Aí¡0 XXII.-2.a EPOCA.-NUM. 104?
Aí¡0 XXII.-2.a EPOCA.-NUM. 104?

SABADO 27 DE ABRIL DE 1907

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR-PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbona.

REDACTOR-JEFE; D. Damián Mayol Alcocer.

REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)

Cátedra Populá

xen ses bónes condicions d‘ ets terrenos rigí ets trabays d‘ una finca rústica que y d‘es clima mallorquí per moltes coses tenga d‘ agricultura y de ses industries

—Nó (seguí dient es Doctó CÓ3ine sens interrupció, que ses interrupcions som jó qui les fas y vóltros, lectors d’ el Sóllbr, ja sabeu perque); molt lluñjf d’
aixó. Per de prónta, ses vertedores ex-
plotacions agrícoles son casi tant rares cótn ets cavalls verts, perque no se pód doná aquest nom á lo que no‘u té ets fets, y aquests son molt lluñy d’ esserhí quant se deixen ses finques á la bóna de Deu seusa que ni amos ni majoráis hey

y aquesta nc es una: ja ‘u veys, sensa rurals auxiliars tots ets coneixameuts

posarhí rés de sa nóstra part tenim lle-
gums y fruyts de lo mes perfumáis y saborosos, y carn qu’ obtó una gran prefe-
réncia demunt sa milló forestera fins y

que per treurerne such son indispensa¬ bles? A cap industria fiarán un trabay
per ordinari que sia á uu operari que dins sa raateixa industria no tenga fet

tots p'ets forastés, y llet y formatja unllarch mossatje; en camvi, per couradó de lo mes rich y aliraentós, y així tot lo tothóra es bó, y sía ún teixidó manxaróy, demés, estimat cóm á lo mes bó qu'es ; sabaté cansat ó mariné qu’ ha prés es

pód trobá; lo qual vól di que si nóltros
voliem y d‘aqüestes mateixes produccions en tenguessim abastament p‘ es consum de s‘ illa y per poderles exportá,

retiro, tots prenen s’ aixada y caven, bé ó malament; tots manetjen es cavech y fan solchs, dréts ó tórts: y, lo qu' es enca¬
ra pitjó jy molt pitjól amb sa raateixa

pósin res de sa seua part per aumentá allá abont les duriem se sabrieu fé llóch facilidat (milló dit estaría amb so ma¬

sa producció ó per treurerné es milló partit. Per lo regulé, uns y altres no se cuyden mes que d’ esperá ets espléts

aviat y tant prónta fossin conegudes serieu apreciades y mes demauades que
ses que ‘vuy coneixen. Tot aixó, per su-

teix atreviment) fan us d’ es gatzoll y sa destral per fé arbres mal-bé, que d‘ es xorrach y es guinavetó per retrassá per

jnans-plegades per anarlos á cuhí amb posat, en profit de sa nóstra butxaca médi d’ empélts fets á la bava-en-lá sa

diligéncia quant arriben, y quaut nó, los (sensa parlé de fama ó de gloria); tot eu íruytificació de ses plantes. Y d’ets qui

yeureu passetjá de mal-humó, fiestomant : aument de sa riquesa pública de s‘ illa.... poden milló inflarse amb so titol dl agri¬

y renegant perque no plóu ó perque plóu ¡y no dich rés si les sabiem ben presentá, cultós; d’ ets quí han estat Sempra dins

massa, eu llóch d’ estudia y posa ’n prác¬ tica altres médis mespráctichs per podé

cóm fan per tot menos á España que fins y tot amb aixó ha de demostrá sa seua

sa térra trabayant, uys cluchs per snposat, qu'aixó no importa di; d’ets quí á

fé entrá dobbés amb que substituí ets falta de bón gust, sa seua paresa ó mal- una possessió han pujat per escalofó ri-

qu‘aquell aííy per fói^a majó no entren feynaría, es seu atrás indiscutible y 11a- gurós desde porquerét ó endiotó fins á

ó s’ han perdut.

mentable

paravé majó, ¿quants en trobareu quí

A Mallorca, qu’ es lo que de mes ’próp

Ydó bé, á pesá de lo qu'be dit, d‘ vos sabrán dona explicacions dl es perqué

veyra y lo que mes coneixém, ni propie- aquests caracters emprenedors no'n fan qualsevól d‘ ets trabays qu‘ executen?

taris ni arrendadós se preocupen molt d’ surten cada día, per desgracia: son cóm

Seguirém un altra día (ó uus altres

exploté degudament sa gran riquesa que una metía que s'adrega; ni ets propieta¬ díes, puis que mos ne quedarán mes que

tenen entre mans, y jó ’u atribuyesch á ris qui podrien y deurien imitarlos en llengonisses, si Deu heu vól) parlaut d‘

que los manca á tots un póch d’ aquella benefici pi ópi, en aument de sa seua ri¬ agricultura, qu’ocasió bem de teñí apli-

noble ambició de que no fá molt de quesa, y fins y tot per sa satisfacció de cant á ‘n aquesta fónt de riquesa, casi

temps he perlat: son massa bóns d’ aco- veure es seii nóm rodeljat d’ una Bureó¬ tapada, ó que tan prim ratja entre nól¬

nortá, puis que en teñí que los basta la brillant, tenen mica d‘ enveja de s’ tros per desgracia, ses nocions elemen¬

per’vuyy per demá, pensen que per éxit qu'obteneii ni d’ets dobbés que táis de ciéncia que m’ he proposat ense-

«passat-demá Deu ¡a provehirá». Te-
nim pastures riquíssitnes y abundants
per totes aqüestes muntañes y p’ ets

guañen; y així mos quedan) dins sa pa¬ rada de ses sebes, cóm estavem antes, sigles enderrera, sensa adelantá may,

ñarvos; per‘vuy ja he fet un póch massa
llarch, perque cora pens embarcarme per France uu d‘ aquests dies y estaré al-

plans inmensos de s’illa, y no’bstant tan ignorants, tan desconeguts y tan guns mesos eu viatje, volía qu‘ acabas-

seflós y majorals, petits propietaris y pobres cótn sempre hem estat.

seno sa primera llissó de s’ ayre, ó sien

arrendadós veueu, sensa torná vermeys

Jó parí á salts y á bots, ja'u veix, ses apticacions d‘ aquest á s’higiene, á

avergoñits de ses seues pobres iniciatives, per fervos coneixer ses meues idées á fí de podé continué á sa meua tornada

que si no mos duguessin bestiá de fóra mesura qu‘ es formen sensa teñí en comp- parlant de s'ayre tambó, pero en lo que

p’ es consum mos quedariem sens podé te que sa meua convérsa fá esses, cóm fá referencia á sa pressió atmosférica.

menjá carn, y aixó qu’ á Mallorca s’ en sa carretera d‘ es Oóll-de-Sóller, á dis- Seguiguéra, dones, sa llissó: escolteu bé,

consumeix molt menos de sa qu’ es deu- gut vóstro que tal vegada vos estimarieu María; posau atenció tots.

ria en perjui de sa robustés de ses per¬ mes qu’ anas p‘ es drét á dirvos cóm és

Y continúa es Doctó Cosme, tal y cóm

sones y per lo mateix de sa salut públi¬ que se fá produí á sa térra tant cóm se veurán ets meus pacients lentors en tor-

ca; y que igualraent faltariem de pá si vó!, y sobre tot cóm s‘bauría de fé per narhí.

no mos duguessin barcades de blat de tréure bóns interessos d‘ es capital qu‘ á Sevilla ó de s’ estrangé. ¿Y creys vóltros s‘ agricultura se destinás. Jó bé voldría

Tofol.

que no se farien richs aviat ets qui se dedicassin á produí, bó y barato, no-més lo qu’aquí se consumeix? ¿Quina rahó hey ha perque de fóra-Mallórca mos ha-
jen de du bestiá, y blat, y patates, y se¬ bes, y melons, y tomátiques primeren-

donarvos aquest gust, peró es un póch malét el’ explicó tot aixó amb una sola sessió y amb tant póch temps cóm tenim já, perque s’ha fet tard y encara no hem acabat de parlé de s‘ ayre, objecta prin¬ cipal de s‘ explicació d’ avuy. Per altra

•rnte

-

Sección Literaria

LOS NEGOCIOS DE BLAS

ques, y tantes altres cóses qu’ aquí po-
driem teñí amb abundaucia no sóls per
nóltros sí que també per exportá? ¿Y per quines cinch centes tot lo que de íóva mos duen, á pesá d’ets transpórts, embalatjes, drets de cárregues y descárregues, carreitx y demás gastos, que tots junts tan un bón munt, s’ ha de po¬
dé veudre encara mes barato á ’n es
mercat que lo que uóltros dins ca-nóstra mateix prodnim? ¿Mereixen es nóm d' explotacions ets nóstros trabays agríco¬ les, rutinaria, atrassats, que no poden

part, si tot mos bo menjassem amb un picli, vóltros que no estau acostumats á pahí menjás fórts d‘ aquests, perillería que pe‘ s‘ abundancia tenguesseu un‘ indigestió, y jó dech haverlevos d‘evité. Diuen ets castellaos que el movimiento se demuestra andando; ydó bé, no frisseu que caminant-caminant mos bí acosta-
rém així mateix: á ‘n es llevant neixen
días, y preuguent d‘ aquest menjá substanciós un póch‘vuy y un póch demá vos ‘nireu alimeutant y vos posareu robusta cóm jó desitx veurervos creixer, sensa

Vino Blas de su tierra á servir á la
corte, trayendo, como se suele decir, el pelo de la dehesa, y era el pobre tan su¬ mamente corto de alcances que este pe¬
lo no se le caía ni á ¡res tirones.
Blas soñaba con la fortuna, y desde el primer momento en que oyó hablar de negocios en el mundo, los tuvo por cosa admirable y apetecible. Eso de que con el trabajo se gane dinero, le parecía lo más natural y lo más justo, por lo que no tenía para él nada de particular. Yo limpio la casa, voy á recados, sirvo á mis amos y mis amos me dan un sa¬

competí amb sos demés, que no serveixen per explota rés nat del mon?
Y lo bó és que si qualque vegada hey ha un mallorquí que s’ atreveix á.... «surtí d’ es garbell», raes despavilat ó ines emprenedó qu’ets altres, y se resol á introduí á Mallórca qualque adelanto
agrícola, s’éxit mes eomplet corona sa seua óbra es mateix temps que li umpl sa bossa de dobbés. No importa auá

s‘ exposició de qu‘ una panxada vos fassa mal. ¿No trobau qu‘es milló així?
Ydó així heu farém.
No obstant, no vos vuy deixá amb mal de ventra, y antes d‘ acabá vos diré
qu'aoib abónos quimicbs, aygo á voluntat y coneixements de lo qu‘ es fá; amb cuydado, diligéncia y economía, ó, per
dirhó amb mes póques paraules, amb
capital y trebay inteligent, se pód fé d’

lario. se decía, y esto es muy natural. También es natural que el que vende una cosa cobre por ella tanto 6 cuanto; ¡pero eso de que el dinero produzca más dinero él sofito, eso debe ser precioso! Y Blas deseaba tener dinero para colocarlo. Tuvo unos ahorrillos, y entonces empe¬
zaron sus cavilaciones. porque se pre¬
sentaba la grave cuestión de colocarlos. ¿Dónde? ¡Si él desconfiaba de todo el
mundo!

molt enfóra á cerca exemples eu próva un terreno una fonteta d’ ór, qnin rega-

Servía Blas en casa de unos amigos

d’aquesta veritat: póch temps ha passat lim donará abastament y demés per ob¬ míos, y al bajar una noche á abrirme la

desde que vaitx sentí di que s‘ ha comen<jat á fabricá mautega, y qu’ es tan bóna y té tanta demanda qu’ es qui va teñí sa
. felís ocui réncia de dedicarse á’n aquesta
industria rural (¡desconeguda encara á Mallórca á ‘n es comengaraent d‘ es sigle XXI) va teñí qu‘ aumentá tot-dí una es nombre de ses vaques per podé obtení

tení un réiit crescut d‘es capital que
representen junts es való de sa finca y s‘ efectiu que s’hi haja volgut afagí. Sl exemple el donen totes ses industries á a’ agricultura: fassen ets agricultós cóm
fan tots ets industriáis y ets resultats serán ets mateixos sino superiós. ¿Quí se posa á s‘ enfront d’ una industria

puerta, me dijo con el mayor misterio: —Señorito, usted que entiende de le¬
tra y saca libros de su cabeza, podría darme, si quisiera, un buen consejo.
—¿Qué te ocurre?—le pregunté. —Ayer tarde me tocó salir á paseo, y al volver para casa, entróme en la pa¬ rroquia y oí un pedacillo de sermón. —Bien; ¿y qué?

major producció amb que contenté ets qualsevól seusa entendrerla bé? Ydó ara —Que el señor predicador dijo: «El

úemauadós. Es natural perque favorei- giran fuya y digaumé: ¿quí se pósa á di¬ que da á los pobres, presta á Dios, que

lo devuelve con creces», y yo quiero sa¬
ber si es verdad eso.
—¡Ya lo creo! ¡Ciertísirao! —Pues entonces yo haré la prueba,
señor...
Al día siguiente le mandó su amollevar á casa del profesor de uno de sus hijos un plato de dulce, y en el camino se encontró á un pobre viejo que vendía cerillas, y le dijo:
—¿Es usted pobre? — ¡Ya lo creo! —Entonces tome usted—y le entregó una moneda de cinco céntimos, de esas que el vulgo llama un perro chico. — ¡Dios se lo pague!—exclamó el viejo. —Ya lo veremos—dijo Blas. Llegó á casa del profesor, entregó el regalo y, como es costumbre en estos
casos, le dieron dos reales de gratifica¬
ción.
—Ya he empezado á cobrar—me dijo por la noche.—¡Me ha producido diez veces lo que puse!
—Me alegro—le respondí riéndome de
su sencillez tan natural.
Salió á poco á un recado y se encon¬ tró con una mujer cubierta con un obs¬ curo manto, que llevaba una niña de la mano, y le dijo al verle:
—Una limosna para esta pobre viuda, que Dios se lo pagará.
—Ya lo sé—replicó Blas; y la dió la
media peseta.
Al volver á su casa le detuvo un joven muy bien puesto que solia pasear aque¬ lla calle con demasiada frecuencia y mi¬ rar, bastante frecuentemente también, á los balcones de mi amigo, sobre todo, á las horas en que se solía asomar su hija, y le dijo á Blas:
— Esta carta para la señorita y esto para ti—y le dió un duro.
—Está bién—repuso Blasillo más con¬
tento que unas Pascuas.
Apenas se levantó al día siguiente, sa¬ lió á escape á la calle buscando un po¬ bre, pero dió la casualidad de no encon¬ trarle en el camino y volvió á casa sin imponer su capital, y era tal la avaricia que en su corazón iba reinando, que to¬
da la mañana anduvo asomándose á los
balcones por si veía, como él llamaba á los pobres, «algún recaudador del señor
Dios». Eran las dos de la tarde, y ya se
iba desesperando, cuando vjóen la calle un pobre hombre con un chinesco lleno de
campanillas y cascabeles en la cabeza, una flauta de caña sujeta al cuello, un tambor, una pandereta, bombo y plati¬
llos.
—¿E* usted pobre?—le gritó. —¡Ya lo creo, señor!; el arte está en
decadencia.
— Pues allá va—dijo Blas, y le arrojó
el duro.
El hombre-orquesta, lleno de una gra¬ titud entusiasta, tocó la marcha de Pepe
Hillo. el «Miseiere» de El Trovador. el
Himno de Riego, el Pon pon. el Pay-pay y qué sé yo cuantas cosas más, y más hubiera tocado si mi amigo, aburrido en su despacho de no poder trabajar con aquel bullicio, no saliese á decirle que callara y se fuese con la música á otra
parte. Blas esperaba el resultado de su nue¬
va imposición; pero esta vez pasaron dias y días sin que percibiera lo que él llamaba su legítimo interés.
Después de que fueron transcurridos muchos, se encontró al predicador y le refirió todo lo que le había sucedido, quejándose de la falsedad de su afirma¬ ción en el pú!pito, toda vez que á él no le pagaban; y conociendo por su relato
el buen sacerdote unas ideas materiales
y avariciosas, quiso darle una lección en festivo estilo, y le dijo:
—¿Qué hizo aquel hombre al recibir el
duro?
—Tocar—respondió Blas.—Tocar más de. tres horas una infinidad de piezas
con muchos instrumentos.
—¿Pues de qué te quejas? Ese hombre es quien te ha pagado... en música.
Hay seres que no conciben que pueda Dios concedernos más bienes que el dar¬ nos dinero, y Blas puede ser el espejo en que deben mirarse.

QUISIERA
Quisiera ser el guante que resguarda Tu leve mano de jazmín y rosa; Quisiera uu broche ser en tu albo seno, Para sentir su pulsación mimosa.
Quisiera ser la cinta con que prendes Con tan divina gracia, tu cabello; Quisiera ser la sarta de corales Con que te adornas el nevado cuello.
Quisiera espejo ser en que te miras Para mirar tus ojos peregrinos; Quisiera ser la copa donde bebes Para besar tus labios purpurinos.
Mas, si copa no soy, ni soy espejo, Ni cinta en tus cabellos ondulante, Si corales no soy, ni soy un broche, Ni resguardo tus manos con el guante;
Quisiera ser la flor que acaso pisas Con las ebúrneas plantas en tu huerto, Para darte en un beso mi perfume, Un instante vivir, por tí ser muerto.
Miguel Tejera.
Yariedades
Los piratas del desierto
*
Eo el mar que baña las costas d« las Antillas, los piratas desaparecieron ha¬ ce mucho tiempo, y en el Océano Indico son más raros cada día; pero en ese vas¬ to mar de arena que se llama Sahara, la piratería se practica aún, y estos corsa¬
rios del desierto no son menos temibles
que los del Océano. Desde luego, no hay que confundirlos
con los ladrones vulgares del Rif. Para encontrar al pirata típico del desierto, hay que ir lejos, muy lejos, hasta la? fronteras meridionales de Trípoli, de Argelia ó de Marruecos.
Así corno el pirata legendario atacaba tan pronto á los navios como á las ciu¬ dades costeras, así el bandido de Sahara vive por igual á costa de las caravanas y de los aduares y aldeas indígenas. Por lo general, sus ataques los verifica de noche. Acercándose sigilosamente al muro de adobe que encierra el ganado, derrama un poco de vinagre ó de ácido
clorhídrico para separar más fácilmente
y sin ruido los ladrillos, operación que ejecuta en pocos momentos con su cu¬ chillo, ó mejor aún con un cuerno de gacela. Tan pronto como ha hecho un agujero lo bastante grande para dar pa¬ so á su cuerpo, se desliza dentro. No hay miedo de que los perros ladren. El ban¬
dido lleva el cuerpo untado con grasa de león ó de pantera, y el olor de la fe¬
roz salvajina basta para imponer & los
canes un respetuoso silencio.
Viene después la dificultad de sacar fuera el ganado, y en esta operación re¬ vela el árabe una astucia sin ¡gfuat.
Echando mano á una res. le abre labo-
ca. la agarra por la lengua y tira, tira
con todas sus fuerzas. El animal, tem¬
blando de dolor, con los ojos fuer# de las órbitas, sigue al ladrón como hipno¬
tizado. La fuerza del tirón parece redu¬
cirle. achicarle. Al llegar al boquete, do¬
bla las patas, se estira y pasa; con tal de
qne quepan los cuernos, toda la res se¬ guirá detrás, y á la mañana siguiente,
el dueño del corral se encuentra con qu™
todo su rebaño ha desaparecido por un agujero por donde apeuas cabe una per¬
sona.
Por el mismo procedimiento, penetra el pirata del desierto en los fondace, cuando en ellos descansan tranquila¬
mente las caravanas. A veces, cuando
los muros son muy sólidos, los escala con una cuerda, ayudado por un colega. El caso es eutrar. Una vez dentro, se arrastra entre los hombres y los came¬ llos dormidos, procurando ocultarse en la sombra, y aquí roba un jaique, allí un fusil, un fardo de mercancías si e* posible, retirándose después lo misa, que vino.
Al lado de estas hazañas, robar un?
ca ó un caballo en un aduar, dorad * animalesestán casi libres, uo tiene £1*

SOLLER

MB

'mérito. Si hay alguien vigilándolos, el tas. Los spahis han Meado un procedi¬ No de otro modo pudiera explicarse bandido se guarda muy bien deaceroar- miento curioso para conducir á los la¬ el amor de los ciegos; sin poder apreciar

«e; per© envía dos ó tres perros perfecta¬ drones que caen en sus manos: meten ¿ la belleza de una mujer, e) enamoramien¬

mente enseñados, que espantan á las cada uno en un saco de piel, cerrando la

bestias y las empujan hacia el punto abertura -sobre el cuello, de modo que

- donde se oculta el astuto ladrón.

solo salga la cabeza, y así, dos á dos,

Xa-s caravanas en marcha son general¬ dos cargan sobre camellos, sin temor á

to brota en su alma al choque de las no¬ tas vocales quo hacen vibrar tes cuerdas
sensibles al cariño.
Y si una mujer, á una voz sugestiva

mente atacadas por la retaguardia. Con que se escapen. Media docena de solda¬ une el suficiente talento y picardía para

frecuencia, los piratas tienen en la mis¬ dos pueden conducir de este modo vein¬ manejarla bien, entonces, ¡oh!, entonces,

ma caravana cómplices, que procuran ir te ó más presos.

«o hay poder contra eila,y puede erigir¬

siempre en último lugar, tanto para ha¬ Pero ni el valor de las tropas argelinas se en reina absoluta y despótica decuan¬

cerse más pronto dueños de la situación, ni los espesos muros de los fuertes le¬ tos la rodean. No podrán rebelarse con¬

truanto por favorecer la aproximación de vantados en el desierto, imponen res¬ tra su tiranía ni sus caprichos, porque

los malhechores. Los viajeros por el de- peto á los piratas. En prueba de ello, no hay hombre capaz de resistir á los

cierto, en Túnez y en Argelia, oyen fre¬ aún no hace muchos meses-que del pues¬ acentos de una voz que le vaya directa cuentemente este consejo: «No permitas to militar de Kreider se llevaron éstos al corazón.

jamás que vaya un árabe detrás de tí.» nada menos que doce bueyes, de los que Un viajero americano, Mr. Wellington nadie ha vuelto á tener noticia.

María de Atocha Ossorig y Gallardo

Uurlong, refiere un episodio que prueba
* lo acertad o de esta indicación. Habiendo
salido de Koms (Trípoli) con un intér: prete llamado Muráiche y dos criados
para conducir las acémilas, al entrar en * el desierto se vió venir á un jinete que.

-——■»<» n—

i

Para ellas

LA\_yoz

Actualidades
La estatua de fray Luis
de Granada

‘-■después de saludar al primero, dió algu¬
nas órdenes en árabe á los criados.

He leído recientemente en un periódi¬

-—-Es un guía—dijo Muruiche al viaje¬ ro.—y nos manda que sigamos ade¬
lante.

co alemán que el doctor Levendfeld pro¬ mete. en múltiples y sugestivos anun¬
cios. modificar la voz á todas las personas

—-Pile---replicó Mr. Furlong, fijándo- queda tengan defectuosa, y tornarla á

~ se en la mala traza del jinete—que se gusto de cada cual, en duh-e, suave, in¬

ponga delante él. Si quiere venir con¬ sinuante, acariciadora ó enérgica.

migo,, que venga como uno de mis hom-

Todo es variable ya, á juzgar por la

bres.

- cuarta plana de los periódicos. No más

El ayuntamiento de Granada, en su última sesión, trató del proyecto de erec¬ ción de una estatua á fray Luis, dando cuenta el alcalde de que hay depositadas en el Banco de España 1.824 pesetas pa¬ ra el monumento, y que las cantidades ofrecidas, y aun no hechas efectivas, as¬
cienden en total á 11.000 pesetas apro¬
ximadamente.

Así se hizo, y ya llevaban buen rato andando, y comenzaba á cerrarla noche, cuando ú guía dijo^uetenía -que que¬ darse atrás, porque acababa de romperse
da cincha-de su caballo.

defectos, no más incorrecciones; se aca¬ baron para siempre todas las cosas que puedan afear á la raza humana.
Y ciertamente que si los pomposos anuncios, á los cuales me refiero, resul¬

Entre las entidades que han hecho ofrecimientos figuran la Real Casa, el
ministerio de Fomento, las Escuelas Normales de Granada, te Cámara de Co¬
mercio, el Círculo Granadino, el Ateneo

—Bueno—dijo el viajere:—yo puedo -esperar también,
La rotura resultó un pretexto, y se 'prosiguió la marcha, Pero entonces, el -americano observó que los dos criados
^®e retrasaban poco á poco, hasta ponerse á uno y á otro lado de su caballo, y les dió orden de volver á sus puestos. Ellos Obedecieron; pero al poco rato ocurrió
otro incidente. Al mirar á las dunas que
se elevaban á uno y-orno tedo del cami¬ no, Mr. Fnrlong pudo ver, gracias á la
claridad de la luna, siluetas de hombres
que medio andaban, medio se arrastra¬ ban sobre la arena, siguiendo á cierta disten (fia á la pequeña caravana. De "pronto, el guía espoleó á su caballo, y emprendiendo el galope se perdió en la obscuridad, .para reaparecer á los pocos momentos, con el corcel sudoroso, cual si acabase de dar una gran carrera. In¬
dudablemente, había ido á dar órdenes
¿ aquellas misteriosas sombras. Sin em¬ bargo, no ocurrió nada de particular basta mucho rato después, cuando á uno de los criados-se le rompió una correa •dé las sandalias, y hubo de detenerse para componerla. Lleno ya de sospechas, Mr-. Furlong le llamó, sin hacer por eso
alto ni mirar atrás. En el mismo mo¬
mento, junto á su propia sombra, pro¬ yectada ante él por la luna, vió otra «ombra que levantaba el brazo. Volvió¬ se. y se encontró frente á frente con el falso servidor, que se disponía á asestar¬
le un mazazo en la cabeza. Amenazán¬
dole con el revólver, le ordenó que con¬ tinuase andando. El bribón obedeció, y
con esto terminaron los peligros, pues poco después llegaba la caravana ó la ciudad de Kusabat, donde el viajero se apresuró á despedir á tan sospechoso acompañamiento.
Claro es que no siempre apelan los piratas del desierto á estos procedimien¬ tos, que serían inútiles con una caravana numerosa y bien armada. Cuando el ’iadrón.del Sahara ve aproximarse una de
estas comitivas de mercaderes, si no tie¬
ne tiempo de avisar á sus amigos para dar en masa un golpe de mano, excava ligeramente la blanda arena, y ocultán¬ dose en ella, aspara á que la caravana acabe de pasar. Entonces echa á correr tras ella, espanta á los camellos razagados, y antes de que los conductores se den cuenta de ello, desaparece con la
carga.
En otras ocasiones, los ladrones siguen de lejos á los viajeros para aprovechar
la ocasión en que una caravana se cruza con otra. Durante los momentos de con¬
fusión que siempre ocasiona el encon¬ trarse tantos hombres y animales, el

tasen comprobados por la realidad, la humanidad tendría mucho que agrade¬ cer al doctor Levendfeld por su maravi¬
lloso descubrimiento.
Pocas, poquísimas cosas poseen las
humanas criaturas tan esenciales para
el complemento de su belleza como la
voz. Y esta importancia se aumenta tra¬
tándose del bello sexo.
Hay mujeres que siendo hermosas sin tacha, pierden todo su atractivo en cuan¬
to comienzan á hablar.
Y en cambio otras, que no pasan de medianías en cuestión de belleza, tienen
un encanto tal en los sonidos que em¬
plean para* modular las frases, que la simpatía nace al oirlas, y en ocasiones no tarda el amor en seguir á aquélla.
Es la voz una cosa que no puede fal¬ sificarse, ni sufre las influencias de la
fortuna ó la adversidad.
Fijáos bien en cualquier mujer que posea indiscutible perfección de líneas y completasarmooías de conjunto; fingíos¬ la pobre, miserable, teniendo ineludible precisión de trabajar rudamente para proporcionarse el sustento.
¿Qué restará de su belleza al cabo de cierto tiempo? Es posible que nada.
El cutis y los frescos colores se habrán ajado y marchitado á la constante expo¬ sición del sol, el aire y las escaseces. Los hermosísimos ojos habrán perdido su brillo y su viveza á causa del trabajo ex¬ cesivo y el corto descanso.
La boca habrá olvidado el gracioso pliegue de la sonrisa, para dejar paso á la mueca del dolor ó la resignación. El gentil talle, olvidándose de su antigua gallardía, se doblará al peso délas des¬ dichas; las virginales manos se habrán embastecido y encallado; el lindo pie ya no se podrá saber si fué lindo, metido en un calzado viejo y deforme.
¿Qué es entonces lo que queda de la
diosa? La voz. Si tuvo timbre puro.y ar¬ monioso. si fué de esas voces que pare¬
cen rasgar las carnes y atravesar los huesos para ir directas al corazón del que las •escucha, á buen seguro que con¬ servará su poder de seducción aun en medio de todas las penas y miserias.
La voz, por lo mismo que no admite composturas ni adornos, por lo mismo que en sí sola tiene su valer, sin ayudas ajenas, resiste más que nada toda clase
de influencias advergas ó beneficiosas.
Y pudiera asegurar con datos fidedig¬ nos y aun con nombres propios, queson muchísimos los hombres que se dejan seducir más por la voz que por cualquier otra buena prenda física de la mujer.
Hay voces que son una verdadera des¬ dicha, pues parecen pregonar bajeza de sentimientos, vulgaridad en todo, esca¬

de Madrid y algunas otras. Se acordó diiigir un oficio al religioso
dominico P. Cuervo, mantenedor de la
fiesta del centenario de fray Luis, ro ¬ gándole proponga á la comunidad la designación de un religioso que la re¬ presente en la coinisióu gestora de la es¬ tatua, y al mismo tiempo exponga á cuánto asciende la cantidad que hubo de recaudar 1a orden de Santo Domingo para ayudar á la erección del monu¬
mento.
Dió se cuenta de que él artista grana¬ dino don Pablo Loyzaga se ha ofrecido generosamente á construir 1a estatua gratis, facilitándole el Ayuntamiento los materiales gratis.
También se acordó invitar á cuantas
entidades y personas han ofrecido algu¬ na suma á que las ingresen en el Banco •de España.
Facultóse al alcalde para que realice cuantas gestiones crea oportunas relati¬ vas á la estatua, y para que solicite que el gobierno conceda el bronce necesario para construirla.
Nunca es tarde...
Un periódico de Nueva York anuncia que próximamente va á celebrarse un
matrimonio entre un ciudadano de Fas-
tesvilie, Tennessee, y una señora ingle¬ sa. con la circunstancia de que el novio cuenta 1a respetable edad de ciento y un años y la novia la no menos respetable de los ciento.j ustos.y cabales.
Existe, además, la particularidad ex¬ traordinaria de que cuando jóvenes se habían enamorado y prometido, pero sus familias se opusieron al enlace.
Ahora no es de creer que se oponga nadie.
Noticias de Marruecos
Tánger 22.—Hoy ha sido abierto al público el Banco del Estado de Marrue¬ cos. y también le ha sido leído al minis¬ tro de la Guerra marroquí el reglamen¬ to de la policía internacional, quien tie¬ ne atribuciones del Sultán para firmar¬ lo. Dicha policía entrará en funciones apenas quede firmad3 el reglamento.
Por noticias que proceden de la corte del Sultán, se afirma que dentro de al¬ gunos días serán públicamente ejecuta¬
dos en Marrakesh los asesinos del doc¬
tor Mauchamp. y se dice también que será ejecutado en Tánger el asesino de
Charbonnier.
Parece que el Sultán se da hora prisa
en dar satisfacción á tes reclamaciones
de Francia con 1a esperanza de lograr que esa potencia abandone pronto á Uxda.

pirata se mezcla entre unos y otros, y pasa desapercibido, pues cada carava¬ na le toma por un individuo de la otra.

sez absoluta de ternuras y delicadezas, y en vano los hechos pretenden demos¬ trar lo contrario, la voz los desmiente

Las referidas ejecuciones de todos esos asesinos serán presenciadas por delega¬
dos franceses.

El bribón se aprovecha de esta circuns¬ categóricamente, y la persona que tiene tancia para coger al paso lo que puede, tal desgracia puede estar segura de no

La anexión de Cuba

y antes de que las dos caravanas se se¬ inspirar simpatía ni cariño espontáneos.

paren. ya se ha perdido de vista entre

Y no es que á la voz para ser agradable

Ha regresado á Nueva York, de vuel¬

las colinas de arena.

la precise ser fina, atiplada ni aun melo¬ ta de su viaje á Cuba, el conocido políti¬

E! gobierno francés persigue sin des¬ diosa. Necesita únicamente llegar aden¬ co norteamericano White, quien ha

canso á los piratas del Sahara argelino, tro.

declarado que los Estados Unidos harían

y sus valerosos spakis han acabado ya

Hay voces cristalinas que. no dicen íi muy mal en anexionarse la isla de Cuba,

con más de una banda de estos facinero¬ nada al alma, y otras peor timbradas, al i pues resultaría un motivo más de co-

j| sos. Para vencer su astucia, se necesita to- ¡ parecer, que no obstante, penetran hasta rrupción política.

da la sagacidad de sus propios compatrio¬ el corazón y le emocionan/

1

De Política
Las elecciones del
domingo
Lo que dice Maura
El señor Maura, al despachar el lunes con el Rey, le dió cuenta del resultado
de las elecciones.
Al salir dijo á los periodistas: «No he podido hacerlo de una manera concreta porque aun faltan bastantes da¬
tos.
Del resultado de la lucha el gobierno no puede menos que mostrarse satisfe¬ cho, porque, aparte del incidente lamen¬ table ocurrido en Barcelona, no se han registrado los sucesos á que antes nos te¬
nían acostumbrad^ las pasiones políticas
y las contiendas electorales. Hay que reconocer que la imparciali¬
dad del gobierno habrá contribuido á
este resultado. En cuanto al triunfo de la Solidaridad
estaba descontado, dada la acumulación de elementos políticos que estaban deci¬
didos á ello.
Respecto del triunfo del señor Soriano en Valencia, dijo que nada tenía de extraño, porque cuenta dicho señor con fuerza é influencia en aquella capital y porque el señor Blasco Ibañez ha estado retirado de la política bastante tiempo.
La sinceridad con que ha procedido el gobierno, añadió el señor Maura, que¬ da probada con la victoria de los repu¬ blicanos en aquella capital.
Yo me felicito, sin embargo, agregó, porque la candidatura monárquica ha quedado en buen lugar, pues la diferen¬ cia de votos no ha sido grande.
En cuanto á los republicanos de Ma¬ drid, que se han soliviantado por no ha¬ ber salido triunfantes, achacándolo á abusos del gobierno, no he de decir más sino que el único culpable de esto es el cuerpo electoral que no ha otorgado los
votos á sus candidatos.
Los datos que se han facilitado son exactos, exactísimos y no ha habido componendas de ningún género ni se ha
falseado nada.»
Las elecciones en Barcelona
Dice La Vanguardia del lunes: «Si algún aficionado á la fotografía hu¬ biese cuidado ayer de ir sacando instan¬ táneas en las secciones, esa información gráfica supliría ventajosamente cuanto se puede expresar con la pluma. A las primeras horas de la mañana la cola era en todas partes larguísima y muchos electores tuvieron que aguardar una hora y hasta hora y media para poder
votar.
Si faltasen las cifras de los escrutinios
bastarían estos datos para demostrarse la excepcional importancia del día de ayer en los anales del sufragio español y la verdadera sacudida que ha de haber agitado al vecindario de Barcelona para que con tal unanimidad se resolviera á ir
á los comicios. El triunfo de la candidatura solidaria
es completo, brillante y expresivo en su¬ mo grado. No lo es menos el orden gene¬
ral observado durante una votación tan
numerosa y en el ambiente creado por recientes y luctuosos sucesos.
Cuando una ciudad ofrece estos espec¬ táculos tiene derecho á un voto de cali¬
dad en los destinos del país. Cuando unos diputados ostentan representación seme¬ jante, no sólo deben ser recibidos en el
Parlamento con todos los honores debi¬
dos á la soberanía que encarnan, sino que, también, por el mismo imperio de su mandato, se penetran de su alta res¬ ponsabilidad y reciben de ella una ins¬ piración que en vano se pediría á otros orígenes electorales más modestos é im¬
puros.»
*
El resultado de las elecciones en Bar¬
celona fué el siguiente:
Candidatura solidaria:
Don Nicolás Salmerón, 39.153 votos. » José Puig y Cadafalch, 38.744. » Francisco de A. Cambó, 38.616. » Emilio Junoy, 38.309. » Francisco Maciá, 36.307. » José María Vallés y Ribot 35.435. » Ildefonso Suñol, 33.929.
Candidatura antisolidaria:
Don Alejandro Lerroux, 21.547 votos. » Juan Sol y Ortega, 21.532. » Nicolás Estévanez, 21.450. » José Mir y Miró, 21.087. » José M.a Serraclara, 21.063. Como se vé por estos datos, hecho el desdoblamiento de los votos obtenidos
por los siete candidatos solidarios, resul¬ ta que votaron dicha candidatura más de 50.000 electores ó sea una mayoría de
cerca 30.000 sobre la contraria.
Opiniones de la prensa francesa
Le Temps reconoce que el partido que acaudilla Maura tiene asegurada una,po¬ derosa mayoría; aunque la minoría di¬ nástica liberal haya quedado maltrecha en provecho de elementos capaces de
crear serias dificultades al actual Gobier¬
no. Este podrá ser fuerte y duradero si
sabe mantener el orden.

«La agitación que se ha producido en Madrid, Barcelona, Vitoria y Guadalajara, dice, tal vez sea augurio de dichas
graves dificultades. »Esto será un gran bien para España,
á condición de que estas fuerzas y dura¬ ción no sean puestas al servicio de la reacción y sirvan para asegurar la evolu¬ ción hacía el progreso y regeneración de que tanto necesita una España que se encuentra un poco atrasada, con relación al siglo actual.»

Ocúpase Le Fígaro en el examen de las elecciones españolas y dice que Maura es liberal á su manera. Afirma que todo hombre de Estado, aun los más modera¬ dos, deben meditar acerca de la frase del presidente del Consejo de ministros (je España, afirmando que «la libertad es
conservadora».
Juzga el importante diario parisiense que en la nación española hay demasiado buen sentido y patriotismo para dejarse arrastrar por el ala derecha de las tropas de Maura, y afirma que de este lado le vendrán preocupaciones y molestias.
El trabajo á que me refiero, termina
diciendo:
«Como amigos de España, deseamos que Maura tenga la autoridad y la fuerza necesarias para dominar las pasiones ex¬ tremadas, que entregarían al país á una
serie de aventuras lamentables.»

Resumen de las elecciones

El resúmen de las elecciones del do¬

mingo en toda España es el siguiente:

Conservadores.

.

.

.

. .256

Liberales

.....

61

Solidarios.

.......

40

Republicanos Carlistas

-

.

.

.

14

12

Demócratas. .

.

,

.

.

7

Independientes. . .

.

.

4

Integristas. ......

2

Católicos.

.

.

.

.

2

Total diputados. .... 398
Hay además 6 actas dobles. Los 40 diputados de la Solidaridad Catalana, clasificados por partidos, son: 15 regionalistas; 3 republicanos catala¬ nistas; 11 republicanos unionistas; 5 fede¬ rales y 6 carlistas.
Las eleocionos en Baleares

En Mallorca, como dijimos, solo hu¬ bo lucha en contados pueblos. He aquí
el resultado del escrutinio:
D. Antonio Maura. . 25.738 votos
D. José Socías. . . 22.085 »
Sr. Conde de Sallent . 21.6S0 »
Sr. Conde de San Simón. 21.542 »
D. Alejandro Rosselló. 17.655 » No hubo ninguna protesta.
En Menorca hubo lucha, pero sin que
al verificarse el escrutinio hubiese nin¬
guna protesta. Fué proclamado diputado el candidato conservador D. José de Olives por 4357 votos. El candidato re¬ publicano D. Federico Llansó obtuvo
4252 votos.
En Ibiza, que es donde más exaltadas se encontraban las pasiones, ha habido el siguiente resultado, según noticias co¬ municadas de la Junta de escrutinio: don Luis Tur Palau, conservador, 2.285 votos, y D. Cipriano Garijo, liberal, 2.253 votos.
Fué proclamado diputado el Sr. Tur por 32 votos de mayoría.
En el acto de escrutinio se presenta¬ ron seis protestas contra otras tantas secciones y veinte protestas contra las
veinte secciones de que se compone aquel
distrito.

Crónica Balear
Eti la tarde del sábado último ocurrió
en la carretera de Lluchmayor la si¬ guiente desgracia.
Iba en la diligencia de aquel pueblo, entre otros pasajeros, una mujer con un niño, una criatura de tres años de edad. Al punto conocido por la Costa de Sl Aranjasa, bajaron como es costumbre dos pasajeros, incluso la mujer de refe¬ rencia, dejando en el pescante á la refe¬ rida criatura, la que en uno de los vai¬ venes del vehículo se cayó, pasándole dos de las ruedas por encima del cuerpo, de
resultas de lo cual falleció al cabo de unas horas.
En Mahón se ha inaugurado un nue¬ vo dispensario antituberculoso é instala¬ ción de radiografía.
En el acto de la inauguración los mé¬ dicos Sres. Pons y Marqués, Cardona y Bustamante dieron explicaciones é hicie¬ ron varios ensayos de rayos X.
A los muchos suicidios que desde al¬ gún tiempo á esta parte se van registran¬ do en Mallorca, hay que añadir otro
ocurrido en La Puebla el limes último. El infeliz suicida fué encontrado col¬
gado en una estaca en su propio domici¬ lio, y se llamaba Antonio Gomila Crespí,
de. 64 años de edad.

SOLLER

3

Según parece, dicho individuo tenia sidente de la sociedad se nombrara,

También se autorizó al Sr, Presidente

algo trastornadas las facultades menta¬ les desde hace algunos meses, que su hijo
atentó también contra su vida en la mis¬
ma forma que lo ha hecho ahora su des¬ venturado padre.
En el semanario mauacorense La Au¬ rora leemos:
«Grande es el interés que va desper¬ tando á medida que se aproxima la fe¬ cha de su celebración el Congreso Agrí¬ cola que debe tener lugar en esta villa.
Hasta hoy puede decirse que no se ha presentado dificultad alguna en el camino que se ha trazado la Comisión

como asi se hizo, al Sr. D. Jerónimo Estades Llabrés, y para el de Direc¬
tor Gerente al Sr. D. Lorenzo Roses
Borrás, los que inmediatamente to¬ maron posesión de sus respectivos
cargos.
Felicitamos muy de veras á los
agraciados, pues su mucho valer y poder, nos hace concebir esperanzas de que, muy en breve, se tocarán
los benéficos resultados de una
unión que ha de redundar, sin duda alguna, en pró de los intereses que, á uno y otro, les están encomenda¬
dos.
*

THE BERLITZ SCHOOL
ENSEÑANZA DE LENGUA^ YIYA$
335 SUCURSALES

MEDALLAS DE ORO
Paris, San I\_iu.is, Uiege

5 75.000 ALUMNOS ADULTOS

Q

de ambos sexos

EXPROFESORES DE S. M. ALFONSO XIII

Clases especiales para señoritas.
PALMA, calle de la Bolsería, n.° 9.—SÓLLEB, calle de Canals, n.° 12.

y segundo Teniente de Alcalde para hacer varios gastos con carácter benéfico y organizar algunos festejos para solem¬
nizar el natalicio regio. No habiendo otros asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.
CULTOS SAGRADOS
En la iglesia parroquial.—Hoy sábado, á las siete, durante la celebración de lina Misa, se dará comienzo al ejercicio del mes de María, repitiéndose al anochecer, con
solemnidad.
Maflana domingo, día 28.—Se celebrará fiesta votiva en obsequio de la Purísima Con¬

organizadora; antes al contrario, habien¬ El día 30 del actual, á las 10 de

cepción de María.—A las siete y media, Misa

do obtenido la cooperación de todas la mañana, es el señalado para la

de Comunión general para las Hijas de la

cuantas entidades de quienes la ha soli¬ citado; pues á las subvenciones concedi¬ das por las sociedades Monte-Pio de

adjudicación, en subasta pública, de las obras de explanación, fábrica
y túneles de toda la línea bajo el tipo

El el Boletín Oficia' del martes el señor Gobernador civil publica lo

Esta mañana, á las diez, se han
reunido eu la Casa Consistorial los

Inmaculada Virgen.—A las nueve y media, horas menores y la Misa mayor con sermón por el Rdo. Sr. Cura Arcipreste.—A la tar¬

Mauacor y Fomento Agrícola de Mallor¬ ca, de que dimos cuenta en el número anterior, podemos añadir la del Crédito Balear que ha destinado la cantidad de

del presupuesto que asciende á un
millón ochocientas once mil ciento
cuarenta y siete pesetas, noveiutisiete
céntimos. Esta subasta se. verificará
en las Oficinas de la Sociedad Ferro¬

siguiente: «Habiendo presentado equivoca¬
da por el peticionario la relación di
propietarios cuyos terrenos ha de
atravesar la línea de conducción

mayores contribuyentes de esta ciu¬ dad. para proceder á la elección de Compromisarios que han de desig¬ nar luego los Senadores.
Por mayoría de votos han resulta¬

de, explicación del catecismo; y al anochecer, después de vísperas y completas, se continuará el ejercicio del mes de María.
Viernes, día 3.—Se celebrará la fiesta
de la Invención de la Santa Cruz.—A las

250 ptas. para atender á los gastos del Congreso.
De nuestro colega La Tarde del mar¬ tes copiamos las siguientes líneas:
«En el vapor correo «Bellver», llegado

carril Palma-Sóller, en los términos
que establece el pliego de condicio¬ nes particulares y económicas, y á juzgar por el número de contratistas que han pedido datos, los que han pa¬ sado sobre el terreno, para quedar

eléctrica, para la instalación de alumbrado eléctrico en Sóller, cuya
coucesióu solicita D. Miguel Vall-
caaeras Gort y que se inserta en el Boletín Oficial if.° 6262 de la fecha 26 de Febrero del corriente año, se

do elegidos Compromisarios los se¬ ñores don Miguel Ripoll Magraner y dou Ramón Escalas Deyá.
Para formar parte del Tribunal del Jurado que ha de fallar las cau¬

nueve, se cantarán las horas menores y des¬ pués se verificará la bendición de los Iriuos en el lugar de costumbre; y á continuación, se
cantará la Misa mayor.
En la iglesia de San Francisco. — Mañana, á las cinco de la tarde, se dará principio á la

hoy en Barcelona, han regresado de América una porción de mallorquines que hace apenas medio año emigraron á la Argentina.

mejor enterados., y los que tienen anunciada su visita, es muy proba¬
ble que se vea concurrida.

pone en conocimiento del público señalando de nuevo el plazo de 30 días para admitir las reclamaciones
á que haya lugar, quedando de ma¬

sas que han de verse en la Audiencia de Palma durante el próximo cuatri¬
mestre, han sido elegidos los vecinos de esta ciudad don Martín Marqués

devoción del mes de María, con música y ser¬ món por el Dr. D. José Pastor, Vicaiio
En los días sucesivos se celebrará dicha
devoción á las seis y tres cuartos de la maña¬

El estado en que regresan es de lo más lamentable; vuelven á su terruño convencidos de que la América de hoy ■no es la América que antaño prometía enriquecer á quien quisiera cultivar su
suelo.
Hemos hablado con algunos de ellos 7 todos nos han dicho lo mismo.
«Todo está allí acaparado.» Buenos Aires, la ciudad cosmopolita, es presa de la fiebre del trabajo. Todos sus habitantes, en su mayoría

Como pueden ver nuestros lecto¬
res, en la sesión últimamente cele¬
brada por el Ayuntamiento, se acor¬ dó organizar como en años anteriores

nifiesto el proyecto en la Jefatura de Obras públicas, calle de Veri n.°7 en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento para ins¬ talaciones eléctricas vigente, acom¬

os festejos en conmemoración de la victoria alcanzada por nuestros an¬

pañando además rectificada la nota formulada\_por el Ingeniero Jefe de

tepasados el 11 de Mayo de 1561. Si bien no hemos podido obtener

la provincia de que tr^ta el mencio¬
nado artículo.»

el programa de las ferias y fiestas de He aquí ía lista de los propietarios "a Victoria, sábese que habrá festejos por cuyas fincas ha de pasar la línea: os días 11, 12 y 13 de Mayo próxi¬ D. Juan Canals, D.a María Canals

mo, celebrándose en este último el de Marqués, D. Ramón Pastor, seño¬

simulacro en el puerto.

ra Viuda de D. Gabriel Verd, D. Da¬

Marqués, como Cabeza de familia, y
don Amador Enseñat Borrás en el
grupo de Capacidades.
Después de larga y penosa enfer¬
medad, el día 24 del actual falleció en Agen (Francia) doña Francisca Colom y Frontera, viuda de don An¬ drés Oiiver y Joy.
Según noticias que desde allí nos eotnunican, á la conducción del ca¬
dáver á su última morada asistieron
muchos paisanos y amigos de la fa¬
milia.

na, durante el sacrificio de la misa. En el oratorio de las MM. Escolapios.—
Mañana domingo, á la3 cuatro y media de la tarde, se hará la preparación del Mes de Ma¬ ría con exposición del Santísimo Sacramento. Los días de trabajo se celebrará el ejercicio del Mes de María, con las niñas del Colegio, á las once y media de la mañana.
En la iglesia de la Alquería del Conde.— Domingo, día 28, al anochecer se empezará el Mes de Maria, y se continuará todos ios
días á ia misma hora.

españoles é italianos, y que residen en -ella hace mucho tiempo, han conseguido, úras largo esfuerzo hacerse con la indus•tria y agricultura.

Habrá además funciones solemnes
en la iglesia parroquial, iluminacio¬ nes, fuegos artificiales y músicas.
Se nos dice que la Banda de la Mi¬

mián Canals, D. Domingo Rallan, D. Antonio Ozonas, D. Guillermo Mora, Sres. Herederos de D. José M.a
Quadrado, D. Jaime Serra, D. Jaime

Descanse en paz el alma de la fi¬ nada y reciban sus hijo é hijas y de¬ más parientes la expresión de nues¬ tro sentimiento por tan sensible pér¬

Registro Civil
Nacimientos Varones 1.—Hembras 2.—Total 3

Buscar trabajo en la Argentina es sericordia, que dirige el Sr. Moya, Morell, D. Antonio Rotger, D. Juan dida.

Matrimonios

buscar trabajo aquí; tanto cuesta encon¬ vendrá en los mencionados días para Rullan, D. Jaime Vicens, D. Pedro

Ninguno.

trarlo.
Los monopolizadores abundan y los sueldos son pobres.
La cuestión de las subsistencias se
Falla también en pésimo estado hacién¬
dose difícil cubrir la necesidad de una
familia con un sueldo regular.» Al decirles que no comprendíamos
porque emigraba tanta gente siendo allí

tomar parte en los festejos.
Procuraremos dar el programa
completo el sábado próximo.
Las elecciones del domingo, si
bien animadas, se efectuaron en Só11er en medio de la mayor tranqui¬ lidad y sin que hubiera ningún in¬ cidente que registrar.
El resultado de las mismas fué

Juan Bernat, D. Pedro Bernat, don Bartolomé Ribas, D. José Coll, don Jaime Albertí, D. José Albertí. don Jaime Frontera, D. Jaime Albertí, D.a Josefa Mayol, Sra. Viudade don Gabriel Verd, D. Pedro Ripoll, don Juan Puig y Sra. Viuda de D. Bar¬ tolomé Mayol.
El miér :oles quedó definitivamen¬

Hasta ahora ne hemos podido can¬ tar, cual otros años, ni una sola ala¬ banza á la actual primavera. Ella ha sido desigual, revuelta y tempes¬ tuosa, en grado sumo, con lluvias
generales y truenos en bastantes
puntos de la Península y con solo truenos, granizo y sobra de vientos, frescos y cálidos, en esta región. El agua, cuyas gotas en este mes valen

Defunciones
Día 21.—Juan Orell Llobera 'de 84
años, casado, calle de S. Nicolás, n.o 8. Día 23.—Primitivo Márquez y Enri-
quez de 51 años, viudo, calle de la Ro¬ maguera, n.o 9.
Día 26.—Juan Calbo Florit de 26
años, soltero, calle de Sta. Teresa, n.o 341, ensanche «Selier».

la vida tan difícil, nos ha contestado uno muy favorable á la candidatura con¬ te constituida la Diputación provin¬ tanto, sólo la hemos visto in mente

AVISO

de los inmigrantes: «Porque hay quien se avergüenza de
trabajar en su país y no de morir de

servadora, á pesar de ir coaligados liberales y republicanos.
He aquí el resultado de dichas

cial de Baleares.
Según leemos en la prensa de Pal¬ ma, nuestro paisano y amigo el

por las nubes, que corrían impetuo¬ sas y uracauadas hacia confines des¬ conocidos. ¡Oh, primavera de 1907,

José Serra Alcover (a) Pep Serra, co¬ nocido ya de antiguo del público soile-

hambre en país extranjero».

elecciones: Don Antonio Maura. 777 votos.

diputado don Jerónimo Estades for¬ mará parte durante el presente bie¬

tormentosa y extremada! Tu podrás
contar en tus días, tal vez una ó va¬

rense, participa á todas aquellas personas á quienes pueda interesar, que ha cambia¬

El martes debía celebrarse en la ' Di¬
putación provincial la subasta para el -arriendo del teatro principal.
Quedó desierta por falta de licitado-
res.
Próximamente se señalará día para celebrarse de nuevo la subasta.
En el mercado de Felanitx se cotiza¬
ba el sábado último, el almendrón, á 90‘00 pesetas el quintal.
En la tarde del sábado, á las seis, po co más ó menos, abandonó el puerto de Palma el vapor «Orantes», á bordo del cual efectuaban una excursión por el Mediterráneo gran número de turistas

Conde de Salleut. . . 761 »

nio de la Comisión provincial.

Conde de San Simón. 748 »

Además fué elegido el señor Esta¬

Don José Socías. . . . 773 » des diputado inspector de la Casa de

Don Alejandro Rosse-

Misericordia, juntamente coa el

lló

242 » Conde de Torre Saura; é inspector

Don Benito Perez Gal-

del Teatro Principal, propiedad de la

dós .

139 » Diputación, juntamente con el señor

Puigdorfila.

Escasa concurrencia asistió el do¬
mingo último á la función del teatro, á pesar de la rebaja de precios.
La interpretación, de Flor de un día y Espinas de una flor resultó bastante aceptable, por lo que oyeron repeti¬ dos aplausos los aficionados que di¬ chas obras representaban.

El señor Estades estará también
eD la terna que se elevará al Ministe¬ rio de Instrucción pública para el
nombramiento de la Junta Provin¬
cial de dicho ramo y formará parte del primer turno de la Comisión
mixta de reclutamiento.
Por último fué designado el señor Estades para formar parte de las co¬

misiones de Fomento y de Cárceles.

El martes se celebraron en la igle¬

Reciba el Sr. Estades nuestra feli¬

rias fechas memorables que cambien do de domicilio y que lo tiene ahora eu y truequen el actual modo de ser y la calle del Padre Baró, Recó del Sel er

de vivir en prósperas y futuras bien¬ n.° 1, en donde lo encontrarán para toda

andanzas, pero tu no podrás hacer clase de encargos y servicios, abriendo

que, por haberte dormido sobre tus con este fin una agencia funeraria, cui¬

laureles, la actual cosecha de nues¬ dándose de avisar á domicilio con toda

tras sementeras, antes tan verdes y
lozanas, languidezcan y se sequen, antes de tiempo, por falta de agua, acabando por morirse de pura aué-
mia ó consunción.

escrupulosidad y de solicitar de las ofici¬ nas respectivas todos los documentos que necesitan las casas mortuorias para los entierros y funerales.
Recó del Selier, núm. 1.—SÓLLER.

Se nos dice que el próximo jueves, 2 de Mayo, una compañía de zarzue¬
la dará fu ación en el teatro de la
«Defensora Sollerense».
Las obras que han de representar¬ se ignoramos cuales serán.

O QJOp,

cotIleljMUIlilIcqi

a casa íuim 30
de ¡a Plaza de lu

Constitución.

Informarán en esta imprento, calle de

San Bartolomé, 17.—SOLLER.

ingleses.
Muchos de estos visitaron Miraraar El «O ron tes» se hizo á la mar con rumbo á Villafranche. Los turistas se llevaron de Mallorca
«na grata impresión.
Crónica Local
Ferrocarril Palma-Sóller
Eli la noche del sábado, 20 de .que cursa, se reunió la Junta de
Gobierno de la sociedad anónima
Ferrocarril Palma-Sóller, ai objeto de nombrar persona, ó personas, que sustituyeran al que fue Presidente
de la misma sociedad D. Guillermo
Oolom y Muntaner, quien al propio tiempo hacía las veces de Director
Gerente. Por unanimidad de parece¬
res quedó acordado el que para el primer cargo, ó sea para el de Pre¬

sia parroquial los funerales en sufra¬ gio del alma del que fué D. Guiller¬
mo Colom Muntaner.
Resultaron muy suntuosos y á ellos asistió gran número de amigos y conocidos de la familia del difunto.
Al dar cuenta de la celebración de
los mismos, no podemos menos de reiterar nuestro pésame más sentido á la desconsolada viuda é hijos de nuestro buen amigo.
El martes por la mañana fondeó en nuestro puerto el vapor «Villa de Sóller» que procedía de Cette y Bar¬ celona. Fué portador de variados efectos y en él vinieron además al¬ gunos pasajeros.
Dicho buque salió de nuevo para los mismos puntos el miércoles por la noche, llevándose carga general.
El «Villa de Sóller» se halla hoy en Cette, siendo esperado en nuestro puerto el próximo martes.

citación por tales distinciones.
En la mañana de ayer entregó su alma á Dios, después de cruel y agu¬ da enfermedad, eljóven maquinista
don Juan Galbo Florit.
Su cadáver fué conducido al ce¬
menterio anoche, acudiendo al acto gran número de sus amigos. Sobre
el féretro fueron colocadas dos her¬
mosas coronas de ñores artificiales
que le dedicaban el «Circulo Solié¬ ronse», de cuya sociedad era Secreta¬
rio eljóven Calbo, y sus compañeros los operarios de la fábrica de tejidos de los señores Mayol Cortés y C.a.
Los funerales celebrados hoy en la iglesia parroquial en sufragio del finado se han visto igualmente con¬
curridos.
Pedimos á Dios descanso eterno
para el alma del Sr. Calbo y envia¬ mos nuestro pésame más sentido á su hermano, hermana y demás perso¬ nas que le lloran.

EN EL AYUNTAMIENTO
Sesión del día 20 de Abril de 1907
La presidió el Alcalde don Miguel Ri¬ poll, y asistieron los Concejales señores Escalas, Castañer Arbona, Forteza, Ca¬ nals, Frontera y Colpm.
Fué leída y aprobada el acta de la
sesión anterior.
Se acordó verificar varios pagos. El señor Presideute en nombre de la Comisión nombrada en la sesión anterior
para dictaminar sobre la celebración de las ferias y fiestas de la Yictoria, mani¬ festó que se liabia estudiado el asunto, resultando que dentro la cantidad con¬ signada, en presupuesto, cabía el crédito necesario para celebrar los festejos acos¬ tumbrados, incluso el tradiccional simu¬ lacro en el Puerto. En su vista, la Cor¬ poración acordó así resolverlo, encargan¬ do á la misma Comisión el organizar
dichos festejos,

JUAN JAUME
PINTOR DECORADOR

Se hacen toda clase de trabajos en

pintura al oleo y al fresco; persianas, le¬ treros al cristal bruñido, dorado, etc. etc.
También se decoran y empapelan te¬ chos y toda clase de habitaciones.
Cuadros al oleo y retratos con sLima

perfección.
Darán razón en la Administración del

SOLLER, ó en Palma calle de Birretería

n.° 15-3.°

~1 ■—BSHIH»

1 'l*1

ÚLTIMAS COTIZACIONES

Madrid 26 Abril
Interior al 4 p 0. . ; Amortizable al 5 p0. Banco de España . .
Tabacos Francos
....
Libras. . .

82'75 10P4O 445'00 400‘50
10‘35 2778

SOLLER

FOUUETÍM

-
-iiyipaiiuui.. ■ ■—■■■■

"—"—" rl '

(16)
11 “ “,J

%B3L LAZO DE FLORES

—Como que está solo: cuando jo le acompañe, quizá se estará en casa.
—'Tiene un carácter muy violento. —Pero el ralo es muy dócil y me hará soportar el suyo con resignación. —jTiene un hijo muy crecido» de
malísima-Indole!
— ¡Pobre Ramón! exclamó Florencia. :¿Cómo ha de ser bueno sí todos le tratan ' tan mal? ¡Ya verá-Vd. como yo le vuel¬
co otro!
—Pero, hija mía» por inás que tu bon¬ dad kr alione todo, no podrás remediar vuestra-pobreza: tu abuelo te dará muy poco, y sois tres bocas para comer un yjornal muy corto.
—Dios proveerá, señora: yo soy ro¬ busta y sé trabajar: en cuanto á mi abuelo, hace bien en guardar lo que tie¬ ne: el pobrecito es muy viejo, y ha pa¬ sado toda su vida trabajando.
—¡Pero, hija mía, si no guardará lo *qne tiene! exclamó doña Agueda dolo¬ rosamente afectada: si lo guardara, ahí

lo hallaríais á su muerte; pero es que
piensa darlo á tu hermana! —Eso es muy justo, -señora. Trinidad
se casa á su gusto, y Andrés le ayudará: además mi hermana es débil y delicada, y yo soy fuerte; ella es linda y necesita galas; yo soy fea, y solo rae está bien la limpieza.
—¡Eres un ángel, Florencial exclamó doña Agueda enjugando sus ojos.
—Y luego, señora, prosiguió la joven, si yo no me casara con el pobre Jacobo, ¿quién se había de casar con él, con la fama que tiene de mal génio y de mal padre? ¿Quién querría ir á cuidar de ese pobre muchacho, que ya va siendo hom¬ bre, y que está abandonado?
—Tienes razón, Florencia, dijo doña Agueda; debes casarte con Jacobo: tú serás feliz á pesar de todo, porque le quieres, y al mismo tiempo harás una obra de caridad: así, pues, no hablemos más de eso; te casarás con él, y tu abue¬ lo hará algo por tí, aunque no sea todo lo que debe: yo también haré lo que pueda.
—Muchas gracias, señora, respondió Florencia: solo quisiera oirle algún con¬ sejo de aquellos tan buenos que sabe
dar.
—En dos palabras te diré lo que débes

hacer para ser dichosa: ten confianza en Dios, y procura que tu marido encuen¬ tre agradable su casa.
—Lo haré como Vd. me dice»
—No le contradigas nunca abierta¬ mente: todos los hombres, asi los más
nobles como los de nacimiento más hu¬
milde, lo mismo los pobres que los ri¬ cos, son muy orgullosos: la mujer tiene mil caminos de rodeo para llegar á su
corazón sin atacarles de frente.
—¿Quiere Yd. decir que debo hacer todo lo que él ordene?
—Sí, hija mía; la sumisión es el pri¬ mer deber de la esposa; no le pidasóuentas del dinero que gane; pero si te da raénos de lo necesario por quedarse él
con el resto, hazle ver con buenas razo¬
nes que no tienes bastante: en este caso, haz que le falte alguna cosa de las que más le agraden; pero nunca busques por tí misma recursos para cubrir las obli¬ gaciones de tu casa: el deber del hom¬
bre es sostener á su familia: el de la mu¬
jer componerse lo mejor posible con lo que su marido gana.
—Eso mismo he pensado yo siempre,
señora.
—En cuanto á su hijo, á pesar de su mala índole y de sus peores inclinacio¬ nes, no te entrometas jamás á castigar¬

le: crecerá, y nunca olvidará el castigo que le impongas, y por justo que haya sido, te aborrecerá: su padre mismo, tan descuidado hoy para él, se resentirá de tu rigor y se acordará de que es padre: la posición de una madrastra, hija mía, es la más difícil y quizá la más dolorosa déla tierra; si educa bien á los hijos de su esposo, para lo cual es indispen¬ sable alguna firmeza de carácter, todos, y el marido el primero, dicen á una voz:
—¡Cómo se conoce que no es su ma¬
dre!
Si les deja hacer lo que les acomoda, y los muchachos sacan malas cabezas, no cesan de repetir:
— ¡Como los pobrecitos no han tenido madre que les educase!
—A bien, dijo Florencia, que eso no habla conmigo: todo el pueblo sabe lo que es Ramón.
—Pero desde él día en que te cases con su padre, la responsabilidad de lo
que es y de lo que ha sido caerá sobre tí: nadie se acordará de sus picardías, sino de que ya tiene madre que le corrija, como si tú pudieras hacerlo. Jacobo, al fin, es su padre, y desde el día en que le dé madrastra, puede que empiece á que¬ rerle, como si alguno le obligase á dár¬ sela: quizá nunca hallará ya el suficien¬

te motivo para que le reprendas; quizá de hoy más sean gracias para él todas las malas acciones de su hijo.
—Entonces, señora, ¿qué suerte me espera? exclamó Florencia asustada: ¿Por qué cuando se casa un viudo con hijos, suele compadecerse á éstos?
—¡Ah, hija mía! Jamás he dicho yo ¡podres niños! sino ¡pobre mujer!
—¡Y tiene Vd. razón! —Una madrastra, Florencia, más que ser buena, necesita aparentar que lo es: : nada de castigo ni de violencia con el hijo de tu esposo: ese método te haría sufrir mucho, por tus propias desazones,
por las que ocasionarías á Jacobo, y por j
el ódio que se despertaría hácia tí en el corazón de su hijo: todo el pueblo te 1 criticaría, y al fin tendrías que dejarle: repréndele con mesura, aconséjale, obra bien con él, y después, que haga lo que le acomode: con un hijo tuyo, no obra¬ rías así, ya lo sé: le seguirías los pasos, le sujetarías si era malo, y te bendeci¬ rían como á la mejor y mas justa de las
madres: más si obras así con Ramón, te
execrarán como á la más cruel de las
madrastras.
—Conozco que tiene Vd. razón. —La tranquilidad déla pobre mujer que halla en la casa de su esposo hijos de

mi/:'VILLA DE SÓLLER

1KÁNS1T0 INTERNACIONAL

ISLEÑA MARÍTIMA

Servicios esmerados y á buenos preoios COMPAÍÍÍA MALLOB^UIAA DE VAPOREN

MATEO COLOM
K.U.© Lazare-Oarnot, 34
CETTE

VAPORES
Mi;am&r -BeMm - C&iahfia - Balear»IslsSo -Lulia.
SERVICIOS MUES

DI

FINO AL POR MAYOR

I»4 Y VUELTA

Servicie! catre Sólltr, larceloaa,, Cstíe y viceversa
Salidas de Sóller para Barcelona: los dias 10, 20 y último de cada mes Salidas de Barcelona para Cette: los dias 1, 11 y 21 de id. id Sólidas de Cette para Barcelona: los dias 5, 15 y 25 de id. id. Balidas de Barcelona para Sóller: los dias 6, 16 y 26 de id. id.

COMISIÓN Y AJUSTE
JUAN ESTADAS
MIMHtl Y PROPIETARIO
TELÉFONO

ENTRE

PALMA-MARSELLA y PALMA—ARGEL

SALIDAS

para Argel los Jueves. De Argel los Viernes.

para Marsella los Sábados. De Marsella los Lunes.

■CONSIGNATARIOS:—EN SÓLLER.—D. Guillermo Bernat, calle del Príncipe n.° 24.—EN BARCELONA.—D. J. Roura, Paseo de la Aduana, 25.—EN CETTE.—Mr. A. Bernat, Quai de la Ville, 15.
NOTA.—-Siempre que el día de salida de Sóller y Cette para Bar¬ celona coincida en sábado de día festivo, retrasará el vapor su salida 24 horafl.—La salida de dicho buque del puerto de Barcelona para el de Sóller, será en todos los viajes á las ocho y media de la noche.
TRANSPORTES IlfllIAOIOIALIS
Comisiones—-Representaciones— Consignaciones— Tr¿ínsitos
PRECIOS ALZADOS PARA TODAS DESTINACIONES
Servicio especia! para el transbordo y reexpedición de naranjas, frutas frescas y pescados

LEZIftarAiy (Ande)
LA SOLLERENSE
DE
JOSÉ €OLL CERBERE j PORT-BOlí (Frontera fimo-española)

Aduanas, transportes, comisión,

consignación y tránsito

Agencia especial para el trasbordo y

reexpedición de naranjas, frutas

frescas y pescados.

mmmmmmmmmmmmmmmmi

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrn*.

SVSCBXFCX0H1S

Servicios combinados con fletes á fort-fait en conocimientos directos
para Cette, Gibraltar, Tánger, Londres, Liverpool, Glagow, Manchester, Bristol, Ul, Hamburgo, Amberes, Rotterdam, Amsterdam y principales puertos de Italia, pa¬ ra los que igualmente se despachan pasajes via-Argel.
Los señores pasajeros que en Francia tomen billete para la Arge lía, ó España via Palma, podrán permanecer en esta todos los días que les convenga, si bien combinando la salida con los vapores correo!
de itinerario.
El vapor que sirve la línea Palma-Marsella, se reserva el derecho d»
hacer las escalas que le convengan. *

SÓLLER
SEMANARIO INDEPENDIENTE

Juan Bta. Bullan
Alquería del Conde, 41

BAUZA Y MASSOT

AGENTES DE ADUANAS

casa principal:
OHHFLBÉJFLE (Franoia) (Pyr.-Orient.)

-

sucursales:

**

PORT-BOU (España.)

HENDAYE (Basses-Fyr.)

CASA M CETTE: Quai du $ud u.° 8 bis

TELEGRAMAS: Bauza

RAPIDEZ Y ECONOMÍA EN TODAS LAS OPERACIONES

PABLO COLL y F- REYNÉS
AÜXbim (Cote d9 ©r)
SUCURSAL DE LA CASA COLL, de Dijón

Especialidad en patatas y demás artículos del pais. Expedición al por mayor de espárragos y toda clase
de legumbres.
Servicio esmerado j eeondsuieo

L‘ ASS1GDRATRIGE ITALIANA
Sociedad de seguros contra los
ACCUDEaíTES DEL TRABAJO ESTABLECIDA EN MILÁN Y RECONOCIDA EN ESPAÑA

al lAIbum Salón, Hojas Se¬ lectas, Blanco y Negro, SPor
esos mundos, La Ilustración
Española y ^Americana, Nue¬ vo Mundo, La Moda Elegan¬
te, La Ilustración ^Artística,
Gedeón, La Última Moda,
El Consultor de los Bordados, Diario Universal, La Mari¬
posa, La Época, ABC, y
otras revistas y periódicos.
—Se admiten en la Admi¬
nistración del Sóller, San
Bartolomé n.° 17.
HÜSPAÑÍA
COSPISll HEIERAL D! SEGOROS
(Accidentes de! trabajo, incendios, seguros agrícolas, y otros)
Capital social: 5.000.000 de ptas.
Domicilio social: Cortes, ML-UICELDIII
Agente en Sóller:
Lamían Mayol Aloover, S. Bartolomé 17

ADMIMISTRACIÓN.—Sección de anuncios
Los anuncios que se insorten en esta sección pa¬ garán: Hasta tres inserciones á razón de 0‘05 pese¬
tas la línea; hasta 6 inserciones á razón de 0‘03
pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0'02 pe¬
setas.
El valor mínimo de un anuncio, sea cual fuere el número de líneas de que se componga, será de 0‘60 pesetas.
Las líneas, de cualquiera tipo sea la letra, y los grabados, se contarán por tipos del cuerpo 12 y el ancho será el de una columna ordinaria del perió¬
dico.
Los anuncios mortuorios por una sola vez paga¬ rán: Del anche de una columna 1‘50 pesetas; del de dos, 3 pesetas, y así igual en proporción.
En la tercera plana los precios son dobles, y tri¬ ples en la segunda.
Los comunicados y anuncios oficiales pagarán á razón de 0‘05 pesetas y los reclamos á razón de OTO pesetas la línea del tipo en que so compongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.
Dos y dos fan cuatre ó sia primera
tanda de veritats, ditas á n‘ es vesins de sa populosa ciutat de S‘ Ulot per un tal V amo ’n Tófol de Sa Llana (molt conegut á ca-seua).—
Este folleto se vende en la Administración
del Sóller al precio de 0‘50 pesetas.

Representante en Sóller de la
acreditada casa de los Sres. Fran¬
cisco y M. Simó, Horticultores y
Floricultores de Barcelona.
Ofrece á los agricultores y al pú¬ blico en general’ Hermosos olivos de superiores cla¬
ses para aceite. Id. olivos de clases para el superior
aceite y para conserva.
Pinos de piñones (á) ves. Eucaliptus Grlobulus.
Toda clase de frutales made-
rales y floríferos, con catálogos y precios.
DE Sil VIVERO PROPIO, SITUADO EN “MIÉ,
Mandarines Malta, fruto voluminoso, Idem Cerdeña, fruto regular, muy
productivos. Naranjos sobre pió agrio. Limoneros sobre pió agrio.
Limoneros de San Jerónimo.
Espárragos de Argenteuil y otras
varias clases.

Motel lestaurant del Universo
DE
Vda. de j. serra

Capital social: 5.000.000 Liras
Habiéndose promulgado la Ley sobre los accidentes del trabajo de 30 d© Enero último, esta importante Sociedad asegura todas las indus¬ trias, mediante una prima, contra los riesgos indicados en dicha Ley.
Director de la Sucursal Española: D. MANUEL GES, Merced, 20, Barcelona.—Para informes y demás, dirigirse al Agente principal, B. HOMAR, Samaritana, 16, Palma.—Agente ©n Sóller, ARNALDO
GASEELAS.

CULTIVO PRÁCTICO del OLIVO
POR
D. José Rullán y Mir, Pbro.
Se halla de venta al precio de 1¿50 ptas. en wLa Sinceridad,,.—
Método de solfeo por
D. Hilarión Eslava.—Se halla en venta en la Administración del Só¬ ller. San Bartolomé 17.

PLAZA DE PALACIO-8.-BABCELOAA
Hospedage desde 5 pesetas en adelante. Habitaciones desde una pe¬ seta, restaurant á la carta, mesas particulares, se sirve á todas horas.
El Hotel del Universo está situado en uno de los sitios más im-
portantes de la capital, dá plena fachada á la bonita y frondosa plaza de Palacio y paseos de la Aduana é Isabel II, donde cruzan todos los tranvías, y es el más próximo á la Aduaua, Muelles, Compañías de Navegación, Bolsa, Gobernación y Estación de los Ferrocarriles d« Francia, Tarragona, Valencia, Zaragoza y Madrid.
S0LLEE,—Imp. da «La Sinceridad*