A$0 XII.—2.a EPOCA.—NUM. 559
A$0 XII.—2.a EPOCA.—NUM. 559

SÁBADO 18 DE DICIEMBRE DE 189?

«'

1■

*

P

nHDSBaiBraiú^^

SOLLER

SEMANARIO INDEPENDIENTE

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN:
Sóller: Administración. Francia: D. Guillermo Colom—Quai Commandant Samary-5-Cette (Herault.) Antillas: D. Guillermo Marqués—General Pavía-7-Arecibo (Pto.-Rico.) Méjico: D.Damian Canals—Constitución-19-San Juan Bautista (Tabasco.)

FUNDADOR Y DIRECTOR-PROPIETARIO: f

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

Juan Marqués y Arbona.

¿ Calle de San Bartolomé n.° 17

SÓLLER (Baleares.)

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
España: 0*50 pesetas al mes. \\ Francia- 0’75 francos id. id. PAGO ADELANTATYft
América: 0’20 pesos id. id. j
Números sueltos—0’10 pesetas. Id. atrasados 0’20 pesetas.

La Redacción únicamente se hace solidaria de los escritos que se publiquen sin firma, seudónimo, inicial, ó signo determinado. De los que tal lleven, serán responsables sus autores.
.

-

■

i iiU

LITERATURA Y PASATIEMPOS
LA FIRA DE SANT TOMÁS
¡Oh! ¡La revétla
de Sant Tomás!
¡Bèt! Dins la cétla del téu trast vétla, qu’ara es del cas; y dins la metía te posarás.—
I.
Plena la plassa está de gént que trésca, y passatjantse per devall les vóítes, sense mirar si la vetlada es fresca,
els trasts va contemplant, y una taringa de quinqués hermosos;
y cént atlotes maques, bén resoltes á conquistar els paladars golosos,
per vendre están cridant:
—Qui vol torrons?...—Jo’n ténch de tota casta. De metía, forts y fluxos, de Quicona, de néu y d’ous, de rosa; y qui los tasta
s’en queda enamorat. —Vénga, Señora. Jó los dón barato. Aquí’n té de molt bons. Dins una estona
també’n tendré de coco, de moniato
y d’altre calidat.
¿Quantes barres ne vol?... ¡¡Mitja!! Ern fa riure, ¿No més que mitja, ha dit?... ¡Que poca cosa!... ¿A quant los vench?... A trétse sous la lliura...
¿Cara, diu? No heu es géns. Que reflecsión. senyora, que ni el Papa inénja un bossí tan bò. Essència de rosa
ès tot... Si’l vols testar, nineta guapa,
un trossét aqui ’n téns.
També vènch néules ensucrades, fines,
de canyélla y llimona, de primera... ¡Qu’lian d’essér forestéres!... Mallorquines,
á sis reyals el cént.
M’en prénga quatrecéntes... Son contades. ¡Un duro’m rol donar!... Que torn arréra. Les prenga... ¿Ahont les pós?... Son regalades.
Farà el senyor contént.
Si en res més puch servirla, que m’ho diga.
Ja heu ven. Jo ténch de tot... Confits de Viéna, dátils de Berbería, pans de fíga
d’un gust molt exquisit... Está moltbé: Que torn en teñí agrado... Si envía; en demanar per La Morena
som jo. senyora, y perdóni del enfado.
Tenga molt bona nit.
¡Oh! ¡La gran fira
de Sant Tomás,
que el mon capgira, quant véu y mira tants de menjars, posats en tira
demunt... altars!
II
A un altre taula cridan:—¡Codonys!... ¡Pomes, renétes, pométs d’or. raves, massanes, de cor jelat! ¿Sentiu quins bons aromes
dexan totes amar?—
—Llimones y poncins! ¿Qui ’m compre peres de la ñau, de Sant Juan, d’aygo; bén sanes:

perots que son just mél?... Heu dich de veres.
¿Si los voleu tastar?—
—¡Senyorét! Que m’en compr una dotséna per regalá á n’ aquesta atlota rossa del séu costat... Que trihi... N’hi ha á balquena.
¡Sis pomes! ¿No’n vol més?...
Per acabar de fer mocadorada
hey pos murtóns... No tenga pó á sa bóssa qu’axó val póch... No la veurá buydada.
No acabará els doblés.—
—¿Qui’m compra nous. ò metles ó avellanas? —¡Castanyas; prunes sèques; nésples bones; préssechs, melicotons, serves, magranes,
ó cindries ó melons!
—Jo vench penjoys just sucre y grosses panses. —Vamos, senyors... S’arrámbin. Vamos, dones; ompliu els coves grans fins á les anses,
de fruyta y de torróns.
—¿Quí vol olives negres, bén pansides?— —Compraume aglans de dalt La Camjmneta que son just canyamél.—Casques polides
tench jo també á suquí. Coques ab bonys, pastades ab mantéga farsides de rahissons. que son la néta per prendre café ab llét quant un, per véga,
s’ axéca dematí.
—¡Torróns!... ¿No n’heu mester?—Losféym en casa, —Comprau metles. idò; grosses y bones. —¿Com les venéu?—Una barcella rasa
per quatre sous, no més. —¿Y néules blanques, que’n teniu?—A milies. —¿Sense sucre?—¿Per llànties y per trones? —Les emprám per fer coques de families
y per omplí ’ls panés.
¡Oh! La gran vida del día aquell!
Tothom vos crida, y no té mida son desgavéll.
¡Pareix mentida tant de tropéll!
III.
—No es á Plassa tot sol que es fa la tira, Fira grossa es també fora la porta de Sant Antoni. Allá veurehi retjira
tants d’animals plegats. Redols de cent ó més godins, porcélles,
estols d’endiots que campan per dins F Horta, cabres, cabrits y bochs; vaques, vadelles,
y bòus encorralats.
Guardes d’anyells y mèns petits, auvèyes, égos. cavalls, rocins, gorans, someres; de día, sol; de nit festers ab téyes;
y llum per tot, y fum; y gabis de conis. capons, pollastres, ánneres, galls, tudons y cadernéres;
perdius, coloms y ségues dins banastres;
y gent p’el seu consum.
Y al mitx del fanch porchs grassos, ab gavetes plenes de faves, ordi y carabassa...
—¡Hermosos animals!... ¿A déu pessetes
heu dit que van enguany?—
—¡Senyor! Que'in compr aquest que té devora, avuy q'u’es tan barato el préu de plassa.
Si no l’ha mort encara, ja es bén hora. —Veurem, passat Capdany.
—Jo li assegur el porch. Gens de ílentrisca ha menjat may. Té quinse raesos ara

y pesa sètse arroves... ¿No s’arrisca? ¡Un porch qu’es tot de past!
D’estiu no volgué may menjar cap fíga; faves al úf y ensagonada clara... ¿Y á quant el vol pagar vosté? ¡Que diga!
—No puch fer tant de gast.
Un altre diu:—¡Senyora! Com aquestes no’n troban á Mallorca... ¡Polles maques! ¡Engraxades aposta per les Festes!...
Les dues qu’aquí té dotse pessetes valen... ¡Prest s’apura! Serán onse... S’en dú dues alhaques. Si son per regalá estiga segura
que romandrà molt bé.
¡Oh! ¡La gran fira
de Sant Tomás
ahont tant s’lii gira!
Si la se mira
un amo grás,
totduna estira
la pell del nás.
IV.
Allá el senyó hi veureu de La Nespléra que es passètja impacient, y observa ab ánsia mirant si véu per dins la carretera
venir l’arrendadó.
Bén buydes les butxaques té aquest día; més éll, senyor de pondo y d’arrogancia, bén humill está avuy, perque confia
que durá pié el serró.
Aturat allá prop F espera el cotxo.
fent al mitx del concurs molta de nosa,
Cap allá’s dirigeix un pajés gotxo.
Es l’amo qu’ha arribat. Dins éll tréu el serró, les terses paga; com á gatjes li entrega molta cosa.
Dins els caxons del cotxo tot ho amag'a
y tornan á Ciutat.
Quant ja son dins la Porta surt un vago, que fá de punxa-sárris. pié de fuéros,
y los pregunta—¿Que duys rés de pago? Li contestan que no.
Ab lo truy de la gent qu’amollaMuros dins la caseta dels Consums, lliquéros passan de pressa, y surten prest d’apuros
éll y T arrendado.
Quant arriba, doblérs dona á sa dona per comprà el covo. y per pagar la renda, y perque l’amo duga á sa madoua
de festes el pané. Y com sab ella qu’un fill seu pren ordes,
y enguany fará el sermó de la kaleuda; aparella un refresch. bén á les sordes,
p’ el dissapte que vé.
Compra bassó. ley pelan y ley molan
á ca’l xocolatér. Doblérs demana
altre pich al seu homo. Els duros volan y es minva el capital.
No per axó fa manco llét de métla.. que es un plat dols que tots en ténen gana per fé el dijuni ab coques, la revetla
del día de Nadal.
¡Oh! ¡La gran festa
de Sant Tomás!
¡Jove xalesta! Si tú. que ets llesta, per gastá estás;
cap com aquesta
ne trobaràs.

V.
Cinch dies y cinch nits aquest truy dura, en que román la bossa sempre uberta. La pesseta que hey entra no s’atura:
¡cauen tants de censáis, propines y aguinaldos dels diaris! Tothom demana; y has de viure alerta perque rebrás cents contes de salaris
de criats y manestrals.
Dins les plassétes posan mataderos y hey has de dú á pelar la porcelleta; y riuràs quant llegeixcas sos lletreros
tan plens de desbarats.
Y l’adobá els budells no vol espera. Y á dins la rostidora en estar neta l’has de farcir de bótils de la Riera
bén llisos, bén rentants.
Y alérta que el teu nin per la Murada, fént barayar l’endiot, no’l te torn cégtf ò coix ó estormayat d’ una grapada
d’ un endiot més dolént; y tréure et fasse cara de vinagre al sébre que per torpe y per renégo
l’ha baratat ab un qu’era més magre pero, molt mes valént.
Y has de comprar la barba d’oüvéra pe’l Betlemét del nin. xotéts, auveyes, molins, ánjels, endiots, y una i'engléra
de xerafins d’ un sou;
y un poch de suro mascle per la cóva,
y cirerétes de pastor, verméyes;
y perque res hi manch, paloma nova
y un bon Jesusét non.
Y encare no hém parlat de les verdures ni rés hem dit d’enciam de cart ó d’ápit, ni de café, de vins y com postures
de moscatéll y ron;
ni de puros, xampany ò mélvasía...
JÉnfiiv. Per dirvosho d’un modo rápit
acabaré exclamant: Sembla aquéll día que vé la fi del mon.
¡Gran es la fésta de tant gros sant!
La vostra tésta bé se molesta cobrant, pagant.., Bé suma y resta per aná envant.
Pere d’ Alcántara Penya.
PENSAMIENTOS
A pesar de la diferencia de rango, ún hombre de bien se parece siempre á un hombre de bien.
Dufresny.
Estamos acostumbrados á oir la verdad tan seca¬
mente, que si nos la dicen con algún adorno, noá parece mentira.
Clldteaiibriand. Con los grandes señores se ha de tratar con muy
grande recato; porque soñ como los leones, qué
se os arriman para haceros fiestas, y al menor de¬ sabrimiento os dan con la zarpa Ó con el diente.
Séneca.

e)

FOLLETO

exigir de Gregorio más de lo que éste padre que lo sacara de las aulas y le de¬ j fué el primero en formar buen concepto nía postrado en el lecha, la profecía de
buenamente podía darme: es más. sus dicara á un oficio manual al alcance de de Gregorio y aseguraba á cuantos qne- que amenazaba una tormenta.

negativas me irritaban de tal suerte que su limitada inteligencia. Este nuevo rian oírle que el muchacho tenia su lado

No tardé mucho en llegar á rñ'i desti¬

LOS DOS HERMANOS

no vacilaba en repetir las expresiones golpe volvió á Gregorio más taciturno bueno algo velado por la rudeza de su no1 y tanta prisa me di en arreglar mis

de desprecio que oía á los demás lanzar y más torpe todavía de lo que era. Y sin exterior y que nadie le aventajaba en asuntos fine acabé mi trabajo una hora

necesitara y cuanto con dinero pudiera sobre él y cuyo alcance no comprendía embargo no había malicia en él: pacien¬ toda la parroquia en encontrar los sen¬ antes de lo que' había supuesto mi pa¬

adquirirse, pues esto constituía una por completo. ¿Lo comprendería él me¬ te y servicial en extremo, hubiera cogi¬ deros y atajos de las montañas en me¬ dre; y creyéndome,' por lo mismo, due¬

cláusula por él aceptada al contraer ma¬ jor que yo? Temo que sí, porque en ta¬ do el cielo con las manos por complacer dio de las más espesas brumas. En vano ño de escoger el camino que más me

trimonio, y era él hombre demasiado les ocasiones quedábase sombrío y si- j al mismo que minutos antes le maltra¬ trataba mi padre de arrancar de Tobías pluguiera, eché por los sénderos de la

honrado para faltar á la palabra empe¬ lencioso. Entonces mi padre le tachaba tara, pero era tan poco mañoso y tan quejas acerca de la tontería y obstina¬ montaña cuando empezaba á declinar’

ñada.

de solapado y testarudo, mientras mi tia mala suerte le acompañaba en todo lo ción de Gregorio; el anciano pastor lió¬ la tarde. El cielo estaba cargado’de nu¬

Era Gregorio un muchacho torpe, tí¬ Fanny creyendo defenderle achacába¬ que emprendía, que pocas veces dejaban se dejaba nunca coger en el lazo y en bes y sombrío, pero como- el viento no

mido y desgraciado en todo cuanto em¬ lo todo no á malicia sino á tontería. A prendía: bastaba que se ocupara en una fuerza de oirse llamar obstinado y ma¬
! cosa para que esta saliera al revés, y licioso acabó Gregorio por serlo en efec¬
cuando tal sucedía ¡qué de reprensio¬ to: durante horas enteras se le veía sen¬

de resultar perjudiciales sus mismos es¬ fuerzos por hacerse útil.
A lo que parece, era yo un estudiante inteligente; por lo menos todo eran para

cuanto comprendía á donde iba á parar’
su amo redoblaba sus alabanzas en loor del huérfano.
Tenía yo diez y seis años y contaba

se dejaba sentir todavía*/ reinaba á mi alrededor1 profundo silencio. Convencido^ fie que la tempestad qúe se’ preparaba me dejaría tiempo antes de que estallara

nes, qué de amargos sarcasmos le ende¬
rezaban las gentes de la granja, sin es¬

tado junto al hogar con la cabeza entre las manos, ajeno-a cuanto á su lado su¬

mi estímulos y felicitaciones y aun el
dómine de nuestro pueblo pretendía

por consiguiente Gregorio diez y nueve
cuando, cierto dia de invierno, me en¬

de llegar á mi casa, páseme en marcha caminando á buen paso. En pleno dia la

perar á que mi padre volviera la espal¬ da para molestarle y amenazarle! El

cedía.' sin despegar los labios ni levan¬ tar los ojos que tenía constantemente

que de mi madera se hacían los sabios, pero mi padre, que solé había recibido

vió mi padre á una aldea vecina para arreglar un asunto: distaba ésta cuatro

dirección del camino aparecía perfecta¬ mente distinta, pues amújue etí muchos-

rubor de la vergüenza empaña mis me¬ fijos en el suelo. Si estando así se le an¬ una instrucción elemental, creía inne¬ leguas de nuestra granja siguiendo la puntos varios senderos muy parecidos-

| jillas siempre que recuerda que sobrado tojaba á mi padre darle alguna orden. cesaria mayor ciencia y poniendo en carretera real, pero tomando el atajo iban á parar á un mismo sitio', no'falta¬

dispuesto á identificarme con el espí¬ ritu que en la casa reinaba, no sentía el

fuerza le era repetirla
veces.

tres 6 cuatro i práctica sus teorías sobre el particu¬
lar. sacóme de la escuela prematura¬

que cruzaba por la montaña podía aho¬
rrarse una hora larga de camino. «Ve

menor escrúpulo en tratar con altanería i Lo que acontecía antesen casa- suce- ¡ mente y t»e* dedicó á las- labores de la ¡ por el camino que quieras,— díjome mi

ba una roca, un macizo de árboles ó un
declive del terreno conocidos que permi¬ tieran orientarse; pero cerrada la noche,-

á mi pobre hermano huérfano. Es ver¬ dió después en la escuela á que juntos granja.

padre.—pero vuelve por la carretera, y aquella había venido prematurament

dad que nunca le rechacé de mi lado y concurríamos:' nunca pudo conseguirse . Habíase pensado en hacer á Gregorio pues en este tiempo- oscurece más de te. hacíase imposible distinguir tales*

que jamás me permití poner la mano sobre él. pero la costumbre de ser tra¬
tado con toda suerte de preferencias lía-

de Gregorio que aprendiese una lección, hasta el punto de que el maestro, harto ya de reñirle inútilmente y de pegarle

pastor y para adiestrarle-en el oficio pu-siéroede bajóla dirección1 fiel viejo To¬ bías, á quien sus muchos años empeza-

prisa de lo que'uno cree y además le-
vántanse á menudo densas nieblas.» A
esta advertencia de mi padre añadió el

objetos. Esto no obstauteV aTnréme de'
valor y en la primer encrucijada qúé eiY' centré seguí poi* el sendero que yo creí;#

cíame insolente y me llevaba á veces á sin obtener enmienda, aconsejé & mi ba-m ya á debilitar la- aetòvbktéL Tobías viejo Tobías,- á q.uién una parálisis te¬ bueno; pero no tardé en ver que me hoK

SOLLER

Sección Científica
UNIFICADO DE LOS TUPOS GRAMATICALES
Empleada con puño y oportunidad jresulta muy impresiva y elegante una transposición de los dos componentes de la comparación.
Por ejemplo: cuando Bonaparte quedó fie primer cónsul, los dos otros «más que cónsules» eran consultores; los odios en esta guerra civil «aun más que con¬
tra las ideas» estaban enconados contra
Jas personas; la oratoria sagrada se ha-
Lía hecho cortesana y, «más que de re¬
partir el pan de la palabra evangélica á los pobres y á los .humildes,» gustaba
de entonar pomposos panegíricos sobre la tumba de los reyes; esta concepción , poética es propia «más que de un hiatoriador», de un novelista—más que un hombre bien educado parecía un salvaje —resta.filosofía, antes que afirmación de conceptos propios,.es ampliación .y de¬ sarrollo de los que venían corriendo más autorizados en aquella época—en sus elegías revive, aun más que el estro del Propercio, su arte erudito, prolijo y la¬
borioso.
Cuando haya varios comparativos no es menester repetirlos á no ser que se quiera dar mayor énfasis á la elocución.
Por ejemplo: la historia constituye una fuente de realidad y de vida, más intensa, más concentrada y más expre¬ siva que la vida actual, la cual ha de aparecer forzosamente dispersa á los ojos de quien no la mire desinteresado y desde lejos, más que la sinceridad de la emoción, más que la intensidad del sen¬
timiento, lo que persigue la retórica es la intensidad y la plenitud del electo;
los pintores del renacimiento realizaron
la fusión de la vida real en toda su ri¬
queza con lo que el sentimiento religio¬ so tiene de más íntimo y profundo.
Cuando el «complemento comparati¬ vo» dice relación á un mismo .tiempo á un comparativo y á tanto, se introduce por que ó por como, según que ó el com¬ parativo ó tanto le precede inmediata¬
mente.
Por ejemplo: él era un literato tanto ó más que un filósofo: él era más literato ó tanto como filósofo—tan objetiva ó más objetiva, si cabe, que la poesia épi¬ ca, es la dramática: más objetiva otan objetiva como la poesía épica, es la dra¬
mática—no conocemos en todo el mun¬
do ningún organismo que tenga formas tan delicadas y maravillosas, de estruc¬ tura más fina que éste: de estructura más fina, tan delicadas y maravillosas
como éste.
Comparaciones Antitético-Ponderativas.
Otra clase de ponderaciones «sui gene¬ ris» resulta á ser la en que lo comparativo-ponderaute ¡va expuesto mediante
una antitesis.
Tal ponderación antitética tiene por ob¬ jeto inferir que en la misma proporción en que crece ó disminuye el grado ó la intensión en una actividad, pasividad,
calidad, cantidad ó número crece ó dis¬
minuye el grado de intensión en otra actividad, pasividad, calidad, cantidad ó número, por manera que resulta una relación de reciprocidad en una escala de intensión ya ascendente ya descen¬
dente entre dos términos puestos en
parangón y ponderados mediante una
antitésis.
Como frases correlativas que sirven para establecer tal ponderación antitéti¬ ca entre dos grados de intensión en una escala ya ascendente ya descendente
recíproca se presentan: más-más en una escala ascendente recíproca entre dos
grados;—menos-menos en una escala descendente reciproca entre dos grados;
—más-menos ó menos-más en una esca¬
la as rendente-descendente ó descenden-
tc-ascendente reciproca, pero en sentido
inverso.
Los dos términos de tal ponderación
antitética de la intensión creciente ó
decreciente en proporción recíproca ya idéntica ya inversa entre dos grados se
hallan latentemente en una relación de causa á efecto.
Cada cláusula que eu si encierra los dos términos de la ponderación antité¬
tica consta de dos entidades elocutivas:
ana que latentemente implica la causa y
las más veces antecede á la otra que presenta la consecuencia ó el efecto.
Estas dos entidades elocutivas ó se
hallan eu una completa independencia gramatical la una de la otra ó bien la que anuncia la causa latente pasa á con¬
vertirse en oración introducida por uuo de los adverbios oracionales como;
«mientras, cuando, en tanto que etcéte¬ ra, los cuales en su acepción de lo ad¬ versativo se contraponen á la otraque

presenta la consecuencia ó el efecto y resulta á ser la frase gobernante de la
cláusula combinada.
Por ejemplo.: mientras más se le dá, menos trabaja—mientras con más fer¬
vor le rogaba, menos dispuesto se mos¬ tró á complacerme—cuando más lo re¬ flexiono, más segura estoy de haberla visto ya antes en alguna parte—mien¬ tras más variados son ó sean estos órga¬
nos, más distintas y variadas serán las
manifestaciones de la actividad de la
fuerza vital, según la diversidad de
construcción de la base material—cuan¬
do más tiene el hombre avaro, más
quiere.
Con frecuencia se calla el verbo asi el
oracional como el clausular, particular¬
mente si es uno mismo en ambas enti¬
dades elocutivas ó lo suple el contexto ó si «s uno que significa existencia ó di¬
rectamente como ser, existir ó indirec¬
tamente como hay. Por ejemplo: mientras más ignoran¬
cia, más osadia—cuando más verdadera
ciencia, más modestia y más ánsia de saber—cuando (uno tiene) menos años, más principios puras, más candor y me¬ nos preocupación.
Callándose tanto el verbo como el ad¬
verbio oracional (mientras, cuando et¬ cétera) la contraposición antitética se
caracteriza también mediante la prepo¬ sición á, cuando la antitésis recae sobre
sustantivos; en tal construcción apare¬ cen con predilección locuciones prover¬ biales que asi resultan á ser muy grá¬
ficas.
Por ejemplo: á más amigos, menos
amistad—á más años, más vicios—á
más ciencia, más modestia y mayor án¬
sia de saber.
A más y menos pueden sustituirse los pocos comparativos de formación orgᬠnica que del latín han pasado al caste¬
llano.
Por ejemplo: cuando ó mientras ma¬
yores son las necedades de un escán¬
dalo, mejor se las traga la opinión pu¬ blica-—cuando mayor ó más grande la una dad geográfica, más poderosa resul¬
tará la constitución de una gran nacio¬ nalidad—de la traducción de esta obra,
menos se diga; mejor será.
Dr. Máximo Hiüíttixg.
(Se continuará).
LOS AUTOMOVILES
Caminamos al vapor. La locomoción pedestre y bipeda es insuficiente para satisfacer el vértigo que padecemos y ha
sido necesario inventar la bicicleta para
el trasporte unipersonal y el coche au¬ tomóvil para el de la familia.
El telégrafo y el vapor han acortado las grandes distancias; la bicicleta y el automóvil han reunido todos los puntos de la ciudad y de la provincia.
Alguien vaticinó que para 1900 el ca¬ ballo sería un animal completamente inútil, como tuerza de arrastre.; más por el camino que vamos, la profecía se rea¬ lizará antes de la época fijada.
En París por ejemplo y en todas las capitales que siguen á la cabeza de los adelantos modernos, no pasan diez mi¬ nutos sin que el espectador curioso vea
desfilar delante de si un coche sin ca¬
ballos deslizarse ligero por el empedra¬ do. sin ruido, sin trepidación, sin lanzar humo, ni producir emanaciones.
El nuevo coche de fortuna elegante, camina con rapidez, serpentea con faci¬ lidad y se para instantáneamente, no como una máquina, sí como una per¬
sona animada.
%
Muchos de los lectores al ver el nuevo
vehículo que se impone creerán sin du¬ da que éste será de creación moderna.
Pues nada de eso. El automóvil como toda invención humana tiene su histo¬
ria. es decir su periodo de embrión, de inverosimilitud y de abandono.
En efecto, los prime-ros ensayos de
tracción á vapor por carreteras se re¬ montan á 1769 y son debidos á un in¬
geniero francés llamado Cugnot. Un modelo de la máquina que este compuso fig'ura todavía en el Conservatorio de Artes y Oficios de París. Dicho aparato
marchaba á razón de 4 ó 5 kilómetros
por hora. En 1804 Olivie Evens cons¬ truyó otra en Filadèlfia y á partir de en¬
tonces fué imitado en su papel de imita¬ dor por muchos extranjeros.
El primer carruaje eléctrico es, natu¬
ralmente, mucho más moderno. Se re¬ monta tan solo á 1842. siendo construi¬ do en Edimburgo por Davidson.
La mayor dificultad que todos estos ensayos ofrecían era su escasísima velo¬ cidad, pues el peso enorme del motor.

localizado en la escasa superficie de
contacto de las ruedas con el suelo ha¬
cia hundirse éste y nuestro coche que¬ daba estacionado. De aquí que para evi¬ tar esteinconveniente, surgiese -la idea
de caminos acuñados en madera, des¬
pués en hierro, y últimamente los railes
de acera que todos conocemos. La facilidad que hoy poseemos para
construir vehículos ligeros nos ha lleva¬ do naturalmente al deseo de franquear
los itinerarios cortos y que no poseen
via férrea, estando asi justificada la uti¬
lidad del coche automóvil.
En 1888, Andraud y Tessic du Montay ^construyeron un carruaje de aire com¬ primido que funcionó en Chaillot el 9 de Julio de 4890; obteniendo entonces va¬ rias discusiones sobre la prioridad del
descubrimiento.
* ífí
De dicha época á la actual las innova¬ ciones han sido múltiples y así se cuen¬ tan hoy automóviles movidos por la electricidad, vapor, aire comprimido, y Ultimamente el petróleo.
La electricidad y el aire comprimido ofrecen como mayor inconveniente eo ser precisa una fábrica de alimentación de la línea y estar por tanto su acción limitada á carruajes con itinerarios fijos.
El vapor presenta como mayor incon¬ veniente el peso de la caldera; pero éste ha quedado muy reducido después de la creación de los generales Du Temple y
Serpollet que unen á la ventaja de su li¬ gereza la de una gran producción de
vapor.
El petróleo que-#e encuentra en todas partes y que presenta la ventaja de ser muy económico aparece hasta hoy en primer término entre los agentes moto¬ res llamados para el servicio de los au¬
tomóviles.
La economía de estos es innegable, pues un coche movido por petróleo ó gasolina consume según los cálculos comprobados por la experiencia 0‘25 céntimos por hora y excuso decir si esto es mucho menos que el gasto que exige un caballo entre manutención, herrage, cuadra y palafrenero.
Voy, para terminar, á insistir sobre el punto de la seguridad personal por ser el argumento ad homine que emplean
los detractores del nuevo adelanto.
Dicen los aficionados á lo antiguo que
el coche de caballos es más seguro que
el automóvil porque el instinto del ca¬ ballo suple á veces la torpeza ó distrac¬
ción del conductor.
Este argumento es completamente ficticio porque el caballo adiestrado sólo fia de la mano que lo guia, y en segun¬ do lugar porque de la voluntad del hom¬ bre que guia, hasta el frasco que impri¬ me la dirección, hay una distancia y un espacio de tiempo, que á veces son de¬ cisivos. Además no siempre el bruto obedece al mandato de la inteligencia.
El coche automóvil se impone como se han impuesto todos los adelantos, y cocheros, palafreneros, guarnicioneros y demás industrias similares, se verán, oomo los antiguos arrieros y depen¬ dientes de diligencias, en la precisión de buscar nuevas industrias, ó siguiendo
el movimiento de la civilización apren¬
der el nuevo oficio de cocheros maqui¬
nistas.
Doctor Ox.
nrCff»,
Conocimientos útiles
La rubia
Es una planta que produce la sustan¬ cia tintórea más hermosa, más fija y la más importante para obtener toáoslos matices, desde el rosado hasta el purpú¬ reo. como el añil produce todos los azu¬
les más finos.
De la rubia, las raíces producen la
materia colorante, las que se conocen en el comercio con el nombre de aliza-
ris. El beneficio de su producto no ofre¬ ce ninguna dificultad ni unos trabajos tan penosos, como son los de la elabo¬ ración del añil. En el país puede culti¬ varse en grande escala con facilidad; la situación climatérica y la composición
de su suelo son favorables á su cultivo.
La rubia es originaria de países cáli¬ dos. como el Asia Menor, la Persia y la Grecia; los ingleses la cultivan en las Indias orientales, y, gracias á Althem, se cultiva hoy en varias países de Euro¬ pa; pera se observa que los países origi¬ narios y las Indias tienen la supremacía por la calidad superior de sus productos, y merced á esta circunstancia, obtienen siempre unos precios más elevados que el precio de los misinos productos euro¬
peos.

Según los datos publicados sobre el cultivo de la rubia, en Francia, una hectárea de terreno (10.000 metros cua¬ drados), llega á producir hasta 14.000 libras de raíces Ó alizaris beneficiados, que. por término medio, se venden á 40 francos el quintal. Los de Levante y de las Indias alcanzan entonces un precio
de 50 á 52 francos.
Los gastos para el beneficio de las
raíces en alizaris se calculan en un fran¬
co per qointal (no contando los gastos de cultivo y envase). Las máquinas ne¬ cesarias son muy sencillas y pueden ha¬
cerse en el País.
Cemento para el mármol, porcelana, etc.
12 partes de cemento de Pòrtland, seis de cal apagada. 6 de cerusa y 1 de gre¬ da; previamente pulverizados se agitan con silicato de soda hasta que se forme una pasta espesa. Se obtiene así un ce¬ mento excelente para el mármol, ala¬
bastro, etc. Es necesario evitar el calor
para los objetos pegados.
Mástic para la piedra
Se fabrica con protóxido de plomo, finamente pulverizado, al que se mezcla una cantidad de glicerina conveniente para dar una pasta espesa. Es insoluble eu el agua; sólo le atacan los ácidos enérgicos.
Destrucción del pulgón de las haba* y
rosales
He aquí an procedimiento que ha da¬ do muy buenos resultados: se hace her¬
vir hasta reducirla á la mitad, agua con
ramillas de laurel y una de ciprés; con el caldo que queda se rocían las plantas perjudicadas, empleando en lugar de pincel una rama de ciprés.
Esta operación se repite dos veces, y se vuelve á empezar si el pulgón no ha desaparecido, lo que es raro.
Es un remedio muy eficaz y sobre to¬ do muy económico.
Gatos artificiales
lín inventor acaba de discurrir el me¬ dio de destruir los inconvenientes del
gato sin privarnos de sus buenos servi¬ cios. Porque el gato ahuyenta los rato¬ nes, pero de vez en cuando deja en las habitaciones y en las ropas mal olientes
recuerdos, ó nos come las chuletas que
preparaba la cocinera, y además puede
volverse hidrófobo. Ha inventado el ga¬
to artificial, un gato de yeso ó tierra co¬ cida cubierto con la piel de un gato au¬ téntico. Se pone durante algún tiempo en sitio frecuentado por gatos, y des¬ pués se le pone-en los ojos un poco de sulfuro de calcio para que tengan fos¬ forescencia de noche. Así dispuesto se ha de poner el felino en la cueva, el des¬ ván ó adonde quiera que acudan los ra¬
jones.
El inventor afirma que al distinguir en la obscuridad las ojos de su enemigo hereditario y darse cuenta por el olfato de su presencia desfilan de prisa y co¬ rriendo y al cabo de unos cuantos días cambian de habitación ó emigran.
Salazón eléctrica
Electricendá á conocer el sistema
empleado en Rio Janeiro para la prepa¬
ración de ia carne en conserva por me¬ dio de la electricidad.
La carne que trata de conservarse se sumerge en una solución al 30 por ciento de sai común, haciendo pasar por ella una corriente eléctrica, regulada de mo¬ do que para un baño de 3.000 litros, en el cual pueden echarse 1,000 kilogramos de carne, tenga una intensidad de cien amperes y una fuerza electromótrica de
ocho volts.
Los electrodos deben ser de platino, porque si se empleara otro metal, como el zinc ó el hierro, se formarían en el
baño sales nocivas. Al cabo de diez ó veinte horas, la sa¬
lazón de la carne está terminada, res¬ tando únicamente ponerla á secar.
Crónica Local
Para ios damilicados por ia inundación do latea,
Nuestros lectores, y en especial los
epte al comercio y á la industria se dedi¬

can, recordarán sin duda los desastrosos efectos que en la comarca valenciana produjo la inundación del 10 del pasado Noviembre paralizando por unos dias el comercio, perjudicando en gran manera á la industria, ocasionando inmensos
daños á la agricultura y, lo que es más sensible aún, arrebatando la vida á al¬
gunas personas.
El majestuoso Tuna, cuyas aguas per¬
fectamente canalizadas llevan á la risue¬
ña campiña valenciana y á su hermosa
ciudad el .poderoso elemento de vida?
sintióse, efecto de fuertes tormentas, agitado de repentina plétora que, al ser trasmitida á sus múltiples nervios, llenó á la fértil vega de gérmenes de muerte, convirtiéndóla de pronto en inmensa la¬ guna, No eran menores por otra parte los males que el Jucar había causado en
los pueblos de la ribera.
A remediar los desastres y perjuicios ocasionados por la inundación, acudió como siempre la caridad, abriéndose suscripciones con cuyo producto se ha
aminorado el desvalimiento de los per¬
judicados. Entre ellas figura la del «Ate* neo Mercantil de Valencia» genuina re* presentación del comercio en dicha pla¬ za, quien en atenta é inspirada carta se ha dirigido á los industriales de este pueble por medio de D. Andrés Albertí y D. Nicolás Cortés, demandando de Mallorca, la hermana menor de las tres
que con Cataluña y Valencia formaron un día la corona de Aragón, el caritati* vo óbolo con que ayudar á socorrer el infortuuio en que se halla Valencia y el cual ha sido ya remediado en parte por la mayor de las tres hermanas.
El pueblo de Sóller, que, por funesta experiencia de hace doce años, puede formar aproximado cálculo de lo que hoy sufre Valencia, con la cual sostiene ínti¬
mas relaciones comerciales, sabrá de se¬
guro responder dignamente al llama¬ miento que se le hace y que autorizados nosotros por los Sres. Albertí y Cortés nos permitimos recomendarle. De espe¬
rar es, pues, que en la lista de suscrip¬ ción que por iniciativa de dichos paisa¬ nos y amigos nuestros se abrió estos días, que en otro lugar del presente nú¬ mero publicamos y que abierta continua en el domicilio de estos y en esta Redac¬ ción, se apresurarán á continuar sus nombres las personas caritativas en cuyo corazón hallen eco los ayes lastimeros de los desgraciados á quienes deja sin pan la terrible inundación que ha des traído las antes bellas, fértiles y ricas
comarcas valencianas.
Tenemos la satisfacción de empezar la crónica del presente número con una noticia sumamente grata, que ha de llenar
de júbilo el corazón de nuestros lectores, todos ellos españoles entusiastas por fas glorias de nuestra querida pátria. La guerra de Filipinas ha terminado, la an¬ siada paz es un hecho, según afirman los telegramas oficiales que publicó ayer la prensa palmesana, habiéndose pactado
con los rebeldes en una forma altamente
honrosa para España.
No damos más detalles; suponemos que la noticia ha de despertar el interés general, y que por lo mismo cuantos pudiéramos dar no serían suficientes todavía para impedir que los buscaran nuestros abonados más extensos y más recientes en los telegramas de la prensa
diaria.
Concretémonos, pues, á hacer pública la alegría que tan halagüeña noticia nos ha causado, y, haciéndonos intérpretes de los patrióticos sentimientos de este pueblo, á enviar en nombre de nuestros
paisanos y en el nuestro propio al Go¬ bierno de S. M. y al ilustre general Exce¬
lentísimo Sr. D. Femando Primo de Ri-
vera, modesta, pero sincera y entusiasta
felicitación.
Extraordinaria fué la concurrencia á
la Junta General ordinaria que celebró la sociedad recreativa y de socorras má¬
taos «Defensora Sollereuse» eu la tarde
del domingo último. Los numerosos asis¬
tentes, con un entusiasmo pocas veces visto, una vez abierta la sesión proce¬ dieron á la votación reglamentaria para renovar la mitad de la Junta Directiva
de la sociedad, acto que, dado el gran número de votantes, hubo de prolongar¬ se más de una hora, necesitándose con¬ siguientemente mucho más tiempo toda¬ vía para efectuar el escrutinio.

SÓLLER

Resultaron: reelegido el presidente, nuestro estimado amigo D. Antonio En-
señat y Caparó, y elegidos depositario, vocales y secretario de la asociación,
otros queridos amigos nuestros: D. Jai¬ me Ripoll y Pons, D, Antonio Castañer y Bernat, D. Lorenzo Alou y Cervera y D. Salvador Elias y Capellas, respecti¬
vamente.
Terminado este acto, dióse lectura á las cuentas sociales correspondientes al
pasado mes, que fueron aprobadas por
unanimidad, siendo aprobado igualmen¬

A los gritos de los muchachos acudie¬ ron á prestar auxilio vecinos y transenntes, siendo conducido aquel á su casa acto
seguido por el patrón D. Antonio Magra¬ ner, D. Miguel Bauzá y Coll, tío de la víctima, y otros cuyos nombres sentimos ignorar, que fueron los primeros en ba¬
jar al cauce del torrente, los cuales viéronse luego precisados á subir por el portillo del corral de la casa en que está
instalada la fonda de La Paz. Practicó
al infeliz la primera cura el facultativo D. Andrés Pastor, quién declaró que no

aquél en este pueblo y cuanto lo es la distinguida familia que le llora.
Reciba el alma del finado el galardón
de los Justos.
Nuestro paisano y antiguo colabora¬ dor á este periódico, D. Juan B. Enseñat Morell, ha sido nombrado, según hemos leido en los periódicos de la capi¬ tal, Inspector del Resguardo Especial creado por la «Compañía Arrendataria
de Tabacos» con residencia habitual en
la isla de Ibiza, de cuyo destino tomó ya

viembre último. Enterado el Ayunta¬ miento acordó satisfacer el importe de la
misma.
De común acuerdo con el propietario de la finca nombrada Can Pati, de este término, ee acordó dar la latitud que se
crea conveniente al camino nombrado
del Camp Llarch, en el trayecto que comprende la mentada finca en el espresado camino con el que linda, segregan¬
do de ella el terreno que se necesite para dicha obra, con la Condición pero que
ha de ser de cuenta de la Corporación

Conap.4Suscripciónparasocorro los damnificados pof las inundaciones ocurridas en la provincia dd Valencia en el mes de Noviembre de 1897, ini ¬ ciada por D. Nicolás Cortés y t). Andrés Albettí, delegados del «Ateneo Mercantil» de Va¬ lencia.
Ptas. Cts.

D. Nicolás Cortés, viajante de «La Solidez» 5o‘oo

Sres. Andrés Albertí y Comp.a

5o'oo

D. Ramón Cortadellas, mayordomo de «La

Solidez»

lo'oo

» Eduardo Rullan, contramaestre de «La

Solidez»

5'oo

» J. J. J.

lo'eo

* J- M.

lo'oo

Sres. Albertí Frontera y

óo'oo

D. Jorge Frontera.

lo'oo

te el ingreso en la Sociedad de los aspi¬ tenía rotura alguna y sí fuertes contu¬ posesión dias pasados.

municipal la construcción del muro de

rantes á socios que habían merecido ya siones, de las cuales sigue bastante ali¬ Enviamos á nuestro distinguido ami¬ sostenimionto que con motivo de la re¬

» Miguel Arbona.

lo'oo

» Gabriel Albertí.

lo'oo

» Lorenzo Alou. Sastreria «La Isla de

la aprobación de la Junta Investiga¬ viado á la hora en que escribimos.

go cordial felicitación.

forma de que se trata sea necesario re¬

Cuba»

5>oo

dora.

Nos hacemos cargo del disgusto que

construir en la finca de quese ha hecho » Jaime Orell, panadero.

4‘oo

» Jaime Valls Riña, Tienda Nueva.

5‘oo

Deseamos á los señores en quienes experimentarían los padres del mucha¬ Después de algunos dias despejados, mérito.

» Arnaldo Casellas, tienda de ferretería.

5‘oo

tiene depositado su confianza la impor¬ tante sociedad que nos ocupa, conforme
se lo demostró de una manera que no

cho y demás familia, y nos alegraremos de que puedan ver á éste muy en breve completamente restablecido.

de temperatura primaveral, ayer amane¬ ció nublado y al anochecer, después de unas cuantas ráfagas de fuerte viento,

Y se levantó la sesión.

■i ——gggaui i» tfcgjnawi—

1 i ■■

» M. F.

5‘oo

» José Forteza, fabricante de conservas.

5‘oo

» Jaime Castañer, farmacéutico.

5‘oo

» Ramón Casasnovas, fabricante decalcado, lo'oo

-deja lugar á dudas el domingo último,

cayó ligera llovizna.

CULTOS SAGRADOS

Sres. Pizá, Forteza y Coínp.* fabricantes de

acierto en el desempeño de los cargos
que les ha conferido, y por cuya distin¬
ción desde estas columnas les felicitamos
nosotros cordialmente.
El lunes, á las horas de itinerario, lle¬ gó á este puerto y volvió á salir con la correspondencia, pasaje y carga el va¬ por correo «Cataluña, y éste ha sido el único buque á vapor que ha fondeado en este puerto durante la semana actual, hasta la hora presente, pues si bien el
«León de Oro» tenia anunciada su sali¬
da de Barcelona para ayer por la noche, debiendo por lo mismo llegar á ésta es¬ ta madrugada, quizás obligado por el fuerte vendabal que se desencadenó á cosa de las nueve tuvo que arribar de nuevo á aquel puerto en caso de que hu¬
DI ACTOALIDAD.—En biera efectuado la salida. De todos mo¬
dos á la hora en que escribimos ni ha llegado, ni está en vista, ni se tienen to¬

Breve pero aguda enfermedad llevó al sepulcro el martes de esta semana á don Miguel Castañer Bernat, padre político,
hermano y tío, respectivamente, de nues¬ tros estimados amigos D. José Pous Es¬
tades, D. Guillermo Castañer, navierodirector del vapor «León de Oro», y D. Jaime y D. Damian Orell. En la noche del siguiente dia fué conducido al cementerio el cadáver del finado y en la mañana del jueves se celebraron en la iglesia parroquial solemnes honras fúne¬ bres en sufragio de su alma, cuyos actos estuvieron en extremo concurridos, como era de esperar dadas las extensas rela¬ ciones que tienen y las generales simpa¬ tías de que gozan los antes nombrados amigos nuestros y demás familia del di¬
funto.
Al pedir al cielo descanso eterno para el alma de éste, pedírnosle resignación y consuelo para sus hijas, á las que deja

El viento ha continuado con ímpetu
cada vez mayor durante toda la noche, habiendo calmado ai amanecer, y du¬
rante todo el dia han cruzado el hori¬
zonte densos nubarrones que á intérvalos descargan una lluvia diminuta, ape¬ nas perceptible.
Es probable que todo esto sean prepa¬ rativos para una próxima nevada.
En el zaguan de la Casa Consistorial se ha expuesto la relación de los jorna¬ les y materiales empleados en las obras que se han ejecutado por administración municipal durante los meses de Octubre
y Noviembre últimos, cosa que no ha podido menos de llamar la atención de muchos, pues que mucho tiempo hacía que había desaparecido la tablilla á di¬ cha publicación destinada. Importan di¬ chas obras, según la mencionada relación expresa, la cantidad de 1352‘45 pesetas.

En la iglesia Parroquial.-*-Mañana, dia 10, á las 9 y media exposición de S. D. M., tercia y la misa mayor con
sermón por el Dr. D. José Pastor, Vi¬ cario; al anochecer el ejercicio de cos¬ tumbre en honor del patriarca S. José.
Viernes, dia 24, á las cinco y media de la mañana se cantará prima, luego después el sermón de la Calenda que dirá el jóven estudiante D. Miguel Ro¬ selló, seguidamente la misa mayor y el ejercicio de costumbre á S. Bartolomé.
Registro Civil
Nacimientos. Varones 4.—Hembras 1.—Total 5.
Matrimonios.
Dia 15.—D. Francisco Ferrer Gomi-
la, soltero, con D.a Antonia M.a Bernat Canals, soltera.
Dia 16.—D. Juan Bta. Alcover Cai-
mari, soltero, con D.a Rosa Bennaser

tejidos.

2o‘oo

D. G. B. C.

5‘oo

» Damián Rnseñat Mayol, fabricante de te¬

jidos.

25‘oo

» Antonio Enseñat Caparé.

6‘oo

» Juan Pizá.

5‘oo

» José Forteza Pomar, fabricante de jabón. 4‘oo

» Cristóbal Castañer.

4‘oo

» P. Antonio Rullan, fabricante de tejidos. 6‘oo

* Jaime Borrás, fabricante de calzado.

2'5o

» Juan Joy, fabricante de chocolate.

6‘oo

» Antonio Martínez, fabricante de calzado, ó'oo

» Sebastián Pizá, fabricante de tejidos.

5‘oo

Sres. Lanuza y 0.a fabricantes de tejidos.
D. Jaime Colom Muntaner.

ló'oo
5‘oo

» Jerónimo Estades.

lo'oo

» Bernardo Forteza.

2‘5o

Total.

B82‘oo

Continua abierta esta suscripción en easa Ud los señores iniciadores y en la Redacción de este pe5
riódico.

la tienda de artículos de escritorio La Sinceridad se

davía noticias de la salida ni de arribada alguna.
Si llegan estas antes de cerrar la pre¬

esta pérdida sumidas en el mayor des¬ consuelo, y para aquellos, á todos los que enviamos la expresión de nuestro más

A última hora se nos dice por teléfono, desde la barriada marítima, que el vapor

Joy, soltera.
Defunciones
Dia 10.—-D.a Francisca Bernat No¬

ha recibido un rico y va¬ riadísimo surtido de sor¬

sente edición las comunicaremos para
tarjetas, quitar zozobras y para conocimiento de
pliegos de papel fantasía todos aquellos de nuestros lectores que
felicitaciones. Vénden¬ tengan interés en conocerlas precios A cosa de las once y media de la ma¬
ñana del martes de esta semana, uno de
los muchachos que jugaban en el paseo de la calle del Príncipe, queriendo bajar
igual¬ al torrente por la estrecha escalera que
forma parte del mismo muro de conten¬ ción, junto al lavadero público, con ob¬
fotografías del jeto de ir á buscar una boina que había

sentido pésame.
* *#
Enviárnosla igualmente á la viuda, al padre y hermanas del malogrado D. Da¬ mián Frontera y Pons, á su hermano D. Ramón, á sus hermanos políticos nuestros distinguidos amigos D. Damián Crespí Borras y D. Jaime Calafat Rotger, y á toda la demás familia del que, des¬ pués de larga y penosísima enfermedad sucumbió ayer, habiendo sido inútiles el viaje de regreso á este su pueblo natal,
desde la isla de Puerto-Rico en donde

«León de Oro» se divisa perfectamente, lo que nos hace suponer que antes de una hora estará ya fondeado en este puerto.
EN EL AYUNTAMIENTO
Sesión del dia 9 de Diciembre de 1897.
Celebró el Ayuntamiento la sesión or¬
dinaria de la última semana en la noche
del jueves de la misma bajo la presiden¬ cia del Sr. Alcalde, D. Antonio Palou, y

guera, de 58 años, viuda, calle de San
Bartolomé.
Dia 14.—D. Miguel Castañer Bernat, de 67 años, casado, calle de la Cruz.
Dia 15.—Isabel M.a Colom Puig, de 2 años, calle del Capitán Angeláis.
movimiento del puerto
Em d a rc aciones fondead as
Dia 13.—De Barcelona, en 10 horas,
vapor Cataluña, de 662 ton., cap. don R. Terrosa, con 28 mar., pas. y efectos.
Dia 13. —De Torrevieja, en 3 días,

presas,

cromos y

para

se á

sumamente

módicos en relación á la

bondad de los artículos en

venta.

Se han recibido

mente y puesto en venta

diferentes

as¬

del muelle de Palma pecto caído á un compañero, tuvo la desgracia residía dedicado á sus negocios, los pro¬ siendo asistentes los concejales Sres. don balandra 8. José, de 27 ton., pat. don

de caerse desde uno de los primeros peí- i lijos cuidados de los seres que de todo Lorenzo Mayol, D. Pablo Ma;yol, D. Jai¬ P. Pamies, con 5 mar. y efectos.

en el acto de la

llegada del daños de la parte superior, al fondo, y general Weyler gran suerte tuvo al mismo tiempo de Obispo de caer sobre un montón de polvo y barre¬
duras que allí suelen echar clandestina¬ mente algunas vecinas, puesto que á no ser así es probable, dada la elevación del muro, que se hubiera estrellado el

corazón le querían y cuantos esfuerzos el mismo hiciera para recobrar su per¬
dida salud.
A la casa del Sr. Frontera acudió
ayer extraordinaria concurrencia, y el funeral, esta mañana, puede decirse que
lia sido una verdadera manifestación de

me Magraner, D. Juan Joy, D. Andrés

EMBARCACIÓ N ES DESPACHADAS

Oliver, D. Guillermo Canals, D. Pedro Dia 11.—Para Andraitx, laúd Inter¬

Antonio Martí y D. Miguel Arbona.

nacional, de 27 ton., pat. D. E. Pujol,

Dióse lectura al acta de la sesión an¬ con 6 mar. y lastre.

Dia 13—Para Barcelona, vapor Cata¬

terior, y fue aprobada.

luña, de 662 ton., cap. D. R. Terrosa,

Leyóse igualmente la cuenta de las j con 30 mar, y efectos.

obras que se han ejecutado por adminis- j

del difunto

y retratos esta

diócesis, Excmo. é Ilustrí

simo Sr. D. Jacinto María

Cervera,

infeliz.

duelo, que prueba cuanto era querido tración municipal durante el mes de No- I

41

AGRICULTURA

cosecha de algarrobas que les resarcia la falta de aceituna, sin comparar los rendimientos de uno y otro vegetal y seguían, como siguen muchos todavía, cuidando esmeradamente el olivo y de¬ satendiendo al algarrobo.
Nuestro razonamiento no tiene réplica y en él nos apoyamos al recomendar el cultivo del al¬ garrobo en los puestos donde el olivo no vegeta á placer y, agostado por un calor excesivo, pier-
de sus cosechas.
Repetidas veces hemos preguntado á muchos colonos si preferirían que todos su olivos se con¬ virtiesen en algarrobos y siempre nos han con¬ testado afirmativamente. La consecuencia, pues, no puede ser mis legítima.
II

21.,°Cerealesyleguminosas.

CULTIVO PRÁCTICO DEL ALGARROBO
Y otra cosa no puede suceder, dada la escasez de lluvias primaverales y estivales, la naturale¬ za general de los terrenos de escaso fondo, ricos, en cal y sílice, pobres en alúmina que los hace más secos. Allí, ni los cereales y leguminosas, ni el olivo, ni el almendro, pueden retribuir el cultivo por falta de elementos de vida que ha¬ lla siempre el algarrobo por serle su clima pro¬ pio y ser poco exigente. Luego en estos terrenos hay que abandonar el cultivo de herbáceas para plantear el del algarrobo con la seguridad de decuplicar el rendimiento.
No entramos á discutir si el algarrobo podría competir con los cereales en esas tierras de mu¬
cho fondo enclavadas en el centro de la Isla,
porque no hay que pensar en el cultivo del al¬ garrobo en campos desabrigados, donde la tem¬ peratura desciende hasta quemar los sembrados, Es evidente que les vencería en rendimiento si no se hallase expuesto á las heladas allí tan

POR D. JOSÉ RULLAN PBRO,
derable en el cultivo mallorquín, El clima, el
suelo, las condiciones geológicas y comerciales, destinan á Mallorca á ser gran productora de vino. La vid, salvo el naranjo, es el único ve¬ getal que puede disputar en riqueza el puesto al almendro, á la higuera y al algarrobo. En los terrenos feraces y en los abrigados podrá la vid dar rendimientos superiores á los del alga¬ rrobo; pero en los de segunda clase y de terce¬ ra, en los pedregales, en los peñascosos, etc., el algarrobo le será superior mientras estén sufi¬ cientemente abrigados. Además hay que tener en cuenta el insignificante capital invertido en el suelo que ocupa el algarrobo y á su dura¬ ción, La viña cuesta mucho y es de vida corta, el algarrobo cuesta poco y es de larga vida. En igualdad de rendimientos líquidos y aún siendo los de la vid bastante superiores, deberá prefe rirse y poblar una tierra de algarrobos mien¬ tras á ello no se oponga el clima. La razón es

Basta recorrer esas extensas soledades de mon¬

frecuentes, á las cuales no se acomoda fácilmen¬

óbvia.

te bajo, esas inmensas laderas y descarnadas lo¬ mas, situadas en las estribaciones de la cordille¬

te so pena de retroceder en un dia de nieve lo¬ que hubiese adelantado en muchos anos, como

La producción algarrobal no empobrece la tierra, antes al contrario la enriquece, porque

ra Norte, donde campean algunos olivos secula¬

sucedió en 1891.

la planta se abona asi misma, como hemos vis¬

res y almendros escarzosos en medio de vastas y

En agricultura es preciso no dejarse alucinar

to al tratar de ios abonos. Asi el propietario

pobres cementeras para convencerse do la supe¬ rioridad que lleva el algarrobo al cultivo de ce¬
reales y leguminosas allí continuado con una
constancia digna de mejor suerte. Todos aquellos

por las teorías de gabinete: hay que atender ál clima de cada localidad y éste todavía se halla por estudiar. Y sin datos fijos nada puede con¬
cluirse ni resolverse. Advertencia á los que des¬

puede con toda tranquilidad disponer de los
productos anuales de su tierra pues, no solo, al hacerlo, no se come parte de su capital tie¬
rra, al comer sus rentas, cual sucede al culti¬

terrenos, unos tratados como garrí-gas,- otros como

precian el estudio de la meteorología del campo,

vador de cereales y hasta al de la vid, sino que

1'olas, y no pocos dados á aparcería, porque no

va aumentando, sin sentirlo* el valor produc¬

pueden producir renta fija á causa de la inse¬

ÍIL

tivo.

guridad de su rendimiento; pues, apenas dan tres ó cuatro semillas, y á veces ninguna, su¬
mando miles de hectáreas.

La vid.
La vid debe ocupar siempre un puesto consi-

Los riesgos de adulteración, de conserva¬ ción y de variaciones en su valor que ofrecen los vinos, según los años, son también dignos’

(

4

SÓLLER

31E T E 0II0 L 0 01 A.-- 1.a quincena de Diciembre.

OBSEBVATOBIO BE D-. JOSÉ BULLAN PBBO.—CALLE BE S. PEBBO

OBSERVATORIO DEL PARO DE «PUHTA GROSSA»

TERMÓMETROS

Tarde i Maflana i Tarde ? Seco. Ido. Seco Id

12’8 ÍO’O 7’8 9’8 10*0 9’8 7‘4 11’4 14'0 138 12'0 9’4 15’2 14’4 15'4

15'*2 13’2 11’4 10*0 10’4 8’0 ÍO’O 7’4 ii'8 8’6 13*0 iro 4 14-0 11*4
0|15’2 12*8
4 15’8 13'0 0,15’8 13*0 4 18-0 iro 4 17'8 15‘0
16'0 13’8| 12
16‘4 14*0 1T4 15*0

VIENTO

Ter.
del Bar.
Bar. Mil8 G.os
763 759
¡ 759 759
¡759
¡765
¡770
¡769
i 768
¡765
i 7 66 ¡768
¡767
¡765
767

Dirección
ílri

roma
Trd. Mafia. Tarde
30*3

s

CD
a

Observaciones

o
&
> W

1-0

0-5 Granizo

L‘5 Nieve

1*7

IT

0-9

0-4

IT

0-9

0-7

T0

LO

,

L6

L8

1*7

TERMÓMETROS. MAÑANA

TARDE

VIENTO

Atmosfera Pino.

Termo-1

Tennó-

Anemo-

O
—-

2 Mañana.

Tarde.

Dirección 1 metro Baró¬ metro Baró¬

del metro

del

metro

metro. n.° de vueltas

j}

§a

—■—-'s Baro-

Baró-

durante

2

Mna- Tde. M.a Tarde Milis. Máxi¬ ma.

Míni¬
ma.

Máxi¬
ma.

Míni¬ metro. Milí¬ metro. Milí¬ ma. Grados metros Grados metros

las 24 horas.

C?
>
&

1 16*0 9‘0 17*0 11*0 16*0 756*4 17*0 753*0 so. so. 7.419 D. D.

2*0

2 17*0 8*0 17*0 8*0 15*0 749*0 16-0 749*0 NE. NE. 14.141 Ll. Ll. 23 0*5

3 13-0 5-0 13*0 6*0 14*0 749*0 15*0 749-0 NE. NE. 24.417 Ll. C. 16 0*2

4 13*0 6*0 17-0 6*0 14*0 750*0 13*0 750 0 NE. NE. 119.419 C. C.

0*5

5 18-0 5*0 12*0 9*0 13*0 749*0 13*0 749-0 NO. NO. 10.149 D. D.

0*9

6 12*0 8*0 14*0 7*0 13*5 755*0 14*0 755*0 NO. NO. 9.419 D. D.

1*0

7 16*0 9*0 16*0 11*0 13*0 761*0 14*0 761*0 NE. NE. 20.149 D. D.

0*8

8 16*0 10*0 17*0 12*0 14*0 760*0 15*0 760-0 SO. SO. 12.419 D. D.

0-9

9 16*0 9*0 15*0 11*0 15*0 754*0 15*0 754-0 SO. NE. 30.141 D. D.

1*8

10 16*0 6*0 18*0 11*0 15*0 756*0 15-0 756*0 NO. NO. 15.417 D. D.

0*5

11 18*0 12-0 20*0 15*0 16*0 756*0 16*0 756*0 NO. NO. 6.419 D. D.

0*5

L2 20*0 12*0 21*0 14*0 16*0 760*0 16-0 760*0 O. O. 1.141 D. D.

1*8

13 21 *0 12*0 19*0 14*0 16*0 758*0 16*0 758*0 0. O. 4.917 D. D.

2*0

14 20*0 12*0 19*5 15*0 18*0 757*0 16*0 757*0 O. 0.

1.414 D. D.

I15 j757*0 I9‘0 112*0 20*0 15*0 17*0

17*0 757-0 SO. so.

4.419 D. D.

0*2

Observaciones

N0TA. Guando la casilla de la fuerza de los vientos está en blanco indica que la corriente era apenas perceptible, la S. indica que es suave, la F. fuerte, la T. tempestuoso y la TJ. uracanado. El estado del cielo, en la casilla Atmósfera, se señala por las in cíales: D. que indica despejado y C. cubierto. Las horas de observación son: á las 9 de la mañana y á las 3 de la tarde. Los.termómotros están á la sombra.
OTRA. En el observaetorio del «Faro de la Punta Grossa,» los instrumentos están á 101 metros 620 milímetros sobre el nivel del mar.

Los anuncios que se inserten en esta sección pagaran: Hasta tres injer dieres á razón do 0‘05 pesetas la línea; hasta tinco inserciones á *azon de 0‘03 pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0‘02 pesetas.
El valor mínimo de un anuncio, sea cual fuere el número de líneas le que se componga, será de 0‘50 pesetas.
Das lineas, de cualquiera tipo sea la letra, y los grabados, se conta¬
rán por tipos del cuerpo 12 y el ancho será el de una columna ordina¬ ria del periódico.

Sección

de

Anuncios

Los anuncios mortuorios por una sola vez pagarán: Del ancho da una columna 1‘50 ptas., del de dos 3 ptas,, y asi en igual proporcióon.
En la tercera plana los precios son dobles, y triples en la segunda. Los comunicados y anuncios oficiales pagarán á razón de 0‘05 pese¬ tas y los reclamos á razón de 0‘10 ptas. la línea del tipo en qae se compongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.
Los gusci'iptores disfrutarán una rebaja de un 25 por
ciento.

AGENDAS DE BUFETE

K

%

¡Se toa recibido y puesto en venta variadísimo surtido en la tienda «le artículos de escritorio de LA ^

a (SI1V©E3£I©AB„ — ¡San Bartolomé, 17,--$Ó£JLER.
Y.
j·.r-'V·.r^'V·.r-'Vl.r'V·cr^VJ'.rCV··r^V·.rCV * *rlV« .r^V* .^V ® «r^V • .r^V» .r^V» .rCV* «r^v • .r^V» .r^V • .r;V* .r^V» .r^V* .rlV*

.rlV» .«^V» .r^VJ* .r^V»

\\k
.V^ • «r^V • .rIV* .rCV* .?^V« •r'V· .r^V • .r^V •

jí ¡
LEGÍTIMO DE PUERTO-RICO

DE
LUIS FÀBREGAS

SERVICIO DECENAL
ENTRE

ú 7 Reales litro*
Se vende en casa de Pedro Antonio Pizá,—Calle
Pastor,—SÓLLER.

L’ UNION
Compañía francesa de seguros contra incendios fundada en 1828

Esta Compañía, LA PRIMERA DE LAS COMPAÑÍAS FRANCE¬
SAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS POR LA IMPORTAN¬

CIA DE SU CARTERA, asegura además del riesgo de incendio, los daños que pueden ocasionar la caída del rayo, la explosión de gas de alumbrado, del vapor, de LA DINAMITA Y OTROS EXPLOSIVOS.

Capital social . .
Reservas
Primas á cobrar .

10.000,000 8.705,000
74.287,038

Francos
„

Total .

92.992,038

BROSSA-22-PALMA.
Surtido completo de toda clase de li¬ bros antiguos y modernos.
No compréis ninguna obra de lujo sin visitar antes esta casa, pues las halla¬
reis ricamente encuadernadas desde un
25 hasta 60 por 100 de rebaja sobre su
valor total.
En las ediciones de lujo que tuviesen que pedirse al continente por haberse agotado la existencia en esta casa, se rebajará cuando menos un 20 por 100.
Se compran libros en pequeñas y gran¬ des partidas.
Ventas al contado y á plazos.
PANADERÍA
DEL MORO VIEJO
DE

Sfllilt, MlfllHI, CITII

ú y iiwki

por el magnifico y veloz vapor

LEÓN DE ORO

nalidas de Sóller para Barcelona: los dias 10, 20 y último de cada mes.

Salidas de Barcelona para Cette: los dias 1, 11 y 21 de id. id.

Salidas de Cette para Barcelona: los dias 5, 15 y 25 de id. id.

Salidas de Barcelona para Sóller: los dias 6, 16 y 26 de id. id.

/ EN SÓLLER.—D. Guillermo Bernat, calle del

[Príncipe n.° 24.

Coasisaatarios11

| EN BARCELONA.—Sres. Rosich
jComp.a, Paseo de la Aduana, 25.

Cárles

y

[ EN CETTE.—D. Guillermo Colom, Quai Com-

\\mandant Samary-5.

Capitales asegurados

15.127.713,242

SINDICATO 163—TAHONA N° 48

Sienestros pagados .

194.000,000

„

PALMA BE MALLOBCA

EKT IíA FI1VCA

Es Plá d‘ Bieleta Sieim© BE COSECHAS

Esta antigua Compañía asegura también contra el incendio,

los de

PREMIADO CON 3IeDALLA DE OitO en la «Exposición Baleau»-Sóller-1897

en

trigo, cebada y avena, tanto en pie como segadas, en gavillas y sobre
la era.
Sucursal española: Barcelona, Paseo de Colón, y calle Merced, 20, 22 y 24.—^Director, M. Gés.—Subdirector en Mallorca: B. Plomar, Samari¬ tana, 16, Palma.---Agente en Sóller, Arnaldo Casellas* Luna, 17.
Desea venderse una JOSÉ PONS
casa cómoda, nueva y espaciosa,,
situada en la calle del Padre Baró, 18 Milite ISTationale, 18

Esta antigua y acreditada pa¬
nadería envía semanalmente gran¬
des pedidos de pastas especiales para la villa de Sóller, como son: cocas, craspells, galletas y similares.
Se dá comisión á fas tiendas
y vendedores.

DE
existe un extenso vivero, en el cual podrán escoger las personas que deseen hacer nuevas plantaciones en sus huertos, NARANJOS Y LI¬ MONEROS de clases superiores y
de todos tamaños.
Vencidas las dificultades que ha¬ bíanse presentado siempre para el

FOTÓGRAFO
™ Palma.
Participa al público de Sóller, que en adelante pasará á domicilio para los trabajos que tengan á bien encargarle, como son: grupos de familias, retratos de enfermos, pa¬

de esta villa.
Dará informes Sebastian Sbert, calle del Pastor n.° 47.—SÓLLER.
Solares en venta en
la calle de Isabel II y en la de
Raimundo Lulio, En los sitios de¬
nominados Ca n Pena y Ca ’w Bauzá, existen varios de la capacidad que quiera el comprador.
Darán razón en la calle de Bau¬ za n.° 15,

CETTE (Herault)
Aduanas, transportes, comisión, con¬ signación y tránsito
A PRECIOS MODERADOS
Naranjos y limone-
ros. Los hay de diferentes tama¬ ños, hermosos., lozanos y de clases escrupulosamente escogidas, en el vivero de Guillermo Rullan y Esta¬
des, Huerto del Convento.— Sóller.

MAYAGUEZ.-(Puerto-Rico).
Almacén de calzado de todas
clases y objetos de peletería. Importaciones directas de los
principales mercados del mundo, renovados quincenalmente.
Fábricas de curtidos y de calza¬
do ventajosamente conocidas, por
la excelencia de sus manufacturas en toda la Provincia.
VENTAS AL POR MAYOR

transporte rápido y económico á Francia de los naranjos de jardín, tan solicitados por los sollerenses que quieren complacer á aquellos de sus parroquianos que desean ad¬ quirir esta clase de frutales de ador¬ no, en lo sucesivo por el insignifi¬ cante precio de 15 REALES uno, podrán tenerlos en el muelle de
Cette.
Diríjanse los pedidos á José Pizá (á) Parriñola, calle de la Rectoría, —SÓLLER.

ralíticos y difuntos, y toda clase de trabajos en fotografía.
Para consultas y encargos en la imprenta de este periódico, donde
también encontrarán una colección
completa de vistas de Mallorca.
En Palma, Conquistador, 28.
Se retrata lo mismo de día que de noche.
PRECIOS ECONÓMICOS
S0LLEB.—Imp de «La Sinceridad^