes les seves aspiracions de llibertat.

Damunt la vara de freixe
riu que riu el rossinyol.

Bé m’adono mentre vaig escrivint aqües¬ tes parauies que el temps no ha passat en va. ,

Peí valor simbdlic del parlament del Sr. Diez Cañedo, a més de la seva

Roser Mathbu.

La meva memoria veu presents com lla¬

bellesa literária, ens plau reproduir-lo a continuació.

EL DISCURS DE GRACIES

vors els homes i les coses, els paisatges de muntanya i els carrers de ciutat; encara em

FLOR NATURAL

Lluny el ropatge remorós,

sembla veure, com quan jo era tot petit, la

FIGURES DEL CAMI

tora la inútil faramalla, de tot enguany has fet deixalla amb somriure melangiós.

Senynres, senyors: Jo no m’havia pensat mai que un jorn vln-
dria en el qual em caldria dir l’última paran

roda harmonios» de la sardana empordanes* davant la casa deis meus; encara em recor¬
dó, amb la forga de les impressions ¡que mal

CANCO DEL RODAMON
Da petit em ve el desfici
del cami i un aire noa.
No vaig apendre d’ oficl: peí que em cal, en gé bé prou. Era jove, fort i destre i un bell jora, cantant, xiulant, vaig saltar per la finestra
i endavant!
Tot el món el resseguia de la muntanya a la mar sense voler companyia ni més amo que 1’ atzar. I si 1’ atzar dula fl&ire
d’ una horeta verdejant, no ho pensava poc ni gaire i endavant!

Oh veritat casta i fidel
que no &’ amaga ni &’ Inclina
i fa una xarxa tota fina
per 1' esmalt rosa i blau del cel!
Ara el Marg tlmid com per joc per la grácia d’ una merla, et pren aquell color de perla i et torna el verd poquet a poc.
I tu, segura, triomfant a i’ alba de la primavera com una núvia que &’ espera per una amor que va arribant.
L’ ABEURADOR
Pica de pedra rosa enllustrada de sol i de humitat, que tens al llavl el terme desltjat i una deu de frescor a dios recloaa,

la d’una d’ aqüestes solemnitats anuals, i dir¬

ía, com és jnst, en la vostra llengua. La tas¬

ca que em per toca no és gaire difícil. Un

mot bastarla, si jo no ertigués convengut

que la meva precéncia en aquest Iloc, entre

vosaltres es deu tan sois a !a vostra cortesía,

per dir alió que he de dir. Grácies jo us di¬

ría. 1 re» més, en nom dols mantenedors que

m’ han recomenat el discurs de grácies que

clon aquest acte.

)■

Grácies a tots: ais poetes que han corres-

post amb els seus versos al nostre cartell de

convocatoria; al públic que s’és acoblat per

entendre una vegada més el so de la poesía

catalana, que mostra, a través deis anys, un

esperit eternament jovenivol, ensems amb

la perfecció assolida per les noves gerna-

cions que, segoint l’exemple deis roe&tres

d’ altre temps, van aplegant espléndidos co-

no s’esborren, d’aquella gran Barcelona de 1’ Exposició del 88, d’ aquella inquieta Barce’ona del primer I de maig. Peró totes
aqüestes recordances em fan pensar que tot aixó és molt lluny, i que el meu catalá s’ ó« transformat en una cosa: era paraula viva i ara és lletra.
Es lletra, peró és esperit tambó. Jo pue dir avui, públicament, alió que no he dit
mal, perqué no era recessari dir-ho, perqué els meus actes responlen per mi; perqué una llarga continultat de tráete, una comunicació mai do lnterrompnda em feia cercar el»
vostres llibres, traduir el vostres poetea, se¬
guir, de Madrid estant, totes les manifesta-
cions de la vida catalana, comptar precisament entre les meves amistats, més preuades la d’ a’guns homes que potser no havlen es¬
tat a vora meu més que petites estones: de

No m’ ha cansat clm ni códol
sota el peu impacient, ni m’ ha posat el cap ródol trena rossa i vi coent.
El forc de la recordanga
peí cami vaig esgranant, 1’ ull viu peí quart que s’ atansa
i endavant!

al teu cantell el cor hi posa
una engruna d’ enveja i pietat per tantes sets que has apagat en ta conca polida, cor de llosa.
Davant la teva clara temptacló es renova el deslg i la temenga que empenyen 'pels caroins,

Uites damunt deis camps que elle conrearen; ais homes de govern i d’ autoritat que ens acompanyen; a las dames de Catalunya, de totes les quals ve a ésser representado gen¬ til la regina de la festa, personificado de la dona de seny i de beutat cantada pels trobadors antics i pels poetes del temps nou.
Peró el cas que sigui jo, escriptor d’ una

totes les torres ibériques que conec per haver hi viscut, cap com la térra catalana m’és
entrada pit i cervell endins,

{Acabará)

Enric Diez Cañedo.

COL'LABOR ACIÓ

Encara que la mhérla i els anys, m’ han pensit la peí],
no m’ han estroncat la déria
de tastá un cami novell,
i la cama se ’m detura
just el temps de, tot passant, cagar la fruita madura
i endavant!
Diuen que la mort és una que obre cami a tot estrop. Tant rodar a sol i a Uuna, bé ens deurem trobá algún cop. Només per veure on em porta no fugiré tremolant, prendre 1’ embranzida forta
i endavant!
FI D’ HIVERN

d’ un altre abeurador
on se pugui apagar la set immensa que a 1’ esperit devora, vida endins.
LA VARA DE FREIXE
(Glossa)
«Ma filia és anada a l'aigua, bé pogués anar-hi jo
amb una vara de freixe
perqué li sabés beu bo.
Tothom fa la rialieta
d’ ella i els seus aimadors; n’ hi ha que diuen que en té quatre, d’ altres que només son dos.»
Si no pot anar-hi el pare, jo sóc el germá m*jor;
me 'n duc la vara de freixe

altra llengua, qui us dlrigelx la paraula,
em fa demanar-vos encara una instants de
atenció.
No és pas la primera vegada que un es¬ criptor de llengua castellana s’és assegut entre vosaltres en el lloc que m’heuassenyalat Per aixó mateix em fa més poruc, perqué llavors estractava de grans escriptors, un Echegaray, un Pereda, el sol nom deis quals felá inútil toda explieació. Ei meu
cas és ben altre. A mi m’ heu cridat no per¬
qué voleu pujarme a una altura que no és la meva, sinó perqué lluny d’ aquesta terrR. dedlcat a escriure en una altra llengua, he estat sempre, sóc sempre, un catalá de cor. Perqué !a vostra cordialitat fa que jo no si guí com un foraster que passa i se ’n torna a casa seva amb una emoció simpática, sinó

EN COMBREGAR
Si vostre Llar assola el satánic botxi,
mal llop que a Espanya endo'a;
si vos treu de 1’ escola,
entrau, Jesús, dins mi!
Si os faen camp de Pau guerra,
si del fossá el botxi
ia vostra Creu desterra,
com més la desenterra més aforra dins mi!
D’ arreu, com de 1’ escola, vos pot treure el botxi, llevat d’ una part sola: de 1’ ánima espanyola

Gr&cia callada en 1’ htvern crú
et miro, dolga pollancreda, besada d’ una gaita freda que t’ ha deixat el cor tot nú.

1 me ’n vaig cap a la font. En se’ a la font veig el cántir
que vessava pels dos braca, i un xic més lluny, ma germana

un home que es troba de nou en l’ambient, en la pátria de la seva infantesa,
Soc jo, ara, que en el seu nom personal,
humil i stnse resaonáncla, ha de dlr-vcs

Entrau, dones, a dins mi!
G. Ripoll. Sóller, diada de la Santa Creu de 1932.

Foíletí del SOLLER -24-
AUCELLS DE FANG
PER SANTIAGO RUSSINYOL
Cinc anys van estar tancades aquelles persianes verdes del Partenon de 11oguer; cinc anys de florir la floridura, de perseverar 1* humitat, de desenrotllar-se la trenyina; i al cinc anys, quan un dia que feia sol i no es despatxaven paraigñes, i’ aucell de fang agricultor va obrir les portes rovellades, i les finestres que cruixien, i va deixar se caure al jardí, de poc que no cau de memória de 1* espectaele que va veure: tot anava bé, viva
Déu!, tot brotava desde que no bi eren: desde el cirerer a la prunera, tothom ■S* havia arreglat d’ engá que no hi havia vigilancia. Qué havia passat? Quina
bomba havia regat? Quin aire havia corregut? Misteri! Misteri, sí! Peró el jardí
0° era el d’ abaos: a soles s’ havia fet ho-
®e; sol amb el!, s’havia criat espontani; anárquic, s’ havia sabut entendre, i ais fruiters en voleu de fruita, i a les plantes en voleu de flors, i en voleu d’ enyoranga la formiga, i de miséria el pugó, i de tris-

tor les malures, que no podien esbra
varse.
«L’arbre s’ha reivindicai!—va pensar
V agricultor paráigüero. —Desde que no pren medecines, se torna arbre natural. Deixem-nos d’agricultura, i ai! tornemnos-en a la botiga, que les flors voleu aigua i sol, i els paraigties i ombrel'les no són per a dar-ne, sinó per a treure 'n. Paciéncial Jo també en volia de soli i he de viure de la pluja.»
L’ HOME QUE ’S MORIA
Quan jo era noi, me ’n recordó com de
un darrer terme molt Uunyá, un dia pas-
sava per un carreró, i al peu d’una en¬ trada rónega hi havia un grup de gent que volia entrar-hi i un municipal que els
contenia.
—Qué hi ha? — preguntaven els pas-
sants.
—No res, —deia algú.—Un home que
s’ está morint,
—I de qué?—preguntava algú altre. —No se sap, peró s' está morint. Amb la curiositat de noi, vaig entafurar me per entre els colzes i les carnes
de la gént, vaig passar per sota del muni¬ cipal, vaig entrar a 1’ entrada i vaig po-

der arreplegar un bon lloc per a presen I se’Ien va emportar !a camilla. Dos bo¬

ciar 1’ espectacle. Realmentallí enelsgraons, amb dos
d’ altres que el sostenien, hi havia un ho¬ me que es moría.

rnes amb uniforme el van collir, van al-
gar-lo, van destapar la cortina, í, un tenit-lo peí cap i 1’altre pels peus, «a d ntre», van dir, ficant lo en aquella tomba

Era magre com una mómia, estava
groe com una figura de cera vetla, tenia
els ulls tancats a dintre de dos grans pla¬
ques moradenques, un ñas prim d’ agonitzant, amb els narins inflats i se li

transitóla, i se’l van emportar carrer
avail amb el municipal al darrera.
Aon el deuen portar?— va g pensar jo. —A la casa de socorro a morir-se—vaig sentir que deia tothom.

veien les costelles com les de un sant

crist de sepulcre; i duia el cap lligat amb

una bena, i el eos cobert amb roba bruta. Tots se’lmiraven i no sabien que fer*
ji. L’havien posat tot xop de vinagre1 esperaven un final: o que es despertés o que es morís; peró ni es despertava ni es
moría.
—Potser ja ho és de mort,—deia un. —No encara, peró no pot trigar. —Peró, i de qué mor? —Aneu a saber... S’ha mort d’aixó, de que deu haver arribat la seva hora.
—Pobre home! —deien tots.

Al cap de temps, també en un carretó i a la mitja llum deis fanals, vaig veure un home que caminava apoiant-se per lts parets; que anava tambalejant, que de tant en tant s’ aturava a pendre aire i se¬ guía la seva via, i de moment no en * aig k*r cas. Seria un de tant* que s’ arrosse-
guen per les viles,’ i que si no es deixen
caure a térra és perqué la gent lo els
trepitgi; peró quan el vaig teñir més aprop i la llum del fanal va iluminar-1o» va semblar-me quesomniava. «Es aquell,

—Per lo que devia fer an aquest món! —vaig pensar;—és aquell home que es

—deia un altre.

moría; aquell que vaig veure dur a morir

-Miséria! Qué no ho veieu que tot és
miséria? Tant de bé li fa Déu que se
1’emporta.

anys endarrera». I em vaig fregar els ul!s per a creure-ho, i vaig seguir-lo per a
convencerme ’o.

I mentres Déu se l’emportava, també

{Seguirá).

10

tesa

SOLLER

Crónica Local

Noli cías varias
La brigada municipal ha trabajado du¬
rante estas últimas semanas en la limpieza
de la playa y en la construcción de la cal¬ zada que la circunda. Ei ésta una obra tan necesaria como importante. Necesaria, por¬ que era ya vergonzoso tener dicho sitio en el estado de abandono en que estaba du¬ rante años y más años, e importante porque se trata de una mejora que beneficia a todos: a los propietarios de terrenos colin¬ dantes, porque han aumentado enormemente su valor, y a los vecinos en general porque podrán disfrutar de ella.
No están aún terminadas las obras, pero, ello no obstante, ofrece ya la playa mejor
aspecto después de construidas las escali¬ natas y los bancos, y si ahora, durante este mes, se termina la calzada, aún cuando no se construyan las aceras inmediatamente, el público ganará en comodidad, pues po¬ drá transitar mejor y los vehículos dispon¬ drán de sitio para maniobrar bien y para estclcionar a lo largo de la nueva vía.
Esta semana, el miércoles, la Comisión
de Obras del Ayuntamiento, a la cual se sumaron varios señores concejales, estuvo en Sa playa al objeto de determinar el sitio para la caseta merendero y el que han de ocupar la* casetas de baño. Además, dicha Comisión debía fijar las dimensiones del kiosco, cuyo proyecto fué encargado al ar¬ quitecto D. Carlos Garau Tornabeils.
Sabemos que la citada Comisión ha re¬ suelto que el merendero continúe en el
mismo sitio durante eí estío, a fin de evi¬
tar gastos de traslado a la persona que
tiene la concesión.
Los partidos políticos continúan organi¬ zándose en esta ciudad. Ayer dábamos cuenta de que se había constituido «Unió Republicana» en el piso superior del Café Central, en la plaza de la Constitución; más tarde de que el «Centro Radical So¬
cialista» se había instalado en la calle de
!la República, en la casa conocida por Ca ’s Musson, y hoy podemos adelantar la noti¬ cia de que «Unión de Derechas» ha alquila¬ da la casa de ¡a calle de Pablo Iglesias co¬ nocida por Ca ’n Llorens, en la cual es probable quede instalada la mencionada en¬
tidad dentro de breves semanas. Procuraremos informarnos de los proyec¬
tos que abriga «Unión de Derechas» con
referencia al local que hemos citado, y en nuestro próximo número los daremos a co¬
nocer.
™ «I El lunes de esta semana salló para Ma
drid el Director Gerente de la compañía «Ferrocarril de Sóller», D. Jerónimo Es¬
tades Llabrés.
Este nuevo viaje del Sr. Estades a Madrid ha dado lugar a encontrados co¬ mentarios, por desconocerse ¡os motivos que puedan haberlo motivado, máxime no existiendo, al parecer, asuntos de suficien¬ te importancia que lo justifiquen. Mientras unos comentadores lo atribuyen al deseo de gestionar la rápida tramitación del pago de la subvención que satisface el Estado, otros afirman es motivado tan
sólo para orientarse en política a fin de terminar la interinidad en que se encuentra el partido que acaudilla.
Nos resistimos a creer que sea ninguno de ios expuestos el motivo del citado viaje a Madrid del Sr. Estades, porque de ir oficialmente, no seria lógico que se utilizaran los fondos de la Compañía para i oes políticos ni es suficiente el de cobrar la subvención que, siendo compromiso del Estado y figurando en el presupuesto
para el aflo actual, se cobrará igualmente tanto si va alguien a Madrid como si no. La liquidación del ejercicio anterior obra
en Madrid desde el mes de Marzo y,
de no haber en ella partidas exageradas
—como ha acontecido otras veces,
dando con esto motivo a retrasos en el
p«go de dicha subvención, al no querer aprobarla la Dirección General,—es de suponer que ésta no se hará esperar, siendo costumbre pagarla poco más o menos en
esta época.

Esperamos que ante los comentarios que han motivado el nuevo e inesperado viaje del Sr. Estades, la Junta Directiva querrá exponer las causas que lo han motivado, para que los accionistas y el pueblo los conozcan y no se extravíe a la opinión con suposiciones que pueden ser erróneas y que está en el interés de todos no se pro¬
duzcan.
Celebróse el pasado martes en la Sec¬ ción de Clasificación de la Caja de Reclu¬
ta de Palma el acto de la clasificación de
finitiva del alistamiento de esta ciudad co¬
rrespondiente al presente reemplazo y re¬ visiones de los años 1928 y 1930.
En lo que respecta ai presente reemplazo fué clasificado en la siguiente forma: cin¬ cuenta y nueve soldados útiles, once pró¬ fugos por ignorado paradero, trece prórro¬ gas de incorporación a filas de primera clase, siete excluidos por defecto físico y diez pendientes de justificación por no ha¬
ber remitido ¡a documentación correspon¬ diente.
Lbs prórrogas y excepciones por defecto físico de los años 1928 y 1930 fueron reco¬ nocidas igualmente que en años anteriores, y los individuos del reemplazo de 1928 quedaron definitivamente clasificados pa¬
sando a la reserva en esta situación mili¬
tar.
Nuestro apreciado colega palmesano «La Almudaina» dió cuenta ayer a sus lectores
de haber sido detenida el miércoles en una
de las calles más céntricas de la capital «unaextranjera que «lucía»—dijo—un tra¬ je tan «sintético» que, con un palmo menos de tela, ya hubiera dado la sensación de que estábamos en pleno Paraíso terrenal. Y acerca de este hecho, que produjo en el vencidarioel escándalo consiguiente, hace dicho periódico un muy atinado comenta¬ rio que también nosotros podríamos sus¬ cribir, pues que igualmente aquí nos ofre¬ cen a diario espectáculos tan poco edifi¬ cantes bastantes de eso turistas, de uno y otro sexo, que han demostrado sentir por este valle singular prediieción.
Convendría—y esto es lo que recomen¬ damos al señor Alcalde—que, al igual de lo que se hizo en Palma, se procurara dar la merecida lección a quienes se extrali¬ mitan en el modo de presentarse ante un público decente, la merecida lección. Allí, la extranjera desaprensiva fué retirada de
la circulación en forma correcta, pero
enérgica. Saludable procedimiento para evitar que la repetición de tales {exhibicio¬ nes haga pensar a nuestro público inge nuo que nos hallamos en un territorio por colonizar, con la particularidad de que en él los indígenas hacen por vestirse decen¬ temente mientras que el desiderátum de
los colonizadores sería de usar un sencillo
tapavergüenzas. Sabemos distinguir entre las diferentes
clases de extranjeros que con nosotros habi¬ tan nuestra amada isla. A unos agradece¬ mos la honra que nos dispensan convivien do junto o nosotros. A los demás hemos de rogarles, simplemente, que se porten con la corrección que sin duda alguna exigen en su país las leyes y las costumbres.
Las obras del nuevo cine que se cons¬
truye en la calle de la Unión (frente a la
fachada lateral del edificio de la sociedad
«Defensora Sollerense») se verifican con toda actividad, las cuales están dirigidas por el maestro albañil D. Antonio Servera.
Invitados por el empresario hemos visi¬ tado el local, que es grande, capaz para 1.100 localidades; de modo que será el mayor de esta población. Consta de un patio en el cual se colocarán holgadamente unos 700 asientos, y además hanse habilita¬ do unos bancales que existen en la parte derecha entrando y sobre ellos se coloca¬
rán unas cuatrocientas butacas. En un ex¬
tremo del mismo se construyen los retretes y depósitos de agua para su limpieza.
La cabina de proyección se sitúa al bor¬ de del referido bancal, que coincide en línea recta con el centro del patio, en cuyo ex¬ tremo se colocará la tela de proyección y
los alta voces.

Dicho loca! tendrá tres salidas en la
mencionada calle de la Unión, y para en
caso de necesidad otra en la calle del Ce¬
menterio, de modo que reúne las condicio¬ nes reglamentarias, circunstancia de que no disfrutan todos los cinematógrafos de
Sóller.
Se nos ha dicho que la próxima semana serán traídos los nuevos aparatos, y se es¬ pera que el nuevo cine estará definitiva¬ mente instalado en la primera del próximo
mes.
Oportunamente daremos detalles de los espectáculos que en ese nuevo local van a tener lugar durante el verano.
Recordamos a nuestros lectores que el próximo lunes empezará en esta ciudad la
cobranza de la contribución Territorial e
Industrial correspondiente al segundo tri¬
mestre de este año. La cobranza continuará en los días si¬
guientes de la semana hasta el lunes día 30
de este mes.
En edicto publicado hoy por el Recauda¬ dor se ha hecho saber que el segundo periodo de recaudación voluntaria para el
cobro de las cuotas de la contribución que
no hayan sido satisfechas por los contribu¬ yentes durante el primero, tendrá efecto en Palma desde el día l.° de Junio hasta el 10 del propio mes, ambos inclusive, en la oficina recaudadora, sita en la Diputa¬
ción Provincial.
Como está establecido, los contribuyen¬ tes que dejen transcurrir el día 10 del pró¬ ximo mes sin satisfacer sus recibos, incu¬ rrirán en apremio, sin más notificación ni requerimiento que el hecho mediante los edictos publicados.
Lo hacemos público para general cono¬
cimiento.
Dos noticias interesantes y de última hora podemos comunicar a nuestros lecto¬ res: la de que esta tarde, a las cuatro, llegará a esta ciudad el señor Ingeniero D. Antonio Dicenta Vera, quien será por¬ tador y hará entrega al Ayuntamiento del proyecto de alcantarillado de esta ciudad, cuya confección, como recordarán nuestros lectores, le fué encargada :ace meses, y la otra la de que también hoy y a la misma hora se harán explotar los barrenos que dijimos existían preparados en la playa
artificial.
Al ver la luz pública las presentes líneas ya habrán producido su efecto los barrenos y de ello daremos cuenta en nuestro pró¬
ximo número.
Según se nos informa, se está organizan¬ do en esta ciudad una nueva agrupación obrera, de carácter confesional y no sujeta a la disciplina de la Casa del Pueblo, ad¬
herida a la Federación Católico-Obrera de Mallorca.
Actualmente se procede a la redacción de los Estatutos por qué habrá de regirse, que serán sometidos a la aprobación del señor Gobernador civil de la provincia.
De cuanto sepamos sobre el particular
iremos informando en números sucesivos a nuestros lectores.
El lunes de esta semana reunióse la
Junta Pericial del Catastro al objeto de dar cuenta de los apéndices al amillaramiento de la riqueza Rústica, Pecuaria y Urbana de este Municipio, así como de la relación general de la ganadería, cuyos
documentos han de servir de base para
la formación del repartimiento individual, correspondiente al próximo año de 1933.
Examináronse dichos documentos por
la Junta y fueron aprobados, y acordado exponerlos al público a efectos de recla¬ mación durante el plazo de 15 días.
Según se nos informa, la conferencia que
debía dar mañana en el local de la «Con¬
gregación Mariana» de esta ciudad don José Ramis de Ayrefior, Presidente de la Asociación de Padres de Familia de Palma, formando parte del ciclo de propaganda que viene realizando en toda la isla la men¬ cionada Asociación, ha sido aplazada hasta el domingo siguiente día 29 del actual.
Dicha conferencia tendrá lugar a las
cuatro de la tarde.
Por falta material de espacio quedan hoy Sin publicar los artículos siguientes:
El asunto del Convento, III, por Rafael
Forteza.

Saliendo al paso de una campaña in¬ sidiosa, por Víctor R. Agulló.
¿Se conmemora asi a ChopinP por
Mlss Tela.
V Estatuí de Catalunya, por Miguel Marqués Coll.
Los publicaremos, Dios mediante, en nuestro próximo número.
Se ha acentuado bastante más el calor
durante la semana que hoy termina, a lo que han contribuido seguramente los días despejados que se han sucedido y la falta de brisas que templaran el ardor de los rayos del sol. Sin embargo, por las noches la temperatura ha continuado siendo fres¬ ca, más que templada, y es quizás debido a ese cambio un tanto brusco que diaria¬ mente se produce que abundan los catarros y se han registrados algunos casos de grippe, cosa que parece más propio de la esta¬
ción otoñal.
* **
Ofrécenos la Naturaleza, hermosamente engalanada, una seductora visualidad, y es delicioso el perfame de que está impregna¬ do el aire que se respira, saturado de los efluvios de las múltiples y variadas flores de ios jardines, del exquisito de la nivea de azahar, de que están cuajados en la época actual los naranjos de este valle,
Pero parece no es bastante aún todo ello pa¬
ra que se muestren satisfechos los propieta¬ rios o colonos de esos huertos, que tanto ha¬ bíanse alegrado meses atrás al ver en sus frutales una abundante floración, pues que ya algunos de éstos les han producido el consiguiente desencanto por haberse ma¬ logrado, en parte, la cosecha que aquélla
les había hecho esperar.
En efecto, los cerezos, que en su día florecieron espléndidamente, no han dado apenas cerezas en los sitios en que, habien¬ do salido más prematuramente la flor, por la lluvia o por otra causa cualquiera, que se ignora, ésta no cuajó. De los demás fru¬ tales nada puede decirse todavía, pues que presentan buena cosecha hasta la hora pre¬ sente, y si no tiene ésta contr atiempos po¬ drá compensar a dichos propietarios de las pérdidas que la reducción de la de jas ce¬
rezas les ocasionó.
Notas de Sociedad
LLEGADAS
Vino el sábado procedente de LongWy Bas, el joven comerciante D. Fran¬ cisco Casasnovas Bernat.
El mismo día llegaron de Marsella, con objeto de pasar algún tiempo al lado de los suyos, los esposos D. Juan Vidal y D.a Margarita Mayol con su agraciada hijita.
Hemos tenido el placer de estrechar la
mano a nuestro entrañable amigo D. Mi¬ guel Bernat Colom, que esta semana ha regresado de Argel, en donde tiene esta¬ blecidos sus negocios, acompañado de su padre D. Pedro Juan Bernat, con objeto de permanecer larga temporada en esta
su ciudad natal.
También hemos tenido el gusto de sa¬ ludar a uestro antiguo y apreciado amigo D. Antonio Marqués Rullán, que llegó estos días, procedente de Arecibo (Puerto Rico).
Se halla también en esta ciudad el co¬
merciante establecido en Marsella, don José Mayo! Colom.
Sean bienvenidos. SALIDAS
Para Le Puy y con objeto de pasar bre¬
ve temporada con sus hermanos allí resi¬ dentes, embarcó el lunes D.a Margarita Bauzá Vda. de Arbona, acompañada de su agraciada hija Srta. Margarita.
Para atender a sus negocios salió el lu¬ nes para Vitel, nuestro apreciado amigo D. Juan Oliver Colom, después de haber
pasado una temporada al lado de sus pa¬
dres.
Deseamos haya tenido un viaje feliz.
PETICIÓN DE MANO Por los esposos D. Amador Puig y doña
María Ginestra y para su hijo D. Amador, comercialmente establecido en la ciudad francesa de Lille, ha sido pedida la mano

- SOLLER

11

de la distinguida Srta. María Teresa Bauzá Rosselló, hija de nuestros apreciados amigos don Onofre y D.a Magdalena.
La boda se celebrará el próximo mes de Julio.
Reciban los novios, sus padres respec¬ tivos y demás allegados, nuestra sincera
enhorabuena. ENFERMA
Se encuentra delicadamente enferma en
su residencia de Palma, víctima de agudo ataque de uremia, la distinguida señora D.a María Ferrá Colora, madre de nuestros
estimados amigos y colaboradores D. Bar¬ tolomé y D. Guillermo Colom Ferrá.
Por las últimas noticias recibidas nos in¬
formamos de que la paciente ha experi¬ mentado ligera mejoría.
Hacemos votos para que ésta vaya acen¬ tuándose de modo que permita el rápido
y completo restablecimiento de la señora
Ferrá.
Vida Religiosa
En la noche del sábado 14 al domingo
15 del corriente, la sección de Adoradores
Nocturnos de esta ciudad, celebró la Vi¬
gilia general de San Pascual Bailón.
A las diez de la noche del sábado, reu¬ nidos los adoradores en la sala de guardia, celebraron la junta de turno.
Seguidamente se efectuó (a salida de la
Guardia, cantando durante el trayecto el Vexilla y el Sacris. Llegados al altar mayor, se expuso el Santísimo Sacramento y se recitaron las oraciones de la noche; a continuación se cantó el Te-Deum y el Invitatorio. Terminado éste, se retiró la Guardia, quedando en los reclinatorios los adoradores de la primera hora de vela, relevándose sucesivamente como en vigi¬
lia ordinaria.
A las tres de la madrugada del domingo,
estando la Guardia en el altar mayor y
después de rezado el santo rosario, se recitaron las oraciones de la mañana y el ejercicio de preparación para recibir la Sagrada Comunión, y seguidamente em¬ pezó la misa, que celebró el capellán del turno de guardia, Rdo. D. Jorge Company. lndra-missam se dió la comunión a
ios adoradores y fieles asistentes a la Vigi¬
lia.
Terminada la misa y recitado el ejercicio de acción de gracias, se reservó a su Divina Majestad y se efectuó la retirada de la
Guardia.
Con esta vigilia cubrían su mensual ordi¬ naria de Mayo los adoradores del torno de la Inmaculada. Actuaron de Capellán, jefe Y Secretario de noche los que tales cargos desempeñan en dicho turno: Rdo. D. Jorge Company, D. Onofre Bauzá y D. Vicente Crespí, respectivamente.
* **
A las diez, el mismo dia, festividad de Pentecostés y tercera Dominica del Santísi¬ mo Sacramento, después de Horas menores se cantó la Misa mayor, en la que predicó el Rdo. Arcipreste D. Rafael Sitjar. Por la tarde, cantó la Comunidad Vísperas y Completas. A las cinco dióse principio a nnos Ejercicios espirituales para la asocia¬ ción de Madres Cristianas, en preparación de la fiesta de su excelsa Patrona, la San iÍ8ima Virgen de los Dolores, que ha de celebrase mañana. Dirígelos el elocuente orador sagrado Rdo. D. Andrés Casellas; pero por imposibilidad de estar aquí éste
el domingo, predicó la plática inicial el
Rdo. Párroco, Sr. Sitjar. Estos Ejercicios se practican por la
mañana a tas cinco y cuarto y a las diez y media, y por la tarde a las cuatro, con
asistencia de numerosas asociadas. Al anochecer se continuó, como todos
los días a la misma hora, la devoción del Mes de María, con meditación y cánticos.
Como habíamos previamente anunciado, el sábado último dió principio, en la igle sia del Hospital, a la antigua y solemne oración de Cuarenta Horas que anualmen¬ te se celebra por la Pascua de Pentecos
tés en honor del Santo Cristo de la San
gre, que en el referido templo se venera, y en sufragio del alma de sus cofrades di funtos.
Dicha solemnidad continuó el domingo y terminó el lunes, habiéndose efectuado en los tres días la exposición del Santísi¬ mo Sacramento a las siete y media. En to dos ellos fueron más lucidos los actos del

culto divino que se celebraron por la no¬ che, a los que asistió una concurrencia nu¬ merosísima. El domingo y lunes se cantó Vísperas por la tarde, a las seis, y a las ocho y cuarto se rezó el rosario, hubo ser¬ món y se cantó el Trisaglo en el primero de estos dos días y se practicó en el otro un piadoso ejercicio, efectuándose des¬ pués del canto del Himno Eucarístico la reserva de su Divina Majestad. Fueron los oradores sagrados, el Rdo. Arcipreste, D. Rafael Sitjar, y el Rdo. D. Andrés Ca¬ sellas, respectivamente.
* **
En la misma iglesia del Hospital se está celebrando todas las noches un devoto qui¬ nario dedicado a Santa Rita de Casia, el cual dió principio el miércoles. Consiste en una piadosa lectura, en que se explica detalladamente la vida de la Santa, y cán¬ ticos apropiados. Asisten a estos actos
numerosos fieles.
Esta noche cantarán la comunidad y es¬
colada, con acompañamiento del órgano, en la Parroquia, solemnes Completas en preparación de la fiesta que dedica maña¬ na a la Virgen Dolorosa la archicofradía de Madres Cristianas, como hemos dicho ya; y a las diez de la noche dará principio a su Vigilia ordinaria del corriente mes el turno «Cor Jesu» de la institución de Adoradores Nocturnos.
CULTOS SAGRADOS
En la iglesia del Hospital.—Mañana, do mingo, día 22. —Se celebrará fiesta solemne
en honor de Santa Rita de Cásia. A las ocho
y media habrá oficio. Por la tarde, a las seis, se practicará un devoto ejercicio. Por la noche, a las ocho, rosario, sermón por el Rdo. D. Jerónimo Pons, Vicario, y ejercicio, terminando la función con el besamanos,
dnrante el cnal la banda de la «Lira Solié¬
ronse» ejecutará en el zaguán de la Casa-
Hospicio escogidas piezas de su repertorio^.
En la iglesia de las RR. MM. Escolapias. Mañana, domingo, día 22.—A las siete y media, Misa codventual; por la tarde, a las cuatro y media, se practicará el ejercicio del Mes de las Flores, dedicado a la Inmacu¬
lada.
Miércoles, dia 25.—Durante la Misa con¬ ventual se practicará el ejercicio dedicado al Divino Niño Jesús de Praga.
Jueves, día 26.—Fiesta del SS. Corpus
Christi. Se solemnizará dicha fiesta con Mi¬ sa cantada a las siete y media.
De Teatros
DEFENSORA SOLLERENSE
El sábado y domingo últimos fué pro¬ yectado en este teatro el film, hablado en francés, El rey de París, producción «Gaumont» interpretada magistralmente por el famoso artista ruso Ivan Petrowich, el actor serio, de gesto adecuado y porte de aristócrata, secundado por la bellísima Marie Glory, Suzanne Bianchetti y Ga¬
briel Gabrio.
Como complemento de programa fué exhibido un drama del Oeste y unos di¬ bujos sonoros.
En la noche del miércoles se estrenó la
película sonora de la «Universal» Soborno, interpretada por Sue Carol, Dorothy Revier, Regis Tomey y Boris Karlof.
Es esta una película de factura muy in¬ teresante, en cuyo desarrollo hase querido evidenciar una vez más que la bondad triunfa siempre, no sólo en algunas situa¬ ciones, sino en todos los aspectos de la
vida.
Trátase de una película bien lograda del cinematógrafo moderno, en la que suá pro¬ tagonistas confirman sus dotes de excelen¬
tes artistas.
Dicho film fué muy celebrado por los cineastas locales que en dicho día acudie¬
ron al teatro de la «Defensora».
Para hoy y mañana está anunciado el es¬
treno de un interesantísimo programa so¬
noro, que llevará mucho público al coliseo
de la calle de Real,
Se estrenará la extraordinaria produc¬ ción de la «Metro Goldvyn Mayer» Los pantanos del Zanzíbar, intenso drama
del que es protagonista el coloso de la pantalla Lon Chaney, cuyo solo nombre basta para llenar un film.

El malogrado actor, que supo reconcen¬ trar en su cara todas las pasiones y todos los sentimientos, expresa en ésta su últi¬ ma producción toda la gama de su arte
maravilloso.
Se estrenará igualmente e! gran film Ten¬
tación, también de la «Metro», con Greta Garbo como protagonista y heroína insu¬ perable.
Una producción de Greta Garbo, la ac¬ triz de arte más original y de sensibilidad más depurada, es siempre un aconteci
miento.
No es cosa nueva en nosotros la pondera¬ ción del talento de lá Greta en sus papeles únicos de mujer de refinado temperamento y enigmática psicología. Pero como los más geniales artistas, la brillante estrella nór¬ dica revela en cada actuación suya face¬ tas insospechadas, sutiles e interesantes en alto grado, y he aquí por qué en Ten• tación podrá descubrir el espectador otro novísimo matizo de la famosa intérprete, creando el tipo de una mujer moderna que quiere vivir libremente una vida de ensue¬ ño, y sus reacciones frente a la realidad y
convencionalismos sociales.
El ambiente libre e idealista de esta pe¬
lícula hace de ella una producción llena del sugestivo encanto romántico, ai mismo tiempo que un film de una gran fuerza dra¬ mática..
Van unidos a Greta Garbo en la acción
de Tentación otros artistas de mérito in
discutible: Nils Asther, el celebrado galán que ya apareció con ella en Orquídeas salvajes, y John Mac Brcwn, tienen los más importantes papeles masculinos, y la encantadora ingenua Dorothy Sebastián encarna una de las primeras figuras feme¬
ninas.
Finalizará este completo y notable pro¬ grama la cinta cómica hablada en español Fantasmas, por la Pandilla.
TEATRO VICTORIA
Se estrenó en este cinema el sábado de
la pasada semana el film de la «Fox» Ma¬ ñanita, protagonizado por Janet Gaynor y Charles Farrell.
El lunes se celebró una función extra¬
ordinaria, reprisándose Mamá y actuando personalmente la excelente artista Catalina Bárcena, que recitó algunos monólogos y
charlas.
La Sra. Bárcena visitó nuestra ciudad
acompañada del notable comediógrafo don Gregorio Martínez Sierra.
En la función del jueves fué proyectada
la revista Fox Movletone Follies.
Para esta noche está anunciado el estre¬
no de ¿Cuándo te suicidas?, por Imperio Argentina.

Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros
Retiros Obreros
En las oficinas de la «Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros», plaza de la Constitución, 19 y 20, se ha recibido la orden de pago de la bonificación proceden¬ te del Reparto del Recargo sobre las He¬ rencias correspondientes a los obreros inscritos en el Retiro o Obrero Obligato¬ rio que a continuación se detallan:
Da. Francisca Parets Busquets, del patrono D. José Aguiló Pomar; D. Anto¬ nio Juan Seguí OH ver, del patrono El Gas S. A.; y D. Juan Isern Xumet, del patrono D. Damián Ramls Mut.
Dichos titulares pueden presentarse para el cobro en las mencionadas Oficinas, los dias laborables de 8’30 a 12’30 y de 4 a 7, y los domingos de 9 a 12.
O g O r q=—s=b=sss=9==*
Cambios de monedas extranjeras
Bolsa de Barcelona
(del 16 al 20 Mayo de 1932)
Lunes Hartes Hiere. Jueves Viernes

Francos OO’OO 48’55 48’40 48'30 48’10

Libras 0000 44’95 44’95 44’90 4475

Dólares OO’OO 12’13 12’27 12’25 12’20

Belgas OOO’OO 172’65 172’10 171 '90 7175 Suizos OOO’OO £40’80 2401 02,!39’60 238 60

Marcos

O’OO 2’92 2’97 2'91 2’90

Liras

OO’OO 63’40 63’20 63’05 62‘75

SOLLER
SEMANARIO INDEPENDIENTE
NOTAS DE LA REDACCIÓN
Razones de orden interior nos obligan a fijar un límite para la admisión de originales.
Destinaremos al número de la semana
siguiente la colaboración y publicidad que no obren en nuestro poder el vier¬
nes a las ocho de la mañana.
Quedan exceptuadas las noticias para la «Crónica Locah y los anuncios mor¬ tuorios y por líneas, que se admitirán
hasta las doce de la mañana del sábado.

Los colaboradores del Sóller tienen
amplia libertad, dentro discretos lími¬
tes, para exponer y defender sus opi¬ niones. La del periódico se refleja ex¬
clusivamente en sus editoriales.

Publicados o no, no se devuelven los
originales ni se sostiene corresponden*
cia acerca de ellos.

2 No se admite colaboración anónima
que no venga avalada por una firma responsable y conocida en esta Redac¬
ción.

Registro Civil
Nacimientos Dia 11.—Francisco Reus Mas, hijo de Ra¬ fael y Marín Dia 14 —Gabriel Colom Garau, hijo de Antonio y María.
Matrimonios
Ninguno.
Defunciones Dia 14 —Isabel M.a Palou Barceló, de 82
año?, viuda, M.a 81, n.° 87.
| A IGUAL CALIDAD MEJOR PRECIO
A IGUAL PRECIO MEJOR CALIDAD
J oyas, Brillantes, Diamantes, Perlas, Joyas alta fantasía,
JOVERIA BONNIN
Plaza A. Hanra, 14-SOLLER-Teléfono 36
Extensa sección de platería, objetos para regalos.
Especialidad en servicios completos para mesa, lisos y en estilo Luis XV
Imperio Renacimiento y Griego.
OBJETOS DE ARTE Y DE FANTASIA

POR EXIGENTE QUE SEA LE COMPLACEREMOS

HE TBBÍOK

una casa en el Puerto de Sóller, frente al
Marisol, que consta de planta baja y dos pisos, con jardín y agua corriento.
Para informes: Andrés Oiiver, Luna 103,
Soler.

=8=

=8=

Verdadera qanqa

PIANO
en muy buenas condiciones y de marca
acreditada.
Para informes: D. Antonio Rotger, Real, 3g.
=8= s*G=
SE YE9IDE
a casa y cochera de Ca ’s Seregante, situada en la calle de Cetre, compuesta de planta baja y dos pisos.
Para informes: D. José Forteza, calle del Mar, n.° 7,

Semanario humorístico de fútbol
XIJT venta: San Bartolomé, 17.

12

SOLLER

«á*

ECOS REGIONALES

05

Crónica Balear
Palma
El día 12 de este mes, por la tarde, en el •pueblo de Petra, el presidente del Club Rotary •de Mallorca, don Ensebio Pascual, hizo entrega ai representante d"! Ayuntamiento de San Francisco de California, don Juan C. Cebrian, de la casa donde nació el misio¬ nero franciscano fray Junípero Serra, fun¬
dador de San Francisco. El acto se celebró
con gran solemnidad. Se pronunciaron discursos. Asistieron el
Gobernador civil, don Juan Manent, repre¬ sentando al Presidente de la República, y demás autoridades de esta provincia y locales, los rotarys nacionales y extranjeros, -personalidades y mucho público.
La Comisión Gestora de la Diputación Provincial, a propuesta del señor Juliá acordó encargar al señor Arquitecto de la provincia la redacción del proyecto, presu¬ puesto y pliego de condiciones para con¬
tratar las obras de reforma de la fachada
del Hospital de esta ciudad y las de cons¬ trucción de una nueva sala de operaciones.
Igualmente acordó elevar al Excelen¬
tísimo señor Ministro de Instrucción Pública una instancia en solicitud de que, por la Dirección de 1.a Enseñanza, se autorice a la
Diputación para organizar las Colonias escolares y se destlue el crédito acostnm-
I) ado.
Ei jueves de la anterior semana el Presi dente de la sociedad «Unión de Derechas», señor Marqués del Verger, recibió un oficio
del señor Gobernador mediante el cual le
comunicaba esta Autoridad que por provi¬ dencia de aquel mismo día había acordado levantar la clausura del local social de dicha
entidad.
Eq virtud del referido oficio, el señor
Presidente de la «Unión de Derechas» dió
las órdenes para que el dia siguiente, vier¬ nes, fuera abierto el local que, como se sabe, permanecía clausurado desde el dia 24 del mes pasado.
El Presidente del «Fomento del Civismo»
hi recibido carta del Sr. Ossorio y Gallardo manifestándole que con gusto ha apoyado el ruego de esta entidad, dirigido al Ministro de Instrucción Pública, para el
traslado de la Biblioteca Provincial de esta ciudad al nuevo edificio para ella construido; así como también ha recomendado el esta ■bleclmiento de un nuevo horario de lectura,
a fia de que puedan concurrir las personas que viven de su trabajo, y la consignación de material a cargo del Archivero.
El jueves por la mañana en el cuartel de Infantería se inauguró el Hogar del Soldado, asistiendo las autoridades militares y civiles. lEu a dependencia se ha instalado un apa •rato de radio, billares y otros juegos y la
caía biblioteca.
Durante las manifestaciones llevadas a
•cabo el año pasado con motivo del adveniamiento de la República, un grupo apedreó í» estatua de Ramón Llnll, situada frente »' Instituto, quitáudole la cabeza. El sábado pn I» mañana fue colocada nuevamente ¿uta i estatua sobre su peana, conveniente-
tn«nre restaurada. Estas obras las costearon lo estudiantes Coa este motivo asistieron
al acto catedráticos y estudiantes.
Abierto el día 30 de Abril próximo pasado, con %s formali-.ades de costumbre, el cepillo o que se depositan las limosnas ofrecidas p os fieles al Santo Cristo de la Sangre, q se venera en la iglesia del Hospilai

provincial, y practicado su recuento, resnltó

contener la cantidad de dos mil nueve

deportación Naranjas yjUbandarinas pesetas con ochenta y cinco céntimos, depo¬

sitada durante dicho mes.

de

El domingo, a mediodía, en la Lonja se inauguró la exposicióa de flores, asistiendo las autoridades locales y mucho público. Hablaron en representación ds la sociedad organizadora, la «Asoclació per la Cultura de Mallorca», el señor Massuti, la presi¬ denta del jurado, dcñi Concha Riera, y el alcalde, don Francisco Yillalonga, quien declaró abierta la exposición.

Casa fundada en 1880 porJfuan Jllba^ol

Hau constituido un grandioso aconteci¬ miento musical eso3 Festivales Chopin del presente año, de cuya primera parte ya tienen noticia nuestros lectores. La seguuda ha sido aún más notable, consistente en tres conciertos en ei «Teatro Principal» de esta ciudad por la Orqaesta Sinfónica de Madrid, compuesta de noventa profesores y dirigida por los Maestros Arbós, Samper y Tansman, con la colaboración de los planistas Copeland y Dolores Porta.
Dichos conciertos tuvieron lugar en los días domingo, lunes y martes últimos, y en cada uno de ellos obtuvieron magistral interpretación todas las piezás de que se componía el selecto programa de lo3 mismos.
Asistió un público numeroso e inteligente que se deleitó sobremanera con las admirab’es audiciones y premió con aplausos en¬ tusiastas la exquisita labor de los artistas.
Se ha abierto un concurso libre de pro¬
posiciones para realizar las obras de cons¬ trucción necesarias para abastecer de aguas las fincas comprendidas entre Ca Ses RafaUtas y Ca 's Catalá. El concesionario deberá realizar dichas obras bajo la dirección e inspecclóri del técnico municipal y del In¬ geniero encargado por O. P. y con extricta sojeclóa al proyecto, planos y memoria aprobados por el Exsmo. Ayuntamiento de esta ciudad y por el ramo de Obras Públicas,
La señorita Nadine Lang visitó al Presi¬ dente de la Diputación haciéndole entrega de la cantidad de mil ciento sesenta y ocho pesetas veinticinco céntimos prodncto líquido de la función que a beneficio del Hospital Provincial se celebró, a cargo de dicha señorita, en el «Teatro Principal», el miérco¬ les de la semana pasada.
El señor Juliá agradeció a la exquisita artista su desinteresada cooperación eu pro de los dolientes, y le aseguró que la Dipu¬ tación quedaría eternamente reconocida al simpático y ejemplar gesto de tan distingui¬ da ciudadana extranjera.
La señorita Lacg reiteró al señor Presi dente que en cualquier circunstancia que precise su colaboración para un acto bené¬ fico gustosamente accederá.
El martes visitó al Gobernador una co
mlsióu de obreroa metalúrgicos para tratar
del conflicto existente en la casa Ba&des y
de otro posible en el taller de «Ca n Salí». En este último parece que, con motivo de
tenerse que reducir el trabajo, se proyecta despedir parte de! personal, a lo que se oponen los obreros, quienes pretenden que el trabajo que haya se reparta entre todos, sin que se despida a nadie.
El Gobernador trató del asunto con los
comisionados y luego llamó a los patronos para buscar uua solución al conflicto. Con¬ tinúa sus gestiones para ver de hallar una solución al problema de los metalúrgicos.
«No se trata—dijo—de la petición de mejoras, sino de buscar uua fórmula para evitar el despido de obreros por falta de trabajo, mediante el establecimiento de un

Jlfüayol

Celegramas: JlDapla
Celéfono ttúm. 84

PUB LICITAS ==

■

—-

—

turno, con lo cual no parecen estar confor¬ mes los patronos.
•Espero, sin embargo, convencer a éstos para evitar conflictos »
Se ha constituido en el Ateneo una Sección
Pedagógica Integrada por los Maestros na¬ cionales socios del mismo, Maestros parti¬ culares y alumnos normalistas.
Entre los que integran dicha Sección, se acordó dar impulso a toda obra cultural, organizar conferencias pedagógicas, excur¬ siones y laborar en todo momento para ayudar al florecimiento intelectual, dentro
su modesta actuación. Se nombró una Junta Directiva.
Andraitx
Con motivo de llevar a efecto los trabajos preliminares para la instalación directa del
teléfono de Palma con los caseríos de S’Arra-
có, Puerto y Sa Coma, estuvo en esta villa, el lunes de la anterior semana un delegado
de la Telefónica.
Según se nos Informa, la instalación de
los teléfonos en los citados caseríos es ya un
hecho y próximamente se procederá a su implantación.
Inca
Después de aprobados los Estatutos de la Asociación de Arrendatarios y Aparceros

¿IV.a (EoU defincasrústicasdelpartidojudicialde
laca, se constituyó esta entidad con el titulo de «El Progreso Rural», fijando su domicilio eu la cabeza del partido, calle de los Angeles, n,° 13
Los fines de dicha Asociación son, entre
otros, defender los intereses de sus asociados y representantes legalmente, en todos los casos; tomar parte en las elecciones de Jurados Mixtos de la propiedad rústica; adquirir semillas, abonos, etc,
(Subasta voluntaria
No habiéndose rematado las fincas que a
continuación se enumeran propias de la he¬
rencia de D.a M.a Antonia Palou. 1.a Son Terrasa del término deBuñola. II a El Velar del término de Consell. Porción de Son Coreó de Consell.
La Ermita de Binibasl, término de
Sóller.
Se repetirá dicha subasta por pujas a la llana rematándose 6i la postura acomoda con las demás condiciones que obran en la
Notarla de D. Pedro Alcover el día 23 de los
corrientes a las 10 de la mañana por el or¬ den en que van enumeradas y a medida que vayan quedando rematadas.

A.

5.

O.

Se vende en la Librería
Marqués, S. Bartolomé, 17

CARDELL & COLOM

sucesores de MIGUEL CARDELL

Ialqira Exportación
Teléfono 120

CASA FUNDADA EN 1911
de Naranjas y ..r\\

Mandarinas
Telegramas CARDELL

SOLLER

id

Comunicaciones de Mallorca
Repasadas el dfa 20 Mayo 1932
itinerario de ios vapores correos
Compañía Transmediterránea
Barcelona a Palma y Palma a Barcelona, —Salidas diarias, (excepto los domingos), de Barcelona y de Palma a las 21. Lle¬
gadas a las 7.
De Palma a Valencia. Domingos a las 20. De Palma a Iblza y Valencia. Miércoles a las 12. De Ibiza a las 22. De Palma a Iblza y Alicante. Viernes a las 12. De Iblza a las 21. De Palma a Tarragona. Martes a las 19. De Palma a Mahón. Jueves a las 20. De Palma a Ciudadela. Martes a las 19. De Palma a Ibiza, Miércoles y viernes alas 12. De Palma a Cabrera. Martes y viernes a la» 7. De Alicante a Iblza y Palma. Domingos a las 12. De Ibiza a las 24. De Alcudia a Ciudadela. Lunes, a las 7.
De Alcudia a Mahón. Lunes a las 7.
De Barcelona a Mahón. Miércoles y víer^ nes a las 19,
De Barcelona a Alcudia y Mahón. Domin¬
go a las 19. De Alcudia, Lunes a las 7
De Barcelona a Ibiza. Lunes a las 18.
De Ciudadela a Palma. Lunes, a las 19. De Ciudadela a Alcudia. Domingos a las 10. De Cabrera a Palma. Martes y viernes a
las 14.
De Formentera a Ibiza. Martes, jueves y
sábados a las 12. De Ibiza a Barcelona. Martes a las 17. De Ibiza a Palma. Viernes a las 9 y do¬
mingos a las 24. De Ibiza a Formentera. Martes, jueves y
sábados a las 9,
De Mahón a Barcelona. Martes y jueves
a las 19.
De Mahón a Alcudia y Barcelona. Domin¬ gos, a las 9. De Alcudia a las 21.

De Mahón a Palma, Viernes a las 20. De Mahón a Alcudia. Domingos a las 9. De Valencia a Palma. Lunes a las 20. De Valencia a Ibiza y Palma. Jueves a las 20. De Ibiza. Viernes a las 9. De Tarragona a Palma. Miércoles a las 19.
Servicio de trenes
FERROCARRIL DE SÓLLER
De Sóller a Palma a las 5’45,8'15, 10’45, 13’30 y 18’15.
De Palma a Sóller a las 7, 9’30,12,15 y 20.
Servicio de Tranvías
De Sóller al Puerto.—A. las 5, 7, 8'10, 9, 10, 10’45 y 12.
Tarde a las 110, 2, 3, 4’10, 5, 6, 7, 8, 9’5. Del Puerto a Sóller — A las 5’20, 7'80, 8’30, 9‘80, 10’20, 11’30, 12'30. Tarde a las 1‘30, 2*30, 3’30, 4‘30, 5*30, 6 30, 7‘30, 8‘12 y 9’25.
FERROCARRILES DE MALLORCA
Ascendentes
De Palma a Manacor y Artá a las 8, 14’35. y 18’30.
De Palma a Inca a las 7’5, 8, 8'25,13 45, 14’15, 14’35, 14’45 y 18’30.
De Palma a Felanitx a las 8*25, 1415 y
18'30.
De Palma a La Puebla a las 8’25,14‘45 y
18‘30.
De Palma a Santanyí a las 7*55, 14’40 y 18‘25.
Descendentes
De Artá a Palma a las 6*50 y 16’. De Manacor a Palma a las 7‘42, y 17*15. De Inca a Palma a las 5*5,7*48, 8‘4S,.11'30, 12 57, 17 y 18*19. De Felanitx a Palma a las 6*45, 11*30, 11*50 y 17*15. De La Puebla a Palma a las 7, 12*15 y
17*15.

1 Fruits & Primeurs du Roussillon

§
í Andeme Maison B. BERGÉ-COLLj

FONDÉE EN 1901

%

fe

81 Avenue ttrande Bretagne

§

Perpignan

PARES, René

Successeur ¿j
\\

Téléphones: Jour: 454

Télégrammes: BERGÉ, Perpignan fe

Nuit: 1371

SPÉCIALITÉS: Artichaut», Ceris ,

9

Tomates, Abricots, Peches.

%
%

De Santanyi a Palma a las 6’40,12*10 y
17’20.
De Lluchmayor a Palma a las 7*52, 13 31 y 1829
Servicios combinados
Los pasajeros para Porto) se apean en Ma-
rratxi.
Los de Campanet, Selva, Bújer, Caimari, Pollensa, Lluch y Mancor en Inca.
Los de Costitx en el Empalme.
Los de María en Sineu. Los de Alcudia en La PueblaT
Los de Santa Margarita en Muro.
Los de Porto-Cristo en Manacor.
Los de Cala Ratjada y Capdepera en Artá

i ) FÁBRICA DE CHOCOLATES

| J. Enseñat Moreli j

Rectoría 15, SÓLLER

¡¡¡I

Desde

una

a

—
dos pesetas

tableta

l¡jl

|j Análisis garantizado j j

Para vuestros hijos comprad las revis¬
tas de sana moral
ALEGRIAJEROMINEN PATÜFET
De venta en i& Librería Marqués, San Bartolomé, 17

O n
E
u.

ce
ce Q\_
o
o
«c
LU
vO
tu
o
vU «O

<D
en O)
c O)
•\\
ce
13
c
'cñ
o
03 C/J CU ü
c o u

c¿
-o
cn
ro
o CU
-I—)
cu
CQ
cu e
i—
(D
CQ

t2

• tú
o

oí

10

<D c en
u
-o *g ‘5b

3 o

•—

’ü c ’O

o CU <D

Cu c

E

O (ü i-

CU

« T3 .s .S c.

*o g

Sg

*E
zs

C«LJ

E

VENTA DE
Fincas Rústicas y Urbanas
Posesiones de Olivar y Almendral de mayor o menor cuantía. Casas en Palma y Ensanche con buen rédito
MIGUEL BERNAT
Calle del 31 Diciembre 5-2.° Palma

m

Taller Electro - Mecánico

m

!H

j||

Reparaciones de automóviles, motores industriales y marinos
Toda clase de maquinaria industrial

I» lll

Especialidad en la precisión de regulación de los motores

•JOSÉ coll pizA m

In stalaciones auto-bobina je, magnetos, batería, carga de las mismas

¡

Cambio de placas de todas clases, soldadura autógena

ni

y reparaciones en general.

n

CALLE NOGUFRÁ, 8-10-SÓLLER

m

FRUITS FRAIS-FRUITS 8ECS-PRIMEURS

MPORTflTION exportation

R

CIEg

fl^MATEUns 61, Cours Julien, 61

TÉLÉPHONES:
Bureaux et Magaslns: Colbert, 21.50 et Inter 121 Q»al de Debarquement: Colbert, 31.50

A R SEILLE

Télégrammes: RIPOLL - MARSEILLE

Importation directe d‘ orangts des milleures zones de Valencia par: UNION et voiliers á motear NUEVO CORAZON, PROVIDENCIA et SAN MIGUEL

4 destination des ports de
MARSEILLE, TOULON, CAN NEIS et NICE

Spécialité pour les expéditions d’ Oranges, Bananes et Arachides rar wagons complets.

ShceÍ Maison “Valencia,, } cTnkes.Maison“Hispania,,

3 8, Cours Saley*

1 iDIl IVI«arohié ForVIlls

TÉLÉPHONE 42-28

Télégrammes: VALENCIA NICE

TÉLÉPHONE 20 - 57

Télégrammes: HISPaNIA-CANNES

— 14

SOLLER

Exportación al Extranjero
Naranjas, Mandarinas - Limones

FRANCISCO FIOL

ALCIRA (VALENCIA)

Telegramas: FiOL-flLCIiyV Teléfono, 91

Apartado de Correos, 9

Especialidad en naranjas de clase selecta y sanguinas ovales, finas y doble finas

I AISOST

FRÜITN FBAIS SECS PBIBEUBS
D’EXPfiDIIION, COBISSIOBT,

TBAASII

BARTHELEMY COLL LA MORABITA LLOC

1MPORTAT10N
DiRECTE

MARQUE DhPOShE

3, JPIaee Notre - Dame - Du - Moni, 3

Marqae B. O. DEPOSEI

Telephone {

f07;£

MARSEILLE

TELEGRAMMES: LLOC MARSEÍLLE

MAISON D’ ACHATS POUR LES OATTES A TOUGCiOURT - ALGERIE

: : : SPECIAUTE POUR LES EXPEOITIONS PAR WAGONS COMPLETS : : :

ARACHIDES, BANANES, DATTES

zr’oc

CASA COLL CALLE FUSINA, 15

Teléfono. S. R. 1356

Harani as, IvLnciones. J^ZLandar'irLa.s

CARCA GENTE (Vaencia-España)
SAN VICENTE, 5 Teléfono, 98 Dirección Telegráfica: ALORDA CARCAGENTE

r

FRUITS E N G ROS

n

8PECIALITE EN ORANGES ET BANDERINES

Arbona Rullán Berna!

CASA CENTRAL. Calle Burriana, 20

DIGCIONARI EN CICLOPEDIO
de la
Llengua Catalana
iMB A G0RRSSP0NDESCI4 CASTE ANA
Preu del primer volara relligat amb tapes es¬
peciáis; 54 ptes.
Eu la LHbreria d’ En J. Marqués ■Arbona, St. Bartomeu, 17- Sóller,

VILLARREAL - Castellón (España)

LH

Telegramas: ARRUBE-Vil arreal M-=;3=r=Tpa=

-¡r=imn—11—

ir=.,

■ -if==l

MUEVO HUNDO
Revista semanal
Se vende al precio de 0’30 pías, en la librería de J. Marqués Arbona, San BartC"
lomé, 17.

SOLLER

15

FRÜ1TS FRAIS & SECS

PRIMEURS

IMPORTATION w
E XPORTA TION
SPECÍALITÉ DE BANANES n

CONSIQNATION TRANSIT
IMPORTATION D1RECTE

FBA-VfVlB MAS

9, Place Paul Cézanne & 108, Cours Julien TÉLÉPHONE

MARSEILLE

29-87

Télógrammes: PACOMAS

HOTEL

BESTADRAST

S>
&

§

HE MiHi

#
é

| Plaza de Palacio, I0
BARCELONA í
9

...........

| 1 MAISON D’ EXPEDITIONS FONDEÉ EN 1892

£

fe

Spécialité de mirabelles de Lorraine, salsifis fe

|¡$ at légamos da pays.

^

i C. Homar Fils 1

|j

29, Ruc Banaudon

^

I LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle) |

% Adresse télégrafique: HOMAR LUNEVILLE

a.

- -- -

Téléphone 202

FRUTOS FRBSCOS Y IECOS — IMPOSTACIÓN DIBEOTA —
m DÁYID MARGH FRÉRES ** «♦ J. MCHERI & C.“ «*

M. Seguí Sucesor EXPEDIDOR 36-38 Cours Julien MARS6ILLC
Teléfono n,° 37-82. roo Telegrama: Marchprira.

1 ‘ ■ i" ®»mi

JP« m* paiaa

TALLER DE EBANISTERIA Y CARPINTERIA

DE-

EAFAE

HA

Cali as del IVJar, © y el® Bauza, 1©

SÓLLER

Fabricación de mue¬ blas de todas clases, aspecialidad en ios pro¬ pios para comedor y
dormitorios.
CS
Gran surtido en come¬
dores completos de di¬ ferentes estilos, desde 400 hasta 2.000 ptas.
CS
No comprar muebles
sin antes visitar esta
casa y se convencerán que as la que más bara¬
to vende.

NUEVAS

*

f E IMPORTANTES REFORMAS

Servicio esmerado Baños

I

Agua corriente Ascensor §
t
| Asegurarán una estancia perfecta
avisando la llegada con antelación.

Antigua casa PABLO FKHRIR I FUND ADA HJ T& 18 8 0 Expediciones de frutos prfmeurs y legumbres del país. Especialidad ®n ispórragos, malones, tomates y toda olas®
á® fruta da primera calidad.
ANTONIO FERRER
40, Hace du Chatelei—HALL\_, CENTRALES—O RLE A NS. 1
NMNMNMHRHIIMMIIHMéMNMH9
“1
MAYORAL de primer orden

COCINA EXCELENTE.—SITUACION CENTRICA.—AGUA CO¬

RRIENTE, FRIA Y CALIENTE. - CALEFACCION RECIENTE¬

MENTE REFORMADA.—PRECIOS REDUCIDOS.

TELÉFONOS EN TODAS

LAS

HABITACIONES

REHILA BEL CEMTRQ — PLAZA REAL
Entrada Ca lie Colón, 3

BARCELONA

Teléfono núm. 14,680

HOTEL FALCON Barcelona

En la Rambla del Centro y Plaza del Teatro
CASA FAMILIAR - AGUAS CORRIENTES - BAÑOS
CALEFACCION - ASCENSOR
Teléfono interurbano en todas las habitaciones

EL MÉDICO

1

D. Bartolomé Casellas Rotger

j8 COMISION Y EXPORTACION g JT..T.T..T i ü

MANDARINAS Y NARANJAS -----
ESPECIALIDAD EN

„ ., . .Tr. a r>,.T . o

¡g¡

■

FRUTOS — PRIMERIZOS — LEGU MBRES

EMBALAJES ESMERADOS
I Colom| Cristóbal

ARGEL - Rué de Suez 28 (detrás del nuevo mercado)
vvv v

jS
||

Patatas comestibles y para sembrar, de todas ciases gg

Bj Dirección Telegráfica: MOLOC-ARGEL Teléfono: \_\_—-—

lia

se complace en ofrecer al público sus servicios, y le participa que, tiene abierto su despacho en la
Calle de la Luna, núm. ¿11

LA EQUITATIVA
Fundación Rosillo
Inspector
Ramón Rullán

La economía, la vida sen¬ cilla y el orden son las llaves de la felicidad y la riqueza.

Si tiene presente que a medida que se acerca el ocaso de su vida, no podrá trabajar con la misma intensidad de hoy, no vacilará en ahorrar algo de su sueldo y en hacer un seguro de vida con «La
Equitativa» que le asegurará el porvenir suyo y de sus hijos.

16

SOLLER

m

|*
EXPORTACION DE FRUTAS *
*

ESPECIALIDAD:

m

*

* Naranjas, mandarinas, imperiales vernas y limones

*

*

IMARCO

e

INeSTd

* *

*

m

Casa Ci’7tí-i MAN ZJEL (Valencia)

*

«

SUCURSALES:

*

(PANA

*

*

« CARCAGENTE (Valencia) • JAT1VA
ARCHENA (Murcia)

Telegramas:

MARCO, MANUEL

$ *

Teléfono, 7

*

UVAS DE FRANCIA

*

*

Especialidad: Chasselas por vagones completos. *

CLERMONT L’HERAULT

i

m
*mm*#####**#*#»**»#***#*****»»****

H I FRUITS ET PRIMEURS .
gg Spécialité: Oranges, mandarines, pommes de terre
nouvelles, dattes muscades

1 piissa BisoAva

13

151, Rué Sadi-Carnot - A L G E R

|| IMPORTATION — EXPORTATION — COMMISSION Télégrammes: BISCAFÉ ALGER - ZERALDA - BISKRA

Sucursales: ZERALDA (Rué de la Place) BISKRA (17 Rué Cazenave)
AIN-TAyA (Avenue de la Gare)

♦♦♦♦

! YIDDA DE PEDRO GARDELL ! I EXPORTATION DE FRUITS ET LÉGUMES DE TOUTES SORTES

ORANGES-CiTRONS-MANDARiNES

ARTICHAUTS du LLOBREGAT

#>

♦

éjb Primo de Rivera, 45 TIMjÁMMMAté (Castellón) $

TOMATES-Sauclssa rouge de Valencia
Spécialité da Prunas Japouaise» Jaunaa et Rouges

Pommes de terre de Matero CIlOUX' — C h O U X-fi «ürs — Salada*

4»

#

C

Exportación de toda clase de frutas frescas y secas

$

J ^ Especialidad en naranjas y mandarinas por vagones completos.

^

Telegramas: CARDELL VILLARREAL

^

Emilio GASCO-PR ATS

PUEBLA-LARGA
(VALENCIA) Téiéphone 31

Calle Industrias
PRAT DE LLOBREGAT
(BARCELONE) Tólóp.: 58

Afilies de haeer sus compras eoniulte a
IaA €3AMA ©E LM MAM1MM

Expéditions rapides pour I* Étranger —- Prix Moderes §*

Succursales de Transsiit
spéclaUsées pour le trans
bordement des Fruits Prfmeurs aux frontierea

í CERBERE (Pyr.-Or'M )
José Gaseo Téiéphone 38 ( HENDAYE (B»«-Pyré«) Téiéphone 210

&
gj*
Gl

P ROI G
Roigfils: Puebla Larga Telegramas 'Exhortación: Valencia
f 2 Puebla Larga, 48 Carcagente
Teléfonos
(31447 Grao-Embarques, 13618 Valencia Dirección Postal: F. Roig, Puebla Larga (Valencia)

r. 1 IMPORTATION - COMMISSION - EXPORTATION
«FMruIiCtsH, LEégLumeBs,ERRrimNn^uArsT É&S, JD Rw u/ei LT aom nviartiínne — ALGER X TT /Ü1PD

i

jFRÜITS & PRIMEURS

BANANESj ORANGES, CITRONS, MANDARINES, ET FRUITS SECS

i IMPORTATION

*®Wr

COMMISSION

EXPED1TION

Speclallté de Báñame»»—Embalage Solgné

& SAMPOL FRERES 1 (Sooiété en nom colectif a rásponsabllttó lUmltée)

S‘é«» Sedal 50Ru« du Mainel

ED S V ArO t I#nErL

AI

IUI

V A

R&Ü&iOO adroiaistrativ»
47 Rué du Hamei

Adréssd Télégraphlque; FRESAMPOL—BORDEAUX

-------- TÉLÉPHONB 8579S ====;

i

Spécialités* Pommes de terre, > omates, Artichauts, Raisins chas¬ selas, Dattes Muscades, Oranges, Citrons, Mandarines.

Malsone d‘ Expédition

AIN-TAYA - BISKRA ZERALDA

== Télégrammes: BERNAT - ALGER

a

R. C. ALGER 17.833

!□!

BBiS!E383^B83g^SS3HBElHHBE03IBIBiEHBSH|

.--—ni.F.■li).

I

.

»» <8» . <8» »

«8» ..

«.

^^

TRANSPORTES
MARÍTIMOS y TERRESTRES

CASAS en

i

CETTE

11 quai du Bosc

COMMISSION CONSIGNATION

AGENCIA de ADUANAS

VALENCIA SOLLER PORT-BOU

8 10 calle Llop 8 calle Bauzá
Espagne

EXPÉDiriOHSi DE FBVIT8 FBAI8

ANTIGUA CASA BAUZA y MASSOT

iAéUHEBM ET PBIBEVB8

BARTHÉLEMY MIRÓ

Jacques MASSOT et fils I gUCBSOBEg

12 et 14 impasse Berthaud
PARIS

TELEFONOS

CERBERE PORT-BOU SOLLER VALENCIA CETTE

8 21 iut
-
1291 3-37

TELEGRAMAS
Cerbén»
Cette
MASSOT
Port-Bou
VALENCIA

GASA CENTRAL
Cerbere
Pyr, Orles. FRANCIA

Télépiione: ARCHIVES 78-11 - Télégrammes SIRO Impasse Berthand

SOLLER.—Imp, de J. Marqués Arbona,