á»0 XLYI (V EPOCA) NÜM, 2240
á»0 XLYI (V EPOCA) NÜM, 2240

/

SABADO l.° DE MAB20 DE 1930

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbona

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)

FRUITS FRAIS - FRUITS SECS-PRIMEURS IMPORTATION - EXPORTATION

TÉLÉGR ANIMES: RIPOLL MARSEILLE

Importation directe dÉ Oranges des milleures zónes de Valencia par les navires: Yapenr UNION et TOiliers á motear CARMEN, NUEVO CORAZON, PROVIDENCIA et SAN MIGUEL
Services réguliers entre Gandía-Marseille et entre Gandía-Nice-Cannes

Service spécial hebdomadaire par notre vaperur UNION pour le transport de nos bananes des lies Canaries á destinaron
des ports de Marseille et Nice

Spécialité pour les expéditions en Gros des Oranges, Bananes, Dates et Arachides

par wagons complets.

Tous fruits frais et secs de toutes provenances.

Prix spéciaux pour grosses quantités.

Maisons d'Expedition a ALCIRA (Valencia) et a LAS PALMAS (lies Canaries)

SUCCURSALE Maison “valencia,,

a MCE: ( 38, Cours Salaya

Téléphone: 42-28

Télégrammes: Valencla-Nice

SUCCURSALE
a CAMÍES:

Maison “HISPA1MIA,,
1 fc>is, Marché Forville

Téléphone: 20-57

Télégrammes: Hispania-Cannes

SOLLEfi

«MEfiffltet.'HS*

%

k Timbrados en relieve

EXPORTACION AL EXTRANJERO

ac Naranjas -:- Mandarinas

Limones I de papel para cartas y sobres

'

a: a: a:

FIOL

Confección de dibujos y escudos

*5

a gusto del cliente

*r.
a:

ALCIRA - (Valencia)

% %
La máxima elegancia y distinción

a: TELEGRAMAS: FIOL ALCIRA

Teléfono, 01

a: ai a:

CASA FUNDADA EN 1912

%

%

Solicite muestras y [precios a Juan

U4T

Marqués Arbona San Bartolomé, 17

n

□sa

s——jamcóDnn——^

-□

□—=———.0

■

■

■

■

■
:
■ ■

R vi 1 -1 á n

■

B

■

HOTEL FALCON Barcelona

■

B

Í ■
■ U
O

Primer fotógrafo español y único en Baleares

®

que con el procedimiento JOS-PE bace las

fotografías con todos los colores naturales.

En la Rambla del Centro y Plaza del Teatro
CASA FAMILIAR - AGUAS CORRIENTES - BAÑOS

<5

1
< , VEA LA ORAN EXPOSICIÓN DE DICHOS TRABAJOS [9

1
é

CALEFACCION - ASCENSOR

Palacio, 10 (Frente a la Diputación) Palma

Pensión diaria de 16 a 20 pesetas

:a:

;ds:

:¡3:

“EiCgXi:. :s @H3U-1 '@Z

:n=

n
:nsa dbdbdbdbdbdbcftdbdbdbcfixdbdbdbdbdbidbdbidbidbíixfxtxjbtt!!

t ALMACÉN DE MADERAS Í Somiers de inmejorable calidad

1

con sujeción a los siguientes tama- jjj

2 Carpintería molida a vapor

ños:

kJ

ESPECIALIDAD EN MUEBLES,

i

f

PUERTAS Y PERSIANAS

ft

k Bisad loloiH

f

ANCHOS

De 0‘60 a De 0*71 a De 0‘81 a De 0‘91 a De 1‘01 a De 1‘11 a De 1 ‘21 a

0‘70 m. 0‘80 m. 0‘80 m. 1‘00 m. rio m. rao m, rao m.

¥
~
i
v
I
¥
t
%

jl Calles de Mar y Granvia

De 1*31 a
\\ De 1 ‘41 a

^ jSODDE^- (Mallorca) & ' De 1*41 a

1 ‘40 m. 1 ‘50 m.
I ‘50 m.! pluu k
mJt

:iété Franco-Espagnole

DE TRANSIT & DE TRANSBORDEMENTS

<db %■

David MARCH, ROCÍIRES & C

AGENTS EN DOU ANE
Siége Social & CERBÉRE (Pyr*68■ Orient1®8)

TÉLEPHONK:
Cerbére n.° 25 Cette N.°4.03

Maison A PORT-BOU
Représentés & CETTE par M. Mlcbel BERNAT Qual Aspirant-Herber, 3

TELE6RAMHES: TRASBORDO - ERBÉRE
TRASBORDO—PORT-BOD Michel. BERNAT—CETTE

llSláSll lililí tt ni lili

Importatlon - fixportaüon
FRUITS FRAIS, secs et primeurs

Maison principale á MARSEILLE. 92, Cours Julien
Téléph. 15-04—Telégrammes: ABEDE MARSEILLE
Succursale á LAS PALMAS: calle Perojo y calle Canalejas
Télégrsmmes: ABEDÉ LAS PALMAS

PARIS — Maison de Commission et d1 Expéditions
SAMANES, FRUITS SECS FRaIS, LÉtiUNIES 8,10 et 14 Rué Berger-Tólégrammes: ARBONi-PARlS-Téléphono: Central 08-85

mmmmmm\\

iilOT piBrTBFjIVwOPTÍ Wu#

Ffin’

r

cqpq|p<qp<qpcrj?íqpcqpcr^{qpcrj?€qpcr^)cr^<qp(qpcqpHqp<qp<qpxqpcqpKqp<qpícqp<qp

t I IÜKPORTATIOKT EXPOBTATIOlí

9

MAISON EECOMMANDÉE

#

# pour le gros marrón doré ET OHATAIGNB, noix Marbo 4í

♦

et corne fraiche et séche.

♦

x

EXPÉDITION IMMEDIATE

♦ ♦

♦ ♦ m

Pierre

Tomas

♦

m
s Rué Cayrade DECAZEVILLE (Aveyron)

1 A ISOS

FRUITS FRAIS 8»CS FRI1GURS I> ’ EXPGDITIO mí, c o 11 s s i o 5 ,

tbaüvsit

BARTHELEMY COLL LA MORABITA LLOC

IMPORTATION DIRECTE

MARQUE DhPOShE

3, F^lace Motre - Dame - Du - Mont, 3

Marqne B. O. DEPOSEÍ

TELE FH ONE 57-21

MARSEILLE

TELEGRAMMES: LLOC MARSEILLE

MAISON D’ ACHATS POUR LES DATTES A TOUGGOURT - A L G E R I E

: : : SPEOIAUTE POUR LES EXPEDITION3 PAR WAGONS COMPLETS : : :

ARACHIDES, BANANES, DATTES

:;:Tc Barretina

casa coll CALLE FUSINA, 15

Teléfono. S. R. 1350

ANO XLVI (2.a EPOCA) NUM. 2240
/

SABADO 4.° DE MARZO DE 1930

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbona

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)

m

tm r, Sí?m. 0 Sí?. 0

Sí?.

mmmmmmi0iÍ8S

Sí?. Sí?.
0
Ví'S

Sí?. Sí?. Sí?.

ti

&

as as as

Sí?.

A

0

as as

Sí?.

v

0

0

m5SK

3&Í?.

\\s

\\s

as as as as as as

Sí?.
tm s\\ M/

Sí?.
m

as as as as

Sí?.
0
as

oz*sSí?.
0

Falleció en esta ciudad el día 22 de Febrero, de 1930, a las 9 de La noche

O
'm, rm © wm
©
WB

o
mm

Sus desconsolados esposo: D. Gabriel Pascual Bisquerra; hijos, D. Antonio, D. Pe¬ a©e dro y Srta. María; hijas políticas, D.a Teresa Grevendael y D.a Fanny Rosen; nietas,

Gabriela Pascual Grevendael, y Adela y Gabriela Pascual Rosen; hermanos, hermanos

políticos, sobrinos, primos y demás parientes participan a sus amigos y conocidos esta se

dolorosa pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada, lo

©
bb

que tendrán como especial favor.

©

Los limos, y Rdmos. señores Obispos de Barcelona y Huesca se dignaron conceder indulgencias en la forma acostumbrada.

©
bb

1PííPP®PP^^^wpPPWPP®P^^PIP (lQii ¡CvOili (iser/i iiisíí/j túPi/i vx&ji mssui \\K&n

vx&h vvksfjj : vSSshi iuSsmj txxa&ji úxz'fn

*BBIBB [\\xüjj iv&mi uSkai av.íI/í iviSzwj iwsí/jj nres» 0

\\y

Li as

aSS550S835«S8S®B

a sss^ ssíía ss55a s ass=¿a^

S

i/Kyíj!

ÍAaAi

ff/fíXv

íflHftl

í/f/?vii
\\vv*nii

Lf/wnl
luvii

ififKiii
itivifi

fa/iv Si«/ii

Mif5lwSSfSt8l
itiviii

i(ifíánvaSíw/i

l/í/vlíl
tu»**#'

7Í/7/J2*!
iivna

v

N*1

D. Salvador Gamundí Bauza
Falleció en Renaix (Francia) el día 17 de Febrero de 1930
A LA EDAD DE 71 AÑOS
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales
=( E. P. D. )
Sus atribulados hija, D.a Rosa Gamundí Pizá: hijo político, D. José Colom; nieta, Srta. María Colom Gamundí, y demás familiares participan a sus amigos y conocidos esta sensible pérdida y les suplican tengan el alma del finado presente en sus oraciones, por lo que recibirán especial favor.
mmmm. lAna M«0m©nm mA
í

4

SOLLER

GLOSSARI
SIC TRANSIT...

■b bbbb ■■■■ ... ■■■■ ■»■■■... ■■■ ■■■■ rI on ■■■■ bbbb n \_ aH* ITOBMiH tflVKia BWOB RBVfl YBBB ASCII BHnfBBCnil PSCS RBH t ms9 SHSB SUBI BT33BKSKB 3PZF BBBB «HEUl

■

BBIIIHBRi

3aQB 3S13KC ■■■uaaiiiHiasiBiBaiiaB «raí lauanBaaaiaaiMaicBRVHiioKBfliin tcaa^aos ¿sananar □■■vaana □aviasas aafaaaaaaaaaaKiBBBBfljafl; aaaa anas asna eoeb nasa ■□■□■■□■naaR íbIübbb ■■■■ rbbv

caaa^HH nasa aassah ub—b Iaaa*i ibib Rarm naain «oaa IaPaSsaH ÜaBB—aasaacB R aa a ■saaiaiB —iiB MQ —BIB —KIM —m MhbbbBRbbb m Hb Mb ibbb birbb\_b \_b — bb Basabbbi a— aaapbbbbbbbaBsiRHaahbsb BaBRiiHaisBaasa ibbb BflMBBflaaiai aiiBBBaa irss BHii aaaa ■»■■■■— ■»aa— aaama— maw —a— aa— aa amaam a aiamaa—■■— ■■— «■b— b —— aaüaa— asnnaaa— aaa—aa— aa— aaa— a «— ■■■—aa— aa É■•M aasl— aaM —b— bb"iBbB biBi»aBlllf"lilllBnl,tlllaia!gg iBHBBEBwagahbb»hbbbb»bbbbíbaaa> ■■bbbbbp «ibb» «eas waiaml

^■ibbb

aaaa aiaaoBsa bbbb ■aaiam aaBBBBM i nota bbbb ibbb ■■!■■■■* ■■■■«■■■¿ana*■•-■■■■ ■■*a«aaaa«**a ■■■■aaaaaaxa ibbb ¿ana aaaa ibii «■aiiiMMaaaaaiBRiBH aaaa aiBBBBaa aaaa bbbb

«ü?n aaaaaaai bbbb «nnacoRE bbhb mbi bxbq bbbb bbbb iiibedsi laaBBBBBaaaa eibi aaaa ibbb bbbb b bbbb bbbb BBBKiBEBBBaaaaBKaB'RB bbrbirbi ibbb bbbk bbbbobdhnbbi bsbb bbbb aaaa aaMRBoa

bbbh ■ BBB

oaaaaaaibbbbobbbbbbbbbbb BOBBRrflBBBBB BBBB BBBB BBBB

>ibb uao« bbbei bbbb
SlBB4BBBBBBBBBBB

BbBbBbIbBbBbBiHrBbBrbBBbBibBbBb0bBbBbBbBBbBbBeB3BbBbBbBbB bbBbBbBM bbHbIIbBaBbBbBbBbBbBbBbBb«nBaBaBaBiBBBBBBBBBBKBaBaBiBBBBiBaBaBaBab■b■b>■bBbBbBbBbüc»bab«bDrBbIbBbBbBbBbBbBbBbBbBxBbSbrabBbOaBsnBaBbBbBbBbBbBbBbBbBbBbMbBeBhBbBbBhB

JJ hora present és plena d indecisió i els qui semblen més indecisos són precisament els qui porten el timó del vaixell.
Apar que visquem a la casa on ha passat un gros daltabaix o bé un gros daltabaix esta a punt de produir se.
Institucions seculars trontollen i prova
de la cura que hom posa a sostenir-les és que els que tenen la missió de governar
es desentenen de tota la resta.
El desori dins els organismes governatius és ben manifest. Cal, peró, ésser indulgent amb els homes que hi actúen', construir damunt el caos és ben difícil.
Per a tot alió qui a P hora dara perilla, és un llegat ben funest el del régim proppassat; peró ésjust i és lógic que la culpa vagi acompanyada, d aprop o d enfora, peí ccistig que ella mereix.
Dins la indecisió actual es perfilen orientacions encoratjadores, peró és de témer que la incomprensió per una ban¬ da i per altra la humana concupiscéncia els barrin o—quan menys—els dificultin
el camí.
Els homes que, dins aquest desgavell, sápiguen servar dret el sote i amb llur serenitat imprimeixin una marxa orde nada i democrática a la vida estatal,
mereixeran bé de la Pátria.
Just.

D. Bartolomé Canals Vidal

Falleció en Sóller el día 24 de Febrero de 1930 A LA EDAD DE 57 AÑOS

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES

bbbb BHIE BBBB BBBB BBBfl
BJB3KBSBI
aaaa
5333

= E. P. D. =—

Su afligida esposa D.a Antonia Bernat Colom; hermanos

BBBC BBBB
BHHB BBBB

D. Antonio (ausente) y D.a Margarita; padres políticos; hermanos

BBBB

Baso

BBBB BBS3
Ba aa saa

y hermanas políticos (presentes y ausentes), sobrinos, primos y

BBBB

BBBB

BBBB BBBB
■EBBt BBBB

demás parientes, al participar a sus amigos tan dolorosa pérdi¬

SBBB BB B

da, les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del

BBBB
?s::

finado, por lo que les quedarán agradecidos.

BBBI

339

liMnuKi I1BBB BBBB BBBB BBBB

BBBB BBBB BBBB BMMUBBBB CUSI OBBB BtlBa BBBB

QBSIBBBBB ■ BBBB KB1H ESEHf? ®«B3B (ERES BBfflttafflBB BBBB BBBB BOOM BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBH9 BBBBHIB8

anDURBOaaStDian «“«BKaKnHBBBHBaBBBBB BBBB 9HBB BnnO BBBB 1090 BBBS BBBB HBBB BDBS BBBB BABS B0QI8 9HBB QSHBBBBB ■ IBBB BSBB HOGH BBBB OEE3 BBBB fill&ilB BinBB BBBB BUH5 BBBB BBBB BBB» BBBB BBBB BBK.B BBBB BBBB

BBBBBBBB aiiBPHflRE

bíbííd

Kan®

«wMBsaiaaB

BBBI1 anara

-anata

aiena

aga» a

«•■a»*

Braga

BOBO «¿bíse

BBBB B cusa

HBIBG me fita

Basa cree: o

BBBB ni ¡zm»-!

BBXC9 ariwp

BBBB oeíhiei

fiOBRBBUBBBB cresaasn» a

HBIB
hbbl

BBBBB9BÍS
tsaata

BHBCR waBB

■ S'JQJQ BBBB fllBRB «qgPBBBg—SlBB

BBBBBBSB BBBB BBBB

QBB9BBHB BBBB BBBB BBBB BIHBHMBPg BBBB aaBBBBiaa

BBBB DBOB BBBB MHHP

BBBB BBBB

CSESBí BBBI

BBBB BBBB BBBBBBBBlI ■ BBBI BBBB BBÍBBBBBB!BBB BBBBBBBBBbShbBBBBIBBB BBBB ■■■BBBBBBBBBB!BBB

BBBB ■BBB IBBB BBIN BBBB BBBI BBBBEBBBBBBB BBBBBBBB BBBB

B |BB'iIB|BDBE BBB|BBBMBBB |BRB Bh BSDBR BSOBBB |BIRBB BKBBaS^SR HvHHÍHqBBrBBRSBBRBBBaBBBSBBBSRBBBEBBBBBBSBB BSUC BiSBHSSBBAS» 5Ba5B!B!BE■ BHBE■BBB■ EBBB■ BEKB■ SBH B■BBE■ RB1B■B9SBBBBBBBBBIBRBBBRKIBHB aUISBSBBAB SBB3■OlInD■IBlHB■IBB■BI8■BB(■BBH■BK1£SBBBKBBBBBSSBWSBHSBOiEBSBHEnSB1HSBfri5sBBn5BBi2BíBnISB9n2BBESÜMB8SIBBMSMWB5BKi!HCBaaSBBIBBaUaQBeS&ttBB5BEBn23aB£SB£EB

£22252222225

SEBE EBHS H&5EH

HaEg BBBB

BBBHBgEBBEHBBBJBC

2222 SBBS9 HBEB BBBB

i0¡BE0¡2H£SXEHiS2i2d"BBCB1B23B122B2ÍH2EB3,,ÍCBMBKI,HBMBBBBBO,I,BBSBffIiIRHi BBBBBEBISBn1B,fala,BSBB,,B,BBBB,B>B,BB®BBBBBBI HSfl» ÜHHa HBEB «MBB BBBB nBBB BEISa aaaH HBSín *SOB B*aB 20*1 BBBB HBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBI BBBBBBBB BBBI

HACIA LA NORMALIDAD

COLABORACIÓN

Más lentamente de lo que todos desearíamos, vamos recorriendo el camino hacia el restablecimiento de la normalidad constitucional, interrumpida por el
golpe de Estado de Primo de Rivera, que ha puesto el país en una situación dificilísima, de la que nadie acierta a ver claro cómo se podrá salir. Lentamente, con todo, vase avanzando sin interrupción, y esta semana ha correspondido a los Ayuntamientos gubernativos el dejar las atribuciones que se les habían injus¬ tamente otorgado para traspasarlas a otros que, aún cuando su nombramiento no sea modelo de perfección, su carácter semi-democrático acércales más a la
única forma aceptable, que es la elección popular. Cuando no fuera por otra circunstancia, ésta sola bastaría ya para que celebráramos el advenimiento de la nueva y prestigiosa Corporación que el miércoles de esta semana tomó
posesión de su cargo en el Consistorio. Sería oportuno hacer en este momento un a modo de balance de la labor
municipal efectuada por el Ayuntamiento saliente, registrando sus aciertos y las equivocaciones en que ha incurrido en los dos años, o poco menos, en que ha detentado el manejo de la cosa pública; pero esto nos ocuparía más espacio del
que podemos dedicarle hoy, y por este motivo dejárnoslo para cuando examine¬ mos correlativamente la actuación de todos los que se sucedieron durante la Dictadura. Eso no obstante, sería injusto no hacer remarcar la buena voluntad de algunos de sus componentes, entre los que se halla su alcalde D. Antonio Castañer Bernat, cuya rectitud, independencia de criterio y clarividencia ante determinados asuntos, le clasificarán entre los alcaldes más prudentes y juiciosos
que han desfilado por la Casa Consistorial en estos últimos tiempos. En la nueva Corporación—a la que, a pesar de su prevista limitada actua¬
ción quisiéramos verla acometer la realización de alguna mejera útilísima, de las proyectadas, que dejara marcada profunda huella de su paso,—preséntase ya como un presagio de los tiempos que se avecinan y como resultado de la acción
demoledora de los pasados, una señal elocuentísima de la transformación que
se habrá eperado en el panorama político local: el ocaso de la organización caciquil que acaparó el usufructo del poder, atropellando, si se presentaba el caso, a quien intentaba oponérsele. En este primer Ayuntamiento democrático elegido con la aquiescencia tácita del pueblo, abundan ya los que no se avienen
a la ciega sumisión a quien, más que a principios doctrinales, (o fía todo a un prestigio más o menos oropelesco, y puede verse como empieza a desmoronarse el bloque carcomido que por espacio de tantos años atribuyóse la representación
colectiva siendo la negación de sus propios principios, que atribuían al ejercicio
de la ciudadanía la suma de todas las virtudes.
Percíbense auras nuevas, presagios de buenos tiempos. Este optimismo ha de extenderse por todos los ámbitos para que llegue a todos los rincones la sensación de que toca a su término el antiguo imperio de la coacción por el terror que venía imperando y que hasta llegó a colaborar con la Dictadura por no avenirse a perder el poder de que galleaba, por dejación y cobardía de muchos, y al que tanto apego ha demostrado. Para precipitarlo, fuera conve¬ niente la unión de todos aquellos segmentos de opinión que vivieron siempre oprimidos por aquel estado de cosas y la formación de un conglomerado neutro que los alcanzara a todos con un denominador común, formado en la coinciden¬ cia doctrinal de un principio democrático y con un sólo fin inmediato y práctico:
la buena administración de los intereses de nuestro Municipio. La unión de los partidos locales en una «Alianza Democrática» para aplastar
definitivamente el poder del caciquismo, ha de ser el resultado que hemos de querer sacar de la dura prueba dictatorial por que ha pasado España, y no du¬ damos que su sólo anuncio sería el más poderoso acicate para movilizar el mayor número de electores ante el período de restauración que se avecina. Ahora que
los partidos creados y que se crean empiezan a definir su situación presente, seria oportuna la inclusión de esta unión entre los puntos principales de su
programa respectivo.

Impresiones de Carnaval

...¿ME CONOCES?... ¡TE CONOZCO!...

Van desfilando las comparsas, albo¬ rotadas y nerviosas, simulando una alegría estrepitosa que no pueden con¬ tener en el cuerpo, escrutándolo todo con los ojos inquietos y brillantes a través del antifaz y gritando a cada
paso: «¿Me conoces?... ¿Me conoces»?
Y esta frase ha llegado a ser el santo y seña de las máscaras, como si el supremo anhelo que les empujara a la
diversión carnavalesca fuera éste: apa¬
rentando lo que no son, ser conocidas
tales como son.
Enfermó de gravedad un gitano y a la noticia iban acudiendo amigos y co¬ madres interesándose por la salud del
que ya consideraban moribundo. Acer¬ cábanse a la cama y al ver al pobre gi¬ tano tan abatido y como sin sentidos, preguntábanle: «¿No me conoces?» La pregunta iba repitiéndose con pertinaz insistencia, y el enfermo, mareado ya con tanto ¿me conoces, me conoces?, llamó a su mujer:—Oye, Nina, ¿estamos en Carnaval?—¿Por qué lo dices, hijo? —Pues, porque todos estos me esíán diciendo: ¿me conoces, me conoces?
Ni aún a la hora de la muerte el infeliz
gitano olvidó la contraseña famosa. ¿Por qué será ese interés de ser cono¬ cidos precisamente cuando, perdida toda seriedad habitual, hombres y mu¬ jeres, pollos «bien» y señoritas hasta distinguidas se entregan a un desenfre¬ no nada honroso? Esta pregunta, antes de ser contestada requiere una explica¬ ción que parecerá una ingeniosa esca¬ pada por la tangente y no lo es, como irás viendo, lector amigo.
Los moralistas, gente seria y adusta, vapulean el carnaval de un modo im¬ placable; se ceban en él, llegan a los
extremos de la crueldad. Metiéndose en
el resbaladizo terreno de la historia, tal
vez guiados por la fe con los ojos ven¬ dados, descubren en las fiestas y ba¬ canales del paganismo los orígenes de nuestro Carnaval y arrojan sobre él todas las maldiciones que los siglos han ido acumulando sobre aquellas or¬ gías desenfrenadas. Luego sitúan el carnaval entre los esplendores de san¬ tidad con que ilumina al mundo moderno la civilización cristiana y establecen un parangón terrible entre los pierrots y colombinas de la actualidad y los pa¬ ganos antiguos; ¡claro está!, la desven¬ taja de ios modernos es enorme, y,

como una maza de almogávar, sueltan sobre sus cabezas el golpe mortal de una reprobación que tiene todas las agravantes de premeditación, alevosía,
nocturnidad... todas, todas menos una:
no es en despoblado, porque no puede
ser; las máscaras necesitan cabalmente
una población densa, cuanto más densa
mejor. Señores moralistas: ¿no se han fijado
ustedes en personas que en la calle y
en sus relaciones sociales sen un mo¬
delo de finura y en sus casas son más agrios que un cuartillo de vinagre? La razón es sencillísima: en alguna parte tenían que ser lo que son; fingir eter¬ namente, sería la anticipación del in¬ fierno; en la vida pública, si se decla¬
raran, pronto verían como todas las
puertas se les cerraban; tienen que
ocúltar la verdad de su carácter y,
naturalmente, como vapor comprimido chorrea impetuoso y humeante en la intimidad de la familia.
Apliquemos ahora el cuento: todas estas máscaras que forman las com¬ parsas de nuestras calles y de nuestros salones, necesitan unos días de since¬
ridad, de franqueza; no pueden fingir siempre, exponiéndose a ios riesgos de una explosión formidable, y tienen que despojarse de la careta poniéndose el antifaz y ser como son, por lo menos
unos cortos días durante el año.
El carnaval es necesario; no le quepa a ninguno la menor duda.
Lo triste, lo lamentable es la necesi¬ dad de esta necesidad; es decir, que existan tantos hombres y mujeres que para espontanearse necesiten el car¬ naval.
Mascarita bulliciosa, cuando nos pre gontes si te conocemos, ya sabemos qué contestar sin temor de equivocar¬ nos: Sí, te conozco, te conozco; eres un hombre o una mujer con careta. Ahora es cuando te revelas; esfe antifaz
te caracteriza. Eres un enmascarado
durante el año entero, finges creer en una moral que no puedes resistir y ai
fin desechas al amparo de unos días de convencional libertad esa careta insoportable y desdoblas tu espíritu; te
conozco.
Eres un enmascarado que no puedes soportar la seriedad que tu cargo y tu carrera te imponen, que no resisten los graves deberes de madre o de padrek

y SOLLER
D. Cristóbal Fcrrer Noguera

Sus apenados hijos: D. Sebastián, D.a María, D.a Rosalía, D Catalina y D.a Margarita; hijos políticos, don Antonio Colom Frontera, D. Jaime Soler Morey, D. Martín Bestard y D. Ramón Colom Crespí; hijas políticas, D.a María Marroig y D.a Catalina Ferrer; nietos, D. Cristóbal, D. Sebastián y D. Juan Ferrer, y D. Antonio Galmés; nietas, D. Margarita y Srta. Paula Colom, y Srta. Antonia Soler; hermanos, D. Juan y D.a Margarita; hermanos políticos, D. Pedro Pizá, D.a Antonia Rullán y D.a Margarita Marqués; primos, sobrinos y demás
parientes participan a sus amigos y conocidos esta dolorosa pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones
el alma del finado, lo que tendrán como especial favor.

de esposo o de esposa, y con tu antifaz pones al transparente el fondo de tu alma que vive en la simulación cons¬ tante y anhela la infidelidad como un reconstituyente; te conozco, fe conozco.
Señores moralistas, en serio, ¿qué
carnaval es peor, éste que vosotros condenáis o el otro ^en que nadie para
mientes?
jPobre humanidad! ¿Quién te librará
del eterno carnaval?
La palabra, expresión natural de la idea y del sentimiento, esforzada a simular el sentimiento y a encubrir la idea; la conducta exterior, natural re¬ flejo de las convicciones que forman nuestro interior, es un medio magnífico
para velarlo a las represalias de otros más hipócritas aún y más enmascara¬
dos.
Y así constantemente desfila la com¬
parsa bulliciosa, roída por una tristeza profunda que intenta anegar en falsos gritos de alegría estrepitosa, gritando: ¿me conoces?... ¡no me conoces!
¡Pobrecitosí El hombre no puede aguantar el peso de la farsa y con lodos
los actos de su vida se dedica, sin dar¬ se cuenta, a exponer con meridiana cla¬ ridad lo mismo que quisiera conservar cuidadosamente oculto. Verdad es que, como son tantos los que hacen lo mis¬
mo, esta simulación llega a constituir un interés creado, y si la farsa se repre¬
senta con arte la aceptamos como algo
honroso.
Mas nuestra conciencia no queda tran¬
quila.
Digamos del carnaval, del carnaval
de estos días, que es un juego de farán¬ dula, y del otro de todo el año que es un acto serio y corriente, y seamos lo que somos, mejor, lo que debemos ser al poner en consonancia con nuestras ideas y convicciones íntimas todas las
palabras de nuestros labios y todas las
acciones de nuestra vida.
X.
Cintas para máquinas de escribir
Marca «Lion» de 18 m/m en colo¬
res violeta fijo, comunicativa, azul, roja, negra, bicolor, etc.
a 5 pesetas cada una
Imprenta Marqués. — San Bartolomé 17

EL LECTOR DICE...

PRISIONERAS DE LA NOCHE
Hacía una tarde hermosísima cuando
dejamos la «Fonda de la Marina» para realizar una excursión por losalrededores de Muleta. La primera parte de la expedí ción nos fué muy fácil, porque habíamos recorrido ya muchas veces aquel camino y pronto encontramos la pintoresca
Torre de Muleta. A la dulce luz del sol
que entraba en su ocaso ¡qué cuadro tan delicioso apareció a nuestros ojos encantados! En el primer término la an¬ tigua Torre con sus ventanas primitivas, y detrás de ella sus ruinas un poco tris¬ tes de piedra gris, y delante de ella la gran era circular. Como un biombo ver¬
de salía la huerta de almendros, medio
vestidos de tiernas hojas. Acá y acullá un olivo que hacía contraste agradable con sus hojas grises y su tronco torcido,
a la dulzura de los otros árboles. Y en
el fondo se levantaban sobre el cuadro
tres grandes masas de montañas ter¬
minando en una cima cubierta de nieve, en la cual llameaban los encendidos
rayos de la puesta de sol. En el cielo azul unas grandes nubes se desvane¬
cían suavemente. Una tierna paz exten¬ día sus alas sobre el mundo soñolien¬
to...
Con pena nos arrancamos de aquel paraíso, pero eran ya cerca de las cin¬ co y esa hora nos indicaba que era ne¬ cesario pensar en emprender el regreso,
AI principio todo fué bien. Un sendero nos condujo por los olivares, pero, de repente nos encontramos ante una ba¬ rrera ¡oh senderos mallorquines! y el camino desapareció.
Como conocíamos nuestra dirección
no nos dió inquietud y marchamos a tra¬ vés de un pinar confiando así llegar hasta el Puerto de Sólle»r. Estaba obs¬
cureciendo y apretamos el paso, pero la obscuridad nos sorprendió en un barranco entre peñascos poco agra¬
dables.
Estábamos de pie entre aquellas peñas mirando con desesperación las luces lejanas de Sóller. ¡Qué agonía oir la

campana del último tranvía que salía del Puerto! Unos campesinos que no pudi¬ mos ver pasaron por el valle—¡escucha¬ mos sus voces!—pero no nos fué posible hacernos oír de aquellos transeúntes, La sola respuesta a nuestros gritos nos la dió el eco. Mucho ruido y ningún
resultado.
Nuestro deseo, entonces, fué dirigir¬
nos hasta el Faro o a la Estación Ra-
dioíelegráfica, porque en la gran obs¬ curidad, alumbradas sólo por unas po¬ cas estrellas, no nos pareció posible encontrar de nuevo la casa del predio
Muleta.
Trepando por los peñascos ¡oh va¬ liente ayuda de manos y de pies!, ca¬ yendo o tropezando con las ramas, desenredándonos de las craeles espinas, hicimos grandes esfuerzos por encon¬
trar un nuevo sendero. Subimos una
tapia y nos encontramos en un cercado, pero allí la obscuridad era tan fuerte que debimos hacer parada.
De repente un gran relámpago dió una puñalada a la noche, y gritamos: «¡Aquí tenemos nuestro Faro!» Pero ¡ah! no era más que un relámpago. Siguieron unos truenos, después ca¬ yeron las primeras gotas de lluvia. A tiempo encontramos un asilo bajo de una peña, donde nos agachamos hasta el momento en que el viento cambió de dirección. Necesitamos luego buscar otro refugio, porque la lluvia caía aplo¬
mada sobre nosotras. Felizmente ésta
no duró largo rato y vino de repente un fuerte viento, que nos secó un po¬ quito los vestidos.
Quisimos saber que hora era. No te¬ niendo más que seis fósforos no osᬠbamos consumirlos; pero repentina¬ mente vimos una luz refulgente: la lám¬ para de un automóvil. De nuevo grita¬ mos y dimos vigorosas palmadas. Nin¬ guna respuesta. Desaparecida finalmen¬
te la luz decidimos usar uno de los fós¬
foros preciosos, aunque confiábamos que muy pronto se levantaría la Señora
Luna.
Con manos temblantes buscamos los
fósforos. Uno prendió. Seguramente no

sería aún media noche. Pero... ya el re¬ loj nos saca de dudas: las tres. ¿Cómo era posible que las horas hubiesen pasa¬ do tan de prisa?
Ahora la hermovsa Luna había rasga¬ do las obscuras nubes, y muy animadas volvimos a comenzar nuestra lucha.
Como caracoles ingeniosos subimos la cuesta empinada a la débil claridad de la Luna, que hacía grandes esfuerzos para enseñarnos el camino. Después de
tres horas de arrastrarnos oímos la no¬ ta musical de un pájaro que saludaba
el alba. ¡Qué canto tan bien venido! La luz matinal apareció triste y gris sobre las montañas lejanas, y en el mismo mo¬ mento vimos la lámpara del Faro.
El camino era ya fácil de andar, pero medio muertas de cansancio, sin haber ni bebido ni comido durante quince ho¬ ras de inquietud y sin haber dormido en toda la noche, debimos pararnos fre¬ cuentemente para descansar y dormir un poquito.
Llegamos por fin al Puerto a tiempo que el tranvía de las siete y media salía, y no podremos expresar bastante nues¬
tro profunde reconocimiento a nuestros buenos amigos los dueños déla «Fonda de la Marina», quienes dispusieron cuan¬ to fué preciso para reconfortarnos.
Amada Scofield Linton.
Teresa Dorotea Epps. .
Sóller Febrero de 1930

Suscripción

en favor de las obras y fiestas Cente¬
narias del Santo Cristo.

Lista de los señores donantes

Suma anterior. . .

Devota persona
» » »

.

.

.

.

....

.

.

.

.

9.669’45
ÍOO’OO 25’00 20’00
5'00

Suma y sigue. . . 9.819’45

Radio Barcelona Organo Oficial de Radio Barcelona
Precio 0’30 en laXibrería de J. Mar¬
qués Arbona, San Bartolomé 17

6

SOLLER

LA POLITICA EN SOLLER

En el Ayuntamiento Constitución dei Ayuntamiento

Sesión de la Comisión Permanente del día 24 de Febrero de 1930
Presidióla el Alcalde accidental, D. José Bauzá Llull, y asistieron los señores don Vicente Sastre, D. José Canals y D. José
Morell.
A las 8’43 de la noche el señor Presiden¬
te la declaró abierta y ordenó la lectora del acta de la sesión anterior, que fué apro¬
bada.
Seguidamente se leyó el R. D. de día
15 del actual ordenando la constitución de
nuevos Ayuntamientos, y en vista de lo prevenido en el articulo l.°, la Comisión acordó dar por terminado su cometido que habíale confiado el Ayuntamiento pleno.
Y no deseando ninguno de los asistentes hacer uso de la palabra, a las 8’53 el señor
Alcalde accidental levantó la sesión.
Sesión extraordinaria del Pleno de
día 24 de Febrero de 1930
A las 9*8 de la noche reuniéronse los se¬
ñores D. Vicente Sastre, D. José Canals, D. José Morell, D. Francisco Forteza y D. Ramón Pastor, presididos por el señor Alcalde accidental, D. Jo»é Bauzá.
Después de declarar el señor Presidente abierta la sesión y de leerse el acta de la anterior, que fué aprobada, se enteró la Corporación del R. D. en el cual se ordena cesen en sus funciones, finalizando su cometido, todos los Alcal¬ des, Tenientes de Alcalde y Concejales de los Ayuntamientos de la nación, y en su vista se acordó dar cumplimiento a lo orde¬
nado.
Seguidamente el señor Presidente levan¬ tó la sesión, siendo las 9’13.
Acto de proclamación de
concejales
El martes de esta semana, a las diez, el Alcalde accidental, D. José Bauzá Llull, y el Secretario del Ayuntamiento, D. Guillermo
Marqués Coll, se reunieron al objeto de proceder a la proclamación de los nuevos concejales que han de integrar la Corpora¬ ción municipal con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 9.° del R. D. de día 15 de Febrero último.
Se dió lectura a la mencionada soberana
disposición y seguidamente fueron puestas
de manifiesto la lista certificada de mayo¬
res contribuyentes según la de compromi¬ sarios para la elección de Senadores por orden de mayor a menor cuota, y la de concejales proclamados por elección en los años 1917, 1920 y 1922 por orden de ma¬ yor a menor número de votos obtenidos en cada uno de los Distritos electorales de este Municipio.
Después de vistos la referida disposición y documentos expresados, quedaron auto' máticamente designados Concejales los se¬ ñores siguientes:
En concepto de mayores contribuyentes
D. Vicente Alcover Colom.
» Jaime Juan Joy Castañer. » Juan Pizá Castañer.
» Marcelino Rullán Oliver
» José Enseñat Mayol, » José Aguiló Pomar. » Miguel Lladó Bernat, » José Forteza Forteza, » Miguel Arbona Rullán.
En concepto de ex concejales
D. Pedro Juan Castañer Ozonas.
» David March Alcover.
» José Bauzá Llull. » Miguel Colom Mayol.
» Bartolomé Coll Rullán. » Antonio Piña Forteza. » Guillermo Mora Alcover.
» José Canals Pons. » Jerónimo Estades Castañer.
Todos los señores relacionados queda¬ ron proclamados Concejales del Ayunta¬ miento, y seguidamente fué publicado su nombramiento, el cual se comunicó median¬ te oficio a los interesados, adviniéndoles que debían tomar posesión al día siguien¬ te, a las doce.

El miércoles de esta semana, a las doce, en la Sala Capitular, se reunieron D. Bar¬ tolomé Coll Rullán, D. David March Aleo ver, D. Miguel Colom Mayol, D. Jaime Juan Joy Castañer, D. José Enseñat Ma yol, D. Miguel Lladó Bernat, D. Pedro Juan Castañer Ozonas, D. José Canals Pons, D. Antonio Piña Forteza, D. Marce¬ lino Rullán Oliver, D. José Forteza For¬ teza, D. Vicente Alcover Colom, D. Jeró¬ nimo Estades Castañer, D. Guillermo Mo¬ ra Alcover y D. José Aguiló Pomar.
Ocupó la presidencia D. José Bauzá Llull, Alcalde accidental del Ayuntamien¬ to anterior, y siendo la hora señala¬ da para constituir la Corporación municipal en virtud de lo prevenido en el artículo
10 del mencionado Real decreto, decla¬
ró abierto el acto y ordenó al Secretario diese lectura al expresado Real decreto, al acta de proclamación de Concejales y a un telegrama recibido del Excmo. señor Gobernador civil de esta provincia dando traslado de un despacho del Excmo. señor Ministro de la Gobernación, en el cual ma¬ nifiesta lo siguiente:
«Ruego a V. E. tenga en cuenta que los Ayuntamientos deben constituirse au¬ tomáticamente con arreglo a los preceptos
Real decreto 15 corriente debiendo en¬
cargarse Alcaldías y Tenencias de Alcaldía los Concejales de mayor edad en esa ca¬ pital, cabezas de partido judicial y pueblos mayores de cinco mil almas, sin perjuicio de que el Gobierno haga después uso de la facultad que se reserva de designarlos teniendo informes que me comunique. Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y fin de que por Secretario de Ayunta¬ miento se tenga en cuenta en la constitu¬ ción nuevo Ayuntamiento.»
Después de la lectura de dichos docu¬ mentos, el señor Alcalde accidental leyó los nombres de los concejales proclamados y declaró constituido el Ayuntamiento. Seguidamente cedió la presidencia al Con¬ cejal de más edad entre los presentes, que
resultó ser D. Bartolomé Coll Rullán, por no haber concurrido los señores D. Juan
Pizá Castañer y D. Miguel Arbona Rullán, a quien hizo entrega de las insignias del cargo pasando a ocupar su puesto.
A continuación el señor Bauzá dijo que deseaba dar lectura a una nota que llevaba escrita y a este fin solicitó autorización del señor Presidente, quién accedió a los deseos del señor Bauzá y éste dió lectura a la referida nota, la cual textualmente
dice:
«Al cumplir el mandato ordenado por las
disposiciones emanadas del nuevo Gobierno de S. M. el Rey (q. D. g.), haciendo entrega
al nuevo Alcalde de todos los atributos que
le pertenecen, permitidme que en nombre del que hasta ahora ha desempeñado el car¬
go de Alcalde Presidente de este Magnifico Ayuntamiento, D. Antonio Castañer Bernat, y en el de los señores Concejales salientes,
dé la más cordial bienvenida a los señores
Regidores entrantes, haciendo constar nues¬ tra enhorabuena para todos a quienes ha
correspondido desempeñar y ostentar el
cargo de representantes de esta nuestra y siempre querida ciudad.
«Siguiendo una costumbre establecida
antaño someto a vuestra consideración la
actual situación económica del Erario mu
nicipal—halagüeña por cierto—y cuyo re¬ sultado es producto de esfuerzos encamina¬ dos en todo momento en pro de nuestra ama¬ ma Sóller y en el bienestar de sus vecinos. Nuestra labor, pródigamente reproducida
en la prensa local, ha establecido constante¬ mente conocimiento con el pueblo dudada
no que ha de alabarla o censurarla por medio directo o por el de sus representados. Por cierto, el trabajo realizado en la última
etapa municipal carece de méritos; poco hicimos que merezca el calificativo de
extraordinario, pero si es evidente que durante nuestra actuación ha prevaleci¬
do un criterio definido, un criterio que
podrá ser discutido si bien era necesario
imponerlo y practicarlo y no creo que
tengamos que arrepentimos por ello ni yo de haber sido el que más interés tuve en
mantenerlo; me refiero al de sanear la hacienda y encauzarla para con ello lograr
una holgura presupuestaria que permitiera cancelar las obligaciones pendientes y aten¬ der puntualmente los pagos, sin nuevas gabelas ni tributos. Ello se haonseguido plenamente y el superávit que arroja el Presupuesto refundido de 1929, es el pro¬ ducto de nuestra buena voluntad y su fruto.

las economías mantenidas sin menoscabo de
la representación que esta privilegiada ciudad tuvo en su Municipio y Ayuntamien¬ to y que todos hemos de esforzarnos en mantener y propulsar para su mayor en¬ grandecimiento. Ninguno de los servicios creados ya fue desatendido y llevamos
realizadas obras de coste relativamente
elevado, teniendo planeados además unos proyectos ya antiguos de importancia capital que podrán llevarse fácilmente a la práctica
si asi lo estiman los nuevos elementos que
irán formando nuestro Magnífico Ayunta¬
miento.

Situación económica actual:

«Por la Intervención fue presentada la liquidación del ejercicio de 1929, y el estado económico en el día de hoy, así como la cuenta del Patrimonio municipal, como sigue:
Liquidación en 18 de Enero de 1930

(Presupuesto de 1929)

ACTIVO

Pesetas

Existencia en Caja en 31 de Di¬
ciembre de 1929 ....
Deudores por Resultas de ejerci¬
cios anteriores

88.920’98 55.380*97

Total

144.301*95

PASIVO
Acreedores por resultas de ejer¬
cicios anteriores ....
Superávit de Presupuestos ante¬
riores refundido en el de 1930.

9.815*75 134.486*20

PATRIMONIO MUNICIPAL

ACTIVO

Pesetas

Fincas urbanas . » rústicas .
Bienes de propios.
Mobiliario . Semovientes.
Camión Riego,

Total. .

.

.

PASIVO Censos. Pensiones anuales. .

70.125’00 625’00
51.961*55 24.157*10
50000 13 500 00
, 160.868*65

.

484*91

Activo.—Capital líquido. . , 160.383*74

ACTIVO

Nota: El inventario adquiriría un mayor valor si se realizara ya que ios bienes in¬ muebles que lo constituyen conservan su primitiva valoración y hoy tienen una plus
valia manifiesta.

MOVIMIENTOS FONDOS Enero de 1930

Existencia en fin de Diciembre

de 1929

Recaudado en Enero .

.

.

88.92098 3.616*24

Pagado

A deducir. .

.

.

92 537*22

21.499*42

' Existencia en fin de Enero. 71.037*80

ESTADO ECONOMICO EN EL DIA DE HOY

Efectivo metálico

Existencia en fin de Enero (Caja y
Bancos 1
Recaudación arbitrios Enero. .
Recaudación arbitrios Febrero
hasta hoy Recaudación Sr. Riutord (Apode¬
rado en Palma) como provisio¬ nal hasta hoy

71 037*80 11,40171 6 173*25
10 000*00

A deducir .

.

.

Pagos acordados hasta el 28 de

Enero pasado

98.612*76 4.527*31

Liquido.

.

.

.

94.085*45

Sóller a diez y nueve de Febrero de mil
novecientos treinta.
«Y al dar por terminada mi misión, como
Alcalde accidental me creo en el deber de
manifestar que nuestra gestión no ha sido preferentemente de uno ni de otro; ía Comí sión Municipal Permanente ha sido la que ha llevado a efecto las iniciativas y ha to¬ mado los acuerdos procedentes, pero aquélla* y éstos son obra de todos sus componentes, todos previamente tuvieron el derecho y la acción de exponer sus opiniones, cuya voluntad han practicado constantemente con verdadero celo y todos unidos, desligados de toda tutela política, administramos li¬ bremente con absoluta buena fe y sin otro ideal que servir los intereses de nuestros administrados para bien del progreso de esta población y engrandecimiento de nues¬
tra Patria.
»Si no hemos conseguido nuestro propósito perdón para ello, y si el pueblo aprueba nuestra humilde gestión, sus parabienes
los trasladamos sinceramente a todos los
empleados de la Casa por su laboriosidad prestada en todos momentos, sin cuya ayuda téenica y administrativa no hubiéramos llegado seguramente al buen resultado económico que he tenido la satisfacción de
exponer. «Casas Consistoriales de Sóller a 26 de
Febrero de 1930 — José Bauzá, rubricado.»

Al terminar el señor Bauzá la lectura de
la transcrita nota, el señor Coll dijo que las circunstancias ponían hoy en su mano la vara de la autoridad y le obligaban a aceptar el cargo para el que no creía tener méritos suficientes y que sólo con la ayu¬ da y colaboración de todos confiaba poder desempeñar con acierto. Añadió que espe¬ raba que en adelante no había de faltarle esa colaboración que consideraba necesaria para ejercer su cometido y ofrecióse a to¬ dos para realizar aquella labor que creyeran más conveniente para los intereses de nues¬ tra querida ciudad. Terminó dando las gracias al Ayuntamiento anterior por la buena labor realizada según se desprendía
de las manifestaciones del señor Bauzá y
exhortando al que acababa de constituirse para proseguirla y aumentarla en lo posi¬
ble.
Los señores Interventor y Secretario ofreciéronse al Ayuntamiento para coope¬ rar desde sus respectivos cargos en cuanto
sea en beneficio de esta ciudad.
Y para dar cumplimiento al artículo 11.° del repetido Rea! decreto la Corporación acordó reunirse el siguiente día 27 a las
once treinta.
Segunda sesión de Constitución dei Ayuntamiento
El jueves, a las 12‘15, de conformidad con lo convenido el día anterior, se reunie¬ ron de nuevo bajo la presidencia del Alcai¬ de D. Bartolomé Coll, los señores March, Colom, Joy, Enseñat, Castañer, Canals, Piña, Rullán, Forteza, Alcover, Bauzá, Estades y Aguiló.
Leyóse y fué aprobada el acta de la se¬
sión anterior,
Seguidamente se pasó a dar cumplimien¬ to a lo ordenado, y en primer lugar fueron designados los cargos de Alcalde y Te¬
nientes, resolviéndose que estos sean ocu¬
pados por orden de mayor a menor edad de entre los concejales del Ayuntamiento.
A continuación se eligieron las Comisio¬ nes que se determinaron por el orden si¬ guiente:
Policía y Sanidad.—D. José Enseñat Mayol; D. Pedro Juan Castañer Ozonas; D, José Canals Pons; D. José Forteza Forteza y D. Guillermo Mora Alcover.
Obras y Cementerios.—O David March Alcover; D. Miguel Colorn Mayol; D. Pe¬ dro Juan Castañer Ozonas; D. José Ca¬ nals Pons; Di José Bauzá Llull; D. Jeró¬ nimo Estades Castañer y D. Guillermo
Mora Alcover.
Festejos.—D. José Enseñat Mayol; don Antonio Pifia Forteza; D. Marcelino Rul¬ lán Oliver; D. José Forteza Forteza; don Jerónimo Estades Castañer y D, José Aguiló Pomar.
Aguas.—D. Miguel Colom Mayol; don Jaime Juan Joy Castañer; D. José Enseñat Mayol; D. Pedro Juan Castañer Ozonas; D. José Canals Pons; D. Antonio Piña Forteza; D. Marcelino Rullán Oliver y D. José Bauzá Llull.
Hcienda.—Ü. Jaime Juan Joy Castañer; D. José Enseñat Mayol; D. Antonio Piña Forteza; D. Vicente Alcover Colom y don José Aguiló Pomar.
Beneficencia.—D. David March Alco¬ ver; D. Miguel Lladó Bernat; D. Pedro Juan Castañer Ozonas; D. Antonio Piña Forteza; D. José Forteza Forteza; D. Vi¬ cente Alcover Colom y D. José Aguiló
Pomar.
Alumbrado.—Vi. David March Alcover; D. José Canals Pons; D. Marcelino Rullán Oliver; D. Jerónimo Estades Castañer y D. José Aguiló Pomar.
Arbitrios.—D. Miguel Colom Mayol; D. José Enseñat Mayol; D. Pedro Juan Castañer Ozonas; D. Marcelino Rullán Oliver; D. José Forteza Forteza; D. José Bauzá Llull y D. José Aguiló Pomar.
El señor Alcalde dijo que la Comisión Permanente seguiría celebrando sus sesio¬ nes los miércoles, a las ocho de la noche.
Y no habiendo ninguno de los asistentes que desease hacer uso de la palabra, se dió por terminado el acto.
El discurso del Sr. Sánchez Guerra
También aquí había llegado la espectación que existió en toda España hasta el jueves
último por conocer el discurso que pro¬ nunció ese día el ilustre hombre político
D. José Sánchez Guerra. Había un enorme interés por oírle, y a tai efecto se habían hecho preparativos para escucharlo en donde existían aparatos receptores de radiotelefonía, y se habían instalado otros incluso a propósito.

s SOLLER

La disposición del Gobierno prohibiendo
su retransmisión, para que no constituyera
un precedente, frustró la curiosidad pública, que por esta circunstancia vióse impedida
de escuchar el parlamento esperado con tan marcado anhelo y en el que el ex-jefe del partido conservador marcó su posición
actual.
Los diarios de ayer publicaron el primer extracto telegráfico de dicho discurso y los que han llegado esta mañana de Barce¬ lona llevan ya el texto íntegro. Por ellos se ha sabido que el ex-presidente del Con¬ sejo de Ministros se ha declarado monár¬ quico y por encima de esto constitucional y parlamentario. Romanones ha condensado su opinión diciendo que ha sido un dis¬ curso contra el Monarca, no contra la Mo¬ narquía. En nuestro concepto, es el princi¬ pio de una profunda transformación de Es¬ paña.
Noticias de última hora
Se nos dice que los Sres. D. Juan Pizá Castafier y D. Miguel Arbona Rullán tie¬ nen presentada la renuncia de sus cargos de concejal del Ayuntamiento de Sóller, por qué fueron proclamados el martes de esta semana en virtud de figurar en las listas de mayores contribuyentes. Funda el primero su renuncia en imposibilidad física y el segundo en incompatibilidad, por pertenecer a la sociedad «El Gas». En la sesión celebrada por el Pleno el jueves último han correspondido a dichos señores, por su edad, los cargos de Alcalde y Pri¬ mer Teniente, los cuales son desempeña¬ dos actualmente por los señores D. Barto¬ lomé Coll Rullán y D. David March Aleo-
ver.
Hemos hecho algunas averiguaciones para conocer el nombre de las personas en quienes puedan recaer los nombramientos de Alcalde y de Tenientes de Alcalde de R. O., que se reservó el Gobierno al dictar la disposición de renovación de los Ayun¬ tamientos, pero nuestras gestiones no han dado ningún resultado puesto que en las esferas consultadas se guarda sobre este particular la más impenetrable reserva.
Sustitución de los Jueces Municipales
Por haberlo así dispuesto el Ministerio de Gracia y Justicia en Real Decreto de 24 del actual, que publicó la «Gaceta de Madrid» el día 25, cesaron hoy en todas las poblaciones de España los jueces, fis¬ cales municipales y los respectivos suplen¬ tes, que fueron nombrados en período dic¬ tatorial, cuando fué modificada sin el con¬ curso de las Cortes, que la crearon, la ley de Justicia Municipal del año 1907.
Como consecuencia, han sido llamados a reemplazarlos mientras se tramitan los nuevos nombramientos, los jueces y fisca¬
les que desempeñaban sus cargos el 13 de Septiembre de 1923.
Er. nuestra ciudad ha producido el efec¬ to de cesar el Juez D. Ramón Escalas Deyá, que ha sido reemplazado por el ex-Juez Letrado D. José Miró Pastor, y también la salida del Juez suplente, D. Antonio Colom Casasnovas, a quien ha sustituido el ex-Juez suplente D. Pedro Antonio Aleo-
ver Pons.
El cese y la posesión de los fiscales mu¬ nicipales no ha ocasionado cambio alguno, por cuanto D. Baltasar Marqués Oliver continúa como Fiscal propietario y don José Morell Mayol en calidad de Fiscal suplente.
Los ceses y posesiones en Sóller, se han verificado hoy con toda normalidad,
levantándose las oportunas actas.
Despedimos a los salientes con la satis¬ facción de poder celebrar su gestión, que ha sido justa y bien orientada. La falta de conocimientos jurídicos de D. Ramón Es¬ calas, la ha suplido cumplidamente con su buena voluntad y su espíritu pacificador, que merecen nuestro aplauso. El Juez su¬ plente, D. Antonio Colom, durante su bre¬
ve actuación, desempeñó su cometido con acierto e imparcialidad.
Al dirigir nuestro saludo a D. José Miró Pastor, que es la persona que desde hoy a las doce desempeña el primer cargo repre¬ sentativo de justicia en Sóller, y a D. Pe¬ dro Antonio Alcover Pons, su suplente, les expresamos nuestro deseo de que orien¬
ten su actuación inspirados en ese mismo
espíritu de imparcialidad que contribuye a pacificar pueblos e induce al culto a la justicia.
Semanario humorístico de fútbol De venta: San Bartolomé, 17

Vida Religiosa
Conforme habíamos oportunamente anun¬ ciado, el martes último dióse principio, en la iglesia del colegio de las R.R. Ma¬ dres Escolapias, a la oración de Cuarenta Horas que, para desagraviar al Corazón Divino, la dedica todos los años en la
presente semana de carnaval la real ar-
chicofradía de la Guardia de Honor esta¬
blecida en la mencionada iglesia. Conti¬
nuaron eses solemnes cultos el miércoles
y terminaron el jueves, día principal de
la referida solemnidad.
El templo lucía con tal motivo sus me¬ jores galas y su espléndida iluminación.
Las funciones religiosas se celebraron en los tres días, y en especial en el último, con el acostumbrado esplendor, y consis tieron -como ya saben nuestros lectores que del anuncio en la sección de «Cultos Sagrados» se enteraron—en exposición
del Santísimo Sacramento a las seis y
media y celebración de una misa rezada* seguidamente; a las diez y cuarto Oficio solemne, con sermón en el de anteayer, a cargo del elocuente orador sagrado en¬ cargado de la predicación del Triduo, Rdo. P. Julián Adrover, C. R. Teatino, y por la tarde practicóse el martes y miércoles un piadoso ejercicio en honor del Sagrado Corazón de Jesús antes del ser¬ món, y cantóse el jueves el Trisagio An¬ gélico. En la función final de este día se
cantó el le-Deum antes de la reserva de
S. D. M.
A las antedichas funciones asistieron nu¬
merosos fieles, sobre todo a las del ano¬
checer de los tres días, en las que fué tan¬ ta la aglomeración de gente que era insu¬ ficiente el templo para contenerla.
La parte musical estuvo, en todos los actos mencionados, a cargo del Orfeón del colegio, que supo dar a las composiciones escogidas una muy acertada interpreta¬
ción.
En la iglesia parroquial dióse principio
el sábado último a unas funciones de roga¬
tiva, que, por disposición del limo. Sr. Vi¬ cario Capitular, debían tener lugar en to¬ das las iglesias de la diócesis para impetrar al Todopoderoso iluminara convenientemen¬ te a la llamada Congregación «CoramSantíssimo». que debía celebrarse en Roma el martes, día 25, último paso para llegar a la tan suspirada canonización de la Beata Ca¬
talina Thomás.
Continuaron estas rogativas el domingo y lunes, verificándose el primero y último de dichos días al anochecer y el domingo a medio día, durante la misa de doce, con¬
sistiendo en el rezo de la Letanía de todus
los Santos con exposición del Santísimo
Sacramento. También el martes hubo ex¬
posición, de diez a doce, con idéntica fi¬
nalidad.
Anteayer, jueves, la asociación de las Marías de los Sagrarios Calvarios, siguien¬
do la costumbre de todos los años, se
reunió para verificar la visita colectiva a uno de los Sagrarios existentes fuera del templo parroquial. También ogaño, como antaño, efectuóse esta visita de desagravio al de la iglesia de V Horta,
El punto de partida fué la iglesia del
convento de las Hermanas de la Caridad y la hora las dos de la tarde. Con notables
compostura y buen orden salieron en gran número las asociadas, después de rezar las oraciones prescritas para la preparación, dirigidas por los Rdos. Párroco-Arcipreste Sr. Sitjar, P. Jaime Allés, de los SS. CC. y D. Pedro L. Ripoll.
Los niños y niñas de las escuelas de <a barriada de Ca 'n Petlos, con sus profeso¬ ras las Hermanas de la Caridad y el cape¬ llán de la iglesia de San José de la Monta¬ ña, Rdo. D. Miguel Rosselló, salieron al encuentro de la colectividad visitante, y a la llegada al referido templo fué expues¬ ta S. D. M., ocupando seguidamente el púlpito el P. Allés, quien pronunció un ser¬ món de circunstancias, explicando el funda¬ mento y el objeto primordial de la asocia¬ ción de las Marías y dando a las reunidas saludables consejos para avivar su fervor y alentarlas a la perseverancia,
Rezóse luego la Corona de desagravios, cantándose la quinta decena, y al terminar pronunció sencilla plática el Párroco, señor Sitjar, verificándose después la reserva de S. D. M., con lo que y con el canto del Himno Eucarístico, se dió el acto por
terminado.
Mañana, domingo, en la Parroqaia se dará principio a la esplendorosa oración de Cuarenta-Horas que dedica todos los años en los tres últimos días del Carnaval

la archicofradía del Apostolado de la Ora¬ ción al Sagrado Corazón de Jesús. En
cada uno de los mencionados días se efec¬
tuará la exposición del Santísimo a las seis y media, y a las siete y media, mañana, se celebrará Misa de Comunión general para los fines de la entronización del Sa¬ grado Corazón de Jesús en el Hogar. En la Misa mayor de los días primero y último habrá sermón y lo mismo por las noches de los tres, en el Triduo, siendo el orador
sagrado encargado de la predicación el Rdo. P. David Bartolomé, Superior de la
Misión de Palma.
Reseñaremos esta notabilísima solemni¬
dad en nuestro próximo número.

En la iglesia de Ntra. Sra. déla Visita¬ ción se celebrará el próximo martes, día 4, la función de la Hora Santa, con el objeto de conmemorar el extraordinario acontecimiento del Sudor Prodigioso del
Santo Cristo del Convento en el año 1530.
Dará principio el acto religioso de referen¬ cia a las nueve de la noche, y predicará el M. Rdo. P. Jaime Rosselló, Superior Ge¬ neral de la Congregación de Mallorca de los SS. Corazones, corriendo el canto a cargo de la escolanía del Convento y del pueblo.
»-^as-8=ass=e==ass^ss=8---a-
Futbolístiques

A Sóller, per ara, entrenament
danpant
Aquesta setmana i’ atmósfera calenteta i bellugadissa de Carnestoltes no és gaire pro¬ picia per abtfcar hi un match de fútbol, No s’ hl perd res ja que els equipiers del Sóller
no es descuiden i b&llant ballant a' entrenen a tota condénela, Aixó sempre ajuda a con servar la facilitat del domini, del dribllng i del sprint.
Per l’ altre diumenge s'ha gestionat un match de vertader interés per 1‘ afieló local.
Competicions mallorquines

Corresponent al Trofeu La Rambla diumen • ge passat se jugá en el camp de Y Atlétic el partit corresponent entre 1’ Atlétic i 1’ Alfon so, Guanyá 1’ Alfonso per 2 a 1, essent de penalty el gol de la victoria,
Campionat peninsular de Higa
De cada jornada 1’ interés d‘ aquesta competició entre els pross espanyols va augmentant de manera insospitada. Les posicions trontellen i es registren canvis prou importants, que fan esperar coses sensacionals a les cinc jomados que manquen.
La classificació actual és: Atlétic deBilbao-
.21 punts; Barcelona, 19; Irán, 14; Ay enas, 14; Real Madrid, 13; Español, 12; Sant Sebastid, 10; Racing de Santander, 10; Euro pa, 9; Atlétic, de Madrid, 8.
Els resultáis de diumenge passat foren: a Bilbao. Atlétic 6, Español 0; a Santander,
Racing 2, Barcelona 1; a Madrid, Real Ma¬ drid 1, Sant Sebastiá, 1; a Barcelona, Are¬ nas 2, Europa 1; a Trun, Irún 8, Atlétic de
Madrid 2.
Demá juguen a Barcelona Español - Real Madrid; i Barcelona - lrún; a San Sebastiá, Real Sociedat - Europa] a Bilbao, Atlétic de Bilbao - Arenas] a Madrid, Atlétic de Madrid ■Racing de Santander.
Ben arribat

Després d‘ unes setmanes d' auséncia per visitar gent de la seva familia que resideix a Franca, arribá dies passats el bon araic i notable mig-centre titular del Sóller, En Guillem Mateu. Ens alegram del seu retorn
i de que tot ií haja anat en popa.

Rbplt.

3- ■=-.

g-S- •=•

CULTOS SAGRADOS

En la iglesia de las RR. MM. Escolapias.
Mañana, domingo, día 2.—A las siete y me¬ dia, Misa de Comunión para la Archicofradia del Divino Niño Jesús de Praga;, por la tarde a las cuatro, ejercicio dedicado al Di¬ vino Niño y continuación de los Siete Do¬ mingos en honor del Patriarca San José.
Martes, día 4.—Se dará comienzo a la No¬ vena de Gracia consagrada a San Francisco Javier a intención de una piadosa persona. A las seis y cuarto de la tarde se rezará el Santo Rosario y acto seguido se practicará el ejercicio de la Novena; continuándose en
los demás días a la misma hora.
Miércoles, día 5.—A las seis y media, an¬ tes y después de la misa conventual, se im¬ pondrá a los fieles la Santa Ceniza.
El domingo, día 9, después de la función de los Siete Domingos, se impondrá la Me¬ dalla del Divino Niño Jesús de Praga a los fieles que lo soliciten.

De Teaíros
TEATRO VICTORIA
El domingo último presentóse en este teatro un escogido programa cinematogrᬠfico que atrajo a presenciarlo a una con¬ currencia numerosísima, principalmente por la tarde, en que el teatro llenóse en su to¬
talidad.
Lo formaban las interesantes produccio¬ nes Suerte loca, por Ard Accord, y La mujer que adora los brillantes, por Pau¬ lina Starke, la primera de la «Universal» y la segunda de la «Metro Goldwyn», que formaron un conjunto asaz respetable.
Suerte loca fué el inevitable drama del
Oeste, con sus arriesgadas carreras de ca¬ ballos, que dieron ocasión a que su princi¬ pal intérprete pudiera lucir sus habilidades de jinete. Su asunto fué el eterno asunto de siempre: la lucha de los buenos con los malos, que tras una serie de accidentes ha¬ llan el premio en el amor.
En cambio, La mujer adora los bri¬ llantes fué un drama de mayor compleji¬ dad, construido sobre una trama un tanto artificial pero excelentemente urdida. Es¬ tuvo interpretado por Paulina Starke y por Wüiam Fairbanks Jn., muy sobrios en su rol respectivo, y con una presentación cui¬ dadísima, principalmente en las escenas del medio equívoco en que se desarrollaba gran parte de la acción, que fué lo que
más sobresalió de este film.
Sin haber sido un programa de gran al¬ tura, fué asimismo muy celebrado, y el pú¬ blico que asistió a presenciarlo quedó sa»
tisfecho de su calidad.
El jueves también hubo la acostumbrada función, a la que no fué obstáculo para que asistiera bastante público el ser el Jueves Lardero y estar en su apogeo los diversos bailes de máscaras que se celebran en esta
localidad.
Proyectóse ese día un nuevo film de notable éxito, que gustó a los concurren¬ tes. Se titulaba La dama atrevida, inter¬ pretado por Belle Bennet y Ben Lyon, de la casa «First National», distribuido por «Metro Goldwyn».
***
Mañana tendrá lugar la presentación de un verdadero programa de fuerza, que no dudamos atraerá a presenciarlo a una gran concurrencia. Lo compondrán las películas Por la fuerza de los puños, drama de acción en el far west, interpretada por Tom Tyler y la formidable producción de la casa «Ufa» Impiedad (Detrás de las lineas germanas), el más importante do¬ cumento gráfico de la guerra europea, re¬ copilado por los Jefes de Estado Mayor Georges Goldan y Erick Wolkman.
La película en sí, como ejecución técni¬ ca, como documento vivo y palpitante de la historia de la guerra es, sin duda, lo más grande, mejor acabado y más justo que se ha hecho hasta hoy. Los materiales que ha empleado la «Ufa» han sido tomados de la misma realidad, y por esto, más que pe¬ lícula, es un fiel reflejo de un trozo de la
epopeya europea durante la guerra visto a través de la pantalla. Todo cuanto tuvo en aquella colosal escaramuza un hecho sa¬ liente, por cruento y feroz que éste fuese* lo vemos reproducido en la cinta. Y así,
ante nuestra vista desfilan las marchas pe¬
nosas, los diversos movimientos de las tro¬
pas a través de los campos de muerte, la vida penosa de las trincheras, los bombar déos horrorosos de campos y ciudades, los avances, la vida dentro de los hospita¬ les, todo lo que fué la auténtica guerra eu¬
ropea está tomado en plena campaña por los operadores que el Estado Mayor llevaba consigo.
Entre el desfile de películas emocionan¬ tes que en la presente temporada llamen la atención del gran público, Impiedad fi¬
gurará en primer lugar; por lo cual augu¬ ramos un completo éxito a las dos funcio¬
nes de mañana.
DEFENSORA SOLLERENSE
Existe ya a estas horas un creciente in¬ terés por presenciar la notabilísima pelícu¬ la Spione, cuyo estreno está anunciado para el próximo sábado.
Como es sabido, esta nueva joya de la cinematografía alemana que nos presentará la renombrada casa «Ufa», es otro éxito de
su director Fritz Lang, que en esta cinta aumenta el renombre que obtuvo al presen¬ tar Metrópolis, y toman parte en ella Klein-Hogge, Gerda Maurus, Willy Fritsch, Berta Yon Walter y Fritz Rasp.

8

SOLLER

SECCION LITERARIA

•ss®

Jardín versallesco
En la plazoleta del jardín lunado hay huellas profundas de lindos chapines; bajo la cortina del cielo estrellado
sollozan las cuerdas de los violines.
Lejos, como un eco de infantiles risas, su canción de plata dice un surtidor, y en la obscura fronda, que es nido de brisas
su amorosa trova canta el ruiseñor.
Son altar y alcoba las sombras propicias, son gala y perfume los bosques espesos;
se escucha un callado rumor de caricias
y se oyen cercanos rumores de besos.
Pasean crugíentes casacas bordadas, vestidos que ocultan un enano pie, y unas cabecitas locas y empolvadas
sueñan con el ritmo de un lento minué.
Una damisela, que es flor de elegancia, deshoja un puñado de claveles rojos: es la mejor gala del jardín de Francia por sus lindas manos y sus negros ojos.
Tapados y ocultos, tras de los cristales del gentil templete, lloran sus desvíos un galán amado por sus madrigales y un galán famoso por sus desafíos.
Dicen que la ingrata finge discreteos con la clara fuente de voz de cristal, porque sueña a solas, en sus devaneos,
con las áureas cifras de un manto real.
Mientras suena el aire de una cavatina
y la luna llena de luz el jardín,
en la desdeñosa vive Colombina
y son los galanes Plerrot y Arlequín.
J. M.
MIENTRAS SUENA UN VALS
El preludio de un vals trenza en el aire
el ritmo lento de sus notas. El salón se
puebla de bailarines. Máscaras de todos disfraces: jóvenes bullangueros, señores respetables que se han perdido el respeto a sí mismos; acomodadores, vendedores de bombones, guardias y porteros. La amplia sala refulge de luz y parece un ascua cripitante, hervidora, cuyo seno se agita con espasmos plutónicos. En el am¬ biente flota un sutil polvillo que la luz finge de oro. Huele a confetti, a vino an¬ daluz y a carne joven. El conjunto colorinesco y agitador de los bailarines que se apretujan y codean dando vueltas sin descanso, más parecen espíritus posesos de algún tormento de sed o de hambre cegados de ojos y embrutecidos de ins tintos que corren el círculo sin fin de sus obsesiones. Semeja una rueda de ende¬ moniados que celebran la sabática fiesta
de sus sentidos. Pasan dos máscaras bailando. Un Pie-
rrot blanco, romántico, que parece con-

servar aún sobre su cuerpo la luz de la
luna. Ella es una linda estatuilla de car¬
ne; también va vestida de blanco: es Co¬ lombina, nieve y rosa. Los dos, así jun¬ tos, ofrecen una exquisita evocación: los
eternos símbolos del amor sentimental.
Hablan con las caras juntas, con voz que¬ da, en actitud de galante rendimiento.
Ella.—¿Me esperabas? El.—Te espero siempre. Tu recuerdo es sombra tangible que camina delante de mí. Tu amor nunca me abandona, aun cuando tú te alejes. Ella.—Tus palabras tienen el fascina¬ dor encanto de una exquisita caricia. ¿Cómo no se pierde el misterioso perfu¬ me de tu alma? ¿Tan sabio te hizo el
amor?
El.—No fué el amor, sino el dolor. Tengo el secreto de la melancolía.
Ella.—¿Y con él me dominas?
El.—No; él hace eterno y siempre nue¬
vo el ensueño de nuestras almas: tu in¬
constancia es mi encanto; mi tristeza tu fascinación. Esta noche el baile ha dis¬
frazado de filosofías el alma de tu Pie-
rrot. Mas no temas que las rosas de la amargura hayan destruido la perfumada flor de mi poesía. Tú eres siempre la da¬ ma gentil de mis versos; mi boca tiene siempre un madrigal para tu exquisita
belleza.
El diálogo se pierde entre las voces de
los danzarines. Pasa una avalancha de
máscaras cogidas de las manos, que van saltando al compás de la música. Una lluvia de confetti cae sobre un grupo y parece que sepulta los cuerpos en un alud de partículas de oro. El vals repite su melodioso motivo; sus notas suenan como un dulce canto de amor que llega desde lejos. El aire se satura de perfu¬ mes; es más intenso el olor de vino anda¬ luz, de carne joven, de telas nuevas, de papel y bombones aromatizados: rosa, chantilly, nardo, Imperia... Tiene la sala olor de jardín exótico. Pasa otra vez la
pareja blanca: Pierrot y Colombina. El diálogo es ahora rápido; hay un to¬
no de angustia en las palabras, breves, enigmáticas, saturadas de rencor y pesi¬
mismo.
Ella.—¿Te has fijado? Es ¡él!... Yo creo que nos ha descubierto.
El.—Es casi seguro que nos haya reco¬ nocido. Me odia bastante para adivinar mi presencia. Mas, no temas, que aun cuando el Destino haya hecho de su al¬ ma cobijo de mi fatalidad, es suficiente¬ mente avaro de su vida para arriesgarla
por amor.
Ella.—(Volviendo atrás la cabeza de vez en cuando para ver si los siguen). ¡Que mal conoces la vida, mi blanco poe¬
ta!
El,—Yo soy el triste soñador que per¬

sigue a un fantasma: el amor. Y en el jardín de mi ensueño llora mi alma sus desvíos. ¿Por qué te alejas de mí, si los dos somos eternos peregrinos de un mis¬
mo ideal?
Ella.—La vida no es sólo ensueño, mi
loco amado...
El.—¿Y a qué despiertas de él? ¿Qué extraño poder ejerce esa influencia sobre tu voluntad? ¿Qué fascinación te hace es¬
clava?
Ella.—La realidad que tú no vives. El.—Mal amo elige tu alma. Mira, eso que tú llamas realidad, de qué elementos se compone: Perfidia, traición, egoísmo, avaricia; todos son atributos del dolor. Nuestro mundo es mejor y más bello...
Ella.—(Descubriendo por fin que los siguen) ¡Nos acecha!... ¡Míralo, tras de nosotros; trae un disfraz de Arlequín!...
El.—¡Ese es el traje de su alma, que hoy no la ocu'ta!
Ella.—¡Calla; tengo miedo!... ¡Huya¬ mos de aquí; temo su venganza!...
El.—Deja que la satisfaga; aunque nos alejemos no podremos evitarla. Advierte que viene acompañado de una poderosa influencia: trae por pareja la hija de Po¬ lichinela. ¿Olvidas que la justicia, en esta comedía de nuestra vida, es la rique za?...—Escucha, Colombina: ¡qué bella compañera del ensueño es la música! — No temas. ¿Qué importa que sea en una hora de ahora el instante elegido por la fatalidad? Fuera de aquí, esta noche brilla la luna; su luz tibia, de espectro será la mortaja blanca, que como una ca¬ ricia, bañará de plata nuestras vestidu¬
ras...
Se pierden otra vez, entre los grupos que danzan. El ensueño renace y los envuelve. Tienen sus blancas figuras tal enea nto de líneas, que parecen sus cuerpos inmaterializados, espiritualizados, como sombras que vagasen perdidas, siguien¬
do quizás el jugueteo de las notas del vals que va dejando en el aire las dulces
armonías de sus diluidas vibraciones.
El vals refluye con más intensidad su melodía; parece que se agudiza y des¬ pués, nuevamente, declina en un aleteo de notas murmurantes, desfallecidas, como un llanto de mujer que se escucha¬ se perdido en la distancia, vago, confuso, con la emoción suavemente opresora de un dolor que se presiente.
Del fondo de un ángulo del salón, irrumpe entre los danzarines un grupo de mascarones, de disfraces absurdos y misteriosos, que en compacto grupo avanza, riendo, cantando, en una alga¬ rabía de chillidos y exclamaciones agrias, inarmónicas, simuladoras de una falsa alegría, en cuyo fondo vibra algo enig¬ mático y augurador, que produce la sen¬ sación escalofriante de una amenaza, de

un presagio lúgubre y fatal, que se cier¬ ne y aproxima oculto en el fondo de aquellas voces turbadoras, irrespetuosas
y groseras.
Hay un instante en que la algazara de los danzarines, el motivo melodioso de la música, la oscilación colorínesca de los disfraces, el parpadeo de la luz, el áureo polvo que flota en el aire, las on¬ das sofocadoras de olor de vino, de flo¬ res, de telas nuevas, de papel pintado, todo lo que en el salón se agita en estra¬
falaria mescolanza, extrañamente lascivo y enervante, el alma loca, en fin, de Mo¬ mo, inconsciente, borracho y sudoroso, que preside la fiesta, los rites absurdos de su liturgia, calla como en fuerza de un conjuro, que marease en el disco de las horas el minuto de tregua, inexo¬ rable y fatal.
Ha llegado invisible a la fiesta, una terrible máscara, y a su presencia todos los cuerpos han sentido la caricia escalo¬ friante de sus manos intangibles En el centro de la sala, y entre el grupo de mascarones siniestros que un momento antes cruzaron a lo largo del salón, dos cuerpos hállanse tendidos, enlazados aún sobre cuyos blancos disfraces de Pierrot y Colombina, unas rosetonas sangrientas
marcan la floración sinistra de la muerte. Un coro de curiosos se forma en torno
del grupo. Cesa la música. Voces curiosas con
tembleses de espanto, interrogan: —¿Por qué ha sido?... ¿Quién fué?...
¡También ella! ¡Es horrible eso! ¡Pobre-
cilios!...
En un ángulo apartado de la sala y en la penumbre roja de un amplio cortinón, que cubre una puerta, señálase la silueta de Arlequín, rígida, inmóvil, con la cara enharinada, fría, contraída en una sonri¬ sa burlona y enigmática.
Fernando Mota.
A LOS QUE NO COMPRENDAN
Qué importa que sufra, que llore escribien¬ do,
qué importa que digan que dejo ir muriendo la rosa encendida de mi juventud; qué importa que rían de mi pena extraña, que digan, ilusos, que mi alma se engaña
¡si me entiendes tú!
Nada me lastima, podéis torturarme, no me importa nada. Venid a buscarme triztezas y penas en loco tropel; yo sabré ser fuerte, no habré de rendirme, porque contra todo me defiende firme
¡el cariño de él!
Ana María Martínez Sagi.

Folletín del SOLLEf^ -51-
L&S METAMORFOSIS DE UN ERUDITO
POR ANGEL RUIZ Y PABLO
—Oye, Martín—le dijo don Guillermo como distraídamente y sin dar importan¬ cia al asunto:—necesito para mañana cin¬
co o seis mil pesetas... No se asustó Martín poco ni mucho.
Sonrió beatíficamente, y con voz atipla¬ da e ingenua, contestó:
—¡Caram, Caraml—Lo dice el señor como si fueran cinco o seis reales... Hoy
es difícil... Ya todo está colocado.
— ¿Cómo estamos con Andrés el Tuer to?—le preguntó don Guillermo.
—Es imposible aumentar la cuenta, señor—dijo Martín.—La cosecha ha sido mala, y este año quedaremos con él muy alcanzados... Ya sabe su merced que por este tiempo necesita mucho dinero para sus compras: más bien temo yo que nos pida algo.
Andrés el Tuerto era el comerciante
más fino y el pillo más redomado del país, 3T venía a ser el banquero del señor del

Pinar. Le adelantaba dinero, sin el me¬ nor interés a cuenta de sus coseehas de
granos, quesos y lana, que le compraba a los precios corrientes. Don Guillermo sabía lo que significaba esto: el bueno de Andrés, otro antiguo servidor de la casa de los Pinar, se cobraba muy lindamente los intereses de sus anticipos con tres o cuatro reales por cuartera de trigo, des¬ contados a lo que él llamaba precio co¬ rriente en plaza, de modo que el interés le resultaba al quince o al veinte por ciento, y en esta maniobra Martín tenía su parte, puesto que era secreto copartí¬ cipe del Tuerto en el negocio de compra¬ venta de trigos, legumbres, quesos y de¬ más productos del país.
Cada vez que Martín insinuaba a don Guillermo la especie de que el Tuerto pudiera «pedirles» algo, el caballero se echaba a temblar; pero sonriendo com¬ placiente contestó entonces a su criado:
— Bueno: dejemos a Andrés para mejor
ocasión. Piensa en otro.
—Difícil, difícil—murmuraba Martín’ rascándose el cogote.—A no ser...
—Vamos a ver quién será ése... Anda ..
—Serán caros.
El magnífico señor del Pinar le dijo, aparentando indiferencia:

—Nunca te he preguntado por el precio de las cosas que te mando...
—Es verdad, señor—contestó Martín; — pero si yo no mirara por los intereses de
su merced...
Luego, balanceándose sobre un pie y después sobre el otro, titubeó un poco, y
al fin se resolvió a añadir:
—Pues si el señor los necesita, hay una persona que los dará; pero al señor tal vez no le agrade. ¡Si fuera sobre hipoteca!
Don Guillermo del Pinar contrajo el
ceño y le dijo severamente: —Te dije ya otra vez que no vuelvas a
mentarme las hipotecas. La propiedad de
esta casa ha de estar libre.
Martín insinuó una de. sus más angéli¬ cas sonrisas, y afirmó:
—Esto es lo que yo digo... Hay otra persona que los dará sin hipoteca; pero pedirá una firma.
—¡Cómo! ¡Tratándose de mí!—exclamó don Guillermo, irguiéndose en su sillón.
Martín, sin inmutarse poco ni mucho,
contestó suavemente:
—El señor Mateo Ponte no presta dine¬ ro más que con una firma o con hipoteca. Es la costumbre de aquellas tierras.
El señor del Pinar vaciló un instante, y
al fin, malhumorado, le dijo:

—Bueno... si se trata de una costumbre

vaya por la costumbre... EL caso es que deseo para mañana ese dinero, y como tratándose de mí, bastará cualquier fir¬ ma y será por pura fórmula, la pondrás
tú.
— ¡Yo!—exclamó Martín, dibujando em sus labios una sonrisa seráfica.—¡Mi señor se burla de mí! El señor Mateo no querría mi firma ¡pobre de mí! ¡Caram, caram, señor! si yo fuera rico, no tendríamos que acudir al señor Mateo; pero yo por nada de este mundo pondría mi firma en un pagaré de mi señor. Sería un desacato.
Había tanta humildad en su acento y
tanta veneración por su amo, que éste se sintió completamente halagado, y más
cuando el ladino Martín añadió:
—Sobre todo cuando esa cantidad será

para hacer algún bien... porque mi señor

es rico y no necesita de nadie.

—Así es, Martín, así es. Por supuesto,

que antes de ocho días le devuelvo yo el

dinero al judío ese...—dijo el buen caba¬

llero sin saber lo que se decía—¿Y qué

firma le vamos a ofrecer?

—Hallar una firma, mi señor—le recor¬

dó Martín suavemente,—es más difícil

ÍCÜtr 5b

'■

(Continuará.)

SQLL2R
«*«*.** TRIBUNA PUBLICA -m m *x

A LA JOVENTUT SOLLERICA
EL QUE CAL FER EN AQUESTS MOMENTS

Tombada la Dictadora qui osdefroi- | en ella han posaf Ies seves esperances. tava a coníracor de fot el país el maneig Cal, dones, recomendar el camí inicial

del Govern i a pont de recomendar se amb la maíeixa virior, amb el maíeix

1’ exercici de les lliberfafs públiqües, opíimisme, amb la mateixa fe de sempre.

despóticamenf abolides fins avui, creim

En aquesta hora incerta de desorien-

arribada 1' hora de reprendre les nosfres fació i d’ incógnifes en que la joventut

activiíafs polítiqoes dificultades de i’ any 1923 en?á per tota casta de coaccions i d’ atropells, per tal d’establir un nou contacte amb aquella jovenfot qui set anys enrera rebia les primeres revela* cions d’ una causa santa i comentar lo
amb aquella altra qui per propia convic-
ció ha anaí acostant-se a nosaltres i a
lo que nosaltres representam. Ventorosamení pels ideáis nostres, la
dura hivernada qui ha volgut anortar¬ los ha estat, per contra, fecundíssima. Ha morí molíes malüres i incompren-
sions qui dificultaven abans el seu des-
enroíllament normal i avoi ens és pos-
sible entendre ’ris amb molía geni qui,
anys endarrera, esgüardava amb temor
la nostra actuació.
En aquest momeni, dones, qoe en tofs els camps polífics existeix üna profonda desorientado i resolta una incógnita la

sollerica gira cap a nosaltres el seu esguard inferrogafivamení i ens demana una declarado explícita de la nostra trajeefória per sumar-s’ hi cordialment i definitiva, nosaltres ens frobam aquí on devem, promptes a safisfer aquesta Ile¬ gítima coriositaf i disposts a cumplir el guiafje espiritual a que les circunstan¬
cies ens han menaf. No serem nosaltres
els qui refüsem aquesta missió delicada, conscienfs de la responsabilifaf que confreim davant fofhom, car és arribada
1 hora de sorfir de la torre ivorina per
llen?ar-se al carrer i emprendre Y apos¬ tóla! dins el poblé. Tasca ardua, immensa, esgoíadora, tal vegada superior a Ies
nosfres forces i a les deis amics fidels
qui ens acompanyen, que anam a iniciar
com un deure i sense defallimenfs pre-
mafürs, amb un somriure ais llavis i una
pregona confianza en el cor...

aclarado del camí que prendran les novellesforces qui aspiren a encarnar l’esperit
popular, en el nosfre sector, és, tal volta, cap alia on el pía de 1’ actuació próxi¬ ma apareix més aclarií, més definit, el nostre programa i més diáfana la nostra
conducta imminent.
D’ aixó hem vengot a parlar avoi, per
primera volía després de la forjada interrüpció, a la joventut sollerica.

**
Ressona per fot, obsessionanf, desde que es produíla caiguda de la Dictadora el clam de la joventut sollerica qui es demana Qué cal fer en aquests mo-
menís?
En aquesta hora írascendenral i probablemenf decissiva, grávida de responsabilifafs pels direcíors del afers públics, cal cercar dins la propia concién-

■***

cia la resposía an aquesta interrogació.

L’ agrüpació regionalista de la qual
ens cabé la saíisfacció de posar anys
enrera els primers fonaments amb la
fundació de la «Joventut Mallorquinisía»;
la celebració de la Diada de la Llengua
i instauració per primera volta de la fes*
ía de la Bandera mallorquína, qui tingué
arreo de les terres insulars íants d’ imi-
íadors, ha següií sempre una trajeefória única, inflexible, cap a la consecució de
F idea matriü, a la qüal degué la seva
existencia. Ni coaccions ni persecocions
personáis ni deis nostres han bastaí per
fer-nos abandonar la línia recta que ens
íra?árem de bell principi, i sois davaní V imposició de la for?a hem hagut de ca¬ llar, sense vinclar-nos, pero, a les exi-
géncies qui repugnaven a la nostra con¬
ciencia.
En el moment de la por i de les defec¬
ciona, quan els partits polífics sollerics
es reclogueren dins sa cloveia per no despertar les ires deis qui comandaven, sois els mallorquinistes no ens avingüérem a 1’ abstinencia a que s’ ens condemnava i els Jocs Floráis i Ies confe¬ rencies de P Associació per la Cultura de Mallorca en son íesfimonis. Pero aixó ens valgué suscitar contra nosaltres la més foría maror deis capifosts i fiíelles
locáis, desvetllant-se üna época de vexacions qui ens obliga, vulgoesno vulgoes, a paraliízar la nostra actuació pública. Foü llavors que férem derivar cap a alíres senderes «inócues» la vitalifaf deis nostres principis, i quedaran com a fruifs
d’ aqüesf període la «Tafona Cooperafi
va» i el «Fomenf de Cultura de la Dona», amb la seva filióla la Biblioteca Popular i P extensa acció social d’ ambdues en-
íifafs.
Deim aixó no com a vanagloria ni per
exposició de mérits contrets, sino per simple consfatació de fefs. Som, dones, els qüi estam, tal volta, millor capacitáis per recollir P herencia d’ aquest moment historie. Avui, com anfany, ens plau aixecar ben alfa la bandera de la nostra idealifat que suri intacta i prestigiada d'aquest període d’ opressió perque fre« moli com un repte pels nostres inimics i com üna prometen?a per fots aqüells qüi

La prudencia més elemental aconsella que cada u faci un examen de les propies conviccions per sumar se després a aquell nucli, el programa del qual millor s’ adapíi al propi pensamenf.
Arribáis an aquest puní, convé co¬ mentar fixanf claramenf la posició nosfra per donar Iloc a que püguen agrupar¬ se al nosfre enforn fots aqüells qui vegen reflecíides en el nostre programa llürs conviccions. Aixó és lo primer. Llavors vindrá cercar els punís de contacte que hi puga haver amb els elemenfs afins per fixar Ies coincidéncies per po¬ der establir una cooperado per íof alió que hi haja de comú en les ideologies respecíives.
En la nostra bandera hi hem estampa¬
da üna sola paraula qui ens defineix a
fots i condensa totes les nostres máxi¬
mes aspiracions: LLIBERTAT! Ella és
el nostre lema i el nostre programa.
Vegem ara alió que entenem per Lli-
beríat.
*
Rebutjam roíundamenf, caíegóricamenf, F acusació gratuita, la calificació insulfanf de «separafisfes» amb que se’ns ha volgut batejar amb excessiva freqüéncia. Hem compres el separatisme i F hem disculpaf quan véiem una ierra
germana tan combatoda, tan vexada, tan fustigada per tota casta d’humiliacions, persecucíons, violéncies i exaccions com he fou Catalunya. Pero avui, quan veim aparéixer per darrera la ca¬
rena de Llevanf el sol de la Llibertaf i
que recorren tofs els ámbifs d’ Espanya
intenses correnfs de comprensió i de cordialifaf per parí deis dominadors d' ahir, el separatisme, tan fomeníaf per
T anfiga política caciquil primer i per la Dictadura després amb sa política de repressió, apar que s’ esvaeixi de les
ierres on Ies injusfícies F havien feí néixer al voler ofegar la personalifat deis diversos grups éfnics qüi formen F Estat espanyol.
Ara que fots els partits cafalans pro¬ clamen el seu pensamenf de col-laborar frafernalmenf a la política d’ Espanya, fins aqüells que ahir se ’n mosfraven

hostils, es veu com fóra erraf voler-nos classificar baix d’ aquella falsa denomi-
nació. Peró si encara algú persistís amb aquesta déria estúpida després d‘ aques¬
ta confessió nostra, no ens hem de mo¬ lestar en confradir lo de bell nou. Ho
feim avui per a sempre; i el poblé sá ja sabrá a que s’ha d’ atendré sobre aquest
punt concret. Peró al moment de fer aquesta decla¬
rado reiferam la fe i fideliíaí ais prin¬ cipis regionalisfes de sempre, i avantposam Y amor a la nostra térra i a totes les seves característiques racials a fot altre amor hümá, sense que aixó puga constituir cap motiu de menyspreü per a res ni per a ningú. Aquest amor
és la base del retrobamenf de la nostra
personalifat colectiva qüi ha de incor¬ porar Mallorca a les corrents de cultura i de progrés d’ avui en dia.
Per la consecució d’ aquest ideal, demanam per Mallorca, civil i administrativámenf, üna ampia Uiberíat perque püga ésser ella sempre qui és amb plena conciencia de lo que aixó representa. Vo-
lem fomentar una estrefa coldaboració
amb Ies restants files Balears, primer, i amb Valéncia i Catalunya després, ba¬ sada en la germanor de ra?a i de Men¬ gua, per reconstruir Y hereuafje historie del rei En Jaume. Demanam que sia reconeguda la personalifat plena de
totes i de cada üna de Ies nacionalifats
que integren F Estat espanyol, base indispensable d’ ün racional sistema administrada, i per safisfer la nostra máxima aspirado, que és de veüre federades en un pía d’ eqüitat vera totes aquelles nacionalifats amb un pacte li¬ beral i amplíssim, capa? de circüns-
criure en el seu dia F Estat iberio que
comenta a perfilar-se dins el pensamenf de tofs els homes que guaiten F esdeve*
nidor. ***
El nostre regionalisme i la seva realifzació práctica que descobrim en el sis¬ tema federada ens empenyen cap a la República en la seva forma federal, puix comprenem que amb la Monarquía, ene¬ miga secular de les Llibertats públiqües, no ens ha d’ésser mai possible la im¬ plantado de les nosfres justes aspira¬
cions ni el reconeixement de la nostra
personalifat étnica. En el dia d’ avui, que veim com üns
elemenfs d’ ordre i d’ esperit sólidamenf religiós es proclamen repüblicans, aquesta denominació perd la correspon déncia que atany el poblé li atribuía amb els mots «demagog», «anticlerical» i fins «anarquista». A més la República és la forma de govern qüi més s’ avé amb el concepte civil de la Llibertaf i la qüi ofereix més garanfies per el reconeixement
de la característica individual de les re-
gions; per consegtient, avui en dia aquesta paraula no pot espantar ningú, i aixó fa que sia aceptada per tanta geni.
Aixó no obstant, dins el nosfre agrü-
pament hi caben tofs aqüells qüi de la forma de govern no en fan una qüestió prévia esencial. Per Migar amb nosaltres basta sentir un anhel més o menys viu d’ aquelles llibertats que consfifueixen la nostra aspiració comuna i coincidir amb
nosaltres en el reconeixement de Y exis-
téncia del problema i, tofalmenf o en parí, en la solució que propügnam.
* **
Aqüest arficle no és ni pot ésser el programa del nou Partit Regionalista Local, que es donará a conéixer en el seu dia. Es sois un aven? deis seas punfs básics per poder comen?ar els íreballs iniciáis per la constitüció del novell organisme polííic solleric a puní
de néixer.
Fins aquí i malgrat les coincidéncies
fonamenfals amb els amics de Palma i
de Barcelona, ens anam a constituir
desllígats en absolut de fofa organització de fora, sens que aixó ens privi
d’ associar nos o col’laborar amb
aqüells amics si ho creim convenienf per ais nostres ideáis, Creim, simplemenr, que aqüest és el moment pro

videncial per comengar la nostra actua¬ do cívica, i, conscienfs de la for?a d’ aquest imperafiu, no volem retrassar ni
un minut més aixó que concepfuam un dever ciütadá.
***
Les línies precedents van adre?ades principalmenf a la joventut sollerica i també a fots aqüells simpatitzants amb el nosfre carácter polííic. Més que üna
alocució vibrant i enardidora hem prete.n-
güt fer üna exposició serena i meditada deis nostres principis básics, queconvidi
a la reflexió i a Y examen de conciéncia. Dins breas dies reprendrem el contacte
amb els regionalisfes dispersos per F acció repressiva de la Dictadura; aus¬ cultaren! F opinió deis sollerics repre-
sentatius i comen?arem una intensa ac¬ ció de prosselitisme dins el poblé, que concrecionará en un aefe públic de pre¬ sentado i d’ afirmació que tendrá Moc fan aviat com F organifzació interna del noü partit i les mesures governatives ho permefin. Tots aqüells que vegin en les línies essencials de i’ ideari polític que hem volgüt dlbuixar algún pünt de coinci déncia amb el seu propi ideari ara és F -hora de manifestar ho i de disposar¬ se a respondre amb efusió a la crida que se 'ls fará.
Aixóés, al nostre entendre, el que cal fer en aquests moments.
Miquel MARQUÉS COLL.
CUARENTA AÑOjS ATÍ*Á£
1,° Marzo de 1890
El domingo, dia 16 del finido Febrero, se celebró en el salón-teatro de la «Defensora Sollerense» la reunión anunciada, para tratar de la adquisición de un vapor. La presi¬ dió el propietario D. Bartolomé Colom Mo¬ rdí, quien, después de saludar a los reunidos, expuso la idea y apoyó el proyecto, de esta me¬ jora, que tantos bienes morales y materiales ha de reportar a esta comarca. En idéntico senti¬ do, ponderando las ventajas, para Sóller, de la proyectada adquisición, hablaron los Sres. don Jerónimo Estades y D. Pedro J. Coll, demos¬
trando la conveniencia de este servicio con da¬
tos estadísticos. Procedióse luego a la suscrip-, ción de acciones, quedando inscritas en el acto en número bastante regular, y se acordó que los que deseen inscribirse, a partir de aqutl día podrán hacerlo en casa de D. Jerónimo
Estades.
Después de larga permanencia en Madrid, ha regresado a este su pueblo natal el culto y caballeroso propietario D. Jaime S. Guardiola, con objeto de reunirse con su distinguida fa¬ milia, residente en esta localidad.
Dícese que por la Delegación de Hacienda de la provincia ha sido informado favorablemen¬ te el expediente de habilitación de nuestro puer¬ to para la admisión de varios productos del extranjero.
Nuestro buen amigo don José Palou y Ripoll, que por espado de muchos años ha de¬
sempeñado el cargo de Ayudante de Marina de este puerto, ha sido trasladado, con ascenso, al de Tarragona. Séale enhorabuena, aun cuando sentimos vernos privados de tan digno funcionario y comprendemos lo ha de sentir la población entera.
Ha transcurrido el carnaval del presente año sin que la animación haya igualado de mucho o la del de los anteriores, si bien viéronse muy animados lus bailes de los últimos
días, y en especial el que celebró la sociedad « Defensora Sollerensei>. Y merece consignarse con satisjacción el que no haya habido riñas de ninguna clase ni accidente alguno merecedor de reprensión en todo el terminado período de diversiones, si se excentúa el hecho censurable
—que hubo de corregir la Autoridad—de ha¬ ber sacado un revolver un forastero no acos¬
tumbrado a las chanzas carnavalescas y ame¬
nazando con él a varios jóvenes, a quienes la punible acción causó el susto consiguiente.
En el último viaje que para Barcelona ha emprendido desde este puerto el vapor « Ciudad
de Ciudadela» se han embarcado una buena
partida de cajas de naranjas y otra también bastante regular de cajas de manzanas. Según noticias, ya de esta fruta quedan aquí muy pocas existencias.

(

Crónica Local

Noticias

varias I Bartolomé Col!, ha dictado un bando ha¬
ciendo públicas algunas disposiciones a

J que deben atenerse los actos que se cele

El lunes de esta semana se dió comienzo
con gran satisfacción del vecindario a las obras de reforma y mejora de nuestro
Puerto.

!

bren estos próximos días, en el cual se mantiene la vigencia de la disposición alu¬
dida.
Recuerda no están permitidos los dis¬

Enterados de la iniciación de estos tra¬ fraces de uniformes de todas clases y que

bajos hemos procurado informarnos de los proyectos que abriga la sociedad «Puertos y Pantanos S. A.», de Bilbao, que es la con¬ cesionaria de estas obras, para poder in¬

está prohibido arrojar confetti multicolor y líquidos.
En su consecuencia, sólo mañana tendrá
lugar la acostumbrada rúa, si es que llega

formar extensamente a nuestros lectores a celebrarse. Por la tarde, a la hora de

del principio de esta trascendental mejora para nuestra ciudad. Para ello nos hemos
entrevistado con el culto Jefe de Oficinas,

costumbre, la banda de la «Lira Solieren^ se» dará un concierto en la plaza de la Constitución. Seguidamente en el «Café

D. Rufino Sáez, quien, deferente con nos¬ Central», en d teatro de la «Defensora

otros, ha contestado a cuantas preguntas le Sollerense», y tal vez en alguna otra so¬

hemos formulado en cumplimiento de nues¬ ciedad tendrá lugar un baile.

tra misión informativa.

Por la noche y en las del lunes y martes

Nos ha manifestado el Sr. Sáez que ac¬
tualmente había iniciado los trabajos una pequeña brigada de operarios, Ínterin van llegando el personal director y la maquina¬ ria que se espera. El trabajo inmediato es la construcción de un camino de acceso al
lugar donde deberán iniciarse las primeras

siguientes tendrán lugar en todos los cin¬ co lugares destinados a ellos, los últimos bailes de la presente temporada, qne es de suponer, por ser los de despedida, se verán
tan concurridos como los que hemos men¬
cionado. De ellos daremos cuenta en núes
tra próxima edición.

obras de importancia, cuyo camino se cons¬

truye desmontando el terraplén de frente a Para los radio-oyentes sollerenses fué

Ca ’n Roses, en donde está instalado el un notable y muy grato acontecimiento el

«Restaurant Costa Brava».

concierto que habíamos anunciado en nues¬

A mediados del corriente mes es espera¬ tra edición anterior, y que tuvo lugar en

do un velero portador de la maquinaria y la forma y con arreglo al programa que
herramientas modernas necesarias para po¬ detallamos al comunicar a nuestros lecto¬

der empezarse las obras en gran escala. res la noticia.

En dicho velero vendrán también los capa¬

Si este concierto español dado en uno

taces y personal director.

de los vastos salones del «Hotel du Louvre

Se cree que en estas obras estarán co¬ et de la Paix», de Marsella, en presencia locados unos 200 trabajadores y que dura¬ del señor Cónsul de España, de las auto¬

rán unos dos años y medio. Uno de los primeros trabajos a efectuar
es la construcción de un taller de bloques,

ridades de dicha población y de distingui¬ das personalidades, tuvo un marcado inte¬ rés para la generalidad de los radio-es¬

el cual no se ha empezado aún por no ha¬
ber llegado a una inteligencia con el due¬
ño del sitio en donde tienen pensado colo¬

cuchas, para los de esta ciudad lo había de
tenerr-y lo tuvo realmente—-doble, por
la atractiva circunstancia de tener a su

carlo, pero es tan sólo cuestión de pocos cargo la explicación oral preliminar del

días.

mismo nuestro paisano, amigo y estimado

Las obras se efectuarán bajo la direc¬ colaborador D. Pedro Rullán Castañer,

ción del Ingeniero y apoderado de la Com¬ como Delegado Oficial en el departamento pañía «Puertos y Pantanos S. A.», don francés de les Bocas del Ródano de la

Francisco Escurra.

«Radio-Barcelona», quien llenó su come¬

Con suma satisfacción damos publicidad tido con verdadero conocimiento del tema

a la precedente noticia, y en números suce sivos iremos ampliándola a fin de dejar perfectamente consignado cuanto se rela¬ cione con esta obra importantísima y para
que de ello tengan conocimiento nuestros
lectores.

que se había propuesto desarrollar y una admirable facilidad de expresión, lo mismo
en español que en francés, pues que en los dos idiomas dió las detalladas explica¬
ciones susodichas.
La parte musical fué también del agrado de la infinidad de personas que con la men¬

No nos equivocamos al predecir en nues¬ tro número anterior que la animación car¬ navalesca que existe este año llegaría du¬ rante la presente semana a su punto álgido. Todos los días, excepto el Jueves Lardero

cionada audición pudieron deleitarse, pues que si se exceptúa un pequeño lunar, del que fué motivo una pequeña avería in¬
mediatamente reparada, debido a la cual nG pudieron oírse las dos primeras cancio¬

en que viene siendo costumbre no las haya apenas, muchas y numerosas comparsas de mascaritas con vistosos y elegantes disfra¬
ces han hecho irrupción en los cafés,
casinos y demás puntos en que se rinde culto estos días a la danza, alegrándolos

nes de nuestra paisana D.a Paquita Mayol de Husson: CanQó de Nadal y La Pastoreta, todos los demás números percibiéron¬ se con maravillosa claridad y fueron cele¬ brados y aplaudidos por el gran número de personas que en las diferentes casas donde

con su presencia y con sus risas.

se tienen aparatos radio-telefónicos se ha-

Todos los bailes acostumbrados se han bien congregado.

visto concurridísimos estas noches. En las

Al despedirse del público el Sr. Rullán,

sociedades «La Unión» y «Círculo Solle- lo hizo de un modo especial para sus fa¬

rense» los han celebrado en todas ellas miliares, que sabia le escuchaban, con las

excepto, esta última, que por fallecimiento palabras v-Bona nít Ca 'n Ciré», celebrada de su Tesorero, D. Bartolomé Canals, sus¬ ocurrencia que llenóles, como es fácil su¬

pendió el del martes. En el «Café Central» poner, de inmensa satisfacción.

y en el teatro de la «Defensora Solleren-
se» también los hubo diariamente, resultan¬ do insuficiente el salón en muchas ocasiones
para contener la muchedumbre que los in¬ vadía y que no permitía moverse libremen¬
te a las numerosas parejas. Además de los citados, el «Centro

En los primeros días déla presente sema¬ na quedó terminada la reparación total de la carretera que conduce a nuestro Puerto, desde la ciudad hasta la citada barriada
marítima.

Maurista» ha celebrado también algunos,
amenizados por la banda de la «Lira So-
llerense».
Por lo dicho puede colegirse el grado de animación a que ha llegado este año el Carnaval, que diríase va en aumento de
cada año.

Regístrase en nuestra playa una inusita¬
da animación, impropia de los presentes
tiempos. Ello es debido a las diversas obras de mejora y urbanización que se efec¬ túan las que dan motivo al mayor tráfico y concurrencia a que nos referimos.
Arreglado el puente del Camp de sa

Por lo que se refiere a la parte que diría¬ mos callejera del Carnaval, sí que sufrirá
éste alguna variación con respecto a los
años anteriores.

Má¡ con el nuevo afirmado de sus rampas
y la construcción del correspondiente pre¬ til, y terminado también en toda su exten¬
ción el ensanche del camino vecinal que,
arrancando de la carretera del Puerto va

Persistiendo el actual Gobierno en man¬
tener la disposición dictada por el anterior, acerca de la supresión de la rúa del lunes

a terminar junto al mar, ha sido ensancha¬ do igualmente el principio del camino que conduce al faro del Cap Gros desde la

y martes, ésta quedará limitada a la de mañana, y por lo que aquí se refiere no es probable alcance la vistosidad de los ante¬
riores Carnavales.

playa al antiguo Lazareto, del cual se han suprimido algunas sinuosidades y recodos para dar mayores facilidades a los camio¬
nes que transportan la piedra basáltica que

Sobemos que el Alcalde accidental, don se extrae de la cantera de Muleta.

Junto al Lazareto ha sido instalada la máquina trituradora del material que se
extrae en aquel lugar por una numerosa
brigada de trabajadores, cuyos trabajos se efectúan por cuenta de la Jefatura de
Obras Públicas de esta provincia.
En la playa tocan a su término las obras
de construcción del establecimiento sucur¬
sal del Hotel Marina, de esta ciudad, y des¬
pliégase gran actividad en las que se llevan a cabo para la construcción de algunas casas partciulares. Otras están ya terminadas dei todo, y sabemos de otras que deben ser iniciadas en breve, por lo que sería de aplaudir que el nuevo Ayuntamiento des¬ entumeciera el proyecto de urbanización de aquel lugar para darle este año un impulso
decisivo.
* **
Una de las casas que han quedado termi¬ nadas del todo es la que ha construido en uno de los solares de Ca 'n Repic D. Juan
Mateu, para destinarla a Restaurant popu¬
lar.
Hemos tenido ocasión de visitarla y he¬
mos de aplaudir la distribución que se le ha dado, puesto que permitirá aprovechar todo el espacio para el fin a que se la des¬
tina.
Consta de una terraza frente al edificio,
y en su interior dispone de una extensa dependencia para café y comidas y otra para cocina, que correrá a cargo del re¬ nombrado cocinero D. Juan Castañer. En su piso superior contiene algunas habita¬
ciones dormitorios con vistas al mar para el turismo.
Este establecimiento llevará el nombre
de «Restaurant Las Delicias», y su dueño, D. Juan Mateu, piensa inaugurarlo ya ma¬ ñana, abriéndolo desde esta misma fecha al servicio del público.
Celebramos la idea del Sr. Mateu de ins¬
talar allí el mencionado establecimiento,
y le deseamos muchas prosperidades en su
explotación.
Nos honramos publicando en otro lugar del presente número el retrato del Exce¬
lentísimo señor Gobernador civil de esta
provincia, D. Constantino Vázquez Jimé¬ nez, llegado a Mallorca el sábado de la anterior semana y posesionado de su cargo
el mismo día.
El lunes último estuvieron a visitar a di¬
cha autoridad el Alcalde accidental, D. Jo¬ sé Bduzá Llull, y el Secretario del Ayunta¬ miento D. Guillermo Marqués, al objeto de darle la bienvenida, ofrecerse y de evacuar algunas consultas relacionadas con la cons¬ titución del Ayuntamiento.
El señor Vázquez agradeció los ofreci¬ mientos y manifestó a los visitantes que el
día anterior había visitado esta ciudad en
compañía del Oficial primero del Gobierno civil, D. Ramón Martínez Sevilla, hallándo¬ se muy satisfecho de la excursión rea¬ lizada. Hizo elogios de esta tierra privile giada, y de un modo especial de Sóller, que parecióle como un «Nacimiento» en medio del valle florido, lleno de luz y de color.
También elogió las agradables emocio¬ nes por los bellos panoramas que de los numerosos zigs zags de la carretera se di¬ visan, particularmente desde el Golf des¬ de cuya altura se ve la ciudad rodeada por las plantaciones de hermosos naranjos.
❖ **
El jueves de esta semana pasaron a cum¬ plimentar al señor Gobernador el Alcalde accidental, D. Bartolomé Coll Rullán, y los señores Bauzá y Marqués.
El señor Gobernador manifestó a los
visitantes sus deseos de que celen por la recta y escrupulosa administración de este municipio pues él, por su carrera y por
sus naturales inclinaciones cuidará espe¬ cialmente de las cuestiones administra¬
tivas.
El Sóller al dar la bienvenida al nuevo
Gobernador señor Vázquez, desea que su labor sea provechosa para esta provincia.
Ha llamado nuestra atención y la de todos nuestros paisanos que han visto en las planas de la información gráfica del diario «La Vanguardia», de Barcelona, un grabado en el que aparece nuestro paisano
D. Francisco Calafat Rullán en actitud de
lanzar al espacio un aparato aerostático de su invención. La inscripción que acom¬ paña dicho grabado dice textualmente:
«El señor Calafat, que obtuvo el primer premio en el concurso de planeadores y aparatos de modelo reducido, con el apara¬ to construido por él, que hizo un recorrido
de 93 m. 30 c,».
Con satisfacción incluimos en nuestra
erónica informativa de hoy la agradable noticia, y nos complacemos en enviar a nuestro inteligente paisano, por el éxito alcanzado y la distinción que éste le ha

merecido, sinceia felicitación. Y hacemos
esta felicitación extensiva a toda su fami¬
lia, y en especial a nuestro amigo el co¬
merciante de esta localidad D. Francisco
Pons Oliver hermano político del premiado
Sr. Calafat.
También la enviamos muy efusiva y cor¬ dial a nuestro paisano y muy estimado ami¬ go D. Domingo Forteza Aguiló, a quien nombró la Cámara de Comercio Española de París, el día 25 del próximo pasado mes de Febrero, Vice Presidente de la misma por unanimidad de votos.
Y hacemos nuestra felicitación extensi¬
va a los padres de dicho nuestro amigo, D. Juan y D.a María, a su distinguida es¬ posa D.a Catalina Bonnín y a sus demás allegados.
Por la Junta Provincial del Censo Elec¬ toral ha sido publicado en el «Boletín Ofi¬ cial» el Censo Corporativo Electoral, rec¬
tificado en Diciembre último, en el cual
figuran inscritas las sociedades locales «Defensora Sollerense», «Sindicato Agrí¬ cola Católico de San Bartolomé» y «Sindi¬ cato de Riegos», clasificadas todas ellas, como ya dijimos, en el grupo de Culturales
e indefinidas.
A estas tres sociedades se Ies ha adju¬
dicado dos puestos de concejal, de modo que ello concuerda exactamente con el número que a los concejales corporativos
se ha reservado en la constitución del
Ayuntamiento; así es que si se celebran elecciones, estos dos puestos deberán ocu¬ parlos socios de las mencionadas socieda¬ des, pero mientras no se verifiquen elec¬ ciones deberán designarse los concejales
en la forma cómo se ha hecho esta semana.
El domingo último llegaron a esta isla el notable escritor y crítico francés D. Andrés Billy, el Director de la «Fundació Bernat Metge», nuestro querido amigo D. Juan Estelrich, y el Secretario de éste, D. Enri¬ que Sala.
El mismo día vinieron a esta ciudad los
señores Billy y Sala acompañados del Se¬ cretario del Ayuntamiento, D. Guillermo Marqués, haciendo el viaje en automóvil por Validemosa y Deyá. Comieron en el
Hotel Marisol.
El señor Billy hizo grandes elogios de Mallorca, especialmente de Sóller, y ofre¬ ció volver tan pronto le sea posible a pa¬ sar una temporada en esta isla, y aconsejar a los pintores franceses que vengan a tra¬ bajar aquí.
El martes comieron los mencionados se¬
ñores en el Hotel Victoria, de Palma, en compañía del ilustre publicista D. Gabriel Alomar, del poeta D. Guillermo Colom, del Secretario del Fomento del Turismo, Sr. Vidal Sureda, del Abogado D. Jaime Enseñat y de nuestro colaborador D. Ra¬ fael Ramis Togores, y por la noche en et vapor correo marcharon a Barcelona.
Nos es grato llamar la atención de nues¬ tros lectores, y de una manera especial la de nuestros suscriptores en Francia, acer¬ ca del anuncio de la importante casa de importación de frutos Ripoll y Ca. de Mar¬ sella que publicamos hoy en nuestra pri¬
mera página. Por dicho anuncio podrán aquéllos in¬
formarse del impulso que de día en día va dando a sus negocios esta antigua y acre¬ ditada casa, y de un modo particular por los que tienen relación con sus sucursales
de la Costa Azul.
Una prueba de ello es el nuevo servicio marítimo creado últimamente para el trans¬ porte de plátanos de Canarias con destino a los puertos de Marsella y Niza, y que viene efectuándose regularmente por me¬ dio del vapor «Unión», acondicionado ex¬ presamente para el transporte de esta fru¬ ta, Este vapor, que es propiedad de nues¬ tros paisanos y amigos los señores Ripoll Hermanos, puede decirse que es hoy el único buque de tracción a vapor que queda
inscrito en la matrícula de nuestra ciudad.
Por noticias particulares sabemos que el «Unión» lleva ya efectuados hasta la
fecha diez viajes, habiendo descargado en los puertos de Marsella y Niza unas 15.000 cajas de plátanos, consignadas en su mayoría a la casa Ripoll y C.a
Por el interés que puede tener la noti¬ cia para nuestros paisanos dedicados al comercio de plátanos en Francia debemos hacer constar que hasta ahora el «Unión» ha transportado dicha fruta en inmejora¬ bles condiciones económicas, las que indu¬ dablemente han contribuido al éxito obte¬ nido por dichos viajes y al favor que le han dispensado buen número de casas de las dedicadas al comercio de frutas en el Sudeste de Francia.

SOLLER

■ jJ

Otra prueba del incremento dado a los transportes marítimos por dicha casa es, también, el nuevo servicio inaugurado re¬ cientemente para la importación de la na¬ ranja valenciana entre los puertos de Gan¬ día y Cannes, como igualmente el haber agregado a la flota de sus buques dedica¬ dos al transporte de aquella fruta el nuevo
velero «Carmen», dotado de un potente motor Diessel que imprimea su marcha una velocidad y economía apreciables.
Como sollerenses nos congratulamos de todas estas mejoras, las cuales, además de contribuir al buen nombre y a la ant:gua reputación comercial de la casa «Ripoll y C.a», facilitan en alto grado el comercio y las relaciones entre los sollerenses estable¬
cidos en Francia. Además, es justo consig¬ nar que los buques de los señores Ripoll
en la actualidad son de los pocos, por no
decir los únicos, que quedan en Sóller de aquella legión de laúdes, jabeques y gole¬ tas que en otros tiempos paseaban el nom¬ bre de nuestra ciudad por los puertos del mediodía de Francia y salían de nuestro puerto cargados del dorado fruto, cuyo producto, al llegar convertido en oro acu¬ ñado, era fuente de riqueza para la enton¬ ces floreciente agricultura de nuestro va¬
lle.
El domingo último por la mañana tuvo lugar la Junta General ordinaria de la so¬
ciedad «Ferrocarril de Só 1er».
El lector no estrañará no publiquemos otros informes, puesto que esto es lo único
que sabemos de esa Junta. Conociendo el genio de quien dirige esa entidad es per¬
fectamente comprensible la conducta que observa con este semanario, a pesar de
cuanto ha hecho el Sóller toda su vida
por el Ferrocarril. Estas líneas no son de queja, puesto que,
al fin y al cabo, no es a nosotros a quien interesa la acción de una compañía comer¬ cial, sino de disculpa por no publicar la acostumbrada reseña, contra lo que había
sido en nosotros tradicional.
Tenemos noticia de que, después de cons¬ tituido el nuevo Ayuntamiento, el señor Alcalde accidental, D. Bartolomé Coll,
dirigió al Excmo, Sr. Gobernador civil de esta provincia el siguiente telegrama:
Al constituirse Ayuntamiento Sóller hón¬ rase saludar V. E., ponerse incondicional¬ mente a sus órdenes, ofreciendo adminis¬ trar rectamente intereses comunales y la¬ borar intensamente en pro de la Nación. Ruégole se sirva expresar Gobierno sen timientos lealtad esta Corporación y deseos de cooperar salvaguardia de la Monarquía.»
A la hora de cerrar la presente edición hemos recibido del Jefe de la estación te¬ legráfica de esta ciudad, D. Juan Llabrés, la siguiente nota, que, por el interés que
para algunos de nuestros lectores pueda tener, con gusto la insertamos en la pre¬
sente crónica:
«A los poseedores de estaciones radioreceptoras que estén desprovistos de la correspondiente licencia, se les pone en conocimiento que, por la Junta técnica e inspectora de Radio-comunicación, ha sido ampliado el plazo, para su adquisición, has¬
ta el día l.° de abril próximo.»
Una semana de días semi-claros ha sido
la que fine hoy, pues que la mayor parte de ellos fueron despejados completamente sólo por la mañana, nublándose por la tarde... para volverse a despejar por la noche, como si fuera hecho expresamente para que cayera más copioso el rocío, que
durante estos meses invernales aumenta
en este valle las humedades que, por causa de la elevación de las montañas vecinas,
de las pocas horas de sol y de la abundante vegetación, hemos de padecer. Otros días, los menos, fueron hermosísimos, serenos y soleados desde el alba hasta el anoche¬ cer, y como la temperatura se mantiene baja, a lo que contribuye sin duda la gran cantidad de nieve que todavía se conserva en los montes, en algunas noches el re¬ lente quedó convertido en escarcha, por lo que aparecían bellamente blanqueados los árboles y las sementeras en el campo y los tejados en la población.
Hoy ha principiado el mes de Marzo
amaneciendo el día gris, con fuertes vien¬ tos y el horizonte en completa cerrazón, habiendo caído ligera llovizna a cosa de las diez. Luego, al cesar, ha continuado nublado; pero por la tarde, rasgándose de vez en cuando el tupido cortinaje, ha
conseguido asomar por entre nubes Febo
su risueña faz. A la hora en que escribimos mantiénese el cielo nublado, pero no ha
vuelto a llover.

Notas de Sociedad
LLEGADAS De Mulhouse llegaron a esta ciudad, la anterior semana, nuestros paisanos y ami¬ gos D. Ramón Frontera y D.a María Celiá, con objeto de pasar una temporada de des¬ canso en compañía de sus familiares.
De Epinal vino también la pasada sema na, con igual objeto, D.a María Muntaner, esposa de nuestro amigo el comerciante
D. Bernardo Cabot.
Procedente de Jalíieu, en el departamen¬ to francés del Isére, vino para pasar al lado de los suyos una corta temporada de descanso el joven D. Francisco Oliver.
El domingo llegaron a esta ciudad les hermanos D. Andrés y D.a Catalina Rullán Rullán, con objeto de asistir a la primera comunión de su sobrino e hijo, respectiva¬ mente, procedente el primero de Villarreal de la Plana y la segunda de Rochefort-
sur-Mer.
De París, en cuya populosa capital residía dedicado al comercio, llegó el mar¬ tes el joven D. Damián Mayol Borrás.
Con el triste fin de poder asistir al en¬ tierro y funeral de su querido padre, don Juan Vallcaneras Fonollar, acaecido el do¬ mingo último, llegó a esta ciudad el miér¬ coles D. José Vallcaneras Vidal.
De Belford han llegado esta mañana nuestros distinguidos y apreciados amigos los comerciantes D. José Frontera Bus¬ quéis y D. Jaime Oliver Mayol, con sus
respectivas esposas, D.a Margarita y doña^ Catalina Magraner Oliver, hijo Pepito del*
primero de dichos matrimonios e hijos del segundo, Catalina, Margarita y Jaimito.
Sean bienvenidos.
SALIDAS
El lunes embarcaron para Barcelona, de paso para Burdeos, nuestro amigo el co¬ merciante D. Antonio Ballester Escalas, que había venido en la anterior semana con objeto de pasar sólo breves días en esta su ciudad natal y regresar luego ai punto de su habitual residencia en compañía de su esposa, D.a Catalina Caparó, y de su
sobrina Srta Catalina Ribas.
Ayer salió para Lyon el comerciante es¬ tablecido en dicha populosa ciudad fran¬ cesa, D. Bartolomé Castañer Ripoll.
Después de una breve permanencia aquí, al lado de sus familiares, regresó, también ayer, a Boulogne-sur-Mer, donde tiene establecidos sus negocios, el comerciante D. Juan Rullán Rotger.
El martes regresaron a Verviers (Bélgi¬ ca), donde tienen su habitual residencia y sus negocios, los hermanos D. Antonio y D. Pedro Pascual Buades, venidos, con¬ forme dijimos en nuestra crónica anterior, con motivo de la enfermedad que ha lleva¬ do ai sepulcro a su señora madre.
Deseamos hayan tenido todos un feliz viaje.
NATALICIOS
Nuestros amigos los esposos D. Jaime Frontera Busquets y D.a Catalina Rullán Vicens vieron aumentada su prole, la an¬
terior semana, con la venida al mundo de
una agraciada niña. Fué .ésta bautizada anteayer, jueves, por el vicario D. Ramón Colom, siendo padrinos D, Antonio Rullán Vicens y D.a María Marqués Coll, viuda de B, Frontera, y se impuso por nombre a la recién nacida Magdalena.
Los distinguidos esposos D. Antonio Arbona Vicens y D.a Rosa Trías Colom han visto nuevamente alegrado su hogar con el nacimiento de una hermosa y robus¬
ta niña. El alumbramiento verificóse feliz¬
mente el domingo último, y en la tarde de hoy le ha administrado el sacramento del Bautismo el vicario Dr. D. José Pastor, en cuyo acto han apadrinado al angelito los familiaresdel mismo D. Jo§é Colom Frontera y Da María Vicens de Arbona, y se le ha puesto por nombre Rosa María.
En el pueblo francés de Gournay-enBray, del departamento del Sena Inferior,
donde residen comercialmente establecidos
los jóvenes esposos D. Gabriel Andreu y D.a Rosa Coll Rullán, abrió los ojos a la luz el lunes de esta semana su primogénito, una robusta niña, que lleva por nombre
Rosa María Monserrate.

❖ **
Con motivo de estos faustos aconteci¬
mientos enviamos a los referidos dichosos
padres de los tres angelitos, y a sus demás familiares respectivos, cumplida enhora¬
buena.
PRIMERA COMUNIÓN
Recibió por vez primera en Pan de los Angeles, en la mañana del martes de esta semana, el niño Damián Canals Rullán,
hijo de nuestros distinguidos amigos los esposos D. José y D.a Catalina.
La ceremonia religiosa celebróse con la mayor solemnidad en la iglesia del Hospital, habiendo celebrado la misa y
dado la Comunión al neófito el Rdo. don
Bartolomé Coll, quien dirigióle después sencilla plática de circunstancias.
Recibieron también el sacramento de la
Eucaristía, después del novel comulgante, sus familiares allí presentes y las demás personas que al patético acto habían asis¬
tido.
Con tal motivo enviamos al niño Canals
y a los suyos cordial enhorabuena.
NECROLOGICAS
Como habíamos predicho, estuvieron los actos de entierro y funeral del anciano don Miguel Bauzá Coll sumamente concurri¬ dos, habiéndose verificado con la mayor solemnidad ambos; el primero el sábado último por la noche, con asistencia de la Comunidad parroquial con cruz alzada y de una nutridísima representación de la sociedad «Defensora Sollerense», presidida por la Junta Directiva, y el segundo se celebró en la Parroquia el lunes por la mañana, desfilando también a su termina¬
ción un número muy considerable de per¬
sonas de todas las clases de la sociedad
sollerense por ante los apenados deudos.
El mismo día, o sea el lunes, por la ma¬ ñana, celebráronse también en la Parroquia solemnes honras fúnebres en sufragio del
alma de la bondadosa señora D.a Francisca
Frontera Ballester, viuda del que fué nues¬ tro apreciado amigo D. Francisco Arbona, que había fallecido igualmente el sábado, víctima de larga y penosa dolencia, a la edad de setenta años, y a cuyo entierro había asistido el Clero parroquial con cruz alzada, la sección de Adoradores Noctur¬ nos—-a la que la finada había pertenecido— y numeroso público.
En la pintoresca población beíga de Renaix falleció el día 17 del próximo pasado mes de Febrero nuestro paisano D. Sal¬ vador Gamundí Mayol, víctima de traidora pulmonía que le retuvo sólo muy pocos días postrado. La inesperada muerte del anciano, que ocurrió a las seis de la tarde, dejó sumidos en el más amargo dolor a su única hija, D.a Rosa, a su hijo político don José Colom, comerciante establecido en dicha ciudad, y a la hija de este matrimo¬ nio, Srta. María, en cuya compañía vivía,
y apenadas también a las numerosas amis¬ tades que allí cultivan los mencionados esposos, quienes, conocedores de la bon¬ dad de corazón del fenecido, distinguié¬ ronle con sus simpatías. También aquí ha¬
brá causado la fatal nueva de! fallecimiento
la sorpresa y el sentimiento consiguiente entre las relaciones del difunto y de sus familiares, que por el mismo motivo tu¬ viéronle siempre en gran aprecio.
Descanse en paz su alma, y reciban los nombrados deudos y demás allegados que lloran en estos momentos la irreparable pérdida consuelo en su aflicción y la ex¬ presión de nuestro muy sentido pésame.
Nuestro apreciable amigo el maestro albañil D. Gabriel Pascual Bisquerra tuvo
el sentimiento de perder a su amada espo¬ sa, D.a Catalina Buades Mestres, el sába¬ do de la anterior semana, y con esta cruel
e irreparable pérdida han quedado igual¬ mente sumidos en la mayor aflicción sus estimados hijos D. Antonio, D. Pedro y Srta. María, hijas políticas y demás fami¬
liares.
La enfermedad que ha llevado al sepul¬ cro a la bondadosa Sra. Buades fué larga y sumamente molesta, postrándola, por fin, a mediados de Enero, siendo ejemplar la paciencia y resignación con que hasta el
último momento la sufrió.
Confortado su espíritu con los Santos Sacramentos de nuestra religión sacrosan¬ ta baja al sepulcro, a la todavía temprana edad de 55 años, habiendo sido su muerte
generalmente sentida en esta población, donde, por hallarse la familia muy relacio¬ nada, era la finada también muy conocida y de cuantos la trataron apreciada por las bellas cualidades de que estaba su alma
adornada.
En la noche del día siguiente al de la

defunción, o sea la del domingo, previo el
rezo del rosario en la casa mortuoria se
verificó la conducción del cadáver al Ce¬
menterio, y el martes por la mañana se celebró en sufragio del alma de la difunta un solemne funeral en la Parroquia, habien¬ do asistido al primero de dichos actos la Comunidad parroquial con cruz alzada y
a ambos una concurrencia numerosísima.
Acompañamos en su justo dolor a los desconsolados esposo, hijos, hijas políticas, nietas, hermanos y demás deudos de la in¬ fortunada señora y con ellos pedimos a
Dios le conceda la eterna bienaventuranza.
El lunes por la mañana sorprendió a! ve¬ cindario y dejó consternados y apenados al mismo tiempo a cuántos iban conociendo
la fatal nueva, la súbita muerte de nuestro
apreciado amigo D. Bartolomé Canals Vi¬ da!, comerciante en su juventud que, es¬ tablecido en la población francesa de Saintes durante muchos años, consiguió con su laboriosidad y economía una desahogada posición. Se retiró del comercio hará unos siete años, fijando definitivamente su resi¬
dencia en esta su ciudad natal, donde en santa paz con su amante esposa pasaba con tranquilidad los días de su existencia.
De carácter afable y trato sencillo, con un corazón todo bondad y mansedumbre habíase captado las simpatías de cuántos le trataban; por esto los numerosos socios del «Círculo Sollerense», entre quienes pasaba diariamente bastantes horas, le tenían singular afecto, y sintieron al cono¬ cer su repentina muerte, extrañados por
haberle tenido de contertulio en la velada
anterior, gran conmiseración y profundo
dolor.
De la Junta Directiva de esta sociedad formaba parte actualmente, desempeñando el cargo de Tesorero. Por esto, en señal de luto, fué suprimido el día de la defun¬ ción el baile de máscaras que debía tener lugar en el salón del domicilio social, y una nutrida representación de esa entidad, pre¬ sidida por la Junta Directiva, formó en el fúnebre cortejo al ser conducido el cadáver del malogradoSr. Canals a la última morada.
A este acto, que se verificó por la noche del mismo día en que había ocurrido el falle¬ cimiento,asistió el Clero parroquial con cruz alzada, la música de capilla y gran número de vecinos. Igualmente asistió una concu¬
rrencia numerosísima al solemne funeral que
se celebró en la Parroquia el jueves por la mañana en sufragio del alma del finado.
Descanse en paz ésta, y reciban su des¬ consolada esposa, D,a Antonia Bernat Colom; sus hermanos, D. Antonio y doña Margarita; suegros, cuñados y demás deudos—a quienes acompañamos en el sentimiento—consuelo y cristiana resig¬
nación.
Recíbanla igualmente el hijo e hijas, hi¬ jos e hijas políticos, nietos y demás fami¬
liares del bondadoso anciano D. Cristóbal
Ferrer Noguera, fallecido en esta ciudad el lunes de esta semana, después de sufrir pacientemente los achaques propios de su avanzada edad, complicados en estos últi¬
mos tiempos con cruel eufermedad que le ha tenido casi en completa parálisis y ale¬ jado, por lo mismo, del trato social.
Para devolverle la salud perdida no han
sido suficientes los auxilios de la ciencia
ni los solícitos cuidados de los suyos, de quienes era entrañablemente querido, ha¬
biendo sucumbido a la edad de ochenta y
cinco años, después de haber sido confor¬ tado su espíritu con los Santos Sacramenmentos de la Iglesia Católica para su en¬
trada en la eternidad.
La muerte del bondadoso Sr. Ferrer de¬
ja sumidos en amargo dolor a sus queridos familiares y ha sido por los extraños de quienes era conocido, también muysentida. Lo merecía por su amabilidad, por su mo¬ destia, y por todas las demás bellas cuali¬ dades de que estuvo adornado. Con él des¬
aparece uno de los pocos nietos que ya quedaban de aquel célebre glosador solle¬ rense, conocido por En Pau Cerol, que tanta fama consiguió alcanzar con sus in¬ geniosas improvisaciones en verso popu¬ lar a mediados del siglo pasado.
La conducción del cadáver a la última
morada se verificó al día siguiente al de la defunción, o sea el martes al anochecer, previo el rezo del rosario de cuerpo pre¬ sente, con asistencia del Clero parroquial con cruz alzada y gran número de vecinos, y el miércoles por la mañana se celebró en la parroquia solemne funeral, que también
estuvo extraordinariamente concurrido.
Unimos nosotros a las preces de la Igle¬ sia y de la familia las nuestras pidiendo a Dios conceda a aquélla el galardón de los Justos, al mismo tiempo que enviamos a los que lloran su pérdida la expresión de nuestro profundo pesar.

12

SOLLER

*J¡I*

ECOS REGIONALES

Crónica Balear
Palma
El martes al medio día quedó constituida ¡a nueva Diputación Provincial.
Presidió el acto el Gobernador civil, don
Constantino Vázquez. Abierta la sesión, el Secretarlo, don Miguel
Font, dió lectura al real decreto por el que se reorganizan las Diputaciones, y seguida¬ mente fueron proclamados diputados los
señores siguientes: Don Gabriel Carbonell, don Antonio Oliver
y Roca, don Miguel Planas Rosselló, don
Tomás Muntaner Torres, don Francisco
Rosselló Coll, don Luis Alemany Pujol, don Juan Fortuny Dezcallar, don Jaime Mora Sitjar, don Guillermo Perelló Santandreu,
don Pedro Llobera Garau, don Juan Llo; bera Martorell, don Antonio Moneada Cá naves de Mossa, don Fernando Pou Moreno
y don Ignac’io Wallis Llobet. Luego el señor Gobernador pronunció
breves frases, declarando seguidamente constituida la Diputación.
Hicieron luego uso de la palabra el diputado don Fernando Pou y do a Luis Alemany, abandonando luego el Gobernador el salón.
Ocupó acto seguido la Presidencia el diputado de más edad, señor Llobera Amer, quien dirigió breves frases de salutación a
sus compañeros.
Después de posesionarse el señor Llobera de la presidencia de la Diputación, se hizo
el nombramiento de la Comisión Provincial,
que quedó constituida como sigue:
Don Fernando Pou Moreno, don Juan Llobera Martorell, don Guillermo Perelló
Santandreu, don Antonio Moneada Cánaves de Mossa, don Ignacio Wallis Llobet, don Gabriel Carbonell Magraner y don Miguel
Planas Rosselló.

cional Turismo que tan necesario resulta y que tan importantes beneficios ha propor¬ cionado y proporcionará país Punto Unión Hotelera de Baleares ruega encarecidamente Vuecencia procure sea mantenida tan ne cesarla Institución sin que ello sea inmis cuirse en interioridades de organización que esta Entidad desconoce Punto. Salúdale coa
el mayor respeto.--Juan Pensabene, Pre
sidente Unión Hotelera de Baleares».
***
Igualmente ha sido cursado a la Cámara Oficial Hotelera de España el siguiente despacho:
«Ante campaña que cierta prensa ha iniciado contra Patronato Nacional pidiendo su supresión, interesa grandemente nuestra industria se mantenga semejante Entidad sin perjuicio de que sea modificada en los

Por la noche hizo la reserva el P. Vicente
Menéndez, Superior de los Agustinos, Referente a dicho proceso de canonización
sabemos que el limo señor Vicario Capitu¬ lar ha recibido el siguiente telegrama del Rdo. señor D. Carmelo Blay, Director del Colegio Español de San José-de Roma, y postulador de la causa de canonización: «Se ha celebrado Congregación. Le daré cuenta del resultado cuando se publique,»
El sábado, en el «Infante Don Jaime» llegó
a esta isla el nuevo Gobernador civil de
esta provincia Excmo. Sr. D. Constantino Vázquez Giménez.
El señor Vázquez Giménez pertenece al Cuerpo de Aduanas, en cuyo escalafón ocupa el número uno de los Jefes de Admi¬ nistración de primera clase.

Igualmente estuvieron en el puerto el Comisario de Policia, señor Florez, con el personal de la Inspección y el Jefe de la Guardia de Seguridad, señor Coll Suñer.
Para recibir a su digno compañero de Cuerpo, señor Vázquez Giménez, estuvieron en el muelle el primer Jefe de ia Aduana de esta ciudad, don Antonio La Rosa, el segun¬ do Jefe don Joaquín Mascóte y todo el per¬
sonal de la Aduana residente en esta ciudad.
Una vez puesta la plancha bajó a tierra el señor Vázquez, el cual estrechó la mano a todos los que se hallaban en el des¬ embarcadero para recibirle, siendo presen¬
tados al nuevo Gobernador civil por su
compañero señor La Rosa.
En el auto oficial del Gobierno han toma¬
do asiento los señores Vázquez y Pérez Cecilia, dirigiéndose al Gobierno civil.
Después de breve cambio de impresiones,
ambas Autoridades se trasladaron al «Gran
Hotel», donde se desayunaron, regresando luego al despacho oficial de la autoridad
civil.
Sea bienvenido a nuestra isla el nuevo
Gobernador.
La Compañía Transmediterránea que sir¬
ve las comunicaciones de esta isla con la
Península, deseando que los buques que cu¬
bren los servicios estén dotados de todo con¬
fort, mandó construir otros navios con obje¬ to de poder reemplazar los viejos vapores que actualmente prestan servicio.
Para en breve, verá aumentada su flota
la Transmediterránea con dos esbeltos bu¬
ques, los cuales se destinarán a las comuni¬
caciones de Mallorca con la Península.
En Italia está casi a punto de ser entre¬ gado la motonave «Principe Alfonso», bu¬ que gemelo a la motonave «Infante D. Jai¬ me», y en Valencia también entregarán en breve plazo el vapor «Infante don Juan.»

En el Hotel «Reina Victoria» se celebró el
martes el banquete organizado en obsequio al pintor D. Bartolomé Ferrá, con motivo de su Exposición en las «Galerías Mallor¬
quínas». Abistió al acto numerosa y selecta concu¬
rrencia, ascendiendo los comensales a unos
cincuenta.
A la derecha del homenajeado se sentó
la ilustre poetisa doña María Antonia Salvá deL’ Allapassa. i a su Izquierda la señora doña Catalina Vidal, esposa del pintor don Francisco Bernareggl. Formaban también parte de la presidencia otras distinguidas damas, entre ellas algunas extranjeras.
Al descorcharse el champagne, el pintor Sr. Bernareggl ofreció el homenaje al señor
Ferrá, leyendo algunas cuartillas y fué
muy aplaudido. A continuación el Sr. Ferrá leyó también
unas cuartillas agradeciendo el obsequio. Al terminar su discurso de gracias, lo
mismo que al levantarse para leerlo, el
Sr. Ferrá fué objeto de calurosos y prolon¬
gados aplausos. D. Juan Pons Marqués leyó buen número
de adhesiones, entre las cuales figuraba la del veterano pintor soliéronse don Cristóbal
Plzá.
En el banquete se tributó un sentido recuerdo a la memoria del ilustre poeta don
Juan Alcover, con motivo de cumplirse el cuarto aniversario de su llorada muerte.
La poetisa doña Mari» Antonia Salvá recitó
las bellas estrofas que dedicara al eximio Maestro de nuestra poesía, ante su pérdida. Y fueron leídas las siguientes poesías de nuestro vate: «L’ ermitá qui capta», «La
Balanguera» y «Notes de Deyá», recitán¬
dolas don Andrés Crespí, don Juan Pons y
Marqués y don Guillermo Colom. Fueron aplaudidas entusiastamente
Mr Lindo Webb se levantó a hablar como
extranjero. Manifestó que, de haberse en tarado del acto, no pocos extranjeros se hubieran asociado al homenaje, y manifestó la excelente impresión que entre éstos habla producido la obra del Sr Ferrá.
El Sr. Ferrá agradeció las palabras de Mr. Webb, y expresó el amor que éste siente por Mallorca, donde reside desde hace veinte años. Indicó que Mr. Webb ha tra¬ ducido al Inglés algunas de las poesías de Mn. Costa y Llobera.
Al terminar el acto, el Sr, Ferrá fué muy felicitado por el éxito de su importante Exposición.
Ha sido dirigido a los señores Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de la Gobernación y Ministro de Fomento, el
siguiente telegrama: «Algunos periódicos Madrid han iniciado
campaña pidiendo supresión Patronato Na¬

Andraitx

El nuevo Gobernador civil de Baleares D. Constantino
Vázquez Giménez, que el sábado último tomó posesión del mando de esta provincia

términos que se crean necesarios Punto Ruégoles inición campaña comunicándonos
instrucciones. Salúdales atentamente. Juan
Pensabene, Presidente Unión Hotelera de
Baleares.»
El miércoles, en el salón de sesiones del Ayuntamiento se celebró la sesión de cons¬ titución del nuevo Ayuntamiento.
Presidió la sesión el Gobernador civil, señor Vázquez, quien dió posesión de sus cargos a los nuevos ediles declarando cons¬ tituido el Consistorio.
En todos los pueblos de la isla sé ha dado cumplimiento a la disposición que procede a la renovación de los Ayuntamientos.
Una gran muchedumbre de fieles desfiló el martes durante todo el dia por la iglesia de Santa Magdalena, donde se celebraban rogativas con motivo de reunirse en Roma ia Congregación de Ritos que debía discutir los milagros atribuidos a nuestra indita Beata
Hubo exposición del Santísimo, dándole vela grupos de señoras, niños y caballeros.

El nuevo Gobernador es hijo de la pro¬
vincia de La Coruña.
Don Constantino Vázquez posee los titu tulos de Doctor en Derecho, en Filosofía y Letras, en Ciencias y de intendente Mer¬
cantil.
Es académico profesor de la Real Acade
mia de Jurisprudencia y Legislación; Pre¬
sidente de la Sección de Derecho Interna¬
cional Aéreo de la Asociación de Derecho
Internacional; Representante del Ministerio de Hacienda en el Consejo Superior de Aeronáutica, y por su asistencia a diferen¬ tes Cougresos en el Extranjero y en España ha sido nombrado delegado del Comité
Jurídico Internacional.
Se halla en posesión de varias condeco raciones, entre ellas la de la Gran Cruz de la Legión de Honor y la Gran Cruz de
Isabel la Católica.
En el muelle esperaron a nuestra primera autoridad civil, el Presidente de la Audien¬ cia y Gobernador civil interino, Excmo. se ñor D. Ramón Pérez Cecilia, acompañado del oficial mayor del Gobierno don Ramón
Martínez Sevilla.

El viernes de la semana pasada una comi¬ sión compuesta de distinguidas personas de esta villa desfiló por la Casa Rectoral para testimoniar su afecto y adhesión al Sr. Ecó¬ nomo, don Claudio Fuster, y protestar enér¬ gicamente contra la calumnia que contra él se ha propagado por toda Mallorca, ha¬ ciendo votos para que se descubra al autor de tan vil campaña difamatoria, para que se le vea aplicado el correctivo que, según Ley,
merece.

Sancellas

Visitaron al Excmo. Sr. Gobernador el
Inspector de Primera Enseñanza don Fer¬ nando Leal, el Secretario del Ayuntamiento de Sancellas y el Maestro Nacional don Lo-
renso M. Durán.
El objeto de la visita fué invitar a dicha primera autoridad civil al acto de la coloca¬ ción de la primera piedra de la nueva Es¬ cuela Graduada de niños, que ha de cons¬ truirse en dicha villa y que debió tener lugar el jueves último.

3 “ss—8' TTn ■ B 'ir-B «r B ■*

sr1 t

EMPLEADO
Se necesita un joven para servir en un comercio de frutas que conozca el oficio.
Escribir a Jacques Rosselló, 7 rué Lecour-
be—Lons-le-Saunier.

I

COMISIONISTAS EXPORTADORES DE FRUTAS

f

jValcaneras y Colom |

|§

Sucesores de 3uaq VaTcaneras

g

| ALCIRA (Valencia - EIspaña) §

I í especialidad en naranjas, mandarinas y limones

Telegramas: CREMAT-ALCIRA

®®

Teléfono'1 n.°. 141

SOLL ER

13

❖

FRÜITS 8c RRIMEURS

i

BANANES, ORANGES, C1TR0NS, MANDARINES, ET FRÜITS SECS

1MPORTATION

COMMISSION

»

EXPEDITION

Specialité de Bananes-Embalage Soigne

8AMPOL FRESES

(Société en nom colectif a résponsabilité ilimitée)!

Siége Social 50 Rué du Hatnel

RODRCTA I IY Direcctíon administrativo 40 Rué Permantade ’

Adrésse Tólégraphique; FRESAMPOL—BORDEAUX

TÉLÉPHONE 85 762

FIGURINES
PARA PRIMAVERA Y VERANO
n
Se ha.recibido un extenso
y variado surtido
en la
Librería de J. Marqués Arbona
San Bartolomé, 17 - Sóller

Chalet “Sa Cometa99
en sitio amenísimo. Se alquila amueblado y con ropa para temporada larga.
Para informes: Vuelta Piquera, 18.

=B=

43=

=S=s=£

Estuches de papel y sobres de lujo para novios y para señoritas

Los más artísticos—El mayor surtido para escoger.— Precios baratísimos

Imprenta Marqués. — San Bartolomé 17,

RABASA-ELI AS

EXPORTACION DE NARANJAS T MANDARINAS ni

Telegramas “F^ñB6UA5„

Teléfono núm. 35 H SL 11 \\ H

TST

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros hijos?
LOS PREVISORES DEL PORVENIR

como lo ha hecho S. M. el Rey D. Alfonso XIII, inscribiéndose él y sus augustos hijos

ULTIMA INSCRIPCIÓN 397.126

© @@®

CAPITAL 127.500.000 PTAS.

® ® © Representante en Sóller: GUILLERMO CASTAÑER, Luna, 36 ® ® ®

COLL, MICHEL Y CASANOVAS

44, Cours Julien, MARSEIIL.LEI

teléfonos { ®olbert I2-37

Telegramas: Colmicas

Importación

Exportación $ Erutos secos y primerizos

especialidad en naranjas, mandarinas, bananas y dátiles

Servicio directo para la importación de naranjas y mandarinas desde el puerto de Gandía a los de Port-de Bouc, Marseille y Niza, por los veleros «Isabel Vanrell», «Lareño» y «Nuevo Lareño» dotados de potentísi¬ mos motores «Bolinder’s» de 180, 150 y 120 H. P. respectivamente. Esta casa acaba de aumentar su to¬
nelaje con dos nuevos buques: Mallorquín de 280 HP. y P, y C. de 200 HP.

11 =11

1. ==w= —¡t=ini=it~~'r=ii — •••■■

iP=r

FRÜITS EN GROS^^

1

I

SPECIALITE EN ORANGES ET MANDERINES

|

3 Arbona Rullán Bernaí |

j]

—

—

-——

d

I

CASA CENTRAL. Calle Burriana, 20

I

\\ VILLARREAL - Castellón (España)

J

Telegramas: ARRUBE-Villarreal

U==il ~^==^r::^::=:=:^r::::::===^—IE=^

■
IMPRENTA y LIBRERIA
de
S j. Marqués Arbona
Impresos de todas clases : de lujo y económicos : Papelería, Objetos de escritorio, ■ : : Centro de suscripciones : :
San Bartolomé, 17
¡ SOLLER- (MALLORCA
■
| Use Vd. siempre el
JdBOR SOLLER
1

14

SOLLER

dsdbdbdybdbdbdbdbidbidbdbdbdbdbdbdbd^idbS^

EXPORTATION DE FRUITS ET PRIMEURS

||

SPÉCIALITÉ D’ ORANGES, MANDERINES ET CITRONS

POMMES de TERRE de MATARO :: SAUCISSE ROUGE de VALENCIA ARTICHAUTS et PRIMEURS de LLOBREGAT

€ Emilio GASCO-PR ATS

<6

PUEBLA LARGA (Valencia-España)

Téléphone N.° 31 — Télégrammes: GASCOPRATS
4
•e Maisons de Transit: á CERBERE (P. O.) Téléph. n. 38
JOSE GASCO á HENDAYE (B. P.) Téléph. n. 210

rseeeaaaeBBBiaaaaaeeeaa

a a

HALLES C"ENTR' ALES DE PARIS

a

a ai

COMMISSION — CONSIGNA TION

ai a

IaMICHEL BERN1T & CIE a

a

société a Responsablliíó limitó au Capital de 200.000 Frs.

a

44, Rué Saint-Honoré — PARIS (l.er)

a

0 FRUITS s FRIMFURS s LÉdUMES 0

0 -■ -- d’Espagne, d’Algérie et du Midi

®

0

0

gjjgj T@legraxrmes: BERNA PRIM-P A RIS

aaaaaaaaaiaaaaaaaeaaae

I r H— idBBhWM—[—rrrrrlEÍBMB[nu%BM[lgi61L=r| j
a Les Délicieux Frnits de Yalence I

COMI^flON

EX»OE^ATION

Vda. ^ Miguel ístades

(MAISON FONDEE PAR MIGUEL ESTADES EN 1898)
SIEGE SOCIAL:

CARCAGENTE (Valencia) - Amalia Rosarte, IO
Télégrammes: ESTADSS. Code ABC 5éme édition et particuliére

SUCURSALE OLIVA (Valencia)”

Carretera Convento, 28

Télégrammes: ESTADES

Oranges & mandarines. - Spécialité en arachides blanches 3-4 grains

SUCURSALE V1LLARREAL (Castellón) Télégrammes: ESTADES
Frnits fraits & secs. ■ Spécialité en fignes séches

SERVICES MARITIMES

GANDIA A PORT-DE-BOUC
(Traversée 40 heures) Service effectué par trois voiliers, bien amenagés pour le transport
des fruits, munis de moteurs de 120-150-180 HP

GANDIA A OETTE (Traversée 22 heures)
Effectué par un vapeur rapide, spécialement destiné au transport des fruits.
Pour tous renseignements complémer.taires, s’adresser á mon siége social 18
lhmmmnr====^mmammmj=^\_

f»HTU8 FRESCOS ¥ SBCOS

K

\_ IMPORTACIÓN DIRECTA —

'■ * DAYID M&RC3 FRÉRSS ~ ~ J. ASCHERI & C.u

M. Seguí Sucesor

m

EXPEDIDOR
36 - 38 Cours J u I i e n MdR5£iLL6

B

Teléfono n.° 37-82, ♦ + + Telegrama: fÜarchprim.

m

VICTOR SARASQUETA - EIBAR;
PROVEEDOR Y FABRICANTE DE S. M. EL REY 0. ALFONSO XIII
Marca considerada hoy como la primera del mundo ^

m Antigua casa P*AJBL0 ITJIMMJéS I

®

FUNDADA BM 1SSO

m Expediciones de frutos, primeurs y legumbres del país, g

H Especialidad en espárragos, melones, tomates y todo clase

m de futa de primera calidad.

||

ANTONIO FERRER

•

m m

Escopetas construidas con los elementos más modernos y perfectos que ha creado el genio humano :: Cañones de los mejores aceros para resistir las más altas presiones de las pólvoras piroxiladas.
Exclusiva para Mallorca. S. BARTOLOME, 12. - SOLLER

44* y

Place

du

Chatelet—HALLx*

CENTRALES—ORLEANS.

®

••••••«••••aaaaflaaaanmnawsM****»**»

%

I FRUITS & PRIMEURS ! ac TRANSPORTES RAPIDOS

%
MICHEL~BERNAT j %

¡

MAISON DE COMMISSION

% Servicio continuo de transportes en auto¬

6, Rué Rovigro — ALGER

'¿r.
%

camión para todos los puntos de la isla

□

—~

□

sk
a¿ RAPIDEZ T ECONOMIA EN LOS SERVICIOS

Importation - Exportation

a¿ a¿

Para encargos dirigirse: Calle del Viento, 11

a¿

a PEDRO SIMO y FRANCISCO CASTRO

a¿

Teiegramme: BERNAT-ALGER
L SUCCURSflLES a BISKRA et ZERALD A □

SOLLER

15

Importation de Bananes u

toute Fannée

«j

€xpédition en gros de jananes

en tout état de maturitéj

Jf

Caparó et España$

16, Rué Jean-Jacques Rousseau.—BORDEAUX

M

j{ emballage soigné
|| Adresse téiégraphlque: Capana-Rousseau-BORDEAUX. — Téléphone 84682

TRANSPORTES
MARÍTIMOS y TERRESTRES
AGENCIA de ADUANAS

CASAS en

CETTE VALENCIA SOLLER PORT-BOU

11 quai du Bosc ;8 -10 calle Llop
8 calle Bauzá
Espagne

ANTIGUA CASA BAUZA Y MASSOT

Jacques MASSOT et fils

gUCESOBE^

TELEFONOS

CERBERE PORT-BOU SOLLER VALENCIA CETTE

8 21 iut
-
1291 3-37

TELEGRAMAS
Cerbérv*

MASSOT

Cette Port-Bou

VALENCIA

OASA CENTRAL
Cerbere
Pyr, Orles.
FRANCIA

LA DIRECCIÓN DEL
HOTEL RESTADBANT
= DE MARINA =
f Plaza de Palacio, IO BARCELONA §
^ Se complace en comunicar a su dis-
tinguida clientela que prosiguiendo
| el plan de reformas establecido,
han inaugurado el servicio de ba- é
ój nos y agua comente en todas las g
habitaciones, rigiendo no obstante §
los miamos precios.

:atoeal de primer orden

COCINA EXCELENTE—SITUACION CENTRICA.—AGUA CO¬ RRIENTE, FRIA Y CALIENTE. - CALEFACCION RECIENTE¬
MENTE REFORMADA—PRECIOS REDUCIDOS.
TELEFONOS EN TODAS LAS HABITACIONES

RAMBLA DEL CENTRO —PLAZA REAL

Entrada

Calle

Go I ó n ,

3

B A R C El L. O IVI A

Teléfono núm, 14.680

%

i

i%

§ FRUTAS — LEGUMBRES — PRIMICIAS § %

jj

Productos de España y del Roussillón

|

% %

•^

Spécialité de mirabelles de Lorraíne, salsifis yt

-

-

!t légumes du ’pays.

V^s

/F

G. Homar Fils IGUIHAU & SOLER | %

Vé

§

EXPEDITORES

@ 3K

f | 9, Rué dn Chantier, 9 • PERPIONAN (Pyr-Or.)

& %

29, Rué Banaudon

§
é

Telegramas: GUISOL-Perpignan. r) % %%

LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle)

8|

Adresse télégrafique: HOMAR LUNEVILLE

Téléphone 202 Vé

% oíanme

¡JUAN PIZd EnseÑAT¡

|

Odontólogo

|

¡3 Consulta de 8 y media a 12 mañana y de 3 a 7 tarde H

Plaza da Antonio Maura, 11

FRUITS FRAIS & SECS

PRIMEURS

IIMPORTATION EfXPORTA TION

w\_

CON SIQNATION TRANS1T

SPECIALITE DE BANANES n IMPORTATION DIRECTE

mEA

¡OD

A8

9, Place Paul Cózanne & 108, Cours Julien TÉLÉPHONE

MARSEILLE

29-87

Télécrammes: PACOMAS

Exportación de PasasHde Málaga
ai;
Sucesor de PABLO DELOR
MAL A G A (España)
Casa fundada an 18S3
Se suplica a los señores comerciantes españoles, establecidos en el extranjero, consulten a esta casa antes de comprar.

mmmwmm-

FRUITS FRAIS ET SECS-PRIMEURS

KM

A

tt

¡¡ Spécialité de

FIGUES, |

D A T T E S,

ORAN QES,

BANANES,

CITRONS

LLABRÉS PEREET FILS

H et 15 Cours Julien

HH

Adresse téIé2rapñique:
JASCBERI, MARSEILLE

,M A A K DQbTÜ 7TT lLTLTlTi

TELEPHONE 21-18

Mllli—

—■

-MBBBI

16

SOLLER

'*&##& && & &#

fe

& EXPORTACION DE FRUTAS A TODO EL MUNDO fe *

&

ESPECIALIDAD

fe

fe

*

Naranjas, mandarinas, imperiales vernas y limones

fe fe

SMñRCO

e

IÑeSTfl fe fe fe

fe

Casa Central MANUEL, (falencia)

fe

m

•í&

SUCURSALES:

ESPAÑA

fe

fe

$ CARCAGENTE (Valencia)

Telegramas:

MARCO, MANUEL

fe fe

& ARCHENA (Murcia)

Teléfono, 64

fe

$

fe

«

UVAS de: F R A M O I A

A

fe

jgg Especialidad: Chasselas por vagones completos.

*

CLERMONT L’ HERAULT

fe

fe

fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe

FRUITS ET PRIMEURS

i

i
Spécialité: Oranges, mandarines, pommes de terre
nouvelles, dattes muscades

SCAffl
15, Rué Henri-Martin - A L G E R

IMPORTATION — EXPORTATION — COMMISSION
Télégrammes: BISGÁFÉ ÁLGER - ZERALDA ■ BISKRA
Sucursales: ZERALDR (Rué de la Place) BISKRA (17 Rué Cazenave)

IYIÜDA DE PEDRO CÁRDELL !

«§$»

<♦

s§» Primo de Rivera, 45 VIIjIjAlRIMEJlIj (Castellón) «g*

+

♦♦♦

^

Exportación de toda clase de frutas frescas y secas

^

^ Especialidad en naranjas y mandarinas por vagones completos.

Telegramas: CARDELL VILLARREAL

4$^ fe fefefefefefefefefefefe v fefefefefefefefefefefe fe fe

Ante» de hacer sus compras consulte a

JjA CASA

JLAÜ MAMAMJTAS

F. R O I G
Roigfils: Puebla Larga Telegramas
¡Exportación: Valencia
( 2 Puebla Larga, 48 Carcagente
Teléfonos
(31447 Grao-Embarques, 13.618 Valencia
Dirección Postal: F. Roig, Puebla Larga (Valencia)

.v>*

MAISON FONDÉE EN 1872

Expeditions des fruits, legumes, primeurs pour la Franco et 1» Etranger

4
*>*
%

Anciennes Maisons D. Canals - Jean -¡Pastor - Pastor Freres

JOACHIM PASTOR Successeu r Propietaire

16, Rué des Hales - TARASCON SUR RHONE (B. du Rhone)

Adresse telegraphlque
Jopastor Tarascón • sur - Rhone
Telephone 94

Por cause d’ auíomonie le pre
nom Joachim est de rigueur.

#«-

Ü ■

e» IMPORTATION: EXPORTATION

SP1CXALIT1 SE BAÑARES ET DATTES FITOS FIAIS ET SICS

J. Ballester

i. Ene Crudérc. - MABSEILLE

ñdresse télégraphique: Hormiga Marsellle

fe»

Téléphone Permanenf 8-82

«m

—
r MAISON D'EXPÉDITION DE FRUITS et primeurs de la Vallée du Rhone et ardéche
Espécialité en cerises, peches, prunes reine, claudes et p oires Wiiliam, pommes a couteau, raisins.

A. Montaner & ses fils
10—12 Place des Oleres 10 —12
SUCCURSALE: 5 Avenue Vietor-Hugo 5 — VALENCE sur Rhdne Téléphone: 94.—Tólégrammes: Montaner Valonee.

MAISON A PRIVAS (ARDECHE) Pour l'expéditions en gros de chataignes, marrona et noix
TAJábgr*a,na.r».©B! MONTANBR, PRIVAS
MAISON A CATANIA (ITALIA)
Exportation oranges, mandarines, citrons, fruits secs de Sicile
et dTtaiie. VliE FISCHETTI, 2 A.

Téléphone 1001

Télégrammes: MONTANER FISCHETTI CATANIA

aaaaas ■■ aaaaaaaaaailSil

TRANSPORTES TERRESTRES Y MARITIMOS

COMISION Y EXPORTACION

v▼▼▼

¡¡ ESPECIALIDAD EN NARANJAS Y MANDARINAS

FRUTOS — PRIMERIZOS — LEGUMBRES

EMBALAJES ESMERADOS

fifi

Cristóbal Colom j

ARGEL - Rué Berlioz, 6 et Rué Lulli, 7

ifp

vvv v
¡i¡¡
Patatas comestibles y para sembrar, de todas clases s||¡

Dirección Telegráfica: MOLOC-ARGEL Teléfono: \_\_1

liños

LA IOLLMBES81!

Casa Principal en CERBERE

SUCURSALES EN PORT-VENDRE3 Y PORT-BOU

CETT8: F. Rochiaa & Vda. M, Ricart.—Qaai da.Pent Nenf, 22
BARCELONA: Sebastián Rubirosa—Plaza Palacio, 2

ADUANAS, COMISION, CONSIGNACION, TRANSITO

Agaaeia iipBtiil pan «1 trauborda j la mxpidieióa do Frutos y primoron SSKVIOIO RÁPIDO Y BOONÓMJOO

Cerbére,
Tólefono Cette,

|| 9 \_,

CERBEHE - José Coll

3.08 Telegrama» cette-Ricart

II

PORT-BOU - José Coll

laaaaa « ■WBwaamriUiaSi
SOLLER.—Imp. de J. Marqués Arbona.