Af¡O XXII."2.” EPOCA.-NUM. 1042
Af¡O XXII."2.” EPOCA.-NUM. 1042
wmmfammmm»»
r

,

SÁBADO 23 DE MARZO DE 1907

-
]T -

r ,,

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR-PROPIETARIO: D. Juan Marqués Arbona. REDACTOR-JEFE: D. Damián Mayol Alcover. REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n.° 17.—SÓLLER (Baleares)

Cátedra Popula
—¡Per amor de Deu, amichs meus, per amor de Deul seguí dient es Doctó Cósme, alqant ets bra^s fins á deixá ses mans, ubértes, á s’ altura d’ es cap, antes de que es renóu d' ets aplaussos pogués
deixá sentí sa seua veu; y quant amb
aquest gesto acompañat de moltes rúes pe’ ses galtes, devóra ets uys, amb ses espades arrufados un bón rato, hagué imposat silénci, continua: no hi ha tampóeh tant per tant. Aqüestes idées que
vos han satisfet per lo vist no son d’ ara
per mes que vóltros les hajau seutit en aquest momeut per primera vegada: son rancis já, raolt rancis, encara que sien
bastant mes modérnes qu’es pastá. Ja
sé que ses veritats, veyes o nóves, son sempre veritats, que sólen agradé á totes
ses persones de bón sentit, y vóltros pe’
ses demostracions qu’ acabau de fé pro-
vau qu’ heu sou, de lo que n’ estich de lo mes satisfet; pero no heu de ,confondre s’ agradarvós ses veritats que vos dich amb so mérit que tendría si d’ aqüestes mateixes veritats en fos jó s’ autó. Aixi
sí, assént aquests pensaments que vos
«ntussiasmen fiys de sa meua curta inteligéncia, estarien á ’n es seu Uóch ses raans-balletes quin éco ressóua encara dius aquesta sala; peró no’u son: son fiys de sa mateixa esperiéncia adquirida en molts d’ añys de veure y observé sa
sociedat de que formam part; son es res¬
sumen d’ ets pensaments de molts d’ al¬ tres hornos qui han estudiat desde es seu origen y amb tots ets seus detalls sa mes viva de ses llagues que fan sufrí á s’ huniauidat. Deixau, ydó, qu’A’n ets vóstros aplaussos hey unesca també ets meus, enviemlós á tots peglats á'n ets sabis de qui vos parí, que son ets qui en realidat los tenen merescuts, y conti¬ núen! uóltros aquesta digressió que tant s’ allarga y que tant s’alluña já des’ idéa primitiva, 6 d' es punt ahont m’ havía proposat arribé.
Sa «laboriosidad diligéncia y nóble ^ambició», coraponents de sa mésela que Vos he dit crech remey eficás, aplicada p’ ets propietaris grands y petits, per •curar de sól-á-rél malaltía tant perillosa,
no deueu haverse de confondre amb sos
vicis abominables de qu’ está format es mateix mal que se traeta de combatre: son ses virtuts sólsament que fan es
quantre-pés d’ ets pecats de «malfeynería» d’ ets qui tenen assegurat es seu perveni, de «peresa» d’ ets qui passen sa vida adormissats á sa poltrona sense fé res de profit, de «deixadés» d’ ets qué s’ aconórten amb lo que tenen precisament perque de tot están farts.... jsensa pensá que n’ hi ha molts d’altres qui no han pogut encara berená! Ydó bé, per fé neixer, ó per desperté si hey son y dórmen, dins es có d’ ets propietaris de finques rustiques aqüestes virtuts, lo milló sería qu’ una persona indicada, un bou professé d’agricultura, los parlás á s’inteli¬ gencia, procuraut explicarlós en forma clara y persuassiva y amb exemples á s’ alcanq de sa seua comprensió, alguns errors en que n’hi ha qui funden sa seua tant perjudicial passividat y es seu calculat, y fet en-di ét-señy abandono.
Aquest professó los podría fé com¬ prende devant tot que s’agricultura no és ni pód essé entre no!tros productiva perque se la considera sólsament córa á s’ antich manná que queya d’ el cél per
alimenté á‘n ets israelites á‘n el desért,
y no cóm á una industria susceptible d' adelanto y subjecta en un casi tot á‘n es gust, á'n es capritxo, á sa voluntat
d'ets hornos. ¿Hey haurá tal vegada quí crega qu8 tanta diversidat de flórs. tanta bellesa y combinació de colors, tant rica variedat de fruyts amb que se recrea sa
nóstra vista ó se satisfá es nóstro paladá, mos venen de sa creació del mon, tots,
tala y cbm son ara? Si n‘ hi ha qui ‘u

creuen s‘equivoquen; s‘ hómo, desde lle¬ vó, ha combinat, ha perfecciona!, ha creat també, y tant es així qu‘ encara no hi ha mitx añy que s‘ ha inventat á Amé¬ rica un nóu fruyt, molt bó, exquisit, molt saborós, allá molt estimat y destinat á‘n es pareixer á agradé á tothóra y á essé per tothóm raolt demanat.
En Jordiét y en Maciá se miraren quant aixó seutiren, y per no riiíre se mossegaren es morro de tot-d‘ una; peró á la fí no poqueren mes resistí y esclafireu, fent giré á tothóm amb sa brufada, y tots haguerem de riure amb ells, volguessim ó nó. Es Doctó Cósme los se mirá per demunt ses uyeres un bón rato sensa di res, amb cara séria y un sí es no es severa, y després de fé algunes capadetes cóm aquell qui volgueut prende ses coutrariedats amb paciéucia acaba per resignarse á lo que ve y diu «¡ja ‘u va¿!», continué:
—Yos estraña aixó que dich, ¿no ‘s ve?, perqu‘ es un poquét raro y un moltét mal de comprender. Ja lu sé qu‘ heu és, y no sóls per vóltros sí que també per molts d‘ altres mes grauats, qu‘ hem donat amb anomená agricultós només per¬ que «cultiven ets camps», qu‘aixó sig¬ nifica aquesta paraula, sensa di ni auá á averigua si ‘u fan bé ó malament, peró que dl agricultura no n‘ entenen palada, si vá á di vé; y si ‘n voleu un exeraple no teniu més que demaná á qualsevél d‘ ets qui entre nóltros han «pies pateut» d‘ etsacayadós es perqué taya ó es per¬ qué deixá de tayá un simal, y veureu si sa seua respósta vos deixará ó no satisfets. Si vóltros heu de creixer y endurí dins ses rutines que segueix sa mayoría dl ets hornos qu‘á sa conró de sa térra viuen dedicats, no val la pena que vos molesteu per vení aquí: si jó heus admét y me sacrifich, es precisament per enseñarvos coses nóves qu‘ ells ignoren ó que no vólen creurer quant qualqu1 ú les ho explica; veniu, dones, en bón-hóra, peró per escolté amb atenció y procuré apren¬ der, sensa prende rés en broma, ses ve¬ ritats que m‘ he proposat ensefiarvós per¬ que les pogueu aplicá mas tard, amb so fi de que millori s‘agricultura d‘ es pays en profit vbstro y de tots.
Ydó bé, per mes que sia un poquét mal de comprender, es vé que s‘ homo inteligent y laboriós fé produí á sa térra lo que vól y tant c6m vól, fent de s‘ agri¬
cultura un‘industria tant lucrativa cóm
sa qui heu és més. De sa mateixa mane¬ ra qu‘ un fabricant de teixits, combinant fils de colors, tréu móstres agradoses y amb variedat de dibuixos que no té fí, aixi mateix sl agricultó entés y pacient ha format es rich mostrad de flórs y de fruyts que nóltros podem mirá y... admi¬ ré; y no está acabat encara aquest, ni é raá d‘ aixó, cóm no hi está es d' es teixidó ni es fácil s‘hi veja may: cada día se van afagint á un y altra nóves móstres resultat d‘ altres combinación*, d' estudis raes complicats, de mayors perfaccionaments amb so trabay y de s‘ aplicació de nóus invenís. Si poguesseu veure, cóm he vist jó mils vegades, dins moltes importants fruyteries de París sa magnitut, s‘ hermosura, sa perfecció d‘ ets fruyts que s‘ hi venen fóra temps, á tot teraps de 1‘añy; si vessiu, cóm se veu allá «per pá y per sal», que demunt una poma ó un melicotó exquisits, sensa cap casta de pintura, sois amb sos colors naturals á‘ es fruyt, hey ha escrit un ñora fet amb molt cTart; sia es d‘ es propietari de sa finca ahont aquell fruyt s‘ ha
produit ó es de qtialsevól altra persona per ells distingida, ó, lo qu‘ és mes difí¬ cil encara, hey está ben dibuixat s‘ escut
d‘ armes d‘ una nació ó d‘ una vila, y
ftn8-y-tot un retrato d‘ un personatje conegut (es de sl emperadó de Russia per exempla), tant perfet y acabat que pl es
seu parescut y per lo delicat d‘ ets detalls ningú diría que no fos pi es amb fotogra¬
fía, ben segú que no vos hauría fet riure

lo de s‘invenció dl un nóu fruyt, que tant grós é increíble vos ha parescut: es qui fá una cósa d{ aqüestes, qu1 han de pa¬ reixer impossibles á'n ets qui Ies vejen, iguorants de cóm se fán, ¿no pód fé s;
altra?
Aixó son próves ben clares de que de s‘ agricultura, cóm de sQndustria, se ‘n fá lo que ‘s vól; ja'u veys: se produeix amb sa perfecció. amb sa forma y amb so tamafíy que se desitjen, ó que s‘ encarreguen, fruyts y llegums cóm si se tractás de sabates ó d‘obres de mayóli¬ ca; se satisfá es capritxo d‘ ets mes exigents donantlós en es có de s‘ hivérn mes rigurós es fruyts mes delicats de s‘ estiu, bó sia reim y flaules, bé aubercóchs y melicotons, freschs y perfumats, cullits del'hóray per lo regulé á un clima molt mes frét qu‘ es nóstro; se fá dibuixá á sa naturalesa mateixa, á ‘n es mateix sól, ses figures mes fines, sa mateixa fisonomía humana, demunt sa pell d‘ es fruys mes esquisits; s‘extén, p'es con¬ tacte, pe1 sa mésela d‘ es polen, pé s‘ hibridació, fins á s‘ infinit, s‘ antes reduida variedat de productos agrícoles; y ajuntant ó separant ets séxos de ses flórs; cóm si se tractás d‘ animáis, s‘aumenta
ó se disnainueix á voluutat aquesta ma¬ teixa producció.
Prengué un póch d*'alé es Doctó Cós¬ me, y póch després torné reprender sa seua explicació tal y cóm vos diré jó en torná á prende sa ploma. Per ‘vuy ja
basta.
Tófol.
mm 9 tmrmi.
Sección Literaria
LA PALMERA D‘ EGIPTE
I
Rodetjada d’ aucellets qu’ amb goix refilen
passades qu’ els serafins cantar voldríen,
s’ en va la Rey na del cel de cap a Egipte,
per salvar el Rey del mon
de mórt inicua.
Tres jorns ha vist p’ el desert
lo sol exime
tan ardent y abrasador qu’ el pis calsina.
Cansada de caminar estén la vista
y no afina cap arbret d’ ombra benigna
aont puga reposar
de la fatiga. Sois alluny ven un fasser
de soca altiva
que balancetja en 1’ espay ses palmes riques
per son fruyt aurigemat
entretexides.
Quant ja’s aprop a Joseph aixís, María,
tot carinyosa parlá diguentli: — Mira
a T ombra d’ est vert fasser
¡qué be estiriem
una estona descansant
d« la fatiga! Apenes s’ han asseguts
la Verge afina qu’ el fasser e3tá masell
de fruyta rica; peró ¿quí la baixará
si es tau altiva
que casi casi en sos ulls
no la destría? Los aucellets del entoru
molt be heu faríen •si vessen el bou desitx
de la Puríssima.
Mes Ella diu a Joseph ' —Mon cor desitja cullir d‘ aquest alt fasser
la fruyta aurifica. ¿Com pot esser, li diu Eli,
Esposa mía,
si tan alts están los reims
de ses espigues?
Ademés estich rendit

per la fatiga y encís de tan forta sed
que no puch viure. L’ Infant Jesús que be sent
lo que desitjen aquells dos cors inflamats
d’ amor puríssima,
amb lo mateix manament
en que un día
ais arbres da la virtut
que fructifica, a la palmera digué:
—Ta soca vincla
fins que ma Mare tos fruyts puga cullirte.
Aixís va parlar Jesús... y de seguida
la palmera son fullam en térra inclina,
aquell fullam qu’ a los vents
sa fortifica
y ha vist passar 1’ liuracá
feut trencadissa
de cimals y vell socam de pins y ausines.
Y mentres la Verge culi la fruyta rica
la soca está, com un jonch, qu’ un ausell vincla.
¡Venturos fasser que tens
1’ augusta ditxa
de donar tos dátils flus
a ta Regina!
II
Quant la Verge ja tenguó plena la falda
de datils que just grans d’ or be assemblaveu,
parexía un cel d’ estels
d’una nit clara. Llavonses el Bon Jesús
—Ton ramatge alsa— a la palmera va dir;
y per dins 1’ ayre de seguida ja se vó
qu’ es redressava. —Tu serás, llavó afegí,
uu deis bells arbres
qu’ eu lo regae florirán
de lo meu Pare. De tes reís ara també
tres graus aufanes d’ aygues fresques y abuudauts
jo vull que uasqueti. Apenes hagué parlat
el qui les aygues
un día va colocar
dins la mar blava, quant a baix d’ aquell fasser
tres fonts brollaren. Allá la febrosa sed
que les entranyes de María y de Joseph
atormentava
de ses liquides corrents
assassiaren.
Los aucellets qu’ lieu han vist volea y canten
passades qu’ els serafins
cantar no saben
mentres al ull de les fonts
la sed apaguen. Llavores el Bon Jesús
aixís li parla a n’ el fasser que serveix
d’ ombra sagrada:
—¡Oh príacep de los deserts! ¡oh rey deis arbres
qu* has apagat nostra sed amb fresques aygues,
de palmes, com flor de neu, has d’ enjoyarte
per trasplantarles al cel les mans deis ángels.
¡Que venguen los serafins
are a Troncarles!
Encare 1’ Infant Jesús
aixís parlava y la palmera s’ ungí
amb ricas palmes. Mes belles qu’ el lliri blanch
y molt mes blanquea que les flora deis gesamins
filies del auba.
El mateix temps que del cel polsant ses arpes
devallen ángels á mils canta que canta.
Frenen per trono el fasser y mentre arranquen
una palma cadascún,

la Verge Santa
en lliris blanchs les tres fonts
fe que brollassen, perque vol qu’ allá en los cals
síeu plautades les belles flórs virginals
també p’ els ángels. Entrega una fio a cad‘ un
1’ Inmaculada
qu’ en son bequet les aucells li presentaven.
Los ángels preneu llavors son vól per 1* ayre
y ressonen per 1’ espay estes paraules:
«Insignia del mártir son les belles palmes,
de la verge el lliri blanch es vera imatge».
«Venturos qui cullirá
o 1’ nua o 1’ altre:
T emblema sant de la fe
o la flor blanca».
M. Gayá y Bauza. Pffs.
GGMBREGANT
Les nines llíses y Manques, am prima estufera d‘ anques, son, dins veis d‘ un cáudit lleu, ijust raigs de lluna dins branques, raigs brufats am pols de neu:
Tancan la boca am tremolar
hi servau 1‘ Hostia am grós temor
(fá un mal pecat quí la roegail...)
sentint la dolca ealentor
de 1‘ Hostia Santa qui batega
Alonso Panza.
Crucifixión
La idea del Nazareno vive y se agranda
en el alma cristiana como visión del cie¬
lo que envía á la tierra, entre suaves tor¬ nasoles, los calientes rayos de su subli¬
me doctrina. La muerte de Jesús, sol de amor en la
cumbre del Calvario, es. además de un recuerdo imperecedero que excita nues¬ tra compasión y nuestra gratitud, un
suceso quezal través de los siglos se so¬ brepone á todos los de la humanidad pe¬ cadora como enseñanza que aviva la fe, robustece la esperanza é inflama la ca¬
ridad.
Muy cerca de la gigantesca mole cuadrangular de la torre de Hípico, una de las tres mayores que fortalecieron á Jerusalén. construida por Herodes el Gran¬ de, fué levantada aquella Cruz ignomi¬ niosa en que Jesús fué muerto á violen¬ cia de la impiedad y de la justicia.
Un viernes á las tres de la tarde, el 23 de Marzo del año 29 ó 33 de nuestra Era,
y el décimo octavo del reinado del em¬ perador Tiberio, en esa Cruz divina que es ahora insignia y señal del cristiano, tuvo hambre E¡ que creó todos los seres, tuvo sed E que derramó las aguas sobre la tierra, sintió frío El que encendió el sol é iluminó las estrellas, y murió Et que es la fuente ;ie toda vida.
Desde «ntonces. cuando se mira al Calvario, se ve al Divino Mártir de Ju¬
jea pendiente de un patíbulo, abruma¬ do de tormentos y agonizando; sus ojos casi cerrados y moribundos, sus labios y la boca entreabierta pronunciando pa¬ labras de misericordia y de perdón, sus mejillas descarnadas, desencajadas las facciones, la nariz afilada, el rostro cu¬
bierto de tristeza, la cabeza caída sobreel
pecho, el vientre hundido en los riño¬ nes. los brazos y las piernas yertas, su cuerpo cubierto de llagas y su costado manando raudales de sangre preciosa que hacen comprender al hombre caído en las profundidades de la tierra que por el amor del sumo sacrificio puede redimirse y ejcalar el reino de los cie¬
los...
¡Terrible tarde histórica! El sacrificio de Dios está cumplido y levantada ya la Cruz donde, en medio de dos facinerosos, clavaron la grande¬
za inenarrable de Dios. PD astro del día, amortecida ía alba
lumbre, huyó por la esfera sombría es¬ pantado al ver á su Criador en un pati-

SÓLLER

^Ni]o, no queriendo alumbrar con sus japonés no hay diferencia ninguna en¬ El doloroso drama que acaba de de¬ paralización de las industrias, hecho es¬ rizado al inventor para que disponga de

-'S’ayos la desnudez del que vistió

ga¬ tre el amor como acto material y el senlazar de modo tan patético la unión téril que da al vencedor-la categoría de cuantos elementos haya en el arsenal

las las aves del cielo y las .flores de la amor comeasen ti miento es evidentísimo. de los almas por tantos años ligadas destructor de lo útil y de lo ordenado. Cartagena, para hacer las pruebas.

- pradera.

Una misma palabra designa el acto bru¬ estrechamente, priva al mundo de uno El gobierno francés, infiltrado en las Se preparan otras pruebas que serán

Informes y obscuras nubes vuelan por -el espacio; están desconcertadas las ar¬
monías del uni verso; las tempestades sa¬ len de las cuevas en qoe las retenía la mano omnipotente; el trueno y el hura can mantienen ntn diálogo terrible y continuado, y en su furiosa ráfaga las fortalezas tiemblan y las torres de la or-- -gnllosa Jerusalén oscilan y se bambo¬
lean.
La calle de la Amargura ha quedado - silenciosa; al.,griterío del pueblo deicida, vaque tan ciegamente batía palmas por un
soñado triunfo, sucedió una tranquiíi- dad fatídica y siniestra; los corazones de
durísimo pedernal se han dispersado, haciendo resonar por los caminos los ecos de de sus -rencores -y sus iras; sucediéndose poco á poco la admiración á la crueldad, el temor al desprecio,-el llan¬ to á la dureza y las lágrimas al escarnio.
Ya pasó el furor del hierro de Longi* no?; el vinagre se evapora de los labios -dehesáis; la esponja empapada en hiel ■está en el suelo; los vestidos de la vícti¬ ma se han sorteado; la tinta en .que es¬ cribieron el Inri (1) está seca; Pilato 'duerme.-JuAas se ahorca y los discípulos " huyen acobardados y observan desde le¬ jos con espanto al Divino ajusticiado.
Las piedras se chocan con horrible es¬ trépito, los peñascos se hienden, los se. pulcros se abren, las osamentas de los muertos se agitan, los justos resucitati, «lasMvefdas de los cielos retumban, y el
-mundo entero da tan extrañas señales
de dólor, que un caminante filósofo de ¿Atenas y después gran santo, dijo «que la tierra perecía ó el Autor de la Natu¬ raleza exhalaba su-último suspiro».
Ladglesia viste de luto; sus campanas
y sus órganos enmudecen; están sin ves¬ tid ur-as y sin-sacros las aras de sus alta¬ res, las-lámparas apagadas y el tenebiai*io extinguiéndose y causando sucesivos ^escalofríos, como si el sepulcro se abrie~se á nuestras-plantas ó el juicio final vi-

89765432...aaataldelaposesiónyel'anhelocasto-é
ideal. Más aún. ¿«La palabra horreru— dice Naomi—(amar) aplicada á una mu jer, se toma invariablemente en mal sentido. Es deplorable que no podamos
establecer una diferencia entre el amor
y la pasión. Nosotros no logramos com¬ prender las dulzuras del amor conyu¬ gal; y ese vacío en nuestros corazones y en nuestras*ideas, ¿permite comprender por qué„el amor está desterrado del ma¬
trimonio.»
Las reglas que la perfecta casada aprende de labios de su madre, la víspe¬
ra de la boda, son las siguientes:
■ 1.a Cuando estéis casada, legalmente no seréis ya mi hija y así. debéis obede¬ cer á vuestros suegros como habéis obe¬ decido á vuestros padres.
Después de casada, vuestro ma¬
rido será vuestro solo amo. Sed humilde
y cariñosa, que la estricta obediencia al esposo es en la mujer una noble virtud.
Seréis siempre respetuosa con vuestros suegros y cuñados.
No seréis celosa, pues con los ce¬ los no conquistaréis la afección de vues-
tio marido.
Aunque tengáis razón, no os mostréis colérica; sed sufrida y sólo
cuando vuestro marido esté calmado, le
haréis objeciones. No habléis mucho, ni lo hagáis
mal del vecino, y, sobre todo, no min¬ táis jamás.
Os levantaréis temprano y os acostaréis tarde y no dormiréis siesta. Bebed poco vino, y hasta pasados cin¬
cuenta años no os mezclaréis con la
multitud.
No permitiréis que os digan la
buenaventura.
Sed económica y mujer casera. 10. Aunque recién casada, no os reu¬
náis con la gente moza. 11. Vuestras toilettes no serán cla¬

de los sabios más eminentes y más ori¬ ginales de cuantos han ilustrado el flo¬
recimiento de-la ciencia moderna en el
siglo XIX. Berthelot. que al morir contaba ochen¬
ta años, fué un hombre extraordinario. Químico maravilloso, forjador de la
célebre teoría llamada Síntesis química, dijérase que había venido ai mundo pa¬
ra realizar en los albores de una nueva
era el sueño quimérico de los alquimistas medioevales que perseguían con la pupi¬ la más ardiente que los carbones encen¬ didos de sus hornillos, el secreto de la
transformación de la materiaen el fondo
de sus crisoles y de sus retortas...- Su poderoso genio le hizo descubrir por es¬ calas sintéticas, la composición de los cuerpos orgánicos, la larga serie de los alcoholes, de los éteres y de los metilos.
Las transformaciones de la materia
orgánica en su infinita renovación, dic¬ táronle sus leyes.de la Termoq nimia. que
inmortalizó su nombre. La Medicina
que nunca abandonó, le debe grandes pasos, zancadas de gigante ira presas con indeleble huella, y cuando la Patria angustiada, en los terribles días del ase
dio de París, reclamaba el auxilio de to¬
dos sus hijos, por el día, Berthelot curaba á los heridos en las ambulencias, y de nocheenseñaba á fabricar nitroglicerina cañones y proyectiles explosivos.
Fué senador y miuistro cuando la Re¬ pública necesitó de su talento y sus ser¬ vicios, pero sobre todas las causas fué
maestro el maestro de la Nueva Hermé¬
tica, el Nicolás Hamel de la Ciencia mo¬
derna, entrevista por aquellos soñadores proféticos que la precedieron en los atis bos de las palpitaciones de la Materia organizada, madre fecunda, de seno
misterioso y augusto...
* Actualidades

ideas socialistas, no ha podido tener au¬ toridad bastante para evitar esta injusta actitud ni los daños que la misma pu¬ diese ocasionar, y el público, que sin distinción de ideas políticas tiene dere¬ cho á lograr que nadie ponga trabas á su pacífica vida, ha sido el único ele¬ mento sensato que con demostraciones manifiestas ha censurado la huelga de
los electricistas.
No es difícil predecir lo que este ante¬
cedente influirá en París á medida que
se acerque el primero de mayo. El año último el gobierno hubo de convertir la
ciudad del Sena en un inmenso cuartel
para garantir la seguridad de los ciuda¬ danos, y análogas medidas no bastarán en el año actual para evitar la emigra¬ ción temporal de cuantos parisienses tengan algo que perder en revueltas y algaradas.
Y §s que las medidas del g'obierno ra¬ dical que dirige á Francia, aunque ins¬ piradas en ideas igualitarias, dan por producto las más peligrosas desuniones. El aumento de criminalidad, la emigra¬ ción de capitales, la intranquilidad pú¬
blica son hasta ahora otras tantas ame¬
nazas para la vecina República. ¿Consistirán estos hechos en que, co-
mo dicen algunos políticos, ciertas na-
ciones son ingobernables?
Propósitos del Gobierno
El Gobierno prepara los presupuestos para el próximo año, que han de ser leí¬ dos en una de las primeras sesiones hᬠbiles del Congreso.
En varios departamentos se trabaja ya
con actividad en la confección del Pre¬
supuesto parcial. En el de Hacienda es en el que más intensidad alcanza esta
labor.
Según nuestras noticias, los proyectos económicos para 1908 entrañarán una

presenciadas por el Rey
Crónica Balear
Ya saben nuestros lectores que en los días 25, 26 y 28 de Mayo próximo se ha de celebrar en Manacor el X Congreso de la Federación Agrícola Catalana-Ba¬
lear.
He ahí la siguiente relación de los te¬ mas que han de desarrollarse en dicho Congreso y los ponentes que de ellos se
encargarán:
N.° 1. Conveniencia de desenrotllar
el cultiu arbustiu.
Ventatjes que te dita producció, donades las condicions climatologiques d’ Espanya. Datos demostratius de la im¬ portancia que pot teñir aquesta produc¬ ció á Mallorca, á Catalunya y al restant d’Espaya y de la que té en alguns paissos del estranjer.—Por un miembro
de la Federación.
N.° 2. Estudi del arbres de pinyoi (ametller, aubercoquer, presseguer, cirerer y prunera.) Medis de conservar sos fruits per la desecació.—Ponente, el catedrático de Agricultura don Pedro
Estelrich. N.° 3. Estudi de la pomera. parara y
condonyer. Manera de conservar sos fruits.—Ponente, don Juan Obrador, propietario dé -Felanitx.
N.° 4.—Estudi de la figüera y del garrover.—Industries a que donen o que poden donar lloch els seus fruits.—Po¬ nente, don Bartolomé Bonet, propieta¬ rio y profesor de Agricultura del Cole¬ gio de 1.a y 2.a enseñanza de Manacor.
N.u 5. Fruits que’s poden dedicará la destilació (cireres. pomes).—Ponente,
un miembro de la Federación.
N.° 6. Fruits pera fabricado de pul¬ pa (aubarcochs, pressechs, primes).—Po¬
nente, don Gabriel Ribot, médico y pro¬ pietario de Petra.

aniese sobre nuestras cabezas, ....
Estos son los ecos de la catástrofe más
4olorosa de las historias; terribles esce¬ nas de la Pasión y Muerte del Justo Om¬ nipotente, que, resonando en el corazón fie la humanidad con potente y aterra¬ dora grandeza, son promesa inquebran¬

ras.
12. No os mostréis orgullosa de las riquezas y posición de vuestros padres,
ni alardeéis de ella delante de la madre,
hermanas de vuestro marido; y
13. Tractad bien á vuestros servido¬
res.
Entre los trece mandamientos, el más

La huelga de electricistas
de París
La huelga de los obreros electricistas, que acaba.de causar tan considerables perjuicios á las empresas de todo género de París, pone de manifiesto una vez

profunda organización en varios ramos especialmente en Marina y quizá tara
bién en Fomento.
El general Ferrándiz, que está perfec¬ tamente compenetrado con los deseos y las aspiraciones que acerca de este punto abriga el señor Maura, hace un estudio amplio y detallado de las condiciones en

N.° 7. Fruits propis per conserves y pera la dolsería y confitería (taronja, pruna, condony).—Ponente, un miem¬
bro de la Federación.
N.® 8. Necesitat de atendré á la per¬
fecta alimentado del bestiar.—Impor¬ tancia que per ella teneos els indicats
cultius en la Isla de Mallorca.—Ponen¬

table hasta la consumación fie los tiem¬
pos de nuestra infinita redención, -pues Cristo, el Hijo del Eterno, murió por ¡salvar á nosotros los pecadores.

importante, el único importante tal vez, es el que establece la hu mil desobediencia.
Toda la vida de familia está fundada en
esas dos horribles virtudes: la humildad

más la organización de las sociedades proletarias francesas y el inmenso pe¬ ligro que su decisión, muchas veces in¬ justificada. significa para el orden en

que se encuentran muchas fuerzas na¬ vales, y propondrá los medios condu¬ centes á darles la mayor vitalidad y ex¬
tensión.

te. don Andrés Massanet, ingeniero agronómo de la Provincia.
N.° 9. Industrias rurals relacionades
ab el cultiu de arbres en aquesta isla.—

Ramón Méndez.
■Presbítero
Variedades

y la sumisión. La mujer habla á su ma¬ rido de rodillas; la mujer no tiene dere¬ cho á quejarse; la mujer no debe ver lo que su marido hace; la mujer no es, en soma, sino la criada .preferida. Desde el primer día, la disciplina es estricta. Na¬

todo país culto. Las huelgas actuales no se limitan
una contienda entre el capital y el tra¬ bajo. en la cual la derrota ó el triunfo
sean sólo exclusivos de las fuerzas que
luchan: su repercusión, por efecto de

La Marina mercante también será ob¬
jeto de atención preferente por parte del G-obierno y. aunque todavía no es posi¬ ble anticipar detalles, bastará con tener presente las aspiraciones de la Liga Ma¬ rítima, organismo que ha contado siem¬

Ponente, don Juan Rosselló, literato y
propietario, de Alaró. N.® 10. Conveniencia y necesitat de
establir sindicats de producció, elaboració y exportació deis cultius arborescens y sos fruits, per que aquests tinguin ca-

mujer el La

en

El brillante escritor Gómez Carrillo
«caba de publicar en París un libro ti tudo El Almajaponesa. Por lo interesan¬ tes y curiosas transcribimos de él las si¬ guientes líneas, en las que se reflejan las costumbres y la esclavitud con que es tenida la mujer en el Japón.
Desde hace algunos meses no puedo abrir una revista, 1 i ce Gómez Carrillo, sin encontrar algunas páginas sobre la íii ujer japonesa.
El tema es de actualidad. En Inglate¬ rra, en Francia, en todas partes, se ha¬
bla de la esclavitud femenina en el im¬
perio del sol naciente. Pero quizás «adié hasta hoy haya estudiado tal asunto con la misma dureza que un japonés, Naomi Tamura, en un libro que las mujeres de Tokio leen como un evangelio. Desde las primeras líneas se nota la franqueza, Ved el primer párrafo: «En el Japón na¬ die se casa por amor. Cuando sabemos que un hombre se separa de esta regla, le considerarnos como un ser desprecia¬ ble, falto de moralidad; sus mismos pa¬ dres se avergonzarán de él. pues la opi¬ nión coloea muy bajo, en la escala mo¬
telegrafía sin hilos ral, el amor de la mujer.» Esta idea se
encuentra en germen en el budismo,

da de languideces amorosas en ia luna de miel. ¡Luna de miel! He aquí como la pinta Naomi Tamura: «En el Japón se ignora por completo esa frase» dicho¬ sa; y los primeros meses no son, muy risueños para una recién casada. Esta debe levantarse con el día, aunque se hubiera acostado tarde.; después debe
visitar á la familia del marido, para en¬
terarse de como pasaron la noche. Du¬ rante los primeros días del matrimonio, las mujeres hablan poco con sus mari¬ dos, respondiendo solamente con mono¬ sílabos. «sí» ó «no», á las preguntas de estos. El quinto día, la recién casada
muestra su habilidad en las labores de
aguja, confeccionando algunos presen¬ tes que hace á su suegra. Y una semana después del matrimonio, la esposa vuel¬ ve al hogar de sus padres, donde pasa tres ó cuatro días. En este intervalo, el marido viene á visitarla provisto de re¬ galos para toda la familia y con tal mo¬ tivo se celebra una gran fiesta en honor del yerno. Sucede alguna vez que la re¬ cién casada no quiere volver á vivir con su marido. El caso es raro; sin embargo, ocurre. He ahí la luna de miel japonesa.»
(Se continuará)
"«rrnwstBftff-

vida social moderna, es tan inmediata y en tal forma se realiza, que en muchas
ocasiones no son los huelguistas ó los patronos quienes mayores daños expe ¬
rimentan.
Las circunstancias en que ha sido planteada la última huelga de electricis¬ tas parisienses dan testimonio de que las reivindicaciones sociales han pasado de la categoría de fin á la de medios, y que el continuo ejercicio del derecho á la huelga se ha convertido en un arma exclusiva de los agitadores.
Los electricistas de París, como todos
los afiliados á las doctrinas socialistas,
pretendían de sus patronos el otorga¬
miento de nuevas concesiones, acaso
sin tener en cuenta que el capital en la actualidad, y principalmente en las em¬ presas industriales, no es ninguna espe¬ cie de cuerno de la abundancia, pues las competencias y el aumento incesante de la mano de obra, unidos á los impues¬ tos progresivos, atacan á todas horas á la gran industria y arruinan á la pe¬ queña.
Pero la pretensión de los electricistas no se ha limitado á exigir de sus patro¬ nos lo que en justicia creían correspon¬ derles, sino que, procediendo al igual
de las masas inconscientes, entregaron
á sus jefes ó representantes la facultad

pre con el apoyo del Sr. Maura. El criterio del presidente del Consejo,
en cuanto á los proyectos que el Gobier¬
no someterá á la sanción de las Cortes,
está condensado en una frase: es preciso
robustecer las fuerzas materiales del
país, y á tal propósito ha de responder la orientación de la labor que realicen
los ministros.
Ya es sabido que el primer proyecto que será presentado al Parlamento, aparte del de presupuestos, será el de
reforma de la Administración local. Es¬
te proyecto es el mismo que fué aproba¬ do por la Alta Cámara en la pasada eta¬ pa conservadora, con algunas ligeras
modificaciones.
Las elecciones municipales del próxi¬
mo Noviembre se verificarán con arre¬
glo á las prescripciones de este proyec¬ to. que para entonces estará convertido en ley.
Después serán presentados otros pro¬ yectos. en gran número, pero escalona¬
damente. El Gobierno promete, y noso¬ tros lo hemos oído, que «no faltará nunca trigo en el molino», esto es, que
el Parlamento tendrá siempre asuntos importantes que discutir y examinar.
La

racte dutcrrninut, segons el lloch de pro¬ ducció.—Ponente, un miembro de la
Federación.
N.° 11. Importancia de la presentació deis fruits, embalatjes y medis de transport: Ponente, un miembro de la
Federación.
Además de los ternas que tiene á su cargo, la Federación y algunos mallor¬ quines darán algunas conferencias fue¬ ra del congreso, tratando de varios inte¬ resantes asuntos, entre ellos sobre la viña
en Mallorca.
Los temas se desarrollarán en su ma¬
yoría en Mallorquín y catalán. El carácter del congreso, será más
utilitario que de relumbrón: no habrá festejos populares ni otros que sean aje¬ nos á los que la cortesía de Manacor de¬ dique á agasajar á los congresistas ca¬ talanes y entre ellos se piensa organi¬ zar una visita a las Cuevas, obsequián¬ doles con una comida á cuyo menú se proyecta dar todo el carácter mallor¬ quín.
El viernes de la anterior semana ocu¬
rrió en la línea férrea, á cinco kilómetros
de Manacor, la siguiente desgracia:
Iba en dirección á Palma el tren que
sale de Manacor á las cinco y cuarto de la tarde, y en el momento de atravesar
el camino denominado travesía d' es

Necrología que asegura que la mujer es impura co¬
mo el lodo, frase que se lee en los libros sagrados y que los niños aprenden des¬ de que comienzan á saber hablar. Según
Naomi, en efecto, tal es el verdadero
origen del antifeminismo japonés. Pero en este punto no todos piensan lo mis¬
mo. Uno de los más doctos comentadores
de las biblias búdicas, el francés Pery. dice con razón que en el budismo no hay ni más ni menos odio por ias mu¬ jeres que en cualquiera otra religión de
esencia ascética.

Mr, Marcelin Berthelot
París 18.—A las seis de la tarde, la
esposa del famoso químico Berthelot. que hacía mucho tiempo se encontraba enferma, exhaló el último suspiro.
El ilustre anciano, al sentir crisparse entre las suyas la mano de la que fué compañera de su vida, cayó sobre el le¬
cho, abrazándose al adorado cuerpo. Cuando acudieron á socorrerle, le
encontraron sobrecogido por una con¬

de declarar la huelga cuando estimasen tnás oportuno, dejando así á su absoluto albedrío el ejercido de un derecho per-
sonalísimo.
Además y no contentos con promover
una vez más la lucha de clases en un
asunto que solamente debía afectar á los descontentos y á sus patronos, han dado á su cuestión carácter político, desde el momento en que se sabe que la última huelga no ha sido si no un ensayo para el paro anual que el día l.° de mayo prescribe el socialismd doctrinal.
Así el paro general de los electricistas

En Madrid el general E pinosa de los Monteros, director general de Comuni¬ caciones, ha presenciado el miércoles por la tarde unas pruebas de telegrafía sin hilos con aparatos sintonizados, in¬ vento del funcionario de telégrafos don
Mateo Balsera, viniendo á solucionar el
problema que más preocupado tenía al mundo científico, toda vez que véncelas dificultades que basta hoy presentaba el
maravilloso invento de Marconi para po¬
der entrar en ed terreno de la práctica. Tan importante es el invento y tan
buena y eficaz ha sido la prueba, que el

Notari, salió del mismo un carro que
guiaba el vecino Guillermo Griraalt y Grimalt de 52 años de edad, el cual y sin que lo pudiese evitar el maquinista fué atropellado por el tren que le arras¬
tró unos trecientos metros.
Dicho individuo quedó muerto en el acto; no así la caballería que sólo resultó con lijeras rozaduras.
Escriben de Inca que los campos sem¬ brados de|legumbre8 y'cereales, lo mis¬ mo que el arbolado[de|aquella*comarca, presentan inmejorable aspecto'para un»

En todo caso el hecho de que para un

goja que en pocos momentos acabó con su gloriosa vida.

de París ha sido recibido con regocijo por los comités adictos, amparadores, en

ministro de Marina, reconociendo la
mportancia que tendría de ser aplicado

buena cosecha, á no malograrla algún
accidente admosférico.

(1) Jesús Nazaramus Roí Judeorum.

*

**

esta ocasión de la triste efectividad de la para la defensa de los puertos, ha auto¬

SOLLEñ.

SI almendrón, se pagaba el sábado tencia de conformidad con la peti¬ hasta nosotros con la serenidad augusta se dará principio á un devoto triduo en de

pesetas (la cantidad y el número

último en el mercado de Felanig á razón ción del Fiscal, ó sea condenando al de una visión de ensueño, de paz y de honor de Jesús Crucificado, con medita¬ de meses del plazo de ejecución se expre¬

de 89’00 pesetas el quintal.

procesado á tres meses y tres días de belleza, y hemos creído entonces en la ción y música, y se continuará en los sarán eu letras).

Se ha concedido franquicia postal á arresto mayor.

balada blanca del poeta triste, en el noc¬ dos días siguientes á la misma hora.
turno romántico del músico enfermo.

(Fecha y firma del propouente).

las Juntas locales y provincial de Refor¬
mas Sociales de Baleares.
Dice La Aurora de Manacor que las obras de aquella iglesia parroquial ade¬
lantan de una manera admirable. En
la nueva torre que á no dudarlo va á ser en su género una de las obras más arqui¬

Los señores Bauzá y Massot, agen¬ tes de aduanas en Cerbére, nos par¬ ticipan, en atenta circular, que ce¬
diendo á las reiteradas instancias de
muchos de sus amigos y clientes,
acaban de establecer una sucursal
eu Cette, Quai du Snd número 8

La luna de invierno es más solitaria, más mística, más blanca que la luna veraniega de las noches tibias, idílica y senti¬ mental. vibrando su nota pálida sobre el acorde disonante de los grillos y el sollozar pausado de las esquilas lejanas.
La luna de invierno es toda una melo¬

Jueves, día 28.—A las nueve y media, se rezarán las horas menores, y después
se cantará con música la misa mayor, con la comunión acostumbrada. Termi¬
nada la misa, será colocada con solemne procesión la Sagrada Forma en la Urna dei monumento. Por la tarde* se canta¬

ÚLTIMAS COTIZACIONES

Madrid 21 Marzo

Interior al 4 p

.

.

»

.

»

Amortizable al 5 p g. . , .

Banco de España

Tabacos

Francos ........

83‘60 lOü‘75 437'50 396‘50 M0‘90

tectónicas de Mallorca, se terminan ya bis, que al igual de la casa de Cer¬ día de brillantes pálidos, una madeja de rán maitines solemnes, y al anochecer, Libras. . .... . . . 27-84

los arcos que van á cerrar los ventanales bére se ocupará exclusivamente del seda en la quietud de los pinos, una au¬ saldrá del oratorio del hospital la proce¬

del segundo cuerpo; y á la inmensa cú¬ transbordo y reexpedición de toda reola de ensueño sobre el pueblo acu¬ sión propia del día, visitando las iglesias

pula se le va dando ya 1& última mano,
coronándola con un remate de estilo gó¬ tico tan oportuno como arquitectónico.
Se halla vacante la plaza de Secreta¬ rio del Juzgado municipal de la villa de
Manacor.
Los aspirantes á la misma deberán pre¬
sentar sus solicitudes documentadas en
la Secretaria de dicha Corporación den¬ tro el plazo de diez días.

clase de mercancías y operaciones de Aduana y tránsito en general, á la
vez que tendrán un depósito para almacenar las mercancías que bien
convenga á sus parroquianos. Para todas las operaciones cuenta
dicha casa, según la circular de re¬ ferencia, con personal activo y ex¬
perimentado.
Deseamos á los señores Bauzá y
Massot feliz resultado en sus nego¬

rrucado y dormido, silencioso y rústico, cuyo campanario blanco, espléndida¬ mente blanco, compendia en su nota
excelsa la sonata misteriosa del campo inundado de blanco.
Así el cuadro de Bernareggi. El her¬ moso cuadro de Bernareggi ha llevado nuestro espíritu á la paz de la noche la¬ briega y hemos creído sentir la dulce emoción que tantas veces hemos expe¬ rimentado; cuando en la soledad del

de esta parroquia. Terminada la proce¬ sión, tendrá lugar en el templo parro¬ quial la ceremonia del Lavatorio, pro¬ nunciándose después el sermón alusivo
al acto.
Viernes, día 29.—A las ocho y media, se rezarán las horas menores y después se verificará la función propia del día, cantándose el Pasio, según S. Juan,
Por la tarde, se cantarán maitines so¬

ioü iiosea una mujer para hacer diariamente la limpieza de
una casa.
Informarán en la Administración del Sóller,
SUBASTA
A voluntad del albacea testamentario

o

El vapor cablero «Cambria» ha termi¬
nado el tendido del cable Barcelona-
Palma. El cable ha sido amarrado ya, en
«Cala Mayor», con el que desde la esta¬ ción telegráfica de Palma se ha tendido di asta aquel sitio.
Ahora solo falta el tendido en Barcelo¬
na de la línea terrestre, que^el director <le telégrafos de la ciudad condal no ha¬ bía ordenado-por aguardar instrucciones de sus superiores.
Pero como dicho tendido es trabajo fácil, dentro breves días podrá inaugu¬ rarse ya el tan deseado cable directo.
Para solemnizar la inugnraoión del
nuevo cable la Cámara de Comercio de
"Palma ha iniciado la celebración de un
banquete público, que sin duda será 'concurrido dada la importancia de la

cios mercantiles.
Estamos en la tercera y última decena del mes, y por lo tanto hemos entrado ya en la mejor estación del año, en la primavera, ó* sea en el eq uinoceio que empieza el 21 de Mar¬ zo y dura hasta igual día del mes de Junio, en que comienza el solsticio. La primavera es, sin duda alguna,
de entre las cuatro estaciones ó tiem¬
pos en que se divide el año, la más hermosa, la que, con mayor diversi¬ dad de metros, ha sido tema favorito para cánticos de poetas, por la mag¬ nificencia de sus días, por la abun¬
dancia de sus variadas flores que em¬
balsaman los aires y por la benigni¬ dad de su temperatura, que resulta

cuarto blauqueado, el reloj ha sonado roncamente la una; e) quinqué de petró¬ leo se apaga lento, falto de combustible, en la penumbra se difuminan las letras del libro que bojeábamos; y con el alma llena de inexplicable melancolía, satura¬ da de la nostalgia de las casas lejanas que amamos intimamente, nos acerca¬ mos á la ventana y contemplamos la lmla que, sobre los ladrillos del cuarto, llora su luz blanca, pintando los listones de la vidriera, las imperfecciones de los cristales; unestra silueta pensaiiva y so¬
litaria.
El cuadro de Bernareggi es una evo¬ cación de esas amadas noches labriegas llenas de melancolía y á nosotros nos ha parecido un poema de luna, .un en¬ sueño de paz, una obra irreprochable de
maestro.

lemnes; por la noche, tendrá lugar el Descendimiento del cuerpo de N. S. Je¬ sucristo con sermón y música polifónica, y termiuada la ceremonia, se celebrará la acostumbrada procesión, seguida de la piadosa meditación, sobre la Soledad de María, cantándose en los intermedios escogidas composiciones.
Sábado, día 30.—Se celebrarán las funciones de cultos que la Sagrada Li¬ turgia prescribe, en la misma solemni¬ dad que en los años anteriores.
•—«=^>—
Kegistro Civil
Nacimientos
Varones 3.—Hembras 3.—Total 6

de D. Pedro-José Estada y Socias, se vende en pública subasta, la sepultura número 126, del cementerio católico de esta ciudad, renovada recientemente, y
con las piedras necesarias, adjuntas, á punto de clavar, de lo que ha de cons¬
tituir el piso de la misma sepultura. La subasta tendrá lugar el día 24 de
los corrientes, á las diez y media, eu el despacho del Notario D Pedro Alcover; y se rematará al más beneficioso postor, si la postura acomoda.
Los títulos de propiedad, y condicio¬ nes de la subasta, están de manifiesto eu
la expresada Notaría.
Sóller 14 de Marzo de 1907.
MACEN DE CESTOS

-mejora que tan deseada era por todos los siempre, á manera de intermediaria

mallorquines.

de bello oasis, entre el frío glacial de

Mario Verdaguer.

Matrimonios
Dia 21.—Jnan*Magraner Colom, sol¬

Rectoría 44.-SOLLER

Crónica Local
Por el Rectorado de Barcelona ha sido nombrado maestro interino de
la escuela pública de niños de Deyá •nuestro paisano D. Jaime Borrás Fe-
xrer.
También ha sido nombrado para
dirigir interinamente la escuela de Orient (Bañóla), nuestro paisano don Pedro A. Magrauer, Pbro. y Vica¬ rio del mismo lugar.
Como dijimos, el limes por la no¬ che salió de nuestro puerto para los de Barcelona y Cette el vapor Villa

meses antepasados y la ardiente ca¬
nícula de los venideros. Y la semana
que cursa ha sido propia de esa esta¬ ción,, con días templados y claros, si se esceptúa el martes que á eso del medio día y por uno de esos fenóme¬ nos frecuentes en la naturaleza, un
denso velo en forma de neblina, obs¬
cureció la cara del sol, hasta disipar¬ se á media tarde, en que de nuevo
volvió á brillar el mismo astro.
Después de preparados convenien¬ temente con unos santos ejercicios bajo la dirección del señor Cura Ar¬ cipreste, en la mañana de hoy han hecho su primera comunión en esta iglesia parroquial 96 niños y 62 ni¬

EN EL AYUNTAMIENTO
Sesión del día 16 de Marzo de 1907
La presidió el Alcalde accidental don Ramón Escalas y asistieron á ella los Concejales señores Rotger, Morell, Joy, Castafier Arbona, Forteza y Frontera.
Fué leída y aprobada el acta de la
sesión anterior.
Se enteró la Corporación de varias instancias solicitando el permiso indis¬ pensable para la construcción de obras particulares, acordando pasaran unas á informe de la Comisión de Obras y á
otras conceder la autorización solicitada.
Se aprobó el traspaso de la sepultura

tero, con Magdalena Miró Muntanef,
viuda.
Dia 23.—Jaime Cañellas Busquéis, soltero, con Juana María Más Tocho,
soltera.
Defunciones
Dia 17.—Rosa M.a Miró Oliver, de 60 años, casada, calle de Balitx, 4. ‘"’tñ’
Dia 17.—.Joaquín Vallcaneras Bus¬ quéis, de 21 años, soltero, M.a 44 n.° 78.
Dia 19.—María Colom Arboua, de 71 años, viuda, M.a 43 n.° 140.
Dia 22.—Jaime Pizá Vicens, de 60 años, casado, calle de S. Jaime, 196.
Dia 22.—María Vicens Cardell, casa¬ da, Puerto.

El dueño de este almacén se ofrece al
público para toda clase de trabajo de
cestería.
Se hacen cestos para la exportación, de 5 kilos á 50 céntimos uno y de 10
kilos á 75 cóntiíñais.
CAYERAS para almendros y otros
árboles á 25 céntimos uno.
Se confeccionan cestos para embarque de naranjas, de medio viaje, á 10 y 12
reales.
Se confeccionan cortinas de caña para
portales.
Calle Rectoría núm, 44—SÓLLER

de Sóller, llevándose abundante car¬ ñas.

número 241 del cementerio católico á

ga y algunos pasajeros. Dicho buque se halla actualmente
en Cette, siendo probable esté de re¬ greso el miércoles ó jueves próximo.
El martes por la mañana se de¬
claró un caso de viruela en esta ciu¬
dad, siendo el atacado un hombre que vive en la casa n.° 18 de la Pla¬
za de la Constitución. La Alcaldía ordenó el aislamiento
de la familia del atacado, con el fin
de evitar la propagación de dicha
enfermedad.
El enfermo se nos dice que conti¬
núa bien.
El viernes de la anterior semana
se celebró, en la Audiencia de Pal¬ ma, la vista de la causa instruida por el juzgado del distrito de la Lonja contra los muchachos Miguel Fernaudez, Juan Mut y Aniceto
Sánchez, acusados de haber cometi¬ do un delito de robo en una casa de
la calle de Moragues de la ciudad de
Sóller.

La solemne ceremonia ha sido pre¬
senciada por numeroso público. .
§©Iire un ctasadrn
de Bernareggi

favor de D. Antonio Morey Morey.
Se dió cuenta de una solicitud promo¬
vida por doña Moría Magdalena Mayol Frontera, en la que manifiesta que ha venido á ser la propietaria de la sepul¬
tura número 55 del cementerio católico

El sábado nos ocupamos de un cuadro que nues¬ tro amigo y colaborador señor Bernareggi había terminado para remitirlo á la Exposición Interna cional de Bellas Artes do Barcelona que se ha de celebrar en breve. Dicho cuadro ha sido expuesto por algunos días en Palma, y al mismo está dedica¬ da la siguiente crónica que gustosos transcribimos de nuestro apreciable colega La Almudaina:
En el frío de la noche labriega la lu¬
na de invierno brilla solitaria en el cie¬
lo. haciendo palidecer, tras el balo de
su neblina, las constelaciones de estre¬
llas temblorosas. Entre los pinos calla-' dos teje suaves hilos de seda blanca,
envuelve á las montañas en el vag-o
cendal de su ensueño, en el estanque misterioso vierte la pedrería reluciente
de sus diamantes enfermos.

por medio de testamento otorgado a su favor por D.a Antonia María Frontera
Borrás ante el notario I). Pedro Aleo-
ver, cuyo documento acompaña, y al mismo tiempo suplica al Ayuntamiento se sirva traspasar la indicada sepultura á su favor. Enterada la Corporación des¬ pués de haber visto el documento de re¬ ferencia, acordó acceder á lo solicitado.
Se acordó satisfacer varias cuentas
por sei vicios municipales. No habiendo otros aauntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.

.— O*--

—

CULTOS SAGRADOS

A veces, en la quietud de la noche payesa, en el cuarto blanqueado, de En la iglesia parroquial. — Mañana do¬
gran cama patriarcal nos hemos des¬ mingo, dia 24.—A las siete, durante la

En virtud de lo dispuesto por la Jun¬
ta Directiva se ha señalado el día 30 de
Abril á las diez de la mañana para
la adjudicación en subasta pública, de las obras de explanación, fábrica y túne¬ les de toda la línea, bajo el tipo del pre¬ supuesto importante la cantidad de un
millón ochocientas once mil ciento cua¬
renta y siete pesetas noveintisiete cén¬ timos, y plazo máximo de ejecución de
tres años.
La subasta se celebrará eu las oficinas
de la sociedad «Ferrocarril Pahna-Sóller»
(Sóller Isla de Mallorca) en los términos que establece el pliego de condiciones
particulares y económicas. Este pliego, los de condiciones generales y facultati¬ vas, los planos y presupuestos estarán expuestos en dichas oficinas todos los
días laborables de 9 á 12 de la mañana
y do 3 á 6 de la tarde hasta el día de la
subasta.

Participa á su numerosa clientela una gran rebaja en el precio de los retratos y demás trabajos de foto¬ grafía. En las AMPLIACIONES, ó
sea RETRATOS GRANDES tama¬
ño natural, también se hará una
gran rebaja, ó sea un 20 por 100 más barato que de costumbre»
Sabido es por su numerosa pa¬
rroquia que nunca se ha entregado ni se entregará ningún trabajo que no esté perfectamente concluido.
Se hacen trabajos á domicilio, tanto en grupos de familia como de colegiales, al mismo precio que si los impresionara en su galería lotográfica.
Las GRANDES REBAJAS que
hoy se anuncian para conocimiento de su parroquia y del público en general permite ofrecerlas lo bajo

El veredicto del Jurado fué de in¬
culpabilidad para los procesados, los
cuales fueron absueltos libremente.
*
El miércoles de esta semana se ce¬ lebró también en la Audiencia de Palma la vista de la causa instruí-
* da contra Antonio Moyá, por el de¬
lito de robo de habas cometido en
una casa de campo de este término. La defensa dei procesado estuvo á
cargo del letrado D. Manuel Fiol, quien sostuvo que el hecho consti¬
tuía no el delito de robo, sino 19 de¬ litos de hurto. En este sentido emi¬
tió el Jurado su veredicto.
Eu vista de ello, el Fiscal pidió para el procesado la pena de un mes y un día de arresto mayor por cada uno de los hurtos, no pudiendo em¬

velado; las sábanas desprendían un olor indeciso de colada labriega; las vigas de roble viejo, la cómoda anciana, el sillón de la cabecera, gimen, de cuando en cuando en dolorosa queja; por el res¬ quicio de un postigo, basta los grandes
ladrillos se tiende un hilo de seda de la
luna; y en el silencio del cuarto flota
cónfuso el murmurar de los árboles del
huerto, la flauta temblorosa de un pá¬
jaro lejano, el desperezo rítmico del péndulo del roloj que vigila en la pe¬
numbra del rincón, en la habitación
contigua. Entonces el alma clarividente, en la soledad del cuarto blanqueado, ha tenido la visión del paisaje misterioso, lleno de luna, de la luna serena y clara de invierno, que se eleva sobre el pue¬ blo acurrucado, hundido en el nido ama¬ ble de los pinos; de los naranjos oscuros que en la soledad de la noche elevan el

celebración de una misa, tendrá lugar el ejercicio mensual en honor de San Bar¬ tolomé. A las nueve, se cantarán las horas menores; y, después de la bendi¬ ción de palmas y ramos, se verificará la procesión de costumbre, cantándose á continuación la Misa mayor con el Pasio solemne. A la tarde, á las dos y media, se cantarán vísperas y después se prac¬ ticará el ejercicio del vja crucis, con los
doce sermones de costumbre.
Lunes, día 25.—Se celebrará la festi¬
vidad de la Anunciación de María. A las
siete y media, Misa de comunión para las Hijas de la Purísima. A las nueve y media, se cantarán las horas menores y la Misa mayor, en la que pronunciará el panegírico el Rvdo. D. Juan Negre, Pbro. A la tarde, después de la explica¬

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados ajustada su redacción al adjunto modelo, debiéndose depositar previamente en las Cajas de la Compa¬ ñía como gaiantía para tomar parte eu la subasta, la cantidad de 5.000 pesetas. A cada pliego de proposición deberá acompañar el documeuto que acredite haber verificado dicho depósito.
Sóller 18 de Marzo de 1907.—El Pre¬
sidente, Guillermo Colom.

Modelo de proposición

D. N. N. vecino de

calle

nú¬

mero ... según cédula personal que exhibe, enterado de los anuncios, pliegos de con¬ diciones generales, facultativas y econó¬ micas, planos y presupuestos relativos á
las obras del «Ferrocarril Palma-Sóller»,

de los cambios.
ESPECIALIDAD EN REPRODUCCIONES
Y RETRATOS EN TRAJE DE IfMN
0. Perez.-Fotógrafo
Calle del Pastor.—SOLLER.
LIBROS RAYADOS para el co¬
mercio, de infinidad de clases y pauta¬ dos variados, á precios económicos.
Resmillería y sobres. Gran sur¬
tido, clases blanco, de color y de luto, á precios reducidos. Venta al porma¬
yor y menor.
Tarjetas postales, tarjetas de fe¬
licitación, cromos, sorpresas, estampas,
petacas, boquillas, etc. Bonito surtido.

pero/exceder la pena, según la ley, perfume de su pureza como una ofren¬ ción del Catecismo, se practicará el ejer¬ se compromete á ejecutarlas con estricta

SE VENDE: en el establecimiento

del triple de cada uno de los delitos. da pagana.

cicio mensual de las Hijas de María y sujeción á las expresadas condiciones, en LA SINCERIDAD, San Bartolomé 17.

El Tribunal de Derecho dictó sen¬

La luz mística de la luna ha llegado la devoción del vía-crucis. Al anochecer, el plazo de

meses y por la cantidad

:nwn#pwwiiu

—■

—

m

SÓLLER

VOMJffStS

■■ —

-

(11)

—¡Anda, tonto! ¡Vente conmigo á la
taberna!

traba un descansillo cuadrado, y allí se y estaba forrada de damasco igual al de hallar en doña Agueda un personaje

abría la puerta de un aposentillo de las cortinas.

novelesco, siento tener/que decirle que

—Perdona, Jacobo. respondió el jó ven, cortas dimensiones que servía de ante¬

Una buena cómoda, con un espejo se ha equivocado: doña Agueda no era

EL LAZO BE FLORES

no he ido nunca á la taberna.

sala.

- encima de dos varas en cuadro, y ence¬ otra cosa que lo que parecía ser: es^decir,

—Una vez ha de ser la primera: ya te

Aunque se estaba á fines de Octubre, rrado en 'Tin marco de caoba; unos flore¬ una señora viuda de un médico, que le

acostumbrarás.

y aunque la temperatura no era muy ros de moda antigua y algunos juguetes había dejado algunos ahorros, y que,

Floreada se despidió de su novio con

—No quiero acostumbrarme.

fría, cubríale ya una estera barata, pero de China, acababan de dará esta habita¬ para economizarlos en lo posible, pues

una mirada, y-entró en la cocina con su

—Deja que nos casemos, ya te haré limpia y en buen uso; una mesa, algu¬ ción un aspecto de lujo, que nunca se no eran muy erecidos que digamos, se

hermana.

yo á mis mañas, dijo Jacobo.

nas sillas pintadas, y cortinas de lana, cansaban de admirar los honrados habi¬ había retirado á aquella pacífica aldea.

ladres iba 4--seguirlas, pero le detuvo

—Me parece que no: pero ya hemos verdes, delante de la ventana, compo¬ tantes de Torres.

En cuanto á la belleza de|su alma.yá

la vo« de ® al tasar-a.

llegado á mi casa. Adiós. Jacobo.

nían todo su mueblaje.

Sobre una -buena consola, de moda la lucidez de su talento, sí que era doña

¡JBkda, muchacho! ¿4 donde vas tú? —Adiós, Andrés.

Aquella antesala daba paso á la sala muy atrasada, había un reloj y dos cán¬ Agueda una persona verdaderamente

le preguntó; ya es hora de que vayas á

Este entró en su casa, y Jacobo se fué que ocupaba doña Agueda, y en la cual dele ros de cristal.

distinguida: sus modales seticillos’y no¬

hacer compañía á tu madre.

á la taberna, donde permaneció hasta recibía al señor Cura, ai sacristán, al

En el centro de la estancia se veía una bles tenían un atractivo indecible: su

—Buenas noches, dijo humildemente las nueve de-la noche.

maestro de eseuela, y á todos los vecinos mesita cubierta de una bayeta verde, y sensibilidad hacía que tomase parte en

eljóven, echando codiciosas miradas há-

que querían visitarla.

debajo de ella, un brasero con ascuas, todas las penas de sus semejantes, y á

cia ehfondo del patio, donde columbra¬

VI

En Torres no había médico ni escriba¬ que caldeaba agradablemente la habita¬ pesar de lo módico de sus recursos, siem¬

ba la linda figura de su novia. —Buenas noches, dijoá su vezJacobo,

Doña, Agueda,

no, ni.boticario, por ser muy pequeña ción, perfumada todas las mañanas’con pre encontraba medios de socorrer todas la población, la cual se servia de los de espliego, azúcar y cáscara de camuesa: las miserias.

-en tono seco y concentrado.

Después de cenar la familia del tío Alagón, villa mucho más grande, y esta mezcla la confeccionaba divinamen¬ Doña Agueda era la consejera de to¬

—Buenas noches, repitieron el ancia¬ Pedro, dejó entornada la puerta de su distante como una media hora.

te doña Agueda.

dos los vecinos de Torres: ellafpacificaba

o

no y la viuda.

casita, y según costumbre de todos los

La saiita ocupada por doña Agueda, y

La alcoba contenía su cama, su mesa todas las contiendas: mediaba en los

Los dos novios tomaron calle abajo, y domingos, pasó á casa de mi vecina do¬ en la que entraron el tío Pedro, su hija de tocador y su reclinatorio, con sus amoríos, que una furiosa oposición pa¬

el tejedor y su hija entraron en su casa ña Agueda.

y sus dos nietas, estaba mueblada con libros de oraciones.

ternal ó materna, impedía llegar al

y cerraron la puerta.

Era esta una señora de cincuenta y un lujo de que no había ejemplo, en to¬

Detrás de estos departamentos estaban matrimonio; tranquilizaba á los consor¬

—¿A. dónde vas? preguntó Jacobo á siete años, viuda, y que, como ya dije, do el lugar, ni aun en los alrededores

la cocina, y el cuarto de una criadita, tes irascibles, era madrina de los niños,

Andrés, cuando hubieron andado algu- ocupaba la casita á la izquierda de la del

Una alfombra de lana gruesa cubría muchacha del pueblo, que había entrado hijos de padres muy pobres; adplantaba

m oü pasos.

tejedor.

el pavimento: la alcoba estaba cerrada á servir á doña Agueda á su llegada á algún dinerillo á los labradores cuyos

—Yo, á casa,respondió 4ndrés.

Aquella vivienda era en realidad mu¬ con antiguas cortinas de damasco en¬ él, hacía cinco años.

campos apedreaba alguna § tormenta;

—¿Y qué harás allí?

cho más cómoda de lo que revelaba su carnado, como lasque caían delante de

Si alguno Ce rnís lectores, aficionado vestía á las Riñas, hijas de.viudas.jcuya

—Acostarme.

exterior: al acabar la escalera se encon- la ventana: la sillería era de palo santo, á todo lo que es extraordinario, piensa pobreza las exponía aljrjo; partía su le-

IMMOL VILLA DE SOLLER

mmmimm

ISLEÑA MARITIMA

al 'Album Salón, Hojas Se¬ lectas, Blanco y Negro, Tor

COMPAÑÍA MALLORqriM DE VAPORES

esos mundos, La Ilustración

VAPORES

Española y cAmericana, Nue¬ Miramar-Biüvgr-Catatóa-Baleas'lsleño-Lulio.

vo Mundo, La Moda Elegan¬

te, La Ilustración ^Artística,

Gedeón, La Última Moda,

El Consultor de los Bordados,

Diario Universal, La Mari¬

Símelo estro Sóller, Barcelona, Oette y viceversa

posa, La Época, ABC, y
otras revistas y periódicos.

Balidas de Sóller para Barcelona: los dias ID, 20 y último de cada mes Salidas de Barcelona para Cette: los dias 1, 11 y 21 de id. id Salidas de Cette para Barcelona: los dias 5, 15 y 25 de id. id. Balidas de Barcelona para Sóller: los dias 6, 16.y 26 de id. id.

—Se admiten en la Admi¬
nistración del Sóller, San
Bartolomé n.° 17.

CONSIGNATARIOS;—EN SÓLLER.—D. Guillermo Bernat, calle del Príncipe n.° 24.—EN BARCELONA.—D. J. Botara, Paseo de la Aduana, 25.—EN CETTE.—Mr. A. Bernat, Quai de la Ville, 15.

HISPANLA
COUPA RÍA 6[S!ÜL DE SEGUROS

NOTA.—Siempre que el día de salida de Sóller y Cette para Bar¬ celona coincida en sábado de día festivo, retrasará el vapor su salida 24 horas. —La salida de dicho buque del puerto de Barcelona para el de Sóller, será en todos los viajes á las ocho y media de la noche.

(Accidentes del trabajo, incendios, seguros agrícolas, y otros)
Capital social: 5.000.000 de ptas.

PABLO COLL y F. REYNÉS

Domicilio social: Cortes, 347.-BARCEL0NA
Agente en Sóller:

PAtMA-MARSELLA y PALMA—ARGEL

SALIDAS

para Argel los Jueves.

para Marsella los Sábados,

De Argel los Viernes.

De Marsella los Lunes.

Servicios combinados con fletes á íort-fait en conocimientos directos

para Cette, Gibraltar, Tánger, Londres, Liverpool, Glagow, Manchester, Bristol, Ull, Hamburgo, Amberes, Rotterdam, Amsterdam y principales puertos de Italia, pa* ra los que igualmente se despachan pasajes via-Argel.
Los señores pasajeros que en Francia tomen billete para la Arge¬

lia, ó España via Palma, podrán permanecer en esta todos los días que les convenga, si bien combinando la salida con los vapores correos
de itinerario.

El vapor que sirve la línea Palma-Marsella, se reserva el derecho de hacer las escalas que le convengan.

AIXOIÍIÍE (Cote cT Or)

Damian Mayol Alcover, S. Bartolomé 17

./SUCURSAL DE,LA CASA COLL, be Dijón

CASA FUNDADA EN 1876

SÓLLER

Juan Bta. Bullan

Especialidad en patatas y demás artículos del pais.
Expedición al por mayor de espárragos y toda clase de legumbres.
Servicio esmerado y económico

mvsFQ&ns immmmMm

Comisiones—Representaciones—Consignaciones—Tránsitos
PRECIOS ALZADOS para TODAS DESTINACIONES
Servicio especial para el transbordo y reexpedición de naranjas, frutas frescas y pescados

BAUZA Y MASSOT

AGENTES DE ADUANAS

casa principal:
CERBÉREj (iF'r-a.n.oia,)
(Pyr Oriont.)

¿i

sucursales:

❖❖

PORT-BOU (EJsp>a,ña)

f

HHÜSTDA.YEÍ (Basses-Pyr.)

CASA M CETTE: Quai du Sud n. g bis
TELEGRAMAS: Bauza

RAPIDEZ Y ECONOMÍA EN TODAS LAS OPERACIONES

VINO AL POR MAYOR
COMISIÓN Y AJUSTE
JUAN ESTADAS
COMERCIANTE Y PROPIETARIO
TELÉFONO
LEMCUVAIlí (Ande) LA SOLLERENSE
DE
JOiÉ COLL CERBER.E y PORT-BOU (Frontera franco-espanoía) Aduanas, transportes, comisión,
consignación y tránsito
Agencia especial para el trasbordo y reexpedición de naranjas, frutas frescas y pescados.

SEMANARIO INDEPENDIENTE
ADMINISTRACIÓN.--Sección de anuncios
Los anuncios que se inserten en esta sección pa¬ garán: Hasta tres inserciones á razón de 0‘05 pese¬ tas la línea; hasta 6 inserciones á razón de 0‘03 pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0'02 pe¬
setas.
El valor mínimo de un anuncio, sea cual fuere el número de líneas de que se componga, será de 0*50 pesetas.
Las líneas, de cualquiera tipo sea la letra, y los grabados, se contarán por tipos del cuerpo 12 y el ancho será el de una columna ordinaria del perió¬
dico.
Los anuncios mortuorios por una sola vez paga¬ rán: Del ancho de una columna 1‘50’pesetas; del de dos, 3 pesetas, y así igual en proporción.
En la tercera plana los precios son dobles, y tri¬ ples en la segunda.
Los comunicados y anuncios oficiales pagarán á razón de 0‘05 pesetas y los reclamos á razón de OTO pesetas la línea del tipo en que se compongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.
Dos y dos fan cuatre ó sia primera
tanda de veritats, ditas á n‘ es vesins de sa populosa ciutat de S‘ Illot per un tal V amo ’n Tófol de Sa Llana (molt conegut á ca-seua).— Este folleto se vende en la Administración del Sóller al precio de 0‘50 pesetas.

Alquería del Conde, 41
Representante en Sóller de la
acreditada casa de los Sres. Fran¬
cisco y M. Simó, Horticultores y
Floricultores de Barcelona.
Ofrece á los agricultores y al pú¬ blico en general: Hermosos olivos cíe superiores cla¬
ses para aceite. Id. olivos de clases para el superior
aceite y para conserva.
Pinos de piñones (á) ves. Eucaliptus Globulus.
Toda clase de frutales tríade-
rales y floríferos, con catálogos y precios.
i SU VIVERO PROPIO, SITUADO EN “Bllií
Mandarines Malta, fruto voluminoso. Idem Cerdeña, fruto regular, muy
productivos. Naranjos sobre pié agrio. Limoneros sobre pié agrio.
Limoneros de San Jerónimo.
Espárragos de Argenteuil y otras
varias clases.

L‘ ASSIGDRATRICE ITALIANA

Servicios esmerados y á buenos precios

Sociedad de seguros contra los
ACCIDESTES DEL TRABAJO
ESTABLECIDA EN MILÁN Y RECONOCIDA EN ESPAÑA
Capital social: 5.000.Q00 Liras
Habiéndose promulgado la Ley sobre los accidentes del trabajo de 30 de Enero último, esta importante Sociedad asegura todas las indus¬ trias, mediante una prima, contra los riesgos indicados en dicha Ley.
Director de la Sucursal Española: D. MANUEL GES, Merced. 20, Barcelona.—Para informes y demás, dirigirse al Agente principal, B. HOMAR, Samaritana, 16, Palma.—Agente en Sóller, ARNALDO
$A SELLAS.

MATEO COLOM
K/U.© Lazare-Carnot, 34
CETTE
Método de solfeo por
D. Hilarión Eslava.—So halla en venta en la Administración del Só¬ ller. San Bartolomé 17.
CULTIVO PRÁCTICO del OLIVO
POR
D. José Bullan y Mir, Pbro.
Se halla de venta al precio de USO ptas. en “La Sinceridad,,.—•

PLAZA

DE
Vda. de j. serra
PALACIO-8.-BABeELOSA

Hospedage desde o pesetas en adelante. Habitaciones desde una pe¬ seta, restaurant á la carta, mesas particulares, se sirve á todas lloras.
El Hotel del Universo está situado en uno de los sitios más im¬
portantes de la capital, dá plena fachada á la bonita y frondosa plaza de Palacio y paseos de la Aduana é Isabel II, donde cruzan todos los tranvías, y es el más próximo á la Aduana, Muelles, Compañías de Navegación, Bolsa, Gobernación y Estación de los Ferrocarriles de Francia, Tarragona, Valencia, Zaragoza y Madrid.
SQLLEE.—Imp. de «La Sinceridad*