AliO XXIII.—2.* EPOCA.-NUM. 1114
AliO XXIII.—2.* EPOCA.-NUM. 1114

SABADO l.° DE AGOSTO DE 1908

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOS Y DIRECTOS-PROPIETARIO: D, Juan Marqués Arbona. REDACTOR-JEFE: D. Damián Mayo! Alcorer. REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17 SÓLLER (Baleabes)

Sección Literaria
AL PIE DE LA LETRA
Uii aldeano que estaba muy enfermo, comprendiendo que le quedaban pocos días de vida, dijoásu mujer lo siguiente:
«Cuando muera venderás el caballo y
enviarás lo que por él te den á mi farnijia; venderás también el perro y guar¬ darás para ti el importe de la venta. Jú¬ rame que así lo harás.»
La mujer se restregó los ojos con su delautal, suspiró y prometió. Tres días después era viuda. •
El sábado siguiente era día de feria en el pueblo. Numerosos curiosos se pa¬ raban ante dos estacas plantadas en el
centro del mercado. A una de ellas estaba atado un caballo
rechoncho, cuya lustrosa piel, cuya her¬ mosa dentadura y cuyos músculos bien dibujados demostraban buena salud, ju¬ ventud y vigor.
Al pie de la otra estaca dormitaba un perro viejo, de raza dudosa, muy escuᬠlido y con poco pelo.
En la primera había un cartel que
decía:
«Este caballo se vende por cinco fran¬ cos»; y en la segunda otro con las si¬ guientes palabras: «Este perro se vende por quinientos francos.»
Ante el perro, las gentes se encogían de hombros. ¡Debía estar loco quien pe¬ día tal suma por semejante esperpento!
Pero al ver el caballo se encandilaban
los ojos ante una ganga de esa magnitud. La viuda, sentada en el espacio com¬
prendido entre las dos estacas, afectando gran indiferencia, aguardaba que le hicieran alguna oferta.
Un ricacho del pueblo se acercó. —¿Es cierto—preguntó—que das ese caballo por cinco francos? —Claro que si. Ahí está escrito, y no voy á desmentir lo que yo misma he
mandado escribir. — Entonces lo compro.
—Bueno; pero antes de comprar el caballo hay que comprar el perro.
El comprador volvió las espaldas; pe¬ ro pensándolo mejor:
—¿Entonces vendes juntos los dos bi¬ chos por 500 francos? ¡Haberlo dicho!
—No por 500 francos, sino por 505 francos y no juntos, sino separadamen¬ te. Sólo que quién compre el perro por 500 francos adquirirá el caballo por
cinco.
El aldeano reflexionó, no comprendía la intención de la viuda; pero como, en suma, el negocio era bueno, sacó de un sobre cinco billetes y de su portamone¬ das un duro, pagó y se llevó los dos
bichos.
La viuda entregó escrupulosamente á
los herederos de su marido los cinco
francos del caballo, y guardó para ella los 500 del perro, porque la última vo¬ luntad de los muertos es sagrada y debe cumplirse al pie de la letra.
Louis Ixe.
n—«nwn-Q-qwawm..»
EEr CACICH
A n ’ En Santiago Busiñol
Heusal’ aquí la nostra ciutat, bella raadona qui am ses millors alhaques en el portal s‘ asseu, i per mirall te V aigua blavenca i monotona
qui remoreja al peu.
Un día tu arribares, de pols esblenqueída la roba de bohemi, pelegrinant p‘ el mon; no com aquells que naixen i passen per la vida
aens volé sebre ont son.
Ardit, la pipa ais Uabis i pálida la gaita, tu anaves ont se vulla que 1’ art trobés hostal, un poc amarg el riure, 1’ ánima un poc malalta
de febre d’ ideal.
Vengueres per una hora deflirt-, en la ribera la tenda aplagadla fitxares per un jorn; mes fores com un hoste que ‘s casa am 1’ hostelera,
i diu:—ja no m’ en torn.—
Tu no la vols com altres, febril, atrafagada; tu no 1' esperonejes. terrible, com qualcú. Si dorm, també somnía; i tal com es t’ agrada,
i li agrades tú.
Les ánimes fonguereu en místic desposori, i am retiranqa doble, els filis que van naixent llur fesomía escampan i trionfen en 1’ empori
de 1’ art gloriosament.
T passen en ta fonda visió comtemplativa

Biniaraix, Alfabia, Pollensa, i el perfum deis tarongers. guanyante la palma d’or, arriba
fins a la Vila-llum.
Deis pobles i les viles no son els personatges tnés alts, missers i síndics i batles y doctors, son els vergers ombrívols, son els pinars selvatges
i els cims esglaidors.
Ells son etorns, i els homes passen; ells a tota hora vesson la poesía qui manca an els veíns. ¿Qui atreu a les montanyes els viatgers d’ enfora?
¿Els ciutadans o els pins?
Per 90, si ausent t‘ anyora la soletat dantesca aont el cor de 1’ illa mági carnet fioreix,
a T arribar-hi 1’ eco de ta rialla fresca, de joia s’ estremeix.
Per 90, les dones d‘ aigua i els oms que les coronen, nimfes, sirenes, genis de cales i torrents, a saludá el poeta que per cacich pregonen,
tots son aquí presents.
La téua llar n’ as feta de 1’ illa predilecta;
de tos millors ensomnis ella es el sí matern; í mai s' havia vista com ara en el reflecte
de ton mirall intern;
mirall ont la natura, m’ apar que s' aurioli, com una Monna Lisa, d’ espiritual dolcó. Tu en la viventa flama del sol, aboques 1’ oli
de 1’ intima il lusió.
Joan Alcovf.r.

YÉTELA

Ells ino-u.na.Toles

Dins les biblioteques velles, cansades de tant de temps de soletat, plens de pols,
hi dormen els incunables. Van exhalant

un suau aroma de historia, un olor d’ hu-

mitat, un olor de flors secades... El ple-

gamí de les tapes es tot ennegrit, y el paper gruixat de fil s’ es esgrogueit, fa sigles, manco per els marges aon es tot blanc, blanc con la neu. Un pie en 1’ any s‘ obri qualque plana per que ’l forester miri 1’ apin3rada lletra deis trecentistes.
Demunt els incunables hi flota una tere-

nyna d’ oblit, y umplen les estanteríes més abscondides, com a relliquies curio-

ses.

Son uns llibres vells qui parlen llarga-

ment, llargament en llatí escolástic. El punt apart denota el comensament de ca¬ pítol. Diuen un regueró de coses subtils, altes, a vegades; a vegades son puerils y vagues; a vegades hermoses, clásiques, místiques. Les lletres son menudes, acaramullades, abreviades per estalviar es-

pay, rabiosament negres, encara lluentes a planes: son d‘ una tinta, qu’ avuy no ’n fan, ni ‘n trobarán la recepta. Les iniciáis

son grosses, grosses; ben florejades d‘ or y vermey y blau, encara frese com si sor-
tissen del motlo; també son líargues, y
tant líargues!... Pels marges hi escrigueren els abats de cares demacrades y ulls fondos aquelles sentencies precioses, aquells comentaris riquíssims d‘ hornos sabuts en les Escriptures, que sabíen de

cor.

Sant Agustí, poderós y enginyós en les frases; Sant Jeroni de barba fins a la cintura, Sant Tomás secament filosoph,

Sant Bernat, tot un riu de mel, allá, en

Alera, dotmen un sonmi de pau. Tots son grossos, extraordinariament

grossos y pesats com la ciencia que contenen; 1‘ énfasis am que vos parlen es inmens, increíble. Be vos mostren en perfil

lo que era una civilisació y una rassa: una rassa sana, ferrenya, vestida de
aram... tan envellida con les nostres ca-

tedrals, com els retables de cel d’ or, com

els vitratges de color indecisa, com els bisbes mitrats, de llarga capa qui, en els sepulcres de pedra, dormen a mans

plegades. ¡Oh ells llibres! Com aquesta rassa pas-

sada, son trists y somnolents, grans y te¬ nebrosos, amb la mirada endressada a lo

ignot.

El Fluviol de la vall

Vuyts y nóus
Caben dins ets «Vuyts y nóus» d’el Sóller ets assumptos de tota 1’ Europa (qu’ es, cóm si diguessem, una mica mes
gran qu’es clót de Sóller), y amb bóns empeños fins y tot ets de tot el mon en redó, no ’s estrañy que sempre n’ hi haja alguns demunt es tapete. Ara hey tenim sa supressió de sa pena de mórt, á
France.
D’ aixó s’ ha tractat allá fins no hey ha molt de temps, y es póble que guillotinant volgué acabá amb sa tyranía 1’ añy 1789, pareix qu’ abolint sa guillotina vól acabá amb sa póca llibertat que queda á
forga de tenirne já demés. Perque vóltros
tots sabeu tant bé cóm jó que casi sem¬
pre «ets extrems se tóquen».

Pero nó, heu dich malament; no és es póble francés qui vól que sa pena de mórt quedi abolida, sino ets seus representants solsament qui, cercant una popularidat que no tenen y los fa falta, los ha pegat aquest pich per basarla demunt un molt mal entes humanitarisme. Es póble amb so seu bón sentit compren que teñí llástime d’ ets malfactors es encorajarlos á ’n es crim, y per lo mateix privá á ’n ets demes ciutadans honráis qu’ estimen sa seua pell de sa llibertat de podé sortí de
ca-seua.
Y encara diguent «ets seus represen¬ tants» he exagerat un póch, perque, sino dins ets govérn, n’ hi ha molts dins es parlament que tenen sentit comú: la próva está en que no s’ ha pogut aprová sa pretenguda abolició. De módo qu’ encar¬ ara, després de molts d’ esclichs y esclóchs, de drét existeix y es provable existesca molts d’ añys; sa lley que 1’ or¬ dena está vigent y ets Tribunals no han deixat may d’aplicarla; peró... ¿que n’ hem de fé si es President, 1’ ha suprimi¬ da de fet usant, ó per millo dir abusant, de sa seua prerrogativa cada vegada que sa pena amb tota rahó ha estat dictada? Y lo pitjó es que ja no pód fé el póbre altre cósa havent indultat á ’n aquel! ex¬ traordinariament asquerós Soleillant: es cóm si hagués renunciat sa tal prerroga¬ tiva etzercintla una vegada pera sempre, cósa molt cómoda per llevarse ets dubtes de cada nóu cas, ó lletgiu, si voleu, ets compromissos devant ses puñides d’ ets personajes influents que ’l varen elegí.
Bóno, sia cóm sia, deixemhó correr. ¿De quin paré seu vóltros: s’ ha de penjá una creu á ’n ets apaches ó se los ha de penjá á ells á una creu?
Ets conti-aris de sa pena de mórt sólen di: «¿Es que sa sociedat té es drét de llevá sa vida á un hómo perque aquest homo s’ ha prés es drét de llevarla á un d’ ets seus semblants? ¿Sa sociedat no fá amb aixó lo mateix que repróva á ’n es crimi¬ nal qu’ heu ha fet?»
N’ Alfonso Karr respón á ’n aqüestes rahons amb. altres de molt de pés, y jó, conforme amb elles y fent d’escolá d’ amén, derrera ell les repetesch. Diu: «Sa sociedat mata un hómo perque aquest n’ ha mórt un ó mes, y també per impedirló de matarne d’ altres, y també per fé á sebrer á 'n ets qui estiguen tentats d’ imitarlo que juguen es cap, y també per torná sa confianza y sa tranquilidat á sa sociedat mateixa justament alarma¬ da. S’ assessino ha mórt un hómo perqu’ aquest hómo tenía un reliotje d’ or: ja veys que no ’s lo mateix, y per aixó no es
exacte es dir: «sa sociedat fá lo que re¬
próva á ’n es criminal d’ haver fet». No rés, ydó, deixém aquesta cósa tal
cóm está y empleém es temps en refór¬ mame de mes defectuoses.... ¡que moltes n’ hi ha, per cert, y ben necessari qu’ és que sien reformadesl
O bé votém, si’u trobau, perque sa
pena de mórt quedi suprimida.... si es que vulguin comengá ets señós asses-
sinos.
Qu’ es cóm opina aquest literato qu’ he anomenat, cóm opinen, ben segú, tots aquells d’ ets meus lectors que 110 tenen uys de poli áfii es cervell, y cóm opin
també
Jo Mateix
Conocimientos útiles
La alimentación en verano
En la estación de los calores son mu¬
chas las personas que se quejan de tras¬
tornos en la salud: unos son atacados de
dolores reumáticos; otros, de dificultad en ia digestión; no pocos se sienten ex¬ tenuados y vencidos por el trabajo, y raros son los que no se sienten domina¬
dos por el cansancio. Son. por lo gene¬ ral, afecciones compatibles con la labor diaria, que uo exigen tratamiento mé¬ dico, pero que nos impiden realizar todo el esfuerzo de que seríamos capaces si
no las sufriéramos.
El exceso de calor, la humedad del aire
y la presión de la admósfera, que se
mantienen constantesen toda la estación,
nos privan del sueño; realmente no lo¬ gramos un sueño reparador, y en la mesa sólo hallamos placer al tomar lí¬ quidos fríos. Es casi una vida imposible
la del verano.
Y esta vida la hacemos aún más difí¬
cil por la falta de verdadero régimen en
nuestra alimentación: comemos en ve¬

rano las mismas substancias que en el invierno; no tenemos en cuenta para
realizar la vida las dificultades de nues¬
tra digestión, y por este motivo acrecen¬
tamos con nuestro abandono ú olvido
los males que trae consigo esta estación
de los calores. En el verano, las substancias alimen¬
ticias que empleemos deben ser de sen¬ cilla composición culinaria; es decir, no
deben estar sumamente condimentadas,
porque la excesiva condimentación es excitante, lo cual exige por parte del estómago y de los intestinos un esfuerzo que provoca irritación y á la larga alte¬ ra las funciones del hígado.
Las carnes de puerco y de vaca son en climas cálidos los grandes enemigos
de la salud de los habitantes de las ciu¬
dades, porque sufren, las más frescas, ciertas alteragiones peligrosísimas.
Los microbios de la putrefacción ela¬
boran en nuestros intestinos, en presen¬ cia de las carnes muertas ingeridas, cier¬
tos tóxicos que se llaman ptomaínas, productores de grandes alteraciones de
la salud.
Plutarco, citado coa este motivo por
el gran clínico francés H. Huchard, de¬ cía que el régimen de la carne no favo¬ rece el trabajo cerebral.
Es el fósforo contenido porlos alimen¬ tos, á quien se debe la fuerza de todo trabajo intelectual, y está demostrado que no son las carnes las que lo contie¬ nen en mayor cantidad, sino ciertos ve¬ getales, como el trigo, el maíz, el arroz y las viandas.
Contra los ratones
Por la prensa hemos visto que Alcira y otras importantes poblaciones de la provincia de Valencia son víctimas de una plaga de ratones.
Para la extinción de esta plaga, aconceja un periódico la receta siguiente, cuya divulgación creemos muy conve¬
niente:
«Harina de trigo, un puñado como un par de onzas, y media onza de cal viva muy cernida, se revuelve bien, y un poco de azúcar. Se les «sirve» sobre una tabla, teja, cartón, papel, etc., ponién¬ dolo cerca del nido. El primer día se ve¬ rán las pistas, y si hay muchos, el se¬ gundo; después se verá que las pistas son las mismas que el día anterior, lo que demuestra que todos los ratón es, han muerto. Los topos, lagartos y culebras siguen ia misma suerte.
Hay que tener cuidado que no la co¬ man las gallinas, perros, ni otros ani¬ males, porque morirían irremisible¬
mente.
Claro que en vez de poner un sólo puesto en una finca rústica, se puedeu poner cien ó más porciones, siempre
cerca de los nidos.
Tenemos la seguridad que si está bien revuelta la cal viva, la harina y el azú¬ car. no queda un ratón en ocho días.
Hemos visto los efectos, y no sólo una vez, y siempre con iguales resultados.
También hemos hecho la experiencia en sitios que los gatos son incompatibles con los manjares en ellos conservados,
como .Uhacemas,cámaras, armarios, etc.,
y siempre con igual satisfactorio resul¬
tado.
Observarán los valencianos, si lo ex¬
perimentan, que para acabar con ¡a ra¬
tonil invasión no es necesario irá Ferrán
ni á Pasteur por un ratonicidio.»
Variedades
Curiosidades astronómicas
La luz que el sol nos envía-tarda ocho minutos y trece segundos en llegar á la tierra, y como la estrella más próxima á nuestro globo se halla sobre docientas mil veces mas lejos que d sol. la luz en¬ viada por tal estrella (que es la llamada «alfa» de la constelación Centauro) tar¬ dará en llegar á nuestro planeta más de
docientas mil veces ocho minutos y tre¬
ce segundos, es decir, ¡algo más do tres años y medio!
Esto ocurre con la estrella más cerca¬

na á nosotros; la «Vega de la Lira» em¬ plea doce años y medio en enviarnos su luz; la estrella polar treinta y un años, y
existen otras á distancias centenares de
veces más lejanas, las cuales estrellas necesitan, por lo tanto, miles de años para que los rayos luminosos que emi¬ ten lleguen á nuestro planeta á pesar
de avanzar con la fascinadora velocidad
de trecientos mil kilómetros por segundo.
Ediñoio colosal
Se está terminando en Nueva York un
edificio de cuarenta y un pisos. Tieue la forma de una torre cuadrangular en la esquina de las calles Liberty y Brodway.
El remate de su cúpula se halla á cien¬ to ochenta y seis metros de altura sobre el nivel de la calle, ó sea tres veces la al¬
tura de las torres de Nuestra Señora de
París, y cuatro la del Arco de la Estrella.
Sería necesario amontonar seis casas do
las de mayor altura de París para alcan¬
zar la elevación del nuevo edificio new-
yorkino. Esta casa se halla provista de un gran
número de ascensores. El ascensor cen¬
tral funcionará día y noche con arreglo á un horario fijo, como una vía férrea.
Se calcula que en el edificio podrán
habitar cómodamente unas seis mil per¬
sonas.
Descubridores de América
Ahora resulta que ios descubridores
de América han sido los chinos.
Según leemos en el último número
déla revista francesa Monde Moderne, una
antigua crónica china habla de un cierto pais llamado Fu-san ó Fu-su, situado á
unas 6.500 millas al Este del Asia.
Una relación de viaje escrita el año 502 por un bonzo llamado Hui-Xeu y
conservada en los archivos de la dinastía
Lyang, cuenta, en efecto, que en 458,
cinco sacerdotes budistas fueron á pre¬
dicar sus doctrinas al Fu-sang, y los de¬ talles descriptivos de este pais inducen á
identificarlo con México. Con este hecho se relacionan las re¬
miniscencias asiáticas qne se han nota¬ do en algunos monumentos y estatuas mejicanos.
Claro está que lo que resulte acerca de estos viajes antiguos de los chinos, có¬ mo lo que ha resultado, efectivamente, de los viajes de los normandos, no resta la menor importancia á la obra de Co¬ lón y los descubridores españoles; por¬ que lo importante no es ser llevado por
los vientos ú otras causas naturales á
las playas de un país nuevo, sino ex¬ plorarlo, darlo á conocer y colonizarlo.
Para matar tiburones
Los marineros de la armada inglesa han inventado un sistema muy práctico, para matar tiburones. Meten en un bote un cartucho de dinamita, y después de
ocultarlo en el interior de una buena ta¬
jada de cerdo, lo echan al agua, conser¬ vándolo por medio de un alambre en co¬
municación con una batería eléctrica. Cuando el tiburón muerde el cebo, se
oprime un botón y en el acto explota el cartucho y queda muerto el pez.
El mayor bloque de hielo del mundo
El hombre no puede soñar jamás con producir una masa de hielo tan inmen¬ sa como la que la naturaleza ha produ¬ cido y conserva desde épocas remotísi¬ mas. Esta masa de hielo, la más grande del mundo, es la que ocupa todo el inte¬ rior de Groenlandia. Supóngase una
costra helada de 2.400.000 kilómetros
cuadrados de superficie, y tres kilóme¬ tros. aproximadamente, de espesor. Se¬ mejante masa de agua congelada supo¬ ne un volumen muy superior al de todo el agua del Mediterráneo: es el hielo su¬ ficiente para cubrir toda España con una capa de 14 kilómetros de espesor.

*fg>
-^terwn ‘í-*-

SOLLER

mn las rnams poéticas alimento á la amplificación descriptiva, del planeta? Algo hay de esto. Algo hay dan conseguirse con la inclusión en ei ofreciendo el apoyo al acuerdo de

que fué el principal carácter de la litera¬ de la hermosura pasmada en estatua de plan de secundarios.

Ayuntamiento de Palma en pedir que

Mallorca
LA MARAVILLA SUBTERRÁNEA
Ni con el aspecto de Sóller, ni con el •üe Deyá, ni con el de Valldemosa quedan agotadas las fases del paisaje mallorquín. Tiene la isla un agrado peculiar que na¬
ce de su variedad inmensa de motivos. Su belleza no es monótona, sino cambian¬
te y accidentada como en pocos lados. Difícilmente se encontrará, compendiada , en menos espacio, una tan continua suce¬ sión de perspectivas y emociones que se extienden desde lo idílico basta lo trági' co, desde lo lindo basta lo grandioso, des¬ de el vergel hasta el acantilado abrupto y el despefladero horripilante.
Hay comarcas, como la de Banyalbufar, que ahora empiezan á ser conocidas y explotadas estéticamente. No sé qué pasa con eso de los paisajes que cada ge-
" neración descubre un carácter nuevo y
adopta una preferencia, completamente suya. Dit íase que existe una concordan¬ cia preestablecida entre cada época y un lugar determinado. Ahora predomina lo pintoresco, ahora lo sublime, ahora lo plácido. Me sería relativamente fácil fijar esa sucesión de gustos y ese cambio de la emoción por lo que respecta á la isla en un espacio de cincuenta ú ochenta años. Durante largo tiempo predominó
la emoción romántico-revolucionaria de
Jorge Sand y 1a emoción romántico-ar¬ queológica de Piferrer. El paisajista Haés ~ pintó arboledas y rocas y rebaños y al- gún claro de sementera, iniciando á su discípulo mallorquín Antonio Ribas, el v pintor de los pinares y de los olivos, de los caminos rústicos y de las minúsculas ^•riberas episódicas.' El sentido de la sole¬ dad, las transfiguraciones de la costa, la revelación y animación panteística de las calas semicirculares, las coloraciones
inusitadas, eso vino con el flamenco De-
' gouve dé Nuneques que transportó á la pintura los inflamados delirios poéticos
* de su cuñado Veraheren, cantor de Les
campagnes hallucinées. Se internó Miren lo más bravio de los peñascos y en lo más fragoroso de las rompientes; y Rusiñol reintegró al dominio del arte la suave
belleza de los álmendrales cubiertos de
flor en los preludios de la primavera y el sentimiento lírico de los jardines nobilia¬ rios. abandonados en incuria y silencio, que parecen suspirar por él alma de un siglo galante, que no ha de volver jamás...
Recuerdo la sorpresa que causó, en¬

tura durante el período inmediatamente
■anterior á nosotros.
-Un conjunto arbitrario de formas, una arquitectura delirante y convencional, un tejido de filigranas, pormenores y juegos de la casualidad reproduciendo más ó me¬ nos vagamente apariencias y figuras del mundo real y del mundo fantáttico, del reino vegetal y del reino zoológico, préstanse á todas las interpretaciones imagi¬ nativas y á todos los caprichos de la plu¬ ma. En las cuevas de Artá predomina lo grandioso: sus bóvedas pueden parecer abortos ó deformaciones de basílicas; sus desfiladeros serpenteantes han de evocar por fuerza la terrible concepción del poeta florentino. Aquí las altas y vigorosas es¬ talactitas, que han llegado á unirse y sol¬ dar con las estalagmitas, hablan confu¬ samente al espíritu de columnas de tem¬ plos babilónicos ó de colosales palmeras petrificadas. Esfinges, quimeras, mons¬ truos primitivos, reminiscencias de espe¬ cies perdidas.ó de formas semi olvidadas por la madre naturaleza, se ofrecen á la interpretación individual para que, según sus recursos estéticos, vaya buscándoles correspondencia en la realidad y la vida.
En las cuevas del Drach predomina, en cambio, lo minúsculo, lo lindo, lo vir¬
ginal. La presencia de los lagos interio¬ res impone el recuerdo de las Hadas. Es un palacio de cristal, de hielo cuajado. Lina Alhanibra oculta, llena de alicata¬ dos primorosos y de artesones que des¬ tellan, al fulgor del magnesio, cuajados de pedrería. Aquí las plumas encariñadas con el arabesco y con el orientalismo po¬ drían hacer maravillas; en la época de Arólas aquello se hubiera llenado de hu¬ ríes. Sin embargo, la exploración de esta gruta singularísima data de menos tiem¬ po y debió su notoriedad á haberse ex¬ traviado en ella, allí por 1878, dos viaje¬ ros catalanes que estuvieron á punto de perecer y que hubieran acabado segura¬
mente en el horror de la noche eterna si
el dueño de la fonda de Manacor, alar¬ mado por su tardanza, no hubiese orga¬ nizado una expedición de socorro valién¬ dose de las dos ó tres personas prácticas que conocía en el pueblo. Entonces em¬ pezó á ser visitada la gruta asiduamente y se ofrecieron al público los necesarios servicios de viaje y guías. Un conocido espeleólogo francés, M. Martel, llevó á cabo, años después, nuevas exploraciones y á ellas se debe el haberse ampliado la parte practicable y conocida dé la gruta con el magnífico lago Victoria.
Conocida de más antiguo la cueva de Artá, la imaginación popular, sin resa¬

cristal, de falta de calor, de inmovilidad, de insipidez; belleza de tercer grado, del grado inferior ó mineral, en la cual no colabora apenas el elemento dinámico y agitador de la vida; belleza abstracta, en suma, destinada á producir más asombro que emoción. Acaso esa emoción corres¬ ponda plenamente al dominio vagoroso é impreciso de la música, y haya que bus¬ car su correspondencia artística en los compases de la Gruta de Fingal elabo¬ rados por un Mendelssohn, antes que en la muchedumbre de odas y fantasías de esas que comienzan con un «¡Salve, alcazar de los gnomos, salve!»
Por esto, sin duda, dejó tan hondos recuerdos en cuantos formamo parte de la afortunada expedición una sesión mu¬ sical que nos dimos el gustazo de oir en
la última casi de las salas de la cueva de
Artá, llamada «de las banderas.» Hace de ello como la friolera de quince años y todos lo tenemos tan presente como si acabara de ocurrir. Todos... no. Porque ha llovido desde entonces y la muerte ha hecho de las suyas clareando las filas de los alegres expedicionarios de aquella fe¬ cha. Hallábase en Mallorca, donde dió una serie de audiciones, el cuarteto Rubio-Fernández Arbós, junto con el gran pianista y compositor Isaac Albéniz, uno de los má entusiastas amigos de Mallor¬ ca. Habíamos tratado de ir, en compañía de tan eminentes artistas, á visitar la cue¬ va de Artá, para hacer los honores de esta maravilla á los que todavía no la conocieran. No sé á quién se le ocurrió suplicarles que trajeran consigo los ins¬ trumentos... La idea fué acogida con entusiasmo. Violines, viola, violoncelo, atriles, partituras, bujías para los atriles, con todo cargamos, arreglándolo cuida¬ dosamente en el vagón del ferrocarril.
Trasbordamos en Manacor á los coches
y pasó de la misma manera. Al llegar á la cala de la Ermita, en Artá, cada cual apechugó con uno de los bártulos, y así emprendimos la áspera subida á la boca de la gruta que se abre en el peñasco formidable como inmenso portalón alegó¬ rico de una epopeya dantesca, algo así como el ingreso arquitectural de nuestra Sagrada Familia... Al resplandor de las antorchas, como las dibujara Parcerisa en la edición de los Recuerdos y bellezas de España iluminando la lánguida silue¬ ta del romántico viajero de los días de Piferrer, fuimos internándonos por las revueltas espirales de la oquedad fantás¬ tica. Allí iban Noguera, el malogrado y exquisito musicógrafo mallorquín; el ba¬ jo Uetam, famoso y festejado de todos

*
En el arrabal de Santa Catalina vive
una hermana de los Rull, los célebres te¬
rroristas catalanes, condenados a muerte por ser los autores de varias bombas que han explotado durante estos últimos años
en Barcelona. Esa hermana se llama Bo¬
leto Rull y está casada con Juan Sans, un anarquista de ideas, pero no de acción.
Juan Sans, que es un obrero ilustrado, de ideas avanzadas, cuando en Barcelona comenzó á agitarse el espíritu anarquis¬ ta, abandonó aquella ciudad, para tras¬ ladarse á Palma, pues no quería estar ex¬ puesto continuamente á ser molestado por sus ideas, suponiéndosele autor ó cómplice de las bombas que explotaban.
Esto no obstante, en Palma ha sido
muchas veces vigilado, principalmente cuando la venida de S. M. el Rey, pero siempre la policía se ha podido convencer deque Sans no es un anarquista que tire
bombas.
Ultimamente se ha recibido la noticia
de que en la Habana había fallecido José Rull, hermano de la Loreto, el cual ha dejado herederos á sus padres y herma¬
nos. La herencia es de seis mil pesos.
La Loreto y su esposo, ignoran con certeza la veracidad de la noticia que ha publicado la prensa; pero sí tienen noticia de que su hermano, en la Habana, tenía una posición algo desahogada, dentro su clase, habiéndose dedicado al comercio. Saben que las últimas noticias que recibió de la suerte que siguieran sus padres y hermanos, en el proceso terrorista, le afectó sobremanera, muriendo un día an¬
tes de dictarse la sentencia de muerte de
su madre y hermanos...
El domingo último el vapor Miramar
realizó una excursión al lorrent de Pa-
reys, en la cual ocurrió un incidente, que
afortunadamente no tuvo consecuencia
alguna desagradable, mas que ocasionar un susto a buena parte del pasaje, que
se enteró del suceso.
Es el caso—y esto el cronista lo sabe por personas que efectuaron dicho viaje —que al hallarse el Miramar entre Banyalbufar y Estalleuchs, rozó en uno de los bajos allí existentes. Se percibió per¬ fectamente el roce, y el capitán, con ra¬ pidez, ordenó maniobra, logrando en el acto sacar al buque del peligro.
Al día siguiente, el lunes, unos buzos practicaron un detenido reconocimiento al casco del buque, resultando que este
uo tenia ningún desperfecto.

el ferrocarril Palma-Sóller sea declarado secundario.
El primero dice que él, juntamente con los representantes en Cortes por Baleares, al abrirse el parlamento, influi¬ rán en aquel sentido; el segundo, en car¬ ta que acabo de leer, dice: «Hablando cou el ministro de Fomento, acogió con toda simpatía la idea ofreciendo presen¬ tar el proyecto en la forma que Vds. de¬
sean ».
Estas palabras no pueden ser más significativas y tienen gran valor por ser de quieu vienen.—X.
Crónica Local
Por un cuadro que reproducía uno de los bellos paisajes de Sóller, presentado á la última exposición del Salón de París,
la «Societé des Beau Arts» otorgó á su
autor, el eximio poeta y pintor don San¬ tiago Rusiñol, el título de Societaire. Con
motivo de esta alta distinción, sus ami¬
gos íntimos de Palma le obsequiaron con un banquete, que se celebró el viernes de la anterior semana en uno de los espacio¬
sos salones del Grand Hotel.
Tomaron parto en el acto unos sesenta comensales, en quienes estaban repre¬
sentadas todas las clases sociales de Pal¬
ma y de algunos pueblos de la isla. De
Sóller asistió don Jaime Torrens, motu proprio y en representación de los amigos que aquí tiene el señor Rusiñol.
Al final del banquete leyeron poesías los señores Alcover (D. Juan) y Estelricli (I). Juan L.) que, como suyas, arran¬ caron aplausos nutridos de los comensa¬ les. En otro lugar del presente número publicamos hoy la del primero de estos señores, de una esquisitez encantadora.
El señor Rusiñol, vivamente impresio¬ nado por el agasajo de sus amigos, se levantó y dijo:
«¿Que os voy á decir? Estoy profun¬ damente emocionado, ¿y cómo no estarlo
si me veo en esta fiesta rodeado de ami¬
gos aquí, en Mallorca; si habéis acudido á agasajarme todos vosotros, entre los cuales encuentro amigos llegados de le¬ jos, de Sóller, el pueblo que quiero
tanto?»

tre algunos de nuestros acompañantes, ‘da impresión manifestada por cierto joven
v va ilustre escritor ante una perspectiva ■ monótona, todo aridez y sequedad, frag¬ mento de estepa sin roturación ni frescu¬
ra, al atravesarla el coche que nos con¬ ducía á las cuevas del Drach, cerca de Manacor. El entusiasmo del forastero
•contrastaba con la relativa indiferencia
•que habíamos observado en anteriores excursiones ante otros espectáculos de efecto seguro, de esos que suelen consti¬
tuir un clon del turismo habitual. Nuestra
inocente vanidad de cicerones y patrio¬ tas, hijos gloriosos de un país pintoresco, había quedado ligeramente lastimada. La brusca é inmensa aparición del mar,
en una revuelta del camino de Sóller á
Deyá, por ejemplo, nos tenía acostumbra¬ dos á una sorpresa que no fallaba nunca. En este caso falló; y no hay para qué de¬
cir cómo salió defraudada nuestra apara-
' tosa expectación de profesionales del ex¬ cursionismo. En cambio, no dejaron de extrañar las ponderaciones de aquella llanura inculta—garriga, como se la lla¬ ma en'el país,—en la cual el joven adepto
de las nuevas estéticas encontró toda la
sugestión del «campo de los asfódelos,» por el sin fin de gamones ó aübons que en él florecían como en mar movedizo, bajo un cielo pesado, gris, de plomo, que parecía gravitar sobre la tierra y sobfe el alma con el agobio de un tedio formi-

bios ni ingerencias seudo cultas, se am¬ paró de ella. No es siempre el instinto poético el que guía el gusto de las mu¬ chedumbres, digan lo que quieran ciertos folcklorisLas arrebatados. Por cada perla que es posible descubrir en tales depósi¬ tos, hay que manosear y revolver mil abrojos y escorias. Por cada rasgo de fi¬ na idealidad, por cada primor ó delicade¬ za de sentimiento, hay que habérselas con toda suerte de chabacanerías, bufo¬ nadas y groseros prosaísmos bucólicos ó coprológicos. Así sorprende hallar en la nomenclatura con que el vulgo ha ido distinguiendo cada una de las salas y episodios de la gruta de Artá, gran nú¬ mero de comparaciones de índole culina¬ ria ó alimenticia: «sala de los pemiles,» «sala de los embutidos,» «la despensa,»
«los huevos estrellados.» Rabelais era
profundamente popular en cuanto supo dar formas épicas y colosales á la gloto¬ nería y encarnarla en personajes tan simpáticos y comprensibles á la multitud como Gargantúa y su hijo. La imagina¬ ción popular no carece nunca del sentido pantagruélico, y ante las más sublimes apariciones y momentos de la naturaleza piensa en la nativa voracidad del hombre
y en los medios de satisfacerla y apla¬
carla.
No así en la cueva del Drach, en la cual, exceptuando el nombre, todo huele á poetización moderna y cursi, á orien¬

los públicos en su día; Albéniz, Fernán¬ dez Arbós, Rubio, Gálvez y otros varios profesionales, aficionados y escritores incipientes. Pasamos media hora, una hora, cerca de dos horas hasta que liogamos al punto indicado previamente...
Eran las seis de la tarde cuando em¬
pezó en aquella soledad augusta el con¬ cierto ideal. Nos distribuimos, cada cual
á su antojo, por las salas y revueltas in¬ mediatas. Schumann y Schubert hicieron el gasto, oídos en una pureza de silencio matemático, de silencio pitagórico, reve¬ lado por el caer de una que otra gota desprendida de las estalactitas, como un arpegio; escuchados, asimilados y com¬ prendidos en una obscuridad perfecta y absoluta, allí donde no llega jamás un rayo solar y donde los contados insectos pobladores de aquellas profundas estan¬ cias pierden la visión y quedan sumidos en la ciega serenidad de los inmortales
en sus estatuas de mármol...
Entonces la belleza peculiar de las gru¬ tas se nos hizo clara y transparente, y al subir otra vez, poco á poco, en procesión de fantasmas, y al abrirse ante nuestros ojos asombrados por las horas de obscu¬ ridad y de visión interior la inmensa bo¬ ca de la cueva, prorrumpimos en un hurra de victoria á la isla sin par que des¬ pués de regalarnos con tesoros de poesía en la superficie, guarda en sus entrañas la maravilla laberíntica de esos palacios,

*
Desde el domingo se encuentra en es¬ ta el diputado á Cortes D. Alejandro Rosselló, el cual viene á descansar de las tareas parlamentarias.
El Sr. Rosselló permanecerá en Palma hasta mediad ,s de septiembre, época en que marchará á Londres con el objeto de asistir al Congreso internacional Peda¬ gógico que se celebrará en aquella po¬
blación.
El hecho es muy significativo, des¬ pués que el señor Rosselló acaba de
intervenir en el debate sobre enseñan¬
za, planteado en el Congreso, pronun¬ ciando un discurso en nombre del parti¬
do liberal.
Personas bien enteradas me aseguran
que á la caída de Maura, si no se forma
un ministerio de concentración liberal, es decir, si el Sr. Moret, libremente
S. M. le encarga de formar ministerio,
el Sr. Rosselló entrará á formar parte del mismo con la cartera de Instrucción
Pública.
*
Ha salido para Andraig la Colonia escolar organizada por el Ayuntamiento. Va dirigida por el profesor D. Bartolo¬
mé Terrades y consta de 12 alumnos, que corresponden á las escuelas públicas
de esta ciudad.
*

«Sí; yo llegué á Mallorca como una mariposa atraída por el color de vuestra tierra admirable; y aquí he arraigado. ¿Qué extraño, pues, que no acierte á de¬ ciros nada? Vivimos ya como en esas fa¬ milias que estimándose mucho, no se di¬ cen ya nada por habérselo dicho ya todo.»
Los aplausos ahogaron las palabras de
Rusiñol.
Hemos recibido una atenta circular en
la que se nos participa que bajó el nom¬
bre de Viuda de Antonio Pernal conti¬
nuará los negocios la casa comercial que en Cette tenía abierta nuestro paisano señor Bernat, recientemente fallecido.
Se ha encargado de la dirección de la casa, don José Martín, que con gran acierto dirigía la sucursal de Oran y cu¬
yos conocimientos en el negocio dé frutas
son una firme garantía. Será empleado interesado y obrará el señor Martí con poderes generales.
Continuará pues la casa Viuda de
Antonio Bernat el comercio en toda clase
de frutas y primeurs, cuidará del tránsi¬ to y consignación de toda clase de géne¬ ros y tendrá agencia de vapores y ve¬
leros.

, dable. Sin duda la opulencia de color, la vegetación exuberante y magnífica, los •misterios de la floresta y la complicación

talismo de provincia. De mi puedo decir que prefiero todavía aquellas denomina¬ ciones gastronómicas y sanchopancescas

palacios de ensueño, de vaguedad y de música, que caen más allá de los domi¬ nios del lenguaje humano.

Se ha reunido la Junta, presidida por el Sr. Gobernador, con el objeto de dar cumplimiento á una de las disposiciones

Deseamos á la sucesión Bernat pingües beneficios.

de elementos visuales estaban fuera de
la novísima sensibilidad y formaban en la naturaleza algo de envejecido para las

de la gruta artanense, á estas otras, al¬ mibaradas y redichas, de la de Manacor, que saben á misterios de harén imagina¬

Miguel S. Oliver. (De La Ilustración Artística)

del Ministerio de Instrucción Pública, cual es la organización de una fiesta es¬

El sábado y domingo por la noche

colar.

hubo música en el paseo de la calle del

flamantes escuelas, algo de burgués, cur¬ do por un hortera: camarín de la Sílfide,

Se aprobó el programa, que, á decir Príncipe, costeada por la sociedad re¬

si ó rastaquoére para los modernos exquisitismos y morbideces alimentadas con morfina y absenta.
La «maravilla subterránea» bastaría
por sí sola á dar renombre á un país. Y sin embargo no es en Mallorca sino algo de añadidura al esplendor del paisaje y á los recuerdos históricos y artísticos. Dos son las manifestaciones principales de este mundo encaíitado y oculto: la cueva del Drach, cerca de Manacor, y la

baño de la Sultana... La emoción de las
cuevas es algo que difícilmente se expre¬ sa por palabras ó literariamente. No re¬ cuerdo que se haya podido pasar de la
tentativa en cuantos autores se han pro¬
puesto cantarla.. Desde el curioso poema latino del marqués del Campofranco, pro¬ cer enciclopedista del siglo xvm, titulado Parnassidos sive Philemonis somnii, hasta La Deixa del Geni grech, del in¬ signe Costa y Lobera, son inumerables

Crónica Palmesana
Palma 31 Julio
El Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión celebrada el jueves de la anterior semana, tomó el acuerdo de apoyar la solicitud que eleva la Compañía del Fe¬ rro-carril Palma-Sóller en súplica deque
este sea considerada como secundario.

verdad, no tiene nada de particular. Véa¬ se la muestra: por la mañana se celebra¬
rá una procesión cívica formada por los alumnos de las escuelas, que irá desde la
Diputación hasta la catedral, donde se celebrarán actos religiosos, y de allí al Instituto General y Técnico, teniendo lugar una lectura de méritos de las es¬
cuelas y se pronunciará un discurso; de allí, otra vez procesión cívica hasta las
Casas Consistoriales. Y por la tarde,

creativa «La Unión».

Hubo desanimación completa, motiva¬

da por celebrarse la fiesta callejera de la

barriada del «Seller».

M

Mañana domingo habrá velada musi¬

cal en el mismo paseo y en la plaza de
la Constitución.

Por el Rectorado del Distrito Univer¬

cueva de Artá. Más que los famosos oli¬ los conatos de interpretación poética ó

En verdad es muy atendible la petición reunión de escuelas en la plaza de Cort sitario de Barcelona, ha sido propuesto

vos añejos, de los cuales Jorge Sand literaria de tan extraño asunto. Y digo que se eleva, pues conseguida la inclusión y excursión á la esplanada de Santa en concurso de ascenso, para la escuela

ofreció una descripción tipo, que han ido parafraseando después y amplificando viajeros y poetas, puede tentar á los esti¬
listas ese Dédalo interior de grutas, oque¬

extraño porque es sumamente compleja la impresión que deja en el alma del expectador aquella grandiosidad inerte, fría, apagada, petrificada. A la larga pro¬

de dicho ferro-carril en el plan de ferro¬ carriles secundarios, la referida Compa¬ ñía tiene la garantía de que en época ve¬
nidera no se forme otra sociedad para

Catalina, en donde se repartirá á los alumnos ensaymadas de O'35 pías. y
agua (¡!). Regreso á Palma, discurso del
Alcalde en la plaza de Cort y

pública de niños de Biniaraix, don Ro¬ mualdo Claverol Sanuy, que lleva 25 años de servicio y actualmente regenta

I

dades, bóvedas, columnatas, galerías, pa¬ ducen un efecto deprimente, un efecto tender una nueva línea ferroviaria de

Pedir más sería gollería.

la escuela de Calafell.

sadizos, artesonados, cortinajes y filigra¬ parecido al de los glaciares. ¿Es la ausen¬ comunicación. El cronista ya supone

nas. Para'la pluma de un Teófilo Gautier hubiera sido ocasión de prodigios y asom¬ bros de colorista y esmaltador del len¬
guaje. No hay por ventura espectáculo de la naturaleza que pueda dar mayor

cia de circulación y de vida? ¿Es una suspención brusca del ritmo biológico ó vi¬ tal, que no deja de acompañarnos al aire libre, en medio de las arboledas y á tra¬ vés de los campos, en la costra animada

que esto de hacer cruzar un nuevo ferrocanil entre Sóller y Palma, no tendrá realización, pero bueno es que la Com¬ pañía actual del ferro-carril obtenga las
mayores garantías y beneficios que pue¬

■*
Esta mañana el Alcalde accidental Sr. Castaño ha recibido cartas del señor
Conde de San Simón y del presidente del Consejo de Ministros Sr. Maura,

La fiesta callejera de la calle de San

Jaime y barrio del «Seller» celebrada el

viernes, sábado, domingo y lunes últimos

resultó lucida.

J|

/

iMpr

—^ - ••—

SOLLER

Se cumplimentó el programa anuncia¬ do, hubo iluminaciones muy bonitas, mú¬ sica, baile, cucañas etc. y la animación que reinó durante los días de fiesta fué
mucha.
En la mañana del martes fondeó en
nuestro puerto el vapor «Villa de Sóller» que precedía de Oette y Barcelona, sien¬ do portador de efectos varios y un nú¬

quedóse con la ropa de la manga en la mano y la infeliz voló por los aires, yen¬ do á caer sobre unos peñascales que flo¬
taban en el mar.
Algunos botes fueron al lugar de la caída. Se le apreciaron heridas de consi¬ deración en la cabeza, que le habían cau¬
sado la muerte instantáneamente. A re¬
molque, fué llevada á las inmediaciones del Lazareto. Después de formado el co¬

Dióse cuenta de una solicitud promo¬
vida por D. Andrés Isern Riera pidien¬ do autorización para colocar un toldo á la casa n.° 32 de la plaza de la Constitu¬ ción y clavar con este motivo dos palos junto al poyo que existe frente dicha casa. La Corporación enterada, acordó conceder el permiso solicitado sin per¬ juicio de tercero y debiendo la Alcaldía
señalar la forna de colocación del expre¬
sado toldo.

| Sucursal en Sóller PARA ENCARGOS

PINTOR Y EMPAPELADOR?§ dirigirse á M.

del Mar 52, Tieudl

y Plaza. Antonio Maura

S. Miguel 21-PAMffA § TIENDA de BERNARDO ESCALAS

Se pintan y decoran toda clase de habitaciones.
Se coloca papel á real rollo. ® Gran economía en los trabajos.

mero regular de pasajeros.

rrespondiente atestado por la autoridad Se acordó verificar varios pagos.

Dicho buque salió para los mismos de Marina, al atardecer fué ordenado el El señor Presidente manifestó que

puertos ayer al anochecer.

levantamiento del cadáver y su conduc¬ cumpliéndolo acordado en sesión del

MIGUEL DE GUZMÁN

ción al cementerio.

día 28 de marzo último y prosiguiendo

A principios de semana llegó á esta Descanse en paz el alma de la difunta las gestiones empezadas por su antecesor

HÁLALA

ciudad la colonia escolar de niños que
organiza anualmente la Diputación pro¬ vincial. Este año va bajo la dirección del profesor D. Jaime Eornaris, porque
el Sr. Porcel se encuentra en estos mo¬
mentos realizando una excursión por tie¬
rras italianas.
La colonia, que está formada por 15

y reciba su familia nuestro pésame.
Es de suma necesidad que la Alcaldía ponga coto á los abusos que se vienen cometiendo en nuestras playas con mo¬ tivo de hallarnos en la temporada de los
baños.
Se nos dice que unas veces son hom¬

para ver de couseguir un caño continuo de agua potable y mediante sn traslado
á sitio conveniente,' atender á la necesi -
dad que siente la parte alta de la pobla¬ ción de fuentes de vecindad, había ad¬
quirido la convicción de qnearnbas cosas eran á la par realizables. Por de pronto tenía la certeza de que el caño de agua continuo que disfruta la Casa Rectoral,

Exportación de Pasas, Limones, Uvas y Vinos Finos
Precios y concesiones especiales á las Casas Españolas establecidas en e! Extranjera
PÍDANSE PRECIOS

alumnos de las escuelas de Palma y 5 asilados de la casa Misericordia, se ha
establecido en el edificio de Santa Cata¬
lina del Puerto.
La colonia escolar de niñas, que ha de dirigirla la Sra. Cañellas y que debe instalarse en el Lazareto, todavía no ha venido, puesto que se espera contesta¬ ción del Ministerio de Instrucción Pú¬
blica aceptando sufragar por mitad con la Diputación, los gastos de instalación

bres tripulando botes y otras veces mu¬ chachos y gandulones á pié por la mis¬ ma playa, los que invaden el sitio seña¬ lado para tomar baños las mujeres, im¬ pidiendo el que éstas puedan bañarse á su intención y cómodamente.
Algunas veces que las bañistas han protestado de semejantes abusos, han sido aún objeto de los insultos de estos sujetos, cuya cultura puede fácilmente graduarse por los salvajes actos que

era enagenable y que tu traslado era también posible, en virtud de lo cual, lo sometía á la consideración del Ayun¬ tamiento para que resolviera como me¬ jor le pareciera. Enterada la Corporación y siguiendo en su propósito de realizar la mejora, teniendo en cuenta que exis¬ ten otros caños de agua de la fuente de «S’Olla» que pudieran ser enagenables, acordó antes de hacer gestiones directas con el señor Cura-Párroco para la adqui¬
sición del caño de la casa rectoral, pu¬

Ferrocarril Palma-Sóller
Por acuerdo de la Junta Directiea se hace
presente á los señores accionistas que desde el 30 del corriente mes al 30 de Septiembre próximo, estará abierto el pago del quinto di¬ videndo pasivo del doce y medio por ciento, en Sóller, en las oficinas de esta Sociedad, en las del Banco de Sóller. y en las de la Sucur¬ sal del Crédito Balear, de nueve á doce de todos los días laborables, y en Palma quedará también abierto el pago do dicho dividendo pasivo en las oficinas de las Sociedades «Cré¬ dito Balear» y «Fomento Agrícola de Mallor¬

quines obtuvieron, en la plaza de Barcelona, las siguientes cotizaciones:

Aceite, de 26 y medio á 27 duros los 115
kilos.
Algarrobas, á 13'09 pesetas los 100 kilos.

Almendras, á 17 duros los 41’00 kilos, sin

envase.

x

Habichuelas, de 34’50 á 36’50 pesetas los
100 kilos.

Las babas de Mahón se cotizaron de 43 á

45 pesetas los 100 tilos, y las algarrobas de Ibiza á 14’28 pesetas los 100 kilos.

de la colonia.
Es de suponer que la contestación sea en plazo breve y en sentido afirmativo.

realizan.
Todo abuso, toda falta, queda según oímos decir á diario, impune. ¿Hasta

blicar un coucurso para que los propie¬ tarios de los caños que así lo deseen, puedan ofrecer al Ayuntamiento su ena-

ca». Es indispensable que, ai ir á verificar el
pago, se presenten los títulos de las acciones. Sóller 6 de julio 1908. — El Director Ge¬
rente, Lorenzo Roses.

cuando ha de durar este estado de cosas? genación.

*

El martes se declararon en huelga los obreros que trabajan en el túnel núme¬

Ayer mañana, á cosa de las siete, cayó

Y se levantó la sesióu.

**
Por acuerdo de la Junta de Gobierno y á tenor de lo dispuesto eu el artículo 18 de los

Conforme ya anunciamos, hoy día l.° de Agosto empezará á regir'

ro 7 (Son Angelats) de la línea del fe¬
rrocarril Palma-Sóller.
Según parece, los obreros que estaban

sobre esta ciudad un fuerte aguacero,
acompañado de relámpagos y truenos.
Como las cloacas estaban cerradas con

CULTOS SAGRADOS
En la iglesia parroquial.—Mañana domin¬ go, día 2.—Por la tarde, después de la expli¬

Estatutos, se convoca á Junta General ordi¬ naria para el dia 23 del próximo mes de agos¬ to, á las diez, en el salón teatro de la «De¬
fensora Sollerense». Los señores accionistas

el nuevo servicio de correos.
Ei itinerario es como sigue:
Salidas de Palma

ocupados en dichas obras, que eran en cemento, las calles de esta población se¬ cación del Catecismo, se impondrá el Samto que deseen asistir, se servirán recoger pape¬

Domingos, á las 14 para Barce¬

número de 18, se presentaron al contra¬ tista pidiendo que la jornada fuera de
ocho horas en vez de diez.
El señor Bovio se negó á la petición y como aquellós insistieran les abonó los

mejábanse á torrentes.
f
^©e«eién Meereléf^lea

Escapulai-io de la Virgen del Carmen á todas las personas que quieran ingresar en la Co¬ fradía del mismo nombre, Al anochecer, se
cantaran vísperas y completas, celebrándose después el ejercicio mensual en honor del Sagrado Corazón de Jesús, con exposición del
Santísimo Sacramento.

leta de entrada, en las Oficinas de la Socie¬ dad, Principe, 18, que les será expedida bas¬
ta 24 horas antes de abrirse la sesión.
Sóller 31 julio 1908.—El Presidente, Je¬
rónimo Estades.—Por A. de la Junta de G.—
J. Torrens, Srio.

lona (Vía Alcudia). Lunes á las 18*'30 para Ibiza y á
las 18‘30 para Barcelona. Martes á las 12 para Ibiza y Ali¬
cante y á las 14 para Mahón (Vía
Alcudia).

jornales devengados, suspendiendo las
obras.
Desde entonces, unos han marchado
á trabajar á otros puntos y otros se han quedado trabajando en dicho túnel en la misma forma y condiciones de antes.

Ayer tarde falleció, víctima de penosa
enfermedad, en su finca «Sas Tancas»,
la señora doña María Antonia Rulláu
Serra, esposa de don Jaime Cañellas. Esta tarde tendrá lugar la conducción
del cadáver á su última morada.

Miércoles, día 5.—Se celebrará la fiesta de Santa María la Mayor. A las siete, habrá Misa de Comunión general. A las nueve, se cantarán las horas menores y después la Misa
mayor. Al anoeber, se practicará un devoto ejercicio con meditación y música.
Todos los fieles que, habiendo recibido los Santos Sacramentos, visiten el altar en donde

SUBASTA
De una finca huerto, llamada «Can Puig», cerca de Can Guida, de este término, en la Huerta; de extensión de 17 áreas 51 centiáreas, ó lo que fuere, con el derecho de agua semanal de la fuente de la Olla, por espacio de diez minutos; para el día 9 de Agosto pró¬

Miércoles á las 18‘30 para Barce¬
lona.
Jueves á las 18‘30 para Barcelo¬ na y á las 18£30 para Mahón.
Viernes á las 12 para Ibiza y Va¬
lencia.

Descanse en paz el alma de la señora se venera la antigua imagen bajo el expresa¬ ximo, á las diez, y demás días sucesivos que

Sábado á las 18£30 para Barcelo¬

El miércoles por la mañana ocurrió en la barriada del puerto una sensible des¬ gracia, que costó la vida á una infeliz mujer.
Esta, llamada Francisca Mayo! Cala-

Rullán y reciban sus atribulados esposo, hija, hermano y demás familia nuestro pésame más sentido por la irreparable pérdida que acaban de experimentar.
* **

do título, pueden ganar una indulgencia plenaria aplicable á las almas del purgatorio.
En la iglesia de San Francisco.—Hoy, día l.°.—Al anochecer, se cantarán solemnes
completas en preparación á ia fiesta de Nues¬ tra Señora dé los Angeles.

convenga, á la misma hora; ante el Notario D. Pedro Alcover; con arreglo al pliego de condiciones y títulos de propiedad que obran en poder de dicho Notario.
VENTAS

na y á las 18‘30 para Mahón (Vía Barcelona).
Todos los días para el interior de
la isla á las 14.
Llegadas á Palma

fat, casada, con cinco hijos, hacía algún tiempo que, efecto de una enfermedad,

Ha fallecido en Inca, en cuya pobla¬ ción ejercía su cargo, el Veterinario don Juan Oliver Colomar, muy conocido en

Mañana domingo, día 2.—A las nueve y inedia, se cantarán horas menores y la Misa
mayor, en la que pronunciará el panegírico

Se desean vender las fincas siguientes: Una casa compuesta de un vertiente, plan¬ ta baja, entresuelo y dos pisos, situada en el

Domingos, á ias 10,
Valencia.

de Ibiza y

tenía las facultades mentales algo tras¬ tornadas y frecuentemente huía de su

esta ciudad, por haber vivido aquí algu¬ nos años desempeñando el cargo de Ins¬

un Rvdo. P. Capuchino. A la tarde, visperas
solemnes.
Todos los fieles que con las debidas dispo¬

monte de Santa Catalina de la barriada del
Puerto de esta ciudad, lindante con corral del
edificio de Santa Catalina.

Lunes, á las 7 de Barcelona, y á
las 9£3Q de Mahón (Vía Alcudia).

domicilio. En dicho día, al apercibirse el pector de carnes y víveres.

marido de que faltaba de su casa y .por

Que Dios le haya acogido en su seno.

siciones, visitaren este santo templo, desde

Una finca consistente en casa y tierra si¬

las dos de la tarde de boy hasta la puesta del tuada en punto ameno de este término; de ca¬

Martes, á las 7 de Barcelona. Miércoles, á las 7 de Ibiza, á las

referencias que le dieron unos vecinos, dirigióse á la miranda de Santa Catalina y allá pudo verla sentada sobre un pre¬ cipicio, al que no se explicaban como pu¬ do llegar.
Se le hicieron reflexiones de que subie¬ ra ó de que no se moviera del sitio en
que se encontraba; ayudado con cuerdas por algunos vecinos, bajó el marido para subirla, pero al cogerla por el brazo sa¬ cudióse tan violentamente, que aquél

EN EL AYUNTAMIENTO
Sesión del día 11 Julio de 1908
La presidió el Alcalde accidental señor Canals y asistieaon loa concejales seño¬ res Rotger, Castañer Arbona, Forteza, Castañer Bernat y Colom.
Fué leída y aprobada el acta de la se¬
sión anterior.
Se concedieron varios permisos para verificar obras particulares.

sol del día de mañana, podrán ganar el Jubi¬
leo de la Porciúncula.
SUBASTA
Para el día 2 de Agosto próximo y demás días sucesivos que convenga, á las diez, en la Notaría de D. Pedro Alcover, de una casa y corral de planta baja, entresuelo, pisos y des¬ ván, señalada con el númaro 19 de la calle de Batach, de esta ciudad.
El pliego de condiciones y título de propie¬ dad, están de manifiesto en la expresada No¬
taría.—Sóller 20 de Julio 1908.

bida de unos cinco cuartones, con el derecho de una hora de agua de la fuente de la Al¬ quería del Conde.
Una casa y corral sita en esta ciudad, en
la calle de San Jaime n.° 25.
Y una finca olivar de 18 cuarteradas, con casa, situada en el término de Deyá.
Para informes dirigirse á don Juan B. Ru¬ llán y Portell (a) Ros, oficial de la Notaría de D. Jaime Domenge.
Motas comerciales
En la pasada semana los productos mallor-

7 de Mahón y á las 9‘30 de Bar-* celona (Vía Alcudia).
Jueves, á las 10 de Ibiza y AID
cante.
Viernes, á las 7, de Barcelona. Sábados, á las 7, de Barcelona.
Todos los días del interior de la
isla á las 9‘30.

Servicios con el Extranjero

Martes, á las 17, para Argel. Jueves., á las 7, de Argel.

»—■»

■■

■

La llamada á pié y á caballo, en un
metro setenta centímetros.
Y la de carro, en 2 metros cuarenta
centímetros.
Art. 544. En las cercas, vallados y
setos vivos que dividen los predios rús¬ ticos, se presume la servidumbre de me¬ dianería mientras no haya un titulo, ó signo exterior, ó prueba en contrario (C. C. art. 578).
Las zanjas ó acequias abiertas entre las heredades, se presumen también me¬ dianeras. si no hay título ó signo que
domuestre lo contrario.
Art. 545. En lo sucesivo no se podrán plantar árboles cerca de una heredad agena; sino á las distancias siguientes:
En tierras de labor, olivares ó bos¬
ques, á la distancia de dos metros de la línea divisoria de las heredades, si la
plantación se hace de árboles altos; y á

la de cincuenta centímetros si la planta¬ ción es de árboles bajos.
En huertos ó jardines, se reducirán aquellas distancias á la mitad.
Art. 546. Si las ramas de algunos ár¬
boles se extendieron sobre una heredad,
tendrá el dueño de ésta derecho á recla¬
mar que se corten en cuanto sel extien¬ dan sobre su propiedad, y si fueren las
raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen en el suelo de otro, el dueño
del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por si mismo dentro de su he¬ redad (C. C. art. 692).
Art. 547. Los árboles exigentes en
un seto vivo medianero, se presumen
también medianeros, y cualquiera délos dueños tiene derecho á exigir su derri¬ bo. Esceptuánse los árboles que sirven de mojones, los cuales no podrán arran¬
carse sino de común acuerdo entre los
colindantes (C. C. art. 5931. Salvo el caso á que se refiere el párrafo
que antecede, los árboles situados cerca de las medianerías, se reputarán propios del dueño de la finca en que tengan aquellos las raíces. Sin embargo: salvo pacto expreso en contrario, entre los dueños de fincas colindantes, se prohíbe por los dueños de aquellos árboles, la
recolección de los frutos cuidos en los

predios vecinos; los cuáles se presumi¬ rán por tanto propios de las fincas en que se hallen.
Art. 548. Los predios inferiores están sujetos á recibir las aguas que natural¬ mente desciendan de los predios superio¬ res, asi corno la tierra ó piedra que
arrastren en su curso. Ni el dueño del
predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre, ni el del su¬ perior obras que la graven. Pero si las aguas fueren producto de alumbramien¬ tos artificiales ó sobrantes de acequia» de riego ó procedentes de establecimien¬ tos industriales, que no hayan adquiri¬
do esta servidumbre, tendrá el dueño
del predio inferior derecho á exigir re¬ sarcimiento de daños y perjuicios.
Los dueños de predios inferiores po¬ drán oponerse á recibir los sobrantes de
establecimientos industriales que arra*tren ó lleven en disolución sustancias
nocivas (L. de aguas 13 Junio 1879 artí¬ culo 69 y C. C. 552).
Art. 549. El que quiera servirse del agua de que puede disponer para una finca suya, tiene derecho á hacerla pa¬ sar por los predios intermedios, con obligación de indemnizar á sus dueño», como también á los de los predios infe¬ riores sobre los que se filtren ó caigan

las aguas. El que quiera usar de este de¬ recho. está obligado á justificar que puede disponer del agua y que ésta es suficiente para el uso á que la destina; y á demostrar que el paso que pretende es
el más conveniente y menos oneroso pa¬
ra tercero.
No pueden imponerse las servidum¬ bres de acueducto para objeto de interés privado, sobre edificios ni sobre jardi¬ nes ó huertos ya existentes al tiempo de
hacerse la solicitud.
La servidumbre de acueducto no obs¬
ta para que el dueño del predio sirvien¬ te pueda cerrarlo y cercarlo, así como
edificar sobre el mismo acueducto de
manera que éste no experimente perjui¬ cio. ni se imposibiliten las reparaciones y limpias necesarias (C. C. arts. 559 y 560: y L. aguas artículos 83 y 96).
Art. 550. El que para dar riego á su heredad ó mejorarla, necesite construir parada ó partidor eu el cauce por donde haya de recibir el agua, podrá exigir que los dueños de la» márgenes permi¬ tan su construcción, prévio abono de daños y perjuicios, inclusos los que se origen déla nueva servidumbre (O. C. 562 y L. de aguas 105).
Si los dueños de las márgenes se opu¬
sieren, el Alcalde después de oirles y el

Ayuntamiento, podrán conceder el per¬
miso. De la resolución que recayere, ca¬
brá recurso ante el Gobernador (L. aguas 106),
Art. 551. El dueño de un predio en que nace un manantial ó arroyo, conti¬ nuo ó descontinuo, puede aprovechar sus aguas mientras discurran por él; pe¬
ro las sobrantes entran en la condición
de públicas y su aprovechamiento si ri¬ ge por la Ley especial de aguas (C. C. 412 y L. aguos 1.® y 5.°).
El dominio privado de los álveos de agua* pluviales, no autoriza para hacer* labores ú obras que varíen su curso en perjuicio de tercero, ni tampoco aque¬ llas cuya destrucción, por la fuerza de las avenidas, puedan causarlo (C. C. 413.
El dominio sobre las aguas del dueño
del predio en que nazcan, no perjudica los derechos que legítimamente hayan podido adquirir á su aprovechamiento1 los de los predios inferiores (C. C. 415 y L. aguas art. 11.),
LSs dueños de predios inferiores don¬ de existan las aguas, pueden aprovechar* las sobrantes (L. aguas 5, 9 y 10).
Art. 552. Nadie podrá penetrar eii propiedad privada, para buscar aguas*
sin licencia de los propietarios (C. 0.4Í4)>
Art. 553. Mientras las aguas

SOLLER
¡asar

MARÍTIMA
30LLERENSE

ISLEÑA MARITIMA
al Album Salón, Hojas Selectas, Blan¬
co y Negro, Por esos mundos, La Ilus¬ COIPAMA MALLOB^IMA IE VAPORES
tración Española y Americana, Nuevo

Mundo, La Moda Elegante, La Ilus¬

VAPORES

tración Artistica, Gedeón, La ultima Moda, El Consultor de los Bordados,

limmaf'

er- Gaiato&- Balear "Islefict- Lulio.

Industria é Invenciones, Diario Uni¬

Salidas de Sóller para Barcelona: los días 10, 20 y último de cada mes

„ de Barcelona para Oette: los días 1, 11 y 21

de id. id.

„ de Cette para Barcelona: los días 5, 15 y 25 de id. id.

„ de Barcelona para Sóller: los días 6, 16 y 26 de id. id.

versal, La Mariposa, La Época, ABC
y otras revistas y periódicos.— Se
admiten en la Administración del
Sóller, San Bartolomé, 17.

SERVICIOS
DE
I®A Y VUELTA

CONSIGNATARIOS: —EN SÓLLER. —D. Guillermo Bernat, calle

ENTRE

del Príncipe ¡n.0 24.—EN BARCELONA. — D. J. Roura, Paseo de la ...Aduana, '25.—EN CETTE.—Mr. A. Bernat, Quai de la Ville, 15.
NOTA.—Siempre que el día de salida de Sóller y Cette para Bar¬ celona coincide en sábado de día festivo, retrasará el vapor su salida 24 horas.—La salida de dicho buque del puerto de Barcelona para el de Sóller, será en todos los viajes á las ocho y media de la noche.

FOTOGRAFO
Calle del Pastor, íí.—SÓLLER
Ofrece á sus parroquianos y al público

PALMA—MARSELLA y PALMA—ARGEL
BJLLIBjd|
Para MARSELLA.—Dias 10 y 25 de cada mes á las 10 de la mañana. De MARSELLA.—Dias 13 y 23 de cada mes á las 10 de la mañana.

en general, gran rebaja de precios en las

Para ARGEL los jueves.—De ARGEL los viernes.

CASA DE COMISIÓN Y EXPEDICIÓN ampliaciones ó sean los retratos tamaño Servicios combinados con fletes á fort-fait en conocimientos directos

natural, CUADROS PARA SALA.

para Cette, Gíbraltar, Tánger, Londres, Liverpool, Glagow, Manchester, Bristol, Lili,

CARDELE Hermanos
Quai de Celestins, IO.-IíYOST (Mlidite)

Reproducciones, retratos en traje de Hamburgo, Amberes, Rotterdam, Amsterdam y principales puertos de Italia, pa¬

Primera Comunión, retratos de niños, ra los que igualmente se despachan pasajes via-Argel.

grupos de familias, Colegiales y obreros, El vapor que sirve la línea Palma-Marsella, se reserva el derecho de

tanto en su casa como á domicilio.

hacer las escalas que le convengan.

mi

Especialidad de frutas del pais de todas clases.—Na¬

C. PÉREZ.-Fotógrafo
Calle del Pastor, 47—SÓLLER

PABLO COLL y F. REYNÉS

ranjas y limones.

Vinos al por mayor.—Bodegas á la comisión.

AI YOWi: (Cote rt- Or)

SUCURSAL DE LA CASA COLL, de Bijón

Servicio esmerado y eeoiidiuieo.

TELÉFONO 34, 41

VINO AL POR MAYOR Especialidad en patatas y demás artículos del pais.

COMISIONES

COMISIÓN Y AJUSTE

Expedición al por mayor de espárragos y toda clase de legumbres.

Representaciones—Importaciones.—Expediciones.

JUAN ESTADAS

Servidlo esmerado y eeonétuico

DAVID MARCH Hermanos
Boulevand du Musée, 47.—MARSEILLE

JETE Y

TELÉFONO

EXPORTACION A PIMIAS I AL EXTRANJERO

LEZIGXAAÍ (Ande)

DE FRUTAS. TIERNAS Y SECAS, LEGUMBRES PRIMERIZAS

¿Expediciones al por mayor de naranjas, mandarinas, limones y bananas. "Especialidad en 4oda clase de frutos y primeurs.
Frutos secos de toda calidad.
Telegramas: MARCHPRIM MARSEILLE

LA SOLLERENSE
DE
JOSÉ €OLL y PORT-BOD (Fronte fimo-española)

Y DE TODA CLASE DE PRODUCTOS
DAMIAN COLL—M,
PARIS

Rapidei y Economía en todas las operaciones.

Aduanas, transportes, comisión, ofrece sus servicios al público en general y á los sollerenses en par¬

TBAI8P6BTIS IITIIIáGIOIáiie

consignación y tránsito
Agencia especial para el trasbordo y

ticular, y promete á quienes le honren con sus pedidos PRONTITUD, ESMERO Y ECONOMIA

Comisiones—Representaciones—Consignaciones—Tránsitos
PRECIOS ALZADOS PARA TODAS DESTINACIONES

reexpedición de naranjas, frutas frescas y pescados.

Su dirección telegráfica es: Coil JLombards

Servicio especial para el transbordo y reexpedición de naranjas, frutas frescas y pescados

SOLLER
SEMANARIO INDEPENDIENTE

lote! tesfarant áel Universo

ADMINISTRACIÓN.— Sección de anuncios

DE

1

I

AGENTES DE ADUANAS

CASA principal:
CBR.BBRE (Francia) (Pyr.-Orient.) 0ETTE:

sucursales:
PORT-BOU (España) (Basses-Pyr.)
18 Quai de la Republique.

» MARSEILLE: 40 Rué de 1’Arsenal.

TELEGRAMAS: BAUZÁ

REPRESENTANTE EN SÓLLER: D. Miguel Seguí, calle de la Luna 10, al que pueden dirigirse para todo informe.

RAPIDEZ Y ECONOMÍA EN TODAS LAS OPERACIONES

Los anuncios que se inserten en esta sección pa-

vDA. de j. serra

garáu: Hasta tres inserciones á razón de 0'05 pese¬ tas la línea; hasta 5 inserciones á razón de 0‘03
pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0'02 pe¬

PLAZA BJE PALACIO-3.-BARCELOM

setas.

El valor mínimo de un anuncio, sea cual fuere el

número de líneas de que se componga, será de 0‘50
pesetas.
Las líneas, de cualquiera tipo sea la letra, y los grabados, se contarán por tipos del cuerpo 12 y el ancho será el de una columna ordinaria del perió¬

Hospedage desde o pesetas en adelante. Habitaciones desde una pe¬ seta, restaurant á la carta, mesas particulares, se sirve á todas horas.
El Hotel del Universo está situado en uno de los sitios más im¬

dico.
Los anuncios mortuorios por una sola vez paga¬ rán: Del anche de una columna 1‘50 pesetas; del do

portantes de la capital, dá plena fachada á la bonita y frondosa plaza de Palacio y paseos de la Aduana ó Isabel II, donde cruzan todos los

dos, 3 pesetas, y así igual en proporción. En la tercera plana los precios son dobles, y tri¬
ples en la segunda. Los comunicados y anuncios oficiales pagarán á
razón de 0‘05 pesetas y los reclamos á razón de 0‘10

tranvías, y es el más próximo á la Aduana, Muelles, Compañías de Navegación, Bolsa, Gobernación y Estación de los Ferrocarriles do Francia, Tarragona, Valencia, Zaragoza y Madrid.

pesetas la línea del tipo en que se compongan, siendo menor dol cuerpo 12, y do éste si es mayor, i

SOLLER.—Imp. de «La Sinceridad»

por sus cauces naturales y públicos, to¬ ni abrevar caballerías, sino precisamen¬ Se entiende que son pozos ordinarios feriores ateniéndose á las disposiciones podrán concederse guardando los trámi¬

nos podrán usar de ellas para beber, la¬ te en los sitios que hubiere destinado á aquellos que se abren con el exclusivo de la Ley de aguas. (C. C. 417 y 419 y tes establecidos en la R. O. de 5 de Ju¬

var ropas, vasijas y cualesquiera otros este objeto (L. de aguas 128).

objeto de atender al uso doméstico ó ne¬ L. de aguas 22 y 23).

nio de 1883.

objetos, con sujeción á estas Ordenanzas

Art. 555. Los objetos sumergidos en cesidades ordinarias de la vida, y en los

Art. 560. Cuando amenazare peligro

Art. 563. Siempre que para precaver

y á los reglamentos y bandos especiales los cauces públicos siguen pertenecien¬ que no se emplea en los aparatos para de que por consecuencia de las labores ó contener inundaciones inminentes sea

de policia municipal que se dicten (Ley do á sus dueños; pero si en el término la extracción del agua otro motor que el del pozo artesiano, socavón ó galería de preciso en caso de urgencia practicar

aguas 126).

de un año no los extrajesen, serán de hombre (L. de aguas 20).

que trata el artículo anterior, se distrai¬ obras provisionales ó destruir las existen¬

Art. 554. En las aguas que aparta¬ las personas que verifiquen la extrac¬

Art. 557. Todo dueño de un predio gan ó mermen las aguas públicas ó pri¬ tes en toda clase de predios, el Alcalde

das artificialmente de sus cauces natu ¬ ción, prévio el permiso de la autoridad puede construir dentro de su propiedad vadas, destinadas á un servicio público podrá acordarlo desde luego bajo su res¬

rales y públicos, discurriesen por cana¬ local. Si los objetos sumergidos ofrecie¬ depósitos, estanques, pantanos, cister¬ ó á un aprovechamiento privado preexis¬ ponsabilidad; pero en la inteligencia de

les, acequias ó acueductos descubiertos, sen obstáculos á las corrientes, se conce¬ nas, algibes ó cualesquiera otros medios tente, con derechos legítimamente ad¬ que habrán de indemnizarse las pérdi¬

aunque pertenezcan á concesionarios derá por la autoridad un término pru¬ adecuados para conservar las aguas plu¬ quiridos. el Alcalde, de oficio, á escita- das y los perjuicios ocasionados, á car¬

particulares, todos podrán extraer y dente á los dueños, trascurrido el cual viales, con tal que no causen perjuicios ción del Ayuntamiento en el primer ca¬ go de aquél á quien pertenezcan los ob¬

conducir en vasijas la que necesiten siu que hagan uso de su derecho, se al público ni á tercero (C. C. 416 y Ley so, ó mediante denuncia délos interesa¬ jetos amenazados por la inundación y

para usos domésticos y para el riego de procederá á la extracción como de cosa de aguas l.°)

dos en el segundo, podrá suspender las cuya defensa haya ocasionado los daños

plantas aisladas, pero la extracción ha¬ abandonada. El dueño de objetos su¬

Art. 558. Para abrir pozos ordinarios obras (L. de aguas 23).

indemuizables. (Ley de aguas 56).

brá de hacerse precisamente á mano y mergidos en aguas de propiedad parti¬ ó norias en terreno público, se solicita¬

Art. 561. Las labores de que hablan

Art. 564. Los dueños de prédios lin¬

sin detener el curso del agua, ni dete¬ cular solicitará del dueño de éstas el per¬ rá permiso previamente de la Autoridad los dos artículos anteriores para alum¬ dantes con cauces públicos, pueden po¬

riorar las márgenes del canal ó acequia. miso para extraerlos, y en el caso de que administrativa á cuyo cargo se halle el bramientos, no podrán ejecutarse á me¬ ner defensas contra las aguas en sus res¬

Si causare perjuicio al concesionario el éste lo negare, concederá el permiso la régimen y policia del terreno. (L. aguas nor distancia de cuarenta metros de edi¬ pectivas márgenes por medio de plan¬

uso de este derecho, deberá la autoridad Autoridad local, prévia fianza de daños 21).

ficios agenos, de un ferrocarril ó carre¬ taciones, estacadas ó revestimientos,

local limitarlo (L. de aguas 127).

y perjuicios (L. de aguas 151).

Art. 559. ¡Solo el propietario de un tera, ni á menos de cien de otro alum¬ siempre que lo juzguen con veniente dan¬

Del mismo modo en los canales, ace¬

Art. 556. Todo propietario puede predio, ú otra persona con su licencia, bramiento ó fuente, canal, acequia ó do de ello oportunamente conocimiento

quias, ó acueductos de aguas públicas abrir libremente pozos ordinarios para puede investigar en él aguas subterrᬠabrevadero público, si la licencia corres¬ á la Autoridad local. Esta podrá, sin em¬

al descubierto, aunque de propiedad elevar aguas dentro de sus fincas, aun¬ neas, con tal que no distraiga ó aparte pondiente de los dueños, ó, en su caso, bargo, prévio expediente, mandar sus¬

temporal de loa concesionarios, todos po¬ que con ellos resulten amenguadas las aguas públicas ó privadas de su corrien¬ del Ayuntamiento, prévia formación de pender tales obras y aún restituir las

drán lavar ropas, vasijas ú otros objetos, aguas de sus vecinos; pero deberá siem¬ te natural.

expediente (L. de aguas 24.)

cosas á su anterior estado, cuando ame¬

siempre que con ello no se deterioren las pre guardarse la distancia de 15 metros

Si el dueño de aguas alumbrabas las! Art. 562. Las concesiones, en terre¬ nacen aquellas desviar las corrientes de

márgenes, ni exija el uso á que se desti¬ entre la nueva excavación y los pozos, dejase abandonadas á su curso natural, nos de dominio público, para alumbrar su curso natural ó producir inundacio¬

nen las aguas que se conserven en esta¬ estanques, fuentes y acequias de los ve¬ serán de dominio público, y podrán aguas subterráneas por medio de gale¬ nes (L. de aguas 52).

do de pureza. Pero no se podrán bañar cinos (L. de aguas ,19.)

j aprovecharlas los dueños (Je predios in¬ rías, socavones ó pozos artesianos aolo

Art. 565. E! dueño de un predio eu