IDO ItíIII (!.* BPOOi) NOM. 2353
IDO ItíIII (!.* BPOOi) NOM. 2353
~

Q io/U ^\\TI j1T

j-TlLPiJÜv

suido so di abril di m
—

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbona

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)

COLL, MICHEL Y CASANOVAS

44, Cours Julien, MARSEILLE

{ ll 3® teléfonos

colbert

-

Importación

Exportación

Telegramas: Colmicas
Frutos secos y primerizos

especialidad en naranjas, mandarinas, bananas y dátilés
Servicio directo para la importación de naranjas y mandarinas desde el puerto de Gandía a los de Port-de Bouc, Marsella, Toulon y Niza, por los veleros «Isabel Vanrell», «Lareño» y «Nuevo Lareño» dotados de potentísimos motores «Bolinder’s» de 180, 150 y 120 H. P. respectivamente. Esta casa acaba de aumentar su tonelaje con dos nuevos buques: Mallorquín de 280 HP. y P, y C. de 200 HP.

Exportation de Pruits en Gros
SPECIALITE EN ORANGES ET MANDARINES

Calle San Jaime.—ALMAZORALí(Castellón-Espagne)

(Almazora est situéfcgen plein¡¡ [centrej producteur^ de la región de Villarreal et Castellón)

)

Telegrammes: MIBERNAT

Teléphone n.° 33

Gérant: RAMON COLOM

MANUEL (Valencia)
Buena Vista, 79
Teléfono 14

CASA CENTRAL

CARCAGENTE (Valencia) Glorieta de la Estación, 3 Teléfono n*37

Telegramas:

AGRANER

m

Castellón de la Plana
Alloza, 46
Teléfono 125

DRTACION re NARANJAS y MANDARINAS

TELKRAMA/ "RABEUA/..^ ■ jPgBgfr Jk
ono-.re ^ALblRA

c

im •

2

Para buenos retratos RUL-L AN

>

R U L - L A N siempre RUL-L AN j
Diploma en la Exposición Internacional de 1927. Fotógrafo 'de" la Ecxma. Diputación Provincial de Baleares. De la Royal Photographic Soclety of the Great Britain.
PalacIo.’IO PALMA. Teléfono 5-1-1

Encargue sus7 ampliaciones a RO - ÁH. Ultima novedad ampliaciones al cloro-bromuro
El mejor papel para ampliaciones.

**53Ér *-*53tr
% ALMACÉN
■í,

' «St'A ^**-*5
DE MADERAS

É Carpintería moYida a vapor

f i ESPECIALIDAD EN MUEBLES,

%

PUERTAS Y PERSIANAS

í

*
*

KM

telen

*

a

“B

1| Calles de Mar y Granvia

A jSODDE^- (Mallorca)

:3flr**-*53££93tr*l

Sbmitrs de inmejorable calidad con sujeción a los siguientes tama*
ños:

/

ANCHOS

De 0‘60 a De 071 a De 0‘81 a De 0‘91 a De 1‘01 a De 1411 a De 1‘21 a
£ í De 1 ‘31 a
Bl De 1*41 a
g De 1 ‘41 a

070 m. • 0‘80 m, 0‘80 m, 1‘00 m. rio m. 1 ‘20 m. rao m. 1 *40 m. 1 *50 m. 1 ‘50 m. I plisas

Télég’rnmmfls: ABEDE MarawiMn

Téléphono C. 15 O 4

§ 0.\\ EXPOBTáTION

MA ISON RECOMMANDtíE

g

pour le groa marrón doró ET GHATAIGtNE, noix Marbo

et cora® fraiche et aeche.

♦

EXPÉDITION IMMEDIATE

J

Fierre Tomas ¡

Rué Cayrade DECAZEVILLE (Aveyron) ®

•

\_

\_

\_

•

«8
* 1MPORTATION: EXPORTATION *
msiun n buírs r urb ntum ibais r síes
J. Ballester
8. Mué Crudére. - 9IAB8EILLE ftdresse téiégraphlqua: Hormiga Marseille Téléphone Permanent 8-82

FRU1TS FRAIS, SECS & PRIMEURS
ORANGES-BANANES

EXPORTATION ■ COMMISSION CONSIGNATION
B. Arbona & ses Fils
MIüHEL ARBONA FILS
92-104, Cours lulien - MARSEILLE

Spécialité de
D A T T E S, BANANES,

FIGUES, ORANGES,
CITRONS

LLÁBRÉS PÉRE ET FILS
11 u 15 Cours Julien

Casa MIGUEL MARTORELL
Fundada en 1904

JUAN REYNES SOBRINO

SUCESOR

Vv*£rV

¿.

f

‘

■.

’'

Comisión ¡exportación de:

Naranjas, Mandarinas, Sanguinas y Limones
Trabajó esmerado y de absoluta confianza

Calle de Senia Bonastre, 7

CARCAGBNTE (Valencia)

DirecolAn telegráfica: REYNHS-CARCA GENTE

Produits d’ Espagne et du Roussiilon

9
9

GÜIHAU

&

SOLER

I

| 9, Roe do Ctwntier, 9. - PERPIGNAN (Pyr-Or.) f

$ Téléphone: $-98

Télégrammes: GUISOL-Perplsnan. (5

4

<5

♦rvsí,s>»s>Ñ®$s>íS>s>'S>'f>>ísssss.ssss>s>®MSs®isssssxsssííS>'S5'S>*Sí#

Frutas frescas y secas
Especialmente naranjas, mandarinas y bananas
ilflMlt 1IV181&IAI
Sains-du-Nord (FRANCIA)
Correspondencia telegráfica. ESTARELLAS Sains-du-Nord
Teléfono 58.

Société i responsabilicé limitée, an capital de Frs. 1.000.000
16» r>c Jean-Jacques-Rousseaa, ct 62» rae da Hamcl (angla das Capuelns
BORDEAUX
Expédition toute I’ année de B(A NANES
•n tout état da maturlt*
ORAN GEES—MANDARINES—CITRONS

VENTE EN GROE: 16, Rué Jean-Jacques-Rousseau VENTE AU DÉTAIL; 62, Rué du Hamel, Jusqa'a 9 H. du matln

Adraste Télégraphlque: CAPANA-ROUSSEAU-BORDEAUX

Téléphona: 84.682
Suecarsala: 86.196

Chiques Postauxt Bordeaux N.» 17.4 92

ANO LVXIII (2* EPOCA) NUM. 2353

SABADO 30 DE ABRIL DE 1932

SÓLLER

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D, Juan Marqués Arbona

—^

.

.

,

.

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)

-

■

-■

■

■

.

-

wmmmmmmmmmmmm?mm
mmmmmwrnmm

Falleció en esta ciudad el sábado día 23 del corriente mes

A LA EDAD DE 67 AÑOS
RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

=■.-

( e. P. D. )

Sus afligidos esposo, D. Bartolomé Estades Santandreu; hija, D.a Magdalena; hijo político, D. Rogelio Tóbamela; nietos, José, Margarita y Bartolito; hermana, D.a Anto¬ nia; hermanos y hermanas políticos; sobrinos y sobrinas; primos, primas y demás parien¬ tes, participan a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, y les suplican tengan presen¬ te en sus oraciones el alma de la finada, por lo que les quedarán agradecidos.

BN8MK

wmmmmém

D. Francisco Forteza Forteza
Falleció en esta ciudad el día 86 de los corrientes
A LA EDAD DE 42 AÑOS ENDOi RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
Sus desconsolados esposa, D.a Francisca Forteza Aguilo; hija, brta. María; madre
lítica, D.a Catalina Aguiló Pomar; hermanos y hermanas políticos; tios y tías;
brinos y sobrinas; primos, primas y demás familiares (presentes y ausentes), al par-
ipar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan pidan a Dios para el alma del
lado la eterna bienaventuranza, lo que tendrán como especial favor.
El limo, y Rdmo. Sr. Obispo de Huesca, se ha dignado conceder 50 días de indulgencias en la forma acostumbrada.
HMHHH mamm

4

SOLLER

GLOSSARI

Com

més va,

més

s’erra

que ha comengat a lletgir qualque passatge de l’Evangeli, maldament (en la famosa comparanza, emprada per Jesu-
crist per a ponderar la difícil salvado deis ríes) haja traduít camell per «ele-

A G. RIPOLL (II)

Admirau la meva habilitat? Realment,

devegades m’ esfor; per ésser hábil; tan de bo si ho conseguesc qualque pie! En

vós, peró, hi ha una cosa que, més que admirar-me, m' espanta. Mirau quejudi
car V *uniforme* estilistic del pro’isme
quan un es pren llibertats com la d' es-
criure •benuirós* ialtres coses per Vestil...

Ai, honorable amic! No hi són no, a les portes: peí que fa al llenguatge escrit, els
barbres encara no han decidit d) anar-

se

de dedins.

Realment, val més que la conversa

derivi cap a un tema en el qual puc seguir vos tanta estona com vu/gueu. Per mi raí! Ara, que el lector pot acabar

la paciéncia i enviar-nos bellamenl a fregir ous de lloca... Perd peí ram de la teología no compteu amb mi, i menys tractant-se de la predestinació; ja fa es-

tona—i no era havent-les amb vós—que

vaig dir que aquest tema em mareja
terriblement. Haureu de discutir-ne vós

tot-sol, en no ésser que trobeu un contra-

opinat millor quejo. Es que, també. per paga, ’en una lluita

quefatalment hauria d) acabar «match nul*—perqué totes les discussions d'aques¬ ta mena hi soten acabar, per mica bé

que les duguin de cada banda—jo hauria de jugar amb fort desaventatge: perqué en vós tostemps hi veurien un metge—metge
del eos—i en mi hi podrien veure un «curandero* de V ánima... No, decidida-

ment. Mentí es ho pugui evitar, no vull

dur aquest barret. Parlávem de llenguatge. Tornem-hi,

siusplau. Vós sabeu, tant com jo ma-

teix—i si ho negáveu seria per una mo-

déstia que no m’ engañaría—que *voler*

i •permetre» són sinbnims en el sentit que

jo indicava, no solament entre els pagesos rústics sense cultura ni filosofía, sinó que ho són *tant dins el llenguatge popular com en el literari*. Aixó vol dir que s’ empren amb el mateix significat
tant ales renta dores de Ca 'n Pi, com al

Born de Ciutat, com a la Rambla barce-

lonina, llevat de quan es vol discutir

sobre teología, naturalment.

Aixó vol dir, també, que la vostra da-

rrera epístola comen^ava amb una *fala¬

guera*! Jo la senyal, perd queda perdo¬
nada.

¿Que a mi em plau fer exercicis de llen¬ guatge prescindínt un poc del rebosillo o el giponet de

«... la pageseta,
que és una pintura
i té la cintura

com un gerricó»?

Amb aixó, com en alires coses, cadascú és cada qual. ¿Que per ventura us posau calfons amb bufes, vós, per escriure?
Mirau; puc dir-vos, sense por d? ésser desmentit, que d’ uns quants anys en aquesta banda, més d) un noranta per
cent de les correccions que en aquesta
casa s’ han fetes ais treballs de tota mena, en el sentit de substituir un «emplear*per «einprar», a voltes* per «devegades*, «al
sentir» per «en sentir» etc., són fetes meves. Si no em eréis, ja podeu comentar a

«A la Religió no la combat ningú.
J. Serra Pastor.
Al cap d’ avall m’ és simpátic. No hi puc fer més.
I m’ho és, en primer terme, perque dóna la cara. Al menys, ell no s’ amaga, no, com aquest chor de canets jueus qui lladren «gallarda i cívicament» a la Lluna, darrera la modestia del pseudónim.
Més li valdría, emperó, aqueixa vegada a mon simpátic enemic no donar la cara i callar; és a dir, amagar sa veu dins el
silenci. Així se faria invistable 1’altaría
de la gosadia amb que parla, sois com¬ parable a la fondária de 1’ error en que viu—i a la ximpleria de qualque badoc qui encara el se creu.
No li hauria més valgut, en efecte, ca¬ llar? No se necessita, efectivament, teñir dues dotzenes de bemols, comptar massa
temeráriament amb el toix de 1’ auditori
i confiar, ademés, amb la mansuetud de la víctima, per arriscar-se a pronunciar el discurs que s’ arrisca a pronunciar, ell, desde la tribuna d’ «Unió Republicana», en la diada de sa inauguració, atacant i agraviant a 1’ «Unió de Dretes» sollerica, sense motiu, ni cap, ni un, ni mig?
Dones que esperava, ell i el chor de sa rebotiga i de sa rebotigueta? Que esperava de nosaltres? La réplica del despreci? Si fos estat jo tot sol 1’ atacat i 1’ agraviat, péntura sí; car no ’m dol molt ésser-ho, i menys si és injustament, i menys per segons quí, i encara menys si és honrosa la causa per amor a la qual som desjectat. Més, tractant-se de 1’«Unió de Dretes», combatuda i temuda pels mateixos qui abans la menysprearen; tractant-se d’aquesta «Unió*, estimada com si fos filia própia; i tractant-se d’ una escomesa pú¬ blica del líder d1 Acció Republicana, hi havia que esperar-se, prest o tard, a veu¬ re’ns tornar posar la pilota en joc al camp de la raó i fer gol.
Qui sap si T ofensiu, injust i temerari
acusador confia va per tota resposta nostra en el silenci de la nostra mort? Mes,
si ’ns dona per difunts, ja yeu com s’ erra; si ’ns pren per sords i muts, s’ erra igualment; si’ns creu desmemoriats o victimes resignades, s’ erra també; i si ’s pensa que no tenim dret a la defensa, encara s’ erra
més. No’n mancaría altral Les dretes tenen dret a defensar-se del tort de les
esquerres. I és tan alt, tan fort, tan gran 1’ ideal que defensam; i és tan íntima l’unió deis defensors, que encara que fóssim pocs, encara en sobrarien per la de¬
fensa.
M’és simpátic, en segon lloc, perque se comporta—en el dir d’ ell—com a bon católic «igual que abans»—i ara més que mai! podríem dir imitantEnMaciá—. Emperd, isi.D. Manuel I «el Capolador« s’en tem?... No proclamá Ell qu’ «Espanya
havia deixat d’ ésser católica?» «Com ara mana Eli...» «Ciar!» Si contribuiu a fer-
li tornar enrera i borrera sa profecía, té pit per capolar-vos. En no ser que faci

«Com resta afligit Nostre cor de pare i de pastor a causa de les tristes noves qu'ens arriben de Rússia, Méxic i darrerament
d’ESPANYA.»
Alocució de S.S. Plus XI.

«... i pregau reiteradament amb Nos pels católics espanyols qui sofreixen persecució en llurs CREENCES, en llurs persones i

bens...»

Alocució de S S. Pius XI.

tácticament els ulls grossos i empri per esca aquest catolicisme extern, com abans s’ emprá el d’ En Miguelito, per a pescar els vots deis electors tan poc católics com
molt incautes.
Mes, sia lo que sia, si voleu, lectors, pujar per lo camí de la perfecció, anotau aquest escollit manyoquet de consells
práctics, trets del «Manual del perfecte católic-esquerrá». Preniu llum de Na
Pintora!: Punt primer: «complir les obli-
gacions espirituals». Punt II «Id. les de-
vocions». P. III. «Anara missa» P. IV.
«Id. anar a confessar i combregar*.
P. V. Id. «inclús les processons...»
Estúpids cavernícoles: guaitau; i digau si, amb bona fe, se li pot demanar més. Ah! I tot aqueix exemple tan edificant, sense gens ni mica, ni gota d’ interés per
res nat del món. Mérit pur, excels, ciar:
com aigua destil'lada i esterilitzada a 120.°
Oh zel ciar i ver! Tan ver com que «a
la Religió no la combat ningú». Jo en
som testimoni. Ben entesos: som tes-
timoni d’ «anar inclús a la processó
inclús nocturna». La passada fou així:
passaren primer els passos de la Passió i, passats els passos de la Passió, passaren... aquells lectors qui diuen que passa tot i aquell orador qui sosté que a Espanya no passa res. Res. Passa¬ ren els quatre esquerrans—i a la dreta!— de la Sang, tan compungits que, per ésser Apóstols, només els mancava ésser dotze... Només, eren quatre, emperó. (Pie-
tosament he de suposar que, si en treure
la Sang n’ hi aná només una minoría, per
treure el Cor de Jesús no’n degué mancar
cap; devien estar en majoria.)

M’ és simpátic també perque ha inventat la vuitena obra de misericordia cor¬
poral: «no empenyorar matalassos». Es d' esperar que el novell i sorprenent específic anirá més envant acompanyat de son respectiu prospecte aclaratori, de¬
tallante’ hi com s’ ha de prendre—com,
quan, per a qué, quant i qui—i si 1’ ha de prendre el malalt qui ’l necessita o el metge qui 1’ ha receptat desinteressadament o l’apotecari qui ’l s’inventa i fabri¬ ca. Sempre és bo ensenyar ais ignorants, i ene que vella i espiritual, és una altra
obra de misericórdia.
En quart lloc, m’ és simpátic, malgrat la nostra discrepáncia política, m’ és
simpátic perque, segons confessió própia, és «un esperit profondament relligiós; practicant inclús». Bé va. Molt bé! Deixem estar si és o no és practicant (puis tractant-se d’ un apotecari, s’ ha de pren¬ dre 1’ autonímia per un excés de modéstia) i anem a lo de 1’ esperit. Vagi en compte que qualque altre esperit, no tan sant, no li retregui aquell refrany, qui
sembla un axioma matemátic: «si ’m dius
de quin peu bravetjes, jo ’t diré de quin coixetjes.»
Finalment, m’és simpátic perque es veu

fant», augmentant encara més la terrible forga expressiva de la metáfora. Si al

menys hagués pensat a posar-hi «porcsinglar»—més menut i amb cerres—la famosa agulla no resultaría tan mala d’ enfilar, si bé amb la desventatja de que
qualqú es pogués donar per alTudit. No per una errada de traducció s’ ha
de descoratjar. A tot neófit li pot succeír semblant soscaire. Seguesca llegint el

petit gran llibre. Hi trobará qualque incissiva aHusíó ais llops desfrezáis amb

pell d’ovella. Els quals, si no s’erra l’exége-
si més extesa,* venen a ésser com aquells

hipócrites belitres qui, el 12 d’ Abril i el

28 de Juny, saberen embarriolar prou católics bámbols, amb el timo de la misa.

Tindío, avui en dia, ja desacreditat del

tot i substituít peí chantage dit «de la gue¬

rra civil», inventat com aposta per a

retgirar les damisel les «Amazonas de Cristo Rey* (1931) Valentes Dones (1561)

(qui, tan mateix, no ’s deixen retgirar assutxuaixí, i están dispostes, en venir

eleccions, a donar el brou i quatre voltes

ais homoniqueus qui fan ara de Pere
Mateu i són en realitat els vertaders

retgirats. Si «1’ esperit profondament relligiós»

segueix fullejant l’Evangeli, hi trobaiá la raó fonamental—ene que no sia 1’ úni¬

ca—que tenim els esperits superficialment católics per a mantenir la nostra irreductible oposició al divorci: «Ais que
Déu uní, 1’ home no ’ls separi». Manament categóric del mateix Jesucrist, qué semblen haver oblidat els lópez-doriguis-

tes sollerics, com han oblidat també que

Ell vengué a llegislar per a tota 1’ Humanitat i no just a posta per a la Cris-

tiandat tota sola.

Finalment, hi trobará mon simpátic

antagonista una senténcia claríssima, formidable, inapel'lable: «Qui no está

amb Mi, está contra Mi». Senténcia qui

segurament el fará meditar un poc, ea anar a rebre Aquell mateix qui la pro-

nunciá.

Ja ho veis!: els retgidors també se mo¬ ren. I davant la mort, quin valor tenen carreres ni hazañas? Cap. Al revés. Val¬ drá més una Creu que un triangle.

Memento, homo!

G. Ripoll.

P. S. Comandacions de part d’ En Gal més de Fribourg. L’ heu sentit xiular?

I—S ■■ ii—B- ■»'*—8 ■

t

Para Francia

Se ofrece matrimonio joven para trabajar en Hotel, Bar, o Almacén de Frutos, hablan¬
do francés.
Para informes: Agencia Rey, Plaza de la
Constitución.
t ssr B=r p — O — Q :r q ja □ J f

Se desea vender

varias fincas, una de unas 67 cuarter&daB de
almendral, y otra de unas 500, con bosque,
olivar, almendral y «garriga». Para informes, dirigirse a D. Bernardo
Amengual, calle de Vives, n.° 10.

TESTA
Se vende, en conjunto o en parcelas, la finca fábrica de cemento, situada en este término, en la carretera del Puerto, de cá-
bida unos cinco cuartones.
Informes: Jerónimo Estades Castañar.

aclarir-ho.

Finalment, alió de la * dreta extrema*

no és una attra sinonimia; estigueu tranquil. No és més que una concessió

i

amb escreix.

COMISIONISTAS EXPORTADORES DE FRUTAS

Me pens que devem estar d' acord en

qué aixó de dividir els homes i els pattits

en dretes i esquerres és perfectament convencional. Ara, que hi ha homes— com vós—que ells mateixos es classifiquen, i d' altres—com jo—ais quals re¬

|Yalcaneras

y

Golom

pugna d) ésser classificats, precisament a

causa del convencionalisme de la divisió! Dones bé, si us dic *de la dreta extre¬

|

Sucesores de 3uaq Valcaneras

i ALCI R A ma» no és més que per donar-vos gust.
Quan un topa amb un altre que sia raoner de natural (i quina culpa en

(Valencia - EIspaña)

tindria jo si hofósseu?) no ha defer més que donar-li raó, aníb escreix, encara.
L’ altre veurá, per exemple, un bañe plan-
tat damunt els quatre peus i diu, resolta-

|

Especialidad en naranjas, mandarinas y limones

1

ment:«Aixó és un cavall*. Iaquell respon:
*Si, senyor: Un cavall. Icorre! El millor
de Mallorca!*.

Telegramas: CREMAT-ALCIRA

® £ f3

Teléfono n.° 141 ®

JüST.

SOLLER

COLABORACIÓN
El edificio del Convento

Apasiona estos días al comentario público el ya llamado asunto del Con¬
vento.
En defensa de los intereses comuna¬
les nuestra Corporación municipal está realizando gestiones para que vüelva a ser de su propiedad el claustro del ex¬ convento de Franciscanos de esta ciu
dad, que en otras circunstancias distin¬ tas de las presentes fué cedido, en 1928, a una Congregación religiosa de Ma¬
llorca. Es realmente curioso el hecho de que
el edificio del Convento no haya goza¬ do en su plenitud de la calma beatífica
propia de estos sitios monacales, pues que no sólo en más de una vez ha cam¬ biado de propietario, sino que ha llega¬
do a sintetizar incluso en esta ciudad
actividades políticas de épocas bien dis¬
tintas. Así que en el presente artículo tendremos que referirnos en más de una ocasión a circunstancias de gobierno, así locales como nacionales, y detallar algunos oíros extremos para mejor com¬ prensión por parte de los lectores.
Los PP. Franciscanos, antiguos mo¬ radores del edificio del Convento, se
hallaban ya en 1492 definitivamente es¬ tablecidos en esta población, donde, además de las funciones propias de sü ministerio, se dedicaban con aplauso del
vecindario a la enseñanza y a la acción social; tanto es así, que en 1732 el Nota¬ rio de esta villa Juan Arbona les legó una casa y jardín anejo para que les sirviera de Convento, en sustitución de
la casa en que vivían, que de puro vieja se había vuelto inhabitable y además distaba demasiado del núcleo de pobla¬
ción. Esta donación fué origen del ac¬
tual Convento.
No pocos obstáculos hubieron de vencer los frailes para verificar el tras¬
lado a su nueva morada. La Comunidad
de Presbíteros de esta villa, organiza¬ ción poderosa entonces, con su Rector al frente, oponían una tenaz resistencia a que aquél se efectuara, procurando su descrédito e iniciando una campaña que díó por resultado la incoación de causas en los Tribunales del Obispado, Roma,
Real Consejo y Supremo de Castilla. De todos modos ya en 1748 habitaban los Franciscanos la casa que les legara el Notario Arbona. Es muy probable
que sin una intervención definitiva del
Ayuntamiento en favor de los mismos frailes no se hubiera verificado nunca
su traslado; así al menos lo dejan supo¬
ner una serie de circunstancias.
Bien pronto fué insuficiente el local
para que los religiosos pudieran des¬ arrollar sus planes, y luego de adquirida
Una porción de tierra junto a su casa
empezáronse en 1758 las obras de en¬ sanchamiento de la misma. El pueblo de
Sóller contribuyó grandemente y de una manera directa a que se verificaran con el máximo desahogo, y no sólo con limosnas o donativos que recogía el Güardián del Convento acompañado de un representante del Ayuntamiento, sino que también con jornales personales que
efectuaban en las obras los habitantes de esta ciudad. En esté sentido sí que el
Convento se debe al pueblo de Sóller. En 1814 se hallaban ya completamen¬
te terminadas las obras en el estado que
actualmente presenta el Convento. Se efectuaron por tal motivo grandes so¬ lemnidades, que tuvieron eco en toda Mallorca y a las que el pueblo de Sóller se asoció con el Obispo Nadal a la ca¬
beza.
* **
Grave era la situación de España desde el reinado de Fernando VII, en
que desplegaban sus actividades las or¬ ganizaciones todas y los partidos polí¬
ticos más opuestos; no es este el mo¬ mento de enjuiciar el período posterior
a las Cortes de Cádiz y a la Constitu¬
ción de 1812. Además se ha escrito tan¬

to de la época a que nos referimos, pri¬ mera mitad del siglo pasado, que no es fácil el poder saber a ciencia' cierta la situación moral de entonces, y mucho menos el sintetizarla en breves líneas. Los conceptos expresados por las pala¬ bras opuestas de liberales y realistas, exaltados y moderados, tenían, tienen y tendrán siempre sus partidarios. La ín¬ dole del presente artículo nos obliga sólo a consignar por sus consecuencias
en esta ciudad el Decreto de amortiza¬
ción, obra del discutido Mendizábal, Ministro de Estado en 1835, por el que
se declaraban bienes nacionales las pro
piedades de las iglesias y monasterios, alhajas del culto y objetos de valor.
He aquí cómo el edificio del convento de Franciscanos, la iglesia, el claustro y el huerto adjunto, pasó a ser propie¬ dad del Estado.
El día 15 de Agosto de 1835 se perso¬ nó en el Convento una comisión inte¬
grada por el Alcalde, el Rector y el Jefe de la Milicia Nacional con un piquete a sus órdenes. Reunidos los religiosos bajo la presidencia del P. Guardián, se
dió cuenta de la orden del Capitán Ge¬ neral de la Región disponiendo la entre¬ ga del edificio y enseres, leyéndose
igualmente la circular de la primera au¬
toridad eclesiástica de Mallorca orde¬
nando lo procedente para que el culto
no quedara interrumpido en la iglesia.
Antes del anochecer el Convento ya
quedaba deshabitado.
¿Era religioso el pueblo de Sóller en aquella época? Examinando los libros de sesiones del Ayuntamiento salta a primera vista que el pueblo de Sóller era eminentemente religioso y las esce¬
nas que describe el Rdo. José Rufián en
su «Historia de Sóller» queremos creer
que fueron por obra de unos pocos. Así vemos que unos días antes de
la exclaustración de los religiosos, el
Ayuntamiento había comisionado a un regidor para que cuidara que un padre
franciscano celebrase misa los domin
gos en el Oratorio del Puerto. Pocos
días después de la exclaustración volvía a repetir el acuerdo encargando a un sacerdote de la parroquia el marchar al Puerto los domingos, y en muchos acuerdos sucesivos vemos pruebas ine¬
quívocas de la religiosidad de la Corpo¬
ración, llegando incluso a encargar en el año 1836 el sermón de las fiestas de
la Victoria y de San Bartolomé a un re¬
ligioso franciscano exclaustrado del
Convento de Sóller.
En el artículo que publicaremos en el próximo número ya detallaremos los usos diferentes a que se destinó el claustro adjunto a la iglesia, terminando en el presente lo que afecta a la parte
religiosa de la misma, para no tener que alterar el orden de exposición de los
hechos y más claridad en la materia. En el mes de Septiembre de 1836 que¬
daba definitivamente cerrada al público
la iglesia del Convento, habiendo sido previamente trasladada a la parroquia la imagen del Santo Cristo y destina
dos varios ornamentos y objetos del
culto a la capilla del Cementerio. Varios vecinos, no conformes con es¬
te estado de cosas, presentan en 3 de Abril de 1838 una solicitud al Ayunta¬
miento interesando que se gestionara
por la Corporación el que volviera a abrirse al público la iglesia del Conven¬ to, no llegándose empero a acuerdo al¬ guno hasta unos meses después, en que se consiguió lo solicitado bajo la ex¬
presa condición de que se practicara el
culto sin ninguna clase de solemnidad.
Cuando en Diciembre de 1841 conce
día la Regencia del Reino a los Munici¬ pios que los solicitaran para objetos de utilidad pública los edificios proceden¬
tes de incautación verificada con motivo del Decreto de Amortización antes cita¬
do, bien pronto tomó naestra Corpora

ción municipal el acuerdo de solicitar el
edificio todo del ex convento de Fran
císcanos, no perdonando medio alguno para recuperarlo, y así en la sesión de
14 de Enero de 1843 se da cuenta
de un oficio del señor Jefe Superior Político comunicando que la Junta de Bienes Nacionales había tenido a bien
ceder gratuitamente al Ayuntamiento el edificio del suprimido Convento de
Franciscanos de, esta villa para que dentro del plazo de seis meses lo destinara a objetos de utilidad pública, de lo contrario volvería a posesionarse del edificio la oficina de amortización.
De este modo volvía a ser de Sóller
e¡ edificio del Convento.
Ni que decir tiene que el Ayuntamiento se apresuró a cumplir el único requisito que se le exigía, y en la misma sesión
en que se le comunicaba su propiedad encargaba a los directores de obras el
plan de las que debían realizarse. A la mañana siguiente, constituido el
Ayuntamiento en el Convento junto con un Representante de la Contaduría de Bienes Nacionales y el Comisionado principal de Amortización, tomaba plena posesión del edificio, encargando pocos días después al Rector para que cuidara de la buena conservación de la iglesia,
así material como espiritual, nombrán¬ dose dos regidores para que, como pro¬ tectores, le ayuden en lo que sea nece¬
sario. No conforme el Ayuntamiento

con ver abierta al público la iglesia,, intentó qüe le fuera ampliado su radio de acción, y de este modo en un informe que elevaba al señor Gobernador Ecle¬
siástico sobre el culto en el referido
templo, no sólo manifiesta la convenien¬ cia de que se mantenga abierto al pú¬ blico «...por cuyo motivo se apresuró a " pedir al Srmo. señor regente del Reino el edificio todo para los objetos que le interesaban, pero que el principal y de que no hacía ostentación era el de con¬
seguir por este medio la continuación de ios ejercicios religiosos en aquella iglesia, manteniéndola siempre abier¬ ta ..» sino que termina el informe inte¬ resando sea esta iglesia elevada a pa¬ rroquia, aduciendo varias razones para
ello.
Desde entonces se ha continuado
celebrando las funciones propias del culto con lodo esplendor, especialmente en estos últimos tiempos en que ha sido custos de la referida iglesia el Rdo. don Ramón Colom y encargada de la mis¬
ma la Congregación de PP. de los
SS. CC., que la han embellecido en gran manera, habiendo ya el Sr. Colom ini¬ ciado las obras de ornato del templo.
Como queda dicho, en el próximo número detallaremos los diferentes usos
a que se destinó el claustro del ex¬
convento de Franciscanos.
R. Forteza. Sóller, 29 Abril 1932.

CARTES OBERTES

Sr. Joan Galmés Molt senyor meu: M’ he enterat de la «Carta Abierta» que ’m dirigiu dalt La Vos de Sóller de la setmana passada. Vertaderament, he quedat un poc sorprés del seu contengut, ja que intenta ti¬ rar per térra una de les meves conviccions més arrelades: la d’ ésser, dins 1’ Ajuntament, un representant del poblé i, com a tal, obligat a defensar els interessos d’aquest amb més energia que els meus propis. I me feis aquest descobriment en nom, no-res menys, que «de la Verdad i la Justicia», Aixó me demostra que deveu viurea... fora de Mallorca, perque si habitásseu per aquí sabríeu lo desacreditats que están * aquests conceptes desde que
serviren de lema a certa gent.
De la meva retgidoria no més puc dirvos que va sortir de l’escrutini del vots depositáis dins les urnes obertes a tots els que volgueren exercir el seu deure de ciutadania. Vaig sortir en segon lloc. No és culpa meva si en el segon torn
d’elecció les forces cavernícoles i albi-
nyanistes no es Henearen aquell dia al carrer, amb F únic objecte de derrotar¬
me.
Per acabar, un petit detall: Emfou ofert un lloc a 1’ Ajuntament dictatorial, no en una, sinó en tres ocasions consecutives; en el primer, segon i tercer Ajuntaments que se formaren. La meva reite¬ rada negativa a les demandes del capitost deis pupistes locáis fou causa de ma inclusió a la llista negre del Govern civil com a república i autonomista, i d’ ésser í menagat amb fer-me tancar la farmácia i amb l’exili de Mallorca. Ni aqüestes ame¬ naces ni les anteriors falagadures me decidiren a aceptar un lloc que creia de ple¬ na usurpació. Ara resulta que, segons vós, 1’ usurpació no era llavors; és actualment, malgrat la petita diferéncia d'haver-
hi mediat una consulta al eos electoral.
Oh!, i encara per auto-determinació (aixó m’escau bé com autonomista). Ves qui ho haguera dit!
Res. Vos promet, solemnialment, po¬ sarme la má al pit, com en demanau, i consultar el cas amb ma conciéncia, i si aquesta dona la raó a 1’ Albinyana, di¬ mitiré ipsofacto.
Queda de vós affm. s. s.
En J Serra Pastor.
Sr. Josep Serra.
Benvolgut amic: El parágraf que’m
dedicareu diumenge passat i aquell en-
capgalament «Es veu que S’ erra de tot» en réplica a la meva contesta a «Tot pas-
sa»... ero revelaren tot el malintés i el con-
fusionisme que ha pogut ocasionar la
meva veu.
Podeu bé creure que estava lluny del

meu esperit carregar el mort a altri ni defugir cap responsabilitat. A 1’ abroquerar-me, a 1’ abrandar 1’ escut i baixar me la celada, jo no he fet més que imitar a aquells antics cavallers qui entraven armats així en el torneig a lluitar per la seva dama. Aqüestes condicions d' entrar al cqmbat en defensa de la República i per demanar el respecte degut a S. E. no podra desplaure certament ais poetes ni ais tradicionalistes.
Si a qualcú li desplau será a qualque mal intencionat qui vol sortir de les liéis de la beligerancia. An aquests cal sor¬
tir los al pas.
Per de prompte felicitem-nos d'ha ver obtengut un major respecte peí Cap de l’Estat i de donar lloc a que vós hágiu pogut dir al públic en lletres de motlo que republicanisme i cristianisme no han estat mai incompatibles.
Ara sí, que caldrá anar-ho repetint desiara i retreure coses pintoresques o coses trágiques segons el demble o 1’ hu¬ mor del dia, i vencer certs escrúpols de beata qui, tot volent dur al grau máxim 1’ obediencia a tots els pontificáis, comengant peí pontificat local, s’obliden sovint de la doctrina de Jesucrist.
L’ ocasió no ha de faltar. Jo cree que avui mateix 1’ Altra o Alta veu qui parla en defensa de G. R. em dedicará qualque xiste o floreta, i com jo m’ he proposat tornar les pilotes en el joc i me toca ésser el darrer a tirar, és gairebé segur que diumenge tornaré a ésser a la palestra.
Allá em teniu al vostre grat manar.
Una Veu del Poblé.
A IGUAL CALIDAD MEJOR PRECIO
A IGUAL PRECIO MEJOR CALIDAD
Joyas, Brillantes, Diamantes, Perlas, Joyas alta fantasía,
JOYERIA BONNIN
Plaza A. Maura, 14-SOLLSR-Teléfono 86
Extensa sección de platería, objetos para regalos.
Especialidad en servicios completos para mesa, lisos y en estilo Luis XV
Imperio Renacimiento y Griego.
OBJETOS DE ARTE Y DE FANTASIA
POR EXIGENTE QUE SEA LE
COMPLACEREMOS

6

SOLLER

DÍPTIC

L’ÁNIMA DE MALLORCA
Mallorca és tan calmosa polfticamcnt com ho és en les demés acíivitats hu¬
manes. Qui dubfi deis seus iréis carac-
terísíics, qüe li donen fesomia propia davant el conjunf de les ierres hispaniques, basta es fixi amb aquesta indolen¬ cia proverbial amb qué presencia el pas
de la vida. Per fer la moure, cal posar
en joc poderosos facíors i encara no sempre amb resülíaí saíisfacíori.
Ara, pero, s’ és produíí un movimení qüi consegueix desvedar la nosíra geni i empényer la a 1* acció i, el qu# encara és més admirable, , a 1’ acció política.
Qué passa perqué es produesca aquest fenomen? Es que, de cop i volta, ha asóolida aquella plenitud ciutadana pro¬ pia deis pobles avangafs? Es, per ven tura, que ha sentida frissor d’ obtenir tal o qual millora o benefici? Es que vol ajudar a qualqüe fill seu perqué s’ enlairi a les esferes del poder o de 1’influencia?
Res d’ aixó. Es, simplement, qüe s’ ha sentit ferida en una de les fibres més sen¬
sibles del seu ésser; és que veü perillar
quelcom d’ íntim i sagra! qüe havia rebut en heréncia de les generacions que s’han
anat succe'ínt i surt a impedir-ho fins
on li sia possible. Si és cert qüe Espanya ha deixat
d’ ésser católica, com ha dit el cap
del Govern—i ara no hem d’ anar a
escatir-ho—no ho és menys que Mallor¬ ca conserva com un tresor preadíssim
la seva fe ancestral, i no sois en apa -
riéncia, sinó en la pregonesa del seu cor. Aixó és ün fet evident qüe han de reconéixer els que hi esíigüin confor¬ mes i els que no hi estiguin, també. Ma¬ llorca, raüféntica Mallorca,—no aquelles minúscüles turbes demagógiques ni aquella rancia aristocracia ciutadana que diumenge passat es mostraren les
dents una a 1* altra sense coratge per mossegar-se—la Mallorca qüe íreballa i qüe ha sabQí redimirse del jou feudal d’antany convertint la nosfra térra en una oasi de fecunditat i de pau, aqueixa Mallorca és cristiana fins al molí de I’ os
i la religió forma par! iníegrant déla seva anima i fins del paisaíge qui 1’envolta. Que té d'esfrany si, davant I’escomesa de qué és objecte la Religió aqueixa Mallorca es sent per fi a sí mateixa i se redrega per defensar lo que creu amenagat?
Diumenge, la plaga de braus de Ciüíaí oferia un bell aspecte. Baix d’ un cel püríssim que no arriben a entelar les
passions ni les concupiscéncies deis ho mes, a 1’ escalf del sol abrilenc qui fa granar les espigues, una gernació im¬ ponen! s’ apiegava per reafirmar els seüs principís tradicionals. Ha calgut que un gros perill els amenagós per íreure de ca seva a tota aquesta gent. Pero davant 1’ amenaga de la seva imminéncia, la reacció ha estat ¡inmediata.
Mallorca no és un ésser mort ni malal-
íís, sinó, al contrari, ben viu i ben sensible ais batees de la propia con¬ ciencia L’ esperit de la nosíra ierra, ei
seu patriotisme mig inconscient, pero
ferm i dur com una roca, la seva reí i -
giositat, el seu amor a 1- ordre i al progrés compatibles amb íots els avengos polítics i socials, suraven en i’ espai parí damunt la policromía compacte de 3a multitud, del remoreig de rusc de la gentada i de l’entusiasme qui l’arborava. Bell espectacle el d’aquell aplec, per qüi confia en el desvetllament d’ aquesta térra nosíra! La nosíra parla
hi ressona vibranta com a madona de
la casa amb fraternal companyonia amb la de Castella, que ens erahoste d’honor. Sois hi mancava el flamejar aügust deles quaíre barres—roentes com les roselles qüe punfejen els nosíres camps—qüi cobricélós aquella germandaf, perqué el cor hi copsas la fidel sinfeíització de la
nosfra pófria renaíxent!.
INCIVILITAT
Encara els altaveus abocaven damunt
la multitud la paraula assenyada d’un

esperit aüíénticament nostre, encara la dolga llengua mallorquína ressonava
armoniosa i familiar ais seníiís d’ aquell
enorme auditori, qüan comengaren a
produir-se els feís incivils que més que a deslluir un acte polííic d’ un determinat
carácter havien de contribuir a presen¬
tarnos davant Espanya com un poblé
inculte i primitiu. Unes poques dotzenes de fanatics es
proposaren desbaratar, contra tota raó, un acte que no tenia altre defecíe qüe no esser-los plaent. Per qué? Ni ells mateixos ho sabien explicar satisfactória-
ment. Per incultura? Per gelosia? Per temor de veure triomfar una ideología
oposada? Per tot plegat, potser. Solament uns esperits incultes poden congre¬ gar se a un lloc al qual no els han enviat a
demanar i a on es sap exactament per endavaní el que s’ hi íracfara, amb 1’ únic fi d’ armar brogií per intentar des baratar*ho. Sois la gelosia de veure aplegada una multitud tan enorme i no donar se en cor de arreplegar ne una de semblant pot inspirar aqueixa con ducta. Sois la por de veure esfondrarse un estat de predomini pot fer incórrer en un acció tan reprobable, a una colla
d’ exalíars.
Especíadors imparcials deis fets, reprovam amb tota energía la conducta d’ aquest escamot de baladrers que cap esperit Iliberal ni democrátic no pot dis culpar. Ni ells ni ningú tenen cap dret d’ impedir la propaganda i difusió de cap ídeari poiííic i molt manco qüan
aquest és a I* oposició. No és la Re¬ pública un régim de llibertat? Dones, en nom de quina llibertat es vol impedir que uns ciutadans liiures d’ un país lliure dugüin a cap una campanya de prosselitisme?
Que no ens digüin qüe ho fan en nom del régim establert o per defensar-lo deis atacs deis seus inimics, En aquest míting de la plaga de braus, ningú atacava la República més qüe els qui es creien defensar-Ia, EUs foren els que amb la seva pesada insistencia arribaren a fer molest el crií de Visca la República! que al principi corejava casi toíhom. Peí poblé mallorqüí, per la pagesia i per la menes¬ tralía, que formaven la major parí de la concurréncia, la República no és cap cosa desagradable. La reberen i l'acepten com el régim més escaient peí temps d’ avui. Si són, al cap i a la fi sustancia d’ aqueixa mateixa República! Lo que no acepten són els procediments qüe a 1’ ombra d’ aquest régim hi ha qui posa en practica. Creisqueambla vergonyosa actuado deis renbüers de la placa de braus s’afirmó gaire el sentimení repu blicó de cap espectador?
Per aixó, no tots eren republicans. N’ hi ha que se senten monórquics i aquesís són igualmení mereixedors de que se ’ls respectin les seves idees, de millor manera que no ells antany respectaven les deis seüs adversaris. 1 de monárquica n’hi havia fins entre els oradors qüi no podien estar se de mos¬
trar I’ orella subversiva auriolada amb
«él groe de l’ira i la rojor de la vergonya», segons el símil que un d’ells usa sovint.
Pero aixó no vol dir res menfre els
dirigents del moviment dretista juguin amb la pulcritud deguda i íenguin el tacte de no embolicar amb un drap respecíable
una mercadería averiada.
Tot plegat, creim que fou fan sois de¬ fecíe d’organifzació. De parí deis orga nifzadors, essent nomináis Ies invita-
cions haurien d'haver impedíí 1’ accés d’ elements desbaratadors. De parí de la policia, hi hauria d'haver hagut més cura peí manteniment de 1’ordre, no perme teñí que unes qüanfes dotzenes de cri daires enufjassen a vinf milers de
persones que, sense faltar a cap Uei, fent us d’ un dret sacratíssim, es reuniren per afirmar uns ideáis polítics fan respecta bles com els que més ho sien. De parí deis concurrenfs, hauria d’ haver exisfit co-
rafge de fotduna per haver subsana! la deficiéncia deis organiízadors i de la

policia, ja sia no fent espécia deis primers crits, ja sia havenf tirat per la finesfra ais posears qüe, més per pin¬ tar la que per valentía, feien com qui voler-se arribar. D’ haver hi hagut ver-
íader afany de lluita no era alia en mig
el lloc on sostenir la.
Avui per avui cal reconéixer qüe els
qüe fan més mal a la República, més que
els atacs innocus deis seus contraris,
són els excessos demagógics d’ unes colles d’ irresponsables i el furor secíari que preten desfigurar la. Sois la seva exhuberancia de vida la podra immuni-
sar d’ aqueixa infecció. Esta en nosalfres. peró, el fer mancabar rópidament la virulencia d’ aquest període revolado nari. Com? Comenganf per fer efecliu T imperi de la llibertat a fi que no sia sois una bella paraula estampada al

mig d’ una bandera que com un sarcasme volefegi per damunt de mültifuds persegüides. La República 1’ ha conce¬ bada un seníiment esquerró. Admeíemho. Pero no oblidem que fou possible per la volunta! unánime de tota Espanya i qüi I’ haura de consolidar definifivamenf, qüi 1’ haura de conservar, és un
altre seníiment, un sentimení oposaf a aquell: un sentimení de dretes, conser¬ vador. Aixó, al cap d’avall, és la Hei
eterna qui regula tot moviment polític. Per qué empenyar se, dones, insensafament, en fer incompatibles els concepíes
de República i de Dreta, menyspreant Parrelament qüe aqueixes tenen en el país?
Miquel Marqués Coll.
SóIIer, 29 d’ Abril;

De finestra a finestra

(DIALEG D’ AcTUALITAT)
«Se dan casos que vienen a ser algo asi como si a Vd, lo atropellara un auto, lo sacaran a Vd- de entre las ruedas y luego lo procesaran a Vd. por este nuevo delito de *atropellador de autos».
F. García Sánchjz.

—Qué és aqueix fortíssim avalot? D’ on
ve tanta de remor?
—Guaitaut Vat-’allá la furiosa gentada. —Qué és lo que pretén? —Assaltar aquell Casal de má dreta. —Sembla que ara la maror, qui umpl la vasta explanada, augmenti. Sentiu els bramuls, com d’ onades qui rompen escumetjantes contra les faganes? Perqué’s deu haver algat de sobte aquest clam de protesta com una xalocada? —Es que ara la multitud demana ven-
janga. —De qué? —Perque els moradors del Casal han
intentat defensar-se i no volen deixar-
se matar.
—Quin mal han fet per meréixer la
mort?
—Esser de la dreta.
—]o provaria de fugir. —No poden. Tenen llur redol tancat.
Els volen matar com a rates endoses.
—No tenen tampoc, ja que no el recurs de fugir, el dret de defensar-se?
—Sí. Es dir, no.
— Coms’entén?
—Jo vos ho diré: defensar la vida i la
llar deis ciutadans és funció reservada a
T Autoritat competent. —Ben dit. Pero, on colombrau ara la
preséncia d’aquesta augustísima matro¬
na?
—No la veig enlloc. Péntura és a becar una estona. Supós que no es torbará.
—I, a 1’ entretant, que els cal fer ais
assaltats?
—Res: esperar i parar. Molt senzill. . — Senzillíssim, home! Es pot sebre, emperó, el crim que han comés? —Ferest! Organitzat un míting. - Bé, i qué? —Qué vol dir i qué?
—Sí.
—Que quan el cellebraven, 1’ han des organitzat.
—Qui? Els que assalten? —Ño. Els qui assalten 1’. han desorga-
nitzát.
- Per quins set sous?
-En nom de la Democracia més pura.

—Germanet, el cap me roda. No hi

entenc res. Era, pot-ser, obligatoria 1

assisténcia?

i

-No.

—Dones, per qué hi han acudit? I per¬ qué no n’ han sortit, si no ’ls agradava?
—Perque els ha donat la reialíssima

gana.
—Gana de qué?
—De pertorbar.
—Bonsestamidó! Han sortit amb la seva?

—Prou.

—Sense soscaires?

—No gaire. —Dones, qué reclamen encara? qué més desitjen? qué més demanen? qué més pretenen? qué més exigeixen? —El castig de la víctima. —Galdós acudit! I no volen res pus? —Sí... Llibertat, igualtat, fraternitat, impunitat... etc., etc —Noble fal lera, com hi hamón! Que els ho donin desseguidal Au! que els ho don-
guin tot... —El pas és que ja no ens queda res. —Es possible?
—I tant!

—Dones, on teniu la llibertat?
—Tancada.

—La impunitat? —A lleure pel carrer.
—La igualtat?
t-Al cementen.

—La fraternitat?
—Vat-la-t’ aquí. —La democracia?

—A la llengua.
—El Dret?

—En el bon dret.

—La Ilógica?
—Al manicomi.
—L’ autoritat?

—Enlloc. —I vos?

—Jo, aquí. Qué no ho veis?
—ja no hi veig de cap bolla. Es Espa¬
nya aquí?
—No. Africa.
—I jo?
-Vos, viviu a laLluna!
G. Ripoll

COMUNICADO
Seamos consecuentes

Con el presente artículo queremos dar fin a la polémica que «Un Trabajador» ha
entablado con la «Casa del Pueblo». No
es que rehuyamos la controversia, ni seamos reacios a la crítica doctrinal; al contrario, nos atrae la discusión, la sere¬ na crítica. Pero es que en el caso presen¬ te, ni es discusión, ni es sana crítica, ni mucho menos controversia polemística.
es sencillamente una actitud sistemática:
irreductible y antagónica, frente a la concepción doctrinal del socialismo; y en estas condiciones ni es útil, ni es eficaz la polémica.
Ahora bien, sea la que quiera la con¬ cepción que cada uñó tenga, sobre el des¬
envolvimiento de los fenómenos histórico -
sociales y dé los sistemas- que propugnan :
dar solución a los complejos problemas que plantea la convivencia humana, hay

una cualidad que debe manifestarse siem¬
pre en todo polemista: la de ser conse¬
cuente. Y es esta cualidad la que no apa¬
rece en «Un Trabajador». Su primer artí¬ culo «Voz de alerta», de tono cáustico,
acusador y mordaz, contrasta insospe¬ chadamente con el último «¿Lucha? No.
Concordia»,, tibio, reconciliatorio y un tanto afable. El mismo título de su citado
último artículo, es una gran inconsecuen¬
cia. ¿A qué viene si no eso de «¿Lucha?
No. Concordia»? Es precisamente en su primer artículo, donde se acusa a «La Casa delPueblo», motejándola de centro «comu¬ nista», «soviético» y otras inconsecuenciás más; donde «Un Trabajador» con su «Voz de alérta», quiere sin duda evifar
a los trabajadores algún grave mal ni menciona ni explicapdonde atribuye a
íá «Gasa del Pueblo» un programa «sud-

SOLLER

versivo» y exige que se digá a los obreros a donde se les conduce. (Lo saben todos, excepto «Un Trabajador»).
Pero, ¿quién es «Un Trabajador» para inmiscuirse en semejantes asuntos y pe¬ dir cuentas que nadie tiene qué dárse¬
las?
¿Por qué no acepta o por lo menos con¬ testa a la invitación que se le ha hecho?.
Este sería un medio de saber lo que pre¬
gunta, real, intuitivamente. ¿Ignora «Un
Trabajador» que las Sociedades Obreras de Sóller, son todas «aconfesionales»?; pues ya puede mandar otra «Voz de aler¬ ta» a cada una, previniéndoles, si le pare¬ ce bien, de los tormentos que les esperan en el infierno. Pero no ya a las Socieda¬ des Obreras de Sóller; el proletariado es¬
pañol está organizado, salvo una fracción insignificante, aconfesionalmente, y sería
cuestión (abstrusa, desde luego) de que «Un Trabajador» tomara cartas en el asunto, remitiendo una «Voz de alerta», con centinelas inclusive, para dejar oír la
«buena nueva».
En cuanto a las transcripciones que en su último artículo hace de los Papas León XIII y Pío XI, y que por el hecho de tener esta procedencia son siempre
para «Un Trabajador» verdades inconcu¬ sas, nos limitamos a decirle, que si hay algo cierto en la vida, es la relatividad de
todas las cosas, así como la imperfección
y consiguiente falibilidad del ser huma¬ no, incluyendo a todos los Sumos Pontífi¬ ces y a la papisa Juana. Estos son los
resultados de la «Ciencia», y esto es so bre el particular, nuestra última palabra.
Por lo demás, mantenemos íntegra¬ mente todas nuestras afirmaciones, y en
cuanto a la de contradecirse a «sí mismo»
agregaremos, que no es ya la contradic¬ ción individual de «Un Trabajador»: es el
error de la doctrina que sustenta, que
queriendo una «más equitativa distribu¬ ción de la riqueza», se aferra por otra parte en querer conservar los «prejuicios» y «taras» que son causa directa de la gran injusticia social, es decir, de la explota¬ ción del hombre por el hombre. Es más, su segundo artículo contradice en lo fun¬ damental al primero, ya que en éste cali¬ fica de «vesania» tirar por la borda los prejuicios y taras del régimen capitalista, y]en cambio en aquél, se muestra partida¬ rio de que desaparezcan los «abusos», los «privilegios» y «explotaciones» de dicho régimen. De modo que, primero dice ser una locura abolir los «prejuicios», «taras», «privilegios», etc. del régimen capitalista, y después cree necesario que desaparez¬
can... En cuanto a la destrucción del ré¬
gimen «capitalista», de la «magistratura»,
del «orden social»... son otras tantas in¬
consecuencias de «Un Trabajador», puesto que, sin hacer semejantes afirmaciones, nos las atribuye ¡Seamos ante todo con¬
secuentes!
La Junta Directiva de la Casa del Pueblo
Sóller 28 de Abril de 1932.

De Teatros

DEFENSORA SOLLERENSE
La grandiosa producción en español, El presidio, proyectada en este teatro el sábado y domingo últimos, se impuso como no podía menos de suceder, confirmando el público el éxito que desde un principio
auguramos. En El presidio no sólo admira el es¬
pectador un asunto vigoroso, escénica y técnicamente logrado con extraordinario acierto, sino que aprecia la lección moral y sociológica que ei mismo irradia, y que
podríamos condensar en la célebre frase del
príncipe de nuestros ingenios D. Miguel de Cervantes: «Odia el delito y compadece
al delincuente»
Las dos figuras principales «Morgan* y «Buch», correspondientes al estafador sa¬ gaz, con maneras correctas y al criminal vulgar, con ei instinto y la fuerza por úni cas armas, creación respectiva de José Crespo y Juan de Landa, constituyen un prodigio de observación y realismo que mantienen vivo el interés del público.
Los formidables recursos técnicos de los
estudios de la «Metro Goldwyn Mayer» puestos por entero al servicio de este film de grandiosa ejecución y de interpretación insuperable, hacen de El presidio una de las películas más importantes que se han visto en muchos años y seguramente la mejor que se ha hecho en español.

El miércoles se exhibió un programa

Bgaadnodidfoormpaodro

por un drama del
amor, interpretado

Oeste
por el

valiente vaquero Hoot Gibson, y por la

comedia dramática El infierno de oro,

producción «Universal» de la que son pro*
¿agonistas Dat O’Malley y Mac Busch.
Ambas películas entretuvieron a ios es* pectadores.

Hoy será estrenada la bella película Monsieur Sans Gene, adaptación cine¬ matográfica de la obra de Scribe y Legouvé Le bataille des dames, dirigida por el gran animador Sidney Franklin.
El argumento de Monsieur Sans Géne,
excepcional film lleno de sugestiones his¬ tóricas y pleno de valores y aciertos tanto técnicos como artísticos, gira alrededor de las aventuras de un joven teniente de la Guardia de Napoleón, durante el destie¬ rro de éste a Elba, y de sus amores con una linda enemiga suya en cuestiones polí¬ ticas, formando todo ello un poema bizarro y delicado a la vez, que va desarrollándo¬ se envolviendo al público como en una es¬ pecie de romanticismo caballeroso.
Ramón Novarro, héroe de tantas pro¬ ducciones de éxito, encarna un personaje que encuadra idealmente con su carácter
y su talento. En esta producción tiene No¬ varro ocasión de lucir repetidas veces su voz de tenor, agradable y bien timbrada, en varias canciones, en inglés unas y otras en francés. Canta también una canción en
español.
Dorothy Jordán, uno de los nuevos va¬
lores procedentes del teatro, que se ha incorporado recientemente al cine, com
parte con Ramón Novarro los honores de
protagonista. Marión Harris y John Miljan están in¬
cluidos también en el reparto. Formará programa con esta hermosa pe
lícula la sentimental opereta, Marianne, protagonizada por la gentil Marión Davies, que deleitará a los espectadores con su arte exquisito, secundada por el simpático actor Lbwrence Gray, que se revela como un positivo valor para el cine sonoro.

TEATRO VICTORIA

En las funciones del pasado sábado y
domingo fué proyectado en la pantalla de
este teatro el film Luces de Buenos Ai¬

res, por Carlos Garden. Eita noche y mañana sera presentada la
producción «Fox» Camarotes de lujo, por Edmund Lowe y Greta Nissen.

3—

as-.-€i a O a* O ■*=- 13=gsNE

Futbolerías

TORNEO FOMENTO DEL FUTBOL Finaliza el Torneo Fomento de
Foot-Ball para el equipo local con
una victoria de 5 a 1 sobre e¡ Beiiver

Sóller F. B 5

Bell ver

1

Con el partido de domingo pasado finalizó
el llamado Torneo de Liga, para el equipo
local. El partido habla despertado interés,
pues en caso de que el Sóller perdiera se perdían también todas las esperanzas de clasificarse en primer lugar. Qanando, los
locales quedan igualados en puntos al Becreativo, teniéndose que celebrar un partido
de desempate, en campo neutral. El Sóller no presentó su primer equipo
completo, por varias causas, y no obstante esto los reservas no se portaron mal, pues
jugaron un partido que, aunque falto de jugadas interesantes, tuvieron desde los primeros momentos a los visitantes en com pleto cerco, principalmente durante la pri¬
mera parte.
Se alinearon los equipos a las órdenes del
Sr. Gelabert de la siguiente forma: Sóller, Mas—Socias, Reus -Castañer, Ros
selló Rullán—Galmés, Mayol, Roselló II, Suau y Marti.
Bellver: Ferrer— Campos, Mora— Rubia,
Tous. Amengual—Femenias, Tous, Baliester, Serra, Aranda.
Empieza el partido con dominio de los locales, que no consiguen marcar hasta me¬ diados de la primera parte por la falta de oportunidad de nuestros delanteros ante el
marco contrario. Los visitantes pocas veces
pasan de medio campo y cuando lo hacen Jos ponen a raya nuestros defensas. Después de
una serie de avances de nuestra delantera,
Rosselló II consigue empalmar de cerca un
chut cruzado que vale ai Sóller su primer
goal.
Hay un fuerte chut de Suau que el porte¬ ro despeja a córner que es sacado sin conse¬
cuencias. Y con el resultado de 1 a 0 a favor
de los locales se llega al descanso, Reanudado el juego, el dominio de los
nuestros ya no es tan marcado como en la primera parte, pues los visitantes hacen un esfuerzo para ver de conseguir el empate.
Nuestra delantera se muestra más eficaz que
en la primera parte, principalmente por el ala izquierda, donde Martí está jugando muy bien. No tarda en llegar el segundo

¡ En el Ayuntamiento goal del Sóller, que es obra de Suau, des¬
pués de driblar de la manera a que nos tiene

acostumbrados para terminar su sprint con

un fuerte chut cruzado que el portero, tapa¬ do por los defensas, no puede detener.
Poco a poco se va imponiendo el Sóller

Sesión ordinaria celebrada el día 19 de Abril de 1932

otra vez, y vienen otros tres goals, que con

Los asistentes

firman a I03 locales en la victoria. El prime¬ ro de esos tres lo consigue Galmés al rema tar una pelota que se habla escapado de las manos del portero al detener un chut de
Mayol. A Rosselló II le corresponde marcar el cuarto y quinto, el cuarto de una manera
muy vistosa al rematar de un oportuno ca* bezazo un córner muy bien sacado por Marti.
Pocos minutos antes de terminar el en¬
cuentro los visitantes consiguieron su tanto de honor, al rematar el interior izquierda un balón que había rechazado flojo Mas

Celebróse bajo la presidencia del señor Alcalde, D. Buenaventura Mayol Puig, y a la misma asistieron los señores concejales D. José Forteza Forteza, D. Salvador Fron¬ tera Oliver, D. Juan Casasnovas Escales, D. José Serra Pastor. D. Pedro Rullán Pas¬ tor, D. José Aguiló Pomar, D. Bartolomé Mayol Mayol, D. Francisco Forteza Forte¬ za, D. Ramón Pastor Arbona, D. Pedro Coll Bauza y D. Antonio Colom Casasno¬
vas.
Orden del día

Florit, procedente de un centro chut del extrema izquierda.

Acta anterior

Sin más variación se llegó al final del en¬

Fué leída y aprobada el acta de la sesión

cuentro.

anterior.

Del Bellver nos gustaron el trio defensivo y el delantero centro- De los nuestros Rullán Marti, Socias, Mayol y Rosselló J.
Ultimos resultados y puntuación
De los 105 partidos que figuraban en el calendario del Torneo sólo quedan ya 8 por jugar, ninguno de los cnales puede influir ya gran cosa en los primeros puestos de la
clasificación.
Es muy probable que el La Salle iguale a 21 puntos con el Atlétic para el tercer puesto. El España, venciendo al Arenas, puede que dar inmediato y destacado seguidor, en quinto puesto con 20 puntos; pero en caso de perder dicho partido puede igualarle el citado
Arenas
El Baleares tendrá que contentarse con el sexto o séptimo.
Los últimos resultados son:
Atlétic B—España 1.
Baleares 4 - Aldeana 0. Sóller 5—Bellver 1.
La Salle—Génova, otorgados los puntos al La Salle por incomparescencia de los geno veses, que no se hablan presentado tampoco para su match con el Atlétic.
La puntuación actual es, pues, como sigue, advirtlendo que como de costumbre los casos
de precedencia, producidos por empate de¬ puntuación los resolvemos por goal-average.

J G E p GF GC Punt#

Sóller Recreativo Atlétic La Salle

14 10 2 2 45 21 22 14 10 2 2 34 22 22 14 10 1 3 28 17 21 13 9 1 3 39 21 19

Cuentas
Se acordó satisfacer: A D. José Socias, Capataz de la brigada municipal de obras, 900T9 pesetas por los jornales y materiales invertidos, durante los días 4 al 17 del ac¬
tual, en diversas obras realizadas por ad¬ ministración. A D. Antonio Martorell, maestro albañil, 281’13 pesetas por los jor¬ nales y materiales invertidos, durante el mes de Febrero último, en los trabajos efec¬
tuados en reparar un muro de contensión
de la calle de San Ramón de la barriada del
Puerto. A D. Juan Duran, 8’50 pesetas por arreglar las guarniciones de los caballos
propios de este Municipio. A D. José Morell Casasnovas, maestro albañil, 391’42 pe¬ setas por los jornales y materiales inverti¬ dos en las obras de reforma de la plaza de la Constitución, durante el presente mes. A D. Jaime A. Aguiló Francolí, 14’50 pesetas por varios trabajos de su taller de hojalate¬ ría efectuados por cuenta del Ayuntamien¬ to. A D. Juan Colom Alcover, 18’15 pesetas por diversos materiales de cemento arma¬
do suministrados para las Escuelas BisbaL A D. Miguel Seguí, 38’55 pesetas por 31 sa^ eos de cemento y otros materiales suminis-
tados, durante el mes de Marzo último, pa¬ ra diversas obras verificadas por adminis¬ tración municipal. A D. Guillermo Puigrós, 739’35 pesetas importe de una relación de
gastos de representación suplidos por cuenta del Ayuntamiento durante el mes de Marzo
último con motivo del lunch verificado en
el «Hotel Costa Brava» en obsequio de su Excelencia el Presidente de la República Española el día de su visita a esta ciudad.

Espsña

13 9 0 4 40 15 18

Permisos concedidos

Baleares Arenas Isleño Arrabal Provincial Aldeana Miraroar G énova Bellver

14 7 2 5 33 17 16 12 6 2 4 30 14 14 14 6 1 7 22 29 13 13 6 0 7 29 23 12 13 4 2 7 17 22 10 12 4 1 7 14 20 9 13 4 0 9 19 49 , 8 14 1 4 9 8 25 6 13 2 2 9 10 32 6

Después de la lectura de las correspon¬ dientes instancias, se acordó conceder los f
siguientes permisos: A D.a Ana Forteza Forteza, para enladri¬
llar el zaguán de la casa n.° 38 de la calle de la Luna y verificar algunas pequeñas obras de reparación en el interior de la misma.
A D. Rafael Aguiló Piña, para modificar algunos peldaños de la escalera de la casa
n.° 19 de la calle de la Luna.

Racing

10 0 e 10 2 431 0

Nota de la S. D. S.

La Sociedad Deportiva Soliéronse, nos ruega pongamos en conocimiento de los aficionados que se quieran hacer reservar algún palco para el partido del dia 8 de Mayo, que pueden dirigirse al directivo don Juan Liado, calle de la Luna, n.° 26, avisán¬
dole para este objeto.
Linbsman

A D. José Morell Colom, para reparar la fachada posterior y el tejado de la casa nú¬ mero 8 de la calle de la Unión, propiedad de D. Bartolomé Mayol.
A D.a María Mayol Colom, en concepto
de Presidenta de la entidad «Foment de
Cultura de la Dona» para cercar con pared de manipostería el solar recientemente ad¬ quirido por dicha sociedad junto al edificio de la Sucursal del «Crédito Balear» y abrir un portal de entrada en la parte lidante con la calle de San Jaime.

Subasta voluntaria
Por acuerdo del Consejo de familia de los menores Francisco y Juan Frau y Miró, se celebrará en la notarla de Sóller a cargo de D. Francisco Jofre(Romagaera, 21), el día 19 del próximo mes de Mayo a las once ho¬ ras, para la venta, por precio no inferior a diez mil quinientas pesetas y si la postura acomoda, de 275 destres (unas 48 áreas 88 centláreas) de tierra huerto, de la finca Ca's Fiols, en término de Sóller, con el derecho
a 58 minutos semanales de agua de la fuente
de Ca’s Don.

A D. Juan Casasnovas Casasnovas, como
encargado de D. Francisco Mayol Frau, pa¬ ra quitar un tejado (porxada) existente en el corral de la casa n.° 3 de la calle de José Rullán y Mir, Pbro., que linda con la calle del Obispo Colom, y convertir en jardín dicho corral, colocando además unas barre¬ ras en la parte que da a la última citada
calle.
Al mismo D. Juan Casasnovas Casasno¬ vas, como mandatario de D. Pedro Col!
Oliver, para enlucir la fachada de la casa de su propiedad, sita en la barriada deno¬
minada de Ses Marjades.

El pliego de condiciones y titulación, esta¬
rán de manifiesto en dicha notarla todos los dias laborables, hasta el de la subasta, de 9 a 13.
Sóller 14 de Abril de 1932.—El Tutor,
Francisco Frau.
]-□ - □ — □ — n — n —

A informe de varias Comisiones .
Se resolvió pasar a informe de la Junta Municipal de Sanidad y de la Comisión de Obras, una instancia promovida por doña Catalina Marqués de Mayol, mediante la que solicita permiso para construir una ca¬ sita en unos terrenos de su propiedad lin¬

NE VESDE
una casa en el Puerto de Sóller, frente o Marisol, que consta de planta baja y dos pisos, con jardín y agua corriente.
Para informes: Andrés Oliver, Luna 103,
Sóller.

dantes con la playa del puerto de esta ciu¬
dad.
Una denuncia de obras de refuerzo
Dióse cuenta de una denuncia presenta-.
da por el Vigilante de Obras de este Muni¬ cipio referente a unas obras que se realiza»

8

SOLLER

r^9m

«n la casa n.° 19 de la calle de Pablo Igle¬
sias, propiedad de D.a Ana Forteza, bajo
la dirección del maestro albañil D. Antonio
Martorell Garau, mediante la que expone
que al concederse el permiso por el Ayun¬ tamiento para verificar dichas obras fué con la condición expresa de no poder rea¬ lizar ninguna de las comprendidas en las que prohíbe la R. O. de 12 de Marzo de 1878 y que ha comprobado que, a más de las obras cuyo permiso se interesaba, se
realizan otras de refuerzo como es la sus¬
titución e introducción de piezas de cante¬ ría en la esquina del saliente de la fachada (vulgo cantonada), cuyas obras de conso¬ lidación están comprendidas entre las que prohíbe la R. O. antes citada, ya que ellas al aumentar la solidez del edificio tienden
a perpetuar la falta de alineación de la fa¬
chada.
A continuación se dió cuenta de que en
vista de la expresada denuncia el señor Al¬ calde había suspendido las obras Ínterin el Ayuntamiento resuelve el caso.
El señor Serra dijo que es triste ver como se hace una nueva fachada sin ponerse a la
debida alineación en una calle en la cual el
Ayuntamiento se ha gastado tanto dinero para ganar sólo unos palmos de terreno y que ahora se consienta que se realice una obra nueva y que será eterna. Añadió que lo natural, ya que se hace nueva la fachada, es que ésta se construya a la alineación que le corresponde, procurando no perjudicar a la propietaria, pues es de opinión de expro¬ piar el terreno y pagar lo que valga tomando
como base de tasación la cantidad satisfe¬
cha a los propietarios de la parte de calle que últimamente fué ensanchada.
El señor Colom Casasnovas se mostró
conforme con la proposición del señor Se¬ rra, siempre que la propietaria de la finca se avenga a realizar la reconstrucción de la fachada, pero que si la propietaria no está conforme que no se hagan más obras de refuerzo y que se dejen las hechas como es¬
tán.
El señor Aguiló, refiriéndose a las mani¬ festaciones del señor Colom, dijo haber ha¬ blado con la propietaria y que debido a ser la casa muy pequeña le es ella muy perperjudicial el tener que ceder terreno a la vía pública, ya que con ello se la per¬ judica grandemente porque vive del co¬ mercio que allí tiene establecido y de obligarla a realizar las obras de nuevo el local no serviría para el objeto a que está destinado y por este motivo no puede es¬ tar de ninguna manera conforme con la
proposición del Sr. Serra. Manifestó que la referida propietaria no ordenó se hicieran obras de refuerzo, y que si se ha verificado alguna la culpa es del maestro albañil y no de la propietaria.
El señor Rullán, al objeto de evitar en lo sucesivo que surjan estas cuestiones, pro¬ puso modificar de una vez las alineaciones de las calles de mayor tránsito, levantando y aprobando nuevos planos.
El señor Coll dijo que desde un princi¬
pio no se debió conceder autorización para
verificar ninguna clase de obras en calles estrechas y de mucho tránsito como la de que se trata, opinando además que no es ahora cuando las obras están ya tan ade¬ lantadas que deben pararse.
El señor Casasnovas se adhirió a las ma¬
nifestaciones del señor Serra haciendo
constar, además, su opinión de que el Ayun¬ tamiento no debe obrar parcialmente, y que *i permite a unos verificar obras de conso¬ lidación también ha de permitirlo a los otros, no prevaleciendo las influencias y debiendo la justicia ser igual para todos.
El señor Alcalde dijo que en este asunto
no ha habido influencias de nadie y que
hasta aquel momento persona alguna le ha hablado para recomendárselo.
El señor Serra manifestó que siempre ha protestado de las obras que se realizan ile¬ galmente.
El señor Forteza (D. Francisco) propuso prohibir que se realice ninguna otra obra de refuerzo y castigar la falta cometida im¬ poniendo una multa al maestro albañil.
Prolongóse la discusión interviniendo en «lia casi todos los señores concejales pre¬ sentes, y por último el señor Serra, con el fin de poder gestionar con la propietaria «1 que rehaga la fachada sujetándose a la alineación aprobada, propuso dejar el asunto sobre la mesa y nombrar una Comi¬ sión que cuidara de verificar las gestiones que se ha dicho con la aludida propietaria.
Fué aprobada la proposición del señor Serra y designados por aclamación, para formar parte de dicha Comisión, los seño¬ res Alcalde, Serra, Aguiló, Coll y Colom (D. Antonio).
El abastecimiento de agua a la
parte alta de esta población.
Dióse cuenta de una comunicación remi¬
tida por el señor Presidente del Sindicato

de Riegos de esta ciudad mediante la que manifiesta que no es incumbencia de dicho Sindicato, sino de los propietarios de agua de la segunda y tercera sección y de los molinos, la concesión solicitada por el Ayuntamiento de un caño de agua para el abastecimiento de la parte alta de la pobla¬ ción, del mismo tamaño o mayor si es posi¬ ble del que abastece el abrevadero de la calle de Pi y Margall, y la autorización para tomar el agua que se adquiera y la que corresponde actualmente a dicho abre¬ vadero al origen mismo de la fuente deno¬ minada Na Lladonera, por ser los indica¬ dos propietarios los perjudicados con el proyecto que tiene el Ayuntamiento. Añade que sería conveniente que el Ayuntamiento precisara el número de horas de agua que le interesa adquirir, para el caso de tener que convocar Junta General de propietarios de agua de las secciones citadas y de los
referidos molinos a fin de enterarles de lo
pedido por la Corporación municipal.
A continuación el señor Alcalde dió cuen¬
ta de haber tenido la visita del Presidente
y de un Vocal del Sindicato de Riegos quienes le expusieron la necesidad de que el Ayuntamiento fije la cantidad de agua que desea adquirir y advirtiéronle de las dificultades que encontrarían para resolver esta cuestión. Añadió que en vista de ello habían convenido que de momento queda¬ ría limitada la petición del Ayuntamiento a cambiar de sitio la toma de agua que abas¬ tece el abrevadero de la calle de Pi y Margall. Terminó diciendo que los citados señores habíanle prometido citar a los regantes interesados a una reunión que tendrá lugar en el domicilio social el domingo día l.° de Mayo próximo, a cuya reunión ha sido in¬ vitado el Ayuntamiento al objeto de intere¬ sar de ellos la correspondiente autorización para el cambio de referencia.
El Ayuntamiento se dió por enterado.
Bajas en el Padrón de
arbitrios municipales
Vistos los informe emitidos por el Vigi¬ lante de Obras de este Municipio a las co¬ rrespondientes instancias, se acordó dar de baja del Padrón general de Arbitrios Muni¬ cipales, por los conceptos que se indican, las siguientes casas:
La señalada con el n.° 131 de la calle del
Mar, propiedad de D. Miguel Miquel Castañer, por el concepto de puertas persianas que se abren al exterior, a causa de que ha sido modificada la que existe en dicha finca en el sentido de que se abra hacia el inte¬
rior de la misma.
Las señaladas con el n.° 4 de la calle de
Real y con el n.° 9 de la Manzana 69, propie¬ dad de D. Salvador Miró Oliver, por el concepto de puertas persianas que se abren al exterior, por el motivo de haber sido modificadas las que existen en dichas fincas en el sentido de que se abran hacia el in¬
terior.
La señalada con el n.° 18 de la calle del
Mar, propiedad de D.a Magdalena Morell Coll, por el concepto de puertas persianas que se abren al exterior, a causa de haber sido también modificada la que existe en
la referida casa en el sentido de que se abra hacia el interior de la misma.
La señalada con el n.° 46 de la Manzana
45, lindante con el camino de Sa Figuera propiedad de D. Jorge Serra Deyá, por el concepto de tejados sin canal, por el moti¬
vo de haber sido colocada en dicha finca
la correspondiente canal y su tubo de baja¬ da para la recogida de las aguas pluviales.
La señalada con el n.° 56 de la calle de
Pi y Margall, propiedad de D. Domingo Rullán Rullán, por el concepto de pozos negros, a causa de no existir ninguno en
dicha finca.
Contrato de alquiler del local
destinado a Cantina Escolar
Dióse cuenta del contrato estipulado en¬ tre el señor Alcalde y D.a Magdalena Rosselló de Bauzá, propietaria de la casa nú¬ mero 1 bis de la Manzana 15 A, donde está instalada la Cantina Escolar para niños de esta ciudad, para el arriendo de la misma por un año, prorrogable de otro en otro, y por el precio de 600 ptas. anuales.
La Corporación, enterada, acordó pres¬ tarle su aprobación y consignar en el Pre¬ supuesto para el año próximo y sucesivos la cantidad necesaria para el pago del alqui¬
ler convenido.
Las obras de urbanización de la playa
Dióse cuenta de la liquidación de las
obras de construcción del múrete de con¬
tensión de la calzada del proyecto de ur¬ banización y aprovechamiento de la playa o arenal d’En Repic, del puerto de esta ciu¬ dad, en el tramo comprendido entre la pa¬ sarela existente sobre el torrente Mayor y el torrente denominado del Lazareto, pre¬ sentada por el Arquitecto y el Contratista

Taller Electro Mecánico

I
Reparaciones automóviles, motores Industriales y marinos

m

Toda clase de maquinaria industrial

Especialidad en la precisión de regulación de los motores

•JOSÉ COLL PIZÁ

Instalaciones auto-bobin&je, magnetos, batería, carga de las mismas Cambio de placas de todas clases, soldadura autógena y reparaciones en general.

|j

CALLE NOGUERA, 8-10—SÓLLER

encargados de las mismas, la cual asciende
a la suma de 9.095T3 ptas.
La Corporación, enterada, acordó apro¬
bar en principio la expresada liquidación, sin perjuicio de que sea comprobada por la Comisión de Obras y por los señores con¬
cejales que lo estimen pertinente.
Pago

Se dió lectura a una instancia promovida por el Contratista de las anteriormente re¬ feridas obras, D. Juan Mateu Cabot, me¬
diante la que solicita le sea abonada la can¬ tidad de 5.000 pesetas a buena cuenta.
Enterada la Corporación, acordó satisfa¬
cer al Sr. Mateu la suma de cinco mil pese¬ tas solicitada.
El Kiosco proyectado

A propuesta del Sr. Serra se resolvió in¬ teresar del Arquitecto D. Carlos Garau la pronta remisión del proyecto de kiosco que se ha de construir en la playa, a fin de que por algunos industriales que deseen obte¬ ner la concesión pueda ser examinado.
Las casetas de baño

A ruegos del Sr. Rullán, el Ayuntamiento resolvió que las casitas de baño no se colo¬ quen correlativamente por el orden que se hagan las peticiones, como el año pasado, sino que para su colocación sea tenido en cuenta las dimensiones de cada una, cui¬

dando de hacerlo por grupos en los sitios más a propósito para ello.

Bases para la provisión de plazas

Dióse cuenta de las bases confeccionadas

por la Alcaldía para la provisión de una

plaza de Auxiliar escribiente de la Admi¬

nistración Municipal de Arbitrios, que exis¬

te vacante, y otra de Cobrador de Arbitrios

municipales, de nueva creación, y la Cor¬

poración, a propuesta del Sr. Serra, acordó

dejarlas sobre la mesa a fin de que la Co¬

misión de Arbitrios pueda examinarlas y

proponer las modificaciones que estime

procedentes.

Extracto de los acuerdos

Dióse cuenta del extracto de los acuerdos
tomados por el Ayuntamiento en las sesio¬
nes celebradas durante el mes de Marzo
último, y la Corporación acordó aprobarlo y remitir copia del mismo al Excmo. señor Gobernador civil de esta provincia para su publicación en el «Boletín Oficial».
Cantidades cobradas

Se aprobó una relación de cantidades co¬ bradas por la Administración Municipal de Arbitrios, durante el primer trimestre del
año actual, por diferentes conceptos, la
cual importa la suma de 45 ptas., que se acordó ingresar en la Caja municipal.

Petición de permiso para abrir jun esta¬ blecimiento destinado a la venta de carn e

Se dió cuenta de una instancia promovida
por D.a Isabel Pons Rotger, mediante la que expone que desea instalar una mesa para la venta al público de carnes destina¬ das al consumo, en esta ciudad, en un local
de la calle de Buen Año, propiedad de don Antonio J. Colom Casasnovas, y suplica se disponga las visitas reglamentarias al refe¬ rido establecimiento para que pueda empe¬
zar a funcionar debidamente autorizado.
La Corporación resolvió pasar dicha ins¬ tancia a informe de la Junta Municipal de
Sanidad.

Ruegos y preguntas

Pasando a los ruegos y preguntas el señor Serra recordó que hace algunos meses fué su¬ bastada una casita y corral sita en el camino de Fornalutx e interesó que se recomien¬ de al propietario la pronta demolición.
El señor Alcalde le contestó que en el
pliego de condiciones se consignó un pla¬
zo máximo concedido para derribar dicha
casita y que espera que antes de terminarlo se verificarán las obras correspondientes.
El señor Rullán interesó que sean termi¬ nadas las obras de reforma de la plaza y
que por la Comisión de Alumbrado se acuerde que clase de farolas deben colo¬
carse.

El señor Serra dijo tener noticia de que el lunes de la próxima semana se empeza¬ rían la colocación de losetas, cuyo trabajo ha prometido el Maestro de obras realizar en pocos días, y que referente a la adquisi¬ ción de las farolas, como es asunto que no
urge, dijo que podría estudiarse detenida¬
mente a fin de resolverlo con acierto.
A propuesta dél Sr. Colom (D. Antonio) se resolvió reparar las persianas y varios desperfectos del edificio propio de este Municipio sito en la calle de San Guillermo
en la aldea de Biniaraix.
El señor Pastor interesó que la Comisión de Obras informe referente a la expropia¬ ción de la parcela adquirida para ensanche
del camino de Fornalutx.
Le contestó el señor Alcalde que la citada Comisión ha dado su dictamen y que éste será traído a la próxima sesión.
A propuesta del señor Forteza se resolvió,
a partir del próximo mes y durante todo el verano, celebrar las sesiones a las nueve de
la noche.
El señor Presidente interesó dos meses
de permiso para ausentarse de esta pobla¬ ción al objeto de atender a asuntos particu¬ lares y la Corporación resolvió concedér¬
selo.
El señor Aguiló rogó se activara la ges¬ tión acordada realizar acerca de la Jefatura de Obras Públicas para que sea reconstrui¬ do el puente del torrente del Lazareto en su
desembocadura al mar.
También rogó el señor Aguiló se desig¬
nara el sitio donde han de construirse unos
excusados públicos en la playa. El Ayuntamiento resolvió encargar al se¬
ñor Serra gestionara dichos asuntos.
No habiendo más asuntos a tratar, se
levantó la sesión.

Sesión ordinaria celebrada el día 26 de Abril de 1932

Asistieron los señores D. José M.a Puig Morell, D. José Forteza Forteza, D. Eugenio Losada Fiol, D. Juan Casasnovas Escales, D. José Serra Pastor, D. Pedro Rullán Pas¬
tor, D. Bartolomé Mayol Mayol, D. Pedro Coll Bauzá y D. Antonio Colom Casasno¬

vas.

Antes de empezar el despacho de los
asuntos relacionados en la orden del día,
la Corporación se enteró de la triste no¬ ticia de haber fallecido, repentinamente, momentos antes, el concejal del Ayunta¬
miento D. Francisco Forteza Forteza. El
señor Presidente hizo un sentido elogio de la persona del malogrado compañero de Consistorio, poniendo de relieve sus bonda¬ dosos sentimientos y su patriotismo de¬ mostrado en distintas ocasiones, distin¬ guiéndose siempre en la defensa de los intereses municipales.
La Corporación unánimemente expresó su profundo sentimiento por el fallecimien¬ to del finado, y como merecido tributo a
su memoria acordó levantar la sesión en
señal de duelo, suspendiendo dar cuenta de la orden del día hasta la próxima sesión.

?-ss~8rr—

=€■ SSs4

SINDICATO DE RIEGOS DE SOLLER
SEGUNDA SECCIÓN
Se invita a todos los propietarios de agua y a los propietarios de los tres molinos, si¬ tuados antes del caño de Ca V Biabe, (frente Ca ’n Puigderrós) a asistir a ;« reunión que se celebrará en las oficinas del Sindicato, calle del Mar 15 bis, el domingo l.° de Mayo próximo a las diez de la mañana, para ente¬ rarles de la petición que h ice el Ayunta¬ miento de poder trasladar el e ño de Ca 'í Bisbe, al origen de la fuente Na Lladonera.
Só 1er, 22 de Abril 1932.—El Presidente, A Castañer Bernat

la casa y cochera de Ca ’s Seregante, situada en la calle de Cetre, compuesta de planta
baja y dos pisos.
Para informes: D. José Forteza, calle del
Mar, n.° 7.

1I

i

«4Í

O*

SOLLER

9

E L’AGRE DE LA TERRA

DIOGRRFIfi DE GOETHE
(Acabament)
Quan, en 1788, torna a Wetmar, li sembla
que marxa a 1' exili. Durant la seva estada
a «la contrada on florelx el lllmoner», dona una forma definitiva a «Iflgénia a Táurlda», acaba «Egmont», refá «Erwln 1 Elmlra» 1 «Claudina de Villa Bella», acaba «Tcrqnato Tasse». Aquest matelx any, al pare de Weimar, se 11 acosta Cristiana Vulpins a lliurar11 una peticló per al gran duc a favor del seu
germ&, embrlac autor d’ una mala novel’la,
«Rinaldo Rinaldinl». Se la ficará a casa, 11
donará un fil!, pero no legitimará aquesta unió fins en 1806, quan 1’ ocupacló de la ciu-
tat per les tropes franceses després de la batalla de Jena, Cristiana és 1’ heroína de
les «Elegies romanes», publicados en 1792. Un curt viatga a Venécia, en 1790, tindrá
per resultat els «Epigramas veneciana».
1792. Goethe acompanya el duc de Wei mar a la batalla de Valmy; 1' any següent, assisteix a la presa; capitulació de Magún da. Encara té Ueure de posar en exámetros
el «Román Renard»; no queda satisfet del
poema, pero Ü haurá servit d’ exercicl preparatori a «Hermann i Dorotea».
Mentrestant, un altre autor b’ havia obert cami: Schiller. Durant molt de temps, entre Goethe i ell hi hagué una mútua gelosia. Pero un dia, sortint d’ una reunió de la Societat d’Historia Natural, de Jena, eomen-
Qaren a parlar i acabaren grans amics. Goethe col* labora a «Les Hores», revistado Schiller; l’ un a 1* altte se sotmeten els ori¬ gináis de les obres abans de publlcar-leS;
escrluen en tan estreta ool'laboració les «Xé-
nies», que han de figurar en les obres de 1» un i de 1' altre. El 9 de Malg de 1805, quan mor Schiller, Goethe escriu, en una carta a Zeller: «Acabo de perdre la meltat de mi
mateix».
Tant per 1* un com per 1' altre, 1’ any 1797
és el de lés balados. Junta cercaven els te
mes, i se ’ls repartien. Goethe escriu «La promesa de Corint». «L’ aprenent de brulxot», «El déu i la bayadera»... En un viatge a Sn'issa, es documenta sobre Guillem Tell, pero passa el tema a Schiller.
Del periode elássie de Goethe, el comeng del qual és assenyalat pei viatge a Itálla, potser és la millor mostra 1’ idU‘11 «Hermann i Dorotea», compoBt d’ un sol alé, com abans «Werther»: comengat en Agost de 1796, l’acabá en Juny de 1797. Estimulat per Schiller, n' eecrivia cent cinquanta versos cada dia. Fon el tercer gran éxit de Goethe.
No pot dir-se el mateix de «Els anys de aprenentatge de Wilhelm Melster», escrita al llarg d’ una vintena d’ anys, de 1777 a 1796. Com més avenga el llibre, més se ’n dispersa la composició. I en la segona part, «Els anys de viatge», la meltat de 1’ obra encara és més precária. «Les afinitats electivos» (1809), no és siuó eplsodi destinat de bon principi
al «Wilhelm Melster».
«Els anys de viatge de Wilhelm Meister», pertanyen ja al que els preceptlstes anomenen la tercera manera de Goethe, l’ al*legorica, que ha de culminar en el segon
-«Faust».
Mentre Alemanya passa peí malestar snb-

següent a les guerrea napoleóniques, Goethe, per tal d’ afranquir-se deis neguits del present, es lliura a estudiar un món completa-
ment dlferent del seu. L’ estudi de les civi
litzacions oriéntala II fa trobar una nova
deu d’ inspiració. A invitació del poeta per¬ sa Hafiz, compon el «Divan oriental-occi¬ dental» (1819), d’una frescor d’imaginado
l d’ un escalf de sentiment que sorprenen en un homo de setanta anys.
El «Faust» és i’ obra de tota la vida de
Goethe. Ais vlnt-i-tres anys, a Estrasburg, ja n’ esbossa les primores línies, el reprón a Weimar, abans i després del viatge a Itália. No és fias 1798 que es declddx a fer-ne aparólxer la primera part. No publica la se¬ gona fias a 1831, quasi a la vigilia de la mort. «Totes les obres que he publlcat no són sino els fragments d’ una gran confes sló», ha escrlt Goethe en «Veritat i Poesía».
El «Faust» és tot Goethe, és el testimoni i
el confident de 1* evolució d’ una vasta intel-
Hgéncia; escrit al llarg de tota 1’ existencia de 1’ autor, conté tota la vida d' aquest i tots els seus estils. Obra sovint obscura, no resol tantes qüestions com problemas planteja; és de totes maneres indispensable no sois per conóixer a Goethe, sinó 1’esperit alemany i 1’esperit modern.
Prenent els elements d’ una vella llegenda sobre un personatge més o menys histo¬ rie, que ja ha inspirat d’altres autors, Goethe ha escrit el poema de i’ esperit hu-
má, ambició de saber-ho tot, fias la suprema
i eterna veritat.
«Com Faust—diu Goethe—, havia reco
rregut tot el cercte del saber humá i bentost n' havia reconegnt la vanitat. Havia agafat la vida per tots els costáis, i sempre havia quedat més descontent i més turmentat d’ aqüestes temptatives».
Descontent i turmentat, pero no Ies aban¬
donará mal de la seva vida.
Quan s’ han enumerat els poemas, els drames, les novelies, les traduccions, els treballs de critica de Goethe, queda encara un sector important de la seva activitat: el deis
seus treballs clentifics.
A més de les seves funcions politiques i administrativos, s’ ha ocupat de ciéncies fl-
siques i naturals, El seu esperit d’ observa¬ do i el seu desig d’ universalitat 1’ han fet pressentir la unltat 1 els regnes animal i ve¬
getal que els seus estudis d’ anatomía i bo¬ tánica comparados havien de confirmar.
En canvi, 1’ enginyosa hipótesi que expo¬ sa en la «Teoria deis cclors», amb la qual volia aterrar les teories de Newton, no ha
rebut la sanció de la ciencia. I, amb tot,
eren les seves idees sobre la llum el que ell
més e&timava de tota la Beva obra.
Com totes les existéncies prolongados, els darrers anys de Goethe són poc rellevants en la biografía i a penes cal assenyalar d’ ells més que la pérdua de gairebé tots els
seus familiars.
Pocs meaos després de la publicacló del
segon «Faust», Goethe calgné malalt. El 16 de Marg de 1832 es mostraren els primers
aimptomes d’ afebliment, el 17 escrlvla la seva darrera carta a Guillem de Hnmboldt,
1 el 22 a migdla espirava de la seva butaca.
Han passat a la Mista de frases célebres les seves darreres parantes: «Mehr Licht!» (Més
linro), Ies quats s’ han prestat a tot d’elocu-

braclons. Peró un del darrers blógrafs, Ludwlg, autor de moda, en dóna una explicacló tota despullada de transcendentalisme
Just Cabot.
Parlaieot del mestre Llnis Millet en
1‘ápat d’homenatge a Baltasar Samper
Quln golg dóna festejar un miisic mallorquí: Aquest mlstic és nostre perqué Mallorca és Catalunya també; peró és Catalunya peí miracle de l’ amor; és vida catalana transfo¬ sa sota un cel més blau, al mig d’ una llum més viva, radlant, en térra floridora nadant i bregolant-se al mig de la mar infantadora
de la bellesa auténtica. Mallorca és la Cata¬
lunya llimada d’ asprors; és la grácia de la
nostra fortalesa com el consol de les nostres
trlstors. Quan Catalunya es trobá forta amb brag de ferro i pit ampie per a conquistar reialmes, quan per capdill suprem tenia aquel! gegant forgut, ros i gentil, quan aquell reí En Jaume tenia tota la Catalunya al cor, quan de tots els comtats se n’ havia fet un sol poblé, quan aquest nostre poblé fou major d’edat, es vo'gué emmu'lerar i s’ enamorá d’ aquella fada marina, d’ aque¬ lla sirena que el moro barroer tenia capti¬ va. I Mallorca fou nostra i Catalunya fou de Mallorca; uns som deis altres perl’amor. I
allí rebrotaren els nostres costums amb lá
nostra parla sobirana; la nostra parla, forta, cantelluda venint del llenguadoc i baixant pels rocams deis Pirineas, la nostra parla ja regina entre les Mengües Matines. Peró, ai, com s’ encanta, com es llima, com s’ endolcelx i juga graciosa en torres mallorquines. I el pensament sobri i adust del cataiá
com pren ales febrosenques en el geni por¬
tentos de Ramón Lulli I la nostra música. Com devia ésser la mú¬
sica viva de la nostra térra en aquell temps mira culos de la nostra creixenga! Com devia cantar el nostre poblé en aquella joventut racial! I com es devia casar també la cangó catalana amb la cangó mallorquína! Com la pagesa catalana devia prendre aires de sulta¬
na i la sultana honestedat de dona cristiana! Peró de tot aixó en tenim mostra avul
amb les reliquias del «Cangoner» de les dues torres germanos. La cangó nostra, la purament catalana popular s’asseca, sembla que va morint-se a poc a poc; peró grácles a Déu, hem estat a temps d’ aplegar ne des del renaixeraent fins ara, tots els seus roatl-
sos, tan musicals com literaria; l’obra del «Cangoner Popular de Catalunya», és avui la gesta salvadora de tota la nostra riquesa musical folk-lórica. Quan a Mallorca, la
cangó i tota la tonada popular encara hi viu espontánla i afanosa. La comparanga deis dos cangoners és pót fer, dones, amb tota facllitat. I verltablement, els dos temperaments, el cataiá i el mallorquí, resten expo-
sats amb tota evidéneia amb la comparanga.
Si en el poblé hi batega verltablement l’áulma de la raga més que no pas en els llibres i en les elocubracions deis savis, és evident que en el seu instint musical, en les seves cangons i danses que els temps pretérlte ens han Uegat, hi trobarem el ver geni auténtic que
el caracteritza.

I les mateixes diferéncies especifiques que trobem en les dues modalitats de la UeDgua parlada a Cataluny i i a Mallorca, les tro¬ bem similars comparant la tonada catalana
amb la mallorquína. Aquest lieDguatge mu¬ sical espontani del poblé refiexa mera vello
sament la idiosincrásia sentimental de la ra¬
ga, i no cal dir si és un element precios per a V artista que se ’n fa seu 1 se V assimila.
I d’ aquest marldatge, d’ aquesta asslmiiació, si 1’ artista té poténcla creadora, n’esdevó un art nou que té la frescor deis camps 1 la grácia de la sincerilat Ingénua, al ma¬ telx temps que la intensitat, ampiada i pro-
fundltat d’ una indivldualitat artística. Es el
llevat de raga que fermenta en 1' artista se¬
góos la seva modalltat individual. El músici l'obra que festegem amb aquest
ápat tenen el mérit i la valor d’aquest engendrament llegítlm de l’art popular. Da aquest engendrament n' ha nascut una obra
bella, una obra sincera, una obra sadolla de
carácter. Aquesta obra ha tingut la vlrtufc d’enamorar públics ben dlferents, pública catalans, mallorquín?, parisenes i madrlIenys. I aixó precisament amb una música
ets gérmens de la qual són purament locáis, folk-lórics, que sembla que no haurien de
poder transcendir fora deis límits racials. I aixó en una época que l’ art está inquiet furgant amb deliri per a trobar quelcom de nou, com si ja no trobés plaer 1 estlguós fastirguejat de tot l’art anterior. I ja ho
veieu com unes senztlles tonades són trlom-
fadores en ésser escoltades per gent tan diferent i per públics tan entesos; l aixó és per la Benzllla raó d’ ésser Interpretados per un
cor que les estima, per una ánima de ver artista que ha sabut. transformar-les en art
propi. L’ art d’ vuit dia patelx del mal d’ és¬ ser art buscador; cerca, cerca; vol ésser ori¬ ginal, nou. Ll falta humilltat; no és lliura; 1 qui no és lliura no estima; 1 qui no estima, no crea; sense amor no hl ha bellesa; no hi
ha una vera vida.
En Samper estima Mallorca, ama la gent senzllla de la seva térra 1 els cants que són el ritme de la seva ánima. En Samper és un músic subtll que copsa totes les afinitats
deis sons amb les llurs accions i reacclons.
En Samper sent J’ánima de la sev» térra 1
per tant la seva música, 1 per aixó ell ha triomfat aquí, a Mallorca, a París i a Ma¬ drid; perque 1’ ánima humana és uua i euiéu tots els llenguatges mentre diguln coses sinceres que arrenquín del fons del’ ésser 1 sorgelxln amb la seva forma propia de na¬ tura. Alió més essenclal 1 més local és, jastament, alió que verament trascendeix > alió que esdevé més universal.
Per aixó, amic Samper, us homenatgem; perqué el vostre art mallorquí, és art germá del nostre; perqué Mallorca i Catalunya ne-
cesslten I’ amor de 1’ una a 1’ altra. El vostre
Agulló fou un patriarca de la Mengua cata¬ lana en la seva moderna renaixenga; Costa 1 Llobera 1 Joan Alcover han portat perfec¬ ciona a la nostra Mengua. La nostra música necessita, també, el contacte del vostre arfc
tan suggestiu que ens porta tota la llum del
vostre cel 1 tota la blavor de la sublim Medí-
terránta. Que la nostra música s’enardeixt
en els amorB seculars de Mallorca 1 Catalu¬
nya!

fo letf del SOLLER -22-
AUCELLS DE FANG
PER SANTIAGO ROSSINYOL
la modéstia que, ja que el fruiterar no anava a ell, ell aniria al fruiterar, i ja que no podía comprar planures, es com praria una torreta, i que lo que no podía fer al’engrós, ho faria a lame-
nuda.
A on la comprarás, a on la comprar á-s?, va agafar la seva dona, el bordegag i les filies, i els va dur cap a Sant Gervasi, que és el país més perjudicat d’ aquesta mena de fijques. Allí sí que n’ hi havia
per a triar! Alió era un vol de blancas palomas per a totes les aficions i totes
les carnadures; alió eren propietats, i es-
calonades; alió era un pujar-se a coll-i-bé
Per a teñir el do de la vista, i sense que una vencí a l’ altre, i sense posar-se de puntetes, i sense que n’ hi hagi cap que els digui: Sentarse, señoras torres, que
hay panorama para todas. Es ciar que va quedar encantar de
aquel! espectacle terrestre, el fabricant paraigüesl Qui no hi queda, amb

aquella blancor acumulada d* illusions a tant el pam? De massa encantat que es tava, no sabia quina triar: 1’ una li agradava, sobre tot peí verd de les persianes; 1’ altre, per un cert rellotje de sol col-locat a la fatxada, entre un joc de comises
gregues; la de més enllá, perque tenia una palmera guarnida amb dátils de debó; la de dalt, perque tenia una torre que alió era una locura d'algária; i totes per una cosa o altra, peró cap amb les
circumstáncies per a ésser una torre per¬ fecta: comoditat, aseo, panorama, esbar-
jo, safreig, parra, fruiterar i espai agrícol. Aixís és que, previa consulta amb
1’esposa, van creure lo més acertat com¬
prar un terreno edificable, no plányer hi vint pams de lloc, i fer una cosa espaiosa.
Ais vuit dies el mestre d’ obres, con-
formement inspirat amb totes les regles de fer torres, li va comparéixer amb un plano que, vaja, va ésser un pa d’arqui¬ tectura: per dintre, una distribució acabadíssima, un estoig, una arquimesa; el jardí, uñ joc d’ escacs, amb el seu lloc per a cada fruita; i en tocant a la fatxada, demaneu-ne de neo-grec, amb teulades a la suíssa, i frisos de lo millor, i baranes amb motllures, i columnes salomóniques, de totes edats i mides. Un Partenon:

veus ho-aquí. Un Partenon millorat, mig civil, mig casa de banys; més ben dit: un Partenon asequible, tan asequible i tan complert que fins el propietari, que nos’entenia d’estétiques, va abracar al mestre i al plano, per una obra acabada.
Dic acabada, i tiñe de rectificar. Ho era en principi d’acabada; peró com que les obres més perfectes sempre tenen al¬ gún peró, i com que els gustos no són iguals, al consultar ho amb la familia s’ hi van teñir de fer algunes reformes que agermanessin les estétiques amb les necessitats doméstiques. La dona hi va voler dugues finestres més, que s’hi van posar des&eguida: les filies un terradet per?a veure passar el seu pervindre, que es va encastar a la fatxada; després van treure ’s uns dibuixos i afegir-hi sis balcons; i al final de la consulta, si bé no més van quedar els fonaments, i encara un xiquet més fondos, el plano n'era tan de plano, que, aixís i tot, hi va quedar tela per a
ésser tan Partenon com era.
Aprovats tots els detalls, el paraigüer es calgá la bata, i es va dir dintre de la bata: «Som-h», i que comenci la batalla».
I quina batalla, senyors! Primer, l’aigua; una bona mina que portés l’aigua d’ allí on fos: deis trópics, de les capas,

d’ allá, on n’ hi hagués, costi el que costi; després, la gran vigiláncia amb el pale¬ ta: tant de morter, tant de calg, i, si se’n podía estalviar, estalviar-ne: després, entram a la dinamita: petardos a cada mitja hora, per la nivellació deis penyals i la renegació deis veíns; ara la direcció de Ies aigíles: fer ies anar amb el subsuelo, a les bones o a les males; ir per fi, la satisfacció de que arribés el moment de treure’sels pintors de casa, i parar hi la taula per a la gran inaugu¬
rada.
Quin día de satisfacció va ésser aquell peí fabricant de paraigües, i quin diu, de mareig per a la seva estimada es¬ posa!
Pares, mares, germans, oncles, oncles deis po ítics, cosins i amics, amb tot Per dre de Ies esqueles mortuóries, i van acu¬ dir an aquel! acte; tots i d’altres; i era cosa d’ improvisar una malaltia per a no teñir de gaudír el trastorn d’ aquella casa rnodel. Quan un pujava al terrat, n’ hi ha¬ vien sis al safreig; quan l’un bombava, 1’ altre enjegava el surtidor, quan un tancava les eixetes, 1'altra anava oropiint els dipósits. Els uns donaven men-
(Seguirá),

10

SOLLER

Crónica Local

Noticias varias
Mañana debe celebrarse en toda España la Fiesta del Trabajo. La circunstancia de coincidir con el domingo ha dado lugar a algunas confusiones, pero el Alcalde acci¬ dental, D. José Forteza, ha dictado algunos bandos que tienden a aclarar el alcance de esa jornada, que existe el deseo por parte de las autoridades abarque el paro al ma¬ yor número de trabajadores.
Según el bando de la Alcaldía y de con¬ formidad con lo que los respectivos Jura¬
dos Mixtos tienen acordado, mañana debe¬ rán tener cerrados sus establecimientos to¬
das las tiendas de artículos de comer y be ber, incluso cafés y tabernas, y todos los comercios en general. Se exceptúan las panaderías y estancos, que podrán tener abierto hasta las once de la mañana, las -farmacias de turno, expendedurías de gaso¬ lina y cines.
Las barberías y demás servicios públicos artáiogos (peluquerías para señora, limpia¬ botas, etc.) tampoco abrirán sus puertas. En cambio no quedará interrumpido el ser¬ vicio de trenes y tranvías ni el de coches de alquiler.
Quedará igualmente suprimido el Merca¬
do dominical.
Para conmemorar la festividad del 1.® de
Mayo, la Casa del Pueblo de esta ciudad h't ■'^ganizado un acto de afirmación obre¬ rista, que tendrá lugar en el «Teatro Vic¬ toria», a las ocho y media de la mañana. A* terminar dicho acto se organizará en el mismo local una manifestación pública para conmemorar la Fiesta del Trabajo.
Como pudieron ver nuestros lectores en el número anterior, la sociedad «Foment de Cultura de la Dona» organiza pa¬ ra este año su quinta Exposición de Flo¬
res.
Las circunstancias de no haber podido
habilitarse debidamente el solar en donde
va a levantarse el domicilio social han
cbügido a la Comisión Organizadora a
modificar las condiciones del Concurso.
Suprímese este año la sección de follajes por ocupar demasiado espacio y se susti¬ tuye por el de cactus, que es planta más a la moda y de la que se espera reunir tanto de particulares como de profesionales, una rica y nutrida variedad.
La sección de flores típicas es a su vez sustituida por la Sección de Frotas que han de llamar poderosamente la atención.
Consérvanse las dos secciones de Rosas
y Claveles y la de Diversidad, en donde se agruparán todas las demás flores.
Las impresiones recogidas sen de grato optimismo, pues son varios ya los protesto ¡nales que han respondido y es de esperar <]ue los particulares concurran también co¬
mo en años anteriores.
La Exposición se inaugurará a las nueve y media del día y permanecerá abier-
'ta constantemente hasta las once de la
noche de aquel día y del siguiente, para dar más facilidades a ios visitantes y evitar .aglomeraciones.
El Jurado que conferirá los premios estairá presidido por el distinguido floricultor sollerense D. Jaime Torrens Calafat e in legrado por las señoras D.a Isabel Font de Salvá, D.a Antonia MorelIVda. de Ensefbt, D.a Josefa Morey* de Rovira, doña Bárbara Marqués de Símárro, y por don .Bartolomé Colom Casasnovas.
Aprovechando la circunstancia de ser este año la Exposición de flores cortadas
se hará una exhibición de vidrios mallor¬
quines y cerámica fuera de concurso.
Termina hoy en nuestro ferrocarril el horario de invierno y empieza mañana el de verano, que ha de regir hasta el día 30 4e Septiembre. Es el siguiente:
Sección de Palma-Sóller
Salidas de Sóller.—5 45, 8 15, 10 45, 13*30. I8’l5.
Salidas de Palma.—7, 9’30, 12, 15, 20.
Sección Sóller Puerto
Salidas de Sóller.—Mañana: 5 7, 8’10,
-9 10. 10;45. 12.—Tarde: l’lO, 2, 3, 4*10, 5. 6 7. 8 9*5.
Salidas del Puerto.—Mañana: 5*20, 7’30, .£’30 9*30, 10*20, 11*30. 12*30. -Tarde:
1’30 2*30, 3*30, 4*30, 5*30, 6*30, 7*30,
8’ 12 9 25.
Los domingos y días festivos por la tar¬
de habrá servicio doble de tranvías, sa
liendo el primero de Sóller a las 3 y el úl¬

timo del Puerto a las 8*15, quedando resta¬
blecido desde dicha hora el servicio de los
días laborables.
Estos días, en el servicio doble de la tarde, los tranvías sólo llegarán hasta la
parada de la Avenida de Cristóbal Colom, excepto los viajes que combinan con los trenes que llegarán a la estación.
El tranvía que sale del Puerto a las 5'30 es el último que enlaza con el que sale de Sóller para Palma a las 615.
Durante la temporada de baños saldrá
de Sóller un tranvía a las 6 de la mañana
y del Puerto a las 6’30.
Dimos cuenta en nuestra edición anterior
de que por la entidad barcelonesa «Cultura
Films» se estaba impresionando una cinta en esta ciudad, y manifestamos ya que se habían impresionado algunos de los sitios más pintorescos de este valle.
Hoy podemos añadir a lo dicho que he¬
mos hablado con el Director de dicha so¬
ciedad, D. Antón de Prunera, quien nos ha informado de haber reproducido en la cinta los Hoteles «Costa Brava» y «Ma¬ risol», del Puerto, y el del Ferrocarril de esta población. De éste, el hermoso come¬ dor profusamente iluminado con bengalas en el momento en que los turistas extran¬ jeros estaban comiendo en el hall de la Estación, abarcando la escalinata.
También ha filmado el señor de Prunera
patios y jardines de casas particulares, y mañana, si el tiempo lo permite, irá al «Torrent de Paréis» al objetó de trasladar a la cinta aquellos fantásticos parajes.
Dicha cinta es sincronizada, y se nos dice que será la mejor propaganda que de nuestra isla se ha hecho hasta hoy.
Tres numerosas excursiones turísticas
han visitado esta semana nuestro valle:
un8 el miércoles, otra el jueves y otra hoy. La primera, o sea la del día 27, fué de
80 personas, que habían llegado en la ma¬
ñana del mismo día a Palma en el vapor
alemán «Njassa», procedente de Marsella. Hicieron el viaje en automóvil por Vall-
demosa y Deyá y regresaron a la capital por el Colí, después de tomar el té en el
restaurant «Marisol».
La segunda, día 28, fué de 150 pasaje¬ ros del paquebot inglés «Arandora Star», que hicieron la excursión en la forma que tiene adoptada la Agencia «Thos. Cook & Son», o sea mitad en tren y mitad en au¬
tos Tomaron el vermout en el «Marisol»
y comieron en el Hotel Restaurant del Fe¬
rrocarril.
La de hoy ha sido de 200 turistas ingle¬ ses, venidos a Mallorca en el vapor «Orontes», habiendo efectuado la excur¬
sión en la misma forma que la anterior. Todos estos visitantes han quedado en
cantados de ios bellos paisajes que pudie¬ ron admirar y satisfechos del buen servi¬ cio de los Hoteles y de las atenciones que
con ellos se han tenido.
Como anunciábamos el sábado pasado, en dicho día tuvo lugar, en el «Hotel Vic toria», de Palma, la comida CGn que el Di¬ putado por Bdeares D. F Carreras Reura obsequió a los Alcaldes y Comités locales de Acció Republicana de Mailorca.
Se sentaron en las mesas dispuestas al efecto hasta 92 comensales, asistiendo en
representación de «Unió Republicana» de
esta ciudad, además de los citados en nues¬ tro último número, D. Buenaventura Ma-
yol Puig y D. José Serra Pastor, y el Se¬ cretarlo de la misma, D. Martín Torrens
Pastor.
El acto transcurrió con gran animación, siendo manifestación plena de la fuerza alcanzada por Acción Republicana en Ma¬
llorca.
Al final pronunciaron hermosos discur¬ sos, orientadores del camino a seguir por el partido, el Presidente del Consejo Insu¬ lar, D. Vicente Tejada, y el PresidenteHonorario del mismo y Alcalde de Palma, D. Francisco Villalongü, representación, éste, del republicanismo histórico mallor¬ quín.
Finalizó el acto tomando la palabra el Sr. Carreras, el cual en largo discurso his¬ torió la formación de «Acció Republicana», sus relaciones con los otros partidos, y ex puso lo que significa Acción dentro la po¬
lítica nacional.
Todos los oradores fueron muy aplaudi¬ dos, reinando gran entusiasmo entre los
comensales.
Los señores Mayoí, Serra y Torrens re¬

gresaron a esta ciudad al anochecer del
mismo día.
Tenemos noticia de que el lunes de esta semana y por D. Juan Pizá Homar, pro¬ pietario del Café Restaurant «Born», de Palma, fué presentada al Ayuntamiento
una Instancia interesando autorización para construir un local destinado a cinematógra¬ fo en unos solares de la calle de la Unión,
de esta ciudad. Dicho local fancionará sólo dorante los
meses de verano y en él será instalado un aparato sonoro de las mejores marcas.
De los proyectos que abriga la nueva empresa daremos detallada cuenta en nuestro próximo número.
Al mitin de Afirmación Derechista cele¬
brado el domingo último en la Plaza de
Toros de Palma asistió nutrida represen¬
tación de esta ciudad, que no bajaría de unas 250 personas, las cuales salieron en el tren de la 1 *30 y regresaron en el de las
7’30 de la noche. A los concurrentes de esta ciudad se
unieron en Buñola los de aquella villa que también en número considerable asistieron
al acto de propaganda mencionado.
La Guardia civil del puesto de Sóller puso a la disposición de la Autoridad judi¬ cial de esta ciudad, a un joven de diez y ocho años, vecino de la misma, cuya captura interesó el Juzgado de Instrucción del Distrito de la Catedral, de Palma, por sustracción de una bicicleta que fué toma¬ da del zaguán de la casa n.° 70 de la Ave¬ nida de Alejandro Rosselló de dicha ca¬ pital.
El detenido, confesó, además, según se dice, la sustracción en dos ocasiones dis¬ tintas, de conejos que había en un corral de la barriada del Pont d’ Inca, rompiendo al efecto el candado de la jaula que con
tenía dichos animales.
Leemos en la prensa de la capital que en los días 10, 11 y 12 del próximo Mayo se
ha de celebrar en Mallorca la V Conferen¬
cia del Rotary Internacional, cuidando de la organización de los actos el Rotary
Club de Mallorca.
Con tal motivo han prometido sa asis¬ tencia numerosos rotarios, calculándose que llegaran a 200 el número de asistentes, entre los que figuran varias comisiones extranjeras, de un modo particular de Francia. Sólo del Rotary Club de Toulouse vendrá una representación de 15, entre quienes figura su Presidente honorario y ex-Presidente de la República Francesa Mr. Gastón Doumerge y su esposa.
Los distinguidos visitantes serán obse¬ quiados con la ya imprescindible excursión a Sóller por Valldemosa, que tendrá efecto
en la tarde del dia 10 del mencionado mes
de Mayo.
Uno de los festejos que se celebrarán en esta ciudad durante las próximas Ferias y Fiestas y que puede calificarse de «fuera de programa» serán unos bailes de salón, que tendrán lugar en el teatro de la «De¬
fensora Sollerense» en las noches de los
días 7, 8 y 9 de Mayo próximo, los que, dado el incremento que esta afición ha ido tomando entre nuestra juventud, prometen resultar muy lucidos.
Así lo hace suponer el éxito qae obtu¬ vieron las Verbenas qae en las Ferias de estos últimos años se celebraron en el
patio del «Teatro Victoria» y que hoy, ante la imposibilidad de celebrarse en dicho sitio, tendrán una continuación en el
teatro citado.
Estos bailes serán amenizados, el domin¬ go, por la orquestina «Mallorca», de Palma, y el sábado y lunes por la «Cock tail Jazz»
de esta localidad.
El martes de esta semana el señor Al¬
calde accidental, D. José Forteza, recibió en su despacho a D. Antonio Planas, abo¬ gado y propietario de la finca Ca 7 Bisbe,
el cual le manifestó su deseo de escribir al
Sindicato de Riegos de esta ciudad una
carta para expresar a dicha entidad que por su parte no existe inconveniente de ninguna clase en que se cambie de sitio la toma de agua que abastece el abreva¬
dero de la calle de Pi y Margal!. El señor Forteza, en nombre de la ciu¬
dad, agradeció al señor Planas su buena disposición y los propósitos que había ma
nifestado de facilitar cuanto esté de su
parte para que el Ayuntamiento pueda realizar en breve la proyectada mejora.
Mañana, domingo, debe reunirse el Sin¬ dicato para tratar de este asunto, y es de esperar que por su parte no habrá di¬ ficultad tampoco en que se coloque la toma de agua que ha de abastecer las fuentes de

la parte alta de la población en el ojo mis¬
mo del manantial conocido por Na Lia-
donera.
Muy brillante y concurrido resultó el baile de salón que tuvo lugar en la tarde del domingo anterior en el «Hotel Costa
Brava» de nuestro Puerto, en el cual se
dió cita una selecta representación de nues¬
tra buena sociedad.
Numerosas parejas se entregaron a la
danza hasta bien entrada la noche.
El acto estuvo amenizado por la or¬ questina «Cock tal! Jazz» con el ajuste a que nos tiene acostumbrados.
Por la Presidencia del Consejo de Mi¬ nistros y en virtud del Decreto de día 15 del corriente ha sido ampliado en otro año el plazo que se concedió a los Ayunta¬ mientos y Diputaciones para proceder con¬ tra los acuerdos que sean considerados le¬ sivos o perjudiciales a sus intereses y que fueron tomados por sus Corporaciones pos¬ teriores al 13 de Septiembre de 1923.
De este modo el Ayuntamiento de Só¬ ller podrá proceder contra los acuerdos que considere lesivos durante este nuevo lapso de tiempo.
Como recordarán nuestros lectores, la Corporación Municipal sollerense acordó últimamente declarar lesivo el acuerdo de
renunciar al usufructo del ex Convento y recurrir ante el Tribunal Contencioso Ad¬
ministrativo para obtener la déclaración de nulidad de dicho acuerdo. Y hoy nos es dable manifestar que los Rvdos. Padres de los Sagrados Corazones han sido emplaza¬ dos para comparecer ante el mencionado Tribunal y defenderse en litigio promovi¬ do por el Ayuntamiento.
Ayer estuvo en esta dudad el Arquitec¬ to de la Excma. Diputación Provincial, don José Alomar, al objeto de levantar el plano de la parte de la finca Son Sang que ha
de destinarse a ensanche del Cementerio.
Prometió el señor Alomar activar el re¬
ferido proyecto cuanto le sea posible y so¬ meterlo a la aprobación del Ayuntamien¬
to dentro de breves semanas.
Oportunamente daremos cuenta de la forma cómo habrá sido resuelta la amplia¬ ción de la necrópolis sollerense.
Ocupó, el domingo pasado, la tribuna de «Unió Republicana» el Catedrático y Con¬ cejal del Ayuntamiento de Palma, don
E. Gómez Ibáñez.
La importancia del tema tratado: «Los municipios ante el problema escolar» me¬ rece una amplia reseña de los conceptos e ideas del culto conferenciante. Imposibili¬ tados de incluirla en el presente número, daremos salida a ella el próximo sábado.
En el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente al pasado jueves se publi¬
ca el anuncio del Excmo. Sr. Gobernador
civil mediante el que se abre una informa¬ ción pública, por término de treinta días, para que durante este periodo de tiempo puedan presentarse cuantas reclamaciones crean convenientes las personas y entida¬ des interesadas en la concesión que solicita la Sociedad anónima de esta ciudad «El
Gas» para instalar un transformador y una línea de alta tensión a! objeto de suminis¬
trar energía eléctrica a la barriada del
Puerto.
Para los habares han sido bastantes
para mantener su lozanía y contribuir a que no se malograra la actual cosecha las lluvias, aunque no muy copiosas, que han caído repetidas veces desde que cusjó la flor; pero para los olivos resultan aún insu¬ ficientes, al parecer, y es por esto que los propietarios de olivares suspiran por una
más recia, que consideran necesaria para completar la actual floración. Dudamos,
pero, nosotros de que pueda ser esa lluvia
oportuna en el estado delicado en que, en
distintos puntos de la comarca, se hallan dichos árboles, teniendo la mayoría de
ellos abierta la flor.
* **
Es de suponer que esa lluvia abundante por algunos deseada haya caído en sitios no muy lejanos, quizás en el mar, pues que la temperatura que hemos dicho repetidas
veces se ha mantenido más fresca de le
normal estando en primavera, asi continuó hasta anteanoche en que cambió la direc¬
ción del viento y aumentó notablemente su violencia. Desde entonces, una vez que hubo amainado el vendaval, ya no han
vuelto a dominar aquellos vientos fríos del
cuarto cuadrante, de las anteriores sema¬
nas, y a esto creemos es debido el que la temperatura haya empezado a ser la propia
de la presente estación.
En efecto, desde ayer es el ambiente

más templado y agradable que antes, ha¬ biendo llegado a ser en ocasiones hasta cálido, durante el día.
El de hoy ha amanecido nublado, y cu¬ bierto por completo el horizonte y con un cariz como de próxima lluvia continúa a la hora de entrar en la maquina el presente
número.
Notas de Sociedad

LLEGADAS
Hemos tenido la satisfacción de estre¬
char la mano a nuestro muy querido amigo D. Simón Ozonas, que regresó días pasa¬ dos a esta su ciudad natal, procedente de Nueva York, después de una ausencia de veinte y dos años.
Hállase en esta población, a causa del delicado estado de su madre, nuestro ami¬
go el comerciante establecido en Le Ha¬ vre D. José Mora Borrás.
Sean bienvenidos. SALIDAS
Con objeto de asistir al sepelio y fune¬ rales de su padre D. Honorato Blanco Fernández, coronel de Artillería retirado,
que falleció el día 23 del corriente en Segovia, donde residía, salió el sábado último para aquella población nuestro apreciado amigo y colaborador el Jefe de la estación radiotelegráfica de Muleta, D. Cipriano
Blanco Olalla. Lamentamos vivamente el infausto mo¬
tivo del viaje de\_ nuestro amigo, a quien enviamos por ello la expresión de nuestra
más viva condolencia.

El domingo último, en el tren de la tarde, salió de esta dudad para embarcarse en Palma en el vspor correo de Valencia,
nuestro apreciado amigo el Alcalde de esta ciudad, D. Buenaventura Mayo! Puig.
A la estación fueron a despedirle ade
más de sus familiares, los concejales de las minorías de los partidos del Centro y de «Unió Republicana», y buen número de afiliados a este último partido.

Salieron el lunes para Le Mans, los
esposos D. Miguel Castañer Mayol y doña Francisca Pizá Frontera, sus hijos doña Francisca y D. Miguel, la esposa de éste D.a Juana Houdeyer y sus respectivos hijitos. Con eilós marchó también la señora Moinne, francesa, que pasó aqaí con ellos breve temporada.

El mismo día embarcaron para Rennes
y Charleville, respectivamente, las herma¬ nas D.a Francisca y D.a María Mayol y la hija de la primera Srta. Francisca Ma¬
yo! Mayol.

Despidiéronse días pasados d - nosotros los esposos D. Francisco Seguí y doña Francisca Socías, los cuales salieron el
viernes para Saint Etlenne en compañía de D. Miguel Ripoll, socio de la acredita¬ da casa «Seguí, Ripoll y Socías fréres».

El jueves marcharon a Le Mans el co¬

merciante D. Miguel Vicens y su esposa

D.a Catalina Vicens, con sus hijitos Liline,

Mary y Jeannot y su contable Srta. Mar¬

garita Imbeault.

*

Les acompañaron también sus hermanos

D. Lucas y D.a María Vicens y la señora

D.a Antonia Reynés.

Para el mismo punto salió también el jueves D.B Catalina Borrás, con objeto de permanecer algún tiempo con sus hijos,
comercialmente establecidos en la mentada
población y conocer a su nietecito Juanito.

Ayer salieron para Barcelona, de paso para Madrid, los esposos D. Rogelio Tó¬ bamela y D.a Magdalena Estades, quienes, como ya dijimos, vinieron a esta ciudad con motivo de estar gravemente enferma su madre, D.a Margarita Pastor Enseñat, que falleció el sábado de la anterior sema¬
na, cupiendo a los mencionados esposos la satisfacción, en medio del dolor, de poder
asistirla en sus últimos momentos.
Deseamos hayan tenido todos un feliz
viaje. PETICIÓN DE MANO
Por nuestros apreciados amigos ios es¬ posos D Antonio Rasaba y D.a Francisca Valcaneras y para su hijo el joven comer¬ ciante D. Jaime, de la casa «Rabasa-Elias» de Alcira, ha sido pedida la mano de la
distinguida Srta. Trini Pellicer Qrovig, natural y vecina de la mencionada pobla¬
ción valenciana.
La boda se celebrará en uno de los pri¬
meros días del próximo mes de Junio.
Nuestra sincera felicitación a los prome¬
tidos esposos y cumplida enhorabuena a os padres y demás familiares respectivos.

BODA
El día 27, en el oratorio del predio «Llenayre» tuvo lugar el enlace del propietario de aquella finca, nuestro paisano y distin¬ guido amigo D. Guillermo Colom Casasnovas, con la gentil Srta. Catalina Arbona
Pruden.
Apadrinaron la boda: por parte de la no¬ via, sus padres, el benemérito hijo de Sóller Dr. D. Antonio Arbona y su esposa doña Clara Pruden, y por parte del novio su ma dre, D.a Catalina M.a Casasnovas, viuda de Colom, y su tío paterno D. Jaime Colom Muntaner, representado por el Dr. D. José Pastor, Vicario de esta parroquia.
Vestía la novia elegante traje que real¬ zaba un rico velo Chantilly y valioso adere¬ zo de perlas.
Celebró la misa de velaciones el P. Ar¬
bona S. J., tío de la contrayente, pronun¬ ciando sentida plática que versó sobre la obediencia que la mujer debe al marido y
la manera como éste ha de amar a su mu¬
jer, según la doctrina del Apóstol San Pablo. Firmaron el acta como testigos, por parte de la novia D. Pedro J. Castañer y D. Antonio Joy Joy y por parte del novio su primo D Bartolomé Casasnovas y don Damián Canals Pougin.
Aunque la ceremonia tuvo carácter de intimidad, reuniéronse con los familiares distinguidas personas de esta ciudad y de Palma, entre las que saludamos a las familias Pizá-Enseñat, Marqués-Mayol, Marqués Casasnovas, Canals-Canals, SardO’Riard, Simarro, Pons-Marqués, Nadal de Cambronero, Sra. Marqués de Rovira, señori¬ tas Margarita Ferrá, María Castañer, María Mayol, Concepción Barbarí, Josefi¬ na Torres, Catalina Marqués hija de nues¬ tro Director. Entre los señores, D. Juan Cerdá, D. José Bibiloni, D. José Canals Rulián... y otros que sentimos no recordar.
El Hotel Ferrocarril sirvió el banquete con el esmero que le es peculiar, terminado ei cual el Dr. Pastor anunció a ios noveles
esposos y circunstantes que se había obte¬
nido la bendición de Su Santidad y que
nuestre Ilustre paisano el F.xcmo. señor Dr. D. Mateo Colom les enviaba también
su bendición.
Poco después salieron los novios de via¬ je por el interior de la isla, debiendo em¬ prenderlo la próxima semana para el Con¬
tinente.
A las muchas felicitaciones que han re¬ cibido las familias Colom-Arbona, unimos
la nuestra más cordial,
NECROLÓGICAS
Después de larga y penosa dolencia su¬ frida con paciencia y resignación verdade¬ ramente ejemplares, entregó el sábado último su alma al Criador la bondadosa
esposa de nuestro apreciado amigo el maestro albañil D. Bartolomé Estades
Santandreu, D.a Margarita Pastor Ense¬ ñat, y fué su muerte en esta población
entre las numerosas amistades de la fami
lia orofundamente sentida.
Era la malograda Sra. Pastor un modelo de sumisión y de amabilidad, con un carác¬ ter sencillo y un corazón lleno de ternura para ios suyos y para cuantas personas con ella se relacionaron. Por esto gozó siempre
del aprecio de todos. Ha bajado al sepulcro a los sesenta y
siete años de su edad, habiendo sido con¬
fortado su espíritu para el tránsito supre¬
mo con los Santos Sacramentos de nuestra
sacrosanta religión.
El domingo; al anochecer, verificóse la
conducción del cadáver al Cementerio,
previo el rezo del rosario en la casa mor tuoria, a cuyo acto asistió el Clero parro¬ quial con cruz alzada, la música de capilla y buen número de vecinos con sendos
blandones o cirios. En la mañana del lunes se celebró en la Parroquia solemne fuñe
ral en sufragio del alma de la finada, y a
la terminación de éste, lo mismo que el día anterior, desfiló una concurrencia nu¬
merosísima por ante los apenados deudos
para expresarles que se condolían de su
aflicción.
También nosotros les acompañamos en
el sentimiento, y a las suyas y a las de la
Iglesia unimos nuestras preces para que acoja Dios en su seno el alma de la amable
fenecida. Reciban todos ellos, y en espe¬ cial sus atribulados esposo de ésta,
única hija, D.a Magdalena, hijo político, D. Rogelio Tobaruela, consuelo para su dolor y la expresión de nuestro muy
sentido pésame.
A nosotros y al vecindario en general causó profunda consternación y verdadero sentimiento, el martes al anochecer, la inesperada y fatal noticia del fallecimiento de nuestro buen amigo D. Francisco Forteza Forteza, concejal del Ayuntamiento de esta ciudad, ocurrido súbitamente en

aquel mismo instante, al regresar de su finca del Camp des’era, donde había pa¬ sado la tarde tranquilamente en compañía de sos queridos familiares. Sentíase algo delicado en su salud hacía algún tiempo, pero nadie pudo prever que fuera precisa¬ mente en estos días, en que habíase notado mayor alivio en sus dolencias, que se aca¬ bara y tan repentinamente su existencia.
Por esto, por las muchas simpatías de que gozaba el malogrado Francisco en la locali¬ dad y por haber cortado la Parca despia¬ dada el hilo de aquélla en la plenitud de la vida, a los cuarenta y d^s años de edad, es que ha sido triple también el motivo de la unánime conmiseración que por esta pér¬ dida cruel aquí se ha sentido.
Era el Sr. Forteza Je los pocos hombres de acción que desempeñando en la sociedad distintos y delicados cargos saben cuthplir sus deberes con escrupulosidad y sin crearse enemigos, debido esto a su baen criterio, a su carácter sencillo y franco, a su carencia de pretensiones y a su buen cora zón. Además del de Concejal, ejercía el cargo de Secretario del Sindicato de Riegos, hacia unos diez años, y era Vice-Presidente
de la sociedad recreativa «La Unión» y
Vocal de la Junta de Gobierno del «Sindi¬ cato Agrícola Católico de Ssn Bartolomé». En el sagrado del hogar fué siempre espo so y padre amante y cariñoso, y en sus relaciones con sus demás allegados y con
sus numerosos amigos sincero y condes¬
cendiente, teniendo suma satisfacción en
poder prestar un favor a cualquiera que se lo pidiera si estaba en su mano otor¬
gárselo.
Con tan bellas cualidades personales, no es extraño gozara del aprecio de cuantos le trataron. Ello explica también el que fueran su entierro y el funeral que se ce¬ lebró en la Parroquia en sufragio de su alma imponentes manifestaciones de duelo
por el gran número de personas que en dichos actos tomaron parte.
Verificóse la conducción del cadáver a
la última morada el miércoles por la noche, previo el rezo del rosario de cuerpo pre
sente, con asistencia de la Comunidad pa¬
rroquial con cruz alzada y buen número de vecinos. Sobre el féretro fué deposita¬ da una artística corona que le dedicaron sus sobrinos los esposos D Tomás Ripoll y D.a María Pomar; otra de flores natura¬ les obsequio de Mr. R. Curtís, arendatario de su referida quinta, y un precioso ra¬ mo de su amigo D. Francisco Pons.
Seguían al coche fúnebre representacio¬
nes de las diferentes entidades locales de
que formó parte el malogrado Sr. Forteza: las Juntas Directivas del «Sindicato Agrícola Católico de San Bartolomé», de la «Defensora Sollerense», presidiendo un buen número de socios precedido de la bandera de la Sociedad; del «Sindicato de Riegos», y en último término el Ayunta miento en corporación, presidido por el Alcalde accidental, D. José Forteza.
En la mañana del jueves se celebró en
la Parroquia, como queda dicho, solemne
funeral en sufragio del alma del finado, Descanse en paz ésta, y reciban su des¬
consolada esposa, D a Francisca Forteza; su única hija, Srta. María; su madre polí¬ tica, D.a Catalina Aguiló; su anciano tío D. Miguel Forteza, y cuantos otros fami¬ liares lloran con éstos la irreparab’e pérdi
da,—para quienes pedimos a Dios resigna¬ ción y consuelo—la expresión de nuestro muy sincero pesar.
Vida Religiosa
En la Parroquia se celebró el domingo último por la mañana, a las siete y media, la Misa de Comunión general para la aso ciación de Hijas de la Purísima, que suele efectuarse el cuarto domingo de cada mes. A las nueve y media se empezó el canto de Horas menores, y seguidamente la Mi sa mayor, en la que explicó el Evangelio del día el Rdo. Arcipreste, D. Rafael Sitjar. Por la tarde tuvieron lugar los actos del rezo divino, se practicó un devoto ejercicio en honor de la Inmaculada y al anochecer, después del rezo del rosario,
hubo sermón doctrinal.
En la iglesia de lasMM. Escolapiasdióse principio el sábado último la anunciada Novena en honor de la milagrosa figura del Niño Jesús de Praga, obsequio de una
reconocida familia a sus favores; ha conti
nuado en todos los días de la presente se¬ mana, con asistencia de numerosos fieles.
Después del rosario y de un piadoso ejer¬
cicio, con meditación y apropiados cánti¬ cos ha predicado las excelencias del Divi¬ no Niño el Rdo. D. Bartolomé Arbona.

En la iglesia parroquial, e igualmente en todas las demás de la ciudad, empezará mañana, día l.° de Mayo, la tierna devo¬ ción del Mes de María, de la que se efec¬ tuará en algunas de ellas hoy un ejercicio de preparación. Tendrá lugar en todas por la mañana, al tiempo de una misa rezada, y en la Parroquia y en el ex Convento al
anochecer, además, con mayor solemnidad.
Con tal motivo hsn sido adornadas las
capillas en que la imagen de la Santísima
Virgen es venerada con gran profusión de vistosas y aromáticas flores.

El próximo jueves, día 5 de Mayo, fes¬ tividad de la Ascensión del Señor, se cele¬ brará en la Parroquia fiesta solemne en honor del glorioso Fundador de la Insti¬
tución de los Hermanos de la Doctrina
Cristiana, conforme más abajo anunciamos, y a las doce se cantará la Hora Ca¬ nónica, con exposición del Santísimo Sa¬ cramento, cuyo acto litúrgico se verificará al tiempo de la última misa, con acompaña¬ miento del órgano y revistiendo la acos¬
tumbrada solemnidad.
CULTOS SAGRADOS

En la iglesia de las RR, MM. Escolapias. Mañana, domingo, día I o de Mayo,—A las siete y media, MUa de comunión para ia Archicofradla del Divino Niño Jesús de Praga, por la tarde, a tas cuatro, ejercicio en honor
del Divino Niño y e! devoto ejercicio del
Mes de María. A las siete y cuarto, conti¬
nuación de la Novena dedicada al Divino

Niño, con sermón por el Rdo. D. Bartolomé Arbona, Pbro.

Lunes, día 2.—A las seis y media, durante la Misa conventual, se practicará el ejerci¬ cio propio del, dia, dedicado a Santa TereBita
del Niño Jesús.

Jueves, día 5. — A las siete y media, Misa

conventual; por la tarde, a las cuatro, se

predicará el ejercicio del Mes de laB Flores,

consagrado a la Inmaculada.

«

En la iglesia Parroquial —Fiesta en ho¬ nor de San Juan Bta. de la Salle, que le de¬
dican los Hermanos de la Doctrina Cris¬
tiana —M ércoles, día 4.—AI anochecer, a las (Jote, solemnes Completas eu prepara¬
ción a la fiesta.
Jueves, día ó, — A las siete y media, Misa de Comunión general. A las nueve y tres cuartos, Tercia y a las diez Oficio solemne,
con música, estando encargado del panegíri¬ co del Santo el elocuente orador sagrado Rdo. D. Francisco Ollver, C. O., ex alumno del Colegio. A las siete y media de la tarde, después del Mes de María, exposi¬ ción del Santísimo, devoto ejercicio, sermón
por el mencionado orador y Reserva.

De venta en todos los ultramarinos
Representante A. Villó
Sindicato, 188-2.°— PALMA Teléfono, 2.338
Tanto se vende como se arrienda
un almacén destinado a depósitos para aceite, situado en las calles de Cetio y Pros¬ peridad de esta población
Para informes dirigirse a D, José Forteza, calle del Mar n.° 7, o al Banco de Sóller o a la Sucursal del Crédito Balear.

12 «eN*

— SOLLER

ECOS REGIONALES

<á5

Crónica Balear
Palma
Como noticia interesante publicamos las adjuntas lineas que remitió el Fomento del Turismo a la prensa diaria de la capital, con las que se demuestra que pronto tendremos una magnífica comunicación aérea diaria
con Barcelona.
«Desde que la Comisión Gestora se incau¬
tó de las líneas aéreas tuvo el proyecto de hacer la línea Baleares-Barcelona y SevillaCanarias a más de las existentes Madrid -
Barcelona y Madrid-Sevilla por considerar que eran las imprescindibles a la red na¬
cional.
Ante la imposibilidad de efectuarlo con ios créditos consignados que no daban de si j>ara adquirir material, sino solamente para subvencionar el coste de las líneas existentes, la Comisión Gestora emprendió negociadomes con la Aviación militar para cambio de material, en virtud del cual la Aviación
Militar cedería a la Comisión Gestora el hi
giroavión «Numancia», tipo Dornier de 4 mo¬ tores, con el que se emprendería la linea Barcetona-Baleares, hasta que los créditos
permitiesen la adquisición de material. A punto de terminarse estas negociaciones el
avión «Numancia» sufrió un accidente rom¬
piéndose e imposibilitando por eiío la inau * guraeión en la primavera de 1932, como se
pensaba. El día 17 de Abril se promulgó una ley
creando la entidad mercantil Lineas Aérea s
Postales Españolas, cuyo capital es integra mente del Estado y que se encargará del
tráfico aéreo en las líneas subvencionadas.
Entre estas, figura la de Barcelona-Baleares que se proyecta hacer con material naciona 1 que es de primera categoría entre ios mun¬ diales, los hidroaviones serán «Dornier Wall» con capacidad para 12 viajeros y los motores 2 Hispano Suiza, 650 cv. cada uno. Este material tardará unos meses en ser fabrica do en Cádiz y en Barcelona, por lo que la línea a Baleares podrá inaugurarse proba¬ blemente diario y el precio, que aún no está fijado, será un poco superior al camarote de primera en los barcos correo.
Establecido el servicio, los viajeros y la co> vespondencia saldrán por la mañana de
Baleares estando al mediodía en Madrid y
por ia tarde en Sevilla y a la tarde siguiente en Canarias, e inversamente los pasajeros de Madrid que salgan por la mañana estarán a
las dos de la tarde en Baleares.
El recorrido será entre Barcelona y Pal¬ ma de Mallorca. Para la seguridad de la 11
nea se está montando en Barcelona un ra¬
diogoniómetro e inmediatamente se montará otro en el archipiélago Balear en combina¬
ción con la radio de Mahón.
El penúltimo jueves, por la tarde, aprove chando un momento de descuido, un aprove¬ chado seapoderó de un precioso y artístico ra¬ mo de plata dorada con esmaltes que llevaba . la imagen de la Virgen de la Salud, qu se ve¬ nera con grandísimo fervor en la parroquial Iglesia de San Migue).
El ladrón se llevó también una coronita
de oro que en una de Ias manos llevaba la susodicha imagen.
Uoay otra délas referidas alhajas están ^valoradas en unas 250 pesetas.
Del hecho se dió cuenta en la Comisaría
de Policía, dando el Comisario Sr. Fernán¬ dez ¡as disposiciones oportunas para lograr la detención del autor.
Por el abogvdo D. Tomás Muntaner, Pre¬ sidente del Centro Regionalista y a nombre de D. Juan Valenzueia, ex-dtputado a Cor¬
tes y ex-Senador, ha sido presentado en la
Secretaria del Ayuntamiento un recurso de reposlclóu contra el acuerdo adoptado por -éste, por e< que se dictaran festivos el mar¬ tes de Carnaval, el 26 de Diciembre y el dia siguiente al de Pascua, alegando que la inmeusa mayoría de la población, durante el periodo de reclamación, se pronunció a favor

del dia 20 de Enero, Patrón de Palma, el
Corpus y dia 8 de Diciembre, festividad de
la Inmaculada.
aportación aejtaranjas yjllbandannas; También se ha interpuesto análogo recur¬
so por la «Unión de Derechas».

El viernes, día 22, llegó de Ibiza el torpe¬
dero número 20, y el sábado llegaron los submarinos C 2 y C 4.
Este último entró en Porto Pí y más tarde
en nuestro puerto. Los submarinos salieron el próximo pasa¬
do martes por la mañana, para continuar los ejercicios que realizan, dirigiéndose ha¬ cia Mahón eu cuya Base Naval están de
apostadero. También el torpedero «C-20»
salió al dia siguiente de nuestro puerto para el mismo destino que los submarinos.

Casa fundada en 1880 porJuan Jlíba^ol

El señor Gobernador ha recibido un tele-
grama firmado por numerosos artistas, pro¬ pietarios, turistas y otras personas que resi¬
den en Pollensa y cuyo texto es como sigue: «Vecinos, propietarios, pescadores y artis¬
tas Puerto Pollensa protestan proyecto an¬ tiestético e innecesario de conceder a deter¬
minada Sociedad privada la explotación zo¬ na marítima dei Puerto de Pollensa, con
perjuicio de numerosos propietarios de fin¬ cas ribereñas y de turistas extranjeros que
dau vida al vecindario y a nuestra isla,

El sábado, al visitar los periodistas al se¬ ñor Gobernador, les manifestó que había recibido la visita del Alcalde de La Puebla,
exponiendo la alarma que ha sembrado en¬ tre aquellos vecinos la noticia de que el Gobierno francés quiere prohibir la importa¬ ción a dicho país de la patata temprana, no¬ ticia que, de confirmarse, ocasionarla gran¬ des pérdidas a aquellos agricultores y qui¬
zás la ruina de algunos. El señor Gobernador le ofreció interesarse
por el asunto, a cuyo efecto telegrafió inme¬
diatamente al Ministro de la Gobernación
dándole cuenta de la visita dei Alcalde de
La Puebla, rogándole se interese para que no se confirme dicha prohibición.

JJWol

¿€oll

La Cámara de Comercio ha dirigido una exposición al ministro de Justicia, acudien¬ do a la información abierta respecto al pro¬ yecto de ley sobre arreadamientos urbanos,
haciendo diferentes consideraciones y mos¬ trándose disconforme en cuanto al modo y costumbres de Mallorca,

Mt\\ ¿gramas: jUDáyola
(Eeléfono ttúm. 84

El domingo día 8 de Mayo, a las cuatro y media de la tarde, se inaugurará la tempo
rada taurina en nuestra Plaza de Toros. Dicho dia se lidiarán seis novillos-toros
dei Marqués de Viliamarta, el ganadero que de tanto prestigio goza en España y una de las más escrupulosas de Andalucía.
Los toreros encargados de despachar los seis novillos, serán nuestros paisanos los va¬ lientes diestros Melchor Delmonte, Quinito Caldentey y Eduardo Víctor, que tan exce¬ lente tarde de toros dieron a nuestro públi¬ co el mes de Septiembre.
Conforme dijimos ya, en las Galerías Costa se inauguró el jueves por la tarde la ex¬ posición de pintura y escultura de artistas de Tarrasa, organizada por la Sociedad de Amigos de las Artes de aquella población. Se presentaron 25 cuadros de pintura y tres esculturas. La exposición causó buena im¬ presión entre el público que asistió a la inauguración,
La Comisión Gestora de la Diputación acordó, en su última sesión, adherirse a la instancia elevada por la Comisión Gestora de la Diputación de Alicante al Excelentísi¬
mo señor ministro de la Gobernación soliel
tando que la cédula personal sea convertida
en carnet oficial como único documento de
identidad en territorio español. También acordó prestar el apoyo moral y
material—en la cantidad que oportunamen
tese fijará—al Comité pro-Chopin en Ma¬
llorca con motivo de Iob festivales que orga¬
niza para el próximo mes de Mayo.

La Gaceta dei día 17 publica un proyecto de ley presentado a las Cortes, en el cual se autoriza a la Entidad local menor de Ariany para segregarse dei Ayuntamiento de Petra constituyéndose en mnnicipio independien¬
te.
Mahón
Se encuentra en este puerto ei? vapor in¬ glés «Brompton Manor» portador de mate¬ rial de guerra para las fortificaciones de de¬
fensa de esta Base Naval.
Procede de Barrow an Fumes y conduce dos cañones, cuyo peso es de 172.918 kilos, además de otras piezas que en total suman
642.958 kilos.
El domingo por la mañana fueron embar¬
cadas en la motonave «Ciudad de Valencia»
algunas jaulas con palomas mensajeras, pro¬ piedad de los socios de la colombófila «La Mensajera Mahonesa», enyas palomas partí clpan en las pruebas de entrenamiento del próximo concurso y a las que se debia dar suelta al hallarse el buque a la altura de la playa de Son Bou.
La «Gaceta» anuncia la segunda subasta para contratar el transporte de la corres¬ pondencia en carruaje o automóvil entre Alayor y Mahón, los martes, jueves, viernes y sábado de cada semana, cuyo trayecto es de 12 kilómetros, al tipo máximo de 3 100 pesetas anuales.

Los pliegos se admitirán hasta el dia 9 de Mayo próximo.
Ibiga
Salió de este puerto para el de Cartagena el destróyer español «José Luis Diez», el cual, como se sabe, embarrancó en la cala
«Des Duros» de esta isla.
También salieron para dicho punto el transporte «Almirante Lobo», el guardacos¬ tas «Tetuán», el remolcador «Gaditano» y la draga «Cuchara».
Igaalmente salieron para Mahón, el remolcador «Ciclope» y la grúa «Sansón».
Para Valencia salió el destróyer «Almí'
rante Gallan©».
Todos estos buques se encontraban aquí con objeto de ayudar al desembarranca-
miento del «José Luis Diez».

En casi todos los correos son importadas partidas de maquinaria agrícola, lo que de¬ muestra que los agricultores poco a poco van introduciendo perfecciones en los traba¬
jos agrícolas.

A pesar de la abundancia de patata nue¬ va que se ve en el mercado, se vende a 40 y a 50 céntimos el kilo, según que sea peque¬
ña o grande.

J

’B1 -'B1

-B-.a.* "B -Vi" 8 ..i 'B ™t

’V' WTrai Semanario humorístico de fútbol
-*■ venta: San Bartolomé 17.

CARDELL& COLOM

SUCESORES
Exportación
Teléfono 120

MIGUEL CAR DELL

CASA FUNDADA EN 1911

de Naranjas y Mandarinas
Telegramas CARDELL

LCIRA

SOLLER

13

GUARENO?A AÑOS ATEjÁ3
16 Abril de 1892
Mr. Francia Ormond, gwc Aa sido nuestro
huésped y que se ausentó ya de esta localidad, regresó a principios de esta semana con el ex¬ clusivo objeto de comprar un precioso retablo de la Virgen, obra de gran mérito, cuya anti
güedad se remonta del siglo XIII, tal vez la
única joya pictórica que poseía el pueblo de Fornalutx, la cual adornó ya el primitivo oratorio de dicha villa, siendo propiedad de la antigua casa Busquéis de Puigderrós, y llevóse en efecto dicho cuadro, que adquirió,
según noticias, por la ínfima cantidad de vein te y cuatro duros.
Estos días hemos tenido ocasión de exami
nar un fenómeno muy particular. En el huer¬ to de la bella quinta de recreo que posee en esta villa el distinguido abogado Excmo. señor D, Pedro Ripoll, hay un naranjo que este año da el fruto por el tronco y casi podríase decir
por las raíces. A cosa de un palmo del suelo
tiene engastadas treinta naranjas muy gran¬ des y algunas de ellas deformadas por no ha¬ berse podido desarrollar, tan apiñadas se ha¬ llan. De lejos parece un canasto lleno del do¬ rado fruto con un colmo extraordinario, pe¬
gado al naranjo, que no mide un metro y medio
de altura. A todo esto hay que añadir que la
planta se halla convaleciente de la común en¬
fermedad. En el caserío Sl Esglayeta, jurisdicción de
Esporlas, falleció el día 30 de Marzo últi
mo nuestro estimado paisano D. Gabriel Go mía y Ballester, quien ejercía actualmente, desde él año 1886, los cargos de capellán de la
iglesia de dicho lugar y de maestro de es¬ cuela, siendo coadjutor de la parroquia de Es¬ porlas. Había antes desempeñado con un celo ejemplar los de capellán del Hospital de colé -
ricos de la Lonja el año 1865; durante dos años el de coadjutor de la parroquia de Puig-
punyent, otros dos de la de Escorca, y cuatro
de custos de la iglesia ex convento de San Ber¬ na1) do del Secar de la Real hasta el año 1886.
E. P. D.
Solemnes han sido, como todos los años, las
funciones religiosas de la Semana Santa, y
concurridísimas se han visto todas ellas. Los
monumentos de la Parroquia, del ex-Convento y de la iglesia de las MM. Escolapios, como
igualmente el crucifijo del oratorio de las Hermanas de la Caridad y la preciosa y de¬ vota figura de la Sangre en la iglesia del Hospital fueron en extremo visitados el jue¬ ves, guardando la multitud la compostura que el acto merecía. Las procesiones del jueves y viernes fueron muy lucidas. Esta mañana al toque de Gloria se ha izado el pabellón nacio¬ nal en los edificios públicos, que permanecía a media asta desde el jueves, y ha tirado a los judas la gente de humor, para seguir la cos¬
tumbre.
23 Abril de 1893
En la madrugada del martes salió de este puerto para el de Ciudadela el vapor León de

Oro, según acuerdo de la Junta de Gobierno de
la «Compañía de Navegación de Sóller*, El objeto único del vioje fué dar a conocer dicho
buque a los accionistas del mismo residentes
en aquella ciudad, antes de que sufra la pro¬ yectada modificación para dedicarlo al tráfico, Como no podía menos de suceder, quedaron en extremo complacidos y satisfechos los ciudadelanos, de lo que nos alegramos.
El sábado próximo pasado confirió órdenes mayores él Excmo. e limo, señor Obispo de esta diócesis en el oratorio de su palacio epis ■ copal, elevando al diaconado a nuestros paisa
nos y amigos D. Bartolomé Coll y Gamundí y D. Antonio Rullán y Frau. Felicitamos sinceramente a los agraciados.
Parece ya un hecho que mañana tendremos función dramática en el teatro de la «Defen¬
sora Sollerense» y nos cabe la satisfacción de anunciar que esta vez la representación está
a cargo de una compañía dirigida por el re putado actor D. Vicente Yañez, quien ha fi¬ gurado como Director del «Teatro de Nove¬
dades», de Madrid. Con objeto de embarcarse en el vapor de
Sóller, nuestro distinguido amigo D. Guiller¬ mo Golom adelantó algunos días su marcha, siendo el primer pasajero inscrito en los libros de la «Compañía de Navegación de Sóller».
En la prensa de Palma leemos que la Junta Directiva de la Exposición Agrícola e Indus¬
trial, de Madrid, en su última sesión designó
por unanimidad a nuestro paisano y amigo D Juan B. Enseñat para el cargo de Dele
gado de la provincia, en la mencionada Ex posición. Y otro paisano, también distinguido
amigo nuestro, D. Antonio Deyá, Pbro,, Vi-
cario de la filial iglesia de San Magín, en el arrabal de Santa Catalina, ha sido nombrado Ecónomo de la parroquial de Calviá, Felici¬
tárnosles cordialmente.

¡¡ FÁBRICA DE CHOCOLATES j¡ ! J. Enseñat Morell
III Rectoría 15, SÓLLER

Doctora María Llabrés
Médica Tocóloga por oposición de la Beneficencia municipal
de Palma

¡j Desde noa a dos pesetas tableta
Análisis garantizado

A•D

SMearqveunéds,e Se. nBlaartoLloimbrée,rí1a7

Partos, enfermedades de la mujer y niños
Visita: Todos los sábados
de 10 1/2 a 11 1/2 en el local de la «Cruz Roja» de SOLLER

Nueva Agencia Funeraria

JUAN SAMPOL MORELL

Se ofrece al público sollerense para efectuar con el mayor ESMERO y ECONOMIA cuantos servicios comprende la gestión de enterramientos y honras
fúnebres.

dirigirse Para encargos

Calle de la Igualdad, n.° 35.
a CAFE ESPAÑA. - Pl. Constitución.

cfeTdb(dbdbdbdbdbdbdbdbdb<dbdbdbdbdbdbidbdb<dbdbdbidbdbdbdbdbdbdb>dbdbdb<db<dbdbdb(db

I

IMPORTACION - EXPORTACION - COMISION

I

I

DATILES-BANANAS

IJACQUES VICENS

a

15, Rae des Trols Mugres

££

| % Teléfono 06.19 Colbert MARSELLA Telegramas «VERFRUIS»

J

IMPORTACION DIRECTA DE BANANAS DE LAS ISLAS CANARIAS

jj£

*€

AGENTE EXCLUSIVO DE LAS PRINCIPALES MARCAS

FHUITS FBAII - FBVITI BECi - PBIIBUB8

MPORTATION EXPORTñTION

R

c. IE

flRMATEUHS
61, Cours Julien, 6 1

TÉLÉPHONES:
lureaux et Magaslns: Colbert, 21.50 et Inter 121 leal de Debarquement: Colbert, 31.50

A R S E I L L E Télégrammes: RIPOLL MARSE1LLE

Importatión directe d‘ orangcs des milleures zones de Valencia par: UNION et Yoiliers & motear NUEVO CORAZON, PROVIDENCIA et SAN MIGUEL

á destination des ports de
MARSEILLE, TOULON, CANNES et NICE:

Spécialité pour les expéditions d’Oranges, Bananes et Arachides far wagons complets.

arwgM■ aison “Valencia,, 1 cannes! Maison “Hispania,,

se. Cours saleya

f

1

Marché Forvllle

TÉLÉPHONE 42-28

Télégrammes: VALENCIA NICE t TÉLÉPHONE 20 - 57

Télégrammes: HISPaNIA-CANNES

14

SOL LER

Exportación al Naranjas, Mandarinas

FRANCISCO

ALCIRA (VALENCIA)

Telegramas: FIOL-ñLCII^A Teléfono, 91

Apartado de Correos, 9

Especialidad en naranjas de clase selecta y sanguinas ovales, finas y doble finas y'

BAI80N

FBUITS FRUI RECi PBIAIE1JB8
D’EXPfiDITIOll, C O M K I 8 I O X ,

TB AH8II

BARTHELEMY COLL LA MORABITA LLOC

IMPORTA TI 01* DIRECTE

MARQUE DbPOSEE

3, Place Notre - Dame - Du - Moni, 3

üiarqai B. O. DEPOSEF

Telephone { SanBueÍ le-'la

MARSEILLE

TELEGRAMMES: LLOC MARSEILLE

MAISON D’ ACHATS POUR LES OATTES A TOUGGOURT - ALGERIE

: : : SPECIALITE POUR LES EXPEOITIONS PAR WAGONS COMPLETS : : i

ARACHIDES, BANANES, DATTES

uToc
Barral^a*

CASA COLL CALLE FÜSINA, T5

Teléfono. 3. F=>. 1350

IDzxzpor'ta.ción. do fru-tas
Harani as

CARCAGENTE (Vaencia-

SAN TICENTE, 5 Teléfono, 98 Dirección Telegráfica: ALORDA CARCAGENTE

yssayft
^■ITTIW«

>«Pa>| ni ri'M»umm ■21
FRUITS EN G.RQS

SPECIALITE EN ORANGES ET MANDERINE8

Arbona Rullán Bernat
I
CASA CENTRAL. Calle Burriana, 20

VILL ARREAL - Castellón (España)

L

Telegramas: ARRUBE-Villarreal

31^3BE!EE E~E~E3G

Í

j DICCIONARI ENCICL0PED1G

de la

■

¡ Llengua Catalana

1VB i CORRISPONDESCIi GASTE iSi

i

Preu del primer volam relligat amb tapes es¬

!

peciáis; 54 ptes.

S

En la Lübreria d' En J. Marqués *
s Arbona, St. Bartomeu, 17-Sóller.

MUEVO MUÍS DO
Revista semanal
Se vende al precio de 0’30 pías, en la librería de J. Marqués Arbona, San Barto¬ lomé, 17.

SOfLLER

15

fRUITS FR AIS & SECS

PR1MEURS

IMPORTATION

CONSIQNATION

exportation

TRANSIT

specialité de BANANES C IMPORTATION directe

9, Placo Paul Cózanne
& 108, Cours Jullen
TÉLÉPHONB

MARSEIL.L.E

29-87

Ttldgrammes: PACOMAS

I MAISON D’ EXPEDITIONS FONDEÉ EN 1892
i
% Spécialité de mirabelles de Lorraine, salsifis ||
® 3t légamos da pays.

| G. Homar Fils |

|

29, Rué Banaudon

^

i LUNEVILLE (Meurthe-et-Mosélle) |

¿f' Adresse télégrafique: HOMAR LUNEVILLE

^ Téléphone 202

FRUTOS FRESCOS T SECO — IMPORTACIÓN DIRECTA —
MH DAVID KARCH FRÍRES * «* J. ASCHERI 4 C.“

HOTEL í »

= DE MARINA

!>
b

b

Plaza de Palacio, IO %

BARCELONA %

%

NUEVAS

9

E IMPORTANTES REFORMAS

Servicio esmerado Baños

$
i

Agua corriente Ascensor

(n

Asegurarán una estancia perfecta ^ (ú
avisando la llegada con antelación,

5

«B

casa

O

IR m

FUND ADA H1

1SSO

® Expediciones de frutos primeurs y legumbres del pais. #

® Especialidad en espárragos, melones, tomates y toda clase gj

J de fruta de primera calidad.

g§¡

§j ANTONIO FERRER 1

| 40, Hace du Chatelei—HALL ^ CENTRALES—ORLE A NS. 9

M. Seguí Sucesor EXPEDIDOR
36 - 38 Cours Julien MAR56ILL6
Teléfono n.° 37-82. ♦♦♦ Telegrama: Marchprlm.

de primer
orden

COCINA EXCELENTE—SITUACION CENTRICA—AGUA CO¬
RRIENTE, FRIA Y CALIENTE. — CALEFACCION RECIENTE MENTE REFORMADA.—PRECIOS REDUCIDOS.
TELÍreNO, EN TODAS LAS HABITACIONES

RAMBLA DEL DENTRO — PLAZA REAL

Entrada Ca lie Colón, 3

B ARCELO NA

Teléfono núm. 14,680

e Bauzá, 16

HOTEL FALCON Barcelona

Fabricación de mue¬ blas da todas clases, especialidad en los pro¬ pios para comedor y
dormitorios.
C3D
Gran surtido en come¬ dores completos de di¬ ferentes estilos, desde 400 Hasta 2.000 ptas.
GDI
No comprar muebles sin antes visitar asta
casa y sa convencerán que es la que más bara¬
to vende.

HHSiB

COMISION Y EXPORTACION

▼▼▼▼

!i

ESPECIALIDAD EN NARANJAS Y MANDARINAS

FRUTOS —PRIMERIZOS —LEGUMBRES EMBALAJES ESMERADOS

Cristóbal Colom i

ARGEL - Rué de Suez 28 (detrás del nuevo mercado)
yy ^ ygr ^r
Patatas comestibles y para sembrar, de todas clases
Dirección Telegráfica: MOLOC-ARGEL Teléfono:

En la Rambla del Centro y Plaza del Teatro
CASA FAMILIAR - AGUAS CORRIENTES - BAÑOS
CALEFACCIÓN - ASCENSOR
Teléfono interurbano en todas las habitaciones

|EL MÉDICO
D. Bartolomé Casellas Rotger
se complace en ofrecer al público sus servicios, y le participa que, tiene abierto su despacho en la
Calle de la Luna, núm. 41

LA EQUITATIVA
Fundación Rosillo
Iospector
Ramón Ruílán

Muchos gastos superfluos se evitan por el camino de la modestia y de la sencillez

NO OLVIDE
que un seguro vida, que significa previsión, reporta gradualmente bien¬ estar e independencia. ¡Ahorre para el mañana! «La Equitativa» indicará a
Vd. el seguro que le convenga más.

16

■as SOLLER

«•***•»»*»»»••§»••»#»»»?'***••**••*

f 1 EXPORTACION DE FRUTAS*

2

*

FRUITS ET PRIMEURS

B 2

ESPECIALIDAD:

G

%

4E

* Naranjas, mandarinas, imperiales vernas y timones §

Spécialité: Oranges, mandarines, pommes de terre

nouvelles, dattes muscades

'MARCO e IÑeSTfli *

P31SS3 BSSGA?

Casa u.- /. MANUEL fValencia)

*

ESRAIMA

m

151, Rué Sadi-Carnot - A L G E R

SUCURSALES:

*

CARCAGENTE (Valencia) JATIV A ARCHENA (Murcia)

i Telegramas: MARCO, MANUEL

Teléfono, 7

*

*

IMPORTATION — EXPORTATION — COMMISSION
Télégrammes: BISCAFÉ ALGER - ZERALDA - BISKRA

UVAS DE FRANCIA
Especialidad: Chasselas por vagones completos
CLERMONT L* HERAULT
’$#*****!

* * * «
iB

Sucursales: ZERALDA (Rué de la Place) BISKRA (17 Rué Cazenave)
AIN-TAyñ (Avenue de la Gare)

^gdbcifecfjwdbdbdbdbcdbdbcdbdbKdbxdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbgl*

! VIUDA DE PEDRO GARDELL ! ^ EXP0RTAT10N DE FRUITS ET LÉGUMES DE TOÜTES SORTES I

ORANQES-CiTRONS-MANDARiNES

ARTICHAUTS du LLOBRE0AT

4Ét

^ ’SS

Primo de Rivera, 45 TILLARttEAL (Castellón) *

TOMATES-Saucieae rouge da Valenda
Spéetadti dé Prunas Japanalaas Jaunas et Reuges

Pommn di terre de Matero Choux — Choux-fleurs — Salados

Exportación de toda clase de frutas frescas y secas

♦

Especialidad en naranjas y mandarinas por vagones completos. ♦

^

TTeelleeggrraammaass:: CCAARRDDEELLLL VVIILLLLAARRRREEAALL

^

♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦

Antes de hacer sos compras consulte a
liA CASA DE SvAS MBAIJA8
F . ROIG
íiDigfils: Puebla Larga Telegramas
'Exhortación: Valencia
(2 Puebla Larga, 48 Garcagente
Teléfonos
(31.447 Grao-Embarques, 13.618 Valencia Dirección Postal: F. Roig, Puebla Larga (Valencia)

EmilioGASCO-PRATS

PUEBLA-LARGA
(VALENCIA) Téléphone 31

Calle Industrias
PRAT DE LLOBREGAT
(BARCELONE) Tólóp.: 53

Expéditions rapides pour !‘ Étranger — Prix Modérés

Succtoi sale* de Transit
epécfaltséos pour le trans-
bordement des Frulta et Prlmeurs ¿ux frontieres

í CERBERE (Pyyrr..~-Or'B*)

IaqÓ íiítCPA 1 Téléphone £38

JUuC UuulU j HENDAYE (B*«-Pyr6as)

’

Téléphone 2«10

n IMPORTARON - COMMISSION - EXPORT ATION
IFMruIiCts,HLEégLumeBs,EPRrimNeuArsT

fr

JFRUITS & RRIMEURS

4

BANANES, ORANGES, C1TRONS, MANDARINES, ET FRUITS SECS

I IMPORT ATION

-*9&-

COMMISSION

**

EXPEDITION

*

Speelallth de Bananee-Embelage Selgné

*
SAMPOL FRERES

(Société en nom colactlf a résponsabllité llimltóa)

Sléca Sedal
Sogue da ti a m el

D A B F A II V Dtrtfitíoji admiai&trativa

BwK vfiinU A

47 Rué du Hatnel

Adrósse Télégraphlque; FRESAMPOL—BORDEAUX

TÉLÉPHONB 85-79*

"

*71* m 1Á> •» *71" m

»■ 'di11 ■« '>TT" »« *ff» •* *8> »» tf* m *1*

1

COMMISSION CONSIGNATION

BXPÉDITIOIS8 DE FBÜIT» FBAI8 LÉ6VBE8 ET PRIMEA «S

BARTHÉLEMY MIRÓ
12 et 14 Impasse Berthaud
PARIS
Téléphone: ARCHIVES 78-11 - Télégrammes MIRO Impasse Berthaud

16, Rué Lamartine — ALGER * Spéciaalliittééss*' Pommes de terre, 1 omates,. Artlchauts, Raisins chhaass¬- B selas, Dattes Muscades, Oranges, Citrons, Mandarines.

Malsona d‘ Expédition

AIN-TAYA - BISKRA ZERALDA

Télégrammes: BERNAT -ALGER

R. C. ALGER I7.S33
□

J

o ip a p apa p a.ói*o..o* ». y ;o:i:o:;;o.;;o:^o-!:o;!:oro;i;6yo:^

TRANSPORTES

CASAS en

MARÍTIMOS y TERRESTRES
AGENCIA de ADUANAS

CETTE VALENCIA SOLLER

11 quai da Bosc 8 10 calle Llop
8 calle Bauzá

PORT-BOU

Espagne

ANTICUA CASA BAUZÁ Y MASSOT

Jacques MASSOT et fils i

güCBgOBEg

TBUBFOMOS

CERBERE PORT-BOU SOLLER VALENCIA CETTE

8 21 iat
-
1291 3-37

TBUSaRAMAS
Cerbéru
Cette
MASSOT
Port-Bou
VALENCIA

OASA CENTRAL
Cerbere
Pyr. Orles,
FRANCIA

SOLLER.—Imp, de J. Marqués Arbona,