¿So ZXIVIII (2.»EE0CA) NÜM. 1835
¿So ZXIVIII (2.»EE0CA) NÜM. 1835

JABADO 27 DE MAYO DE 1922

Q li\\O/TI J TI i TPPJ TF3\\,

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR: D. Juan Marqués Arbona.

REDACTOR-JEFE: D. Damián Mayol Alcover.

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleases)
SÍ

bbbb naiiiiiiiniMiaimniniiiiiiianiimiiiiiii ■■■■■■»■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»£■■■■■■■■■■■■■■■■ BRRBBBBBBBBBBBOR RanaBBBBBBBB RBBBaRBB BRHB MBiaBBBBBBBRBBRRBBRBBRBBBBB9RBBBBBBBBBBRBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBBBR9 r¡ BBBB BBBB BBBB BRRR

bbbbbbbbrbe» ■■■■■■■■■■■■

bbbbbbbb«RABoaRabbbbbbbb BBBB ■■■■ 18110 ■BBBBRBBBBBB

BRBB

BBBB

BBBB

BBI3I

BBBH

IBBBBBBBBaBsBaBsBaBaBaBaBaasBaBsj3RbRbBbBbB■BRBRBBBaBRBBBRBBBRBRBBBbBbBbBbBaBaBaBaBaBaRaBaaaBRBaBRgagaann

■aaaaaaaa »•■■■■■■■■■■■■«»■■■■■■■■•»■

■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■«2MBIBHBBaBBBBaaaa>25¡5!5!¡52uÍju5uSSuSSMSSSSlÜuUuSSS3SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSA5£SMSSS

Sus afligidos esposa, hijas, padre y madre políticos, herma-

:s:s

■■■■ ■■■■

nos y hermanas políticos, tío y tía, sobrinos y sobrinas, primos,

■ BBS ■■■■
Bbbb aaaa
nasa
::::
::::
■aaa Basa aaaa

primas y demás parientes, al participar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan tengan el alma del tinado

presente en sus oraciones, por lo que recibirán especial favor.

bbbb

aana aaaB aaaa aaia aaaa aaaa. aaaa naa aaaa aaaa iRaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa flaBBaaBBaaaaRRaaaBBaaaaaaaaaaaaaaaaBBaaar'aaauaaDBaaBBRBBa «BiaiBBiMaiHBMRaiaaBMMaiiiiaiHBBHai»BiiiBnHiBiaaiaaBBHiiiiaiiiBiBBBiiiB ■■■■aaaa

laBaaBiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaanaaanasaaaaaaaa■■BBaaasaiaa sana saaasanaaaaaaxaacasa aaaaaanabbbbaaaaaaaataaaaanasaaaBsiiaaBaajaaaaasnanaasaBaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaasnaaaaawoiaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaao aaaa ana

aaaaaaaaBaaaaBBBaaaaaaaaaaBBlanaBaavaana ■aaaaaiBaaaBaaBBaBaaaaBaaHaa «■■"■wrwm

aaaaaaaa aaaa aaaa

aaaalaaaaaaa aaaa aa«a aaaa

maa waaa

a aBBaaa*s— n■a«ii«a■n»a»»BaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaBaababababaaBaaBaBaaaaaBaBlCaaaaaaaaaaaaaBaBaaaaaaaaa— aa■aaaaaaaao3üa] aaBaaaaaaaaBnBaa^BBaaBaaaaaBaaaaaaaaaBaBaBaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaBaBaaaaaaaaaaaaaBaaBaabaababaisabababaababababbabababaaisia aa a

aaaa aaaa

aiBBiBaa ■■■■ aaaa

:asa
«■■■

aaaa aaaaaaaa aaaa aaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar aaaa aaaa aaaa iba*. *■»»*<■»« aaaaaaaaaaakeaiaaenRBaaaaaaflBaaaB

«usa* «•■«aaMt.M««*a*aaa«aBaBaad*aaaaaaaaaBaBna*aaaaRaBnanaaBaaaaaBaaaa£3aBBaBaBaBaBaiMaBaBBaaaBRaBaBaaaBaBaBaBaBaaaB*aaaaaaaaaaa

BBBBIIBBSBBIaB£HIBBI nBBBflBBBBBIiaaBiHBIIBBIBII [ flBRB fiK¡9H SBainSBH BBIB OlBail BBDBNIBBaBlüBiiaOSBBBBRBflBBBHBBBBaIBRRH1BB UOBBBHB!1 BQBI BBBB BBBB RISSBNfiRI■BBBBBBBBBBBBHflBCBaBaiaBaBBBnBiaaBUIM9D3I r flDIHBIiai BRBBHI1BBBBBBBBBB BBBBBBBaBBBB BOUBBBB aBBI BBBBBBIGB)

^^ÍhSkaíbacaaaaBaBaaBBnaaBi qobababa baabadai bbbbbbbbabababaiamahaiaiibbbhbibb aaasaaBaBbBbBbBb Cl abababab avaaasaa babnabab aaanaaas bBbabnbaaaaaaasi bnbabbbraanaaaBaaaaaaiaaaaaaaaaabababababaraba&aaaaaaaaababababa baahabab iabaaíbB kabaaíiba abarqasai bbbnbbbi aaaaaaaa aajaasauaa asaaanasaaaaahab aaahababbabababa aaaaaaaa aaaaaaaa BaaBaaaaaaaaaaBa babaababaaaaaaaa aaaaaaaa haababab CC a■araibaraibaama bkbbbbbrbbbiibrbb abarbaabasBbabai bbbbbbbdbbbbbbbbaiaioaíaí aaaaaaaa baababab aaanaaas abababab bababab a

aaaaaaaa aaaa aaaabbbbaaaaaaaaaaaabbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaabbbbavaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaasazt aaaa bbbbaaaabbbbaaaa bbbbbbbbaaaaaaaaaaaaaanraaaaaaaanaaaaaaibbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBBBBHaaaaaaaaauaaaaaabbbbaaaa i ■BMiRDBR aaaa anaa aana bbbbbbbrbibiibrrb bbbb bbbrbbbrbhbrbbbr iiiosEiBa aaaa BMEBaBaai anaa aatsaaBRa hsbbbbiíbsis aanaaiaBaasaanarf aaaBaaaBaxBBBOBBBB aacsaiflBaaaBiaB aaaa aaaa ibbb aaaa aaaa aRBaasan aaaa aaaa aaaa asna anaa bbbb aaaa hbbb nana aaas aaaa aaaa bboibibib i
nauta Bese aaaa nuaaaBExn anaa anaa aaiKBuaa bbbb bhbb asna aaaa aan a BaBaaiBBHasiBaiBMaasaís bbbb BBBBiBuaB bbbb aaaa aaaa anaa bbbb aaaa aaaa bbísanaaBasaaaaa ib mbqb bbbb aaaa naaa bbbb aaaa nana aaaa Baaa aúna Bn¡aa aaia aaaa BaaaBaaaaaaiBBBBnaBB bbbb aaaa anaa bbbk aaaa aaaa e
«aaivaai «bbb «aaeaanaaaaaanBBaaaBaaaaaaaaaaavaBBaaaaa aaaa aaaaaaaa aaaa BMavanaaannnwaRwaav «unHHBaBc^aw Haau«a9«aBaaBsnt HBaaaaaBaaaB aaaa aa»n"« Haaaaaaa««aaknRa anas ■«aBaaa«aaaaaia Ma aiaaMawauaHa Éaa MaMa BaaaaMaHaHaMaaMaMaaHaHMWMÍÍMMHaa MaMaa HaMaMaa MaMa aaMaaiUa M«nuau*MbBbibabM*MHM

BBBB

BBBB
fiaaa

aaaa

bbbb

aaaa

«ana

IBM»

BBBB

Baaa

aaaa aaaaaaBaaBBB aaaaBBBBaBRBaaaaaaaaaaaa n.«áaaaaabbbbaaaaaaaauMvaaBBaaaaajaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaabbbbaa■■■«aaBBaaaaaiaaa aaaa bhbb asasaaaaflaaaaaaabbbbibbbbbbbaBaaiaan BiaaiBaa aBB*aaaaibbbbbbibbbbaaaaaaaabbbb»*•••

anaa

auaa bbbb aaaa bbbb aaaa bbbb aana bbbb bbbb a aaa bbbb bbbb aaas bbbb bbbh aaaa aaaa bbbb aaaaBUBa aasBanaa bbbb a van aaaa ib aaas bhidbibbzsiboibi bbbb aana bbbb bbbb bbbbbbbb anaa asía aaaabrbdbrbbrbbbbbrbaana $bbr aaaa bbbbbbbb bb¡s8bbbr aaaa

aaaa

Bina aibriihbaaaa sana asíanaanabbbbbbbb obbibbbbbbbbbbbb bhbiaaaabbbbaaaiBanaaisas bbbb aaaaansa aBRiaiiHiiHBfti aBbbbbaiBRaaiaaaaa bbbrbbbb aaanbbbbaaaabbbbbbbb bbbbbbbbbbbbanaabbbbbbbbaaaabbbbaaaaaaaa bbbbaaaabbbbbbbbbbbb

aaaa

bbbbaafraaaaabbbbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasbbhb■•aiaasa aaia bbbiaaaaaaaaanaaaaaaaBMBaaaaaaaaaaBaafaaaaaaaBaaaBaaaaaaBBaBBBaBBaaBBBaaaBBaaa aaaaaaaa«aaaaaaaaBBaaaaaaaHBaaRaaaaaaaaaaaaaaaRBaaaaaBaaaaBBaaaaaaaaaaaa

Saannaa
aaaa

aaaa anas aaaa

aaaa

«3=522 aaaa
aaaa

BBBB

aaaa

saaa

Sanaana ana .aaaa brbi
Baanaaa
bbbb BHBB

«£5=22

«SBI
aaaa HBBB

aaaa

BBKO)

sss:

BBBB aaaa

Da Catalina Bennassar Vicens aaaiv aaaa aaaa BBBB BBBB
aaaa aaaa

aaaffl

aaaa aaaa

arana aaaa

::s:

■Samnmwaa

aaaa BRBB

aaaa BDHH

aaaa bbbb Baaa BBBB
bbbb
BBBB

BBBB BBBB aana

sis:
aaaa aaaa BHBB
Saaa

s BBBB

laaaa aa a

m; aa Ba Ba B

«£5=22

nana aaaa

VIUDA DE D. JUAN PONS
Falleció, en el Puerto de esta ciudad, el día 22 de los corrientes
A LA EDAD DE 67 AÑOS

BBBB BBIB
11 BBBB

11 BBBB
BBBBl aaaa
aaaa aaaa BBBB BBBB
«BBS
vrrbI

sssa

aaaa aaaa BRaa
Baai
bbbb BBBB
es::

fe BBBB aaaa aaaa

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

IBBB aaaB

fe

5558
BBBB ■aaa
BRBB BBBB aaaa

BBBB

y aaaa

«£5522 BBBB
Saaa
BBBB

BBBB aaaa cana

::

iS!~

ñ. E. ^ I. P. :=

BBBB BBBB BBBB

$SS=22
/J\\ O*

BBBB nsau BBBB

£?=SÜS !B1S

aaaa BBBB
aani

BBBB
BBBBl
p|jj BBBB
bbbb
aana
aaail
BBBB
BBBB
anaal
BBBB

Sus desconsolados hijos, D. Jaime y D. Juan; hija D.a Margarita; hijo e hijas po¬

aaaa BBBB BBBB
aaaa aaar BBBL BHBB
BBBB aaaa

fe

aaaa BBBB IBBB ■ BBB
::::

BBBB

pian

■BqHbaaba BBBB

BBBB

líticos, D. Jaime Pons, D.a Catalina Arbona y D.a Magdalena Trias; nietos Jaime, María

BBBB BBBB BBBB BRBB

BBBB

Baaa

BBBB

aaaa

BBBB BBBB BBBB

aaaa aaaa

185»,
aaaa aaan aaan

y Catalina Pons;

hermano, D.

Antonio;

hermana,

D.a Antonia;

hermanos políticos,

laaaa

BBBB

anaa

BBRI rbbl BBBB BBBB

mm BBBB RRHB aaaa

sobrinos, primos y demás parientes (presentes y ausentes), participan a sus amigos y

aar5
BD!
Sai
aaaa aaan

yy
fe

aaaa BBBB aaa» BRBB
aaaa aaaa
anai
aaaB

aaaa

fpl.... BBBB
fe™ pérdida les el alma de la finada BBBB

conocidos tan sensible

y ruegan tengan

SIflBB

aaaa

presente en sus

aaaa bbbb aaaa

BBBB

■B■a■a■ai

ss:s :::í

mm BBBB
BBBIB
mm BBBBl
aaaa ■ BBB

oraciones, por lo que recibirán especial favor.

b BB bB bBb //V^^rCV IBBB

íaaa

BBBB

■aaa i

BBBB

«5 2 *nmm

——i ——— SOLLER

B

Sección Literaria
UNA RESTITUCION
Eo la pequeña salita de un elevado «cuarto interior, pobremente amueblada, se veía trabajar aceleradamente una jo¬
ven bordadora.
Trinidad, que así se llamaba, vestía <de riguroso luto; su edad frisaba en ios veintidós años. Su rostro, al que daba «cierta sublimidad el dolor, era de una belleza peregrina. Grandes círculos azu¬ lados circuían Sus ojos negros, y sus ^pupilas eran espejo de un hondo senti¬
miento.
Junto a ella había una hermosa niña, vestida también de negro, que, ajena al
«dolor que embargaba el corazón de su madre, reía y jugaba con una muñeca -estropeada. A causa de la situación mi¬ serable en que se hallaba aquella pobre mujer, su amor de madre no había po¬ dido cambiarla por otra nueva.
De vez en cuando Trinidad levantaba
Jos ojos de la labor para fijarlos amoro¬ samente en la niña, y entonces un dolo¬ roso suspiro, que eo vano quería aho¬ gar, se escapaba de su pecho.
Trinidad había sido muy desgraciada, pues cuando el mundo más le sonreía,
cuando el amor maternal unía más in¬
timamente su corazón al de su esposo.
y la niña con sus gracias infantiles les hacía sentir aquella alegría íntima que la lengua no sabe explicar y que sólo son capaces de sentirla los que han sido padres; en aquellos días, para ellos tan íelices, inopinados infortunios vinieron a sumir a los dos esposos en la más pro¬
funda tristeza.
Martín, que así se llamaba el esposo de Trinidad, era comerciante, y siendo hombre experto y entendido en los ne¬ gocios logró verse dueño de una piDgüe fortuna; aquellas riquezas que con hon¬ radez y habilidad había ganado, le pro¬ porcionaron el placer inmenso de ver a su amaqtísima esposa en un ambiente de bienestar que él mismo había creado; pero luego vino un día en que la fortu¬ na, hasta aquel entonces dócil a sus ma¬ nejos, le fué inconstante y adversa, ex¬ perimentando una fuerte sacudida de la suerte. Para poder Martín mantener muy alta la frente y salvar su buen nombre, le fué preciso arruinarse, y ha¬ cer entrega de todos sus caudales. Sólo así podía continuar siendo el hombre honrado, lo que para él constituía y ha¬ bía sido siempre una divisa.
Pero aquella desgracia imprevista le llenó de hondísima amargura e impre¬ sionó profundamente; en su cerebro bu¬
llía la idea constante de su desventura,
sin que bastaran a desecharla y aliviarle las palabras cariñosas y de aliento que Se dirigía su esposa, y sin que llegaran a distraerle las inocentes risas y lindezas <de su hijita, que en tan tierna edad no podía comprender su pena. Así que Mar¬ tín perdió su salud, y al consultar un médico declaró éste que una afección
cardíaca minaba lentamente la vida del
enfermo.
Trinidad oyó de labios del facultativo aquel triste diagnóstico que le hacia contemplar de cerca toda su desventu¬
ra...La enfermedad conduciría a su espo¬
so al sepulcro, y ella, que tanto le ama¬ ba, quedaría sumida en amarga viudez.
La amante esposa en medio de su mi¬
seria rodeó de amorosísimos cuidados a
aquel enfermo tan querido; sin que él pudiera darse cuenta y empleando para ello una suma delicadeza y discreción de que sólo el amor verdadero es capaz, fué desprendiéndose Trinidad de cuantas alhajas y objetos conservaba, como res¬ to de su pasada opulencia, animada con la esperanza de que una exquisita asis¬
tencia le conservaría tal vez su amado
esposo; pero todo fué inútil. Martín pagó su tributo a la muerte.
Triuidad le lloró como se llora el bien
perdido, y estrechando contra su pecho a Merceditas, fruto de su amor que Dios bendijo, sintió la joven viuda como se
destrozaba su corazón.

Su adorado esposo le había dejado al ESTUDIO DED NATU^ALr irregulares o perezosas, más dispuestas a pa¬

morir por única herencia a su hija Mer¬

rarse que a sostener tan precaria existencia;

cedes.
Para ella, pues, vivía y trabajaba Tri¬ nidad, para que a la prenda de su alma no le faltara lo más necesario para la

En la corriente de un río
lancé una guija de oro y vi que, al romper las aguas, fuése, sin flotar, al fondo.

su boca, desdentada, es digna puerta de un estómago sin jugos... ¿Cómo vive entonces? ¿Cómo se nutre, se desarrolla y crece? Porque allí, a su lado, abre la Naturaleza un manan¬

vida; así cuando por las noches veoia el sueño a cerrar los ojitos de su hija, des¬ pués de haberla metido en su cama y besado con aquel amoroso transporte eo que sólo una madre sabe besar, Trini¬ dad volvía a proseguir su labor hasta altas horas de la noche; ¡ay!... su amor
maternal le daba ánimos para soportar
todas las fatigas que le ofrecía su des¬
tino...
Así es como la hemos visto trabajando
aceleradamente en su labor de bordados.
Aquella era su vida: trabajar siempre y dirigir amorosas miradas a su hija Mer¬ cedes, para después volver sus ojos a la labor y mientras tanto suspirar con pro¬
funda tristeza.
¡Ah!... y si Trinidad sentía algunas veces que dolorosas punzadas taladraban sus sienes y estando rendida por el can¬ sancio parecíale que le abandonaban las fuerzas, entonces a la perspectiva de un porvenir mucho más triste y sombrío que el que iba atravesando, exclamaba desolada:—¡Oh, Dios mío! ¿qué teríade mi hija si yo enfermara?

Cediendo al capricho, luego lancé un pedazo de corcho, y al contacto de la linfa flotando liviano y tosco, le vi a lo lejos perderse siguiendo el cauce sinuoso, por el ímpetu llevado
del tibio caudal sonoro.
En las corrientes del mundo, del tiempo al compás isócrono, arroja el azar las almas que anima viviente soplo. Todas desvalidas, caen en el ancho cauce anónimo, y a veces, por triste sino, son, en amargo abandono: el sabio, dorada guija; el necio, jirón de corcho;
arrastrado a flote el uno,
hundido y brillante el otro... Pasen las ondas del tiempo,
cúmplase el humano horóscopo...;
mas cuando asi caen las almas
y las nivela el oprobio, ¡ay de la injusta corriente y malhaya el mundo estoico, en donde el guijo se anega y flota seguro el corcho!...
M. Zeno Gandía.

tial cuyas linfas son venero de fuerza y de

vigor. La propia sangre, que basta el mo¬ mento de nacer le nutrió directamente, se le

ofrece ahora transformada en alimento que, al brotar de los senos maternales, es vida, y es

calor, y es ternura.

¿Que otra substancia, por estudiada y cien¬ tífica que sea, puede cumplir de modo tan completo esta delicada misión?

Cierto es que la secreción láctea de varias

especies animales tiene una composición seme¬

jante a la de la mujer: albúmina, grasa, azú¬

car ,

sales...;

pero

esto

no

basta,

ya

que

las

proporciones cuantitativas son distintas y sus

caracteres químicos diferentes. Aparte de esto,

toda leche contiene anticuerpos, es decir, subs¬

tancias protectoras, contravenenos, para de¬

cirlo claro, que defienden de muchas enferme -

dades el organismo del niño, pero sólo de aquel

cuya sangre procede del mismo organismo que

segrega la leche

El único procedimiento de alimentación que se adapta exactamente al organismo del recién
nacido es la lactancia materna. El laclar es

un deber, es un mandamiento sagrado de la naturaleza; la madre que le esquive sin motivo

* **
Sonó la campanilla y Trinidad fué a abrir la puerta. Era el cartero.
—¿Es usted la viuda de González?—le preguntó.
—Sí seño'.
— Pues este certificado es para usted Trinidad tomó el sobre, se despidió el cartero, y a los pocos segundos leía la joven viuda las siguientes líneas: «Muy Sra. mía: Adjunto con este bi¬ llete recibirá usted un cheque de veinte mil pesetas, que le serán entregadas en el Binco de... que ya ha recibido aviso. Se trata de una restitución al que fué su esposo (que en paz descanse). Cura Pá
rroco de...»
Trinidad quedó estupefacta. Estrecha¬
ba entre sus manos el sobre, y aun no
podía dar crédito a lo que veían sus ojos. La joven leyó, y volvió a leer la breve misiva para cerciorarse mejor de aquella realidad que no dejaba de pare¬ cería un sutño...; por fio acudió a sus

3—^^-8—=—Q =~ O -=~ Q^asr 8■ {
CONSEJOS A LAS MADRES
El primer alimento
«Toda madre sana debe
alimentar con su propio pecho a su hijo hasta que
éste se encuentre en con¬ diciones de tomar otros alimentos.»
iProf: J. Trumpp, Munich.)
De todos los seres vivientes, ninguno tan pobre de defensas, tan débil y tan mísero como el ser humano cuando llega al mundo.
El pobrecito Rey de la Naturaleza arriba a sus dominios tan ayuno de vigor y de ener¬ gías que puede inspirar desdén al más insigni¬ ficante de sus súbditos. Su piel, flébil y des¬ nuda, no le ampara del frío, ni le defiende del roce más suave; sus músculos no sirven ni para sostener su cabeza; sus entrañas trabajan

justo, no merece serlo.

Sólo en limitadísimo número de casos puede

aconsejársela que no críe a su hijo; nos atreve¬ mos a decir que sólo cuando padezca tubercu¬ losis o afecciones cardíacas está relevada de

tan ineludible deber, ya que, exceptuando esas dos afecciones, casi no existe ninguna otra

cque pueda impedírselo-, de suerte que una mu ¬ jer que no sea tuberculosa ni cardíaca ha de

intentar siempre dar el pecho a su hijo. Y no veas, lectora pudentísima, un fondo
romántico o social en este consejo mío — aunque sólo estos puntos de vista pudieran bastar para

justificarle — ; ve tan sólo un resumen de lo

"que la experiencia, esa maestra de maestros, nos enseñó a todos los que, por amor a los

niños, hemos dedicado nuestras actividades a estudiar el organismo infantil.
Y dejando ahora sentado cuál debe ser el

primer alimento del niño, dejemos para la

próxima charla cómo debe administrársele,

cosa sencilla, es cierto, pero no tanto como

parece...

1SL DOCTOR OX.

ojos un caudal de lágrimas.

Las lágrimas afluyeron a los ojos de

la joven madre al sentir en su corazón, llagado pbr el infortunio, aquel bálsa¬ mo suave que, en medio de su dolor, ve¬

De actualidad.

nia a endulzar su amargura.

La niña, que desde que su madre rom¬

pió el sobre había fijado- sus ojos en el rostro maternal, vió aparecer aquellas

EL ACREEDOR DE EUROPA

de las márgenes del Mediterráneo y de
Atlántico. Ahora es cuando empezamos a

lágrimas, y con su carita que retrataba

darnos cuenta de que en el mundo hay

la angustia que se posesionó de su cora¬ Continúa vivo el empeño de pretender más y que en el otro lado del Atlántico se

zón al ver llorar a su mamita, le pie asentar la paz del mundo sobre las bases ha constituido un Estado con el cual hay

guntó:

espirituales de siempre: odios, envidias, que contar para conseguir la restauración

—¡Mamá! ¿esta carta te dice una pe¬ competencias, deseo de obtener la prepon¬ de Europa, que las partes interesadas no

na?...

derancia absoluta sobre el contrincante, pueden por sí solas obtener. Asombra mu¬

Trinidad presa de febril delirio, estre¬ rencores inextinguibles con los cuales, cho más el poderío de la República norte¬

chó contra su pecho aquel pedazo de su más que afianzar la paz, parece que se americana si se tiene presente la rapidez

mismo ser y contestó a la infantil pre¬ anhela asegurar el reinado de la guerra de su crecimiento. Cuando en 4 de Julio

gunta de esta manera:

sobre la tierra. El acuerdo general, busca¬ de 1776, se fundaron los Estados Unidos,

— ¡Hijita mía, mis lágrimas son de do en la Conferencia de Qénova, cada vez eran solamente trece los Estados alzados

] gozo!... Esta carta que ves en mis manos parece más difícil de conseguir, cuando contra la dominación inglesa. En la actua¬
me la envía tu papá desde el cielo para son tantos los motivos que mantienen la lidad, son cuarenta y ocho los que consti¬

tí, y me encarga te diga, que desde allí discordia entre los pueblos. Los arreglos tuyen la federación, con un territorio enor¬

te comtempla, te ama, y manda muchos parciales entre dos naciones son mucho me, dieciocho veces el de Españ ■ y muy besos; y como ha visto rotos tus juguetes más fáciles de convenir, pero tienen para poco inferior al de Europa entera, inclu¬

y deteriorados tus vestidos, incluye en la paz general el grave inconveniente de yendo a Rusia. La población, que al prin¬

la carta mucho dinero, para que tu ma¬ mita te compre vestiditos y camisitas, y también... una muñeca. ¿No lo quieres tú asi, serafín mío?...

que paulatinamente los pueblos se van agrupando en dos bandos distintos, que ya sólo piensan, entonces, en que llegue el momento propicio para arrojarse uno so¬

cipiar el siglo XIX era únicamente de unos 4 millones de habitantes, alcanzaba la ci¬
fra de 75 millones al empezar el siglo ac¬
tual. Ahora es de unos 110 millones, con

La niña palmoteaba de alegría, y Trinidad embargada por la emoción elevó su mirada al cielo, exclamando:

bre otro. Así, a pesar de todos los esfuer¬ zos de la mejor voluntad, nuestro conti¬ nente no ofrece seguramente el espectácu¬

un crecimiento anual que pasa de dos por ciento, de modo que la población aumenta más de 2 millones de habitantes por año.

¡Oh señor! si enfermo, ya no será tanta mi angustia, puesto que a mi hija no le
faltará pan...
¡El ángel consolador en su afán de mitigar tristezas, había estampado en la
frente dolorida de Trinidad un beso de

lo de la concordia, dentro de la cual pue¬
da hallarse solución a los más graves pro¬ blemas internacionales.
Mientras los europeos persistimos en no querer o no saber entendernos, América, y más exactamente el pueblo norteamerica¬

Para retratar la fisonomía de los Estados
Unidos habría que llenar varias páginas de
cifras. Más de 23 millones de alumnos en
las escuelas de todas clases, guiados por un ejército de 800.000 profesores. Cerca de 25.000 periódicos' y revistas difundien¬

consuelo!...

no, crece de una manera extraordinaria, do la instrucción y propagando la cultura;

Francisca Grimalt.

de tal modo que bien pronto nadie podrá ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, auto¬

Manacor Mayo 1922.

negarle el título de primera potencia mun¬ móviles en cantidades fabulosas, un con¬ dial. Nosotros, los europeos, hemos pasa¬ junto de elementos e instituciones que dan

do muchos años creyendo que Europa lo al país una fuerza extraordinaria. Y el des¬

era todo, que el mundo no existía más allá envolvimiento de esta fuerza no está limi-

—'pptffül

SOLLER

——«miiwppríwun ni—«—a—*

3

«m

tado. La población puede llegar a aumen¬ tar hasta alcanzar cifras prodigiosas. Si
los Estados Unidos tuvieran su territorio
poblado nada más que como el de Espa¬ ña, podrían registrar cerca de 400 millo¬
nes de habitantes. Si el solar de los Esta¬
dos Unidos tuviese la misma población media que, Italia, sus habitantes pasarían de 1000 millones. Es preciso tener en
cuenta estos datos para formar concepto de cuál puede ser el porvenir de un pueblo al que no le faltan, además, elementos na¬ turales para prosperar. Todavía el suelo
nacional de los norteamericanos está cu¬
bierto en sus tres cuartas partes de bos¬ ques. Sus yacimientos mineros, sus culti¬ vos de algodón y cereales, su potente in¬ dustria, le dan medios de vida abundantes ' sin tener que esperar la ayuda ajena.
La gran guerra dió a los Estados Unidos una preponderancia enorme. Antes de la lucha mundial, pocos se daban cuenta del poder de Norteamérica. De los hombres de Estado españoles, existe la presunción de que sólo uno, el general Prim, supo algo
de esa fuerza existente al otro lado del
Atlántico. Los directores de la política ale¬ mana no sabían tampoco gran cosa de ella cuando, para resolver las gravísimas difi¬ cultades suscitadas por la guerra europea, no hallaron mejor medio que lanzarse a la lucha con los Estados Unidos. Ahora ya nadie puede alegar ignorancia, y todo el mundo ha de comprender fácilmente que no existe potencia alguna que pueda ha¬
bérselas con el coloso americano. Se ha
hablado de la posibilidad de una guerra con el Japón, pero ni esta guerra ni la que pudiera algún día provocar Inglaterra contituirían un peligro serio para los Estados
Unidos. El litoral de Norteamérica es tan
dilatado que resulta prácticamente imposi¬ ble de bloquear; pero admitiendo que el bloqueo llegara a establecerse, no parali¬
zaría la vida de los Estados Unidos.
Un personaje de esta categoría es el gran acreedor de Europa en las difíciles circunstancias económicas de la época ac¬ tual. La lista total de los Estados que de¬
ben cantidades a los norteamericanos es
realmente pintoresca y da a la gran Repú¬ blica americana el carácter de un presta¬ mista profesional. He aquí la lista, cuyos nombres son europeos en su mayoría. Son los países deudores: Armenia, Austria, Bélgica, Cuba, Checoeslovaquia, Estonia, «Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Liberia, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia, Serbia. El más humilde de los deudores es la República africana de Liberia, que sólo debe la que, como se verá luego, bien puede declararse despreciable suma de 26 mil dólares. Si¬ guen en insignificancia las deudas Hun¬ gría y Lituania, que, sin embargo, llegan ya a los millones de dólares, Pero los deu¬ dores de primera categoría no se contentan con deber esas nimiedades. Inglaterra de¬ be a su antigua colonia emancipada la fa¬
bulosa cantidad de 4.166 millones de dóla¬
res. Es el deudor número uno, el que se lleva la palma en este concurso de nacio¬ nes que, después de acabar de enriquecer a los Etados Unidos, tuvieron que alargar la mano para recibir, con la debida cuenta y razón, los dólares necesarios para vivir
y luchar. El segundo deudor es Francia, qüe debe a los norteamericanos más de
3.000 millones de dólares. Italia es el ter¬
cero, con sus 1.648 millones. La deuda to¬ tal de todos los pueblos que figuran en la lista negra antes indicada es, incluyendo los últimos intereses no satisfechos, supe¬
rior á once mil millones de dólares. Un
aficionado a los entretenimientos matemá¬
ticos podría calcular, con la depreciación de la moneda, cuantas coronas habría de
emplear, por ejemplo, el Gobierno de Aus tria para saldar su modesta deuda de 24
millones de dólares.
Europa no tiene medios de pagar a su poderoso acreedor. En los Estados Unidos se ha discutido igualmente si al comercio y a la industria americanos les conviene que la deuda sea saldada. Los hechos de¬ muestran que la exportación de productos norteamericanos a los países europeos ha sido muy grande aun después de la guerra Una revista financiera de aquel país dice
textualmente: «Resulta del estado actual
de las cosas que Europa no ha podido pres¬

cindir aun de la ayuda americana y que, lejos de poder pagar sus deudas, no ha podido satisfacer sus compras a los Esta¬ dos Unidos. Pero si este pago fuese posi¬ ble, una operación de esta naturaleza al¬ teraría profundamente el curso de los cam¬ bios, y aunque sólo sea por esta razón, es conveniente que sea aplazado el pago de
las deudas».
Los Estados Unidos no cobrarán, porque el pago es imposible; pero tampoco anula¬ rán la deuda. Con ella podrá la poderosa República jugar con la destrozada y mal avenida Europa como juega con el ratón el gato bien alimentado.
Mariano Rubio y Bellvé

SECCION ECONOMICO-COMERCIAL

Convenio Comercial con Suiza.

El día 15 del actual, quedó firmado en
Berna el nuevo Convenio de Comercio

entre Eepaña y la Confederación Suiza, habiéndose acordado por canje de Notas el ponerlo en vigor desde el día siguien¬ te, con carácter provisional, sin perjui¬ cio de ratificarlo y proceder oportuna¬ mente al canje de las ratificaciones.
Las estipulaciones más importantes de dicho Convenio, son las siguientes:
Ambas naciones se garantizan el trato de mayor favor en cuanto a las forma¬ lidades para la importación, exporta¬ ción, tránsito, almacenes de depósito aduanero e impuestos interiores.
Los productos españolee, comprendi¬ dos en lista adicional, no estarán sujetos a su entrada en Suiza a mayores dere¬ chos de los que se estipulan en la misma. Las demás mercancías de origen español
gozarán déla tarifa vigente más redu cida, beneficiándose de cuántas rebajas
puedan concederse por Suiza a una ter¬
cera nación.

Los productos suizos, comprendidos en otra lista adicional, gozarán como derechos máximos los que en la misma
se expresan. España concederá a Suiza cuántas rebajas concierte con un tercer Estado, pero entendiéndose que no go¬ zarán de este favor más que los que ex¬ presamente se determinan y que nunca les serán aplicables los beneficios espe¬ ciales que puedan concederse a Portugal y zona española de Marruecos.
Ambas partes contratantes podrán exgir, como garantía de la procedencia
de la mercancía, un certificado de ori¬

gen que coosistirá en declaración oficial hecha por el productor, fabricaute o expedidor, ante las ofifinas designadas a este fin por el país de exportación, 8egúu modelo que se inserta al final del Convenio. Los paquetes postales y co merciales no estarán sujetos a pertificado de origen.
So estipulan reservas en cuanto a los artículos qua puedan ser objeto de mo¬
nopolio por parte de cualquiera de las dos naciones. También se garantizan
mutuamente toda ciase de facilidades a

los viajantes de comercio respectivos y la admisión con franquicia temporal de las muestras que los mismos conduzcan consigo al objeto de conseguir pedidos.
El Convenio estará en vigor mientras

cualquiera de las partes contratantes
no lo denuncie con tres meses de anti¬

cipación. Para completar este ligero txámen del

convenio, consignaremos los derechos reducidos de que gozarán determinados

productos españoles, señalados por uni¬
dad de 100 kg.

Pasas de Málaga y Denia, en racimos; naranjas y mandarinas; almendras, con o sin cáscara;

nueces y avellanas, con o sin cás¬ cara, y aceitunas frescas; otras
frutas del Mediodía, incluso los

plátanos, piñas y granadas. Azafrán y pimentón (pimiento
molido). Aceite de oliva, en recipientes
de todas clases, pesando más de 10 kg. ‘
Aceite de oliva, en recipientes de todas clases, pesando 10 kg. o
menos.

10 fr.
2& »
10 »
20 »

Vino natural, en pipas, hasta 13° de alcohol inclusive; mosto. 24 fr.

Vino natural, en pipas, de 13’1°
hasta 15°.

Tinto.

30 »

Blanco.

33 »

Vinos de Malvasía, Jerez, Má¬

laga, Priorato dulce, Garnacha y

mistelas.

30 »

Los vinos que excedan de las graduaciones citadas pagarán,
además de los derechos expresa¬
dos, la tarifa de monopolio legal

por cada grado de exceso.

Tapones y discos de corcho. 45 »

Vitriolo de cobre y productos

llamados fungívoros.

10 »

Ea cuanto a los productos suizos, las

concesiones otorgadas por España se

refieren a los siguientes artículos, enu¬

merados en términos generales por no

hacer interminable esta breve reseña de

lo convenido:

Modera labrada en objetos torneados

o tallados; vacas de leche; ferretería; turbinas de vapor y motores hidráulicos;

maquinaria en general; material eléc¬ trico: relojes; tejidos de seda y bordados;
leche condensada y quesos.

Las negociaciones
con Francia.

Contiüúan en el mismo estado, ver¬
daderamente lastimoso, las conversacio¬
nes para el arreglo de un Tratado de Comercio con la vecina República y no por culpa de los delegados españoles.
Buena prueba de la excelente dispo¬ sición que anima a España al pactar con
las demás Naciones, ha sido el reciente
Convenio con Suiza en el que se han impuesto considerables sacrificios a la
industria nacional a cambio de la de¬
fensa de nuestros principales productos de exportación. Además, en contrapo¬ sición con la actitud de Francia, tene¬
mos la de Suiza, con laquese ha llegado al Convenio definitivo sin pasar por la ruptura del modus vivendi anterior, me¬ diante prórrogas sucesivas del mismo.
A pesar del optimismo que trasciende de nuestro Ministerio de Estado, al ha¬
cer referencia a las negociaciones enta¬ bladas, parece ser en realidad que éstas se encuentran paralizadas por completo y aún circulan opiniones pesimistas so¬ bre la completa ruptura de las mismas.
Aate la intransigencia francesa, el Gobierno español debe defender conve¬
nientemente el interés nacional.

El Arancel español
definitivo.
Habiendo transcurrido el plazo de tres meses para la admisión de reclamacio¬
nes, con fecha 12 del actual ha entrado
eu vigor, con carácter definitivo, el Aran¬ cel de Aduanas que regía provisional¬
mente.
Las modificaciones introducidas no
alteran esencialmente el primitivo aran¬ cel, pues la única de importancia ha si¬ do el hacer desaparecer el carácter deci¬ didamente fiscal que se habían asignado a los derechos del petróleo y sus deri¬
vados.
Las reducciones de derechos hacen re¬
ferencia a las gasolinas y aceites mine¬ rales lampantes y pesados que se fijan en li mitad que anteriormente; los pe¬ tróleos brutos se rebajan de 22’50 av8 pe¬ setas; los aceites lubruficantes sufren una disminución de la cuarta parte y el
maíz destinado a la alimentación del
ganado pagará la mitad que estaba se¬
ñalado.
Entre las elevaciones de derechos ci¬
taremos como más importantes las si¬ guientes. Carbones vegetales y leñas (de 2 a 5 pts.); féculas (de 10 a 15 pts.j; hilabas de lino, cáñamo y ramio (50 por 100 de aumento); cordelería (un 20 por 100); seda hilada sin torcer (6 veces an¬ terior derecho); carne congelada (de 20 a 30 pts.); centeno y cebada (de 6 a 8 pe¬ setas) y el trigo y su harina cuyos dere¬ chos ya habían sido elevados anterior¬
mente.
También se suprime la franquicia del hierro y acero en objetos inutilizados y se transforman en derechos específicos de 25 ptas. ios 100 kgs. los que ad vado rem se habían señalado para la maqui-

naría de motocultivo e industria rural o
de granja.
Producción mundial
de cobre
Desde el año 1914 al 1918, período ál¬ gido de la gran guerra, debido a las ne¬ cesidades de la misma se predujo un considerable desarrollo en la producción del cobre, que llegó a cifrarse en más
de 400 mil toneladas de aumento, a pe¬
sar de que las naciones europeas esta¬ ban casi inactivas o con insignificante producción en relación con años ante¬
riores.
La producción en el año 1920, último del que se conocen datos estadísticos completos, fué de 984 mil toneladas, qtte representa una ligera disminución, com¬ parada con la del año 1913, que puede
tomarse como el verdaderamente nor¬
mal antes de las hostilidades.
De los componentes de la mencionada cifra total, resulta que la producción de Europa ha descendido de 131 mil tone¬
ladas en 1913 a 50 mil en 1920. La de la
América del Norte supone una pequeña elevación en iguales períodos. En cam¬ bio, la producción de la América del Sur representa un importante aumento puesto que de 75 mil toneladas en 1913
se eleva a 135 mil en 1920.

LA VIDA EN 1947

Noticias que me revela con 25 años de anticipación un aparato especial que he tenido la suerte de inventar.
Tal fué el éxito de dos de los festejos que en 1922 se celebraron en esta ciudad, para solemnizar el 11 de Mayo, que hoy, a pesar del tiempo transcurrido, siguen ocupando todavía la atención pública.
Nos referimos, como seguramente ya se imagina el lector a la grandiosidad de la retreta que como final de fiesta, figuraba en el programa de los mencio¬ nados festejos, y a la longitud de la tra¬ ca que en cada una de las noches de fiestas se disparó.
Tales fueron el esplendor de dicha retreta y la longitud de la traca mencio¬ nada, que recordamos dijo por aquel
entonces uno de los forasteros que ma¬
ravillados las contemplaron no haber¬ las visto de semejantes nunca, ni creía pudiesen existir.

Continúan repitiéndose casi a diario
las averías en las locomotoras de nues¬
tro ferrocarril, lo que ocasiona las con¬ siguientes molestias a los viajeros. Gra¬ cias que éstos—dicho sea en honor de la verdad—ya no hacen caso de tales anomalías, que la costumbre que han podido adquirir durante esos veinte y cinco años ha hecho que para ellos ya
no lo sean.
Se dice, y de ello nos alegramos infi¬ nito, que pronto quedarán éstas solucio¬ nadas, por lo que no es de extrañar vaya recibiendo la Compañía las felicitaciones en gran escala.

Hace ya cinco lustros que casi diaria¬ mente se vienen padeciendo en esta ciu¬ dad interrupciones en la corriente deí flúido eléctrico, y, cuando no es cortada ésta, es tan bajo el voltaje que las más potentes lámparas despiden una luz comparable solamente a la de nuestros
arcáicos llums d' encruia.

Esto obedece, según se dice, a que ha¬ biendo cambiado de personal y venido el nuevo de Palma, éste quiere introdu¬ cir en nuestra ciudad las mejoras de que, desde hace tanto tiempo, vienen disfru¬ tando los vecinos de dicha capital.
Es muy probable que cuando la fábri¬ ca pase a ser propiedad de D. Juan March (Yerga), de cuya adquisición vie¬
ne hablándose con insistencia desde ha¬

ce ya mucho tiempo, dejen de registrar¬

se estas molestias.

,

Hoy podemos adelantar a nuestros lec¬ tores una noticia que sin duda les llena¬
rá de gozo.

/

«**-

4

S O LLER

BaD sido dadas por la Autoridad com¬ petente las órdenes para que sean sus¬ pendidos los pasa-calles anunciadores de las funciones cinematográficas, que por espacio de 25 años han venido martiri
zando los oí ios de estos vecinos con los
sonidos estridentes y desafinados de las desentonadas cornetas de la Cruz Roja y de los Exploradores.
Felicitamos sinceramente al señor Al¬
calde, que ha sabido hacerse intérprete
del sentir del vecindario.
Se espera que dentro de poco se insta¬
lará en su nuevo domicilio la «Joventut
Mallorquinista» de esta ciudad, que des¬ de que se separó de la «C mgregacióa
Mariana» se encontraba sin domicilio

verbial Jiro, en el presente año, por cau¬ sa de las lluvias de que ya nuestros lec¬ tores tienen noticia, creemos dejó satis¬ fechos a propios y extraños. Así a lo
menos hemos de deducirlo de los comen¬
tarios favorables que acerca del mismo
tuvimos ocasión de oír.
Con inunsitada solemnidad se celebró
el lunes, en la iglesia del Hospital, la fiesta de Santa Rita de Casia, que le de¬
dican anualmente sus devotos desde que
efectuó la reforma de este templo el ma¬ logrado R-ctor don Sebastián Maimó.
Presentaba el altar mayor hermosísi¬ mo aspecto, habiéudose colocado la ima¬ gen de la Sania en la hornacina o nicho

El jueves de la presente semana llegó a esta ciudad, procedente de Ceuta, nues¬ tro particular amigo D. José Frau Fron¬
tera.
Como recordarán sin duda nuestros
lectores, el amigo Frau formó parte de
la Batería de Artillería de Plaza que sa¬ lió de esta isla hará de ello unos cuantos
meses, para guarnecer la de Ceuta.
Ha venido con unos veinticinco días
de permiso, y excusamos decir coa cuan¬ to placer veríamos su regreso definitivo en compañía de los otros compañeros solbrenses, y de los demás mallorquines que, en cumplimiento de penoso deber, se hallan en la ingrata tierra marrequí.
Sea bien venido, y reciban su madre,

•social, por cuyo motivo se veía obligada central, rodeada de una variedad exqui¬ hermano y demás deudos, por la ju.sta

a celebrar sus reuniones en el andén de sita de plantas y fbres y alumbrada satisfacción que sienten, nuestra más

la estación del ferrocarril.

eléctricamente. La calle dal Hospicio cordial enhorabuena.

El hecho ha sido celebrado, y es lo natural porque así se evitará el espec¬
táculo de las discusiones en un sitio tan
público por los numerosos inscritos en dicha institución, que en cierto modo llegaban a interceptar el paso.
Kir-Choff.
3~SS-8==^=B--^--B-~=---8=í=^=8~SS--B=s=ss3
Crónica Local
Aun cuando «nunca segundas partes fueron buenas», como dice el inmortal Cervantes, la continuación extemporᬠnea de nuestra popular fiesta de la Vic¬ toria casi vino a ser una excepción. Es¬ tuvo muy animada y fué bastante lucida aunque no tanto—por supuesto—como ¡o hubiera estado y lo hubiera sido de «celebrarse en su día, o sea el lunes da la semana anterior, cuando se hallaban
todavía en esta ciudad los numerosos
forasteros que para presenciarla íntegra
liabían venido.
Vinieron otros el domingo último con «este fio, y para ello dió facilidades la compañía del ferrocarril, con un servicio de trenes extraordinario, pues que pu¬ dieron ver el simulacro y el número de fuegos artificiales que se había reservado para fia de fiesta, y regresar luego para dormir en sus propias casas los vecinos de la capital.
Los adornos e iluminaciones fueron
los mismos que ya reseñamos en nuestra «edición anterior, y el simulacro tuvo
lugar en el puerto en la forma de cos¬
tumbre, siendo tan numerosa la concu¬ rrencia a este acto, que los tranvías, aun <con su servicio extraordinario, no eran suficientes para contener a los viajeros que deseaban ir, por lo que en todos los viajes muchísimos de éstos habíanse de quedar esperando otro tranvía por falta de sitio, y no fueron pocos los que se de¬
cidieron al fin a hacer la excursión a
pie. El número de autos, de carruajes, de carretones y hasta de carros de labor atestados de gente, tanto a la ida como a la vuelta, era también muy considerable.
Fué solemne la entrada de las tropas victoriosas en la población, e inmenso el gentío que se agolpó frente a la Casa

estuvo tambiéu iluminada por la noche con farolillos a la veneciana, y en la boca-calle de la parte de la de la Luna había, a manera de arco, una inscripción dorada sobre fondo carmesí que decía:
Llaor a Santa Bita de Casia. Unos y
otros adornos y las iluminaciones, tanto en el interior como en el exterior, llama¬
ron extraordinariamente la atención y
atrajerou a esta simpática fiesta nume¬ roso público.
Quizás nunca se había visto una con¬ currencia igual, en este templo, a la que acudió por la noche del indicado día para tomar parte en la función. Consis¬
tió ésta en conclusión del quinario pre¬ paratorio, predicando elocuente sermón
el Rdo. D. Jerónimo Pons; después Ise cantaron coplas, padrenuestros y gozos
por un coro de señoritas con acompa¬ ñamiento de armoniura, bajo la dirección del organista parroquial y Rector de dicha iglesia, D. Miguel Rosselló, cou notable ajuste. El total íué una fiesta lucidísima que mereció los elogios de la multitud y a los que van unidos también
los nuestros más sinceros.
Ha sido pedida la mauo de la bella y distinguida señorita Josefa Morey Manera, hija del médico de Cousell don Antonio, para nuestro particular amigo
el módico de esta ciudad D. Mariano
Rovira Sellarás. La boda se efectuará el próximo
otoño.
En el curso de uu crucero por estas
aguas, entró el martes en este puerto el contratorpedero de la Marina de guerra Osado, al mando del capitán de Corbeta D. Ramón Alvargonzález.
Tiene este buque 400 toneladas de deplazamiento y un audar de 28 millas;
monta dos cañones de 75, uuo en caza y
otro en retirada, dos de 57 y dos ametra¬ lladoras de 37: está provisto de dos tu¬ bos lanza-torpedos, uno en el centro del buque y otro a popa.
El jueves se hizo nuevamente a la mar, para contiouar su servicio de guarda
costas.

***

Ha causado gratísima impresión la noticia dada por la prensa diaria de Pal¬ ma de que ayer debían embarcar del puerto de Melilla con rumbo a estas is¬ las la Batería de montaña, de Mallorca, y la ligera de Menorca, que el mes de Septiembre del año pasado salieron para
Marruecos.

A causa del temporal reinante en

aquellas aguas ha demorado su sa ida, hasta que amaine, el vapor Capitán Se-

garra, eu el cual debían regresar dichas
fuerzas.

Si el tiempo lo permite, es probable

lleguen las mencionadas baterías a estas islas a principios de la próxima semana,
el lunes o martes tal vez.

Eu Palma sabemos se les prepara un cariñoso recibimiento. Se habla de ir la

ciudad eu masa a esperarles en el mue¬ lle, y de engalanar los balcones de por donde deben pasar. El «Veloz Sport Ba¬ lear» ha acordado obsequiar con un

lunch, el día de su llagada, a nuestros
artilleros.

Si la hora de llegada permite que el mismo día salgan é3tos en los trenes de la
tarde, para los pueblos, es probable que se les conceda para ello el permiso.
Sóller, que también p8gó su tributo a la guerra, no debe olvidar que entre esos artilleros, que en medio de penalida¬ des y sufrimientos han tomado parte en
más de treinta combates, hay; uq hijo
suyo: Florencio Cortés Easeñaf, al cual debiérase recibir dignamente, tributándo¬ le una cariñosa acogida No olvidemos

que ha expuesto diariamente por espacio de nueve meses la vida en cumplimiento de uu sr grado deber. -
Al regresar, curtido por el duro sol africano, templada su alma ante la dia¬ ria visión de la muerte, debe hallar en¬

tre sus paisanos la misma alegría en el semblante que hallará entre sus allega¬ dos. Y nosotros esperamos que Sóller sa¬ brá cumplir cou su obligación.
Enviamos a la familia del joven Cor¬

tés, principalmente a su padre, nuestro

amigo el industrial D. Nicolás, nuestra

enhorabuena más cumplida.

~•

Oonsistorial para oir la arenga del Ca¬ \\EI pasado miércoles se unieron con

pitán Angelats a sus tropas, al marchar, el santo lazo d«-l matrimonio eu la igle¬ El jueves último se'reuniójel Consejo

y la reseña del combate y victoria, al re¬ sia de San Pedro y San Bernardo, de Local de los Exploradores de España en

greso, coreando todos los visques! entu¬ Pairas, la distinguida señorita Josefina esta ciudad, al objeto de dar posesióu al

siastas con que terminó su última pero¬ Ortigosa Juan coa nuestro buen amigo nuevo jefe de la Tropa, D. Vicente Griral

ración, a la Virgen de la Victoria, al el Veterinario Municipal e Inspector de Lafuerza, Capitáu de Carabineros.

Alcalde y Ayuntamiento y al pueblo de víveres D. Cristóbal Trías Roig.

Se propuso la realización de uua ex¬

Sóller. Seguidamente se verificó proce- Fueron testigos por parte del no7Ío cursión de la Tropa por dos días, duran¬

sioualmente el traslado de la imagen de el farmacéutico de laca D. Bartolomé te el próximo mes de Junio, que podría

Ntra. Sra. de la Victoria a la iglesia del Trías Roig y el concejal dd Ayunta¬ ser ai Torrent de Paréis, pasando por la

Hospital y por la coche hubo música y bai¬ miento de Palma D. José Más; y por Costera (dóude se visitaría detenidamen¬

le en la plaza de la Constitución y bonitos parte de la novia sus tíos D. Juan y don te la Central eléctrica) Tuent y La Ca-

fuegos de artificio, que admiró y aplaudió Rafael Juan Vergés.

lobra, haciendo el regreso por mar; que¬

uin público numeroso. Todos estos actos

Una Vez efectuada la religiosa cere¬ dó en estudio la mencionada excursión

«estuvieron amenizados por la banda de monia salieron los novios para Son Llo- para llevarla a la práctica.

\\

la «Lira Sollerense», única que para es¬ ren<¿ (Son Sardina) desde donde saldrán

También se acordó pedir, para enri¬

ta fiesta había en la localidad, habiendo para la Península en viaje de novios.

quecer la Biblioteca, un ejemplar de las

regresado a Palma la del Regimiento el

Deseamos a los recién casados una Obras del Beato Ramóu Lull y agasajar

¡martes anterior.

eterna luna de miel.

cómo se merece al antiguo, explorador

No obstante lo extemporáneo del pro¬

D. Florencio Cortés a su próxima llega¬

da, de regreso de los campos africanos,
dónde ha estado defendiendo con las
armas el honor de la Madre Patria; ha¬ ciéndolo extensivo al también antiguo explorador D. José Frau y demás solte¬ reases que combiteu en Af. ica, cuando llegue su repatriación.
* **
Mañana, domingo, efectuarán los Ex¬ ploradores una excursión a Balitx d' Avall, que comprenderá el día entero, y en la que serán acompañados por su Jefe de Ti opa y una nutrida representación del Consejo Local.
Para conmemorar el tercer centenario
de la canonización del gran Apóstol de Roma, San Felipe Neri, dió principio ayer en la antigua iglesia de la Alquería de-l Conde, actualmente de los PP. del Oratorio de Sóller, solemne oración de Cuarenta-Horas, que ha continuado boy y terminará mañana.
Los sermones del tiíduo que tiene lugar al anochecer de éstos tres días, es¬ tán a cargo de los oradores D. Autonio Cap&ró, capellán de Biniaraix, el de ano¬ che; del Dr. José Pastor, vicario, el de
hoy, y del Rdo. D. Jerónimo Pons, vica¬ rio de D*-yá, el de mañana. En la Misa mayor, mañana, predicará, el vicario de esta parroquia D. Ramón Colom.
Numerosos fieles asistieron a las fun¬
ciones religiosas de ayer, y es probable 3ea aun mayor la concurrencia a las de hoy, y sobre todo a las de mañana.
Sabemos que pronto se suprimirá el reparto de la correspondencia a domicilio los domingos por la tarde, pues así lo dispuso el señor Inspector en su1 última
visita a la oficina de Correos de esta ciudad.
Por ser muy escasa la corresponden¬ cia que se recibe en el indicado día y por ser uua costumbre establecida ya hace tiempo en todas partes, nos parece muy justa esta medida, pues así podrán los carteros disfrutar en parte del tan deseado descanso dominica!, obligatorio para todos.
Sabemos, y así se ha anunciado ya, que el miércoles de la semana próxima, día 31 del corriente, a las cuatro de la tarde, administrará en nuestra iglesia parro¬ quial el limo. P. Mateo Colora, Obispo de Andrapa, el sacramento de la Confir¬ mación a cuantos niños y niñas cuyos padres o familiares lo hayan solicitado previamente.
Damos publicidad a la noticia para que llegue a conocimiento de todos aque¬ llos a quienes pueda interesar.
Es asfixiante, impropio de la presente estación, el calor que en esta comarca se deja sentir desde algunos días a esta par¬ te. Ni en plena canícula suele en este va¬ lle ser mayor, ni siquiera igual, al que en
estos momentos mantiene en un cons¬
tante baño de sudor a estos vecinos, no * sólo a los que trabajan al sol sino que tambiéu a los que, mano sobre mano, se
baiauceau a la sombra.
El termómetro, estando bajo techo, desde anteayer oscila, tanto de día como de noche, entre los 20 y los 28 gradoj; y uu día eu que se nos ocurrió la idea de ponerlo al sol subió hasta los 48 y al¬ gunas décimas.
Si esto continúa así, ¿qué va a ser de nosotros eu los meses de Julio y Agosto?
No se celebraron, conforme ya diji¬ mos, el sábado y domingo de la anterior
semana las acostumbradas funciones de cine en el teatro de la « Defensora Solle-
reuse»; pero eu cambio se celebraron el miércoles y jueves de la presente sema¬ na, festividad este último día de la As-

SOL L E R

3

censión del S¿fíor? y la concurrencia que de su hija señorita Margarita, el bálsa¬ cruz alzada, y numerosos amigos de la limo. P. Mateo Colom, se había leído por

a las mismas asistió fué numerosa, a pa¬ mo de la resignación, que es el más efi¬ familia^ quienes, con sendos cirios o blan¬ el Rdo. D. Jerónimo Pons Roca, la bio¬

sar del fuerte calor que ya se deja sen¬ caz para cicatrizar esta clase de heri¬ dones se incorporaron al fúnebre con¬ grafía del Rdmo. Obispo titular de An-

tir.

das.

voy. Eí miércoles por la mañana se ce¬ drapa y auxiliar de Toledo que este

Motivó esta mayor concurrencia prin¬ cipalmente en el último de los días cita¬ dos, el hecho de exhibirse la película ti¬ tulada Las Ferias y Fiestas de Sóller.
Esta película ofrecía la doble ventaja

* **
Eu la ciudad de Chambéry, del depar¬ tamento fraucés de la Saboya, falleció
el día 14 de los corrientes nuestro pai¬ sano, el comerciante allí establecido don

lebró solemne funeral, en sufragio del alma de la fioada, en la parroquia filial de San Ramón de Peuyafort, y a este acto religioso puede decirse asistió aquel veciudario en masa, con lo que quedó

Ayuntamiento le encargó, la cual ha he¬ cho el señor Pons con gran cariño, sien¬ do buena prueba de ello el hermoso y completo trabajo presentado, que me¬ reció'grandes elogios de todas las perso¬ nas que lo oyeron. Propuso el señor Pre¬

de ser enteramente local y haberse podi¬ Mateo Bauzá Soler, y causó la noticia patentizado una vez más el aprecio en sidente que de la expresada biografía se

do proyectar a la semana y media d9 su inesperada de esta muerte penosísima que era tenida la señora Bennasar y en haga una edición, cuyos ejemplares po¬

filmación, lo que la hace de una gran impresión entre todas las personas con que lo son sus deudos que la sobreviven. drán ser repartidos a los niños de las es¬

actualidad. No es de extrañar si su pro¬ quienes sostenía relaciones, de amistad

Descanse en paz la bondadosa señora cuelas de esta ciudad al terminar el cur¬

yección ha constituido uu verdadero
acontecimiento.
Aparte ciertos defectos, que saltan a la vista y por est) huelga que los pre¬
cisemos, la cinta tiene sus atractivos. Tiene el saborí de cosa vivida y hiy en ella escenas muy interesantes.
En la función de esta nocln se estre¬

o comerciales, el finado. Eu gran número se asociaron éstos al dolor de su afiijida viuda y demás deudos, y de muchas po¬ blaciones, no sólo comarcanas sino que también muy apartadas, fueron allá sollerenses amigos para testimoniarles sus simpatías o mejor aún el aprecio que por ellos sentían.

y reciban todos los que la irreparable pérdida lloran la expreción de nuestro sentido pésame.
EN EL BYONTAIUENTO
Sesión deí día 18 de Mayo de 1922

so actual. Teniendo en cuenta, además* —terminó diciendo—que el Sr. Pons ha escrito la mencionada biografía por en¬ cargo de este Ayuntamiento, propongo le sea retribuido dicho trabajo.
El Sr. Estades se adhirió a la proposi¬ ción del Sr. Alcalde, de imprimir la men¬ cionada biografía, y expresó su parecer de obsequiar al señor Pons con un objeto

nará la segunda parte de esta película titulada Simulacro de la Victoria (Firó), y todo hace suponer será tan atractiva como la de que acabamos de tratar, y de la que prometemos ocuparnos en nues¬ tra próxima edición.
* **
Las películas que se estrenarán hoy
son estas:
Io La Mujer de Claudio, en 5 partes. 2 0 La película de las Ferias y Fiestas de Sóller y ei estreno del Popular Firó. 3 ° Una película cómica. Y mañana tarde y noche se proyecta¬ rán las siguietes: 1 0 En las redes de la ley, en 3 partes. 2.° Mañas Sandorf, 1 0 y 2.° libro de
la serie en 9.
3 ° Ferias y Fastas de Sóller y Simu¬ lacro de la Victoria [Firó).
4 o Efectos de un ciclón, cómica.
t
Sección Necrológica
Entre el material compuesto que la abundancia que tuvimos para nuestra edición anterior nos obligó a retirar, el sábado último, figuraba la noticia de que la anciana D.a María Alcover Oliver, viuda del que fué nuestro apreciado amigo D. Pedro Juan Morell, había fa¬ llecido el sábado anterior, al anochecer, después de penosa enfermedad que la tuvo postrada muchos años y que sufrió siempre ella con cristiana resiguación. »
Confortado su espíritu con los auxi¬ lios de nuestra sacrosanta Religión, se durmió en la paz del Señor, la bonda¬ dosa Sra. Alcover, a los 82 años de su
edad, dejando no sólo a sus lrjos y de¬
más deudos sino que también a cuantos la conocieron y trataron el dulce recuer¬ do de su excesiva afabilidad. Aunque vivió siempre retirada, en su retiro le acompañaron siempre las simpatías de
todos.
El domingo, al anochecer, fué condu¬
cido el cadáver de la anciana al cernern
terio, después del rezo del rosario de

Ocurrió la defunción por la mañana del mencionado día y se verificó el en¬ tierro al caer de la tarde del martes, día 16, el cual fué, realmente, una manifes¬ tación de duelo pocas veces vista en aquella ciudad. Al religioso acto asistió, bien de ésta bien de otras próximas o lejanas, como queda dicho, un gentío inmenso, y de ello da una idea el sólo
detalle de haberse visto reunidos en el
fúnebre cortejo paisanos nuestros que
tienen su residencia habitual en Vieune, Grenoble, Valence, Cette, Lyon, Cer-
bére, Avignon, Chátaurenard, Alais, Lons-le-Saünier, Marseille, Romans, y
en bastantes otras ciudades que en la carta que hemos recibido no se expresan porque dice su autor que no le es posi¬ ble precisar.
Los funerales se celebraron de cuerpo
presente, como es en Francia costumbre, en la iglesia de Notre Dame, y desde
ésta verificóse la conducción del cadáver
al cementerio, siendo muy lucido el acompañamiento.
Baja el Sr. Bauzá al sepulcro a los 48 años de su edad, en la plenitud de la vida, y cuando, después de una juventud laboriosa, más fundadamente le alenta¬ ba la esperanza de un próximo bienestar. Esto, sin duda, unido a sus relevantes cualidades, entre las que sobresalía la bondad de su corazón, por la que era de todos apreciado, han sido los motivos de la general conmiseración y del general sentimiento que ha causado esta pérdida.
Nosotros, condolidos también de esta desgracia, pedimos a Dios, al mismo tiempo que el descanso eterno para el alma del Sr. Bauzá, resiguación y con¬ suelo para sus infortunados esposa, hijas y demás familiares, a quienes acompa¬
ñamos en el sentimiento.
* •i*
Después de una eufermedad larga y penosa, sufrida con paciencia ejemplar,
falleció el lunes de esta semana, en el caserío del Puerto, D.“ Catalina Benna-
sar Viceus, viuda del que fué Práctico
del Puerto de esta ciudad, D. Juan Pons
(Carabina), de cuya defunción dimos
cuenta en Maizo último.

Celebróse bajo la presidencia del señor Alcalde, D. Pedro J, Castañer y Ozonas, y a la misma asistieron los señores con cejales D. Jerónimo Estades, D. Bartolo¬ mé Col!, D. Antonio Colom, D. Guiller¬ mo Mora, D. José Puig, D. Guillermo Rullán, D. David March, D. José Canals, D. Juan Pizá, D. Francisco Frau y don Miguel Colom.
Fué leída y aprobada el acta de la se¬
sión anterior.
Previa la lectura de las respectivas cuentas y facturas, se acordó satisfacer: a la sociedad «El Gas» 1046 ptas. 58 cénts. por la energía eléctrica suministrada al Ayuntamiento para el alumbrado público
y el de la Casa Consistorial durante el mes de Abril último; 40 pesetas 85 cénti mos por material eléctrico y jornales su¬
ministrados durante el mismo mes en ins¬
talar varios de faroles del alumbrado pú¬ blico y en modificar otros.
Se dió cuenta, por segunda vez, del Proyecto de saneamiento del cauce y en
lace de los tramos cubiertos del torrente
Mayor, y se dió lectura a la Memoria, Presupuesto y Pliego de condiciones que lo acompañan (cuyos documentos queda¬ ron en la pasada sesión sobre la mesa para su estudio) formado por el Arqui¬
tecto D. Carlos Garau.
Terminada la lectura de los expresa¬
dos documentos, el señor Alcalde propu¬
so aceptar el Proyecto referido, y expo¬ nerlo al público a efectos de reclamación.
E! señor Colom (D. Miguel) manifestó que no tenía inconveniente en que se aprobase el proyecto, pero que, a su mo¬ do de ver, en él deberían constar las ali¬ neaciones y rasantes de la vía que ha de destinarse a paseo, pues ahora—dijono puede uno formarse idea cabal de la rasante de la plaza de la Constitución que antes de cubrir el tramo del torrente era calle del Puente hasta la de Bauzá, y esto es imprescindible para que los ve¬ cinos propietarios de fincas afectados por dicha mejora puedan ver los beneficios o perjuicios que de llevarse ésta a cabo
han de recibir.
Después de las transcritas manifesta¬ ciones del señor Colom (D. Miguel) y de haber examinado la Corporación el Pro¬ yecto y documentos mencionados, esti¬ mándolo aceptable se acordó someterlo a una información pública a efectos de re¬ clamación por espacio de veinte días.

123.°dearte.Propusodarunvotodeconfian¬
za al señor Alcalde para comprarlo y hacer su entrega, y que la edición de la biografía del ilustre Prelado sea de 500 ejemplares.
Por unanimidad fué aprobada la propo¬
sición del señor Estades.
Se acordó pasara a estudio de la Comi¬ sión de Obras una proposición hecha por el señor Alcalde para vender por la suma de 450 pesetas la parcela no edifi¬ cable, propia de este Municipio, situada en la calle de San Jaime, lindante con la de Moragues.
El señor Estades dijo que este Ayunta¬ miento carece de Ingeniero propio a quien poder, si así conviniese, encargar algún trabajo, y expresó su deseo de nombrar uno inteligente y de confianza. Propuso para dicho cargo a D. Pedro Garau Tornabells que reúne, según in¬ formes que particularmente he adquiri¬ do,—dijo—las condiciones indispensable»* poseyendo los*conocimientos técnicos re¬ queridos y es, además, persona honora¬ ble que merece toda mi confianza. La Corporación, estimando acertada la pro¬ posición del señor Estades y teniendo en cuenta las dotes de inteligencia y honra¬ dez que posee D. Pedro Garau Torna¬ bells, resolvió nombrarle Ingeniero titu¬ lar de este Municipio.
A proposición del mismo señor Esta¬ des se acordó que el sueldo del señor Ga¬ rau, Ingeniero, sea el qué devenguen los honorarios de los trabajos que le encar¬ gue este Ayuntamiento.
También a propuesta del señor Esta¬ des se resolvió reponer las bombillas
eléctricas de la instalación existente en
la escuela de niñas de la Alquería del Conde, para alumbrado de dicho local. ‘
Igualmente y a proposición del mismo señor Estades se resolvió confeccionar,
para dicha escuela de niñas, una cortina para preservar del sol la sala destinada
a clase.
El señor Coll, en nombre de la Comi¬ sión de Festejos, dió cuenta de que. a causa del mal tiempo, habíase tenido que suspender todos los números del progra¬ ma de las Ferias y Fiestas, que debían celebrarse el lunes por la tarde. Dijo que la mentada Comisión resolvió que dichos números se verifiquen el próximo domin¬ go, Enterada la Corporación y encon¬
trando acertada la resolución tomada
por la Comisión de Festejos, la dió su

i
"N

cuerpo presente, por la comunidad pa¬

La muerte de la señora Bennasar ha

Enteróse la Corporación de una comu¬ aprobación.

rroquial con cruz alzada y numeroso acompañamiento; y al día siguiente en
la parroquia se celebró suntuoso fune¬ ral en sufragio de 1 alma de la finada, en
el que fué celebrante el Rdo. D. Anto¬ nio Juan Mora, Párroco-Arcipreste de Felanitx, sobrino de la Sra. Alcover, y
a cuyo acto asistió un público numero¬
sísimo.

sido en la barriada marítima de Sóller
y eu esta ciudad generalmente sentida,
cosa natural siendo muchas las relacio¬
nes que sostuvo en sus buenos tiempos y entre las cuales por la afabilidad de su trato se graugeó siempre la estimación.
Sus hijos y demás familiares quedan sumidos en el más amargo desconsuelo,
Al día siguiente del de la defunción,

nicación, fecha 16 del actual, remitida
por el Excelentísimo Sr. Gobernador ci¬ vil de la provincia mediante la cual ma¬ nifiesta haber aprobado el proyecto de mercado para esta ciudad.
Dióse cuenta de que durante el plazo de quince días que ha permanecido ex¬ puesto al público a efectos de reclama¬ ción el Padrón registro de vecinos pro¬ pietarios de fincas, con expresión de las

No habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión.
3 a* -8 7“ B s* & *r EE~*ir—'B=ai*‘r^=8=^^:3:
Se venden
Todos los enseres pertenecientes a una
noria.
Un ventilador de dos palas marca Sie¬
mens.
Un brocal de piedra. Dichos objetos están todos en muy buea

Nosotros unimos nuestras preces a a las tres de la tarde, se verificó la con¬ cantidades con que han de contribuir a estado.

las de la Iglesia y de la familia para que conceda Dios al alma de la virtuosa
señora Alcover la eterna bienaventuran¬
za, y derrame sobre el corazón de los que su pérdida lloran,—a quienes envia¬ mos nuestro pésame—en especial de su hijo, nuestro muy estimado amigo don

ducción del cadáver al cementerio, pre¬
vio el rezo del rosario en la casa mortuo¬
ria por los sacerdotes de aquel caserío y grau número de vecinos, acompañándole aquéllos y muchos de éstos hasta el To rrent dy es Fort, según la costumbre; y aquí, a la entrada de la población, le es-

sufragar los gastos ocasionados por la confección del Registro Fiscal de edifi¬ cios y solares de este término municipal, no se ha producido ninguna. En su vista, a Corporación resolvió aprobarlo defini¬ tivamente y proceder a su cobro.
El señor Alcalde dijo que el lunes, en el acto de la colocación en la galería de

Para más informes dirigirse al dueño de la
confitería <La Confianza».—Luna 7. Sóller.

sB-jsr....8- T

—B . as-^B- .s.1—E

Se vende

en buenas condiciones un olivar en el predio Ca 'n Tes, de extensión de ocho euarteradas, con pasaje de carro.
Para informes dirigirse a D. Jaime Do-

Miguel Morell, residente en Utuado, y • peraban el clero de esta parroquia, con Hijos Ilustres de Sóller del retrato del meDge, Notario.

A

6

SOLLER

m m? m ECOS REGIONALES •m :

m

i

EL PROBLEMA ESCOLAR

Crónica Balear

turismo y de acuerdo con la Aéro-Marítima Rafael Ramis; el Jefe del Negociado del

montar una escuela de pilotos aviadores.

Ayuntamiento, don Pedro Canet, y don Ra¬

Guando la reflexión o el azar nos ponen
<en comparación con la vida social de los demás pueblos civilizados, comprendemos
claramente el enorme atraso en que nos
bailamos como nación. El Estado español no es, a pesar de su edad, más que un or¬ ganismo incipiente que casi nunca tiene en
cuenta la realidad de la vida. Se mueve en
una cuadrícula falseada, establecida por la burocracia por una parte y por las conve¬ niencias de los grupos pseudo-políticos por
otra.
Una demostración clara y evidente la hallamos en la enseñanza popular. Decla¬ mada obligatoria para todos los españoles,
el Estado no ha construido escuelas ni ha

Palma
Prosigue la Compañía de tranvías eléctri¬
cos en su afán de llevar el servicio a todos
los caseríos.
A mediados de Junio próximo se inaugu¬ rará la linea de Genova, y en Julio, proba¬ blemente, ya se inaugurará un nuevo ra¬ mal, a La Soledad, cuya via, que partirá de la puerta de San Antonio, ha comenzado ya
a tenderse.
A ésta, seguirá otra línea a Establiments, pasando por Secar del Real. El proyecto de este nuevo ramal está ya muy adelantado.
Y se establecerá otro servicio de circunva¬ lación Palma-Santa Catalina.

* **
Hoy a primera hora han debido salir de los puertos de Palma e Ibiza para los de Só¬ ller y Barcelona las gasolineras San Antonio y Antonia López, adquiridas por la AéroMaritima-Mallorquina, para en caso de algún accidente prestar auxilio a los hidro aviones que han de hacer el servicio aéro postal,
Una vez fondeadas en los puertos de Sóller y Barcelona dichas gasolineras, la Dirección general de Comunicaciones dará orden por telégrafo a los administradores de correos, para que entreguen la correspondencia.
El servicio se hará en la forma anunciada
anteriormente, saliendo el aparato de Palma a las diez de la mañana y de Barcelona de
dos a tres de la tarde.

fael Isasi.
El señor Oliver y Roca en breves palabras, felicitó a los organizadores del acto, y deseó que el feo vicio del mal hablar no arraigue
entre sus conciudadanos.
Luego hablaron los señores Canet, el jo¬ ven abogado D. Jerónimo Massanet; el li¬ cenciado en Letras D. Bartolomé Oliver; nuestro compañero en la prensa don José M.a Tous Maroto; D. José Font y Arbós y
otros.
Todos los oradores fueron muy aplaudidos y felicitados por la concurrencia, la cual sa¬ lió muy satisfecha del acto.
Ayer mañanase reunió el Jurado encarga¬ do de conceder los premios a la virtud que creó, en su testamento, el inolvidable don

puesto maestros para proporcionarla. Só11er, por ejemplo, con una población escolar de seis a doce añtís superior a 800 niños,
iiene tres escuelas nacionales servidas por
mn maestro cada una, los cuales si quisie¬
ran hacer el trabajo eficaz y conveniente¬
mente no deberían recibir más que 30 ni¬ ños... En total podrían recibir la educación
del Estado un centenar de niños. Y así po¬

Ha sido enviada a la Superioridad la ins¬ tancia que el Ayuntamiento acordó elevar al Gobierno pidiendo destine 50.000 pesetas para poner en condiciones de funcionar a la Granja Agrícola de esta ciudad.
La Compañía Aéro-Marítima, recibió co¬ pia de la R. O. dictada per el ministro de

El «Fomento del Turismo» siguiendo el desarrollo de la plausible idea de conseguir del Gobierno la declaración de Parque Na cional a favor de Miramar, ha solicitado, eñ
apoyo de su petición, el informe del Delega¬ do Regio de Bellas Artes.
El hecho de ocupar hoy este cargo el ilus¬ tre poeta don Juan Alcover, permite que el informe sea, a más de una sólida base para

Ricardo Roca Amorós.
Dichos premios a la virtud se constituyen con los intereses de unas acciones que a tal efecto dejó señaladas el señor Roca, cuyos intereses, por cierto, son más crecidos este año que los anteriores.
El mencionado jurado acordó conceder los
premios a la virtud a los dos solicitantes, uno de cada sexo, llamados Miguel Frau Coll y Concepción Amengual Cañellas.

co más o menos la mayoría de los pueblos. Fomento, por la cual se autoriza a dicha la petición de aquella entidad, una bella

Se nos dirá que la enseñanza particular compañía para reanudar el servicio postal obra literaria en la que ha hecho colaborar

Según noticias que se conocieron ayer en

í

hace mucho; pero no lo hace todo, ni pue¬ aéreo Palma Barcelona.

el eximio vate las varias y prestigiosas plu¬ esta ciudad están prontos a embarcar en el

de, precisamente, acudir a lo más necesita¬ do ya que por lo general se ha de sostener

En el texto de la citada R. O. se hace
constar ante todo que del expediente incoa¬ do con motivo de la inauguración de la línea

mas que de Miramar han hablado.
*
•í* *x*

puerto de Melilla las baterías de Plaza de Mallorca y ligera de Menorca que desde ha¬ ce nueve meses se hallan en suelo africano,

de las cuotas que las familias de los alum¬ de hidro-aviones y vistas las Reales órdenes

Sabemos que el «Fomento del Turismo» luchando por España

nos han de proporcionar...

anteriores de Fomento y la escritura de tiene ya redactada la instancia que eleva

Se prepara a nuestros ¡artilleros un cariño¬

Y es que el problema está mal enfocado. constitución de la Compañía Aéro-Marítima, al Gobierno en solicitud de que Miramar so recibimiento. La sociedad «Veloz Sport

Primeramente hay que crear escuelas, gra¬ resulta que dicha entidad ha cumplido todos sea declarado Parque Nacional.

Balear» ha pedido permiso para obsequiarles

duar las existentes en 3, 4, 6, 8, o más los preceptos legales que marca el R. D. or-

Dentro breves días se reunirá la Junta de con un lunch que se les servirá en el mismo

grados según las necesidades locales, y gánico de 25 de noviembre de 1919.

dicha entidad para aprobar la instancia y cuartel.

antes, construir los edificios para albergar¬
los cómoda decentemente.

Por todo ello dice que no hay inconve¬ niente en que la mencionada línea aérea sea

¿emitirla a Madrid.
Acompañarán a la instancia los informes

La compañía de los «Ferrocarriles de Ma¬ llorca» pondrá trenes extraordinarios para

i

La inestabilidad de los Gobiernos ha im¬
posibilitado muchos proyectos. Cada mi¬ nisterio cambia la legislación sin tener en

puesta en servicio de transporte de corres¬ pondencia y mercancías con los aparatos de I03 tipos que en la actualidad posee la men¬ cionada compañía.

que sobre el particular han sido pedidos por el «Fomento del Turismo» y los acuerdos de los Ayuntamientos de Mallorca que apoyan dicha petición.

que de toda la isla puedan ir a esperarlos. Se espera llegarán a esta isla a principios
de la próxima semana de lo que procurare¬
mos tener al corriente a nuestros lectores.

cuenta las energías que se han gastado en

La autorización ha sido comunicada ade¬

Manacor

•encauzar opiniones y convencer a los que
pueden, a moverse en un sentido. Ejemplo de ello los proyectos realizados por mu¬ chos Ayuntamientos para construir edifi¬ cios con ayuda del Estado. Proyectos que
hoy para nada sirven... Recientemente ha cambiado la legisla¬
ción. Es ei Estado quien va a construir las
escuelas. Los Ayuntamientos auxiliarán en lo que puedan y quieran...
Es posible que sea la mejor solución, si

más a los ministros de Gobernación y Ma¬
rina.
Como consecuencia de la anterior disposi ción, dentro de breves días se reanudará el servicio aéreo Palma-Barcelona, servicio
que se efectuará con los pilotos Spada y Pasaleva que han regresado ya de su viaje a Italia, en unión de Boscos y Tizzi que se hallan desde hace tiempo en esta población.
A pesar de que en la Real orden no se hace para nada mención de ello, la Aéro-Ma¬ rítima-Mallorquína ha adquirido dos gasoli¬

El Alcalde, señor Oliver, y Roca estuvo en la Exposición que en «La Veda» tuvo abier¬ ta la pintora Clotilde P. Fibla, a escoger el cuadro de la misma que el Ayuntamiento, acordó adquirir, a propuesta del señor Roca
Waring. El señor Oliver y Roca visitó la Exposi¬
ción, acompañado del ilustre pintor señor Bernareggi, y eligió para la Exposición Mu¬ nicipal el cuadro que lleva el núm. 8, titula¬
do «Peixos i vidre.»

Con gran brillantez se celebró el martes pasado, como estaba anunciado, el concierto con que la «Capella de Manacor» obsequió a los cantores y socios protectores y sus fa¬ milias. Resultó el acto muy a gusto de todos,
estando el « Teatro Variedades» lleno de bote en bote, destacándose bellísimas caras y
gentiles cuerpos.
Felanitx
. Las operaciones de hoy en esta plaza, pa¬

i
i

se cumple lo prometido, y sería muy con¬ neras que se situarán una en el puerto de teniente que todos los Ayuntamientos de Sóller y otra en el de Barcelona para auxi¬

ra la venta del almendrón, se efectúan a ra¬ Anteayer se celebró en el Teatro Victoria zón de 137’ñCT ptas. el quintal de 42'37 kilos.

Mallorca estudiaran bien las disposiciones vigentes y con el interés que la cosa re¬

liar a los aparatos en caso necesario. Actualmente se está procediendo a la ins¬

de Santa Catalina, el anunciado mitin contra la blasfemia organizado por la «Lliga del

M*hón

quiere pidieran la construcción de los edi¬ pección de dichas lanchas.
ficios...

Bon Mot».

Se ha dado principio a las obras para la

El teatro estaba completamente atestado, Construcción de la futura casa de Correos y

Que no se vea que se pierde por los que
directamente están en relación con el pue¬
blo, que son en verdad los que pueden ver y deben ver la realidad inmediata.

Esta semana ha amerrizado frente a los
hangares otro hidro avión tipo Macchi, pro¬ piedad del piloto aviador y mecánico señor
Hortes.

ocupando f6s palcos y buen número de bu¬ tacas el bello sexo de aquel arrabal.
Presidió dicho acto, el Alcalde de esta ciudad señor Oliver y Roca.
Fue acompasado, en el estrado presiden¬

Telégrafos. Con esta obra son tres las que actualmen¬
te tienen vida oficial en Menorca y que, por
tanto, con fondos del Estado se nutren: la
Granja Agrícola, el dragado del puerto y la

Ivon.

Dicho señor se propone hacer vuelos de cial, por el Párroco de Santa Catalina, don Casa de Correos.

Folletín del SOLLER -31-

Lh cintura de castaños es un hermoso un par de resoplidos al aire y otro de allí no pueden recibir, si su padre y sus

parque bordado de caprichosos senderos tesos en cada mejilla a dos chiquitines, abuelos no se resuelven, como ella de¬

y macizos de flores y tupido de césped. rubios como el oro, rollizos y frescos sea, y ellos no quieren, a que sean unos

BLASONES Y TALEGAS

La antigua media torre almenada es como unas mantecas y sanos como co¬ señores labradores, como lo es su pa¬

un anchísimo mirador de cristales; la rales, que ¡e acometen apenas se sienta, dre.

i

glorieta una sala de verano; la teja-vana y trepan sobre sus rodillas, y le sueltan ToribiG, un poco más cano y caído de

f

de enfrente, mitad invernáculo, mitad el chaleco, y le aprietan la garganta, y voz que antes, es el mismo de siempre:

vi

pajarera, y asi todo lo demás; porque se le encaraman en los hombros, y le risueño, bromista y cariñoso. Tan pron¬

Toribio se había propuesto, como diji¬ aturden y le embriagan a embestidas, to como conoció que su hijo era tan ca¬

Al llegar aquí y a punto de dar fin a mos, hacer una gorda, y lo cumplió abrazos y pisotones.

paz como él para dirigir ei belén de sus

la presente historia, necesito que el lec¬ transformando el antiguo caserón so¬ Verónica es una matrona ágil y risue¬ propiedades, encomeudóselas con la me¬

tor suponga que han pasado ocho años lariego en una morada provista de cuan¬ ña que se mira en los ojos de Antón. jor gana y se consagró pura y exclusi¬

desde los sucesos que dejo referidos. tas comodidades pudiera exigir en el Tiene sobre sí el peso de la dirección vamente a saborear los goces de la fa¬

Hscha esta suposición, vuelva los ojos campo el gusto más exquisito.

interior de la casa, y después de atender, milia, para lo cual coqtaba con un co¬

hacia las personas y las cosas de que

¡Pues digole a usted los moradores del como ella lo hace, con afanoso deleite razón de perlas.

venimos tratando, y mucha será su improvisado Edén!

a tan sagradas ocupaciones, apenas le Don Robustiano pasó la pena negra

\\

penetración si al primer vistazo las co¬

Antón es un señor bastante grueso, queda una hora que consagrar a su ma¬ durante los ocho meses que necesitó la

noce.

que se pasa el día corriendo de hacienda yor delicia: ver a sus dos hechiceros dia¬ mágica dirección de Toribio para termi¬

El palacio es ya digno de tan pompo¬ en hacienda, aquí dirigiendo la siega, blillos correr por el jardín o por la cas nar las obras del palacio. Su corazón de

so nombre por fuera, por dentro, por allá inspeccionando la cabaña, más allá tañera. No ha querido salir un instante padre le aconsejaba todos los días que

arriba y por abajo.

la poda de un monte, en el otro lado la fuera de los términos del pueblo, como fuese a ocupar la cómoda habitación

El solar se ha convertido en huerta construcción de una nueva casa de la¬ Toribio deéeaba, para que conociera un que el rumboso jándalo le preparó en

de ricas y variadas frutas y en ameno branza, aquí riñendo a un colono hol¬ poco el mundo. Para ella el mundo es su casa; pero su tesón característico, sus

y delicioso jardín, y ya no le cierra la gazán, allí remunerando la laboriosidad aquel rincón donde ha nacido, donde resabios aristocráticos se lo impedían.

pared apuntalada y cubierta de malezas, de otro, etc., etc. Siempre va tarde a están sus hijos, Antón y cuantas perso¬ Por eso. no bien se dio al edificio sola¬

sino un sólido muro que, a la vez que comer a casa, por mas que se propone nas y objetos le son caros.

riego el último brochazo de pintura,

<de resguardo a lo cercado, sirve de base lo contrario, pero nunca de mal humor;

El único pesar que le aqueja es la ‘brindó con la flamante morada a toda

a una elegante verja que permite al y el mayor desahogo que se permite, consideración de que algún día, y no la familia de su hija. Y brindar en tales

transeúnte recrear la vista con lo que al desplomarse rendido en un sillón lejano, tendrá que separarse de sus pim¬

está vedado a su mano.

mientras se enfría un poco la sopa, es pollos para darles una educación que

(Continuará.)

SOLLER
s» ®* CORREU DE LES LLETRES ■*b -m

De Fraticis Jammes.

O pobreses, humillacions, llágrimes amargues de les cria-

des que he vist casar en V ombra de les capelles! Notes purés

DOS 0 A PITOLS DEL

igual com les aigiies de les nostres valls, allunyades del prat i de les farlgoles que al pas deis vostres esclops creixien!

«LLIBRE DE SANT J08EP» Desterrades oprimides per molésties que aclaparen! Ah! ja no és V aurora que passa entre les perles de les al-

LA CRIADA

bes tremoloses, ni el gós i el gat familiars aprop la cendra, sinó el des.vetllar-se en elquintpis, en la dubtosa promis-

Josep i jo atravesávem un dia, abans de 1’ auba, un
poblé amb el carrer major atravessat de groixudes cadenes cada una de les quals tenia al mig una llenterna flumejanta. Ni un sol deis habitants ens va aparéixer, tenint encara íes
cases els ulls clues.

cuitat de noies que no 's coneixen! Es la figura regamposa del'amo, la crudeltat deis me
nuts, la por d' equivocarse en els comptes de la plaga, la sospita que se sent pesar a sobre d' un.
1 després és el moviment ingenuu del cor al temps de les

Arribárem, a llevant d’ aquest llogaret que ’s diu Arthez. a un barri d’un aspecto miserable. Josep em va dir que cada vegada que feia cap aixís, de pelegrí, a alguna banda,
mai deixava d’ anar a visitar la casa deis sants d'fuuts

pereres florides, que no's poden veure, peró que'l perfum ens arriva a través la llunyania, és la cangó d'aquell que's troba, que s' en va i que vos deixa rubor i desfalliment!
0 mas perdut! aont s' hi disfrutava tant de la miséria,

«que’l món oblida massa depressa». —Vui, va assegurar-me amb un posat de bondat que
deixava translluir certa tristesa, mostrant-te una casa

aont ets mas perdut?
Protegiu, o Sant Josep, les minyonetes que emigren envers V infern de les ciutats, envers aquesta solitut poblada aont

d’ aont fou sortida una persona que a tú t’ ha estimat for<;a, es plora, aont no ’s té dret a la humil tendresa, aont se les

et será donat póguer-la veure quan, siguent petiteta, aquí maltracta, aont es té copdlcia deis pobres cosos llurs, aont

vivía.

el pá que ’s guanga ja no té el gust de V amor.

Aqueixes paraules varen ser-me ün misteri que tn’intri

Una noia sola és molt poca cosa.

gava mes encara a mesura que anavem aven^ant per aquest país perdut, esparramáis de massos petits i fets malbé.
Si era allí aont 1’ Amant de la pobresa venia a cercar-la, gairebé no era possible de trobar un enquadrament mes digne d’ ella.

Trenqueu les cadenes, o mon Sant, de les noves esclavituts més vergonyoses que les deis palssos indians «aont hi regna un vent del migdia que enerva i que fa Uanguir la-virtut{*) Recordeu vos de la naixenga, de la vida i de la mort oscures d' aqüestes noies, o vos que al menys vos hi sembleu per la

Més teulades baixes, amb els ráfecs de canyes que gai- vostra mort, per la vostra vida i per la vostra naixenga rebó s’arrossegaven, com es ara les ales d’una gallina igualment oscures!

bellugi, unes quantes parets de tápia amb tot d’ escletxes; una porta amb un barrot de fusta, donaven igual aspecto

EL MARIT ENGANYAT

a totes aqüestes barraques camperoles, tórridos a 1’ estiu, En 1’ avinguda per ont tot meditant jo 'm passejava, em

gla<jadés a 1’ hivern. Un pati diminuí les precedía, amb un vaig girar i vegi Sant Josep dret al darrera meu. Era al femer provinent del’estable d’una sola parella de vaques migdia i els tossals abundosos semblava com si irradiessin,

que tan aviat es junyien al rastrell com a 1’ arada per a mes aviat que flors, flamarades de calor. Ni aquest jardí

trevallar amb tota parsimonia el camp que s’ extenia mós a la francesa, ni la casa senyorial de la qual deponía, de

cnllá de 1’ hortet.

segur que no havien canviat d’ ep<;á de la Restaurado.

Com que órem a la época sonora en que abans de que ■s’ acotxin les estelles, s’ aben ja els segadors, tots rodaven feia estona per les feixes, i la caseta ont Josep em feu ficar
semblava deserta.

Com em passava molt sovint quan tenia el Sant a la vora, m’ aparagueren persones dél passat..
Dugues persones: un home que aguantava per les brides un cavall tan negre que, baix 1’atzur intens, ses anques

Tant sois un gos famélic feia compte de la llar sens tresor. i el seu ventre apareixien blaus, i una dona. Ell anava

No va lladrar, pero va fregar amb el morret una má del cobert amb un barret gris, de copalta, habillat amb un

meu guia, tot remanant la eua, igual com una estopa que s’ ha empapat de bro^a. Després es va geure, amb les potes dol davant estirados i apretados, sota la taula de la cuina,

trajo blau-mari, cal<;at amb polaines. Ella duia un vestit de muselina blanca. Ell era un bon mozo, d’ un posat un xic camperol, amb la fatxa farrenya i cantelluda. Ella era

que amb una cambra i un graner componien la casa. Várem sentar mos en aquella pessa que un Crucifixe^
Una estampa de la Verge, dos Hits grans, dos Hits petits i un retrat de Lluis Félip tant sois moblaven.

esbelta, xamosa, bruna i esllanquida. Estaven promesos, jo vaig endevínar-ho perqué, tan prompte hagué posat els peus en térra, el cavaller va entregar a la noia unes quantes anells que ella es va provar, i de les quals n’ escollí una.

I bentost, 1’ aubada fins llavors esblanqueída ens va inun¬ Bromajaren, després s’ encaminaren a la torre per a fermar

dar d* una atmósfera blava com el cinyell de la Verge el cavall i, de segur, dinar-hi.

María.

Aquest és el primer quadro que jo veji animar se, aquest

Aleshores vaig distingir en un deis Hits de criatura, una nena petita que no hi era una estona abans, i que dormía.
Semblava com si tingués vuit anys. Anava mal pentinada. Feia molt bona cara, grassa i apacible.
Se la sentía respirar bastant fort. Sa roba i les seves es perdenyes eren posadades no gaire Huny d’ ella. Un pobre cobrellit de coto arab quadros vermells la recobria. Tota la miseria i tota la bellesa de la vida, tota la compassió, tota la tendressa del Crist, s’ uneix sobre aquesta criatura feta una dona gran ja peí trevall.
Josep es va aixecar, s’ en va anar apropet de la inocent; jo el vaig seguir. I, en aquest moment vaig adonar-me de que ’l cor del fuster va omplir-se de un amor que abarcá Cel i térra. Vaig compendre que ell contemplava Jesús en aquesta desheredada. Amb una veu tremolosa de tendressa
va dir:
—La Santa Infáncia.
De sobte la pobreta es despertá. No ens va veure. Saltá del ja<j i es deixá els mateixos enagües fets malbé amb que dormía. Va posar-se els esclops i s’en va anar a rentar les mans i la cara en una giorella aont hi va tirar aigua del canti. Després es va senyar, es va posar una paiola foradada
i s’ en aná a 1’ estable.
I desseguida, remugant, les vaques van sortir al devant
seu.
Várem seguir-la fins arrivar a una font aont les va fer beure. Després ella les aná pasturant amb una branca verda. I va menjar un boci de pá de moresc del dia abans que duia dins al davantal. I el seu humil posat va entrar-me •dins del cor com hi haurien penetrat al mateix temps una espina i una onada de mél.
Bruscament la escena canviá.
Primer varen escorre ’s uns quants anys. Desaparagué el bestiá, es va fer gran la nena, deuria te¬ ñir com uns setze anys, i estava feta un mar de llágrimes
davant de la r^ateixa Marieta aont son pare i sa mare
1’ abra<;aven. Porta va un farcellet. Els seus peus aeostumats ais esclops o a les espardenyes, cahjaven més dures i boni ques sabates fetes d’ un sabater de poblé. Esperava la dili¬ gencia per aficar-s’ hi a dins. Anava a deixar el seu niu adorat i miserable, la estimació deis seus per a quedar se en una ciütat, guanyar uns quants diners, menjar-hi.
Al moment en que ’s va separar ,de sa familia per anar a la meva, el cor em va dir de qui ’s tractava:
—Es la María Dargelez!
—Sí, digué Sant Josep, és la minyoneta que ’t va veure néixer, que t’ ha estimat con la germana gran, que va tor nar aquí al poblé per a casar se, i que morí del tifus.w
I va afegir:
—Heus aquí la criada del Senyor.

dia, en preséncia del sant, i del qual m’ en quedá una impressió penosa, puix, si sapigué llegir en la cara de 1' home una franquesa sense limits, em va semblar sorpendre com un cert dissimul en la faz encisadora de son amiga.
El quadre segón d’ aquest vivent poema del passat, que sant Josep exposa silensiosament a la vista de mon ánima, m’introdueix en una de les peces del mateix castell en el qual, dos anys després, tots dos plegats hl viuen. Es en un saló que dona al terrat i s’ obra, a 1’ esquerra, en la cambra de dormir, tapizada de blau, de la recent casada. L’alegría omplena el rostre del marit que acaricia un nen. La mare és al derrera d’ ell, brodant. I observo, en la seva .figura, igual posat evasiu, distret, no prou franc, que 1’ altra vega¬ da. Aquest interior ont sant Josep m’ ha conduit no té aquell tarraná del que el sant i jo tenim costum de visitar. Que deu volar de mí avui? A veure si em parlará? A veure si m‘ explicará el que passa? Ni en el jardí ni en el saló, calmos com la vista esgrogueida d‘ un vell kaleidoscopi, sa veu no s‘ ha deixat sentir encara. Pero jo me ‘I contemplo, i la seva expressió és de gran tristesa. Espero confiat, i teme¬ ros, que m‘ instrueixi. Sembla que tingui de sortir-ne d‘ aquests llocs molt de dolor.
Que importa, ó mon Pare venerat! Estic a punt de rebre la lliíjó que voleu donar me, tant si és per les vostres pa¬ raules com si és per la claredat amb que ressussiteu époques mortes. Ja ho sé que anant amb vos només pot aventar se per camíns dolorosos. Quin és, dones, el cami que aquests van agafar?
— Fixa ’t!
I vet aquí que ’l quadro tercer es desenrotlla deu anys després del prometatje del jardí, vuit anys després de la escena familiar en que, en el saló que dona a la cambra ta¬ pizada de blau, el marit, aprop de son esposa, acariciava
un nen.
Comprene que la dona és ja morta, comprenc que no va estimar mai a son marit, comprene que aquell menut que ell apretava damunt son cor no era d’ ell, comprene que ell ho sap, porque en coneix la prova escrita, que ho sap de des de fa vuit dies en que varen enterrar-la. El pare, ell el co¬ neix: havia estat 1’ amant abans del casaraent, i després
seguí sent ne. Cap sentiment d’ odi o desig de venjan<¿a no es transllueix
en son rostre viril i cuida amb codicia, a la claror del caure de la tarde, en el Hit aont s’ acriba de ficar, aclaparat per una febrada, aquest innocent que ell no va engendrar, pero que adora, en el cor del qual el seu cor hi ha posat arrels de roure que ’s barrejen, es confonen i es solden amb les files
novelles.
Veig aquest home, tan inconegut, tan anónim com els demés homes, com si fos allá, sentat a la capsalera d’ aquest

I (*) jHus x.

anyell malalt. Ha posat el seu berret sobre la tauleta de nit. Va mal pentinat, mal afeitat. En les f umarades d’ un vértig, li sembla veure la culpable entregar-se en la cambra del eostat, en la cambra tapizada de blau, al seu seductor que no és ni millor ni pitjor que elí, miserable com tothom, al qual ha saludat no fa gaire estona peí carrer, porque en un gran cor ont la fidelitat ha estat burlada sois hi ha espai per a Dóu, i tot el demés és iudiferéocia.
El marit ultrajat es mira el seu rellotje, puix precisa que a un’ hora determinada fassi pendre al menut la medicina que li han duit de la farmácia. Encara no li toca. S’ aixeca. Em sembla com si en aquest moment hagués crescut. Sa mirada no s’ allunya ni un moment del fill de 1’ altre. I, mentres está dret, veig al darrera seu una vella ombra, un’ombra venerable, un’ombra, pero un’ombra més clara que ’l dia que declina, hi veig la Llum deis Patriarques reflectar-se an el Mirall de paciéncia.
—Quan li hauré donat la medicina tindrá sed! I el pare, perqué jo üs asseguro que és aquest ara, i per sempre, el pare de debo, i no pas 1’altra, el pare ensén la llantieta que havia tantos vegades omplert durant la Harga i anguniosa malaltia de la dona adúltera. O Fuster de Nazarethi Vos prou que ho sabeu el que és ser pare peí cor, i també sabeu que la carn sense 1‘ esperit no serveix de rés. I aleshores haveu lloat el vostre Fill, quan haveu vist i inclinar se sobre ’l llensols d‘ aquest infant que *s desenronsa aquest home sense fill que 1‘ ha cri-
dat:
—Fill meu!
Vos, que la vostra ¿mima fidel estigué unida a l'¿mima fidel com un Uag sense arruga a un cel sense núvol; que sabieu que'l jardí nupcial de María embaumava sois pera vos aquí en la terra\\ i que no vareu dubtar de que VInfant. nascut de Déu no sigué més vostre del que un fill ho és del seu pare! Tinguen pietat de V home que, al posar-se el seu menut sobre el genolls, no sap si abraga en la cara innocenta l'ultraje d’un altre home.
Josep F. Ráfols. trád.

De Le Livre de Saint Joseph. (París. Librairie Pión. 8,

rué Garanciére.)

*

LA OANQÓ DEL DIA DE SANT JORDI

I

D’ una causa justa i santa
som soldats els catalans
i la fe dins els pits canta i fa moure peus i mans. I la fe dins els pits clama amb un clam seré i gentil que ressona enmig la flama de les roses de 1’ Abril.

II

Cada fió és una esperanza; •

*

cada rosa és un anhel.

El cami de deslliuranza
s’ obre avui a dalt del cel.

Ja es desfá la boira obscura

que pesava en cada front
i una llum clara i segura román viva en el pregón

m
Amb le testa coronada
vé Sant Jordi resplendent.
Diu:—On és la meva armada?
Diu:—On és la meva gent? Per la rosa que és florida al damunt de cada pit els coneix ja de seguida
ais fidels de dia i nit.

IV
Un a un els anomena,
cada un peí nom que té. Se ’ls emporta, se ’ls emmena al galop del seu coreé. Pels camins hi ha les petjades
de Jesús ressuscitat i hom retrova alliberades
les amors per qué ha lluitat.
V

— Oh Sant Jordi que ens arribes, tot armat amb ta virtut,
convertint en flames vives
els grillons d’esclavitud. Oh Sant Jordi, Patró noble: adalit; cavaller Sant! Salva, salva el nostre Poblé! Fes lo lliure i fes-lo gran!
Joan Llongueeas.

VÁRIA
EXPOSICIÓ DE CLOTILDE P. FIBLA
Aquesta notable artista acaba de celebrar en els salons de «La Veda» una exposició de les seves teles qu’ha cridat poderosament 1’ atenció del públic en general i deis intelligents en particular, i de les quals n’ ha parlat molt bé la
Crítica.
Com és una cosa que val la pena, pensam ocupar mos^ue amb més extensió en un altre número.

A

SOLLER

Cultos Sagrados

Registro Ovil

En la iglesia Parroquial.—Mañana, domiugo, dia 28. — A las siete y media, Ejerci¬ cio del Mes de María. A las nueve y media, se cantará Horas menores y a las diez y cuarto la Misa mayor, predicando el reve¬ rendo Sr. D. José Pastor, vicario. Por la
tarde, explicación del Catecismo, y alano checer, Vísperas, Completas, Rosario y Ejer¬
cicio del Mes de María.

Matrimonios

Día 20.—Jorge Oliver Ferrer, con María Oliver y Oliver, solteros.

Defunciones

Día 22.—Catalina Bennassar Vicens, de 69 años, viuda, calle de Mallorca (Puerto).

i rsr g-ss-a *r

*b- D *c B-ss-t

Jueves, día l.° de Junio.—A las siete de la mañana, se principiará el mes consagra¬ do al Deifico Corazón; al anochecer, a las
ocho, se repetirá otro Ejercicio, con exposi¬ ción de S. D. M., y se continuará todos los
dias en la misma forma.

BOLSA DE BARCELONA
COTIZACIONES DE LA SEMANA (del 22 al 27 Mayo)

Viernes, día 2.— Primer Viernes. A las

Francos Libras Dólares Marcos

siete, misa de Comunión con plática, para Lunes . . . 56‘50 2845 6‘26 240

los asociados al Apostolado de la Oración.

Martes. . . 56‘20 27‘87 625 2‘05

En la iglesia del Hospital. — Sábado, día 3 Junio, empieza la oración de Cuaren¬

Miércoles .

.

56‘85 Q0‘00

6‘29

245

ta Horas dedicadas a la Preeiosa Sangre de Jueves . . . 56‘40 28‘04 6 25 2‘22

Nuestro Señor Jesucristo.—A las siete y Viernes. . . 00‘00 00'00 0‘00 0‘00

cuarto, Misa de exposición. A las cinco de la tarde, Vísperas; a las ocho Coronita de la

Sábado.

.

.

57‘80 28‘22

6‘44

2‘22

Sangre y Trisagio solemne, y seguidamente i =■ o =■
la reserva de S. D. M.

En la iglesia de las MM. Escolapias. — Miércoles, dia 31.—Fiesta de conclusión del
Mes de las flores dedicado a María, —A las
seis y media, Misa rezada; a las diez y cuar¬ to Oficio solemne, con asistencia del Excelen¬ tísimo e limo. P. Mateo Colom, Obispo de Andrapa, predicando el M. I. Sr. D. Anto¬ nio Canals, Canónigo Arcipreste de la Cate¬ dral Basílica de Mallorca; por la tarde, a las cinco, último Ejercicio del Mes de María, que
concluirá con la tierna ceremonia del Besa¬
manos.

SUSCRIPCIÓN POPULAR
para erigir en Palma un monumento al laureado poeta D. Juan Alcover
Maspons.
Pts. Cts

Ayuntamiento de Sóller. .
Banco de Sóller

Crédito Balear

La Unión

D. J. Estades Llabrés.

.

D. Guillermo Colom. . .

. 300 00
.ÍOO’OO

ÍOO’OO

50’00

.

50’00

.

50’00

En la iglesia de la Alquería del Conde.— Mañana, domingo, conclusión de las Cuaren¬ ta-Horas dedicadas a San Felipe Neri. A las seis, Exposición del Santísimo; a las siete y media, misa de Comunión general; a las diez, Tercia y Misa mayor, siendo celebran¬ te, por primera vez, el Rdo. P. Juan Mulet C. O., predicando el Rdo. Sr. D. Ramón Co-
om. Por la tarde, Rosario, sermón por el Rdo. Sr. D. Jerónimo Pons, ejercicio del Mes de María, Te-Deum y la Reserva.

Centro Maurista. .

.

.

.

D. Pedro J. Castañer Alcalde. .

D Juan Magraner Oliver . . D. Juan Puig . D. José Ripoll
D. Juan Pizá

D. J. Estades Castañar. . .

D. Miguel Estades Castañar. .

Suma .

.

.

50’00 50’00
50’00 50’00 50'00
15’00 15*00
15’00
945’OO

Maison d’Expéditions
FONDÉE EN 1897
Spécialité de fruits, piments, légumes de pays
n

Propriétaire

ORANGE (Vaucluse)

télégramme;

¡É

pa^toej-oie;an©b i

hi

^ ,, ,
lelephone 52

-iTtóú.
cys
I

F.

.1*1 11. .íDC'a .iHCa.

víy ijíj ú5 J

vjCt

QD

ROIG 1

1.4 CASIA DE LAS XARAM4S db

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: EXPORTACION VALENCIA

qp CORRESPONDENCIA: F. FJOIG BAILEN A VALENCIA q?

¿fc

f Puebla Larga:

2 P ¿fe

I TELEFONOS SE ; ! ! ! ; i

^

V Valencia:

Úh

.«agi. .iflga. .«.ngi.

,«aei. .«agí,

|
805
<Jh
.«aei. .iQ^,

¡a
Expéditions de Fruits et Prlmeur»

IMPORTATION—EXPORTATION—COMMISSION

H

TELEGRAMMES:

Salnt-Chamond.

RIve de-Gler.

MAYOL St Rambert d'Albom. Remoulins.

Le Thor.

ni

.Chavanay.
u¡c Chéques Postaux

F. Mayol et Fréres 6, RUE CROIX-GAUTHIER

test

n.° 6511, Lyon,

SuccursaledeRive-de Gier

Saint-Chamond (Loire)

Hl Ancienne Maison G. Mayol

TELEPHONE 2 65

Spécialité de cerises, bigarreaux, peches, abricots. prunes, poires wi-

Kfl lliam, melons muscats, raisins de table et pommes a couteau par wagons complets, etc. etc.—Emballage tres soigné.

H

Oranges, citrons, mandarines et fruits seos.

Indispensable para el Verano
La solución práctica y de menos coste para evitar los mosquitos, el polvo y las molestias del sol se ha descubierto con las
Cortinas Orientales
Artículo que además de resultar de gran novedad y elegancia reúne las condiciones indispensables de solidez por su especialísima y esmerada fa¬
bricación.
Extensa Colección y Depósito Exclusivo.
B. Cortés, EL AGUILA, San Nicolás, 7 - PALMA
Para encargos: Mercería San Vicente,institución, 22-Sóller.

Por 650 Fesetas
puede Vd. adquirir los aparatos necesarios para un moderno cuar¬
to de baños:
BAÑERA
GRIFOS CALENTADOR y LAVABO.
casa buades
Monjas, 12 y 14 - PALMA DE MALLORCA

34, rué de la Grande Truanderíe

Teleph. Central 07-41 Dir. teleg. MARO BULAM - PARIS

(i">

Por su» Importante» compra» en Italia puede »atft»facer cualquier pedido de
NARANJASblanca», »anguinea» y »anguinelli» en vrac o en caja»

Pedir sus PRECIOS FRATICO

MODANE o V6NT6MILLA

EXPOSITION COLONIALE MARSEILLE

AVRIL- NOVEMBRE 19 ¿2

I HOTEL-RESTAURANT UT1IVERSEL

DE —

~

m

Antoine Castañer 1

C0URS BELSUNCE, 28 bis et 30

MARSEILLE

TÉLÉPHONE INTER, 13-03

||

|| Grand Confort Moderne ♦ Electricité ♦ Sales de Bains ♦

♦ Chambres-Touring-Club ♦ Chauffage Central ♦

♦ Omnibus a tous les Trains ♦

¡S!

í$>.

,<&

/

«SOI

SOLLEB

9

Maisons d’aprovisionnement "

Importation ét Exportation
¿3
: Alcover Guillaume:

Rute Serpenoíse

Bezancon, 9-Metz. Roe Pañi

Rué de 1‘Esplanade
Succursales Rué de la Téte d‘0r

Place St. Louis

Premiére Maison de la región de l’Est en fruits exotiques et
primeurs de toutes provenances. SPECiALITÉ DE PRODUITS D’ITALIE

Télégrammes: ALCOPRIM-METZ.

Téléphone 226.

QpEjmmmram

gj[0|

83

::

Transportes

Internacionales

• •

• •

Comisiunes-Representaciones-ConsipacioDes-Tránsitos-Precios abados para todas desliiiacionog

ia 8SQI
fsps

Servicio especial para eJ trausbordo y reexpedición de
NARANJAS, FRUTAS FRESCAS Y PESCADOS
bauza y massot
JAIME MASSOT
AGENTE DE ADUANAS

CASA PBINOIPAL:

I

SUCURSALES.

CBR.BáRB! (Franola) FORT-BOTJ (España;

(Pyr.-Orient.)

I HBNDAYB3 (Basses Py i enees;

Casa tn Cette: Quai de la Repnbliqne, 9.—Teléfono 3.37
TELEGRAMAS: MASSOT

—

—

Rapidez y Economía en todas las operaciones.

— --

©0©!©0@©0© ©O@0O@¡

¡©0®:©0@©0@©0@©0@!

! GRAN HOTEL ÁLHAMBRA ! ❖ DE

• Juan Pensabene S. en C.8

❖

❖

* REGIO CONFORT - SITUACION EXCELENTE *

«♦
❖

PALMA DE MALLORCA

❖

*j*,j*,j“:**:»

♦Jug*

»=SS3

vmm

EXPEDiTION DE FRUITS ET PRIMEURS

'

— POUR LA FRAÑCE ET L‘ ETRANGER

dndrés Castañer

Rué des Vieux-Remparts, 39, ORA1SOE (VAUCLUSE)
MAISON FONDÉE EN 1905

Expéditions directes de fruits et primeurs du pays

Oerises, bigarreau, abricots, chasselas et groa verts de mon-

tagne.

Espécialité de tomates, aubergines, melons cantaloups, mus-

cats et verts race d‘ Espagne, poivrons et piments qualité es-

pagnole.

Adresse télégraphique:

\\

Castañer-Orange l Telephone n. 71

Expéditions rapides et einhalage soigné.

<$r<3 :<?>. <$><$>

♦

G

g

G © Transportes Internacionales © G

dA

A

’W

M
G

LA

FRUTERA

g G

g

G

g ANTOMO OOLOM G

g g

CBRB&R1 y PORT-BOU (Frontera Franco-Española)

G G

G
g

TELEGRAMAS jiAAccoolloomm——CPeorrbt-éBreou

G G

g

TELÉFONO N.° 12

G

g

Casa especial para e transbordo de wagones de naranjas y todos otros artículos.

G G

gi Agencia de Aduanas, Comisión, Consignación y Tránsito G g ♦ ♦ ♦ PRECIOS ALZADOS PARA TODO PAIS ♦ ♦ ♦ G

g

m

•

3
m m

Maison

•

d’Expedition

!

flNTOINE VICENS

Antigua casa PABLO PI FUNDADA HJN 1SSO
i expediciones de frutos, primeurs y legumbres del pais. Especialidad en espárragos, melones, tomates y todo clase de fruta de primera calidad.
I ANTONIO FERRER
si 88 46, Place du Chatelet—HALLES CENTRALES—QRLEANS. & >&$> <$>; *$>:mm

ALMACEN DE MADERAS
Carpintería movida a vapor

^ Somiers de inmejorable calidad con sujeción a los siguientes tama¬
ños:

ESPECIALIDAD EN MUEBLES, PUERTAS Y PERSIANAS
r>*D
isnel lolom
«A*.
Calles del Mar y Granvía

ANCHOS

tuo %-4 1
| cc3

De O 8 a .

.

0‘70 m.

i De 0471 a . . 0‘80 m.

á De 0‘81 a . . 0‘80 m.

'

oo De 0‘91 a . . roo m.

a') De roí a . . rio tn.

OQ <xS

De m a .

.

1‘20 m.

De 1*21 a . . 1*30 m.

i De 1 ‘31 a . . 1‘40 m.

a De 1*41 a . . 1‘50 m. s \\ De 1*41 a . . 1‘50 m.

i

FRUITS, LEGUMES ET PRIMEURS
Specialité en Raisins par vagons complets

ADRESSE TELEGRAPHIQUE: Vicens Cavaillon.
Correspondencia española—English correspondence—Correspondencia italiana J HMtMHWMHfMMt—MMtW—tMmMMHMM?

La Fertilizadora-S- A FÁBRICA DE ABONOS QUÍMICOS * DESPACHO: Palacio, 71. —PALMA ♦
Superfosfatos de cal, sulfato de amoniaco, hierro y cobre. Abonos completos para toda clase de cultivos
ÁCIDOS: Sulfúrico y muriático de todas graduaciones
SERVICIOS GRATUITOS Consultas sobre la aplicación de los abonos; análisis de tierras y envío de varios folletos agrícolas.

<•>. :<♦>. ©o©©00 ©o© (±x>© ©00 ©o© «23®

Expéditions de tóate sorte de FBUITS & PBIMBÜBS

povix* leu Franoe As 1‘ tístr-anger*

IMPORTATIOH

IXPORTATIOK

MAISON CANALS FONDÉE EN 1872

fl

0H, Successeur

PEO PEIE TAJEE

16, nue des Halles - TARASCON - (B - du - Rh.)
Diplome de grand prix Expoaition Internationale. Paria, 1906. Hora concour8 : Membre du Jury Expoaition Internationale Maraeille 1906
Croix de mérito Expoaition Internationale. Maraeille, 1906

Télégrammes: PASTOR - Tarascón - a - Rhone. Téléphone: H3ntrep6ts áe l£a.geu3lxi n,° si

:<^:©o©©o0©o®©o©©o@go^

-mi

i

SOLLfiB

♦

♦

»> Mmm d' Ixpéditioi, Commissioa, Traasit ♦>

ESPECIALITE DE BANANES ET DATTES

Frnits Secs et Frais

IIPOKTATIOI DIBECTE

MAISON BARTHELEMY ARBONA, propriétaire
FONDHB H¡ 1ST 1 S O Es
Sspéditioas directos di ioatu sortea do primeara Pour la France et 1’ Étranger Cerises, Bigarreau, Péches, Abricots, Tomates Chasselas et Clairettes dorées du Gard

Barthélémy Goll ¡3,'Place Notre-Dame-Du-Mont, 3—MARSEILLE
^ Adresse[télegraphique: LLOC-MARSE1LLE.—Tééphone: Inter. 38.
❖❖❖

SÚCCESSEUR

|fe

Boulevard Itam. ® Cflf^flSCOn - sur-Rhóne j5

I Adresse Télegraphique: ARBONA TARASCON.

^ Tólóphone n.° 11

I

fe

\_

\_

\_

ALCIRA (VALENCIA) «
Exportador de naranjas, mandarinas y demás frutos del país
Tici.bouamas: Francisco Fiol-Alcira •*>—
Llovet Hermanos
CARAlSrAE (Valencia) TELEGRABAS: Llovet Cabañal
EXPORTACIÓN DE
Naranjas» cebollas y patatas
Arroz y Cacahuet
Agencia de Aduana» y embarque de mercancía»

|j Transporte Marítimo de Naranjas EY CAJAISI Y A «RMEL

de —

—

RIPOLL & C.° de Marsella

efectuado por el rápido y especialmente instalado vapor UNION que saldrá decenalmente de Gandía, directo, para Port de Bouc, puerto preferentísimo para la pronta y económica expedición
de los vagones.
SERVICIO GANDÍA-MARSELLA

prestado por los veleros a motor de 6 y 7 millas de andar Nuevo Corazón, Providencia y San Miguel
NOTA.—La casa dispone de un servicio especial de auto camiones
E3 para las entregas a domicilio.

m

FRUITS FRAIS ET SECS-PRIMEURS

m

^ Spécialité de DATTES, BANANES, FIGUES, ORANGES, CITRONS

Maison J. ASCHERI

LLABRÉS PÉRE ET FILS *

Adresse télegraphique: M JASCHERI, MARSEILLE

TELEPHONE 21-18

IMPORTATION: EXPORTATION SF1CXAIXTÉ SI BálálIS Sf DATTES
IB1XTS IláXS ET SEOS

J. J. Ballester

2, Rué Yian. - M1B8EILLE

••

Adresse télégraphique: Hormiga Marseille
•#

❖

❖

♦ Cemiiiem, Consignaciones, Tránsitos. ❖ ♦

Especialidad en transbordos y reexpedición de

fruta fresca y otros artículos.

Cebrian & Puig Agente» de Aduana

+

15, QUAI DE LA REPUBLIQUE, 15.— CETTJE ♦>

♦♦♦ telegramas; CEPUI ♦♦♦ ♦♦♦ «$► «£♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ <£♦

teléfono; 6-68 ?
❖ *♦♦*♦♦*♦* <5* «JmJo ♦$►«$► <£►£♦

BBaBBBBBaBaBBBBBBBBBBBáBaBaBBBflBflaBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBA^aBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBaIBaBBBBBBBaBBBBaBBBBBBBBBBBBBBft

| PLATERIA NUEVA

2

Plaza de Antonio Maura, 13

2

ANTES ARRABAL

En esta casa encontrará el público sollerense todo lo concerniente en el ramo de platería y joyería, a precios módicos.
Gran surtido en objetos de plata para regalos, cubiertos, cucharitas, trinchantes, palas, servilleteros, etc., etc., lo mismo que en bolsillos, car¬ teras y limosneros.
Construcción* por encargo, de toda clase de joyas en todos los estilos
y clases de. metales.
Especialidad en toda clase de composturas con prontitud y esmero. Cambio de forma de las alhajas antiguas, a modernas.

No comprar sin antes visitar esta casa.

Plaza de Antonio Maura, 13. — ANTES ARRABAL

.

I

"SüSKSiKiiiiSiS

iiSiiiiiiiiiiSSiSM#

FRUTOS FRESCOS Y SECOS — IMPORTACIÓN DIEECTA —
«* DAVID MARCH FRÉRE * ♦* J. ASCHERI & C.la ~

M. Seguí Sucesor EXPEDIDOR
70, Boulevard Garibaldi (antiguo Museé). MAR5CILL6
Teléfono n.° 37-82. ♦ ♦ ♦ Telegrama: Marchprim.

* SOLLER

P 11

i a^a^aaiPBi— i ss<^ssiKaaiP@^tsi

X

2 uevo Restaurant ferrocarril

i

Este edificio situado eutre las estaciones de los ferrocarri¬

iii les de Palma y Sóller, con fachadas á los cuatro vientos, reúne

todas las comodidades del confort moderno,

i Luz eléctrica, dgua á presión fría y caliente, Depar¬ tamento de baños, Extensa carta, Servicio esmerado y económico.

Director propietario: Jaime Covas

r FRUITS^) MAISON D'EXPÉDITIONS DE et primeurs de la Vallée du Rhóne et ardéche Bspécialité ei. cerises, peches, prunes reine, clandes et poires William, pommes a couteau, raisins.
A. Montaner & ses
10 — 12 Place des Cleros 10 — 12
SUCCURSALE: 5 Avenue Vietor-Hugo 5 — VALENCE sur Rhóne
Télóphone: 94.—Télégrammes: Montaner Valence.
MAISON A PRIVAS CARDECHE) Pour l'expéditions en groa de chataignes, marrona et noix
Télégrammes: MONTANER PRIVAS

Casa Principal en CERBÉRE

■■

SUCURSALES EN PORT-VENDRE 1 Y PORT-BOU

■■ ■■

Corresponsales

CETTE: Horca y Costa—Rué Pons de l’Hórault, 1
BARCELONA: Sebastián Rubirosa—Plaza Palacio, 2

mM

ADUANAS, OOMIS ON, CONSIGNACION, TRANSITO

Agencia especial para el transbordo y la reexpedición de Frutos y pj i morsa

SERVICIO

ECONÓMICO

Tólefono

|

Cerbére,
Cette,

(CERBERE - José Coll
Telegramas CETTE - Llascane
(PORT-BOU - José Coll

ISS5S5SSSSSSS an S

Zé

ri

O

MAISON

®| Michei Ripoll et C.

®
Importaron * Commission + Exportatioi
O

a m

; SPÉCIÁLITÉ

DE

BANANES

®

Fruits frais et secs de toutes sortes

® Orantes # (llrons • mandarines

I —PRIMEURS—

Expeditions de NOIX et MARRONS

© I bis Place des CAPUGINS

BORDEAUX

§ Telégrammes: Ripoll-Bordeaux

Telephone números 20-40

j|j

»Eao®m®m®miK32?®s3E3®m®Ess®

MAISON A CATANIA (ITALIA)

Exportation oranges, mandarines, citrons, fruits secs de Sicile
et d‘Italie. VlyE FISCHETTI, 2, A.

Télóphone 1001

J Télégrammes: MONTANER FISCHETTI CATANIA

IMPORTATION

COMMISSION ¿s> CONSIGNATION

BANANES

MANDARINES

ORANGES

FRUITS * PRIMEURS ❖ LÉ0UM3S

Sagaseta & Quintero $ Sucesores de Damián Coll

2, Ene Prangaise, 2 —(HALLES CENTRALES)

Téléphone: GUTENBERG 63-52 Adresse Télégr.: SAGAQUIN-PARIS

PARIS 1

Emilio Consol
Vilasar de Mar (Provincia de Barcelona)
Casa especial para la exportación al extrangero de toda clase de frutos, patatas y demás legumbres de la costa de Cataluña.
Dirección telegráfica: Consol - Vilasar de Mar.
Teléfono 306.
El Hogar del Porvenir
Sociedad Cooperativa de ahorro y construcción,
PALMA DE MALLORCA

9
Fruits, Légame», Prlmenrs BUnxoane é

Asperges, Pommes de Terre, Oignons et Légumes Verts

9

SPÉCIÁLITÉ DE PLANTS D'OIGNONS

* 9

EXPÉDITION POUR TOUS PAYS

*

9

TfifiTHlEU-TTld^CUS EXPEDITEUR

9
:

á AUXONNE (Cote-d‘Or)

9 *

Prix spéciaux par wagons.
Adresse Jélégraphique: MARCUS - AUXONNE

9

TELÉPHONE

N.° 57

*
9

Esta Sociedad se dedica a fomentar el ahorro entre sus asociados. En construir viviendas, de las llam das “CASAS BARATAS”, las que previo sorteo, cede a sus asociados por el precio de coste y en pía
zos mensuales.
El Consejo de Administración está constituido por
PBESIDENTE
DON MANUEL DEL ALISAL MARQUEZ, Abogado y propietario.
VOCALES
DON JERÓNIMO ESTAD ES LLABRÉS, exdiputado a Cortes, propietario y Director Gerenfc
del ferrocarril de Sóller.
DON ALEJO CORBELLA y ROUSET, Abogado y propietario. DON BARTOLOMÉ SUAU ROCA, Fabricante de licores, Comerciante y propietario. DON MELCHOR CLOQUELL SERBA, Procurador de los Tribunales y propietario. DON JAIME ESTAPE ROURA, Comerciante y propietario.
ni» CTOR
DON JOAQUIN NAVARRO RODRIGUEZ, Sub-Director de la Compañía “Boyal,, de Seguros.
SECBETABIO GESEBAE
DON SANTIAGO DELGADO GARCIA, Asegurador y publicista.
Para informes en Sóller'.—Al Sr. Consejero don Jerónimo Estados Llabrés o al Representante don José Roca, calle de Serra, 26.

12

SOLLBB"

IhrM

♦

VICHY CATALAN

♦
♦ TT7AIS0N
♦

Michel Aguiló ♦

♦ Balneario de primer orden. Temporada de l.° de Mayo a 30 de Octubre.

o

Montado a la altura de ios mejores del Extranjero.

30 Place Arnaud Bernard

♦

Situado entre la estación y el pueblo de Caldas de Malavella (Gerona).

TOUJLOUSE (Hante-Garonne)

♦

Teléfono de la red de Gerona, combinado con la red de Barcelona.

♦

Distancia de Barcelona en tren ligero, 2 horas 30 minutos; en tren correo, 3 horas.

Importation © Commisiion © Izpoitation

♦ Aguas minero medic nales termales de 60°, alcalinas, bicarbonato sódicas, de fuerte rni-
neralización, son las más aconsejadas por todas las emiuencias médicas para la completa cu¬

♦

♦ ración del reumatismo y artritismo en todas sus formas, y de la gota, asi corno también pa¬

♦ Qranges, Citrons, Mandarines, Grenades, Figues séches, ♦ ra combatir las afecciones de estómago e intestinos, los trastornos del hígado y la diabetes.

♦ ♦

Frnits frais et secs, Noix, Ohataignes et Marrons
PRIMEURS

♦ ♦

Administración: RAMBLA DE LAS FLORES, 18, entresuelo.—Barcelona.

♦

o

♦

DE TOUTE PROVENANCE ET DE TOÜTES SAISONS

♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

LEGUMES FRAIS DU PAYS, ECHALOTTES
(EXPEDITIONS PAR WAGONS COMPLETS)
POMMES DE TEERE ET OIGNONS SEOS DE CONSERVE
Adrésse Télégraphique: AGUILÓ-TOULOUSE Téléphone 34 Inter Toulouse

♦
♦

^

♦&

♦
♦

vj-

Spécialité de Choux-Fleurs, Salades, Carottes, Epinards, Choux,
Aubergines, Artichauts, Raisins du Thor, Peches, Abricots, Cerlses
“
Oignons, Aulx, Pommes de terre. Primeurs, Fruits, Légumes

^

Maison d'Expédition pour la France et l'Etranger

1 Hotel -Restaurant ‘Marina
'^-•'ITIasó y Ester
Ei más cerca de las estaciones: Jun¬
to al Muelle : Habitaciones para fa¬ milias y particulares:Esmerado ser¬ vicio á carta y á cubierto: Cuarto dé baño, timbres y luz eléctrica en todos los departamentos de la casa : Intérprete á la llegada de los tre¬
nes y vapores. :: :: :: :: :: :
J ' teléfono 2869
i Plaza Palacio, lO-BARCELOUNNAA
illlálll állllá il ®n lili
Importación - Exportatlon
FRUITS FRAIS, secs et primeurs
Maison principale á MARSEILLE: 28, Cours ¡ulien
Téléph. 15-04—Telégrammes: ABÉDE MARSEILLE
Succursale á LAS PALMAS: 28, Domingo J. Navarro
Télégrammes: ABEDÉ LAS PALMAS PARIS
Maison de Commission et d* Expéditions
BANANES, FRUITS SECS, FRAIS, LÉGUMES 8 et 10, Rué Berger—Télégrammes: ARBONA-P&RIS—Téléphone: Central 08-88

| ANTOIÑE SASTRE |

^

'

Expédíteur

^

127, Rué Carreterie. — AVIGNOM (Vaucluse)

í-t TÉLÉGRAMMES: SASTRE ÉXPÉDITEUR AVIGNON — TÉLÉPHONE N.° 500

J

M

.

...

l55, importacii

2

KXPKDIOIOHI8 AL POR MAYOR

H Naranjas, mandarinas, limones, granadas, frutos secos y toda clase de frutos y legumbres del país
j Antigua casa Francisco Fiol y hermanos

I Bartolomé Fiol s” “sm

&

H

- ■ \\7IENNE (Ssére)-Rue des Oleres 11 ===== *

|jj| Telegramas: FIOL—VIENNE

TKLÉFONO a—ESrr

m

«««•••••••«••••«••••••••••i

GASPARD MAYOL
EXPEDITEUR
Uvenue de la Pepiniére, 4 — <?ERPIGNAN (Pyr. 0r,es)

É

Spécialité en toute ?ort€ de primeur?

á

et légumes, laitues, tomates, péches, abricots, chasselas, me- Y*

lons cantaloups et race d^Espagne, poivrons race d'Espag-

ne et forts, ails en chaines, etc.

nr

|| Télégrammes: MAYOL-AVENUE PEPINIERE PERPIGNAN ||

□ nauMnnanannnnnanonnnnmniEcaEBi;**:

0

u

Comisión, Exportación é Importación

CARDELE Hermanos
Queii di© Célestln's ÍO'-LYON

Expedición al por mayor de todas clases de tratos y legumbres dal paí*. Naranja, mandarina y toda clase de frutos secos.
Telegramas: Oa.r-tíi©ii — LYQN

Sucursal en IjHJ THOR. (Vauoluae)

I

Para la expedición de a va de mesa y vendimias por vagones completo»

y demás

/

Telegramas: OsLr*d©n — LE THOR

Sucursal en ALCXRA (Valencia)

Para la expedición de naranja, mandarina y uva moscatel

Frutos superiore».

=== = = ALOIRA = VIDLAR-BSAL. = ====

§

Telegramas: Carden — ALCIRA,

2Sanar 0 ' BBBBaaBBBIBSaBaBBBBBIBBBBIBaaGaBBniaaSIIIBSBBHBaDBBfliaaBIBB»

Commission - CoMignation - Transít
IMPORTATION DE VINS ET FKÜITS D’ESPAGNE

Llorca y Costa

AGENS EN DOUANE

-n

e*

H*

M Correspondans de la Maison jóse voll, de Cerbére H,

<3

Téléqr. LLASCANE - CETTE

Téléphone 616

^

1, KüE PONS DE L’HÉRAULT

SOLLER.—Imp. de J. Marqués Arbona