ASO XXXVIII í2.* EPOCA) NUIL. 1850
ASO XXXVIII í2.* EPOCA) NUIL. 1850

SABADO 3 DE SEPTIEMBRE DE 1922

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbona

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)

aaaa flBBB '1BBB
ssss
asas bbb* aana aaaa
BBBB aaaa BUBM

B —BB* asina imiflia ■

aaaBataaaaaBBaaBBaaaaaBBaaiaaaaaBBaaaBBaBaoaBBaBBaaaBDBBBaBaBBaaaBaaBBBaBaBaaaBBaBBaaaaBaBBaaBBaBBBBBBaBBBBBBaaaBaaaBBa

aaaa aína biaba as UiS beso?! nasa sana hbbhbbbbbbbb flBBB bbbb aaaa bbbb aaaa mbbrbbbbasnasbbbbsanabbbbbbbbbbbb r sacsa beba bbbbbbbb bbbb 3 flBisRBBBB bbbbbbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb Biann bbb bobo bbbb bbbb baba bbbbbbbb bbbb nasa ■■■■■ibíbjm

a□aaaun inb ab BfBibbb bbiibhBhBiiBbabab aaíü aBvabaiíaih fla3aQsB ao BaBBanaovBsaiaiBpBanbabababaaaaaaaaasBaBiflaDabBbBbBbasBaBnaBB BB BBaiBQaBaKa]B%BaaBaiBaaanaDaaaBB9BBaBaBaaanasaiQ BB BB BBBBaaaBaB aB BB BBCBaB¡I aa3BGaaBaa8MXa3BBBa9BaaaaBaBBBaaBBBBaBCOajaaBaaaaaBibahBbaaaaaaanaBBBaaMBaaBaBtta9BBaBai2aBBaaHaBBsBaBaaBaBaBaaBBBiBaaBBBaBBaBaBiBaiBaBBBaBBaBBBBBBBaBaBBBnabBbBbbBaflBaBBBBbababBbBbBbBbBbBbabaaflaaBaaaBaCBaiiiaaBaBi aaaaaaaaBHBHBaaB

D. MARIA BIBILONI SAMPOL BBBB SS5S SSSS VIUDA DE D. JAIME FRONTERA FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DÍA 3 DE LOS CORRIENTES A LA EDAD DE 70 AÑOS
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

BBBB) BBBB BBBB BBBB

ai BBBB BBBB

Sus afligidos hijos, hijas, os e hijas políticos, nietos, lier-

manos y hermanas, hermanos y hermanas políticos, tíos, sobri¬

BBBB

aaaa

BBBB

aaaa aaaa aaaa

nos, primos y demás familiares, al participar a sus amigos y co¬

j nocidos esta sensible pérdida, les suplican tengan el alma de la

tinada presente en sns oraciones, por lo que recibirán especial favor.

i

i.

; v. '/ ■

. •'

•\\ '

■

\\

■ ./ v-J s

/ ■'

/

.

■■ ,

,

,

.

'

,- \\ - ,

■* -

.

•.

,

.

<.

•. -v- „ * % ■’

.

flBBB bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb aannaBaasaan aaaa eaan bbbb bbri bbbb aaaa BaaaaaaaaRaa aaaa aaaaaaiiaaaaa bbbb rflBBBBBBBBBBaaBDaaBBanaBflBBaaBBBaaaBBaaBaaaBBaaBBBBBBaaaBaBBBBaBBBaBBa bbbb bbbb bbbbbbbb bbbb bbbbbbbb bbbb

. BBBB BBBB BBBB IBK» «BBBBBBB BBBBBBBOIBSH M9II) SBIII tSRBI B«HR IBH9 RIIC SBIl! BBSHBtttfln HBa>> flURnaHEII&UBBX BBBB BHBR BBBB BCBB rOIBIB IBBB BBBB EHfilBB!3BR 3 BBBBBBBB PIRBB RBBBBRBB BBBB BBBB RBflfl BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB RAM BBBB BBBB BBBB BBBa r.HtfIK

aaaa aflBB BBBB MBBB nana BBBB flBBBHaaBBBBB RffiaaaBBBBBaa BBiaB BUBA Blas EBBfi aamngDna iiiaxBBiaaHBBRBaHBBBiBBttHaainaaaBnBapBaBBflaaBBnHBBBBRBnBBqflBBflBBaB^BaBBaaaaaBaaaHaaaaflHaaBBBaaaaBaBaaaaaBB aaaa bbbb bbbb ibbb vbiibbbibbbbmibbi

1 , BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB tsnav BBBB BBBB

BOIIBV BBBB BBBBBBB g BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB W BBBB BBBBBBBBBBBB BBBB H BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB «BBB ••■■■BBB BtlHB

BBBB1
[SSSS
iBflflB
ISS3 ssss ■SSS
■BBB «BBB

i*

•

■MMMnflaoA»

fe&nc bbbb

BEJSctBMne. ibbkbbbb bbbb bbbb

UMStórnaeiiBHBBisn

p r

sibav bbbb

kssbh

ñau» usan

aana

. awi. anrsaaniK

N a a iwB .1 aaa ií»i»B > a üBls B « asu an«.>nm aa&E u aam aa► •oü :as aB k mBB-as iiflBBauaDHBBsilMIlHIMnMilMIMIHMIMnilMIIMRIIIIIIIlIRMIIIIIIRIIIIipRHMIIMinillMI

BBBB ■BRBBKBK BBBB BBBB BBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBIKÜ9 tflBBe BUSS BBBB fSBBUI BKHS POBF

BBBB BBIIIS BUBA BBBB SBHB HB&aB BBBB QBnílBBMB BIBMñBBflS BBBB BBBB ÜñBBBBDB BBBB BBBB SBBB BBBB ¡BBBB BBIB BBBB BBBB BBBnilRafl BBBB C ÜÍÍBÍBBB BBBBflMÜRBRfliBBB

BBBB BBBBBBB* BBBB BBBB BBBBBBBBBBBBBBBB BBBB BBBB U BBBB BBBB BBBB BBBtt BBBB BSBt BBBB BBB nnoasobes«as»ernus

matea saa»brhBbBB«Bkm BBi BB BBBwBBbm BBbsBB«BmBbBbBoBsBdBB«BaBiBilBE BH BBiBaBiM BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C BBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBB BBBB

IBB BBBBBBBB IBBB BRBBBflBBBflRBflBflBBflflBBBRRBBB9nBBBBHRBff«^RflBKBflRBB>BinBBlVBaBBBaBBBBBflflBBaBSIlSflBIBBBflBMflflB WSBR BBBB BEfMB BBBB BBBB BBBB BBBB n«'BB BBflBIKBBBIRB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB «BBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB flBBB BBBB BBBB BBBB BBBB H2IBB 3SVBB BBBB BCBBBIRV

(ÜBBl IIBBBBBB BBBBBBBfl HBKBDlBBfl BnBBBBBBBBBBB8BBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBfIlBIDBBBBBaBimBBB9BBQBBBBBBBBBBBBBaBPBBBBaBBBBSBilBIBBSIlBBf?laBBBIiSnBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBnBBBBABUISBíBSBBiBtt SBBMBDBR(BSSBfBlHffllBBfOónSiHSlBEBIfBlHHUBRUBttBiifSl OSMBnBB8IBBBBfBlBBBBSBZBRBBBBBflMflBBBBBBBKBflSBBBBBIBBBtlBB BBUBBBfBll BBBBBBBB «BBBBBBB BBBBBBBB BBBBBBBBaBEBtBBBBBBBBXBBB BBBBBBBB BBBBBBBBBB'BBBBBB B8 JRÍBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBHBBnBflBBBBSBBnBaIBBBlitBBBBBB 6Jf8tIG)0BB3 BBBBBBBB BaBBWCfHB BBBBBBBB

IBB BBBBBBBU «BBB BBBBBBB* BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBOBBBBBBB®BBB SBBBHBBBBBOBOBBBBBBBB

■IMIIIBBRIII BBBBBBBBBBBBBBBB BBBB BBBB BBBBBBBB IB ■ ubbbBBBBBBB«BBB*»BBB IBBB

BBBB BBBB BBBB BBBB ••■■■■■■ BBBBBBBB ■■■■■dhnmrhm OBi>l*HnaS■BBBB"«BuM rw|Bl|BIB BBBBlBMMBBB||lB

SSS
BBB

BBBB BBBB HBHB BBBB BBBB BBBB BBBB
ssss
BBBB BBBB BBBB BBBB
SSIH hbk
Kpk
BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
asas
BBBB
BBBB BBBB
SBBBBBB BBB BBB
gil
■BBB BBBB
SBBBBBB
SBBBBBB BBB BBBB
rSSSa
BBBB 'BBBB
SSSS ssss
BBBB BBBB BBBB BBBB
SSSS ssss
BBBB BBBB BBBB .BBBB

SSSS 5S55SS5S BaS5S5SS*S5!B,aB<” flllBS5Baill5f,IBVa>ai(,MaaM(,inBII,lllk>aaMiaa"BII>BM*m>aaHaliaRia'<,9aiiaHaa BBBBBBBB BaanaBBBBBBBBaanaMBBBBBBBRaBBBfiBBD BBBB BBBK BBBB BliailBBBBBBBBCl BBBB BBBB BBBB BBB» BBBBBBBB BBBB BBBB BBBB BBBB IIBBaiBAliyo«a»l¡«f>

SSSS
SBBB

52555S55
B BBBBnB»

SBBBBBBa

5BB5B5B5

BBnBBHB«nnbBbB hB bbaB babBb

aaai
anas

bbbb anas hubo HBBnBtina BanaaiHHf;;»Rs-et3sb»bb*h asna «sas o«b¿íh»b»isb»m BaBBMaaHBMBfiBBBBiBNBBEiKOaaDaaBnnBjimBBBBBMaaVBHagncedBPUIBZSB SI E8M9

■■ aess BBBBBB

namea nata asno=a«n BBBBBRanBBBB BBBB

bbbb BBBB

BBBVBBua BlBaRRBBSl

bbbbbbbb bbbb «aBBRBBBBBB9

«bbb GBRIB

aaiiiiiiiaMa aflCaaBBBBBaHB

bbbbbbbb bbbb bbbb BBBBKBBBBRBBBBBB

bbbb rbbi BBBBBBBB

bbbb BBBB

bbbb BBBB

bbbb BISBB

bbbb BBBB

bbbb BBBB

■M«IWBB*SBBEBfflna»a*nBa*BM9Ba^MHIÍBBEBBBUBBffla»Oaa(iaBBBBBMMi8«BIBa»BBMBBBI6SjiaaBBl^BBBHÍ«BBBHBBBHBUBBBBBBBBBBBBBBBBBBiBMBBBBBB«JiaBBllBBBBBBB

BMii»

Bnaw

BBB a

saos

«ai a»

«BBB

«aa»

BBBB

RBHN

«BBB ■SOBO •7MMB
■BBB «•ai BBBB

Miawo

D. NURIA OLIVER Y LLOMPART

moa» ¿tía yo

BBBB

BBBB

•BBB

BBBB

■BBB

“BBB ■ BB

niiaa BBBB

BBBB

BBBB

SSSS
BBBB

Falleció en esta ciudad el día 7 del actual

BBBB BBBB ■BBB

BBBB

BBBB

•BBB

A LA EDAD DE 4 7 AÑOS

BBBB
as»

asas
BBBB BBBB

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

BBBB «BBB IBBB

BBBB «BBB

asa:
BBBB BBBB
BBBB «BBB

( E. P. D. ):

aaaa

(¿BBB

BBBB

BBBB

•BBB

BBBB

BBBBl

BBBB

BBBB

BBBB

Sus atribulados hermano D. Jaime; hermanas D.a Francisca y D.a Magdalena;

»a: ssss

anu

BBBB

bbbb:

política parientes BBBB
BBBB Bbbb
BBBB

hermana

D.a Rosario Molinas; tíos, sobrinos, primos y demás

BBBB
SBBbBbBb
bbbb

BBBB

BBBB

BBBB

BBBB

BBBB

BBBB

(presentes y ausentes) participan a sus amigos y conocidos esta dolorosa pérdida y

■BBB BBBB
■b:|DbObI

SSSS
SSSS SSS5
BBBB
ssss
BBBB BBBB

les suplican su asistencia al funeral, que se celebrará en esta parroquia el lunes

BBBB
BBBB BBBB ■ IBM BBBB

SSSS

BBBB

BBBB

«BBB BBBB

día de el próximo,

11 a las nueve, o que

otro modo tengan

alma de la finad:

BBSB ■MBA BBBB

aaaa

SSSS

asas

ssss

SSSS

asas

flBBB/ «BBB

■■SI

presente en sus oraciones, por lo que les quedarán agradecidos.

BBBB flBBB
BklMB BBBB

PBBB BBBB ■ BMB) BB9W

SBBB

CBH3
■aanssnt»i
«bmp: BBBB
E«B«B
BBBB BBBB BBBR

X-T,

**.V

-

,

S

.

.

,-j

■

••

V.

■ <

'.BBBB

I

«BBB

BBBB

3BBRRB BBBB «BBB BBBBBBBBBBBBBBBS BBBBBBBBBBBBBBBB BBBB RRBB BBBB BBBBBBBBBHBBBBBBBfBBBBBMSHMSSM BBBB BBBB BBBB 8BBB BBBBBB «BBBBBBB IBBB IRIIIBIBBBIBIHBRB1M BBBBBBBB BBBB BBBBBBBB BBBB BBBB BBBBBBBBBBBBBBBB BBBB BBBB «RBBasutt

BMBHBBBBBBBIl|«BBBBHBB rlülBB

BBBB

BBB■B

*BBHBB

BBKIt BD

■ BBBBBBB ■BaBBBBB (««BBBnBB

O BBB IBBB BBBBBBBBEB*B

BHiBS SRDiSBUINBNBBBilM flBBIIEBOGHIl &ajOeKK aS BBiU aB3BBBBBBBBMBBB3BQB1MMBBBBIS9 BBHBBH IBBRROaKeB BHBBBB

UUCJÜi OBSB BU BB BBBB BBBB BBBB BBBB MKBIIBB»n«HBRBiaBBflaaBIliBBaHISB BBBB BBBB

IBBB Bl UBBBaBMBBEBB

HBBBaB

BBBB

BBBB

«BBB BtlOlUDBlIBBBlHBRHBISB
■ ■ B■ BB■M■UN MUBBBBBBBB«IBBHOBU

BBBB

HKBB

B8BR

QIBB

BBBB

SBBB

BBBB BBBB

BBBB

BBBB BBBlBaBRB

EJtflfUUI

KttBB

k3BnB

ISnv SSSS SSSaliíiiüiii BMMBBMBBgBI|A||«|BM||IMBÍ«BIBBBBB•BV BÉÜiBÑ ÉÉi|iBi|i|iBiBííM«Bñ||Bü|||í|ñ BBBBBBB|f|iBl«iB |BBBMiBíMiiAaMii|aiiUiiBiBiiMíBi«íBííBüÉbi|||bBBb|«a A|aiBii|iiMiMiiHiMaHiMiiHi|MBBBBUaiIiaB «BtUBBBBB «BBB BBBBBB

«BHB QflBB «HB* «

BBB BBBBBBUB BBBB BBOB BBBB BBBB flBBB BBBB BBBB BBBBBBBB BBBB «HBB BBBB ■■■• OMBlHI

sis

STSK .¡as aaaa asas »ssssas:s:ss5ssSBHHBBBBBaaBBBBBlBBBRBBBBB«NBIB BBDB IBBRBBBBBIBBB BBBBBBI

BBBBBBBB IBBB IBBI

IBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBBBI

BBBBBBBB«BBB«BBBBBBB BBBB Bl

naaa

maiiiHH abmb mhijuac ««¡Bn umbbbbbb «bbb «bbb ¿taa* ímbísííj

MBBH BBBB IM IBBB BBBB

«BAH ■" BBBB BBBBMBIBfl BBIBBI «BBBBIBBBBBM

«BBBBBBB BBBBBBBB

«BBB BBBB HQOIBEBCÍB «BBB HIBI UBBBBB^a

BBBB BBBB IBBB BBBB

SltlR «IBB

flBHU BBBB

3UB9B BBBB

«^5■2■2■5•■*2■5*

BBBB BBBB BBBB BBBB BB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB «BBB BBBB BBBB

■•«■ •■■■ •■*»

SOLLER

Una obra postuma de D. José Rallan
Cábenos hoy la satisfacción de po¬
der anunciar a los ilustrados lectores
del Sóller la próxima publicación de una de las diferentes obras que dejó
escritas el culto historiador sollerense
D. José Rullán y Mir Pbro. y que, por motivos que respetamos, no quiso nunca dar, en vida, a la publicidad.
Es la «Historia del establecimiento de
las Escolapias en Sóller y de su pro¬ greso», que escribió el autor de la «Historia de Sóller» en 1864, y que comprende desde la idea inicial (1856)
hasta la bendición del retablo de la
iglesia de ese colegio (1882), que tan mejorada ha sido después.
No pudiendo consentir en que una la¬
bor tan interesante como meritoria
permaneciera años y más años ignora¬ da del público, y, lo que es peor aún, expuesta a que por un accidente des¬ graciado cualquiera pudiera ser des¬ truida o desaparecer, concebimos el pensamiento de gestionar con los here¬
deros del Sr. Rullán la autorización
correspondiente p.ara, en una u otra forma, sacarla a luz. Expusimos nues¬ tro pensamiento al actual capellán de las Escolapias, nuestro particular y muy querido amigo D. Antonio Aleover, y él no sólo lo aprobó sino que,
verdaderamente entusiasmado ante la
probabilidad de ver realizado lo que parece era también desde remota fecha su ideal, púsose incondicional mente a nuestro lado, y nos ha sido su ayuda —como no podía por menos de sérnos¬
lo—sumamente eficaz.
Los obstáculos con que hemos tro¬ pezado para la consecución de nuestro fin no han sido muchos, a decir verdad, y mejor aún nos expresaríamos si di¬ jéramos que no los hemos encontrado en absoluto: el heredero del Sr. Rullán, su sobrino D. José, se ha mostrado tan sensato, tan clarividente y tan ama¬ ble, que a las primeras indicaciones nos entregó el original de la referida obra Inédita para que hiciéramos de él el uso que estimáramos conveniente, libe ralidad que dice mucho en su favor y por la que le quedamos sinceramente reconocidos. Gracias a ella podrán «conocer, la generación actual y las futuras, el proceso laborioso de una mejora de grandísima trascendencia para esta ciudad, quizás la que más de las que en ella hasta el presente se realizaron puesto que de todas las de más puede considerarse la base o el
fundamento: arrancan todas de la cul¬
tura del pueblo, y esta cultura tiene su origen en la difusión y perfecciona¬ miento de la enseñanza, que ha sido obra de ese colegio, porque de él salieron instruidas algunas abuelas ya y casi todas las madres de la juventud sollerense actual, y éstas han tenido gran interés, se han esforzado y hasta
«en muchos casos se han sacrificado
para que se instruyeran también y perfeccionaran su ilustración de cada «día más los seres queridos a quienes habían dado el ser y por ley natural de
la vida habían de sucederles.
Según una estadística publicada años ha, nuestro pueblo era uno de los de España en que había menos analfabe¬ tos, y desde entonces la-enseñanza se ha difundido bastante más todavía; pues bien, éste que es, en nuestro con¬ cepto, el mejor timbre de gloria que puede Sóller ostentar, y del cual real¬ mente nos envanecemos, débese a lo dicho: a que las mujeres conocieron aquí el valor de la instrucción por ha¬ berlo podido personalmente apreciar, y, siendo así, era natural que no per¬ mitieran que a sus hijos, que de ella

más necesitarían a medida que los tiempos avanzaran, les faltara. Ellas han sido, pues, las que han inculcado en los suyos la afición a las letras, el amor al estudio, y las que han velado para que el tiempo a éste destinado no se desperdiciara, y las que han im¬ puesto a los escolares de su familia la constancia con su influencia, con su ce¬ lo y con la firmeza de su voluntad: lue¬ go podemos afirmar que a ellas es de¬ bido, en gran parte si no en totalidad, ese estado de cultura que nos halaga, y consiguientemente los avances hacia el progreso que ha dado en poco más de un cuarto de siglo nuestra ciudad y causan en los extraños, que nos visi¬ tan general admiración.
De modo que sacando] de’lo dicho
consecuencias venimos a parar en
que el origen, la fuente primordial de este progreso es el establecimiento de ese colegio de MM. Escolapias, cuya historia la gran mayoría de nuestros contemporáneos ha ignorado siempre y continúa ignorando aún. Y que no fué obra fácil la implantación de esa im¬ portantísima mejora es cosa que ya por adelantado podemos asegurar, lo
cual aumenta todavía más el mérito de
aquellos abnegados patriotas, de aque¬
llos hombres beneméritos cuyos nom
bres, por una inesplicable e incom¬ prensible ingratitud, tiene Sóller, tie¬ nen hasta los que más beneficios han obtenido de su labor ímproba, de su tesón, desús sacrificios y de su libera lidad, si acaso los conocen, completa¬
mente olvidados. De este olvido nos
hemos propuesto sacarlos mediante la publicación de esa Historia, —obra postuma del que fué nuestro buen ami¬ go, y querido compañero de Redacción hasta que de las tareas periodísticas le alejaron sus achaques—que tenemos lá seguridad ha de despertar el general interés de los y sobre todo de las sollerenses, y ha de predisponer en su favor los ánimos para que el pueblo, y en su nombre y representación el cabildo municipal, al fin les haga jus¬
ticia.
Si por ignorar los merecimientos de uno queda su gloria eclipsada, debe ésta brillar en todo su esplendor en
cuanto esos merecimientos se han
puesto lie manifiesto y son de todos
conocidos. Al terminar la novelita que
publicamos actualmente en el «Folletín
del Sóller» daremos comienzo a 1a,
publicaciórí, en este sitio, de la «Histo
ria del establecimiento de las Escola¬
pias en Sóller y de su progreso», que empieza con las biografías de los se ñores Gura-Párroco, D. Pedro José Liompart; Padre Antonio Casasnovas; D.a Elisa Fraser de Carreras y D. Jor ge Frontera, a quienes dicho estable¬ cimiento es debido, habiendo comple¬ tado la obra después D.' Guillermo Castañer, que cedió su casa y tierras contiguas, de la calle de Batach, para que en ellas pudiera edificarse el ac¬ tual colegio. Con la lectura* de esas biografías y detallada relación que les
sigue de los trabajos, penalidades, dis¬ gustos y, no obstante de todo ello, alientos y perseverancia de los bio¬ grafiados, verán nuestros ediles y verá el pueblo entero si son o no dignos de que conozcan sus nombres todas las colegialas, desde las pensionistas más adelantadas a las parvulitas de recien¬ te ingreso, y de que figuren sus re¬ tratos en sitio visible, ¡en el más en¬ cumbrado!, del colegio, y en la gale¬ ría de Hijos Ilustres de Sóller, de la
Casa Consistorial.
Nosotros creemos que sí.
Ramón J. Quesarba

Sección Literaria
EN FAMILIA
En su vida habrá visto el lector en
una casa un desbarajuste parec;do al que arma mi tío Podger en cuanto em¬ prende cualquier trabajo personal.
Ahí va un ejemplo.
Habían traído un cuadro de la tienda
de marcos y se depositó provisional¬
mente en el comedor.
Mi tía Podger preguntó qué pensaba hacer con él, y mi tío respondió con
viveza:
—¡Dejadme hacer! ¡No quiero que os preocupéis de nada! ¡Quiero encargar¬ me de todo yo mismo, yo solo!
Se quitó la americana y puso manos
a la obra. Mandó a la criadita a com¬
prar sesenta céntimos de clavos y acto seguido uno de los hijos de Podger sa¬ lía corriendo tras la sirvienta para de¬
cirle como habían de ser los clavos.
Poco a poco mi tío se iba caldeando y ponía toda la casa en movimiento.
— ¡Will!—gritaba—.Busque usted un martillo y tráigamelo en seguida... ¡Tom! Deme el metro. Necesitaré una escalera y habré de sacar una silla de la cocina... ¡Jim! Corre a casa del señor
Goggles y dile: «Muchos saludos de par¬ te de mi padre y que me diga Vd. si ya está mejor de la pierna... y si le hará el favor de prestarle el nivel de agua...» ¡María! No se marche usted. Mecesitaré alguien para aguantarme la luz. ¡Ah! En cuanto venga la criada, ha de volver a salir en seguida para traerme un cor¬ del para el cuadro... ¡Tom! ¿Dónde es¬ ta Tom? Venga usted aquí: le necesito a usted para que me sostenga el cua¬
dro.
Entonces levantó el cuadro y tuvo la mala suerte de dejarlo caer. La tela se
salió del marco. Tratando de salvar del
nautragio el cristal, se hirió en un de¬ do. Saltando por la habitación, comen¬ zó a buscar su pañuelo por todas par¬ tes, y, naturalmente, no lo encontraba, porque lo tenía en el bolsillo de la ame¬ ricana que se había quitado hacía poco. Como no recordaba dónde había dejado la americana, todos los demás se dedi¬ caron a buscarla y dejaron de hacer lo que se les había encargado.
El bueno de mi tío Podger, inquieto y furioso, gritaba:
—¿No hay en casa nadie que sepa dónde está mi americana? ¡En mi vida he visto cosa igual! ¡Seis personas, y entre tantos no podéis encontrar una prenda que me he quitado hace cinco minutos! ¡El demonio que...!
Se levantó y entonces descubrió que
se había sentado encima de la ameri¬
cana.
—¡No es necesario que busquéis, no! ¡Yo mismo la he encontrado: ¡yo solo! Es mejor encargárselo al gato que es¬ perar nada de vosotros.
Después, entre curarse el dedo y co¬ ger un vidrio nuevo, los utensilios, la silla, la escalera y la bujia, pasó media hora. Acto seguido, mi tío réanudó su trabajo. Toda la familia, además de la criada, estaba en semicírculo dispuesta a ayudarle. Dos personas sostenían la escalera, una tercera ayudaba al opera¬ dor a subirse a ella y a sostenerse;
otra le daba un clavo, otra el martillo.
Al querer tomar el clavo, se le cayó al
suelo.
—¡Muy bien!—exclamó mi tío, irrita¬ do—.¡Venga el clavo otra vez!
- Y todos nos vimos obligados a po¬ nernos de cuatro patas para buscarlo, mientras mi tío, que continuaba de pie en la escalera, gruñendo, preguntaba si
era cosa de estar toda la noche en aque¬ lla postura.
Al fin se encontró el clavo, pero se había perdido el martillo,
—¿Dónde está el martillo? ¡Dios mío! Pero ¿dónde habré metido el martillo? Hay siete personas danzando a mi alre¬ dedor y nadie sabe dónde está el mar¬
tillo.
También fué hallado el jnartillo, pero,
por desgracia, mi tío no supo ver la se¬

ñal que había hecho en la pared; en el punto donde había de clavar el clavo. Todos subimos por turno a la silla para ver si dábamos con el famoso punto y
cada uno indicó ün sitio distinto. Mi tío
nos trató de memos a todos y nos man¬
dó bajar de la silla. Cogió de nuevo el metro, y para averiguar el punto que
buscaba midió la mirad de treinta y uno
más tres octavos de pulgada desde el ángulo de la habitación. Y mientras pro¬
baba a hacer el cálculo de memoria, se enfurecía. Nosotros tratamos también de
resolver el problema, pero obteníamos resultados distintos y pronto nos esca¬ pó la risa, burlándonos unos de oíros.
Con aquel desbarajuste fué olvidada la cifra primitiva, y mi tío Podge se vió obligado a tomar medidas por tercera vez y quiso hacerlo con un cordel. En el preciso momento en que, medio loco, se sostenía, colgado en lo alto de la es¬ calera, esforzándose en señalar un pun¬ to algunos centímetros más allá de don¬ de podía alcanzar, resbaló el cordel, y el pobre hombre cayó sobre el piano. Con el golpe produjo un efecto musical horrible, por la simultaneidad con que sü cabeza y sü cuerpo tocaron sobre el teclado. Mi tía María dijo que de ningún modo consentía a los niños que conti¬ nuaran allí, oyendo el monólogo mal¬
diciente y airado que siguió ai descenso
de mi tío... ¡Las palabrotas que salieron
de la boca de mi tío!
Al fin pudo dar de nuevo con la fa¬ mosa señal, y colocó el clavo, que sos¬ tenía con la mano izquierda, cogiendo el martillo con la derecha. Al primer golpe se aplastó el dedo pulgar y tiró el martillo... que fué a caer sobre el pie de uno de los presentes, haciéndole sol¬
tar un chillido.
Aquí mi tía María, con mucha dulzu¬ ra, hizo esta observación:
—Otra vez que quieras clavar un cla¬ vo en la pared, espero que me avisarás con. anticipación: así podré hacer los preparativos necesarios para ir a pasar una semana a casa de mi madre, mien¬ tras dure la operación.
—¡Oh, vosotras, las mujeres! ¡Sólo servís para enredarlo todo! — replicó Podger, irguiéndose—. A mí me gusta hacer estos pequeños trabajos.
Reanudó la tarea. El clavo atravesó
todo el ancho de la pared y en el agu¬ jero desapareció la mitad del martillo. Mi pobre tío se precipitó contra el muro con fuerza suficiente para deshacerse la
nariz. Resultado final: echar mano de
nuevo de! cordel y del metro y nueva perforación de la pared. En seguida, en menos de un minuto, quedó el cuadro colgado, inclinándose hacia un lado y
de un modo absolutamente inestable.
La pared parecía arañada por la reja de un arado. Todos nos sentíamos fatiga¬ dos, aplanados, muertos de cansancio: todos, salvo mi tío.
—Vamps: ¡ya está todo liste!—decía bajando poco a poco de la escalera, apoyándose en la criada y comtemplan¬ do la obra con visible orgullo—. Hay personas que para un trabajo tan insig¬ nificante tienen que llamar a un carpin¬
tero! Jerome K. Jerome.
DA ABEJA
Miniatura del bosque soberano Y consentida del vergel y el viento, Los campos cruza en busca dé sustento Sin perder nunca el colmenar lejano. De aquí a la cumbre, de la cumbre al llano»
Siempre en ágil continuo movimiento,
Va y torna, como lo hace el pensamiento
En la colmena del cerebro humano.
Lo que saca del cáliz de las flores
Lo conduce a su celda reducida
Y sigue sin descanso sus labores, Sin saber ¡ay! que en su vaivén incierto, Lleva la miel para la amarga vida, Y ei blanco cirio para el pobre muerto. L
Enrique Auvarez Henao
Hay dos grupos de hombres: los hom¬ bres cabezas y los hombres pies. Los primeros sirven para mandar, dirigir, ini¬ ciar; los otros, para obedecer, ser dirigidos y secundar.

SOLLER !■■ »

..

.

"i1.1!

3

CONSEJOS A\_LAS MADRES
El biberón en verano
Prometimos en la última de estas charlas
—¡oh, lectora pudentísima!—sugerirte los medios de paliar los efectos nocivos del calor reinante en el organismo infantil.
La estación estival, decíamos, ejerce su influjo maléfico directamente sobre el niño, enervando sus funciones vitales (y principal mente las digestivas) y de un modo indirecto, alterando fácilmente las substancias alimen¬ ticias que ingiere para su sostenimiento.
Para los niños criados artificialmente, el calor constituye un serio peligro. La leche, que es a priori su lógico y natural alimento, Sufre en estos días rapidísimas modificaciones de sus elementos constitutivos, que transfor¬ man y truecan el licor de vida en mortífera pócima.
La leche, como todos los líquidos orgánicos, tiene una composición inestable ~y delicada; al igual que la sangre — de la cual procede, como en puridad proceden todas las secrecio¬ nes, — necesita para conservar íntegros sus elementos y cualidades las condiciones de temperatura y aislamiento que la presta el organismo que la engendró. La leche, como la sangre, en el mismo momento en que se pone en contacto con el medio exterior, comienza a alterarse rápida y fatalmente, y abandonada a sí misma, separa y disocia sus elementos, perdiendo en absoluto sus condiciones carac¬ terísticas. Y no ya sólo químicamente se mo clifica; su composición y su procedencia la ha¬ cen terreno feracísimo para el desarrollo de gérmenes y bacterias patológicas. Según el profesor Trumpp, «aun en la temperatura de una cueva el número de las bacterias que la
leche contiene aumenta hasta ocho veces en
cuatro horas: .
Evitémoslo, en lo posible; retrasemos algún tiempo siquiera estas peligrosas evoluciones, sometiendo la leche, a poco de ser ordeñada, a elevadas temperaturas, bien haciéndola her-

vir durante cinco minutos o ya manteniéndola /una hora a 70 grados centígrados, que es la denominada pasteurización. De este modo no se destruyen todos los gérmenes, pero si la mayor parte, y entre ellos los más peligrosos, como el trágico bacilo de la tuberculosis.
La vasija utilizada para hervir la leche debe ser de paredes sólidas y de absoluta in¬ tegridad y jamás ha de dedicarse a otros usos limpiándola con extraordinaria pulcri¬ tud y minucioso cuidado. Tened presente que unas gotas de leche ya agria constituyen un fermento capaz de alterar muchos litros de
ella.
El ebu'Ióscopo ideado por Soltmann y que se ha generalizado mucho, es un buen recipien¬ te para someter la leche a la acción del calor. Es algo así como un puchero con pico de jarra, y cuya tapadera, que encaja más abajo del borde superior, tiene un orificio grande en el centro más elevado que la periferia—y va riosorificios más pequeños alrededor. Al subir la leche, sale por el primero, se desliza sobre la tapadera y vuelve a entrar en la vasija por los segundos.
Una vez hervida la leche es preciso enfriar¬ la rápidamente, introduciendo la vasija que la encierra dentro de otra mayor que contenga agua lo más fría posible, y que se renovará varias veces. Así evitaremos la germinación de los esporos. . ¡Caramba, perdóname lectora! (los esporos son como las semillas de las bac terias), que resisten la ebullición y son más peligrosas que los fermentos de la leche alte¬ rada Y una vez hechas estas cosas, ¿ha des¬ aparecido el riesgo que, sobre todo en la es tación presente, ofrece la lactancia artificialf No, mamá cuidadosa, no! Aún "podría acón sejarte muchas cosas piara defender a tu hijo del verano, aunque la mejor de todas sería, y no te enfades si soy machacón, que por lo menos intentases dar el pecho a tu hijo. ¡Así, pasaría él bien la canícula! y tú. también, con la tranquilidad sentimental de ver casi garan¬ tida su salud, y con el ecuánime reposo moral de mirar cumplido tu deber de madre...
EL DOCTOR Ox.

DE ACTUALIDAD

LOS HORRORES DE RUSIA
Una personalidad rusa, que actual¬ mente reside en París, ha escrito a una distinguida personalidad barcelonesa una carta, de la cual reproducimos los siguientes pormenores, que permiten formar concepto délos horrores de la vida en Rusia, bajo el régimen sovie-
íisía:
«Las cosas en mi país van de mal en peor; se come los cadáveres y se roba a los niños, a los que matan para comer¬ los también. Una señora que ha perma¬ necido en Rusia, escribe a su marido, que está en París: «La pequeña está muy anémica; pero no me atrevo a de¬ jarla salir por miedo a que me la ro¬
ben». Una niña escribe a su tío: «El
abuelito ha muerto, y nos lo hemos co¬ mido». Un médico escribe a un amigo en París: «Estoy muy ocupado, y en una ocupación bien extraña, por cierto: examino los cadáveres, y pongo una marca roja en los que han muerto de enfermedades contagiosas, y que no se pueden comer, y una marca negra sobre los que son comestibles...»
«Los que han traído al país a este estado de cosas, no tienen ni el deseo ni los medios para remediarlo. No son fanáticos, como algunos creen, sino simplemente bandidos, que saquean, matan, destruyen, para enriquecerse. El comunismo no es un fin, sino un pretexto, y no otra cosa. En un princi¬ pio, los campesinos estaban de su par¬ te, porque les decían: «Tomadlo todo; esto os pertenece», Y los campesinos han destruido las propiedades de los señores y cuánto contenían de cultura: máquinas agrícolas, bibliotecas, cua¬ dros, animales reproductores de valor inestimable, y se han apropiado la tierra.
Pero esta tierra no saben cultivarla no
teniendo máquinas (las cuales, por otra

parte, tampoco sabeñ utilizar), ni bue¬ yes, ni caballos; se lo han comido todo. Y cuando cultivan pequeñas porciones de ella, vienen los bolcheviques y se apoderan de la cosecha. Así es que ahora—afirman los que vienen de Rusia —los campesinos quisieran un «amo».
«Los bolcheviques han abierto las cárceles (¡y hasta las casas de locos!), y su ejército está compuesto, sobre to¬ do, de criminales; éstos son su mejor sostén. Saben que una vez restablecido el orden, no tienen que esperar nada
bueno. Entre tanto, matan a cuantos—a
su entender—pueden vengarse de ellos
el día de mañana.»
SECCION ECONOMICO-COMERCIAL
Comisión de Valoraciones
Ha quedado constituida en Palma de
Mallorca la Comisión de Valoraciones de
objetos artísticos que se exporten, integra¬ da por D. Gabriel Villalonga Olivar y Ni¬ colás y D. Dameto Cotoner, en represen¬ tación del Ministerio de Hacienda, y don Fausto Morell Trillet y D. Fernando Truyols, marqués de la Torre, en representa¬
ción del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes.
El descuento alemán
Después de largo tiempo de haberse mantenido en 5 por 100 el tipo del des
cuento del Bai.co de Alemania, acaba de
ser elevado al 6 por 100 en virtud del es¬ tado del mercado monetario y de las difi¬ cultades para colocar más ¡Bonos de Teso¬
ro alemán.
La exportación de lentejas
Por reciente disposición del ministerio de Hacienda, ha quedado totalmente prohi¬ bida la salida de lentejas, de España para el extranjero.

Nuevas negociaciones
con Italia
Son muchas las asociaciones de comer¬
ciantes italianos que se han dirigido en exposición a su Gobierno, poniéndole de manifiesto el trato desfavorable que resul¬ ta para Italia, en el comercio exterior es¬ pañol, después de las concesiones especia¬ les que se le han otorgado a Suiza y Fran¬
cia.
En virtud de ello, se da como cierta la designación de una comisión de represen¬ tantes de la industria y comercio italianos, que vendrá a Madrid para entablar nego¬
ciaciones a fin de reformar el Convenio
Comercial vigente.
Nuestro comercio con
Francia
Según datos de origen francés, la ex¬ portación de productos franceses a Espa¬ ña ha sido de 120 y medio millones de fran¬ cos, durante el primer semestre de 1922, contra 314 y medio en igual período de
1921.
La importación de artículos españoles, en los mismos seis meses, fué de 63 y 212 millones de francos respectivamente.
Aquí se ve claramente ia mayor impor¬ tancia del comercio francés de exportación en las relaciones franco-españolas, cosa que tanto se discutía durante el curso de las negociaciones corfierciales recientes.
El buque mayor del mundo
Recientemente hizo su primer viaje de Southampton a New-York, el trasatlántico «Majestic» perteneciente a la compañía «White Star Line», que desplaza 64 000 toneladas y es considerado como el buque mayor del mundo.
Para la propulsión está dotado de cuatro turbinas Parson, cada una de las cuales mueve una hélice, con una potencia total
de 66.000 caballos. Suministran el vapor 48 calderas Yarrow-Normand calentadas
con petróleo. La provisión de aceite mine¬ ral del buque, al emprender el viaje, es de
9.000 toneladas.
El «Majestic» puede transportar 1.000 pasajeros de primera clase, 545 de segun¬ da y 2. 400 de tercera. En total casi 4.000 pasajeros.
E>te gran buque se empezó a construir¬ se unos meses antes de empezar la gran guerra en los astilleros de Blohm y Voss, de Hamburgo, para la «Hamburg América
Linie», siendo bautizado con el nombre de «Bismarck». Las infidencias de la guerra
interrumpieron su construcción y después fué adjudicado a Inglaterra por la Comi¬ sión de reparaciones, habiendo sido con¬ cluido por cuenta de la compañía inglesa que actualmente lo posee.
La producción de cerve¬ za en España
Durante el pasado año 1921, la produc¬ ción de cerveza, en las 42 fábricas que funcionaron en España, fué de 34.850.095 litros de la expresada bebida. Para su ela¬
boración se consumieron 5.930.961 kilo¬
gramos de cebada. De la cantidad de cerveza producida,
fueron destinados al consumo interior
29.301.541 litros, se exportaron 1.436.662 litros y quedaron en las ‘fábricas, por fin de Diciembre de 1921, existencias por
4,585.076 litros.
La importación de azú¬
car en Suiza
Por reciente decreto del Consejo Fede¬ ral Suizo, se dispone que en 30 de Sep¬ tiembre del presente año queden anuladas por completo las restricciones referentes
a la importación y comercio de azúcares.
Además de las instrucciones para el cambio de régimen, autoriza a la Oficina de la Alimentación para conceder, antes del 30 de Septiembre actual, un permiso general de importación en la cuantía y forma que lo permitan el estado de los aprovisionamientos.
Importación de vinos
en Alemania
Acaba de ser concedida por el Gobierno alemán una autorización para introducir vinos extranjeros en el Imperio hasta la
cantidad de 12 millones de litros y por
plazo que termina en 31 Diciembre de!
año actual.
No serán deducidas del contingente ge¬ neral expresado, las autorizaciones espe¬ ciales concedidas para importación de vi¬

nos franceses, italianos y portugueses. Sin embargo, serán excluidos del citado

contingente general:
Los vinos enpumosos. Los vinos no espumosos, en botellas.

estilo Viena,

Los aguardientes y vinos destinados a la preparación de vinos espumosos y vi¬

nagres. Los vinos azucarados.

El cambio de! oro

Se ha fijado en 2375 por 100 el recargo
aplicable a los pagos a Hacienda, de dere¬
chos mandados cobrar en oro, que se efec¬
túen en moneda corriente durante el pre¬
sente mes de Septiembre.

Congreso del Comercio español en Ultramar
Han aparecido en la Gaceta dos dispo¬ siciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre organización del Congre¬ so de Comercio español en Ultramar.
La celebración del Congreso tendrá lu¬ gar en Barcelona, Madrid y Sevilla en los
dias 21 de Marzo al 16 de Abril de 1923.
El comité organizador y su secretaría general quedan establecidos en el Minis¬ terio de Trabajo, Comercio e Industria.
Dada la importancia que tal Congreso supone, para nuestro intercambio comer¬ cial con América y Filipinas, otro día da¬ remos algunos detalles del cuestionario y
constitución del mismo.

?

,-ss-8==a =g-8 -as^e=s=

EN BROMA

LA VÍDA EN 1947

Noticias que me revela cok 25 años de anticipación un aparato especial que he tenido la suerte de inventar.
La duda que sentimos al inaugurarse nuestra Gran Avenida del 11 de Mayo,
después de veinte y cinco años de ba¬
tallar con el proyecto, de si sería posi¬ ble adaptarse a ella el carácter de nues¬ tros conciudadanos, se ha desvanecido por completo en vista de los resultados prácticos.
Han sido éstos debidos al plan de «atracción» sabiamente organizado. Co¬
mo todos sabemos, se invitó con ver~
mout o cafetito (según la hora) a los que, contrarios a la idea, creían más provechosa la construcción de unos si¬ llones-camas en los lugares donde es¬ tablecían su sempiterna posada, y ¡na¬
turalmente! acudieron ellos en masa; se
establecieron rifas gratuitas de paquetes de caramelos, y al fin fué tanta la anima¬ ción, una vez atraído el público, que hubo que reglamentar el tránsito para evitar los encontronazos que, por la falta de hábito de pasear por tan popu¬ losas avenidas, se propinaban mutua¬ mente los concurrentes. Todo quedó solucionado con unos guardias muni¬ cipales colocados en la parte central (a modo de bastoneros de baile) con el
consabido cartel de llevad la derecha.
Nuestros más entusiastas plácemes a la Comisión de concejales directora del período de adaptación.
Después de unos cuarenta años de estar fijado en el domicilio de una cén¬
trica sociedad sollerense un anuncio
conminando con la expulsión a los so¬ cios que pedaleasen en el local social, ha sido retirado éste porque los varios escarmientos que se han hecho han sur¬ tido el efecto que con tal medida la Di¬ rectiva se había propuesto.
Hubo gran revuelo al principio porque muchos sostenían que, habiendo sido fundada la sociedad para determinado
sport, como lo prueba el nombre vul¬ gar con que se la conoce, no había que establecer ninguna limitación para los ases del pedal que dentro el local tu¬ vieran a bien ejercitarse.
Nos congratulamos del resultado, pues así podremos entrar y permanecer en el casino con el ánimo tranquilo de que no hemos de ser sobresaltados por detonaciones inesperadas.

Al cabo de tantos años de permitirse por las autoridades el que los mozal¬ betes desvergonzados continuasen in¬ sultando a un venerable artista amigo nuestro, el nuevo Alcalde ha cortado de raiz tales hechos imponiendo y haden do pagar sendas multas a los pequeños cafres y a sus «repetables» papas, si bien para conseguirlo ha tenido que lu¬ char con viento y marea de todos los puntos cardinales.
Celebramos el resultado obtenido, aunque ello no sirva de regocijo a aque¬ llos ilustrados y cultos «Tres socios deis Cicléis».
Kir-Choff.
Crónica Local
Conforme habíamos anunciado en nues¬
tro penúltimo número, el domingo, día 27 del pasado Agosto, tuvo lugar en el co¬ legio de «Santa María» la reunión de an¬ tiguos alumnos del mismo, que había con¬ vocado el Rdo. Hermano José con objeto
de tratar de la creación de un Patronato
Católico. A esta reunión asistieron ciento diez
jóvenes y se recibieron, además, numero¬
sas adhesiones.
El Hermano José explicó a los reunidos lo que será el futuro «Patronato de San Juan Bta. de la Salle» y los fines que se propone con dicha institución. Les invitó a otra reunión, que tendrá lugar, Dios me¬ diante, el próximo domingo, día 17 del actual, y les suplicó encarecidamente su asistencia a la misma, recomendándoles vean de que asistan sus demás compañeros que no habían podido asistir a la que estaban celebrando, pues que es de gran trascen¬ dencia la realización de esta idea, y ha de procederse a la lectura del Reglamento y a la constitución de la Junta Directiva.
En medio de un gran entusiasmo se dió por terminado el acto. Desearíamos, en bien de nuestra juventud, que estos tra¬ bajos para la constitución de dicho Patro¬
nato tuvieran un feliz resultado.
Nos satisface en extremo el poder anun¬ ciar a nuestros lectores que el lunes de esta semana volvió a hacerse cargo de la
Administración de Correos de esta ciudad
nuestro paisano y estimado amigo don Bartolomé Canals Marqués, probo e in¬ teligente funcionario a quien han tenido siempre en gran estima tanto sus superio¬ res como el público, > por cuyo motivo hace algunas semanas vió éste su separa¬ ción del servicio con hondo pesar. Era, en efecto, una injusticia, a nuestro modo de ver, esta separación, porque el Sr. Canals fué siempre pundonoroso y exacto en el cumplimiento de su deber, habiendo ido a la huelga forzadamente, según nos cons¬ ta, contrariado en sus convicciones y sólo por espíritu de solidaridad.
Es por demás decir cuán buen efecto ha causado en esta ciudad la reposición en el cargo de nuestro amigo, por la que le fe licitamos, y al mismo tiempo nos felicita¬ mos porque con ella nos consideramos be¬
neficiados.
Han sido ya restablecidos en dicha Ad¬ ministración los servicios de paquetes pos¬ tales y valores declarados, de lo que nos alegramos infinito.

La colonia escolar de niños, que ha per¬ manecido un mes aproximadamente en el edificio de Santa Catalina de este puerto, dió el jueves último por terminadas sus tareas y regresó a Palma.
Dirigió dicha colonia, según al dar cuen¬ ta de su venida dijimos, el Director de la
Institución Provincial Educativa de la Ca¬
sa Misericordia, D. Antonio Salom Pizá, ayudado por el maestro nacional D. Ga¬ briel Coll, y estaba compuesta de 19 alum¬ nos tan sólo, pues que no llegaron oportu¬ namente los escolares de Menorca que de¬
bían concurrir.
Al regreso de dicha colonia a la capital se procedió a tomar medidas y peso de los colonos, acusando el resultado comparativo con las tomadas a la partida el beneficioso efecto que en los infantiles organismos produce ese regimen nunca bastante alaba¬ do y recomendado, que en esta isla y en todos las regiones debiera generalizarse hasta el punto de que no habría de quedar exceptuado de seguirlo ningún escolar.
En la presente semana ha quedado res¬ tablecido, de modo regular, el servicio de navegación a vapor, desde nuestro puerto a los de Barcelona y Cette.
Para iniciarlo llegó, e! jueves proceden¬ te de Palma, el vapor «Malvarrosa», de la matrícula de Tarragona, mandado por el capitán de la marina mercante D. Jesús
González.
Dicho buque, construido en: el astillero Mur Homtom de Dumbarton, tiene las si¬
guientes características: eslora 41‘25 me¬ tros, manga 6’75 m. y puntal 3’15 m.; su arqueo bruto es de 328’59 toneladas Moorson y el neto es de 104’04 toneladas; sus bodegas tienen capacidad para 250 tone¬ ladas de carga y sus máquinas desarrollan
una fuerza de 350 caballos efectivos, que le permiten un andar medio de 10 millas.
Hoy se procede con actividad al embar¬ que de variadas mercancías destinadas a Barcelona y Cette, para cuyos puertos emprenderá viaje mañana, día 10, empe¬ zando así el itinerario ya anunciado.
Falta hacía ya la reanudación de servicio tan importante para el comercio e indus¬ tria de nuestra ciudad, y celebraríamos que continuase de un modo permanente, como lo verificaba en otro tiempo el malo¬ grado «Villa de Sóller»
No dudamos que los armadores, que me¬ recen toda clase de plácemes por haber sustituido el velero «Antonieta» por el actual vapor, encontrarán todo el apoyo necesario en los que se favorecen con tan importante mejora, a fin de que nuestro
valle disfrute de este necesario medio de
comunicacióh de un modo definitivo y re¬
gular.
Uno de estos pasados días se efectuaron en casa de nuestro amigo D. Miguel Ballester las pruebas de la máquina para la¬ var ropa al vapor, de cuya venta en Ba¬ leares, según dijimos en nuestro último número, tiene la exclusiva el industrial D. Gabriel Buades, de Palma.
Dichas pruebas, que se efectuaron en presencia de numerosas personas, dieron ios buenos resultados que cabía esperar de las máquinas «Todo vapor» y fueron bastantes las personas presenciales que de¬ mostraron deseos de aquirir una de las indicadas máquinas lavadoras.
Por el feliz resultado obtenido, enviamos al Sr. Buades sincera felicitación.

Por la Alcaldía se publicó el domingo último un bando por el que se ordena a todos los vecinos que posean algún cerdo •que pasen por la Administración de Con¬ sumos de esta ciudad al objeto de decla¬
rarlo.
Se advierte también que si una vez que lo tengan declarado se desposeyeran de él, por venta o por muerte de la res, han
de dar de nuevo aviso a la mencionada
Administración.
Las personas que actualmente posean alguno de dichos animales y no lo hayan declarado antes del día 15 del mes actual,
quedan, pasada esta fecha, conminadas con la multa de 20 pesetas.
Lo hacemos público para conocimiento de las personas a quienes pueda interesar.

Hállase entre nosotros el inteligente profesor de música francés Mr. Marcel Husson, quien, accediendo a la petición de varios amigos y de un sin fin de diletanti, dará un concierto el viernes de la
semana próxima, día 15, a las nueve de la noche, en el teatro de la «Defensora So-
Uerense».
El señor Husson es un virtuoso de un
instrumento que, si no es nuevo, es com¬ pletamente desconocido aquí aun entre los profesionales de la música, cuyo nombre es «viola de amor»; y dicho esto es por demás añadir que lo domina de un modo
admirable. Con este instrumento dará el
anunciado concierto, y le acompañará la distinguida pianista D.a Rosa Cruellas de
Ballester.

Como recomendación del hábil concer¬
tista, conviene sepan los inteligentes y los aficionados que acudirán sin duda a oirle: que es natural de Marsella; que nació en 1891; que en dicha ciudad empezó sus estudios musicales, los que continuó luego brillantemente en París, siendo alumno de los señores M. Poache, Laforge y Vieux,
esclarecidos Maestros del Conservatorio
Nacional, y que ha formado parte de los «Conciertos Séchiari», «Conciertos Pasdeloup» y de la orquesta del Teatro Na¬ cional de la Opera, de París, siendo
actualmente viola-solo de la «Asociación
de los Conciertos Clásicos de Marsella»
y profesor del Liceo Municipal de dicha
ciudad.
34251.a * **
Con respecto al instrumento «viola de amor», se nos informa que, contra la creencia de muchos músicos, no data más que del siglo XVIII. Milandre, compositor distinguido y virtuoso de este instrumento, la puso en favor en la corte de Luis XIV. La sonoridad suave y la música de esa épo¬ ca: pavanas, minués, gavotas, son el ver¬ dadero reflejo musical de ese siglo. Las obras que Milandre escribió para la «viola
de amor» las encabezó todas con las si¬
guientes líneas, que traducen exactamente las sensaciones que se atribuían a este
nstrumento.
«La «viola de amor» ha nacido para so¬
laz de este amable sexo (refiriéndose al femenino) al que todas las artes rinden ho¬ menaje.
La dulzura de sus sonidos penetra hasta
el corazón habiendo merecido el nombre
de los sentimientos que inspira.» Las obras del programa han sido copia¬
das de los manuscritos originales de la Bi¬
blioteca del Conservatorio de París y ar¬
monizadas por Mr. Husson.
*
La viola no gozaba de gran reputación entre los compositores del siglo pasado; era un poco considerada como bastarda y casi no la empleaban en la orquesta: sólo en las partes de acompañamiento o aun pa¬
ra doblar un tema a los violoncelos. Los
autores modernos hacen de ella empleo
corriente en la música sinfónica y en
la di camera. Este instrumento ha logrado de nuevo el lugar que le era debido, tanto por su bella sonoridad en los graves como por la homogeneidad que se encuentra en el registro agudo.
* **
El programa del referido concierto es el siguiente:
Primera parte
1.a Le Cygne.—Saint Saens.
2 a A Fileuse-B Andante.—H. Sitt.
Scherzo et Romance -sans paroles
Van Goens.
La Noce Bretonne Vuillaume,
Segunda parte
Menuet du Bourgeois Gentilhomme Lully.
Andante et Gigue.—Milandre. Sonate en la majeur.—Ariosti. A-Andante et Allegro B-Adagio c-Me-
nuets.
Plaisir d’Amour.—Martini.
Chanson Louis XIII et Pavane.—
Couperin.
Ayer se celebraron en Fornalutx, si¬ guiendo tradicional costumbre, variados y atractivos festejos en honor de la Nativi¬ dad de la Santísima Virgen, patrona de
esa villa.
Tuvieron éstos lugar por el orden y con¬ forme los anunciamos oportunamente.
Los bailes, al estilo del país, fueron amenizados por importante fracción de la
renombrada banda de Porreras.
De esta ciudad acudió, como todos los años, numerosa concurrencia. Desde las primeras horas del anochecer la carretera que conduce a dicho pueblo vióse muy animada por vehículos y peatones.
Nuestra juventud de ambos sexos fué la que mayor contingente aportó a la fies¬ ta. Era alegre de ver, al claro de luna, la procesión de bellas muchachas que carre¬
tera arriba iban turbando el silencio de la
noche con sus risas y alegres cantos, que

repetían los ecos de los vecinos montes. Nosotros creemos que la ida y la vuelta son para los sollerenses los mayores en¬ cantos que ofrece la festa de Fornalutx, y que, de faltarle éstos, se convertiría en una simple y vulgar fiesta callejera.
* **
Hoy y mañana celebran la fiesta acos¬
tumbrada los vecinos de las calles de la
Alquería del Conde, de Ozonas y de Ampurias. Esta consistirá en lo que consis¬ ten esta clase de fiestas: paseo de un buey, y música, y baile...; en resumen, un motivo de holgorio para los jóvenes que
se hallan huérfanos de diversiones... ¡y tanto las desean! Nada más.
En el teatro de la «Defensora Solleren-
se» han tenido lugar esta semana las acos¬ tumbradas funciones de cine, ias que, tam¬ bién como siempre, se han visto favoreci¬ das por el público, que ha asistido numero¬
so a ellas. „
En la de esta noche, además de la exhibi¬ ción de un selecto programa de cine, debu¬ tará el célebre prestidigitador Andrad’e. El anuncio de este artista ha despertado
mucho interés entre el vecindario.
En las funciones de mañana por la tarde y por la noche se despedirá dicho artista del público sollerense. En estas mismas funciones se proyectarán los dos primeros capítulos de la serie Los tres mosquete¬ ros. filmada por la acreditada casa Pathé. Como es sabido, esta serie es fiel interpre¬
tación de la novela del inmortal escritor
francés Alejandro Dumas. Es muy probable que mañana el teatro
de la «Defensora Sollerense» se vea en
extremo concurrido, pues son muchas las personas que desean ver esta obra, que ya, antes de que aquí se anunciara, la trompe¬
ta de la fama la había dado a conocer.
Para el jueves próximo hay también anunciado un acontecimiento de importan¬ cia: dará una única función la Troupe Bonays, la cual ha de embafcar el día si¬ guiente, viernes, para Alicante.
Notas de Sociedad
DE REGRESO
Ha regresado a esta ciudad, después de algunos meses de ausencia, nuestro parti¬ cular amigo D. Juan Magraner Oliver.
* *❖
También se halla de regreso de su viaje al extranjero el concejal de este Ayunta¬ miento D. Miguel Colom Mayol.
Sean ambos señores bienvenidos.
PRIMERA COMUNIÓN
En la mañana de hoy ha recibido por primera vez el Pan de los Angeles el can¬ doroso niño Pedrito Marqués Rosselló, hijo del que fué sacristán mayor de esta parroquia y apreciado amigo nuestro, don Antonio Marqués Castañer (q. s. g. h.), y
de D.a Antonia Rosselló Barceló.
Esta patética ceremonia ha tenido lugar en la iglesia del Hospital, intra misam, que ha celebrado el Rector de la misma, D. Miguel Rosselló, tío del nuevo comul¬ gante. Estaban presentes muchos de los familiares de éste, que después de él han comulgado también.
El altar mayor estaba profusamente ilu¬ minado y en especial la hornacina en que la devota imagen de la Sangre del Salva¬
dor es venerada.
También en la mañana de hoy ha reci¬ bido por vez primera la sagrada comunión, de manos del presbítero D. José Pastor, el bondadoso y simpático niño Miguel Ber-
nat Estades.
La ceremonia ha tenido lugar a las siete y tres cuartos en la iglesia parroquial, con
asistencia de la familia. Con este motivo
el mencionado Sr. Pastor ha pronunciado sentida plática.
Felicitamos a las familias de ambos co¬
mulgantes y especialmente a los padres D.a Antonia Rosselló, Vda. de Marqués, y a nuestro buen amigo D. Miguel Bernat y Ferrer y D.a Catalina Estades y Ros, deseando que la alegría perdure en su co¬
razón.

SOLLER

NECROLÓGICAS
Conforme dijimos en nuestra crónica
anterior, al dar cuenta de la defunción de
D. Andrés Oliver Estades, el lunes por la mañana tuvo lugar en la Parroquia el fune¬ ral en sufragio del alma del finado. Fué el
celebrante su sobrino el Rdo. D. Bernardo
Oliver, Cura-Párroco de Algaida, y asis¬
tió al referido acto una muy numerosa
concurrencia, que desfiló luego por ante los apenados deudos en el mismo templo, siguiendo la costumbre de despedir en es¬ ta forma el duelo, que parece ha arraiga¬
do ya.
Con motivo de haber podido ampliar con lo dicho nuestra anterior información, reiteramos a los hijos y demás familiares del difunto Sr. Oliver nuestro pésame.
* % :j:
El domingo por la noche acabó con su último suspiro los crueles sufrimientos con que quedó bien probada su grandísima pa¬ ciencia y cristiana resignación, la virtuosa D.a María Bibiloni Sampol, viuda de don Jaime Frontera, que durante algunos años sobrellevó sin que asomara a sus labios queja alguna la penosísina enfermedad que
minaba su existencia.
Confortado su espíritu con los Santos Sacramentos, ha dejado este mundo la infor¬
tunado Sra. Bibiloni a los setenta años de
su edad, habiéndola acompañado siempre el aprecio de cuantas personas tuvieron ocasión de tratarla. Era lo natural, porque con su ilustración, con su sensatez y con su bondadoso carácter, que eran dotes de que estuvo adornada, no podía por menos de captarse las sinpatías de todos.
Por esto es natural también que fuera, como fué, muy sentida su muerte.
A la conducción del cádaver al cemente¬
rio, que tuvo lugar el lunes por la noche previo el rezo del rosario de cuerpo pre¬ sente, asistió la comunidad parroquial con cruz alzada y numerosa concurrencia, y
o mismo estuvo sumamente concurrido el
funeral que se celebró con la acostumbra¬
da solemnidad en la mañana del martes.
Unimos nuestras peces a las de la nu¬
merosa familia de la finada para que con¬
ceda Dios al alma de ésta la gloria eterna, y pedírnosle al mismo tiempo consuele en su pena a sus amantes hijos e hijas, hijos e hijas políticos, hermanos y demás deudos, a quienes acompañamos en el sentimiento.
* **
A larga y penosísima dolencia, que su¬ frió pacientemente, sucumbió ayer la bon¬ dadosa señorita María Oliver Llompart, dejando a sus hermanos y demás familia* res sumidos en el más amargo descon¬
suelo.
En edad todavía muy temprana, en la plenitud de la vida, a los 47 años, baja al sepulcro la Srita. Oliver, lo cual es otro motivo de la general conmiseración; por¬ que si en todo tiempo es sensible la pérdi¬ da de una persona amable, cariñosa, sim¬ pática, querida, lo es todavía mucho más cuando a ésta le sonríe aún el porvenir.
La muerte de la malograda Srta. Oliver, al conocerse en esta población, fué gene¬ ralmente sentida, y prueba de ello ha sido la parte que en el dolor de los que la llo¬ ran ha tomado el público.
Hoy, al anochecer, se ha rezado en la casa mortuoria el rosario, y a la hora en que va a compaginarse el presente número se efectúa con gran solemnidad la conduc¬ ción del cadáver al cementerio, a la que asiste con cruz alzada el clero parroquial. El lunes próximo se celebrarán suntuosos funerales en sufragio del alma de la fi¬
nada,
Descanse en paz ésta, y reciban su hermano D. Jaime, antiguo amigo nuestro residente en Playa de Ponce; sus hermanas D.a Francisca y D.a Magdalena, y los demás deudos, la expresión de nuestro más sen¬ tido pésame.
En el Ayuntamiento
Sesión del día 22 de Agosto de 1922
Celebróse bajo la presidencia del señor Alcalde,-D. Pedro Juan Castañer y Ozo¬ nas, y a la misma asistieron los señores concejales D. Jerónimo Estades, D. Bar¬

tolomé Coll, D. Antonio Colom, D. An¬

tonio Piña, D. Guillermo Mora, D. David March, D. José Canals y D. Juan Pizá.
Fué leída y aprobada el acta de la se¬
sión anterior.
Antes de entrar en el despacho de la

1 1

1 1 Servicio Marítimo Decenal Palma-Sóller-Barcelona Cette y Viceversa
Mañana, día 10 del corriente, inaugurará el servicio, saliendo de

orden del día el señor Pizá se adhirió a
la proposición del señor Canals referente a dar conocimiento al señor Inspector de

I

este puerto para Barcelona y Cette, admitiendo carga, el vapor
úá
MALVARROSA

£

Primera Enseñanza del informe emiti¬

"7\\\\

do por la Junta Local de Instrucción Pú¬

ITINERARIO:

blica, leído en la anterior sesión, j

Salidas de Palma

para Sóller

— 7, 17 y 27 de cada mes

Previa la lectura de las respectivas

cuentas y facturas se acordó satisfacer:
A la sociedad «El Gas» 88575 pesetas por

«

» de Sóller

» Barcelona — 10, 20 y último »

» de Barcelona » 'Cette

— 1, 11 y 21 de »

» »

i

» de Cette

» Barcelona — 5, 15 y 25 de »

»

la energía eléctrica suministrada duran¬

» de Barcelona » Palma

— 6, 16 y 26 de »

»

te el mes de Julio último a este Ayunta¬ miento para el alumbrado público, y 3‘50 ptas por la suministrada durante el mis¬ mo mes para el funcionamiento del mo¬
tor bomba existente en esta Casa Con¬

t PALMA

Sres. Gabriel Mulet e Hijos, Marina, 62.

en|BARCEL0NA n Para i.nf,ormes 1SOLLER

D. Guillermo Bernat, Príncipe, 24.
\_D josé Qilabert? Cristina, 6.

§
-tA

\\CETTE

.—Mr. M. Bernat, Quai Aspirant Herber, 3

sistorial. A D. Tomás Campins, pintor, 4350 pts. por diferentes trabajos efec¬

%

tuados por encargo de este Ayunta¬
miento.
Después de la lectura délas respectivas instancias, concediéronse los permisos siguientes para verificar obras particu¬
lares:
A D. José Morell Casasnovas, como encaigado de D. Joaquín Joy, para con¬ ducir las aguas sucias y pluviales de la casa n.° 18 de la calle del Seller, propie¬ dad del mandante, a la alcantarilla pú¬
blica.
A D. José Morell Colom, como manda¬ tario de D. Bartolomé Alou, para efec tuar varias reparaciones en el interior de la casa n.° 13 de la calle de Fortuny
A D. Gabriel Pascual Bisquerra, co¬ mo encargado de los herederos del difun¬ to D. Bernardo Cabot Estades, para co locar en la sepultura de su propiedad, un monumento y una verja de hierro para cierre de la misma.
Enterada la Corporación de que du¬ rante el plazo que ha estado expuesta al público, a efectos de reclamación, una instancia, fecha 24 de Julio úlfimo, suscri ta por D. Pedro Antonio Bernat Bauzá en nombre propio y en el de todos su convecinos, propietarios de fincas lin¬
dantes con el camino de herradura que arranca desde el denominado'del Puerto
y termina en el caserío de la Figuera, solicitando permiso para convertir dicho
camino en carretera de cuatro metros de

tando por los perjuicios que se irrogaba n a la economía nacional, ofreciéndole, además, su concurso para ayudar a la organización de los servicios postales a fin de que éstos no quedasen interrumpi¬
dos.
También el señor Alcalde enteró a la
Corporación de haber solicitado del Ex¬ celentísimo Sr. Capitán G eneral de estas islas se sirviese conceder permiso a los hijos de esta ciudad en activo servicio de las armas para que pudiesen pasar al la¬
do de sus familiares en los días de fiesta
que se han de celebrar en honor de San Bartolomé, Patrón de Sóller, teniendo
la satisfacción de haber visto favorable¬
mente acogida su petición y satisfechos sus deseos. La Corporación, enterada, re¬ solvió dar las gracias al Excmo. ,'Sr. Ca pitán General por la atención tenida con el señor Alcalde accediendo a su peti¬
ción en beneficio de los soldados de Só
11er.
El señor Canals recordó el cumpli¬ miento de un acuerdo por el que se resol vió colocar una luz del alumbrado públi¬ co en la cnrreterra de Palma al puerto de S 11er, en el punto denominado Sa Torre.
El señor Alcalde le contestó que había dado las órdenes para que dicho farol
sea colocado.
No habiendo más asuntos de que tra¬ tar, se levantó la sesión.

Santo Cristo, con el rezo del rosario, puntos de meditación, cantos de motetes, adoración de las Sagradas Llagas y Letanía cantada a Cristo Crucificado. El ejercicio de este vier¬ nes se aplicará por las intenciones generales de la Cofradía, y en particular por los co¬
frades enfermos.
Domingo, dia 17.—Fiesta solemne en hon¬
ra de Ntra. Sra. de los Dolores. A las seis
y a las ocho, como en los dias festivos, habrá Misa rezada. A las nueve y media, Tercia cantada, ya continuación la Misa mayor con sermón que predicará el P. José Pons.
En la iglesia de las MM. Escolapios* Mañana, domingo, dia 10. A las siete y me¬ dia, Misa cantada en honor de Nuestra Seño¬ ra de las Escuelas Pías; por la tarde, a las cinco, conclusión solemne de la novena.
Registro Civil
Nacimikntos
Dia 19 Agosto.—Antonia Castañer Mayol, hija de Bartolomé y Francisca.
Dia 24—Miguel Sampol Nicolau, hijo de Jorge y Catalina.
Dia 28.-Catalina Casasnovas Vidal, hija de Antonio y Francisca.
Dia 28.—José Boté Bisbal, hijo de Juan y Margarita.
Día 27.—Juan Vila Casasnovas, hijo de Juan y Antonia.
Matrimonios

ancho, no se ha presentado contra la misma ninguna, resolvió, en consecuen¬ cia, conceder el permiso interesado.
Se dió cuenta de que durante el tiempo

Cultos Sagrados

Dia 31.—José Mayol Isern con Esperanza Bauzá Miró, solteros.
Defunciones
Día 27. — Juan Pons Pons, de 66 años de

que ha permanecido expuesta al público, a efectos de reclamación, una instancia promovida por el vecino D. Bartolomé Frontera Pizá en súplica de permiso pa¬ ra construir de nueva planta un edificio para destinarlo a fábrica, se ha produci¬ do una suscrita por lis vecinos de esta ciudad D. Pedro Antonio Crespí Enseñat, D. José Castañer Arbona, D. Mi¬
•
guel Rosselló Barceló como apoderado de D. Francisco Magraner Berio y don

En la iglesia Parroquial.—Mañana, do¬ mingo, día 10.—A las siete y media, Comu¬ nión general para la Asociación de Madres Cristianas. A las nueve y media, se cantará Horas menores y a las diez y cuarto la Misa mayor, explicando el Santo Evangelio el Rdo. Sr. D. Ramón Colom, Vicario.
Por la tarde, ejercicio dedicado a la Aso ciación de Madres Cristianas; al anochecer,
Vísperas, Completas, rosario y sermón doc¬
trinal.

edad, soltero, en el Hospicio. Día l.° Septiembre.—Andrés Oliver Esta¬
des, de 67 años de edad, viudo, calle de la Rosa, núm. 7.
BOLSA DE BARCELONA
COTIZACIONES DE LA SEMANA
(del 28 Agosto al 2 de Septiembre)

Miguel Liado Bernat como apoderado de D.a Antonia Colom Gomila, los cuales en nombre propio y en la representación que ostentan en unión de los demás fir¬
mantes del recurso, se oponen a que sea concedida la licencia solicitada.
Una vez enterada la Corporación del referido escrito, el señor Canals propuso que, de acuerdo con lo que se solicita en el recurso leído, pase la mencionada ins¬ tancia a informe del Ingeniero o del Ar¬ quitecto municipal y de la Junta local de Sanidad, al objeto de que dictaminen acerca de los inconvenientes y peligros
dimanantes de la industria que se trata
de instalar.
La Corporación, estimando justa la proposición del señor Canals, acordó por unanimidad de conformidad con la
misma.
El señor Alcalde enteró al Ayunta¬ miento de que cuando supo que los fun¬
cionarios de Correos se habían declara¬
do en huelga había telegrafiado en nom¬ bre de la mayoría de los concejales de esta Corporación y de numerosos indus¬

Martes, día 12.—A las seis y cuarto, se dará principio a la solemne oración de Cua¬
renta-Horas dedicadas al Dulce Nombre de

María; a las nueve y media, se cantará Ho¬

ras menores y la Misa mayor. Al anochecer,

Vísperas, Completas,, Maitines y Laudes, y
la Reserva.

Miércoles,día 13.—A las seis y cuarto, ex¬ posición y misa. A las nueve y media, Ho¬ ras menores y la Misa mayor. Al anochecer, los actos del rezo divino y la Reserva.
Jueves, día 14.—Conclusión de las Cuaren¬

ta-Horas. A las seis y cuarto, exposición de S. D. M. con misa. A las nueve y media, Ho¬

ras menores y la Misa mayor. Al anoche¬

cer, los actos del rezo divino y la Reserva

precedida de Te-Deum.

Domingo, día 17.—Tercera Dominica del Santísimo Sacramento. Al anochecer, a las

siete, se principiará los santos ejercicios

dirigidos por el Rdo. P. José Cartell, C. O. para las Hijas de María.

En la iglesia de Nra. Sra. de la Visita¬ ción.— Mañana, domingo, dia 10. —Por la

tarde, a las cinco y cuarto, el ejercicio acos¬
tumbrado en honra de los SS. Corazones y
conclusión del Septenario de los Dolores,

con sermón por uno de los Padres dé la

Residencia.

’

Lunes . . Martes . . Miércoles .
Jueves . .
Viernes. . Sábado. .

Francos Libras Dólares Marcos
. 50T0 28‘78 6‘44 0‘54 . 50‘30 28 84 6‘43 0‘52 . 50‘25 28‘83 6‘44 0‘50 . 50‘55 28‘85 6‘44 0‘53 . 50‘30 28 84 6‘45 0‘52 . 50‘30 28‘84 G‘45 0‘52

Se desea vender
una buena cantidad de envases para vino. Hay bocoyes, medios bocoyes, bordelesas*
y medias, etc.; todo en buen estado de con¬
servación.
Avistarse con su propietario, en la finca
Cá 'n Gabriel.
Ventas
Una finca de 60 cuarteradas, olivar con un magnifico chalet, sita en Biniaraix. /
Dos casas sitas en Biniaraix.
Una finca de 600 cuarteradas, sita en e Puig Major.

triales, comerciantes y agricultores al

Viernes, dia 15.—A las siete menos cuarto

Excmo. Sr. Gobernador rogándole trans¬ de la tarde, expuesta la milagrosa Imagen,

mitiese su adhesión al Gobierno y protes¬ ¡ se hará el ejercicio piadoso en honra del

Para informes: don Francisco Muntaner, Procurador. Miramar, 6 l.°—Palma de Ma¬
llorca.

dtdtdt

ECOS REGIONALES

^ ^ ot

LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
Anexa a la Exposición de Industrias Eléctricas que ha de celebrarse en Barce¬ lona el año 1925, se prepara otra de mue¬ bles; la cual comprenderá una sección his¬ tórica y otra dedicada al mueble moderno en sus diversas aplicaciones y especiali¬
dades.
Esta noticia no puede pasar desaper¬
cibida en Mallorca. Una de nuestras in¬
dustrias más acreditadas y más importan¬
tes es la ebanistería.
Tanto en Palma como en los principales pueblos de la isla, existen numerosos ta¬ lleres, cuya producción invade la penínsu¬ la, compitiendo ventajosamente en todos los mercados con las demás producciones, no obstante la desventaja que para nues¬ tros industriales supone el crecido coste que importa la exportación por vía marí¬
tima.
La ebanistería es una de nuestras in¬
dustrias preferentes, que hemos de pro¬ curar mantener siempre en la buena situa¬ ción en que se encuentra, y aun mejorarla
cada día más.
Toda industria acreditada ha de ser con¬
siderada como una riqueza pública, y como a tal todos debemos preocuparnos de ella, y procurar que alcance su máximo desen}
volvimiento.
Con la referida Exposición de muebles antiguos y modernos que se ha de celebrar en Barcelona, se presenta a esta industria una ocasión muy propicia para su propa¬ ganda, para acrecentar su crédito, para
extender su buen nombre.
La Exposición de Industrias Eléctricas de Barcelona, revestirá una importancia
extraordinaria. Será uno de los aconteci¬
mientos industriales universales de mayor
importancia. El de mayor importancia de cuantos habrán tenido lugar después de
la guerra. El comercio universal concurrirá a la
capital catalana, y las propagandas que se hagan en tal ocasión tendrán sin duda alguna una máxima eficacia.
La ebanistería mallorquína no puede fal¬ tar en aquel certamen de muebles.
Nuestros industriales tienen medios y
arte sobrados para acudir a la prueba con fundadas esperanzas de éxito.
Y el éxito conseguido en tales circuns¬ tancias favorecería grandemente a la indus¬ tria del mueble, puesto que acrecentaría la demanda y por tanto intensificaría la producción con beneficio general para Ma¬ llorca, ya que a mayor producción corres¬ ponde mayor riqueza y mayor trabajo.
Por más que el carácter de la industria mallorquína no sea muy propicio a la lucha para la conquista' de mercados de expor-

tación, no creemos que desprecie una
ocasión tan favorable como ésta.
Ello equivaldría a mostrar un total des¬
conocimiento de la vida mercantil-indus-
trial moderna, tan llena de actividades y de luchas obligadas por las competencias, a las que hay que atacar y de las que se
tienen que defender a un tiempo. Mallorca necesita, para su desenvolvi-
mientó, acrecentar sus industrias. Y esto sólo podemos conseguirlo mediante la con quista de mercados de consumo.
Las exposiciones son las ocasiones más propicias para conseguir el necesario cré¬ dito con que abrirse paso para la expor¬
tación. x Y esta anunciada Exposición, cuya im¬
portancia será excepcional, será una de las oportunidades mejores que se pre¬ sentarán a nuestros ebanistas para afianzar
el buen nombre de su industria. Tomen buena nota de ello los intere¬
sados y estudien la conveniencia que les
tiene concurrir al certamen anunciado.
Apenas conocida esta noticia nos he¬ mos apresurado a escribir estos comenta¬ rios, a fin de que puedan nuestros ebanis¬ tas conocerla a tiempo y disponerse a lo que hayan de nacer.
Desde luego la conveniencia de Maüor ca, la conveniencia de la industria, está en que se concurra, está en que se aprove¬ chen todos los medios que puedan con¬ tribuir a fomentar la producción.
(De La Ultima Hora)
i gr Q- ar S—s—B-
Crónica Balear
Palma,
Meses atrás, el Ayuntamiento tomó el acuerdo de tributar un homenaje al pintor Hermcn Anglada Camarasa, como agrade¬ cimiento por el concurso que prestó a las dos Exposiciones regionales de Arte aquí celebradas y por su labor de dar a conocer en el Extranjero, en sus telas admirables, nuestros bellos panoramas de la costa de
Pollensa.
El Alcalde, señor Oliver, trata ahora de cumpl mentar el acuerdo municipal, a cuyo objeto dirigió ayer una comunicación a Anglada pidiéndole indicara día y hora para
recibirle.
El señor Oiiver se propone dar forma al homenaje adquiriendo una tela de Anglada. Para ello solicitará un crédito, de 10.000 pe¬ setas, del Ayuntamiento.
Además, solicitará a Anglada que, antes de salir de nuestra isla, haga en Palma una Exposición de sus obras, que parece trata de
llevarse directamente a América.
Días pasados salieron de Ceuta para Ma¬ llorca cuatro sargentos de la compañía ex¬ pedicionaria de artillería.

También regresaron a dicha ciudad ocho artilleros del cupo del año 1919.
El Ayuntamiento de esa ciudad ha acor¬ dado subvencionar la Historia de Ceuta, de que es autor nuestro paisano el señor Sureda y Blanes.
Han sido destinados a prestar sus servicios en Ceuta, los artilleros mallorquines que guarnecían la suprimida posición de Magón.
El laureado poeta don Juan A'cover ha sido nombrado presidente de los juegos Flo¬ rales que se celebrarán en Geroua próxima¬
mente.
En los hangares de la «Aero Marítima Ma¬ llorquína» se está terminando la reparación del hidro «Menorca» con lo cual quedarán en disposición de prestar servicio, además de éste, el «Miramar» y el «Barcelona». • Uno de estos días llegarán de Sexto Calen de dos carpinteros de la Casa Savoia, los cuales bajo la dirección del técnico de la casa señor Boni, procederán a construir de nuevo y más reforzados los fondos de la
barca central de los hidros «Colomer» y
«Palma», los cuales se calcula quedarán lis¬ tos para el vuelo a final de mes.
Dichos trabajos de reparación se llevarán a cabo bajo la inmediata inspección del Jefe técnico de la casa constructora, actualmen¬ te en Palma, don Mario Rossi.
La dirección de la «Aero» está además a
punto de ultimar el contrato con el dueño de una gasolinera de un andar de 18 millas y se esperan de un día a otro las dos instalaciones radio-telegráficas compradas a la Casa Mar-
coni.
$, *.^
Parece ser que, después de la tregua que la Compañía «Aerp Marítima» se impuso en el servicio, para arreglo de aparatos y po¬ nerse en condiciones de prestar aquél con el máximum de garantías posibles, se han ini¬ ciado por ella gestiones cerca de alguna compañía francesa a base tal vez de que ésta aporte a la entidad mallorquína apara¬ tos y dirección técnica.
La citada compañía es una de las más importantes de Francia y es la concesiona¬ ria del servicio postal aéreo Marsella-Argel con escala en Palma, que ha de inaugurar¬ se eu Enero próximo.
Si estas gestiones dan el resultado que la dirección de la «Aero» espera, «quedarán en salvo —dice nuestro colega La Ultima Ho¬ ra— el servicio y el capital aportado».
El director de la Escuela profesional de Comercio de esta ciudad, señor Crespo, par¬ ticipa que, según telegrama del Ministro de Instrucción pública, queda suspendida la
matiieula oficial en dicha Escuela hasta la
inmediata publicación del Real decreto de reorganización de las enseñanzas.
El senador del Reino don Juan Massanet
recibió ayer el siguiente telegrama del dipu¬ tado a Cortes por Mallorca señor Conde de
Sallent:

«Me dice el Director general de Obras pú¬ blicas haber concedido 15.090 pesetas para el arreglo de la carretera de Muro a la de Inca, por Santa Margarita »
Andraitx
Fué entregado hace unos días al diputa¬ do a Cortes por Mallorca, hijo de esta villa, don Luis Alemany, un obsequio- un juego de té, de plata—que por suscripción popular fué costeado, corno prueba de simpatía a su
persona.
Al regalo acompañaba un elegante álbum, en el cual se hí.bian estampado las firmas de cuantos con su óbolo contribuyeron a la. suscripción.
Efectuó la entrega la comisión encargada de la organización del homenaje, acompaña¬ da del Ayuntamiento y del Comité del par¬
tido liberal de ésta.
Mahón
Nuestro colega «El Bien Público^, de Mahón, dice lo siguiente en su número del
lunes último:
«El sábado a última horádela mañana, y ya cerrada nuestra última edición, recibi¬ mos por conducto fidedigno noticias de que
el tren de dragado compuesto de una draga
de canji'ones, un remolcador de 500 H. P., cuatro ganguils y una sonda para desmonte de rocas submarinas, navegaba hacia este puerto,
El material expresado se esperaba que llegaría a esta a fines del mes corriente para comenzar los trabajos a primero de Sep¬
tiembre.
En el vapor del viernes llegó a ésta el representante de la empresa concesionaria, del servicio y Administrador de los traba¬ jos, don Rafael Carratá, quien recibió noti¬ cias de que la draga que navegaba para llegar a este puerto, había naufragado en el
Golfo de Gascuña.
Lamentamos sinceramente el siniestro que
determinará un aplazamiento en las obras de dragado de nuestro puerto y que causa perjuicios de consideración a lá empresa
concesionaria de la obra.
Puede afirmarse que la cuestión de la industria del calzado tiene ya en Menorca los caracteres de conflicto por culpa, como otras veces, del Gobierno que ahora no res¬ tablece el servicio de expedición de paque¬ tes postales y da así lugar a que al acumu¬ larse las facturas disminuya al trabajo.
Esta crisis se deja sentir con gran intensi¬ dad en Ciudadela, donde desde hace año y medio se ejercían brillantemente las indus¬ trias zapateras hasta el punto de exportar semanalmente centenares de paquetes con
calzado.
También aquí repercuten los perjuicios de referencia, causados, como decimos, por la de¬ sidia de un gobierno que hasta hoy desatien¬ de las reclamaciones atentas y razonadas que sobre el particular se le dirigen.

Polletín del $OLLER -14
EL SUEÑO DE LA FELICIDAD
El senador no había sentido afecto
alguno en el mundo: se había casado por razón de conveniencia; no había te¬ nido más amigos que aquellos que po¬ día utilizar en provecho propio; y había prescindido en sus primeros años de sü familia porque le impuso la obligación
de buscarse el sustento.
Mr. Payne hubiera sido ün paria en la sociedad; pero la naturaleza no nos da
en balde las fibras de la sensibilidad.
Todos los tesoros de ternura que el hombre gasta durante su existencia, esos tesoros que repartimos entre los padres y los hermanos, entre las aman¬ tes y los amigos, entre la esposa y los hijos, se habían conservado intactos en el corazón de Mr. Payne; así, cuando ün afecto llegó a herir su organización, todos aquellos tosoros de cariño se reconcentraron en sü alma y fueron a reflejarse en un mismo objeto.
Emma. .consiguió ser un ídolo para sü

padre; éste se sintió doblemente feliz al encontrar un alma que le comprendie¬ ra, un alma que era la suya; feliz al ver que en el vasto horizonte que se abría ante sus ojos brillaba una estre¬ lla que recibiendo sü luz la trasmitiría después; feliz, sobre todo, porque nada hay más grande que sentir los senti¬
mientos.
Todo lo qüe había expresado sólo por la intuición del talento se despertó real y positivo en sü alma: cuando lo comprendió así, deseó ser grande para engrandecer a sü hija, noble para enno¬ blecerla, recibir aplausos para aturdiría con ellos, recoger coronas para arro¬ jarlas a sus pies: quería deslumbrar a aquel ser que, siendo él mismo, era su regeneración.
Emma, que fué para Mr. Payne sü único amor, llegó a ser la personifica¬
ción de una deidad. Emma había rege¬
nerado a Mr. Payne: el amor paternal purificó aquella alma extraviada por el egoísmo y la materia; desvelado por su hija, prodigándole toda clase de ternura y de cuidados, le dió una educación esmeradísima; a los diez y ocho años, Emma era una mujer superior.
Su hermosa figura, su talento y su

exquisito trato la habían colocado en primera línea en la alta sociedad que cultivaba su padre, merced a su actual posición. El orgullo de Mr. Payne no cabe en mi pluma; siéntanlo por mí los que sean padres.
Alguna vez cruzaba por su imagina¬ ción la terrible idea de qüe había de lle¬ gar una hora en que el sagrado sacra¬
mento del matrimonio le robara aque¬
lla hija que era para él toda su existencio; pero rechazaba aquel pensamiento, haciéndose la ilusión de qüe o era irrea¬ lizable, o no estaba próximo.
Y si aquel pensamiento tomaba cuer¬ po en su alma en alguna noche de in¬ somnio, sólo le sonreía creando un
trono con ángeles y querubes que ro¬ deaban a su hija para hacerla feliz, ele¬
vándola sobre el nivel de los mortales.
Esta ambición de Mr. Payne, la más delirante de todas sus ambiciones, era, sin embargo, la más justificada, la más legítima.
Ahora bien, después de conocer la pasión de aquel hombre por su hija, se comprenderá cuanto pasaría por su al¬ ma al leer, con ese privilegio del que lee en el corazón ajeno sus sentimien¬ tos, que en Emma se había obrado

un cambio súbito al encontrarse con
Ensebio.
Todos los sueños del padre, todas
las ambiciones del senador, se habían
perdido desde el momento en qüe ün
mortal se cruzó en su camino para ro¬
barle, no ya la atención de su hija, sino su hija misma.
La primera mirada de Emma que recogió su padre, porque viyía en los ojos de ella, fué un agudísimo puñal que se clavó en su alma.
Las miradas siguientes ya eran para
el desventurado senador otros tantos
golpes que le herían en medio del corazón. Cuando a solas, luchando con sü
idea, quería conformarse, se le aparecía Eusebio, y su sangre toda subía a la cabeza y brotaba por los ojos. El ídolo de oro que había acariciado, al tocarlo, lo encontraba de barro; porque la hija del senador no podía enlazarse con un simple pianista.
El qüe así discurría no echaba una ojeada retrospectiva para contemplar el antiguo mostrador de Su tienda. ¡Y el que así discurría era uno de los predica¬ dores más fuertes del principio repu¬
blicano!
0Continuará)

SOLLER

4fe

DE L’AGRE DE LA TERRA

táfe

DELS JOOS FLORALS !>’ ENGUANY
POEMES DE LA NIT
PEEDUT EN MON JARDÍ Atardat en ma cambra, concirós, primer vaig apagar la llum somorta: furtiu en acabat obro la porta, cridat per més insinuants foscos.
Sota la nit qu estranyament somniá, el meu jardi tot se deforma i creix; son nóu posat mes passes esgarria i sembla que ’m desfá de mi mateix.
Guiat només d’ una blancor de roses,
del caminal secret m’ aturo al migi| sentó '1 glatit fantástic de les coses v tot d’ una que s’ apaga mon trepig.
Besa mon front una fullola incauta, lluny, hi ha un so d’aigua que no sé d’on ve;
com melodía tenue en la flauta
la saba frisa en el brancam lleugé.
La serena, amollint la podridura agita, dins la fosca sense estels,
els insectos cercant a la ventura
llurs noces amagades i cruels.
Es potser la follia qui ’m voreja? Quín instint matusser s’ abranda en mi? ma idea barboteja, barboteja i no pot arribar-se a confegi.
Rodá al herbei la meva conciéacia?
Neix un fibló en ma boca, verinut? Es qu ’en mos ulls hi há una fosforescencia o tiñe damunt 1’ esquena un dolí hirsut?
El que vaig ésser en mon cor abriva ’s; en els segles reculo; davant meu s’ agiten les carotes primitives de tant d’ ésser pugnant per ésser dóu.
Al coll la ronca veu se m’ empresona
i caic, parapetot sobre ’l genoll. Es que tota la nit se m’ abrahona í vol da’ un salt enrera mon grumoll?
Sobtadament, una aura fina gla<¿a ma febre: tornat borne altre cami, sentó en el flanc un esperó diví;
1’ ombra invisible de Jesús que passa
me veu, baixant del puig ont ha vetllat,
i se ’m desvetlla 1’ ánima abaltida
com 1’ aigua que de sobte, amb embranzida, borbolla dins un pou abandonat.
Josep Carxer.
DE LA PLATJA
NOTA BREU
ün capvespre d’ aquests, horabaixenc, vaig sentir la anyoran(ja de les ones, mes amigues, i vaig prendre els atapins cap al port. Per la platja no hi havia casi ningií.

Tres o quatre casetes, considerant finida la temporada calurosa, ja no ht eren. Les primeres breus ruixades autumnals que netet jant de pols els camins blanquinosos han al<¿at dins 1’ambent, tot just caigudes, una estranya olor de térra húmida, son estat causa de que refrescás el temps i de que minvás la afluencia de banyistes a la platja. Baixant a la Torre vaig aturar me a con¬ templar. Ja hi havia poe sol. Váries barquetes, unes amb motor, altres de rem, eren pinzellades de blane damunt el blau deles
ones.
Ben a prop de les casetes dos bergantells se vestien. Dins la mar, no molt enfora, un atlot qui nadava amb carabasses, alcjant aigua amb peus i brassos, movia un gran aldarul!. Els qui 's vestien se ’n reien encar que sense motiu. I tan ridicul és nadar amb
carabasses?
Molts n’ hi hauria que si el veien nadar amb una cosa més rara i més moderna, amb una airosa guindola de suro o de vent, o amb un cinturó salva-vides, producto mesqui de la humana indú-tria, tendrien per ell un respecte nb gaire alluny de la vene¬ ra ció. Perque se fia damunt les carabasses, obra directa de la Naturalesa, llavors aquell jove es considerat despreciable, tot-hom té
dret a fer ne befa.
Mes jo qui consider el nadar com un aete principalíssim de tota una especie de relli-
gió, reminiscencia feli<j de les ablucions deis1
antics rites, i entr a dins la mar com qui entrar a dins un temple, jo vener les cara¬ basses com un objecte sagrat, com a instrument el més propi por iniciar la joventut en els voluptuosos misteris del bany de p’atja, en bracos de la mar, la gran femella.
Oh la delicia de les primeros vegades! quan, ja grandets, anávem a nadar i llogávem unes earabasses per poes céntims! Amb quin respecte les mos subjeetávera a cada part de les aixelles, i entrávem a dins T ai¬ gua i comen^ávem a brassetjar i pernetjar Qualcún s’hi entusiasmava de tal manera
que a l’instant se veia davant sa roca plana, duguent-se ’n un mal retgiró.
Gloria a Ies carabasses! Déspreciem els qui les desprecien. Deplorem la humana ingratitud, 1’ inflament de la ciencia que an els flotadors deis hidroplans no ’ls ha volgrut donar forma de carabasses, oblidada deis
seus irérits.
Carabássa, fort navili de rondalla i de llegenda, qu’ens has consagrat a molts en el cuite de les aigues, perdona atots els ximplets que no saben lo que es fan quan te
menyspreuen.
Tot aixó e hu pens d’ assegut a V Hotel Canyís, que ara raig esbucat fa l’efecte d’un bohío allunyat per descuit de les planures
ameri canes.
Enfosqueix rápidament; aquests dies de Setembre el sol frLsa de colgar se. Tot es calma i placidós. El cel seré, sense núvols; la térra endormissada, sens burgit; la mar sense moviments impetuosos. Guaita la Iluna par damunt la Serra vessant sobre les aigues Uuminosa carrera de plata i or. El contorn de les muntanyes per moments es fa imprecis. El rumoreig de les aigues ondu-

lants i un sextet de grins que mai reposen donen al paisatge la única nota renouera.
M’ avorresc, preñe el tramvia, i... adeu!
Un MASOLE MORIGERAT.
CANgÓ DE SETEMBRE
Aquejes finestres que están ran ele má
tenía les tzneades
que llampegará
Si no Ies tancáveu,
dins el vostre Hit veurieu en cendre ’s el cel de la nit.
I sumida en somnis, quin desassossec, els ulls mig desclosos a cada llampec!
S’ acaba el setembre 1 s’ endola el cel:
les pluges comencen quan ve Sant Miquel.
La mar s’ inquieta sota el dia obscur;
arriben les ones
fins al peu del mur.
—Sentiu llunyedana la canijo del vent? Les ones la porten
desoladament.
Tancau les finestres) que están ran de md:
La tardor s’ acosta i 1’ estiu se 'n va.
Miquel Forteza Pinya
l’ assamblea valencianista
I MALLORCA ?
Llctjím damunt el nostro benvolgut eon/rare Llevan t d' Arla les linees que segueixen que, malgrat tractar d’ un assumpte del qual la aclualidat ja és passada, no volem drizar de publírar-lo per estar compenetráis per compht amb el seu contengut. Fa referencia dit artiele a
l’ histórica assamblea de •Nostra Parla• celebrada amb
tota brillantor en la sala de sessíons de la Corporactó Provincial de Valencia el dia 23 de Juliol d’ enguany i diu aixi:
Fa poe encara, que, quan se parlava de reconstitució, de ressorgiment de la Jlengua pátria, sois se pensava en Catalunya a on
s’hi veia el notabilissim increment que ana¬
va prenguent 1* us del catalá en tots els organismes socials i oficiáis, pero molts creien que era aixó exclussiu de Catalunya i que a Balears i Valéncia hi havia només
fogarades de patriotismo individual i tot lo
més alguns petits nuclis incipients que s’esforijaven en donar apariéncíes de smtimefits regionalistes que sois sentien verament els
seus directors.
Mes oh sorpresa agradosa i aclaparadora per tots els mallorquins que sentim desig del floriment espiritual de Mallorca! A lo millor, inesperadament, la premsa nos dona la noticia de que la Diputació de Valencia I

ha pres l’acord unánim de declarar la cooficialidat de la llengua Valenciana en tots
els seus documents i actes. I és més encara,
dins poques setmanes l’entidat «Nostra Parla»
organisa una magna Assamblea en la que hi prenen part els més valiosos i diverses elements de Valéncia, Castelló i Alacaut que
proclamen la llengua valf nciana com única a emplear en tots els actes pública i privats que se celebren dins térra Valenciana.
I és aquesta assamblea no una fogarada deis quatre «xiflats» valencianiste?, sino que en ella hj parlen amb tó ardentlssim i pie de convenciment. homes de tots els estaments i
de totes les tendéncies, representants de
totes les províncies, de la cultura i de la po*
Htica, del art i de la relligió. En ella hi parlen com a valencianistes
n’ Alcaide, Catedrátic de Universidat; en Marc Miranda, en nom del batle; en Cantó, per Castelló; en Beneito. President de la Dipntació d’Alacant; en Simó, diputat pro¬ vincial i ex diputat a Corts; n‘ Azzati. dipu¬ tat per Va'éneia, en Bent.rosa, Martínez i altres personalidats d’alta significaeió. I d’ella son poRents en Navarro Cabanes so¬ bre el Valenciá a la premsa; n’Alcaide so¬
bre el Valencia a l’Universidat; en Pons i
Lamo sobre «el Valenciá en la funció nota¬
rial»; n’A ngel Sánchez sobre «el Valenciá. en la medicina»; en Nicolaui la Sta. Navarro
.sobre «el Valenciá a )’ Encola»; Mospén Her¬
nán Cortés, sobre e! «Valencia a PEsglésla»;
en Férran Cuesta sobre el «Valenciá en els
tribunals»; P ex-batle Sr. Samper, sobre «el Valemcianisme a 1* Ajuntament»; el senyor Moliner, sobre «el Valenciá ala Diputació» i
en Muñoz, sobre «el Valenciá a la llar», abun-
dant, tots amb la mateixa ideología de veure triomfant en tots els ordres 1‘idioma patri com a únic apte per totes les manifestacions
de l‘ánima Valenciana.
Aqueix acte tendrá gran traseendéncia que podrá veurer se ja en la próxima Asam¬
blea de «Solidaridat i Acció "Valenciana»
que dins breu temps será convocada. Totes Ies conclusions i proposicíons aprova-
des foren radica Hssi'mes i d‘ alta espíritus lidat. Les discus’ons ordenados; raonades. Els resultáis práctics haurán estats abundants i de gran efkácia peí destxondiment de Va¬
léncia
Aqueix destxondiment, inesperat pels qui placidament nos engronsam dins las copinyes ba'eáiiques, nos ha fet veure com aqueixa mateixa placidesa nos resta actividat, i Mallorca va quedant enderrerida
dins el moviment salvador del nacionalismo.
No falten aquí elementsque cobetjam, tan intensament com el qui més, aqueix sentiment alliberador; pero estam dispersos i aillats, i falta qui s’encarregui d’unir tantos energies amagades, com falta qui s’ encarregui de la tasca de corre les nostres Comar¬ ques i els nostres pobles encancjant l’opinió cap al mallorquinisme autóntic, desfent aqueixes idees equivocados de mallorquinis¬ me de «pa i sobrassada» que hi ha qui ha volgut fer de sprrtar dins Mallorca.
No falta qui sia capacitat per dirigir aqueix moviment salvador; sois falta «que vulgui». I ha de voler.
Andreu Ferrbr.

Folletl del SOLL6R -6-
JA HO ÉSH
Aquests tres saludos en forasté mos -despará, tot-d’ una que posárem peu a carré, un jove alt i prim, i que per causa de sa poca claror que allá feia no vaig
coneixer tot-d’ una. Contestáis es sa¬ ludos i havent-me distret i returat un poc
per atravessar un aplec de gent que feia rol-lo a una brega de bergantells, ja me vaig trobar tQt-sol an es costat de sa dona
i davant-davant nos anaven molt afa-
nyats, coll tort i conversa tirada fent un grupo de figures de Ventai, n’Esperanceta i aquell que aquesta anomená Don Paco
Na Francina no sabia que dir-hi, i lo mateix me passava a mi. Mos mirárem i sensa dir-mos res convenguérem en que aquells dos pinsans ja devien entendrer-se suposat que no escupien per no perdre paraula, i sobre tot qu’ell ja mos devia conei xer quan mos havia dit es noms sensa errar-se. Passárem prop d' un festé, i sa meu a dona me pegá una colzadeta confi¬

dencial i me fé reparar qu’aquella fatxa no li era desconeguda. Llavó vaig procurar fixarme més i més, i de ses nostres observacions, desprésde descartats es levitin, es bastonet amb cadena, es calgons de mejicá, sa corbata amb xorraquet, es coll de camia de llauna, sa barbeta nasarena, es quevedos, s’endivia perfumada i es capell de tambó de mel-la, resulta que tot lo poc que quedava era s’ humanidat d’ En Francesquet, es fí.11 del Sen Mateu, un veinat nostro, homo de bé a carta cabal, que té just lo necessari per poder, a forqa de feina, menjar faves tot T any a la vila perque es seu bergant puga menjar arrós cada diumenge a Ciutat. Aquest, segons me va dir son pare un diumenge sortint
de missa, estudia per ’ metge a hores per-
dudes i escriu ses altres a cá un procu¬ rador. Estava tot satisfet perque es seu
bergat li envía unes cartes tan espinze Hades qu’ es Secretari de la vila no entén moltes paraules recolades que hi ha, que
les ha de cercar a un llibre com un mi -
ssal, i que tal funcionan públic li diu qu’ aquelles paraules rares se diuen ter¬
mes poiétics,
La veritat, ni na Francina ni jo sabérem lo qu’ haviem de fer, i creguérem que lo millor era no dir ni fer res. Vaig

reparar que sa claror d’ es fanals los produia un efecte contrari an es que produeix a ses ninetes d’ets uis d’ es moixos, perque aqüestes amb sa llum forta se contreuen i aquells se separaven, i, al revés, tot-d’ una que passaven un poc de fosca ja pareixien dúo in carne una, o, lo qu’ és lo meteix, dues ánimes dins un
eos.
Prenguérem gelat a Ca ’n Solé, i vaig fer com qui no haver conegut es miracle de la vila, i aixó que me doná lloc a par¬ lar amb ell una trepitjada (en mallorqui), que supós involuntaria, a un d’es meus uis de poli.
An es moment de pagar, tan distrets estaven ell i ella que no se’n adonaren. De Ca ’n Solé volgué n' Esperanceta qu’ anásseraa fer unes quantes voltes p’ es Born, i llevors volia es seu Abetar do qu’ arribássem a menjar un meló a ses roques de sa farola d’ es Molí.
Eren les nou i tornárem a cá Don Toni.
Sense més explicacions, es fill d’ es meu veinat se despedí repetint es tres saludos d’ entrada (sempre en forasté) aban-, d’ arribar a la vista de cá n’ Esperanceta. Aquesta procurá sebrer si 1’ haviem co¬ negut, peró no tregüé púa, de lo qu’ ella paragué molt contenta. Ja erem baix

d’ es baleó i e hi verem Donya Tomasa que remana va es cap i feia senyes i ges¬ tos d’ impaciencia a sa seua filia. D’ un prompte no 1’ entengué n’ Esperanceta, peí ó quan fórem dins s’entrada se pega, toes p’ es front i se queixá arnargamentd’ un descuit qu’ abans de surtir, amb sa pressa, havia fet. Pujárem, i sa mare la rebé en es replá amb tants d’ escoits £ encesura que trastorná del tot aquella pobre atlota.
Era bó de veure qu’ allá passava qualque cosa bastant séria perque Donya Tomasa s’ hi posás; peró no me vaig
atrevir a badar barres, perque a casa externa se prudéncia moltes vegades ha d’ aufegar sa generosidat.
Després de moltes consultes i ploraie-
tes, mos feren entrar a sopar, sense que
hi fos Don Toni. Vaig proposar que l’espeiássem, i sa seua esposa me con* testá qu’ ell abans de sortir havia advertit que no soparía. Més de du s llági imes va mesclarambs’ aigo n’ Esperanceta; i sa mare, per molt que tregués forces de flaquesa, no pogué lograr que no vé-
ssem es seu trastorn i sobressalt.
Es papé que noltros externs feiem,
(Seguirá)

8

SOLLER

§ Xarop bó i segur per cu-
| rar tussina, sia de la classe
que sia, inclús La Coque- ~
luche deis nins.
DEPÓSIT:
APOTECARIA DEL AUTOR,
J. TORRENS. — SÓLLER.

X

X

Importation de Bananes

X

toute l’année

X

Cxpédilioq eq gros de jananes V

X

en tout état de maturité

fo

jjCaparó et Espa*ñ* aa|l

tf

16, Rué Jean-Jacques Rousseau.—BORDEAUX

10

0 EMBALLAGE SOIGNÉ V

Depósito de queso mahonés
de calidad superior
Venta al pormayor y detall
PRECIO SIN COMPETENCIA
MIGUEL VILLALONGA Calle de la Luna, núm. 15 - SÓLLER

Noclons «I9ortografía
mallorquína, per Andreu Ferrer. Llibret ciar i senzill per apendre d‘ escriu-
re en mallorquí. Es troba en venta en la nostra llibreria, al
preu de 0‘75 ptes.

Lavabo Porcelana

COMPLETO coa todos sus accesorios
Pesetas 125
CASA BUADES Monjas, 12 y 14 PALMA DE MALLORCA

H Adresse télégraphique: Capana-Rousseau-BORDEAUX. — Téléphone 8 82 ^

Lt. -iDrU. cDOi, .t.DLt.
“C? TaTTiívTlaTTslT

.tfDílt. iDLt. .if5c.lL.

1 F. ROIG |
ájj L4 CAMA DE CAS ALAR ATUJAS jfc
¿f? DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: EXPORTACION VALENCIA
® CORRESPONDENCIA: F. ROIG BAILEN A VALENCIA ©

Puebla Larga: Carcagente:

2P 56

*
T

TELEFONOS(jvGalreanocViaa:lencia:

j 3I95
)2 V

T3G»*

'íSCJ*

T¿C?

fStv

09000@004*^OO0®O®OO

© Bananes en Gros ®

©

®

m Importations de BANANES de toutes provenances. ®

© ®

Crinité, Jamaique et Canaries

®
®

® ET DE TOUS FRUITS ÉXOTIQUES ®

♦ ♦ Le plus vaste entrepót de BANANES de la région. ♦ Exportations journaliéres de POMMES DE TERRE, ♦

♦ primeurs choux, choux-fleurs et asperges du pays.

♦

© Expedita rapides; travail soigné. Demander prix courant ©

® Réduction sur prix courant, par grosse quantité.

©

® © Adresse télégraphique: RULLAN fruits CHERBOURG—Télé^hone n.° 201

Ulaison Bullán: 12 et 14, Rué du Chateau ©

® fintrepét. Rué Notre Dame, 31

©

®

CHERBOURG

©

®

©

000000004•+©©©©©0©@

MARO

34, rué de la Grande Truanderíe

Teleph. Central 07-41 Dir. teleg. MARCBULAM-PARIS

IS d")

Por sus importantes compras en Italia puede satisfacer cualquier pedido de
NARANJASblancas sanguíneas y sanguinellis en vrac o en cajas

Pedir sus PRECIOS F^RCO
moDAne o veNTe/nina

Mxpéditions de Fruits et Primeurs

IMPORTATION—EXPORT ATION—00 MMISSION

TELEGRAMMES:

I

MAYOL

Saint-Chamond. Rlve de-Gier. St Rambert d'Albon. RemouUns. Le Thor.
* Chavanay.

cjc Chéques Postaux

n.° 6511, Lyon,
Succursale de Ri ve-de Gier

AncienneMaisonG. Mayol

F. Mayol et Fréres 6, RUE CROIX GAUTHIER
Saint-Chamond (Loire)
TELEPHONE 2-65

Spécialité de cerises, bigarreaux, péches, abricots. prunes, poires wi-

lliam, melons muscats, raisins de table et porames a couteau par wagons WI

complets, etc. etc.—Emballage tres soigné.

-

fg|

Oranges, citrons, mandarines et fruits secs.

|S||

EXPOSITION COLONIALE MARSEILLE ffl

AVRIL - NOVEMBRE 1922

H.

HOTEL-RESTAURANT UTWERSEL m

DE —

—

-

Antoine Castañer

COURS BELSUNCE, 28 bis et 30

MARSEILLE

TÉLÉPHONE INTER. 13-03 m

♦ Grand Confort Moderne ♦ Electricité ♦ Sales de Bains ♦ i

m m

♦ Chambres-Touring-Club ♦ Chauffage Central ♦

♦ Omnibus a tous les Trains ♦

SOLLER

ES ES ss
so so ss

•• ••

Transportes

Internacionales

Comisiooes-RepreseiilacioDes-ConsipacioDes-Tránsitos-Precios abados para todas destinación^

Servicio especial para el transbordo y reexpedición de
NARANJAS, FRUTAS FRESCAS Y PESCADOS
bauza y hiassot

JAIME

ASSOT SUCESOR

ss ss so

AGENTE DE AüÜANAS

CASA principal:
O HJíí/BéjR/Hj (R’i'H.riLOt hl) (Pyr.-Orieni.)

SUCURSALES:
PORT-BOU (España) HENDAYB (Basses Pyrenées)

@0 Oasa sa Oette: Qnai de la Repnbliqne, 9—Teléfono 3.37 y

S3E3

TELEGRAMAS: MASSOT

—

—

Rapidez y Economía en lodas las operaciones.

——

La Fertilizadora-S- A
FABRICA DE ABONOS QUIMICOS
-* DESPACHO: Palacio, 71. —PALMA
Superfosfatos de cal, sulfato de amoniaco, hierro y cobre. Abonos completos para toda clase de cultivos
ÁCIDOS: Sulfúrico y muriático de todas graduaciones
SERVICIOS GRATUITOS
Consultas sobre la aplicación de los abonos; análisis de tierras y «nvío de varios folletos agrícolas.

♦«

»♦

© Transportes Internacionales © *

•*

•A

& LA

FRUTERA

* *#

é*
&

•
moaio OOLOM ■ ••

&
¿a*.

GXRBÍRK y PORT-BOO (Frontera Franco-Española)

*• •#

•*

TELEGRAMAS j(AAccoolloomm——CPeorrbt-éBreou

•*

m

#*

TELÉFONO N.° 12

•m

*

Casa especia] para e transbordo de wagones de naranjas y todos otros artículos.

•m

®< Agencia de Aduanas, Comisión, Consignación y Tránsito
•* * ♦ ♦ PRECIOS ALZADOS PARA TODO PAIS ♦ ♦ ♦ # •A

m

IhSE5SB555í^¡£15SS2B555S5S555&l5 [ ¡ 355 115?íÍS3Ba55>555S55555^3^^^3
| Maisons d'aprovisionnement |
Importa tion ét Exportation

: Alcover Guillaume:

Rué Serpenoise
j Rne Pañi Bezanqon, 9-Meíz. Succursales de Rué la Place St. Téte Louisd‘Or I

Premiére Maison de la región de l'Est en fruits exotiques et

primeurs de toutes provenances.

)

SPECIALITÉ DE PRODUITS D’ITALIE

Télégrammes: ALCOPRIM-METZ.

| Téléphone 226.

-m Maison
I

d’Expedition

i)
i

flhTOINE VICEN5

f

FRUITS, LEGUMES ET PRIMEURS

:

Specialité en Raisins par vagons complets

ADRESSE TELEGRAPHIQUE: Vicens Cavaillon.

Correspondencia española—English correspondence—Correspondencia italiana
?•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

♦*5

♦♦♦

♦ ♦

GRAN

HOTEL

ALHAffiBRA

•> ♦

<•

❖

— DE

i Juan Pensabene S. en C. i

♦

♦♦♦

♦ REGIO CONFORT - SITUACIÓN EXCELENTE ❖*

♦ ♦5

PILMA BE MALLORCA

t

!©o©;©o®

Expédiíions de tóate sorte de FBÜITS & PBJM1Ü1S

—

—

pour la. Franoe <Ss 1‘ ]Éjtr*a.ngQx*

IMP0RTATI01Í

EXPORTATION

MAISON CANALS FONDÉE EN 1872

I

UH, Successeur

PRO PRIE TAIRE

16, F?ue des Halles - TARASCON - (B - du - Rh.)
Diplome de grand prix Exposition internationale. Paris, 1906.
Hors concours : Membre du Jury Exposition internationale Marseille 1906

Croix de mórite Exposition internationale. Marseille, 1906

Télégrammes: F»A.STOR, - Tarascón - a - Rhone.

Téléphone: SntrepOta Sm Magaaln rv0 si

m

■mm1

«=

mím-

EXPEDITION DE FRUITS ET PRIMEURS

i

POUR LA FRANCE ET L‘ ETRANGER

Andrés Castañer ;

j j Rué des Vieux-Remparts, 39, OBAXCIE (VAUCLUSE)

MAISON FONDÉE EN 1905

jj

¡I

Expéditions directes de fruits et primeurs du pays

¡|

Cerises, bigarreau, abricots, chasselas et gros verts de mon- )$í

tagne.

I!|

Espécialité de tomates, aubergines, melons cantaloups, mus- W

cats et verts race d‘ Espagne, poivrons et piments qualité es- ¡(f

pagnole.

))j

Adresse télégraphique:

1

m

4

„ \\l\\

Castañer-Orange $ Telephone n. 71 i

Expéditions rapides et embaíagé soigné.

j\\nligua casa
FUNDADA HJIST 1 8 S O
expediciones de frutos, primeurs y legumbres del país.
Especialidad en espárragos, melones, tomates y todo clase de fruta de primera calidad.
ANTONIO FERRER
46, Place du Chatelet—HALLES CENTRALES—ORLE A NS.

'él
ALMACEN DE MADERAS f Somiers de inmejorable calidad

Carpintería molida a vapor
ESPECIALIDAD EN MUEBLES,
PUERTAS Y PERSIANAS

con sujeción a los siguientes tama¬ él

ños:

9

¿I

/

ANCHOS

f

De 0‘60 a . . 070 m.

éi

I»*’

^

De 071 a . . 0*80 m.

De 0‘81 a . . 0‘80 m.

9

Miguel lolom

De 0‘91 a . . 1 ‘00 m.

él

De 1‘01 a . . 1*10 m.

9

De 1*11 a . . 1‘20 m.

G&fc.

CO De 1*21 a . . 1‘30 m.

Calles del Mar y Granvía

oes W

De 1*31 a .

.

1 ‘40 m.

3
<=>

De 1*41 a .

.

1‘50 m.

jSOLDEíJ- (Mallorca) | 09 De 1*41 a . . 1 ‘50 m. 2

él i? él
f

=5Sr'^Sp^?53SS*r' <¡

10

SOLLER

MAISON BARTHÉLEMY ARBONA, propriétaire

F1 O 3>T D K B HS 2ST 1 © O fe

I

Sspéditions directas de tóales serles de primeare ¡ Pour la Trance et 1’ Étranger

Cerises, Bigarreau, Péches, Abricots, Tomates
Chasselas et Clairettes dorées du Gard

§i

SPÉCS ALITÉ DE TOMATES RONDES

ICHEL MORELL

S UCCESSEUR

&

Boulevard Itam. ® tflRflSCOTÍ - sur- Rhone

i

Sf Adresse Télégraphique: ARBONA TARASCON.

Tóléphone n.° 11

3i

te

Transporte Marítimo de Naranjas jj| EJ¥ CAJA» Y A GRAKEL

de —

—

RIPOLL & C.° de Marsella

efectuado por el rápido y especialmente instalado vapor UNION que saldrá decenalmente de Gandía, directo, para Port de Bouc, Puerto preferentísimo para la pronta y económica expedición
de los vagones.
SERVICIO GANDÍA-MARSELLA

prestado por los veleros a motor de 6 y 7 millas de andar

Nuevo Gorazón, Providencia y San Miguel

)

ES NOTA.—La casa dispone de un servicio especial de auto camiones

i para las entregas a domicilio.

¡3

1EH

-i

*—

❖

❖

❖ Comisiones, Craiigaaeioaev, Tránsitos. ♦V

♦♦♦

♦>

Especialidad en transbordos y reexpedición de

fruta fresca y otros artículos.

Cebrian & Puig Agentes de Aduana

*

15, QUAI DE LA REPUBLIQUE, 15.—CJETTE

-

V

V

telegramas; CEPUI
m

teléfono: 6-68 & ❖

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦!♦

§•

•t

IMPORTATION: EXPORTATION

SF1CXALITÉ M BAIAIIS ET DATTES

FBU1TS FIAIS ET SEOS

J. J. Ballester

3, Rué Ulan. - RiRSElLLE

Adresse télégraphique: Hormiga Marseille

8

1

*

••

m

FRUITS FRAIS ET SECS-PRIMEURS

m Spécialité de DATTES, BANANES, F1GUES, ORANGES, CITRONS

Maison J. ASCHERI

LLABRÉS PÉRE ET FILS Successenrs

27-31, Boulevard Garibaldi, 27-31

l

MARSEILLE

M Adresse télégraphique:
JASCHERI, MARSEILLE

TÉLÉPHONE
21-18

©

@

Llovet Hermanos

^tABAl¥AL (Valencia) TELEGRAMAS: Llovet Cabañal

EXPORTACIÓN DE

Naranjas, cebollas y patatas

Arroz y Cacahuet

Agencia de Aduanas

—

—

y embarque de mercancías

Maison de Commission

FRUITS, PRIREURS et ORAiGES

CONSIGNATION - EXPORTATION

i

ancienne maison FOUGEROUSE-BONNET

FONT Fréres, Succrs
COMMISIONAIRE-Place Chavanelle
BUREAUX-Rue du Bois, 6
S A I N T - E T I EN N E (loire
Adresse télégraphique: FONT-FRÉRES-PRIMEURS-SAINT-ETIENNE-Téléphone 51 inte
qBWiiwaBWWwilHHAaRMWBwawBWWwiii^^^

FRUTO» FRESCOS Y SECO» — IMPORTACIÓN DIRECTA —
*** DAYID MARCH FRÉRES ~ *<*. J. ASCHERI & G.» *.

M. Seguí Sucesor EXPEDIDOR
70, Boulevard Garibaldi (antiguo Museé). MflRSGllLG
Teléfono n.° 37-82. ♦ ♦ ♦ Telegrama: Marchprim.

FRANCISCO FIOL
ALCIRA (VALENCIA)
Exportador de naranjas, mandarinas y demás frutos del país ~
Tei.eouamap Francisco Fiol-Alcira

❖

♦

♦♦♦ Maison á’ Exipédltíon, Commission, Traaslt 4

ESPECIALITE DE BANANES ET DATTES

Fruits Secs et Frais

IIPOETATIOS DIRECTE

Barthélémy Coll

3, Place Notre-Dame-Du-Mont, 3—MARSEILLE

♦£♦♦

Adresse télégraphique: LLOC-MARSEILLE.—Téléphone: 57-21

♦» ^

❖❖❖

❖♦♦♦❖

SOLLER

:aevo fhtauraot ferrocarril se si» ■■■■
X Este edificio situado entre las estaciones de los ferrocarri¬
les de Palma y Sóller, con fachadas á los cuatro vientos, reúne
todas las comodidades del confort moderno,
Luz eléctrica, ligua á presión fría y caliente, Depar¬
tamento de baños, Extensa carta, Servicio esmerado y económico.
Director propietario: Jaime Covas
■35KB rSSSi
nía
■■■■■■■■■SH ■*“
TRANSPORTES TERRESTRES Y MARITIMOS
LA iOLLEREAÍNi:

Casa Principal en CERBÉRE
SUCURSALES EN PORT-VENDRE i Y PORT-BOU

Corresponsales

CETTF: Horca y Costa — Rué Pons de l’Hórau't, 1
BARCELONA: Sebastián Rubirosa—Plaza Palacio, 2

ADUANAS, COMI* ON, CONSIGNACION, TRANSITO

Agencia especial para el transbordo y la reexpedición de Frutos y primopea
SffiRVICIO RÁPIDO Y SCOKÓMICO

Cerbére,
Télefono Cette,

CERBERE ■ José Colll
Telegramas CETTE - Llascane PORT-BOU - José Coll

hk

MAISON

@

fIMAISON D EXPÉDITIONS DE FRUITS et primeurs de la V7allée du Rhone et ardéche Espécialité ge. cerises, peches, prunes reine, clandes et poires William, pommes a couteau, raisins.
A. Montaner & ses
10 — 12 Place des Clercs 10 — 12
SUCCURSALE: 5 Avenue Vietor-Hugo 5 — VALENCE sur Rhone Téléphone: 94.—Télégrammes: Montaner Valence. ,

NIAISON A PRIVAS CARDECHE) Pour Pexpéditions en gros de chataignes, marrons et noix
Télégrammes: MONTANBR F*R,IVAS

MAISON A CATANIA (ITALIA)

Exportación oranges, mandarines, citrons, frnits secs de Sicile

et d£Italie.

VI.E FISCHETTI, 2, A.

Téléphone 1001

Télégrammes: MONTANER FISCHETTI CATANIA

IMPORTATION <s> COMMISSION ^ CONSIGNATION

BANANES

MANDARINES

,

ORANGES

FRUITS ss PRIMEURS :: LÉGUM ,S

Sucesores de Damián Coll

2, Ene Frangaise, 2 — (HALLES CENTRALES)

Téléphone: GUTENBERG 63-52 Adresse Télégr.: SAGAQUIN-PARIS

PARIS 1

| Michei Ripoll et O f

® a Importation * Commíssion * Exportaron

| SPÉCIALITÉ DE BANANES f

®

Pruits frais et secs de toutes sortes

®

@ Orantes ® Otrons & mandarines ®

I — PRIMEURS — i

Expeditions de NOIX et MARRONS

®

g I bis Place des CAPDCINS

BORDEAUX

Emilio Consol
Vilasar de Mar (Provincia de Barcelona)
Casa especial para la exportación al extrangero de toda clase de frutos, patatas y demás legumbres de lá costa de Cataluña.
Dirección telegráfica: Consol - Vilasar de Mar.
Teléfono 306.

0 Telégrammes: Ripoll-Bordeaux
Telephone números 20-40
®m®m®m®misa0®m®m®oo®

Maison d’Expéditions
FONDÉE EN 1897

A perges, Pommes de Terre, Oignons et Légumes Verts SPÉCIALITÉ DE PLANTS D'OIGNONS
EXPÉDITION POUR TOUS PAYS

Spécialité de fruits primeurs, légumes de pays

EXPEDITEUR

á AUXONNE (Cote- d‘Or)

Prix spéciaux par wagons.

Adresse Télégraphique: MARCUS -AUXONNE

TELÉPHONE N.° 57

Propriétaire

ORANGE (v«i«>

télégramme:

J* \_

^

PAjí'Fo^-oqANOE | relepnonc 52

SOLLER

♦

♦
♦ TRAISON
♦

Michel Aguiló i

*

30 Place Arnaud Bemard

♦

♦

TOVLOUKE (Hante-Qaronne)

♦

♦

♦

& Impertaüen © Commission ® Izpo'rtaUon ♦

♦

♦

♦ Orauges, Citrons, Mandarines, Grenades, Figues séches, ♦

♦

Fruits frais et secs, Noix, Chataignes et Marrons

♦

♦

— PRIMEURS

♦

♦

o

♦

DE TOUTE PROVENANCE ET DE TOÜTES SAISONS

♦

♦

- LEGUMES FRAIS DU PAYS, ECHALOTTES

♦

♦

(EXPEDITIONS PAR WAGONS COMPLETS)

♦

POMMES DE TEBRE ET OIGNONS. SECS DE CONSERVE ♦

♦ Adrésse Télégraphique: AGUILÓ -TOULOUSE

Téléphone 34 Inter Toulouse

♦
♦

—

"

> Hotel "Restaurant ‘Mnrillfl

'^-'''TTlasó y 6ster

Ei más cerca de Jas estaciones: Jun¬
to al Muelle : Habitaciones para fa¬ milias y particulares:Esmerado ser¬ vicio á carta y á cubierto: Cuarto de baño, timbres y luz eléctrica en todos los departamentos de la casa : Intérprete á la llegada de los tre¬
nes y vapores. :: :: :: :: :: :: ::
y • teléfono 2869 :
i Plaza Palacio, I0-BARCEL0NA

Importación - Exportation

FRUITS FRAJS, secs et primeurs

Maison principale á MARSEILLE: 28, Cours fullea
Téléph. 15-04—Telégrammes: ABÉDE MARSEILLE
Succursale á LAS PALMAS: 28, Domingo J. Navarro
Télégrammes: ABEDÉ LAS PALMAS

PARIS

—

Maison de Commission et cT Expéditions

BANANES, FRUITS SECS, FRAIS, LÉGUMES

8 et 10, Rué Berger—Télégrammes: ARBONA-PARIS—Téléphone: Central 08-85

Alerta, Alerta, Alerta
Se ofrecen en esta población aguas minerales como proceden¬
tes de los manantiales VICHY CATALAN, sin serlo. Llamamos la atención de los consumidores para que n’o se dejen
sorprender y para que se fijen bien en las botellas que les ofrezcan, puesto que las délos manantiales VICHY CATALAN llevan tapones, cápsulas, precintos y etiquetas con el nombre SOCIEDAD ANONI¬ MA VICHY CATALAN, y por lo tanto dejan de proceder de dichos manantiales las que no los lleven.

^
^ r" ;"
^ Spécialité de Choux-Fleurs, Salades, Carottes, Epinards, Choux,
Aubergines, Artichauts, Raisins du Thor, Peches, Abricots, Cerlses \\v.

2K
Oignons, Aulx, Pommes de terre. Primeurs, Fruits, Légumes

Maison

':
d’Expédition

pour

la

France

et

l'Etranger

%

■7o
a-

ANTOINE

SASTRE

%

Expédíteur
% 127, Rué Garreterie. — AVIGNON (Vaucluse)

TÉLÉGRAMMES: SASTRE ÉXPÉDITEUR AVIGNON — TÉLÉPHONE N.°

«• r—
B /'Sv7iVR5’i

IXPKDXCI0HI8 AL POR MAYOR
Naranjas, mandarinas, limones, granadas, frutos secos y toda clase de frutos y legumbres del pais
Antigua casa Francisco Fiol y hermanos

Bartolomé Fiol Succesor

===== VIENNE (Isére)-Rue des. Oleres 11

relegt'amfiH: FIOL—VIENNE

TBLjáFONO 8-87

\\

| GASPARD MAYOL 1

»

EXPEDITEUR

X

W- T* flvenue de la Pepiniére, 4 — *pERPIGNAN (Pyr. Orles.)

Spégialité en tóate ?orte de prisneur?
et légumes, laitues, tomates, péches, abricots, chasselas, me lons cantaloups et race cFEspague, poivrons race cFEspag-
ne et forts, ails en chames, etc.
Télégrammes: MAYOL-AVENUE PEPINIERE PERPIGNAN

iBannuanai

Comisión, Exportación é Importación

¡ai las
fl

CARDELL Hermanos
Qu.a.1 dL& Célestln'a ÍO'-LYON.
Expedición al por mayor de todas clases de frutos y legumbres del pala. Naranja, mandarina y toda clase de frutos secos.
Telegramas: Cardeli — LYON.
Sucursal en IjH¡ thor. ("Veuu.0ru.s3©)

I'Si
iüi

Para la expedición de uva de mesa y vendimias por vagones completo» y demás
Telegramas: O&rcdoii — LE THOR

iai tai
8 |g g¡

Sucursal en ALCIRA (Valencia)
Para la expedición de naranja, mandarina y nva moscatel Frutos superiores.
= ==== A-IjOITr^A. = VILiLARSAL =
Telegramas: Oardiail — ALCIRA.

i a assOTS a BoaaiBssaDSUBaBaaaaaBaaaBattiBBffl&UQUoaaBBaEia&a

/

-

f

Commission - Consignación - Transit e

IMPORTATION DE YINS ET ERÜITS D’ESPAGNE

Llorca y Costa

AGENS EN DOUANE

Correspondans de la Maison jos? Coll, de Cerbére

Télégr. LLASCANE-CETTE

Téléphone 616

p,

1, RUE PONS DE L'HÉRAULT

'|£

SOLLER. —Imp. de J. Marqués Arbona