ASO XXII.-2.* EPOCA.-NUM. 1050
ASO XXII.-2.* EPOCA.-NUM. 1050

18 DE MAYO DE i 31

FUNDADOR Y DIRECTOR-PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbona. REDACTOR-JEFE: D. Damián Mayol Alcover. REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n,° 17.-SÓLLER (Baleares)

Sección Literaria

Tebia dolcesa els ulls amoixa, de pressentir la tendre má

ELS CABELLS DE BERENICE

que en acabant 1’última angoixa, piadosament els tancará.
Y de llur vida 1’ auriola

Poesía premiada ab la Flor natural an els Jocha
Floráis de Barcelona
I

ens sembla veure, en lo futur, que nostres cendres agombola
assoleiant el vas obscur.
Peró si cau llur jovenesa,

Freda l’arcova nupcial deixava, niu d’ esperanses y verger de dolsos epitalamis, Ptoloraeu per vencer
1’ Assia superba. Y Berenice adolescent, novella Reina d' Egipte prometía a Venus si retornava Ptolomeu gojosa,
sa caballera.
Sa cabellera imperial, corona que s’ empinava sobre ’1 front, qu’ espléndit irradiara majestat, lluía
de jorenesa. tía caballera que inondava a flonges ones de seda sa rosenca espatlla, sa cabellera fulgurant y densa,
rica d’ aromes.
Rica d’ aromes! Inodora sempre
íou pantinada per ses mans innuptes; m4Sj de casada, ab afíció morosa
la perfumava.
Rica d1 aromes y frescals efluvis com ais que ragen de ta copa plena, pi de Cibeles, gentillíssim arbre
tot cabellera.
Desde llavors més y més creixien peí sacrifici les votivos trenes: célica maya que 1’ intons Apol-loa
naanílevam.
Venus benigna prospera les armes egipcianes: y la Reina jove 1! aurea garba de cabella oferta
duia a son temple. Com un cometa de rossor sedosa,

y se’ns acluca 1’ideal, ¿qué n’ ha de fer de sa vellesa 1’ árida soca paternal?
Cap a 1’ abisme que ’ns espera mon pensament amolla ’l fruit, com el brancam d’ una figuera tota penjada sobre ’l buid. Llum de records passa allá enfóra, pluja d’ estels en la negror... No me ’n sé anar, no, de la vora
de mon terrible mirador.
Com en el fons d’ un vell retaule
llisquen els dos adolescents; passen ulls elues, sense paraula,
com a sonámbuls somrients.
Passa la flor de 1’ amor mía; passen en creu aquellas mans que rna tendresa copdicía pera besarles com abans. De la foscor may explorada pugen alens d’ oratje fred, que m’ existencia amenassada
fan tremolar com un llumet.
¿Cal defensar la flama incerta d’ aquest llumet feble y morent? Pera tancar la porta oberta cal que forsegi contra ’l vent? Entri la ratxa que ’m perfuma ab la fetor d’ un món podrit; munti 1’ oreig que duu 1’ escuma de les rompents de 1’ infinit!...
II

orna aquell temple la despulla regia, fins que ai! un vespre desapareix robada...
oh sacrilegil
II
Sempre en els astres la mirada fixa, un matemátic natural de Samos, acompanyava de la nit augusta
la somnolencia.
Dones aquell vespre ’l desvellat astrónora, entre 1’ Arcturus y ’l Bover, «spléndits

Ombra divina, protectora
de l’aliansa deis dos mons,
jo torn a tu; mon cor anyora
les oblidades oracionsl
Aquí tot parla de 1’ imperi aont sojornen els difunts; aquí batega ’l gran misteri que vius y morts escalfa junts. Sois la fredo d’ aqüestes llosas calma la febre de mon front,
davant les ulceres descloses

vau espandirse ’ls cabells promesos
de Berenice.
Tota anyorosa la odorant despulla se dilatava fluctuant, y presos
entre sa malla romanien trémols
astres altissims.
Deus y deeses a compás solemne baixen a veure la sublim despulla... Sota llurs plantes sacsajava térbol
tot l' hemisferi, tot 1' hemisferi palpitant d’ estrelles, tal com la petja de 1’ aucell que aixampla 1’ ala plegada, fa extremir un débil
brot de ginesta. No satisfeta ab honra tal, suspira

de T enclavat en creu d’ afront. Els qui duira 1’ ánima ferida, com els captaires afollats,
entre ’l tumulto de la vida
ens hi trobem desamparats. Més en el temple que ilumina
com un estel la llantia d’ or
1’ eternitat a’ hi sent veína, afalagant el nostre cor. Y ’ls endolats, al peu de 1’ ara, sentim els morts més avinent, y a aixugá els plora de nostra cara
ve la caricia de 1’ ausent.
Joan Alcover.

per Berenice y per sa testa núa la cabellera per favor de Venus,
tant sublimada
y baixaria de bon grat, encara

■ ■III—ifiiiÉnr.
ECOS DE BARCELONA

que, pertorbada 1’ armonía célica, próxima a Leo el Bover pasturi
1’ áurea remada.
Llorens Ribí Pbre.
DOL
Poesía premiada ab la Viola d' or an els Jochs
Floráis de Barcelona
I
Sé d’una vella concirosa
a qui sos filis varan deixar per la fortuna fabulosa
de V altra banda de la mar.
Com la griso d’ un ull d’ oracle mira la fonda solitut, ésperant 1’ hora del miracle que li retorni'l bé perdut... Com ella guaita la marina, mou pensament vel-la, abocat; més la finestra aont s’ inclina, s’obri davant reternitat.
Arriba un jorn que nostra vida ja no vau res en 1’ avenir; més a 1’ hivern, rejovenida,
en la del» filis torna fiorir.

VISCA ESPANYAÜ
Ara serem nosaltres els primers en cridarho a tot aquell que se ’ns acosti: així li demanarem el sant y senya. No com abans, que molts ens hoavolien fer cridar com un inri, perqué Espanya volien dir ells. Ara ho podem ensenyar lo que cridem; perqué «visca Espanya» ja no es el crit trágic, ja no es un ressé de la buidor, ja no es el símbol de les polítiques funestes; sinó que ’l nostre «visca Espanya» vol dir que 1’ Espanya visca— enteneu?—que ’ls pobles s’ alsin y ’s moguin, que parlin, que fassin per sí mateixos, y ’s governin y governin; y Espanya ja no es un lloc comú de patriotisme en¬
cubridor de tota mena de debilitáis y
concupiscencies, sinó que Espanya es aixé que ’s mou y 5’ alsa y parla y planta cara ais que fins ara han viscut de la seva mort aparent.
Així ja ’n sabem ara de cridar «Visca Espanya»; ja no necessitem ningú que ’ns en ensenyi, sinó que nosaltres podem ensenyarne; y ja n’ hi ha que comensen a apendren de cridarho com nosaltres: ja es a Valencia, ja es a Aragó, ja es a Basconia, ja es a Andalusía que s’ alsen veus responent a la nostra. Y aviat serem més els que sebrem cridarho així que no pas els que ’ns ho volien fer cridar de 1’ altra

manera; y quan nosaltres siguem els més teniendo á su derecha al general Azcá- sible, y protestó de que un asunto tan

y els que no hagin pogüt apéndreho rraga y á la izquierda el señor Dato.

delicado como este, ..sea explotado por

al nostre modo sien els menys, allavors els separatistes serán ells. Y nosaltres serem els qui, provocantlos, direm: — Visca Espanya! senyor ministre, veiam si ho sab dir?; visca Espanya! senyor importantíssim; visca Espanya! vosaltres deis partits, soldats de fila; y visca Es¬ paña! generáis.
Y aixé no us penseu que vagi contra ningú més que contra aquells que vul-

Sólo una ligera idea podemos dar del
discurso del señor Maura.
Empezó el jefe del gobierno diciendo que sólo con la ayuda de los conserva¬ dores podría cumplir con los deberes que se le habían encomendado, y que sólo con la unión y cohesión de las fuer¬ zas podría realizar una labor en favor de la patria.

algunos, y de que los liberales hayan calificado de indelicadeza el prudente y lógico silencio que ha debido guardar.
Terminó diciendo que sijlega el mo¬ mento en que se tenga que luchar en beneficio de la patria,.hay que ir á esta lucha..
, Ei general Azcárraga habló después en frases muy modestas, diciendo que

guin que aixé ’ls vagi en contra. Perque El partido, dijo, no se ha formado con agradecía la designación que lejía hecho

en aquest «visca Espanya» hi cab tothom recuentos ni regateos y para todo esta¬ el gobierno y el Rey parajpresidir el

que estimi a Espanya en esperit y en ve¬ ritat. Els únics que no hi caben són els qui no hi volen cabré, els enemics de 1’ Espanya veritable.
Espanyols? sí! més que vosaltres! Vis¬ ca Espanya! Peré, com ha de viure Es¬ panya? No pas arrossegantse pels carrerons provincials del caciquisme; no pas agarrotada, com fins ara, en els lligams d’ un uniformisme que es contrari a la

remos completamente unidos. Aludió ligeramente al atentado contra
el Rey, estimando que más que nunca hace falta la cooperación de las fuerzas
conservadoras.
Elogió la nobleza con que han proce¬ dido en la campaña electoral los candi¬
datos conservadores, muchos de los cua¬
les han sacrificado su representación,

Senado, y encareciendo la necesidad de
la unión.
Habló después el señor Dato, diciendo que su gratitud es inmensa y perdurable por el honor que se le ha hecho desig¬ nándole para presidirjel Congreso.
Añadió que desconfiábale sus fuerzas y temía no poder responder á lo que es¬ pera el gobierno de él, no por falta de

seva naturalesa; no pas en la buidor de sin oirles siquiera una queja.

deseos, sino de condiciones.

sentit deis partits vells ni en 1’ aire co-

Vamos á ir á las Cortes, y es preciso

El partido conservador, dijo, sigue tan

rromput d’ un centralisme tancat a tota
penetració de 1’aura popular... sinó que ha de viure ais quatre vents deis mars que la volten; ha de viure en la llibertat deis seus pobles; cadascú lliure en sí, traient del terrer propi 1’ ánima propia, y de 1’ ánima propia ’l govern propi, pera refer tots junts una Espanya viva, governantse lliurement per si mateixa. Així ha de viure Espanya. Visca Espa¬

recordar que fuimos llamados al gobier¬ no en ocasión en que el país padecía una terrible agitación motivada por la campaña anticlerical de algunos, soli¬
viantada por otros. Nosotros hemos presenciado todo esto
y mientras tanto nos manteníamos en nuestra política y en nuestra posición sin emplear la exageración.

unido como en los tiempos de Cánovas y Silvela, puesto que tiene un caudillo digno de sus antecesores.
Los partidos, agrega, deben estar siem¬ pre regidos por su jefe, y sólo éste deba ser el jefe del gobierno.
Ésta es una nota de verdadera impor¬ tancia política, dada por el señor Dato, de quien se hablaba para substituir al

nya!

Nuestra política ha de ser la continua¬ señor Maura, como jefe del gobierno, en

Ja ho sabeu dones, ara, lo que us vin- ción de la de 1904.

plazo más ó menos largo.

drá a demanar la Solidaritat catalana:
us vindrá a demanar la llibertat del po¬
bles espanyols, la vida nova de Espanya: la vida. Y aixé es tant ciar y tant fort, que tots els pobles ho entendrán y ho voldrán desseguida; y no será sois Ca¬ talunya, sinó tot lo que vulgui viure en veritat de Castella, de Nabarra, de Ga¬ licia, de per tot, lo que s’ alsará al devant

Algo nuevo hay que introducir en ella, porque nuevas y distintas son las
circunstancias.
Recordad el paralelo que os voy á pre¬
sentar.
Recordad el viaje del Rey á Cataluña y el entusiasmo y cariño con que fué
recibido.

Después, el señor Maura dió lectura de la lista de los individuos que han de desempeñar las secretarías del Congreso y los que han de componer las comisio¬ nes de actas é incompatibilidades.
El entusiasmo que reinó fué grande. Ei señor Maura fué muy aplaudido por la concurrencia, en la que figuraban to¬

de lo que no vulgui viure en veritat; la

Ahora ¿qué es lo que ocurre en Cata¬ dos los ministeriales residentes en Ma¬

solidaritat de la vida davant de la soli¬ luña?

drid.

daritat de la mort; la solidaritat espanyola contra la falsificació d’ Espanya. Ja ho sabeu ara lo que vindrem a damanarvos. Aixé será el qué irresistible: no més us deixarem per discutir el com y el
quan.
Y qué fareu? Atiareu a 1’ exércit con¬ tra nosaltres, contra Espanya? Visca Espanya! Quin exércit espanyol trobareu contra aquest crit?
Qui alsareu al davant nostre? El po¬
blé deis treballadors? Si ells ne són 1’ en-
tranya viva d’ aquesta Espanya nostra!
Ells la mouen. Ells vindrán tots un dia
contra el seu destorb, que sou vosaltres. Teniu, per ventura, alguna joventut
ben vostra pera oposarnos, en nom d’ al¬ gún altre ideal nou? No; la joventud, que es 1’ esperansa, la joventut mateixa que
heu criat en la vostra atmósfera, no s’ ha deixat contaminar peí vostre vell prejudici. Ella ’ns ha obert els brassos acu-
llint generosament el nostre ideal, y el seu amor mai li será prou ben pagat. Aquesta joventut es ja també germana
nostra.
Dones, si no teniu 1’ entusiasme de la joventut, si no teniu el braó popular, si no teniu la noblesa de 1’ espasa, si us manquen les virtuts cardinals de tota empenta nacional ¿qué teniu, dones, que hi queda entre vosaltres?
Més, vosaltres mateixos ¿qui sou que ja no .us veig? En veritat que ja ni sé ab qui parlo; y no cree que davant meu, que contra meu, pugui haverhi res més que ombra y mentida...
—Visca Espanya!!
Joan Maragall
(De El Poblé Catald).

Los caudidatos conservadores han si¬

do derrotados por la Solidaridad.

Los liberales

No quiero entrar en este punto por¬

que ya hablaremos de él en tiempo Los senadores y diputados liberales se oportuno, pues como consecuencia he¬ reunieron en el Senado á las cinco de la

mos de hacer grandes reformas.

tarde del lunes.

Tengo entendido qne es preciso ir no á las reformas parciales sino á una re¬

Asistieron 89 diputados y senadores.
Habló solamente el Sr. Moret.

forma general y aun á la transformación administrativa de alguuos organismos.
¿Que debemos hacer?

Empezó haciendo historia de los tra¬ bajos preparatorios de las elecciones de
senadores, lamentándose de la actitud

España está ahora en momentos críti¬ cos de su historia y en estas reformas generales es preciso destruir la signifi¬ cación que nuestro partido tiene por sus
antecedentes.
Este es nuestro programa y si no vinie¬
se con tanto retraso lo realizaríamos des¬
pacio, pero ahora urge y hemos de lle¬ varlo á cabo con rapidez y solidez.
No sé el tiempo que gobernaremos,,

adoptada por el Gobierno. Recuerda las elecciones hechas por el
señor Maura en 1903, siendo ministro de
la Gobernación, que fueron un acto trascendental, por las nuevas corrientes que en el régimen electoral se abrían, respetando la volnratad de los electores, añadiendo que también constituyen mo¬ delo de sinceridad las que presidió el se¬
ñor Montero Ríos en 1905.

pero no importa; la gloria no es por obra del tiempo sino por obra de los he¬
chos.

«Acostumbrados á esto,.sigue dicien¬ do, creíamos que se iba á continuar la
misma orientación.

(Grandes aplausos.)

»La Solidaridad, añade, abominará do

Lo que puedo afirmar que estoy dis¬ la política del poder central. Es doloroso

puesto á seguir el tiempo necesario, así como á dejar el poder cuando sea pre¬
ciso.
(Grandes aplausos.)

ver que el Gobierno ha protegido á los individuos de esta agrupación y por tanto á regionalistas, clericales, carlistas y republicanos, y en cambio ha conver¬

Gracias; vuestros aplausos me demues¬ tido en campos de Agramante todos

tran que sólo un partido tan grande aquellos distritos donde luchaban los li¬

como el conservador puede oir estas pa~ berales.

labras sin quebrantarse.

»E1 Gobierno creyó necesaria una

Refiriéndose á los partidos contrarios gran mayoría én la Cámara popular y á

y especialmente al liberal, dijo que éstos ello me avine; pero lo que no me expli¬

deben colaborar para mejorar la obra co es que en la Alta Cámara tuviera el

del Gobierno, no para impedirla.

Gobierno igual necesidad.

La actitud de los liberales me ha sor¬

»Éi senado actual tiene 38 conserva¬

De Política

prendido.
No creo en la eficacia de los diarios
tendenciosos.

dores senadores por derecho propio, y hasta 92 por nombramiento de la Coro¬
na. Los liberales nos encontramos en

Reunión de las mayorías

Seguiré en mi camino con prudencia,- minoría grande en la parte permanente pues por vil que sea el odio, siempre del Senado.

tendrá sus galeotes.

»Para los senadores electivos hay qne

A las diez de la noche del domingo se verificó en la presidencia del Consejo de Ministros 1» reunión de las mayorías.
Los salones estaban completamente

(Grandes aplausos.) Yo he cumplido con mis deberes de jefe de gobierno, dijo, y no merecería perdón si hubiese obrado de otro modo.

entenderse con el Gobierno, porque, co ¬ mo es sabido, se votan todos en una sola
papeleta.
»Con la minoría en que nos encontra¬

llenos.
Cuando llegó el señor Maura fué ro¬ deado por los periodistas que le dijeron:

Desconozco los motivos del agravio, añadió, pues éstos no pueden hallarse
en nuestra conducta electoral:

mos, el partido liberal no podría gober¬
nar en su día.
»E! Sr. Maura ha tenido la bondad de

«Completa está la mayoría». A lo que contestó el señor Maura: «Veinte más ó menos, no importa.
Son muchos, es verdad.»
El señor Maura ocupó la presidencia,

¿En qué pueden consistir? En un error, sin duda: en el de fallar por jui¬ cio ajeno.
Indicó luego el deseo de que la abs¬ tención dure poco tiempo, ol menos po¬

preguntarnos en su discurso de anoche Jas causas de nuestro disgusto.
»E1 partido liberal no podía consentir
que se consumase la obra comenzada ei*
las elecciones de diputados á Cortes. Es»

ruábamos la integridad de la elección 3r de la voluntad del pueblo.

La paternal solicitud que el Romano Pontífice dispensa á la nación española,

BIHBaaH»HBtiBIB!IIBaRlIIBIHHIIB»BBBIIIIiVIBHSIHGSnBIBRIIIIBEBIVBIHIII ■MXRe¡aK3S3«!E0a>iUP.ga^K3r!5saBi9sa<3iiH2aa-£B2i2RBaBBDnns!9rBSRaBr?fl«SHnaBnBaaaafi!B*a» EesncaBnsHaaaE.’Es.ffaaR&filíKasBBianBajBSBaBSBBBBBSBBaaaEBXBMEasHEaBBBCUBaaa'BaHBi ■ B&flBSBaaflBMRlBI£.‘nBaaB£2H*CHSIBai6BaaBBSBflBI!!HBICaaHBBaBaiaBflaBHB0!aBBBBBBBBN|*|

Sábese, empero, que el ministro yan-
kee no halló en Cuba motivo suficiente

»Los senadores liberales no han sido correspondida por el propósito mío y de

parala anexión, y se considera que su

elegidos por nuestros compromisarios, mi gobierno de mantener la armonía en¬

gobernador actual, el general Magoon,

'niño por los del Gobierno. Esto no pode.:mos aceptarlo.
»Per eso, tres amigos que no se han •"prestado ¿ acatar nuestro acuerdo, no

tre ambas potestades, se ha manifestado una vez más defiriendo, como sus prede¬ cesores en circunstancias análogas, á apadrinar en el bautismo al príncipe he¬

■asi BHGQI BBBK KRiea CtBBB ■BEO
Ül
BBBifcS
■Íbhbbbr
ESC» SBíi

ha logrado reconciliar á todos los in¬ transigentes, de tal suerte que la situa¬ ción de la isla parece ahora satisfactoria,

• pertenecen ya al partido liberal.»

redero de la corona.

4

Analizadas palabras «retraimiento» y

Muy grato me fué recibir en las aguas

gala
SMH

Los norteamericanos

«abstención».

de Cartagena la visita oficial de S. M. el

netas Basa

n*aa

detraimiento os el total apartamiento ; del partido de la vida política.
»Abstención es la retirada de los libe¬
rales en mi determinado acto, como el
domingo pasado eri la elección de sena¬ dores, y en adelante en las sesione» de
• Cortes.
»5f«estraAbstención'indica una pro¬ testa eofiíra lo que ha pasado y una
obligación para evitar que eso pueda re¬ petirse.
»¿<gniere e! gobierno, sigue el Sr. Mo¬ ved.que sigan turnando los dos partidos
como tradicional mente se ha venido ha¬
ciendo?
»En- su mano está; que dé la oportuna
satisfacción, una satisfacción, no perso¬
nal, ni siquiera al partido, sino á la opiml5n que la reclama.
»¿No lo hace? ¿Quiere que efectiva¬
mente las minorias liberales del Senado
y Congreso no puedan exponer sus ideas
•en las Cámaras? Acudiremos al mitin, á
*ias reuniones, á la cátedra, á todos aque■ ilos sitios donde quieran oírnos y desde 'donde podamos defender y apoyar nues¬ tros ideales dinásticos y democráticos.
»Os pido nuevamente vuestra con¬ lianza. Es demasiado grande la partida -que se juega; y si alguna vez es necesa¬ rio recordar la tradición del partido li ¿beral, la recordaremos, puesto que su
'recuerdo va unido al de Mendizábal, al ■ tde Priin, al de todos aquellos hombres

rey Eduardo VII de la gran Bretaña y de su augusta esposa la reina Alejandra. Las manifestaciones de la opinión pú¬ blica, en España y en Inglaterra, con este motivo, acreditaron de nuevo cuán íntimamente se compenetran con la re¬ cíproca simpatía de los dos pueblos, los
estrechos lazos establecidos entre ambas
dinastías. Perdurando la cordialidad que quere¬
mos mantener y felizmente mantene¬ mos con las demás potencias, intereses comunes muy considerables estrechan, en el fecundo seno de la paz, nuestra amistad con Inglaterra y con Francia.
Singular atención dedica él gobierno
á las fraternales relaciones con la nación
que á nuestro lado vive en el suelo pe¬ ninsular, y con las repúblicas de nues¬
tra raza en el continente americano, así
como á la suerte de los numerosos espa¬
ñoles que residen @n estas últimas. Ratificada el acta general de la confe¬
rencia de Algeciras, van entrando en aplicación, con nuestro concurso, las re¬ formas acordadas para el imperio sherifíano, mientras los asuntos de las pose¬ siones españolas situadas en su costa
obtienen incesantes desvelos de mi go¬ bierno.
La iniciativa de S. M. el emperador de todas las Rusias que en 1899 congregara á las potencias en la primera conferencia de la paz, las reunirá otra vez en el Haya,

8SS8 SSSc
RIIBB
838Í
BRBK bbibb ■IBM ■■■e
BiBsaBrBe
BBfll
SBBR383 ana ■MB
buz:
anas asna
SMB
Batan
Sncsse
■BBB HBBI BMC RSíEK n»ao hsss BBSB ■EBB
*«a» 031130 «SUS; ■ OfflH ■ana ■pan bcb r HIBI ■BBB ■BBB ■BBB ®HKB
lniPSlHüieBr8a!Hr3s
waao ■ame KBRffl ESSSU sana ■BBB ■BBB ■ BBB ■ EME «Tinta ■BBS
'8531
• 1RB BBKB BSBB ■ BBS ■BBB
lili
-sane ■ REO BHBH
Sane
■0Ba
BaBsBeBs
BEES BBB©
8888
■ats« BBBB ■una BRdB BEfcii BBBC

I. BERNARDO HOMAR Y ROLLAN

BBIBB

BHBB

TOOü «BBQ

8885

■ BBB
5888 8888

'Falleció 111er el la 14 le layo le 1907

£555

8881

SEBE
8838
HSJB ansa BBBB
Sais

lesna 8PKSS nssan

A LA EDAD DE 42 AÑOS

habiendo recibido los Santos Sacramentos

QQ
■ Btuia
3318
BBBB ISBBB I4KBB

= D. E. P. =5IE=-

SSS3
asan Dana
5313 5183
Qaws

Issos
a»EB s«hr BIOQ SBEH
rJOBE
»asn
brs« BBRIQ RttEia

XBI1 SSBÍ
mú

KNBB

¡BBBB

madre Su desconsolada esposa,

po

BESB sasa
3383

BEBE

nann

lítica, hermanos, hermanas, hermano

8585 3SE5

MDI|

mmmn

y hermana políticos, tíos y tías, so¬ ¡ii¡

■■■«

sobrinas, primos demás eSBR
nana
«■M BHB»

brinos y

y

8388

aasa

■S8

■ana

parientes, participan á amigos ■ana
ansa

sus

y

■ BBB mmmm
901 ■
saautn

(3BBB

suata» IBBBB wssaa
535

conocidos tan sensible pérdida y les

BBBB
ffltfiSfe! BBBB

KIBB

■ BU

tssaa

suplican tengan al finado presente en

¡lis
■■as

«esa

BBBB

lo recibirán IHBBH
tase 3BSB

sus oraciones, por

que

ansu

£553
IrtBOBl

especial favor.

¿isas

BBKB

EBB*

BBBS

BMKH

■BKnnaaaaBABfaaaaNBiBaiZBBBiiBBaanfiesiDnanaBBaB;
— ■■ II■R Ha■IÍNañHBBIBHiBPbRBBelR B3iaiBB inkBSB iaKMisbIM;B íañMliB BsíBIRaaHBO sBMKSaiÍaa BRMgkBStnfBÍ!BBOmBB xa«BeaE BeBrBB RBnS «EgBigíSBBtíQaRSn3áaBi8n5Bf-iBnaRrBBD.1BBBiBnÍa«H»MPyHB.MB*B1MtBB!MBalliB|BnIMBaSBSSBRBBBBRBBHBB|HlR!^ti3fNlPKBH*RBnBflHHBSaflBEBBBBRBBBBBR0BRBBHlB»RPBRBIHPSRgagRBBRBBlBRBaRiEPBBBRaBRBDBaBtsBBaRBgRBBi«fa0BiaBaiBHlRBBSMlRBBRBOBlRBBBMaIlM|B|PBB

De Nueva York dicen que la prensa norteamericana ha aprovechado la oca¬ sión del feliz nacimiento del principa heredero, para manifestar las más vivas simpatías hacia España, como siáloi
yanquis le» hubiese quedado algún re¬ mordimiento por la pasada guerra his-
pano-amgricana. Casi todos loa periódicos expresan la
idea de que es muy de lamentar que Es¬ paña y los Estados Unidos hayan sido adversarios alguna vez.
The Sun dice:
«Nuestra experiencia en Cuba y en Filipinas nos ha demostrado que «o era
tan fácil como creíamos nosotros enton¬
ces la acción de España en sus antigua»
colonias.»
Inscripción del príncipe
de Asturias
El domingo último, á las once déla mañana, tuvo lugar con arreglo al cere¬
monial de costumbre, el acto de inscri¬
bir en el Registro civil de la real casa al primogénito de| los soberanos. Asistió don Alfonso, con uniforme de infante¬ ría del regimiento del Rey, y la familia
real.
En calidad de testigos firmaron el acta el infante don Carlos, y lo» señores Az-

■que se han identificado con el pueblo, durante el mes de Junio próxirao. usan¬

mwm í$>.

<3>!

cárraga, Canalejas, Maura y duque de

con la clase medio, con la democracia,

do de la graciosa hospitalidad del gobier¬

¡i¡¡i¡¡5ssa:ss8L„.
3388533:333858553831

en fin.» (Grandes aplausos.)

no de la reina de los Países Bajos, para

Soto mayor.
Ante todos los presentes se dio lectura

-Inmediatamente, y sin que se pronun¬ ciara otro discurso, se levantó la reu¬

complementar los resultados de aquella asamblea. España acudirá con sincero

poder naval, que siempre será modesto, pero condicionará siempre la dignidad

nión.

•espíritu de coadyuvar á la utilidad y de nuestra soberanía.. Límiteinfranquea-

3* **
k pesar de los aplausos tributados al Sr. More-t por sus correligionarios, en el galón de sesiones, en los pasillos, des¬

eficacia de la nueva reunión.
Mi gobierno conoce la urgencia de hondas reformas, muy de antes prepa¬ radas por trabajos y convencimientos ostensibles. Si hubiere dependido de su

ble, en ésta y en todas las demás refor¬
mas. es la unánime consideración de que se debe mantener á todo trance la ya afianzada normalidad de nuestra Ha¬
cienda.

pués de terminada la reunión, no se re¬ cataban muchos liberales para opinar «en contra de su jefe político.
A este fin, decían que nada práctico resolvía tal actitud, y que después de .perjudicarles en extremo la abstención, -el país tampoco ia agradecerá.
Eito lo dice un colega anoehe, y es
verdad.
Tres son los rebeldes, según el Sr. Movet. Tres que han tenido el arranque de confesarlo; pero muchos más los que en -©1 fondo piensan como ellos, y los que si por el momento callan, están decidi¬ dos á no sucumbir bajo el yugo del des¬ pecho monteriáta y ante la ya reconoci¬ da debilidad del ilustre Sr. Moret, que al invocar las obras de Mendizábal y de Prim (y no desdeTa abstención, por cier¬ to), se olvidó de consignar lo que pre¬ tende y lo que se propone.
—■C53»8WSg8afc»«
Actualidades
El mensaje de la Corona
El lunes por la tarde tuvo logo lugar la apertura de Cortes. El acto se celebró en el palacio del Senado.
El discurso de apertura de las Cortes que leyó S. M. el Rey dice asi:
«Señores senadores y diputados: Vengo á inaugurar estas Cortes en ocasión excepcional. Solemnidades como la presente siem¬ pre renuevan la consideración de graves deberes, en que consisten el reinar y el

mano, las mas estarían ya implantadas. No desaprovechará día: en las primeras sesiones hábiles os someterá proyectos con los cuales quiero extirpar la raíz de los mayores daños y también algunos otros que, sin tener importancia tan ca¬ pital. satisfacen apremios de la conve¬ niencia pública. Por evitar que la aten¬ ción y el esfuerzo'dispersos se esterilicen, reservará para etapas ulteriores de la magna obra á que estáis llamados, otras iniciativas, todas concertadas desde aho¬ ra entre sí. Espero que vuestra labor se¬ rá larga y afortunada; y aun cumplién¬ dose este deseo mío, que también es anhelo nacional, difícilmente llegaréisá completar la geperal renovación de que han menester nuestros organismos y procedimiento* oficiales de adminis¬ tración y de gobierno, nuestros institu¬ tos militares, nuestro regimén económi¬ co y nuestro sistema tributario.
Porque en cosas de política es esencial la oportunidad: un programa de futuros, empeños no resultaría útil, ni tampoco una exposición prolija de proyectos que os serán leídos apenas se constituyan ambos Cuerpos Colegisladores. sobre los cuales muy pronto podréis deliberar efi¬
cazmente.
La restauración de los organismos de
Administración local, que se os propon¬
drá con voluntad resuelta de abrir amplio cauce para todas las energías que ventu¬
rosamente brotan de las entrañas del
pueblo, y también con el designio de es¬ timular y favorecer la convalecencia de
iniciativas enervadas ó atrofiadas por una centralización exética, inadecuada

Las innovaciones que os serán pro¬ puestas en el régimen tributario y eco¬ nómico están inspiradas por el convenci¬ miento de que tan dañoso como lisonjear aspiraciones indeliberadas,sería retardar una evolución que, con igual instancia, reclaman el Tesoro público y la riqueza nacional, á cuyo fomento se acude con diversos proyectos de mi gobierno.
Sobre materias tales no cabe esperar,
ni aun desear coincidencia plena de con¬ vicciones; pero la deliberación entre varios consejos los aprovecha todos, pues al común interés patrio sirven, no menos que los votos preponderantes, las adver¬ tencias inestimables de la crítica, las
cuales, cuando en el Parlamento no evi¬
tan el desacierto, dejan autorizada y preparada la enmienda para el caso de comprobarlo la experiencia.
La nación ansia mejoras positivas y prontas mediante una tregua en contien¬ das infecundas, propensas á la turbación del público sosiego. El retardo en satis¬ facer su anhelo explica apasionadas con¬ mociones de opinión, poco propicias pa¬ ra estimar con justicia la realidad, y aun dañosas para la causa misma que se in¬
tenta servir: tales como se manifiestan
ahora en florecientes regiones españolas, para quienes, si no merecen el nombre de predilección la viveza de nuestro amor y nuestra solicitud, es porque per¬ tenecen con igualdad indefectible á to¬ dos los hijos de la santa y común madre.
Señores diputados y senadores: . Como enviados de la nación, tenéis en vuestras manos acreditar que sus de¬

gobernar, y de necesidades, sufrimien¬ al genio de la nación española, con más mandas, cuanto fueren justas, pueden

tos y anhelos populares, suscitando es¬ la reforma del procedimiento electoral, quedar prontamente satisfechas por ac¬

peranzas alentadoras que el corazón sue¬ cuyos vicios frustarían aquel intento, ción del poder público ejercida con es¬

lo fiar noblemente á los bien intensiona¬ preliminares son inexcusables para mu- crupulosa normalidad constitucional.

■

dos designios de la voluntad. mis primeras palabras han de

Mas hoy anuncia¬

j

chas mejoras de los servicios que
la Administración del Estado.

asume

Fidelísimo guardador- de ella, confío en vuestro patriotismo y vuestras luces para

ros el fausto advenimiento del príncipe

Por este motivo, y porque se debe guar¬ el feliz término de la obra pacificadora

de Asturias, sin que al ver cumplidos dar y espaciar la perturbación inherente

así los votos más fervientes de mi
acierte á declararos si aventaja

alma,
al del

|

6 novedades tan
de presupuestos

sustanciales, el proyecto
para 1908, que inme¬

rey el júbilo del padre.

diatamente conoceréis, no puede reflejar

que encauzará toda la vitalidad del pue¬ blo español hacia la completa reconsti¬ tución interior, único asiento firme del
respeto en el exterior y de sus venideras

La reina y yo. poseído nuestro ánimo sino parte del plan de reorganización; prosperidades.»

disimulada bajo la patina de la cortesía diplomática, y por otro lado se afirma que es equivocada la creencia de que
medien resentimientos entre Francia y
Alemania, puesto que en las cuestiones
de actualidad la armonía entre ambas es

del acta de inscripción, que don Alfonso escuchó de pie.
Cuando se pronunció el nombre del nuevo principé, dió éste un pequeño grito que no llegó á lloro.
Se le han impuesto los nombres de:

completa.

Alfonso, por los monarcas ascendientes;

El presidente del Consejo de ministros de Francia, M. Clemenceau, y las prin¬ cipales personas que dirigen la política franco-alemana, parecen coincidir al es-, timar que, si bien hay cierto numero i®

Pió, por Su Santidad; Cristino, por su abuela materna; Eduardo, por el Rey de Inglaterra; Francisco, por su bisabuelo paterno; Guillermo, por el materno; Carlos, por el infante del mismo nombre;

cuestiones reservadas que no .pueden ser
de momento abordadas, ello no es obs¬

y después lo» de Enrique, Eugenio y Fernando, y por el día en que nació los

táculo p ira que puedan establecerse re¬ laciones amistosas entre ambas poten¬
cias.

de Antonino y Venancio. Estuvieron también presentes al acto
el duque de Ariagá. grande de guardia,

Y esta opinión es la de Clemenceau, el
cual ha manifestado en cierta ocasión hallarse convencido de los sentimientos
pacíficos del Kaiser, si bien estimando

los generales Pacheco y Bazearán y los ayudantes del Rey conde de Grove, Barreira y Elorriuga y los oficiales mayores de alabarderos señores Calonge y Sal¬
vador.

que el modo de concebir la paz por par¬

te de los políticos alemanes es á veces

bastante desagradable, El ministro de Negocies extranjeros de

Crónica Balear

Francia M. Pichón, con ocasión del

proyecto de la Exposición universal que En la villa de Porreras ocurrió el lu¬

se piensa celebrar en Berlín en 1913, ha nes la siguiente desgracia:

expuesto algunas ideas que indican un Serían poco más ó mano* las ocho de profundo sentimiento de cordialidad res¬ la mañana cuando una niña de 15 meses

pecto de Alemania.

hija de los colonos del huerto de Su

En una entrevista celebrada con un Jordi de Charla, que estaba jugando cotí

redactor, el ministro francés manifestó otros hermanitos junto á un hoyo de

su deseo de que la política alemana die¬ unos tres palmos de profundidad cou ra á Francia motivos para confiar en su dos de agua, distando unos 15 metros da

amistad.

la casa, se cayó al fondo, pereciendo

Por lo que hace á M. Jules Cambon, el actual embajador francés en Berlín, cuyo nombramiento fué objeto de tan vivos comentarios por parte del Leipzige

ahogada sin que sus hermanos se aper¬
cibieran de ello.
Más tarde notando sus padres la falta de su hija la buscaron encontrándola ea

TageMatt. aceptó el cargo con la absolu¬ el sitio indicado.

ta seguridad de que su labor en la em¬

Puesto el hecho en conocimiento de

bajada había de ser de conciliación.

las autoridades se personó en ellugarde la ocurrencia el señor Juez municipal

empezando la instrucción de las oportu¬

El general Botha

nas diligencias.

El general Botha. primer ministro del
Transvaal, salió el sábado de Londres
para el sud de Africa, habiendo estado antes de partir en el palacio de Buckingham para despedirse de! rey, con el cual tuvo una larga conferencia.
Un inmenso gentío se reunió en los alrededores de la estación para despedir al general Botha, á quien hizo una en¬
tusiasta ovación.

Escriben desde Mahón:
«El domingo se reunieron en el Círcu¬ lo Monárquico los propietarios de fincas rústicas que tienen en proyecto la for¬ mación de una Sociedad de seguros de ganado vacuno. Después de discutir y aprobar en principio el reglamento por que se ha de regir la Sociedad se acordó celebrar otra reunión el próximo domin¬ go dia 19, y convocar también á la mis¬ ma á todos los aparceros y arrendatarios

de las emociones que realzan la primo- pero hallaréis en él considerables y nu¬

que deseen formar parte de ella, para

genítura, hacemos á la patria, ante Dios,
ofrenda de la naciente vida, en la cual
contemplamos reproducidas las nues¬

merosos avances.
Preocupan á mi gobierno las mejoras de que están necesitadas nuestras fuer¬

Las relaciones entre Francia
y Alemania

Los cubanos

oir la opinión de ellos y aprobar en defi¬ nitiva el Reglamento.
La idea sabemos ha sido muy bien

tras; que no nos basta habérselas con¬ zas militares, salvaguardia del honor y

De la Habana comunican que el anti¬ acogida y que son muchísimos los pro¬

sagrado una vez. Ya son sus venturas los intereses de la nación. Los ministros

Las relaciones entre Francia y Alema¬ guo presidente P;ilma se halla actual¬ pietarios, aparceros, y arrendatarios de

inseparables de la suerte de esta secular de la Guerra y de Marina aplican perseve- nia continúan siendo objeto de la aten¬ mente enfermo de alguna gravedad.

fincas rústicas que apoyan el referido

monarquía, y desde que en su espíritu | rante ahinco á este empeño, rodeado de
penetre la luz de la razón, sabrá que en ! dificultades que tiempos pasadosacumu-
las bienandanzas del pueblo español han i laron. Se emprenderá, desde luego, la

ción de los políticos y de la prensa euro
pea.
De una parte se cree que entre ambas

También dicen que el ministro Taft
no ha comunicado todavía su informe
relativo á la situación de la isla que exa¬

proyecto, y esto hace esperar que el mis¬ mo día que se constituya la Sociedad se¬ rán muchos los que se inscriban.»

ds consistir sus únicas felicidades.

! urgentísima reconstitución de nuestro potencias media una latente enemistad. minó personalmente no ha mucho.

»—

—

—

SOLLER

En Valldemosa falleció el martes la i y don Jerónimo Estades, á la señora

pués de la explicación del catecismo, se

popular Madó Pilla, guardia na de la Roca, viuda de Coll, á D. Antonio

continuará el ejercicio del mes de María;

hospedería de Miramar.

Enseñat Caparó, á D. Joaquín Agüi¬

% Ha muerto^á la edad de 98 años, y ha¬ tó, á D. Miguel Banzá y á las socie¬

THE BERLITZ SCHOOL

y al anochecer vísperas y Completas. En el oratorio del Hospital.—Mañana

cía unos cuarenta que estaba encargada dades La Unión y Círculo Sollerense.

, de aquella hospedería.

En todas partes fueron obsequia¬

El cadáver debía ser conducido á Deyá, dos los músicos con pastas y licores.

de donde era natural la popular anciana, Además sabemos que la sociedad re¬

cuya alma tenga Dios en la Gloria.

creativa La Unión entregó á la Ban¬

da, por manos de su presidente señor El religiosísimo señor don Juan Or- Pastor, la cantidad de 200 pesetas,
landis y Despuig. que reside temporal¬ distribuidas en esta forma: al Direc¬

mente en su predio «La Punta», eljue tor, 25 ptas.; al ayudante, 10; á ca¬

ENSEÑANZA DE EEN^UAj^ YIYA^
336 SUCURSALES

MEDALLAS DE ORO lPa.iri.ffi, San I\_iuis, X-iieg©

75.000 ALUMNOS ADULIÜS

£

c3.e ambos sexos

EXPROFESORES DE S. M. ALFONSO XIII

domingo, á las siete y media, se dará principio á una solemne Oración de
Cuarenta horas en honor de la Preciosa
Sangre de Nuestro Señor. «Jesucristo; y, durante la Misa de Exposición, se prac¬ ticará el piadoso ejercicio de las Adora¬
ciones á Jesús Sacramentado. A las
nueve, se cantará la Misa solemne, y al anochecer, habrá sermón que pronuncia¬ rá el Rvdo. D. Miguel Rosselló Puro, es¬

ves ile la semana pasada hizo una es¬ da uno de los 55 jóvenes de la Ban¬

tación solemnemente cantada, y la Re¬

pléndida manifestación de la nobleza y da, 3 ptas., ó sea en junto 165 pepiedad que le distingue, comprometién¬ sétas. El Círculo Sollerense entregó

Clases especiales para señoritas.

serva.
Lunes, día 20.—Exposición como el

dose k pagar las diez y ocho columnas también una peseta á cada uno de que han de sostener las bóvedas del los músicos.

PALMA, calle de la Bolsería, n.° 9.—SÓLLER, calle de Canals, n.° 12.

día anterior. A las nueve y media, se cantarán las horas menores y después la

nuevo templo de Son Servera, donativo

Por la noche la Banda tocó en la

Misa mayor con música, ejecutándose

crecidísimo, puesto que cuatro de las prediehas columnas que deben ser de piedra costarán cada una cien duros y
las restantes ochenta duros.
Al anunciarse al pueblo tan fausta no¬
ticia echáronse al vuelo las campanas,
la música recorrió las calles, el pueblo -entero se replegó en la plaza de la Iglesia

Plaza de la Constitución y después determinado fuó obsequiada por el
Ayuntamiento con pastas y licores. El miércoles por la mañana, la
banda de tambores y cornetas, com¬
puesta de niños de unos ocho á nueve
años, mandados por un cabo de la misma edad, cuya actitud marcial

hace algunas semanas regresó de Lune vi lie (Francia), donde^tenía es¬ tablecidos sus negocios.
El mismo martes por la noche
fué conducido al cementerio el ca¬
dáver del señor Homar, á cayo acto
asistieron además de los socios de la

La Comisión Organizadora ha te¬ nido la atención, que mucho agrade¬ cemos, de invitarnos á dicho Con¬ greso, en el que se desarrollarán los siguientes temas:
Tema I. Cónsideracions generáis sobre
els arbres fruiters. Ventatjes del cultiu

una partitura del Maestro Perossi, pro¬ nunciando el panegírico el Rdo. Sr. don Ramón Colom, Pbro. A las cinco de la
tarde, se dará principio á un triduo en obsequio de Sta. Rita; y al anochecer, se cantará la corona en obsequio de la San¬ gre del Redentor y la Reserva.
Martes, día 21.—Exposición como en l#s días precedentes.—A las nueve, se

y entre vivas atronadores se organizó
una manifestación numerosísima, que
con las autoridades al frente se dirigió ■enseguida á declararle á tan generoso señor su sincero y entusiasta agradeci¬
miento.

llamaba macho la atención, recorrió
la ciudad y afueras, tocando diana. Por la tarde, acompañada hasta el
convento por inmenso gentío, salió
de Sóller la Banda de la Misericordia,
al son de animado paso-doble. La acogida dispensada á la Ban¬

Defensora Sollerense, muchos amigos y conocidos del difunto. Los solem¬ nes funerales celebrados en la igle¬ sia parroquial el miércoles por la mañana viéronse igualmente con¬
curridos.
Descanso en paz el alma del señor

arbustiu donades les condicions climato-
lógiques d’ Espanya. Ponent: D. Rartomeu Amengua 1.
Tema II. Estudio de los árboles de
hueso: albaricoquero, almendro, cerezo, ciruelo y melocotonero. Medios de con¬ servar sus frutos por la desecación. Po¬
nente: D. Pedro Estelrich.
. Tema III. Estudio del acerolo, níspe¬ ro de España, peral y manzano. Medio

cantarán las horas menores y después la Misa mayor. A las cinco de la tarde, se
continuará el triduo en honor de santa
Rita; y al anochecer, se cantará el Trisagio de los Serafines; y después la Re¬ serva, precedida de Te-Deum, tendrá lu¬ gar la bendición de las rosas de Santa
Rita.

Crónica Local
Los festejos celebrados en Palma

da fné en extremo cariñosa. Du¬ rante su estancia entre nosotros se colmó á los muchachos de atencio¬
nes. Nq .es raro, pues que marcharan

Homar y reciban su desconsolada es¬ posa, hermanos, hermanas y demás
familia nuestro más sentido pésame
por la irreparable pérdida qne acaban

de conservar sus frutos. Ponente: don
Juan Obrador. Tema IV. Estudi de la figuera y del
ganover. Industria á que poden donar
lloch el seus fruits. Ponent: D. Lloréns

Miércoles, día 22.—Se celebrará so¬
lemne fiesta en honor de dicha santa. A
las nueve y media, se cantará la Misa mayor, en la que pronunciará el panegí¬

,y pueblos importantes de Mallorca «on motivo del natalicio regio, res¬

satisfechos y con ganas de muy en breve.

volver

de experimentar.

Caldentey y D. Bartomeu Bonet.

rico el Rvdo. Sr. Cura-Arcipreste. A las

Tema Y. Fruits que ’s poden dedicar á la destííació. Ponent: D. Claudi Olive-

cinco de la tarde, se concluirá el triduo.

taron este año concurrencia á las fe¬
rias y fiestas de la Victoria. La inse¬ guridad del tiempo ayudó también

El director de la Banda D. Bal¬
tasar Moya recibió muchas felicita¬ ciones por la altara á qne lia sabido

En la mañana de ayer llegó á nuestro puerto el vapor Villa de Sóller procedente de Cette y Barcelona. Fué

V cíS.
Tema VI. Fruits pera fabricació de pulpa, aubercochs, presechs, prunes. Po¬ nent, D. Gabriel Ribot.

En la iglesia de S. Francisco.—Maña¬ na domingo, día 19.—A las cuatro y tres cuartos de la tarde, se cantarán so¬

4 que no nos visitaran tantos foras¬ colocarla. A ellas unimos también

teros.

la nuestra, muy sincera.

Las fiestas se celebraron todas con

^arreglo al programa.
Ei sábado al anochecer traslado de

Se nos participa que á pesar de
haber fallecido la señora Vda. de

ia imagen de la Virgen de la Victo¬
ria, desde el oratorio del Hospital á la Parroquia, y Inego completas solemnes. Más tarde iluminaciones,
música y fuegos artificiales. El fuerte vendaba! que sopló durante

i

D, Andrés Oliver, de Agen, su esta¬
blecimiento, que se dedicaba á ex¬
pediciones de frutos desde hace lar¬ go tiempo, continuará los mismos negocios bajo la razón de Hijos de
A. Oli ver.

■la velada deslució la fiesta.
El domingo por la mañana hubo la función religiosa en la iglesia pa¬

Publicamos la noticia, para que
llegue á conocimiento de sus mu¬
chos clientes establecidos en diferen¬

rroquial, en la que pronunció her¬
moso discurso el Vicario de Maro

tes puntos de Francia.

señor Poquet. Por la tarde hubo ca¬ rreras de hombres mujeres y niños
•en la calle de la Gran-Vía. Al ano¬

El día nueve del actual, á las cua¬ tro de la madrugada, falleció en

portador de variados efectos y con él vinieron algunos pasajeros.
Dicho buque no saldrá para los mismos puntos hasta últimos del corriente mes, por tenérsele wque ve¬ rificar la limpieza de calderas.
El j ueves por la mana na fné dete¬ nido en Palma, por un agente de po¬ licía, el jó ven José Mingot, de diez y ocho años de edad, convicto y confe¬
so de haber sustraído de una casa de
la ciudad de Sóller, donde se hospe¬ daba, catorce botones de oro, un aba¬ nico, un reloj y un pantalón.
Dicho individuo, una hermana
suya y su esposo, marcharon además sin pagar la cuenta á la vecina Ana

Tema VII Fruiters de pinyol. Con¬ serves, dolsería y confitería: aubercoquer, cirerer, presseguer y prunera: Po¬
nent: D. Francesch Tobella.
Tema VIII. Necesidad de atender á
la perfecta alimentación del ganado. Im¬ portancia que para ella tienen los culti¬ vos arbóreos y empleo, al efecto, de los frutos y residuos ele los mismos.
Importancia que tienen los referidos cultivos en la isla de Mallorca: higuera y algarrobo. Ponente: D. Andrés"Massa-
net.
Tema IX. Industries rurals relaciona-
des ab el cultiu deis arbres en aquesta Illa. Ponent: D. Joan Rosselló.
Tema X. Importancia de la presentació deis fruits; embalatjes y medís de trasport. Ponent: D. Joan Angel Genis.;,
Tema XI. Necesitat ó conveniencia
de constituir Sindicáis de producció y venda en la explotació deis cultius arborescens á fi de lograr pera ’ls mateixos vida económica é independent. Ponent: D. Joseph M.a Bernadas.

lemnes completas, con exposición del Santísimo, en preparación á la fiesta del mes d« María, y acto seguido se practi¬ cará este devoto ejercicio con sermón por D. Jaime Borrás Pbro.
Lunes, día 20.—A. las nueve y media, exposición, tercia y la misa mayor con música por el Orfeón del colegio de Sta. María, pronunciando el panegírico de la Virgen Santísima D. Bernardo Oli ver Vicario. A la tarde, á las cinco y media,
se continuará la devoción del mes d©
Mayo.
Ke^istro Civil
Nacimientos
Varones 3.—Hembras í.—Total 4
Matrimonios

checer hubo la procesión de costum¬ bre, á pesar de la llovizna con que quiso obsequiarnos el cielo. Por la noche, iluminaciones, música por las dos bandas, fuegos artificiales y
alguna más animación que el día
anterior.

Marsella nuestro paisano don Salva¬ dor Rullán Estades, víctima de agu¬
da enfermedad.
La conducción del cadáver á su
última morada fné una verdadera
manifestación de duelo, pues al acto acudieron gran número de solleren-

Yiía Coll, en cuya casa estaban en calidad de huéspedes hacía ocho días.
Los objetos sustraídos fueron recu¬
perados y el citado sujeto quedó á
disposición del juzgado de instruc¬
ción del distrito de la Catedral.

Por los puntos sobre que han de versar las conferencias, bien se vé
qne de las mismas podrán los agri¬ cultores sacar notables y provechosas
enseñanzas.
Dicho Congreso promete verse
animado.

Ninguno.
Defunciones
Día 13.—María Ros Estades, de 28 años, soltera, c. San Nicolás, n.® 2.
Día 14.—Bernardo Homar Rullán, de 42 aSos, casado, c. Ramón LIull, n." 25.

Ei lunes fné el día en que la fiesta ses y otras personas de la colonia es¬ La opinión pública ha visto con resultó más lucida, debido á la veni¬ pañola residentes en aquella ciudad. buenos ojos los sueltos publicados,

EN EL AYUNTAMIENTO

—*xz2ga»-o~«iemB~
ÚLTIMAS COTIZACIONES

da de la Banda de la Misericordia.

A su desconsolada esposa, hijos, sin comentario alguno, en los dos

Llegó á las ocho y fueron á espe¬
rarla en el convento una Comisión

hermanos y demás familia les envíav
mos nuestro más sentido pésame, al

últimos números del Sóller, refe¬
rentes á la instalación de las oficinas

Sesión del día 9 de Mayo de 1907

Madrid 17 Mayo

La presidió el Alcalde don Miguel Ri- Interior al 4 p §

.

82*60

del Ayuntamiento, las dos bandas propio tiempo que pedimos á Dios de Correos en la casa n.° 67 de la poll, asistiendo á ella, convocados por Amortizable al 5 p §. . . . 10P20

de música de esta localidad ó inmen¬ conceda al alma del finado descanso calle de Isabel II.

primera vez, los Concejales señores Es¬ Banco de España .... . 445*50

so gentío. Se hizo la entrada tocando eterno.

Parece que los escritos de referen¬ calas, Rotger, Morell, Castafler Arbona, Tabacos

. 403*00

un bonito pasodoble hasta llegar á la Casa Consistorial, donde se hizo
alto. Luego se tocó diana, y termi¬ nada ésta se procedió al albergue de
los músicos. A las diez hubo carreras
de cintas, amenizadas por la Banda
de la Misericordia. Este número re¬

Por noticias particulares que el diputado provincial D. Jerónimo
Estades ha recibido de Madrid, se sa¬ be que en "breve será concedido por
la Dirección General de Comunica¬
ciones el servicio de paquetes pos¬

cia no han causado el mismo efecto
al funcionario encargado de la Es¬ tafeta de Correos: así es que nos ha enviado un comunicado para su in¬ serción en nuestro semanario, que
no publicamos desde luego porque no se ajusta á las prescripciones .le¬

Rullán, Canals, Forteza, Castañer Bernat, Frontera y Colom.
Fuó leída y aprobada el acta de la
sesión anterior.
Se dió cuenta de varios informes emi¬
tidos por la Comisión de Obras sobre instancias particulares.
El señor Morell propuso se prohibiera

Francos Libras

.

10*75

.

27*87

sultó muy agradable á la numerosa concurrencia que se congregó en la Plaza de la Constitución y calle del

tales con la Península y Extranjero
á la Administración de Correos de
Sóller.

gales; y porque todavía no estamos
convencidos de las afirmaciones que
en el mismo se hacen.

terminantemente la añeja costumbre de pasear por las fiestas callejeras de esta ciudad, un buey atado y conducido por

Por tener que hacer el vapor «Villa de Sóller» la limpieza general de cal¬

Principe.
Por la tarde se verificó el simu¬

Desde Madrid telegrafía Andrés

gente que, con el pretexto de divertirse, deras, queda en suspenso el viaje que,
Muy parecidos los unos á los otros le acosa y hace correr produciendo sus¬ según su itinerario, correspondía em¬

lacro. Más tarde la procesión. Por la noche, iluminaciones, música y
fuegos artificiales. Estos, en los
tres días, no estuvieron á tanta
altura como en otros años, porque
la cantidad presupuestada para ello no lo estaba tampoco.
La feria no estuvo tan surtida

Gorzueloá nuestro colega La Almudaina, que en el ministerio de Fo¬ mento esperan recibir la contesta¬ ción á una pregunta hecha al mi¬ nisterio de Gracia y Justicia rela¬
tivo á la conducción de presos y
penados, gara ultimar el pliego de condicione^ del Ferrocarril Palma-

han resultado los dias de la actual tos y carreras á los pacíficos transeúntes;

j semana, pues empezaron con cielo lo cual además de ser una verdadera in¬

nuboso y
y vientos pequeñas

encapotado, temple fresco del S. E. que arrancaron lluvias y han terminado

■
j

justicia para estos animales, constituye una muy patente nota de incultura para
esta población. Enterada la Corporación de la anterior proposición, después de dis¬

por el mismo estilo con la sola va¬ riante del viento que pasó al E. neto

j

cutida suficientemente, acordó por una¬
nimidad resolver conforme á lo propues¬

y continuadas y de seguro benéficas | to, y que en lo sucesivo estos animales

prender el próximo día 20. En conse¬ cuencia, dicho buque no saldrá para Barcelona y Cette hasta últimos de mes.
Lo que se anuncia para conocimiento de las personas á quienes pueda inte¬
resar.
Sóller 18 Mayo de 1907.—El Navie¬

Sóller. como la hemos visto en otros años.

lluvias en los dias de ayer y boy. Y sean conducidos al sacrificio como lo son ro Director, Lorenzo Roses.

Inmediatamente será aprobado. de igual manera se ha sucedido to¬ los destinados al público consumo y

*

**
Sería faltar á nuestro deber de

da la primera quincena dei mes de cuando la res sea brava, lo sea con las En la sesión del Ayuntamiento Mayo, según ios romanos, del mes precauciones debidas, por fuera del casco

Amador Sastre

4

periodistas, si no diéramos cuenta de la satisfacción que produjo en el,
vecindario la venida de la Banda de
la Misericordia, compuesta de 55 jó¬ venes de 8 á 20 años de edad, y di¬
rigida por el notable maestro don Baltasar Moya.
Con sus bien ejecutadas piezas
musicales amenizó todas las funcio¬

podrán leer nuestros lectores un acuerdo, por el cual se prohíbe la antigua y arraigada costumbre de
pasear bueyes por las calles de esta población -con motivo de las fiestas callejeras.
Dicho acuerdo, tomado á propues¬ ta del concejal don Juan Morell, será sin duda bien acogido por el ve¬

Síbam entre los hebreos y Rama-
dam entre los árabes.
Para mañana se anuncian dos
funciones en el teatro de la Defensora Sollerense. Por la tarde se pondrán
en escena las zarzuelas «Chateaux
Margaux» y «Los descamisados» y por la noche se estrenará el drama

de la población, dejando al cuidado de la Alcaldía el cumplimiento del presente
acuerdo. No habiendo otros asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.
CULTOS SAGRADOS
En la ig’esia parroquial.—Hoy al ano¬

CALLE DE LA LUNA.-SOLLER
Ofrece al público toda clase de máquinas «Singer» y accesorios pa¬ ra las mismas. Se practican toda clase de composturas.
Ventas al contado y á plazos de
10 reales semanales.

nes del lunes, recogiendo del nume¬ cindario. Nosotros lo aplaudimos y lírico en tres actos «La Cara de checer, se cantarán los actos del rezo CALLE DE LA LUNA N.° 101.

roso público que á las mismas acu¬ día nutridos y entusiastas aplausos.
El martes por la tarde dicha ban¬

esperamos que la Alcaldía le dará fiel cumplimiento.

Dios».
Como saben nuestros lectores, en

divino en preparación á la fiesta del mis¬
terio de Pentecostés.
Mañana domingo, día 19.—Se cele¬
brará la festividad del indicado misterio.

So

la casa señalada

da obsequió con hermosas tocatas,

En la mañanada del martes falle¬ los días 25, 26 y 27 del' actual mes A las nueve y media, expuesto el Santí¬ con el número 15 bis de la calle del Mar,

en sus domicilios, al Rvdo. Cara- ció en esta ciudad, víctima de penosa de Mayo se celebrará en Manacor el simo Sacramento, se cantarán los divi¬ Para informes, Rectoría, 5—Sóller.

Arcipreste señor Maimó, á los dipu¬ dolencia, nuestro antiguo suscriptor X Congreso de la «Federación Agrí¬ nos oficios, con sermón por el Rvdo. se¬

tados provinciales don Juan Aguiló don Bernardo Homar y Rallan, que cola Catalana-Balear.»

ñor Cura-Arcipreste. A la tarde, des¬

■56

SÓLLER

(18)
SL LAZO BE FLORES
qjüaena es ella! Dice mi abuela, que lo que hacía tu madre era gritar por cual¬ quier cosa, como ahora hace con 'Floren¬ cia y contigo; pero se miraba en los ojo* -de su marido y le tenía como cuerpo de • rey: tú serás peor, Trinidad: tú eres-mansa y no regañarás; pero harás tu gusto y -tendrás eñ un puño4 Andrés, que es ca¬
chazudo como él solo.
La conversación de las jóvenes fué interumpida.por él almuerzo, que se • servía*á las nueve, pues los días de boda,
<eu las aldeas, están exclusivamente de¬
dicados á la gula. Sirviéronse magras con tomate: torti¬
llas con longaniza, y sendos cuartos de cabrito y cordero asado, amen de las muchas frutas, pastas y dulces.
Acabado el almuerzo, empezó la datalia de la confitura* indispensable en to¬ adas las bodas de labriegos,
Lió principio arrojando los mozos des¬ de la calle grandes puñados de confites, caramelos y peladillas, los,que. introdu¬

ciéndose por la ventana abierta, fueron
á herir en la faz á los concurrentes, con
no poca risa de éstos y no poco gusto de los muchachos, que viendo el suelo sembrado ás confitura, se arrojaban á él atropellándose para cogerla.
En la cálle había otra turba de chicos
esperando la revancha, que no tardó en llegar, pues armándose los mozos que estaban arriba de enormes pañuelos de confites, los arrojaron á los de la calle, que recibieron la descarga con alegre gritería.
Por supuesto que los proyectiles cau¬ saron algún daño en los ojos y narices, pero es una costumbre tan antigua y arraigada, que por nada en el mundo
renunciarían á ella, ni aun los más des¬ calabrados.
Los primeros disparos se hicieron con la confitura que había en los platos de la mesa; pero habiendo quedado muy pron¬
to vacíos, la señora Baltasara llamó á
Andrés, que volvió cargado con un cos¬ tal de confites y caramelos.
Al ver tal profusión, todos los concu¬ rrentes palmotearon gozosos; pero ha¬ biéndose acercado algunos á la ventana, vieron con asombro que los de la calle tenian un borrico, cuyo serón estaba
colmado de confitura.

El entusiasmo subió entonces de pun¬
to: nunca se había visto un despilfarro igual: vítores, gritos, palmadas, todas las muestras posibles de contento se ago¬ taron; y por más que se cansaron de ti¬ rar, y que la batalla se prolongó mucho más que lo de costumbre, los proyecti¬ les no pudieron agotarse en ninguno de
los dos bandos.
Cuando llegó la hora de la comida, ninguno de los chiquillos pudo probar
bocado: tal atracón se habían dado de
confites y almendras de azúcar, además de llevar bien repletos todos sus bolsi¬
llos.
En la comida habían agotado las se¬ ñoras JBaltasara y Sebastiana todos sus primores: ricos picadillos de cerdo; aves rellenas; corderos enteros tostados con manteca; liebres con salsas de yemas; jamones cocidos con vino generoso, y
ostentando cada uno una hermosa capa
de azúcar tostada; inmensas fuentes de enormes anguilas con salsas de almen¬ dras y leche; ricos salmones con cebolla picada; odoríficas frituras de carpas; empanadas de ternera y de pichones; tarteras de perdices en guiso, en cada una de las cuales habían puesto por lo ménos una docena; ricas y suculentas natillas; frutas de sartén de todas clases;

tortas de miel y pasas, y en fin, todas aquellas delicias del paladar, que solo se
encuentran en los festines de los labra¬
dores aragoneses, y ante los cuales el gastrónomo más descontentadizo y exi¬ gente, se sentiría poderosamente exci¬
tado.
Después de la comida, los padres y madres fueron á vísperas, excepto algu¬ nos de ellos que se quedaron para vigilar á los jóvenes, que seguían bailando al son de las guitarras y bandurrias, y de los alegres cantos de la jota.
Al anochecer se encendieron los can¬
diles nuevos y los velones de bronce, brillantes como el oro: y en tanto que las mujeres preparaban la cena y que los hombres seguían conversando, Flo¬ rencia y Jacobo hallaron una ocasión de
hablarse.
—Florencia, dijo el novio acercándose á la jóven: he estado pidiendo al señor Cura que, antes de salir de tu casa, haga
señalar á tu abuelo el día de nuestra
boda.
—¿Y qué te ha respondido? preguntó
Florencia.
—Que lo hará. Yo he suplicado lo mismo á doña Agueda, que por eso le hablaba en voz baja, y me ha asegurado que no saldrá de aquí sin saber qué día nos casamos.

—Me alegro de que hayamos tenido el mismo pensamiento: ya es hora da que también yo mire por mi comodidad, porque, francamente, estoy muy mal
así.
—Es cierto, mi pobre Jacobo: no tie¬ nes quien te cuide, ni quien te haga la comida, ni quien te lave la ropa: ¡y lue¬ go, ese pobre Ramón! Por él, más que por tí, tengo deseo de que nos casemos.
—Y yo también: porque creo que tu podrás hacer con él más de lo que j'o hago.
—Me parece lo mismo. —No te duela el pegarle, y con un buen palo, pues la mano es ya blanda para él. —¿.Pegarle yo? ¡ Dios me libre, Jacobo! —¿Pues qué piensas hacer? ¡no sabes tú lo que es ese pillastre! —Jacobo, tú eres sobrado'duro con tu
hijo. —Es que yo no le quiero, Florencia:
su madre no supo darme paz en mi casa,
ni hacerme dichoso: el chico me inco¬
moda para todo: es un estorbo que hallo siempre plantado en mitad de mi cami¬ no: no porque sea mi hijo, dejo de cono¬ cer que está muy de sobra en el mundo.
--Jacobo, eso no está bien dicho, ni tú lo sientes asi tampoco; pero eso no

)L VILLA DE SÓLLER

MITO INTERNACIONAL

ISLEÑA MARITIMA

Servioios esmerados y á buenos precios cohpmU n ii.i.oie,,i i'va de vapores

MATEO COLOM
R.U.© Lazare-Garnot, 34
CETTE

VAPORES
Miramar-BsUvw-Catalufta-Balear-IsIefio-Luü?.

CASA FUNDADA EN 1876

DE

Semita entre Selles, l&seelem, Cette j viceversa

VINO AL POR MAYOR
COMISIÓN Y AJUSTE

IBA Y VUEJLTA
ENTRE

Salidas de Sóller para Barcelona: los dias 10, 20 y último de cada nqes Salidas de Barcelona para Cette: los dias 1, 11 y 21 de id. id salida» de Cette para Barcelona: los dias 5, 15 y 25 de id. id. Salidas de Barcelona para Sóller: los dias 6, 16 y 26 de id. id.
CONSIGNATARIOS:—EN SÓLLER.—D. Guillermo Bernat, calle del Príncipe n.® 24.—EN BARCELONA.—D. J. Roura, Paseo de la Aduana, 25.—EN CETTE.—Mr. A. Bernat, Quai de la Ville, 15.
NOTA.—Siempre que el día de salida de Sóller y Cette para Bar¬ celona coincida en sábado de día festivo, retrasará el vapor su salida 24 horas. —La salida de dicho buque del puerto de Barcelona para el de Sóller, será en todos los viajes á las ocho y media de la noche.
Comisiones—Representaciones— Consignaciones— T'ránsitos
PRECIOS ALZADOS PARA TODAS DESTINACIONES
Servicio espeja! para el transbordo y reexpedición de naranjas, frutas frescas y pescados

JUAN ESTADAS
COMERCIANTE Y PROPIETARIO
TELÉFONO
liEZIdJfAar (Ande) LA SOLLERENSE
DE
CERBERE j PORT-BOD (Frontera fraiico-espafiola)
Aduanas, transportes, comisión, consignación y tránsito
Agencia especial para el trasbordo y reexpedición de naranjas, frutas frescas y pescados.

bambas

para Argel los Jueves. De Argel los Viernes.

,

para Marsella los Sábados.

De Marsella los Lunes.

Servicios combinados con fletes á fort-fait en conocimientos directos

para Cette, Gibraltar, Tánger, Londres, Liverpool, Giagow, Manchester, Bristol, Ul , Hamburgo, Amberes, Rotterdam, Amsterdam y principales puertos de Italia, pa¬ ra los que igualmente se despachan pasajes via-Argel.
Los señores pasajeros que en Francia tomen billete para la Arge¬ lia, ó España via Palma, podrán permanecer en esta todos los días que les convenga, si bien combinando la salida con los vapores correo!
de itinerario.

El vapor que sirve la línea Palma-Marsella, se reserva el derecho de
hacer las escalas que le convengan.

inri

SOLLER
SEMANARIO INDEPENDIENTE

CURACION DE LA DIMffi
POR EL

AGENTES DE ADUANAS

casa peincipal:
OE3RBÉRB (UFr-Etnoia,) (Pyr.-Orient.)

sucursales:

*4

PORT-BOU (España.)

X2E3ST3DA.YE (Basses-Pyr.)

CASA El CETTE: Quai da Snd n.* 8 bis

IELEQKAMAS: Bauza

RAPIDEZ Y ECONOMÍA EN TODAS LAS OPERACIONES

PABLO COLL y F. REYNÉS
AUXOlSSriE (Cote d9 Or)
SUCURSAL DE LA CASA COLL, de Dijón

Especialidad en patatas y demás artículos del pais.

Expedición al por mayor de espárragos y toda clase de legumbres.
Servicio esmerad© y econdmfe©

L1 ASSIGURATRIGE ITALIANA
Sociedad de seguros contra los
ACCIJJSBjaí'TES E» K Íj teabajo
ESTABLECIDA EN MILÁN Y RECONOCIDA EN ESPAÑA

al Mlbum Salón, Hojas Se¬ lectas, Blanco y Negro, SPor
esos mundos, La Ilustración
Española y ^Americana, Nue¬ vo Mundo, La Moda Elegan¬
te, La Ilustración Mrtística,
Gedeón, La Última Moda;
El Consultor de los Bordados, Diario Universal, La Mari¬
posa, La Época, ABC, y
otras revistas y periódicos.
—Se admiten en la Admi¬
nistración del Sóller, San
Bartolomé n.° 17.
HISPANIA
COMPASÍA GENERAL DE SEGUROS
(Accidentes del trabajo, incendios, seguros agrícolas, y otros)
Capital social:5.000.000 de ptas.
Domicilio smiai: Cortes, 3AT.-BARCELDSA
Agente en Sóller:
Damian Mayol Alcover, S. Bartolomé 17

ADMINISTRACIÓN.—Sección de anuncios
Los anuncios que se inserten en esta sección pa¬
garán: Hasta tres inserciones á razón de 0‘05 pese¬ tas la línea; hasta 5 inserciones á razón de 0‘03 pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0‘02 pe¬
setas.
El valor mínimo de un anuncio, sea cual fuere el número de líneas de que se componga, será de 0‘60 pesetas.
Las líneas, de cualquiera tipo se» la letra, y los grabados, se contarán por tipos del cuerpo 12 y el ancho será el de una columna ordinaria del perió¬
dico.
Los anuncios mortuorios por una sola vez paga¬ rán: Del ancho de una columna 1‘50’pesetaa; del áe dos, 3 pesetas, y así igual en proporción.
En la tercera plana los precios son dobles, y tri¬ ples en la segunda.
Los comunicados y anuncios oficiales pagarán á razón de 0‘05 pesetas y los reclamos á razón de 0‘10 pesetas la línea del tipo en que se compongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.
Dos y dos fan cuatre ó sia primera
tanda de veritats, ditas á n‘ es vesins de sa populosa ciutat de S‘ Illot per un tal 1’ amo ’n
Tofol de Sa Llana (molt conegut á ca-seua).—
Este folleto se vende en la Administración
del Sóller al precio de 0‘50 pesetas.

Vino Uranado Pépsico
de»
J. T0RRENS, Farmacéutico
El primero y único elaborado en esta forma en España, mucho más económico y de mejores resultados que sus similares del extranjero, está preparado con todo esmero por procedimientos científicos bien ex¬ perimentados y acreditado como un reconstituyente sobradamente enérgico para suprimir la elimina¬ ción del azúcar de glucosa en todas las personas afectadas de la enfer¬ medad denominada “diabetes.,,
DEJ ¿VE53STTA.: En Barcelona, Sociedad Farmacéutica Española. —Farmacia del Dr. Pizá.—Palma, Centro Farma¬ céutico.—Farmacia de las Copinas.—Málaga, Far¬ macia del Dr. Pelaea y Bermudez —Sóller, Far¬
macia de J. Torreas.

Intel lestarant del Universo
DE
Vda. DE J. SERRA

Capital social: 5.000.000 Liras
Habiéndose promulgado la Ley sobre los accidentes del trabajo de 30 de Enero último, esta importante Sociedad asegura todas las indus¬ trias, mediante una prima, contra los riesgos indicados en dicha Ley.
Director de la Sucursal Española: D. MANUEL GES, Merced, 20, Barcelona.—Para informes y demás, dirigirse al Agente principal, B. HOMAR, Samaritana, 16, Palma.—Agente en Sóller, ARNALDO
CASELLAS.

CULTIVO PRÁCTICO del OLIVO
POR
D. José Bullan y Mir, Pbro.
Se halla de venta al precio de 1‘50 ptas. en “La Sinceridad,,.—
Método de solfeo por
D. Hilarión Eslava.—Se halla en venta en la Administración del Só¬ ller. San Bartolomé 17.

PLAZA DE PALACIO-3.-BARCELOAA
Hospedage desde 5 pesetas en adelante. Habitaciones desde una seta, restaurant á la carta, mesas particulares, se sirve á todas horas.
El Hotel del Universo está situado en nno de los sitios más im¬
portantes de la capital, dá plena fachada á la bonita y frondosa pla$ de Palacio y paseos de la Aduana é Isabel II, donde cruzan todos les tranvías, y es el más próximo á la Aduana, Muelles, Compañías de Navegación, Bolsa, Gobernación y Estación de los Ferrocarriles de Francia, Tarragona, Valencia, Zaragoza y Madrid.
SOLLER.—Imp. de «La Sinceridad»