AÍtO 2XXIV (2.» EPOCA) HUM. 1665
AÍtO 2XXIV (2.» EPOCA) HUM. 1665

3ABACO 22 FEBBEEO BE 1919

SÓLLER

SEMANARIO INDEPENDIENTE FHNSA-90R Y DIRECTOR: B. Juan Marqués Arbtma. REDACTOR-JEFE: D. Damián Majal Mcover. REDACCIÓN > ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-3ÓUER (Btuuu)

«■BM'B/w*aK«iv!>v;Kat:t!'QyíaQKr£nífBflfafiwBwHasaaaBmraa'asanaap»'is2BwRn<na-a3i2eW 'aa«cB'i«anasrj*a«nín«au pj Hii«ajR H »«a¿*i«auanflaBw;w *iíoaatiiBia^ría-«aif*ciia*'aBaa-ai*B«B0iaraKuBB»totaíraBBffnl5aW R«3DB*ii3i}BBaaaan'fwlefBlya«wariajB*ani?o.J«2rciina3t!H sa«fui'w *BsB7aBnaffflnraa«a9fla»— Ba* BSBa■*zf~(aasa»m sa!'R saHnanaaB flBM asa

JigjcjaaSBaaufflawailifliSBSKfl í'.sbb avav rana» imam sMauaaíü! «BHBH, BBasiH9«aaSflaiia!UBafl3aM8aBRK«BMa»«KRH(aMaS«*SVBíMaMflB«Ba««ajM"oaai»*nSn5tBEMoBirK.27-S.a!«í!KBH*E*»U»BJ*EManna:3aEailüiaKf!«*r«8,J/<í a«»^»nacin«M líaBBBani«n»nr-norn»

^v^Bi»u«i0a«

aw»*

u.asB ?2u¿mune causa em¡ uaraura anota «ana bbbb asa

QnuatsjeanBniiBQBBaauusniaauuunuuBafliHBB: 8HMMBaarau»*H« na»aanuas
mniBaiaf»» ®r,an »»«•»*

iiiBBQHBuaavtfBBaKHNaiEeaKirauBUKsnnBoaiBaanaanaalaietisBni 0wnaBBBaa«a^BBasB3MuaaufiHaBBBHNiíiaBR2fisB \_ BaNlniBlmiHni mea*» raa»o au» asm-* esas asía3W «aBm Da5M aaB«a«B»K««BBHBtirMraiw*Hi?uasi»

■ESg
Si:
SSS|
SS.S5 ittl esas ■3SS
BBB*
SBB£
asas
■üa ■325
iii|
ssss
USES «asn
sis: IB
«s
S35S S!¡Sí
«iva
mama
BHS
*s»e
ssss
naa*
ssss BSbE SSSS

. B3BBHnBa'BS»»IUUSfi«HC

nunsaasa an»nM*uaaia&Ki »iaariGtnc8HXiuMH« tanga «lema***»« aura* ana*«aKnainuKtaHBUuR«iutuMtuiBcBa aaaa aDtMism ambb tujasaan

anaKaBtraa»a*RBHfl.aBaRiBDsa Huatf»aBSHH«BfflmiBBR»s«iiiHiBnaiiBas*jiBiB■iHaaaBB!»«aaEWH05iBttBt**B:s;RaaKrfii i5Hau»B»«B»0»JMsíBasjaBBflítaara*'!BBH»BBBB»« a»Ba»aaBaasaBH— BaaaaaB9” B— asana aswa— aaattasan atusa BHtsuHHHisiasanmlHiiHBaBwMKiH —«uanBaniiBi

cv3iEiP'-aoM»-.oi?ia««wKnaRiisaw4is® abBBaH»3u»K»E¡ii»SMn?c*;Bi:Htta’MBHiaHB3»r"miara&»n0 unas rjousb curan Rtwaa araran KMBSMBiaE.aaBaHO»MirattfflaBBaBaaanBaBaaaa naBraBttBaBHSiHHBcanaKaiiaafisuRtiiiisj BxranKHEiBittaaasitan&aaKaaaaBBBnMBVt'U tSBRBBUB >JS9aRnüSnHW!

»>ü«uaNnu,B«s3Dr«BMaaMvnuii»aa aauiKtaaa<ü«MAx»as;xK}B!naaaa aaaambbo BBaoBcisMaBHt/BCftJBnza ¡sisan «raso ísii*k «oíih asan traen »waj«&wuw aaaa asa» «hhn BRunaaos aaaa bobo ñaue nasa usa» Baaisnasa UBB9 nmaUB RJBHB M3BBU CBiEU XSIBSB SBBBBH «CSSUCBfifl;

ISIS
asían

Rd 3 SítlO
roana

D.' Margarita Colora Miré show a a «a san* C3QC0
ana*
RBBg
SiSS
ssss
■MBS

*WSM

aaaa

aran*

HSMX EEin

DE ARBONA

ranal*

SSSS

ssss

amas BB*B

mi Vi a

Falleció en la ciudad de Alcira el día 13 de Febrero de 1919

WBBB

A LA EDAD DE 37 AÑOS

'm

ssss SSSS
BBBB nwnw ■SS«H ■BBB HBBB02 33** rana» ■MR »fr«B
SW QKBBH
H!9AM a»«B rana» nana
Iro.uaraa
«aran QRRR atusa BBBB

BBBB b razan BHBB
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES

1BBR

(e. d.) ■■■"■

-

p.

:wn» lima

Su afligido esposo, don Francisco Arbona; hijos María, Anto¬

!3S3

t?ss

SiSS iili 3S33

nio, Francisco y Jaime; padres don Juan y doña Magdalena; ma¬

ssss
aoaia B.1DR

■sil

«van 73B3RB

kwbb
aoaa MU

dre política; hermano don Jaime Colom, ausente; sobrinos, primos

«Bsn

arara»

MBB 8102® aoow SUBO

y demás parientes, al participar a sus amigos y conocidos tan sen¬

m

UB¡2*

■010
SBsa3Bo
a m*¡ ansa

sible pérdida, les ruegan encomienden su alma a Dios, por lo que

m lili

■ana
les quedarán agradecidos.

§

RIWR

BBafeMABHiHiiQaaBaHBaaBBVMaHBBBBBBHHBBaflRnavflBBisB&RiBHBRBaaBBaak anaasBranBrasaanaa *a«*e?j«a«anwsHfiagisaasisana B«naaaai*i’'«&¡f9BRBBflnz«ai!9aBaroBBaBicB;BnaBaaiiRRana aaiBasaiaecBxaaBBBH&asBflaBasiraBCBsiaaziBffiBaaBnBran SBraauBBBBBBBa3aHB»Baw*üs;'.'iBnMBBBHBfiBBíaBB«HBBBBMBraas«s?iaHH«J«raír.í£i3ftíEHR»BHBBiBB0í tKasBíssíWRaHHBQBBH BianBaNiittBMsaaiBBBBsbbr «B»« *sHas»anH»»'2iaHia»isi»iBGH¡yi53aBffl55aaoB«ai!HRRi*HB«EiBRa ®!BBaaraKBniisa»/5!aosinja»raBBi3B»ríjaiB«Ban-HtfaoaiaBa.aBB atacaaisaaBMRHaaaiffi

ato-xa

NODO

i3?2?!?;a,'4H«3tP.iitfBnHawHSffl«Hi3K!?i!ra*BEí3aia»tóís:¡3MK3*B«E3Sís«a»1¿*ia«a*!aías;n'BH Ria#Masíi3B«s*s»!iSBH Husflaasrasaixotinsurso hbms wawEaBR«isBmBnHiaBKBB*K®BiBaMsnRHBBíBB*BK;siisSB3i*» BmnootíaBKisBaaBBBMKiiBBaiiHBttraBBosBSiBcwBiBHwnraaMBi* iBHffla»a«!BraaBraB*au'Jw

m*

»k¡B£

BBiaÑtsfiRiSMnaBRBiiaaBBBaasaBaaBBMMiaawNBsaRiBBBaaiswsaBatfMflBasBBWHBiR bbbbbisbbbhsvbhe» cesa «arar wraunsíasinscosa» jihbís MB»sriaBRBas*»UHB¡fii»UBi8B»Bffli*©¡aaBEt»ara«BBRiMB»fl«aB oaiHa«Mr.n»rf»*oB»MK#MMia*BBBJMm»BraB«»MSB«»BaBRRB aaaaararasasas»w«

BBBB

aaoa

BBBB

aaaa

BBBB

«anal aaats

sssa

BEaratansa

BBBB BBBB

asesa

BBBB

aoaa “MifiU
arara*

fies

nao*ti***.*»«**RMB«B«ttaBtiBBH»B*»raHaHB*BRa»BBBn*aiiBanBBBRBra4#a»Brans««HR«B«a«aMnj^aa»un*»íawRi«Ba«aHK»fll¡t»»«i»tia*UH»«BBa»BHBajBBnaBaiR3BBia««»«BRBBlBBRBUaBBB

■a&HKüR»flViHOHMMsa B«:-:3 8BisMiB¡rjiajU»Bguunssjíunj alo* aaaa taac bgüxb

?faaiwBMa«aiaí®!e:wi«»BB»nni5aaaHianBffl*«a«iB«isa*fflaBMrafKJfjn®5:KBS!ísaBan«B«!«iÉá;;n£íiSiSaaayía3»rau!¡cifzaíi*j:í!aíis<3aiijKs«!«mnjKMsja«!EMRia« ibsss asas abe» viiisus'&RnvaaKiasRsaBa

Kue^iKsafclaibi& auji®KrajSiu-^<aajBbaabra2baabr3ab2abHabaabMEbaBM hrabraasBBbasbfffflbi3sbi^aa«Bnbssauia'haí.!x.id.. RiB«ra*sDanBn»aaBHin9aaqaaaafei«aaa*»BiaoaaauHaMsnb5bah:w ííao3m C^íiuauríaSi4^

5i;dnta?,.B»aMíiww«wíiH?iw^w#3»3fla¡raPi?a?iE¿í:i3aaifl{£aa«ss«R;a» rasaBítsaa^ií«araHBoa^HnRMWRiaBíi «arara A;a,jiésa&aiiaiaaB«»aMttaaaañnaa3'*í3íiuM*Hiz:*aB«?sRi»siri*aatíiua».4aBwaa»RiBrfBa»aBBB

r ísno «¡asna fina» --¿«na Manes ranna Bararan* »«»«,«•«» kLKnnnra9?aBBBHBMaaflwMttia?fai9BsaRiBBacae«s«raRi*iBBBBBBB

■ í'BBBBHWBriWBiB aiPaMWai«WraHBaBB«BBBBau»OBIH ■ aaBansi3¡ffl*aB«.\\-2KnRiau2i»ídaaBan«flORiBaiBWa!BRi

|püBaM«tsni«raaBKtatni4BBBnHnRranrai«fNlicB«BNíRaB:nn«naf»lBBB'V,vR¡iif>9HUaRBiiBiaBBnaBalnai»k»raflilÍnBim«aBBBNBi

imaaBSH9H.JBflia BOBO aBBRiraaUFiaB BBBB BBS VCIBB paaaa nracra «aara araran asaa ubouí anraa bbob bbbb bbbb urdí

anra« REtunranaB ñas ibbdbbbbb tt*RK«EWMa«Baa IBBSHBBBBBinai!BiaKBSs;arasisweti!riaB?¡ini!i£^fi«KK:B!»isscs9aK»XKaBi)cnsia

■l«*»!£DiJBíaac»aB !■»"■!!!

i!i»flBBBRaBcBBBBisBR!CB5i!ataBnBBrayiBnnsauE7¡iaBKiaaaBaBBiBB

■ BBBBnBnnBBQBaXSMRBSRBflSüQ hRIBSS'B Blinn BBBB aanC9,‘RBaBBBnn M BBBBlSraraB BBBB nBBBBBan BBBB BBRBQBBBBBnn BnUB BBBB BBQB BBBB BBSinQBBBBIBnB BEIBOI BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB JSBlHn BBBB dMBlM I

QX«BB3o««».u\\;awiaaaasni«SaBnCríKfJinaamBzBBBfiuaicaMBn33*aaanBHnBanaBffBlBnnaaaaB«acB3naBeQi5iiBraia0Braa«BBBoB.«9EB;SaBa'BnaBfaiaBiiBBaBs3iaBp'a;M E97ni,ajiBaf«laii»BBa0BaiJiiiRBR»BiH»Bia«w nanifrfiiB arnafBlHBnnan«s« iaHnraBfMiraMa0HB■BauMu■BBEBMaaMnauaB■|IM■ *IMbM■ Mb aMisMaMa Ba |uMa|Éu Ia|taMuBa|Mu nBaÉMo aBaMn|

ss ra
na

«ru
'l

i

SS55|:
■IMÍl BttCI&i Bimsríabai ’
SiuS
BBBB BBBB.
BBBB araira ■otara
rara^o «■■u aawa BBBB
ssss
8»&n ■ H8D
m
ssss ssss

SijraRc?tB!.aBwCi-BíiBHaFBiBrrs:aBMBUQjninría3uiiaarn?njananKB-ánin3ai*iiaaniBaflaiHraaBa»aiaaHnwraaB*¿raiuiitsRaraBBBnrraaBBaaaHHaB*iinoDraannnBjffElBaHcis¿K.&Ktu!erii3B:joarraaBiarRairi?sr.cianaiME30W ■■■■IMHRRURata
uiz&DriQSBauBasraatRaBaa!iB&£BflBüQ¡nBiBa«aBaBiira3jaMNsn-«euiiass»ni22iiBnQ!?ieflKB2<c!^^ua9j»n(SB?(^Ga:zei(sraBBnsB!onBB<BC3NnraisGas]asB9saBifiZ7raaBJauuz3M^U3BS<G]Húsia:RiBa!?!aaraBUBnBaBBBn»flBraanBfla0BBHUBBBBBnuBRiKaiaaraenBaaiaaBaBaasianra
aE7sn«aBBBaaBBBBBciBQ¡■ts—aaBBBBonra 9lB—RmiBoaaHBaBBBumeiania— ajKiBaBBaB—B— BQRiB«'dBiRm 1 2tfS6asiffiaan— raaaBi9iaasBBaraBBm fitaBialabi9BraaaasuK9aaa«a!raaaBa4«Msia BKumRaiflBBaMaanuttaraaBasflflBBiBBBKiRiffairaaamnilaaiiBBBrasHaaBBttaBBaaaaaBaBBflBBBaa

ssss

5I§S
wwaa uusa
Hiíi.-SXSj SkéRM rara»» •üDKjrj

<^ V/«

bíbob
ssss
araara aawB «ana CEURN
«HSW ST1S* waniw 5eaoa
!3WKin¡

calara

«U352U

iiiúíia BBBM BBBB
Esa aaa

EE. Bd«. raE.VOSH

D. JOSÉ MARQUÉS COLOM

BBBB

Falleeié en esta ciudad el día 17 de los corrientes

BBBB tsarata BBBB

BHBB

fin

BBBB

LA EDAD DE 49 AÑOS

II

Habiendo recibido la Extremaunción

la Bendición Apostólica

■na RBB

:( R. I. P. )•

BBBB

úli

II

BBBB

misara
ssss

II

BBBB

aMBB

ssss
BBBB WH88 HRUa BBBB

ausente), fcu desconsolada madre, hermanos (presente y

BBBB

herma-

BBBB ubiib RNRD
SSSS

BBBB

BBBB

boibb
ss

ñas.

hermanas apolíticas

(presente y ausente), sobrinos,

sobrinas,

SSSS
BBBB UBI
bbbb: BBBU

moran)

anas

BBiir

tía, primos, primas y demás parientes, suplican a sus amigos

hcoi BBBB OBBB
HSBir ■Bbl

SKMBMBB

conocidos rueguen a Dios por su alma.

SSSS
BBBB nnaa
Si

a«wa

Los limos, y Rdmos. señores Obispos de esta Diócesis y de Lérida han concedido cincuenta días de indulgencia por cada

Misa, Comunión o parte de Rosario que se ofrezca por el alma del difunto.

JB

BBBB

—tB

ifian£llttBBBBiaBSBHBaBBBaH3HB&BIlBBR) BBRIBflXBfZ9!BMB3SBt3 BBBB BlISa BBBB BIBBBnBE!BBB9[VRI7BBBIIB BBBBBBB''BBN BD BB B BBBrBaiBR fClBIB!BB BKBB 3BBB OSIBB BBBB p BSSiRI IRKBNi3ranR E¡H3IB BBBB I BBBB BBBB BnDBBBBBUtf MBJSBHBKBRIB BBMMBMBSSSnB BBBB BBBB VBBIB BBBB BBBB BBBB RBBB BBBB BBBB UBatt Biei^ia^BiamxiunBaMniCiMBaBua^aBBBBaBBiiUHBBÍSBBBiBsBBBBBrBaEBtBGBSaQijnlldaüRDiBSU BIKgSBiaBBEfIiSBBBBBBUUHIl a9BBBnBBai nBaBH5S2BBUEhlrub tasa sttBasiarauun“naBnuBauBaaEBiHnaHrarBaaKUjarastsaiaNíaauaBfSBaB laBflBWEiBBBSBBaaRanjrauuaaaifCirBi'.naxaafl'JaukiaaavBiRnwBttanBsiBeasiUBHraaBBHtiasflBanatiisBrBJ»iRHUBHH»aR!*

SSSSSSSSBI&SSSSSSigSSSSSSSSSiSiiSiSESSSSSSSSSSSSSSIÜSSgS SMSSSSi 5ñ(£KanBBiaif:6i«KKBSííai!e¡aaBannBBBRUHtsaciiBaaraBuaxKaBaBunniüiunruaBEEiaauuR!iRnncifBlBUHUHHHraatfsflrEairaaaaHHiaREBa¡rnaHtflítuz:BaBaiaKiBiaiísn
»iSrau«nB0UUBB BBBB ftBBliBBHEiaUttB BBBB aBBflBBÍOBUaBB BBBB BHBBaranXBBBaB

.maiHairsaa ■ gRURRRHBBRR

naBBCíBSSatíBMiaMBnBaUHMaBllBnBaBBBanBHBBttBBBBBSIBBBBa

RRRflRBBi

¡BB BBBB raSBUl BBBB BBBH» BP3tB BBBB BHBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB *BBB >1BBB tfBBtJ

BBBBKaaeoiB«BrflBBBiiBnBaSlkBBBBoa>siBaaDBaia3ESHitaBHBnBiBaBRaBiaBBaaiBaaiBB»ie«BasrauBaaM¡iCHnBi8BiwnBBaraoR)iaBSK)auBBfitziraciraHaiisHCia«aagBh»UBcaaBaBflBiiaQ«iRiaBa M32»li!QaraBraCS BaBn«tCSB3traaEIBaie3enfi£I>E»31BBUMaaBBBBbiaHH.H2fl9QEiB;aBUr3QBSa'¿iaiBBBBB«liRB9BBHUiBBBB<3SBBamaBQBBBBaS)MaBSQZ2JBBaiSHa3BBBrsaHBU!draH«BEl3aaEa: bbbb b«bb nbintt bhbb raBaKutflaHBffifiBiraaaKrauaaBBiBiBBBBRR!SBH BSISiB HBmi BSS&IfaZSM BBBI39 BBBB BBUBB BBBB BBBB BBBBUBBnRB&B USB! Z3KU38aBHB9SIBBI(B9CilBB!MQ3I3GIBUB3El!&]GIBt3. ■■■■ HHHB BBBB BI1M BUHA BBBB anua BB&B BURHB BBBB BBU3 BIlBBB BJBKB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBBBHBJB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB EMBBB flilHflBBH

® 2®

S O L L E R ^JMSMSMiamti

¡DESCANSE EN PAZ!

tan a Santa Margarita y a Santa Apolonia, y que cierran hermosamente el conjunto ar¬

tístico de la capilla. A más de la fiesta de

El lunes, de madrugada, inopinadamente, San José, introdujo las fiestas de los Des¬

sin el consuelo del adiós cristiano, falleció posorios y del Patrocinio; y últimamente

el Rvdo. Sr. D. José Marqués Colom, que Dios tenga. El triste doblar de las campa¬ nas antes del toque del Ave-María, puso en conmoción a nuestra ciudad, quedando
consternada al enterarse de tan infausta

celebróse con gran esplendor oración de cuarenta-horas en la fiesta de San José, magnificando así las glorias del Santo Pa¬
triarca.
* *❖

nueva.

Si nos es lícito señalar el carácter de su

La devota grey que, la noche anterior, le vió repartir las estampas, durante el
ejercicio de los Siete Domingos, hubo sin duda de impresionarse más hondamente.
Secretos son los juicios de Dios e inson¬ dables, y no es dado a la mente humana abarcarlos; mas ya que así Dios lo dispuso, ofrezcámosle el sacrificio de nuestras lágri¬

obra sacerdotal, tan múltiple como fecunda, no serán para olvidados su temple de hom¬ bre social y su talento práctico en lo que
atañe a la cuestión obrera. Con fe y perse¬
verancia de apóstol fundó la asociación de Señoritas del Ropero, y alentó e impulsó la Conferencia de señoras que tan lánguida¬
mente venía sosteniéndose. La cristiana !a-

mas, el llanto del corazón, el hervor de

nuestras preces.

¡Que ellas blanqueen y pu¬

¡ bor de tan beneméritas
vista de todos está.

instituciones

a la

rifiquen el alma del ejemplar sacerdote, en
el divino acatamiento!

Hoy, en que la fiebre que solivianta con¬

cita al obrero a la rebeldía y a la violencia,

A

: haciendo más desgraciado su sino, con los

El Rvdo. Ciero, con cruz alzada, asistió estímulos poderosos de la caridad el bene¬

al entierro del que en vida fué su compañe¬ mérito sacerdote meditaba la reorganiza¬

ro. Asisten además: el Rvdo. Sr. D. Miguel ción del «Centro Obrero», que brindase amMofey, Cura-párroco de Lloseta, y el Rvdo. ! paro y protección a la clase trabajadora; y

Sr. D. Bernardo Oliver, Ecónomo de San al efecto había reunido al personal de las

Jaime, de Palma.

fábricas de tejidos, ofreciéndoles las ven¬

Las fábricas de la localidad, a media tar¬
de, paran el trabajo con el fin de que los obreros y obreras pudieran asociarse al duelo. Para expresar a la familia la parte que tomaba en su dolor, congregóse nume¬ roso y selecto público. Acompañan el cadᬠver a la última morada, cerrando el fúnebre
cortejo, buen número de obreros de las fᬠbricas de tejidos, presididos por la Junta del «Centro Obrero»; rasgo que fué sumamen¬ te enternecedor y que agradece singular¬ mente la mencionada Junta. En el canto del

tajas consiguientes a la obra de la sindica-
lización católica. Cundía el entusiasmo, los sindicatos femeninos eran un hecho, hablá¬
base de inaugurar el domicilio del Centro en breve plazo... cuando la muerte arreba¬
ta al alentador de tamaña obra...
Sobre el sepulcro de las edades pretéri¬
tas mecióse la cuna de las nuevas socieda¬
des; sobre el sepulcro del llorado sacerdote
meceráse la cuna de la tierna institución...
El, desde ef cielo, bendicirá nuestra
labor.

Miserere alternan el clero y la música de

capilla que dirige el Rvdo. Sr. Rosselló. Según costumbre, le acompañan algunos
sacerdotes hasta el cementerio. Colocado

A pesar de ¡os dolores que le roían, trabajó sin tregua. No se quejaba nunca, y,

el féretro en la capilla y cantado un res¬ cuando arreciaban más allá de lo ordinario,

ponso, desfiló numeroso gentío por delante bromeaba con sus dolencias. Por hondos

del cadáver; luego fué trasladado éste al que fuesen sus padeceres, siempre les qui¬

depósito.

taba importancia.

A la mañana siguiente celébranse en la

Su jovialidad, sazonada con la más dis-

Parroquia suntuosos funerales, asistiendo ; creta prudencia, le atrajo el cariño de cuan¬

numerosa concurrencia. Fué el celebrante el tos le trataban. Su exquisito tacto en dis¬

Rvdo. Sr. D. Antonio Alcover, primo del cernir los espíritus le hizo depositario de los

difunto.

secretos más íntimos. ¡Cuantos lamentarán

Asisten el Rvdo. Sr. D. Martín Truyols su ausencia y el verse privados de su conse¬

y el Rvdo. Sr. D. Bartolomé Rullán, Vica¬ jo! Tenía dotes no comunes de director de

rio de Petra.

almas; pasábase horas y más horas en el

Al rezarse los siete Padre nuestros a San santo tribunal, prodigando consuelos y

José, y al cantarse el responso, el clero no pudo contener las lágrimas
❖ **

alentando los corazones a la virtud...
Yo hube de pensar en las almas que que¬ dan huérfanas de tan bondadoso Padre, y recordé con tristeza aquellos versos de

Nació el Rvdo. Sr. Marqués, en Sólier, el día 3 de Enero de 1870; y en Octubre
de 1874 recibió el sacramento de la Con¬
firmación. Llamado por Dios al estado sa¬ cerdotal, cursó con notable aprovechamien¬
to la carrera eclesiástica. En Febrero de

Fray Luis de León, que reflejan toda la emoción de las despedidas hondas.
¿Y dejas, Pastor Santo, Tu grey, en este valle hondo, obscuro, En soledad y llanto, Y tu, rompiendo el puro

1894 recibe la primera clerical tonsura; y aire, te vas al inmortal seguro?

en Marzo del año siguiente, precisamente

En el cielo, en el inmortal seguro, si

en el día de San José, recibió las órdenes perseveramos en el bien, habremos de vermenores. En Mayo de 1896 fué elevado al nos para no separarnos jamás...

subdiaconado, y en Diciembre al diacona-

*

do; y el 3 de Abril de 1897 fué ordenado

**

sacerdote por el Illmo. Sr. Obispo Cer- Para escribir estas desmazaladas líneas,

vera.

tributo postumo a la memoria de un amigo

Actualmente desempeñaba los siguientes y compañero amadísimo, he ahogado de

cargos: Obrero de la Capilla de San José, propósito la emoción y el sentimiento; mas

Director.de la Conferencia de señoras, Di¬ ahora quisiera recoger las lágrimas y los sus¬

rector del Ropero de los pobres, Director piros de cuantos lloraron la muerte del ami¬

del «Centro Obrero», Archivero de la go, del confesor, del consejero, para ofre¬

parroquia.

cerlas al Dios de las misericordias, y pedirle

Fué Secretario de la Junta del Hospital, que las haya con él; aun más: para ofrendar

y desempeñó el cargo de confesor ordinario al Señor el sacrificio de la separación, que

de las MM. Escolapias y HH. de la Cari¬ tan fuertemente ha sacudido los corazones.

dad.

El testamento ológrafo, disponiendo su

En 1902, por defunción del Rdo. Sr. don manda-pía, es un modelo acabadísimo. En

Jaime Sastre, vicario que fué de esta parro¬ él dispone, a más de los sufragios por su

quia, el Sr. Marqués se hizo cargo de la alma, se hagan cuantiosos donativos a has

Obrería del Patriarca San José.

Conferencias de señoras y Señoritas del

Desde entonces acá no se dió panto de Ropero.

reposo en embellecer y decorar la capilla ¡Qué el glorioso San José, de quien fué

del Santo. Llevó a cabo la restauración de tan amante en vida, haya amparado su alma!

la figura, renovó el altar, prodigó los ador¬ Reciban la expresión del más hondo

nos. Dirigió la delicada labor de la Bande¬ pésame su anciana señora madre; sus her¬

ra de San José, recamada de oro y sedas manos D. Juan, D. Miguel y hermanas D.a

y notable por la ejecución del emblema María, D.a Esperanza, D.a Teresa, Her¬

josefino; y en el día en que el M. I. Sr. don mana de la Caridad Sor Teresa, el Re¬

Sebastián Maimó se despidió de Sólier, verendo Sr. D. Antonio Alcover, primo del bendijo los dos altos relieves, que represen¬ ? difunto, y demás familia. ¡Qué el Señor les

consuele y les acompañe en su triste sole¬
dad!
Las instituciones sociales de Sólier están
también de luto. La Conferencia de seño¬
ras, las Señoritas del Ropero, echarán de menos su valioso concurso; y sobre todo, el «Centro Obrero» ha perdido su más re¬ conocido protector. Fué la última obra en que puso su cariño y esfuerzo, y a la cual consagraba últimamente sus energías. Reci¬ ban también la expresión del más hondo pésame, y recuerden que la manera de hon¬ rar su memoria es coadyuvar al éxito de las instituciones a que el benemérito sacerdote consagró su vida.
¡Que el Señor le conceda el descanso
eterno!
.¡Y que la luz perpetua le ilumine!
R. I. P. A.
J. P. Pbro.
0030093009000000000080003030
La huelga de los albañiles
Los albañiles de esta ciudad, al igual de los de Palma y de Manacor, se han decla¬ rado en huelga. Ayer por la tarde, en com¬ pacto grupo de un par de cientos de hom¬ bres, recorrieron las calles más céntricas de la población en actitud pacífica, y en la
misma continúan todavía.
Por una hoja que ha circulado nos ente¬ ramos de que, fundados—con sobrada ra¬ zón, por cierto—en la carestía de las sub¬ sistencias, ya el día 10 del mes corriente formularon a ios patronos una petición de aumento de un 35 por ciento en sus res¬ pectivos jornales, y desús quejas porque ios patronos, en general, (pues que hay ex¬ cepciones) contestaron de un modo muy poco considerado, ya que sólo una insigni¬
ficante minoría atendió su demanda.
Se hacen cargos también en dicha hoja al señor Alcalde, quejándose de su gestión y declinando sobre él y sobre los patronos la responsabilidad y consecuencias de la determinación que han tomado, habiendo limitado sus pretensiones hasta pedir sólo un aumento de dos reales diarios y haber¬ les sido éste desconsideradamente negado.
No comprendiendo nosotros pudiera ser exacta en absoluto la pasividad que en un tan importante asunto se achaca a nuestro Alcalde, de quien tenemos formado un buen concepto, pues que nos son de anti¬ guo conocidos su rectitud y sus sentimien¬ tos altruistas, hemos querido nos explica¬ ra él mismo su actitud, y al efecto le he¬ mos pedido'una interviú, que con amabili¬ dad suma el señor Ripoll nos ha concedido. A nuestras preguntas ha respondido del modo siguiente:
¿...? Sí, me extraña extraordinariamente la afirmación que hacen, porque bien saben que desde el primer momento que pusieron en mi conocimiento la petición hecha a los patronos, de aumentar los jornales un 35 por ciento, me puse al habla con éstos,
convocándoles a una reunión en esta Casa
Consistorial, exhortándoles a que estudia¬ ran la petición con cariño y con ánimo de hacer todo lo posible para remediar la si¬ tuación económica del obrero, que se ha hecho muy difícil por el extraordinario en¬ carecimiento de la vida. Les indiqué asi¬ mismo que ahora sería el momento muy oportuno para reglamentar y disciplinar también la prestación del trabajo por parte del gremio de albañiles, en la seguridad de que los propietarios emprenderían más obras al ver que los trabajadores daban mayor rendimiento. También les ofrecí mi concurso para la solución del conflicto, in¬
dicándoles la conveniencia de celebrar una
reunión con una Comisión de albañiles por
ver de llegar a un acuerdo. Me contesta¬ ron que se reunirían para estudiar la peti¬ ción y que directamente contestarían la demanda que les habían hecho los trabaja¬
dores.
Supe que no habían estado acordes en apreciar el aumento de jornal que debían
conceder a los obreros.
¿...? Y desde entonces he tramitado las peti¬ ciones de los obreros por escrito, en la misma forma como ellos me las han hecho, debiendo hacer constar que niel gremio de albañiles, cuya Comisión todavía no sé

qué personas la forman, ni el Presidente de la «Federación Obrera Sollerense», que
a veces parece llevar su representación, se han acercado a mí para indicarme los
deseos de tener una entrevista con los pa¬
tronos; fui yo quien me adelanté a propo¬ nérselo a éstos, no habiendo conseguido todavía su asentimiento, y, como usted comprenderá, yo no puedo imponerla.
¿...? Sí, a pesar de las censuras, sigo hacien¬ do gestiones, principalmente con un grupo de patronos que están asociados y son los que se muestran más rehacios en conceder el aumento de dos reales en el jornal (hay otros patronos que han expresado su con¬ formidad), pues considero que la prolon¬ gación de la huelga a quien perjudica es a los obreros, mucho más que a los direc¬ tores de dicha huelga.

Tengo motivos para esperar una solu¬
ción satisfactoria.
No tema usted nada de esto; cualquier desmán que se intentara cometer, sería so¬ focado en su origen por la fuerza pública, cuyo jefe está muy al corriente de lo que ocurre y, a más de ser muy conocedor de estas cosas, está dispuesto a hacer respe¬
tar el derecho de todos.

Considerando suficiente lo manifestado
por el señor Alcalde para que quede un tanto más completa la información que nos hemos creído obligados a hacer hoy, nos despedimos de él agradeciendo su deferen¬
cia.
* **
Los señores Alcalde y Jefe del puesto de la Guardia civil por medio de sendos telegramas participaron ayer al señor Go¬ bernador civil de esta provincia que a las doce se habían declarado en huelga los obreros albañiles, y que de voz pública se decía que entre los huelguistas se habían mezclado elementos extraños, y que había ¡a impresión de que los grupos se querían dedicar al saqueo de comercios.
Además el Alcalde solicitaba el envío de
fuerza pública para poder hacer frente a posibles desmanes, pues la fuerza de que disponía no era suficiente.
El señor Ruiz Valarino transmitió di¬
chos telegramas al Capitán General, y ayer tarde, en el tren de las cuatro, llegó a esta ciudad un piquete de la Guardia
civil.
OOOOOOOODOOOOODOOOOOOOOOOOOO
Crónica Local

Conforme anunciamos, verificóse el do¬

mingo último por la mañana el sorteo de los mozos del reemplazo actual, y tuvo lugar el acto, según costumbre, en el salón del entresuelo de la Casa Consistorial, a
la vista del público que llenaba por com¬ pleto toda la parte de la plaza de la Cons¬ titución que da frente al ancho ventanal en que tenía aquél lugar.
Hubo, como consecuencia y como todos los años suele suceder, risas y llantos, ale¬ grías y penas, que, sin poderse contener ni ocultar, allá mismo, al oir los nombres de
los jovenes y el número que la suerte les designaba, hacían explosión.
El resultado de dicho sorteo fué el si¬

guiente:

Juan Noguera Colon

í

Jorge Arbona Colom

2

Bernardo Casasnovas Marqués

3

Guillermo Bover Fiol

4

Pedro Crespí Mayol

5

Miguel Colom Deyá

6

Antonio Marroig Flexas

Rafael Mayol Colom

8

Miguel Palmer Ferrer

9

Bartolomé Morell Ripoll

.

10

Antonio Oliver Puig

11

José Deyá Castañer

12

Pedro Antonio Rullán Castañer

13

Bartolomé Bernat Cuart

14

Joaquín Llabrés Frontera

15

Lucas Cabot Estades

16

Antonio Cifre Bernat

17

Antonio Marqués Ferrá

18

Jaime Ferrer Ripoll

19

Miguel Colom Noguera

20

Andrés Castañer Puig

21

SOLLER

3 H9S

Juan Coll Castañer
Bernardo Simó Ferrer Francisco Valls Forteza Mateo Isern Pons

22 calle de Bauzá, cuya realización anhela el 23 vecindario de Sóller casi podríamos asegu¬ 24 rar sin excepción, marcha viento en popa.
25 Pensábamos informar acerca de ella exten¬

Pedro Juan Bernat Colom
Antonio Munar Arbona
Jaime Martorell Amengual José Trías Bibiloni
Guillermo Bestard Ferrer Bartolomé Coll Trías
Antonio Muntaner Barceló

26 samente a nuestros lectores, ya que por 27 exceso de original hemos tenido que re¬ 28 tirar durante algunas semanas el extracto 29 de las actas de las sesiones del Ayunta¬ 30 miento, en algunas de las cuales se había 31 discutido el asunto; pero también hoy. por 32 la misma causa, nos vemos privados de ha¬

Felipe Calonge Castro
Bartolomé Bernat Canals
Miguel Trías Colom
Salvador Marcús Rosselló

33 cerlo. 34 No queremos, sin embargo, que se ig¬ 35 nore que lo mismo don José Socías que el
36 señor Conde de Sallent se han interesado

Jaime Valls Mayol Jaime Dols Dols Francisco Mayol Bisbal Juan Bautista Arbona Borrás José Francisco Serra Pastor
Antonio Escalas Colom

37 vivamente por la favorable resolución, en

38 el Ministerio de Fomento' dei proyecto

39 que acordó el Ayuntamiento realizar, y

40 que del éxito de sus gestiones cabe espe¬

41 rar conseguirá al fin Sóller la mejora.

42

El señor Conde de Sallent remitió desde

Miguel Pizá Arbona Juan Palou Coll Jorge Arbona Ruiián Miguel Cardell Garau

43 Madrid al concejal don Miguel Colom una

44 carta en la que incluía otra del Ministro

45 de Fomento que dice:

46

«Excmo. señor Conde de Sallent.=Mi

Juan Adrover Mari
Antonio Pizá Ferrer
Bartolomé Marroig Oliver

47 querido amigo: Tengo el gusto de contes¬ 48 tar su carta manifestándole que por Real 49 Orden de 4 del actual se ha accedido a lo

Jaime Pons Moya
Francisco Casasnovas Tocho
Simón Vicens Jaume
Sebastián Colomar Ferrer

50 solicitado por el Ayuntamiento de Sóller, 51 y se ordena a la Jefatura de Obras públi¬ 52 cas de Baleares formule el proyecto de
53 ensanche de la calle de Bauzá. = Al comu¬

Miguel Magraner Arbona Juan Vicens Rullán Antonio Martorell Mayol Juan Más Ferrá
Juan Bauzá Pou Antonio Felipe Jaime Deyá Rullán Mateo Isern Quetglas
Bernardo Cifre Vizconti

54 nicar a usted tan grata noticia me reitero

55 suyo affmo. amigo y S. S. q. b. s. m.=

56 Marqués de Cortina.

57

Y lo mismo, a la letra, manifiesta direc¬

58 tamente el mencionado Ministro a don Jo¬

59 sé Socías, cuya carta ha remitido igualmen¬

60 te dicho señor al concejal don Miguel Co¬

61 lom.

Jerónimo Luis Reys Jaime Morell Bernat Pedro Juan Pérez Arbona Miguel Coll Bernat José Pérez Espejo Miguel Servera Pons
Salvador Ramón Matas
Pedro Amorós Simonet

62 Es por demás decir que celebramos in¬ 63 finito el interés que por este asunto se han 64 tomado esos señores Diputados por. esta
65 isla, de cuya perseverancia en las iniciadas 66 gestiones creemos depende ya ahora la 67 consecución de la mejora por la que sus¬ 68 piran, tanto tiempo ha, los habitantes de
69 esta ciudad.

Juan Mayol Alcover Pedro Igarza Pericás
Bartolomé Benat Vicens
José Colom Sastre
Sebastián Nadal Fiol
Miguel Marroig Escales
Antonio Mestre Coll
Jaime Botellas Serra
Ramón Colom Rullán
Antonio Bauzá Ripoll
Ramón Oliver Ferrá
Francisco Deyá Colom Antonio Frontera Santo
Antonio Mari Frau
Miguel Amengual Homar José Bauzá Colom Juan Castañer Morell Juan Deyá Bisbal
Damián Estades Frau

70

71 72 El domingo día 2 del corriente mes die¬

73 ron principio los bailes de máscara del

74 presente carnaval en el salón «La Juventud

75 Sollerense», situado en la calle del Mar, y 76 esta noche empezarán en los salones de la

77 «Defensora Sollerense» y de «Ca ’n Do¬

78 mingo».

79

La serie continuará en el primero maña¬

80 na y los días 27 de este mes y 2, 3 y 4 del

81 próximo, y en los dos últimos mañana 82 también y los día 25 y 27 del mes en curso

83 y 1, 2, 3 y 4 de Marzo.

84

Para asistir a dichos bailes hemos recibi¬

85 do las correspondientes invitaciones, y

86 nosotros agradecemos a las respectivas

87 Empresas la atención.

88

Antonio Mayol Bernat
Pedro Antonio Bernat Vicens
Bernardo Horrach Arbona
Jaime Enseñat Deyá
Pedro Cuart Pérez
Gabriel Canals Mayol José Canals Palou Timoteo Zaragosí Colom José Colom Llull José Trías Coll
Lorenzo Bover Fiol
Jaime Frau Llinás Lorenzo Joaquín Trías Roses Joaquin Castañer Deyá
Pedro Antonio Gallará Martinez

89 90 Se despidió de nosotros días pasados 91 nuestro distinguido amigo el conocido in¬ 92 dustrial D. Pedro Antonio Rullán Oliver, 93 quien ha trasladado su domicilio a Palma, 94 donde tiene resuelto residir en lo sucesivo, 95 y nos ofreció su casa, en la prolongación 96 de la Rambla, n.° 80, 3.° 1.a. 97 Agradecemos la atención de que el señor 98 Rullán nos ha hecho objeto y cumplimos su 99 encargo de que, desde estas columnas, ha100 .gamos extensivos a todos sus amigos su 101 despedida y ofrecimientos de su nuevo do¬ 102 micilio, que personalmente no pudo él
103 hacer.

Juan Barceló Mayol Jaime Vanrell Estarellas Antonio Sitjar Cardell
Bartolomé Coll Arbertí
Bartolomé Oliver Seguí
Damián Pizá Ferrer
Antonio Planas Pons
Mateo Umbert Coll
Antonio Cqll Enseñat
Damián Bisbal Oliver
Antonio Garau Garau
Andrés Castañer Bennasar
Pedro Miquel Cuart Vizconti José Far Sastre

104
105 Por el Ayuntamiento de esta ciudad se 106 ha citado a los mozos Antonio Martorell
107 Mayol, Miguel Amengual Homar, Antonio 108 Coll Enseñat, Miguel Colom Vicens, Fran¬ 109 cisco Mayol Bisbal, Juan Barceló Mayol, 110 Arnaldo Homar Tocho y Guillermo Bover
111 Fiol.
112 Damos nosotros publicidad a la noticia, 113 espontáneamente, deseosos de hacer un 114 bien a los interesados, pues que quizás el 115 reproducirla en estas columnas contribuirá 116 a que llegue más pronto a conocimiento de
107 los mismos.

Miguel Colom Vicens

118

Miguel Rullán Mayol

119

Con satisfacción nos enteramos de que
la proyectada mejora de ensanch e de la

Sabemos que por convenio entre los so¬ cios se ha separado de la sociedad mer¬ cantil Bansells v Colom el primero de di¬ chos señores, según escritura otorgada en

Barcelona el día 18 del corriente mes. Los
negocios de dicha casa continuarán bajo la razón social de Mateo Colom S. en C., conforme podrán ver nuestros lectores por el anuncio comercial que de la misma pu¬ blicamos en el lugar correspondiente del presente número.
Deseamos a la nueva sociedad larga vi¬ da y pingües resultados en todas sus em¬
presas.
La Comisión Ejecutiva del Consejo local de Exploradores continúa trabajando con entusiasmo para realizar el programa que
nuestros lectores ya conocen.
Sabemos que en la presente semana se han anotado: como socio perpétuo, con un donativo de 500 ptas., D Pedro Juan Castañer Ozonas, y como fundadores, con im¬ portantes donativos, D. Pedro Antonio Rullán, D. Miguel Casasnovas, D. Barto¬ lomé Miró, D. Jorge Llinás, D. Jaime Torrens y D. Guillermo Frontera, además de los muchos protectores que sería largo
enumerar.
En otro lugar del presente número va el
final de la lista de los donativos con desti¬
no a los «Fondos del Rey Alberto», que ya en anteriores números publicamos. El
total de las cantidades recaudadas es, con¬
forme se ve, de 820 pesetas. Ayer estuvo en Palma el concejal del
Ayuntamiento y comerciante D. Francisco Bernat, quien, en nombre propio y de los señores D. Miguel Vicens, D. Bartolomé Colom, D. Bartolomé Busquets y D. Miguel Oliver, que formaban la Comisión nombrada para la recaudación, hizo entrega del pro¬ ducto de la misma en un cheque a nombre del Ministro de Negocios Extranjeros de Bélgica. Dicho cheque era de 920 francos, que es el equivalente de las 820 pesetas.
De D. Emilio Pujó, Gerente del Consu¬ lado de Bélgica en Palma, hemos recibido las siguientes líneas, que con gusto repro¬
ducimos:
Sr. Director del periódico Sóller.
Sóller
Muy Sr. mío: D. Francisco Bernat, en representación de la comisión que abrió una suscripción en favor de los Fondos del Rey Alberto, me ha entregado un cheque de 920 francos, importe de dicha suscrip¬
ción.
Le agradeceré que, por conducto de su periódico, dé las gracias, tanto en nombre del Gobierno Belga como en el mío, a to¬ das las personas que han contribuido a la suscripción y en particular a la Comisión que ha hecho que dicha suscripción obtu¬
viera un resultado tan satisfactorio.
Aprovechó gustoso esta ocasión para ofrecerme de V. att° y S. S. q. s. m. b.= El Gerente del Consulado, Emilio Pujó.=
Palma 21 Febrero de 1919.
Queda complacido el señor Pujó, ale¬ grándonos nosotros del resultado obtenido por la mencionada suscripción.
Esta noche, en el «Cinema-Victoria», se estrenarán los episodios 5.° y 6.° de la se¬ rie Odisea de Gloria, los cuales se repe¬ tirán mañana por la tarde y por la noche en el mismo salón, y también por la tarde en el
teatro de la «Defensora Sollerense».
Se nos participa, para que lo hagamos público, que la próxima semana estará en esta ciudad un afinador de pianos de la ca¬ sa «Chassajgne Fréres», de Barcelona.
Las personas que necesiten de sus ser¬ vicios pueden pasar aviso al profesor de piano D. Antonio Rotger, calle del Mar.
Cultos
En la iglesia Parroquial.—Mañana, do¬ mingo, dia 23.—A las siete y media, Misa de Comunión general para las Hijas de María. A las nueve y media, se cantará Horas me¬ nores y a las diez y cuarto la Misa mayor, explicando el Santo Evangelio el Rdo. señor Cura-Arcipreste. Por la tarde, explicación del Catecismo y ejercicio dedicado a la Aso¬ ciación de Hijas de María. Al anochecer, Vísperas, Completas, rosario y se continuará la devoción de los Siete Domingos en honor

de/ Patriarca San José.
Dia 28. —A las seis y cuarto de la mañana te principiará el Mes consagrado a San José y se continuará todos los demás días en la
misma forma.
En la iglesia de Ntra. Sra. de la Visita¬ ción.—Mañana, domingo, dia 23.—A las cua¬ tro de la tarde, expuesto el Santísimo, se
concluirá la devoción de los Trece Domin¬
gos en honor de San Antonio de Padua.
En la iglesia de las MM. Escolapios.— Mai'tes, dia 25.—Se empez trá una solemne
oración de Cuarenta Horas en honra del Di¬
vino Niño Jesús de Praga, y en sufragio de un difunto. Se verificará la exposición a las seis y media, y acto seguido Misa rezada, celebrándose también a las siete y media, y ocho y media. Durante la Misa de las siete y media se practicará el ejercicio del día 25 consagrado al Niño de Praga, lucrando in¬ dulgencia plenaria los asociados que asistan a dicho ejercicio. Por la tarde, a las tres, se rezará la estación de la V. Sor Rosa; a las seis y media habrá un ejercicio y la reserva.
Miércoles, dia 26,—Exposición y Misas, lo mismo que los ejercicios de la tarde, como el
día anterior.
Jueves, dia 27.—Exposición a las seis y media y acto seguido Misa rezada, celebrán¬ dose también a las ocho y media; a las diez, Misa mayor, cantada por el orfeón del cole¬ gio, predicando el Rdo. D. Jerónimo Pons; por la tarde, a las tres, se rezará la estación de la V. Sor Rosa; y a las seis trisagio, ser¬ món por el mismo orador, Te-Deum y solem¬
ne reserva de S. D. M.
En el oratorio del Convento de Hermanas
de la Caridad.—El miércoles, día 28.—Se ce¬
lebrará solemne fiesta en honor del Santo
Cristo de la Salud, en desagravio de las fal¬
tas cometidas en estos calamitosos días y en
acción de gracias por los beneficios recibidos por varias personas. A las siete de la maña¬ na, Misa rezada y conolusión del Mes consa¬ grado a la Sangre del Salvador. A las diez Misa mayor, con sermón por* el Rdo. D. Ra¬ fael Sil jar, Arcipreste. Acto seguido será expuesto el Santísimo Sacramento (exposi¬ ción menor) que continuará hasta el anoche¬ cer en que, después del rezo del rosario y de meditación, tendrá lugar la reserva de
S. D. M.
En el santuario de la Inmaculada Con¬
cepción, situado en el Olivar d' es Fanás.— Mañana, domingo, día 23,—A las tres de la tarde, se practicará un devoto ejercicio.

“Fonds du Roí Albert,,

Recaudación de fondos que serán desti¬
nados a construir habitaciones para los Belgas sin albergue.
Ptas. Cts.

Suma anterior
Cabot & Ripoll, Toulose. Domingo Rullán Vives. «Crédito Balean», Sóller.
«Banco de Sóller».

710'00 5‘00 5‘00
50‘00 50‘00

' Suma total.

.

820‘00

Sindicato Agrícola Sollerense
De conformidad con lo prevenido en el ar¬ tículo 12 de los Estatutos, la Junta^ General celebrará sesión ordinaria, en segunda con¬ vocatoria, el dia 23 de los corrientes, a las seis de la tarde, en el domicilio social, con el objeto de aprobar las cuentas y balance.
Lo que se anuncia para conocimiento de
los socios.
Sóller 16 Febrero de 1919.—El Presidente,
Bartolomé Coll.

L4 SOLIDEZ
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta sociedad se convoca a los señores ac¬
cionistas a Junta General, ordinaria, que tendrá lugar el dia 28 del corriente a las 5 de la tarde en el local que ocupan sus ofici¬
nas.
Sóller a 14 de Febrero de 1919. —El Secre¬
tario, Juan Morell Roses. OO30OOaOO¡3OaOaOOSOOOOOOOaÓCO'
Raneo de idller
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de
esta sociedad, queda abierto todos los días laborables, de 9 a 12 de la mañana, el pago del dividendo activo de 20 pesetas por ac¬ ción, fijado en la General ordinaria del día
ayer.
Lo que se anuncia para conocimiento de
los Sres. Accionistas. Sóller 27 Enero de 1919.—El Director Ge¬
rente, Jaime Marqués.

4

SOLLER i

m> m- i» ECOS REGIONALES «

m

UN DIA LAMENTABLE j lugar, es insostenible el actual estado de co-
í sas; nunca ni de una manera más real pudo

aplicarse la frase de que «así no se puede

vivir»: sobre las clases menesterosas, sobre

Palma fué teatro, el pasado martes, de la clase media que es la que sufre más em¬

sucesos lamentabilísimos, pero al mismo bates, gravita un peso insostenible, enorme

tiempo lógica y prevista consecuencia de que las abruma, que las aplasta; al precio

un estado de cosas imposible, improrroga¬ que alcanzan hoy las subsistencias es impo¬ ble. Fué el estallido que antes de que se sible adquirirlas. Precisa, pues, que por

produzca lo anuncia el reguero de pólvora inflamada que llega a la mina. Y este regue¬
ro era e! exarcebamiento de los ánimos
ocasionado por el inconcebible precio de las subsistencias, tan elevado hasta en lo
concerniente a las materias de primera ne¬ cesidad y más rudimentarias, que sólo en un país de Cresos fuera posible la vida a
este tenor.
Y llegó el conflicto, precisamente en día de rememoración triste, pues que era el del aniversario de! saqueo en el muelle por las masas necesitadas de carbón, suceso que al enmadejarse, como indefectiblemente acae¬ ce en tales casos, tuvo un epílogo trágico:
costó la vida a un hombre.
¿Fué la coincidencia de las fechas mera casualidad? ¿Fué que se quiso conmemorar aquel lamentable suceso con otro más la¬ mentable todavía? No se sabe, pero es lo cierto que para nuestra ciudad resultó el martes un día trágico.
El botafuego fué el exorbitante precio de unas coles en la plaza de Abastos: el público, indignado, asaltó la mercancía, y esto, que aisladamente nada tenía de parti¬ cular y hasta era muy humano, adquirió pronto proporciones de gran saqueo. Por¬ que es muy difícil cuando están enardeci¬ das las muchedumbres el conseguir que lle¬ guen sólo y matemáticamente al límite de lo justo; este límite se rebasa con facilidad suma, y una vez transpasado y ya en pleno resbaladizo ¿quién contendrá la avalancha?
Y esto es lo que sucedió; de las verdu¬ ras se pasó a la carne, de la carne a cuan¬ tas materias alimenticias había en la plaza, y ésta se convirtió en un campo de Agra¬ mante donde hombre, mujeres y niños sa¬ queaban, destruían, llevándose cuanto po¬ dían en el paroxismo del enardecimiento.
Las autoridades, tolerantes en un princi¬ pio, no pudieron poner después valladar a la invasión, y desde la plaza se fué a las panaderías y de éstas a los grandes alma¬ cenes, y durante toda la mañana y en las horas primeras de la tarde Palma presen¬ ció el más lamentabilísimo espectáculo, el más trágico saqueo, que imaginarse pueda.
Declarada más tarde la ciudad en estado
de guerra, la autoridad militar pudo domi¬ nar el tumulto, y gracias al excelente tacto de los que mandaban las fuerzas se pudo evitar un verdadero cataclismo, un pavoro¬ so día de luto que ya se cernía siniestro.
Hasta aquí los hechos. Las reflexiones

quien corresponda se consiga el abarata¬

miento.
123.aCrónica Balear Yaquíentraotrareflexión:losquetal
misión tenían no supieron, o no pudieron evitarlo; todo se reducía a ampulosas dis¬ cusiones, a idas y venidas infructuosas. Sobre una mina cargada de proyectiles es temerario ir a discutir, porque puede ex¬ plotar. Así aconteció ahora: la mina explo¬ tó y las responsabilidades son muy com¬ plejas.
Y finalmente, y para los que detestan de
la fuerza armada, convengamos en que pa¬ ra llegar a las utopias en que sueñan nos
queda mucho por andar: mientras sigamos siendo como somos hoy, es indispensable, es insustituible el procedimiento. Sin ese dique, ¿a dónde iríamos a pasar? 6
T.
0000300000000000000000000000
Palma.
El domingo por la mañana se celebró en
el Teatro Balear el anunciado mitin «pro subsistencias.
Presidió el acto don Julio Pérez Méndez de Losada.
La concurrencia fué escasa dada la impox*tancia del problema que debía tratarse, as¬
cendiendo los asistentes a unos trescientos.
Hicieron uso de la palabra, además del Presidente, los señores Soberats, Vicens y Rosell. exponiendo todos ellos la necesidad de que se resuelva tan interesante problema y lamentándose de que el Gobierno y el Ayuntamiento no procuren hacerlo, y de que el mismo público que es el interesado en pri¬
mer término lo tome con tanta indiferencia. El Presidente sometió a los reunidos las si¬
guientes conclusiones: Pedir con toda energía y sin levantar
mano se dé la batalla a los acaparadores y revendedores, por pax-te de las autoridades gubeimativas y administrativas, en la segu¬

ridad de que no ha de falcarles el apoyo de

la opinión.

(

Advertir que este grito unánime de

axxxilio que se eleva a la superior autoridad

de la provincia, es como una última esperan¬

za que aprieta temporalmente al pueblo que

ya no pxxede más.

Rogar muy insistentemente al Gober¬ nador que cuide de evitar todo el peligro

podrían ser largas y dolorosas. En primer f que encierra para Mallorca el que, por la

pérdida de dicha esperanza, dejaren de ser de auxilio los gritos que salieron del pxieblo.
Dichas conclusiones fuei'on aprobadas por unanimidad, acordando ir a entregarlas en manifestación al Gobernador, como así se
hizo.
Al llegar fx-ente al Gobierno civil una Co¬ misión subió al despacho del Gobernador, quien les expuso que agradecía la confianza que en él depositaban, pues le alentaban a continuar la campaña emprendida coadyu¬ vada por el Alcalde y por el apoyo que ellos
le ofrecían.
A ruego de la Comisión salió el Sr. Ruiz
Valarino a la terraza reiterando su ofreci¬
miento, siendo calurosamente aplaudido. Acto seguido se dió por disuelta la mani¬
festación.
“fEI vecindario de La Soledad ha llevado a cabo varias manifestaciones: la última, la más importante, tuvo lugar el viernes de la anterior semana, la que recorrió vainas ca¬ lles de aquel caserío, viniendo luego a Palma y dirigiéndose a la Casa Consistorial, frente a cuya fachada se profirieron gritos de «¡Vi¬ va la justicia!» «¡Viva el Fiscal!» «¡Fuera el Jurado!», y de allí se trasladó al Gobieimo civil, donde fué recibida por el Gobernador una comisión de manifestantes que le expu¬ so la protesta del vecindario por la absolución del matrimonio acusado de parricidio y pi¬ diendo se haga con él justicia.
Se celebró el domingo en la Tribuna de la
Casa Consistorial el sorteo de los mozos del
actual reemplazo, del cupo de esta ciudad. Las operaciones empezaimn a las siete de
la mañana, entrando en soi’teo 545 mozos.
El acto terminó a eso de las tres de la tar¬
de, habiendo reinado el mayor orden.
Los tipógrafos palmesanos habían hecho a sus patronos varias peticiones para mejorar las condiciones económicas del trabajo.
Los patronos les ofrecieron un aumento de un quince por ciento, teniendo en cuenta que hace un año les concedieron un aumen¬ to de un diez por ciento.
Los obreros aceptaron el ofrecimiento.
A las seis de la mañana del jueves, se ce¬ lebró en nuestro primer coliseo la anunciada
función a beneficio de los talleres de Santa Rita.
Brillantísimo estuvo el teatro, aparecien¬ do rebosante el patio de butacas.
Se puso en escena la comedia en dos actos,
«Doña Clarines»,
La interpretación de la obra no desmei’eció comparada con interpretaciones de profe¬ sionales que hemos visto aquí. Cuantos to¬ maron parte en ella fueron calurosamente aplaudidos por la distinguida concurrencia, pero no con aplausos de cortesía como se escuchan alguna vez en reuniones familia¬ res, sino con aplausos entusiastas conquista¬ dos con toda justicia.

Después un coro de más treinta señoritas cantó el coro «Caridad», diciendo los solos con exquisito gusto la señorita Emilia Gra11a. Es autor de esta bellísima composición el M. I. Sr. D. Antonio Sancho y fué concer¬ tada por D. José Casasnovas.
Fuero acompañadas al piano por el joven profesor D. Jaime Roig, v al armonium por el organista don Juan Capó, encargándose de la dirección el músico mayor del Regi¬ miento Infantería de Palma, don José Balaguer, por enfermedad, que le obligó a guar¬ dar cama, del Sr. Casasnovas.
El coro mereció los honores de la repeti¬
ción.
Finalmente, el señor Despujol y las seño¬ ritas Amparo Bauza y Catalina Alcover, in¬ terpretaron magistralmente el paso de co¬ media «Lo que tú quieras», de los hermanos Alvarez Quintero, cosechando los intérpre¬ tes justos y entusiastas aplausos.
Sabemos que el orador sagrado que está encargado este año de la predicación cua¬ resmal en nuestra Santa Iglesia Catedral Basílica es el Rdo. P. Manuel Trullas, S. J., de la Residencia de Tai’ragona.
Continúan siendo muchos los casos de grippe en esta ciudad, si bien ocurren pocas de¬
funciones en relación con el número de ata¬ cados.
La Alcaldía ha dispuesto que las estufas de desinfección, colocadas en una caseta frente al Instituto sean, trasladadas al sumi¬
dero del Coll d! en Rebasa.
Llamado urgentemente por su Gobierno ha salido para Roma el que hasta ahora ha sido Cónsul de Italia en Palma, D. Luis Arduini, quien probablemente será trasladado a la capital de Rumania, Bucarest.
Se ha encargado accidentalmente del Con¬
sulado. italiano en Palma D. Bartolomé Cabrer.
En el Museo Arqueológico Diocesano dió una conferencia en la noche del jueves Mos sen Juan Agúiló sobre un fragmento de lᬠpida enconti*ado cerca de Son Paretó (Manacor) en que apareció el nombre de Ossius, entendiendo Mn, Aguiló que se refiere al grande Obispo de Córdoba de este nombre que presidió como Delegado Pontificio el Concilio Ecuménico de Nicea I (año 325.)
Anoche se reunió la Comisión Mxxnicipal de Subsistencias, presidiéndola el Alcalde señor Bafceló y Caimari por no concurrir a la reunión el Presidente de dicha Comisión, señor Barceló y Mir.
En la reunión los técnicos municipales dieron cuenta de los estudios que tienen he¬ chos para la municipalización del servicio
de la carne.
Se acordó realizar un ensayo práctico de municipalización en pequeña escala, que se
extenderá si da buen resultado.

Folletín del SOLLER -71-

DEUDA DEL CORAZÓN

definitivamente en su espíritu, porque
le tendió la mano, diciendo:

—Acepto. —Silencio—exclamó el coronel miran¬

do por una de las dos ventanas, al tra¬ vés de las que las primeras claridades
de la luna iluminaban la estancia con

luz misteriosa.—Luis y el maestro vuel¬ ven de su filósofo paseo, y se adelantan como dos sombras; salgo a su encuentro para que no sospechen nada. Nuestro complot debe ser un secreto impenetra¬ ble, porque es preciso que la noticia cai¬ ga sobre ellos como un rayo.
Pronunciando estas palabras a media
voz, salió de la estancia con aire triun -

fante.

CAPÍTULO X

En el mar

Indudablemente aquella noche cada uno de los cuatro personajes que tene¬ mos en escena se dormiría pensando en la idea que más vivamente excitara su imaginación, y teniendo ala vista los

datos que 'llevamos reunidos en el curso j —Sí, señor; es una artista deprimissimo
j de nuestra historia, no nos sería difícil cartello, consumada artista... Por su¬
penetrar en el secreto pensamiento en | puesto, debe ser joven; la viveza con

que a cada uno de ellos le sorprende¬ rían las misteriosas sombras con que el sueño obscurece nuestros ojos, sumer¬ giendo nuestro entendimiento en pro
fundidades desconocidas.

que liga las frases, respira juventud. Positivamente es rubia..., porque hay en su modo áe frasear mucha dulzura. Podrá ser más o menos alta, porque al fin el genio no se mide a palmos; pero

De seguro que ios cuatro, cada cual a su modo, pensarían en una misma cosa.
Si los cuatro a la vez se hubieran comu¬

de seguro es delgada, espiritual; no se ejecuta coa tan delicada destreza tenien¬
do los dedos llenos de carne. Por lo de¬

nicado sus respectivos pensamientos, es más, es claro, frente pensativa, ojos pe¬

probable que hubiera salido de las cua¬ netrantes, nariz inteligente, boca expre¬

tro bocas un mismo nombre. Mas de¬ siva, una arruga precoz, casi impercep¬

jando estas suposiciones, que el lector tible entre ceja y ceja. Así debe ser; así

puede hacer ampliamente, si lo cree ne¬ es sin duda; artista desde los pies hasta

cesario, es lo cierto que el músico abrió la cabeza. los ojos a la luz del siguiente día, y sen¬ En esto reparó que la luz de la maña¬

tándose en la cama, dilató lentamente na entraba suavemente en su cuarto, y

la boca en los tres tiempos en que se saltando de la cama comenzó a vestirse

desenvuelven los grandes bostezos.

apresuradamente, diciendo:

—¡Ah!..., ¡ah!..., ¡ha!... Triple admi¬ —Esta es la hora de sorprenderla; la

ración en que prorrumpimos al vernos despiertos, ni más ni menos que si nos
causara verdadero asombro encontrar¬

vamos a encontrar absorta, contemplan¬ do el efecto de los primeros rayos del sol sereno sobre las olas agitadas. Luis

nos con nosotros mismos después de es muy capaz de estar durmiendo toda¬

una larga ausencia.

vía a pierna suelta, sin acordarse de

Bostezó, pues, y reanudando sus re¬ nuestro complot.

flexiones interrumpidas por el sueño,

Acabó de vestirse, tomó su sombrero

se dijo en voz baja:

y se dirigió al cuarto de Luis, contiguo

al suyo; mas la cama vacía le indicó que Luis no dormía a pierna suelta.
—¡Hola!—exclamó.—Mi cómplice no ha querido que se le haga tarde.
Sin más averiguaciones, salió de Sa casa y se dirigió al kiosco ajgo tarde, porque cuando él iba Luis volvía.
—La he visto—dijo éste al encontrar¬
se con el maestro.
—¿Cómo?—preguntó el músico. —Estaba apoyada en el alféizar de ia ventana, y miraba atentamente hacia el mar, contemplando sin duda las velas de aquella fragata qne navega hacia
Levante.
—¡Magnífica posición para el retrato! ¿Le habrá usted cogido todos los deta¬
lles?
—Todos.
—¿Es joven?
—Sí.
—Rubia, por supuesto. —No, morena.
—Morena..., morena—repitió el maes¬
tro rascándose la frente.—Bien, paso
por ello; sí, el geuio es modesto, y sue¬ le ocultarse en la sombra; pero será una figura fina, correcta, todo espíritu.
(Continuará.)

s SOLLER

5 -m

DEL AGRE DE LA TERRA -** *s

ELS CEGOS

d’ ells, qui sensa protestar, suspirant resigna- ¡ai! del qui s’ acovarda i pérd dins la Trama Benhajen els ángels qui están a la térra

dament, els devoraven amb la furia propi el puesto de campeó...

i al póbx-e mitiguen sos dols i sos plants.

En mig deis torrents de gent de la ciiitat enfebrada,

del que ’s creu després d’ alió trobar la felicitat; i en els díes soleiosos, de pesadés lángui¬ da, i en els povés de la tardor, sempre trobaven nous inimics a vencer, lluites amb les ilu-

t Gabriel Capó.

En nom de los pobres qui triste s’ afligeixen, en hom de la casa qu’ anit heu honrat, vull dar-vos les gracies: mil grades a totes per vosti’a bella obra, per vostros afanys:

vostre cant com és punyent

sions i les realitats, totes sempre funestes

El Deu de Justicia vos ho tendrá ©n eompte

vells músics de 1’ encontrada!

per ells, i els treballs i els desenganys se succeeixén tant rápidament un al altra, que’ls

C ARI.TAT

¡Mil gracies, minyones, que Deu vos ho pag,..!

Vagau, plens de soletat, en mig de la gran gentada; i el sol sense pietat

dos pobres amics arribaren al més alt grau de tristesa i d’ abatiment, sensa sa més míni¬
ma protesta, tan sois adquirint una fa<¿ pas-

(Amb motiu d' una fundó benéfica)

E. O.

per vostra buida mirada.

sivament avorrida, conformativa i humil; i

A dins 1' ampie sala de casa molt rica

Mes, cantau: vostre és 1’ instant,

arribá aquest estat fins a tal punt, que per- les cent Iluminarles enceses están; deren s’humó per posar-se amb res, malde- tot és alegría, respira tot festa,

6ERINEL-L0

s’ atura un punt la gentada;

ment véssin la victoria ja per davant... ¡Es- tot diu que aquell vespre sa dona un gran

2341—CFHMoeilnrsdatpí I—CMainrldo 21809—CFMoaimnrtídifeissomriure1’infant
i el vell de barba gelada.
Fins la fosca del carrer
sembla un puut iWuxnináda.
Sembla el món trobar racer
dins vostra canqó escanyada...
I la gent, el cant finit, repren 1’ anhel qui 1’ emporta
amb mes febre i més delit...
I voltros, de porta en porta
seguiu, tots sois, sempre envant, sempre amb la vista aorbada, sens poder veure un instant 1’ espuma de llura sagrada qu’ heu escampat al voltant!
Guillem Colom
¡LLUITA!
Realitat paraddgica.
Eren molt amics Desde tendres, els seus carácters ja congeniaren i les seves volun¬ táis se fongueren en una sola; an el estudi, quant els companys alborotaven jugant i riguent a 1’ hora del recreo, eíls dos, apartats, tot-sols a un recé del pati o baix el ramatje espés d’ un arbre, 1’ un inmóvil, i 1’ altre fitso amb abstraccions ideáis, deixaven passar el temps, amb una especie de pena ingenua i avorriment, al veure lo poc a poc que passava. Moltes vegades se preguntaven: —¿Per qué no tendrem ja vint i cinc anys?... I no és que tenguessin por ais treballs propis de la jovintut, sino solameut una ciuyositat mistica i profonda en sebre com s’ haurien dissipades les negrures que sucessivament, una derrera 1’ altra, fins ai infinit, ©cupaven llevors el horitzons del seu pervindre. I en les elasses, i mentres com una ma¬ quina férrea i automática acumulaven dins el cervell formules i fetxes, definicions i números, divagaven tambó tots dos: 1’ un amb un demá de repós i de quietut, i 1’ altra amb perfellons dj. ensomnis de poesía i d’ amors. I després d’ uns exámens, quant s’ aixecaven al san-demá, després de tota una nit de somnis, els programes per un altre
curs es mostraven com a fent burla devant

taven tan desenganats de les apariencies!...
I passá’l temps, i continuaren com sem¬
pre, units e inseparables; i compreníen tot¬
olos que aquesta inmovilidat no podía passar, que 1’ homo no s’ ha de retre, perque és criat per qualque cosa més que per simple es¬ pectador i tornaren cobrar impulsos i voluntat per la Iluita; pero a pesar d’ els bons propósits, un d’ ells més timorat i acovardat que 1’ altra, (e-hi ha que confessar qu’ era de na¬ tural degenerat), no gosava entrar altra ve¬ gada amb les lluites humanes; se contentava i se donava per satisfet permanesquent així com estava: enrevoltat d’ una capa d’ excepticisme, de despreocupado i d’ hiprocresia, en vers de la societat egoista i estúpida; i no volía emprendre nova Iluita, perque tenía la certesa que serien venquts com sempre, i llevors, igual que les altres vegades, els dirien orgullosos i envalentonáis, en lloc de premiar racionalment els seus propósits regeneratius.
Pero 1’ altre se li oposa va diguent que mai s’ havíen de donar per 1’ estúpit «que dirán», sino lluitar, lluitar sempre vigoi’osament, impulsáis per raciocini i les aspiracions sa¬ nes, segú de que més prest o més tart els seus esfoi-QOS havíen d’ esser compensáis. Es¬ tava convencut que, per adormir se amorosament, engronsats suaument per una boira brillant i purpurma de dolaos ensomnis de plers i d’ amors, es indispensable no deixar en segon terme, ni molt menos olvidar-se, de la part práctica, de la part material: es necessari baix tot concepte, per gosar, haver abans realisat un treball equivalent, que naaldement moltes vegades pax-esca exagerat, es pagat llevors p r un sol moment de felicitat... I com qu’el primer amic era la materi, i I’altre l'esperit, aquell fou naturalment arrastrat p’ el segón. I tornaren al camp de les batalles humanes...
* *❖
Jo no sé si la victoria els fou tot-d’ una
concedida, pero teñe la convicció certa que si no s’ han cansats arribarán a. portar el front adornat del lloró elássie, i qu’ el hones¬ tar que alcancin será en raó directa al tre¬ ball que haurán hagut de fer per conse¬ guir-lo.
Fent un treball s’ ha de cobrar el seu va¬ lor. Es una llei inexorable. La vida de 1’ ho¬
mo no es més qu’ una Iluita continuada, i

[ball.
Hermoses carrosses defóra s’ esperen

que surtin els amos quant ’cabi el sai*au

i allá, dins la sala, la vista enlluernen

alaques qui brillen, vestits elegants...

Tot luxe i grandesa, confort i opuléncia;

senyors qui vesteixen smoking o fx-ac

i joves esbeltes qui ’s mostren gojoses

sos trajos llueixen amb gran majestat.

Alegre tonada comensa 1’ orquesta,

les dames passetjen del bras d’ els galans,

i al so qxxe ’ls-e senya, marcant els compas-

tots bailen i volten i venen i van.

[sos

Alluny de tristeses, alluny de miséries

¡qué alegre és la vida, qué bell és gosá...!

Pero no és tot gloria, no és tot alegría, que hi ha rics i pobres i el món es molt gran,
Tornant la mirada veureu les miséries
que el cór aborronen, ompliift-lo d’ esglai.

Per enti-e les branques desnúes i seques siulant amb tristesa gemega el mestral; la néu an els vidresamb furia apedrega
cobrint-se la térra de fret mantell blanc.
Se rompen els núvols i amb brill qu’enlluerel cel il-luminen les vergues de llamp. [na
El tró romp amb for<¿a i a dins les munta[nyes
amb 1’ éco retróna i es pert en 1’ espai.

A dins pobre estancia d’ honrada familia té lloc una escena de dol i de plant: claretja la cambra fi*edosa i homida la llum insegura de débil fanal.
El cap de la casa, que a dins son ofici es un d’ els mes hábils, faners manestral,
temps fa ja que tresca tallers i botigues i en lloc, fa dos mesos, li donen trabai.
Son pare no guanya; un vell paralitic... ¡un pobre maiúno qui té els cabells blancs! Quan ell navegaba, li deia, més ara... d' aquella cadira no ’s mou fa dos anys.
Dos nins, ¡pobres angels! qui desde mitj día tots sois s’ agembolen i enganen la fam se miren amb pena; comprenen i callen: ¡Mitj pá que hi havía ja s’ es acabat...!
Sa mare els contempla i plora en silenci resant mentres dona son pit a un infant. ¡Deu meu que és de trista la vida del pobre, qué amarga i qué trista, la pena que gran!
Pero mentres visquen los córs qui bategan
al crit hermosissim de la Caritat
s’ aixugan les llágrimes, per tristes que sien, se du 1’ alegría dins tots els fogars.

Aixfc es vostra tasca, donzelles garrides, per dur la a son terme vos heu desvetlat.

*Ets més noble Gerinel-lo,
que l' estel que porta el día.»
A la terrassa del palau parlan d’ amor jove i donzella. Alt, ric i galán es ell; ella es hermosa, blanca i gentil.
El sol s’ enfonsa dai-rera els arbres. Els
aucells canten dins el f ullatge espés. L’ aigua tranquila del gi*an estany reflexa el cel rogent.
—Si te cases amb mi-diu ell—teves serán
mes terres, cent llegues a 1’ eritorn; teves les joies que portava ma mare; jo seré ton es-
clau...
Ella somi'iu. Distreta mix*ll les flors de ta-
ronger caigudes dins 1’ estany, blanques i purés, com a flovies de neu.
I ell afegeix; —Or i perles, diamants i coirones, de tot tendrás; palaus de marbre, jardins mai*aveliosos, tot será teu...
Ella se ’l mira indiferent. El eavaller se ’u
va, pió de despit. Baix d’ els arbres, 1’ aigua del brollador canta amb notes de rialla, com una fada misteriosa que tot ho sab.
Prou ha observat la princesa que Gerinello, el seu patge, te I’ esguart pur i amorós, que quant sa boca calla, els ulls li parlen. Bé ’l va veure un cap-vespre recullint una flor que d’ els cabells 1’ hi havia oaiguda, caminant p’ el jardi. I ha notat que, al acostar-se li perdía les colors, que com ombra la seguía, i trémolos 1’ escoltava. I sab qu’ es ros i té els ulls blaus .. I per aixó, cridant lo a devora els tarongers, amb veu dolga com un cant li diu aqueixes pai-aules:
—Ets més noble, Gerinel-lo, qué 1’ estel que porta el día...
El palau dorm. Damunt la vaga transpa¬ rencia del cel, dibuixen les gárgoles ses
corves convulsos de monstres famolenes. Les
awnadux’es, inmóvils dins la fosca de les grans sales, semblan centineMes del repós.
I com una ombra despi*esa deis tapiaos, Gerinel lo atravessa el palau silencios. Desde els retratos polsosos que tapen les pareds, els ulls ferestenes d' antics guerrers se ’l mi¬ ren... Ell no los veu. El jardi es pió de lluna; els í’ossinyols cantan dins el bosc. L’ Amor esíá despert.
Dins el seu Hit, gran com un vaixell, el vell comte somnía gestes glorioses, bai. d' els cortinatges plens d' escUts daui’ats.
Félix Escalas

Folíete del SOLLER -20-
LO QUE SE DE MIRAMAR
—¿Qué fa aquí a les fosques, D. Sinto? li vaig demanar.
—Estic, me respongué, mirant els estels á en ells veigtota sa grandesa de Deu; me pareix que me parlen i no me cans de
mirarlos.
Seia tot sol devora sa finestra, i sa nit
calmosa i clara reina va damunt ses oliveres veies i ses eures tremoloses amb s’ ale

j$5— Perque no serán tornats, con#está; m’ hp ha dit la Moreneta.
Era la Moreneta de Montserrat, aque¬ lla qu’ invocaba Caries V en ses batalles.
D. Sinto se ’n aná a Barcelona i jo cap Alger. Un temporal d’ els més grossos que 's veuen en aquelles costes, mos hi fé estar una setmana. Ses paraules de la Moreneta s’eren cumplides.
M’ ha semblat que podía esser d’ algún interés p’ els qui llegesquen aquest Uibret una llista de lo que hi ha que veure a Miramar, amb certes indicacions que a continuació segueixen:
LLOCS NOTABLES DE MIRAMAR

6—Bufador deis ermitans.—D' estiu 15,—Plá de s'uiastre, mirador.—No ’s

serveix de refrescador per s’ aigo.

veu desde aquest mirador natural cap

d'es Bosc.— Seguejx de s’er¬ casa, només bosc i la mar.

mita en avant.

16— Cova del BeatoRamón, (443).—Con¬

8—Cova Busquera.— Es una petita co¬ té un baix-relleu representará el Beato

veta.

oferint ses seues obres a la Mare de Deu,

9 —Bassa d'els pores. —Serveix d’ abeu- del sigle XVII.

rador p’ els pores qu' están adins es bosc.

17— Eont de Sant Ramón.— Es la que

10—Ermites veies de Sant Joan,(488).— dona s’ aigo més pura i bona de totes ses

N’ hi ha dues: una rodada de pared alta, fonts d‘ els entorns.

amb una caseta enrunada molt petita, !

vei de Deid.— Es un bossí de

enmitj. S’; altra, més gran, vojtada de carní qui resta encara de s’ antic.

pared seca, un pedrís a s’ entrada i ca¬

de ses Hiladores. —Ano-

minéis empedráis.

menat així perque ses dones veies veina-

d'els ermitans, (494).—Está des hi anaven a filar, part-damunt sa ca¬

un poc més alt que sa segona ermita; es rretera.

de sa nit.
—Me deix encara un poc, afegí.

Ses cifres entre paréntesis indiquen s'
altura en metros

un gran penyal planenc desde el qual se

Cubería de Sant Ramón,—

domina molt bé Miramar.

Surt part-damunt i part-davall sa carre¬

Després de llarga estona va venir i els

(Ca-na Matgina), (397). 12—Capelleta d'es Puig del Verger.— tera. A vegades, d’ hivern, revé tant,,

sens ulls brillaven i pareixíen enlluernats —Qui vulga pot estar-hi tres díes.

Imitació d ’una Koubba árabe que fos que forma una torrentera d' escuma

encara per sa visió tenguda. ¿Conyersava

de s' Hospedería.— Prop de estada convertida en capella. Ses baúles blanca da valí els pontets qu’ uneixen ses

com el gran Mistic, amb 1' Amat?

sa carretera; es un d’els qui més dominen d’es portal i llantió. col-locat a s’ interior marjades.

Havía jo d’ anar a Alger, i com ell no els entorns de Miramar.

son origináis, morunes. Es baix-relleu de

21 —Miramar (Casa i Oratori), Q354).—

hi havia estat mai el vaig convidar a

de Son Galcerán, (411).—En es la Sagrada Familia es fet a Florencia.

S’ hi veu encara s’ escaló de s’ altar ma-

venir-hi.

cap d’ allá de s’ hort, i surt de dins una Í3—Cova d'es Contrabando.—Així ano- jor de s’ antiga esglesia.

—M’ agradaría, me respongué, pero tal capelleta prop de ses cases.

menada perque e-hi amagaven els bultos

22—Mirador de Miramar.—Es el que

día he d’ esser a Barcelona i no hi po¬

Veia.—Es una antiga ermita. de tabac que duien d’Alger; s’ ha menes¬ va esser fet primer de tots quants n’ hi

dría esser.

—Ermita.—Hi ha una part més veia i ter llum per entrar-hi.

ha.

—¿Per qué no?, li vaig dir jo; no estarem una més nova, qu’es s’actual. Desde es 14—Mirador d’ els Tudons, (440).—Es

més que dos díes.

mirador se dominen els entorns.

de ont més bé se colombra Miramar.

(Seguirá)

€*? 6

erjaa

SOLLER

t
Heeeiétt Hecrolégiea
Motivos razonables nos indujeron a no dar publicidad oportunamente a la noticia del fallecimiento del simpático y bondado¬ so joven D. Amador Canals Pougin, muer¬ to en la mejor época de su vida, pues ape¬ nas había cumplido 21 años de edad.
Y lo hacemos hoy por haber transcurrido el tiempo prudencial, durante el que los miembros de la familia Canals-Pougin, que tienen su residencia en nuestra pequeña perdida Antilla, habrán podido ya enterar¬ se por cartas particulares. A nuestros lec¬ tores ausentes,—pues los que viven aquí pudieron ser testigos oculares del grandio¬ so entierro y solemne funeral que se cele bró en esta iglesia parroquial—podemos manifestarles que la muerte le sorprendió el día 29 del pasado Enero, dejando sumi¬ dos en el mayor desconsuelo a su querida madre y hermanos, pues aunque la familia lo esperaba de un momento a otro, nunca creyeron que el fatal desenlace llegara tan pronto.
Sirva de lenitivo a los deudos, y especial¬ mente o su afligida madre, hermanos, her¬ manos políticos y demás familia, la parte que en su aflicción-tomó el pueblo en ma¬ sa, y tengan la confianza de que el Dios de las misericordias habrá acogido en el seno de Abraham el alma del finado, y reciban todos la expresión de nuestro más sentido pésame.
Nuestro particular amigo don Jaime
Casasnovas Pastor, establecido en Alcira,
por medio de carta que tenemos a la vista
nos comunica la triste noticia de la muerte
en aquella ciudad de nuestra distinguida paisana la señora D.a Margarita Colom y Miró, esposa del conocido comerciante de aquella plaza y querido amigo nuestro don
Francisco Arbona Riutort.
Sucumbió la señora Colom, víctima de un ataque de asistolia, después de haber
recibido los auxilios de nuestra sacrosanta
religión. Muere muy joven, pues sólo contaba 37
años de edad, y deja sumidos en el mayor desconsuelo a su atribulado esposo, hijos y demás familia, de quienes era muy querida.
Por su carácter sencillo y,afable la apre¬ ciaron cuantas personas la trataron.
A las dos de la tarde del mismo día de la
defunción tuvo lugar la conducción del ca¬
dáver al cementerio. En hombros fué lleva¬
do el féretro por los dependientes de la casa del señor Arbona, y este acto, prueba del gran aprecio en que la finada era teni¬ da, emocionó y arrancó abundantes lágri¬ mas a cuantos io presenciaron.
El entierro fué una imponente manifes¬ tación de duelo, y en la fúnebre comitiva, que fué muy numerosa y distinguida, for¬ maron buen número de paisanos nuestros establecidos en la misma ciudad y pueblos limítrofes, y gran número de vecinos de Alcira, que quisieron expresar al Sr. Arbo¬ na el dolor que les había causado también a ellos la pérdida irreparable que acababa de experimentar.
Del coche fúnebre pendían hermosas y ricas coronas con sentidas dedicatorias, postrer tributo de los familiares y de la co¬ lonia mallorquína.
Descanse en paz el alma de la finada y reciban su esposo, sus hijos y los demás deudos de la misma, la expresión de nues¬ tro más sentido pésame.
*
El lunes, día 17 del corriente mes, falle¬ cieron en Palma nuestros particulares amigos D. Bernardo Planas Pastor, Procu¬ rador, y su distinguida esposa D.a Marga¬
rita Terrasa Bisellac.
Un matrimonio joven, puede decirse que gozando todavía de las delicias de la luna de miel, pues no hacía más que un año que la gentil pareja se unió, desaparece para siempre, tronchada su felicidad en este mundo por la terrible guadaña de la Muer¬ te. La grippe, esa enfermedad cruel que
tantas víctimas ha hecho en estos últimos
meses, hizo despiadadamente su presa en ambos jóvenes cónyuves a la vez.

Ayer, viernes, día 21, en Ja iglesia parroquial de San Jaime, de la capital, se celebraron solemnes funerales en sufragio del alma de los malogrados esposos, cuyo acto se vió muy concurrido por los amigos de ambas familias, quienes quisieron testi¬ moniar a éstas la parte que tomaban en su
dolor.
Acompañárnoslas también nosotros en el sentimiento, y de un modo especial a la afligida madre del Sr. Planas, nuestra dis¬ tinguida paisana D.a Catalina Pastor, y a sus hermanos D. Damián y D. José, al atri¬ bulado padre de la difunta, *D. Antonio Terrasa y a los demás deudos, para quienes pedimos a Dios, al mismo tiempo que para las almas de los seres queridos cuya irre¬ parable pérdida lloran el descanso eterno, consuelo y resignación.
Al anochecer del viernes, después de larga y penosísima dolencia, entregó su al¬ ma a Dios la niña María Frontera Mir, hija de nuestro particular amigo don José Fron¬ tera, Conserje de la sociedad «Defensora
Sollerense».
Baja al sepulcro la angelical criatura, llorada de los suyos y de cuantos la cono¬ cieron, a la edad de nueve años, cuando todavía no había conocido las pequeñeces de este mundo falaz, ni experimentado por consiguiente los desengaños y sinsabores que lleva consigo la realidad de esta mise¬
rable vida.
Ayer tarde, a las siete, se rezó en la casa mortuoria el santo rosario y acto se¬ guido fué conducido el cadáver de la tierna niña al cementerio, a cuyo acto asistió la música de capilla, que cantó durante el tra¬ yecto el miserere alternando con el clero, y la banda de música de la «Lira Solle¬ rense». que tocó una marcha fúnebre.
Reciban sus afligidos padres la expresión de nuestro sentido pésame.
EN EL ATONTAMIENTO
Sesión del día 7 de Enero de 1919
Celebróse bajo la presidencia del segun¬ do Teniente de Alcalde, don Pedro J. Castañer y Ozonas, asistiendo los señores conce¬ jales don Gabriel Darder, don José Bauzá, don Bartolomé Coll, don Antonio Piña, don Ramón Coll, don Juan Frontera, don Miguel Colom y don Bartolomé Sampol.
Fué leída y aprobada el acta de la sesión
anterior.
Dióse lectura a las conclusiones adoptadas
en el mitin celebrado el día 5 del actual por
la «Federación Obrera Sollerense» dirigidas a este Ayuntamiento. (Véase el número 1659 correspondiente al 11 del actual.
El señor Presidente usó de la palabra y manifestó que con objeto de poder tramitar lo más brevemente posible el asunto, había explorado de antemano el ánimo del señor Pizá, recubriéndole para que manifestara si estaba dispuesto por su parte a someter la solución de esta huelga al Arbitraje pro¬ puesto; habiéndole contestado categórica¬ mente lo que también en el número expresa¬
do de este semanario adelantamos a nues¬
tros lectores.
Vista por el Ayuntamiento la determina¬ ción del patrono, de no querer someterse al laudo que pueda dictar el Tribunal Arbi¬ tral propuesto; el señor Bauzá y otros seño¬ res concejales estimaron que no venia al ca¬ so de proceder al nombramiento de dicho Tribunal, y así se resolvió por la Corpora¬ ción, expresando el señor Darder el deseo fque acogieron los demás concejales) de que el señor Alcalde, usando de la fuerza moral que le da el cargo, procurara la solución armónica del conflicto, prometiendo el señor Presidente que asi lo haría.
El señor Presidente manifestó a la Corpo¬ ración que, en cumplimiento de lo dispues¬ to en la Ley Municipal, la rectificación del padrón de vecinos verificada dnrante el mes de Diciembre último estaba expuesta al público a efectos de reclamación desde el día primero del actual, de lo que quedó entera¬ da la Corporación.
Dióse cuenta de la distribución de fondos
por Capítulos para satisfacer las obligacio¬ nes del presente mes, formada por la Conta¬ duría de este Ayuntamiento, y fué aprobada.
Se dió cuenta del extracto de los acuerdos
tomados por el Ayuntamiento y Junta Mu¬ nicipal, en las sesiones celebradas el mes de Diciembre último y fué aprobado, acordán¬
dose su remisión al Exmo. señor Gobernador
civil de la provincia para su inserción en el Boletín Oficial.

Se aprobaron varios traspasos para perpe¬ tuar sepulturas en solares del ensanche del
cementerio católico a favor de varios veci¬

nos.

Se trató extensamente sobre la admisión

en la brigada de obras del Ayuntamiento,
del obrero Juan Frontera Pericas y se con¬
vino aplazar la resolución del asunto. El señor Bauzá informó a la Corporación
que la Comisión especial nombrada para gestionar y tramitar el expediente incoado para ver de conseguir el ensanche parcial
de la calle de Bauzá había hecho una visita

a los representantes en Cortes señores So cías, Arner y Valeuzuela, recientemente lle¬ gados a Palma desde la Corte, para agrade¬ cerles las gestiones realizadas en pro de la consecución del proyecto del Ayuntamiento,
y para euterarse del estado de su ti’amitación—dijo—que dichos señores con la ama¬ bilidad que les caracteriza les manifestaron las gestiones que habían realizado relativas a la solicitud de referencia, la cual dejaron a la salida de Madrid, despachada favora¬ blemente por el Cousejo de Obras públicas,
pendiente solamente He la aprobación del
Ministro que suele conformarse casi siempre con el informe de aquel docto cuerpo, y
que suponían que pronto recibiríamos la R. O. aprobando la petición del Ayunta¬ miento. Expuso además el señor Bauzá que
dichos señores les manifestaron la conve¬

niencia de solicitar, ahora, el ensanche tota de la calle de Bauzá, o sea por la parte de los números impares, no solicitada, aprove¬ chando la buena disposición de ánimo de los funcionarios del Ministerio de Fomento,

quienes.-consideran eomo una obligación del Estado el completar el ensanche de esta ca¬ lle por cuenta exclusiva del mismo, por es¬ tar comprendida en la travesía de la carre¬ tera de Palma al puerto de Sóller; ofrecién¬ dose a emplear su influencia para que la so¬ licitud sea coronada por el éxito deseado.
La Corporación se enteró con satisfacción
de la manifestación del señor Bauzá y
acordó:
Primero-. Aprobar la determinación de la
Comisión.

Segundo: Tributar las gracias más expre¬

sivas a los representantes en Cortes por esta

circunscripción por las favorables gestiones

realizadas y especialmente a los señores vi¬

sitados, por sus nuevos ofreoimietos.

Tercero: Dirigir atenta solicitud al Exce¬

lentísimo señor Ministro de Fomento pidien¬

do que por el Estado se complete el ensan¬

che de la calle de Bauzá por la tanda de los

números impares.

■■ Y ■

No habiendo otros asuntos a tratar, se le¬ vantó lá sesión.

£L ©AS
En cumplimiento de lo que previene el ar¬ ticulo 15 de los Estatutos porque se rige esta Sociedad, la Junta de Gobierno de la misma
ha acordado convocar a la General ordinaria
para el día veinte y tres de los coxTrientes, a las diez y media de la mañana, en el local que ocupan las oficinas de la asociación, calle
de Buen Año número 4.
Y a tenor de lo qne previene el articuló 20 de dichos Estatutos, los accionistas deberán depositar sus acciones con veinte y cuatro horas de anticipación a la señalada, en las oficinas de la Sociedad, y recoger al mismo tiempo su papeleta de asistencia.
Sóller^ de Febrero de 1919.=Por la Socie¬
dad «El Gas»,=El Director Gerente,=Tomás
Morell.
FERROCARRIL DE SOLLER
Por acuerdo de la Junta de Gobierno y en
cumplimiento de lo preceptuado en el ar¬ ticulo 19 de ios Estatutos, esta Sociedad ce¬
lebrará Junta General ordinaria el 23 de los corrientes a las diez de la mañana en el do¬ micilio social.
Los señores accionistas que deseen concu¬ rrir a ella deberán depositar sus acciones en la Caja de la Sociedad con veinticuatro ho¬ ras de anticipación, por lo menos, a la hora señalada para la Junta General y recoger a la vez la papeléta de asistencia que les será entregada en las propias oficinas, según previene el artículo 20.
Sóller 8 Febrero de 1919.—El Presiden-v
te, JuanPuig.—P. A. de la J. G., J. To-
rrens.
He vende
Tres solares, juntos, separados o en dos lotes, en la calle de San Bartolomé fren¬ te al convento de las monjas Escolapias.
Para informes, dirigirse a su dueño, que vive calle de Moragues n.° 1.

Defensora Sollerense
Por el presente anuncio se pone en co¬ nocimiento de los interesados que en el sorteo celebrado en la Junta General del 12 del corriente mes correspondieron ser amortizadas las Obligaciones siguientes: Serie A (Obras del Teatro) números 17, 26 , 79, 235, y 413; y Serie B (Vitalicios) números 170, c66, 650, 987 y 1004.
El pago de las Obligaciones amortiza¬ das se efectuará en la Conserjería de la Sociedad a partir del próximo lunes.
Sóller 20 Enero 1919—El Presidente,
Bartolomé Sampol.

Habiéndolo la empresa del teatro ofrecido y la Junta Directiva aceptado, se pone en
conocimiento de los señores socios que po¬
drán asistir a los bailes de máscara que han
de efectuarse en esta Sociedad en los días
22, 23, 25 y 27 de Febrero y 1, 2, 3, y 4 de Marzo próximo, con sólo satisfacer media cuota de la que se haya señalado.
Sóller 23 Febrero 1919 — El Presidente, Bartolomé Sampol.
Sjira Hollerense
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta
Sociedad y a tenor de lo que expresa el Re¬ glamento vigente, se convoca a los socios a Junta General ordinaria para el día 23 de los corrientes, a las seis de la tarde, en el local
social. Sóller 15 de Febrero de 1919,=EI Secre¬
tario, =RafaeI Vich.

Marítima Sollerense

Comisión Liquidadora

Habiéndose efectuado la liquidación defi¬ nitiva de esta Compañía, su Comisión Liqui¬ dadora nombrada por la Junta General del 10 de Noviembre último, participa a los se¬ ñores Accionistas que a partir del próximo día 13, en las oficinas de la misma de 9 a 12. de todos los días laborables, se procederá al
pago del saldo que les corresponde. Sóller 5 Enero 1919.=E1 Presidente, Lo¬
renzo Roses.

=9=

=&=

He desea vender

una porción de tierra huerto naranjal y otros frutales, buena pai-te almendros, con
casa habitación. Tiene derecho a una hora
de agua propietaria de la fuente d' En Joy, y está situada en las inmediaciones del Ce-
mentei-io.
También se desea vender otra porción de tierx-a de secano, huerto y almendral, situa¬ da en el camino de Ses Argües, con casita
habitación enclavada en la misma.
Para informes dirigirse a esta imprenta.

■*) — 0 -a- í

Se vende
Una porción de tierra huerto de la finca
denominada Ca 'n Quart con dei-echo de
agua para su riego, de la fuente de S' Uyet.
Está situada esta finca en las inmediaciones
del nuevo Matadero y linda con el camino vecinal que conduce al mismo.
Dará más informes su propietario, Miguel Fernández, que vive en la misma finca.
) -g-
S** desea vender

Una pieza de tierra huerto naranjal y fru¬ tales, donominada Ca 'n Galzerán, en la
Alquería del Conde. Tiene de extensión media cuarterada aproximadamente y derecho de 28 y media horas de agua de una noria contigua.
Para informes en esta imprenta.

El Platero de Ca‘s Boté tiene
que ser el más barato y de más gusto por tener tienda en Palma — Plate¬ ría «El Sol» — y taller en casa. Pla¬ tería, 64.
Especialidad en aros con letras mo¬ dernistas.—Monederos de plata y obje¬ tos para bodas y regalos.
Relojes de todas clases. No comprar sin ver los precios del
Platero de «Ca ’s Boté»
Plaza de la Constitución, 31-1.°

SOLLER

IBS' |SS?g!

;s:s Í2S3

■ÍS5E issggi

{ X
m
I

nevo lestearant lerroearril

Giner «iSaSis?

V cente

I®

CRCAGENTE (Valencia)

I!

© s««sSs3S

TELEGRAMAS: GINER-CARCAGENTE

Este edificio situado entre las estaciones de los ferrocarri¬
les de Palma y Sóller, con fachadas á los cuatro vientos, reúne todas las comodidades del confort moderno,
Luz eléctrica, Agua á presión fría y caliente, Depar¬

SC © !S!"

sk!
X

© ©

EXPORTACIÓN: Matraiijas, MandUrinas y Limoneis

tamento de baños, Extensa carta, Servicio esmerado y económico.

©

Frutos escogidos ❖❖ Lo mejor de! país

Directores propietarios: Covas y Sampol

© Envío de precios corrientes sobre demanda

Cii^ti9CiI^sisil.S!^CsIXslSCiíX»[IXils3C§IX:
S8S ■■■■■■■■■■■■“
TRANSPORTES TERRESTRES Y MARÍTIMOS

»9®©©®©«>eo®®«9«íg||i|®®@© 03
ICIOS, EXFORTACinN í
SXPSDIOXOHKB AL POR MAYOR

LA 8WJLE.EREWS®

de toda clase de frutos y legumbres de! país. Naranjas, mandarinas y limones.

Casa Principal en CERBÉRE

Corresponsales

CETTE: Francois Solatjes—Rué Lazone Carnot, 1
BARCELONA: Sebastián Rubinosa—Plaza Palacio, 2

ADUANAS, COMISION, CONSIGNACION, TRANSITO

Agencia especial para el transbordo y la reexpedición de frutos y 3P ímeura
SERVICIO RÁPIDO Y SCONOMICO

T,eeileerfoonnoo

‘
t

Cérbere>
Cette,

i-09
0.00

I||I

T1 pelpeí&rrraammaa<s0*

Josó Co11 ‘ CERBERE.
SOLATGES-CETTE.

FRANCISCO FIOL y Hermanos . Rué des Cleros II, VIENNE-(lsére)
Telegrama» FIOL—VIENNE-0 sére). Tffil-.I&H’ONO a—ex.
EISi i ÁLC1RÁ (Mica) para la expedición de naranja y mandarina Telegramas y Correspondencia: FIO.L-ALCIRA

®]—>■■■ ®aa!H6í»SS5!a!»®HB'(

I

M A IS O N

Michel Ripoll et O

COMISIONES — CONSIGNACIONES — TRANSPORTES
IMPORTACION —EXPORTACION — ADUANAS
•GRASBES ALMACENES PUA DEPÓSITO DIMERCANCÍAS DELICADAS-*-
PRECIOS ALZADOS PARA TODAS DESTINACIONES»

Importation m.

♦ Exportation

SPÉCIALITÉ DE BANANES

Fruits írais et secs de toutes sortes

franges 9 ©itrons # mandarines

— PRIMEURS—

Expeditions de NOIX et MARRONS

1 bis Place des CÁPOCINS

BORDEAUX

PORT-BOU
CERBÉRE

ÍIJCUMÍA LEH

CETTE MARSEILLE

PALMA DE MALLORCA
SÓLLER

CASA €MT®AL Cristina, 7 —Teléfono A. 1242 interurbano
Telegramas: BANSECOLOM
BARCELONA

•HMMNMC
• Antigua casa wAJDjyu je mu.
FUNDADA E3 KT 1SSO

Telégrammes: Ripoll-Bordeaux
Télephone números 20-40

expediciones de frutos, primeurs y legumbres del pais.
Especialidad en espárragos, melones, tomates y todo clase de fruta de primera calidad.
ANTONIO FERRER

46, Place du Chútela—HALLES CENTRALES—0RLEANS.

8»©

<$> <$> <$><$> <$> <$<& <$<$& > :<$<&*>><$:

♦ Exportación de Pasas y Vinos Finos

«r“r

"~ :

♦ BERNARDO

GONZÁLEZ

©
♦

♦

♦

♦ ♦

SUCESOR DE

♦ ♦

♦

♦

♦ ♦ ♦

PABLO DELOR

♦ ♦ ♦

♦

♦

♦

♦ ♦

MALAGA

♦ ♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦ ♦

CASA FUNDADA EN 1863

♦ ♦

♦

©

:a,
T

Se suplica á los comerciantes españoles establecidos en el extranjero, consulten á esta casa antes
de comprar.

♦ ♦ ♦ ♦

FRUITS - PRIMEURS - LÉGUMES
Maison FERRAGUT FRÉRES
FONDÉE EN 1908
Expéditeurs -AVIGNON- (Vaucluse)
Siége Social: 6, Rué St. flgricol - Séléphone 4-10
Maison d’Expédition: Rué Buffon - Adresse télfgr. ”Ferrafrér@s”
-s-
Spécialité en figues cantines et bourdissottes de Majorque, preparées par notre Maison de L1 oseta.

8 H5

SOLLER m

iow\\‘*oor'"s, ‘oo,ao

*<$►<$><$><$> <$x$h$x$h¡k$K$k$k$h$>1

:: Transportes Internacionales ::
Goíoisiooes-Ptepresentaciones-Consignaciones-TráüsStos-Precios aízados para todas destinaciones

Servicio especial para el traosbordo y reexpedición de
NARANJAS, FRUTAS FRESCAS Y PESCADOS

AY

AGENTES DE ADUANAS

GASA peincipal:
(F’rei.noi».) OPyr.-Orient.)

SUCURSALES:
F0H«T-330IJ (Esparta.; (Basses Pyrenées

fosa, ts Cette: Qnai de la Repnbliqne, 8.—Teléfono 3.37

TELEGRAMAS: BAUZA

—

—

flapidez y Economía en todas las operaciones.

——

Expeditíons Commlsision

«s ♦♦♦

MAISON

FERRAGDT

JOSEPH

❖❖ ❖❖

A.

6 rne Carreterie 11 et 12.—HALLES CENTRALES

AVIGNON (Vaucíuse) »

Telephone 435

EXPEDITIONS JOURNALIERES DE TOUTES SORTES DE FRUITS ET LEGUMES EXOTIQUES ET DE

PROVENCE

♦H ❖❖
❖❖
*1*****1*

La Maison se recommande, par íes bons soins et ía céiérite qu‘ elle apporte aux ordres que T on vent bien
luí confien
MAISON DE PREMIER ORDRE
Telegrammés: FERRAGUT CARRETERIE (AYIONON)

»*« ❖ ♦♦ ❖❖
*f*

♦♦♦*1* *í* © *í**»* *t**t* *t*<* '** ❖ *t**t* % *t**t*❖ *í**%**í* «í**1* *$►•#> «£♦

S©0@;

*s£M*Át -.ffiLu
'
r
WmOpBl

F.

2>©O0©O©

tffiQjAluHaija

‘

'

qp

Kwnfaaani
ROIG

PUEBLi KjARC^A.-'Valencia

Exporta buena naranja.

6area|ente—FmMñ Car^a —%l&íra—Maanal

Telegramas:

—— ——

i

-i.

.VL)mL nfrffiitfii nffifij-i nffifL

I^OKir — PUEBLA

ii"

-i.i....i. — ..

LARGA

.i

i

——

.jQCL -ffiQjlt .iftCfo .ffiCL,

Expéditions de tonto sorte de FITOS & P1II1U1S

•f t # ttftftf f f f • f fff ffff fff®

•• © Transportes Internacionales ®

LA FRUTERA

i

ira

•m

de

m wwm

•#

•m
CmmÉm Y PORT-BOU (tontera Franco-Española) •#

Colom—Cerbére
TELEGRAMAS

Colom—Port-Bou

TELÉFONO

m

Casa especial para el transbordo de wagones de naranjas y todos otros artículos.

Agencia de Aduanas, Comisión, Consignación y Tránsito

♦ ♦ ♦ PRECIOS ALZADOS PARA TODO PAIS ♦ ♦ * •# •m

mééééééééééé ééééééééééééié®

■
.

pour la Franca & 1* íDtx'ELngesr’

XMPO&TjÍTIOK

BXPORTATKOM

MAISON CANALS FONDÉE EN 1872

@ m ^P'^Süccesseür

16, Fiue des Halles - TARASCON - (6 - du - Rh.)
Diplome de grand prix Exposition internationale. París, 1:906. Hors concours : Siembre da Jury t-: Exposition internatioDaie Marseille 1906
Croix de mérito Exposition internationale. Marseille, 1906 s? Télégrarmties: PASTOR - Taraaoon - a - R,hone.
TéléphonA lílntr©póts Se 2ZCa.gsi.sin. n.° si
mmmmmmsem

E
MAISON D‘ EXPEDITIONS ET C0MMISSI0NS
Michel CASASNQVAS

——»»mwwMmtwt|
TRANSPORTES Y HAVEGACION
Ramírez Hnos. y Delgado, s. a. CONSIGNACION ES-ADUAKAS-FL ET AMENTO S
A§£gtote$ de la Compagnie de Navigaíion Cyp, Pabre <k C.e, de Marsella; de la Nippon ^USen Kaisha, de To¬ kio: de 3a Havraise Peninsuiaire, del Havre, y de la Compagnie de Navigation Mediterraneanne, de Cette.
Rambla da Santa Iónica, I4.—Barcéloki'a.
TELEGRAMAS: RAMIRHOS.—Teléfono n.° A 1933
Corresponsal en Cerbére y Port-Bou:
A N T O N 1:0 |C O L O M : ;

55, Place des Capucins, 55
SUCCURSALE: Cours St. Jcan, 73

SspicI&Uté ti i&aaisi, Oraagss, Manáarises,
0itras et Traits seca di Tontos sortss

Adresse Télégraphique -Casasnovas-Capucins, 55-BORDEAD!

TÉLÉPHONE 1106

M

toooocxxxsiMecooood

•♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦o

♦ Norberto Ferrer %

#

CARCA GENTE (VALENCIA)

#

@

■;

¿0

^ EXPORTACIÓN de Maranjas, Mandarina^ ^

Limones y Cacaliueíeis.

^ Dirección telegráfica: BERTOFERRER -CARCAGENTE
I-

7
1 Hotel ■ Restauran! ‘Marina’ j
'^-•'jVíartín Carcasona ^

El más cerca de Jas estaciones: Jun¬

to al Muelle : Habitaciones para fa¬

milias y particulares:Esmerado ser¬

vicio á carta y á cubierto: Cuarto

de baño, timbres y luz eléctrica en

todos los departamentos de la casa :

Intérprete á la llegada de los tre¬ \\

nes y vapores. :: :: :: :: :: :: ::

ffi ■ teléfono 2869 :

íj umy a]¡PPlíaaza

1 ——
Palacio, IG-BARCELONAfc

\\