ASO XXII.--2.* EPOCA.--NUM. 1039
ASO XXII.--2.* EPOCA.--NUM. 1039

SÁBADO 2 DE MARZO DE 1907

SEMANARIO INDEPENDIENTE

FUNDADOR Y DIRECTOR-PROPIETARIO; D. Juan Marqués Arbona. REDACTOR-JEFE: D. Damián Mayol Alcover. ' REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN: calle de San Bartolomé n,° 17.-SÓLLER (Baleares)

Cátedra Popula

extensió que d«ixantne y tot gran part d‘ improductivos tréguen encara de ses

DBaB^nMsnaBBBBHflnBaaHBMnBBaBnaBfflBanflRHHflnnaaxHaHEBazBBBHnnaBnflannBaaffBHanBBffiKCBaBBHapansBBaBnannBanH&BaanBcraMBnBaaaBaBnnBnBBHaHBSKBSRBBEnBaBaaHBEnRnBanBKEMnnnenanEKCZBEsniEBHnB B«M«-3«BOflatrH.isio;BaBíiaaQwaaBBa«BBRHwaa«e!noMBaa2aB!3ra«araí3nnaaMffW»siaMBBH»aHH«c2ia«iBf‘?JiáaaanBHoa5a»aKaKnTa!BaDBnoaaBi:as!snBaBi»R«OHí5gapao.íSBaísa!swsEa«wíRnHBiGHKE5;aBMnKKiEfc!taBfHBniiaffiEiMffi3tíiPK'R»u*aaoaoCT aaaasBBBiaa9aL'ia8aaBBaan»a«i3aiais«HnaKiKaaaaaB!UBaa3B^aBuiaufleauaaGU2)Baassnaa«B!aB!)]aaBEananE]Q'%ias!Qaai;.'asiEns3i3B2S!nefiBaBB»«niaaNaBi)iMaBaBBBB3^aaca^Q»aLaBBBnBBaBn:anBBEaBsaBBBB]BeBBBanaauiacneBaBBrsa BnBB¿iiHBa‘nnna-«BBBBaDBaBB<ajHaBaBBBaBBaBBBa9BBB»BaBrjHaBc9BaBaBaRaBnawaHBaBna«MaBnaBaaaDBaNBaHHaB9isaBBaaDaus£BaDaciaBaDnBaaasaHBBBeiBCianDaaBaaaDBaBBaaBHaaaBanaBQBaaBHBBaBKsaBaaaEBBBaaa

altres abastamont y demós per menjá y

Ben segú que molts de voltros, lectors vestí, per sostení tots ets seus gastos lo

del Sóller, romanguereu estorats arab mateix necessaris que supérfluos, per sa-

isa noticia que vos vaitx dona, ó que vos tisfó tots ets seus capritxos, y fius-y tot

va doná p‘es meu conduele es Doctó per alimentó tots ets seus vicis, y aixó

Cósme, de que hey ha propietaris «qui

que n‘hi ha que los tenen en grós, cóm

BBBB sasua ■ KKB

«BBB

no han estat may á possessioas seues»;

á resultat de s‘ ociosidat en que viueu, y

BBBB BBBB BBBB

BBBB

jó‘u crech aixi perque també hey havía entr1 ells que consumeixen de lo més.

maan aesB BÜBB

quedat tant 6 mes abans, quant 1‘ hey vaitx sentí di. ¡Pareix impoasible, no ‘s ve? Y qui 1‘ hey trobará encara inés, sen¬ sa cap dupte, serán aquells qui no teneu

—¿Y n‘ bi ha de señós qui tenen tant? (pregunté en Maciá, pegantse á ‘n es cap sa gratedeta de costum, entre admirat é incrédul devant aquelles afirmacions d1

BBBB IRiflfldiniB USBH CJUBB iáHLia -4 HBB RMB BOBBB ttEEIB SB3B ttflBB 31801 ¡9 St&íB <8MBtt £MU3B u 30 (B iir BBBB QBBSI BBBB BBBB 8UHBS (9 t&SSIB HB3DBB8B B SiBDt ff BBW BiiflB CBHB KSinB IVS5B SBKlBKBISMBRXdtQIHBaaBflB BBBB MiaQB BBBB BBBB BCSBO 43H3B tfülEIB üíHBJSlffiBB tiEJOlB ^1BB9 /iJllSB UBEIlfl 9BBS 3BE2B MRBOi jlBBB BBBB 31 aB9BWSfiBB««3S8iR BBBB SOBSCCSMiaBítlB BBBB fiGSBíB BBBB BBBB BBQIBBRBB1 BBBB SRISUKlíü^BBtSSSIfflBíiBBSSBBBulSlSBBBBSPlUlSIIIRBRWIfiBBBBBldBRB nsBa,'j(3BBauaa1'siBxan'/i«an^iMia(«»iBB!jusBB£»aBaKUiflaH»a^síBSBBNMa3!iaa!9isfliiHBioiiHMBnBiaHauBanaBHaaRfliaBHEBBBBCiBnBiiiBBBBaBaB[afliaBBZ&BSfiiBBii,9iaBBHBflBBBaaRaR«naBa«B<i9B9RnBBBCBMBaBHflBcs^B flBllUiUBIIIBaflBBBaBflldBlRIiflBDaBiBiS BBBB BBBB BBBB BCBB BHB9 BBBB BB9B BBBB WBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBHB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBifBBBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB

Illa

SSoa

aaaB
BBBB «une

f

«a riba ■ BBS
Seanaai
■ BHD
u¡:
MRBB BBBB BBBB BBBB BBCB
ansa B3BB ■bub BBBB BBBB HHIUI BflKR ■ USB
BBHB ■■aa ■Rír.a ■ B33
BBBB BBBB

BBBS

csssn

DBCSB

ERéEB

Ha fallecido en Lares (Faerto-Kico)

HE9B

■asa sane

ahont caure mórts, cóm jó mateix, y senten aficiona agrícoles, y somien de despérts amb explotacions molt productives empleaut tots ets adelantos módems, y passen es temps en qu‘ hauríeu d‘ está ociosos fent castells á 1‘ ayre pensant cóm convertirien en parchs ombrivols

es Doctó Cósme, que may havia sentit fé á ningú) ¡Y uóltros teñí tant póch!
—Si, Maciá, es ve, y encara n‘ hi ha qui teñen manco que uóltros; mirant ets mes desgraciáis rnos hem d‘ aconortá.
Ets propietaris gi óssos son censura¬

E. P. D.

bsshu
BBBB BBBB anal

Su desconsolada familia al participar á sus amigos y conocidos

UBBB
ss»
BBBB B»BB

tan sensible pérdida, les ruegan una oración para el eterno des¬

UffiBII

HBBB HKBB «HBfl

canso de su alma y se sirvan asistir al funeral que se celebrará

«ets roquissars pelats, en hórts deliciosos bles, no hi da dupte, p‘ es seu abandono

el lunes 4 del actual, á las once de la mañana, en la iglesia pa¬

de variades y saboroses fray tes ses pla¬ que tans de perjuis causa á sa classe nes seques y estérils, en raarjades culti¬ proletaria y á sa sociedat en general; pe¬

de Palma. rroquial 9BR‘J
KHSM BBBB ciaaa

San Miguel de

Q crsnnaii

vables ets seregays perillosos, en motors ro baix d‘ aquest mateix punt de vista

BOBB KHfidB fiBBB sibb

No se invita particularmente.

BBHB

pe'ses industries rurais es vent furiós encara lien son mes ets petits. Ets prique siula d‘ alt es singla y sa torrentadá més, dueños de moltissimes y gran pos-

CSBBS

*»mb

s
SBBB □ E3BB

Ei duelo se despide en casa de su hermano D. Jerónimo: San Migue! 73.

aburrí

ES»

imponen t que debaixa bramant p‘ es sessions, tendrán, si voleu, s‘ escusa, mes

BBBB BBBB

-fonds d‘es Cornelia. Aquests sí qifi heu ó manco atendible, de que los falta temps

trobarán raro qu1 hey baja qui poguent íé lo qu‘ ells amb tant de gust ferien, s1

material per millorarhó, per cuidarhó tot; peró ¿qué dirán, quina posarán ets

BBSflftciiaa j:4Q3Mc9»aw.v^a.ki^^aa^iaBaBnnBs«{esuiffBB9SCHBfain^okfiBaBBBBBSBBDBBBaBiaaaaaHBCBgBkgcnBBaEiBS9BaaeMuiaBBBariiBBnsQflBBHaBaRSBSEEQ«SBaBaBaafi!B22aaffi4ainuaaS0RnKB9iüSKG»&:itUKnaQM£B-iiuuE»tá!Bfi8Di2flk.'i;iawnnHUtji
222S*fflaHtf,afi“!áB3S^aKnBSKaB,’iaflH9aaaB“aaHHH*®aa®MHaKHQraBHBasHffaKaaacBQnBBaoUK®awwBHí!BKBH3nn9aBH3a®®*afe8"E®aBaH"aa3au®Ba»¡B»aBii7awa[smR^aEBBHMBHMHUBaaHEHnBEEH»araHiB»»M!BMHHaBBHiianBnffloaflta BBBB'gHBBBMBBflBBBggBBBniaMErfaaHBMBaKBBBBBBgBiaWnBagBBBBgagBHHaBBaBWBWBaaBBWHBaBaHBBraBBBBgWBgagBilBaBBBBBBBBBBBBBBBKaHaaBnWBBgBftBBBWHBBBaBMBKMBBBBaaBBgBBgBBBBBBBgBBtlBaBBBBBMBBBaiagBa BBailHBBdaUBBHflaitUafiaflaG5ISReDaBSIISaiKBHailHaaHKattlBKlBIBiaBlBBaHaiHaaH!aBKaSBHBI¡:BBIEiaaEfiasa■BHfBlBB BiliBiüBREl BBBBBKB IBHBBIUB B1B8BIBMBMRBMB BHBMBBHBM BHHIi B MBM BBHHHBBMBBMBH H9ÍB HBMBBMBHBBHB HBBMBQaGMIB|BMBaMBBMiC|BaOMBO|Í

estimen mes fé badays tot-lo día dins e9 segens? Se guardarán cóm de caure de

cassino, passá sa vida dins s‘ atmósfera coufessá sa seua paresa, sa seua indife¬ re-uy per demunt s‘espatla amb cért

doblement viciada y pestilencial de ses rencia ó sa seua ignorancia, y es possi¬ orgull déspreciatiu que los humilla, si es

capitals, gastautla sensa cap utilidad, ble que sa seua escusa sía «falta d‘ am¬ que no los giren del tot s1 esquena cóm

sensa cop profit ni sisquiera pe1 sa seua bició» ó mes aviat encara «falta de fé ó si rés los importas sa seua situació aflic¬

salud, sensa es gust de millorá lo exis- de confianza en sos resultats», qu1 un tiva ó cóm si tenguessin encara satisfac¬

tent per lo menos á ca-seua, se seua pro seas nombre de désengañys los han fet ció d1 ets apuros en que viuen y d1 ets

pia hisenda, sensa sa satisfacció dl havé perdre, no havent tengut jamay una com- sufriments d‘ es seu có faltant de lo mes

Tepartit sa part sobrant de ses seues pensació justa d1 es trabay ó un rendi- necessari sa familia qu‘estimen. Aquesta

rentes en pá á ‘n ets seus compatricis,; ment proporcional á ‘u es capital qu‘una indiferéncia glacial d"' ets afavorits pe‘ sa

Ho en forma de llimosna bumillant qui los vertadera explotació agrícola necessita. fortuna, aquesta passividat d‘ ets acauda¬

sostenga una vegada abatuts, sino en sa Tampóch aixó es vé; de modo que ni ses lats devant ets 'trabays y deseonsól del

d‘ el saut trabay que dignifica, qu1 enno- eseuses d' ets gróssos ni ses dl ets petits prohisme, aquest pié de córs tranquils,

-bleix, que desenrollaría ses seues facul- propietaris seráu bastauts en nombre ni satisfets, farts, devant tants d1 altres

tats y donantlos forga moral los estal- en solidés per convencer á‘n ets hornos apeiiats, opriraits, amb sét de satisfac-

viaría caygudes y abatiments que mes pensadors desposseits de bens de fortu¬ cions may apagada, és lo que comenga

tard ets mateixos qu’ indirectement en na, quins miren amb enveja á‘n ets qui per desperté, en aquests, desil jos y en-

son causa compateixen y de bón có hau- tant mal us en fan d‘ ets qu1 heretaren ó vejes que se converteixen a^iat en ódis

rien volgut podé evitá.

han adquirit y llamenten, cóm jó, que temibles y venjances funestes, acabant

Tot aixó som jó qui ’u dicb, y ara, es- n‘ hi haja tans qui fan cóm es «cá de sl casi sempre pe‘ sa desesperació d1 ets qui

'criguent, oT he recordat que no era jó es bortolá» en perjui evident de s‘agricul se creuen ses victimes, quines consecuen¬

qui ’u havía de di; no voldría qu’ es Doc¬ tura y d‘ es proletariat, cóm he dit, de sa cias fatals tots coueixém y á tots amb

to Cósme se picás si amb sos meus co- riquesa pública, d‘es ben-está y fius y inotiu molt fiindut mos espanten, lle-

nientaris he «passat s’ arada devant es tot de sa glória d*' España.

vantmos sa son y s1 alegría.

bóu» cóm se sol di á la pagesía. Deixeíh-

jY llavó aquests mateixos qui tant

Hey ha un reíney per aquest gran mal

ló parlá á ell, qui es mes indicat, conti- tranquila de cós y d‘ esperit passen sa social que mos té justament alarmats y

nuant es seu discurs desd’ es punt ahont vida, amb ses mans en creu dérnuut sa que tothóm té tantes ganes de cura, y

T bey vaitx tayá perque no resultas mae¬ panxa, asseguts devora es fócb en s‘ bi- son ets pt opietaris, grands y petits, ets

sa llarch es meu escrit auterió. Seguí di- vérn ó á la fresca en s'estiu en tertulia primes que deuen havé d‘ aplicarló: amb

guent:

d‘amichs, comentant amb desdeñosa iro¬ unes senzilles fregués de sa mésela de

—Aquests propietaris descuydats, nía ses manifestacions tumultuoses d‘ ets laboriosidad diligencia y nóble ambició,

apatichs, deslruidors los diría jó‘ perque obrós, ses idées exaltados d‘ets descon- en parts iguals, y deseguida una bóua crech qu’ es lo mateix ó en póca diferén- tents qu' amenacen sa pau pública, ae untada d1 es balzam suau de vertadera

cia es destruí materialment una cósa qu’ desfau en llamps y péstes quantra s‘ caridat, en póch temps es cós malalt

■es deixarla abandonada perqu’ es temps anarquisme y se demauarán quál és sa reaccionaría y molt prest quedaría bó y

la destruyesca, abunden més per desgra¬ causa de qu‘ aquesta y moltes altres pla¬ sá.

cia de lo qu’ havía cregut abans de sentí gues socials existenquen!.... Existeixen

Aplaudirem tots á mes no podé aqües¬

sa confessió d’ es meu compañero de viat- precisament perqu1 ells vólen y rés més: tes veritats y s‘ entussiasme en qu1 es je de qui vos he parlat; d’ aquí es gran perqu1 ets qui no tenen abastament, Doctó Cósme les deya, fentmos olvida,

mal per España que tots ets espaüóls de aquells á ‘n á quins es padás vé curt, tots ‘es que mos havía comunicat á uóltros,

có llamentam. Per aixó he difc amb tota ets pobrets é ‘n á quins los falta es pá d1 qne dins un1 escola no ‘s sól aplaudí may

iuteneió qu’ ets terrenos incults existei- ets seus iufants, ets qui no tenen trabay á‘n es professó per mós bó qu‘haja par¬

xen «endemés de pe’ sa causa indicada, ó pión remuneració p‘es qu‘executen, lat, y sí qne s‘ ha de mira, calla y escol¬

qu'es sa principal, perque se tróben ge- veuen amb indignado que tot lo qu1 á ta no-més, per trétire tot es fruit possible

neralment llufiy de poblat»; de modo qu’ ells los manca ets mes poderosos heu tra- de ses seues explicaoions. Peró, cóm dich,

«es trobarsé lluñy de poblat es, á’nes pitjen en una ó en altra forma, sensa no mos ne varem doná compte fius que

■meu enUndre, cósa segondaria, y déuha- que ningú, ó perque ningú heu puga va’stá fet (¡y Deu mos ne guard d'un..!);

vers’ bi de considera quant si ets dueños aprofitá. Y consideraut que si ets qui po¬ així es que cóm ses mans-balletes dura¬

deses finques tenguessin sa bóua volun¬ den y deurieu aumenté sa producció en ren molt de temps, jó nprofitaré ara es

tad d’explotarles conforme, de feries pro- benefici de tots, s1 bi dedicassiu, s1 bi es- donarvos noticia da sa llarga y calurosa

duí lo mes possible, aixó d’está situados forgassin, heu conseguirien amb facilidat ovació per fé un punt-y-apart que mos

eufóra d’ ets centros populosos no sería (amb lo cual per tothóm bey bauría duri filis á‘n es meu próxim escrit.

creo. que por la elegancia y el gu?to de
su construcción contrasta de un modo
notable con las humildes viviendas de
los vecinos. Fué mandada edificar por
un aristócrata que solía pasar en ella algunos días en el verano, y que arrui¬ nado por sus gastos desmedidos, se vió obligado á venderla, comprándola un caballero que al retirarse de los negocios la escogió para tranquila morada en el
resto de sus días.
Tenía este caballero dos hijas, Laura y María, sumamente parecidas física¬ mente, pero muy distintas en aficiones y manera de pensar. Era María alegre y sencilla, y con cualquier cosa se creía feliz, por lo que en la cómoda existencia que allí les proporcionaba la desahoga¬ da posición de su padre, jamás envidia¬
ba los encantos de la vida de la corte. Su
hermana Laura, de muy buen fondo é incapaz de hacer el menor daño á una
mosca, no tenía más defecto que una
afición decidida por la lectura de nove¬ las, y como tenía la facilidad de encon¬
trarlas á mano en la biblioteca de sn pa¬
dre, se hartaba de leer, hasta el punto de que su carácter se hizo soñador y to¬ mó un tinte romántico que á ella le pa¬ recía del mejor gusto, y sin embargo, estaba bien cerca de lo ridículo. Algunas
veces su hermana María trataba de di¬
suadirla de su monomanía y procuraba borrar las extravagantes ideas que en el alma cándida de Laura engendraban aq uellas interesantes lecturas; pero como Laura se solía disgustar por esto, la de¬ jaba con su tema por evitar cuestiones.
Una tarde estaban bordando en su mi¬
rador, que dominaba el camino, y Laura permanecía grandes ratos abstraída y con la mirada fija; por fin María se deci¬ dió á averiguar qué nueva tontería preo¬ cupaba á Laura y le preguntó la causa
de su estado.
—Si me ofreces no reírte, como otras
veces, de lo qne tú llamas mis sueños, te lo diré, advirtiéndote que ahora no se trata de figuraciones, sino de un hecho.
Esto dijo Laura de un modo tan mis¬ terioso, que, excitada la curiosidad de María, la respondió:
—No temas que me burle. Cuenta, pues, ese hecho, que á ¡os hechos hay que mirarlos con la mayor formalidad.
—Pues bien, hace ocho días, cuando

distinguir una elegante carretela ¡en la que venía un joven!
—¿Estás segura? —Lo vi con mis propios ojos. La ca¬ rretela venía sumamente de prisa, y al pasar por debajo de mis miradas se qui¬ tó el sombrero el joven, y haciéndome un gracioso saludo me dijo... —¡Ah! ¿Conque te habló? —Me dijo: «No puedo detenerme; den¬ tro de ocho días vuelvo», y siguió á es¬ cape el carruaje, que se perdió de vista
tras de los últimos álamos del camino.
—Laura, hermana mía, ¿estás segura de no haber soñado eso que dices?
—Segurísima, y espero que hoy, que cumple el plazo, vuelva, y...
— ¿De modo que, según tu modo de
ver, dentro de breves momentos, pues
que no falta mucho para anochecer, se presentará el incógnito caballero?
--Me lo dice el corazón.
—¡El corazón y todo! ¡Mire usted qué cosas dicen á lo mejor los corazones...!
—Ya sabía yo que tomarías á broma mis palabras...
—Pero, hija de mi alma, si dices unas
cosas...
—Que son verdad.
—Sí serán.
—¡No serán... son! —Como quieras; pero, mira, todo se puede arreglar á gusto de las dos: tú sí¬ guelas creyendo, que yo las seguiré... —Dudando, ¿verdad? Pues bien, cuan¬ do... ¡Ah! Miría, María, mira allí aque¬ lla polvareda, ¿ves? —Sí, ¡algún carro! —Un carro no puede levantar ese polvo. —Tienes razón; no sé lo que será.
—Yo sí.
—¿El caballero de la carretela? — ¡Es él! ¡es él...! Miró María, y vió efectivamente que se acercaba una carretela con un joven dentro, y dijo á su hermana: —Voy creyendo que tienes razón, y rae maravilla tanto el suceso, que. con tu permiso, pienso presenciar la escena entre bastidores, colocándome en la ¡jarte
de adentro del mirador.
Laura se apoyó sobre la balaustrada, adoptando una sentimental y estudiada postura, y el carruaje se fué acercando.
Al llegar debajo del balcón, se apeó el lacayo y sujetó del diestro al caballo.

es més gran obstacle que los pogués atu- abastament y tot aniría corrent y de lo rá. Pe’ses cifres qu’ heus b« posat de¬ mes bé), es cié que creu.en que sa seua

Tófol.

caía la tarde, estaba yo apoyada en la

É¡ joven se levantó de su asiento, y de

balaustrada de este mirador contem¬ pie en el coche, saludó.

vant, se veu sa póca població d’ España tu relació á s‘ extensió superficial d’ es territóri, y es consecuóneia Ilógica qu’ estant aquest dividit entre mes póchs, y havent-iThi encara d1 aquests póchs qu‘ apenes tenen y altres que no tenen res, d1 ets afavorits n‘ bi ha d1 havé per forga do tan acaudalats en finques rustiques ó qui les posseyesquen en tanta cantidat y

deixadés és, mes qu‘egoisme, perversió de cois de pedra, que motiva es seu descontent, sa seua miséria, es seu mal-es¬ tá; d‘ aquí surt es primé crit de guéria d' ets qui no ‘s pó ien aconortá amb sa seua sórt, cregueut contraris á quants, poguentlos doná junt amb uua estreta de mans de cristiana germandat tot cousól y tota ajuda, los miren amb fredó, de

Sección Literaria
EL JOVEN MISTERIOSO
En el pintoresco pueblo de C. se en¬ cuentra lindando con el campo y al la¬ do del camino una preciosa casa de re¬

plando tristemente cómo el sol se hun¬ día en el ocaso, cuando percibí á lo le¬ jos el rodar de un coche.
—¿Un coche ó un carro?
—Un coche.
—Es extraño en éste pueblo. , —Todo lo que voy á contarte es bien
extraño.
—Prosigue. —Se Fué acercando el ruido y ya pude

En aquel momento millares de ideas se agolparon á la soñadora imaginación de Laura. ¿Quién sería aquel hombre que de tan extraña manera se presenta¬ ba? ¿No sería uno de esos duques ó príu. cipes que, viajando de incógnito", se ha¬ bría prendado de su hermosura y ven¬ dría Arendir un corazón á sus plantas... ? ¡Qué frases la iba á decir! ¡Qué de lison¬
jas! ¡Qué de poéticas comparaciones!

SOLLER

*Por fin el joven habló.

burgo-América. Compañía á la que per¬ Dicha nueva vía de comunicación ten¬ dad. La parte de la humanidad que bri¬ ventos, algunos menos descubrimientos

—Señorita—• la dijo,—cuando hace tenecen los transanlánticos más rápidos. drá 13 kilómetros de longitud total, con lla por su talento, por su genio, recono¬ de los que la ciencia nos suministra, no

rocho días pasé por aquí iba únicamente El América, sis embargo, no está desti¬ sus bocas de entrada en Entreves y Cha- cemos que debe merecer más nuestra serían echados de menos; parece que ya

;;*I pueblo de R. á tomar el tren, pues no nado á marchar á una velocidad vertigi¬ mouníx.

estimación que el simple amontonador sentimos como un ansia de descansar im

Pabia pensado detenerme en este punto, nosa; es un barco hecho para llevar á la Según los cálculos del ingeniero Mr, de dinero. Concepto es éste aceptado poco de esta vertiginosa marcha y de

?|íGr uo creer que hallaría una persona vez un cargamento muy importante y Jacquies, autor del proyecto del túnel, universalmente, aunque en la práctica gozar de un poco de paz y de bondad,

¿un distinguida como usted. Mis nego¬ un gran número de viajeros, ofreciendo el coste del mismo ascenderá á 40 millo¬ le encontremos contradicciones. Lo no¬ aunque nos quedemos un tanto retraía-

cios se hubieran perjudicado si alteraba á estos -últimos las comodidades más nes de francos si se emplea la vía senci¬ table, lo extraordinario es qua se pro¬ dos, anticuados.

-«El itinerario,- y perdía el tren de aque¬ lla noche, y por eso no me detuve; pero
'•'hoy puedo hacerlo. Aquí tiene usted, seo rifa, la verdadera Crema de Persia pa-
ra%la«quear el cutis: el Manto de la-No-

sorprendentes y preciosas que se han encontrado en ningún otro navio. Pre¬ cisamente á esto se debe que no se trate de alcanzar grandes velocidades, que
cuestan sumas enormes en combustible

lla, y de 60 millones, en el caso de ser
vía doble.
Los periódicos de Francia é Italia, países á los que aprovechará principal¬
mente la construcción del túnel, se

clame que por encima del hombre de inteligencia, del genio, debe estar el bueno, el sencillo. A primera vista pa¬ rece que esta proposición no ofrec® tam¬ poco novedad, pero si se la examina des¬

Es posible que en lo porvenir la reasción se inicie; de todos modos el Sr. Car<
negie es uno de los que lo desean. Inthe coming day—dice él—braind is to stand above dollars. condut above both. En los

■ ¿he del Brasil para ocultar las canas; la y exigen una maquinaria excesivamente muestran satisfechos del proyecto, ha¬ pacio, si se llega en su estudio hasta las tiempos futuros el cerebro estará sobre

¿Planta legitima-de Chipre con savia de costosa, al mismo tiempoque volumino¬ ciendo resaltar sus ventajas para el co¬ últimas consecuencias, se ve que esta los dollars; la conducta estará, sobre el

castaña indígena. Un completo surtido sa, sino de la posibilidad de instalar á mercio y para el público en general.

idea puede causar una verdadera revo¬ cerebro y sobre los dollars.

©n artículos de tocador: peines, crepé, bordo del navio todo lo que en éste se

En la actualidad, todo el tráfico de la lución, puede traer á la vida del hombre

Azorin

añadidos, bucles, sortijillas, pelucas, encuentra.

Europa occidental pasa por Gstende y el y de las Sociedades los eambios más hon¬

-etc...

El América es el primer navio que San Gotardo, debido á que este itinera¬ dos y dichosos.

(De ABC).

Laura, encarnada como la grana y ca¬ ofrece á sus pasajeros ascensores, lujo rio es más corto; lo que no ocurrirá

Ante todo, reconocer que la bondad

si llorando, se retiró del mirador.

que no es excesivo en los modernos bar¬ cuando se abra la nueva vía de comuni¬ está por encima de la inteligencia, es

Los cubanos

qQué desencanto! Aquel soñada prín¬ cos, en los cuales se encuentran gene¬ cación Ginebra-Mont-Blanc, cuyo reao- venir á reconocer lo verdadero en la na¬

cipe misterioso era ni más ni menos que ralmente cinco, seis puentes que forman rrido total será de unos 95kilómetros.

turaleza humana; es decir, es poner en

De la Habana comunican que ha re¬

-un corredor do perfumería que le ofrecía otros tantos pisos, á los cuales es nece¬ Pero hay más; al presente, las relacio¬ su lugar la verdadera escala de los valo¬ gresado de Washington el general An-

• remedios para defectos y fealdades.

sario subir varias veces al día; así que se nes comerciales entre la Europa occi¬ res humanos. La verdad es que en el drade, y ha dicho que el Presidente

María comprendió que era suficiente puede ser alojado á dos ó tres pisos de¬ dental y la oriental siguen el valle del hombre hay una fuerza oculta y podero¬ Roo8evelt le ha asegurado que pronto

el desengaño, y no quiso aumentar el bajo del comedor, á cuatro pisos bajo el Danubio; el «Orient-Express». de París, sa que le hace desenvolverse como ser quedará establecida la República cubana

pesar le su hermana cou nuevas bromitas sobre el particular.
Laura, desde este día, fué cambiando
poco á poco hasta reformar su extraño

puente-paseo, donde se va los días de sol y de buena temperatura.
En los camarotes de primera clase no hay nada de lechos superpuestos; el via¬

se dirige por Strasburgo, Munich, Yiena, Budapesth, Belgrado y Bucarest. á Constantinopla y Ode8sa. Inaugurado el
túnel, dichos servicios se encontrarán

orgánico; esta fuerza existe en todos los demás seres; esta fuerza la llamamos, por llamarla de algún modo, vida. Lo que no sabemos es lo que constituye la

«obre una bas® perfectamente sólida. Por su parte, el general Castillo, jefe
republicano, ha dicho, en unas declara¬ ciones que publica La Lucha:

carácter, y nunca olvidó la rara aventu¬ ra del joven misterioso... y perfumista...
L. dk CH.
SH3>©««Í

jero posee un verdadero lecho, y los que kan navegado saben lo desagradable que es ir acostado en una especie de ca¬ jón, con una persona en otro cajón en¬ cima de uno, como pasa en los camaro-

mejor organizados, con enorme ganan¬ cia de tiempo, por cuanto el ferrocarril ganará 164 kilómetros avanzando por los valles del Po y del Save, para llegar á Belgrado.

vida, en qué consiste y qué es lo que la determina y lo que le da fin. Pero si ob¬
servamos á ios seres vivientes desde el
estado más bajo hasta los estados supe¬ riores, veremos que lo principal en ellos

«Cuba debe *er independiente ó debe
morir.»
Dice también Castillo que miliares de españoles hallaron su sepultura en la isla de Cuba para que fuese libre, y que

tes-en los que las camas se hallan situa¬

es éste algo misterioso que les hace vi¬ en esta misma sepultura caben todavía

das en esta forma. Be encuentran tam¬ bién á bordo una serie de camarotes

Actualidades

vir, ser, y que lo accesorio es la inteli¬ muchos norteamericanos. gencia, ó sea. el otro algo por medio del

H la Meca en ferracarril

compuestos de varias piezas. En todos los barcos, las señoras tie¬

REACCIÓN MORAL

cual el los comprenden, se dan cuen ta dél mundo exterior. Podemos decir por lo

Rasgo hermoso

Afluyen anualmente á la Ciudad Sao-,
ta de los musulmanes tal cantidad de
peregrinos, que van ó visitar y orar an¬ te el sepulcro del profeta, y tienen tal importancia comercial y aun estratégica esas vías que cruzan la gran península arábiga y‘Siria, que desde hace tiempo se ha pensado en censtruir un ferrocarril con ramales que transporte á aquéllos y desarrolle el tráfico de esas regiones,
aun poco conocidas y menos explotadas. Estos estudios prosiguen sin cesar. De dos continentes especialmente, del
de Asia y de Africa, parten numerosos •creyentes en la fe de Mahoma con direc¬ ción á la de Meca, y en la* modernas y detallada* cartas geográficas se citan esas rutas, en las que hoy se emplea ca¬
si exclusivamente el camello, el llamado
«navio del desierto.»
Una de esas rutas de peregrinos, la principal, arranca déla hermosa Damas¬ co, la ciudad de los jardines<y de los en¬ sueño*, y dejando á su derecha el Jordán y el mar Muerto, nombres que despiertm grandes emociones en el corazón de todo creyente, pasa por Muzerib, Maan. Tebuk, Mandan, el Ala y la celebérrima Medina, la oriental, para llegar .4 la Me¬ ca. Otra vía que emplean los peregrinos africanos, aobre todo los de Egipto, tie¬ ne su origen en el célebre puerto de Suez y á través de la península del Sinai. y casi en línea recta llega á Akaba. puertecillo en que hoy se enarbola el pabellón anglo-egipcio, en el fondo del golfo de su nombre, al que bañan las tranquilas aguas del mar Rojo, que co¬ nocieron á los ejércitos faraónicos y de Cleopatra. Un corto camino une á Akaba con la gran ruta citada en las cercanías
d® Maan.
Los peregrinos persas del Noroeste. Centro y Oeste llegan por diferentes ca¬ minos á Bagdad, y desde esta histórica ciudad, cantada por los soñadores poetas del pueblo árabe, en unión dé los de la Turquía asiática, siguen dirección poco desviada déla línea recta, y los fatiga¬ dos camellos los dejan á la puerta de la
Ciudad Santa mahometana. Otra cuarta
ruta, también de importancia, y proce¬ dente del golfo pérsico, se une á la últi¬
mamente citada cerca del circulo geo¬
gráfico llamado trópico del cáncer.
Estas mismas vías terrestres, con po¬
cos pozos, con escasos oasis que encanten á los sedientos y rendidos viajeros, que hoy sólo sienten la esquila del camclloy
el paso de esas caravanas que recuerdan las antiguas edades, van á oir, tal vez muy pronto, el silbido de la locomotora; van á ver pasar, como guiados por Bolo, lujosos trenes que transportan al eristócrata de Albión junto al archimillonario de Nueva York. Chicago ó California; al habitante de Peter*burgo, con el ciu¬

nen un salón; pero en el América no só¬
lo tienen un salón, sino también una sala de lectura especial para ellas. Para
los niños hay una gran sala en que los asientos están dispuestos para todas las
edades. Los baños ordinarios están com¬
pletados por una instalación de baños eléctricos. Para los enfermos, para los que no bástenlos cuidados de los cama-
rerosde ambos sexos, van embarcados
dos enfermeros, que son auxiliares pre¬ ciosos del médico. También hay instala¬ do á bordo un gimnasio de los mejores, en el que los aficionados pueden distraer los ocios del viaje.
Pero no se ha querido privar á los pa¬ sajeros, acostumbrado* á la vida mun¬ dana de las g’randes ciudades, de sus distracciones comunes y habituales, y pueden creerse sobre los bulevares de París ó en los grandes reitaurants de
Loudres ó Nueva York. No solamente
encuentran en una de las vastas ante¬
cámaras de los salones del buque una
ramilletera, la clásica florista, vendiendo
flores para adornar los ojales y las cintu¬
ras (flores conservadas en la cámara fri¬
gorífica del barco), fino que á todas ho¬ ras del día y de la noche tienen á su dis¬ posición el rtstaurant, que satisfará á todo* sus fantasías culinarias y alimen¬
ticias. Es un reslaurant á la carta, don¬
de se desayuna, come y cena en mesitas
cubiertas de flores, como en los más lu¬
josos establecimientos parisienses, y donde se acude con todo el lujo que pue¬ de imaginarse. Este comedor puede re¬
cibir simultáneamente 120 personas, que
pueden pedir los alimentos más exquisi¬ tos y especiales. Y lo que e* más curio so y característico: este restaurante que no impide la existencia de ia mesa re¬ donda y del comedor elásieo, donde se sientan los que son más refinados ó más económicos, no os administrado por la Compañía de navegación: está confiado al personal de uno de los hoteles más
conocidos de Londres.
Es interesante hacer constar que en
estos grandes paquebots, donde no se economiza el terreno por la falta de grandes maquinarias que hiciesen gran consumo de carbón, los pasajeros d® se¬ gunda clase gozan de un confort igual al de la primera clase de los vapores or¬ dinarios, y los emigrantes tienen todo género de comodidades.
Estas son las instalaciones extraordi¬
narias que no se encuentran sobre nin¬ gún otro navio y que podrán hacer la ilusión de que la vida se continúa en tie¬ rra, en algún centro lujoso de una gran
ciudad.
Después de visitar uno de estos barcos
modernos, maravilla la diferen ia que existe entre estos modernos transátlán-
ticos, llenos de lujo y comodidades, y aquellos barcos antiguos, en los cuales

tanto que existe una fuerza, alma, idea

El Sr. Carnegie es uno de los hombres ó voluntad que constituye el universo;

más ricos del mundo; ahora este señor que una de las formas supremas de esta

acaba de publicar su segundo manifies¬ to al pueblo. El primero vió la luz en la Pall Malí Gazette\\ el segundo en la Re-

voluntad es la inteligencia, pero que ella es un accidente, un adjetivo. Y que
esto es lo cierto nos'lo demuestra el he¬

viem of Reviems; en uno y otro el Sr. cho siguiente: todas las religiones lo

Carnegie habla de la riqueza y da sobre que premian, lo que recompensan en ella su opinión. No conocemos el prime¬ una vida ulterior, no es el talento, el

ro de estos dos documentos; pero hemos genio ó la maestría artística; es la bon¬

leído atentamente el segundo y sobre él dad, la sencillez, la pureza del alma.

vamos á hacer algunas reflexiones.

Nosotros mismos, los que por razón de

En primer lugar, la declaración que nuestra profesión, hacemos empeño en

sorprende en el último manifiesto del estimar la-inteligencia sobre todo, nos

Sr. Carnegi® es la de que sus heredero* sentimos sin embargo atraídos hacía la

serán los hijos del pueblo, el pueblo bondad en las relaciones cuotidianas; un

mismo. El millonario americano tiene hombre genial nos admira; nos admira

herederos legales; él no quiere cometer un gran poeta, un gran pintor; pero sin

con éstos una desafección; pero él en¬ querer sentimos que el último labriego, tiende que en la formación de una rH que la más humilde viejecita de pueblo,

queza industrial, territorial entra: de si son bueno*, si desbordan la bondad

una parte, la iniciativa partieular; de otra las condiciones sociales en que la
fortuna se ha formado. Es decir para

de su alma, si poseen un corazón de oro, les llevan una inmensa ventaja al gran poeta y al excelso pintor.

que el lector lo entienda con toda clari¬ Sobre esto no cabe duda; el cristia¬ dad: que un industrial ó un comercian¬ nismo ha encarnado maravillosamente

te que se establecen en un país, si logran hacer una gran fortuna durante su vida, será porque el pueblo, la sociedad en

esta gran verdad y ha puesto á los «po¬ bres de espíritu», pero buenos, sobre los inteligentes, sobre los genios. Pero ocu¬

que se han establecido, ha aumenta¬ rre preguntar: ¿cómo es que esta gran do rápidamente en sus necesidades, ha obra del cristianismo parece en los tiem¬

consumido en progresión creciente lo pos modernos desviada, truncada, sub¬

que el industrial ó el comerciante pro¬ vertida? ¿Por qué causas la inteligencia

ducían ó vendían; y así á este crecimien¬ reina como señora absduta en esta edad?

to de la población y de sus demandas ¿Cómo se ha producido esta absurda y

debe atribuirse la riqueza del productor antihumana inversión? A nuestro pare¬

afortunado. ¿Quién duda que al ensan¬ cer, las causas son sencillas; en primer

che de una ciudad se debe el súbito y término, tenemos el descubrimiento de

enorme precio de algunas tierras de sus aledaños que, de repente, de bancales ó
huerta* se convierten en solares?
Esta es la opinión del Sr. Carnegie; él ha hecho así su fortuna; él ha visto que

la imprenta; en segundo, la formación de las nacionalidades, ó, precisando más, la formación de las grandes y compac¬
tas ciudades modernas, el aglomeramiento de numerosas masa% humanas

las demás fortunas se hacen de este mo¬
do; no niega él la parte correspondiente á la iniciativa particular, al esfuerzo y talento del emprendedor; no causará él á sus herederos después de su muerte un dolor más profundo quizá que el de su defunción; pero él dice en su mani¬ fiesto: «El 92 por 109 de mi fortuna será

en las ciudades. La imprenta ba dado á todos medios de publicar y difundir su pensamiento; las grandes ciudades han determinado el predominio de unos po¬ cos, los más hábiles, sobre la masa de
ciudadanos, y consiguientemente sobre
el todo de la nación. Ha nacido así y se
tu ido fortificando el culto, la supersti¬

para el pueblo; el ocho restante para mis herederos». Si se considera que este señor posee un número exorbitante de millones de duros, podernos conjeturar

ción hacia la inteligencia; los que no podían escribir, los que no podían ha¬
blar han quedado en segundo térrñino,
como una clase inferior; los mismos li¬

que sus herederos no quedarán malpa¬ teratos han hablado y hablan desdeño¬

rados, á pesar del pequeño tanto por samente del «hurgué*»; los ciudadanos,

ciento que les asigna,

los que viven en las grandes y moder¬

Pero hay en el manifiesto del Sr. Car-, ólas urbes, tratan con ironía é indulgente

negie otro punto que es el que princi¬ desdén á lo* labriegos, los «paletos»; en

palmente ha puesto la pluma en nues¬ la dirección de los negocios políticos, tras manos. El millonario americano los hábiles se han colocado los prime¬

habla del concepto que él cree que se ros.

tendrá en lo futuro sobre el hombre de

Todo esto son las consecuencias prác¬

dinero, sobre el potentado, sobre el ate- ticas de la inversión citada; el artículo

sorador de caudales. Su filosofía en este se alarga demasiado y no podemos acla¬

extremo viene á ser la más pura filoso¬ rar los hechos cuanto quisiéramos. Bas¬

fía cristiana. «En lo futuro—dice el au¬ ta con lo ya dicho. Ahora algunos espí¬

Salamanca.—El obispo de esta diócesi* ha tenido un rasgo hermoso.
Ha invertido la respetable *uma de cien mil pesetas en cancelar la* hipote¬ cas que gravaban las fincas de los hor¬
telanos de su diócesis.
É»tos pobres labradores, que se veían
amenazados de inminente ruina por no
poder redimir dichos gravámenes, se'vfeü ahora en condiciones de poder atenderá
la subsistencia de su familia.
El hermoso rasgo del P. Yaldés ha si¬ do muy elogiado.
La guerra hispano-yanqui
Hueva York 26.— Es objeto de apasio¬
nados comentarios la serie de curiosas
revelaciones que ha empezado á hacer el periódico neoyorquino «New York Herald», referente á la guerra de los Esta¬ dos Unidos contra España.
El «Herald» asegura poseer pruebas fidedignas de que los senadores ameri¬ canos que más se caracterizaron por hostilidad á España, y que con su con¬
ducta arrastraron á los Estados Unido3
ó la guerra, estaban subvencionados por el representante de los separatistas, Es¬ trada Palma, que celebró un contrato
con ellos, mediante el cual recibirían 37 millones de dollars cuando Cuba fuese
independiente. La* revelaciones del gran órgano pe¬
riodístico tendrán apasionados ecos en
el Parlamento federal, donde se tratará
de este escandaloso negocio.
Crónica Balear
En nuestro colega M Felanigense del sábado encontramos las siguientes lí¬ neas. que como curiosidad copiamos:
«Unos señores que vinieron el domin¬ go último á esta ciudad, en un automó¬
vil. tuvieron la curiosa ocurrencia de in¬
vitar, para que montara en él, á la seño¬ ra doña Micaela Garrió, que cuenta 102
años de edad, teniendo la fortuna de
conservarse todavía robusta y ágil como
pocas.
Efectivamente, ocupó dicha señora uno de los asientos, haciendo un corto recorrido para que pudiera apreciar la diferencia que existe entre los modernos medios de locomoción y los que se em¬ pleaban durante los primeros años de su
vida.»
K1 domingo último llegó á Palma, procedeote de Madrid, el Diputado á Cortes y Jefe del partido liberal de Ma¬ llorca D. Alejandro Rosselló Pastors, acompañado de sus hijas.

dadano de París, Berlín ó Viena; al hijo una larga travesía estaba llena de pena¬ tor—el hombre de dinero no tendrá la ritus tratan de reaccionar contra este

En el corriente mes de Marzo deben

de Tokio ó de Pekín, con el oriental de lidades y escaseces.

consideración que ahora; el millonario orden de cosas, de venir al verdadero, concentrarse en los cuerpos de la guar¬

Estambul, Tekerán ó Calcuta.

estará en la consideración social por de¬ humano y lógico estado. No es lo pri¬ nición de Mahón 1098 reclutas. Desde

El túnel del ftüont-Blanc

bajo del hombre de inteligencia, y estos mero la inteligencia; lo es la bondad. Cataluña irán 400 y desde Aragón otros

£1 lujo de un barco moderno

dos por debajo del hombre do conducta La «civilización», la «ciencia» no bastan 400. Según los periódicos de Ginebra, han moral». Que el hombre de inteligencia á hacernos felices, no pueden proporcio¬

Se trata de un vapor alemán que per¬
tenece á la linea bien conocida de Ham-

quedado ultimados los estudios para la
construcción del túnel á través del MontBla nc.

esté sobre el potentado es cosa que en estos tiempos predican y sostienen mu¬ chos; esto no constituye ninguna nove¬

narnos la dicha. Junto á una mayor su¬
ma de cordialidad, de efusión, de amor entre los hombres, algunos menos in¬

Se halla vacante la plaza de médico
titular de Cindadela dotada con el liabef
anual do 999 pesetas.

SOLLER

3

X&Z-rx*.

Los aspirantes deberán presentar sus Después de haber visitado el puer¬ cia de Palma, de la causa que se si¬ recho; se acordó consultar á los letrados de S. D. M. Al anochecer, tendrá lugar

solicitudes documentadas en la Secreta¬ to, la iglesia parroquial, la sociedad gue contra los muchachos Aniceto Don José Alcover Maspons y Don Mi¬ el último ejercicio de la devoción de los

ría de aquella Corporación.

recreativa «La Unión» y algunos Sánchez, Juan Mut y Miguel Fer¬ guel Rosselló Alemafíy si procede por siete domingos en honor del Patriarca

pintorescos puntos de la población, nández sobre robo verificado en Só¬ parte de esta Corporación la demanda San José.

Por la Dirección general de Correos se ha dispuesto la creación de una car¬ tería en San tañy, dotada con el haber anual de 200 pesetas.
La próxima cosecha de almendras en
el término de Palma ofrece ser abun¬

regresaron á Palma los excursionistg¿L..gratamente impresionados de su vílíta al ameno valle de Sóller.
Habiendo cesado el que antes de¬ sempeñaba el cargo, la Junta de
Gobierno de la «Marítima Solleren-

ller, en el pasado año, en una casa de lá calle de Moragues.
En muchas publicaciones de Es¬ paña hemos tenido ocasión de leer
crónicas dedicadas al Banco de Sóller dando cuenta de la labor desarrolla¬

ante el Tribunal provincial de lo Con¬
tencioso-Administrativo contra la maní festada resolución.
Se dió cuenta de una comunicación
del Sr. Presidente-Delegado de la Co misión de la Cruz Roja en Sóller, solici¬

Sábado, dia 9.—Al anochecer» se dará
comienzo á la solemne novena en honra
de San José, con exposición del Santísi¬ mo Sacramento, sermón y música, y
continuará los días consecutivos en la
misma forma.

dante, si no se malogra la expléndida se» nombró, en una de sus últimas da durante el pasado año de 1906., tando un lugar en el Hospicio donde

florida que ostentan los almendrales.

sesiones, consignatario del vapor Vi¬ y en todas hemos leído frases lauda¬ poder conducir y curar los heridos de

Megisítro Ci vil

Las obras del nuevo Matadero muni¬
cipal de Palma que se constituye en te¬ rrenos de Ca'ls Ana-pistes siguen con toda rapidez.
Los principales pabellones del amplio edificio alzan ya su mole que se divisa desde lejos, y uno de ellos está ya á punto de quedar completamente termi¬
nado.
El día 17 ó 19 del actual mes de Mar¬ zo se celebrarán carreras de bicicletas en el Velódromo de Tirador de Palma, or¬
ganizadas por la sociedad Veloz Sport. Tomarán parte en dichas carreras el
conocido corredor italiano Messori, el

lla de Sóller en Cette á nuestro paisa¬
no don Antonio Bernat.
Le felicitamos.
Decíamos en nuestra revista ante¬
rior que el tiempo reinante al final de la semana lo habían compuesto un cúmulo de días templados, y era más que probable que continuase con igual tesitura tal vez mucho más de lo que fuera de desear. Nues¬ tros augurios han quedado confir¬
mados. En todos los días de la pre¬
sente, hemos tenido cielo despejado, sol espléndido y vientos veloces y frescos unas veces, y flojos y suaves

torias para la sociedad banearia -sollerense. No podemos dominar la tentación de reproducir algo de lo mucho que se ha escrito y resulta¬ do de la selección que hemos hecho es la siguiente crónica, copiada de
la «Revista Ilustrada de Banca, Fe¬
rrocarriles, Industria y Seguros».
Dice así:
«Sin pretensiones, sin alharacas,
va este modesto Banco desenvolvién¬
dose, adquiriendo desarrollo y crédi¬ to grandes, merced á su acertada dirección y á la rectitud que en su administración impera.
El día 20 de Euero último cele¬
braron sus. accionistas una Junta

primera intención; y habiendo acordado también la Cruz Roja adquirir una ca¬ milla y el material indispensable para en caso de desgracia procurar pronto y
eficaz auxilio á los necesitados, mediante una voluntaria suscripción, invita al Ayuntamiento para que la encabece y le preste su valioso concurso en su huma¬ nitaria empresa. Enterada la Corporación
y en vista de que se solicitan los mismos utensilios que en la anterior sesión se acordó adquirir y allegar, los cuales per¬ manecerán en la casa Hospicio á dispo ¬ sición de la Cruz Roja, no viene el caso de encabezar la suscripción de referencia

Nacimientos
Varones 3.—Hembras 0.—Total 3 Matrimonios
Ninguno.
Defunciones
Dia 23.—Ensebio Carrascosa Sufier, de 22 meses, calle de la Luna, n.'* 140.
Dia 27.—Francisco Pastor Morell, de 72 años, viudo, calle Isabel II n.° 24.
Dia 28—Francisco Pastor Marqués* de 74 años, casado, (Huerta.)
ELJ&AS
La Junta de Gobierno de esta Socie¬

campeón español Neira. Autoschine, campeón ruso y los campeones franceses -Allrigh y Dutag.
Ha quedado fijado el domingo pró¬ jimo, por la Comisión organizadora para la celebración en Palma del home¬ naje al Doctor Oajal. con motivo de ha¬ bérsele concedido el premio Nobel.
El acto se celebrará en el Teatro Prin¬
cipal. cuyo vestíbulo y escenario serán engalanados con macetas y otros ador¬ nos propios del acto que ha de realizar¬ se, al objeto de darle la importancia que se merece el obsequiado.

otras. Debido á esto seguramente, y á la benignidad de la temperatura que se ha iniciado, la eflorescencia de
los almendros se muestra ya en su
apogeo, siguiéndoles otros frutales, especialmente las clases más preco¬ ces, que empiezan ya á engalanarse
con sus corolas de variados matices.
Las sementeras presentan bonito as¬ pecto, pero á poco que pase sin llo¬ ver, se resentirán de ello, cosa que sentiríamos mucho por lo verdes y lozanas que se encuentran todas ellas. Pero á pesar de este tiempo que podemos calificar de primaveral, en

general en la que fué leída la Me¬ moria formulada por la Junta de Gobierno, en la que se demuestra el desarrollo normal de las operaciones que esta entidad realiza, así como la
cifra de los beneficios obtenidos du¬
rante el ejercicio de 1906.
Consistieron éstos en 66.802 pese¬ tas contra 66.399 alcanzadas en el
ejercicio anterior inmediato; y des¬ pués de deducir 7.908 para pago de impuestos y 898 para amortizacio¬ nes, quedó una cantidad líquida re¬ partible de 57.996 pesetas, que fué
distribuida así:

y en este sentido acordó manifestarlo al Presidente Delegado de la Comisión de la Cruz Roja en Sóller, trasladándole el
acuerdo tomado en la anterior sesión, ofreciéndole á la vez con el mayor gusto
el desinteresado concurso de esta Cor¬
poración para realizar su humanitaria
obra de caridad.
Dióse cuenta de una comunicación de
Don Jaime Aleñá Arquitecto represen¬
tante de la Administración en la expro¬
piación forzosa de parte de la casa n.°95
de la calle de Isabel TI. Dice así:
«El Excmo. Sr. Gobernador de la pro¬

dad ha acordado señalar los días once
al diez y seis del mes de Marzo próximo, de nueve á doce y termiuado este plazo, el jueves de cada semana, á las mismas horas antedichas, para el pago del divi¬
dendo de cinco pesetas por acción fijado
en la reunión ordinaria celebrada el día
de ayer. Sóller 18 de Febrero de 1907.—Por la
Sociedad «El Gas»: El Director Geren¬
te, F. Crespí Morell.

Presidirá el acto la Junta Directiva los vertientes del «Puig Mayor» y

Pesetas vincia, en oficio fecha 15 de Febrero del

del Colegio Médico Farmacéutico.
Hablarán en el mismo los médicos
señores Matas, Castañer, Aris y Sampol.
el Farmacéutico señor Romero Lauda, el Veterinario señor Bosch. el Catedráti¬
co señor Fusot y los literatos señores Rubén Darío, Juan Aicovery Gabriel
Alomar.
El acto dados los preparativos realiza¬ dos promete resultar brillante.
•El martes por la tarde se inauguró en
el «Círculo de Bellas Artes» de Palma
ana exposición de cuadros, formada por los recientes estudios del joven don José
Pons, casi todos en retratos.
La exposición, que se cerrará el día 10 del attual. ha merecido elogios de las •muchas personas que la han visitado.
Crónica Local
' En telegrama expedido ayer á las veintiuna desde Madrid por el Pre¬ sidente del Consejo de Ministros Ex¬
celentísimo Sr. D. Antonio Maura,
se comunica á D. Jerónimo Estades
-que queda aprobado el proyecto del ferrocarril de Palma á Sóller, lo que nos complacemos muy mucho en comunicar á nuestros lectores por lo grata que ha de resultarles la noti¬
cia.
Don Miguel Vallcaneras Gost ha solicitado de la superioridad la con¬
cesión de una instalación eléctrica
para alumbrado y fuerza motriz en Sóller. El proyecto de la misma se
halla de manifiesto en la Jefatura de
Obras públicas de la provincia, calle

«d’en Torrella», y hendiduras altas de la «Sierra de Alfabia», nótase que blanquea todavía grandes cantida¬ des de nieve que ha sido petrificada
á consecuencia de las heladas caídas
en estos últimos días.
Días pasados-se conoció en esta
ciudad la noticia del fallecimiento
de nuestro paisano don Pedro Anto¬ nio Canals Oliver, acaecido en Lares (Puerto-Rico) el día 2 del pasado
mes de Febrero.
La triste nueva produjo hondo sentimiento en Sóller, donde tenía
numerosas relaciones.
El próximo lunes se celebrarán en la iglesia.parroquial de San Miguel de Palma, solemnes exequias en su¬ fragio de su alma.
Descanse en paz el alma del señor Canals, y reciban sus hermanos don Jerónimo, D. Miguel y D.a Antonia María y demás familia nuestro pésa¬ me. más sentido por la irreparable pérdida que acaban de experimentar.
Hemos tenido ocasión de ver, días pasados, la nueva Misa que acaba de componer el Rvdo. D. Juan Albertí Pbro. y que vá dedicada á nuestro paisano el Rvdo. Padre Bartolomé Arbona, Rector del Colegio de Santo Domingo de Orihuela.
Es una composición verdadera¬ mente angelical, para voces blancas, y adaptada perfectamente á las indi¬
caciones del Romano Pontífice.
Con esta obra ha venido el Mtro. Al¬
bertí á añadir un galardón más á los muchos que durante su carrera ar¬ tística se ha conquistado. Por ello no

Accionistas. . . . . .
Impuesto sobre el di vid.0 . Junta de gobierno por su
participación en los be¬
neficios ......
Para el fondo de reserva. .
Para el de previsión. . .
Total. . .

39.000
1.170
4.712 10.000
3.114
57.996

Al terminar el ejercicio de 1905
se repartió igual dividendo entre los accionistas, y se dedicó, por consi¬ guiente, la misma cantidad para
pago del impuesto sobre el mismo; á la Junta de gobierno 29 pesetas me¬
nos; el fondo de reserva se ha dotado en este ejercicio con 5.000 pesetas más, siendo el de previsión reforzado en 4.637 pesetas menos que en el ejercicio anterior.
El capital social de este Banco consiste en pesetas 1.500.000, de las que sólo se han desembolsado
300.000, con las que opera, resul¬ tando, por tanto, que los dividendos en ambos ejercicios repartidos repre¬ sentan el 13 por 100 del capital apor¬ tado, y las reservas, que figuran con la cifra de 120.266 pesetas, signifi¬ can un 40 por 100 de aquellos des¬
embolsos.
Finalmente, el balance de este
importante Banco ascendía al termi¬ nar el ejercicio de 1905 á 7,63 millo¬ nes de pesetas, y al cerrar en 1906 con 9,06 millones, no puede presen¬ tarse prueba más elocuente para for¬ marse idea de la inteligencia y del acierto que en su dirección y admi¬ nistración presiden.»

año corriente, me comunica la siguiente
resolución:
»Teniendo en cuenta que habiéndose citado los peritos de las partes interesa¬ das en la expropiación de una parcela de la finca n.° 95 de la calle de Isabel II, no se pusieron de acuerdo en la compa¬
recencia efectuada en la Secretaría de
este Gobierno y que han transcurrido
con exceso los ocho días señalados por
el artículo 28 de la Ley de expropiación forzosa sin que aquellos hayan manifes¬
tado en conformidad: he acordado acce¬
der á lo solicitado por V. en su escrito de 13 de Octubre próximo pasado de¬ cretando por la presente la ocupación de la parte del inmueble que se trata de expropiar, previo el depósito en efectivo de mil doscientas sesenta y cinco pese¬ tas, cincuenta y tres céntimos, cantidad que asciende la tasación practicada por el perito de la Administración, toda vez que la cantidad que fija la ley en su ar¬ tículo 29 reformado por la de 30 de Julio de 1904 es inferior á aquella, sin per¬ juicio de seguir la tramitación marcada en los artículos 30 y siguientes de la Ley mencionadas
Lo que tengo el gusto de comunicar á Y. S. couio presidente del Ayuntamiento de Sóller para que acuerde la forma de hacer dicho depósito para tomar pose sión de la parte del inmueble de que se
trata».
Enterada la Corporación acordó ha¬ cer con urgencia el depósito, prevenido, y una vez efectuado, remitir al Sr. Go¬ bernador civil, por conducto del repre¬
sentante de la Administración, testi¬

La Junta de Gobierno de esta Socie¬ dad ha acordado señalar todos los días
laborables, á escepción de aquellos de eutrada ó salida del vapor, de diez á doce de la mañana, en las oficinas de la Compañía, Príncipe n.o 24, para el pa¬ go del dividendo activo de 12’50 pesetas oor acción, fijado en la Junta General
ordinaria celebrada el día 17 del actual. Sóller 20 de Febrero de 1907.-—El
Naviero-Director, Lorenzo Roses.
ALCALDÍA DE SÓLLER
Habiendo solicitado don Miguel Vall-
caneras Gost la concesión de una ins¬
talación eléctrica para alumbrado y fuer¬ za motriz en Sóller, esta Alcaldía suplica á los propietarios por cuyas fincas deben pasar los hijos conductores, que acudan á la Secretaría de este Ayuntamiento
donde se les enterará de un asunto que es interesa.
Los propietarios de referencia son los siguientes:
Doña Catalina Aguiló, Da. Catalina Borras, Da. Francisca Pons, D. José Coom, D. Juan Ripoll, D. Bartolomé Ca¬ nals, D. Bartolomé Simó, D. Juan Mar¬ qués, D. Antonio Castafier, Da. Rosa Coloro, D. Martín Marqués, D. Joaquín ‘r’astor, señora viuda de D. Gabriel Yerd, D. Damián Canals, D. Guillermo Mora, D. Pedro Bernat, D. José Oliver, don Blanco Fornalutx, D. Pedro Rufián, don Juan Puig y señora viuda de D. Barto¬ lomé Mayol.
Sóller 1°. de Marzo de 1907--El Al¬

de Veri n.° 7, Palma, á efectos de reclamación por espacio de 30 días.
La concesión que solicita el señor Vallcaneras tiene por objeto, como saben nuestros lectores, el aprove¬ chamiento del salto de agua deno¬ minado «La Costera», y como conse¬
cuencia la instalación de una central
de producción de energía eléctrica

podemos menos de enviarle nuestra más sincera y entusiasta felicitación.
Mañana domingo por la mañana tendrá lugar en la sala capitular de la Casa de la villa, el acto de la cla¬ sificación y declaración de soldados del reemplazo de este año.

EN EL AYUNTAMIENTO
Sesión del día 23 de Febrero de 1907
La presidió el Alcalde D. Miguel Ri poli, asistiendo á ella los Concejales se¬ ñores Escalas, Rotger, Morell, Joy, Castañer Arbona, Forteza y Colom.
Filé leída y aprobada el acta de la

monio de su constitución, rogándole que con arreglo á lo que dispone el artículo 61 del Reglamento dictado para la apli oación de la ley de expropiación forzosa vigente, se sirva señalar el día qne se ha de proceder á la ocupación del inmueble que se expropia y entrar este municipio en posesión del mismo según el artículo

calde accidental, Ramón Escalas.

ÚLTIMAS COTIZACIONES

Madrid 28 Febrero

Interior al 4 p §

83‘45

Amortizable al 5 p §.

.

.

.

10P05

Banco de España

437'00

en el predio del mismo nombre, pro¬ piedad de la Sra. Viuda de D. Barto¬ lomé Mayol, y la conducción de

El domingo por la mañana fondeó
en nuestro puerto, procedente de Cette y Barcelona, el vapor de esta

sesión anterior. Se dió cuenta de varias instancias
solicitando autorización para verificar

70 de dicho Reglamento. A petición del Sr. Presidente se le
concedió autorización para ausentarse

Tabacos Francos Libras

395‘00

.

8‘95

0000

dicha energía con destino al alum¬ matrícula «Villa de Sóller» que fue obras particulares, acordándose* pasaran de esta isla, con objeto de atender al

brado y fuerza motriz hasta la ciu¬ portador de variados efectos.

á informe de la Comisión de Obras.

restablecimiento de su salud algo deli¬

LIBROS RAYADOS para el co¬

dad de Sóller.
El transporte se proyecta por cól¬
mente altura trifárica atención de
5000 voltios, trasformándose á 150 , voltios á la entrada de la población.
El domingo último fué nuestro huésped el Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia D. Laureano de Irazazábal. Vino poco antes del me¬
dio día en el automóvil de don Juan
Piéras, acompañándole, además, el

Para los mismos puntos salió el martes por la noche, llevándose una regular cantidad de naranjas y li¬
mones.
Dicho buque, á causa de tener que realizar un viajo extraordinario en¬ tre Barcelona y Cette, sufrirá un retraso de unos seis días en su próxi¬ ma venida, según nos manifiesta la
Dirección de la «Marítima So lie-
re nse».

Se acordó satisfacer varias cuentas
por servicios municipales.
Estudiada detenidamente la resolu¬
ción del Sr. Gobernador civil de la pro¬
vincia por la que revocó los acuerdos de esta Corporación referentes á la adqui¬
sición de un solar donde construir un
matadero de nueva planta y declaró no
haber lugar á la ratificación de la escri¬
tura de 25 de Noviembre último relativo
á la compra del mencionado solar á Don

cada. No habiendo otros apuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.
CULTOS SAGRADOS
En la iglesia parroquial.—Mañana do¬ mingo. día 3. A las nueve y media, se cantarán las horas menores y la Misa mayor con sermón cuaresmal. A la tar¬ de, explicación del catecismo, vísperas,

mercio, de infinidad de clases y pauta¬ dos variados, á precios económicos.
Resmillería y sobres. Gran sur-
tido, clases blanco, de color y de luto, á precios reducidos. Venta al porma¬
yor y menor.
Tarjetas postales, tarjetas de fe¬
licitación, cromos, sorpresas, estampas,
petacas, boquillas, etc. Bonito surtido.
DE VENTA

Secretario del Gobierno civil D. En¬

Ha quedado señalado el día lo del Guillermo Rufián Estades, y conside¬ quincenario de la Preciosa Sangre de Je¬ en el establecimiento LA SINCERIDAD

rique Martín Guix y el Oficial don corriente raes, para la celebración rando la referida resolución lesiva á los sucristo y el ejercicio mensual en obse¬ San Bartolomé, 17.—SOLLER.

Femando Estada.

del juicio por Jtirados, en la Audien¬ intereses municipales t no ajustada á de quio del Divino Corazón con exposición ‘

%

SOLLER

iFOlaldETfBÍ (8)
EL LAZO DE FLORES
—¿Que no? bastante hará Vd. con de* 'tenderse á sí propia.
—¿Por qué? —vjPor que si se casáVd. con mi padre, 10 le han de faltar dos palizas lo ménos
cada día!
-—Ne lo creas» Ramón. —Sí, lo creo: que á mi pobre madre
bien le pegaba, y eso,que dicen que á la primera mujer es á la que mássequiere: mi padre pega ¿ todo el mundo: el otro ■día le pisó el JRojo y le dió un bofetón
«más atroz!...
—Yaya, siéntate á almorzar, dijo Flo¬ rencia poniendo un plato blanco con las 4os morcillas sobre la servilleta: aquí tienes pan tierno, y ahora te traeré un *poeo de miel.
■Ramón no se hizo de rogar: cogió las
morcillas con sus manazas negras, y se
das enfulló en un instante. Florencia llegó cuando concluía, tra¬
yendo e n otro . p l a to dos m ed i os p a n es cubiertos de miel blanca y pastosa: dió el uno de los pedazos al muchacho y se puso á comer el otro junto á él, en tanto

que Trinidad se sentaba á alguna distan¬
cia á comer su mostillo.

—¡Jesús! ¡yo no sé como puedes comer viendo la cara y las manos de ese chico!
dijo Trinidad á su hermana. — Mejor comería viéndole limpio, con¬
testó Florencia; pero ¿qué quieres? Por¬ que éi vaya así, uo se ha de quedar sin
comer.

Ramón dqió su miel en el plato: miró sus manos llenas de tierra, y quedó sus¬
penso y como avergonzado.
—¿Por qué no comes? le preguntó
Florencia.

—Es que... balbuceó el muchacho. —¿Vamos qué? ¿Por qué escondes las manos? ¿No quieres más? —Sí, señora, pero estoy pensando...

—¿Qué piensas? —Pienso que Vd. se ha incomodado
en darme de almorzar: me ha asado las

morcillas, como si fuera un señor: me

ha puesto la mesa limpia: me da su miel, y yo... quisiera hacer algo por Vd.
—¡ Pobrecil lo! murmuró Florencia, cuyos ojos se arrasaron de lágrimas ¿y qué quieres hacer?
—Quisiera lavarme la cara y las ma¬

nos para darle gusto en algo. —¿Sí? ¡cuánto me alegro,
¡deja que te dé un abrazo!

Ramón!

—Aguárdese Vd. á que me lave. —¡Ahora ha de serl Florencia abrazó al muchacho, apartó sus enmarañados cabellos, y le besó
dos veces en la frente.
Ramón se extremeció: hinchóse su
pecho, y poniéndose los puños en los ojos, dejó escapar un ronco sollozo.
—¿Qué tienes? preguntó Trinidad. —Tengo... que es la primer vez de mi vida... que álguien me ha abrazado, contestó Ramón, que gemía sofocado por la emoción: ¡ah! exclamó volvién¬ dose á Florencia. ¡Mi padre y todo el mundo me tratan como á un perro! ¡me golpean, me tiran piedras,-me llaman ladronzuelo y me dicen que moriré en un presidio! ¡por eso les aborrezco á to¬ dos!... ¡á todos!... pero por usted me de¬ jaré hacer pedazos!... —Chico, déjate de letanías, y ve á la¬ varte al estanque, dijo Trinidad: ¡pues
no das malos berridos!
El muchacho se volvió con los ojos chispeantes, é iba sin duda á responder alguna insolencia de gran calibre á Tri¬ nidad: más encontró los pequeños ojos azules de Florencia tan feos, pero tan dulces, y se contuvo dirigiéndose hu¬ mildemente á la puerta.
—¿A dónde vas? preguntó aquella.

—A lavarme al estanque. —Lávate aquí. Florencia llenó de agua una jofaina de barro, y corrió en busca de una toa¬
lla á su cuarto.

rio; pero vaya, siéntate aquí conmigo, y acabemos de comer la miel.
Sentóse Ramón, y comió en amor y compañía con su futura madre.
Cuando acabó, Florencia sacó los cua¬

Cuando volvió, aún estaba Ramón in¬
móvil.
—Voy á poner sucia la jofaina, dijo
confuso.

tro cuartos que, por ser domingo, le ha¬ bía dado su abuelo, y tomando cariño¬ samente la mano del muchacho, los pu¬
so en ella.

—No importa:: yo la limpiaré. —Y la toalla quedará muy negra.
—Yo la lavaré.
El muchacho no dijo más: empezó á la¬
varse, bañó machas veces su cara y sus
manos, y luego se secó con todo esmero. Aquellas abluciones cambiaron com¬
pletamente su fisonomía: sus gruesas facciones, despojadas de la espesa capa de tierra que las cubría, aparecieron lle¬ nas de una belleza salvaje y enérgica: sus grandes ojos pardos se pusieron más brillantes, y su sonrisa enseñó una do¬ ble fila de magníficos dientes.
— ¡Qué guapo estás ahora, Ramón! di¬ jo Florencia contemplándole: jamás te
he visto así!

—Torna esto, le dijo: no tengo más. —¡Cuartos! exclamó "Ramón gozoso: ¡pues mire Vd., no sabe lo que me alegro! —¿Por qué? —Porque se los daré al tío Camilo.que se ha roto un brazo anoche: podía que¬
dármelos para comprarme cena, pero..,
—¡Cómo cena.! ¿No cenas con tu padre? —Mi padre, el día de fiesta, merienda con sus amigos en la taberna, y no se
acuerda de mí.
—Vente aquí al anochecer, y te daré yo de cenar.
—¡Me da vergüenza! ¿Qué dirán el se¬ ñor Pedro y la señora Baltasara?
—Hoy como es domingo, no pasare¬
mos hasta las nueve á casa de Doña

—¿Guapo? ¡Pues si dicen que soy tan
feo!.
—Se engañan. —Y que doy asco á todos. —Si te vieran ahora, dirían lo contra¬

Agueda: ya sabes que nuestra puerta queda siempre entornada: te dejaré en aquel vasar dos huevos hechos con toci¬ no, y un pan tierno: entras, te lo comes y te vas á acostar á tu casa.

L VILLA DE SÓLLER

al Album Salón, Hojas Se¬ lectas, Blanco y Negro, "Por
esos mundos, La Ilustración

ílP^illlSI

Española y <\_Americana, Nue¬ vo Mundo, La Moda Elegan¬
te, La Ilustración Artística,
Gedeón, La Última Moda,
El Consultor de los Bordados,
Diario Universal, La Mari¬

Servicio catre Sáller, Barcelona,

y viceversa

posa, La Época, ABC, y
otras revistas y periódicos.

Salidas de Sóller para Barcelona: los dias 10, 20 y último de cada mes —Se admiten en la Admi¬

Salidas de Barcelona para Cet ■Salidas de Cette para Barceloi Salidas de Barcelona para Solí

los dias i, ii y 21 los dias 5, 15 y 25 los dias 6, 16 y 26

de id. id nistración del Sóller, San
de id. id.
de id. id. Bartolomé n.° 17.

C0NS1GHATARIOS:—EN SÓLLER.—D. Guillermo Bernat, calle d.el Príncipe n.^ 24.—EN BARCELONA.—D. J. Roura, Paseo de la .Aduana, 25.—EN CETTE.—Mr. A. Bernat, Quai de la Ville, 15.
NOTA.—Siempre que el día de salida de Sóller y Cette para Bar¬ celona coincida en sábado de día festivo, retrasará el vapor su salida 24 horas. —La salida de dicho buque del puerto de Barcelona para el de Sóller, será en todos los viajes á las ocho y media de la noche.

HISPANLA
CUMHU ÜEHRAL CE SEGUROS
(Accidentes del trabajo, incendios, seguros agrícolas, y otros)
Capital social: 5.000.000 de ptas.

PABLO COLL Y F. REYNÉS

Domicilio social: Cortes, MWMEIM
Agente en Sóller:

ISLEÑA MARITIMA
CDfflPAlílA MA'JLXjORQ1ÍIMA ÍE VAPORES
VAPORES
Miramar-Bellve?- C&talu&a- Saltar-IsleSe-Lalio.

DE

I©A Y VUJEIiTA

fntUe

PALMA-MARSELLA y PALMA-ARGEL

SALIDAS

para Argel los Jueves.

para Marsella los Sábados.

De Argel los Viernes.

De Marsella los Lunes.

Servicios combinados con fletes á fort-fait en conocimientos directos

para Cette, Gibraltar, Tánger, Londres, Liverpool, Glagovv, Manchester, Bristol, Ull, Hamburgo, Amberes, Rotterdam,, Amsterdam y principales puertos de Italia, pa¬ ra los que igualmente se despachan pasajes via-Argel.
Los señores pasajeros que en Francia tomen billete para la Arge¬

lia, ó España via Palma, podrán permanecer en esta todos los días que les convenga, si bien combinando la salida con los vapores correos
de itinerario.

El vapor qus sirve la línea Palma-Marsella, se reserva el derecho de hacer las escalas que le convengan.

ALXraiE (Cote d’ ©r)

Damian Mayol Alcover, S. Bartolomé 17

SUCURSAL DE LA CASA COLL, de Dijón

Especialidad en patatas y demás artículos del pais. VINO AL POR MAYOR

Expedición al por mayor de espárragos y toda clase de legumbres.

COMISIÓN Y AJUSTE

Servido esmerado j eeoadittfeo

JUAN ESTADAS

TBAI8P0BTIB IHTIMAOIOgAIlS

COMERCIANTE T PROPIETARIO
TELÉFONO

Comisión, — Representación, — Consignación, — Tránsito

Y PRECIOS ALZADOS

TODAS DESTINACIONES

Servicio especia! para el transbordo y reexpedición de naranjas,

frutas frescas y legumbres

BAUZA Y MAEBOf

AGENTES DE ADUANAS
CllBtel y PORT-BOU (Frontera Franco-Española)
Corresponsales á GIVFT, JEUM0NT y ERQUELINNES (Frontera Franco-Belga)
TELEGRAMAS: Bauza Cerbére.—Bauza Port-Bou.
RAPIDEZ Y ECONOMÍA EN TODAS LAS OPERACIONES

liEZIOaTAJy (Ande) LA SOLLERENSE
DE
CERBlRE j PORT-BOU (fronte franco-española). Aduanas, transportes, comisión,
consignación y tránsito
Agencia especial para el trasbordo y reexpedición de naranjas, frutas frescas y pescados.

L‘ ASSICURATRIGE ITALIANA

10NAL
* Servicios esmerados y á buenos precios

Sociedad de seguros contra los
ACCIDEITES DEL TRABAJO
ESTABLECIDA EN MILÁN Y RECONOCIDA EN ESPAÑA

MATEO COLOM
Rué Lazare-Oarnot, 34
CETTE

Capital social: 5.000.000 Liras
Habiéndose promulgado la Ley sobre los accidentes del trabajo de 30 de Enero último, esta importante Sociedad asegura todas las indus¬ trias, mediante una prima, contra los riesgos indicados en dicha Ley.
Director de la Sucursal Española: D. MANUEL GES, Merced, 20, Barcelona.—Para informes y demás, dirigirse al Agente principal, B. HOMAR, Samaritana, 16, Palma.—Agente en Sóller, ARNALDO
CASELLAS.

• Método de solfeo por
D. Hilarión Eslava.—Se halla en venta en la Administración del Só¬ ller. San Bartolomé 17.
CULTIVO PRÁCTICO del OLIVO
POR
D. José Bullan y Mir, Pbro.
Se halla de venta al precio de 1‘50 ptas. en “La Sinceridad,,.—•

SOLLER
SEMANARIO INDEPENDIENTE
ADMINISTRACIÓN. —Sección de anuncios
Los anuncios que se inserten en esta sección pa¬ garán: Hasta tres inserciones á razón de 0‘05 pese¬ tas la línea; hasta 5 inserciones á razón de O'OS pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0'02 pe¬
setas.
El valor mínimo de un anuncio, sea cual fuere el número de líneas de que se componga, será de 0‘50 pesetas.
Las líneas, de cualquiera tipo sea la letra, y los grabados, se contarán por tipos del cuerpo 12 y el ancho será el de una columna ordinaria del perió¬
dico.
Los anuncios mortuorios por una sola vez paga¬ rán: Del ancho de una columna 1‘50 pesetas; del de dos, 3 pesetas, y así igual en proporción.
En la tercera plana los precios son dobles, y tri¬ ples en la segunda,
Los comunicados y anuncios oficiales pagarán á razón de 0‘05 pesetas y los reclamos á razón de 0'10 pesetas la línea del tipo en que se compongan, siendo menor del cuerpo 12, y do éste si es mayor.
Dos y dos fan cuatre ó sia primera
tanda de veritats, ditas á n‘ es vesins de sa populosa ciutat de S‘ Illot per un tal V amo ’n
Tófol de Sa Llana (ínolt couegut á ca-seua).—
Este folleto se vende en la Administración
del Sóller al precio de 0‘50 pesetas.

Juan Bta. Ruttán
Alquería del Conde, 41
Representante en Sóller de la
acreditada casa de ios Sres. Fran¬
cisco y M. Simó, Horticultores y
Floricultores de Barcelona.
Ofrece á los agricultores y al pú¬ blico en general: Hermosos olivos de superiores cla¬
ses para aceite. Id. olivos de clases para el superior
aceite y para conserva.
Pinos de pifiones (á) ves. Eucaliptus Globulus.*
Toda clase de frutales made-
rales y floríferos, con catálogos y precios.
DE 1 VIVERO PROPIO, SUDADO EK “BlBAt
Mandarines Malta, fruto voluminoso. Idem Cerdeña, fruto regular, muy
productivos. Naranjos sobre pié agrio. Limoneros sobre pié agrio.
Limoneros de San Jerónimo.
Espárragos de Argenteuil y otras
varias clases.

otel lestaurant del Universo
DE
Vda. de j. serra
f*JLAKA DJG PAI/ÁCI©-S.-BAK€MLi#]¥A

‘Hospedage desde 5 pesetas en adelante. Habitaciones desde una pe¬ seta, restaurant á la carta, mesas particulares, se sirve á todas horas.
El Hotel del Universo está situado en uno de los sitios más im¬
portantes de la capital, dá plena fachada á la bonita y frondosa plaza de Palacio y paseos de la Aduana é Isabel II, donde cruzan todos los tranvías, y es el más próximo á la Aduana, Muelles, Compañías de Navegación, Bolsa, Gobernación y Estación de los Ferrocarriles de Francia, Tarragona, Valencia, Zaragoza y Madrid.
SGLLEB.—Imp. de «La Sinceridad>