AÑO XVII!.--2.a EPOCA.-NUM. 829
AÑO XVII!.--2.a EPOCA.-NUM. 829

21 FEBRERO DE 1903

SEMANARIO INDEPENDIENTE

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN:
Sóller: Administración.
Francia: J. Marqués Arbona.—Rué de Turbigo, 5, París. América: Sres. Marqués, Delgado y C.a—Arecibo--(Puer-
to-Rico).

Fundador y Director-Propietarios
D. JUAN MARQUÉS ARBONA.

Redactor en Jefe:
D. DAMIAN MAYOL ALCOVER.

REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle de San Bartolomé, n.° 17

SOLLER (RalGares) «s*—

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

España:

O’ÓO pesetas al mes.)

Extranjero: 0’7o francos ru. id. j

adelantado.

Número suelto OTO pesetas.—Id. atrasado 0’20 pesetas

La Redacción únicamente se hace solidaria de los escritos que se publiquen sin firma, seudónimo, inicial, ó signo determinado. De los que tal lleven, seráu responsables sus autores.

Sección Literaria
ILS CAR1MITL0S D’ffl JDSEP SARAU
Son les nou del vespre. La sala del Cep está magnífica. Ayrosos angels sostenen rams y entrunyellats de fiors arti¬ ficiáis; figures d’elegants fades arregussetjen íloretjats cortinatjes, que ayrosos devallen devant espléndit» mirays, Pu¬ nes blanquíssimes. aont se retraten los capritxos y escenes deis desfressats. Salomons, y í'ochs eléctrichs, iluminen
-com el sol de mitx día. La música...
.¡oh la música! en los seus bailables etxisadors enfebretjen y esciten aquella multitut afamagada de plers y deverti-
mens. Les colles abrassades, volten y
revolten dins un abisme, engranades a la roda d’asqueroseg passions. Fresses •elegantíssimes. renoveres y envelantonades, en lo seu pich de llengua, tiren de colsos ais gomosos. L’ animació y ale¬ gría es solemne.
Tais son els balls deis derrers díes en
la seva part exterior qu’esla seva cara alegre; are, en la seva part interior, ja es un ultra cosa: son un formiguer aont sa crien baixes passions. envejes tiráni¬ ca es, traicións rnesquines, amorsimpurs j qualque horrible infanticidi.
Qui’ra guardará de mentir es en Ju¬ sep Sarau, en V historia que vaig a treu-
rer a rotlo.
En Jusep, o en Pepito com I’anomenava la seva mare perque feya mes senyó, du tres anvs de matrimoni ab na María Viles, dona, segons diven bones llengues, teyada.de líuna y trampada, en tota cosa, plantosa, aguda, educada, viva com un argent, carinyosa com ella sola y sobre tot bona cristiana. A pesar de poder fer la felicidat del seu espós. aquest es un errat de contes que deixa
Jo bó dins caseva, per anar a cercar a
fora case lo dolent. Cada vespre en el hall. Després de haverla colgada, ja li ha estret, per veure si encontrará na Magdalena Malta, ab qui tengué cuatre anys de festetjaments.
Un vespre, totduna que va esser arribat, apareix devant ell una mascareta alta; du les faldes color de pansa, el mo¬ cador negre amb unes petites senefes blanques, rnés be pareix un vestit de penitencia que de ball. El cap, la cara y les mans les du cubertes de llana, blan¬
ca com le llet.
En Jusep la mira de prim conte, 1' es¬ tatura y el ayres d’aquella mascareta li apareixen d’una persona coneguda.
Escoltemlos un poch, a veure si afinarém qui es:
—¡Ola Jusep! ¿tu per aquí?
—Ja ho veus hermosa.
—¿Qué saps tú si som hermosa? —Per mi ho ets den vegades més que
sa meua dona.
—Ala grenuca, no digues aixó; mes valdría anasses a guardarle. ¿Que has de cercar tú peí ball?
—Te cerc a tú.
—A mi? m’has equivocada, ¡que m‘
has de fer a mí tenent una dona tan be¬
lla y tant garrida com sa teva?
—Ja estich fart d’ella.
—Que ho sou de pollissons els hornos. Deixares na Magdalena Malta qu’estava enemoradísima de tú, per sa dona que
tens. ¿Y are ja ’t fastidia? Deu paga y no
es ab bastó.
—¡Si ses coses sa poríen fer dues ve¬ gades...!
—Voldríes na Magdalena?
—Si, Magdalena del meu cor, te vol-
d.ría a tú.
—Si m’equivoques, si no ho som.
—No ho has d’esser?... aquets uys
que t’espiretjen no menten, aquesta veu tremolosa que fas, massa demostren qu’estás impresionada.
—No t’ho puch amegar, hi estich rnolt; y suposat m’has coneguda no di¬ gues a ningé qui som. He vengúela
d’ amegat.
—No tengas por, ¿com te trobes?

—Suspirant sempre. —¡Oh ditxosa trobada!..., tres anys fa que no mos haviem parlat. No suspiris mes; encare te guart un reconet a n’ el
meu cor.
—Jusep, som la mateixa... ¡t’estim! —¡Ay. m’estimes?Si ra’estimes, anit
m’en donarás proves...
Aquí la mascareta no contesta, la veu li manca per la forta impressió que rebiaan’elseu cor. Ell la consola y la calma, dientlí que dexi idees tristes.
Amb aixó la música comensá a tocar
una dansa, en Jusep li dona el brás, y ella per tota resposta l’liei pren. Baila¬ ren. Y a pesar que ella no poría de conmoguda, era una de les colles que mes
cridaven l’atenció...
Després parlaren molt, dins breu temps. En les converses que mediaren d’un a s’altre, recordaren fets deis seus festetjaments; y en Sarau se convencía més y raéa que alió era na Magdalena Malta, la seva antiga estimada.
Passaren a la sala del Restaurants na Malta no volgué manjar res; pero en Jusep la carregá de carametlos. confita, pastes y confitures de tota casta. En panyora del seu amor, li fa present d’un
ramell de poncelles, el més garrit que tengué la florista. ¡Cinch durets, li cos-
tá la festa!
Es la una de sa nit. Les fresses desa¬
parecen de la sala del Cep. la música ja calla, els hornos han buidades les derreres tasses de rom y llargavida, els lluros cremen a mitja claror, s’ayre y fum de puros los poren tayar, tant carregada está P admósfera, y en Jusep mitx entebanat per les impressions que havía rebudes aquella nit, també desfilé; peró... fentlí por la seva llar.
En Jusep Sarau entra a la cambra de caseva, y troba a la seva esposa ajoneyada a n’ els peus d’ un Sant-Cristo, plorant a llágrjuna viva. Tot se retgira, no com¬ pren aquella escena tristísima; peró alsa al cap y veu demunt el cantarano els carametlos. els confits, les pastes, les confitures y el remell de poncelles de que pensava n’havía fet present a na Mag¬
dalena Malta.
Cinch anys fa que va succehir aquest fet, y en Jusep de cada día aprecia més se seva bondadosa esposa, que li dona tant bona llissó, essent desde llavor. ver exemplar de honrats pares y feels es¬
posos.
M. Duran.

SERENATA

Ya brilla la aurora fantástica, incierta,
Velada en su manto de rico tisú; Porqué, niña hermosa, no se abre tn puerta, Porqué cuando el alba las flores despierta,
Durmiendo estás tú?
Llamando á tu puerta, diciendo está el día: Yo soy la esperanza que ahuyenta el dolor; El ave te dice: Yo soy la armonía; Y yo, suspirando, te digo: alma mía,
Yo soy el amor.
Víctor Hugo
■ ' MI i
EN SECRETO

Cual se aman dos estrellas luminosas en el azul del cielo cristalino
y al hallarse en su curso peregrino
se entienden con sus luces misteriosas, Así nuestra» dos almas amorosas
se entienden al hallarse en su camino
y se abren ambas al amor divino como en vaso gentil se abren dos rosas.
Nadie habrá de saber que yo te adoro,
ni que en mi vida fundas tu tesoro y en la pasión que ante tu altar elevo.
Basta saber á nuestro propio culto ¡que tú me llevas en el alma oculto
y yo en al ara de mi fe te llevo!
Salvador Rueda.

—-—

.. • —«.uBWP-o- aata—■

Exposición Rusiñol
No ha sigut una demostració nova del artista ni un aplandiment nou del públich. Ha sigut més, molt més: Ha sigut una victoria d’aquell y un entussiasme d’ aquest.
Pero una victoria que havía d’arribar, ineludible, y un entussiasme que frisava en els que senten Part intensament, en els que’s recullen ab devoció devant de la obra y, boy estimantla. hi endavinan en ella P ánima del artista més promete¬
dora encare.
Y lo hermós que resulta covar una esperansa ben gran, respecte á un autor de mérit, seguirlo pas á pas. afirmant més la esperansa ab impresions de convicció!... Y lo que disfruta Pesperit al
esdevenir la victoria del artista, y veure, ab P admirado ben oberta, comía per-
sonalitat pren Pascenció impetuosa y sincerament pressentida!
Eu la major part de las obras d’En Rusiñol d’abans s’ hi veya—veyentsi no obstant sempre al artista d! ánima—al
observador enarriorat de la naturalesa.
pero’l cop sugestiu de la observació apareixia emboyrat per un temperament de poesía malaltissa y decadent. Y com que la poesía de la naturalesa es tan gran, la poesía malaltissa del artista no hi podia combatre vietoriosament. y si be’sveyaen aquellas apreciables telas la poesía de la naturalesa gosada ab dolsa frukició y la grisa poesía del au¬ tor expressada ab desitj de intensitat, el eonjunt no reya ab Pexplendor de la unitat ni ab tot Pefecte corprenedor de
P armonía.
Després En Rusiñol va anar evolucionant, esperansadorament; y al mos¬ trar més la Naturalesa aná sanejant poch á poch la poesía del malalt en be de la veritat, y la veritat, com un raig de »ol, aná extenentse sobre la paleta y
mostrantli el secret real deis colors y la
més pura transparencia de la transpa¬ rencia. Y P artista aná apareixent llu-
minós.
Dos cuadros d’ell coneguts no deu fer gay re més de un any. foren els que més suscitaren aquesta impresió.
Ens referim á La acequia, d’una poe¬ sía justa, quina corrent s’extenía dolsament com Pesperit artístich del autor, y al vibrant bany de sol del mercat de San
Joan de Valencia.
Avuy En Rusiñol s’ha imposat perque n’ell se li ha imposat la Naturalesa.
La Naturalesa que. després de la 11 uyta. al veure Pánima del artista disposta
á rébrela. s’ha eutregat generosament, sense enganyarlo ni una sola mica en
els seus verts de feconditat. en sos blaus
foscos de las montanyas. en sos terrosos roijos. en sas enlluhernadoras resplandencias. en sos esblayms llunyans... Sense enganyarlo ni en una aleñada
d’ambent de las inatinadas, ni en la
quieta poesía de las postas; mostrantli fins Púltima palpitació agónica de Paygua que, cerclejant. se fon en el surti¬ dor; inspirantlo en els blaus forts del mar á la vora, y cridantlo á ’n els blaus clars del horitzó. ahont apar ajuntarse l’aygua ab el cel. Y com si la Naturale¬ sa volgués premiarlo á ell y cubrir ella
sa Bellesa. ha extés sobre abdós la capa
del cel de toas variats y sempr® her¬
mosos.
D’aquí. d’aquesta comunió del artista
en la veritat. n’ha eixit el triomf.
Dona goig veure els centenars d’inteligents y profans que s’acoblan aquests días á cá’n Parés. papallonejant de cua¬ dro á cuadro, reprimint las ganas de veure’ls nous pera tornar á estacionarse devant deis ja admirats com si una forsa’ls atragués verament á'n aquella palpitació de colors y dolcesa de poesía. En el rostre d’ uns s’ hi llegeix, joyosa-
meut. la confirmació de lo que espera-
van un día ó altre d’En Rusiñol;» en els ulls deis altres la sorpresa y las ganas de fruhir. ganas que may acaban de complaure en lascosas eminentement
hermosas.

Se farían interminables aquestas,nostras ratllas si parlessim de las impresions que’ns produbiex cada cuadro d’En Ru¬
siñol.
Parlarem d’alguns; els que’ns sem¬
blan més notables entre’els notables
Valí de tarongers (núm. 28). hermós cap-tart, que per la justesa de tons y hermosura de paisatge. pot dirse queja basta pera veurehi ben clara la evolució d’En Rusiñol á la veritat y á la poesía
direetament intensa de la Naturalesa.
Bijous Sant (núm. 18). Aquest cuadro deixa una impresió dolsa... llarga... Las casas fumejants enclouben al nostre modo de veure una original concepció. Sembla que Partista bagi volgut donar en aquest detall la fe y la devoció del día; cora si aquell fum que s’enlaira
mansament, conden,sació de las creen¬ cias de cada familia y de llurs sentiments. anés al cel á expressar mellor la dolorosa impresió que no las oracions en la prostituhida reu deis homes. La professó que’s veu sortida de la mitj amagada esglesia y arrosegant sa claror per Pestret correr, es d’un impresionis¬ mo magnífich. Com també es una nota
fonda de poeta Phabitació que s’endavina á primer terme, dreta, ab la melangiosa claror que surt del misterios
interior. No obstant la diferencia d’as-
sumpto, se veu que aquest hermós cua¬ dro ha. sortit de la mateixa paleta de la inspirada Valí de tarongers. El talent pictórich d’ En Rusiñol’s mostra dúctil de sa victoria, com el de ben pochs pintors. Després deis cuadros citats ningú diria que fossin del mateix autor molts altres que’s raouheñ en un altre ambent y en factura ben diferente, y sempre
notable.
S’i raposa’! Caslell á hora baixa (nú¬ mero 3), Riu y tremola de goig tal mecí t el Primaveral (núm. 4). Caminal d' Aifaina (núm. 24). Soberbi en Pencreuhat de pedra y la molsa. ab tota la expressió d’ un colorista excelent. y ab la hermosa perspectiva que dolsament convida á Pesperit á interesarse per un lloch tan poétich.
Jardi d" eslía. Franca rialla de vida
ahont ufanosa hi coloreja la floresta. En Jardí senyorial la seveiitat d’ un jardí que. posant vallas, retallant fullas, arquejaut brancas, busca efectismes á la Naturalesa. Es una gelada serietat de Palegría, molt ben expressada.
Y. á propósit, se’ns acodeix nous de¬ tall» psicotógichs de la evolució del es-
perit d’En Rusiñol. Del mateix Jardi se¬
nyorial, com si després de feta la obra li dolgués la justa impresió trista qu’ba traspassa-t á la tela. #ns en dona un altre
mostra, en una hora més clara y que, per lo tant. anima bon xich més el lloch
(jRaixa núm. 12).
Cora á cuadro desolat. V As so rumo ir
(núm. 14), que arriba á impresionar de tal manera que la vista s'encanta de do¬ lor, se sent una impresió de lligament entre aquellas parets tristas.
Co.mi de roses (núm. 25) es una nota delicadíssima y’l núm. 21 Jardí de montanya, igualment hermós y d’alegre
vida.
Brollador del Faune, superior, mag¬ nífich en Padorminent de l’aygua y
molt escayenta, artisticáment. la muti¬
lada estatua.
Jardí del Pirata (núm. II) y ’l titulut Besmais. del mateix jardí , son dos cua¬ dros preciosos. Veritat que Passumpto qu’ba escullit en Rusiñol es ben her¬ mós; un jardí junt al mar. assumpto que’ns sernbíá que deu ésser un escull pela que no dominio be’l color. Nostre artista n’ha sortit prácticament ayrós.
El Poblet (núm. 29) ab una justesa qn’ encanta; el Caslell del Reí (núm. 5) quina inspiració acusa venir de la her¬ mosa Mallorca, com la major part de las obras exposadas.
El Caslell del Reí ens ha recordat
aquells cuadros tan origináis que á son retorn de Pilla daurada exposá Mad. Deghouves (creyem recordar que s’ano^ tueoava aixís aquella artista) pero En

Rusiñol ha tret de la inspiració de la mateixa font un partit molt més supe¬
rior.
Las figuras del Calvari de Sagunío y
molts y molts cuadros més y infinitat de detalis... que deixarém qu’admirin els llegidors per no disposar de més es-
pay.
Després de raanifestacions artísticas importants com aquesto, no hem sapigutmayqu’és lo que sentim ab més forsa: Si amor ais artistas y devoció al art ó despreci ais envejosos y compassió
ais indiferents.
R. SURIÑACH SENTÍES
(De El Eco de Sitjes.)
Nunca olvidaremos, por años que pa¬ sen. por tiempo que transcurra, que San¬
tiago Rusiñol influyó notablemente en la evolución artística que se inició en este país hace dos lustros. El nos trajo, repetidas veces, infinitas manifestacio¬ nes del ambiente que se respira en Mont-
martre. Y decimos en Montmartre, sin¬
tetizando el conjunto de ráfagas del Ar¬ te nuevo que hasta nosotros llegaban.
Rusiñol fué uno de los que hizo des¬ pertar el sentimiento del Arte en esta tierra. A el se debe buena parte de la revolución artística que se inició des¬ pués.
Sus cuadros levantaron entonces no
poca polvareda': á muchos les sorpren¬
dió tan extraordinariamente la evolu¬
ción hacia el buen camino, que no titu¬ bearon en llenar de improperios á Rusi¬ ñol. condenando, en consecuencia, aque¬
llas modernas tendencias.
De aquella época basta hoy, Rusiñol ha pintado muchas telas, ha escrito al¬ gunos libros, le han representado varias producciones en el teatro, y ha levanta¬ do en la blanca Sitges un «Can Ferrat». A Rusiñol boy se le respeta y se le ad¬ mira, hasta por muchos de los que ayer fueron sus enemigos.
Y como nosotros para admirar A uno. no necesitamos que le admiren los de¬ más. diremos boy lo que ya dijimos
ayer.
El artista en que se entusiasma ante
la obra de «El Greco», como se entusias¬
ma Rusiñol; el que despierta en un pue¬ blo la devoción imitativa hacia el pintor más grande y más visionario de todos los tiempos: el que logra, para glorificar
su memoria, levantarle un monumento
junto á las olas del mar, nos mereco desde luego una admiración instintiva, y sentimos por éi una simpatía extraor¬
dinaria. De Dornenico Theotocópuli, so¬
lamente dos artistas españoles han di¬
fundido su «visión» á través de los ac¬
tuales tiempos: Zoluaga y Rusiñol. Santiago Rusiñol es. pues, para noso¬
tros. un artista de singulares atractivos, cuyas obras se imponen por la distancia que las separa de lo demás que se nos sirve un di a y otro di a.
Contémplesela nutrida colección de
cuadros que exhibe actualmente en el Salón Parés; contémplense las obras de conjunto y separadamente. La impre¬ sión es agradable, sugestiva, frnnca, simpática. Desde aquellos que han reci¬
bido el beso caliente de luz. basta otros
que se corntetnplan silenciosamente en medio de una sensación de soledad y de tristeza, producen todos en igual senti¬ do. una emoción agradable, franca, sin¬
cera. No nos satisface solamente porque está trazado con más ó menos firmeza, ó
con más ó menos sobriedad; nos intere¬ sa, desde luego, porque allí palpita un «algo», porque vibra á través de todo aquello la manifestación del sentimien¬
to de un artista.
Veánse los cuadros Primaveral. Jardi
senyorial. Brollador del Faune, Raixa. L' hora' fervent. Jardí de Vulldemosa, Barcos Uanchs. Valí de tarongers. Calvari de Sagunio y SI Laberinto. Rusiñol contempla la Naturaleza exuberante y altamente nutrida de belleza; á través de su alma sútil, delicada, emocional,

3

SÓLLER

••$© descubre su temperamento de artista,
que se transforma y se acentúa según la ¡cbpresión que recibe de la vida experi¬
mental de la Naturaleza, de esa Madre
Eterna que le ofrece siempre impresio¬ nes nuevas, múltiples, variadas.
Realmente, la personalidad deRusiñol en este país destaca poderosamente sobre lo demás, sobre lo que se toma por Arte.
y no es más que una disgregación de la producción artística. Por eso, ante todo, su Exposición resulta un acontecimien¬
to artístico de singular transcendencia. La propiedad de todas y de cada una
de las obras de .Rusiñol, es manifestar

El «Valí de Tarongers», de tons brillants y serios al mateix temps y «Bar¬ cos blanchs». d’.una originalitat que im¬ presiona, contrastant ab el «Cal vari de Sagunto» y el «Calvari de Torrente» de tons melangiosos y que’s traduhexen al esperit en una fonda tristesa y com en una abstracció de lo que’ns volta.
El «Castell gris» iiluminat per la somorta llum de claror vaga é indecisa y altres com «Jardí d’estíu», «Recófiorit»,
«Jardí de Valldemosa», «Cami de rosas»,
«Masía blanca», son quadros (le efecte
intens.
Altres com «El niu de pedra» y «La

totalmente la visión del artista pintor, cova del barranch», ens dona bella im-

realzada por el sentimiento del poeta, ■que recibe de las cosas una sensación -original, suya, personalísima. Allí está Rusiñol; ahí. en todas sus obras. La ri¬
queza y variedad de los tonos, comple¬ mentarios ó contiguos, le inducen en muchas ocasiones á que su atención y

presió estética de la ferrenya bel lesa de Mallorca, lo mateix ab «El Pedregal-» y «L'assomoir» plens d! intensitat de sen-
timent.
En fi, ho repetím. aquesta exposició ha sigut una’altre triornf pera en Rusi¬ ñol y pera l’art un gran tribut.

su percepción poética se extiendan en un sentido, unas veces triste y profundo
y otras veces vibrante y heroico; pero siempre personal y elevado. La máqui¬

*
(Del Baluart ele Sitjes.)

J. F.

na pensante y nerviosa no recibe uunca la conmoción siniestra que determina el -aaabiente triste y solitario; es,visible que

Zootecnia

sobre la impulsión de su cerebro existe

la facultad suprema de su espíritu, que
hermosea riotablementedas cosas.

EL CONEJO

Es. pues, uu grave error y un atavis¬ mo, creer que Rusiñol pintando, es dis¬
tinto de Rusiñol escribiendo. La perso¬

Es de resultados positivos esta indus¬ tria rural, porqué de ella se obtiene

nalidad del artista se identifica de igual abundante carne y excelentes pieles, te¬

modo en todas sus producciones: el efec¬ to del.ydioque^estrepitoso que algunos pusilánimes quieren^ver, es precisamen¬ te lo que determina claramente el enlace en este ascendente de impresión volun¬

niendo la ventaja de ser uno de los ani¬ males menos exigentes en la alimenta¬ ción. puesto que se le puede someter á una alimentación tan amplia corno plan¬ tas existen en la Naturaleza, á excepción
de las venenosas.

taria de su temperamento de artista.
Pero no nos extraña: es cosa corriente

Hay que tener presente no obstante

aquí, interpretar las cosas en opuesto sentido; y las interpretan así, desde aquellos que envían á Rusiñol un dardo envenenado, hasta los otros que se des¬

que el régimen exclusivo en verde, es¬ pecialmente si es muy acuoso, debilita á los animales, hace que su carne sea in¬ sípida, y puede producir la hidropesía y

cuelgan en artículos diti rómbicos, y en
páginas servilmente aduladoras, im¬ pregnadas de incienso y mirra. Según
razonan y proceden diríase que no es
Arte, lo que realmente por Arte honrado
debe tomarse. Todos los días nos ofrecen

la diarrea; en cambio, el alimento en seco ocasionaría el extreñimiento, por lo
que se recomienda que ia alimentación sea alterna, así como, el que ésta au¬ mente ó disminuya, según la estación, tomando como base 75 por 100 de au¬

ejemplos esos excluidos. Y es realmente lastimoso, porque uo hay nada tan malo como aplaudir y alabar una cosa sin

mento en el pienso en seco durante el otoño é invierno, y en primavera y ve¬ rano por el contrario, un aumento igual
en verde.

■que se haga conociéndola profundamen¬ te y por convicciones propias. Las ala¬ banzas y los hundimientos sistemáticos,
.resultan siempre antipáticos, depresivos. Casi no pueden escribirse, en pocas lí¬
neas, más errores que los que leimos á
propósito de la Exposición Rusiñol:

Conviene que el verde que ha de su¬ ministrársele, se coja por la tarde, para evitar que las plantas estén impregna¬ das del rocío, pues se ha comprobado que el alimento recién eogido por la mañana y dado á los conejos, produce
una mortalidad de consideración, moti¬

«...Forman la exposició trenta sis telas, recorts de las sevas estadas á Mallorca y
Valencia, y en totas ellas s’ hi veu una ma segura en lo dibuix, una visió real de la llum y ’ls colors...» Y después ds señalar las bellezas de algunos de los cuadros, dice.: «Mes la major estima per uns ó al tres no té res -que veure ab lo rnerit de la totalitat; encara qu’ en Ru¬ siñol—ja pels assumptos, ja pels proce-

vada por el rocío. El régimen en la alimentación es fac¬
tor importante para el mejor éxit® del negocio; además de la regularidad en las
horas, ha de atenderse al estado, edad y destino. El estado de preñez requiere
más esmero y cuidado en la alimenta¬ ción. porque al menor descuido se des¬ graciaría la cría. En el destete, que es
cuando más mortalidad suele haber en

diments—semprese’ns havía presentat un conejar, los alimentos deben sumi¬

cojijo un artista enamorat de la nota gri¬ sú, aquest cop nos porta una colla de te¬
las e-xuberants de llum, plenas de

nistrase con frecuencia, pero en peque¬
ñas cantidades, procurando escoger los tallos tiernos. Y cuando el conejo se

vida...»
Y continua la serie de frases encomiás¬
ticas-servilmente diluidas con el único
objeto de ensalzar á Rusiñol. ¿De manera que á Rusiñol se «li veu
la ma segura en ¡o dibuix?» ¿De modo
que él usa también procedimientos? Se¬

destina para carne, se le facilitarán ali -
mentos de fácil asimilación, para que
cuanto antes adquiera su completo desa¬ rrollo y robustez.
El alimento seco, puede ser avena en grano y harina de cebada mezclada con
salvado.

gún este señor, Rusiñol no era nadie
hasta ahora; pues antes, cuando estaba «enamorat de la nota g'risa», sus obras
no respiraban «exuberancia de llum y

La mejor hora para la alimentación es antes de la salida del sol y después de la postura; en el verano conviene darle
otro pienso á medio día.

vida».

Pero.... amigo Fígaro ¿entre qué gen¬

—

tes estamos? Carlos Juñer Vidal.

Conocimientos útiles

(De ¿El Liberal.)

Higiene de la boca

Un altre éxit, un’altre trio mí per T ainioh Rusiñol ha sigut 1’exposició de sos hermosos quudros al saló Pavés, demostrant una vegada mes la se va acti— vitat extremada, sa fecunditat artística*
Els .principáis crítichs s’ en han ocu-
pat ab frases piernas d’ alaban-sas.
La mejoría de quadros procedeixen de
sa fructífera estada á la hermosa ilia de
Mallorca, enaportantse en la tela impre¬ sión» vivíssiuias. rnblertas de iyitensa
emoeió, d’aquella exuberant naturaleza y de quina contemplació en surgeixeu
emocións d’intensa melancolía. Aquel!
«Jardí senyorial» n’ es una bona prova, ahont s’ hi reflecta la tristesa d’ una cosa
gran abandonada. Un deis,quadros mes subjeetius es el
«Laberinto», ab sos toas de vert obscur
y en quiu fondo s’hi destaca la claror
©óiuorteidu de la cayguda del so!.

La higiene de la boca es de las que
más interesan á las señoras, no sólo por
la belleza, sino también por la necesidad de destruir los microorganismos, que encuentran en ella una temperatura agradable pura desarrollarse.
Asi, pues, en la higiene de la boca lo
primero que se ha (le tener en cuenta es la limpieza general para destruir los ba¬ cilos que, como el pnen mocoso, gérrnen <1e las pulmonías, el estafilococo, el de la tuberculosis y otros microbios menos importantes, habitan con frecuencia en
ella.
La destrucción de los microbios va
unida á la limpieza de la dentadura. Un cepillo suave se humedece en agua
hervida, á la que se habrá adicionado un poco de bicarbonato de sosa ó sal común, y con jabón de buena calidad se frota bien toda la cavidad bucal, cuidando de

enjuagarla con la misma agua para que no queden partículas de jabón.
Esto es mejor que el empleo de dentí¬ fricos, que si son ácidos ó alcalinos des¬ truyen el esmalte y hasta pueden produ¬
cir ulceraciones en,las encías.

gura, en la Alpujarra, en la cordillera
celtibérica. Detrás de esta muralla de la
China, se extienden, en toda su inmen¬ sa tristeza, las laudas castellanas y man-
chégas.
Hubo un tiempo en que la población

El cuidar de enjuagarse la boca des¬ de España apenas si era una mitad que

pués de cada comida y lavarla todos los en nuestros días; y entonces la meseta

días, evitando los restos orgánicos en bastaba para producir y sustentar cerea¬

descomposición que se quedan entre les. les y ganados, y la costa sus frutas; aquí

dientes, es un medio fácil y seguro que lo más útil, el pan y la carne; allí lo más

preserva de las caries, mal olor, infla¬ agradable, la azucarada pulpa y el ácido

maciones. etcétera, siempre que no exis¬ refrescanta.

ta alguna enfermedad en la sangre que España se podía comparar á una mesa

de origen á ellas.

en cuyo centro estaba el plato fuerte y

A las personas que no quieren usar el substancioso y en cuyos bordes se hu¬

jabón les recomendamos los polvos den¬ bieran colocado los postras.

tífricos fabricados en casa eon quina en

Después, la Meseta central perdió sus

polvo, azúcar y unas gotas de esencia de bosques, petrificó sus métodos primiti¬

menta. Son los únicos inofensivos.

vos, estancó su producción, mató sus in¬

En cuanto á enjuagatorios basta el agua pura ó perfumada con unas gotas de esencia, los elixires preparados con este objeto no deben usarse si no son de una marca muy acreditada.
Para blanquear la dentadura, hablan¬ do desde el punto de vista de la higiene,
no existe nada.

dustrias y dejó llevar á Inglaterra sus
razas marinas: el sol calcinó la desnuda
tierra y sobre ella se asentó la miseria; mientras que en el cinturón costero, el hierro de unas minas, el plomo de otras, el cobre de éstas, e! cinc de aquéllas atraían el oro de otros paíse3. y con el oro la ciencia y la industria, que ya no

Los ácidos de que la coquetería se va¬ le para este objeto, destruyen el esmalte y dañan las encías, como antes hemos
dicho.

necesitaban pedir á la Mancha y á Casti¬ lla «el plato fuerte», porque el pan y la
carne venían de fuera más baratas.
Y como consecuencia de esta última

Las pastillas que perfuman el aliento pueden permitirse si en su composición
solamente entran substancias neutras y
esencias, como sucede con la mayoría. El color de las esencias y de los labios
sólo depende de la buena salud, que los
colora con los bellos tonos de la sangre
roja. Artificialmente es perjudicial colo¬
reárselos; sin embargo, como será muy difícil que las damas rehúsen á que su
boca ostente sobre la blancura del cutis

complicación, la Meseta comenzó á pesar
como una réinora en la marcha econó¬
mica de las provincias de la costa. ¿Hay algo que dé razón de este dese¬
quilibrio, d® esta desigualdad, cuya per¬ turbación alcanza ya á todos los órdenes de la vida nacional? Sí; el agua que fer¬ tiliza las tierras, que cambia y aumenta so producción, que alimenta sus indus¬ trias y hasta modifica el carácter de los
habitantes.
Veamos un ejemplo. El Segura es un

el rojo color de la flor del granado, les indicaremos una pomada menos ofensi¬ va que las preparadas por loa perfu¬
mistas.

pigmeo comparado con el Ebro, con el Guadalquivir, con el Tajo. Pero es, en cambio, y gracias á los árabes, el río de aguas más aprovechadas de toda Es¬

Basta desleír un poco de carmín laca, de la mejor calidad, en una cantidad
proporcionada de cera virgen y darse con esta pasta en los labios, que se pon¬ drán suaves y sonrosados.
No debe abusarse del color, que puede dar á la boca aspecto parecido al que os¬
tentan las máscaras de cartón baratas.

paña. En sus 42 leguas de curso hace paraí¬
sos tan-maravillosos corno las huertas de
Blanca, de Murcia y de Orihuela. donde se da la caña, el tabaco, el opio con igual índice de morfina que el opio de Alepo y de Smirna.
Su sistema de «partidores, acequias y

Yo no me canso nanea de aconsejar

lo natural, realzado por un cuidado es¬

meradísimo, mejor que todas esas com¬

binaciones del arte que no engañan más

que á la que las usa.

El frío es una de las cosas qu@ más

estropean los labios, que con la humedad

de la saliva y el aire frío suelen llenarse

de grietas.

Estas desaparecen fácilmente dándose

en los labios con una mezcla de gliceri-

na neutra y de agua hervida.

Si no basta, puede emplearse la po¬

mada siguiente:

Manteca de cacao. ... 10 gramos

Aceite de ricino. ... 3

»

Aceite de abedul. . . .11 gotas

Extracto de eachunde. . 1 gramo

Esencia de badiana. . . 5 gotas

regajes», merced al cual no se pierde una gota y el agua sobrante vuelve al rio para fertilizar otras tierras más ba¬ jas, sólo puede ser comparado al siste¬ ma arterial y venoso que riega nuestro cuerpo; tan ingenioso es y bien dis¬
puesto.
¡Qué no podría hacerse con esos cau¬ dales enormes que se llaman el Tajo, el Guadalquivir, el Guadiana, el Ebro!
Pero ¿por dónde corren esos rios? Pires corren precisamente á través de esá Me¬ seta árida y triste, que necesita pedir á las nievas del invierno la esperanza de
una cosecha.
Y en ella ¡oh colmo de ironial no hay más que una canalización, una sola obra do la Naturaleza, y esa se lleva toda el agua del Guadiana debajo de tierra.

Se aplica tres veces al día sobre las

grietas rebeldes.

Las subvenciones para obras de puertos

Actualidades
LA MESETA
IPolítioa, Ixidr’áuilioa,
Vuelve á levantar su voz, que tiene acentos de redención para España, la po¬ lítica hidráulica, y hoy le pide su apoyo para celebrar en Ciudad Real un mitin
en favor de las medidas tantas veces de¬
fendidas por todos los pensadores espa¬
ñoles.
Los poetas han dicho muchas veces que un rio semeja una cinta de. plata.
Veamos si es ó no una metáfora; vol¬ vamos los ojos á la Meseta.
La Meseta central de España; la que comprende la Mancha y gran parte de ambas Castillas; la que soporta los rigo¬
res de tremenda altura barométrica sin
el abrigo natural del bosque; la de lla¬ nuras desoladas, por las cuales se cami¬ na viendo todo el dia el campanario del pueblo adonde se desea llegar y no se llega en todo el dia. ¡tan llana es la tie¬ rra y tan desnuda!
Y como consecuencia de esas desdichas
orgánicas. estas otras desdichas funcio¬
nales. tan inhabitada, tan miserable, tan
inculta.
El cinturón de provincias costeras re¬ cibe el influjo bienhechor de la civiliza¬
ción. que entra por sus puertos, trae di¬ nero para explotar sus huertas y sus mi¬ nas. y máquinas y procedimientos nue¬
vos. que centuplican la riqueza: todo eso se detiene en el Moncayo, en Sierra Se¬

En el Real decreto del Ministerio de
Agricultura y Obras públicas firmado por S. M. se dispone que las subvencio¬ nes anuales que en lo sucesivo disfruta¬ rán las Juntas de obras de puertos serán las qne se aprueban y figuran en la re¬ lación que se acompaña al decreto.
Dichas subvenciones las disfrutarán
las anunciadas Juntas durante el plazo que se demuestre ser el necesario para el desarrollo y término de sus obras, y
le serán abonadas trimestralmente, con
earg-o á la cantidad que para dicha aten¬ ción se fija en el presupuesto de gastos de dicho ministerio, y á partir del co¬
rriente trimestre.
Se considerarán modificados los de¬
cretos que concedieron subvenciones á
las Juntas de obras de puertos, en cuan¬ to se refiere al importe de las mismas y
plazo de su duración. El gobierno dará cuenta oportuna¬
mente á las Cortes del referido decreto y
dictará las reglas necesarias para su aplicación.
Las subvenciones anuales que se con¬
ceden son las siguientes:
Alicante. 300.000 pesetas; Almería,
300.000; Bilbao, 350.000; Cádiz, 450.000; Cartagena. 400.000; Castellón. 250.000 Coruña, 500.000; Huelva, 400.000; Gijón. 150.000; Málaga. 250.000; Palma, 150.000; Santander. 500.000; Sevilla, 500.000; Ta¬ rragona. 200.000; Valencia, 450.000 y Vigo, 300.000.

Crónica Local

Eu la mañana del domingo último la
sociedad anónima «El Gas» celebró la
anunciada Junta General ordinaria, eon asistencia de buen número de accionis¬
tas.
Después de aprobada el acta de la se¬ sión anterior, se dió lectura á la memo¬ ria correspondiente al ejercicio de 1902, la cual mereció la aprobación unánime de los asistentes. Según la misma, y una vez deducidas las bajas reglamentarias,
los beneficios obtenidos durante el pasa¬
do ejercicio ascienden á Ptas. 11.326‘02, cuya cantidad será distribuida en la si¬ guiente forma: Ptas. 8000 para repartir entre las dos mil acciones; 2600, para amortización de materiales; y 726’02 para unirlas á los beneficios del corriente ejer¬
cicio.
Para formar parte de la Junta Direc¬
tiva fué nombrado vocal D> Pablo Ma-
yol Arbona y reelegidos en sus mismos cargos D. Jaime Colora Muntaner, don Andrés Albertí Pizá, D. Sebastián Arbo¬ na Rullan y D. Mateo Colom Rullan y pa¬ ra suplentes quedaron nombrados don Miguel Castañer Castafier y D. Guiller¬ mo Colom Rufián y reelegidos D. Ramón Ooll Bisbal y D. José Coll Morell, á quienes felicitamos, como igualmente al Director gerente de la Sociedad, don Francisco Crespí y Morrell, por el acier¬ to con que administra los intereses de tan importante asociación.
En la Alcaldía se ha recibido orden de que el día l.° de Marzo próximo se in¬
corporen al ejército activo los individuos de esta villa cuyos nombres publicamos á continuación para que llegue á su co¬
nocimiento.
Son los siguientes: Juan Canals Co¬
lom.—Simón Colom Bisbal.—Juan Bus¬
quéis NTadal.—Antonio Arbona Bauza.—
Gabriel Esteva Marqués.—Jaime Marín Bernat.-— Francisco Morey Perelló.—
Damián Adrover Planas.—Jaime Anto¬ nio Rufián Frau.—Guillermo Ballester
Ferrá.—Agustín Fernandez Arbona.— Sebastián Mayol Castafier.—Juan Ser ve¬
ra Rebasa.—Bartolomé Pons Roca.—
Antonio Ensefiat Ballester y Jaime Cas-
tañer Arbona.

En la mañana del domingo último en¬ tregó su alma Cr iador D a Juana Ana Rullan Deyá, esposa de nuestro amigo D. Bartolomé Colom Trias, quien vino á

este pueblo algunos días antes de que la enfermedad de su amable esposa tuviera
tan fatal desenlace.

La muerte de la Sra. Rufián fué muy
sentida en este pueblo y prueba de ello fué la numerosa concurrencia que asistió
al acto de la conducción del cadáver al

cementerio, que tuvo lugar el domingo
por la tarde, y á las solemnes honras fu- 1 nebres celebradas en la parroquia el lu- 5
nes por la mañana. Pedimos á Dios acoja en su seno al al¬
ma de la finada y reciban su atribulado

esposo, hermanos y demás familia, la ex¬

presión de nuestro más sentido pésame

por la irreparable pérdida que acaban de

experimentar.

*

1

**

Sentido pésame enviamos también á

los hijos y demás familia de D. Francis¬

co Forteza Pomar, fallecido el domingo

por la mañana y á D. Francisco y don '

Bartolomé Pastor Albertí, que lloran la

pérdida de su querida madre, que pasó

á mejor vida el jueves de esta semana,

al mismo tiempo que pedimos á Dios

conceda el galardón de los justos al al¬

ma de los finados.

El martes por la tarde falleció repen¬
tinamente un hombre que estaba diri¬
giendo á varios labradores en su finca de
las inmediaciones de la carretera de
«Bunnaber». (E. P. D.)
El miércoles de la presente semana y
acompañado de su bellísima hija, estuvo entre nosotros el genial artista Santiago
Rusiñol.
A todos sus muchos amigos estrechó la mano, y para todos en particular tuvo frases de cariño y afecto, prometiendo que á su regreso de Italia, punto á don¬ de debe dirigirse en breve, volverá al encantado valle para trasladar al lienzo
sus fantásticos panoramas.
El jueves, algo acatarrado, salió el

SOLLER

8

Sr. Rusiñol para Palma, con el fin de

EN EL AYUNTAMIENTO

► te no llegó á percibir jamás desde su to¬ exposición y misa matinal. A las nueve de Oro, de 81 ton., cap. D. G. Mora, con

embarcarse al siguiente día hacia Bar¬
celona.

Sesión del día 14 Febrero de 1903

ma de posesión en propiedad el último y media, horas y la misa mayor. A la 17 mar. pas. y efectos.

aumento de 125 pesetas, sino que en la tarde, los actos del rezo divino; y al ano¬

Dia 18.—Para Cette, laúd San Barto¬

La presidió el Sr. Alcalde D. Jtian última sesión que celebró el Ayunta¬ checer, seguirá el Triduo y después la lomé, de 32 ton., pat. D. Miguel Cardeli, \\

El jueves por la mañana emprendió Puig, y asistieron á ella, convocados por miento en 1901 tomó el acuerdo de su¬ reserva.

con 5 mar. y frutas.

viaje directo para Cette el vapor de esta segunda vez, los Concejales señores don primir á la escuela del Puerto la subven¬ Martes, dia 24. A las seis y media, ....
matrícula León de Oro, llevándose gran Juan Pizá, D. Jaime Maqués, D, Juan ción de 250 pesetas las cuales resultaron exposición y misa matutinal. A las siete,

cantidad de naranjas y limones. Había Joy, D. Jerónimo Estades, don Juan de hecho 375, quedando por tanto redu¬ se celebrará el ejercicio mensual en ho¬
quedado despachado, y en disposición Deyá, D. Jaime Valls, D. Jaime J. Joy cida la asignación de la escuela, con 70 nor de San Bartolomé. A las nueve y

iemct©

de partir en la mañana del martes, pero el temporal reinante en el mar impidióle
pudiera salir el día anunciado. Dicho buque llegó ayer sin novedad al

y D. Juan Morell. Pasando á despachar los asuntos pues¬
tos á la orden del día, áióse lectura al acta de la anterior sesión, siendo apro¬

alumnos de matrícula, á la exigua canti¬ dad de 250 pesetas que paga el Estado y termina suplicando que atendiéndose ai
estado auténtico de la escuela que regen¬

media, se cantarán horas y la misa ma¬ yor con sermón. A la tarde, los actos del rezo divino; y al anochecer, se con¬ cluirá el Triduo, y seguidamente tendrá

D. Juan Fuig y Bullan, Alcalde Presi¬ dente del Ayuntamiento Constitucional
de la villa de Sóller.

puerto de destino y es muy probable que bada sin alteración alguna.

ta y á los verdaderos servicios que presta, lugar la reserva, precedida de procesión

Al vecindario:

el martes próximo esté de regreso en
nuestro puerto, después de haber hecho
escala en Barcelona.

Se dió lectura al extracto de los acuer¬
dos tomados por el Ayuntamiento duran¬ te el mes anterior y una vez aprobado,

se sirva acordar el Ayuntamiento, le sea abonado como aumento Voluntario, la diferencia entre las 250 pesetas que per¬

y Te-Denm. Miércoles, dia 25.—A las nueve, se
rezarán las horas menores, y después

En el constante deseo de evitar á mis
administrados aquellos perjuicios que,
en la mayoría d© los casos tienen su ex¬

Sabemos que se han recibido las licen¬
cias absolutas de los individuos pertene¬
cientes al reemplazo de 1890. Podrán recogerlas los interesados en
las oficinas de la 4.a compañía del Batallód de 2.a reserva de Baleares ó bien avistándose con el Conserge del Ayunta¬
miento de esta villa.
Días verdaderamente primaverales
litan sido todos los de la semana que es-
>táá punto de finir. A un cielo claro y despejado ha seguido un sol que brillaba esplendorosamente, aumentando la tem¬ peratura y haciendo evaporar en forma de nubes blanquísimas el fuerte rocío que, efecto de la humedad, se estaba for¬
mando todas las noches.
No ha habido nieve, ni granizo, ni tan siquiera agua, solamente un día, el miér¬ coles, sopló algo furiosa la tramontana,
calmando á la salida del nocturno as¬
tro.
Se nos informa que si se reúne mi pi¬ co de carga hará escala en este puerto, á mediados de la próxima semana, uno de los vapores de la «Isleña Marítima». Pa¬ ra más informes diríjanse ai consignata¬
rio D. Ramón Coll.
Esta mañana se ha publicado un edic¬ to por medio del cual se anuncia al ve¬ cindad') que estará abierta la cobranza
voluntaria de las contribuciones directas
correspondientes al primer trimestre del actual ejercicio, durante los dias 22, 23 y 24, en la casa de costumbre de la calle
de la Rosa.
Por referirse á un paisano nuestro lee¬ mos, en un periódico de Orleans, lo que
traducido literalmente dice así: «Unión Ciclista de Orleans—El Sr. Ferrer
vice-presideute de la U. C. O., vice-consul de la U. V. F., mecénas de los sports en Orleans habiendo sabido que la U. V. F. organizará en

se acordó fuera remitido al señor Gober¬
nador civil, para su inserción en el «Bo¬
letín Oficial».
Se dió lectura á varias cuentas pre¬
sentadas por el vecino de esta villa don Gabriel Peines Enseñat, relativas á cos¬ tas causadas en el litigio contencioso ad¬ ministrativo seguido por este Ayunta¬ miento contra el citado individuo, en virtud de una providencia del Sr. Go¬ bernador civil de la provincia sobre per¬ juicios ocasionados con motivo de la va¬
riación de la alineación de la calle de la
Alquería del Conde; en cuyo litigio fué condenado el Ayuntamiento á pagar to¬ das las costas causadas; no habiéndose incluido las que ahora presenta el señor Reinés, según manifestación propia, en la tasación de perjuicios y costas que á su tiempo satisfizo el Ayuntamiento. Enterada la Corporación acordó queda¬ ran sobre la mesa, Ínterin se averigüe si
fueron ó no .satisfechas las cuentas que se reclaman.
Se dió lectura á una instancia promo¬
vida por el maestro de niños delabarriada del puerto I). Juan Covas Capó, en la que entre otras consideraciones espo¬ lie: Que sirve como profesor la escuela pública incompleta de la baVriada del Puerto de Sóller desde el año 1894; Que desde que la regenta ha desplegado todo su celo y energías para que la instrucción de los pequeños alumnos, á el confiados, resultara una verdad patente y á la altu¬
ra de los demás establecimientos espa¬
ñoles de esta misma índole; Que Dios ha
coronado con el éxito los esfuerzos del
exponente; Que así lo demuestra, al me¬ nos la satisfacción de tos padres (en su mayoría pescadores) que atentos al estí¬ mulo de la instrucción de sus hijos, han aportado á la escuela del puerto un con¬ tingente de alumnos de más de setenta de matrícula y de unos sesenta de asis¬ tencia diaria. Así lo significó este Ayun¬ tamiento en 1894 asignando la dotación

cibe y las 625 que disfrutaba, ó sean 375 pesetas anuales, para durante el tiempo, al menos, que tardará en resol¬ ver el expediente que tramita para reca¬
bar del Estado este aumento. Enterada

la Corporación acordó pasara á informe de la Junta local de instrucción pública.
El señor Estades en nombre de la co¬

misión nombraba en la sesión anterior

para consultar dos abogados referente á la determinación que convenia adoptar

respecto á la demanda interpuesta por D. Manuel Borras contra este Ayunta¬ miento, dió cuenta de las gestiones prac¬ ticadas, resultnado de una de ellas, ha¬
ber celebrado una entrevista con el se¬

ñor Borras, en la cual habían recabado del mismo, la suspensión provisional de
los efectos de la demanda. Enterada la

Corporación acordó haber visto con gus¬ to las gestiones practicadas por dicha
Comisión.

A fin de impulsar los trabajos preli¬ minares para la canalización de aguas potables por el interior de la población, se acordó á propuesta del señor Morell, que el señor Estades formara parte de le Comisión que estudia y entiende en este
asunto.

Se acordó verificar varios pagos.
Dejaron de asistir á esta sesión los señores Concejales D. Ramón Casasnovas, D. Ramón Col], D. Damián Canals, D. Damián Riutort, D. Juan Canals, don Andrés Oliver y D. Guillermo Bernat, quienes justificaron ante el Sr. iUcalde los motivos legales que tuvieron para no
asistir.

No habiendo otros asuntos de que tra¬

tar, se levantó la sesión

)

«O»

CULTOS SAGRADOS

En la iglesia parroquial.—Mañana domingo, dia 22, empezará solemne ora¬ ción de cuarenta horas en obsequio del

será trasladada procesionalmente la efi¬ gie de la Sangre de Nuestro Señor Je¬ sucristo desde el oratorio del Hospital á la parroquial iglesia, cantándose en se¬ guida la misa mayor, precedida de la imponente ceremonia de la bendición é imposición de cenizas. Terminada la mi¬ sa, se cantarán los nueve responsorios eu sufragio de las almas de los difuntos de esta parroquia. Al anochecer, habrá sermón cuaresmal por el Rdo. D. Miguel Morey, Pbro.
Viernes, dia 27.—Al anochecer se da¬
rá principio al quincenario en obsequio de la Preciosa Sangre de Nuestro Divi¬ no Redentor, con sermón, y continuará en los domingos, miércoles, viernes y
sábados de Cuaresma.
Sábado, dia 28.—A las seis y media,
durante k celebración de una misa, se
dará comienzo al piadoso ejercicio; del mes consagrado al Patriarca San José, y continuará en los dias siguientes por la mañana, al toque de Ave-María.
Keg¡;i&tr4> Civil
Nacimientos. Varones 3.—Plembras 5.—Total 8
Matrimonios
Dia 21.—D. Miguel Trias Canals, sol¬ tero, con D.a Catalina Bisbal Serra, sol¬
tera.
Defunciones 4.
Dia 14.—Catalina Eiorit Vicens, de 16 meses, M.a 44.
Dia 15.—D.a Juana Ana Rullán Deyá, de 34 años, casada, Alq.a del Conde.
Dia 15.—D. Francisco Forteza Po¬
mar, de 82 años, viudo, calle de la Luna. Dia 16.—D.a Catalina Roses Bisbal,
de 64 años, viuda, M.a 61.
Dia 17.—D. Bernardo Ripoll Tomás,
de 76 años, casado, M> 44. Dia 17.—María Bernat Bernat, de 3
años, calle de la Luna.

plicación en la ignorancia de preceptos legales, cuya infracción supone penalidad definida; advierto y hago presente que á tenor de lo dispuesto eu la ley de 16 de Mayo de 1902, se halla prohibido en ak
soluto dedicarse á ia caza desde el dia
15 del actual, hasta el dia 20 de Agosto próximo inclusive, salvo las excepciones en dicho artículo previstas.
También se halla en absoluto prohi¬ bido, destruir los nidos de perdices y de caza menor y en especial los de las aves útiles á la agricultura.
Esta Alcaldía se halla en el caso do observar á todos cuantos el presente
bando se dirige, que á tenor de lo que estatuye el art. l.o de los adicionales de k citada ley de caza, las infracciones de la misma, serán en todo caso corregidas, cuando constituyan falta ó delito, por los Jueces ó Tribunales de la jurisdicción ordinaria, sin consideración al fuero per¬ sonal de los presuntos culpables.
Sóller 11 de Febrero de 1903.—Juan
Puig.
SINDICATO ítlíMI UU
A tenor de lo que previene el artículo
10 de los Estatutos de esta sociedad y
por acuerdo de la Junta de Gobierno, se anuncia á los señores socios que el dia
22 del actual mes de Febrero se celebra¬
rá en segunda convocatoria, la Junta ge¬ neral ordinaria á las diez y ocho (6 tarde)
eu el domicilio social. Sóller 8 Febrero de 1903.—El Presi¬
dente, G. Golom Múntañer.
SOCIEDAD ANÓNIMA EL GAS
La Junta de Gobierno de esta Socie¬ dad, ha acordado señalar los dias 23 al 28 de los corrientes de 10 á 12 de la
mañana, y terminado este plazo, queda señalado el jueves de cada semana á las mismas horas antedichas, para el pago del dividendo de cuatro pesetas por ac¬ ción, fijado en la reunión ordinaria cele¬
brada el 15 del actual. Sóller 17 Febrero de 1903.—Por la

1903 una carrera de París á Orleans, para de la escuela en 500 pesetas anuales. Lo Sagrado Corazón de Jesús, siendo la

Dia 18.—D a Bárbara Mayol Colom, Sociedad «El Gas», El Director Geren¬

los profesionales de cuarta categoría, se lia demostró también el inspector Sr. Barcia exposición á las seis, seguida de misa de 68 años, viuda, calle de la Cruz.

te, F. Crespí Morell.

suscrito por una suma importante y otras per¬ sonas amantes al sport se suscribirán igual¬
mente.
El ensayo tomaría entonces el nombre de premio Ferrer.
El Jurado de llegada estará instalado en el hotel du Berry, muy conocido de los corredo¬ res y entrenadores de Burdeos-Paris.
Los sportmans orleanese\_s esperan con im¬ paciencia el interesante ensayo deseando que
continué siendo una carrera anual.»

al dar su informe reglamentario de su visita á esta escuela en 1898; por conse¬
cuencia de lo cual mereció una comuni¬
cación de la Junta Provincial de Ins¬
trucción Pública alabando su gestión y
un acuerdo de la Junta Local elevando
el sueldo hasta 625 pesetas anuales: acuerdo que fué confirmado por el Ayun¬ tamiento; que se ha patentizado siempre
el floreciente estado de sil escuela en las

matutinal. A las siete y media, se cele¬ brará misa de comunión general. A las nueve y media, se cantarán horas meno¬ res y á continuación la misa mayor con música y sermón, que pronunciará el P. Eontanet, de la Misión. A las dos y media de la tarde, vísperas, completas y maitines, verificándose después el ejer¬ cicio mensual de las Hijas de María. Al anochecer, empezará un Triduo con ser¬

Dia 19.—D.a Catalina Albertí Arbo-
na, de 69 años, viuda, calle del Príncipe.
MOVIMIENTO DEL PUERTO
S M B A tic ACION ES FONO E A DAS
Dia 17.—De Cette, en 2 dias, laúd San Bartolomé, de 32 ton., pat. D. Mi¬ guel Cardeli, con 5 mar. y lastre.

La Junta de Gobierno de esta Socie¬
dad, ha acordado que, á partir de l.o do Marzo próximo, rija el precio de treinta y dos céntimos de peseta por metro cú¬
bico de gas.
Lo que se anuncia para conocimiento
de los señores consumidores.
^ Sóller 17 Febrero de 1903.—Por la
Sociedad «El Gas», El Director Geren¬ te, F. Crespí Morell

visitas posteriores tanto de! inspector món por el citado orador.

embarcaciones descachadas

como de la Junta local; que no solaraen- Lunes, dia 23.—-A las seis y media,

Dia 16.—Para Cette, vapor León

(i) F@M^3BTÍM
EL ÁNGEL DE LOS TRISTES

que há tiempo me contaron
de una violeta. Y al concluirla
nublará dulce llanto
vuestras pupilas.

Hay una flor humilde

María del Pilar sinués.

que oculta crece

bajo un espeso velo

I

'

de fino césped.

Hay en Madrid algunos callejones sin

Si el sol la mira,

salida, húmedos y oscuros, corno que

entre su verde lecho

nunca los visita el sol.

la frente inclina.

Eu estos callejones suele haber á cada

Jamás á los festines lleva su aroma,
porque la mata el viento de la lisonja.
Y es su perfume
emanación divina
que al cielo sube.

uno de sus lados algunas casas muy al¬ tas; y si algún rayo del astro benéfico llega á brillar en el pedazo de cielo que
cual una cinta azul se divisa entre los
aleros de les tejados, se queda allí sin descender al sombrío y húmedo pavi¬
mento.
Los habitantes de estas casas son por

Esta flor ruborosa
es la violeta;

lo común pobres gentes que río pueden vivir en barrios más salubres y más ale¬

imitad su retiro
y su modestia.
Todos la buscan
con amor, y e§ acaso
porque se oculta.

gres. Cada edificio se divide en muchas vi¬
viendas numeradas que ocupan míseras
familias.
Voy á presentaros uno de estos calle¬ jones, el cpal no solamente no tenía sa¬

Oid, hermosas niñas,

lida, sino que lá entrada, que en algu¬

la historia bella

nos de sus semejantes está franca, se ce¬

rraba con una enorme puerta y un in¬ menso cerrojo que se corría y descorría á
voluntad de los vecinos de una casa so¬
la, pero tan grande, que ocupaba toda la extensión del callejou en su parte de la izquierda.
La entrada principal de aquella gran casa estaba por usa calle de tránsito poco frecuentada, á la cual daba una fachada adornada con elegantes balco¬ nes colocados con simetría y con todas las reglas de la moderna arquitectura.
La parte interior del edificio era lo que caía al callejón, ó mejor dicho, al pasadizo sin salida, y cuya entrada se cerraba escrupulosamente.
Nada tenían que ver los ricos inquili¬ nos de la parte de ia calle con los humil¬ des habitantes de la parte del pasadizo.
Al lado de la derecha de éste caíanlos
numerosos balcones de otra casa decen¬
te, pintados de verde y cerrados con per¬ sianas; esta casa tenia la entrada por una plaza situada junto á la calle solita¬ ria donde se elevaba el gran edificio que ocupaba la izquierda del callejón.
Toda esa parte de él tenía ventanas, excepto el cuarto principal, que tenía tres pequeños balcones.
Dejaremos los dos cuartos primeros, y nos ocuparemos del último.

Como si la Providencia hubiera queri¬ do alegrar á los más pobres, el sol ba¬
ñaba las ventanas del cuarto tercero,
desde poco después de salir, hasta poco
antes de ponerse.
No era aquella una habitación mísera; era solamente una habitación pobre; porque habéis de saber, lectores míos, que de la pobreza á la miseria hay una enorme y dolorosa diferencia.
Pobre es aquel que con trabajo puede atender á las primeras y más perento¬
rias necesidades de la vida.
Mísero es aquel que de todo carece y que solo cuenta en la tierra con la cari¬
dad de las buenas almas.
Las vecinos del cuarto tercero que
caía sobre el lado izquierdo del pasadizo, eran muy pobres, pero aun no habían llegado á k miseria.
¿Sería porque tuvieran lo más indis¬ pensable para subvenir á las necesida¬
des de la vida?
Quizá no.
Pero se advertía en ellos tal dignidad ytantoafan de disimular su penuria, que toda idea angustiosa se disipaba al
verlos.
Poca gente eran; solo una señora co¬ mo de cuarenta años de edad y una ni¬
ña de trece.

Eran madre é hija, según lo ates¬ tiguaba la semejanza de sus fisono¬
mías.
Parecíanse, sin embargo, como se pa¬ rece la rosa marchita y casi seca á im¬ pulsos del viento asolador de las tempes¬ tades, al fresco capullo que se abre en la mismaframa.
Doña Marta, que era el nombre de la señora, tenía una alta y majestuosa es¬ tatura; sus ojos, de un azul oscuro y
brillante, se habían hundido á fuerza de
llorar, bajo los arcos perfectos de sus ne¬ gras cejas; su tez, de una blancura na¬
carada en días más hermosos, estaba
empañada de un tinte amarillento, sin
que por eso hubiese perdido nada de su diáfana tersura; su boca, de labios des¬ coloridos, enseñaba alguna vez dos filas de dientes blancos é iguales, cuando la sonrisa maternal que le arrancaban las gracias de su hija se abría paso entre sus mal reprimidas lágrimas.
Tenía la frente noble y elevada; su cabellera, que aun conservaba una gran, parte de la riqueza que en otro tiempo
debía haber ostentado, se dividía en dos
sedosas y negras bandas que la corona-* ban con una rica diadema de abrillanta¬ do terciopelo.
Sin embargo, algunas hebras de plata

é
******

sanado* que se inserten en esta sección pagarán: Hasta tres in-

'íS2#í-Oces á razón de 0‘05 pesetas la línea; hasta cinco inserciones a

d® 0‘03.pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0‘02 pesetas.

J3

mínimo de un anuncio, sea cual fuere el número de líneas

* c?í-r m componga, será de 0'50 pesetas.

3b& < lineas, de cualquiera tipo sea la letra, y los grabados, se contaíí4s por tipos del cuerpo 12 y el ancho será el de una columna ordina-

a del periódico.

Sección

SÓLLER

de

Anuncios

Los anuncios mortuorios por una sola vez pagarán: Del ancho de una columna 1‘50 ptas., del de dos 3 pías., y asi en igual proporcióon.
En la tercera plana los precios son dobles, y triples en la segunda. Los comunicados y anuncios oficiales pagarán á. razón de 0‘05 pese¬ tas y los reclamos á razón de 0‘ 10 ptas. la línea del tipo en que se core nongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.
Los suicríptorcs disfrutaran una rebaja de na 25 por elenco

SERVICIO DECENAL La Ilustración Española y Americana.-La

ENTRE

Moda Elegante.-La Ilustración Artlstica.-El

') ümiuuuulu»J

Salón de la moda.-Album Salón.-La Borda-

T

dora.-La
VICE-VERSA

Perla

Artística.-La

Maripósa.-Blan-

for e! magnifico y veloz vapor

co y Negro.-La Zapatería Ilustrada.-Nuevo

iflS L

II OR

Mundo.-Sol y Sombra.-La Ultima Moda.-Por

elidas de Sóller para Barcelona: los días 10, 20 y último de cada mes. ¿Salidas de Barcelona para Oette: los dias 1, 11 y 21 de id. id. Salidas de Oette para Barcelona: los dias 5, 15 y 25 de id. id. 'Salidas de Barcelona para Sóller: los dias 6, 16 y 26 de id. id.
CONSIGNATARIOS:—EN SÓLLER.—D. Guillermo Bernat, calle
del Príncipe n.° 24.—EN BARCELONA.— D. J. Roura, Paseo de fa Aduana, 25.—EN OETTE.—D. Guillermo Colom, Quai Comman-
4ant Samary-5. NOTA.—Siempre que el día de salida de Cette. según el presente itinerario,
corresponda al sábado ó día anterior á uno festivo, la retrasará el vapor veinte y cuatro horas y saldrá el domingo ó día festivo que sea, á la misma hora.

Esos Mundos -Pluma y Lápiz.-El Teatro.Hojas Selectas.-La Patria de Cervantes.-Alre¬ dedor del Mundo, y otra infinidad de periódi¬ cos y revistas ilustradas de España sirve el UCentro de Suscripciones,, sección tercera de '

EL

LA SINCERIDAD, San Bartolomé, 17.—SOLLEB.

FUNDADO EN 1889 * CAPITAL SOCIAL 300.000 PTAS. -Sociedad Anónima.—Domicilio Social: Calle de Caspe, n.° 11—BARCELONA
ran í plazos i ni* nacionales í imams
Cotizables en Bolsa y amortizadles con premios
CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE ESPAÑA, CREDIT LI01AIS Y BANCO DE BARCELONA

SE ENCARGA: De todas las operaciones de Bolsa en compra y venta. •COMPRA: Valores mobiliarios al precio de cotización oficial. SUSORIBE: Por cuenta agena empréstitos,acciones y obligaciones. COBRA: Por y para sus clientes los premios y amortizaciones que pue¬
dan corresponderles en los sorteos de títulos amortizables. DESCUENTA: Toda clase de cupones vencidos y cuyo pago esté anun¬
ciado.
La síntesis del negocio es facilitar el ahorro de pequeños capitales comprando valores mobiliarios. Pero no basta ahorrar; es necesario dar ejemplo inmediato al ahorro, para que produzca y se multiplique.
Nunca se pierde el capital empleado en Valores mobiliarios de los amortizables con premios y la posesión de dicha clase de títulos pone en condiciones de poder alcanzar una fortuna debida al azar, sino con una suma cuantiosa con una suma modesta que representa por lo me¬
nos sn verdadero coste.

SBPBESENTANTES EN MALLORCA:

En Palma: D. Pedro B. Valls, Cónsul de Italia, Conquistador, 38.

En Inca:

D. Mateo Depuy, Procurador, Sala, 3.

En Manacor: D. Antonio Jaume, Procurador, Felicidad, 38.

En Felanitx: D. Pedro Bordoy, Propietario, Prohisos, 5.

En Sóller: D. Salvador Elias, calle de Vives, n.° 5.

Comisión, — Representación, — Consignación, — Tránsito
Y PRECIOS ALZADOS PARA TODAS DESTINACIONES
Servicio especial para el transbordo y reexpedición de naranjas, frutas frescas y legumbres

AGENTES DE ADUANAS
GI&BiRB y PORT-B0Ü (Frontera Franco-Española)
Corresponsales á GIVET, JEUMONT y ERQUELINNES (Frontera Franco-Belga)
TELEGRAMAS: Bauza Cerbero-—Bauza Port-Bou.
RAPIDEZ Y ECONOMÍA EN TODAS LAS OPERACIONES
L’ UNION
COMPAÑÍA. FRANCESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS FUNDADA EN 1828

Esta Compañía, LA PRIMERA DE LAS COMPAÑÍAS FRAN¬
CESAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS POR LA IMPOR-
TANCIA DE SU CARTERA, asegura además del riesgo de incen¬
dio, los daños que pueden ocasionar la caída del rayo, la explosión de gas de alumbrado, del vapor, de LA DINAMITA Y OTROS
EXPLOSIVOS.

Capital social.
Reservas Primas á cobrar
Total

10.000,000 8.705,000
74.287,038
92.992,038

Francos
„ „

Capitales asegurados . . 15.127.713,242

„

Siniestros pagados . . .

194.000,000

„

Esta antigua Compañía asegura también contra el incendio, los de trigo, cebada y avena, tanto en pió como segadas, en gavillas y so¬
bre la era.
Sucursal española: Barcelona, Paseo de Colón y calle Merced, 20, 22 7 24.—Director, M. Gés.—Subdirector en Mallorca: B. Homar, Sama.vitana,' 16.. Palma.—Agente en Sóller, Arnaldo Casellas, Luna, 17.

■M postales
con las mejores y celebradas vistas pano¬
rámicas de Mallorca. Se ha recibido y
puesto en venta un importante surtido en el establecimiento de «La Sinceridad», San Bartolomé, 17.—SÓLLER.

LA SOITERENSE
DE
JOSÉ COLL CERBERE y PORT-BOU (Frontera ím-espola)
Aduanas, transportes, comisión, consignación y tránsito
Agencia especial para el trasbordo y reexpedición de naranjas, frutas frescas y pescados.

Se desea vender una
finca llamada Can Magre de Deu, con¬ sistente en huerto regadío, cañaveral y dos casas; linda con la carretera del
puerto.
Para más informes diríjanse al nota¬
rio D. Pedro Alcover.

CU 111 HITE
POR EL
Vino Uranado Pépsico
ele
J. TORREN S, Fabmacé utico

El primero y único elaborado en esta forma en España, mucho más económico y de mejores resultados que sus similares del extranjero, está preparado con todo esmero por procedimientos científicos bien ex
perimentados y acreditado como
un reconstituyente sobradamente
enérgico para suprimir la elimina¬ ción del azúcar de glucosa en todas las personas afectadas de la enfer¬
medad denominada "diabetes.,,

PÍLDORAS FERRUGINOSAS
DE
INULA HELENIUM

Con estas píldoras, preparadas
por J. Torrens, se cura pronto y radicalmente la Leucorrea ó (flujo blanco), la Anemia y Clorosis (colo¬ res pálidos), la Dismenorrea (ó difi¬ cultad en el ménstruo), la Ameno¬

rrea (ó supresión del mismo), la debilidad, flaqueza y cuantas mo-
léstias ó enfermedades reclamen un
exitante poderoso y enérgico.

3DH! VENTA:

En Barcelona,.
—Farmacia del

S- ociedad Fa..r.macéutica EuisSppaañuoulma.. Dr. Pizk.—Palma, Centro Farma¬

céutico.—Farmacia de macia del Dr. Pelaez

las Copinas.—Málaga, y Bermudez.—SólUr’,

Far¬ Far¬

macia de J. Torrens.

GARROVÉS
Es temps de sembrarlos y a n’ es carró de Sant Pere, núm, 19 nf hi ha de bons
y barato.

L‘ ASSÍGURATR10EITALÍASA
Sociedad de seguros contra los
A€€I®1I1M BEL fl|AIM©
ESTABLECIDA EN MILÁN Y RECONOCIDA EN ESPAÑA
Capital social: 5.000.000 Liras
Habiéndose promulgado la Ley sobre los accidentes del trabajo de 30 de Enero último, esta importante Sociedad asegura todas las indus¬ trias, mediante una prima, contra los riesgos indicados en dicha Ley.
Director de la Sucursal Española: D. MANUEL GES, Merced, 20,
Barcelona.—Para informes y demás, dirigirse al Agente principal’
B. HOMAR, Samaritana, 16, Palma.—Agente en Sóller, ARNALDO
CASELLAS.

Motel testaran! del Universo DE Vda. de j. serra
JPJLASA DJE

Hospedage desde 5
seta, restaurant á la

pesetas en adelante. Habitaciones carta, mesas particulares, se sirve

desde una pe¬ á todas horas

El Hotel del Universo está situado en uno de los sitios más im¬

portantes de la capital, de Palacio y paseos de

dá plena fachada á la la Aduana é Isabel II,

bonita donde

y frondosa plaza
cruzan todos los

tranvías, y es el más próximo á la Aduana, Muelles, Compañías de

Navegación, Bolsa, Gobernación y Estación de los Ferrocarriles de

Francia, Tarragona, Valencia, Zaragoza y Madrid.

TUMIS, (MI® I Mil CLASE 1 HAS 81(MOTO illTBffl
DE LA CASA
ESJCÍMF-EI', ®E«B1 Y C.“ da BARCELONA
Único representante en Sóller: Miguel Colom, ca¬
lle del Mar.
i
LA SINCERIDAD
Establecimiento comercial é industrial de J. Marqués Arbona
San Bartolomé,- 17,-SOMIER
SECCIÓN PRIMERA.—IMPRENTA Y TALLER DE ENCUADERNACIONES
pidtoíretsourgnloSradseaecmiohneanaossecm t,esaninceíaancttrodoitvdnoeoóalleesms, c,iclyataascsreiajrecyldtuaepldasoerim ertdslapeu,drjeooevs.rsii,sotaintdaeloás,smdáineesaqutsoundeaaldasesócelmamvsoaeisrsrti,iuóanosinrivadtiistena,tcavioastaln:oleorensAse.c,sc,eiobtcnom.n'e, oesesmtpcby.ra,ertadeetesc,ms■áofscia¡iecedttrunaacdrbuaeaass¬-, |
SECCION SEGUNDA.—PAPELERÍA, LIBRERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO
ycrynvncaiaoiónñlncrrmitabtirjuaaoaisVrrcddmesoéooo,tnnodsasdesedsey,speásdeatelaestidrlamtoreaetjlseoeaonpdptenddauoeiseresselacsalbdrmdiylttopoeaotái,amderslpieurnoataajidsoñmlnuraoatjysayoasen,dosñldyeafponoiacarereprpiipcgntsirraneotraeeasaalnscse,sf,iasseyo,ecscscdcadlc,poeicreibóiartóeolrhnicrnibnritaoal:oaroldoossrsfeeers,yeplsdcisfddcem ala,oeeijtrforieaualaetlnnecemlsegixrbonsottaaoaoindñdrrteóeoteyyinsdlsfli,aeh,scmeisoiglinae,einboblntrpfescbreiao.,nalssajsei,rynddeacpyeeatdconade.oteroybbssaddjleceearadartlnsaoiamycbssaocpiarplxdeaaryayocssrceasraprusas,aea,plydlaraanhaeassaápdddicoedespeeesleecrlldsloalanae’scjsiarñuee7smosamstsdáedaabfseemceyarocenlpnsatcoaodaojeuJs¬ses¬
SOLLEB.—Imp. de «La Sinceridad»