AÑO XXV.--2.* EPOCft.~NUM. 1203
AÑO XXV.--2.* EPOCft.~NUM. 1203

r

nnr
)1

j y1

jTPjPiTK D

w

MHHHMHHHHHHBHNHi ■■■■■■■■■■■■■■i ■HHMHHMni ■■■■■■■

SABADO 16 ABRIL DE 1910

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR: D. Juan Marqués Arbona.

REDACTOR-JEFE: D. Damián Mayol Alcover.

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleases)

Sección Literaria

ELS MEUS COSINS

El mon té 49 éstats sobirans; Espanya

té 49 provincies; Mallorca té 49 munici-

pis, y jo teñe 49 cosins-germans... vius.

Vet-aqui una Ilógica rigorosa y per¬

fecta.

'• ■■'■■■■■

!•

posa en una situació altament privile¬
giada, y fa. que la gloria y habilitatsde tots y cadascún deis meus 49 cosins ger¬
mans vius, refluescan en mi com en el seu centre natural, síntesi familiar de
tanta cosinada, y me dona dret á enorgullirme ’n com de cosa mena propia. Per ventura no son cosins-germans meusi- Per axó, si en les meves paraules hi trobau una mica de vanagloria m’ ho

Me mirá de coa-d’-ull, arab vista lluen-
ta y polissona, y després d’una pausa contestá, ab afirmació dogmática:
—Es cosí metje es un beneyt...
Li vatx clavá una mirada de sorpresa
esbrinadora, pero ell sense ferne cas se¬ guí ab aplora:
—...y es cosí capellá un altre beneyt. Y me posá la má sobre el cap, descuy-
dadament fentla corre amb suavitat so¬

dolg de sa seua música. Vaja, es cóm aquells grands peñáis qu‘ una aygada ex¬
traordinaria arranca d‘es Teix ó de sa
Coma y debaixen p‘es torrent de cap á má: pesats y cantaliuts á ‘n es principi, sa corrent constant y fórta los móu amb cérta magestat que causa espant; peró los llima á un mateix temps, los fá redons y mes petits baixant-baixant, així es que devés sa Torrentera han tornat códols, d‘ es Pont de sa Má en avall son pedrus-

de venirnos un contagio; pero quizás an¬ tes que en nombre de la higiene, debiéra¬ mos dejar de dar la mano en aras de la franqueza, de la verdad, de la moral, en
suma.
La mitad de las veces en que se da la mano como signo de amistad, de consi¬ deración, de afecto, cometemos una men¬ tira. Ni respetamos, ni estimamos, ni ad¬ miramos, ni queremos á aquel á quien
hacemos el saludo. Probablemente á él

Som fadrí, bastant lletx, corr els 37 heu de dispensar com una flaquesa hu¬ bre els cabells. (Teñe els cabells gruxats cacja, y próp de sa platja queden... maco- le pasa lo mismo con respecto á nosotros.

anys y teñe fama de raro. P«r axó les mana.

com-e cerres y arrevexinats, y sempre lins, quant nó arena fina, haventse con- Esto de fiar la mano tiene el mismo valor

fadrínes no me volen.
No teñe germans, peró teñe 49 cosins germana vius. Jo som el rnajor. El més petit, es cosí meu per.part de pare y de mare, de manera que, com jo, tambó té
49 cosins-germans vius. Té 7 anys, va
esser un rebroll tardá. y es bomónim meu. De tot lo qual resulta que tan es¬ pléndida brostada de cosins 53* es feta ab 29 anys. Mos surt a 1 cosí y 1(2 y 1|4 y 2(116 de cosí anyal.
Origen— D‘un onde matern, 11; -— D‘ un onde patern, 9; —d’ una tia mater¬ na, altres 9;—d’un’altre tia materna,
7;—d’un onde patern, 6;—d’una tía materna, altres 6;—d’ un onde patern y
una tia materna, 1.
Classificació segons el sexe; Paterns: máseles, 11; femelles, 5. To¬
tal 16.
Materns: máseles, 21; femelles, 13. To¬
tal 34.
Resumint: total máseles, 32; total femelles, 18. Total máseles y femelles, 50.
Pero, com he dit, el menut es cosí pa¬ tern y matern, y aquexa dualitat, no forma en la realitat práctica més que 1
cosí concret y efectiu, y per axó deis 50 n’heu de llevar 1..., y de 50 quí en lle¬ va 1... en queden 49.
Posició económica.— N’hi ha de rics y
de pobres, y altres qui no son rics ni pobres, pero qu’ ab ek temps serán o fies ó pobres. Afirmado d’evidencia ple¬ na, subjectiva y objectivament, car entre
els dos extrems no hi ha terme mitx.
Posició social.— Un es metje y bal-le; un altre jutge municipal y gerrer; un altre agent de omni re; un capellá; una mestra; dues monjes; un ex-secretari d’ Ajuntament; un qui té 7 oficis (verbo: director de xaranga, senador de pores, amourador de pells, escorxador de caos, prímetxer del’ esglesia, cárter y taconer); un mercader; un taverner y satx; un teólec (astrólec) vulgo endevinadot, quí nom Benet; una criada; un escolá y téxidor y music (toca trombón); un estudiant de manescal (germá del mercader);! un beninotii, y els altres no son res de tot
axó. El menut vol esser senyor. Estament civil.— N’hi ha 9 de casats.
(el capellá y les monjes no hi entren) una viuda (monja), 15 qui festetjen (el cape¬ llá y les monjes tampoc no hi entren), y els altres ni son casats, ni viudos, ni festetjen. (El capellá y una de les mon¬ jes entren ab aqueys).
Bistribució geográfica. —Tots vi u en a

El metje, (encara es fadrí), es la meva gloria política, Com-e metje no val gran cosa, pero lo qu’es o,om-Qgwlitiquer, val tot quant pesa. Sempre teñe la boca ple¬ na d’ell, encara que reconesc qu’el fonament del seu prestigi descansa sobre
1’ inaomobilitat física del cosí brau y so¬
bre el dó de gents del cosí senador... de pores.—El capellá es la meva gloria científica. Sempre el retrec ab orgull, fent remarcar bé qu’es cosí meu. Sab més qu’un misal, predica en castellá y parla en llatí, y diuen que se fará... de bisbe per amunt.—La mestre es una ñotabilitat per... vestir sants y fer flors de paper.—L’ agent de omni re es un espe¬ cialista en finances. Ja fa temps que me va entorn perque l’afiqui dins 1’Ajun¬ tament. Té 17 duros de capital, contanthi un carro y un ase, y ab la renda d’ aquex capital, viu senyorivolament ell, la dona y els infants (En té 3 y fa4anys
qu’es casat).—El brau es la meva poten¬
cia militar. Es manso y mal de treure de pollaguera; y, mes que la guerra, re¬ presenta la pau armada, gran factor p’ el nostro equilibri social dins la vila.— El teólec Benet si que per mi no constituex cap gloria, perque, de deu vegades nou, les erra de cap á peus y me fa empegair. No obstant m’afalaga una mica l’esfors. la tentativa, vers una tan no¬ ble ciéncia; tentativa, en mitx de tot, molt digna de lloansa.—Els deis set ofi¬ cis. es la meva gloria artística, pátric per tota cosa y manyós que no es de dir.
Lo metex adoba un par-aygua, querau-
re un ull-de-poll o unta una máquina de cosir. Just li falten banyes per esser
dimoni.—L’estudiant de menescal es el
diantre per escarnir animáis y entendrese ab ells. Axó es un bon auguri per
P exercici acertat de la carrera.
Pero, a dir ver, (y ho fas constar en
descarrec de la meva conciencia y com
una prova de lá meva bondat y justicia), tan orgullós estic d’aquexes notabilitats com deis qui no sobreixen en res. Els primers me donen Ilustre, els altres, al
mancos numéricament, me donen una
importancia real, concreta y efectiva. Sovint, entre els de la linia paterna
y els de la materna, y qualque pie entre
els d’una matexa linia, l’arrós va a
grumellons; pero per aqueys casos trec la meva autoritat suprema, y agaf l’au toritat mínima del petit (qui, entre paréntesi, es un gran diplomátic: vulgo, un gran raarraner) y ab la cooperació de¬

les solee dur curts, de modo qu’el meu cap forma una especie d’espaumador, y el menut passa gust d’espaumars’hi les mans que casi sempre han de mester espaumar.)
—...pero es raes beneyt es el cosí Be¬
net.
Y cregué del cas haver d’explicar primerament aquexa major cantitat de beneytura del cosi Benet.—Es día que va ploure... li vatx trobá es papés d’ endeviná, en mitx des carré, tots banyats, y les hi vatx esquexá, y are no endevinará pus, y sois no s’ en es temut, y are le hi he dit, y me volía pega, y m’encalsava, y jo som vengut correos, y aquí no hi vendrá. —Y s’estirava galletjant ab ay res de triunfador. Ha vía en-
rencat á xerrar y no parava, com un ca-
dellet de molí, pero a premudes.—...y suare he vist es cosí capellá y m’ha donat una pessa de quatre (O’IO p.) perque li he besat sa má, ab sos uys elues y mans aplegades; y es cosí metje m’ha donat un velló perque s’en anava p’es carré Nou y jo li he dit que saseua atlo¬ ta’via pres p’es carré des Pou; y es cosí satx m’ ha dexat toca es tambó; y es co¬ sí taconé m’ ha de fé una pilota; y sa co¬ sina mestre sempre me pessiga, y jo li estiraré se cova; y sa cosina Pereta, en caponá galls fritx és ous y m’en dona; y es cosí... —s’aturá en sec perque havía perdut el cap del fil. Se mitx-ajaguédemunt mí y continuá ab més calma.
—En teñe ben molts de cosins; no es vé? Y tots son meus, ben cosins meus,
y per axó, com seré gran, me mantendreu, y me donareu dobbés, y jo faréde senyó.
—S’ajassá bé, fregantme la barba ab la ma y seguí més poc-a-poc:
—Y vos (a mi me tractava de vos, excepció única entre tots el cosins, deguda a la meva alta autoritat y representa¬ ció), y vos sou un loco, éts altres cosins sempre ho diuen (es ver; ho diuen y me tenen llástima!) pero jo vos estim... y vuy essé loco com vos...—se returá—... perqu’ells son beneyts... y jo estim més essé loco... que beneyt... y les faré fé lo que voldré.
S’aturá mitx adormissat. Al cap d’una
estona dormía arreu.
Y jo mirantlo amorosament, pensava: —<¿Menut\\ si p’el cas un dia jo falt. tu me sostreurás. Ja puc morí tranquil!»
Y aquex pensament m’ha alleugeritd’ un gran pes y me dexa de lo mes aliviat.

vertit també tira-tira aquell fragor que que ese saludo de las comunicaciones ofi¬

mos posava pell de gallina amb una can- ciales, donde se pide que Dios guarde

tarelleta armoniosa, riaya fresca de nin¬ muchos años á un señor de quien ño nos

fa, que mos deleita de lo més.

importa que el diablo se lo lleve.

Y jó pens, de dematí ensá: ¿qual deu

Así, pues, ¿por qué no suprimimos es¬

esser sa corrent qu‘ ha fet mes plana y ta costumbre de dar la. mano? A los je¬

llisa sa paraula «regeneració» fins á ’n es fes de Estado, á los jefes de partido, á

punt de que‘vuy apenes si redóla y fá cuantos tienen que recibir muchas gentes

renóu?

al día, se les evitaría una molestia y un

Podría ‘sser qu‘ ets qui mes tombs li inútil dolor físico, y á éstos y á todos los
donaren tot-d‘ una, s‘ bajen conven^ut já demás, nos convendría ía supresión de

á‘n aqüestes hóres de que «en mal de... la costumbre para librarnos de estrechar

(es massa lleixt es mot, y per aixó el cali) manos sucias, manos imbéciles, manos

no hi valen cerves», ó, lo quevé á resultar enemigas, manos traidoras. Si acaso el

lo mateix y será dit amb més finura, que apretón de manos—avalorado ya, por el

cuant se fassa per regenerarmos ,es «ren- hecho de no prodigarlo—debiera quedar

tá es cap á s‘ ase: pérde es temps y es lli- tal como el beso, que es caricia sincera y

xiu»; peró podría ‘sser també que fos— efusiva, entre los que se aman verdade¬

y aixó es lo mes provable—perque consi¬ ramente.

deren, ets mateixos, que ja á fórqa de

S.

paríame, de regeneració, mos trobam...

regeneráis. No van d‘ el tot fuyts, ydó, pensant així, si aquesta paraula estalvien

Ecos mundiales

ó la canten de falsét, perque tant d‘un

módo cóm de s‘ altra, s’ usarla ó feria passar p’ ets registres d’ es pedal, no ’s

Progresos de San Juan de Puerto Rico.

necessari, qu’ és cóm si diguessem que

Del interesante informe presentado al

seguir repicant ets ays está ben per de-
més.
¿Jó que pens, després de lo dit, voleu sebrer? Vóltros coneixeu es meu sistema; vóltros ja sebeu que som d‘ escampadissa: me qued sempre... color de rósa fí, per¬ que no m‘ agrada fer esbart ni amb sos blandís ben blanchs, ni amb sos rótjos ben rótjos. Crech que de sa regeneració de sa nóstra pátria, cóm de la fí d‘ el

Gobernador general de Puerto Rico y al pueblo de San Juan por su alcalde el
Dr. Francisco del Valle Atiles, tomamos unos cuantos datos relativos á la vida
municipal de dicha ciudad: datos que revelan en lo que fué capital de la pe¬ queña Antilla española, una marcada
tendencia hacia el progreso.
Durante el año fiscal de 1908 á 1909,

mon, se n‘ han de veurer señáis cent han sido numerosas é importantes las

añys antes; y cóm ara tot just si en comenqam á veurern’ alguns, y en cent añys que mos queden d’esperar es bé passant es mal ¡que son tant llarchs! hey ha temps així mateix per tot, trób qu’ han anat un póch massa depressa ets qui de peñal grós y cantallut mos han reduít á codol llis y planénch sa paraula en questió, perque no tenien motius de des-
confiá encara si sa millora se torbava á

obras de urbanización é higienización llevadas á cabo por el Muncipio de San Juan de Puerto Rico, figurando entre las principales: la terminación del Hos¬ pital de Medicina del nuevo barrio de Santurce, una de las actuales expansio¬ nes de la antigua urbe; el acabamien¬ to del Hospital Quirúrgico; la construc¬ ción de un hermoso Balneario público;

arribar, ni de que sa satisfacció los re- la mejora del acueducto Planta; el arre¬

bentás p‘ ets traus d’ ets guarda-pits tant sóls per «haverla cregut» arribada... ¡y
tant lluñet cóm está!...
Sé que n hi haurá de vóltros—y ara d’ un llóch pas á s‘altra, per acabá—interessats en sebrer quina casta de señáis de regeneració hem comengat á veurer; vos ho diré, peró‘vuy nó, perque tench altres feynes mes precises, un póch de véssa, mal á un dit d’ es péu esquérra, y

glo del cementerio de Santurce, y diver¬ sos trabajos de pavimentado de calles y afirmado de caminos. El importe de di¬
chas obras fué de unos 120.000 dollars.
Con la terminación de los Hospitales de Medicina y Cirujia, el Municipio de
San Juan ha realizado una obra de gran
utilidad y conveniencia pública. Ambos edificios están montados con arreglo á

llevó ¡me queda já tant póc llóc!

cuanto demandan las exigencias de la

Estau segurs, aixó si, de que qualque día será bón día. Y per ventura quant manco heu esperarán ets quí tenguen mes mal-de-ventra, los enviaré un calmant, ó es remey per Uevarloshó d' el tot, que se¬

Ciencia moderna, y en ellos se propor¬ cionan á la clase pobre todos los medios de curación y asistencia gratis.
**

Europa (Mallorca), Uevat de 5 qui son a sinteresada de la cosina Pereta, una cosi-

Martí R. Umbert.

ría encara molt milló,

Un timo gracioso.

América, 2 a África y la Occeanía. A Asia no n’hi ha cap. Es una llástima!
Constitució estética y fisiológica.—Les cosines no son guapes ni lletjes, maldaraent n’hi haja una qui tira més a lletja qu’a guapa.—Ni un qu’es un, es esga-
rrat en no ser un brau de 2 metres d’ al-
sada y 19 anys d’edat, qui té 6 dits a la ma-’squerra, altres 6 a n-el peu esquerra y un fie a n-el cayre del tendrum partio-
ner deis oronells. Alsa de braó 40 kilos

na materna casada ab un cosí patern
ausent (la qual cosina té mans beneides per caponar galls y cosir mortalles) formam la tríplice y conservara 1’ equilibri
familiar, tal volta mes mal de compon¬
dré y de conservar que 1’equilibri euro-
peu.
He dit que tan orgullós estic del cosí
més notable com del derrer mot del cre¬
do; non obstant he. de confessar que la meua gloria máxima, les meues delicies,

Vuyts y nóns
lie fet esment ‘vuy dematí, estimáis lectors, en que sa paraula «regeneració» eóm qu‘ haja vengut un póch á menos. Tal vegada vóltros heu haveu observat també, lo mateix que jó.
Un temps—recordauhó—tots ets diaris españóls, y sobre tot aquells sóls resplan-

Jó¡ Mateix
Pequeñas Crónicas
L.as manos
Cuenta A B C en un telegrama de Nueva York, lo que ha ocurrido al Presi¬
dente Taft. El Presidente daba en Casa
Blanca una recepción á dos mil maestros, que comenzaron á desfilar ante él, estre¬

En las cercanías de La Coruña á últimos
de la pasada semana se registró un timo gracioso. Cuando regresaba de la feria un aldeano rico acompañado de un hijo suyo, les salió al encuentro un mucha¬ cho, que todo azorado y temeroso mos¬ tró al buen aldeano un talego lleno de
monedas de oro.
Interrogado el chico, dijo que aque¬
llas monedas las había encontrado ocul¬
tas en una viga en casa de su tio, sacer¬

arab cada bras y, per sobre el cap, sa ti¬ son el menut. Per ell sent una especie de dents que desde Madrid mos illuminen y chándole la mano... Debe suponerse, que dote que acababa de fallecer en uno de

ra darrera un sac de gra de 14 barcellas sense tocarlo més qu’ab les mans. Diuen que tota la forsa radica en el fie. Eslletx com un motlo de fer dimonis y festetja una atlota petita, raagrona, delicada cora un bibelot y guapíssima, qui es V
hermosura de la vila.

flaquesa; ho confes!; una tendror de cor que... que... Teñe el préssentiment de que ningú més qu’ell podría assurnir la quefatura de la cosinada per un cás que jo faltás, eventualitat qui m’ha donats raolts de mals-de-cap.
Are veyau!

mos escaufen, solien enflocarmós per pá y per sal aquesta paraula rumbosa y esperan^adora; ara, molt clares vegades, y encara no póques mesclada amb altres d‘ una significado parescuda, cóm sitenguessin pór ó estiguen empagahits d‘ usarla tota-sóla amb aquella gravedat y aplom d‘ abans.

aunque los apretones de Mr. Taft, no fue¬ ran muy entusiásticos, los de los visitan¬ tes debieron ser muy efusivos. Cuando
Mr. Taft hubo dado mil veces la mano,
empezó á sentirse fatigado; cuando la hu¬ bo dado mil setecientas veces, la tenía estrujada y dolorida, y al saber que aún quedaban trescientos maestros por des¬

los pueblos inmediatos. Añadió que de¬
seaba cambiarlas á fin de no infundir
sospechas á los parientes herederos del padre de almas fallecido.
La codicia salió rápida á los ojos del aldeano y le propuso el cambio á condi¬
ción de un beneficio á su favor.

Significado familiar.—Com he dit jo Despuyseir a vespre s’en vengué tot

Es dir, qu*" á ‘n ets primers añys que filar ante él, y trescientos apretones más Aceptado por el chico, salió para su

som el de més edat, y aquex fet de pri» correos y pantatxós. Se reposá una mica passaren després d‘ aquell desastre que que recibir, dijo á su secretario que ya pueblo el buen labriego, dejando á su

mogenitura, (ben independent del meu y comensá a fer el ronsero en torn meu.

voler, vos ho assegur!) me constitueix com un rnox aveciat. Yatx conexer que

en un supra-cosí, en autoritat cosinal tenia cosa que dirme.

ben discutible y molt discutida; pero el

—Que hi ha, menuti-

fet existeix y me carrega relis nolis el —Res—y s’acostá poc-a-poc, felina-

fex y la responsabilitat consegüent á la raent, fins a fregarme.

ILi vatx passar un bras en torn de la direcció y representació d’ un organisme
tan heterogeni. Aquex fet de primoge¬ nitura ab les seves conseqüencies, me

cintura y vatx torná preguntar: —Que hi ha, menutf

no fé més necessaria sa regeneració d‘ España, nó, peró que posá més de relleu
sa necessidat de regenerar mos, sa parau¬
la aquesta rodava amb gran solemnidat, y á cada tomb que donava se deixava sentir un renóu fondo é imponent que retronava dins es nóstro pit; ara redóla amb mes suavidat, y es renóu que fá apenes si crida s‘ atenció de ningú, cóm no sía per recrearmos s‘ oido amb s‘ éco

no podía más, y suspendió la recepción
hasta otro día.
Realmente, no sabemos para qué se
conserva esta costumbre de dar la mano.
Quiere significar amistad, y he aquí que los más íntimos, los más amigos, los que se ven todos los días, son los que menos
se dan la mano. Los médicos modernos condenan este
uso por antihigiénico; de un saludo pue¬

hijo al cuidado del rapaz hasta su pron¬
to regreso.
Dos mil pesetas entregó al volver á cambio del tesoro, y con su preciosa carga salieron padre é hijo en opuesta dirección á la que tomó el niño poseedor
de las monedas de referencia.
El labrador , para celebrar el negocio, convidó á comer á muchos parientes y

2

SOLLER

como postre preparó la grata sorpresa basílica cristiana recientemente descu¬ simo Prelado de la Diócesis Dr. Campins,

Ahora réstame tan solo dar un voto de

Una brigada de obreros españoles to¬

del fabuloso negocio hecho.

bierta en el puerto de Manacor. Ayer, el limo. Cabildo Catedral, muchos seño¬ gracias al público sollerense que se inte¬ mó posesión, á mediados de Marzo, del

Las rubias y brillantes monedas fue¬
ron vaciadas en el centro de la mesa,
causando la envidia y admiración de to¬ dos los parientes; pero, en medio de tan¬ tas exclamaciones, alguien dijo: «Eso no es bueno», siguiendo á la alegría el pánico más terrible.
Las monedas eran perras chicas dora¬

como preliminar, se limitó á hablar de los varios tipos de basílica de los prime¬ ros tiempos del Cristianismo, para indi¬ car en la siguiente conferencia á cual de
ellos pertenece la manaqorense y dedu¬ cir de aquí las influencias que domina¬ ban en nuestra isla, bajo el aspecto ar¬ quitectónico, en los primeros siglos de la
Era cristiana.

res sacerdotes y alumnos del Seminario y buen número de seglares.
El Sr. Rubió, que demostró vastísimos conocimientos en la materia por él expía nada, fué muy felicitado y aplaudido.
La conferencia de esta noche, dedica¬
da exclusivamente al estudio de la anti¬
gua basílica descubierta hace algunos años en el puerto de Manacor promete

resa por nuestra obra. Amantes de nues¬
tras glorias patrias, recordad los triunfos de la fe en nuestra amada Sóller, los
triunfos de la Religión, la más preciada joya de nuestros progenitores que en su defensa pelearon y escribieron con su sangre la más brillante página de nuestra historia. Corra, pues, por nuestras venas la savia legítima de nuestros padres.

pabellón español, en cuyo centro existe la reproducción exacta del «patio de los leones» de l¡i Alhambra de Granada, con toda su elegancia arquitectónica. Los modelos están ya colorados y parecen verdaderos encajes extendidos sobre los pórticos. El Rey Alberto estuvo admira¬ do de las ob ras del pabellón español en una reciente visita y quedó encantado de

das con extraña maestría.
El aldeano, José Villarino, está enfer¬ mo del disgusto.
**-
Las erupciones del Etna,
Arrecian las espantosas convulsiones dfel Etna, sin que, por fortuna, se halle en peligro, hasta la fecha, ninguna de
las aldeas circundantes del furioso vol¬
cán. La corriente de lava, cuyo volumen ha engrosado, alcanzando ya medio kilómetro de extensión por quince me¬ tros de profundidad, se difunde am¬
pliamente por la comarca de San Leo, pero aun dista cerca de siete kiló¬

Habló de las antiguas basílicas que se erigieron en el Asia Menor, Italia, Africa, Galia, España, etc. etc.
Ilustró el conferenciante su interesan¬
te trabajo con múltiples y curiosísimas proyecciones fotográficas.
Asistieron á la conferencia el Ilustrí-

resultar más interesante todavía, y de ella me propongo, Dios mediante, dar
cuenta á los lectores en otra de mis crónicas.
José M.a Tous y Maroto.
Palma 15 Abril de 1910.

En el Fomento Católico

La velada del domingo

«Filis d' una ra?a dreturera y forta Qu’ unia '1 seny amb 1' Ímpetu, No renegueu de vostre sang. [Oprobi Al fill que n’ es apostata!.....»

como cantó el sublime é inspirado Costa;

no queramos jamás escarnecer la memo¬

ria augusta de su nombre sellando nues¬

tra frente con el estigma ignominioso de

la apostasía.

J. P. Congregante.

* **

Mañana domingo se repetirá la vela¬ da literario-musical, con solo una peque¬
ña variación en el programa.

las maravill as que encierran los trabajos reproducidos de la Alhambra, prometien¬ do volver á visitarlos antes de la apertu¬
ra oficial.
Los pabellones de Alemania y Holan¬ da son los que se encuentran más ade¬ lantados, mejor dicho están terminados.
Los trabajas de la grande ala de la Ex¬
posición se encuentran aún algo átrasa-
dos.
Crónica Local
Durante el pasado mes de Marzo ocu¬
rrieron en «sta ciudad 19 defunciones:

metros del poblado más próximo.

11 varones y 8 hembras.

Otra corriente de menor importancia
se extiende al Oeste del monte Pocilla, á
3.000 metros de Nicolosi.
Por último, una tercera corriente, de volumen escaso, comienza á invadir el
país de Fra Diavolo, inmediato á Bo-
rrello.
La lava discurre sobré la capa petri¬ ficada que dejó la erupción de 1866.
Los primeros estragos han consistido en el arrasamiento de viñas y praderas.

RESEÑA DE UN CONGREGANTE

Cábeme la honra de reseñar, siquiera | Séanos permitido hacernos cargo de

en sus líneas generales, la velada que el | la censura lanzada contra dicho diálogo.

j domingo pasado celebramos en el «Fo-

Dicen algunos en primer término que

mentó Católico»; y digo la honra, porque j en la lucha trabada entre los dialogantes

para mi es altamente honroso, grata¬ no se notó la fuerza de una lógica con¬

mente satisfactorio hablar de mis her¬ tundente y avasalladora que dejara tras¬

manos, hablar de mi amada Congrega¬ lucir la superioridad de Luis, que repre¬

ción.

senta el papel de defensor de la verdad

Cumpliendo, pues, el encargo de mi histórica contra Ferrer, sobre Carlos,

Director, ahí me teneis, lectores del Só¬ que se muestra mejor avenido con dicho

En el mi smo mes se registraron 18
quetomaron parteen la última velada literario-musical nacimientos: 9 varones y 9 hembras.

Esta vez sí que sin riesgo de incurrir en la nota de parcial puedo felicitaros de corazón por el éxito colmado que obtuvisteis en la pa¬
sada velada.
Otras veces mis elogios, aunque bien mereci¬ dos, hubieran podido parecer interesada li sonja, pero ésta en que por ligera (indisposi¬ ción fui agenp y ni siquiera como expectador

Por la Ayudantía de Marina de Sóller
se llama á los individuos Lorenzo Lladó
Vila, Matías Calafat Homar, Sebastián
Morey Estradas, José Jaime Calvó, Jai¬ me Bernai Bosch, Juan Oliver Solive-
Ua y Gabriel Darder Alberti para un asunto que les interesa.

La «Casa del Bosco», que constituía un refugio á 1.600 metros del cráter, ha quedado destruida por la corriente. Esta
«Casa del Bosco» fué edificada, allá en
tiempos, sobre terrenos pertenecientes al duque de Fernandina, magnate es¬ pañol que poseía casi toda aquella ver¬
tiente del Etna.

ller, que, pluma en ristre, vengo á da¬
ros noticia de uno de nuestros actos de
honesto esparcimiento, de modestos al¬ cances, si queréis, porque modestas son nuestras aspiraciones, pero sí de grata recordación; que vengo á deciros algo de lo que sabe hacer una juventud ardorosa, que no tiene, no, la sangre de horchata, como se cree á ciegas, que aún conserva arrestos de grandeza y valor que here¬ dara de sus padres, que no teme la explendorosa luz de la verdad, sino que, bien avenida con ella, la predica alto,

personaje. La fuerza irrebatible de los hechos alegados por Luis en contra del criterio de su contrincante Carlos, des¬
truyen suficientemente tal aserto. Pero si por gratuita suposición quisiéramos conceder algún valor á tal reparo, debié¬ ramos añadir al momento que el autor del diálogo no trató de exponer la verdad histórica con todo su aplastante peso de razones opuesta al criterio de la revolu¬ ción, y que para convencerse de ello no hay más que fijarse en el título del diᬠlogo en cuestión que es: Preludios de

tuve la satisfacción, para mi siempre muy grata por el cariño que os profeso, de veros recoger en el desenvolvimiento del interesan¬ te programa, los plácemes y los continuos y nutridos aplausos que os granjeasteis todos por vuestra hábil expresión de todos y cada uno de sus números, ésta vez, repito, sin más que ser eco fiel de cuanto dice la fama en ho¬ nor vuestro, puedo deciros que bien y que es-
tais de enhorabuena.
No eran necesarios mis parabienes, toda vez que la numerosa concurrencia,—numerosa

El martes, á las once de la mañana, tuvo lugar en las oficinas del «Ferro¬ carril Pal{ma-Sóller», la subasta anun¬
ciada parsi la construcción de la estación
de Palma,1 consistente en un edificio pa¬
ra pasajeros, cocheras, retretes, andenes y demás trabajos accesorios.
Constituida la Junta de Gobierno de la
expresada Sociedad, con asistencia de D. Pedro Garau y de D. Pedro Alcover,

muy alto, y se esfuerza en inocularla en una conquista. Preludio es lo mismo á no poder serlo más,—os los tributó copiosa¬ Ingeniero el primero, y asesor de la mis¬

En la precedente crónica anunciaba la próxima apertura de una exposición de cuadros pintados por la distinguida artista mallorquina Pilar Montaner de Sureda. La exposición, está ya abierta y á fe que bien merece que se le dedique atención preferente puesto que constituye un verdadero acontecimiento artístico, y un triunfo para la artista que bien quisie¬ ran para sí muchos pintores curtidos ya
en las lides dél Arte.
Pilar Montaner, cuya labor pictórica era aquí poco menos que desconocida, ha conquistado de un salto un envidiable puesto entre los buenos pintores, puesto al que de ordinario sólo se llega tras mu¬ chos años de ruda labor y á pequeñas jornadas. Pocas veces habíamos oido pro¬
nunciarse tan unánimemente favorable
la opinión como en estas noches, en el que fué salón del Círculo de Bellas Artes,
donde la selecta y numerosa concurren¬
cia que desfila ante los cuadros expues¬ tos no tiene sino frases de elogio para la
autora.
La producción pictórica de Pilar Mon¬

el corazón de todos.
Con la anuencia, pues, de mis lectores voy á empezar.
* **
El aspecto que ofrecía el salón, senci¬ llamente decorado, antes de las ocho y media, era bello, delicioso. Una ingente
muchedumbre llenaba de bote en bote
tan vasto recinto. jEspectáculo grandioso al par que consolador! Nos complacemos
en hacerlo constar.
La velada fué varia; en ella predomi¬ nó la nota patriótica. Hoy más que nunca urge espontanear ese patriotismo que
hierve en nuestro corazón.
Algunas composiciones que se recita¬ ron evidencian nuestra afirmación; la de¬ fensa de la patria vibró en todo el enér¬ gico diálogo, Preludios de una conquis¬ ta y en los cantos bélicos que con pujan¬ te ardor ejecutó un nutrido pelotón de jóvenes de la sección menor.
Un inspirado vate contempla con un quebranto y dolor casi infinitos á esa tur¬ ba pérfida y aleve que intentó con arrojo
inaudito mancillar el honor de nuestra
España, que intentó deslucir los timbres y blasones mas preciados de esa

que: precedencia, entrada, preámbulo, preparación. Preludio de una conquista no es por lo tanto la conquista misma. No trató su autor sino de preludiar, quiero decir, de presentarnos en forma dialoga¬ da para que se metiera más, un cuadro según nos lo describieren los periódicos que no son de la cuerda clerical, de modo que si hallaron la dosis demasiado car¬ gada..... que se avengan con los aludidos papeles.
En segundo término se ha dicho que se motejó vilmente á Ferrer, al vocero de la revolución de Julio. Pues, lectores, no se repitieron más que las afirmaciones de la prensa, y creemos que las lindezas que se propinaron á Ferrer no tienen na¬ da de injustas; y no se diga que eso es burlarse de los muertos, porque los que
tienen los oidos tan castos que se escan¬
dalizan porque... se llama al pan, pan, y al vino, vino; que se escandalizan de oir lo que es históricamente cierto (véase la noble y patriótica campaña de A B C), tal ves no se mostrarían tan celosos, tan irritados, si se les presentase á Torquemada desollando protestantes... cincuen¬ ta años después de muerto, ó lo que es lo mismo, antes de existir el protestantismo,

mente en colosal, casi continua ovación, pero eso no obstante y aún así siento que os serán gratos, porque en ellos vereis vosotros algo más, vereis como me asocio á vuestras glorias y el cariño que os profeso.
Pero si mis parabienes se fundaran sola¬ mente en lo lucida que resultó en el fondo y en la forma la pasada velada literario-musi¬ cal bien fundados aun fueran, siquiera por tener por motivo un acto de verdadera cultu ra literaria, pero para mí el motivo es mucho

ma el segundo, se procedió á la recep¬ ción de lois pliegos que se presentaron, en numeró de catorce, los cuales fueron
abiertos por el Sr. Secretario, ante los
interesados, resultando que todos los ¡oncursantes se comprometían á hacer as obras con sugeción á los planos, pre¬ supuesto y pliegos de condiciones del proyecto con una rebaja sobre el tipo presupuestado. He ahí la nota:

más trascendental, y es porque pertenecéis á

Número 1.—D. Jorge Garau Garau,

una Congregación que habéis sabido honrar por 49.998’98 pesetas.

y levantar con vuestros actos de cultura, con Número 2.—D. Pedro J. Blanisi, por

vuestra cooperación y con vuestros desvelos á una altura que os hace notable honor, á una altura que no permite que nuestra Congrega¬ ción vejete ya en la obscuridad y á la sombra, sino que por su pletórica vida, cual conviene á vuestra viril juventud, resulta ser uno
de los centros más florecientes de la ciudad
de Sóller.

49.700 pesetas.
Número 3.—D. Sebastián Quetglas Estarellas, con una rebaja del 1[2 por 100, ó sea por 54.820’ 14 pesetas.
Número 4.—-Jerónimo Roca Oliver,
por 50.689 pesetas. Número 5.—Juan Ginard Fullana,

Mientras que muchos coetáneos vuestros por 48.897*46 pesetas.

pasan su enervante ocio largas horas y mu¬

Número 6.—Antonio Balaguer, por

chos dias, vosotros encontráis en nuestras ta¬ 52.900 pesetas.

reas literarias remedio y motivo con que sus -

Número 7.—D. Juan Garau Berra,

taner es compleja: abarca el retrato y el

Soberbia Matrona

etc. etc.

traeros á la pesadez abrumadora de las horas con el 7 por 100 de rebaja, ó sea por

paisaje; y lo más notable es que esta com¬

Que no ha tenido más verdugo

¿Donde está la lógica, señores míos? sin su objeto, y positivamente acrecentáis 51.238*92 pesetas.

plejidad se extiende también á la técnica hasta el punto que comparando unos cua¬ dros con otros, con notar en casi todos arrestos gallardos y notabilísimos acier¬

Que el peso de su corona...
y eso precisamente en los momentos mas críticos, más solemnes para la patria, en los momentos en que se apresta para lu¬

¿Qué concepto nos merece á los españo¬ les de pura cepa, el que osa decirnos: que la bandera... que la bandera tinta en san¬ gre de nuestros hijos «no es más que tres

vuestra cultura, encontráis expansiones le¬ vantadas, dignas del espíritu y, aunque sea lo que menos vale, cosecháis aplausos como en la pasada velada,

Número 8.—D. Isidro Ripoll, por
52.350 pesetas.
Número 9.—D. Jaime Crespi Juan,

tos, no parecen brotados de un mismo char en defensa de sus legítimos dere¬ metros de algodón puestos á ,1a punta de

¡Bien por vosotros, pues, y adelante hasta por 53.500 pesetas.

pincel.

chos... y, dolorido el poeta ante tal villa¬ un palo»?...

alcanzar regiones aún más altas! os dice con

Número 10.—D. Lorenzo Atnengual

Entre los retratos llama la atención el
titulado «Mis hijos». Con solo decir que en él entran once figuras, en su mayoría niños de pocos años, podrán adivinarse las dificultades con que ha tenido que

nía, ante tal ruindad, sube al Parnaso para pulsar la lira del dolor que, pen¬ diente de un sauce, dejara Menendez Valdés, y arranca de ella un himno pa¬ triótico con dejos elegiacos, tejido con

Dispénsenos el lector tan larga digre¬
sión.
Un criat nou alcanzó un éxito, pues desde el principio el desarrollo de la acción logra interesar al inmenso gentío.

amigable afecto vuestro satisfecho
Vice-Director.

Gordiola, por 50.605*40 pesetas. Número 11.—D. Juan Juan Mesqui-
da, por 54.000*20 pesetas.
Número 12.—D. Bartolomé Estades

EXPOSICIÓN DE BRUSELAS luchar la artista. Es notable este lienzo los acentos funerarios y con los trenos Todos estuvieron á una altura muy digna,

Santandreu, por 51.000*30 pesetas.

por lo gallardo del dibujo y el acierto en preciados de angustia que los hechos pa¬ por lo que les felicitamos. Al anunciar

Número 13.t-D. Sebastián Crespi Su-

el colorido.
Entre los paisajes sobresale un campo de almendros en flor, notable por la acer¬ tada interpretación de la placidez crepus¬

sados inspiran al genio; y canta las gran¬ dezas, glorias y trofeos de esa ínclita Da ma vilmente ultrajada; y canta la noble za y lealtad de sus hijos, el denuedo y

este número decíamos que era altamente risible;hóy podemos afirmar que fué rei¬ do hasta la saciedad al par que estrepito¬ samente ovacionado.

Para este mes se anunció la apertura de la exposición Internacional de Bruse¬ las, y bien puede pronosticarse que aún
verificándose la inauguración oficialmen¬

reda por 52.900 pesetas y
Número 14.— D. Mateo Modesto Ra-
mis por 52.990 pesetas.

cular y por el difícil relieve de las tonalida¬ valor de sus esforzados guerreros que

La parte musical no le fué en zaga á te en la fecha anunciada, ello no ha de

Después de leídos dichos pliegos, la

des blancas, y me limito á citar estos dos, mueren en ruda lid en su defensa; y ful la literaria. Els soldadets y Quico Tim¬ suponer que todos los edificios y todas Junta Directiva pasó á deliberar sobre

uno de cada género, porque resultaría
interminable esta crónica si en ella había
de dar cuenta de todas las telas notables
que figuran en la exposición. Para poner de relieve la importancia de ésta y el es¬

mina el anatema contra esa hez vil y des¬ preciable, de corazón espúreo y rémora de la civilización y del progreso bien en¬ tendidos. Tal fué la sentida y hermosa
poesía: ¡A España! que ¿lijo muy bien un

bal, ejecutadas ambas piezas por congre¬ gantes de la sección menor, fueron reci¬ bidas del público con caluroso entusias¬ mo, y á su insistencia se debió la repeth ción de la última, y al ver desaparecer

las instalaciones se hallen completamen¬ te dispuestos.
Quisiéramos hoy disponer de más es¬ pacio para poder reproducir un artículo de «Le Petit Bleu» de Bruselas, en el que

las proposiciones de los mismos, y sien¬ do la más ventajosa la de D. Juan Giuard Fullana, que se comprometía á ha¬ cer las obras con sugeción á los planos

fuerzo que presupone, baste consignar congregante de la menor.

por vez segunda al grupo infantil, elec¬ se ocupa en términos lisonjeros de la par y condiciones estipuladas en el proyecto

que el número de cuadros expuestos se eleva á cuarenta, algunos de ellos de gran tamaño.
Y ya que de esta manifestación de cultura hemos hablado no dejaré de

Recitáronse también otras composi¬ ciones, del género festivo y alegre, que merecieron aplausos atronadores; tales fueron Un metje de Vilafotja, muy ce¬ lebrada por sus ocurrencias, y Una pa¬

trizada la concurrencia acaba marcando
con las palmas de las manos el rítmico acento de los tambores, y el palmoteo tornóse luego entusiasta ovación.
¡Brrr... que frío! Fué lo último y qui¬

te que toma España en el certamen inter¬ nacional belga. Pero ya que no nos es esto posible, daremos á conocer á nues¬ tros lectores algunos detalles que nos co¬ munica nuestro paisano y amigo don Jo¬

por la suma de 48.897*46, ó sea el 1*1 y 1(4 por 100 de rebaja sobre el tipo de subasta, por unanimidad quedó adjudi¬
cado el remate á dicho señor Giuard y

consignar otra: una interesante confe¬ itada amb tayades que dijeron cantando zás lo mejor; fué un triunfo de la niñez. sé Pastor, residente en Bruselas.

Fullana, por resultar el mejor postor pa¬

rencia dada anoche en el salón de Obis¬ con gentil donosura los dos héroes de la Esta bella zarzuelita de Pedrolini fué un

Los trabajos de la Exposición son éje- ra la Compañía.

pos del palacio episcopal por el notable arquitecto catalán Sr. Rubió, á la que tu¬
ve la honra de asistir.
No he de hacer aquí la presentación

gracia y del donaire. Cuan celebradas fueron del público lo demuestran los fre néticos aplausos con que repetidas veces se les interrumpió.

éxito que honra al maestro que sabe sa¬ car tanto partido de la infancia. La ím¬ proba labor que supone enseñar esas esquisiteces musicales, solo puede acome¬

cutados con una rapidez vertiginosa y hay actualmente más de siete mil obreros repartidos en las 85 hectáreas que aque
lia contiene.

El tipo de subasta era 55.095*61 pe¬ setas; y como, conforme queda dicho, se rebajan 6.198*15 pesetas, resulta que las

del conferenciante, ventajosamente co¬

Merece párrafo aparte: Preludios terla quien se sienta con fuerzas y bríos.

Los pabellones de las ciudades de obras de referencia se efectuarán por el

nocido en Sóller; sólo diré que anoche de una conquista. Dos congregantes de Nos faltan frases de encomio para tejer Bruselas, Amberes y Gand están casi Sr. Ginard por 48.897*46 pesetas.

püso una vez más de manifiesto sus sóli¬ la sección mayor declamaron á maravi la apoteosis de tan afiligranada composi¬ terminados, constituyendo las tres ver¬

Dada cuenta á los señores concursan¬

dos conocimientos arquitectónicos en sus
más eruditas ramificaciones.
El tema de la conferencia, cuya se¬ gunda parte explanará esta noche, fue la

lia el patriótico diálogo que, como ya hi¬ cimos notar, se compuso expresamente para nuestra congregación. Merecen nuestro parabién los aludidos jóvenes.

ción, y preferimos dejar Ja pluma antes daderas maravillas de arquitectura.

que desbarrar.

La casa en que vivió Rubens, el céle¬

* **

bre pintor flamenco, será una de las cu-

I riosidades de esta Exposición.

tes del acuerdo de la Directiva, se dió por terminado el acto sin que se regis¬ trara protesta alguna.

SOLLER

3

I«»BmBB«"B2>H2I!QSSD21!5SB5EE2BS!f!fl2!SS2in5i.S™3 OS2HSSBI2ISR2B55B!£B!2SB2HSSÍ!2ISMSBS2D252B9lSflBS5Bf!!lC5!£2BK2!JS2B53S2JSB2DSiiB!2B!2!BE23K2S15B!5SBSH!S5B15SKU5US£021!S55H!!íS123SSX2Di2SOS!H!23B5BS2ISI!B25■S5B2B!2!B!2B5Ha!B£2B2!SB2Bo!!B2SBSB52gHSiBE5IC2!!SS!!Bn!n!ff!Bi!B!n!BnSBr!SS!D!ÍS5BSSBSB!S2BSSDSB!S!D3SI!Hf5lB"!SiSa2i5Bl2!BSBD2SJ5|l5HS2ESSSKSE25!ISR!!2SE2E2S)!!ESSH!5B!50!iJS£■HSHSfSfElnSBB!2iaS5tHB!aB"alH,5BEoHSnHBaBB<NHIE!BSSInlgEBiA"!BBS®!SHnnaaBaaBBEBRnBIBBSHVa3HaaEBOaB!B»BNaBBBB9B,H,BD0SEaIROaffElH ,OBilB,ID >HB lBlBIBH0nBlalfafnlBBBt1Bta90Ba0BB9n9aa0Ha:EDI3IBIC9BS*BUBSB!a*HaaaBmsHBl,aHllRJiKaffffrllBnaBalaHBKBOÍ1aBHaSBaHHBnHKa«HBaO"lfBifalNBaDn1*u0anBaHB>aSn’i"nB"BnnHBanMBBBBaHBaJHB"BHffHlI"IB■B■BB■H8an01Ba0Bn^1Ba9,aBBBCB1BBBDBB,BaBHnEanUaHaaBI,fnBlBBaBiBnBaEHHUanBaa"BBBBInBBnaBBnNBHnB5HBoBanHBnB,»l,BBa■na■nMBBBBnB"»BBaBaBnn,BM,"B““aBO9BRHn,BIaBBaBBB■II■iaaHBBB,a,BnaBBBn",BaQnB*BBaHBaIS»ÍBIaBaBDña,»,B!H,BnBnBiB38BBBaBaoHB"HEc0lna0n0sB(ia3I

|Saaai Bi aioai Haai iaaHji aBBBunaaiBannij«i iHBf aimjnaBwiw«uiBwaaainiMiaBB<iBBnBBB2|^

ISIS!

SflB
SaS
■ BB

r/rj/fA ZSlXt i VV^rrfV/

IíSftllSal^faDíiBntBnHBBBBBBiBBnBBBnSBSBBfBBlBBBBBBBBnDSBBBlBBBBBBBBBNBHBBBpBBBBBIBBBBBBBBBBBUBBBBBBBBBSBIBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaIBBiBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBIBBBBBaBBBBBBBBBBBBJBBiBnBiBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBHBBfBlBHBBBBBBBBnnH'B.ABttIatltBBnBBBBBBBBBBHHBBBBBSBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBrBWBBBBFIBBiHBBBfBlBBBBBBBIBBBBBBHBBHIBBaBBBBBBBEBBBBBIBBBBBflHBBBBBBABBBBBIBIBBflBBDBBflBBBaBBBBBiBmBBBBBBBBBBBaBfalaBBiiBBBBBBaBBBBHBBBnBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfBlBBBBlBBBBIBlBBIBCaBBaBBBBBSBBBBSIBBiaBBaBBBBBBBaBBBBBBiBBnBaiUiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBIBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfflfBBlBBnCBSlBauBalaBBnBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBfBBlBBBaBBBBBBBCnBBBBFBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBRBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlBIBBBBlBBBnIBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBISnBBBP1BD'

tSUBIM

IBCB

fWíí"VM

BBBB US1SI
“■■■ 2222

DÍA II DE ABRIL DE 1910, A LAS SEIS DE LA MANANA
HABIENDO RECIBIDO LOS SVATOS SACRAMESTTOS

Su afligido esposo D. Damián Canals, hij o, hermano, hermanas (presentes y au
sentes), hermanos políticos (presentes y ausentes), hermanas políticas, tía, sobrinos y sobrinas, primos y demás parientes, participan á sus amigos y conocidos tan sensible pérdida y les ruegan tengan á la finada presente en sus oraciones, por lo que reci¬
birán especial fayor.

Hnnf«BSKBBKfnliBBaHBBBBBfaXaaRHaBBaflBBBBBBBBnMEaBBaBEBBaB9ii0giaBBaBiBBQM aBBBaaBHBflBBBuBanBHaBM aaaBMBBBHBaBnEBaaHaBBBaBBHBnBRBM MBBBBfBlBBBBHBBaaBBBRBaaaBBBNüBBBfnlHaRaBfnlnHiiBaBBaaBBBaBBHHOaDBaBBBaBISaaDaBIuBaaiaaBBaBHM aaB aaQ »B>HnBBBBBaBDaBBaaBEBIiaRnBBBaaBffaSBntV BnBBaBnBTunlB BaBHaBBHBaBIarfBBBaaZnBMBBKBanaaBEaBi3MnanBaSBHIBuagBag~1BDBmBBHBUCBB!iBiBSKBUB3B]HUERBaBuBEtsaBaBEaaBBaBBHBaBaBBBERntMtiHBUi5iRiB£BBB£aBZaBHEBaaBBaBB3BBnBBaBaHBBaaaBBDBBBIBaBBaBBHaBBsBaaBaBaBBBBEMBaBaaBaBBNHBaBHBBSBBHBBBBBHBBBHaBBHBBBBaBaaBaaB BBBBnBaHBBHBaaBaBBHaBBBBHBBBBMBBaBflaBauBBaBB»fBlBHaBaaBaHfBlBaBBaaUBBBBaBBaBBHBaaBBaBgafBBBBaBBHaBHBBuaBaaBBaBsBH>BBEBvBBHaBsBRaBBaBEMaJBcaBiaaBagBfBlHaBnBBBIaCaaIa3nBBaIHI aBBaBBBBaBSBOa«BBnBBEaaBBBBnBBMnBBBnBBanBaBBnBBEBBaaBBBBaBBIM alBaHBaBaaBBnBBBBiiiBfilalK&nHaniBiBüil
BBBaBBBBaaaBBBBnBaBBBBBBBBaBBBBBBMaBBBBB«BaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB»BBBaB«IBBBBBBBBBaBBaBBBBB»iaBBaBBBBBBaBB JBBaBaBgBBBaBaBBBBBBBagBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBaBaBagBBBBBBBBBBBBBBBBBBnBBBBaBBBBaBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaBaBBB

::::

■asía [ (i* .rVM f fVIÍvVt i

f/Vi!

SisD

t\\ví3ui mKI]

wmmmmmMMmmmmmmm

BBBP ■■mil ■■■ II H i

i ■ ■■— i

Sana anea tizna auuta sana ansa tanas aaaa ni ■KaiaaaHaBBHaaaBBaBBBaaaiaaaaBaBai ■aBaBaa^aaaaaaaBBaaaaaBaaaBaBBaai ÜWgBBBgBBBBaBBBiaBBPBBflaaBBBBaBBBI

laaaaBaaaBaaaaaBBBBBBaaaanEiBUBBBBaBBBaBaBa IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBUnBilBBBBBBHBBBBBBB IflMBBBflMflBBBBBBflBBBBBBBBCBUBRBBBBII BBMBMBBB

Los trabajos para la realización de las citadas obras deberán empezar den¬ tro quince días y quedar terminadas en el plazo máximo de ocho meses.
Vemos que este mes de abril quiere di¬ ferenciarse, en algo, de sus antecesores y no sabe como exponerse ó exhibirse para tener el público satisfecho: un día nos dá á comprender que estamos en plena primavera y lo demuestra el que el cielo tenga esparcidos, por sus ámbitos, los más preciados tapices azules; en otro nos hace ver que de la naciente prima¬ vera hemos pasado ya al pleno estío, pues así lo hace notar el que el sol ca¬ liente de lo lindo, derramando, por do¬ quier, sus ardorosos chorros de oro; en otro día frecuentes brumas y humedosas nieblas cruzan el firmamento, hasta in¬
terceptar, k ratos, los rayos solares, acabando por soplar fuertes brisas, pro-
vinientes, casi siempre, del tercer cua¬ drante y finalmente estamos por decir sí, en ocasiones, hemos retrocedido algo, pues el día de ayer resultó molesto por el fuerte Lebeche que no cesó de soplar ni un solo momento, por la noche cam¬ bió la decoración con una ligerísima llo¬ vizna, y hoy se mantiene el firmamento encapotado con tendencia, no á nuevas lluvias, sinó a iguales vientos.
En lá sesión celebrada ayer por nues¬
tra Corporación municipal quedó acorda¬ do que, siguiendo la costumbre desde remotos tiempos establecida, se celebren ferias y fiestas en el próximo mes de Mayo, en conmemoración de la victoria
alcanzada en 1561 por nuestros mayores
contra las huestes morunas que invadie¬
ron este valle.
Se nombró una comisión que estudia¬ rá la formación del programa de los fes¬ tejos que hayan de celebrarse.
Como, han sido convocadas elecciones
generales para el segundo domingo de Mayo, día en que solía celebrarse la fe¬ ria de Sóller, se ha resuelto aplazar ésta paira el tercer domingo, día quince.
Durante la presente semana se ha
declarado un caso de difteria en esta
población, en una casa de la calle del
Pastor.

Por la Alcaldía se tomaron seguida- | El martes se celebraron en la iglesia

mente medidas encaminadas á evitar el parroquial solemnes exequias en sufra¬

contagio de tan temible enfermedad.

gio de la finada y á ellas asistió una

El temporal reinante en el golfo de León ha impedido que el vapor de esta
matrícula Villa de Sóller regresar á este

gran concurrencia, qüe pasó luego por el domicilio del Sr. Canals para testi¬ moniarle á él y familia su pésame.
Pedimos á Dios conceda al alma de la

puerto el día anunciado. Por noticias recibidas se sabe que di¬
cho buque se encuentra hóy en Barcelo¬ na, y, si pl ¡tiempo no se lo impide, saldrá esta noche de la ciudad condal, llegando aquí mañana domingo por la mañana.
Las barcas de este puerto que desde hace algunas semanas se dedican en aguas de nuestra costa á la pesca del

señora Marqués la bienaventuranza eter¬
na y enviamos á su atribulado esposo D. Damián Canals, á su hijo D. Juan, á su hermano D. Jaime Marqués, Secretario del «Banco de Sóller», á sus hermanas y demás parientes, justamente apesadum¬ brados por tan inesperada como doloro-
sa pérdida, la expresión de nuestro pro¬
fundo sentimiento.

atún, se ven favorecidas por la fortuna, pues diariamente retiran de sus redes

De F'oriialutx

gran cantidad de dicho pescado. Desde el sábado al día de ayer han si¬
do cogidos 243 atunes de un peso total de 6.277 kilos, que han sido remitidos á Barcelona por vía de'Palma.

Sesión del día 26 de Marzo.
Se acordó llenar, siendo posible, el vacío denominado Baix de Plaza, oyendo á los interesados que tienen las casas situadas en el mismo punto y después

proceder á lo que haya lugar en derecho.

t

REGISTRO CIVIL FORNALUGENSE

Sección necrológica

Primer trimestre año 1910.
Nacimientos

En la mañana del lunes de esta sema¬
na entregó su alma á Dios, víctima de corta pero cruel dolencia, la virtuosa señora D.a Catalina Marqués Rufián, esposa de nuestro particular amigo el acaudalado propietario D. Damián Ca¬
nals.
Su inesperada muerte fué’ sentidísima por la familia y por cuantos conocían las
bondades de la difunta. La señora Mar¬
qués ha pagado su tributo á la muerte á
una edad relativamente temprana y cuan¬
do poco tiempo le faltaba para poder dis¬ frutar del señorial palacio que el señor
Canals ha hecho edificar en la calle de la
Gran-Vía. El cadáver de la finada fué conducido
á su última morada el mismo lunes al
anochecer, con asistencia del clero pa¬ rroquial con cruz alzada, la música de capilla y numeroso y selecto acompaña¬
miento. Sobre el féretro fueron «Mocadas her¬
mosas coronas de flores artificiales con sentidas dedicatorias.

Varones 4.—Hembras 3.—Total 7. Matrimonios
Pedro Ant.o Arbona Vicens, viudo, con Ana Anfós Albertí, soltera.
Defunciones Grabiel Busquéis Arbona, de 81 años,
calle Nueva n.° 10.
Bartolomé Mayol Bosquete, de 25 años,
calle Nueva n.o 2.
EN EL AYUNTAMIENTO
Sesión del día f.° de Abril
La presidió el Alcalde Sr. Mora y asis¬ tieron á ella los Concejales señores Co¬ lono (D. José), Frontera, Colom (D. Mi¬ guel), Enseñat y Castañer Arbona.
Fué leída y aprobada el acta de la se¬
sión antorior. Se concedió autorización á D. Juan
Estarellas Pons. para modificar una ven¬
tana de la casa n°. 20 de la calle de Real. Se dió cuenta del extracto de los acuer¬
dos tomados por el Ayuntamiento y Junta Municipal en las sesiones celebra¬
das durante ei mes de Marzo úlimo, En¬

A LAS SEÑORAS T SEÑORITAS

La dueña de la acreditada Corsetería Catalana
tiene la satisfacción de participar á las Señoras que acaba
de llegar á esta ciudad con un precioso surtido de CORSÉS
RECTOS y CORTE SASTRE, última novedad de París. Fajas ventrales, Corsés higiénicos para Señoras en estado
interesante. Modelos y figurines d© los principales centros
europeos de la moda, exclusivos para la CORSETERÍA
CATALANA, Brossa, 12, Palma de Mallorca. Especialidad en la medida y en la confección de corsés
CORTE SASTRE.
Permanecerá en esta de Sóller los días 16 y 17 del co¬ rriente, hospedándose en la fonda de Cas Pantinadó.
Recibe de 10 á 12 y de 3 á 6.
Previo aviso, pasa á domicilio á probar corsés y á
tomar medidas.

terada la Corporación acordó aprobarlo I
y remitirlo al Sr. Gobernador Civil de la I

Registro Civil

provincia á los efectos procedentes.
Dióse cuenta de la distribución de ! I
fondos por Capítulos, para satisfacer las

Nacimientos Varones 2.—Hembras 1.—Total 3.
Matrimonios

obligaciones del presente mes, siendo aprobada¿
Previa lectura de los correspondientes recibos y facturas, se acordó satisfacer: á D. Pedro Colomar, 73 pesetas, por composturas practicadas á las guarnicio¬
nes de los caballos destinados al arrastre
de los coches fúnebres y acarreo de ma¬ teriales á las obras públicas; 38 pesetas, al encargado de la estación telegráfica, por efectos adquiridos para la conserva¬ ción y reparación de la línea; 49’40 pese¬ tas, por efectos de escritorios adquiridos para el servicio de la estación y 12’50 pe¬

Día 14.—Antonio J. Castañer Trias, sol¬ tero, con María Ballester Canals, soltera.
Defunciones
Día 11.—Catalina Marqués Rufián, de 53 años, casada, calle de la Rectoría.
Día 14.—Mariano de Pilar Ripoll Ripoll, de 70 años, viudo, calle de la Victoria.
Día 15.—Damián Canals Oliver, de 62 años, casado, m.a 66, (Carrero d‘ en Figa).
Día 16.—Juan Casasnovas Magraner, de 59 años, casado, calle de Batach.
Día 16.—Magdalena Castañer Oliver, de 66 años, casada, calle de Santa Teresa.

setas por el canon que satisface al Esta¬ do la línea particular del puerto, corres¬ pondiente al primer semestre del ejerci¬
cio corriente.
Y se levantó la sesión.

VEXTA
Se vende una finca consistente en una por¬
ción de tierra huerto, con casa de dos ver¬ tientes, situada en este término, pago «El Camp», denominada «Can Ozonas».
Para informes dirigirse á D. Juan B. Ru¬ fián, oficial de la notaría de D. Jaime Do-

Cultos Sagrados

menge.

En la iglesia 'parroquial.—Mañana do¬ mingo, día 17.—A las nueve y media, ex¬ puesto el Santísimo Sacramento, se celebra¬ rán los oficios propios de la tercera dominica de mes con sermón por el Rvdó. Sr. Cura Arcipreste. A la tarde, después de vísperas
y completas, explicación del catecismo. En la iglesia del Ex-convento .—Mañana
domingo día 17.—A las cinco de la tarde, después del rezo de la corona, los Terciarios tendrán su reunión mensual con plática.

SUSCRIPCIONES
al Álbum Salón, Hojas Selectas, Blan¬ co y Negro, Por esos mundos, La Ilus¬ tración Española y Americana, Nuevo Mundo, La Moda Elegante, La Ilus¬
tración Artística, Gedeón, Él Mun¬ do, El Consultor de los Bordados, Los Toros, Industria é Invenciones, A B C, La Mariposa, La Época, etc. etc.— Se
admiten en la Administración del
Sóller, San Bartolomé, 17.

SOLLER

EL AGUILA

e:

[di) í/r\\\\ iiDí

nsr

o:

PARA CABALLEROS Y NIÑOS

® ® ® ® ® Casa fundada en 1850 © © Denominación y marca registrada

Colón, núm. 39. —

(Sucursales: Madrid, Bareelcia, Alicante, Bilbao, Cádiz, lijén, Málaga, Cartagena, Santander

Zaragoza^

HECCION DE ROPAS CONFECCIONARAS PARA CABALLERO

AMERICANAS de alpaca negras y colores

de

CAZADORAS y GUERRERAS para el campo

a

GUARDA POLVOS para viaje

“

CHALECOS de piqué blanco y colores

u

PANTALONES de dril crudo y colores

lana, tricot, paño y armoure novedad

u

TOGAS de seda ó pañete con vueltas de terciopelo “

ERACHS de paño y casimir negro

“

8
3 l¡2
8 4
3 l¡3
6 100
30

r
a 30
a
a 12
á 40
á 12 D2
á 11
á 25
á 150
á 75

ptas.
a u cc
ü
u u a

LEVITAS CRUZADAS de paño y casimir negro de 50

SACOS y SOBRETODOS de entretiempo

u

25

AMERICANAS y CHAQUÉS de lanilla, vicuña y

tricot

a

10

TRAJES completos de dril crudo y colores de lanilla, vicuña y tricot de alpaca negra y colores

u

8

u

15

u

25

á 65 á 100
á 50 á 32 á 80 á 60

ptas.
u

SECCION DE ROPAi €OAFEC€IOMDAIS PARA OTAOS

TRAJES Americana de lana, vicuña y gerga para HÍÍÍ0S de 10 á 10 aííOS de 14

TRAJES Americana de dril crudo y colores para HÍÍÍ0S de 10 á 10 aflOS “ 6

TRAJES Marinera de lana gerga vicuña y alpaca para niííOS de 4 á 10 aiíOS “ 4

TRAJES Marinera de dril, piqué y franela para FliflOS de 4 í 10 añOS

“4

TRAJES Blusa y otros modelos de lana dril y alpaca para IliílOS

de 4 á 10 anos

“>

CHALECOS piqué para niños de 10 á 10 anos

“4

á 40 á 16 á 38 á 20

ptas.
a

26 6

S E O O I Ó 3NT

AMERICANAS de alpaca negra para llillOS de 10 É10 Üí OÍ
GORRAS de lanilla, dril y seda, forma Alfonsina para C
GORRAS de lana y dril forma Japonesa para CílMllefOS ] lli
SOMBREROS de dril blanco y de imitación Panamás SOMBREROS de paja para niños
de piqué blanco para niños
ID E ISZC EDID A

de 8

u

2

á 14 ptas.

á4

u

3

á

2

á

1 Q2 á
á

Selecto surtido de Novedades en géneros nacionales y extranjeros.—Surtido completo de gorras para caballeros y niños.—Mantas para viaje.—Impermeables.-Todos los artículos llevan los precios marcados en sus respectivas etiquetas.

PRECIO FIJO m

VENTAS AL CONTADO

*8» —♦ EXPOSICIÓN DE TODOS LO$ AgTICUDOS DE ErA TEMPORADA

—°s*~

o$f~

¡I

I

OBRA NUEVA

CASA DE COMISIÓN Y EXPEDICIÓN

••«

ESPÍRITU BEL B. RAMÓN LULL

de BRUSELAS *

A*t
V

AfA

A?A
ÍJ?

At¿ Vfi

POR

ABRIli A NOVIEMBRE DE 1910

D. JAIME BORRAS RULLÁN Pbro.

La casa Española de JOSÉ PASTOR, fundada en 1880, ofrece sus servicios Lie. en Teología j Derecho Canónico j Ir. en Filosofía.

CAR DELL Hermanos
Quai de Celestins, 10.-1,YO^ (Rhone)

al público y particularmente á los señores expositores. La práctica y buen gusto lo prueban los ocho grandes diplomas do honor y seis medallas de oro, etc. etc.,

Se vende al precio de una peseta en

Especialidad de frutas del pais de todas clases.—Na¬

obtenidas en las exposiciones ó concursos que ha tomado parte.
SECCIÓN COMERCIAL
Se recomienda á las casas productoras y exportadoras de frutos y legumbres pri¬ merizas para la venta en Comisión.
Exportación de productos del pais. ® Uva fresca en toda estación del año.

«La Sinceridad», Sóller, y en las princi¬ pales librerías de Palma.
Fonda Balear
de

ranjas y limones. Vinos al por mayor.—Bodegas á la comisión.
Servicio esmerado y económico.
TELÉFONO 34, 41

CONSIGNACIÓN DE VINOS GENEROSOS Y DE MESA.

Dirección postal y telegráfica: Pastor-Bruxelles

JOSÉ FLORES

C. Mayor (Subida calle Rubí, n.° 1)

LA SOLLERENSE

■ v';

<:r>.

-I...

ISLEÑA MARITIMA

INGA

(MALLORCA)

situada en la mejor calle y la mas céntrica.

Caja española de comisión y de exportación
de

COMPAÑÍA MAErLíOgQUINA DE VAPOgE^

Dependiente y carruaje &»

•—$

4. á la llegada de todos los trenes.

Damián Ooll
3,-Bne Fran^aise-3,-PARIIÜ

Vapores liiaaaf-Bellfii-Catdifia-Baliai-Iiillo-!
Continuarán durante el presente año los viajes quincenales
m

co

Ofrece servir con la mayor prontitud, esmero y economía lo mis¬

<c I—

mo á los que importan á este mercado sus productos que á los co¬

♦ ♦ ♦ Palma á Marsella y vice -versa ♦

-4-3

En los periódicos de Palma se anunciarán con la anticipación posible los GQ

días de salida. —Los viajes para Argel continuarán también.

<£>

=3

QC

cn w

O

£Q

O CO

LO merciantes establecidos fuera á quienes pueda convenir surtirse en

í* F4

e$ta plaza.

Su dirección telegráfica es: DAMIACOL-PARIS Teléfono: 163.52

hH

CONSIGNATARIOS:

BMIM, Sucursal “isleña Marítima,,

MARSELLA. Sres. Majol, Brunet y C, Rué Republique

ALICANTE. Sucursal “Isleña Marítima,,

ARGEL, Sres, Sitjar Hermanos.

VALENCIA. Sres. Cartee! Hermanos.

CETTE. Mr, Barthelemy Tous,

GRAO. D. Juan Domingo.

IBIZA. Sres. J. é I. Wallis y

Servicios combinados á íort-fait en conocimientos directos para lo-

principales puertos de Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamars

ca, Suecia, Canadá y Estados-Unidos.

IONES, IMMIS I
DAVID MARCH Hermanos
Boulevard du Musée, 47.—MARSEILLE

O

r3

o

■—i

c

o

EH

z

Pt m

ü

tu

B (/)
/-\\ z

o
P»

cj
% PG m
¡s c3

in
o

fe

co

•O -

o
o

O

43
H

a

C 2 w- O

n
-o
■H

§ O •i—i
s-=»

Li- W GO w

^ 2¡

P3

O

.

I

c3
LO

rPh!

^ S O 2
UJ HH O m

o
> cj

a
m

§
I

OQ h-
H
LÜ
O
tD

mo°
St^ q V Q
O UJ ei o\_

Í2i
O
H •d
q

O X (A <3

o
-4-3

O

UJ
(/) UJ

su

u

O cc

%' o

o

H UJ

O

LA EXPORTADORA NARANJERA
PUEBLA LARGA (Valencia)
La más bien situada por la naranja extracolorada.
Rapidez en los envíos. TELEGRAMAS: «EXPORTADORA»
PABLO COLL v F. REYNÉS
AUXOMF (Cote ti’ Or)
SUCURSAL DE LA CASA COLL, de Dijón
Especialidad en patatas y demás artículos del pais.

Ph

Expediciones al por mayor de naranjas, mandarinas, limones y bananas. GQ

Especialidad en toda clase de frutos y primeurs.

P

Frutos secos de toda calidad.

Telegramas: MARCHPRIM MARSEILLE

B

o
cn
ZQ <C O
—J
h<
o UJ Qu

a
w too O
*
VJ
•

m

ti

»1. o

Expedición al por mayor de espárragos y toda clase

o

de legumbres.

43

(4

<D

LO

Servicio esmerado y económico

CO

Rapidez v Economía en todas ¡as operaciones.

UJ

<50

SOLLER.—-Imp. de «La Sinceridad»