AÑO XIX.--2.a EPOCA.-NUM. 879
AÑO XIX.--2.a EPOCA.-NUM. 879

SÁBADO 6 FEBRERO DE 1904

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN:
Sóller: Administración.
Francia: J. Marqués Arbona,—Rué Montmartre, 34, París.

Fundador y Director-Propietario:
D. JUAN MARQUÉS ARBONA.

.Redactor en Jefe:
D. DAMIAN MAYOL ALCOVER.

REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle de San Bartolomé, n.° 17

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

España:

0’50 pesetas al mes.)

j Extranjero: 0’75 francos id. id. PAGO ADELANTADO.

América: Sres. Marqués, Delgado y C.a—Arecibo—(Puer¬
to-Rico).

—*. SÓLLER (Baleares) *—

Número suelto O’IO pesetas.—Id. atrasado 0’20 pesetas

La Redacción tínicamente se hace solidaria de los escritos que se publiquen sin firma, seudónimo, inicial, ó signo determinado. De los que tal lleven, serán responsables sus autores.

Sección Literaria
EL CAVALL DEN PERET
En sent a la tarda, quan el sol comencava a cangar-se d’estar enlaire i anava acotxantse a poc a poc darrera deis nuvols, venia a buscar-me la tartana den Peret, allí a un poblé de la costa.
Pujava la capsa de pintar i el cavallet, entra va sota aquell toldo mostrejat a
estil de canamac, i asseient-me sobre ls
coixins, que treien el clin peí Ilustre,
agafava les corretges. Tant poca n tenia la bestiola, que,
abaos de saber si estavem a punt de marxa, allargava 1 coll taut com podía i, obrint els forats del ñas pera pendre vent, tanta arrencada tenia que, en
compte de tirar, semblava que l’empenyessin peí darrera.—Xooo!—cridavem el personal de dintre; peró, cah!: no hi valien bandos ni estiramentsdegenives.
Alió era un córrer a la baioneta per
aquells carrers del poblé, fent sortir ma¬
res de dintre les botigues a arreplegar criatures; un trontoll de molles.i un aixafament de grava, un trasbals de sotracs, que semblava que s’anés a avisar
la llevadora.
Qui us hagués vist a la sortida, ens hauria pres peí correu o hauria cregut
que feiem alguna prometenga; peró s’a-
cabaven les cases i... adéu, presses!
Aquell cavall den Peret, tant tebió de sangs i fort de nervis; aquell histeric Rolando Furioso, aquella bestia sicilia¬
na. se tornava la més mansa criatura
encara no s veia 1 despoblat davant de les ulleres. com si pensés: «Ja ns hem lluit davant del poblé. Descancem davan del blau del paisatge, que no tiñe joventut pera tants estragos».
I es que’l cavall den Peret (pobre ca¬ vall!) ne tenia un capdell de portar-nos a nosaltres i els anys que duia a sobre.
Tants ne duia que ni ell mateix els recordava, i no bi havia més que veure-1 pera compendre l’antiguetat del subjecte. Blanc de naixenca, el temps 1’ha¬ via tornat d’un gris de roba vella, d’un blanc que havia anat a la bugada, d’ un cendrós destenyit per l’ús de la carrete¬ ra-; s’ havia deixat els cabells cancat de mudar el pél; i ja no tenia Ilustre en els defóres ni alegria en els dintres, ni un pam de pell verge de nafra o garrotada.
M'irat de frente no s veien més que ge-
nolls, i no més que eostelles mirant-sel de perfil, i an el sen eos no més bi que¬
da va «rosta. L’única molla, l’unica vi¬
da, <la tenia concentrada a la cua, en les •orelles i en el fons d’una mirada tristo-
sota, d’ uns nlis humids de bondat, jguarnits de grans pestanyes que, bri-
tlant sota una cóva d’ós, se veien .ver¬
dosos i reflexats fent de mirall an el pai¬
satge.
Arnb ells mig closos, anava caminant tot xano, xa no, fent camí am santa filo¬
sofa. Poi’t^va un trot degenerat a pas de marxa, un] pas gimnastic com si vol,gués Henear les carnes lluny del eos, una tendencia a no fer res de lo que li
manaven). tocut a la seva llarga expe¬ riencia.^ sobre tot un cop d’esquena
que feia/grinyolar els pobres óssos del
■moble que ns servia de tartana, i el feia
brandejíar com un llaut trangolejant en
térra sueca.
Amli aquest pas reposat i somogut
anaveiin térra enllá per la vora d’una vinya. El sol queia a P esquena del ca¬
vall, p)intant-li de blau sa silueta sobre
la blaiiea carretera; i ell, a pesar d’aque¬
lla catjma, d’aquella gran calma que
gastayá,. emprenia una suor que li baixava/pels torrents de les eostelles com si
fossin les vessants d’una teulada. Pobra
bestia! Suant o aixut, ell anava térra
enlljú missionista de la carga. Ell seguía
sa Jlaueta: la desgracia de cavall desti¬
na | a ser el company de la persona, al jould’un pés darrera com suplemeut
d’iMdavitut. per falta de paraula pera ftutúxar.-se. I de tant en tant s’aturava i

mirava l’horitzó i s’espolsava les mosques que tenia a tret de cua i es tomba-
va pera mirar-nos, i...—Apa, noi,—li déiem,—que ja hi somi—I ell ho ente¬
nia, i la tartana tornava a sotraquejar
com si fes aigües, i ell tornava a estirar el coll i a olorar el vent, i emprenia l
trot de V herí)a.

s’ adormía si cantavem, i semblava pen¬
dre part en la conversa am tal agrado, que molts cops l’empreniem de paraula i ell no ns contestava per prudencia.
Perqué de prudent n’era més que no¬
saltres mateixos. Mai relliscava ni posa-
va una cama més enllá de la seva pariona sense mirar lo que trepitjava; se li

Ne déiem él trot de l' herid d’ un trot podía posar un estenegall de criatures a

a la decantada que tenia, d’una marxa de bestia esperanzada, d’un pas de pressentiment: sabia que ns acostavem al lloc de parar-se, allí en un prat d’herbeta pasturable, i aixó li donava tais forces de flaquesa, tanta forca a les ca¬ rnes, que semblava que tingués la pas-
sió a la nota verda.
I aixó que d’aquest color no n tenia 1 tal part ni pera 1 gasto d’esperanca.
Tant ressec era i tant mustie i aixelat i

la grava sense que n malmetés ni una; no ns gastava quasi res de íerradures, era aiguader i no tenia cap vici.
Bestia nascut, podent néixer persona, i sent-ho més que molts que ho semblen, aquell g’enit de cavall sens havia fet simpatic, aquell eos apropant-se a la mort a pas de carga ns havia robat la
voluntat i ens feia ilástima, i li deixa-
vem fer lo que volia, convenguts del poc temps que li quedava de vida.

pie de brosses, tant despoblat el terrer i tant faltat d’arbres, que pera fer d’aixó de pintor me posava darrera la tartana i el cavall, i els feia servir pera donarme
ombra.
No era dolenta per lo que a mi m con¬

* **
Pobra vida! Poc creía jo teñir de veu-
re-la acabar a 1’anar-men un dia d’a-
quell poblé, ni poc m’esperava presen¬ ciar sa agonía.

venia. peró sí molt insegura i capritxo-

*

**

sa, ja que quan més ensinistrat estava perseguint una nota de color o un cap
de nuvol, o burlant-se ella de mi, com si tot-d’ úna sortís el sol a donar llum

Ya ser un dia de toros. La plaga esta¬ va plena i el poblé demanava caballos
com una fera famolenca.

an els meus dubtes, la claror que buscava i no trobava m’invadía l’estudi, i era
que V ombra se n’ anava a pasturar, atre¬ ta per aquelles quantes herbetes d’her¬ bolan, que semblaven més remei que
substancia alimenticia.

D’ allí 1 fons va sortir un cavall blanc, un cavall que jo havia vist feia poc, el cavall den Peret, que se 1’ havia venut el dia abans, segons van dir-me.
Montat per en Badila, va comparéixer a les arenes entre crits i aplaudiments

Res més magre que aquell breñar fóra de temps. Arrossegant la tartana, el ca¬ vall pujava els marges pera haver una farigola, o un brot d’espigol, o una fio-
reta més bonica a la vista que gustosa

que rebia 1 picador, test i satisfet a so¬ bre d’aquelles pobres eostelles, somrient al poblé que i cridava. quadrant sa cor¬ pulencia a sobre d’aquella magresa, séns recordar-se de la victima infeliz

al paladar; estirava 1 coll tant com po¬ que duia a sota, coDtent de l’exit i pro-
día, am tot el bé de Déu de corretges, metent íluir-se am la mirada.

pera pasturar un branquilló; saltava pe¬ drés enllá,, sempre amb el destorb de la ditxosa tartana; y ell, amoinant-se am la feinaijo am la meva, ens trobava la foscor, aquella hora solemne d’undia més que acabava, d’un passet més vers el camí de la mort, d’ una altra posta de

Al mateix temps, el cavall, tapat d’ulls, obedient com sempre. manso de por i de vellosa, portava. il-lusionat, el trot de l’herba! Corría, 1’infeliz» de costat sobre la pista, estirava 1 coll com si s trobés a la blanca carretera, i pot-ser s’extranyava de no sentir-se 1 pés de la

vida.

tartana, i... qui sap!... se creía pot-ser

Així semblava pressentir-ho la bestio¬ la. i s’entornava tot trist per la carrete¬ ra. Ja no era 1 trot lo que duia: era un pas d’anar a la processó o a un enterro, un caminar amb el cap baix, un ensopi-
ment de marxa fúnebre am lluna, am

també arribar an aquell camp d’espigol i flors blanquea, an aquell pía de descanc am vistes a la serra. an aquell racer de planuria guarnit de nuvols o
d’estrelles.
Pobre cavall! Tot-d’uua, el toro l’em-

veus de cap-al-tard, am queixes miste- besteix i el picador l’atura. Hi ha un rioses i crits d’aucells de nit i totes les moment de quietut. S’apuntala la vic¬

mitges ombres d’aquella hora i totes les tima, i la fera li deixa al mig del pit
una horrorosa ferida.
vaguetats i boiroses fantasies de la fosca. D’aquella ferida oberta, com una font

*

!

**

abundosa, en comenga a rajar sang;

Ja amb els fanals encesos entravem al
poblé i ens despediem del cavall. Ell ja ho sabia, i a l’endemáns el
duien tot lo content que podía estar un cavall de tants anys i tantes xacres.
Cada día feiem la mateixa feina: gran arrencada, trotillo, trot de l’herba i
marxa trista, i, a copia de fer lo mat.eix, haviem arribat que ns compreniem el genit.
Sabia tant els camins que teniem de seguir, coneixia tant les parades, que

sang que li baixa per la cama i l’hi tenyeix de dalt a baix; li agafa un tremolor que li remou tots els nervis. un petarnent de dents, una terrible suor; peró no una suor com aquella d’aire lliure, sinó una suor negra que sembiava destenyir aquella ossameuta, la suor de 1’ agonia que 1 matava séns defensa.
Després d’ aquella, sempre entre aplau¬ sos, va rebre-n una altra, i continuó,
obeint, i una altra i d’altres, i van reti-
rar-se ls picadors de la plaga.

ell mateix se graduava la marxa, tombant aquí, passant allí per la drecera, aturant-se ais llocs de fer beguda si ns

* **
Jo també volia anar-men i no sabia

descuidavem d’avisar-lo, i dirigint ell com fer-ho, i vaig quedar-me, i altra ve¬

mateix la maniobra.

gada va tornar el cavall a continuar el

Ni freno necessitavem: el millor freno seu martiri.

era la seva gran experiencia de la vida.

Ja no era 1 mateix de sempre: destro-

Quan venia una baixada s’apuntalava a gat, repié d’estopa, quasi negre. volia la tartana amb els colzes de darrera, po¬ trotar encara i no podía, volia estirar el

sava les íerradures de talons i esdeixava cap i li queia, i no veia aontanava, i un

empényercom si sentís la voluptuosa cop hauria caigut, a no haver-se apun¬
sensació d’anar en montanyes russes; tal at a la barrera. De tant en tant tam-

quan tenia de pujar feia esses am mali¬ balejava, i el picador temía que se li cia, i fins cree que ns feia 1’ ullet, som- morís de sobte; donava un pas més i al-

rient de sa travessura; quan era al pía gava aquella cama ferida; semblava que

feia i desfeia com si fos a casa seva.

plorés: am tanta pena torgava 1 coll i el

Mai entre nosaltres teniem la més pe- deixava penjar sobre l’espatlla.

tita disputa: cor de cavall qué vols. cor Per ultim, un mogo va acompanyar-lo d’ lióme qué desitges. Un petit avís am a morir acostant-lo fins a la mateixa fe¬

les regnes bastava pera fer-lo cambiar ra; per ultim, el toro va obrir-lo de dalt de rumbo i de parer. Si discutiera a a baix, com esquinsant-lo; i obert de

dintre. ell s’esbravava am les mosques; ventre, trepitjant-se ell mateix, per ul¬

tim va cridar el poblé que 1 traguessin, no sé si per fastic o per llástima.
I die mal al dir per ultim. Per més que serabli impossible, encara 1 vam tornar a veure; encara, cusit, va pendre una altra pica; i allí mateix, a sotala barrera on me trobava, un mogo li va donar una tremenda punyalada, i aque¬ lla fera d’ orne va ser en aquell moment el millor cor de tots els que s trobaven en la plaga.
Ya ajeure-s el pobre cavall den Peret, va saccejar les carnes de darrera am vio¬ lencia, per ultima vegada va estirar el coll, i va quedar immobil sobre les bru-
tes arenes.
Al cap d’una estona, encara va moure una orella, i va ser la darrera extremitut de la vida que fugia. Després era un pilot de carn amb uns ulls que encara miraven. Dintre d’ells, humids encara de bondat, guarnits de grans pestanyes, més enfonsats que mai dintre de la cóva d’ós, ja no s’hi veia 1 paisatge: s’hi veia tot un poblé que cridava i aplaudía,
Santiago Rusiñol
POESÍA FANTÁSTICA
A dónde va la zagala? Tan temprano ¿á dónde va? —Al jardín á coger flores, Que un ramo quiero formar. —¿Qué más rosas que las tuyas? Qué ramo quieres igual? —Las rosas que á mí me gustan. Las brota el jardín feraz.

adoptar la policía civil de Gibraltar para
combatir el alcoholismo. De cada individuo acreditado como
beodo habitual se saca una fotografía en. una hoja impresa, donde constan eL nombre, alias que tenga, edad, residen¬
cia, etc., etc.
De estas hojas se da un ejemplar á los
dueños de establecimientos de bebidas,
á fin de que á los sujetos en cuestión no se les sirva bebida alguna.
Utilidad de las aves
El ruiseñor destruye las larvas y huevecillos de las hormigas.
El gorrión devora los gusanos blancos, pulgones... sus pollos comen unos 400 insectos por día.
La cigüeña se alimenta de reptiles, y la codorniz y la perdiz de los gusanos
de tierra. El busardo come en un año más de
4.000 ratas, ratones y topos. La alondra ataca á los gusanos, gri¬
llos, langostas y huevos de hormiga. El mirlo y el tordo tragan cada año
millares de insectos nocivos, y el cuervo una cantidad prodigiosa de gusanos
blancos.
El buho, come por el mismo estilo y
además ataca á los insectos nocturnos y
crepusculares. El pico-verde limpia de insectos las
partes corrompidas de los árboles.
Las mujeres turcas

—Es muy temprano, zagala,
Naciente la aurora está —De’fresco rocío lleno Es más hermoso un rosal.
—¿No sabes que hasta más tarde
Sus flores no se abrirán? —Más vivos colores tiene
La que sonríe no más.
—¡Oh! no vayas, no, zagala,
Si tu frente han de adornar. —Para mi serán las rosas,
Ó bien para mi galan.
—Dios te libre de que sea,
Dios te guarde de ese mal. —Para cogerlas conmigo. Ya espera mi amante allá.
—¡Oh! no vayas, no, zagala, Quédate un instante más.
—Lo sentiría mi amado, Si me tardase en llegar.
—¿Para qué quieres las flores De que tan ansiosa estás?
—Para lucirlas de noche
En las danzas del lugar.
—¡Oh! no vayas, no, zagala, Por la Virgen celestial...—
Más ella no escucha nada,
Y al pensil corriendo va...
—¿Por quién con son tan funesto Las campanas doblarán? — Por una zagala doblan Que despojaba un rosal. —¿Y por quién lloran las niñas Y los mozos del lugar? —Lloran por esa zagala, Que ha mordido un alacran.
—Si es así, ¿por qué enlutados Estos zagales no van? —Porque, de gala vestidos,
Al baile venían ya.
—¿Y por qué color de rosa Es la caja funeral? —Porque la cubren las flores Que recogió la beldad.

En Turquía es donde las mujeres se desposan más jóvenes.
El Gobierno de la Sublime Puerta au¬ toriza el matrimonio desde los nueve años.
A esta edad tienen derecho de admi¬
nistrar la tercera parte del capital, y la ley las ampara, si por causa justificada quieren separarse de sus maridos.
Caracoles
En París se venden diariamente más de 100.000 libras de caracoles.
Hay jardines dedicados á su cría, y en Dijon hay una granja dedicada á este cultivo que produce á su dueño 7.000
francos anuales.
DI matrimonio y los jarros
Hablar de las rarezas de China, es ha-* blar de un asunto sin fin.
Cuando un europeo llega allí, al pasar por las calles de cualquier ciudad le lla¬ man la atención, entre otras cosas, una porción de jarros colocados en distin¬ tas posiciones sobre los tejados de las
casas.
Si el viajero procura averiguar el ob¬ jeto de las tales vacijas, la explicación que acerca de ello le dará la gente del pueblo aún le dejará más admirado. Un jarro colocado con el fondo hacia la ca¬ lle, significa que la hija del dueño de la
casa aún no está en edad de contraer
matrimonio; cuando ya puede conside¬ rarse como casadera, el jarro se pone con la boca dirigida hacia la calle, y por úl¬ timo, tan pronto como la muchacha va á contraer matrimonio, sus papas se apresuran á quitar del tejado la vasija, que como se ve viene á ser, con perdón de las chinas casaderas, algo así como el «alquila» de nuestros coches simones.

f Tomás Aguiló.

— —-

■

o -■■■■■■

■

■

-

Sillas de madera histórica

Yariedades

Aunque parezca absurdo, es muy pro¬ bable que la silla en que alguna de nues¬
tras bellas lectoras se encuentra sentada

Contra los borrachos

i en este momento, haya cruzado el Océa¬ no, hace siglos, y tal vez la mesa sobre

que escribimos estas líneas haya forma¬

Es curiosa la medida que acaba de do parte de algún antiguo barco de

m

SÓLLER

ggcerra.'El secreto de este aparente dis¬
parate se explica con saber que los me¬
jores fabricantes de muebles están com-
sV
pra-ndo los restos de los antiguos barcos de guerra, hechos de madera, para emplearlos en su industria. Hace tiempo se ha visto que las maderas de que se hacían los antiguos navios era el ma¬ terial más fuerte y más á propósito
para sillas y mesas, y por consiguiente,
los industriales se dan prisa á aprove¬
charlo.

gías, y era una lástima que esasenergías se perdieran en la soledad, con perjuicio de los intereses religiosos y patrióticos. Valencia tendrá en él un gran prelado y los pobres un padre, como lo fué en Ma¬ nila, para todo género de desgracias.
Le he escrito dándole mi más cordial
enhorabuena, pues me honro mucho con su amistad; y le he escrito con doble motivo, congratulándome de su mere¬ cida promoción, y protestando de la in¬ justa campaña que contra él hace gran

Se asegura que la nota rusa será en¬ tregada hoy.
Tribuna Pública
Señyor Director del Sóller Molt señyor meu: Li agrahiré public aquestas cuatre retxas. aoticipantli las gracies es seu servidor

que sería dins es ventra d’ un altra ani¬
mal.
Sa perdiu es un ave de vol y de térra, es dir que raras vegadas se posademunt un abre y per lo mateix sa seua defensa consisteix ab amagarse cuant está en
perill. Si es cá la troba s’ acota, fins que ve-
yentsé descoberta, s’ aisa per fogir y 11avor es cassador llealment apunta, li tira y o la mata, o no la fer, alió es un duelo lleal, cadescü se defensa com pot, un ab

El Juzgado se personó en el lugar del suceso y lo mismo hizo la guardia civil y el médico titular de Felanitx.
Se practican pesquisas para esclarecer este crimen y descubrir al autor ó auto¬ res de la muerte del Burguera.
La Guardia civil de Porreras ha descu¬ bierto á los autores de la muerte de un hombre cuyo cadáver fué hallado dentro
un pozo, que resultan ser un hijo políti¬ co y un nieto del interfecto.

parte de la prensa madrileña. Esta cam¬

—

paña esta tasada toda ella en un sin mi-

X.

ploms y saltre ab plomas, pero aixó de

criar una germana seua perque servint

Entre las noticias recibidas en el Go¬

Agricultura

fnero de infames calumnias.
Yo, que en cariño y amor á la patria

CARTA OBERTA A 1 CASSADOR SOLLERICR

de traidor, fent es paperimes baix y mi¬ bierno Civil, de la vecina isla de Ibiza, serable els ’he crit y reunesca devall un figura una comunicación de la guardia

no cedo el puesto á nadie, observo con

reboll á vint ó trenta pases d’ un ser qui civil del puesto de San Antonio dando

CULTIVO DEL ALGODON EN ESPAÑA

la más grande pena el cómo se forma la opinión de la mayor parte de nuestro

Molt ben-volgut amic: Ara qu’ es cuatre tords de Sóller han prés altres

se diu cassador y qui com un asesino, qui espera sa seua victima, está arrufat

cuenta de haber descubierto á los auto¬ res de un asesinato cometido en la pa¬

Sin inás recomendación que la de la
-■oportunidad, se di ó tau gran impulso ai
cultivo de la remolacha que ya va re-
-sultándo excesiva su producción, y se
piensa en sustituir por otro este cultivo. ¿Por cuál? Excluyendo el del tabaco,
que rendiría enormes beneficios, pero - que no hay que pensar en él por ahora, pues se opoue la poderosa Arrendataria,
recomiéndase el cultivo de la morera, el
'fiel ramio, abacá, li^o, achicoria, cáña-
mu, té y caté, todos los cuales podrían
ser fuentes de riqueza.
Ninguno, sin embargo, tan indicado • como el del algodón, por constituir pri¬ mera materia de importantísimas in¬ dustrias, primera materia do la cual se
hace enorme consumo, del que sumos
en España tributarios por algunos mi¬ llones de duros, de los mercados yanqui
é inglés. Redimirnos en parte de ese tributo,
seria una gran victoria. Miles y miles de balas de textil, con¬
sume la industria algodonera española, una de las mas pujantes del país, y es
'verdaderamente sensible que una pro¬
ducción agrícola que había de tener asegurado un espléndido mercado con¬ sumidor, no se haga ¿uauto humana¬ mente quepa hacer para lograr implan¬
tarla.

pueblo; y con frecuencia pienso, lamen¬ tándolo muy de veras, en el desastroso fin á que tal movimiento nos ha de con¬ ducir. Porque lo que ahora pasa con el
asunto del P. Nozaleda, no es otra cosa
que la continuación de lo que en todo ocurre. Con decir que en la actualidad, en poblaciones de la importancia de.Bar¬ celona, se forman mitins para ver el mo¬ do de rescatar los 4.000 prisioneros que allá existen en Filipinas, no sé en poder de quién, basta y sobra para conocer la ignorancia ó la mala fé de los que se po¬
nen á la cabeza de esos movimientos.
¡Qué desgracia! En vez de alegrarse de un hecho que,
como la promoción del arzobispo dimi¬
sionario de Manila, es motivo de satis¬
facción y orgullo para todo buen espa¬
ñol, los motores de esa prensa engañan
al pueblo diriéndoles que ese arzobispo es un avaro, un sanguinario, un traidor á España, y hasta que no es español, cuando una de las prendas que mas re¬
saltan en el P. Nozaleda es su acrisolado
patriotismo. ¡Eso es inicuo, y eso es es¬ tafar la credulidad del pueblo! Por ese camino llegaremos á que toda Europa nos tenga por la nación más desequili¬ brada del mundo. ¡Qué desgracia, amigo mió, qué desgracia!»

burgueras he penjat s’ escopeta y prés un plomí que tenía retirat, per escriurerté aquestas cuartillas sobre sa cassa. per veurer si tu, qui vas per la vila y
tens moltsd’amics cassadors los alica¬
rias dins es carabasset aquestas ideas qu’ he somiadas a dins sa barraca.
He viatjat un poch y he reparat que, per ahont sevuya hei lia cassa, fora á
Sóller.
Si es á n’es plá de Mallorca no hei ha cap sementer que no tenga es seu esbart de perdius, cap garrigó que no man¬ tenga sa seua pareya de Hebras, ni cap claper ahont no hei baja conís.
A n’es continent no s’ han de cansar
cap mica es cassadors per poder presen¬ tar una carnicera ben gornida y a Fran¬ ca es ben raro es qui agafa es frare per poc que sapigue apuntar y desparar una escopeta, y aquí a Sóller, qui es es lloch mes agraciat y afavorit per sa Natura¬ leza per ha veri cassa, pots partí ben dematí y correr de Mídela a n’es Cali sense veurer peí ni ploma; ni hasta pinsans sentirás cantar. Si te agafa s’idea de pegar cap á Balilx ja pots correr, ja en pots espenyar de sabatas, que tant mateix no trobarás res; y al contrari si ana¬ vas devés Santa Povisa allá en veurías de perdius y altres herbas, allá te po¬ drías devertir, pero hei ha un empero y es que no hei va qui vol, y sobre tot

devall cuatre branques per asesinarles, aixó señyor, fá oy; aixó es vergonyós, aixó fa ganas de, teñir per deshonra, es
dirsé cassador.
Sa lley de cassa autoriza s’ empleo de reclama, pero hei posa tans d’ emperons qu’ es imposible es servirsen cara alta a fí de que no n’ hi hage.
Y per últira ¿qué dirás cuant te par¬ laré de cassar en temps de veda, cuant ests anirnals preparan ells mateixos es recreo d’ es cassador per F any siguent? ¿Qué dirás d’aquells hornos qui se creuen cassadors y s’ atreveixen á matar un auimal sapiguent qu’ en destruyexeu una dotzena? Aquets si qu’ heu son de crimináis y mes locos qu’es de Son Boy, qui al menos no apredegan sa seua taulada. Aquets per un petit gust criminal sa privan á ella mateixos d’ una tempo¬ rada de recreos legáis y complets.
S’ autoridad ha dictat liéis severas
contra ells, ¿pero que vols que fassin cua¬ tre guardias civils á pesar de tota sa
seua bona voluntad?
No trobas tu que convendría que s’ arreplegasin una o duas dotzenas d’ ho¬ rnos juts, hon'rats e inteligents qui comprometensé á observar sa lley de cassa se comprometesin á feria observar á n’ ets altres? ¿No convendría fundar una sociedat. no de destruidós, sinó de pro¬
tectora de sa cassa?

rroquia de Santa Gertrudis en el año
1899. La víctima de dicho crimen fué un
joven llamado José Vich y Tur, de 17
años de edad. El hecho ocurrió cierta noche en que
dos individuos se presentaron en la casa del espresado Vich suplicándole que les enseñara el camino, bajo el pretexto de que se habían extraviado é ignoraban el sitio en que se encontraban, á lo que se prestó aquél. Pero á penas se hubieron separado unos docientos pasos de la casa le dispararon un tiro, causándole la
muerte instantáneamente.
El delito quedó impune por no haber¬ se podido averiguar quiénes eran los au¬
tores, los cuales han sido descubiertos
ahora por unas mujeres, habiendo sido detenido uno de ellos que resulta llamar¬
se Juan Serra Riera, de 32 años de edad,
jornalero y de malos antecedentes, do pudiendo hacerlo del ©tro por haber fa-
fallecido.
Según resulta. los móviles del crimen
fueron las rivalidades amororas.
Crónica Local
El domingo por la tarde, á la hora

El algodón vive y se desarrolla en Es¬ paña, y felicísimos ensayos lo han de¬

La exposición de San Luis

cassant. ni com vol.

Si així heu feyan llavors mos dever- anunciada, tuvo lugar en el «Sindicato

D’aixó te volía parlar, d’ aquesta di¬ tiriam de deveres; llavors en sentirías ds Agrícola Sollerense» nna conferencia

mostrado plenamente. La posibilidad de sn cultivo en la
.Península é islas adyacentes está, pues, asegurada, como asegurado estaría el consumo y el beneficio del cultivador.
¿Qué medios pueden 'emplearse para ■implantar el cultivo del algodón?
Sin grande esfuerzo se adivina; difu¬
sión entre los labradores de la idea y
conveniencia de su implantación; cons¬ titución de grandes asociaciones análo¬ gas á las que han establecido y fomen¬ tado la producción remoiachera, facili¬ tando semillas, dirigiendo los cultivos y poniendo capital á disposición del culti¬
vador.
Ijjsto por lo que respecta á la iniciativa particular.
El Estado puede y debe ayudar á esas
iniciativas con exenciones tributarias
temporales al principio; con primas de producción si es necesario.
Provincias españolas que hoy viven en la indigencia, encontrarían acaso la
■salvación á su ruina en el cultivo del al¬
godón, y no hay que hacerse ilusiones; buscar la salvacióu del pais fuera del fo¬ mento de su riqueza y mejoramiento de su producción, vale tanto como esperar el maná, que nunca viene.
Cuanto por la agricultura se haga, y es mucho lo que puede hacerse, otro tan¬ to se hará por la patria y para la patria.
—«w*sa<£»i¡S <5ÜSCT«»'"
Actualidades
Sobre el P. Nozaleda
(Retirado de la edicióu del sábado último)
Leemos en Las Provincias que el se¬ ñor don Luís Marinas, cónsul general de España que fué en Manila desde que
terminó allí nuestra soberanía hasta ha¬

L03 periódicos norteamericanos dicen
que se encuentran muy adelantados los trabajos de la Exposición de San Luis, existiendo la convicción de que podrá por fin ser inaugurada en la fecha ofi¬
cial.
La sección más atrasada es la de pa¬
bellones extranjeros, debido á la extra¬ ordinaria importancia que algunos paí¬
ses han dado á sus instalaciones. Fran¬
cia. por ejemplo, ocupa un área de
74.921 metros cuadrados, estando cu¬
biertos por las edificaciones 32.000. En la última Exposición de Chicago
el pabellón francés ocupaba una exten¬
sión de 2.900 metros cuadrados.
El Japón dispone de un área de 129 mil pies cuadrados, no habiéndole sido suficientes los 111.000 que le fueron concedidos en un principio al Gobieno japonés. Sus mejores instalaciones esta¬ rán dedicadas á la agricultura, á la ins¬ trucción pública y á los medios de trans¬ porte, á la industria metalúrgica y á las manufacturas en general.
Alemania está construyendo un mag¬ nífico pabellón rodeado de una vasta columnata. El edificio, que ocupa una vasta extensión de 11.000 pies cuadra¬ dos. es copia exacta del Palacio imperial de Charlottenburgo, tanto en sus líneas arquitectónicas como en su disposición
interior.
Inglaterra ha seguido el ejemplo de Alemania, pues su pabellón reproduce
hasta en los menores detalles The Oran-
gery del palacio du Kensington en
Londres.
La India inglesa expondrá, principal¬ mente. sus productos naturales en un pabellón de grandes dimensiones, imi¬ tación de uno de los antiguos templos
de Lahore.

ferencia tan vergonyosa per noltros. d’ aquesta diferencia qui fa que s’horno afectat no de matar animáis per vendrer ó .per umplirsé sa pancha, sino de recrearsé veyent vola un esbard de perdius ó correr una Hebra, se fa fastieh y á tor¬ ca de cansarsé per rés, penja s’ escopeta, materia es cá y renuncia á saseuapassió mes forta y mes noble, perque e3 cassar es noble, es sá, es higienic. y per mes que no sía profitós, per sa bosa. es un recreo que. lluny d’embrutir s’intellig-encia, 1’ activa, fa fogir sas malas ideas, distreu, dona aire sá a n’espulmonsy
forca a ró es eos. Un cassador no es un
destruidor de cassa, sino un ser intelli-
gent qui usa d’un dret que té de Deu, perque Deu ha creat ets animáis perque s’ en servesca y no perque los destruyesca; aquest dret el te d’ ets hornos perque ses Autoridats han dictat Ileys sobre s’asunto y facultat á tota persona hon¬ rada a que si dedich pagant (ben ente¬ sos) lo que diuen una decencia.
Deya, pues, qu’ es vergonyós que aquí, qui estarn tan ben sitiáis per teñir de que devertirmos, hagem d’ estar priváis d’ un gust al cual tenim dret, per mor de cuatre ó cingc qui se diuen cassadors y ni s’ isquera saben que vol dir aquesta paraula.
Si á Sóller no hei ha conis es perque,
com tu sapa, no se respecta res; aquí se
va á cassar tant de día com denit, si
no basta un cá en prenen dos. y si en dos no en tenen prou s’ en menan una dotzena, á fí de fer net per ahont passan, raaldament no en quedin per casta, sa cuestió no es devertirsé, sinó umplirsé sa pancha ab cara de coní; si de día no fan bó no fan cás de perdre sa nit, y ab una serena qui los entre dins ets osos corren mitx Sóller sensa por de girar un peu ni de can rer baix d’ un marge, ni ti’ agafar
una pulmonía, á veurer si sorprendrán,

quet-que-re-quets dins sas garrí gas y fins dins ets olivara; llavor podrías anar á matar un coní ó aturar una Hebra, llavor, en fin. podrías dir ab orgull: jo
som cassador.
Un aficionat.
Crónica Balear
En Felanitx el precio del almendrón ha experimentado una notable baja. Las compras se hacían en aquel mercado el sábado último á razón de 83 pesetas el quintal.
Se halla vacante la plaza de médico municipal de la villa de Petra dotada con el haber anual de 500 pesetas; los aspirantes á este destino pueden presen¬ tar solicitudes en la secretaría del Ayun¬ tamiento de Petra durante el plazo de 20
dias.
La compañía de vapores Isleña Marí¬
tima, en vista de los aumentos de gastos que ha experimentado por la subida de precio de los carbones, jornales y otros, ha aumentado también los precios de
pasaje á Barcelona, que serán en adelan¬
te los siguientes, libres de todo impues¬
to y sin manutención: Primera clase, 25 pesetas; segunda
clase, 15 pesetas; y tercera clase, 7’50 pesetas.
El Alcalde de Felanitx comunicó el
miércoles al señor Gobernador, un cri¬ men cometido en aquella ciudad.
En la madrugada del día 2 se presen¬ tó en su casa, llamada Can Burguera de Son Sart Vey y sitio en el camino de Cas poneos, el vecino Baltasar Burguera Caldentey, el cual estaba gravemente

pública sobre el cultivo del algodón. El joven disertante D. Antonio Ru¬
fián Colom, provisto de infinidad de da¬ tos referentes al cultivo de dicha planta,
demostró á la selecta concurrencia que
el algodón produciría buenos rendimien¬ tos á nuestros agricultores, si, dejándose de rancias preocupaciones, practicasen los oportunos y convenientes ensayos.
Nosotros así opinamos también y cree¬ mos que en España daría muy satisfac¬ torios resultados, por ser nuestras co¬ marcas terreno abonado para el cultivo del algodón. Esta es la cuestión latente de hoy en dia para cuantos trafican con esta materia y para los que se preocupan por la industria nacional. Los algodones han alcanzado precios exorbitantes, y como muy bien dice un periódico cata¬ lán, la generación actual no recuerda un
caso igual, y esto hace que el pánico
que en todos los centros industriales
existe sea indescriptible. En Inglaterra, Alemania y Francia va á empezarse el cultivo en sus colonias, para cuyo objeto se han formado importantes sociedades.
España, á principios del siglo XIX y mas tarde también, tenía plantaciones de algodón, que se dejaron perder como tantas otras cosas. En Cataluña, donde se halla el centro fabril de la nación, va
á iniciarse la idea de hacer factibles las
plantaciones. Ante tales noticias, sentimos nosotros
uua satifacción grande al veP que nues¬ tra sociedad agrícola ha tomado parte en
el estudio de un problema tan trascendeu-G
tal corno el de que nos ocupamos, y ve¬
ríamos con gusto que el entusiasmo de¬
mostrado por buen número de ¡iodos del
Sindicato, que hasta ofrecieron!, terrenos

ce medio año, desde Argel, donde ac¬ tualmente desempeña el mismo cargo,
con fecha 7 de enero escribe así á un
amigo suyo: «Los periódicos de la Corte me acaban
de informar sobre el rnerecidísimo y más quejusto nombramiento del Reverendí¬ simo P. Nozaleda para la arehidiócesis de Valencia; y yo, que desde que tuve el gusto de conocer y tratar de cerca en Manila á tan insigne prelado, le profeso singular cariño y veneración, como ca¬ tólico y español, tne alegro mucho de que el Gobierno de mi patria haya pen¬
sado «n utilizar sus relevantes dotes de
ciencia, virtud y celo, colocándolo en una silla tan distinguida como la de Va¬ lencia. El P. Nozaleda es relativamente
joven todavía y hombro de gran.les ener¬

Rusia 7 Japón
Las impresiones de hoy confirman las
de días anteriores con motivo'del cambio
de impresiones entre las Cancillerías de Francia. Estado Unidos é Inglaterra.
Dícese, en efecto, que las concesiones hechas por Rusia vau más allá de lo que se esperaba.
Los sentimientos de equidad y de leal¬ tad demostradas ea esta ocasión por el Emperador de Rusia, producen la im¬ presión de que él evitará la guerra, sien¬ do general la creencia de que si fuese otra la solución del conflicto, á pesar de las grandes satisfacciones que el Japón recibirá, tendría éste toda la responsabi¬ lidad, quedando moralmente aislado.

eofora «T es cau, un pobre animalet qui no mes té aquellas horas per pasturar,
es caos el troban, 1’ encalcan y cuant se creu fora de perill dins es seu cau venga sa fura y ala ¡de rés t’ ha servit es co¬ rrer!, te ten segú aquí dedins, ab un
tros de chercha venceré sa teva falegue-
resa, no t’ he pogut aglapí ab sos caos per més qu’ eran molts. pero t’ a gafaré com un traidor ab una trampa, ab una seudera dins ahont caurás fogint de sas mo-
gegadas de sa fura. ¡Yaige cassador aixó es vergonyós,
aixó no te perdó de Deu, aixó es mes bár¬ baro que lo que fan es cafres de Guinea!
En cuant a sas perdius, encare es pitjor y si en queda cualcuna, dins es nostro clot. es perque deu ser muda, que si 1’ haguesin sentida cantar, feria es ton a

herido. Su madre, que es una anciana de setenta y tres años, al ver á su hijo en¬ sangrentado y casi moribundo, pidió au¬
xilio á los vecinos de la casa, los cuales se trasladaron á ésta inmediatamente
para-prestar auxilios al herido. Este murió, sin haber podido articular
palabra alguna, á las dos horas de ha¬ ber llegado á su casa.
La víctima presentaba varias heridas en la cabeza y en un brazo, producidas, al parecer, con un tronco.
Se supone que la agresión al Barquera ocurrió en el camino que de Cas Cancos conduce al domicilio de aquél, pues así lo indica un reguero de sangre que so encontró, el cual partiendo de dicho ca¬
mino terminaba en la vivienda del di¬
funto.

para llevar á la práctica los ensayos, no
cejase en lo mas mínimo. Pídaosle semi¬ llas y ¡adelanté! agricultores solllerenses. Probad el cultivo del algodón, que qui¬ zás os repondrá de los perjuicijos que
habéis sufrido en la enfermedad 1 de los
nar
Y por último, reciba el amigo p. An¬
tonio Rufián, nuestra sincera felicitación
por la notable conferencia dada avite sus
compañeros en la tarde del doming'
Como podrán ver nuestros leetorels por 1 anuncio inserto en otro lugar del\\ pre¬
ente número, mañana domingo hjlbrá
s^hbro inversa en el Sindicato y basará
a enfermedad denominada mímalo Hue

SÓLLER

3

tanto daño astá causando en los huertos plica hecha por nosotros en la revista Las naranjas y limones que se vienen 1 para transporte de materiales y las guar¬ MOVIMIENTO DEL PUERTO

de este valle.

anterior, será atendida, no como indicada recogiendo en nuestros huertos continúan niciones necesarias para una caballería.

Será el disertante nuestro colaborador por nosotros, sino como acuerdo tomado cotizándose á igual precio que en la an¬ También se acordó adquirir un apara¬

Embarcaciones fondeadas

y querido amigo D. José Rullán Pbro.

por la misma Junta con fecha anterior.» terior semana, ó sea á 8 y 6’25 pesetas to denominado Milchpríifer (Pioskop)

Dia 31.—De Barcelona, en 10 horas,

Nos alegramos de poder transcribir la carga respectivamente.

para examinar la leche que se expende vapor Villa de Sóller, de 190 toneladas,

Llegó el domingo por la mañana á esta noticia y nos place que la Junta de

para el consumo público.

con 14 mar. y efectos.

nuestro puerto el vapor Villa de Sóller
procedente de Cette y Barcelona, siendo portador de variada carga y algún pa¬
saje.
Con cargamento de naranjas, limones
y otros efectos salió para sus destinos,
dicho buque, el miércoles por la noche.
El domingo por la mañana se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordina¬ ria para proceder á la rectificación del

Gobierno y el distinguido corresponsal de La Almudaina hayan coincido en tan simpática idea.
Per cuestiones de' poca monta tuvie¬
ron una reyerta, el martes último por la noche, dos sujetos apodados Es Fadrinet el uno y Es Coix, vendedor de cacahue¬ tes, el otro. Este produjo á aquel varias heridas con un cuchillo de regulares di¬
mensiones.

Hemos tenido otíasión de admirar un
cuadro que permanece expuesto, desde hace algunos días, en la sociedad recrea¬ tiva «La Unión». Es debido al pincel de nuestro amigo G. Pizá y representa la barriada marítima á puesta de sol. El cuadro, que á juicio nuestro es el mejor de cuantos ha pintado Pizá, ha sido ad¬ quirido por un rico propietario, entusias¬ ta por las bellas artes.

No habiendo otros asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.
CULTOS SAGRADOS
En la iglesia parroquial.—Mañana domingo, dia Y.—A las nueve y media, se cantarán las h@ras menores y después a misa mayor, con sermón parroquial por el Rvdo. Sr. Cura-Arcipreste. A la

EMBARCACIONES DESPACHADAS
Dia 3.—Para Barcelona, vapor Villa de Sóller, de 190 ton., cap. D. J. Coll, con 14 mar. pas. y efectos.
Dia 4.—Para Valencia, jabeque San Miguel, de 43 ton. pat. D. A. Vicens,
con 7 mar. y cemento.

alistamiento de mozos del actual reem¬
plazo.
El sorteo de los mozos tendrá lugar el dia 14, segundo domingo de este mes.
De una sensible desgracia ocurrida en «1 mar el martes último, -tenemos que dar hoy cuenta á. nuestros lectores.
Serían poco más ó menos las ocho y media de la mañana cuando, 'debido al mal tiempo, vióse precisado, sin duda, á regresar al puerto, de donde había salido hacía poco menos de una hora, un falu¬ cho de pesca tripulado por su propieta¬ rio el conocido patrón D. Pedro Antonio
Casasnovas Castañer. La gruesa mar
reinante y el fuerte viento que soplaba, le debían impedir el poder maniobrar con -desahogo, teniendo la desgracia de que una fuerte ráfaga hiciera zozobrar la
embarcación.
Apercibiéronse de la desgracia varias mujeres y seguidamente dieron de ello
aviso á los vecinos de la barriada. Inme¬
diatamente salieron varias embarcaciones
á prestar auxilio al náufrago, pero resul¬
taron en vano tan loables servicios, pues el señor Casasnovas fué sacado del agua
ya cadáver. Lo colocaron en una de las
embarcaciones conduciéndolo á tierra y

Ambos contendientes fueron detenidos
y puestos á disposición del Juzgado.
Se nos dice que dentro de algunas sema¬
nas se hará la debida canalización en el
Séller para poder servir la sociedad El
Gas de este fluido á los vecinos de aquel ensanche. Con esta mejora obtendrán éstos y cuantos por allí transitan la ven¬
taja de no tener que caminar á . tientas,
como sucede ahora por las noches, poco
mas allá de las diez. Y decimos esto,
porque es de suponer que el Ayunta¬
miento cambiará por faroles de gas los que en la actualidad hay de petróleo.
Y á la urbanización de dicho ensan¬
che ¿cuando le va. á corresponder el
turno en las obras que practica el Muni¬ cipio? El Seller estará,' seguramente, ur¬ banizado al empezar el siglo XXI.
Durante esta semana se han plantado
buen número de acacias en la cali© de la
Gran-Vía y Plaza de América. La plantación ha sido dispuesta por
el Ayuntamiento.
Anteayer, jueves, empezó en ésta villa
la cobranza de la contribución industrial,
territorial y urbana -correspondiente al

Se nos suplica anunciemos que en el
salón «La Palma» habrá baile de másca¬
ras en la noche de hoy.
Las obras practicadas durante el pasa¬ do mes de Enero por administración mu¬ nicipal importaron 1040‘92 pesetas.
Consistieron dichas obras en construir muros de con tensión en los caminos de
«La Villalonga», «Las Argilas» y tra¬ vesía del Convento, limpieza practicada en diferentes calles y recomponer el piso de varios caminos vecinales y calles de
la localidad.
Leemos que el Consejo de Ministros que el jueves se celebró bajo la presi¬ dencia de S. M. el Rey, ha revistido ex¬ cepcional importancia para Mallorca.
S. M. firmó el Real Decreto autorizan¬
do la presentación á las Cortes, de un proyecto de ley para la inversión de 30 mil pesetas para el establecimiento de vapores correos diarios entre Barcelona y
Palma de Mallorca. Firmó también otro Real Decreto au¬
torizando la presentación á las Cortes del proyecto de ley para el tendido de un cable entre Barcelona y Palma.

tarde, después de vísperas y completas, uabrá explicación del catecismo. Al ano¬ checer, después dal rezo del Santo Rosa¬ rio, tendrá lugar el ejercicio en honor del Sagrado Corazón de Jesús, con expo¬
sición del Santísimo Sacramento.
Lunes, dia 8.—A las siete, se cantará en el altar de la Purísima Concepción, a misa votiva de la Inmaculada, en vir¬ tud de previlegi® pontificio, é inmedia¬ tamente después, se celebrará el ejercicio mensual consagrado á la Virgen María, bajo el indicado misterio.
En la iglesia de S. Francisco.—Hoy sábado, dia 6.-—Al anochecer se canta¬ rán solemnes completas, en honor de la Traslación de las Reliquias de S. Anto¬ nio de Padua, costeadas por los miem¬ bros de la Pia-Unión, canónicamente es¬ tablecida en esta iglesia, y por los demás devotos del Santo Taumaturgo.
Mañana domingo, dia 7.—-A las siete y cuarto, se celebrará misa de comunión general para los asociados y devotos. A as nueve y media, exposición del Santí simo, horas y la misa mayor con música y sermón por el Rvdo. Sr. D. Antonio Juan Garau, Pbro. Por la tarde con ex¬
posición de S. D. M. se cantará el trisagio de los serafines, y acto continuo se

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Sociedad se convoca á los seño¬ res Accionistas á Junta General extra¬
ordinaria, que tendrá lugar el dia 7 del próximo mes de Febrero, á las diez, en el local que ocupan sus oficinas, calle del Príncipe n.o 24, para tratar y resolver, á tenor de lo que previene el art. 6.° de los estatutos, de la emisión de la 2.a y
3.a serie de acciones. Sóller 16 Enero de 1904.—El Naviero
Director, Antonio Mayol.
Banco de Sóller
La Junta de Gobierno de esta socie¬
dad ha acordado señalar los días 3, 4, 5 y 6 del próximo mes de Febrero, de 2 a 4 de la tarde, y todos los martes y vier¬ nes sucesivos, de 9 á 12 de la mañana, para el pago del dividendo activo de 13 pesetas per acción fijado en la sesión general ordinaria del día de ayer.
Lo que se anuncia para conocimiento
de los señores accionistas. Sóll@r 25 Enero de 1904.—El Direc¬
tor Gerente, Damián Magraner.
——
»

sé pasó aviso de ello al señor Sbert Ayu¬ dante de Marina, cuya autoridad empezó la instrucción de las oportunas diligen¬ cias, ordenando el levantamiento de di¬ cho cadáver que fué trasladado al ce¬

primer trimestre del corriente año. Según noticias permanecerá abierta la
cobranza hasta el martes día 9 del actual,
en la casa de costumbre de la calle de
la Rosa.

AIUNTAMIENTO Sesión del día 30 Enero 19Oá

practicará el último ejercicio de los trece domingos.
En el oratorio de MM. Escolápias.— El jueves próximo se celebrara fiesta de Desagravios en la iglesia de MM. Esco-

En cumplimiento de lo que previene
el artículo 15 de los estatutos porque se
rige esta sociedad, la Junta de Gobierno
de la misma ha acordado convocar á la
General Ordinaria para el dia catorce de Febrero próximo, á las once de la maña¬

menterio.

La presidió el Alcalde señor Joy, y ápias en que el Santísimo estará ex¬ na, en el local que ocupan las oficinas de

El falucho pudo ser salvado y remol¬
cado hasta el interior del puerto.
Descanse en paz el alma del finado y reciban su desconsolada esposa, hija,

Ha sido nombrado Secretario acciden¬
tal del Juzgado Municipal de esta villa, nuestro particular amigo el Abogado don Luis Paiou Pastor, á quien con tal moti¬

asistieron á ella, convocados por segun¬ da vez, los Concejales señores Mora, Escalas, Frontera, Castañer, Colom y
Estades.

puesto desde las seis y media de la ma¬
ñana hasta la siete y media de la noche.
En la misa mayor, que se celebrará á las
diez, predicará el Rvdo. D. José Mar¬

Asociación calle de Buen Año núm. 6.
Y á tenor de lo que previene el artícu¬ lo 20 de dichos estatutos, los accionistas deberán depositar sus acciones con vein¬ te y cuatro horas de anticipación á la

hermanos y demás familia la expresión vo felicitamos.

Fué leída y aprobada el acta de la qués Pbro. y en la función de la noche, señalada, en las oficinas de esta Socie¬

de nuestro más sentido pésame.
De la última crónica que de su corres¬ ponsal en Sóller publica nuestro colega

Hemos recibido un ejemplar de la Me¬
moria leída en la Junta General ordina¬
ria celebrada el 27 de Diciembre último

sesión anterior.
Se dio cuenta d@ no haberse presenta¬ do reclamación alguna contra las listas electorales de mayores contribuyentes,

que empezará á las seis, predicará el
Rvdo. D. Bartolomé Coll Pbro.

dad, y recoger al mismo tiempo su co¬ rrespondiente papeleta de asistencia.
Sóller 25 Enero de 1904.—Por la So¬
ciedad El Gas.—El Director Gerente, F. Crespí Morell.

La Álmudaina, copiamos las siguientes
líneas:
«La Junta de Gobierno del «Banco de
Sóller», deseando perpetuar la memoria del malogrado D. Damián Morell y Pons que bajó al sepulcro cuando la suerte, ventura y honor le sonreían, pensó hace tiempo, y así lo tiene acordado, colocar el retrato del modesto patricio en sitio visible del propio establecimiento que él logró levantar á fuerza de desvelos y sa¬ crificios; y si no lo ha hecho hasta la fe¬ cha ha sido, no por falta de voluntad si no esperando que, en no lejanos días, po¬ dría hacerlo y colocarlo en un salón al

por la sociedad de beneficencia, auxilios mútuos é instrucción y recreo Centro Ba¬
lear establecida en la Habana.
Su estado, según dicha Memoria, n© puede ser más floreciente. Nosotros al desear á la asociación pueda seguir por la senda emprendida, agradecemos á su
Presidente la atención que con nosotros ha t@nido al enviarnos tan precioso libro.
Los bailes de máscaras celebrados en
les cuatro salones que para danzar per¬ manecen abiertos en esta localidad, se han visto regularmente concurridos el domingo y martes últimos.

ni contra la rectificación del padrón de
vecinos de este término.
Se acordó satisfacer á D. Gabriel Rei-
nés Enseñat 528*75 ptas. por costas cau¬
sadas á su instancia en los autos-conten-
cioso-administrativos que siguió con el Ayuntamiento por la variación de la ali¬ neación de la calle de la Alquería del Conde, cuyo crédito fué reconocido por el Ayuntamiento, en virtud de haberse impuesto al mismo las costas causadas en dicho litigio.
Se acordó verificar varios pagos.
A propuesta del Sr. Presidente y por considerarlo de utilidad para las obras

Mef^lstr© Ovil
Na CIMIENTOS. Varones 2.—Hembras 3.—Total 5
Matrimonios Dia 6.—D. Juan Bautista Garau Se-
rra, soltero, con D.a María Colom Mayol,
soltera. Defunciones
Dia 2.—D. Pedro Antonio Casasnovas
Castañer, de 76 años, casado, calle del
Mar.
Dia 3.—D. Antonio Pons Vicens, de
64 años, casado, Santa Apolonia (Puerto)

m

m

Mañana domingo, á las 5 de la tarde y en el local que ocupa la seciedad, el
Presidente honorario D. José Rullán
Pbro. dará comienzo á la serie de con¬
versas sobre los métodos empleados para lá extinción del Aspidiotus limoni ó sea
S’ animaló.
Lo que se participa á los señores so¬ cios suplicándoles su puntual asistencia.
Sóller 6 de Febrero de 1904.—El Pre¬
sidente, Jaime A. Mayol.

efecto destinado. De manera que la sú¬

públicas, se acordó adquirir un carro

(19) FOIitdBTÍir
LA VÍRGEN DE LAS LILAS
brecogido al ver abrirse aquel corazón que durante seis años había tenido bajo su mano corno una caja cerrada cuya llave hubiese perdido, no se atrevió á
decir nada.
—Acabemos tan penosas confidencias
—prosiguió la Marquesa, enjugando sus ojos;—te he dicho ya que al principio me hirió tu frialdad por mis hijos; pero
todavía no encontraba dura mi vida so¬
litaria: mi carácter altivo me impedía buscar amistades, porque nunca pude olvidar la pobreza y humildad de mi
cuna; así, cuantío murieron uno tras
otro mis pobres niños, cuando cerré el último ataúd, mi casa me pareció un ce¬ menterio... mi cuarto un sepulcro... En cuanto á tí, poco fué tu sentimiento apenas pasaste conmigo algunas horas, y después partiste para uno de tus acos¬ tumbrados viajes; fuiste á Francia., volviste á ocupar tu asiento en el Sena¬ do... te absorbió la política, y así que te devolvió la libertad, te fuiste á tomar

baños á Yichy, de donde hace apenas un mes que has regresado.
—Y á mi vuelta. Clara, á mi vuelta,
han llegado á mí rumores muy ultrajan¬ tes para mi honor—dijo el Marqués con voz que volvió á ser oprimida y sorda;— ¡oh, no quiero reconvenirte, Clara! —
añadió al ver un fiero movimiento de
su mujer;—yo soy el culpable, lo sé;
amándote con toda mi alma he dado lu¬
gar á que me creas indiferente para tí... asi, pues, no esperes una sola palabra
dura de mis labios: solo te ruego que
me digas que aun me amas, y esa pala¬ bra me hará despreciar á los calumnia¬ dores y me hará imponerles silencio... ¿Callas, Clara?—prosiguió el Marqués con ansiedad;—¿será posible que no oi¬ ga de tus labios una sola palabra de ca¬ riño y de esperanza?
—No puedo decírtela, Pablo.
—¡Clara!
—No ié mentir; y mi valor y mi no¬ bleza es lo que en otro tiempo te hacía amarme; hoy no me ames ya. seria in«til; pero al menos déjame conservar tu
estimación.
—¿No me quieres ya?
—No.
Clara pronunció está palabra con tan¬

ta sencillez y firmeza, que no dejaba lu¬ gar á la duda.
El Marqués palideció densamente, y hubo un silencio angustioso durante al¬ gunos momentos; el Marqués hizo por fin un esfuerzo supremo y pregunto á su mujer con voz oprimida:
—¿Amas, pues, á otro? —Temo que sí—respondió Ciara con la misma firmeza y serenidad. • —¿Y no piensas en mí? ¿no te haces violencia para vencer esa pasión insen,sa ta?—exclamó el Marqués, á cuya frente subió el carmín de la cólera y de la indignación;—¿no piensas en el por¬
venir?
—Sí. he pensado muchas veces—repu so la Marquesa, sin perder nada de su tranquilidad.
—¿Y qué ves en él? —Veo el divorcio... la separación, el encierro para mí tal vez, aunque eso es algo difícil, porque tú no te querrás po ner en ridículo: haciendo cualquiera de estas tres cosas, te expones á que te di gan que te has visto chasqueado por ca sarte con una mujer oscura. —No haré, en verdad ninguna de esas tres cosas, Clara—repuso el Marqués;— no quiero castigarte porque yo no he sabido conservar tu amor. Ahora déjame

que te haga otra pregunta: ¿son funda¬ dos los rümores que he oído? ¿has hecho alarde de tu inclinación? ¿has olvidado las leyes de tu propia dignidad?
—No—dijo la Marquesa con voz
firme.
—Me basta; no quiero saber más, y te creo; no obstante, Clara, es fuerza que yo haga callar la maledicencia y qué tú me ayudes á conseguirlo; desde hoy saldremos juntos, y nos verán en todas partes, como el primer año de nuestro
casamiento.
—Nada tengo que oponer á esa deter¬
minación.
—Nada te impongo—prosiguió el Marqués levantándose;—solo te digo desde lo íntimo de mi corazón: ¡Clara, procura volver á amarme, porque nece¬ sito de tu amor... porque yo te amo más que nunca, desde que ha venido á herirme el dardo emponzoñado de los
celos!
—¡Oh. si el amor se mandase!—mur¬ muró la Marquesa dolorosamente; y alar¬ gándola mano á su marido, añadió en
voz alta:
—Adiós, Pablo, y gracias por tu
bondad.
Una viva expresión de dolor se pintó en las bellas facciones de aquel hombre

tan impasible, tan dichoso en la apa¬ riencia; estrechó con ternura la mano de
su esposa, é hizo un movimiento para ir á abrazarla; pero una duda, abrasadora
como el hierro candente, atravesó su co¬ razón y su cabeza.
—¡Quién sabe si ya es culpable!—pen¬
só. echándose de nuevo hácia atrás y
saliendo apresurado de aquel aposen¬ to, á donde había ido ¿n busca de la feli¬
cidad.
¡Ay! la felicidad es ave pasajera, y aquella terrible duda que se alzaba como una sombra ante los ojos del Marqués debía ahuyentarla para siempre de su hog*ar!

X

Eugenio Santillan, Conde de Torrenueva. se bailaba sentado junto á su madre, y hablaba con ella al mismo

tiempo que tenía lugar la entrevista

que dejo referida entre Clara y su ma¬
rido.

La Condesa viuda presentaba el más

bello ideal de la madre tierna, piadosa y

elegante de nuestro siglo, en el cual,

á pesar de sus detractores, hay madres

ejemplares, como las ha habido en

todos.

\\

m

SOLLER

axtm&lo* ne se insertea en esta sección pagarán: Hasta tres in-
¿X2ís <L yazáT. de 0'05 pesetas la línea; hasta cinco inserciones a ¿n de D‘03 pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0‘02 pesetas. 31 valor Eniiimo de un anuncio, sea cual fuere el número de lineas
e i® com| onga, será de 0‘50 pesetas.
■las ilacas, de cualquiera tipo sea la letra; y los grabados, se conta¬ ba por tipos del cuerpo 12 y el ancho será el de una columna ordina-
d al periódico.

Sección

de

Anuncios

Los anuncios mortuorios por una sola vez pagarán: Del ancho d una columna 1‘50 ptas., del de dos 3 ptas., y asi en igual proporcióon
En la tercera plana los precios son dobles, y triples en la segunda. *
Los comunicados y anuncios oficiales pagaran á razón de 0‘05 pese¬ tas y los reclamos á razón de 0‘10 ptas. la línea del tipo en que se oomoongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.
eí«n\\«*9CrÍP*0re8 di8frntorlíl1 una rebaja de un 25 pe*

La Ilustración Española y Americana.-La IjATENGIÓN AGRICULTORES!!

Moda Elegante.-La Ilustración Artística.-El
Salón de la moda.-Album Salón.-La Borda¬
dora.-La Perla Artística.-La Mariposas-Blan¬

Si queréis abonar vuestros campos, seguros de ob¬
tener resultados eficacísimos, emplead el

•
^ue

»/ II • F- v v } , ,< ■ / - ij'-v p '; r.v s u*
se expende en la

’f
acreditada

I
• ú1
droguería de

•»' >

/ \\.

co y Negro.-La Zapatería Ilustrada.-Nuevo ARNALDO CÁSÉLLAS-i'üwi»

Ultima Moda.-Por Mundo.-Sol y Sombra.-La

En este establecimiento encontrareis toda clase de

Lapiz.-El Teatro.- Esos Mundos -Pluma y

primeras materias para composición de abonos; sulfatos y azufre gris Biaubaux puro; fuelles y aparatos

Hojas Selectas.-La

Patria de Cervantes.-Alre¬

para azufre; bombas y
rizar arboleda.

demás

utensilios

para

pulve¬

infinidad de periódi¬ dedor del Mundo, y otra

Instalaciones completas de cañerías para agua y gas. Fabricación de envases de hojalata para aceites, al¬

cos y revistas ilustradas de España sirve el mendrón y toda clase de conservas.

44Centro de Suscripciones,, sección tercera de
LA SINCERIDAD, San Bartolomé, 17.—SOLLER.

P101T1TTO, PIKVIOOIÓff T peOKOKtá
¡¡No equivocarse, LTINA, 17— SÓLLER!!

VILLA DE SÓLLER

PASTA FOSFÓREA

TBANSFOBTIS IITIEIáOIOIALIS
Comisión, — Representación, — Consignación, — Tránsito

ele
L. STEINER
PARA DESTRUIR LAS RATAS Y RATONES
Se vende á 0'30 ptas. el bote
en la Farmacia de J. Torrens.

Y PRECIOS ALZADOS PARA TODAS DESTINACIONES
Servicio especial para el transbordo y reexpedición de naranjas, frutas frescas y legumbres
JL Y MAM

j wimmrn

m i la
POR EL
Vino Uranado Pépsico
d©
J. TORRENS, Farmacéutico

AGENTES DE ADUANAS
vwmtm y fgrt-bos (Frontera Franco-Española)
Corresponsales á GIVET, JEUMONT y ERQUELINNES (Frontera Franco-Belga)
TELEGRAMAS: Bauza Cerbére.—Bauza Port-Bou.
RAPIDEZ Y ECONOMÍA EN TODAS LAS OPERACIONES

A partir del próximo mes de Abril serán fijos los dias de
lalida.
Consignatarios:—-En Sóller, D. G. Bernat.—En Barcelona, D. J. ‘Ronra.—En Cétte, Sres. Oolom Eréres y J. Cantó.

ICOS Y

10 BI

DE
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS
iBOKOS QVtHX008 PIM T0B0I LOS OULVXTOS
INSECTICIDAS Y PARASITICIDAS
REPRESENTACIÓN DE LAS MEJORES FÁBRICAS
CONSTRUCTORAS DE INSTRUMENTOS, PULVERIZADORES Y MAQUINARIA AGRÍCOLA
GUANO ESPECIAL PARA NARANJOS, de CÍILI
DEPÓSITO Y REPRESENTACION EN SOLLER:
D. JOSÉ FORTEZA (BIBÍ) Luna, 24

estaurant del fnivem
DE
Vda. de j. serra
PLAZA DE PALA(30-3.-BABCEL09íA

Hospedage desde 5 pesetas en adelante. Habitaciones desde una pe¬ seta, restaurant á la carta, mesas particulares, se sirve á todas horas.
El Hotel del Universo está situado en uno de los sitios más im¬
portantes de la capital, dá plena fachada á la bonita y frondosa plaza de Palacio y paseos de la Aduana é Isabel II, donde cruzan todos los tranvías, y es el más próximo á la Aduana, Muelles, Compañías de Navegación, Bolsa, Gobernación y Estación de los Ferrocarriles de Francia, Tarragona, Valencia, Zaragoza y Madrid.
LA SOLLERENSE
DE
VINOS AL POR MAYOR

COMISIÓN Y AJUSTE

CERBERE j P0RT-B0Ü (Frontera franco-española)

El primero y único elaborado en esta forma en España, mucho más económico y de mejores resaltados que sus similares del extranjero, está preparado con todo esmero por procedimientos científicos bien ex perimentados y acreditado como un reconstituyente sobradamente enérgico para suprimir la elimina¬ ción del azúcar de glucosa en todas las personas afectadas de la enfer¬
medad denominada “diabetes.,,
PILDORAS FERRUGINOSAS
DE
INULA HELENIUM
Con estas píldoras, preparadas por J. Torrens, se cura pronto y radicalmente la Leucorrea ó (flujo blanco), la Anemia y Clorésis (colo¬ res pálidos), la JOismenorrea (ó difi¬ cultad en el ménstruo), la Ameno¬ rrea (ó supresión del mismo), la debilidad, flaqueza y cuantas mo-
léstias ó enfermedades reclamen nn
exitante poderoso y enérgico.
DE ’VEJISrTA.:
En Barcelona, Sociedad Farmacéutica Española. —Farmacia del Dr. Pizá.—Palma, Centro Farma¬ céutico.—Farmacia de las Copinas.—Málaga, Far¬ macia del Dr. Pelaez y Bermudez.—Sóller, Far¬
macia de J. Torrens.
INTUÍ ESPARTERIA
DE
ANTONIO mwí (« Serrió
LUNA, 6—SOLLER
Ofrece á sus clientes y al público sus varios artículos de obra de pal¬ mas, pita, cáñamo y otros muchos objetos de su ramo, que tiene en su
nuevo establecimiento.
Su mejor recomendación será, la superior calidad de todos sus artí¬ culos á precios los más económicos.
Se pasa á domicilio de quien lo solicite para alfombrar las habita¬ ciones y demás trabajos del ramo.
¡¡NO OLVIDAR AL ANTIGUO SERRIÉM

1‘ ASSICÜRATRICE ITALIANA
Sociedad de seguros contra los
ACCIDENTES DEL TRABAJO ESTABLECIDA EN MILÁN Y RECONOCIDA EN ESPAÍÍA
Capital social: 5.000.000 Liras
Habiéndose promulgado la Ley sobre los accidentes del trabajo de 30 de Enero último, esta importante Sociedad asegura todas las indus¬ trias, mediante una prima, contra los riesgos indicados en dicha Ley
Director de la Sucursal Española: D. MANUEL GES, Merced, 20, Barcelona.—Para informes y demás, dirigirse al Agente principal, B. HOMAR, Samaritana, 16, Palma.—Agente en Sóller, ARNALDO
GASELLAS.
LA SINCERIDAD
Establecimiento comercial é industrial de J. Marqués Arbona
San Bartolomé,- 17,-SOULMR
SECCIÓN PRIMERA.—IMPRENTA Y TALLER DE ENCUADERNACIONES
Se hacen toda clase de impresiones á una ó varias tintas: Acciones para sociedades, títulos nominativos y al portador, láminas de emisión de valores, bonos y demás trabaios de esta índole, tarjetas de visita, esquelas mortuorias, talones, membretes, facturas, programas, carteles, circulares, estados de todas clases, invitaciones, etc., etc., etc.; y enc'1"-
dernaciones econémicas y de lujo.
SECCION SEGUNDA.—PAPELERÍA, LIBRERIA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
Véndese en la tienda de esta sección: resmillería y sobres de todas clases desde los más eco¬
nómicos á los de más lujo, papeles de hilo y de algodón en blanco y rayados, papel de embalaje cortado y taladrado para la confección de cajones de higos, y de seda para la de cajas de na¬
ranjas, de limones y de mandarinas, libritos de fumar de infinidad de marcas, naipes, estampas y cromos, tarjetas de lujo y sorpresas parA felicitaciones, libros en blanco y rayados, cuadernos
y libretas de todos tamaños y precios, libros de texto y menaje para las escuelas de niños y de niñas de este pueblo, tinta negra y de colores, en botellas, para escribir y para sellar, efectos
variados para escritorios y oficinas, coronas, flores artificiales, y objetos para hacerlas, sacos y cinturones de piel para señoritas, carteras para niños, etc. etc.
DE LA CASA
ESCOF3HT, TEJERA Y C.‘ de BARCELONA

JUAN ESTADAS
3IASTE Y
TELÉFONO
VEMCIUÍAW (AiMle)

Aduanas, transportes, comisión, consignación y tránsito
Agencia especial para el trasbordo y reexpedición de naranjas, frutas frescas y pescados.

AGENCIA M. BERNAT Y C.MÉ'20, PILMA
Fincas y casas de diferente importan¬ cia dando un rédito del dos y medio al seis por ciento anual. Las hay á la venta
en esta Agencia.

Único representante en Sóller: Miguel Colom, ca¬
lle del Mar.
SOLLEE. —Imp. de «La Sinceridad»