AflO XXII.-2.* EPOCA.-NUM. 1044
AflO XXII.-2.* EPOCA.-NUM. 1044
**»

SÁBADO 6 DE ABRIL BE 190?

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR-PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbana. REDACTOR-JtFE: D. Damián Mayol Alcover. REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.-SÓLLER (Baleares)

Entre S’Illót y Sóller

•

\_\_\_\_\_\_

(Correspondencia secreta)

A n’en Maciá d’ es Clót

Molt estimat amich:
Ara deu fé una mesada, ó cósa aixi, qu’obrint de pinta-en-ampla ses dues fuyes d’ el Sóller per veure si á sa part d’ es bessó hoy trobaría un póch de such dolg, qualque noticia sollerica d’aquelles de que mos ne solera chupá ets dits tots ets llepols qui de sa nóstra petita patria vi vira enfóra, vaitx topá sensa esperarmí amb so teu article necroldgich que dediques á’n ets aibres de sa Plassa.
¡ Alabat sia Deu! vaitx exclamá tot-d’ una quea sa mena vista se ficxá demunt es teu nóm, que tants d’ añys feya que no havía vist eu lletres de mótle, y ¡no ’t dichréssi’l vaitx ensaborí á’n aquel! ■escritl Tenia per mí es doble atractiu y es doble bón gust d’ essé teu y de conte¬ ní una plaiñta tan amarga cóm oportuna *qu’ es ben segú haurien firmada amb tú, si los ho haguesses démanat, no só's ets sollerichs si que també tots ets Uoritos que •tenen un póch de sentit comú.
Per lo menos jó, qui tench pretensions de tenirné (Deu no m’ ho tenga en retret ni’n vana-gloria) no m’ hauría girat derrera. Tal vegada, aixó sí,|t’ hauria fetes abans algunes observacions per veure de giñarié á modificá algunes paraules ■qu’á’n es mea concepte te podrien fé nial: entre elles, alió de si hey ha ó no hi ha bañarriqués á ’n es Municipi.... ¡que vóls que’t diga! trób'qu’es una mica massa.... ¿Sabs que vuy di?: es cóm ses significances d’en Palét; perque es costum veya á Sóller de «en^haverhí bafíarriqué, tayá» y si fos ve qu’ á’u es Muxiicipi n’ hi ha, mal sensa remey, s’ hau¬ ria de fé lleña: sa mateixa operació que s1 ha fet á’n ets pobres arbres acusats
d’ está comesos d’ una malaltía consem-
blant. ¿Es aixó que volies di? ¡Ay de tú si Ti es, Maciá! Ja póds
posá s’ esquena en remuy. ¿O no te’n recórdes ja d’ aquella guérra á tayá cóll qu’ alguns illotenchs me declararen temps enrera, justament per havé volgut parlájó amb significances per Testil? Hey ha cóses que no deuen Jhavé de sortí may d’ es tinté si yol conserva ün s’amistat, s’apréci, "ses consideracions de tothóm; pren aquest consey d’un (no gós dirhó, perqu’hey ha mals-nóms que llevó queden), d’ un amich de s’ in¬ fancia á'ná qui s‘ experiéncia ha donat ja llisons abastament y bétcollades profitoses que, de re-bot, encara te podrán
serví de lo més.
Y, creumé, que lm sabría greu férm q\\T una venjauqa d‘ aqueixes miserables que per entre vóltros encara s‘ usen et. perjudicás personalment ó et llevás s‘ órdi en perjuy dl ets tena interessos ara que, amb gran satisfacció mena y de sa gran part d‘ ets lectors d‘el Sóller, t‘ has decidit á ‘n es pareixer a Uevá es rovey á sa teua ploma, qne molt eu devia dú si no Thavies tornada á muyá desde que p‘ es publich escrigueres sa derrera vegada; sería millo que ningú t! escalivás per continná sa tasca comentada, pi ocnrant veure si püflint finét-finét amb s‘ agüt punxó d‘ es ten ingéni dins ets caps que donen próves d’ está bañerriquerats, los materies aquest corch á temps peí1 podé salvá encara ets cervells abont ha fet es niu.
Peró, ja 'u veitx, si no ‘s una cósa se¬
rá s* altra que ‘t destorbará sa curólla d'
escriure: si tens sa sórt d‘ alliberarlé d‘
algún d‘ ets cóps de lliure qu1 amenacen
á‘n ets escriptors que s‘ atreveixen á di lo que senten, tendrás qne t‘ lio impedirá aquest altra boñy que mos ha eixit ara
amb so concurs qiT es vóstro setmannri anuncia, «¡ Ta‘t conech herbeta: parió! te diusl» Vuy di, que coneguent ses teues aficions y ets teus coneixements agríeo-

les, ja'fc veitx deixá altra vegada sa plo¬ ma aficada dins es potét amb perdigóos d‘es teuesoriptóri y.... cap á s‘ lióit s‘ ha dit, per prende es vid re d‘ aument y es pulverisadó «mib so triple fí de res-

LA CANCHÓ DE NA
RUIXA-MANTELLS
Passant gemegosa, com fa la gavina qui volta riberes y torna voltar,

póndre á ‘n es crit patriótich d‘ el Sóller, anava la boja del Carap de Marina

de conquerir gloria, y.... de tocá plata,

vorera de mar.

sipód'ssé. No serán mals comptes, si

Descaiga y coberta de roba esquinsada,

vóls, pero mos privará aixó d‘ es gust de corría selvatge, botant pela esculls;

1

lletgirté, qu' es lo que mes lé¡n y no vol- y encara era bella sa testa coirada,

dría arribás.

la flor de sos ulls.

Encara que, ben mirafc, per tot liey ha temps; y si amb en Pera dl Aubarca, T amo'n Xesch d‘es Oamp de Sl Oca, en Pera de sa Coma y demés amichs conti¬ nua u fent próves y observacious cóm les feyen fá sis ó sét aííys, y discutid á s‘ ombra d‘ets tarongers de Són Dur'hí sobre s‘ eficacia d‘ ets insecticides, es po¬ dé d‘ets abónos químichs, sa bondat de

Color de mar fonda tenía les nines, corona se feya de lliris de mar, y arreu enfilava corneta y petxines
per fersen collar.
Així tota sola, ran, ran de las enes, ja en temps de bonanca, ja en temps de maro,
anava la trista cantant per estones
l’estranya canco.

ses mudes adquindes, ó tantíssimes altres cóses utils estudiades ó á puut d‘ esserhó, ¿perque no mos lio has de contá tot fil-per-randa á ses columnas d‘ es periódieh? Vat aquí qiT amb lina pedrada
feries dos tirs: mos donarles es gust qul bem consentít en passá jó y molts c6m jó. y dudes á cap s‘ óbra bóna de despertá es gat que dórm amb sa divulgació de ses vóstres expériencias, fent que molts de pagesos illustrats ó en ganes d‘ esserhó prenguessin llum de na Pintora
y vos volguessin- imitá.
Escriu, ydó, Maciá, p‘ es públich, ó sino’per mí en particulá: parlé ‘m d‘ets progressos qñ‘ heu fet d‘ ensá que no mos hem vists; dignes 'm si aquells em-

«La mar jo ahorría; mes ja 1’ estim ara des que hi té 1’ estatge T amor qui ’m fugí... No tinch en la térra ni pare ni mare,
mes ell es aquí!»
«Un temps jo li deja: pages te voldría, pagés anch que fosses pastor o roter; y dins la mar ampie com ell no n’ hi havía
d’ayrós mariner.»
«Be pron li diría cangons la sirena,
quant ell a la lluna sortía a pescar: per xó raa finestra deixava seus pena
sortint a la mar.»
«La mar el volía, jamay assaciada de vides, fortunes, tresors y vaixells; y d’ ell va fer presa dins forta ventada
Na Ruixa-inantells.»

pélts de garrové fan ja garróves, si son «Na Ruixa es la fada d‘ aqüestes riberes

de bóna casta y si ets nóstros compañe¬ ros tan aficionáis han seguit millorant ets seus garroverals amb ses mateixes fe

qu'allá a les grans coves, endins, tó 1’hostal, ab archs y figures, ab Hits y bayeres
de nacre y coral.»

y constaucia en que s‘ ho proposaren; ocupé lt també d‘ aquest concurs, qu‘ es idéa nóva á Sóller que ningú s'esperava per cért, y dignés fin si creas qiT es llevó

«Per bous de sa guarda din3 fondes estables allá té Na Ruixa clapats vells-marins: si vol per son carro cavalls incansables,
allá té delfins.»

qul haurá caygut en térra bóna y vá á má de neixer, ó si, per.el contrari, ha auat á para demunt ergila dura ó pedra viva y ets ancells la sl haurán menjada. Sería aixó una llástima, es ve; pel ó tot

«Quant surt, va vestida de seda blavosa ab totes les tintes del cel y la mar, y blandí com la cresta de 1' ona escnmosa
son vel fa volar.»

podría succehí y tot se deu havé cT es¬ «Del arcli qu' entre núbols promet la bonanca

pera, sobre tot tractantse de cóses de * la faixa ella imita per fer son cinyell...

profit que sebut es no salen teñí may sa Mes ay! del qui rema quant ella li llanca

mateixa aceptació ni ets mateixos parti-

son ampie mantell!»

daris que quant se tracta d‘emblauins,
de pórros-fuy.es, de cóses superficial», de flóchs y banderetes

«Perdut es el náufrech quant ella ’l socorre y el pren entre Ts signes del vel florejat... La roca feresta será ja la torre

Y esperant essé escoltat, se despedeix
de tú per aqueste vegada, donante ja grades anticipades pe‘ sa tena amabilidat coneguda, es teu amich
T6f.pl.

hont quedi encantat!»
«Allá té Na Ruixa mon bé uit y día, hont ell cosa humana no vea ja ni sent. Ay! si ell m’eseoltava, bó prou sortiría
del encantament!»
Així, tota sola, ran, ran de les ones,

S'Iilót 25 Mars 1907.

ja en temps de bonanca, ja en temps de maro,
anava la trista cantant per estones 1’ estranya canco.

Sección Literaria
LOS DOS COMPAÑEROS

Uii vespre d’ oratge finí son desvari; son eos a una cala sortí Tendera í; y en platja arenosa, redors solitari,
qualcú T enterra.

(Cuento ruso)
Dos amigos se paseaban por el bosque cuando de pronto surgió un oso, que se
lanzó tras ellos.
E! uno subió á un árbol y se ocultó en sus ramas, mientras que el otro conti¬
nuaba en el camino.
•Tendióse en el suelo y aparentó estar
muerto.
El oso se acercó y olfateó al hombre; pero, como éste retenía su aliento, el animal creyóle cadáver y se alejó.
Cuando la fiero estuvo lejos, el otro bajó del árbol y preguntó, riendo, á su
compañero: —¿Qué te decía el oso al oído? —¡Me decía que el que abandona á un
amigo en el peligro, es un cobarde!
León Tolstoy

No té ja sa tomba la eren d’ olivera, mes lliris de platja bé’n té cada estiu, y sois ja hi senyala sa petja lleug’era
T auceil fugitiu...
M. Costa y Llobkra Pbro.
Mnurn-O ■iiairwn
Variedades
La violeta y sus leyendas
Si preguntamos á un botánico qué son las violetas, nos dirá, poniéndose muy serio, que se trata de un género de plantas herbáceas, caulescentes, de hojas pecioladas, estípulas duraderas, y otra porción de cosas sapientísimas, aunque indiferentes para nosotros los vulgares mortales.
Sentado ya que á nosotros no nos in¬ teresa la violeta desde el punto de vista eientífico, indaguemos si hay algo pin¬

toresco, algo atractivo que se relacione
con esa encantadora flor, símbolo de la
modestia. En una palabra, enterémosnos de la historia y de la leyenda de la vio¬
leta.
La violeta se encuentra ya menciona¬ da y descrita en la más remota antigüe¬ dad, bien que se haya confundido ma¬ chas veces bajo ese nombre á otras flo¬ res muy distintas. Los antiguos atri¬ buían á la violeta un origen maravillo¬ so. Unos, basándose en el nombre de ion, que recibiera la planta de los griego*, hacen nacer del siguiente modo la pri¬ mera leyenda de la violeta:
Inaco, rey de Argos, tenía una hija
bellísima llamada lo. El enamoradizo y
expeditivo Júpiter vió á la gentil prin¬ cesa, y logró hacerse amar de ella. Pero cierto día, Juno, esposa del padre de los dioses, sorprendió á los amantes dicién¬ dose ternezas en medio de un bosque. Al ver Zeus que su esposa había descu¬ bierto su infidelidad, ¿qué dirán ustedes que hizo?... Pues convertir á la rubia lo
en una blanca ternera. Y como no era
cosa de que la princesa metamoríoseada quedase reducida á alimentarse de vulgares hierbas, Júpiter, siempre ga¬ lante, creó la violeta, cual digno pastjg de la hija de Inaco.
Otros etimologistas creen que los grie¬ gos llamaron ion á la violeta, porque, al visitar Júpiter la Jonia, una ninfa de aquellas perfumadas selvas ofreció al dios una violeta, flor la más amada en dicho país. De ahí que la olorosa planta fuera tenida en gran veneración por los atenienses, quienes se creían descendien tes de los jonios.
Cuando se celebraban en Atenas las
fiestas de la Panateneas, al dirigirse al templo de Minerva las comitivas religio¬ sas, formaban en primera fila la3 canéforas ó doncellas atenienses, encargadas
de llevar las ofrendas á la diosa. Dichas
jóvenes, vestidas y adornadas con gran riqueza, sostenían sobre la cabeza un
cestillo lleno de violetas de Corinto,
siendo éstas las primeras flores que se depositaban al pie del ara de Palas. Al organizar Licurgo el Erario de aquel pueblo glorioso, depositó en el tesoro de la Acrópolis, juntamente con multitud de objetos de oro y plata destinados á las fiestas religiosas, áureos cestillos cu¬ yos adornos en filigrana representaban
ramos de violetas.
Estas eran en los susodichos tiempos clásicos las flores preferidas de los ena¬ morados. El hombre que quería signifi¬ car su pasión á una beldad de la época de Pericies, empezaba por enviarle un
canastillo de violetas. Y no sólo repre¬ sentaban ellas el necesario tributo ren¬
dido á la sabiduría y á la hermosura,
sino también el testimonio del dolor
cuando los Parcas aleves interrumpían el hilo de la existencia en alguna mu¬ chacha virgen. En estos casos, los pa¬ rientes y amigos de la difunta se dispu¬
taban el honor de cubrir el féretro de
aromosas y frescas violetas; poética costumbre que ha perdurado hasta los
tiempos actuales en Alemania y en No¬
ruega.
De una aplicación curiosa de la linda flor entre griegos y romanos dan cuen¬ ta los escritores de aquellas épocas. Nos
referimos á la extraña usanza de coro¬
narse las gentes de violetas en sus de¬ senfrenados festines, con objeto, según ellos creían, de alejar su embriaguez; más ¡ay! qne la pudibunda violeta, avergonzada de tanta corrupción debía marchitarse pronto y perder todas sus virtudes antitóxicas, sí las tenía, pues los relatos que llegan á nosotros de las cuchipandas cjásicas, presentan la bo¬ rrachera, cual obligado colorado de to¬ do banquete.
Ya en la Edad Medía, la flor que nos ocupa, y por efecto de su significado emblemático y romántico, filé la prefe¬ rida de damas y caballeros. Un regalo precioso en tales tiempos era el pomo (Je oro conteniendo esencia de violetas; en¬ tre los árabe* de España, compartió la violeta con el nardo la soberanía de los
perfumes. Según cierto historiador árabe, el pri¬
mero de los Alhamares granadinos hizo

sembrar violetas, sólo de violetas, todos los arriates en torno del patio de Arra¬ yanes en la sin par Alhambra; «porque aquel aroma—dice el historiador—era el que más complacía al grande entre los grande* de la tierra».
Clemencia Isaura, célebre dama tolosana del siglo XV, fundadora, según algunos, de los juegos florales, entregó á au prometido antes de marchar este á la guerra, un ramo de violetas atado, con arreglo á la costumbre de entonces, con un lazo de colores; los colores adop¬ tados como distintivo por cada dama.
El noble caballero murió alanceado por
moros ó cristianos; pero, antes de exha¬ lar el último suspiro, se arrancó del pe¬ cho el ramo de mustias y ensangrenta¬ das violetas, y lo envió á la enamorada
Clemencia.
Al recibir ésta el fúnebre presente, consagróse en el acto á perpetuo celiba¬ to y al cultivo de la* letras, llegando á emplear toda su fortuna, queera mucha, ei\\la institución de los juegos florales. El día 3 de Mayo de 1496 presidía la da¬ ma el primer certamen de gaya ciencia, adjudicando á la vencedora, cierta dama Villeneuve, la primera «flor natural», consistente en una violeta sujeta cou
un broche de oro.
En una época ya bastante cercana de al nuestra, la modestísima violeta fué,
muy á pe*ar suyo, seguramente mez¬ clada á la política, convirtiéndose en símbolo de unión de un partido. Bajo la segunda Restauración francesa todo bonapartista llevaba constantemente en la boutonniere un gran ramo de esas florecillas para recordar que Napoleón había vuelto de la isla de Elba en Marzo, esta¬
ción de las violetas.
Vése, pues, que la, al parecer, insig¬ nificante herbácea caulescentey de hojas pecioladas, que diría el botánico, tiene un historial brillantísimo; un historial de que carecen la orgullosa gardenia y la archiaristócratica orquídea.
A. Barrado.
Hazañas de soberanos
La hermosa reina Amelia de Portugal, que ha honrado estos pasados días con su presencia las fiestas de Sevilla, no es sólo físicamente bella; posee también un corazón hermoso y bien templado, como
ha demostrado en diferentes ocasiones.
Cuéntase de ella que un día paseaba por las orillas del Tajo; oyó gritos de¬ sesperados pidiendo auxilio; dos niños luchaban angustiosamente con la*aguas. Sin vacilar la reina se arrojó al río y lu¬ chando contra la corriente consiguió lle¬ gar á donde «e hallaban las dos criatu¬
ras, salvando á una de ellas.
Posteriormente, en Cascaes, salvó también la vida á un pescador, expo¬ niendo para ello gravemente su propia existencia. Por estos rasgos de heroísmo el kaiser la concedió la medalla de Be¬
neficencia.
El rey don Carlos ha salvado asimis¬ mo en ocasioues la vida de sus semejan¬
tes; una vez deteniendo á un caballo desbocado en la Rúa de Magdalena de Lisboa; otra salvando á un infeliz en el
río Alcántara.
Otro principe heróico es el rey Oscar
de Suecia, hombre de extraordinario vi¬
gor físico y absoluta sangre fría. S. M. paseaba un día por las calles de Sto-
koltno, cuando vió dos caballos desbo¬ cados que arrastraban furiosamente un
carruaje dentro del cual se hallaban una señora y un# joven. Ei cochero había per¬
dido su dominio sobre los animales, y
una terrible catástrofe pareña inevita¬ ble. El rey se detuvo y cuando los caba¬ llos pasaron junto á él. se lanzó hacia ellos, los cogió de las riendas y con im esfuerzo heroico logró contener su ím¬ petu desenfrenado. Por este acto de he¬
roísmo recibió la cruz de la Sociedad Huín a u i ta r 1 a fra n cesa.
Ün hecho semejante realizó en su ju¬ ventud el difunto rey Christian de Dina¬ marca, sujetando un caballo desbocado de un coche de alquiler en los alrededo¬ res de Copenhague, por donde gustaba de pasear frecuentemente de incógnita,

*1

SOLLER

Cuando el cochero se vio seguro sobre fiornlistas de nuestro renacimiento, allá el interior del recinto actual. En dicho costaría la vida y no vacilaban en har¬ de Costa Rica, para que, aliadas las cua¬

■su pescante y lejos ya del peligro, se por 1870 á 1880, había ido quedando en año, el amel Sidi-Driss-ben-Ayech hizo tarse: ya que habían vivido hambrien¬ tro repúblicas, combatiesen contra la

volvió hacia s-u salvador. y^le dijo.

el olvido. Podiendo brillar y aun cegar construir alrededor de la ciudad un mu¬ tos, morían ahitos.

hoy vencedora.

—No sé:quién es usted-,"caballero; pero con luz propia, ha pasado sus últimos ro de tierra, piedra y cal, de seis metros

Pero en esas insurrecciones, á pesar

Pero aun suponiendo que esto se rea-

tendré el mayor gusto en llevarle de bal- años en la oscuridad ó iluminado, de re¬ de altura, y metro y. medio de espesor del numero de los rebaldes y del com¬ lizase—lo cual no parece probable, pues

4e á o^ted á sudcasa.

flejo. por la popularidad de su apellido. de la base y 70 centímetros en la cima. pleto desprecio del peligro, nada pudo Costa Rica se ha apresurado á reconocer

—Gracias—contestó sonriendo el rey. Continuó la tradición industrial de su Una banqueta muy estrecha permite, lograr el pueblo ruso. No solamente des¬ el gobierno provicional establecido en

—creo que iré más seguro andando.

padre y no aceptó nunca cargo ni dis¬ bastante'difícilmente, á los defensores conocía sus propias fuerzas, sino que Honduras por los vencedores,—no pue¬

En cierta ocasión^salvó la emperatriz de tinción oficial alguna.

tirar por las aspilleras. Algunas torres descargaba sus golpes al azar, porque den predecirse los resultados de esta

Husia la vida de su difunto esposo, padre Así ha fallecido, inesperadamente y flanquean los muros; cuatro puertas, desconocía también á sus enemigos. Ma¬ acción común, por ser mucha la pujan¬

gdel actual Czar. El hecho fué el siguien- con dolorosa sorpresa para cuantos pu¬ correspondientes á los cuatro puntes tó nobles, ricos, popes y nada consiguió. za de Nicaragua.

r te: Una vez la emperatriz observó la dieron apreciar el valor de aquella inte¬ cardinales, dan acceso al interior. Sin Es que ignoraba que esos nobles, que

Se ha hablado también de una inter¬

.presencia de una extraña arquita de jo- ligencia y el caso doloroso é interesante embargo, dos de ellas están inutilizadas esos curas no le oprimieran si el gobier¬ vención por parte de México y de los

"yas sobreda mesa-de toileUs del Czar, y de aquella vida.

desde hace tiempo, y sólo se usan hoy no quisiera ó supiera gobernar de otro Estados Unidos para poner fin al con¬

-al tratar-de levantarla notó -que pesaba ¡Que Dios se lo haya recompensado las que dan al Oriente y al Poniente.

modo. La misma estupidez que impulsa flicto actual; pero México se ha apresu¬

-extraordinariamente.

en la otra!

La villa se divide en cuatro barrios: á las masas de las naciones civilizadas á rado á declarar que únicamente se uni¬

Presa de instinti vav<iesconfianza, la lle-

*

Ulad Ujda, Ulad Aran, Ulad Aissa y Ulad arremeter contra los empleados de con¬ rá á los Estados Unidos para ofrecer una

’ vó á su cnaito, la introdujo en un cubo

el Sadi. Estos barrios se hallan separados sumos ó los agentes de policía en vez de mediación amistosa; pero no en ek caso

de agua, ó hizo venir inmediatamente -al perfecto de policía.

D. Ramón Nocedal

por completo los unos de los otros, pero proceder contra los concejales ó el go¬ de una intervención.

se comunican entre sí por puertas que bernador. hizo que los mujiks rusos se

Lo probable es la intervención de los

Un examen minucioso de la cajita dió

por resultado descubrir que se trataba

de

máquina infernal.

Al brazo robusto y á la sangre fría del

principe Jorge de Grecia, debe segura-
-ineute su vida el actual Czar de Rusia.

Hace quince años, el emperador, que

entonces era Czarewitcb, marchaba por

una dadas calles de Kyoto. en el Japón,

cuando, de pronto, un polizonte fanático

se arrojó sobre él sable en mano, pero el

-principe Jorge, que acompañaba al Cza¬ rewitcb, se interpuso vivamente y de un

'formidable puñetazo derribó al furioso

.japonés, libraudo así á su augusto pa¬
ciente de una muerte cierta.

El lunes falleció en Madrid este hom¬
bre público, después de una larga dolen¬ cia soportada con la serenidad propia de sus profundas convicciones religiosas.
Don Ramón Nocedal era hijo del ilus¬
tre don Cándido Nocedal, ministro que
fué de Isabel II, y sobrino del famoso actor Julián Romea. De aquí sus tenta¬ tivas teatrales con «El juez de su causa» y alguna otra producción, combatidas sin piedad en vista de la tesis y sentido político que encerraban.
Dedicándose ni periodismo, ocupó la dirección de El Siglo Futuro, y riñó dos grandes batallas: con el carlismo, del cual se separó, y con la tendencia que

•se llamó «mestiza», á los cuales acosaba

simultáneamente desde sus posiciones

integristas. de absoluta intransigencia

y restauración de la unidad católica.

B0 JBabriel laura y Montaner

Burlándose del parlamentarismo fué un parlamentario muy notable; rene¬ gando de la libertad de imprenta fué

"El hermano del actual presidente del un periodista intrépido que emuló las

Uonsejo de ministros que dejó de existir «audacias de Cassagnac alguna vez y que

él viernes por la noche, en Palma, era recordaba por su purismo y donosuras

una personalidad de innegable mérito y conventuales el rancio sabor, castellano

de facultades que no titubean en califi¬ viejo, del P. Alvarado y otros apologis¬

car de portentosas cuantos tuvieron oca¬ tas católicos é impugnadores de las Cor¬

sión de tratarle poco ó mucho.

tes de Cádiz.

Era el mayor de todos sus hermanos; El espíritu de la época fué aplacando

y el hecho de haber quedado huérfano poco á poco aquella contienda y dulci¬

de padre en edad muy juvenil, teniendo ficándola. Nocedal asistió á las Cortes,

que atender á la industria que heredó y desde su situación, despejada y libre de

se cierran todas las tardes á la hora de
la comida.
fLa Alcazaba, situada al Sudeste de la
ciudad, hace cuerpo con ella, pero forma un barrio distinto por completo. Sus muros, mucho más sólidos que los del nuevo recinto, datan de 1297*
En la Alcazaba se encuentran reuni¬
dos todos sus servicios: la casa del amel.
la de los kaídes, personal de la frontera, la Aduana, la gran mezquita y gran parte de la pequeña guarnición.
Una ramificación del canal principal de las aguas de Sidi-Yahia lleva al inte¬ rior de la Alcazaba un agua salada y burbujeante, que ni los animales pueden beber. El agua que usan los habitantes es extraída de pozos, teniendo cada casa
el suyo.
Existen además otros pozos cerca de los morabitos, y sirven para la población
nómada.
El agua de estos pozos es también bas¬
tante mala.
Ujda. que está edificada sobre viejos cementerios, y con numerosos silos por todas partes repartidos, es en extremo malsana, por contener verdaderos focos
de-infección.
Cuenta con 15.000 habitantes, de los cuales 8.000 son musulmanes, marro¬
quíes ó argelinos, y 2.000 judíos.
La industria no existe apenas, pero en
cambio el comercio es importante.
E» el centro comercial del territorio

«.[ cuidado de una numerosa familia, le
retuvo en Palma impidiendo que tomara su vida aquella dirección francamente intelectual que sus aptitudes reclama¬ ban. Pensando en él, por ventura, otro mallorquín ilustre pudo hablar de aque¬
llas existencias que se resumen en estos
términos: el caballo Pegaso en una no¬ ria. De esta abnegación y renuncia de una vida seguramente gloriosa en aras fiel deber familiar, conservó, en lo más hondo, eierta melancolía disfrazada de
ingenio y donosura. Realmente quedó frustrado un gran talento; pero tuvo la
satisfacción de ver cómo descollaban sus
hermanos: don Antonio, como orador y
como político; Bartolomé como grabador insigne; Miguel como sacerdote y apo¬ logista católico y Francisco como pintor, no menos que su primo don Juan Man¬

compromisos de partido y de compromi¬ sos doctrinales como un espectador regocijado que «no sabe donde pasar la tarde.» Por desgracia, estos escepticis¬ mos no siempre fueron sin fundamento.
Le estuvo reservado el triste destino de
poner la letra á las aleluyas que otros pintaban.
No obstante su criterio intransigente hacíase querer y escuchar de todos en la intimidad por la original agudeza de su frase y lo inesperado y muchas veces cer¬ tero de sus puntos de vista.
Ultimamente, cuando la discusión de la ley de Jurisdicciones intervino en los debates con gran brillantez y se opuso al proyecto, habiéndose distinguido siempre por el tacto y mesura con que
trató las cuestiones catalanas.
Del viejo adalid, batallador y hasta

comprendido entre la Mnluya y la fron¬ tera oranesa, entre el Mediterráneo al Norte y el Dahra al Sur, siendo al Este el término de la zona que comprende Fez-T ¡zza, Muluya y Sidi-Mellou-Ujda.
La villa sirve de punto de reunión de las tribus de ios alrededores, que allí
acuden á realizar sus transacciones.
Las comunicaciones son fáciles y los
caminos numerosos.
Los habitanteo de Trifa. Beni-Suassen, Atigad, Seja, Mehaia, Boni-Bou-Zeggon, Sekkara, Beni-Yala y Beni-Oukil acuden allí continuamente, siendo tan sólo las
caravanas y convoyes de las tribus del Sahara, del Oeste de la Mouluia y del Riff las que dejan de concurrir á tan importante centro comercial marroquí.

ara, actual obispo de Orihuela, á quien consideró siempre como de la propia fa¬
milia.

agresivo, no quedaba ahora más que un
veterano fiel á su bandera, lleno de
amenidad en el relato de las antiguas

La revolución rusa

Sus facultades más sobresalientes fue¬
ron una fantasía poética á la vez sutil y -grandiosa, á lo Guiinerá. si liemos de juzgar por alguna muestra como el so¬ berbio Avan't que figura en el Llibre (V or de la poesía catalana, ó como L' espi

batallas, pero minado por la dolencia que vuelve blandos á los más infatiga¬ bles y humaniza poco á poco, con el do¬ lor. los ímpetus y ardores del tempera¬
mento.
¡Descanse en paz!

Unos la dan por abortada, -otros la proclamaban triunfante. En realidad, el
movimiento revolucionario de Rusia no
tiene semejanza con ningún otro, y por lo mismo no hay quien le entienda, ni quien pueda juzgarle sin error.

yolera y Quimeres;.y. también, un inau¬

Desde muy antiguo existían en Rusia

dito poder Je observación y un sentido de la vida que hacían esperar la apari¬ ción de uno de esos grandes muudólo-

Actualidades

los factores principales de todo gran cambio político': el hambre y el deseo de libertad, muy explicable y muy podero¬

ensañaran contra quien no debían, y que nada consiguieran por lo mismo.
Desde entonces acá han variado algo las circunstancias. En los grandes cen¬ tros de población del Imperio existen muchos miles de hombres y mujeres que saben perfectamente que los gran¬ des duques y los altos empleados son los responsables de todos los males que afligen al pueblo. La industria se ha desarrollado en Rusia y los centenares de miles de obreros que viven en las ciudades, aunque no muy instruidos, saben también lo mismo que aquellos que pueden juzgar por cuenta propia.
Desde que se inició el movimiento re¬
volucionario han ido millares de emisa¬
rios de las ciudades al campo, y cada uno de esos emisarios ha sido un apóstol de
la revolución. En la actualidad saben los
campesinos que el gobierno y el Czar, y no la ciega fatalidad, tienen la culpa efe sus males; saben lo que les conviene ha¬ cer para remediar su pobreza y su igno¬ rancia; los mozos que han de acudir á las filas del ejército no obedecen ya ciega¬ mente á sus jefes como antes. El espíri¬ tu de la indisciplina ha penetrado ya en los regimientos: toda autoridad se dis¬ cute; ninguna orden se obedece de buen grado.
El primer empuje del gran movimien¬
to revolucionario.iniciado en 1905 ha fra¬ casado. La secular tiranía, dueña de recursosinmensos. obedecida aun por gran
parte del ejército, dominó, después de largos esfuerzos, á sus enemigos. Las huelgas formidables, los motines san¬ grientos han acabado. Los campesinos, después de saquear las propiedades de la gente rica, de talar ó incendiar bos¬ ques, de ejercer de cuatreros, han vuel¬ to al terruño, se han sepultado de nue¬ vo en sus isbas infectas y temen como antes la nagaika de los cosacos. Quizá la temen más, porque han padecido hace poco sus golpes, pero la odian más tam¬ bién. y se les ha dicho que por cada co¬ saco hay diez mil campesinos dispuestos á matarlo. La resignación, que antes era producto de la convicción profunda de no poder evitar el hambre y sus con¬ secuencias. es ahora fingida. Ya no hay campesino resignado.
La inmensa masa de la nación rusa,
formada por los campesinos, es revolu¬
cionaria. Carece de instrucción, de cohe¬
sión. de armas; pero posee una fuerza
abrumadora. Costará muchísimo movi¬
lizarla; pero una vez en marcha será ca¬ si imposible contenerla.
En las ciudades existe un núcleo de
hombres y mujeres dotados de inque¬ brantable voluntad, de gran actividad é inteligencia que quieren á toda costa hacer triunfar las ideas y procedimien¬ tos liberales; que quieren acabar con la burocracia y el czarismo. Mientras el

Estados Unidos, la cual ha tenido ya un
comienzo de ejecución por parte de és¬ tos pretextando la protección de sus súb¬ ditos vejados en Nicaragua.
El hecho que ha dado motivo á la in¬
tervención ha sido el haber ordenado el
presidente Zelaya el embargo, para el transporte de tropas, de un vapor per¬ teneciente á una sociedad yanqui que explotaba los bosques del país.
Ante las amenazas de un buque de los Estados Unidos se reparó inmediatamen¬ te el atentado, devolviendo el vapor á la Compañía; pero á pesar de esta repara¬ ción fueron desembarcadas algunas fuerzas para proteger los intereses ame¬
ricanos.
La conducta del presidente Zelaya no parece haber sido todo lo discreta que era menester; primero, al rechazar brusca¬
mente les ofrecimientos de conciliación
hechos por M. Merry. en nombre del go¬ bierno de los Estados Unidos, y después de proceder irreflexivamente ordenando un embargo arbitrario que ha servido de pretexto á una intervención que será probablemente la encargada de poner
fin al conflicto existente.
Importante invento de un médico español
El doctor Yictor Marín y Córrale, de la Beneficencia municipal de Zaragoza.,
ha comunicado en estos días al mundo
médico el haber descubierto el medio de
practicar-la operación denominada «In¬ tubación y desintubación laríngeas, ea condiciones de facilidad grande y tan desprovista de peligro alguno, que ha despertado extraordinariamente la ad¬ miración y curiosidad de todos los mé¬
dicos.
Se sirve el doctor Marín y Corralé. pa¬ ra realizar la intubación y desintubación, d8 un instrumental completamente nue¬ vo y de un método especial también original, consiguiendo con ambos hacer que la colocación y extracción de les tu¬ bos en la laringe se lleve á cabo con una sencillez y seguridad admirables.
Grandísima importancia tiene este descubrimiento para el tratamiento de las enfermedades laríngeas, pues sabido es que la intubación salva la vida, sobre
todo á muchísimos niños, que con sus
enfermedades laríngeas se asfixiarían
indefectiblemente.
Todo lo que sea, por consiguiente, dar facilidades al médico para que pueda realizar en condiciones de gran sencillez esta operación, contribuirá á disminuir
extraordinariamente la mortalidad in¬
fantil, salvando así la vida de muchos
niños; pero indudablemente la diíteriaó garrotillo es una de las enfermedades en

gos y satíricos de la antigua vena de

so en un país donde reina una tiranía gobierno ignore el nombre de los terro¬ que mayores triunfos han de alcanzarse

Bramóme ó de la moderna de Rivarol ó Larra.

U. J D A

violenta. Sin darse cuenta de ello, todos ristas; hasta que los baya sepultado á con este genial invento.

los mujiks eran revolucionarios; todos todos en la cárcel de Pedro y Pablo ó

El doctor Marín y Corralé ha presen¬

Su obra no pasó ¡le conato; ni se atri¬

estaban hartos de padecer. Odiaban á los enviado á las soledades desoladas de tado varios casos de garrotillo y otras

buyó suficiencia profesional, ni quiso Ujda. que los franceses escriben Chix- administradores de los grandes propie¬ Sakalín. no puede decirse que la revo¬ enfermedades laríngeas tratadas con sus

ser tenido más que cómo aficionado. En da, la población marroquí ocupada por tarios, odiaban á los usureros que sin lución esté vencida. La calma es sólo aparatos y métodos, habiendo obtenido

los últimos quince años vivió apartado los franceses, está situada á unos 12 ki¬ compasión se apoderaban de la mayor aparente y cuanto ocurra en la Duina rápidas curaciones y éxitos brillantísi¬

por completo del comercio da las letras, lómetros de la frontera argelina, por la parte de sus cosechas, odiaban al staros¬ no tendrá gran influencia sobre el mo¬ mos.

como si su humor árido se exacerbara parte de la provincia de Orán. y á 24, ta que les imponía multas a instigación vimiento revolucionario. La última vic¬

más todavía y como si el concepto de lo por uu buen camino, de Lalla-Marnia. de la nobleza y padecían lo indecible. toria de Stolypin sobre los diputados de que debe ser e! gran arte y la noción de Ofrece el aspecto miserable de todas Padecían frío en invierno, un frío que la izquierda no tiene importancia al¬

España y América

su propia potencia malograda, le quita¬ las ciudades marroquíes.

les dejaba como aletargados junto al ho¬ guna.

ran todo estimulo de producción.

Sus casas, provistas de azoteas, están gar; padecían hambre en todo tiempo.

A. Ribra.

El «Diario Español», de Buenos Aires,

Desús facultades de costumbrista y blanqueadas con cal. Sus calles, tortuo¬ Pero casi ninguno sabía que la culpa de

lia abierto un concurso artístico y lite¬

cáustico queda el tomo Ayg’uaíorts, con sas. se encuentran siempre sucias, y de¬ tontos males la tuvieran los gobiernos prólogo de Juan Alcocer, donde reunió sempañan el papel ¡le depósitos de basu¬ y los Czares. Sentían todos la necesidad

Honduras y Nicaragua

rario para solemnizar la fijchadel2de mayo próximo.

una serie de cuadros de la vida mallor¬ ras.y sus ¡liazas son verdaderos lodazales. de cambiar las condiciones de su exis¬

Los premios que adjudicará el «Diario

quína ó, por mejor decir, palmesana, en En medio de este fango, de esta suciedad tencia miserable; pero, ignorantes como

En la actual guerra sostenida entre la Español» son estos: 300 pesos al autor

los cuales campean rasgos de diabólica repugnante, vive una población misera¬ las bestias de labor, ni siquiera se les república de Nicaragua y las de Hondu¬ del mejor artículo ó estudio periodístico, psicología, pinceladas de Reinbrandt, ble, que parece preocuparse poco de las ocurría discutir entre ellos el medio de ras y San Salvador, aquélla ha obtenido de una á cuatro columnas de extensión,

sarcasmos de Falstaf, un conjunto sui inmundicias que la rodean.

conseguir su deseo. No se asociaban; no repetidas victorias, apoderándose de di¬ poniendo de relieve la valía de España,

generis que, no obstante la pequeñezdel

La ciudad es administrada por el amel, abominaban en común de su miseria; versas poblaciones, entre ellas de Cama- mas aun que en el caudal de sus glorias

escenario y las minucias de los persona¬ representante del Sultán, llamado tam¬ limitábanse á deplorarla eri su fuero in¬ yagua, la antigua capital hondureña. y histórica?, por sus energías vitales del

jes descritos, se impone al lector con bién bajá, que casi centraliza todos los terno y la sufrían. Alguna vez, espolea¬ Tegucigalpa, la actual; la armada de la presente y el porvenir que puede en ellas

fuerza trascendente y con intensidad de poderes. Es jefe supremo de la mehalla dos por el hambre y por la desespera¬ república vencedora ha logrado apode¬ engendrarse.

exoresión. que recuerdan la acción inor- que la guarnece, y la guía cuando sale ción, acaudillados por hombres como rarse también de las islas de la costa de

Un premio de trescientos pesos al au¬

dente y corrosiva del ácido sobre la bru¬ A combatir.

Stenka Rasín y Pugatcheff, sacudían el los países enemigos.

tor de la mejor alegoría sobre tema idén¬

ñida plancha de metal. El nombre de Gabriel Maura, que bri¬
lló enti*e los escritores y aun entre loe

Hasta 1889. Udja no estaba defendida más que por algunos débiles muros de tierra, cuyos vestigios se veo todavía en

yugo de sus opresores, se apoderaban de cuanto hallaban á su paso, comían has¬ ta hartarse. Sabían que un hartazgo les

En vista de los últimos desastres, se
ha tratado de movilizar nuevas tropas y de obtener el concurso de Guate mal a y

tico, en negro y colores, y una medalla de plata y una suma en efectivo á cada uno de los sonetos que mejor describan,

SOLLER

3

en síntesis, alguna délas siguientes re¬

Su cadáver fué conducido por la tarde asistieron á 1q misma los Concejales se¬

giones españolas: Andalucía, Aragón, Asturias, Balea¬
res, Canarias, Cataluña. Castilla, Estreraadura, Galicia, Valencia y Vasconia.
Compondrán] el jurado los señores Juan José García Valioso, doctor Rafael
Calzada, doctor Francisco Cobos, doctor
Malagarriga, Manuel A, Bares, José Ar¬ ta! y Bernardino Troncoso.

THE BERLITZ SCHOOL
.'ENSEÑANZA DE EíENGPUAj VIVAj
335 SUCURSALES

MEDALLAS DE ORO
Paria, San I\_iu.is, Húege

75.000 ALUMNOS ADULTOS
de ambos sexos

al cementerio con asistencia del clero
parroquial con cruz alzada, y al siguien¬ te día se celebraron solemnes excequias en sufragio de la finada, viéndose ambos actos muy concurridos de amigos y cono¬
cidos de la familia.
Pedimos á Dios descanso eterno para
el alma de la señora Sader y enviamos á sus atribuladas hijas, hijos políticos, her¬

ñores Escalas, Rotger, Casrañer Arbona, Castañer Bernat, Frontera y Colom.
Fué leída y aprobada el acta de la se¬
sión anterior.
Dióse cuenta do varias instancias pi¬ diendo autorización para verificar obras particulares, acordándose pasaran á in¬
forme de la Comisión de Obras.
Se acordó verificar varios pagos. Habiendo fallecido en Palma don Ga¬

Nuevas Cortes

EXPROFESORES DE S. M. ALFONSO XIII
Clases especiales para señoritas.

mana, sobrinos y demás parientes nuestro más sentido pósame por-la irreparable pérdida que acaban de experimentar.

briel Maura y Montaner, se acordó tele¬ grafiar á su hermano don Antonio eí actual Presidente del Consejo de Minis¬ tros é hijo adoptivo de esta ciudad, el

Han sido disueltas las Cortes y con¬ vocado á nuevas, que se reunirán el día 13 del próximo Mayo.

PALMA
SÓLLER. i

Bolsería, 9. Cañáis, 12,

Según noticias que tenernos, una com¬ pañía de aficionados de esta ciudad pien¬
sa dar dos funciones teatrales en la «De

sentimiento de esta Corporación por el desconsuelo que experimenta por tan sensible pérdida.

He aquí el Real decreto que se ha pu¬ blicado en La Gaceta y eu los B. O. de

fensorá Sollerense».
La primera tendrá lugar el próximo

No habiendo otros asuntos'do que tra¬
tar se levantó la sesión.

las provincias:

JEeos de Marcelosia*

Al oficio celebrado en la iglesia de día 14, representándose el drama Flor

«Usando de la prerrogativa que Me compete por el artículo 32 de la Consti¬ tución de la Monarquía, y de acuerdo eon Mi Consejo de Ministros.

Viajes rápidos
He visitado el vapor Alfonso XII y

San Francisco después de la procesión, asistierou numerosos fieles, como igual mente al de la iglesia parroquial, en don de se dió principio á la oración de Cua

de un día, y la segunda, el día 21, con la segunda parte de dicho drama, Espi¬ nas de una flor.

CULTOS SAGRADOS
En la iglesia parroquial.—Mañana do¬

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.® Se declararán disueltos

vengo encantado. Es un buque realmente soberbio. Todo en él delata comodidad, lujo, distinción, buen gusto. Los salones

renta Horas en obsequio del misterio de la Resurrección del Señor y del glo¡

Ayer mañana, un peón albañil que trabajaba eu unas obras que se realizan

mingo, día 7.—A las nueve y media se can¬ tarán lloras menores y después la Misa mayor; por la tarde vísperas y completas y al ano¬

el Congreso de les Diputados y la parte y camarotes de primera clase son de una patriarca San José. Dicha oración conti en la casa n.° 24 de la calle de Isabel II, checer tendrá lugar el ejercicio del Sagrado

•electiva del Senado.
Art. 2.o Las Cortes se reunirán en
Madrid el díá 13 de Mayo próximo. Art. 3.° Las elecciones de Diputados
se verificarán en todas las provincias de la Monarquía el día 21 de Abril y las de Senadores el día 5 de Mayo.
Art. 4.o Por el Ministerio de la Go¬

suntuosidad verdaderamente admirable.
Hoy, miércoles saldrá para Buenos Aires. La Compañía Trasatlántica lo destina á realizar los viajes más rápidos que actualmente se conocen entre Espa¬ ña y el Rio de la Plata. Hará la travesía en 12 días, cosa realmente prodigiosa. Según me decía el oficial del Alfonso XIf don José Salgado, de una exquisita

nuó el lunes y martes con toda solem
nidad.
El lunes por la noche emprendió viaje para Barcelona y Cette el vapor de esta matrícula Villa de Sóller, llevándose a gimos pasajeros y numerosos efectos.
Dicho buque llegó sin novedad á los

sufrió una herida en la cabeza, produci da por una piedra que cayó del primer piso.
Le practicó la primera cura el mélico Sr. Marqués, quién diagnosticó que el herido tenía una contusión eu la región frontal derecha, equimosis palpebral y

Corazón de Jesús.
Lunes, día 8.—A las siete de la mañana, durante la celebración de una misa, tendrá lugar el ejercicio propio del dia en honor de la Purísima Concepción de la Virgen María.
Ovil

bernación se dictarán las órdenes y dis¬ posiciones convenientes para la ejecución del presente decreto.
Dado^n Palacio á treinta de marzo

amabilidad, este buque posee condicio¬ nes náuticas, que.lo hacen lo más agra¬ dable posible para los viajeros. Tiene todos los inventos hasta ahora conocidos, incluso uno para amortiguar el choque

puntos de destino. Mañana saldrá de Cette y es probable esté de regreso nuestro puerto el martes ó miércoles próximos.

epistaxis.
El enfermo continúa bien.
Decíamos en nuestra crónica anterior

Nacimientos Varonas 4 — Hembras 3.-—Total 7
Matrimonios

de rail nuevecientos siete.—Alfonso.— El presidente del Consejo de Ministros,
Antonio Maura Montaner.

de las olas por medio de la gasolina.
Antes de fin de mes volverá á hallar¬
se fondeado en este puerto, con objeto de que los sud-americanos que lo deseen puedan asistir á la inauguración de la Exposición Internacional de Arte. En

El martes falleció en Palma, á la edad de ocho meses, el niño Andrés Magra
ner Pastor.
A la conducción de su cadáver al ce¬

que, un conjunto de días espléndidos, primaverales, habían formado el núcleo le la pasada semana y como la presente ha sido el reverso de la otra, podemos añadir que otro conjunto de días pési¬

Ninguno.
Defunciones
Día 31.—María Angela, de 64 años, viuda, üarreró «Can Pauet» casa «Can
Pollensa.»

Crónica Balear

efecto, así se ha anunciado en la Capital menterio asistió numeroso acompaña Argentina y en la uruguaya, y con este miento. *

mos, es la que ha constituido la que está

Día 31.—Autonia Morell Arbona, de

corriendo. En todos, sin excepción algu¬ 8 meses, calle de la Luna, n.° 2.

Don Mariano IJobet y Tur ha presen¬
tado en este Gobierno civil una solicitud
de registro de ochenta pertenencias de

motivo están ya adquiridos todos los ca¬ marotes de primera clase, puesto que de
allá son muchas las familias acomodadas
que quieren visitar el gran Concurso Ar¬ tístico, para el cual la Junta de Atrac¬

Reciban los desconsolados padres de la criatura D. Nicolás Magraner Morell y D.a Francisca Pastor y demás familia nuestro más sentido pésame por tan sen¬

na, el tiempo se ha mantenido revuelto en grado sumo, nuboso, y en extremo cubierto, especialmente por las mañanas y algo menos por las tardes, eu que, en

Día 4.—Antonia Sader Mayol, de 70 años, viuda, calle Buen Año, n.» 1.
Día 6.—Gaspar Alemañy y Casasno¬ vas, de 16 años, M.a 11 n.<’ 61. (Torren¬

mineral de hierro con el título de «Ma¬ ción municipal de viajeros ha hecho una sible pérdida.

algunos, cual el miércoles y jueves, has¬ tera.)

ría del 'Pilarx> sitas en el paraje nombra¬ fecunda propaganda por toda la América

ta brilló el sol por breves horas, pero

■a—»

do el «Figueral» del término municipal de Santa Eulalia (íbiza).
El vapor inglés «Cambriá» que tendió el cable Barcelona-Palina, ha llegado sin novedad á Londres, procedente de la
ciudad condal, En Barcelona se están ultimando los
trabajos de empalme con el cable te¬
rrestre.
Se está montando en la plaza de Soraorrostro (Barcelona) la caseta de ama¬
rre.
Uno de estos días se celebrarán las
pruebas oficiales del cable.
En el arrabal de Santa Catalina de
Palma se trata de fundar una cooperati¬ va de consumo para la clase obrera.
Para ello se hatea gestiones.
El «Boletín Oficial» del jueves publi¬
ca una circular del señor Gobernador ci¬
vil dando instrucciones para las próxi¬ mas elecciones de diputados provincia¬ les y senadores.
Leemos en la prensa de Palma que la glosopeda va decreciendo, pues diaria¬
mente se dan de alta muchas reses de
las que existen atacadas de dicha enfer¬
medad.
Se había enviado una instancia al ministro de Hacienda ofreciéndole el

del Sur.

Durante el mes de Marzo último ocu¬

Mientras los Gobiernos están discu¬
tiendo si ha de ser Vigo ó Lisboa el puer¬ to preferido por la Compañía naviera que mediante una subvención realice viajes rápidos, la Trasatlántica, pasando

rrieron en esta ciudad 22 defunciones; 7 varones y 15 hembras.
Los nacimientos registrados en el mis¬ mo mes, fueron 24: 15 varones y 9 hem¬

por encima de todo, los organiza y eje¬ cuta en términos que merecen toda clase de elogios. Evidentemente son estos mi¬ lagros del patriotismo y un trabajo persis¬ tente de la mencionada Junta de Atrac¬ ción, de la cual es alma el concejal Durán
y Ventosa, quien no descansa para obte¬ ner en favor de Barcelona las preferen¬
cias de los turistas mundiales.
Por mi parte no puedo ocultar los elogios que en esta ocasión ha alcanzado de los barceloneses la Compañía Trasat¬ lántica con la realización de este viaje.

bras.
El martes por la tarde ocurrió una sensible desgracia en los talleres de car¬ pintería que el concejal don Miguel Colom Mayol posee en la calle de la Gran-
Vía.
Una pila de tablones se desmoronó, cogiendo entre ellos y la pared al mucha¬ cho Gaspar Alemañy Casasnovas, quién
sacó del accidente una contusión en la

Juan Torrendell (De La Almudaina.)

pelvis y lesiones internas de gravedad. Le practicó la primera cura el médico
titular señor Marqués.

El herido pudo trasladarse á su domi¬

Crónica Local

cilio por sus propios piés, pero al ano¬ checer del mismo día empezó á sentir¬

se mal y así ha continuado hasta hoy Los colombófilos sollerenses parece mañana, en que á las cinco, ha entregado

que no se arredran, por lo visto, ante el su alma al Creador, después de conti¬

cúmulo de desastres sufridos en la ya nuados sufrimientos y sin que fueran

larga, si bien laudatoria empresa, pues, suficientes para salvarle los auxilios de

por lo que sabemos, lejos de perder la la ciencia, que con profusión le han sido

afición á esta clase de sport crece, de día prodigados.

en día, la consideración y estima en que

Descanse en paz el alma del joven

son tenidas dicha clase de aves, y se Alemañy y reciban sus atribulados pa¬

proponen continuar el ideal, hace años dres, hermanos, hermanas, parientes y

propuesto, cual era y es, el de que las demás familia nuestro más sentido pésa¬

mensajeras vengan de Barcelona atrave¬ le por tan dolo ros a desgracia.

acompañado siempre de un aire vivo y frío, cuando no de impetuosas ráfagas de viento procedentes en su mayoría de la parte N. O. y S. O. El mar, por estas causas, se ha mantenido constantemente alborotado, y en particular el viernes en que las olas barrían de una á otra parte
del puerto. Y apesar dé qiiQ el tiempo
parecía inclinarse á la lluvia, pues la cerrazón que cubría los horizontes así lo presagiaba, por medio de ese vaho ó vapor sutil y tenue que repercutía en nuestro olfato, y apesar de que la espi¬ guilla del barómetro rebasaba, cual pocas veces sabe hacerlo tan ostensiblemente, la linea eu que tiene señalado lluvias, éstas, ó las nubes que las llevaban pasaon muy de prisa impelidas por el fuerte vendabal reinante, ó tomaron una direc¬ ción contraria á la que nos convenía huoieran seguido. En resúmen que el agua
caída durante la semana ha sido en tan
escasísima cantidad que de nada habrá servido para las necesidades del campó.
La Dirección de la «Marítima Solie-
ense» nos participa que en lo sucesivo y hasta nueva orden, el vapor Villa de Sóller hará sus viajes con arreglo al iti¬
nerario conocido.
Este itinerario podrán hallarlo nues¬ tros lectores en el anuncio que en la uarta página publicamos.

MERCADO DE INCA
Los precios que rigieron el jueves son los siguientes:
Almendrón, de 92’0Q á OO’OG pesetas los 42’32 Kg. (quintal).
Trigo, á 15'00 pesetas los 74’34 litros (cuartera).
Candeal, á 15'00 id. id.
Cebada del pias, á 9'00 id. id.
II. forastera. A 8’50 id. id.
Avena del país, á 7’50 id. id. Id. ‘forastera, á 6’50 id. id. Habas para cocer, á 1900 id. id.
Id. ordinarias, á 16’00 id. id.
Id. para ganados, á 13'50 id. id,
Maiz, á 14’00 id. id. Garbanzos, á 22’GO id. id.
Frijoles, á 28'00 id. id. Habichuelas (confits). á 50’00 id. id.
Id. blancas, á 30'00 id. id. Cerdos cebados, ó OO’QO ptas. arroba
Higos pasos, á 8’00 ptas. los 42’32 kg. Azafrán, á 2’75 id. onza.

Ultimas cotizaciones

Madrid 4 Abril

Interior al 4 p g. . . . . .

82‘85

Amortizable al 5 p §. . , . 101*05

Banco de España . . . . , 440'00

Tabacos

. . 398'00

Francos ........

1070

Libras

28'00

edificio que se construye en la calle de sando, apesar del asco que le» produce

la Marina, junto al Teatro Lírico, para la mar, las 97 millas que medía entre En obras practicadas por administra¬ destinarlo á oficinas y almacenes de la el continente y Sóller. Para ello cuentan ción municipal durante el pasado mes de

EN EL AYUNTAMIENTO

Aduana de Palma.
Según telegramas recibidos en la capi¬
tal, el ministro de Hacienda, señor Osma, ha desestimado dicha instancia.
El señor Gsma funda su negativa en que en los próximos presupuestos se in¬ cluirá una partida para que construya -el Estado, con el mismo destino, un edi¬ ficio de nuevo planta eu Palma.
Se ha anunciado la provisión de la cᬠtedra de economía política y legislación mercantil y la de reconocimiento de productos comerciales y prácticas de la¬ boratorio, vacantes en la escuela supe¬

con hacer algunos viajes preparatorios, aprovechando el vapor que sale de Pal¬ ma para Marsella quincenalmente los domingos á las 9 de la mañana.
En la pasada semana el cabo Martí, de la Compañía Arrendataria de Tabacos, hizo una importante aprehensión, junta¬ mente con dos agentes de la mencio¬ nada Compañía.
La aprehensión la llevaron á efecto
en terrenos de La Galobra, consistiendo
en 66 bultos-de tabaco de diferentes cla¬
ses, que fueron conducidos á Palma ó

Marzo se han invertido 539 1.6 pesetas. Consistieron las obras de referencia en
construir una acera en la calle de la
Rectoría; una reparación practicada en el piso de la plaza de la Constitución;
construcción de un lavadero en el cami¬
no del Mili tará; recomponer el piso de varias calles; podar el arbolado del ca¬ mino de Biniaraix; recomponer el piso del camino de Binidorm y varias repara¬ ciones practicadas á muros de contensión del mismo; construir una pequeña alcan¬ tarilla en la calle de Real; reconstruir
un muro de contensión en el camino de

Sesión del día 23 de Marzo de 1907
La presidió el Alcalde D. Miguel Ripoll, asistiendo á ella los Concejales se¬ ñores Escalas. Rotger, Morell, Joy, Castañer Bernat y Colom.
Fué leída y aprobada el acta de la se¬
sión anterior.
Se acordó verificar varios pagos.
A propuesta fiel señor Presidente se cordó autorizar á la Alcaldía para digirsa al Director del Banco de España en Madrid para ver si es posible averi¬ guar el paradero de cinco acciones que suscribió este Ayuntamiento al Banco

El dueño de este almacén se ofrece al
público para toda clase de trabajo de
cestería.
Se hacen cestos para la exportación, de 5 kilos á 50 céntimos lino y de 10
kilos á 75 cóntiiftis.
CAYERAS para almendros y otros
árboles á 25 céntimos uno.
Se confeccionan cestos para embarque
de naranjas, de medio viaje, á 10 y 12
reales.
Se confeccionan cortinas de caña para
portales.
Calle Rectoría núm. 44—SÓLLER

rior de Comercio de Palma.

ingresados en el depósito que tiene la «Can Gaspá», y limpieza practicada en Nacional de San Carlos por I03 años

LIBROS RAYADOS para el co¬

El almendrón se pagaba el sábado úl¬
timo en el mercado de Felauitx á razón

Compañía Arrendataria. El domingo último se celebraron con

las alcantarillas de esta localidad.
El jueves por ¡a mañana falleció en

1783 y 1784. No habiendo otros asuntos de que tra¬
tar se levantó la.sesión.

mercio, de infinidad de clases y pauta¬ dos variados, á precios económicos.
SE VENDEN en el establecimiento

de 93 00 pesetas el quintal.

toda solemnidad las funciones religiosas esta ciudad, víctima de penosa dolencia, propias del día de la Pascua de Resu- la señora doña Antonia Sader Mayol,

Sesión del día 30 Marzo de 1907

LA SINCERIDAD, San Bartolomé 17,

rreecióü.

*

I viuda de don Juan Jo y.

La presidió el Alcalde Sr. Ripoll, y

m

SOLLER

STOIjIjETÍM

M3i

rmmrn ■

1

"

1

(13)
—

SL LAZO DE FLORES

—A. mi modo de ver, es siempre mejor -que dos jóvenes que se quieren se casen 'o antes posible, no habiendo que espe¬
rar nada: además, Andrés, una vez casa¬
ndo, mirará más por la casa* y su abuelo tendrá algún descanso. —Eso es verdad, repuso él anciano: entonces le fiaré alguna obra, y ahora
~ no le fío ninguna. —Pues por mí, que se casen, dijo Bal-
tasara, á cuyos ojos asomaban algunas ' lágrimas, á pesar de,.su aparente con¬
fio r mi dad.
— El domingo que viene se les lee la primera amonestación, añadió el anda*
.no.
—Yo seré la madrina de la boda; pero ahora es menester que hablemos de Fio-
Te nci a.
— ¡Ay, señora! exclamó la viuda, que echó por fin á llorar sin rebozo; no qui¬
siera, bien lo sabe Dios, oir hablar de su casamiento!
—¿Por qué, Baltasara?

—Usted ya sabe lo que es Jacobo: be¬ bedor, arisco, con un génio endemonia¬ do, padre de un muchacho que mete miedo verle, ¡y con tres reales de jornal para mantener tres bocas y las que ven¬ gan!
—Es verdad; pero ahora ya no es tiempo de pensar en esas cosas: ¿porqué
han consentido ustedes sus relaciones
con Florencia?
—¡Qué quiere Vd., señora! ¡como la pobre es bastante fea, pensábamos que no iba á tener otro novio, y luego le han
salido tres!
—Florencia vale mucho á pesar de no ser hermosa, repuso doña Agueda; cual¬ quier hombre honrado se daría por con¬ tento con tenerla por mujer: que el que desea casarse, no es la hermosura loque
más busca.
—¡Ahora es cuando lo conocemos!
—Para casarse buscan los hombres una
mujer honrada, prudente, laboriosa y
de buen carácter.
—¡ Es verdad!
—Florencia tiene todas esas escelentes
cualidades, y era de suponer que no le hubieran faltado maridos; por lo tanto Vds. han obrado con mucha ligereza pro¬ metiéndola á Jacobo; pero, en fin, el mal ya no tiene remedio, y ahora deben -Vds.

sostener su palabra como gentes de hoaor, y dejarla casar con él.
—Doña Agueda, dijo el tío Pedro con tristeza: no hablemos por ahora de la boda de Florencia, si está de Dios que ha de casarse, ya llegará la hora y antes de lo que todos quisiéramos: mejor serla
tratar del casamiento de su hermana,
que convendría hacerlo enseguida. —Si Vd., Doña Agueda, quisiera ha¬
blar á Florencia y persuadirla de que
debe olvidar á Jacobo... se aventuró á
decir la viuda.
—Antes de aconsejarle náda, necesito saber cómo piensa, mi buena Baltasara, repuso doña Agueda: más para compla¬
cer á Vds., le diré ahora cuando Vds. se
marchen, que deseo hablarle. —Entonces, observó el tío Pedro, diré
á usted lo que pienso hacer por Trinidad, y nos retiramos. *
El corazón de la excelente señora se
oprimió al ver la ciega preferencia del anciano por la más jóven de sus nietas; pero haciendo un esfuerzo para no de¬ mostrar su indignación, se preparó á es¬
cucharle.
—Pienso, dijo, dar á mi nieta quinien¬
tos duros en metálico, un buen cerdo
que me está criando Perico el porquero, una ternera cebada que compraré, y seis piezas de lienzo.

—¡Pero eso es una riqueza! exclamó doña Agueda, en tanto que Baltasara miraba á su padre muda de asombro.
—No estará mal acomodada, contestó
el viejo con una sonrisa de satisfacción y de vanidad, porque, además de todo eso, tiene ella su tierra, y Andrés traerá al matrimonio la hacienda másgranadita y más limpia que hay en el con¬
torno.
—¿Y qué guarda Vd. para Florencia? preguntó doña Agueda.
—Florencia no se casa á mi gusto,
haciéndolo con Jacebo.
— Bien, pero eso no es una razón para que usted la desherede.
— Le daré cincuenta duros y una pie¬
za de lienzo.
—Señor Pedro, dijo doña Agueda con seriedad, lo que Vd. piensa haceres muy injusto.
—¿Como injusto, señora? —Digo que está mal hecho. ¡Como! ¿Va usted á hacer rica á una de sus nie¬ tas, que se casa con un hombre rico también, y deja Vd. la otra en la po¬
breza?
—Andrés me ayuda: será el que go¬ bierne mis parroquianos: van á vivir él y mi nieta con su abuelo y con su madre, y nos cuidarán y nos acompañarán. ¡Sí,

señora, nos cuidarán! repitió el tío Pedro, que al ver mecer á doña Agueda la cabe¬
za con un triste ademán de duda, iba ya montando en cólera.
—No quiero yo meterme á discutir con
usted, señor Pedro, si Trinidad y su ma¬ rido sabrán agradecerle su injusticia para con su hermana: regularmente las injus¬ ticias no se agradecen jamás, ni aun por
aquellos que salen beneficiosos en ellas; pero aunque su hija de usted agradezca, como debe, lo que Vd. hace por ella, no es una razón para que su hermana sea
condenada á la miseria: si Vd. tiene
quinientos cincuenta duros, debe partir¬
los entre las dos.
—Y yo digo, señora, que debo dar lo que tengo, no á aquella de mis nietas que se casa con un hombre á quien abo¬ rrezco, sino á la que se casa ¿ mi gusto, con un jóven honrado y laborioso; no á la que busca otra casa y otra familia, si¬ no á la que puedo tener á mi lado.
—Pero, padre, dijo la viuda, que
hacía rato lloraba silenciosamente, ad¬
vierta Vd. que si mi pobre Florencia tiene el empeño de casarse con un hom¬ bre pobre, nosotros no debemos vengar¬
nos no dándole nada.
—¿No te he dicho que le daré cincuen¬ ta duros y una pieza de lienzo? Dale tú algo más si tienes.

UHK.MIL VILLA DE SÓLLER

SUSCBIPCXOHSS

ISLEÑA MARÍTIMA

al ,Album Salón, Hojas Se¬ lectas, Blanco y Negro, Tor

COMPAMA MALLOB^UEVA BE VAPORES

esos mundos, La Ilustración

VAPORES

Española y ^Americana, Nue¬ Mirm&r-BeUrer-Gatabfia-Balear-IsJeSo-Lvilio.

vo Mundo, La Moda Elegan¬
te, La Ilustración ^Artística,

SERVICIOS mps

Gedeón, La Última Moda,

DB

El Consultor de los Bordados, Diario Universal, La Mari¬

IRA Y VUELTA

Berrido entra Sóller, Barcelona, Batía y viceversa

posa, La Época, ABC, y
otras revistas y periódicos.

Salidas de Sóller para Barcelona: los dias 10, 20 y último de cada mes —Se admiten én la Admi¬

ENTRE
PALMA—MARSELLA y PALMA-ARGEL

Salidas de Barcelona para Cette: los dias 1, 11 y 21 Salidas de Cette para Barcelona: los dias 5, 15 y 25 Salidas de Barcelona para Sóller: los dias 6, 16 y 26

de id. id de id. id. de id. id.

CONSIGNATARIOS:—EN SÓLLER.—D. Guillermo Bernat, calle del Príncipe n.° 24.—EN BARCELONA.—D. J. Roura, Paseo de la

Aduana, 25.—EN CETTE.—Mr. A. Bernat, Quai de la Ville, 15.

NOTA.—Siempre que el día de salida de Sóller y Cette para Bar¬ celona coincida en sábado de día festivo, retrasará el vapor su salida 24 horas. —La salida de dicho buque del puerto de Barcelona para el de Sóller, será en todos los viajes á las ocho y media de la noche.

nistración del Sóller, San
Bartolomé n.° 17.
HISPANIA
COMPAFtA GENERAL DE SEGOROS (Accidentes del trabajo, incendios, seguros
agrícolas, y otros)
Capital social: 5.000.000 de ptas.

SALIDAS

para Argel los Jueves.

para Marsella los Sábados.

De Argel los Viernes.

De Marsella los Lunes.

Servicios combinados con fletes á íort-fait en conocimientos directos

para Cette, Gibraltar, Tánger, Londres, Liverpool, Giagow, Manchester, Bristol, Ull,

Hamburgo, Amberes, Rotterdam, Amsterdam y principales puertos de Italia, pa¬ ra los que igualmente se despachan pasajes via-Argel.
Los señores pasajeros que en Francia tomen billete para la Arge¬

lia, ó España via Palma, podrán permanecer en esta todos los días que les convenga, si bien combinando la salida con los vapores correos
de itinerario.

PABLO COLL y F. REYNÉS

Domicilio social: Cortes, 347.-BARCEL0IA
Agente en Sóller:

El vapor que sirve la línea Palma-Marsella, se reserva el derecho de hacer las escalas que le convengan.

AUXOi™ <€©te dP Of)

Lamían Mayol Alcover, S. Bartolomé 17

SUCURSAL DE LA CASA COLL, de Dijón
Especialidad en patatas y demás artículos del país.
Expedición al por mayor de espárragos y toda clase de legumbres.
Hervid© esmerad© y económico

miSFDITIS llTlEláOlOIÁLlS

Comisiones—Representaciones—Consignaciones—Tránsitos
PRECIOS ALZADOS pa^a TODAS DESTINACIONES
Servido especia! para el transbordo y reexpedición de naranjas, frutas frescas y pescados

BAUZA Y MASSOT

AGENTES DE ADUANAS

CASA PRINCIPAL*.

SUCURSALES:

(Francia) (Pyr.-Orient.)

**

PORT-BOU (España.)

Y

KEH33STDA.YE1 (Basaes-Pyr.)

CAHA El CETTE:. Qnai dai Sud n.° S bis

TELEGRAMAS: Bauza

RAPIDEZ Y ECONOMÍA EN TODAS LAS OPERACIONES

CASA FUNDADA £N 1876
VINO AL POR MAYOR
COMISIÓN Y AJUSTE
JUAN ESTADAS
GOMMffl y PROPIETARIO
TELÉFONO
liEZl«a¡TAiy (Ande) LA SOLLERENSE
DE
jtohé coi¿ii CERBlRE j PORT-BOU (Frontera franco-esjpaflóla) Aduanas, transportes, comisión,
consignación y tránsito
Agencia especial para el trasbordo y reexpedición de naranjas, frutas
frescas y pescados.

SÓLLER
SEMANARIO INDEPENDIENTE
ADMIMISTRACIÓN.--Sección de anuncios
Los anuncios que se inserten en esta sección pa¬ garán: Hasta tres inserciones á razón de 0‘05 pese¬ tas la línea; hasta 6 inserciones á razón de 0‘03 pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0‘02 pe¬
setas.
El valor mínimo de un anuncio, sea cual fuere el número de líneas de que se componga, será de 0‘50 pesetas.
Las líneas, de cualquiera tipo sea la letra, y los grabados, se contarán por tipos del cuerpo 12 y el ancho será el de una columna ordinaria del perió¬
dico.
Los anuncios mortuorios por una sola vez paga¬ rán: Del ancho de una columna 1'50 pesetas; dol ie dos, 3 pesetas, y así igual en proporción.
En la tercera plana los precios son dobles, y tri¬ ples en la segunda.
Los comunicados y anuncios oficiales pagarán á razón de 0‘05 pesetas y los reclamos á razón de 0‘10 pesetas la línea del tipo en que se compongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.
Dos y dos fan cuatro ó sia primera
tanda de veritats, ditas á n‘ es vesins de sa populosa ciutat de S‘ Illot per un tal V amo ’n Tofol de Sa Llana (molt conegut á ca-seua),—
Este folleto se vende en la Administración
del Sóller al precio de 0‘50 pesetas.

Juan Bta. Bullan
Alquería del Conde, 41
Representante en Sóller de la
acreditada casa de los Sres. Fran¬
cisco y M. Simó, Horticultores y
Floricultores de Barcelona.
Ofrece á los agricultores y al pú¬ blico en general: Hermosos olivos de superiores cla¬
ses para aceite. Id. olivos de clases para el superior
aceite y para conserva.
Pinos de piñones (á) ves. Eucaliptus Globulus.
Toda clase de frutales made-
rales y floríferos, con catálogos y precios.
DE SO VIVERO PROPIO, SUDADO ES “BIIBASL
Mandarines Malta, fruto voluminoso. Idem Cerdeña, fruto regular, muy
productivos. Naranjos sobre pié agrio. Limoneros sobre pié agrio.
Limoneros de San Jerónimo.
Espárragos de Argenteuil y otras
varias clases.

L‘ ASS1CDHATRICE ITALIASA
Sociedad de seguros contra los
ACCIDENTE» DEL TRABAJO ESTABLECIDA EN MILÁN Y RECONOCIDA EN ESPAÑA
Capital social: 5.000.000 Liras
Habiéndose promulgado la Ley sobre los accidentes del trabajo de 30 de Enero último, esta importante Sociedad asegura todas las indus¬ trias, mediante una prima, contra los riesgos indicados en dicha Ley.
Director de la Sucursal Española: D. MANUEL GES, Merced, 20, Barcelona.—Para informes y demás, dirigirse al Agente principal, B. HOMAR, Samaritana, 16, Palma,—Agente en Sóller, ARNALDO
©ASELLAS.

Servicios esmerados y á buenos precios
MATEO COLOM
Lazare-Oarnot, 3-4
CETTE
Método de solfeo por
D. Hilarión Eslava.—Se halla en venta en la Administración del Só¬ ller. San Bartolomé 17.
CULTIVO PRÁCTICO del OLIVO
POR
D. José Bullan y Mir, Pbro.
Se halla de venta al precio de P50 ptas. en “La Sinceridad,,.—

tel lestanrant del Universo
DE
Vda. de j. serra
PLISA OBJ PALACIO-3.-BARCELOM
Hospedage desde 5 pesetas en adelante. Habitaciones desde una pe¬ seta, restaurant á la carta, mesas particulares, se sirve á todas horas.
El Hotel del Universo está situado en uno de los sitios más im¬
portantes de la capital, dá plena fachada á la bonita y frondosa plaza de Palacio y paseos de la Aduana é Isabel II, donde cruzan todos los tranvías, y es el más próximo á la Aduana, Muelles, Compañías de Navegación, Bolsa, Gobernación y Estación de los Ferrocarriles de Francia, Tarragona, Valencia, Zaragoza y Madrid.
SOLLES.—Imp. de «La Sinceridad*