¿So SU'XÍX ¡2.» IPOOA) süíí. 19 5
¿So SU'XÍX ¡2.» IPOOA) süíí. 19 5

VIEENEs 7 DE DICIEMBRE DS 1923

SÓLLER

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbona

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: caüe de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)

gsg
BJ1R» DP1D ni* fia

0aB»CE*MD BBHBOB

BBB* BBBBBBBBBBBBBHBIB BBBB «BBB BBB«BTBBBBIIBBBBBIB«M«BMBBBB(aBBI»BBBBaBBBBBBBtBSBI*aBHBBBBBBBBBIB«BSI 4BBflBBBBB«BaBBBBBBBBBBBBBBBflBBaaBllfií!GnBflBBnBBBfiBBBa*BBBHBBflBBBaBBBSnBBBBanflBBaRiHBISaBnBaaBBBBIIB

BS2B3BHMB B6!C« B» BB B^aMBMBU SSSBi BES8IBHUM0HQIE fflEHB «HHR 8RBB BBMBBSBSBISBB BOBEA SBHRBBBBBUSBS BBHSnSBBIiaam PHnil9nB9UiniQBISa»8SUMBHB j EaüBBSBBfflaBEBSIBBI «OBfSrumaZEKRUB0323® «HE3JBCiBBBBHKHSBMBBOBRtlB»BHKa BIBBBBBBKHigiflillBaNBIIBIIBDBI

BBRÜBBK® BBB1 BBBB

BBHWfefiBSWívK.ví’jliaiBBfflSUJitaaiiaWHaRPíSrsafflH BBBB B0HEBaF*IC9fU7 TaVBMBMS ■■■■■■■■

■BBBBBBB3BaBBBBBff■HBaiBBBEB«BBnBBBIB(flBBBBBBBr:rBaB{iB}BaaB»BaBBiBlCBBBB>RBBBBBnUBIiBiSBRBRCIBBBBBBRBKanBBaiaBiBBBBBBpBiBCBBRaRBiBeBaiBRBBBBnBBBiBaWBaBB»BBBUBBBBBil3BR3»aBBBaaBBaBBBBBBRaaBBBBaBBNBSaiBBBBBBIBBB«BaBaBBUBBB9BBBBBB=M»aBBBBBIfBlBBBBB‘*aBBBBBSBBBKB!BBaBBBSBn(B8BUBBBIABBBal&BIBHBBailB!BBIBIBBBaniaBaBBnSBI!UBiBaBBBBBBaBBWMCB^IB«BBBBBBBaBaBBnBB«Ii

BBKB

*RBB>

LA SEÑORA

D.a Margarita Pizá y Mayol

urnas
SflBB «no* asna

VIUDA DE D. BARTOLOMÉ FRONTERA

fimo

SbSS
■MBS

Falleció en esta ciudad el día !.° de Diciembre de 1923, a las seis de ¡a tarde,

í!ií
iiV

A LA EDAD DE 73 AÑOS

sg¡
■■na
sss:

CONFORTADA CON LOS SANTOS SACRAMENTOS

¡H:

■BBB

asas

NBBB

BBIBB

( E. P. D. )

■BBB

■ BBB

■ BBB

Bill

■BBB

SRBI

■■■■

■ BBB

■ BBB

■ ■■■

ii.um.iu

■BBB

BBBB

BBBB BMBB

Sus desconsolados hijos, D. Mateo, D. Bartolomé, D. Pedro Antonio (presentes), D. Damián, D. Pa¬ BBBB

«bbo

BBBB BBBB

SU

BBBB BBBB BBBB

blo y D. Juan (ausentes); hijas políticas, D.a María Mayol, D.a Magdalena Morell y D.a Vicenta Roig;

iiü

BBBB

■■■■

■BBB

■ BBB

BBBB

BBBB

■BBB ■BBB ■BBB

nieto y nietas; hermano D. Pedro Antonio y hermana Da Francisca; hermanas' políticas, sobrinos y so¬

BBBB BBBB
■■■■

■BBB

■■■■

BBBB

■ana

■BBB

■■■■

BBBB BBHB ■BBB

brinas, primos, primas y demás familiares, participan a sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida y

■■■■

■UBB

■■■■

BBBB

BBIBB ■ BBB
■BBB

les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada, por lo que les vivirán eternamente

BJBB

BBBB
umEb

t

-

Nbb
■■■■

■■■■

■■■■

BBBB BBBB
BB■B■B■

agradecidos.

■■■■

Si»
BBBB

El Eminentísimo Cardenal Arzobispo de Toledo y los Excmos, y Rdmos. Señores Obispos de Mallorca, Lérida y Gerona, con¬

BBBB

BBBB

ceden, respectivamente, a los fieles de su jurisdicción, 200 y 50 días de indulgencia por cada Misa que oyeren, sagrada Comu¬

■■■■ ■■BB BBBB

:::r :
INI ■
zs¡¡: 3S»

nión que aplicaren, parte del santo Rosario que rezaren o Via Crucis que practicaren en sufragio del alma de la finada.

Esii

3533

iiiülíüüüiiiülüüiiliiifílliilüiilIüiHilüiíiüOlüiiíflüiüüliilíIüüüülüüüIiüilü ■ |

O BBBBTBBBBBW BBBBBBH BBBHBBBHBBOBBTBBBHBBH BBBMBBBB■BO■B■Tj■V■3O ■■■T■B■MB■BOIBBTIBBW BMBMiBaM Bi■BB■BH ■B■W B■B■IBI■IBH■BBHBBHBBBIBBBBBBBBMBBRBflBaHBBHBB1II: nu

H n a ¡a a n a » ■■■mstiBS

« r b si «b k es ■■■■■■■■

si

a a si

s: a

s■ b

a a a ¡a

b sí

a

ra

*ana

ra o bbibb

aan bbhí

KKII1DIRIRIIIIIIBIIIJ BMIBIBBRrNIHIBIQBIIEBBIBBIIIBIIMlNIIIIIBIIIIIIIIIRIIIIRI UBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

EBBBaBCiBHflRtf ZBSSBHHfi q—~-BMMM

" BB

B-------■ -

539
3BE
BBBB aatia «■■■ ■BBB KBflB ■BBB
OBBB ■■■B «■BB
■BBB ■ BBBB
33» 35» S33S 3353
■BBB
ESH

lIMBB^MliBBBfllBBIBBlBBBBIBBlaBBBIRiniUII BBBBB BBBBBBBK1 RDBBiinHB ■■9*1 BBBB BBíflB BBBBBBBB

■BBB*aBBBXBB BBBB «BBB SHBR

BBBB EOSB

«GBBR B9BBMBBB»BaBiBiBBBB(£B«B0K*

nj fslaBaBBBBBIBBH BBIIBIBBERBBBBBBB

jiaHBdlflBDBfelflBBB aiBBailHBflaBIBaiBB

BBBBBBBB

BitiÉM»■■■ BBBB BBBB

«BBX«MMMBBMBttHflBBBBB MNBiRIIBBIBBBBB«BSB «BBI BBBBUBIEBBBtaBBBBBffiaBB SBBB HCEH TaBS BatLE

«BBBABBBtfBBBBBBBa»BB£ EBBfl CUBO aBBRUBaHIABB P

IBBBBBBB ¿BBB BBBB

IBBUBBBBBBBI1BBBBBBBBBIBBBBBBBBBBSBBBBBBBBB«UBBBB»■««B«B«MÍ BWBWaMaUHKBfBcHH

• B

«lJlHlN BBH H BfBllBBBH BBIBIBBBB BBUB B BBlBUB lBIBHBBIB BBlIIBfBl

BOBO
BBII

IIBIUU BBlBlfllBl

HBBM BBBB

HBBH BBBB
HUBRBRI

BIBBB «BBB

BBBBBBBB BBBBBBBB

D ICEIS BBBI BBBBBBBB

J 4

BBBBKSBfl BBBB BBBB BBBB BBBBBBBBBBBB

BB9BHBBIBRBIRSIIB BBBB BBBB BBBB BBBB

BQfiB BBBB

8HBB BBBB

HHHK BBBB

0¿29B BBBB

IIHBS B9BB SBBBBBB0

BfltlRBBBBBSr.QS BBBBBBBB BBBB

SSiaB «BBB

SHPBfSlflElBIB BBBBBBBB

(IBaiaSHSaBBBUaBBBBBflUnfllttBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB

CLHBBBBIBBBBBBBBBB

flBBBBIIBBI BBBB BBBB

HDBHSBBB BBBBBBBB

BBBB BBBB

BBBB BBBB

INfflB BBBB EBUB ■■■■BBBBBBBB

I ■

■BBB IBBBBBBBBBBB BBBB ■nHBSBBBBBBBflflBBiniBB taSuUbBbBbBb I bbbbbbbbbbbbbbbbbbibbsbubbibmb«ibsírbbi«san sanm

IBBB BBBBBMStBBBBB «BBB BBSaBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBB «■■■■■■■■■■■(!■■■ SBBBBBBB ÍBH«WyniS «BUfl “HíflfB BOBf

N« lU BBB tM fHOBM BNIBMI2M BHBMB N MBv BUEHaBHKnS|BS BBBaBBnMB oBB«MHnniMaiSBBiSKHeHH«HBMBBHBBnB0B&HiBInaI«BBBKB3B0W BBSBaBa

BBHB BBBB
<■■»»**«■

I1BB BBBBBBBB BBBB «3BBHBBB
JtBBBMMMMww»»MaiO»'’««»tlnUBB

t «fÜB «nSH ««■■
wMCMSUiPiJÜ

'BBIBB
••'>««5

BBBB aaDBJ

lülllilIllüilIililüiliiltlüiüliiliüílliiillüiiiiiilüüllüíilfiiíüIIüiülüiüiülíllüüüüilIiüHüüüüüBüüIiüüililüüüíiiliüIil■üB■BBíb■BBbBB HbBBabBBSbBBMbB BSB BHbB BMbB BbB BSbB BSSB BSbB BbMB BbB BabBBSbBBbSBBiSSBBbBBaSBBSbBS■SM■5S»S"

hSSS ■!■!

affi? """*

BBBM

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

■BB* «roa «UfifciB

m
■ BB
D. Antonio Oliver Delgado

en el primer aniversario del fallecimiento

BBBB mmmm BBBM

[ffi

Acaecido en el predio ES VERGER, de Alaró, el día 14 de Diciembre de 1922, •

3335

"333

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

( R.lllp. )

US

¡SSS

Sus afligidos esposa, hijos, hijas, padres, padre político, hermano, hermanas,

ssss

■BBB
3315
B9BB

hermanos políticos y demás familiares, participan a sus amigos y conocidos que el

BBBB BBBB ■ BBB

■BBB

iiü
OBHZ

próximo viernes, día 14 del corriente, las misas que se celebrarán desde las seis y

■ n*B BBBB ■ ■■■ ■ BBB

SSSS

media a siete y media en la capilla de San Antonio de la iglesia parroquial, como

BBBB
*aaa ■ BBB ■BBB

■ ■■■

Hi

también el oficio conventual que tendrá lugar a las ocho y media, serán en sufra¬

CBBB
>■■■ fclltt «BBB

gio del alma del difunto, y les suplican su asistencia a alguna de estas misas, o que

üi

de otro modo le tengan presente en sus oraciones, por lo que les quedarán agradecidos.

«aa*
■ BBB
■asi
SIBB

Los limos, y Rvdmos. señores Obispos de Mallorca, Gerona y Lérida, se han dignado conceder, respectivamente, 50 dias de indulgencia por cada

misa, comunión o parte de rosario que aplicaren en sufragio del alma del finado.
ssss

fSlfKS

IBIM IeBO» K kAVÜuBnB iHH iBUlB BW aB BS1B3BBBB BMB8lBUt'BBJSBB

GBJfflSD 2Ü20U C«a¡D Í2BQB UtS?3 BOBEO t.Basl fíBESSHSIÜBKBBQ Haf2H!CU!KUSBilBB'aBi3BBM£iUBiBBnBBfinSBBBBB.HB<SBBai

H££S !n£V n£O£21Q22BKBBBB K®®B

HRK1B —....

BSSBBBUtflliBBB ..... ■BBBBBB19BB

HBJIBI HBBB

DBBBISKQfkB BBBB ■BI3BMBBI BBBB

BBBB BBIBB
BBBBBBBB

«BBB BBBB BBBM BBBB

UBIÜB BBBB EHBB 3VBIQ RBUI

■ BBBBBBBB BBHB■■!■■■BBBB

DnSBB BBBB xnOMS asan BRBBaaRlUfelBRfl EBBCaiEBB BBXB BBBB !£n%B«BNiMR>a BBHB

RB9BHBIBIB amaBQ9BBII(ISIBBQÍKíBBSBI2tl9Rf3 SBHBBBSiklBBBSi: «BBIBB flBflBBBIB

IBR— IIB|B BB I2IS BKtlG5í N .SKB ISO*!KeQV

I IBBB BBBB ■■■■ ■■BBBBBBBB1B!»

BBBB «BBBBBBBBBBB BBBBIB» M■BBBBBBBBBBBBBBBB BBEf! IBBBRBaH ISniBB9BBDBCI!■■ SBBB R9i¡B IBHB UBBB BBBB KBBB BBBB BSI'BB! KBB3 nasa OSOB—QBHB iibbbBRBBBBIIB »□I■B■ B UBBB BBBB9

BBBB IBBB
■«$&SBQS BBBB IBB.B ■ B■ B■ B■ B «KB BIBBBB

BBBB QWHN BMBQ BBBB

BBBB BCBB XN1&ÜBBB »B3£ ZQKH BBH BB «HBBM1IBB

«UBBBBBB BBBB H3BBVJHK KOBB BaBBBBBBXBHII
BO BBA» BBBB BBBB

■■■■ COHB BB3BBBB# SÚ9H VBÜ.21 UBBB 0*1001

BBBB «UMK BBIIB
BBBB

■««■ BBBB BBBBBBBB HBBBHIXMB
«BBB BBBB

K*BM aBBB B»B«

wz
iss

mb» üi*»* a«B» aauM bmqu raa«B ussd
«USB Ef'/íííB ■□UIBttnQSBilIBBBBfiBStiEtBBíliBBIOSUiBOll ggg«aaigagagftBMnBattBaHffiBBiHBaaaiacaEffiBMaBBB BflBB kkuh rbbb anas bbbb bbbb bkbx bbbs bbbb bbbb

■ MBBB 8BKB HaiB BBK1B ilWQB AtBBU inB»

BWAII fliKBB mmjíHI flBBBiMBB «MMMttBBIfi BB&B .¿itfMBBIiB eIMHBtiaBB BBBB úlBBB KCMB» 4«sttn

«nn» HBS8 BBBB BBB

mmmmm iBBSI ¡tatlliXUB IBíta BBBB BHIUB BBkitfl SHOS BMBIfl UBMÍiBBBBDHBB SBBBBBBB 3RS3B

j£BS«KHlEa XBUAHiaBa XiXSX.

BSSUIBUSBB BBBBUiSiúU QhiftR >SBfl

|íIaBBUa£CEBNMBBUBBBBBBHBB1^K&8aBOI MaBaRDMaBEB3BdNBKaBBWBBBBBaBBtJBRieliaBBS«n¡UaBMHBSBI UaS«8BlAlBBÍHiaiBaBsfQeBastIaBBCDHEHiNa 5B£2LEBíMi«B2.!Q2UIBBBBBNBBHaaa>SBBaBBnBBBBBSB«aKBZlHHBiSaCiBaMB!U9Ea1E3a»B«^MaaBiTH¡BUBBSHBHU«S|«tOBEJfBikBiKBaBBBBiAeiaiB£KfiaSnülaMsBBDHI1S

o

SOLLER

M—Bsacg: gg

GRANDES BODEGAS de vinos de Valdepeñas, Rioja, Mancha y Mallorquines

Clases selectas en tinto, clarete y blanco seco garantido puro

Sollerenses! Hrcía falta en Sóller una casa de confianza que se dedicase a la venta de vinos naturales y viene a llenar esta necesidad la que acaba de estable¬ cerse en el domicilio que se expresa al pie del presente anuncio, la cual cfrece al público las clases siguientes:

Valdepeñas 15

Rioja

14

Mancha

14

grados a 70 céntimos el litro

id.

a 70

id.

el id.

id.

a 60

id.

el id.

Mallorca

11 y medio id.

a 50

id.

Blanco seco 14 y medio id.

a 80

id.

el id. el id.

Se sirve a domicilio dentro de la población a partir de ocho litros.

Existencias de vinos de quince grados especiales para coupajes.

RAMÓN ROTGER 0 ‘L L VolVer" '

UN RECUERDO
Cúmplense sesenta y nueve, años en estos días, que las miradas del Orbe católico se dirigían todas hacia Roma, de donde parten las irradiaciones de la fe que iluminan la tierra, esperando
con amante ansiedad una decisión pon¬
tificia solicitada durante largos siglos con todas las vehemencias de la piedad filial. Ninguna voz faltaba en el gran concierto de plegarias unánimes y ma jestuosas. Reyes y pueblos, Pontífi¬ ces y fieles rivalizaban noblemente en apresurar la infalible confirmación de sus creencias... Y amaneció por fin el suspirado día, cuya labor espléndida y gloriosa quedó registrada con pági¬
nas de oro en los anales santos de la
historia y en los archivos de la eterni¬
dad.
Era el ocho de Diciembre de mil
ochocientos cincuenta y cuatro. En la monumental basílica de San Pedro, es¬ trecha para la multitud de fieles en su sagrado recinto congregados y rodea¬
do de brillante corona de Cardenales
y Patriarcas, Arzobispos y Obispos, testigos irrecusables de la conciencia universal, interrumpía la Santa Misa el inmortal Pío IX, la víctima escogi¬ da por la revolución cosmopolita, el desterrado augusto de Gaeta que, co¬ mo el Evangelista en Valhmo, se re¬ creaba en la amante contemplación de la mujer coronada de estrellas; y ele¬ vando su espíritu a las serenas y lumi¬ nosas regiones donde se dan estrecho abrazo la razón divina y la convicción humana, con voz entrecortada por la emoción y humedecida por el llanto, proclamó dogma de fe la Inmaculada pureza de María en el primer instante
de su ser.
Hasta los confines de la tierra llegó la voz del inspirado Pontífice, y de un polo a otro se cruzaron corrientes de alegría tan entusiastas y tan intensas que sólo al recordarlas asoman lágri¬ mas a los ojos y late con más fuerza
el corazón.
Ninguna nota vibró más alta y más sonora que la que diera nuestra ama¬ da Patria en aquella hora inolvidable. Hija predilecta de María desde que en carne mortal se dignó visitarnos, era España, en el areópago de las naciones cristianas, la única que conservaba con envidiable orgullo la integridad de la fe con la perfecta unidad del culto, dando a nuestras solemnidades y ho¬ menajes un sello característico y espe¬ cial que los distinguía y avaloraba so
bre todos los demás.
La Santísima Virgen en el misterio de su Concepción Inmaculada era Rei¬ na y Patrona de los dos mundos que cobijaba nuestra gloriosa enseña na¬ cional; y ni moría el sol en nuestros
territorios ni cesaban nuestras alaban¬
zas a la mujer sin mancha. A Ella

consagraron los Monarcas herederos del trono y de la fe de San Fernando la más preciada de las veneras que cruza y ennoblece 'el pecho de sus va¬ sallos: los Obispos y los Cabildos ce¬
rraban el coro de sus Catedrales a
quienes no jurasen defender esta pia dosa creencia que era dogma de amor para nosotros; emulando tan noble ejemplo, las Universidades españolas,
de renombrada celebridad entre las
más célebres de la tierra, reservaban la borla de Doctor a los amantes y de¬ fensores del misterio y el Ejército y la
Marina en fraternal consorcio unidos y
abrazados, se honraban en colocar al lado de la bandera de la Patria que dió a la tierra hemisferios desconocidos, el estandarte de la Virgen Inmaculada, ideal de honor y de justicia y símbolo de fuerza soberana, como de Victorio¬ sa Majestad.
A MA^IA INMACUDADA
CANCION
Madre mía que estás en los cielos,
envía consuelos a mi corazón:
cuando triste llorando te llame,
tu mano derrame feliz bendición
Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores de aroma inmortal;
embalsame mi pecho tu ambiente, y alumbre mi mente
tu luz celestial.
Delicioso raudal cristalino
que hallé en mi camino rendido de sed, el ardor de mi pecho mitiga, que horrible fatiga
me acosa otra vez
Fresca sombra, dulcísimo abrigo que el fiero enemigo romper no podrá:
la intemperie del mundo me anega, tu manto desplega y amparo me da.
Mientras dure en el mundo mi vida, tú. Madre querida,
mi vida serás:
y olvidando del mundo las glorias,
tus dulces memorias tendré nada más.
Que es el mundo sirena engañosa que en copa de rosa nos brinda a beber,
y al tocarla los labios sedientos
reciben tormentos
en vez de placer.
Encantados jardines de flores y dulces amores el alma soñó;
y en lugar de soñadas venturas,
tan sólo amarguras el mundo me dió.
Y al mirar la ilusión desprendida, faltóme la vida, rindióme el dolor;
y no hallé en mi fatal desconsuelo más luz que tu cielo, más paz que tu amor.

Retratarse en la fotografía ñ M E
Es acreditarse como inteligentes y saber elegir lo mejor, pues basta admirar los retratos expuestos en sus salas de exposición para convencerse de que son de un parecido exacto, de una ejecución perfecta y de que lo más selecto y distinguido de Mallorca se retrata en la Fotografía A M ER de
ERNESTO GUARDIA
Q til NT-, 19. TBIíÉBONO, 310. SAIiMA

En Ti sola abrigué confianza,
mi dulce esperanza
fijó teda en Tí; siempre ¡oh Madre! tu amparo reciba,
en tanto que viva llorándote aquí.
Tú 6m mi vida dulzura derramas, tú plácida inflamas mi pecho en tu amor;
y tu amor va infundiendo en mi alma la plácida calma de un mundo mejor.
Tú la send i de espinas y abrojos que cruza entre enojos
el triste mortal, con bellísimas flores alfombras,
las cubres de sombras
y luz celestial.
Como el cierzo las nubes ahuyenta que oscura tormenta del mar levantó,
Tú, la Virgen de frente serena, disipas la pena que el alma anubló.
Sin Ti el mundo no tiene ventura; contigo amargura jamás puede haber;
sin Tí, Madre de castos amores, no hay más que dolores; contigo placer.
A tus brazos rendido me llego, recógeme luego contigo a vivir;
que del mundo la pompa he dejado, y a tus pies postrado
deseo morir.
Mientras dure en el mundo mi vida
Tú, Madre quex-ida, mi mundo serás; viviré sin el mundo y sus glorias,
tus bellas historias cantando no más.
Madre mía que estás en el cielo, sagrado consuelo de mi corazón;
cuando falte a mi pecho el aliento, que muera mi acento
con esta canción.
Antonio Balbuena.
S. M. ALFONSO XIII
Apuntes del natural
Otra vez he íenido la suerte de ver a
nuestro Rey; otra vez he quedado con¬ vencido de que Don Alfonso es un gran rey y un gran hombre, por eso, porque sabe ser rey sin dejar de ser hombre: sencillo, simpático y afable.
La primera vez que le vi fué en París, en Mayo de 1913. Venía yo de mi isla del Mar Caribe para mi nueva Patria, la isla dorada del Mediterráneo; tenía ape¬ nas doce años y lo vistoso y solemne de la recepción siempre se me ha que¬ dado grabado en la memoria, pues para mí era aquello como si tomaran cuerpo y se hicieran realidad los cuentos de hadas, príncipes y princesas encanta¬ das, escuchados semi-durmiente en las
faldas de la nana. Entonces era Presi¬ dente de la República Francesa el actual
jefe del Gobierno, Poincaré, y cuando le contemplava en el landeau al lado del joven y ya célebre y admirado Rey de España, no podía pensar que llegara a ser un día la calamidad de la Europa de la post-guerra.
Le volví a ver, siete años después, en

Madrid, por el Corpus del año 20. Nos dirigíamos a visiíar la Armería Real, cuando al llegar a la plaza de Oriente vimos gran concurso de gente frente a palacio, al mismo tiempo que desfilaba la tropa. Los acordes de la banda mili¬ tar se mezclaban con vítores y aplausos, y al principio creimos si éstos eran para
los soldados.
Mas al llegarnos más cerca vimos al Rey, al Príncipe de Asturias y al Infante Don Jaime en un balcón.
El Monarca contestaba cariñosamen¬
te, sin afectación, y tan pronto como pasaba frente a él una bandera, se cua¬ draba', bajando ligeramente la cabeza, actitud que imitaban los príncipes.
El día de Corpus Christi, en la pro¬ cesión por la galería de Palacio después de la Capilla Pública, pude contemplar
a nuestros Soberanos en todo el es¬
plendor de la realeza que, dicho sea de paso, irradia de ellos como de muy po¬ cos soberanos actuales. Y sin embargo la seriedad y solemnidad de aquel acto no fué lo bastante para que Don Alfonso dejara de saludar y sonreír a las perso¬ nas que conocía. En este momento dejad¬ me decir algo de ella, (queda nombrada la reina Doña Victoria). Era aquella la, primera vez que yo ¡a veía, y a fe que no podía ser la ocasión mejor: era ver¬ daderamente la Reina hermosa, como la Fama ha consagrado con tanto acierto. Había en aquella ocasión cierto contras¬ te entre su actitud y la de su augusto esposo: ella iba seria, sin apartar la vis¬ ta del frente, majestática. Hubiérase dicho que la vanidad la dominaba. Pero nadie puede sustraerse al influjo de su raza: aquellos que han vivido entre in¬ gleses saben que están éstos siempre muy en consonancia con lo que hacen, y cumplen con rigidez con la etiqueta. En aquella ocasión la soberana española era la mujer inglesa desempeñando un impor¬ tantísimo papel en una gran solemnidad. La prueba de lo que acabo de decir es que por la tarde la volví a ver con las
Infantas e Infaníitos en automóvil en la
Puerta del Sol, repartiendo a manos llenas dinero y sonrisas para llevar con¬ suelo a los pobres tuberculosos: era la Fiesta de la Flor; entonces era la mujer
típica de Albión, bonita, simpática y lla¬ na, muy diferente al parecer de la que
había visto hacía unas horas.
Y ahí va el último «apunte», qüe pinta a Don Alfonso admirablemente, tal y como es en sus actos particulares.
La tribuna real en el Hipódromo de la Castellana tiene las puertas de entrada del exterior a los lados, subiéndose a ellas por sendas escaleras de seis o sie¬ te peldaños. El Rey, acompañado de un personaje cuyo nombre ignoro, había ido a ver los caballos después de una carrera. AI regres ir se encontraron con la puerta cerrada y el acompañante del Monarca fué enseguida a buscar la llave.
Mientras tanto Don Alfonso encontró
un medio de reunirse con sü real familia,
muy rápido... y constitucional, supongo:
se encaramó en la barandilla de la tribu¬
na y saltó dentro, como lo hubiera he¬
cho un chico. Otro monarca hubiera
pensado quizá en la etiqueta; pero el nuestro sabe que esta palabra a veces suena a vanidad y orgullo, sentimientos que no anidan en su alma.
S. Marqués
l.° Diciembre 1923.

HBKaran&'.^Tr-raOT

SOLLER

■mmm

:: s :s :s

ss ss ss ss ss ss SS SS SS SS SS SS ss ss ss

CASA MARROIO * «

EL 33 • UNION, 4

ñ

Casa España 16 y Vallori 2, frente Fonda de SÓLLER — PALMA

!! Sabe que la mayor propaganda es no engañar y servir B

VENTA AL CONTADO Y A PLAZOS DE LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES:

ss

bien a todos sus favorecedores.

88

Aparatos fotográficos : Tejidos : Pañería y sastrería : Gemelos prismáticos : Im¬ permeables señora y caballero : Máquinas parlantes (Pariafau) : Discos : Pianos : Pianos automáticos : Mueb es de todas clases : Máquinas de escribir : Relojes de
plata y oro 18 qs. : Maquinaria eléctrica : Maquinaria industrial : Relojes de pared Calzado : Automóviles : Motocicletas : Bicicletas : Motores adicionales para bici¬ cletas : Pistolas automáticas : Escopetas : Joyería fina : Mesas para máquinas de escribir : uobiliario de mimbre : Baterías cocina de aluminio : Máquinas coser y

TALLER ESPECIAL DE REPARACIONES
Máquinas de Escribir. Fonógrafos y Plumas estilográficas.

y hacer calceta : Bolsos de plata y oro y demás artículos deí ramo : Todas las ma¬ nufacturas en seda y algodón.
ENTREGA INMEDIATA.

Las composturas se sirven en d acto o en el plazo má¬
ximo de 24 horas.

SOMBRERERIA Y PELETERIA PARA SEÑORAS

s: ss :: ss ss ss ss ss ss

ss ss

Jnnta General de los Congregantes
El lunes 3 del actual, en el local de la
«Congregación Mariana», tuvo lugar la Junta G.-neral que se efectúa cada año para renovar la Junta Directiva. Fueron reelegidos casi todos los que en ella figu¬ raban durante el año anterior, quedando nombrados por este orden:
Presidente, D. Guillermo Castañer; Vi* ce-Presidente, D. Bartolomé Bernat; Se¬ cretario, D. Andrés Arbona; Vice Secre tariu, D. Juan Rullán; Tesorero, D. Andrés Cañellas; Vice-Tesorero y Bibliotecario, D. Alfonso Castañer; Prefecto de capilla, D. Bartolomé Coll; Abanderado, D. Juan Lladó; y Vocales: el Rvdo, Hno. José de las Escuelas Cristianas, D. Antonio Oliver, D. Miguel Lladó, D. Cristóbal Sbert, don Antonio Forteza, D. Miguel Pnig, don Antonio Calafell, D. Antonio Martorell y
D. Bartolomé Canals. *
Antes de la elección expuso el Tesorero el estado general de cuentas y leyó el
Secretario interesante Memoria en la cual
concisamente se exponen los sucesos más notables de la «Congregación» y los más importantes acuerdos tomados en el trans¬ curso del año por la Junta saliente.
* *4
Por el interés que pueda tener el con¬ tenido de dicha Memoria para algunos de nuestros lectores, y por referirse en
ella los comienzos de la magna empresa
acometida por la «Congregación» de dotar a Sóller de un magnífico campo de football, y llevada a cabo ya casi completa¬ mente hoy día, vamos a transcribir algu¬ nos extremos de dicha Memoria, particu¬ larmente los que al foot-ball se refieren. Empieza así:
«l a importancia y multiplicidad de los he¬ chos ocurridos en nuestra «Congregación» desde la Junta General del año pasado, en que fué nombrada la que hasta el presente ha venido actuando como Junta Directiva, y que, como recordaréis, tuvo lugar a me¬ diados de Mayo de 1922, exigirían demasia¬ do espacio para ser tratados con la extensión que merecen. Pero siendo asi que no nos reunimos hoy precisamente para leer unos párrafos, ni tampoco para recordar cosas que están asaz impresas en la memoria de todos de puro recientes, de puro actuales mejor dicho, y que han absorbido hasta el extremo nuestra atención, me limitaré tan sólo a disponer a guisa de efemérides los sucesos más importantes de nuestra «Con¬ gregación» de 'os cuales encuentro mención
en el libro de actas».
«En la misma reunión (5 de Junio de 1923) salió a relucir por primera vez el deseo manifestado por varios de los concurrentes, dirigido a que se viera de intentar algo para la adquisición de un campo de foot hall don¬ de pudieran entretenerse nuestros jóvenes, faltos hasta ahora de honestas y saludables diversiones de este género. Se nombró se¬ guidamente una comisión, integrada por los Sres. D. Autouio Oliver, D. Miguel Pizá y D. Bartolomé Bernat, para que estudiaran el asunto, examinaran (como lo hicieron) todos los terrenos que estimaran en condi¬ ciones y practicaran, en fin, todas las dili¬ gencias que creyeren oportunas para la consecución de su propósito».
«Apruébale (3 de Julio) unas normas para división de los Congregantes en dos secciones según su edad, y se rechaza una propuesta sobre celebración de una velada literario musical para allegar fondos.

«El 10 de Septiembre fue entronizada con toda solemnidad en nuestro local la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, herrroso grabado donativo del antiguo congregante D. Cristóbal Magraner».
«El 6 de Enero 1923 algunos miembros con cargo en la Junta solicitan pasar a Vocales,
habiendo además dimitido los Sres. D. Mi
guel Pizá y D. Nicolás Casellas. Pasa a Vocal el Presidente, D. Antonio Oliver,
a Presidente, D. Guillermo Castañer, a Vice¬
presidente, D. Miguel Lladó, a Secretario, D. Andrés Arbona y a Tesorero D. Barto
lomé Bernat
«En reunión del 22 Enero se da cuenta
de las gestiones iniciada? cerca del propie¬ tario y del entonces arrendador del cam¬ po denominado d' En Mayol para obtener el aniendo del mismo, visto el informe re¬ mitido acerca de él por la Comisión nombra¬
da en Junio de 1922».
En 11 de Febrero se celebra solemnemente
la fiesta anual de la «Congregación». «En 10 de Mayo es nombrado nuestro Pre
sidente como Vocal del Centro regional de Congregaciones Marianas de Mallorca.»
El 19 del misino mes se ultima el arriendo
de El camp d' En Mayol, entre el Director, Rvdo. Sr. Sitjar, y el propietario de la finca.
El contrato es por seis años y el precio de 400 ptas. anuales, habiéndose debido satis¬
facer como indemnización al arrendatario
saliente, para anular su contrato de arrien do por dos años, una fuerte cantidad.
Se acuerda empezar seguidamente la rea¬ lización de obras para que el campo, cubierto todavía a la sazón de árboles, se convierta
\_ en un verdadero campo de fútbol. Se nom¬ bra una Comisión, formada por los señores Castañer, Oliver, Lladó D. Juan, Cañellas
V Arbona, para intervenir en lo relativo a dichas obras y en la creación y reglamen¬ tación de una Sección Deportiva.
Para sub venir al coste del arriendo, obras,
etc. se acuerda intensificar el alta de epu-
gregantes de cuota, hasta el momento muy escasos y abrir una lista de Socios Protec¬ tores que cuando estuviera ya en eondicio nes el campo tuviesen siempre entrada
franca en él. Todos les de la Junta ceden al
efecto un regular donativo.
«El 3 de Junio se efectúa en Lluch una
Asamblea de Congregaciones Marianas a la cual contribuye la de Sóller con nutrida representación, tomando parte en el mitin que por la tarde se celebra, nuestro Teso¬
rero Sr. Bernat.
El 13 de Junio se aprueba el Reglamento de la Sección Deportiva, y se da cuenta de haberse logrado el arriendo de una parcela lindante con el camp d' En Mayol, propie¬
dad de la señora viuda de Morell.
El 20 se adopta el jersey blanquiazul para nuestros jugadores, se encargan las porterías de goal y se aprueba el proyecto de pases El 24 queda perfectamente medido el campo de deportes.
El 4 de Julio, cumplida ya su misión, di¬ mite la Comisión organizadora de Ja Secñóa Deportiva, se acuerda imprimir el Regla¬ mento de la misma, se da cuenta de varios donativos recibidos y se acuerda el cobro inmediato de papeletas a los señores Socios Protectores. A petición nuestra nos son ofre¬ cidos para cuando nos sean de utilidad los carros de riego y rodillo apisonador del Mu¬ nicipio,
Ei 18 es nombrado el Consejo Directivo de la Sección. Se elige Presidente a D, Miguel Lladó, Secretario a D. Mateo Oliver y vocal l.° a D. Jaime Bujosa.
El 31 se adopta el nombre de Mariá Sportiu de Sóller para nuestro equipo siendo nombrados por aclamación capitanes los Sres José Puig y Jorge Llinás,
El 22 de Julio se efectúa en nuestro campo
el primer partido El 5 Agosto juegan por primera vez el
Mariá Sportiü y el Sóller F. C. El 24 se inaugura el campo solemnemente,
disputándose uua copa ofrecida por el Ayun¬

tamiento los equipos antes citados; vence el
Mariá.
El 8 Septiembre se juega el primer par¬ tido contra un equipo de fuera de Sóller, el Alará C. M., el cual vence por 4 a 0.
El 14 Septiembre fallece el Congregante ex-Vice Tesorero D Migue! J. Puig Morell y dias después el jovencito José Casasno-
vas. D. E. P.
El l.° Octubre se forman dos equipos a base de jóvenes con ocupación en Sóller, nombrándose para ellos como capitanes a los Sres. Velasco y Gay.
El mismo día se; inaugura la escuela noc¬ turna para jóvenes obreros, creada por el señor Párroco con la cooperación de los Congregantes.
Ei 24 se acuerda cerrar completamente el campo y dotarlo de asientos permanentes, palcos, barandas, etc. Son admitidos en la «Congregación» los ex jugadores del Só ller F. C. Se acuerda ampliar (21 Noviem¬ bre) los artículos VIII y XII deí Regla¬
mento».
«Nuestra Congregación ha entrado en un período de auge esplendoroso. Ei número de Congregantes asciende a 190, el de So¬
cios Protectores es asimismo considerable.
Las altas este año han sido 56, las bajas 24.
La Junta Directiva ha celebrado 27 reunio¬
nes».
Crónica de Sports
FUTBOL
Demá fará quinze dies, el decapvespre, Iluitaren el Rápid i 1‘ Hércules obtenguent aquest derrer 1‘ úaic goal. Fou un partit bastant... fat.
Diumenge dematí hi hagué un partit de prova, en preséncia del Consell Directiu i uns quants membres de la Secció Deportiva de la «Congregació», entre un team organisat de fa poc amb element exclussivament bissonyo (ens referim al Sparta de Sóller) i un del? antics, els Rápid, que vencé per 8 a 0, encara que d‘ aquests vuit molt bé haguessen pogut anular se ‘n dos o tres, per faüts ben raanifests comesosabans d‘ obtenir los, i que pelj referée eren molt difícils de veure per causa de la manera com se duia el joc.
Es necessari, senyors, abandonar d'una vegada aquest fútbol de garberes que tant enlletgeig un deis jocs més vistosos, fent-lo perillós p‘ els qui ‘1 juguen i avo rrit pels qui ‘1 miren. No hi ha res tan
bell ni de tan decissiva eficácia com el
joc de combinado ben entesa, i del que participen tots els jugadors. Passes llargs, camvis de joc, combinació a n‘ els extrems, tasca intePligent deis mitjos no limitant-se sois a remetre a lluny la pilota sino a remetre-la acertadament al devanter més desmarcat i segons els casos al mig centre, recordar-se sempre de que hi ha déu companys més en el camp, i teñir present que no és el fútbol un joc d1 esburbament sino d‘ intePligén cia. Está molt bé un dribbling quant és oportú, peró és perdre temps i exposar se quant pot passar-se bellament a un companyó millor coMocat.
El partit del decapvespre fou entre ele ments mesclats del Juvenil i deis infantils. En elogi deis menuts hem de dir que juguen bé, bastant millor que els grans de teams més pretenciosos.
Demá, a les tres, hi haurá partit com de costum. Dia 16, s‘ inaugurará el tancat i les noves obres amb rfn partit entre la

nostra Selecció i Testo! ciutadá Espuma. El match, que será el primer d‘ una se¬ rie que amb quatre teams de fora está organisaot la «Congregació», será interessant de segur, presenciant-lo Tllm. senyor Bisbe.
Refly
MOVíMIENTO MARÍTIMO
El Movimiento de buques registrado en nuestro puerto, con posterioridad al 27 de Octubre último, fué el siguiente:
Entradas.
Dia 4 Noviembre.—Vapor María Mer¬ cedes, capitán Roca, procedente de Pal¬ ma, con 27.709 kg. carga general de
Barcelona.
Día 5,—Pailebot Arnaldo Oliver, pa¬
trón Reynés, procedente de Paima, con carga de tránsito para B <rc«lmia.
Día 15.—Vapor María Mercedes, capi¬ tán Roca, procedente do P.ima, con 44 063 ktr. carga general «le Barcelona.
Dia 27. —Pailebot Estela, capitán Suau, procedente de B rceioDü, con 100.000 kg. carbón mineral.
Día 29.—Vapor Sóller, capitán Rigo, procedente de Palma, con carga de trán¬ sito para Cette.
Salidas.
Día 5 Noviembre.—Vapor María Mer¬ cedes, capitán Roca, destino Barcelona y Ccitte, con 31.076 kg. varios pura el pri¬ mer puerto. 75.014 ktr. varios para el srguDdo, y pasaje.
Día 6.—Pailebot Nuevo Corazón, pa¬ trón Vicens, destino Pinna. * <• stre.
Dia 7.—Pailebot Arnaldo Oliver, pa¬ trón Rsyués, destino Btreeioua, con 48.000 kg. algarrobas.
Dh 16.—Vapor María Mercedes, capi¬ tán Roca, destino Barcelona y Cette, con 22 686 kg. varios para el primer puerto, 94.334 kg. varios para el segundo, y pasaje.
Dia 29.—Vapor Sóller. capitán Rigo, destino Cette. con 50.901 kg. frutas.
Buques en puerto. Vapor Unión y pailebot Estela.
i « O' ubb
En el Ayuntamiento
Sesión del 15 Noviembre de 1923
Celebróse bajo la presidencia del señor Alcalde, D. Jaime Arbona Vila, y a la misma asistieron los señores concejales D. José Morell, D. Juan Pizá, D. Guiller¬ mo Calvo, D. José M.a Almagro, D Cris¬ tóbal Eugenio, D Antonio Tomás, don Francisco Morell, D. Antonio Bauzá, don Jaime Mayol, D. Amador Puig, y don
D. Guillermo Cifre.
Fué leída y aprobada el acta de la se¬
sión anterior.
Previa la lectura de las respectivas cuentas y facturas, se acordó satisfacer: A D. José Socías, capataz de la brigada municipal de obras, 1.62514 pesetas por jornales y materiales invertidos durante
el mes de Octubre último en las realiza¬
das por administración. A la sociedad «E! Gas» 1.379‘99 pesetas por la energía
eléctrica suministrada durante el mismo
mes para el alumbrado público yelde
la Casa Consistorial.
Después de la lectura de las respecti¬ vas instancias y de los informes emitidos

SOLLER

acerca de las mismas por las Comisiones de Obras y Cementerios, concediéronse

el nombrado para desempeñar este car¬ go, y cuyos servicios, en sustitución del

los siguientes permisos:

mencionado Barceló, los prestan actual¬

A D. Antonio Colora Casasnovas, como encargado de D. Francisco Bernat, para
construir una cochera en un solar lindan¬
te con la calle de la Alquería del Condey conducir las aguas sucias y pluviales de la misma a la alcantarilla pública.
A D. Pedro Juan Estades Castañer, para construir una acera adosada'ala casa n 0 78 de la Manzana 54, con los beneficios que para ello otorga el artículo 265 de las vigentes Ordenanzas Munici pales, y para colocar una canal al objeto de recoger las aguas pluviales.
A D. Antonio Martorell Garau, como encargado de D. Pedro Antonio Enseñat, para colocar dos postes de hierro en la sepultura número 140 del Cementerio
católico.
Y se resolvió pasar a estudio de la Comisión de Obras, otra promovida por D. Antonio Plomer Amorós, en la que solicita autorización para edificar una casa en un solar de su propiedad, sita en la calle de Taime Torrens.
Dióse lectura a una comunicación, de fecha 10 del actual, remitida por el
Excmo. Sr. Gobernador civil de esta
provincia, la cual dice así:
«Visto un oficio de esa Alcaldía fecha
27 Octubre úfiimo, en súplica de que se autorice a ese Ayuntamiento para con¬ tratar por gestión directa el alumbrado público por medio de fluido eléctrico y el flúido necesario para accionar los moto¬ res-bombas de propiedad del Ayunta¬ miento, fundamentando la petición en
haberse celebrado dos subastas consecu

mente los Guardias municipales. Expresó su deseo de nombrar persona idónea para este cargo, o bien que se vea de organizar el servicio en forma de que pueda ser atendido convenientemente.
El señor Almagro manifestó que, te¬ niendo en cuenta los servicios pre-tados al Municipio por el conserje Barceló, entiende que debe ser jubilado con el haber que percibe actualmente, y así lo
propuso.
La Corporación acordó pasar dicha proposición a estudio de la Comisión de
Contabilidad.
A propuesta del señor Calvo se acordó confeccionar un traje de paño para cada uno de los Guardias municipales, debien¬ do encargarlos al industrial de esta ciu¬ dad que lo haga en mejores condiciones, presentando para ello muestras y pre
cios.
Se acordó pasar a la Comisión de Alumbrado una proposición del señor Alcalde en el sentido de que se cambien de punto un farol de la calle del Mar, cerca de la fábrica del gas, y otro del callejón de Ca 'n Quench.
Después de cambiar el Ayuntamiento impresiones respecto del precio a que se suministra el cemento al Municipio, se acordó, a propuesta del señor Alcalde, que se verifiquen las pruebas de resis
tencia de cada una de las clases de las
que se emplean en obras municipales.
No habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión.

tivas que resultaron desiertas, extremos que se comprueban con los Boletines Oficiales en que se insertaron los anuncios

Crónica Local

y certificación en que se hace constar el resultado negativo de las mismas, y
Considerando que el caso de que se trata está comprendido en la base ter¬ cera del art 41 de la instrucción de 22
de mayo último, usando de las faculta¬ des que la misma me confiere he acor¬ dado conceder al Ayuntamiento de Só11er la autorización que solicita.
Lo que comunico a Vd. para su cono¬ cimiento y efectos correspondientes.
Dios guarde a Vd. muchos años. Pal¬
ma 10 Noviembre de 1923, — Lorenzo
Challier.»
La Corporación, enterada, acordó que la Comisión de Alumbrado haga las gestiones necesarias con la sociedad «El Gas» para confeccionar el nuevo

Ampliando la noticia que dimos en nues¬ tro número anterior, sobre la venida a esta ciudad el próximo sábado, día 15, del Iiustrísimo señor Obispo de esta Diócesis, don Rigoberto Domenech, para efectuar la ben¬ dición de la iglesia de 1‘ Horta, hoy nos es dable poder añadir a lo dicho entonces que llegará el ilustre huésped en el tren de la noche, siendo probable acuda a recibirlo
numeroso gentío.
La ceremonia de la bendición del huevo
templo—el cual, si no se ha dado cima aun a la obra, está ya en condiciones de ser habilitado para el culto —tendrá lugar el pró¬ ximo domingo, día 16 del que cursa. La efectuará, como queda dicho, el limo, se¬ ñor Obispo, y para imprimir a la fiesta ma¬

contrato, otorgándole un voto de con¬ fianza para su for malización.
También se enteró la Corporación de
otro comunicado del Excmo. Sr. Gober¬
nador civil, en el cual interesa local para

yor solemnidad y brillantez, celebrará lue ¬ go de medio pontifical. En el oficio ocupa¬ rá la sagrada cátedra el Rdo. P. Miguel Rosselió, de los Sagrados Corazones.
Las obras han podido llevarse a cabo,

ver y fallar la causa que por la desapa¬ rición del vecino de Fornalutx Juan Gi-
nestra Bisbal se ha instruido.
La Corporación acordó contestar a la petición del Excmo. Sr. Gobernador ci¬ vil, poniendo a su disposición las depen¬
dencias todas de esta Casa Consistorial-

según dice el Bolleti Dominical de la Parroquia de Sóller, «gracias al esfuer¬ zo y celo de cuantos se han interesado por tal mejora; merced al generoso desprendí
miento de los vecinos de dicha barriada,
que no han escatimado su óbolo a una obra que redunda en provecho suyo; a la

Previa la lectura de una instancia pro¬
movida por D.a María Rullán Oliver, en la que solicita que se la expida por este Ayuntamiento un documento en que
conste su derecho de usufructuaria de la
mitad de la sepultura n.° 123 del Cemen¬ terio católico, a cuyo efecto acompaña documentos comprobantes, la Corpora ción resolvió dejarla sobre la mesa para
su estudio.
A propuesta del señor Presidente se
acordó autorizar al Contador de este
Ayuntamiento, D. Elviro Sans, para que dueda cobrar de la Diputación el reinte¬ gro a esta Corporación de los bagajes facilitados por la misma a las fuerzas de Carabineros y Guardia civii, durante

ejemplar cooperación de los sollerenses; y, sobre todo, al cuantioso donativo de cinco mil pesetas, hecho al comienzo del año en curso por una persona que humil¬ demente ocultó su nombre y a otro dona¬ tivo de igual cuantía, procedente de otra persona que modestamente calla también su nombre, se ha llevado a feliz realiza¬
ción».
Celebramos grandemente el ver ya ha¬ bilitada para el culto la nueva iglesia, que
tantas facilidades ha de dar a los vecinos
de las populosas barriadas de Ca ’n Petlos y adyacentes, y nos asociamos a.l jú¬ bilo que sienten esos moradores por ver
al fin realizados sus anhelos.
***

los años 1919-20 y 1922-23; importando

El mismo domingo, por la tarde, si el

140 pesetas los correspondientes al pri tiempo lo permite, eí limo. Dr. Domenech

mer año y 150 pesetas los del segundo honrará con su presencia el campo de

formando ambos un total de 290 pesetas. deportes de la «Congregación Mariana»,

El señor Alcalde dijo que el servicio presenciando importante encuentro entre

de ^sta Casa Consistorial, en J.a parte el «Mariá Sportiu» y «L’ Espuma» de
referente a reparto de papeletas, limpie¬ Palma.

za y demás obligaciones del Conserje,

Es probable que por los elementos di¬

está algo desatendido a consecuencia de rectores de la «Congregación» se aprove¬

la avanzada edad y achaques de Guiller¬ che la ocasión de la presencia del Ilustrí-

mo Barceló, quien, como es sabido, es j simo señor Obispo para que bendiga éste

las obras, que se están efectuando aún en estos momentos, de cercado y embelleci¬
miento del campo.
Esta semana, el Acalde, D. Jaime Arbona, ha dirigido una comunicación a los Maestros albañiles de esta ciudad, recor¬ dándoles la obligación establecida por el artículo 172 de las Ordenanzas Municipa¬ les, que en bastantes casos ha sido por ellos incumplida.
El expresado artículo dice que se nece¬ sitará licencia del Ayuntamiento para las construcciones de nueva planta, para las obras de reforma que efectúen a! subsue¬ lo, y para las obras exteriores que se re¬ fieran a ¡a seguridad, ornato, y consisten¬
cia de un edificio.
Sabemos que el señor Alcalde desea que se cumpla tal extremo y que está dis¬ puesto a castigar con todo rigor a las per¬ sonas que a él faltaren.
Nosotros, al hacer pública la medida de referencia, aconsejamos a todas las perso¬ nas que tengan necesidad de realizar al¬ guna obra en fincas de su propiedad que
antes de dar comienzo a las mismas se pro¬
vean de la licencia correspondiente, única
manera de no incurrir en falta.
Con referencia a la visita de inspección girada a la Compañía «Ferrocarril de Só¬ ller» en cumplimiento de lo que dispone la R. O. de fecha 20 de Octubre último, de la que ya dimos cuenta en nuestro número correspodiente a! día 27 del mismo mes, po¬ demos adelantar—y con gusto lo hacemos —que los resultados de esa inspección han sido bajo todos conceptos favorables a la Compañía. Por ellos ha quedado patentiza¬ da una administración austera y un régimen de economías llevado a la exageración en la explotación de! servicio férroviario. Te¬ nemos noticias de que en la sesión que celebró ayer la Junta Directiva de esa So¬ ciedad, acordó, por unanimidad, un voto de gracias a su Director-Gerente, D. Jeró¬ nimo Estades Llabrés, por su meritoria labor administrativa, altamente beneficiosa para los intereses de la Compañía, y que además trata de homenajearle con un ban¬ quete por dicho motivo.
Oportunamente nos ocuparemos con más
detención de este asunto.
Entrada ya la temporada invernal, em¬ pezaron las transacciones de los frutos de esta comarca, principalmente de los li¬ mones y naranjas, siendo muy grande la demanda que se nota de ambos para el
mercado francés.
El precio a que se cotizan es de 15 pese¬ tas la carga los limones y a 10 pesetas la ídem de naranjas.
El ciclo de conferencias que está orga¬ nizando la Delegación en Sóller de la «Associació per la Cultura de Mallorca», de que ya dimos cuenta en anteriores nú¬ meros, hállase a punto de empezar. Falta solamente ultimar pequeños detalles, pero es casi seguro que empezará la semana an¬
terior a las fiestas de Navidad. El ciclo consistirá en diez o doce con¬
ferencias, que se darán una cada semana, cuando las circunstancias no acomsejen lo
contrario, en el local de una céntrica socie¬ dad, para lo cual se están haciendo las
oportunas negociaciones. Estas conferen cias, que están a cargo de competentes diser¬ tantes, de esta localidad y de Palma, ver¬ sarán sobre varios temas: Filología, Artes, Ciencias, Sport, Sociología, Arquitectura, Geología, etc., temas sugestivos todos ellos que han de atraer indudablemente a la parte culta de la sociedad sollerense de ambos sexos, pues es el deseo de los or¬ ganizadores que sean públicas.
En nuestro próximo número procurare¬ mos, de sernos posible, dar los nombres de los conferenciantes, señalando al mismo tiempo los temas que éstos, respectiva¬ mente, se hayan propuesto desarrollar.
«La Gaceta de Madrid» publica una
R. O. dei Ministerio de Marina en la que
dispone que el Ayudante de Marina de este puerto, D. Miguel Montojo, sin desaten¬

der su destino, pase a prestar sus ser¬
vicios en la Comandancia de Palma de
Mallorca.
La «Federación Patronal de Mallorca»
ha dirigido al Directorio una instancia, muy razonada, en la que, entre otras co¬
sas, se expone:
«Que entre los proyectos terminados por el Excmo. Sr. Moreno Pineda, durante
su actuación en la Dirección General de
Correos, figura el de supresión del Servi¬ cio de paquetes postales; proyecto éste que ha sido pública y manifiestamente bien acogido por el cuerpo de Correos, y sobre todo por parte de aquellos indus¬
triales dedicados al ramo de transportes; los primeros por entender, y así lo han
expresado reiteradamente, que el servicio de paquetes postales causa en determi¬
nadas administraciones de Correos un
exceso de trabajo, y movidos los segun¬ dos por el natural espíritu de competen¬ cia ya que el servicio público les regula y limita al propio tiempo el suyo particu¬
lar.
No puede estimar legítimo el funda¬ mento que se alega esta Federación Pa¬ tronal de Mallorca, ya que con el aumen¬ to del personal que en determidas ad¬ ministraciones hiciera falta quedaría des¬ virtuada la queja que pueda haber pro¬ ducido un excesivo trabajo; y por lo que respecta a la queja levantada por el espí¬ ritu de competencia por los indu-triales del ramo de transportes, no cabe objetar nada, ya que es evidente que al produ¬ cirse tal queja es porque ellos han llega¬ do \\ la convicción de que el servicio de paquetes postales tenia en el público una aceptación que les resultaba perjudicial, declaración tácita ésta que es el mayor argumento que en apoyo del servicio puede hacerse, toda vez que nadie puede pretender en buena doctrina económica que en atención a un interés particular,
como es el de la industria de transportes, se sacrificase un interés público como es
el servicio de paquetes postales, servicio al que el público muestra su predilec¬
ción.»
Termina ia instancia suplicando sean de¬ sechadas cuantas gestiones se hicieren en contra y que se mantenga el servicio de paquetes postales, ampliándolo, si así se considera conveniente, a todos los pueblos que tengan estafeta de Correos.
Nuestro Ayuntamiento, en la sesión de
esta semana, se enteró de dicha instancia,
y teniendo en cuenta que facilitar a un pueblo medios de transportes—y cuanto más módicos, rápidos y regulares sean .mejor—es darle medios para su expansión comercial, parala intensificación de sus riquezas, para
acrecentar su vitalidad económica, acor¬ dó adherirse a dicha solicitud.
Y ayer, el Alcalde, señor Arbona, en cumplimiento del expresado acuerdo, diri¬ gió al Excmo. señor Gobernador civil de esta provincia el siguiente telegrama:
«Ruego V. E. manifieste Directorio que este Ayuntamiento, en sesión celebrada anoche, acordó adherirse instancia promo¬ vida por «Federación Patronal de Mallor¬ ca» en súplica de que se mantenga y am¬ plié el servicio de paquetes postales.»
Es indiscutible la importancia de este servicio así como las facilidades que el mis¬ mo representa para la industria y el comer¬ cio, y es de esperar que el Directorio, per¬ catado de esa importancia, protegerá los intereses públicos manteniéndolo en toda
la nación.
Terminada la publicación de El Tambo¬ rinera que junto con otros interesantes ar¬ tículos hemos venido publicando en el fo¬ lletín mallorquín del Sóller, y que forman parte de las «Memorias» del afamado lite¬ rato francés Alfonso Daudet, que con tan¬ ta fidelidad y exquisitez ha traducido ex¬ presamente para nosotros la delicada cola¬ boradora D.a María Mayol, hoy empeza¬ mos a publicar en el mismo folletín la cele¬
brada obra Valldemosines de la otra no
menos exquisita y apreciada colaboradora nuestra D.a Coloma Rosselió, Vda. de Sans, madre de nuestro apreciado amigo D. Elviro, Contador de fondos de este Municipio.

SOLLER

La personalidad de la ilustre escritora es seguramente bien conocida de nuestros lectores. Ya entrada en la plenitud de la vida, empezó sus trabajos literarios a ins¬ tancias de algunos amigos y por puro pa¬ satiempo. Expertos literatos la instaron a seguir y ella obedeció, colaborando en 1909 en la revista «Feminal» que se publi¬ caba por aquel entonces en Barcelona.
Poco tiempo después la biblioteca po¬ pular de «L’ Aven?» daba a la estampa su
librito de Valldemosines, visiones de
esa comarca mallorquina famosa por la belleza de sus paisajes y por su Cartuja, en la que la señora Rosselló pasó largas temporadas, siendo propietaria de la celda donde residí ¿ron Chopin y George Sand.
Tiene además publicada, primeramente en castellano y más tarde en Francés— esta última impresa en la imprenta de este semanario una «Guía histórico descrip¬ tiva de Valldemosa y Miramar». Ha cola¬ borado en diversos periódicos castellanos de España y América, y tiene inéditas dos novelas, una mallorquina titulada Asprors (que en breve publicará la «Associació per la Cultura de Mallorca») y otra castellana titulada Salve, Regina. De ellas y de dos dramas también inéditos, tenemos referen¬
cias excelentes.
Por todo ello, no dudamos que la obra de la señora Rosselló, que hoy empeza¬ mos a publicar, será del agrado de los lec¬
tores de! Sóller.
En la mañana de hoy ha fondeado en nuestro puerto el vapor «María Mercedes», procedente de Barcelona y Palma, con car¬ ga general, habiendo remolcado a PortoColom el buque de vela «Vallvidrera» sin entorpecimiento alguno, a pesar de que ha
continuado estando el mar alborotado en
todos estos pasados días. Entre hoy y mañana le serán embarca¬
dos en el citado vapor numerosos efectos, entre ellos gran cantidad de cajones de higos pasos y más de mil cargas de naran¬ jas para el mercado francés.
El «María Mercedes» emprenderá viaje para Barcelona y Cette el domingo por la noche, a la hora de costumbre.
***
Se nos informa que ayer, jueves, tomó el mando del vapor «María Mercedes», en Palma, el capitán de la marina mercante D. Gabriel García, de cuyos conocimien¬ tos hemos oído elogios.
Le felicitamos y deseamos que el éxito le acompañe en el desempeño de su cargo.
Según noticias, ha sido suprimida la pa rada del tranvía que últimamente fué es¬ tablecida en el Camp de ó” Oca.
El motivo de tal supresión es debido a que el propietario del huerto por donde pasaban ios viajeros, desde la línea del tranvía a la calle *del Mar, veía perjudica¬ dos sus sembrados y dió la correspondien¬ te queja a la compañía del «Ferrocarril de Sóller», cuya Directiva, para atender la reclamación del propietario, considerada muy justa y atendible, se ha visto obliga¬ da a suprimir la parada de referencia.
Llamamos la atención de nuestros lecto¬
res, principalmente de los que en Francia se dedican al comercio de frutos, acerca de un anuncio que publicamos en la última página del presente número, de la casa Francisco Bernat, de Carcagente (Valen¬ cia).
Como en los años antenotes, nuestro
amigo Sr. Bernat dispónese a emprender el negocio de exportación en gran escala de los frutos de la rica región valenciana, y desde estas columnas se complace en ofrecer a nuestros paisanos compradores su buena mercancía y sus esmerados ser¬
vicios.
Nosotros le deseamos el mejor éxito en sus negocios.
Próximo a celebrarse el sorteo de Navi¬
dad, de la Lotería Nacional, es aun poco el entusiasmo con que se juega este año en esta ciudad, si lo comparamos con el que se notaba quince días antes de la fe¬ cha de aquél en años anteriores.
Suponemos, empero, que a medida que se vaya acercando el día que tantos es¬

pañoles y extranjeros esperan con febril impaciencia; ese día en que puede uno levantarse pobre y acostarse rico, de golpe y porrazo, por obra y gracia de la diosa Fortuna, irá en aumento el deseo de los aficionados, como siempre a última hora
suele acontecer.
De momento, descontando las socieda¬ des locales que, como de costumbre, re¬ parten unos décimos entre sus socios, sólo de unos pocos particulares sabemos que poseen participaciones y las comparten con
sus amistades.
- Este retraimiento momentáneo, bien pu¬
diera ser debido a la supresión de la Admi¬ nistración de Loterías de esta ciudad, que regentaba D. Francisco Garau, en la calle de Vives, motivada por resultar incompa¬ tible este cargo con el empleo de cartero que tenía el Sr. Garau desde remota fe¬ cha. Fuere por lo que fuere, lo cierto es que no se ve por parte alguna aquel entu¬ siasmo de otros tiempos, que es, precisa¬ mente, lo que ha llamado nuestra atención.
La semana actual, si bien no ha sido de las más frías, nos ha regalado unos días bastante desapacibles, cor. vientos fuertes, lluvias, y, para colmo, una granizada ayer al anochecer, después de algunas descargas eléctricas que debieron producirse no muy lejos de esta ciudad a juzgar por lo rápida y fuerte que se oyó la detonación.
Efecto de una de éstas fué el quedar apagadas todas las luces eléctricas, así públicas como particulares, de la población; pero por fortuna fué sólo cuestión de unos breves minutos la falta de corriente, que¬
dando de nuevo alumbradas calles y casas
poco después. Como fríos, ya lo hemos dicho, no han
sido extraordinarios los que se han dejado sentir, habiendo oscilado el termómetro entra una máxima de 18 grados y una mínima de 7; lo molesto era el viento, que además de fuerte, nos llegaba del N. y N. O., y ya se sabe que estos no suelen ser cálidos ni aún en la época de más calor.
Notas de Sociedad
PETICION DE MANO
Ha sido pedida la mano de la agraciada señorita Magdalena Alcover Capó para el distinguido joven D. Miguel Bennassar
Frontera. La boda se efectuará, Dios mediante, en
la segunda quincena del próximo Enero. A los novios y a sus respectivas fami¬
lias enviamos sincera enhorabuena.
NECROLÓGICAS
Confortada con los Santos Sacramentos
y rodeada de sus hijos, se durmió plácida
mente en el Señor la virtuosa señora doña
Margarita Pizá Mayol, viuda de D. Bar¬ tolomé Frontera y Bauzá, a las seis de la tarde del día l.° del que cursa, habiendo sufrido con paciencia y cristiana resigna¬ ción larga y penosa enfermedad, contra la que nada pudieron la ciencia y buenos cuidados prodigados por la familia.
Ha muerto la señora Pizá y Mayol a la
edad de 73 años, habiendo dado todo el tiempo de su larga vida pruebas de aque¬
lla piedad sólida característica de los que viven de la fe y el temor de Dios.
Madre prácticamente cristiana, deja a sus hijos cristianos consejos a seguir y buenos ejemplos a imitar.
La estimación en que era tenida la seño ra Pizá y Mayol quedó patentizada con
la numerosa concurrencia al entierro, que
tuvo lugar el día siguiente al de la defun¬ ción, por la noche, a las seis, con cruz al¬
zada, como también al solemne funeral que se celebró el lunes en la iglesia parroquial a las nueve y media de la mañana.
Pedimos al cielo conceda a la finada el
galardón de los Justos, y a los familiares que la sobreviven—a quienes acompaña¬
mos en el sentimiento—el bálsamo de la
resignación cristiana.
Se han puesto en venta unos solares fren te a la fábrica del gas, a plazos y al con¬
tado.
Darán razón: Calle del Mar núm. 174, Só
ler.

Por Derecho de Nacimiento

a

cí tj

\_cC

S

6l)

>

a
a

CS "O
T5 £¡ es <£> CD
S3 O-lO O. \_ £-

& * cS
-d

-

es

§ CS^ -S

cS u <J3 o® C

5 £> 5oH® -O tí 5fle05

£ Ü fl

tn 05
■3

rd o «3

£

« áo
rd g* w

o

S 1* c

«

es

2

* s

gS

«S
*

bJ3 £

S ce o

O

^o.

g s

a. ”© -4-»

■5.5 cS ?ce

ca ,

^

«8 ® -

rO cd

^ ü ai

o¿lo|sa

-c3e

^
4-3

Toda joven debiera recibir de amigos y adorado¬ res la atención que merecen sus propias gracias.

Jóvenes enfermizas y aba¬ tidas por los dolores nunca
alcanzan la felicidad de esta
época de su vida. Los hom¬ bres admiran y se rinden ante el vigor y la salud del tipo femenino perfecto.
El Compuesto Vegetal de LydiaE. Pinkham, tomado con regularidad y constan¬ cia, aliviará todas las do¬ lencias propias de la mujer.
Para la nerviosidad, irrita¬ bilidad, menstruación irre¬
gular y dolores en la es¬ palda y en la cintura, tome
—el

Lea lo que dice esta mujer
“La menstruación me
hada sufrir dolores in¬
tensos en el abdomen
seguidos de una hemo¬ rragia. Vi un anuncio del Compuesto Vegetal de Lydia E Pinkham y lo probé. Los buenos resultados que he obte¬
nido son como una
bendición de Dios.”
Dolores Duran déla Barrera Valerio Trujano No. 18, México, D. F., México.

Compuesto Afegetal
De Ltfdia E. Pinkkam LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO., LYNN, MASS.

A

Para AÜD JURAS ❖

y CALCETINES

LA PROVIDENCIA

SAN MIGUEL, 50-62 — PALMA

♦>

❖❖

Vida Religiosa

Registro Civil

A la Parroquia

Deraá, diumenge dia S.—Conclusió de les Coranta Hores dedicades a la Conctpció Immaculada de María. — A les sis i initja,

exposició del Santíssim; a les set i mitja, Mi-

ssa de comunió general' per la Associació de les Mares Cristianes; ales nou i mitja, Hores .menors i a Ies deu iquart 1’ Ofici amb ser¬

me. Capvespre, exercici mensual propi de les Mares Cristianes, i els aefes de Chor;

horabaixa, exercici dedicat a lalmmacula-

da, amb serenó a cárrec del Rvd. Sr. don

Jaume Sastre, processó, Te-Deum i Reserva.

Dimecres, dia 12.—Horabaixa, després del

rosari, Completes solemnes en preparaeió
de la festa de Santa Llucia.

Dijous, dia 13. —Festa de Santa Llucia,

vergei mártir. A les nou i mitja, Hores me¬ nors i a les deu i quart 1’Ofici amb sermó

que fará el Revereud senyor don Antoni

Caparó.

AI Oratori de Ies Germa¬

nes de la Caridat

Demá, diumenge, dia 9.—Capvespre, a les quatre i mitja, hi haurá P Exercici de la
Bona Mort.

T B=sap=Q rm* t

fie vende:

Nacimikntos

Diciembre. Dia l.°— José Pons
hijo de José y de María.
Matrimonios

Seguí,

Noviembre. Dia 29.—Juan DeyáRipolI, con María Coll Coll, solteros.

Defunciones

Diciembre. Día l.°—Margarita Pizá Ma¬ yol, de 73 años, viuda, calle de la Rectoría,
número 16.
Dia 2.—Pablo Ballester Alcover, de S4 años, casado, callo del Pastor, número 37.

Bolsa de Barcelona

COTIZACIONES DE LA SEMANA (del día 3 al 7 Diciembre)

Lunes . . Martes . . Miércoles .
Jueves „ .
Viernes. . Sábado . .

Francos Belgas Dólares Libras
. 41‘35 00*00 7*68 00*00 . 41*40 35*70 7*68 33*46 . 41*30 3555 7*62 33*56 . 41*40 35*85 7*67 33*47 . 41*60 35*90 7*65 33*56 . OO’OO 00*00 0*00 00*00

Espléndidas jaulas para la cria de conejos. (Jna incubadora para 80 huevos. Casillas y parques para la cría de pollue-
los.
Razón: Calle de Bauzá., n.° 12, Sóller.

flanco y Jfegro -Ti Se halla en venta en el establecimiento de
J. Marqués Arbona, San Bartolomé, 17.

t¿¡£

i¡P %c%*

ECOS

SOLLER
REGIONALES

OS

f
CC^J

LA ESTANCIA DE
SS. MM. D. ALFONSO Y D.A VICTORIA EUGENIA

===== EN ESTA ISLA =====

A primera hora de la mañana del viernes, día 29 Noviembre, recibió el capitán gene¬ ral un radiograma del acorazado «Jaime I», diciendo que, debido al fuerte temporal, los Reyes no desembarcarían en Palma, .sino en la bahía de Alcudia. En el despacho se le ordenaba que tuviera automóviles prepara¬ dos para el servicio de los Soberanos y su séquito.
Inmediatamente salieron para Alcudia el capitán general, el gobernador militar y
otras autoridades. Con ellos iban 15 automó¬
viles.
A las ocho y cincuenta minutos fueron di¬ visados desde este puerto el « Jaime I», el «Alfonso XIII» y el crucero «Reina Victoria Eugenia »
A las nueve entraban en la.bahía los bar¬
cos de la escuadra española. Momentos des¬ pués se dirigía hacia los muelles una canoa-
automóvil del «Jaime I», enarbolando el pa¬
bellón real En ella venían los reyes D. Al¬ fonso’ y doña Victoria, el marqués de EsteHa, las duquesas de San Carlos y Medinaceli, general Milans del Bosch, marqueses de Ja Torrecilla y Bendaña y los ayudantes del Rey y de Primo de Rivera.
El primero en saltar a tierra es D. Alfon so, que viste uniforme de almirante Le siguen el presideute del Directorio, la Reina y el resto del séquito El soberano estrechó efusivamente la mano del capitán general. El vecindario, estacionado en los muelles, prorrumpió en entusiastas aclamaciones a los Reyes.
Seguidamente los Soberanos ocuparon un automóvil y emprendieron el camino del pueblo de Alcudia, cuyas calles atravesaron entre las aclamaciones incesantes del públi¬ co que en ellas se agolpaba. Muchos edifi cios lucían artísticas colgaduras. Las seño¬ ras, desde los balcones, agitaban lqs pañue¬ los y prorrumpían en vivas entusiastas.
Los Soberanos, seguidos de la caravana automovilista, llegaron a la ciudad de Inca a las once y media.
A la entrada habían sido levantados circo
arcos de triunfo, uno del Regimiento de la ca, otro del «Centro Instructivo», otro del Cír¬ culo «La Constancia, otro del Sindicato Agrícola, y finalmente, uno del Ayunta¬
miento.
Los Reyes se apearon del automóvil, y sin escolta alguna, pues sólo hay tres o cua¬ tro policías, e incluso separados de su sé¬ quito, son rodeados por la multitud, que de esta manera les acompaña hasta la iglesia parroquial, en la que entran bajo palio acom¬ pañados del clero. El templo resulta insu ficiente para alojar a la enorme concurren¬

cia. El Rey pidió que no se cautase la Salve ni el Te-Deum por venir la Reina muy fa¬ tigada, y separándose del lugar que se les habla reservado en el presbiterio, se dirigió hacia el Sagrario, orando unos momentos
de roddlas ante el Santísimo.
Al salir del templo el entusiasmo del pue¬
blo volvió a desbordarse. La comitiva atra¬
vesó triunfalmeute las calles de la ciudad,
dirigiéndose al cuartel donde se alojan las fuerzas del regimiente de Inca. El Rey re¬ corrió minuciosamente todas las dependen¬ cias, de las que hizo grandes elogios por suexcelente organización y buen estado. Una comisión de señoras de la Cruz Roja hizo entrega a la Soberana de un soberbio ramo de flores. Igual presente la ofreció también el Ayuntamiento
Durante la visita al cuartel llegó la Dipu¬ tación de Palma, que cumplimentó a los
Soberanos.
Seguidamente volvieron a ocupar el au¬ tomóvil, emprendiendo el camino de Palma. En el puebio de Bin'salem ha levantado el
vecindario un artístico arco de triunfo. Las
gentes estacionadas en las calles aplauden con entusiasmo al paso de los Soberanos y del general Primo de Rivera. Iguales de¬ mostraciones de cariño rinden los pueblos de Consell y Santa María, donde también
han sido levantados artísticos arcos.
A la una y diez llega la comitiva al case¬ río Pont d’ Inca, entrando en el término municipal de la capital. En aquel lugar aguardaban a los Reyes el Ayuntamiento, las autoridades, Corporaciones, Cuerpo con sular y gran número de personalidades. El Alcalde, después de los saludos protocolarios, pasó a ocupar un lugar en el «auto» de los Reyes. Al atravesar, la comitiva la harria da obrera de Hostalets el vecindario aplau¬
de frenéticamente.
La entrada en la ciudad de Palma es un
momento indescriptible. La muchedumbre prorrumpe en entusiastas vítores y aplau¬ sos. Las campanas de todas las iglesias son echadas ai vuelo, al mismo tiempo que se da suelta a centenares de palomas. Los Re yes, entre una ovación ensordecedora, se apean del automóvil y suben, en compañía del alcalde, señor Salas,. al magnifico lando
del aristócrata don Ramón Maroto.
El carruaje va materialmente rodeado por el pueblo, que en su entusiasmo llega a coger de las riendas a los caballos, obli¬ gándoles a marchar al paso.
Los Reyes contestan a estas demostracio¬ nes de cariño saludando afablemente. Al líe
gar frente a la Diputación, donde esperaba el clero con el Obispo para recoger a ¡os

Soberanos y dirigirse a pie bajo palio a la Catedral, el Rey pide que, en atención a la fatiga de la Reina, continúe la comitiva en igual forma; y, siempre en el coche, se dirigen a la basílica entre las aclamaciones delirantes de la multitud, que no cesa de dsr vivas a los Reyes y a Primo de Rivera.
La anchurosa plaza de la Catedral está de tal modo abarrotada, que la compañía, con bandera y música, de! regimiento de Palma tropieza con dificultades para rendir
los.honores de ordenanza,
A duras penas, y materialmente estruja dos por el público, sin escolta alguna, pe¬ netran los Soberanos en el templo, separa¬ dos del séquito.
Ya dentro de la basílica, y acompañados del Obispo, pasan a ocupar el trono levan¬ tado junto al altar mayor. Buen rato des¬ pués, y también rodeado y estrujado por ¡a multitud, consigue llegar Primo de Rivera, qne se sitúa al lado de los Reyes. El,resto del séquito no pudo llegar de ninguna ma ñera al presbiterio.
El Prelado entonó acto seguido el solem¬ ne Te-Deum, cantado magistralmente con sujeción a la partitura dol maestro Tortell. La basílica presentaba un deslumbrante as pecto Cinco mil lámparas, dispuestas artís¬ ticamente por todo el templo, iluminaban esplendorosamente.
Terminaclo el Te-Deum, sus majestades pasaron a la sala Capitular, en la que estu¬
vieron orando breves momentos ante las re
liquias que allí se conservan, saliendo segui¬ damente del templo a los acordes de la Mar¬
cha Real.
En el momento en que los Monarcas iban a subir nuevamente al lando, la muchedum¬ bre rompió los cordones de ia tropa y Po licia, invadiendo la plaza y rodeando y aclamando a sus majestades.
El Rey tuvo que abrirse él mismo paso para llegar hasta el vehículo, pues se halla¬ ba completamente aislado entre la gente que le ovacionaba.
La comitiva emprendió marcha por las calles de Palacio, Cort, Colón, Perejil, San ta Eulalia y Zanglada, dirigiéndose hacia la casa de la marquesa de Yivot, en dónde fueron recibidos las reales personas y acompaña¬ miento por la dueña de la casa, celebrán¬ dose poco después el almuerzo que ésta te¬ nia organizado en honor de los Monarcas.
Después del almuerzo su majestad el Rey, acompañado del presidente del Directorio, se trasladó a la Capitanía general, en donde
se celebró en el salón del Trono una bri¬
llante recepción, a la que concurrieron el elemento militar y civil, grandes de Espa¬

ña, Corporaciones y numerosas Comisiones. Por su parte, su majestad la reina doña
Victoria, acompañada por el capitán señor Gual de Torrella y el administrador del real patrimonio, fué a visitar el castillo de Bellver y a su vuelta el palacio Gual de Torrella de la calle de San Jaime, en donde la Sobrana fue también objeto de entusiás¬ ticas manifestaciones de siinpatla por parte del gentío que se estacionaba en las calles y sitios por donde hubo de pasar, a la ida y a la vuelta su majestad doña Victoria.
Al terminar la recepción en Capitanía, el general Primo de Rivera prometió que sus majestades visitarán nuevamente estas islas' en la primavera próxima, permane¬
ciendo en ellas cuatro o cinco días.
El presideute del Directorio fue saludado después por varios compañeros de promo¬
ción.
Desde Capitanía su majestad don Alfon¬ so, acompañado por el general Primo de Ri¬ vera, se trasladó al Círculo Mallorquín, en
donde se sirvió un té en honor del Monar¬
ca, resultaudo la fiesta en extremo brillante.
Durante el acto llegó a su vez al Círculo su majestad la Reina, que, como se ha di¬ cho, regresaba de visitar el palacio Gual de Torrella y el palacio de Bellver, con objeto de reunirse con su augusto esposo y em-, prender con él la marcha a Alcudia.
Ambos Soberanos y el presidente del Di¬ rectorio fueron despedidos con mayores aclamaciones, si cabe, que al llegar. Los vi¬ vas y aplausos al Rey y a la Reina hermo¬ sa, no cesaban de atronar el aire, oyéndose todavía después de haber desaparecido en lontananza la regia comitiva.
La población ofrecía durante la noche hermosísimo aspecto con sus artísticas ilu¬ minaciones, reinando en todas las calles principales una animación extraordinaria, pues el gentío que con motivo de la visita de los Reyes se hallaba en Palma, era ver¬
daderamente inmenso.
El vapor de La Transmediterránea «Jai¬ me I» en el que iba el séquito de SS. MM. y que siguiendo distinto rumbo de la escuadra se había separado, dirigióse a Palma, en¬ trando a las doce y media en el puerto. A
cosa de las diez volvió a salir con rumbo a
Barcelona.
A las seis y media de la tarde los Sobe¬ ranos, acompañados de Primo de Rivera y séquito, salieron en automóvil con dirección a Alcudia, donde embarcaron para Barce¬
lona.
El vecindario les recibió con grandes
muestras de entusiasmo.

folletín del SOLL6R -28-
HISTORIA
del sstaHemiüts le las Esselapias te Sslltr
j de si rama
próximo no hay caso para función re¬ ligiosa, o no hacerla en día de traba¬ jo, y así nada le diré de sermón. Díga¬ me su parecer. Una cosa quiero aña¬
dir.
¿Quiere Vd., o considera prudente, que le indique a dicho señor el inconvenien¬ te que encuentro en el Convento con el fin y objeto de preguntarle y ver si sería posible que, haciéndose cargo de nues¬ tras razones, consintiese el superior de las Escolapias en retirarlas por ahora y reservarlas para mejor ocasión, que nos¬ otros procuraríamos con todas veras? Pero decirle enseguida que si esto ha de ser.parte o motivo de no tener ya que esperarlas para Sóller, que vengan el indicado día. Esperaré la carta de usted mañana para escribir a Barcelona. Si puedo pasaré a Sóller esta semana o la

siguiente.—Pedro José Llomparí, presbí¬
tero.»
Parece providencial que mientras du¬
raba la tormenta en Mallorca contra la
instalación del nuevo instituto, en Bar¬ celona se presentaban dificultades para que las Hermanas emprendieran la mar¬ cha en la época concertada, según ve¬ mos por las cartas que escribía D. Da¬ mián Mayol, cuñado del Sr. Frontera, y la contestación que a éste daba el señor Llompart:
Sr, D. Pedro José Llompart.—Palma. —Barcelona 8 de Setiembre 1857.—Muy Sr. mío y amigo: Sirve esta para decir¬ le que así que recibí su última me avisté con el maestro Oliver y le dije su modo de pensar, y si quería aceptar la comi¬ sión, caso de partir las Escolapias el día 15, y me contestó repugnando algo; por fin hizo el sacrificio de quedarse, y en su obsequio debo decir que conocí que era verdadero sacrificio. Mas acep¬ tó, y me acompañó a ver al señor Docto¬ ral y señora Superiora, y éstos nos di¬ jeron que antes no podía ser; pero que el 15 era seguro, y que si se queda¬ ba les podría acompañar, pues que yo les dije que a la edad madura, como ellos vieron, reunía otras cualidades que

le hacían recomendable. Con que, las Escolapias en número de cinco acompa¬ ñadas de la Superiora del colegio de Barcelona partirán de aquí el jueves 15 del corriente, y ustedes con este aviso podrán estar preparados y prevenidos.
La Superiora nos dijo que no habían podido venir antes a causa de que una de las Escolapias había caído enferma y habían tenido que sustituirla por otra, y que necesitan esperar el vapor del 15 para tener tiempo de arreglar sus equi¬ pajes y algunos objetos necesarios.
Le digo todo esto para que vea que han sido contratiempos y. no malos influjos, ni que ellas se hayan enfriado, loque ha motivado la tardanza.—Da¬ mián Mayol.»
«Sr. D. Jorge Frontera.—Sóller.—Pal¬
ma 17 de Setiembre de 1857.—Mi apre¬
ciable amigo: Recibí la de Vd. de ayer y la anterior a que se refiere. El juicio de su cuñado sobre las Escolapias me gus¬ tó mucho y no puede serlas más favo¬
rable. Escribí a Barcelona y espero car¬
ta del señor Doctoral por el primer co¬ rreo, pues le decía: que me escribiese si las acompañaría en su viaje, que de no, aiguno pasaría allá con este objeto;

y que me dijese si quería le mandase una letra de cambio para gastos del via¬ je, que me sería muy fácil, y me la re¬ trasa aún. Obraré en esto según él me diga. Y temiendo que la premura del tiempo nos permitiese tenerlo todo arre¬ glado para qüe pudiesen emprender el viaje el 26 del presente, le prometí vol¬ verle a escribir pronto, fijando el día, como lo haré luego que todo pueda es¬ tar a punto para recibirlas.
Al entretanto, lo he participado ya en
estos términos a D. Mariano de Son An¬
geláis, quien me ha contestado qüe el 28 no puede hallarse en Palma, pero que la señora se quedará. No he podido ha¬ blar con ella, pero no dudo que lo hará
con gusto. No habiendo podido pasar a Sóller
como lo temía, escribí a P. Antonio pa¬ ra que todo se activase. Adelante, pues, y el lunes, si Dios quiere, nos veremos, a no ser que pueda venir antes. Vean co¬ mo se halla la fuente y póngase en dis¬ posición de poder sacar agua fácilmen¬ te con dos columnas de piedra sobre su cuello y un travesaño con una garrucha.
Nada por ahora de obra en la parte
(Continuará)

DE

SOLLER

L* AGRE

E LA

TERRA

ssa

y

dt

dt

COM SE COMPRA LA LLIBERTAT
A qualsevol carretera hi pot haver un pont per atravessar un torrent. Es cosa molt natura] que en aquest pont hi posin baranes a cada banda, perque els carruatges puguin passar tranquilament sense estimbar se, i així vendrá a succeir que limitant la Uibertat de moviment de banda a banda, s’ haurá aumentada la Uibertat de tránsit d’ un cap a 1’ altre.
Si ara venen a cridar quatre atlotells i, amb el crit de visca la Uibertat, tiren en térra les baranes, no direu que aíxó és una beneitura? A un pare qualsevol hi
ha a la vista de tothom una coliecció de
feres ben tancades dins les seves gábies, i a davant les gábies hi ha ademés una baranda perque la gent no s‘ hi acosti massa í no hi puguin arreplegar una unglada.
Si hi ha qui protesta cridant visca la Uibertat i volen que se llevin les barandes i els retxats per estar menys cohibits, no direu que són uns caps buits?
A n‘ els presilis hi tanquen els lladres i malfactors, i d’una limitació semblant de la Uibertat d’ uns quants homes dolents és ciar que en resulta un aument de
Uibertat de tot el eos social. Si sentim que
uns quants anarquistes criden visca la Uibertat i volen obrir les portes deis pre¬ silis, no preguntareu vosaltres, gent hon¬ rada: de quina llibertat se tracta? Que entén aquesta gent per llibertat? Si obrin aqüestes portes, no s’ haurá de tan¬
car llavors tothom a ca-seva?
Repassant així un cas i altre sempre veurem que la veritable llibertat, la lli¬ bertat de practicar el bé, se compra amb una limitació: la prohibició de practicar
el mal.
Una vida honesta demana que sia pro¬ tegida per una certa austeridat; la lliber¬
tat del bon obrer necessita el carril del
dever; la llibertat de la vida social exigeix la limitació imposada perla Uei i per P autoridat.
Hi ha dr haver llibertat d‘ impremía perque se puguin escriure tots els desvergoriyiment>? Dones la gent honrada perdrem la llibertat d’ alijar els ulls al pas¬ sar per davant un quiosc.
Proclamam la llibertat del carrer per¬
qué campi per on vulgi la prostitució? Idó
nos haurem de tancar tots a dins ca-
nostra a entrada de fosca. Volem la lli¬
bertat deis lladres, deis malfactors i deis anarquistes? Dones posem un altre forreat a les portes de ca-nostra, un altre pany a la caixa deis dobbés, una altre butxaca a n’ el vestit on poguem dur-hi
un revólver.
L‘ home, la sociedat i el món són així:

no tenen altra llibertat que la que hi guanyen cohibint la falsa llibertat.
El máxim de llibertat s‘ obtendrá amb
P absoluta subjecció de la condénela i de la voluntat a la liei moral que la naturalesa nos imposa i que la religió nos presenta com una llei amorosa derivada
de la voluntat de Déu.
Es així i no pot esser d’ altra manera.

(De Llevant).

J. R.

A la iinmacalada Concepció de María

Saltau, oh pobles d’alegría que trenca P auba de redempció. Ño veis del gran Nadal ¡a resplandó de sol ixent, que banya ja aquest día? Oh providenl! oh inefable dial
de plenitud de grácia i de perdó!...
Déu ho ha dit!... Es P única Maria
que esclafa el cap de la serpent impía Immaculadaen sá Concepció!
I
I Adan menjá la fruita prohibida, per donar gust a Eva seduída. I al punt se veuen núus. Tot esqueixat cau a sos peus el vel d‘ integridat
i de justicia i d‘ inocencia, que Déu le3 regalé, per gran herencia
de la posteridat. Magnificent encara era el ressó
del Verb de Déu qui digué així, quan el món verge benei: «N‘ estic content. Jo veig que tot és bo!»
Mes un bramul de rebeldía
s‘ algava quantra Adan qui fementia. Cap a ponent, i ressecant el camp, P ira de Déu vibravacom un llamp. Els quatre rius planyien la sort trista,
i dl or i de llecor anaven buits.
No eren bells els arbres a la vista
ni dolaos els seus fruits. Callaven els aucells davall les branques feien remor d‘ aigades els sapins; lleons que a Adan liepaven les mans blan-
[ques, llavors erissaren les crineres tranques, i, menassants, se feran bosc endins.
Al frese oratge d‘ horabaixa el mateix Déu al Paradis debaixa
—Adan, ont óts? —Estic-desnúu, confús,
i m! he escondit de Vos com un refús.
— Per qué menjares fruita prohibida? —Fou lá companyade la mia vida
qui la 'm va dar... i en vaig menjar... —Per qué menjares fruita prohibida? llavors pregunta a Eva Jehová: —Senyor, fou la serpém qui seduída
me va deixar...
i en vaig menjar... I Déu a la serpent diu desseguida
—Serás entre les bésties maleida!
Sobre ton ventre t' arrossegarás

i térra menjarás. I al punt fatal de la maledició
que el Senyor llanqa, vers 1‘ Orient puja va una claró... la gran Promesa, plena dl esoeranga. —Enemistat jo posaré profunda entre la Dona i tu, serpent immunda!
i entre el divi Uin&tge seu i P infernal llinatge ten. Ella amb son peu ton cap esclafará, volguent la, tu, debades, mossegá!...
I produi la térra carts i espines, i en la suor del front menjaren pa,
la Mare deis vivents va infantá
amb llágrimes amargues com raelzines.
Mesclats els filis de Déu i els filis de P ira
varen corrompre tota carn... i Déu amb un diluvi el món regira,
per extergir aquest escaro!... I al fons de 1‘ Orient,
brillava la Promesa novament:
—Ella amb son peu ton cap esclafará, volguent-la tu, debades, mossegá!
I els Patriarques varen entreveure aqueix gran Dia, exultant-s3 d’anhel, i en térra de promesa varen beure la fe, que degotava llet i mel.
I 1‘ inirnic venceren amb P espasa
i la grácia de Débora i Judit, i Déu amb jurament bastí la Casa
la Casa de David.
I al fons de P Orient
brillava la Promesa novament:
—Ella amb son peu ton cap esclafará volguent-la tu, debades, mossegá!
En idolátric adulteri
el poblé d‘ Israel prevaricá; el Temple po'-luiren d’improperi, i el jou de P extranger los aclucá, i, desterráis penjaren el salteri a n’ els desmais del riu per més plorá. De bronzo el cel, més ínclementla térra... plorava a crits el poblé penedit, els vells Profotes, allargant el dit, posaven pau o fulminaven guerra; mostraveu an els Reís la Llei antiga
i era el foc nou del sacrifici eucés ..
un pingüe Adveniment era protnés de goig, i d1 abundáncia i pau amiga...
i per penyora de P Oracle prenunciaveu P inaudit miracle: —Oh! de Jessé rebrocará una Vara, i badará una Flor d’ aqweixa arre!; i concebrá una Verge, i será Mare
del gran Emmanuel! —oh adveniment de claredats extranyes! — Circundará una Dona en ses entranyes al Déu omnipotent de térra i cel!
I al fons de P Orient
brillava la Promesa novament:
—Enemistat jo posaré profunda entre la Dona i tu, seroent immunda!
i entre e! diví llinatge seu i P infernal liinatge teu! Ella amb son peu ton cap esclafará volguent-la tu, debades, mossegá!
II
La plenitud del temps era arribada La Triuidat en son august consei

digué: Sospesa sia tota llei per a formar la Dona suspirada a nostra Iraatge eterna i acabada. I les entranyes seques de Santa Ana, amb regosig i santa trerholor,
v^ren florir—florida sobirana!—
a la rouada del Senyor.
El Pare etern amb son arbifri franc
detura el riu huraá, de la malicia infecta, i entra a n’ el món la Filia predilecta a peu aixut, sense un esquit de fang. El Verb pels futurs mérits de la sang. que prendrá un dia de sa Mare pura, la vest del sol, i P ump! de formosura, de grácia i de virtut i de dulzura, que el qui la mira, és cast i fort, i blanc. Ll Esperit Sant P anega dins P abisme d‘ Amor que té a n’ el Pare i á n’ el Fill... la seva Esposa enjoia de! carisme de los seus Dons i Fruits, que tenen tant de
[brill...

I fou Maria En ella retornaven

les plenituds de grácia original. —La pau i Pordre i P armonía
de tota cosa refloria!

En ella cels i térra s‘ abra<javen...

regositjats, els pobles saludaven la gran Llibertadora de tot mal.

Cantau-la, pobles, Benaventurada, cantau la gloria del mon seu.
Es plena i triomfaut, i Immaculada,

perque ha d‘ esser Mare de Déu! No hageu por de P alabamja mia

que sia pobre... oh Maria! L’ he manvellada abans, al mateix Déu, i a 1’ Angel i a n‘ els — Ave Maria, que teniu ja vida a dins P eterna Resplandor,.,

Sants.

plena de grácia, en Vos és el Senyor.
i sou entre les dones Beueída.

Incorruptible Tabernacle,

Batzer ardentde Déu, qui no ’s consum, Branca d’ Aaró, florida de miracle,

més pura que la llum. Cedre del Liban, fulgurant de neu, Palmera de Cadés, invicta i clara,

Xiprer del mont Sión i Rosa cara de Jericó, qui fa Polor de Déu..,

Ave, corona casta de donzelíes,

i forga deis malálts i deis covarts, intim perdó, florit de meravelles,

d’ aquells qui están fermats amb males arts. Triomfadora d’ heregies,
oh Torre de David, de mil broquers!

Torna xiular la serp deis antics dies.,. trémolen mil penons de rebel lies... van deshonráis de sang tots els guerrers...!
En lloc del ferro fratricida

dau-los.un brot d’ oliva bentída ..

i cautín aqueix himne falaguers:

—Salut, oh Reina Benaventurada, pacificau el nostre elogi breu! Sou plena i triomfant i Immaculada. oh carn de nostra carn, Mare de Déu!
A. Caimari, Pvre.

PENSAMENT
Si el vici és lo dolent, la exagerado de la virtut és un error; perque abdós són vicis i fan a P home inservible pels asumptes hu-
mans.

folleti del S0LL6R

-1-

V ALLDEMOSINES

DE COLOMA UOSSELLÓ, VDA. DE SANS
I
AGRE-DOLQA
Mare meva, quins escándols hi havia
•cada dia dins el carrer de les Filoses!
I tot, per qué? Per dos mocosos que no valien una escupinada, ni s‘ algaven quatre pams del trispol.
Tant ell com ella, de llurs mares no rebien mai una moxaina i, en camvi, palletes i renys no Ts en mancaven a tot hora. Peró per defensar-los cada vegada que entre sí ‘s barallaven, rodant per té¬ rra, o es deien paraules grolleres i feien jutipiris, aquelles dues dones pareixien
dos dimonis eixits d‘ infern.
La mare de P Ignasi, unaandalusa nada dintre ‘1 cor de Triana, amb més veri que un calapet i més sandunga i salero que el que li pertanyia si haguessin hagut de repartir el de Sevilla, no era sen¬ adora, i en dir que feia cailar a mado ‘n Tonina, la mare de la Magdalena, ja está
dit tot.

La primera, era la mulier d‘ un carabiner gallee que portava mostatxos grossos. i estufats com una esparreguera, i tenia més catxaga que un ase de sínia,
essent víctima de la vivor de sa eompa-
nya.
L‘altra, viuda d‘un porgador, que si bé havia guanyats bons jornals no ‘ls entregá mai sencers a sa dona, fonent les
setmanes dins tavernes de viles foranes
que el seu ofici obligava a recórrer, no deixant, quan morí, a casa seva, més que
deutes i una niarada d‘ infantons.
L’ aspror de madó ‘n Tonina, no venia tota de P anyoranga del difunt, perque lo que es diu bon tráete no ‘n rebé mai d‘ell. Lo que la feia estar sempre rabiosa i mal¬ humorada, era ‘1 veure que el padag no bastava per omplir el seu gavaig i fer cloure tres boques mitjanes i una petita aferrada a son pit fionjo i caigut.
La Magdalena era la gran, d‘ uns dotze .anys més esponerosos quq tanys de betzer dintre T Maig, peró com aquells, amb tantes pues. Vaja, quingeni! Bastava que N‘ Ignasi li fes una ganyota, per enviar-li una pedra, si ‘1 tenia lluny, i si li era aprop, no s‘ escapava de que li unglatgés la cara rodona, grassa, sens expressió... d‘ ángel d‘ orga.

Per paga eren veíns, i quan no peí por tal del davant, era peí forá o pels respectíus corráis, sois separats per una paret de metre i mig d’altária, que es baralla¬ ven, desfogant la mutua antipatía i moguent escándols que llurs mares, en lloc de calmar, aumentaven amb les més desvérgonyides injuries de llurs pai'sos,
N'Ignassi també era el major de casa seva, com si diguéssim P hereu, guanyant d‘ un any a sa inimiga, que en tot lo dolent feia competencia, menys en el geni, que el tenia calmós com el carabiner, mentres que ella era una vespa, un pinyol de cirera; peró en tot lo demés... quins dos bruts!... Vaja un parei de grollersü
Amb ell no hi valien retranques; sem¬
pre portava els calgons baix de la panxa; i els pedagos de tots colors que la mare li posava a jacs a 1‘ hivern i a camises a 1‘ estiu, duraven el temps just de pujar ais marges o enfilar-se ais arbres a robar
fruita.
, Des de la primera comunió, un any enrera, la Magdalena no havia portat sabates noves, i si una vegada el vestit fou sencer, deixava d‘ esser-ho ais pocs
moments de dur-lo posat.
Encara que N‘ Ignasi fos nat en un po¬

blé de Castella, com que era molt petit uan vengué a Mallorca, parlava la nos¬
tra llengua amb tota perfecció, tant, que a voltes emprava tgrmes, paraules i gestos més rústics i muntanyenes que els
mateixos valldemosins.
El seu ofici era fer de teta del germá que feia cinc, i aixó li oferia camp obert per la seva vagáncia i 1‘ alliberar-se de la reclusió de 1‘ escola i de les corretges del mestre, que solien caure sovint da-
munt les seves costelles.
Com que sa veína feia, poc més poc menys, la mateixa feina, els dos ganduls tenien ocasió de veure's a tot hora, i men¬ tres els petitsse remolca ven com pjrcellin sdins la brutor, ells jugvean a raya, bolles o rompes, acabant sempre la parti¬ da amb los improperis i bufetades de cos-
tum. Varen arribar a ser tan hóstils
aquells dos rebetlos combatents, que pas-
saven dies i a voltes setmanes sens diri-
gir-se la paraula, consistint llur escomesa en treure 's un pam de llengua.
' Havia plogut, i encara que Abril estés a punt de caure, els carrers corrien, dei¬ xant a cada banda muntets de grava, fina
(Seguirá)

8

SOLLER

FEUITS FR AIS - FRUI SF€S - PRI1EURS

IMPORTATION VINCENT MAS EXPORTATION
11, PDAGE D’AUBAGNE, 11

Téléphone 71 -17

MARSEILLE Télégrammes: MASFRD1TS - MARSEILLE

Servicio de vapores-correos de Mallorca
De Palma a Barcelona: Domingo, lunes, miércoles y viernes, a las 20‘30.
De Palma a Valencia: Martes, a las 19. De Palma a Alicante: Sábado, a las 12.
De Palma a Marsella: Día 22 de cada mes, a las 22.
De Palma a Argel: Día 27 de cada mes, a
as 16
De Palma a Mahón: Viernes, a las 20‘30. De Palma a Ciudadela: Martes, a las 19. De Palma a Ibiza: Lunes, a las 22; Sába¬ do. a las 12. De Palma a Cabrera: Miércoles a las 7. De Alcudia a Barcelona: Jueves, a las 19. DeAlcudia a Mahón: Domingo, a las 6. De Alcudia a Ciudadela: Domingo, a las 6.
De Barcelona a Palma: Domingo, lunes, miércoles y viernes, a las 20'30.
De Valencia a Palma: Jueves, a las 19 De Alicante a Palma: Martes, a las 13.
De Marsella a Palma: Dia 25 de cada mes, a las 22
De Argel a Palma: Dia 28 de cada mes, a
jas 16. De Mahón a Palma: Sábado, a las 8 30. De Ciudadela a Palma: Lunes, a las 19. De Ibiza a Palma: Martes, a las 12 noche;
sábado, a las 22. De Cabrera a Palma: Miércoles y viernes,
a ias 14.
De Barcelona a Alcudia y Mahón: Sábado,
a las 17.
De Mahón a Alcudia: Jueves, a las 8. De Ciudadela a Alcudia: Jueves, a las 10

Servicio de trenes
Ascendentes
De Palma a Manacor a las 7‘15, 15 05 y 18 35.
De Palma a La Puebla a las 8’40, 14‘30 y
18‘35.
De Palma a Felanitx a las 8l40,1415 y 18'35.
Este último tren sólo circula ios miércoles y sábados.
De Palma a Santanyi a las '7*30, 14‘30 y
2010. Este último tren sólo circula los sá¬
bados.
Nota.—El tren de las 14'45 va directo de
Palma a Inca. El de las 1815, para Manacor y La Puebla, los domingos y dias festivos
retrasa la salida hasta las 20.
Descendentes
De Manacor a Palma a las 6‘45 y 17‘26. De La Puebla a Palma a las 6*30, 11‘45 y
17*40.
De Felanitx a Palma a las 615, 12 50 y
17*15.
El tren de las 11*45 sólo circula los miérco¬
les y sábados. De Santanyi a Palma a las 6*15, 11 y 17*5.
El tren de las 11 sólo circula los sábados.
FERROCARRIL DE SÓLLER
De Palma a Sóller a las 7 40.14’35 y 19. De Sóller a Palma a las 6, 9*15 y 17. Los domingos y días festivos sale un tren extraordinario de Palma a ias 11*30, y de Sóller a las 1315. También los domingos y días festivos el último tren retrasará su salida de Sóller, hasta las 17’30.
•m

IMPORTATION : EXPORTATION

l

EXPORTATION

l

ffi ORANGES, CITRONS, MANDARINES, FRUITS SECS §

0

ET TOUS LES PRODUITS DE LA SICILE

é é

0
0 C ATAÑI A - Via Filippo Cordova, N.° 79

0

TELEGRAMMES:

£ JOSÉ ALBERTÍ - Catania

\_ . . ..

TELEPHONE: 14-35
s

m FRUITS FRAIS ET SECS-PRIMEURS
Spécialité de DATTES, BANANES, FIGUES, ORANGES, CITRONS

Maison J. ASCHERI

LLABRÉS PÉRE ET FILS Snccesseurs

27-31, Boulevard Garibaldi, 27-31

MARSEILLE

Adresse télégraphique:
M jASCHERI, MARSEILLE

TÉLÉPHONE

21-18

tSH

m

SPISIALI7Í OS BAIAVIS 17 BA7TES
F11X7S IBAIS ET SICS

<■^Hro.tel-Restauran! ‘Marina

J. B'all-ester-

m

2, Roe Vían. - R4R8EILLE

Adresse télégraphique: Hormiga Marseille

Téléphone Permanent 8-82
—

f§
m

wmmm
Antigua casa
TP XJ 1>T 13 A. D

\_

ü*

P'tO) m «al 10
W ¿fia

H3

1S SO

m €xpdicio ns c c frutos, primeurs y legumbres del pais.
Especialidad en espárragos, melones, tomates y todo clase de fruta de primera calidad.

ANTONIO FERRER

©

i 46, Place du Chatelet—HALLES CENTRALES—ORLE A NS.

5S
!Í¡ Malson d'expéditlofi de frultjet primeurs

III Jacques Vicens Propriétaire ROQUEMAURE (Gard) TELEPHONE 19 Adresse télégraphique: VICENS ROQUEMAURE Succursale á ROGNON AS (B. du R.) Adresse télégraphique: VICENS, EXPÉDITEUR, ROGNONAS

Spécialité de cerires, bigarreau, abricots, peches, poires, chasselas,

clairette, serban, (par wagons complets); hollandes, bauvais, (par wa-

gons complets); tomates, choufleurs, salades de toute qualité; melons

muscats et cautaloups espagnols; etc.

!|¡

::

:s

^-^Tnasó y Ester

Inmejorable situación, próximo esta¬ ción y muelles. Expléndidas habitacio¬ nes recientemente reformadas para fa¬ milias y particulares. Esmerado servicio a carta y cubierto. Nueva instalación, cuartos de baño y teléfonos, timbres y luz eléctrica en todos los departamen
tos de la casa.

Intérprete a la llegada de los trenes

y vapores.

Los dueños se complacen en mani¬

festar que regirán los mismos precios

anteriores a la reforma.

er

«J teléfono 2869 A :

AjínPala;za Palacio, I0-BARCEL0NA
N ,íffc

♦♦♦

♦

♦ PEDRO CARDELL ❖

♦
♦

TILLAMREAL (Caslflíón)

❖ ♦

♦

EXPORTACION DE NARANJAS Y MANDARINAS

♦

♦ LIMONES, CACAHUETES, FRULOS Y LEGUMBRES ♦>

♦
♦

Telegramas: Cardell Viliarreal.

♦

<♦ SUCURSAL EN LE THOR (Vanelo^) ♦

♦

Expeditións par vagons complets de Raisins para la expedición de uvas,

♦ chasselas et de vendange, chasselas por vagones completos.

♦♦♦

❖

Télégrammes: Cardell Le Thor,

♦

A»
Casa especial para la expedición de toda clase de fru- *l4>

♦♦♦

❖ tos, legumbres y patatas.

❖

♦

Telegrafiar: Cardell Chateaurenard de Provence B. de R.

*

«J* 4®

«$► ❖ *$► <$► <%>

Este edificio situado entre las estaciones de los ferrocarri¬
les de Palma y Sóller, con fachadas á los cuatro vientos, reúne
todas las comodidades del confort moderno,
Luz eléctrica, ñqu% á presión fría y caliente, Depar¬ tamento de baños, Extensa carta, Servicio esmerado y económico.
Director propietario: Jaime Covas

TRANSPORTES TERRESTRES Y HABITAOS WjA SOMjKMEMSIS

£ i
¡p|¡
'Ú'M jggl

Casa Principal en CERBERE
SUCURSALES EN PORT-VENDRE I Y PORT-BOU

rArrwinnnlM CETTEl L,orca y Costa'—'Rue Pons de l’Hérau't, 1
UU¡! •UllM eb BARCELONA: Sebastián Rubirosa -Plaza Palacio, 2

ADUANAS, COMISOS, CONSIGNACION, TRANSITO
Agencia especial para ol transbordo y la reexpedición de tFVxrtos y ]pr-í:nnor,«3>@
SERVICIO RÁPIDO TT BGOOISI COMICO

Cerbére, lóíetono Cette,

9

CERBERE - José Coll

616 Telegrama* CETTE - Llascane

PORT-BOU - José Coll

MAISON D'EXPÉDiTIONS DE FRUITS
et primeurs de la Gallée du Rhone et ardéche
Espécialitó en cerises, peches, primes reine, clandes et poires William, pommes a couteau, raisins.

10—2 Place des Oleres 10—12
SUCCURSALE: 5 Avenue Vietor-Hugo 5 — VALENCE sur Rhone Téléphone: 94.—Télégrammes: Montaner Valence.

MAISON A PRIVAS CARDECHE) Pour Pexpéditions en gros de chataignes, marrona et noix
Télégrammes: IkffOIsrTA.lsrEIR. FR-IVAS

MAISON A CATAN!A (ITALIA)

Exportation oranges, mandarines, citrons, fruits secs de Sicile
et dTtalie. V 1JE, FISCHETTI, 2, A.

Téléphone 1001

Télégrammes? MONTANER FISCHETTI CATANIA

IMPORTATION ^ COMMISSION

CONSIGNATION

BANANES

MANDARINES

ORANGES

FRUITS a PRIMEURS a LÉSUMáS

2, Ene FranQaise, 2 — (HALLES CENTRALES

Téléphone: GUTENBERG 63-52 Adresse Télégr.: SAGAQUIN-PARIS

PARIS 1

® de 6 cilindros i

Fruits irais et secs de toutes sortes
Oranges 9 Citrons ® mandarines
— PRIMEURS —

Expeditions de N01X eí MARRONS

I bis Place des GAPUGINS

BORDEAUX

Télégrammes: Ripoll-Bordeaux
Telephone números 20-40

ijl ALMACÉN DE MADERAS f Samlers de inmejorable calidad

A

con sujeción a los siguientes tama-

f Carpintería movida a vapor

ños:

ESPECIALIDAD EN MUEBLES,

ANCHOS

PUERTAS Y PERSIANAS

Calles de Mar y Granvía
jS O Lr Ir E - (Mallorca) |

Tipos: 2, 3, 4, 5 y 7 asientos en

L

Roadster-Corpedo, Coupe y Sedan, I

DE 25, 35 Y 45 HP.

Desde Pesetas 13.500 equipados por completo y puestos en Palma $

=========

libres de gastos. ENTREGA INMEDIATA

^
$ =======

| Consumo a comprobar por el cliente, en el tipo 25 HP.,

12 litro? por 100 kilómetros.

S.

tElll!IA! STUDEBAKER::¡ Olmos, 101 - PALMA DE MALLORCA !

Malson de Commission
FBU1TH, PRIMB1JB8 et OBANCtEUS
CONSIGNATION - EXPORTATION
ANCIENNE MAISON FOUGEROUSE-BONNET
FONT Fréres, Succ
COMMISIONAIRE-Place Chavanelle
| BUREAUX-Rue du Bois, 6
I S A I N T - E T IENN E (loirej
® Adresse télógraphique: FONT-FRÉRES-PRIMEURS-SAINT-ETIENNE-Téléphone 51 ínter.
ttEEiimnimiiEínnrimiimn nmnminniiiiimTinun

Téiéph; 16-35 Télég: Ma\_yoi minimes Marseille

En face Se marché central
Poste partícutier de
Bananes dates d’arrivée a Marseille: Córdoba, 22 Novembre. Formosa. 3 Décembre. Alzina, 12 Décembre. Pindó, 21 Décembre. Valdivia, 31 De cembre. Mendoza, 11 Janvier. Plata, 22 Janvier. Formosa, 13 Février. Alzina, 20 Février. Pindó, 3 Mars. Valdivia 14 Mars, Mendoza 21 Mars. Plata. 2 Avrií.

Moclons d’ortografi»
mallorquína, per Andreu Ferrer. Llibret ciar i senzill per apendre d‘ escriu-
re en mallorquí. Es troba en venta en la nostra llibreria, al
pieu de 0‘75 ptes.

Biblioteca Celeste
Colección escogida de novelas alta¬ mente morales y propias para señoritas.
De venta en nuestra librería al precio
de 4 pías. tomo.

Importation de Bananes 0

toute l’année

,%M

€xpédition en gros de jananes X

en tout état de maturité

#4

Caparé et España 16, Rué Jean-Jacques Rousseau.—BORDEAUX EMBALLAGE SOIGNÉ Adresse télégraphique: Capana-Rousseau-BORDEAUX.- ¡Téléphone 38 30

LA CASA

1LAS STAR ASÍJAS

J. DIRECCIÓN TELEGRÁFICA- EXPORTACION VALENCIA

CORRESPONDENCIA: F. ROIG BAILEN A VALENCIA © 9 £

¡ Puebla Larga:
i Carcagente:

.......

2P^
56

TELEFONOS Grao Valencia:

í 2oq? í

Valencia

BxpéditIon§ de Frults et Prlmeurs

IMPORTATION—EXPORTATION—COMMISSION

TELEGRAMMES:
r Salnt-Chamond.
...ol «fr-V Chavanay.
°|e Chéques Postaux

tí ir

T

.„

-

p, Mavol et Freres

6, RUE CROIX GAUTHIER

Succursale d'e'Rive de Gier
AncienneMaisonG. Mayol

SainLChamond (Loire)
TELEPHONE 2 65

Spécialité de cerises, bigarreaux. péches, abricots. pi unes, poires william, melons muscats, raisins de table et pommes a couteau par wagons
complets, etc. etc.—Emballage tres --oigné.

Oranges, citrons, mandarines et fruits seos.

ALCIRA (VALENCIA)
Exportador de naranjas, mandarinas, limones, granadas, arroz y cacahuet.
—Tim.koúamas Francisco Fiol-Alcira - c —

ftt UTOS fBESCOS Y SECOS — IMPORTACIÓN DIRECTA —
~ DAVID MÁRCH FRERES «♦ *. J. ¿SCHERI & C.ls ~
EXPEDIDOR
70, Boulevard Garibaldi (antiguo Museé). MARS61LL6
Teléfono n,° 37-82. ♦ ♦ ♦ Telegrama: Marchprim.
iraison micnei nguiio 30 Place flrnaud Bernard TOULOT^l (Hante-Garonne) ImpoftatisQ O Comaissíon ® Ssportation
Oranges, Citrons, Mandarines, Grenades, Figues séches Fruits frais et seos, Noix, Chataignes et Marrons PRIMEURS
•DE TOUTE PROVENANOE ET DE TOUTES SAISONS
LEGUMES FRAIS DU PAYS, ECHALOTTES
(EXPEDITIONS PAR WAGONS COMPLETS)
POMMES DE TEBRE ET OIGNONS SEOS DE CONSERVE
Adresse Télégraphique: AGUILÓ-TOULOUSE Téléphone 34 Inter Toulouse

frults Secs

Léfome» Secs W

Pátes Alimentaires

|

GRANDE SPÉCIALITÉ DE Fifi DES DE MAJORQUE, Y

DE FRAGA ET DE RAISINS I)E MALAGA

A

t H. & V. Pene! Freres ♦

4, Rué des Déchargeurs
Téiéph: Central 57-74
Adr. Télég: PENELHAL-PARIS

f PARIS (ler)
í HALLES CENTRALES

Maisorts d’aprovisionnement
Importation Bxportation

: ñlcover Guiliaume:

Rué Paul Bezangon, 9-Metz,

Succursales

\\ue Serpeneise RuB de 1‘Esplanade Rué de la Tóte d‘0r iliaca St. Louis

g. Premiére Maison de la región de l’Est en fruits exotiques et Í£1

g primeurs de toutes provenances.

^

g

SPECIALITE DE PRODUITS D’ITALIE

||¡

^ Télégrammes: ALCOPRIM-METZ.

Téléphone 226.

SOLLER

11

SOSO 10 O'1 o ro O 'O O' O O O O O O O O O O O tf ff ff 'ff O■ v’l/WO<

# ♦♦♦

¡0
01
m m m

:: Transportes Internacionales ::
CoraÍ8i(ioes-ft%resentarioDes-r¡opsipacioDes-Tránsitos-Precios aleados para todas deslioacioae.it
Servicio especial para el transbordo y reexpedición de
NARANJAS, FRUTAS FRASCAS Y PESCADOS
BAUZA Y MASSOT
JAIME MASSOT SUCESOR
AGENTE DE AuüANAS

X mPORTATIOX EXPORTA TIO Sí X

Spécialité de BANANES, NOIX DE COCO, NOIX DU BRESIL; Expéditions toute 1’ annés, arrivages des Canaries par bateaux tous les huit jours.

HOLLANDES NOUVELLES DU PAIS. Expéditions du 15 Avri au 15 Aoút par 1000, 5.000, 8.000 et 10 000 kilos CHOUX de BRUXELLES, expéditions de fin Octobre a fin Mars.

EXPÉDICIONS RAPTDES

PRIX MODÉRÉS

m os m
■O

CASA fbjnoipal: .
O HíE5J-BIÍ5K«H3 (B',r*R.ric*í«.) (Pyr. Orion».)

SOOÜEHAÍiBH.
eüR,T BOU (España) JEÍHÜSTDA.YHI (Basses Py renées)

0&m m Oitti: Qüai de la Republique, 9—Teléfono 3.3? 1

TELEGRAxMAS: MASSOT

1 •

—

—

Rapidez y Economía en todas las operaciones.

——

B. RULLAN Proprietaire

12 et 14, Rué du Chateau — CHERBOURG

’ Télégrammes: RULLAN CHERBOURG.

Téléphone 201
♦

«MM. Sil!

Importaron - liXportaÉloti

FRUITS FRAXS, secs et primeurs

Maison principale á MARSEILLE: 28, Cours Julien'
Téléph. 15-04—Télégrammes: ABÉDE MARSEILLE
Succursale á LAS PALMAS: 28, Domingo J. Navarro
Télégrammes: ABEDÉ LAS PALMAS

—

PARIS

Maison de Commission et cT Expéditions SAMANES, FRUITS SECS, FRAIS, LÉGUMES
8 et 10, Rué Berger—Télégrarames: ARB0NA-PARI8—Téléphone: Central 08-85

❖❖❖ ♦
♦♦♦ Maison. d’ Sspédition, Coauaiesion, Traaslt *
ESPECIALITE DE BANANES ET DATTES
Frult» üee» el Fraís
IHPORTATIOI DIRECTE
Barthélémy Coll 3, Place Notre-Dame-Du-Mont, 3—MARSEILLE
^ Adresse télégraphique: LLOC-MARSEILLE.—Téléphone: 57-21 ^
A. A .»&.

ssas
Transportes Internacionales

TELEFONO:
6‘7O

Ag&encia de Aduanas

Te|«0ramas:
M A1L LOL

Emilio Consol
Vilasar de Mar (Provincia de Barcelona)
Casa especial para la exportación al extran¬ jero de toda, clase de frutos, patatas y
demás legumbres de la costa de Cataluña. Dirección telegráfica: Consol - Vilasar de Mar.
Teléfono 306

í
Exportación de Naranjas y Mandarínas
= Casa fundada en el año 1898 por Miguel Estades =

I

I

SUCESORA

CARCAGENTE (Valencia)
TELÉFONO O. 3 1

Frutas frescas, secas y legumbres ..—.. Cacahuetes.

EN VILLARREAL (Castellón)

SUCURSALES:

1

EN OLIVA

(Valencia)

Para la exportación de naranjas, mandarinas y demás frutos del país

(ESTADES — Carcagente
TELEGRAMAS:: 'ESTADES — Villarreal

¥

IESTADES — Oliva

tes=*-
di
1, Quai Commandant Samary, 1— CETTJE
Servicio especial para el transbordo de frutas
Casa presentando todas las ventajas;
Competencia indiscutible en cuestión de transportes. Perfecta lealtad en todas sos operaciones. Absoluta regularidad y prontitud en las reexpediciones. Extrema moderación en sns precios.
©
Llovet Hermanos
CJABAJÍAIj (Valencia) TELEiMIS: Llovet Cabañal
EXPORTACIÓN DE
Naranjas, cebollas y patatas Arroz y Cacahuet
Agencia de Aduana» y embarque de mercancía»

12

SOLLER

COMISION Y EXPORTACION

U
.

'

r

\_

f

de toda elase de frutas y hortalizas de la región

i .

>

'

\\,

'

■

♦ FRANCISCO BERNAT

4»

❖

CALLE CARDENAL SANCHA, 16

#
■# CARCAGENTE (VALENCIA)
m

Dirección Telegráfica: BERNAT, CARCACUEKÍTE

Especialidad en naranjas, mandarinas, limones, caca¬ huetes, tomates y judias.

Alerta, Alerta, Alerta
Se ofrecen en esta población aguas minerales como proceden¬ tes de los manantiales YIOHY CATALAN, sin serlo.
Llamamos la atención de los consumidores para que no se dejen sorprender y para que se fijen bien en las botellas que les ofrezcan puesto que las de los manantiales YICHY CATALAN llevan tapones, cápsulas, precintos y etiquetas con el nombre SOCIEDAD ANONI¬ MA YICHY CATALAN, y por lo tanto dejan de proceder de dichos manantiales las que no los lleven.

Vj * Spécialité de Choux-Fieurs, Salades, Carottes, Epinards, Choux, Aubergines, Artichauts, Raisins du Thor, Péches, Abricots, Cerlses
á/ Oignons, Aulx, Pommes de terre. Primeurs, Fruits, Légumes
•Tí

Maison d'Expédition pour la France et I'Etranger

i ANTOINE SASTRE

Y)

Expédíteur

127, Rué Carreterie. — AVIGNON (Vaucluse)
TÉLEGRAMMES: SASTRE ÉXPÉDITEUR AVIGNON — TÉLÉPHONE N.° 500

m

m

m

B\_ XPIOXOIONIB AL P0E MAYOR

|
<§

|| Naranjas, mandarinas, limones, granadas, frutos secos || y toda clase de frutos y legumbres del país

| Antigua Gasa Francisco Fiol y hermanos f

1 Bartolomé Fiol s»cc“r I

VIENNE (Isére)-Rue des Clercs 11

m

m

FIOL—VIENNE

•XVEClLOáSirOl^O a-37

i GASPARD MAYOL

g

EXPEDITEUR

X flvenue de la Pepiniére, 12—fERFIGNAN (Pyr. 0rles.)

fspéaiallté tóate ^orte de primeur? en et légumes, laitues, tomates, pécbes, abricots, chasselas, me-
lons cantaloups et race d‘Espagne, poivrons race d'Espag-
^ ne et haricots verts et á écosser, etc.
H Télégrammes: MAYOL-AVENUE PEPINIERE PERPIGNAN

CommtsstoBi - €on§ignation - Transit
IMPORTATION DE YÍNS ET PRÜITS D’ESPAGNE

Llorca y Costa

AGENS EN DOUANE

Correspondans de la Maison ¡fose Coll, de Cerbére

Télégr. LLASCANE - CETTffi

Téléphonk 616

1, ROE PONT DE L’HÉRAULT

K

*qpqpqpqpqp<qp%

Universal Embaladora

AGENCIA DE TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES

Comisiones, Representaciones, Consignaciones, Tránsitos, Importación, Exportación, Encargos a domicilio.

SUCURSALES:

JUAN DE LA GANDARA, Maura, 5,

PALMA DE MALLORCA

VIUDA DE j. IBANEZ, GENARO MONLIOR,

Parque, 1. Clavé, 20.

BARCELONA VALENCIA

ENRIQUE VALLS,

San Telmo, 3.

ALICANTE

MARTIN j, MACIAS, San Juan de Dios, 14. MALAGA.

CORRESPONSALES:

Mahón, Ciudadela. Ibiza, Ceuta, Melilla, Tetuán, Almería, Cádiz, Sevi¬ lla, Zaragoza, Madrid, y principales plazas nacionales y extrangeras.

SOLLER.—Imp. de J. Marqués Arbona