XX.--2." EPOCA.--NUM. 957
XX.--2." EPOCA.--NUM. 957

SÁBADO 5 DE AGOSTO DE 1905

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN:
Sóller: Administración. Francia: J. Marqués Arbona,—Rué Montmartre, 26, París.
América: Sres. Marqués,. Delgado y C.a—Arecibo—(Puer¬ to-Rico).

Fundador y Director-Propietario:
D. JUAN MARQUÉS ARBONA.

Redactor cu Jefe:
D. DAMIAN MAYOL ALCOVER.

REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle de San Bartolomé, n.° 17

—-*3° SÓLLER (Baleares) #8*-———•<

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

España:

0’50 pesetas al mes.)\_.nrt ,nvr *wnuno

Extranjero: 0’75 francos id. id. jPAG0 ADELANTADO.

Número suelto 010 pesetas.—Id. atrasado 0’20 pesetas

La Redacción únicamente se hace solidaria de los escritos que se publiquen sin firma, seudónimo, inicial, ó signo determinado. De los que tal lleven, seráD responsables sus autores.

Ferrocarril PALMA SOLLER

ASAMBLEA del día 30 de Julio de 1905, en él Teatro de la «Defensora Soliéronse.»

El Presidente y Vocales de la duit á sa Comisió es conveneiment de es un negoci. Es Pont d‘eu Valls, amb soldre es darré punt d' es programa de nom deis camins vecinals; aquesta pley

Comisión Organizadora, encargados qu‘ es ferrocarril Palma-Sóller es un ne- una paraula, es el sant qu‘ ha fet es mi- sa Comisió Organisadora. Sa cuestió de que favoría per un igual a tots, y espe¬

de dirigir la palabra á los concu¬ goci. ¿Cóm podrem reunir, me dirá tal racle de convertirmós. A sa Comisió capital, que si bé es cuestió principal, no cial ment ais pobles petits, va ser rebuda

rrentes, se expresaron en estos tér¬ vegade cualcú de voltros, un capital de Organizadora, aixó si, li cap sa gloria, d‘ es sa cuestió principal com equivocada- en'general aplauso. Poch temps después

minos:

600.000 duros que se necesita per reali¬ harer empleat un medi clá per demostrá ment s‘ ha cregut. Aquí, sa cuestió prin¬ un altre govern, que cual s£ anteriro, no

Discurso del Presidente D. Gui¬
llermo Colom Muntaner

zar aquesta obra, segons ets estudis fets per el competent técnic don Pere Garau? ¿Cóm? Amb una mica de bona voluntat

amb‘ exactitut sa veritat d‘ es movimeut
de cárrega y pasatje que tenim, cuya veritat existía ignorada, y de consiguient

cipal es que es ferrocarril sía negoci, per¬ que esent negoci, sa trobarán dobblés dc aquí, d‘ allá, o de acullá per ferió, mentras

se si era conservadó ó Iliberal, republicá ó carlista, bassantsé, tal volta, enso^esperit des primé, eu promulgó un‘ altre, a

SlNYORS:
Antes que tot he de cumplí un
dever de cortesía saludant, en nom
de sa Comisió Organisadora y en el tneu
propi, á sa numerosa concurrencia, y
rendirvós homenatje de gratitud per haver correspost á s'invitació que vos hein fete. Se tráete d£ un acte grandiós,
de trascendenci suma p' el present y
p‘ es porvenir; des ferrocarril que unesque sa nostra novella ciutat amb sa seua jermana majó Palma. Enteng que aquests moraents son massa solemnes per perder¬
los en pronunciar dircursos que duguen an es vostro enteniment sa convicció de
s‘ importancia y utilidat de lo que es s£ objecte d£ aquesta reunió; per altre part, es inneeesari, perque tots¿voltros ja la teniu; lo que fa el cas, lo que necesitam,
son obras.
Teraps fá, tots heu sabeu, que Sóller tenía desitjos d' unirsé amb Palma ab
medis mes facils dl es que disponem
avuy y arregladement an ets invents y adelantos moderna. Tots acariciavem aquesta idea, pero fins are no havia passat de sa categoría de desitg, perque,
á primera vista, intentar solament durhó
ó sa práctica, pareixia cosa poh menos
que utópique. Avuy heu porem considerá já una realidat y cuant no pogués
aduir mes proves que savostra presencia an aquest acte, bastaría aquesta per dur

y fent un poc d‘ economía, vos respondré jó. Efectivament: Sóller es un poblé escepcional; conté amb una potencia eco nómique considerable y sensa llevar de sa circulació lo que podriem dispon¬ dré avuy, ni paralizar es comers, s‘ in¬ dustria y sa agricultura, pot realizar aquesta obra.
Com ses bases y condicions de sa sus cripció fan reembolsabas amb cuatre afíys y vuit plazos aquesta cantidad, Sóller, sensa gran esfors. dedicant no mes part d‘ ets seus ahorros y de ses seuas ganancias á aquesta obra que tant grans mos ha de fer, tant bona utilidad mos ha de reportar y tan amunt ha de posar el nom de sa nostre perita patria, le pot voure molt bé realizada; y per dur el conveneiment y tranquilidad an es mes escrupulosos, vos puch manifes¬ tar que no se donará una chedada ni se pegará un cop de martell, ni se demana rá una peseta á cap sefiyó suscrito, mentres tant no estigue suscrita tota sa
cantidad.
Senyors: vos he demostrat que es fe¬ rrocarril es factible; que sa Comisió Or gauizadora heu eren un negoci, que
bastan ses economíes per realizarló. Are falta unicament que voltros volgeu per¬ que es ferrocarril ,sia un fet. He dit.
Discurso del Vice-Presidente
D. Jerónimo Esíades

desconeguda de tot-hom. Cuant se está en dupte respecta de sa
majó o menó cantidad d£ aigo de una fout, ¿Qu‘es fá? Molt sencill. S‘afora.
Pues aixó hem fet noltros. Sóller estave
en dupte respecta d‘ es caudal de cárrega y pasatje que tenía, y noltros, seucillaroent, hem aforat sa cantidad de cárrega y pasatje que pasa p‘ es Pont d‘ en Valls, lo mateix que s‘ afora sa cantidad d‘ aigo
que pasa per una corrent, y aquesta ex¬
periencia, mos ha resultat una brillant experiencia.
Sa cantidat de pasatje y cárrega afo¬ rada, te forsa y salt abastament, per fé
anar es nostro ferrocarril.
Ses cifres qu£ han resultat d‘ aquesta experiencia, son ses siguients; 23 tonela¬ das de cárrega y 130 pasatjés per dia; mentres qu‘ es trafech calculat en sa
nostra Memoria d‘ es Novembre de 1‘ any
pasat, era menor com . tots sabeu; y aquesta diferencia a favor, entre es tra tech calculat y es trafech efectiu, es una garantía y una prova elocuent de sa ex¬ cesiva prudencia amb que ha procedit aquesta Comisió Organisadora en sos seus
trabáis.
En sos negocis de ferro carrils, lo ma¬ teix que en tots es negocis, hey entran dos íactors, ingresos y gastos. Noltros hem mesurat ets ingresos, en sa mateixa exactitut y precisió que sa mesura un munt de blat, o sa mida una pessa de tela,

que si no fos negoci, no sa feria es fe¬ rrocarril, inaldement sa tengués capital per ferió. Naturalment, que maldement haje dit que esent negoci sa trobarán dobblés d‘aquí, d‘allá, o de acullá per fer ló, es devés cinqcentas vegades mes preferible fer ló en capital sollerich que en capital extern, entre altres rahons d‘importancia, perque la veritat, no se¬ ría cap honra per Sóller, es que un nego¬ ci sollerich se hagués de fer en capital extern, máxime tractantsé d‘es nostro ferrocarril, cuant negocis exfcerns sa fan en capitals sollerichs, y de vegades, desgraciadament, negocis pelillosos.
Peró ¿tendrá forsa abastament Sóller per realizó obra tan magna y colosal? Ara en parlarem. Cuant un número de personas ó brasos se juntan per aixecá un pés, per exemple, si tots s1 arromanguen de debó; si tots tenen coratje y fé:
tots saben que aixecarém aquel! pés, an¬ tes de provarió. Y aixó mateix mos pasa a noltros en aquest cás. Sóller fá estoua qu\\es mira amb atenció es pes de sa sus¬
cripció que ha de aixecá per fer es ferro¬ carril, y p‘ es coratje y sa fé que tots te¬ nim, a s£ ánimo de tots está, que aixecaréra aquest pes. Avuy ja el sommourém, siguent els pocs que som en relació a n‘ els que hem de ser cuant sa juntin a noltros els brasos de France y
América. Llavó, aquest pes que no mes hém de moure, el mos ne durém de corre*

la que vá donar es nom de lley d£ es
ferrocarrils secundaris ep garantía *y
sense garantía de s‘ Estat. Aquesta lley dú un any d' existencia y durant aquest
temps alguns amichs nostros, vertadés patriotas d‘ aquest encantat valí, estu¬ diaren detengudament aquesta lley, y considerantle útil y aplicable a n‘ es nostro somit dorat, aixó es, de poder anar a Palma p‘ es camí mes recta y en -so mes breu temps posible, sembraren sa llevó en terreno fértil, cuidaren de
abonarlé, regarlé y deraés y per lo vist creim flrmemeut que está próxima a dona escelents resultats per lográ sa colosal obra en projecte. Teniu present qu‘ he dit sa colosal ohra en projecte y creyeume, que, tal vegada, may heurá estada tan aceitada s£aplicació d£ aques¬ ta paraula com a s'hora present. Es presupuesto de gastos de aquesta gran obra es molt elevat; necesitam 600.000 duros per uní, per medi d‘ un túnel, a ses duas eiutats germanas Palma y Sóller, y per arriba a fé aquesta exorbitant cantidad ab‘accions, no basta sa bona voluntad de tots nosaltres; es ne¬ cesari alguna altra cosa mes; es de tofc indispensable que richs y pobres, joves y veis, tots a la una aportem es nostros
capitals a sa obra d‘ es ferrocarril, en sa seguridat, que els se mos ha de torná en
creces en breu temps. Feivós carrech de que sa nostra honra está empeñada en

sa convicció mes completa an ets ánimos mes exigents. No m‘ he de apoyar amb aixó unicament; hem trabayat y ets fruits d‘ es nostros estudis mos duen an
aquesta aflrmació. Efectivament: amb motiu de sa Lley promulgada 1‘añy
passat sobre ferrocarril secundaris
subvencionats y sensa subvenció, perso¬ nas amants de sa patria y des progrés,
varen voure es cor ubert á s1 esperanza
y comensaren por ter un estudi bassat
ab s‘interés des 4 per cent per .si havía

Senyors:
Record que ab‘ una de ses reunions pasadas, vaitx señalá es coratge y sa fé que tenim, com una palanca y un indici
de s£ exit. Y efectivament,-en tots es casos de sa vida, lo mateix a n^els indi¬
viduos que á ses colecdvidads, per tota clase de empresas, es coratge seré y prudent, y sa íé qui no es fanatisme, son guias qui condueixen abon port.
A noltros mos pasa cualque cosa á‘

per exempla, y per fé aquesta comprobació, hem anat a n‘ es pes del Rey, di¬ guemhó així, pues tots sabeu sas perso¬ nas que han fet aquesta comprobació, y p‘ es medis que 1' han feta. Mos apa reix que ningú pot duptá de sa veritat absoluta d‘ ets ingresos comprobáis, da¬ das sas personas y medis com s‘ han comprobáis. Are anem a n'es gastos. Un Engiñé expert, reputadísim dins sa seua
clase, ha fet s‘ estudi d£ es nostros gastos. En sos ferrocarrils hey ha duas clases

guda; aquesta suscripció que no mes hem de cubrí, la cubrirém de correguda. Ani¬ mo, pues, a prema tots, y a prema fort, que s£ esfors que fasém, mos ha de dona honra y profit a noltros y honra y profit an es nostro poblé.
Sóller te fama merescuda d‘ aná de-
vant ais demés pobles de s‘ isle p‘ es camí d‘ es progrés y de sa sivilizació, pero advertiguem a temps, Sollerichs, que en el día, per anar devant per aquest camí,
si ha de anar en ferro carril.

conquista aquesta millora profitosa, no per noltros, qu‘ estarn en sos peus a sa fosa, sino pes nostros filis. Aixó no vol di que tots hajem de dú a n‘ es ferrocarril
tot cuant tenim y tot cuant guanyam,
res d‘ aixó; aixó sería una barbaridad; vol di no obstant que tots hey hem de aportá una majó cantidad de sa que en feym contes, desde el moment que ses accions son pagaderas en 4 anyg y 8 plazos semestrals. Pero antes de
suscriurervós, vos aconseyaré que ten-

arribat es moment oportú de dur an es terreno de sa práctica es nóstro ideal. Reunida sa Junta organisadora, formada

aixó, a n‘ es cas present. Noltros mos juntam per realiza un obra magna p‘ es nostro poblé, y mos anima y alenta en

de gastos; uns de construcció, y ets altres d‘ explotació. Pues bé, aquest Engiñé, D. Pedro Garau, mos ha dit: «Segons es

Discurso del Vocal D. Jaime Torrens

gueu present duas cosas; primera que en
prop de cent anys, que pronte ferá, corren carrils per Espanya, no record que

per elements ets mes valiosos desapoblaeió, eutre ses diferents Comisions nom brades, una tenía que ocuparse de s‘ estadístique, sa mateixa que sensa descans ni repós, ha dnit directament, desde es primer de Janer del present any fins el trente de Jufly, relació minuciosa y
exacte d‘entradas y sortides, tant de
passetjers com de mercancías: Es resul-
tat des número de pasatjers, calculats
demunt sa Memoria en 110, ha superat
bastant, pues s‘ ha obtengut un número de 134 ó sian 21 passatjers de aumentdiari;
y si be es veritat que ses mercancías, calculadas en 25 toneladas y mitja y ob
tengudes unicament 23 y mitja han disminuit un poch, en camvi, desde primer
de Juriol fins el 22 del mateix mes, s‘ ha notat una tendencia á aumentar, pues ha
donat un promedi diari de 34‘50 tone¬
ladas.
Aquests números, que níugú es capás de refutar, perque son presos demut es terreno y no calculats unicament, han

sos nostros pasos, es coratje prudent que neix de s‘ estudi sério y refleexiu, y sa fé
que inspira sa llura y sa veritat, Sóller te coratge y te fé, perque a poch a poch
ha adquirit es conveneiment de que es ferrocarril es un negoci; y aquesta con vicció, no es obra de s‘ entusiasme de moment, ni es obra de paraulas, ni sermons, ni de sa Comisió Organizadora, ni
de persona determinada; es obra esclusi-
va d‘ es números que semanalmeut mos han aeusat es tráfech que ‘m tengut á n‘ es Pont d‘ en Valls. Lo mateix que
aquest ploure, dols, dols, y seguitseguit,
fá sahons fondas y profitosas a sa térra, es ploura, diguemhó així, dols dols y segujt seguit, cárrega y pasatje durant aquest mitx any a n‘ es Pont d‘ en Valls, ha próduit sa sahó fonda a n£ es nostro ánimo, d‘ ahont neix potent y vi-
gorós es ferrocarril de Sóller. Gota a gota de pasatje, ygota a gota de cárrega, s‘ ha fet es gorch ahont Sóller ha begut es conveneiment de que es nostro ferrocarril

raeu sebre y entendre, es cost de ses vostres construccions, será tant; y es
gastos de sa vostra explotació serán cuants.» Y per robustí y reforsá aquesta opinió seua, basada en sa seua ciencia, m‘ hos ha afegit lo siguient: «He com-
provat es cost de sas vostres construc¬ cions, y es gastos de sa vostra explota¬ ció, en so cost y gastos d‘ altres cons¬ truccions y empresas análogas, y he fet es vostro presupuesto mes elevat de lo que correspon @n relació a n‘ es cost y gastos de ses construccions y empresas ,que m£ han servil de tipo de comparació.»
D‘ aquesta manera práctica ha traba yat sa Comisió Organisadora, per averi¬ gua lo mes exacte posible ets ingresos y gastos d‘ es nostro projecte; y d£ aquest estudi d‘ ingresos y gastos, fet en sa forma que s‘ fet, es ferrocarril de Sóller resulta un negoci. Mos apareix havé caminat en peus de plom, y en sefiy de bistia veya, com vulgarment sa din.
Y are per ultim, anem a tractá v re-

Senyors:
Cree, de bona fé, que no hey há, ni hey pot havé rós en el mon, mes hermós y mes simpatich que veure un poblé, una ciutat o una vila en que, els seus habitants, sens distiució de clases, ui colors, vajin ó caminin, tots units, a un fi deter minat; cree, també, que no hey pot havé forsa, valí, pared ni murada stiftcientement alta y forta, que sía capás de aguanta s£ envestida de una ciutat, poblé o vila, cuant els seus habitants, desple¬ gada sa bandera en so lema de avant,

ni a Espanya ni fora d£ Espanya n‘ ha-jin hagut de tancar ni un sol, per falta de circulació en passatges ni mercancías,
Alguns ni ha haguts qu han arrastrad una vida trista y lánguida, per causas ben diferents y extrauyas a ses uostres, y sa segona considera ció que yos vuy fé, antes de que vos suscrigueu, es sa de
qué, no recort, que hey ha hagut may cap poblé favorit per una linea ferrovia¬
ria, que per aquesta causa haje tornafc petit y pobre; antes al coutrari, vos ase¬
gur, que tots sens distinció han aumen* tat en vecindari; ha progresat es comers

cridin tots a la lina, allá anam. Pues y s‘ industria y fins y tot ha rebut bene*

aixó, precisameut aixó, es lo que está ficis s£ agricultura. Finalraent, y per no

passant avuy dia ais habitants de sa nos¬ molestarvós mes, acabaré diguent; sa tra estimada Sóller. Record, que un deis promulgació de sa lley d£es ferrocarrils

governs antepasats, que cora tots, entre moltas cosas dolentas de vegades els eu surt alguna de bona, útil y necesari per

secundaris en garantía y sensa garantía de s£ Estat dú sa fecha de 30 de juriol de
1£ ány 1904; es dia desiguat, per sa Co¬

el país, fundantsé en las paraulas d£ el sabi Mestre que va di ajudet y te aju daré, dictá una lley a la que va dona es

misió Organizadora, perque s© celebrás
una reunió magna, per sa suscripció d*
accions, qu bnn de sé srt base ó es fonív»

SOLLER

mmXs, raes ben <3it, d‘ es nostro bell
■d^al, durá sa fecha de 30 de juriol de
•4905, y en vista de tan rara com bella
coincidencia fas plegarias al Den del Cel
perqué mos ilumin primé y mos ajud
-después a Sí de que poguent partí sa
locomotora desde sa ciutat de Palma,
-atravesi camp y llanuras y entrant de
pie dins es có de ses nostres raontanyes
y a la vista de Sóller, don es primé siulo,
que forsosament ha de repercutí dins es íiostro có, es dia 30 de juriol de 1908.
Hemos reproducido íntegros los
-discursos de los señores Colom, Es¬
pades y Torreas, porque cada uno de ellos, por su estilo, cumpliendo «on esmero el encargo de la Co¬ misión Organizadora, refleja de una manera gráfica el espíritu que la informa, y hace resaltar con feliz expresión la confianza que nos ani¬ ma á esperar con entusiasmo el
resultado final de nuestra labor,
encauzada hasta el. presente con tanta suerte, que el éxito más li¬
sonjero ha venido satisfaciendo to¬
dos nuestros deseos.
Especialmente, el triunfo que hemos obtenido hoy, con la co¬ rrespondencia del gran publico so-
11 órense á nuestro llamamiento;
compuesto de todos los elementos
sociales, con una nutrida repre¬ sentación del clero presidida por
el Sr. Párroco; del Ayuntamiento por el Sr. Alcalde; y el Sr.. Juez municipal; y la banca, la indus¬
tria, el trabajo, etc., etc.; nos po¬
ne orgullosos en cierto modo de la honra que nos cabe en haber dirigido hasta el presente nuestros esfuerzos, con tanto éxito, que al primer convite á elementos exclu¬ sivamente locales, y presentes al acto, (salvo rarísimas escepciones)
obtuvimos el resultado de 278.500
duros (cuya lista nominal publica¬ remos á continuación:) cantidad que al cerrar este escrito, se eleva ya á 328.000 duros, sin haber tras¬ pasado aún el valladar de Sóller.
Profundamente conmovidos por el éxito de tan extraordinario re¬
sultado y poseidos de un grande y sincero agradecimiento á nues¬ tros compatriotas que vienen dan¬ do pruebas de esmerada cultura, de acendrado patriotismo, y de no común clarividencia para apreciar
la ruta del movimiento mercantil
que se avecina en el mundo de los negocios; al par que les expresa¬
mos ahora solemnemente desde es¬
tas columnas, nuestra estimación y agradecimiento; les invitamos otra
vez, para que todos unidos, y ha¬ ciendo repercutir el eco de nuestro
entusiasmo allende los mores, en
Francia, en América, ó en donde more un sollerense, hablándole al
alma, con el lenguaje de la ma¬ dre al hijo, les gritemos ¡Sollerenses: el ferrocarril Palma-Sóller,
constituye hoy para nosotros un
punto de honor! ¿Consentiréis que
se discuta el honor de vuestra
madre?
Esperamos seguros y tranquilos
la respuesta. Sóller 3 Agosto de 1905.—Por
A. de la Comisión organizadora del
ferrocarril Palma-Sóller: El vocal
Secretario, Pedro Aleo ver.
-•*

SUSCRIPCION voluntaria para el ferrocarril Palma-Sóller, mediante acciones de á 500

pesetas cada una, pagaderas por octavas partes durante el
plazo de cuatro años.
Duros

D. Guillermo Colom y
Muntaner.
>, Bartolomé Colom Mo¬
rell. ,
» Lorenzo Roses Borrás.
» Juan Puig Rullán. » Juan Pizá Mayo!.
» José Ferrer Oliver.
» Pedro J. Mora Arboua » Jerónimo Estades Lla-
brés.
» José Morell Mayol.
» Jaime Torrens.
» José Ripoll Magraner. » Bartolomé Arbona y
Pons.
» Antonio Rotger Serra.
» Bernardo Colom Bar-
celó.
» Bernardo Cabot Esta¬
des.

15.000
8.000
10.000
5.000 5.000
4.000 5.000
3.000
3.000 4.000 3.000
3.000
3.000
2.000
2.000

Suma y -sigu». 75.000

Duros

Suma anterior. 75.000

D. Jaime Miquel Casta-
ñer.
» Miguel Bernat Oliver
» Guillermo Bernat Bo-
rrás.
» Bartolomé Miró Oliver
» Juan Mayol Marqués.
» Damián Canals Ber-
nat.
» Andrés Canals y Ar-
bona.
» Antonio Castañer Ber-
nat.
» Antonio Pastor Oliver » Juan Morell Coll.
» Ramón y José Casas-
novas Miró. » Pablo Coll Ballester.
» Antonio Oliver Oliver
» Juan Jov - Pizá. » Damián Orell Casta-
ñer.
» Antonio Enseñat Ca-
paró.
» Bartolomé Canals y Castañer.
» Miguel Ripoll Magra-
ner.
» Bernardo Oliver Joy.
» Salvador Reinés Perez
>> Antonio Mayol Simo-
net.
» Juan Coll Peña.
» Jaime Marqués Rullán » Miguel Forteza Pomar » Antonio Canals y Ar-
bona.
» Antonio Alcover Fe-
rrá.
» Bartolomé Colom y Trías
» Juan Vicens Barceló.
» Pedro A. Ripoll Es-
tades.
» José Serra y Fernán-
dez,
» Bartolomé Bibiloni y
Sampol.
» Pedro J. Coll Estades
» Francisco Frau Mayol » Miguel Liadó Bernat
» Amador Castañer Ballester.
» Guillermo Colom Rullán.
» Jaime Rullán Arbona
» Miguel Colom Mayol » Ignacio March Aleo-
ver.
» Miguel March Aleo-
ver.
» Miguel Forteza For-
teza
» José Forteza Aguiló. » Gabriel Martí y Ba-
llester.
» Guillermo Rullán Estades.
» Lorenzo Bauzá Pons.
» Jaime A. Mayol Ar-
bona.
» José Miró Arbona. » Pablo Alcover Bailes-
ter.
» Gaspar Coll Canals. ■ » Miguel Vallcaneras.
» Antonio Rullán Rallán.
» Damián Coll Mayol.
» Mateo Bauzá Miró. » Pedro J. Arbona Lio-
bera.
» Francisco Morell Coll » Jaime Vallcaneras. » Antonio Castañer Oii-
ver.
» Jaime Castañer Cas-
tañer.
» A ntonio Castañer Bisbal.
» Antonio Pons Estades.
» Miguel Planas Ense-
ñat.
» Gabriel Darder Vicens
» Joaquín Trias Alcover
» Bernardo Castañer Al-
cover.
» Jaime Frontera Casta-
ñer.
» Antonio Bauzá Socias. » Pedro Vicens Palón.
» Miguel Báuzá Coll.
» Damián Canals Arbona.
» José Forteza Cortés.
» Antonio Marqués Bo-
rrás.
» María Magd.a Bauzá
Frontera.
» Antonia Puig Casas-
novas. ;
» Pedro Coll Ballester.
» Margarita Ballester y
Suma y sigue.

2.000 2.000
3.000 2.000 2.000
5.000
2.000
2.000 2.000 3.000
5.000 6.000 4.000 2.000
1.000
1.000
200
1.500 500 500
2.000 500 200
2.500
400
1.000
1.000 200
1.000
400
500 1.000 1.000
400
200
1.000 400 200
1.000
1.000
800 400
200
1.000 200
1.000 2.000
200 400 200
1.000 500 500
200 100 200
2.000
200
200 1.000
1.000 2.000 1.000
500
1.000 100 200 200
1.500 400
2.000
1.000
600 1.500
162.900

IDviros

Suma anterior. 162.900

Alcover.
D. Juan Covas Capó. » Pablo Mayol Arbona.
» Guillermo Mora Cas-
tañer.
» Guillermo Rullán Co¬
lom.

» Pedro Alcover Mas-

pous. » Antonio Trias Rullán. » José Trías Rullán. » Francisco Trías Rul¬
lán.

» Joaquín Miró Borrás.
» Juan Frau Estades.
» Bernardo Arbona Ar¬
bona.
» Damián Busquéis Pons » Bernardo Simó y Ca-
sasnovas.
» Juan Vicens y Cas-,
tañer.
» Jaime Deyá Castañer. » Simón Marqués Canals
» Gabriel Casasnovas y
Magraner.
» Juan Nicolau Alorda.
» Juan Mayol Muntaner » Antonio Serra Ripoll. » Vicente Pujol Alcover
» Juan Colom Frontera.
» Damián Rotger y Rn-
llán.
» Juan Arbona Pons.
» Lorenzo Mayol y Alco¬
ver.
» Martin Morell Bernat.
» Bartolomé Joy Bernat.
» Jaime Morell Bernat.
» Juan Casasnovas Mo-

rey.
» Juan Oliver Busquéis. » Juan Ripoll Magraner
» Antonio Vicens Colom
» José Vicens Colom.
» Buenaventura Darder.
» Juan Bibiloni Sampol.
» Juan Castañer Rullán
» Margarita Poujin. » Damián Magraner Mo¬
rell.
» Jaime Colom y Mun-
taner.

» Magdalena Muntaner
Colom.

» Miguel Trias Alcover.
» Pedro J. Castañer Ozo¬

nas.

» Rafael Pons.

*

» Vicente Coll.

» Jaime Valls Pina.

» Bartolomé Mayol.
» Bartolomé Castañer.

» Jaime Trías Estades.

» José Sastre Campauer. » Jaime Seguí Oliver.
» Pedro A. Pizá Bisbal.

» Miguel Oliver Rullán.
» María Xumet Casasno¬

vas.
» Sebastián Maimó Tru-

yols, Rector. » Antonio Bauzá Pons,
Vicario.
» José Pastor .Castañer,
Vicario.

» Bernardo Oliver Deyá,
Vicario.
» Antonio Caparó Alber¬
to, Pbro. » Juan Simonet Morell,
Pbro.
» Antonio Alcover Co¬
lom, Pbro.
» Bartolomé Coll Ga¬
ñí undí, Pbro. » Ramón Colom Mayol,
Pbro.
» Antonio Juan Garau
Castañer, Pbro. » José Marqués Colom,
Pbro.

» Miguel Rosselló Bar-
celó, Pbro. » Antonio Rullán Frau,'
Pbro.
»Andrés Bisbal Deyá,
Pbro.
» José Rullán Mir, Pbro.
» María Suan Morell.
» María Magdalena Oli¬
ver Frontera.
» Antonia María Pizá
Frontera.
» José Forteza Pina.
» Francisco Castañer, y
Castañer.
» Francisco Garau Vi¬

cens.
» Antonio Castañer y
Magraner.
» Nicolás Pomar For¬
teza.

800
500 1.000
500
1.000
1.000
500 300
3q0 500
1.000
2.000
2.000
1.000
1.000
600 200
600
2.000
600 500 1.000
400
1.000 500
500 500
200
400
1.000 1.000 1.500
1.000 500 500
200
1.500
1.000
1.000
1.000
400
3.000
5.000 200 200 200
200
200 1.500
2.000 500
1.000
200
1.000
400
300
500
200
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
200 200
200
200 2.000
500
200
200
500

Súma y sigue. 217.800

IDu.r’OS

Duros

Suma anterior. 217.800

Suma anterior. 243.000

D. Jaime Borrás Colom. » Fernando Alzamora y Gomá.
» Gabriel Ripoll Bonet.
» Antonio Forteza For-
teza.
» Ramón Vicens Mo-
rauta.
» Miguel Colom Cam-
pomar. » Lorenzo Perelló Ga-
llard.
» Antonio Canals Ba-
josa.
» Antonio Pons Morell.
» Miguel Bernat Ber-
nat.
» Pedro Bennasar Mayol
» J uan Casasnovas Miró » Rosa Bernat Bernat.
» Guillermo Deyá Joy. » Juan Mayol Ros. » María Ripoll Magra-
ner.
» Damián Crespí Borrás » Nicolás Magraner y
Morell.
» Francisco Crespí Mo-
rell.
» Jaime Mayol Oliver. » Ant.a Marqués Rullán
» Guillermo Mas Tauler » Guillermo Bernat Rn-
llán.
» José Morell Bach. » Guillermo Canals Ber-
nat.
» Antonio Coll Mayol.
» Damián Arbona Cas-
tañer.
» Miguel Estades Vicens » Jaime A. Mayol Bus-
quets.
» Guillermo Cardell.
» Manuel Pino y Alemañy.
» Baltasar Calafeto Ale-
mañy. » Miguel Arbona Rullán
» Bartolomé Pastor Al-
bertí.
» Cayetano Pomar Se-
gura. » Bartomé Alón Cerve-
ra.
» Lorenzo Alón Cervera
» Juan García Moya. » Miguel Vallcaneras y
Gost.
» Francisco Colom Oli-
ver.
» Sebastián Vidal Serra.
» Amador Sastre Pnig. » Antonio Arbona y Ar-
bona.-
» Francisco Arbona Ar-
bona.
» Juan March Alcover.
» Rafael Aguiló Piña.
» Francisco Forteza For-
teza.
» Antonio Vicens Arbo-
na.
» Pablo Ferrer Noguera.
» Pedro Ant.° Coll Pons.
» Juan Coll Cosasnovas.
» Miguel Bernat Pastor. » Joaquín Camacho.
» Emilio Carreras. » Mateo Colom Rullán.
» Juan Mayol Trías.
» José Canals Coll.
» Jaime Miró Oliver.
» Juan Vicens Escales. » Antonio Castañer Ma-
graner. » Antonio Ferrer Arbona
» Antonio Arbona Cas-
tañer.
» Miguel EstadesRullán
» Bartolomé Bernat Morauta.
.
» Francisco Oliver Coll.
» Juan Estades Alberto.
» Antonio Bernat Coll,
» Antonio Aguiló For-
teza.
» Damián Bauzá Pizá.
» Damián Mayol Aleo-
ver.
» Pedro Antonio Mayol Mayol
» Jaime Bauzá Coll.
» Bartolomé Frontera y Arbona.
» Salvador Noguera Mayol.
» Jaime Arbona Vicens.
» Miguel Castañer Cas-
tañer.
» Bernardo Gamundí y Coll.
» J uan Alemañy Rullán

500 D. Francisco Enseñat Ma-

1.000 300
500
m 200
200
200 500

y°L » José Enseñat Mayol. Sres. Pizá Forteza y C.a.
D. Pedro Antonio Rullán
Colom.
» Antonio Martí Fron¬
tera.
» Amador Canals Pizá.
» Matías Moner Pujol.
» Bernardo Galmés Mir.
» Domingo Rullán Vi¬
ves.
» Bartolomé Mayol Mo¬
rell.

» Catalina Serra y Ga¬

300

ra undí.

‘

600 » Miguel Borrás Cabot.

300 » Juan Pizá Vicens.

100 » Bartolomé Estades Al-

600

bertí.

200 » Francisco Bauzá Castañer.

200 400
1.000
200 1.000
200 100
400 500
200 500

» Amador Pnig Estades. » José Magraner Borrás. » Jaime Juan Joy Cas-
tañer.
» Jaime Orell Castañer.
» José Pons Estades.
» Antonia Castañer Ma¬
yol. » José Magraner Colom. » Damián Bnsquets Pons » Jaime Bnsquets Pons.
» José Canals Estarellas.
» Antonio Bauzá Ense¬
ñat.
» Antonio Rullán Oli¬

ver.

500 400

^
» Amador Castañer y Bernat.

f Esperanza Pastor y

200

Pastor.

500 » Buenaventura Mayol

Puig.

*

100 » José Mayol Oliver.

» Miguel Mayol Puig.

500 » Bartolomé Rullán y

500

Pastor.

» Pedro Rullán Pastor. 100 » Vicente Enseñat Ma¬

500

graner.
» Bartolomé Enseñat y Colom.

200 » Magdalena' Forteza y

200

Piña.

100 » Florentina Colom y Morell.

300 » Lucas Baile Vidal.

» Antonio Casasnovas y

200

Garau.

100 » Ana Frau Morey.
200 » José Frontera Bernat.

» Pedro Pons Salamanca

800 » Nicolás Cortes. Aguiló

» Antonio Magraner y

200

Arbona.

100 » Antonio Ferrer Cabot

700 » Ramón Gallard Cer-

100

vera.
» Jaime Gallard Cer-

..

200

1.000

200

200

500

200

200

100

200

200

200

200

vera.
» Jaime Vicens Rullán » Damián Canals. » Bartolomé Ozonas y
Deyá. » Juan Vicens Deyá.
» Ramón Oliver Arbona » José Colom Frontera. » Gabriel Pomar For¬
teza.
» Antonio Palou Morro.
» Antonio Maroig Al¬
cover.

» Miguel Pastor Casta-

300

- ñer.

100 » Jorge Castañer Arbo-

100 100
200 1.000
200 500
500 100
200
500 500
100
100 100
100
100 100

» Bartolomé Bauzá Oli¬
ver.
» Antonio Far.
» Juan Barceló Munta¬
ner.
» Bartolomé Joy Joy.
u» Juan Morell Pons.
» Bartolomé Majml y
Pons.
» Andrés Oliver Morey.
» Andrés Brunet Vidal
» Salvador Elias Cape-
11a.
\_
» Guillermo Castañer y Bernat.
» Antonio Rullán Co¬
lom. » Arnaldo Casellas Gili. » Amador Canals Pons.
» Gabriel Sampol Esta¬
des. » Juan Forteza Forteza.
» Miguel Pomar Forteza » Cayetano Pomar Aguto
Jó.

í.ooo l.ooo 1.000
200
200 400 100 200
200
loo
300 200 loo
loo
100 100 100
1.000 200 300
200 500 5.000 500
500
400
200
100
200
500 500
500
100 100
200
/ 100
100
600 100
200
400
100 100
200
200 100
200
100 100 200
100 100
200 400
100 100
600
200
1.000 200
200
1.000
500
500
400
160
200
500
400 200 200
200 400
400
400

Suma y sigue. 243.000

Suma y -signe. 270.900

SOL LER

3

Duros

Duros

Duros á entregar vituallas. En tal estado ia3 ¡

Nuevo textil

Sama anterior. 270.900

Suma anterior.

D. Antonio Deyá Ozonas.
» Simón Ozonas Oliver.
» Juan Marqués Fron¬
tera.
» Antonio Morell Bisbal » Bernardo Marqués Bis¬
bal.
» Guillermo Martorell y
Borrás.
» Bernardo Marqués Ru-
llán.
i) Juan Marqués Borrás. » Juan Forteza Cortés. » Miguel Martorell Bo¬
rrás.
» Juan Casasnovas Co-
lom.
Gabriel Esteva Fuster
» Antonio Rullán Joy. Miguel Garcías Co-
lom.
» José Pons Ferrer.
» Jaime Pons Salom.
» Pedro J. Deyá Paig.
» Manuel Carrascosa.
» Bartolomé Canals y
Cabot.

m 100
i.ooo 100
100
500
500
m
100
500
600 m 1.000
100 500 500 1.000
m
m

D. Bartolomé Alcover Arbona
» Miguel Oliver Miquel.
» Juan Vidal Adrover. » Juan Casasnovas Julia » Francisca Arbona y Mar¬
qués. » José Coll Morell. » Juan Calvo Florit. » Juan Vicens Bennasar.
» Miguel Cardell Arbona. » Margarita Garau Guiscafé
» Antonio Bennasar Ensefíat
» José Valls Aguiló.
» Juan Isern Smit. » Guillermo Sodas Alcover. » Gabriel Valent Bennasar. » Antonio Moranta Juan.
» Francisco Arbona Marqués
» Francisco Garau Bennasar
» Margarita Coll Enseñat.
» Antonio Guiscafé Vicens. » Juan Pons Vicens. » Guillermo Casasnovas Vi¬
cens.
» Juan Pons Vicens.

Suma hasta d 50 Julio. 278.500

Día l.° Agosto

[> Miguel Forteza Forteza. » Antonio Castañer Magra-
gráner (triplicado). » Margarita Deyá Ballester.
» Francisca Bernat Bernat. » Francisco Estades Gallart
» Margarita Serra Maten.
» Bernardo Forteza Aguiló.
» Miguel Forteza Aguiló.

400
500 4.000
100 100 100 200 200

Aumentos de cuotas anteriores

» Jaime Colom Mantaner. » Bernardo Marqués Rullán. » Simón Marqués Canals.
» Margarita Ballester xAlco-

3.000 1.500
300 200

ver.

» Bernardo Oliver Joy.

500

» Jaime Castañer Castañer.

300

» José Forteza Cortés.

200

Día 3 Agosto

» Jaime Arbona Bauzá.

200

» Francisco Folch Morey.

100

» Luis Bujosa Muntaner.

100

» Joaquín Forteza Aguiló.

100

» Pedro Bennasar Mayol.

200

» Francisco Ripoll Ripoll.

200

» Margarita Estades Arbona

100

» Margarita Puig Casasno¬

vas.

200

» Margarita Gallart Estades

200

» Lorenzo Mayol Alcover.

100

» Jaime Guiscafé Mayol.

100

» Juan Morell Miró.

100

» Magdalena Morell Arbona

200

* Margarita Suau Morell.

200

» María Biscafó Mayol.

100

» Miguel Bauzá Coll.

200

» Damián Bauzá Pizá.

100

» Guillermo Pons Vicens.
» Miguel Garcías Salom.
» Jaime Morell Arbona. » Nicolás Morell Bernat.
» Margarita Ferrer Garau.
» Antonio Trías Bernat. » María Casasnovas Rullán. » María Ballester Casasno¬
vas.
» Juan Castañer Bauzá.
» Coloma Mayol Moyá.
» Juan Bautista Serra. » Antonio Colom Vicens
» Miguel Miquel Castañer.
» Ramón Lizana Garau.
» Lucas Ferrá Colom. » Saturnino Calvo Florit.
» Gabriel Frontera (de Avignon).
» Manuel Carrascosa.
» Domingo Picornell Amengual.
» Mateo Amills Vendrell.
» María Antonia Ripoll.
» María Bauzá Frontera.
» Antonio Noguera Rullán. » Guillermo Bujosa Quetglas » Jaime Bennasar Mayol. » Domingo Rullán Rullán.
» Juan Bauzá Miró. » Juan Arbona Frontera.
» Francisco Ferrer Noguera. » Antonio Bennasar Mayol. » Francisco Albertí Miquel.
» Rafael Marcús Casasnovas
» José Pons Mayol.
» José Morell.
» Miguel Gamundí Arbona.
» Francisco Oliver Arbona.

298.200
100' 100 400 300
600 200 200 100 200 100 200 200 100 100 300 100 100 100 100 100 200
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 200 200 100 500 200 100 100
2.000 200
300 100 100 100 500 100 200 100 100 100 100 100 400 100 100 100 200 100

Sumu afíterior.
D. Antonio Valls Valls. » Catalina Frau Morell.
» Antonia Puig Coll.
» Gabriel Juliá Muntaner.
» Cristóbal Quintana Colom.
» Bartolomé Arbona Trías. » Damián Riutort Borrás. » Andrés Verd Vicens, » Juan Rullán Vicens.
» Antonio J. Caparé Albertí.
» Pedro Bauzá Pons. » Lorenzo Bauzá Pons.
» Miguel Bauzá Pons. • » Juan Forteza Rey.
» Antonio Rullán Frau.
» Antonio Canals Mayol.
» Guillermo Bernat Colom.
» Isabel Vicens Magraner.
» María Canals Serra. » Antonia Canals Serra.

316.800
100 100
■
300 100 200 500 400 200 100 100 200
'200 200
200 300 200 200 100 200 200

cosas, y en atención á qne las quejas de las tripulaciones respecto á la alimenta¬ ción y á los baberes parecen justificadas, el almirantazgo promete acceder á las
demandas de los insurrectos, y les con¬ cede plena amnistía á cambio de la in¬ mediata entrega de los buques.
La escuadra de Portsmouth se da pron¬
to á partido y obtiene completo perdón. En canbio la del Támesis, que lleva á bordo buen golpe de irlandeses, resiste
algún tiempo, izadas en sus antenas la insignia de la rebeldía. Los buques em¬ piezan á remontar las cárdenas aguas del río; sus piezas de artillería apuntan á las fortificaciones; son apresados va¬
rios barcos mercantes, y ante las ame¬ nazas de los insurgentes la Gran Breta¬ ña empieza á sentir los efectos del terror. Al fin se logra que capitulen los amoti¬ nados. Su jefe, el marinero Parker, es juzgado en consejo de guerra sumarísiino y colgado de una verga.
Demos ahora un salto de unos cua¬

Un agricultor de nacionalidad i tal
na, residente en Rodelo (Estado de Río Janeiro), prepara una revolución eco¬ nómica que puede alcanzar proporciones considerables con el descubrimiento do
una nueva planta textil.
Esa planta, que se parece al cáñamo
por la resistencia, y al lino por la finura de sus fibras, crece abundante y espon¬ táneamente en la región de Sun Francis¬
co. Los indios del Brasil central lo em¬
plean para fabricar hermosos tejidos; se la considera como superior al ramio, y
tiene de cuatro á cinco metros de al¬ tura.
El presidente del Estado de Río Janei¬ ro ha visitado las plantaciones de este nuevo vegetal, y las fábricas de tejidos de Francia é Inglaterra se disponen á experimentar sus cualidades.

» Margarita Pericás Vicens.

100 renta años, y trasladémonos al pinto¬

Negocio redondo

» Monserrate Morey Mayol.

100 resco país de los crisantemos. Desde

» Bartolomé Coll Morell. » Jaime Enseñat García. » Barloloraé Frontera Mir. » Juan Albertí Morell.
» Pedro Mayoi Coll.
» Antonio Rullán Vicens. » Jaime Serra Colom.
» Magdalena Cortés Forteza. » Margarita Arbona Coll.
» Pedro Alcover Arbona. » Juan Miró Coll.

100 1868 á 1869. los últimos partidarios de

Dice uii importante periódico de Pa¬

100 los shogun, refugiados en Hakodate (isla rís, que de acuerdo con los cálculos de-*

100 de Yeso), desafían, con parte de la flota tenidos y hechos concienzudamente por 200 imperial, el poder creciente del empera¬ varios banqueros franceses, el número

100 dor Mutsuhito. Con ánimo valeroso li¬ de norte-americanos que durante el ve¬

100 200 100 200 200

bran unos cuantos combates en los que
resultan vencedores, y acaban por su¬
cumbir, tras de heróica resistencia, ren¬
didos por el hambre, Pero el precedente más curioso, el
que ofrece mayor analogía con el drama

rano de todos los años hacen una visita
más ó menos larga á Europa, pasa de cien mil, pues el viaje al viejo confinen-1
te viene á ser para los yankis una pere¬ grinación por el estilo de la qne anual¬ mente hacen millares de mahometanos

400 desarrollado en el Mar Negro hace pocos

la Meca.

» Damián Ozonas Pastor.
» Miguel Castañer Castañer." » Pedro Ant.o Mayol Oliver.
» Cristóbal Pizá Ensefíat.
» Mariano del Pilar Ripoll Ripoll.
» Andrés Oliver Canals.
» Margarita Frau Morell.
» Paula Castañer Morell.
» José Palou Ripoll. » Bartolomé Guasp Guardiola » Francisco Calafat Morell. » Catalina Magraner Coll. » Antonia Enseñat Morell. » Amador Enseñat Borrás.
» Cayetano Aguiló Forteza. » Miguel Palou Ripoll.
» José Borrás Pastor. La Lira Sollerense. D.a Jerónima Forteza. D. José Canals Arbona.
» Francisco Oliver Palou. » Jaime Ferrá Oliver. » Gabriel Castañer Garau. » Guillermo Arbona Vallca-
ueras.
» Gabriel Oliver Miquel. » Bartolomé Oliver Colom.
» Juan Coll Bauzá. » Guillermo Oliver Castañer » Jaime Castañer Arbona.

500 100 100 200
100 400 100 100 200 100 100 200

días, lo tenemos en nuestra propia casa, y ocurrió durante el movimiento canto¬
nal de 1873. No se habrá olvidado, en
efecto, porque esto es casi historia con¬ temporánea, que en Julio de dicho año el general Contreras, al apoderarse de Cartagena y declararla en cantón inde¬ pendiente, consiguió que se sublevaran con él la fragata blindada Victoria, las fragatas de madera Almansay Fernando el Católico y el aviso Vigilante.
En el puerto se encontraban, además,
desarmados, ía Numancia, el Tetudn, el Méndez Núñez. el Isabel II y tres corbe¬

Proceden aquellos viajeros de todos los rincones, por apartados que estén, del Norte-améritía y son muy pocos los
que durante su excursión jiPbr Europa
dejen de visitar París que es quizás para ellos el punto de mayor interés y el principal objetivo de su excursión ve¬
raniega.
Se ha calculado además, que .el dine¬ ro que aquellos cien mil norte-america¬
nos dejan durante su viaje en nuestro
continente se eleva á un total de 400
millones de dollars igual á 2.000 millo-
nes de francos.

100 500 100 200 300 100 100 100 100 100 200

tas, buques que arbolaron también la bandera roja.
A un episodio de este lamentable ea pítulo de nuestra historia se refiere uno de los adjuntos grabados, que tomamos de una ilustración de la época. El 24 de
Julio del año de referencia el aviso Vi¬
gilante, enviado por Contreras á Torre vieja para cobrar una contribución, era capturado por el buque de guerra ale¬ mán Friedrich Cari, que mandaba el comandante Werner. El l.° de Agosto,

Las naciones que más benefician de tan enorme suma son especialmente: Francia, la Gran Bretaña, Suiza, Italia. Austria. Grecia, Bélgica, Holanda, y
triste es decirlo, Turquía y Portugal-, mientras que el país que beneficia me¬ nos de tantos millones es desgraciada¬ mente España, la cual á saberlo com¬
prender, debería ser una de las naciones
mejor favorecidas en aquel diluvio do dollars que cada año descarga en Eu¬
ropa.

las fragatas Victoria y Almansa, después

200 200 100 200 200 100

de haber bombardeado á Almería y de
amenazar con sus cañones á Motril por¬
que se negaban ambas á entregar dine¬ ro á los sublevados, son detenidas por el crucero inglés Switsmey el alemán Frie¬ drich Cari, y sus tripulantes desembar¬
cados. La odisea cantonal termina el 11

El girasol en la guerra
La emperatriz de Rusia ha enviado at ejército de operaciones en la Manchuriífc un gran número de cajas de semillas do
helianto.

» Mateo Galmés Mir. » Bartolomé Vaquer Vaquer » Guillermo Valls Valls.
» Felipe A raque Ramos. » Jaime Bujosa Bisbal.
» Juan Oliver Oliver. » Catalina Estades Vicens. » Sebastián Pizá Castañer. » Antonia Coll Morell. » Francisca Canals Coll. » Catalina Pastor Marqués.
» Miguel Pomar Forteza.
» Sebastián Coll Bauzá. » Juana María Pomar For¬
teza.
» Francisca Mayol Morell. » Pedro Ripoll Quetglas.
» Juan Antonio Caldentey y
Terra sa.
» Pedro Canals Molí. y> Mateo Palou Ros. » Bartolomé Pons Martí.
» José Vicens Joy.
» María de la Concepción
Mora Castañer.
» José Cañellas Vanrell. » Juan Morell Roses. » José Pizá Morell. >> Jaime Pizá Vicens. » Bartolomé Gamundí Cas-
tañer. .
» Pedro J. Colom Casasno¬
vas.
» Gabriel Magraner Serra.
» Rosa Pomar Forteza. » Jaime Rullán Miró. » Bartolomé Noguera Cas-
tañer.
» Bernardo Frontera Balles¬
ter.
Suma y sigue/

100 » María Arbona Arbona.
100 » Lucas Miquel Castañer. 100 » Bartolomé Estades Rullán 100 » Vicente Enseñat Ozonas.
100 » Pedro J. Fuster Fuster.

200 » Miguel S. Beunasar. 100 » Ana Nadal Mayol.
100 » Miguel Femenías Xuinet. 05 O o » José Aguiló Piña.
100 » Gaspar Aguiló Cortés.
500 » Antonia M.a Alcover Oli-

100

ver.

200 » Bartolomé Oliver Fontanet

» Vicenta Ferrer Oliver. 200 » Francisco Noguera Canals. i—1 o o » José Frontera Pons.

100 » Margarita Miró Mayol.

» Catalina Miró Mayol.

400 » Amador Coll Enseñat.
' 200 » Pedro Lucas Oliver Ribas.

100 » Pedro A. Mayol Barceló.
200 » Juan Estarás Pericás.

200 » Antonio Ozonas Pons.

» Guillermo Bernat Sancho.

200 » Francisca Rotger Coll.

100 » Jaime Serra Vidal.

400 »- Matías Moner Pujol.

100 » Antonia Juliá Verger.

200 » Catalina Frontera Bisbal.

» Pedro A. Rullán Colom.

100 » Antonio Ramis Palou.

100 I
100
100 I

» María Castañer Bernat.
» Juan Aguiló Forteza.
» María Castañer Ballester. » María Luisa Berio Rullán.

200
1 200 1

» Andrés Oliver Bernat. » Antonio M. Pons Morell. » Antonio Bernat Ferrer.

» José Frontera Bisbal.

i

200 » Bartolomé Joy Coll,

| 298 200

Suma y sigue,

100 100 100 100 200 200 100 100 300 200
300 100 200 200 100 100 100 100 100 100 400 200 200 100 200 loo 500 200 400 100 100 200 200 400 300 200 100 200 100
316.800

Suma total. 328.000
(Se continuará)
Variedades
Sublevaciones navales famosas
El caso de un buque de guerra que arbola la bandera roja declarándose en abierta rebeldía contra el gobierno esta¬ blecido y entrando á saco ó bombar¬ deando las ciudades costeras de su país, no es un hecho sin precedentes en la
Historia, como se ha dicho con motivo de la sublevación del acorazado ruso Potemhin.
Sin retroceder á tiempos más lejanos, recordemos en primer lugar que en Agosto de 1793 la escuadra francesa fon¬ deada en Tolón se alza en armas á favor de los girondinos, contra la Convención. Poco después, la escuadra de Brest zarpa de Quiberon pretextando ir á proteger el primero de dichos puertos contra un ataque de los realistas, pero en realidad
amotinada contra los convencionales.
Semejante estado insurreccional dura hasta Septiembre del mismo año. fecha en la que los delegados del gobierno francés Prieur y Tréhouart logran resta blecer la disciplina en la armada, dic¬ tando un reglamento en el que la menor falta es castigada con la pena de muerte.
En Inglaterra, y sin duda por soplar
cerca de allí los aires revolucionarios
vemos á las tripulaciones de las escua¬ dras de Portsmouth y PIymouth suble¬ vadas desde Abril á Junio de 1797; agitadísimo período durante el cual son desembarcados ó hechos prisioneros los oficiales de los bareosi izando éstos la bandera roja y amenazando con bom¬ bardea)' las poblaciones que se nieguen

de Enero de 1874 con la huida de Con¬
treras á bordo de la Numancia, que
abarrotada de presidiarios, de insur¬ gentes, de mujeres y de niños logra forzar á todo vapor la línea del bloqueo formada por las fragatas Victoria y Almausa, restituidas al gobierno español, y por la Zaragoza, recién llegada* de América, refugiándose en el puerto de Mérs-el-Kebir, donde se rinde á las au¬
toridades francesas. Corramos él velo clásico sobre estas
uuestras pasadas desdichas, y citemos
otros casos de rebelión naval. De los más salientes fué el del acora¬
zado peruano Huáscar, declarado á favor de Piérola en Mayo de 1877, y que des¬ pués de realizar varios actos de piratería tuvo que sostener combate con los cru¬ ceros ingleses Shali y Amethyst, ofre¬ ciendo esta lucha la particularidad de que. aun que sin éxito, se lanzó contra el Huáscar el primer torpedo Whitehead, empleado en las modernas guerras ma¬
rítimas.
En 1891 ocurre la guerra civil de Chi¬ le; casi toda la flota de dicha República se pronuncia en favor del expresidente Balraaseda, y el gobierno legalrnente
constituido envía contra los barcos insu¬
rrectos los dos avisos Condelly Lynch, los que dan cuenta del movimiento echando á pique el acorazado Blanco.
Por último en la revolución del Brasil,
en 1899, el Áquidaban. declarado en re¬ belión, es torpedeado por la escuadra gu¬
bernamental en la bahía de Santa Cruz,
llevándose al fondo del mar 560 hom¬
bres.
Lo apuntado basta para demostrar lo que queríamos; esto es/ que al afirmar algunos periódicos y corresponsales que
el caso del Potemhin era único, proce¬ dieron con ligereza y olvido de la Histo¬
ria evidentes.

El helianto no es más que lo que vul¬ garmente llamamos un girasol. Los ru¬ sos g’ustan mucho de la simiente de esta planta, que tiene cierto saborcillo á ave¬
llana.
Los botánicos aseguran que la semilla del girasol tiene además la propiedad-, verdaderamente curiosa, de quitar las penas. Mascarla equivale á permanecer en una alegría perpetua, y por consi¬ guiente. resulta verdaderamente útil pa¬ ra un ejército qne, como el moscovita, no tiene por ahora grandes motivos regocijo.
Actualidades
La revolución en Rusia
La «Nevóle Vremia,> publica unos muy interesantes detalles qu&su corresponsal
en Gutchuline le envia sobre el descon¬
tento que reina en el ejército de Linie^
vitch. Las revelaciones contenidas en
esta correspondencia son tanto más gra¬ ves cuanto que nuestro colega ruso se
esfuerza en disminuir su alcance.
«Desde hace algún tiempo-cuenta.— en la Mancharla no se oye hablar de otra cosa que de proclamas. Las hay de todas clases* proclamas en lengua rusa, depositadas por montones en los alrede¬ dores de los puntos avanzados'; procla¬ mas, impresas en Shanghay por la tipo¬ grafía rusa que el Gobierno del mikado subvenciona en aquella ciudad, y dis¬ tribuidas bajo sobre cerrado en los do¬ micilios de los oficiales rusos por emisa¬ rios misteriosos; proclamas sobre todos los acontecimientos del día, concernien¬ tes á la vida pública rusa en el interior y en el exterior del imperio.

/Un Karbin estos escritos sediciosos son Abiertamente distribuidos por las calles;
la ciudad ha triplicado tan rápidamente
población’, sin que haya sido propor-
hionalmente aumentada su policía, (fie

Así se estima en los centros más auto¬
rizados, que lo consideran como inad¬ misible, y el Consejo federal se halla
dispuesto á aplicar á los productos espa¬
ñoles los derechos prohibitivos de la ta¬

S O L, L, E R
ai final de sus patrióticos y elo¬ cuentes discursos, atronadores aplau¬ sos, prueba evidénte del entusias¬ mo indescriptible que reinaba en¬
tre los reunidos.

ros, quienes recogieron al muchacho que estaba siu sentidos, y le prodi¬ garon cuantos auxilios tuvieron á
mano, siendo más tarde curado por
el facultativo Sr. Marqués.

4536..aa
diz» .

El bateo, couplets y dúo.
Mazurca «La Mascota». Polca «Polichinela». Paso-doble «Marcha de Cá¬

esta distribución puede hacerse con en¬ giera impunidad, y. efectivamente, tiene
lugar con un atrevimiento inaudito. La

rifa general—20 francos para los vinos —desde l.° de septiembre, si no se fir¬
ma mi modas vivendi antes de esta fe¬

La suscripción, como verán nues¬ tros lectores en otro lugar del pre¬ En el «Colegio Español» que sente número, alcanzó ya el pri¬ dirige D. Antonio Ferrer Cabot y

•
CULTOS SAGRADOS

policía de Karbin es de tal modo defi¬ ciente que frecuentemente quedan im¬ punes asesinatos cometidos en pleno día y en las calles más concurridas de la po¬

cha.
El Consejo federal estima que ha to¬ mado todas las medidas que estaban en su mano para evitar una guerra de tari¬

mer dia una respetable suma, la
cual ha sido aumentada desde en¬
tonces de tal suerte que á estas
horas se tienen ya suscritas unas

del que forman parte los profeso¬ res D. Salvador Elias y D. Vi¬
cente Garcés, se celebraron el do¬
mingo último los exáme es de fin

En la iglesiü parroquial. —Mañana domin¬ go, día 6.—Se celebrará fiesta votiva en ob¬ sequio de S. Marcial, Obispo. A las nueve y media, se cantarán las horas menores y des¬

blación.

fas; si ésta estalla, sin embargo, no se 3.500 acciones que representan un de curso, ante las familias de los pués la Misa mayor con sermón por el

El periodista ruso hace notar que si
las condiciones del ejército íueran nor¬
males y si no hubiera sufrido una tan

deberá más que á las lentitudes del go¬ bierno español.»

capital de 350.000 duros, viniendo
estos datos á reforzar nuestros au¬
gurios sinceramente expresados en

alumnos y algunos invitados. El acto resultó agradable, dada
la inmensa variedad de trabajos

Rdo. Sr. Cura Arcipreste. A la tarde, explicación del catecismo. Al anochecer después de vísperas y completas, se practicará el ejer¬ cicio mensual en honor del Sagrado Corazón

Interrumpida serie de terribles derrotas,

nuestro penúltimo número.

presentados por los 87 alumnos de Jesús con exposición de S. D. M.

estas proclamas no podrían tener una -gran influencia sobre hombres que vuu
á combatir contra el enemigo; pero, en

Crónica Local

La Comisión Organizadora del fe¬
rrocarril Palma-Sólier había acor¬
dado, en u i a reunión celebrada

que divididos en seis secciones se
presentaron ante el tribunal, cons¬ tituido por los señores D. José Pas¬

Martes, día 8.—A las seis y media, duran¬ te la celebración de una Misa, tendrá lagar el ejercicio mensual en obsequio de la Inmacu¬ lada Concepción de María.

las actuales circunstancias, su «acción
tiociva» es considerable.
No faltan oficiales, médicos y funcio¬ narios que no tienen el menor inconve¬ niente en expresar, ante simples solda-
"dos, cuán grande es su disguto por la guerra actual, y no ocultan su intención <ie aprovechar el primer pretexto plau¬ sible que puedan encontrar para hacerse
repatriar. Y estos oficiales justifican sus opinio¬
nes leyendo en alta voz algunos párrafos de las proclamas que recibieron la vís¬ pera, en las cuales se critica acerada¬
mente el actual sistema de gobierno y ■sus actos, tratando de demostrar la ne¬ cesidad de una revolución social.
«Estas proclamas triunfan igualmente
entre los soldados, los ex-obreros de fá¬
bricas y los reservistas que han tenido que abandonar sus ocupaciones y sus fa¬ milias para irse á la guerra.
Yodas est^s cosas son perfectamente
conocidas de la autoridad militar supe¬
rior; pero el mal se ha hecho demasiado extenso y demasiado profundo para que, auu cuando quisiera hacerlo, pueda aquélla tomar medidas eficaces que evi¬
ten un conflicto para el día de mañana.»
Las relaciones comerciales
con Suiza
Tienen interés las noticias que publi¬ ca Le Ternps. en una carta de su corres¬
ponsal en Berna.
Dice así:
«El tratado de comercio entre Suiza y
España está anunciado para el 31 de agosto-, y se ha reconocido por ambas partes rlesie hace tiempo la imposibili¬
dad de renovarlo para esta fecha.
Habiéndose opuesto el Consejo federal á propagarlo, el gobierno español pro¬ puso negociar un modas vivendi. y esta idea fuó acogida favorablemente en Ber¬
na. Inmediatamente el Consejo federal envió sus proposiciones á Madrid; pero
á pesar de haber transcurrido muchos
meses desde entonces, el gobierno espa¬ ñol todavía no ha hecho saber sn res¬
puesta. Si su silencio se prolongase to¬ davía algún tiempo, sería imposible lle¬ gar á una inteligencia antes del término

Ferrocarril Raima - Sóller
LA REUNIÓ» DEL DOMINGO
Los sollerenses estamos de enho¬ rabuena. El tan deseado ferroca¬
rril, que lia de unirnos con la capital, salvando por medio de un
túnel esa fantástica obra de la
naturaleza, llamada Coll de Sóller,
será en breve un hecho. Sóller, el
prototipo de los pueblos de Mallor¬ ca, el que en tantas ocasiones ha dejado ver su carácter activo y emprendedor demostrando verda¬
deras ansias de vivir la vida del
progreso y de la civilización, aca¬ ba de dar una nueva prueba de su acendrado amor patrio y de cuan grande es la laboriosidad de sus hijos.
La reunión magna del domin¬ go, convocada por la Comisión Organizadora del ferrocarril PalmaSóiler, con el fin de proceder á la abertura de la suscripción de ac¬ ciones y dar cuenta en resúmen de los datos, por demás elocuentes, recogidos del movimiento ocurrido durante el pasado semestre, en la carretera que conduce á la capital, resultó un acto solemne, grandio¬ so, que quedará sin duda señalado en la Historia patria con letra blanca para ejemplo y estímulo de la posteridad. En el vasto salón
teatro de la «Defensora Sollerense»
se congregaron en la tarde de di¬ cho día las fuerzas vivas del pais: las autoridades civiles y eclesiás¬ ticas, la industria, la agricultura, el comercio y el proletariado, to¬
dos sintiendo en el corazón la mag¬
nitud del acto que se celebraba y
viéndose retratados en sus sem¬
blantes los deseos vehementes de
ver realizada en plazo no lejano la grandiosa obra en proyecto,
sueño dorado de todo buen solle¬
rense.
En dicho acto-usaron de la pa¬
labra los señores D. Guillermo
Colom Muntaner, D. Jerónimo Es¬

estos días, publicar unas hojas suel¬ tor, Vicario, D. Guillermo Colom En la iglesia de San Francisco.—Mañana

21.atas dando cuenta de la asamblea Muntaner, D. Miguel Vives y el porlatarde,álas cinco y media, se dará

celebrada el domingo. Causas im¬
previstas y la falta material de tiempo han impedido el ver rea¬ lizado hoy el acuerdo como se te¬ nía pensado. El Sóller, que desde que apareció la ley de ferrocarriles
secundarios báse ocupado de cerca
de tan importante asunto, siendo el promotor de la idea y aportan¬ do su grano de arena, con sn pro¬
paganda, hacia el proyecto del fe¬
rrocarril Palma-Sóiler, dá hoy hos¬
pitalidad, con suma satisfacción,
en sus columnas, á los trabajos de

Director del Colegio D. Antonio
Ferrer.
Se recitaron poesías, pronunciᬠronse discursos y luego tuvo lu¬ gar la repartición de premios á los alumnos más aventajados.
Los profesores recibieron la en¬
horabuena de los concurrentes por
la brillante y amplia instrucción que prodigan á sus alumnos. No¬
sotros les enviamos también la nues¬
tra más sincera, sintiendo no dis¬
poner de más espacio para dar estensa cuenta de tan grata fiesta.

principio al setenario en honor de Nuestra Señora de los Dolores con sermón por D. Jo¬ sé Pastor, Vicario.
En el oratorio del Hospital. —Hoy sábado
día 5.—A las siete y media de la noche sé
rezará el Santo Rosario, cantándose luego el motete Tota Pulchra, después sermón, acabán¬
dose con el canto .de la Letanía da la Inma¬
culada.
Mañana domingo, día 6.—A las siete ha¬ brá misa de comunión general, á la cual po¬ drán asistir todos los que hayan tomado par¬ te á los santos ejercicios. Durante la misa y comunión se cantaráTi algunos motetes pro¬
pios de tan solemne acto. A las nueve y media, Tercia solemne, lue¬
go la Alisa mayor, cantándose por un coro de

la Comisión Organizadora, en la
seguridad de que hace uu bien á nuestro pueblo y de que al mis¬
mo tiempo nos agradecerán nues¬
tros apreciables lectores, especial¬ mente los ausentes, el poder sabo¬
rear los discursos de los oradores

La banda «Unión Sollerense» el
domingo último empezó á usar co¬ mo distintivo una gorra con fun¬
da blanca.
El lunes al anochecer salió de

del domingo.

j nuestro puerto el vapor «Villa

congregantes, dirigidos por el Rdo. D. An¬ drés Bisbal Pbro., la Misa de Angeles; ocupan¬ do la Cátedra del Espíritu Santo el Rdo. don Jaime Rosselló de los Sagrados Corazones.
Por la tarde, á las siete, después de rezado el Rosario, se expondrá el Sagrado Copón; luego habrá por el citado orador el sermón
de despedida, empezándose después la devota seisena de San Luis Gonzaga, continuándose
los cincos domingos consecutivos á las cinco

La falta de espacio nos obliga á ser concisos. Terminemos, pues, fe¬
licitándonos todos los sollerenses
de tener la cuestión á un terreno

de Sóller» con rumbo á los de Bar¬
celona y Cette, llevándose variada carga. En él se embarcaron ade¬ más regular número de pasajeros.

de la tarde, concluyendo con un solemne cán¬ tico y la reserva.
Todos los fieles que preparados convenien¬ temente asistan al mentado ejercicio de la
tarde, pueden ganar una indulgencia plena-

inmejorable, y felicitemos también Dicho buque estará de regreso ria concedida por el Papa Clemente XII.

de corazón, á Ta Comisión Organi¬ de sn viaje el próximo martes por

zadora, que con tanto celo, activi¬ la mañana.

dad y amor ha venido día tras día machacando, sin desmayar, sobre la dura roca, con el loable y nun¬ ca bastante bien ponderado fin de vernos unidos á Palma por medio de un ferrocarril, ideal de toda
nuestra vida.
Se halla sin Maestra la escuela
de niñas de Biniaraix por haberse admitido la dimisión que de su cargo presentó la que la desempe¬
ñaba interinamente.

El martes de la presente semana llegó á esta ciudad la Colonia es¬ colar de niños, que durante el
corriente mes ha de permanecer instalada en el edificio de Santa
Catalina del Puerto.
Va dirigida por el inteligente profesor D. Miguel Porce] Riera,
Director de la Escuela Normal de
Maestros de esta provincia, y la com¬ ponen unos veinticinco muchachos.
Deseamos que su estancia en Só¬

Men'lstro Ovil
Nacimientos Varones 5.—Hembras 1.—Total 6
Matrimonios
Dia 5.—Pablo Serra Noguera, soltero, con María Antonia Bennasar Marqués,
soltera. Defunciones
Día 2.—Juan Casasnovas Arbona, de 9 meses, M.a 49.
Día 2.—Francisco Bisbal Escales, de

Para ocupar la vacante de dicha ller, además de saludable, les sea 70 años viudo, Alquería del Conde.

escuela ha sido propuesta, según provechosa.

noticias extraoficiales, en virtud de concurso que terminó en 30 de

El miércoles de esta semana, de

SUSCRIPCION

Junio último, D.a Micaela Florit. nueve y media á once y media de con él fin de allegar recursos para las

la mañana, acompañada de vivo

obras de reparación y ensanche

El sábado último al anochecer, relampagueo cayó sobre este tér¬ un muchacho de unos once años de mino abundante lluvia, suficiente

de la iglesia parroquial.
Pesetas Cts.

edad que estaba á bordo de un fa¬
lucho anclado cerca la casa de Sa¬

para hacer entrar en tempero á la
tierra.

Suma anterior. D. Antonio Arbona Oliver.

18.721*00 2N00

fijado.
puede ser que en Madrid abriguen la
esperanza de que el Consejo, federal se
decidirá en el último momento á prorro¬

tañes Llabrés y D. Jaime Torrens Calafat, quienes con precisión y claridad se ocuparon de tan im¬ portante asunto, bajo diferentes as¬

nidad Marítima de nuestro puerto,
se echó al mar con intención de
tomar un baño, efectuándolo con tan mala suerte que se cayó^ enci¬

La banda de música «Unión So¬ llerense» durante la velada de ma¬
ñana domingo ejecutará, en el ca¬

D. M. M.
En obsequio do Sta. María la Mayor.

250*00 25*00

gar el tratado actual hasta fin de año. pectos y dirigidos todos á nn mis¬ ma de un madero produciéndose tafalco de la calle del Mar, el Pero esta combinación favorecería so¬ mo fin, cual es el de ver realizado una extensa herida en la mandí¬ siguiente programa:

Suma.

19.021*00

lamente á España, que lograría la en¬ pronto el proyecto de nuestro fe¬ bula superior.

Paso-doble de cometas «Los

(Continuará)

trada de su cosecha de vinos de este año rrocarril para bien de estos habi¬

Un dependiente del fielato de voluntarios».

pagando sólo 3'50 francos de derechos, tantes, de toda Sóller, de Mallorca consumos se apercibió del hecho y

Aria de requinto de Luís

sin ofrecer ninguna compensación.

en.tera. Dichos señores recogieron, dió conocimiento á varios marine- Marín.

SOLLER.—Imp. de «La Sinceridad»

MARÍA TERESA
no las oyese, aunque en realidad no per¬
día una nota.
Cuando estaba de mal humor solía
emplear alguna burla ó ironía que des¬
concertaba á las niñas: con María Teresa
guardaba su aire de superioridad into¬ lerable: sombría y altanera, parecía pre¬ sentir qué iba á ser vencida por la virtud y el talento de aquella joven que ocupabaen su casa tan modesta posición.
Kl conde apenas cambiaba algunas
palabras con ella: alguna vez la miraba fijamente, admirando las líneas correc¬ tas y hermosas de su semblante; pero si
casualmente se encontraban sus mira¬ das, éstas recobraban al punto su dure¬
za. su orgullo y su frialdad. Una tarde, cuando entraban á hacer
la visita cotidiana, encontraron en el
gabinete del piano donde tomaban el
café, una joven de aspecto arrogante y desdeñoso, de exquisita elegancia y mo¬ dales distinguidos, á quien el conde y
la condesa llamaban familiarmente Sa-

bina... Hubo la indispensable presenta¬ ción: era hija de acaudalado banquero, ahijada de la condesa y muy halagada por todos en aquella casa. La madre de Alberto presentó á sus nietas, y cuando llegó el turno á María Teresa dijo con
frialdad:
—La institutriz de las niñas.
Sabina apenas se dignó inclinar la cabeza con ceremoniosa etiqueta... Ma¬
ría Teresa hizo como si no viese su al¬
tanería.
Tocau el piano. El conde es muy mú¬ sico y toca admirablemente el violin; alguna vez le acompaña Sabina, cuya casa visita con frecuencia, y en la actúa
lidad estudia un difícil concierto de
Mendelson... no se unen... la joven echa la culpa al conde: él bromea ale¬ gremente. y dice que cada vez lo hacen peor. María Teresa escucha silenciosa: conoce que Sabina está poco segura y no acierta en las entradas ni guarda bien el compás. De repente, volviéndose
hacia la condesa, dice Elena:
—¿Por qué no toca rnadamoiselle, que sabe tanta música?
—Niña, contesta ella apenada, esta señorita !o hace mejor; y además, no es posible que toque yo.
—¿Por qué no? contesta Sabina mi-

rándola desdeñosamente, mortificada
por su presencia, sin saber por qué, y
deseando humillarla: una institutriz
bien puede acompañar al piano: ¿acaso no lo hacen los maestros y los músicos? Eso nada tiene de particular,
—Efectivamente, señorita, contestó
María Teresa sosteniendo la mirada de
desafío que le dirigía la joven; pero no he sido invitada, no lo deseo tampoco, y es muy fácil que no supiese acompa¬
ñar al señor conde.
—¿Quiere V. probarlo si mi madrina lo permite? preguntó la. joven esperan¬ do un fracaso, y gozando de antemano en la derrota de aquella mujer hermosa, que con tanta dignidad ocupaba su humilde puesto en aquella casa.
—Por mi parte no hay inconveniente,
contestó la condesa.
María Teresa no pudo disimular su contrariedad; pero repuesta al instante, dejó su labor para ocupar en el piano el puesto que la dejaba libre Sabina.
El conde salió á su encuentro ofre¬
ciéndole el brazo; ella lo aceptó senci¬ llamente, y la condesa dijo enojada:
— Alberto, eres demasiado cumplido con una mujer cuyos servicios paga¬ mos; acuérdate que no es tu igual.
Estas palabras, dichas en correcto in-

glés, no fueron contestadas por el con¬ de; miró á Alaría Teresa, y la vió palide¬ cer un instante, ponerse roja después. Desde aquel momento comprendió que la joven poseía el idioma, y se propuso averiguarlo, porque le mortificaba que su madre, sin razón ninguna, tratase de humillar siempre á tan encantadora y
discreta criatura.
Se unen como si toda la vida hubie¬
sen tocado juntos. Aquel concierto, co¬ nocidísimo de María Teresa por haberlo ejecutado muchas veces con su padre, le permite lucir sus excepcionales dotes: para la música, como para todo lo que
hace, tiene aptitudes nada comunes/ y
se distingue notablemente: es de esas
personas que no pueden pasar inadver¬ tidas en ninguna parte.
Al concluir, las niñas en espontáneo
arranque aplauden entusiasmadas: el conde da las gracias á María Teresa di-
ciéndole sencillamente:
—No sabía yo que tocase V. tan ma¬ gistralmente, por más que casi lo adivi¬ né al oírla el primer día. Si no tiene A. inconveniente, me acompañará á
estudiar cuando haya de tocar alguna pieza de concierto en las casas de mi
intimidad.
—Estoy á sus órdenes, contestó María

Teresa fríamente.
El conde se sintió] molestado por el tono desdeñoso de la joven, y la dejó volver sola al asiento que antes acupaba.
Ni la condesa ni Sabina la dieron una
sola muestra de aprobación.
—¿Verdad que toca mucho y con ex¬
quisito gusto tio Alberto? pregunta á
media voz Adriana.
—Sí, contesta él lacónicamente.
—Tiene que ser así. contesta Sabina, ¿no ¡ves que es una maestral aunque creo que tienes demasiado entusiasmo
por ella.
—¡Es tan buena y nos quiere tanto, contestó la niña, que no comprende loe
celos y la envidia que brotan en el cora¬
zón de la hija del banquero.
—¿Las quiere? murmura con irónica
sonrisa. Debes desconfiar, hija mía* de
á los cariños que te aseguren aquellos quienes se pague. Es muy común la adu¬
lación en cierta clase de personas,
quienes el disimulo es habitual. ¿No co¬ noces que no hay ninguna razón para que esa señorita os quiera tanto?
—¿Por qué dice V. frases tan amar¬ gas? ¿Acaso no podemos amar en breve cuando arrastra al corazón poderosa
simpatía, que en este caso particular no es difícil explicar? Madamoiséflé es