AÜO XII-—2.a EP0GA.-NUM.
AÜO XII-—2.a EP0GA.-NUM.

SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE OE 1887

SEMANARIO INDEPENDIENTE

PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN:
Sóller: Administración.
Francia: D. Guillermo Colom—Quai Commandant Samary-5-Cette (Herault.) Antillas: Eres. Pizá y C.a—General Pavía-7-Arecibo (Puerto-Rico.) Méjico: D. Damian Canals—Constitución-19-San Juan Bautista (Tabasco.)

FIDADOR T DIRECTOR-PROPIETARIO: *

REDACCIÓN Ï ADMINISTRACIÓN:

Juan Marqués y Arbona.

£ Calle de San Bartolomé n.° 17

SÓLLER (Baleares.)

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
Espaíía: 0’50 pesetas al mes. \\
j Francia- 076 francos id. id. PAGO ADELANTADO
América: 0’20 pesos id. id.) Números sueltos—0’10 pesetas. Id. atrasados 0’20 pesetas.

Jja Redactan únicamente se hace solidaria de los escritos que se publiquen sin firma, seudónimo, inicial, ó signo determinado. De los que tal lleven, seráD responsables sus autores.

LITERATURA Y PASATIEMPOS
LA LLEGENDA
DEL PUIG DE POLLENSA
(Conclusió).
V
FUNDACIÓ DEL MONASTIR
En lo nou temple del Puig Honor de Pollensa bella, Per encantar més el cel,
Gran monastiri s’axeca.
Castes verges allá dalt Farán cort á la gran reina, Formarán vergel* suspés En perpètua primavera. Ab lletres de son sagell
Lo Rey d’Aragó hu ordena, Perque allá sempre seguit Preguin per l’ánima seua. ¡Ayl tan tacada la veu.
Tacada de sanch parenta,
Que centúries d’oracions Yol que ressonin per ella... ¡Rey en Pere del Punyal. Debaxa en pau á P ossera!
Arbre plantat á bon lloch
Ben prest les rames axeca, Y lloch de Deu es el Puig
Per que un monastir hi cresca. Pujan, pujan allá dalt
De marés una pedrera:
Cóm en grandíssim castell Les parets allá s’extenen.
S’ extenen llarchs corredors, Hont cada cel-la modesta, Si es una tomba pe’l eos, Mostra un cel per la finestra...
¡Oh quin niu per l’esperit Qu’en tot á son Deu comtempla, Aquell lloch desd’hont se veu
L’obra de Deu molt més bella!
Forman terra, cel y mar Una harmonia xalesta
Que, penetrant en el cor, Calma, depura y eleva.
Bé que ho senteií dalt el Puig Dolces verges que hi professan,
Del Pare Sant Agustí
Seguint la sagrada Regla. Ja s’ aplegan á 1’estol
Colomes d’altra ribera; Filies del noble casal
Ses riques gales hi dexan.
Costoses llànties d’argent Son estels de la capella, Devant retaule pintat
Que imatges pures ostenta.
S’exten l’inmens refetor, S’en munta la torre austera,
Com á guarda tutelar
Del pobre qu’à baix contempla. ¡Qu’ está de bé á tal redors

L’amable vila modesta, Mentres s’axecan al cel
Tantes mans pures sobr’ella!
VI
EXTINCIÓ DEL CONVENT
Per dos segles florí la primavera Dins la sagrada soledat austera
D’aquell altíssim clòs. ¡Quantes verges prudents allá passaren, Que les místiques llànties conservaren
Enceses per i’ Espòs!
¡Ah! si la llantia s’apagà d’alguna
No fassi el seu recort taca importuna Sobre’l sagrat convent:
Per una estrella del cel blau despresa No pert sa resplandor ni sa puresa
L’altíssim firmament.
Nous perills la ribera amenassavan: Sovint á nostres plajes arribavan,
Sembrant desolació,
Corsaris africans, fills de Mahoma... Y á les roques hont nia la coloma,
Allá hi vola’l falcó.
Mes de Mallorca la ciutat murada Clausura va oferir mes resguardada
Pe’l bell estol del Puig:
¡Prou pena li costà dexar l’altura Y aquella antiga, maternal figura
Que d’allà dalt no fuig!
Adéu pregaries, cántichs, salmodies, Visions, llàgrimes pures, alegries,
Vesllums d’un altre mon...
Vos anyoran les flors de 1’encontrada, Y diuen: ¿Qué s’es feta la rosada,
* Divina del Hermon?
VII
EUINES Y VISIONS
Ja l’altíssim monastir
Blanques verges no 1’habitan:
Colomer abandonat Se va desfent cada dia.
Claustre, cel-les, temple y tot Es are inmensa ruina,
Hont la lluna se condol
Y’l vent que hi entra suspira. Dius lo qu’ era hortet florit Creix espinosa l’eritja. Y pe ’l trispol tot herbós Pastura la cabra aspriva. Archs se veuen mitx romputs Y jáceres espoltrides; Per les cruyades parets
L’eura ufanosa s’enfila. Tota sola en son altar,
Tota sola, nit y dia, La dolsa Imatge sonriu Sobre un poble que l’oblida. , Ja sols no hi pujan romeus, Y allá, no més, la visita,

Entrant pe’ls vidres romputs, L’oranella fugitiva, Ó pe’l portal sempre obert, L’anyellet de la garriga Que dins l’ombra va á sestar Quant crema’l sol á mitx dia.
No hi ha mes llantia de nit
Que’ls ulls de l’òliba trista,
Y ella canta ab tò funest
Quant vé l’hora de matines. ¡Ay qui t’ha vist y te veu, Puig de Pollensa florida!
Si ’l mon s’oblida del Puig,
En el cel no s’en oblidan:
¡L’ombra muda de la nít Quantes coses ne diria!
Los infantons innocents,
Los angelets de la vila, Á les mares han contat
Maravella may sentida. Diu que ’ls dissaptes de nit, Á dalt del Puig de Maria,
Veuen fileres de llums
Que per 1’altura caminan, Admirable processó, Mitx perduda entre celistia, Que va del molí esfondrat Fins á 1’iglesia en ruina. —¿Son ángels baxats del cel? —¿Son verges qu’allá florian?
Àxò no hu saben los nins, Los angelets de la vila; Peró diuen ab candor
La maravella qu’han vista. Deu, per boca dels infants, Á tot un poble predica... Lo qu’l prodigi vol dir
Bé Pollensa ho endevina:
¡Es qu’á son trono d’amor La Verge á son poble crida!
Com més cada mare ho sent,
Més ne román pensativa: —¿Son ángels baxats del cel? —¿Son verges qu’ allá florian?
VIII
LA CASA HOSPITALARIA
L’altura sagrada
Ja torna á florir
Ab cántichs y festes Dels bons pollensins.
Lo sant oratori,
Qu’ un temps era rich,
Ab voltes modestes
Se dexa cubrir.
L’inmens edifici
Renaix mes humil:
Si fou per la Verge Sagrat monastir, Será la posada Del seus pelegrins.
Tothom que hi arriba
N’ es ben acullit,
¡Que’l cor d’ una Mare

Lo reb allá dins!
Si n’es lo moblatje Modest y senzill, Tot net com la plata Pareix que sonriu.
Qui hi puja una volta
Ja hi torna sovint:
Si ab passes no hi torna,
Bé hi va ab lo desitx.
Favors de la Verge
Publican sens fí
Quadrets y mortalles, Joyells y vestits, Presents qu’ allá dexa Qui sab agrahir.
Qui vol veure 1’ auba Com naix mar en dins, Qui admira belleses, Qui cerca aire fí; Que puji á l’estatge Dels bons pelegrins, tal volta hi reculli Per son esperit
Morades violetes Y blau romaní...
IX
LA FESTA
Quant riu la Pasqua florida Derrera l’hivern que fuig, Pollensa alegre convida Per la gran festa del Puig.
La pagesia abundosa Allá mostra, sempre igual, La bisarria agradosa De costum patriarcal.
Totes les gents arribades Troban taula y bon’amor, Y s’umpl fins á set vegades Aquell inmens refetor.
Axordan les xeremies; Mes ¿quí les enjegarà. Si cantan les alegries D’un poble senzill y sà?
Les enjoya des clanseres
Renovan el ball honest:
Mallorquines vertaderes No més conexen aquest
Sempre noves s’hi mostrejan Les sedes del temps passat; Vestits d Vampla rumbejan
Los amos de cor honrat.
Prop de la Mare divina Gaudeix lo pobre ab lo rich;
Y’l sermó á tots il-lumina
Ab glories del temps antich.
Aqui l’alegria franca S’agermana ab l’oració: Res á n’el poble li manca Dins l’antiga tradició.

Tal festa en santa alegría
La senzillés sois la fá:
Si ’l poble la pert un dia També la festa’s perdrá.
X
CONCLUSIÓ
Passaren, finiren antigues usanses; Com mudan lostrajos, lo viure ha mudat; Y ‘ls pobles s‘ empenyen perdent recordanseS) Perdent fins les dolses, fehels esperanses, Com fulles despreses d* un ram esflorat.
Cansons y tooades, tresor de poesia. Encant ja no tenen pe ‘ls Cors inquiets; Les belles rondalles que l'avi sabia, Y fins les pregaries que tant repetia Per clubs y diaris oblidan sos nets.
Já ‘1 Puig no ‘n demana no ’m vol ja de festes: 1 Ay! una d' escarni son temple n' ha vist... Fugiu de 1‘ altura, memòries farestes, Pujau, cors plorosos y verges modestes:
Rentau més la taca d‘ un dia tan trist.
Lo .temple en silenci pareix que hi anyora La cort de la Reina, que sola román, L‘ estol com angèlich que prega y adora... Y á vostra montanya, may més l oh Senyoratl Chors d'ànimes santes, may més tornarán?
Y en tant ¡dolsa Reina! mirau per Pollensa Tan rica en belleses y en nobles trofeus; Del mal que hi havia, del mal que hi comensa Salvaula per sempre; siau sa defensa: Si té moltes culpes, está á vostres peus!
Quant pert ó descobrí P altura sagrada Lo fill de Pollensa, per tots sos camins, La Salve 'os envia ja may oblidada... ¡Oh! Vos átot' hora del poble invocada, Siau Reina y Mare dels cors pollensins!
Miquel Costa y Llobera.
PENSAMIENTOS
Las mujeres pueden amar en todo tiempo, pero no agradar. El amor, como las flores, sólo tiene atractivos en la pri¬
mavera.
Rochebrune.
La probidad es la virtud de los po¬ bres, y la virtud es la probidad de los
ricos.
Siempre dura más nuestra envidia» que la felicidad de los que envidiamos.
La RochefoucavM.
La virtud, entre las mujeres, tiene muchos predicadores, pero pocos már-*
tires. Helvecio.
Todo tiene sus relaciones y concor¬ dancias en la naturaleza: las flores con
los céfiros, los inviernos con las tempes¬ tades, y el Corazón del hombre con el
dolor. Chateaubriand.

U) FOMÍETÍW

lipe de Mallevas su amigo, que le sobre¬ aquellas costumbres tan sencillas y tan á la par que iba conociendo su noble moda y el lujo no hubieran podido

vivió dos meses, y fui testigo de aquella uniformes que contrastaban notable¬ carácter y buen corazón, tenia una de igualar. Locante á su imaginación, se

aventura inaudita que ya puedo revelar mente con su actividad, gran conoci¬ aquellas naturalezas melancólicas y la apreciaba por las pocas palabras que

UN QUEBRADO

hoy dia, pues que las personas interesa¬ miento y estado brillante de sus nego¬ profundas que se martirizan á sí mismas mezclaba en la conversación, porque

das en mi silencio hace largo tiempo cios; no obstante, lo repito, no era avaro y se consumen en pos de una vaga idea¬ preferia permanecer callado y taciturno»

Felices aquellos que Alegran y ocupan sus sentidos con la insensibi¬ lidad y saben vivir de su muerte.
Montaigne.

que han dejado de existir, y creo deber
á la memoria de aquellos tres séres que
amé, separados, agoviados y muertos por el dolor, un homenaje público de

y su generosidad rayaba muchas veces en loca prodigalidad, cuando se apelaba á su bolsillo y á su crédito. Apreciaba pues el dinero, no por el uso que hacia

lidad; y lo que en la sociedad falsamen¬ te se llama placer, pues que solo es hu¬ mo. aturdimiento, embriaguez, no tenia para él ningún encanto. Jamás se le

pero benévolo; muchas veces se pasaba
una velada entera sin abrir los lábios.
ni quitar la vista de madama D...*, que al parecer no notaba tan perseverante

Muchas veces tienen lugar en el seno verídico historiador que patentize la in¬ de él, sino por el que podria hacer, y veía en las fiestas, en los bailes, en las contemplación.

de las familias menos notables, sucesos justicia de la suerte y el deplorable esta¬ solo por esta estraña razón, vendremos reuniones, aunque su reputación de le¬ Ana se había casado con Mr. D...*, en

de un carácter enteramente trágico, sin do de las leyes sociales. Diríase que por en conocimiento de que le era indispen¬ trado le diese entrada á los primeros sa¬ una edad en que no sospechaba que el

que aquellas escenas del hogar domésti¬ todas partes el legislador está en pugna sable su inmensa fortuna para labrar su lones de la magistratura. Todas las se¬ corazón pudiese interesarse con aquel co tengan eco más allá de una reducida abierta con los sentimientos más tiernos felicidad. No habría podido soportar la ducciones de que se había echado mano acto; al salir del convento con toda su

esfera, ni vibren jamás en el atento oido de la naturaleza, y que algunos códigos pobreza, no porque sus necesidades se para hacerle entrar en la sociedad, solo belleza y su inocencia de diez y siete

del mundo que fatiga sus cien leguas en han sido redactados espresamente para hubiesen aumentado en la progresión habían servido para aumentar su natu¬ años, había sancionado sin reflexionar»

derramar el escándalo. A menudo el dra¬ desterrar de la tierra toda felicidad.

de sus riquezas, si porque consideraba ral apartamiento; jamás salía de su que¬ un pacto para toda su vida; pero no tar-*

ma más sombrío é inconcebible, se re¬ Mr. D...* cuyo conocimiento databa el porvenir como á una época de des¬ rida soledad sino para llenar los debe¬ dó en arrepentirse de haber dejado en¬

presenta á puerta cerrada en el interior del colegio, y en donde ya se distinguía canso y de placeres, en la que no daria res de su profesión, ó descansar de sus teramente en las manos de sus padres
de una familia, tanto más apacible y feliz por su imaginación propensa á lo mara¬ ya entrada ni al cálculo ni á las fatigas. laboriosas tareas, en la intimidad de sus todo su destino, y conoció que su des¬

en las apariencias, cuanto lo es realmen¬ villoso y fecunda en proyectos singula¬ Confesaba sin titubear que preferiria la vecinos D...* y yo.

gracia era irremediable: porque solo

te llena de desorden y de infortunio. Hay res, pasaba por uno de los más ricos muerte á la mendicidad.

Felipe era un hermoso jóven, de una amaba á Mr. D...* como á padre de sus

abismos y arenas movedizas bajo la su¬ banqueros de la Francia á pesar del mé¬ No obstante pensaba tener un derecho fisonomía triste y sombría, que animaba hijos. Le estaba unido como un protec¬

perficie límpida y tersa de un lago in¬ todo de vida que llevaba, más bien por para apreciar la vida, bajo los auspicios la espresiva languidez de sus grandes tor con los lazos de la asociación, pero
móvil; las risueñas campiñas de Sicilia gusto que por avaricia; habitaba solo de una mujer encantadora y de un ami¬ ojos negros y la dulzura de su sonrisa muy lejos de aquel sentimiento de exal¬

ocultan un volcan.

con su mujer uua casita retirada confi¬ go que lo era desde su infancia, Felipe habitual; su porte gracioso no lo debía tación y embriaguez, aquella beatitud

Los más estrechos lazos de la amistad nante apenas con el cementerio de la de Mallevas. seis años más jó.ven que él. tanto á lo bien formado que era, como del alma, aquel instinto de simpatía,

me habían unido con Mr. D...* cuyo parroquia de San Andrés de los Arcos,

suicidio sorprendió á Paris en 1777, y aunque poseía muchas casas grandes en

fué el objeto de los más
comentarios; aún lo era

contradictorios más con Mi. Fe-

I

Paris y magníficas provincias. Jamás

propiedades en las pude comprender

abogado del parlamento, y que solo con¬ taba con los productos de su carrera ejercida con talento y honradez. Felipe con quien me unia cada dia más y más,

á aquella elegancia natural que no se aquella felicidad completa, inmensa, enseña, y que refleja por decirlo así, en inefable, el amor en fin. ¿Quién sabe si
los menores movimientos del cuerpo; el amor y el matrimonio son incompavestia con un gusto tan perfecto, que la , tibies?

SÓLLER 2

al sentido propio de una cosá que con guir.y apoderarse en el espacio de los

Sección Científica Crónica Local otra se compara sustituyese el concepto que poseen alas como ellos, remontán¬

de mera semejanza ó analogía con él, dose cuando su perseguidor se les apró¬

gramaticales ■mmm ce los tiempos

resultando, por decirlo asi, una pseudo- xima.

igualdad óuna pseudo-identidad.

Pues bien: todos sabemos el trato que

Como-conjunción clausular liga direc¬ de nosotros recibe ese amigo, ese ina¬

Algunos Pormenores referentes al

tamente elementos análogos que se ha¬ preciable compañero que nos defiende

Significado de «Cornos

\\ llan bajo un mismo respeto gramatical, con tanta eficacia. La escopeta, la liga,

Como merece especial estudio siendo una voz de la mayor comprensión elooutiva, lo que halla su razón de ser y su explicación en el doble origen latin que • parece tener derivándose ya de qnomodo (antiguamente: cuerno) ya^de la conjun¬
ción cam cuyo valor representa también. 1., En razón á su derivación de quomo-
'do su significado primitivo y propio es el de un adverbio de modo sea relativo
-sea interrogativo.
a., Comotal adverbio modal interro¬
PÁJAROS gativo se ve usado en construcciones de
da interrogación directa como indirecta pasando en la primera á convertirse con frecuencia en un signo de admiración y ‘ extrañeza—á veces afin con ¿porque?—y
pudiendo hacerse en la última aun tér¬ mino de una preposición ó del anunciativo que, particularmente en lo antiguo.
Por ejemplo: ¿como se encuentra us¬
ted hoy? ¿como (=por qué) te has dete¬ mido tanto?—¡como! ¿te atreves? ó ¿como
agri-/ -te atreves á negar una verdad tan mar
mifiesta?—¿como (por qué) no has hecho 'esto?—preguntéale (que) como le había ido; le preguntaron como ha podido de¬ jar su casa (por qué dejó); hablan de como el rey non deba consentir; mete
mientes en como Adan y Eva cayeron
en pecado mortal; no aparece como es¬ capó; oigamos como el mismo lo expla¬ na en uno de sus preámbulos; ¿como no había de sentirse atraído por mi c.ariíío?
La construcción donde como sustitu¬
yese al anunciativo que, principalmente después de verbos que significan «na¬
rrar, relatar, contar ó intimar una ór-
den» con subjuntivo subsiguiente se co¬
difica hoy como anticuada, bien que á veces no solamente no hay nada de for¬
zado en ella siendo á ser un residuo
elíptico, una condensación de un com¬ plejo oracional, sino que aun parece dig¬
na de consideración.

lo cual ocurre cuando su verbo se calla; las redes, las trampas, los armadijos de

y éste se calla siendo ó idéntico al del toda especie, y hasta el veneno es lícito

otro extremo de la comparación ó uno para destruirlo, haciendo uso de la nuez

de los que significan existencia ó directa vómica y de la estrignina, porque los
como ser, existir ó indirecta como haber medios ordinarios no nos parecen ya

(hay.)

Dr. Máximo Herttixg.

bastante expeditivos. Y ¿cuál es el obje¬ to de esta inhumana persecución? Unas veces el de alimentarse, y otras, que son

(Se continuará).

las más frecuentes, gozar del bárbaro placer del exterminio sacando los hue¬

vos del nido, y hasta los pobres pajari-

EDIFICACIÓN ARTIFICIAL PARA LOS

llos, cuando apenas están cubiertos de plumas.

Cierto es que el legislador se ha pues¬

I

to al lado del pájaro para protegerlo,

Los insectos se han esparcido con pas¬ mosa rapidez sobre la superficie de la

pero de un modo incompleto todavía, puesto que en los campos y en las po¬ blaciones rurales se le sigue haciendo

tierra, y bajo ciertas influencias que les una guerra á muerte que nada justifica son favorables y que por desgracia se á los ojos de Dios y que debiera ser un

reproducen en períodos harto frecuen¬ crimen verdadero á los del hombre.

tes. se multiplican y propagan de tal

La tirada á las aves de paso se hace

modo, y en proporciones tan terribles, /en Italia, sobre todas las naciones del

que ya constituyen plagas tremendas mundo, en tan vasta escala, y está or¬

para los cuantiosos intereses de la
cultura.
Nada se vé libre del azote; ni los tu¬

ganizada de tal manera, que ántes de abandonar aquellas playas caen á milla¬ res bandadas de pájaros, esencialmente

bérculos, ni las raicillas de las plantas, insectívoros. Estas cacerías bastarían por ni la madera de los árboles, ni los fru¬ sí solas para explicar la disminución de

tos que enriquecen sus ramas, ni los de los pájaros más útiles á la agricultu¬

granos de trigo que se esconden en las ra, y por consiguiente la multiplicación

espigas; todos es pasto de los insectos, de los insectos dañinos.

que descargan como fatídicas nubes so¬ bre las campiñas, dejando á veces en pocas horas reducido á un yermo estéril lo que ántes era un campo lleno de es¬ peranzas, de vegetación y de vida.
Como si fuese aún reducida la exten¬
sión del castigo que pesa sobre los que se consagran al cultivo de la tierra,
fuente abundantísima de donde brotan
las verdaderas riquezas públicas, ha venido hace poco el invisible pulgón
americano á enseñorearse de las vides
malagueñas, resonando su nombre en
nuestros oidos como el eco de la más

Además de esta causa existe la de los
progresos agrícolas, á cuyo influjo van desapareciendo los setos, los matorrales y los árboles viejos llenos de cavidades que eran abrigos excelentes para las aves, suministrándoles parajes muy apropósito para la nidificación. No so¬ mos enemigos de dichos progresos, ni queremos tampoco entorpecer su mar¬ cha para que se proteja á los pájaros; pero toda vez que hay progreso en las causas de la destrucción, justo es que lo haya también en los medios de con¬
servación.

Por ejemplo: dióse orden como le horrible amenaza, puesto que la apari¬

Antes de indicar cuáles son estos me¬

prendiesen (=que le prendiesen, indi¬ cando al mismo tiempo como, de que modo etc); le contó punto por punto co¬ mo (=que) todas sus tristezas nacían del deseo que tenia de volver á ella; olvidábaseme decir como (que) todos se salva¬ ron; en esta posición, teniendo á la for¬
b.,taleza á retaguardia, era como (que) el

ción del insecto compromete el filón más sólido y positivo de la fortuna es¬ pañola.
Las pérdidas que causan al año los in¬ sectos en todo género de cultivo se tra¬ ducen por sumas que importan muchos millones, siendo además, y aun en con¬
diciones ordinarias, incómodos, insufri¬

dios, conviene apuntar como dato im¬ portante que la mayor parte de los pᬠjaros se alimenta de insectos, y que hasta los mismos granívoros se convier¬ ten realmente en insectívoros en la épo¬ ca que tienen para aparearse y anidar,
demostrándolo así las afirmaciones de
observadores sérios y concienzudos que

á cabeza flá lástima ver á los viajeros* cuando bajan del tren; suben como gota de leche y bajan como gota de tinta.
El dichoso ferrocarril es caro, malo y
sucio, y sobre todo sucio.

LC SE LLUCH

Aíortunadamente el trayecto que re¬ corre es corto, y la campiña que se atra¬ viesa es admirable, verde y llena de ria¬ chuelos cristalinos que serpentean la¬ deando caprichosas y variadas colinas
para al fin ir á derramar sus aguas en
el Atlántico ó en el Pacífico.

En los telegramas de la prensa pal¬ mesana correspondiente al día do ayer* hemos visto el mal efecto que ha produ¬
cido en el Gobierno la circular de don
Jacinto María Cervera obispo de esta Diócesis, al protestar en forma algo

El tren marcha casi siempre á orillas enérgica contra la incautación por el Es¬ del Canal, cruzándolo algunas veces, y tado de los bienes de Lluch, dispuesta

en muchas partes se ven trabajando aquella por R. Ok de 31 de Julio últi¬

grupos numerosísimos de hombres, que mo. En dicha circular declara el Prelado

con dragas y otras máquinas de vapor van ahondando el cauce que másó menos
tarde ha de unir el Atlántico con el gran Pacífico.
Como la vista y la imaginación se re¬ crean, el camino, que de otro modo re¬ sultaría monótono, liácese completa¬ mente agradable y muy pronto se llega
á la ciudad de Panamá.

que, tanto el Ministro que ha suscrito la citada disposición, como los que en su dia adquieran aquellos bienes, quedan incursos en excomunión, según decreto
del Santo Concilio de Trento. Califica
también nuestro Pastor de arbitraria y
poco correcta en su forma la conducta de la Administración provincial al cum¬

Panamá es una población como de plir con rigurosa escrupulosidad las ór¬
cuarenta mil habitantes, su aspecto ge¬ denes emanadas del Gobierno de la Na¬

neral es feo, sin embargo viniendo de ción.

Colón, resulta mejor y se experimenta un cambio hasta cierto punto agrada¬ ble; su clima es cálido y muy mal sano.
Afortunadamente la brisa del mar no
cesa y de este modo el calor sofocante que durante todo el año se siente resulta más soportable.
Como fue durante algunos años po¬ blación de gran movimiento por la im¬ portancia de las obras del Canal, se hi¬ cieron durante aquel apogeo algunos

Limitárase el Sr. Obispo á entablar por la vía contenciosa el oportuno re¬ curso y consignar en forma más respe¬ tuosa su protesta, sin lanzar terribles anatemas ni axajerar hechos, y estaría su conducta mejor en armonía con la misión que su elevado cargo le impone.
Sentimos en el alma que no lo haya comprendido así, y el que, sin duda por defecto de información se haya empeñado

trabajos en la ciudad, que la diferencian en abultar hechos y citar atropellos que mucho de una manera agradable de la en la conciencia de todos está no se han

vecina ciudad de Colón.
El palacio que ocupan las oficinas del Canal es un edificio moderno y elegan¬ te; al frente, en la misma Plaza de Ar¬ mas se levanta el Arzobispado, en la parte Este está la Catedral, que fué cons¬ truida por los españoles á mediados del siglo pasado, y ocupa toda la manzana
del Oeste el Grand Hotel Central. La

realizado. Consta por el contrario de una manera clara que en el cumplimien¬ to de órdenes superiores no ha habido
exceso alguno por parte de la Adminis¬ tración provincial, y así lo afirma, entre otras muchas personas, el notario de Selva Sr. Planas, llamado á Lluch para
levantar oportuna acta de incautación.

Plaza tiene en el Centro un bonito jar¬ dín bastante bien construido, en donde
toca una banda militar tres veces por
semana.
Hay un tranvía eléctrico para el ser¬
vicio urbano en la ciudad. Una nume¬
rosísima colonia china domina casi por
completo el comercio. Como es puerto franco, muchos productos del Japón y del Celeste Imperio se compran en Pa¬ namá á precios relativamente baratos.

No queremos entrar por hoy en el
fondo del asunto; personas más entera¬
das y plumas más autorizadas que la nuestra se encargarán de examinarlo. Duélenos sí, y debemos consignarlo la exaltación de ánimo y el terreno en que se ha colocado, tal vez por exceso de celo, nuestro amado Obispo, y las con¬ secuencias que de tal estado de cosas se puedan originar.

Oyese hablar mucho de fiebre amari-s Ha. de vómito negro, de muertes repen¬

Obtenido ya el muro que en su día

general quería ver al enemigo avanzar; bles. y hasta peligrosos para el hombre han hecho estudios especiales acerca del tinas, etc. nombres que se graban en la ha de sostener la parte de edificio con

‘nos escribieron como había llovido y para los animales domésticos.

régimen alimenticio de estos preciosos mente del que llega á Panamá y produ¬ que ha de ensancharse nuestra Casa Con¬

tanto cuando las nuevas llegaron de co-mo venían—; mandó cuerno (=que y
'■como) viniesen; ordenó el señor de la
■casa como se llamase un cirujano famo¬ so de la ciudad.
Cuando se hace una comparación
bajo la imagen ó el concepto de seme¬

Nada tan pertinente hay, ni tan ade¬ cuado como introducción á este trabajo, que las elocuentísimas palabras escritas por Mr. Bonjean en el informe relativo á la destrucción de los insectos que leyó
al Senado francés el 27 de Junio de
1871:

auxiliares del agricultor.
José María Calvo.
Ecos de Ultramar

cen muy pronto malestar, aburrimiento y tristeza. Para distraer el ánimo, pre¬ gunté un dia por los paseos más propios para una excursión y me recomendaron La Sábana, que es una vasta llanura á orillas del mar en donde hay algunos chalets y villas de gente acomodada que

sistorial, la elevación necesaria para que las próximas avenidas del torrente no lo rebasen ni destruyan, se han suspen¬ dido las obras que por espacio de algu¬
nas semanas se habían llevado á cabo
con inusitada actividad. Ignoramos la

janza ó de analogía reciproca, especial¬ «De arriba á abajo, de derecha á iz-

pasa alli la temporada de más calor. Pa¬ fecha en que aquellas deben reanudarse,

mente en parábolas, como vuélvese ad¬ »quierda, decía, innumerables legiones

DE COLÓN Á PANAMÁ

ra ir á ese lugar, hay que pasar por los la cual es de desear no sea tan larga

verbio modal relativo poniéndose en co¬ »se suceden unas á otras y se remudan

cementerios de la ciudad; digo cemen¬ como el tiempo que ha mediado desde

rrelación con el adverbio demostrativo
asi, cuya correlación comparativa resul¬
ta bastante variada: asi (=tanto)—como, vcomo-asi (también), asi como-asi;-asi

»sin tregua ni reposo. En este indes»tructible ejército que marcha á con«quistar la obra del hombre, cada uno »tiene su mes, su dia, su estación, su

—Déme usted una primera hasta Pa¬ namá ¿cuanto vale?
—Diez pesos oro americano.

terios porque son varios los que hay en Panamá: el católico, el protestante, el judio, el de los pobres, y el de los
chinos.

que se concibió el citado proyecto de
ensanche del edificio.

como (—como de un modo análogo) ó
bien tan solo como cuando lleva envuel¬
to su demostrativo correlativo asi;—asi
como no-asi tampoco» etc.
Por ejemplo: asi como el amor divi¬
niza al hombre, asi humaniza al bruto ó el amor diviniza al hombre asi como
humaniza al bruto; asi como no tuvo
-verdaderos discípulos, asi tampoco se le
•pueden encontrar verdaderos maestros; asi (mtanto) el vicio abate, como la vir¬ tud eleva; asi como el análisis filológico de la palabra nunca podrá sustituir á la
deoria de la literatura, asi como la pro¬ sodia nunca nos dará el secreto de la
poesia, asi como la perspectiva y la teo¬
ria de los colores no nos dan la menoi-
luz sobre la concepción pictórica, aun-
<que sean indispensables para el estudio de sus procedimientos, asi también el
alma de la música se sustraerá eterna¬ mente á todos los resonadores y á todas

»árbol y su planta: todos acuden al »puesto del combate y ninguno seequi»voca jamás. Ante esas miríadas de in-
»sectos que de"diversos puntos del hori-
»zonte vienen á posarse sobre campos
»cultivados con tantos sudores, la fuer-
»za del hombre no es más que impoten»cia, su mirada no penetra lo bastante »ni aún para percibir una parte mínima »de ellos; su mano es torpe y lenta para »atacarlos, y después de todo, aunque «los aplaste por millares, ellos renacen «siempre á millones.»
Estas frases encierran una verdad in¬
contrastable. Cuando se considera el in¬
secto y se contemplan los estragos que produce, puede decirse que el más pe¬ queño de los animales es el mayor ene¬ migo que tiene el hombre. También se puede añadir que entre el hombre y el insecto la lucha es siempre desigual y desventajosa para el primero, sucum¬

Tiro dos libras esterlinas sobre la ta¬
quilla y me voy. Había vuelto apenas la espalda cuan¬
do el vendedor me dijo: —Oiga usted, faltan dos pesos.
—¿No me ha dicho usted que vale diez duros el pasaje de aquí á Panamá?
—Si, señor, pero son diez pesos oro americano; el otro oro tiene aquí un quebranto de un veinte por ciento.
No tenia yo oro yanhée y no me quedó más remedio que aflojar , diez francos más. De modo que había pagado sesen¬ ta francos por hacer cuarenta y cinco kilómetros de viaje en un mal ferroca¬
rril. El Gobierno de Colombia no debería
permitir en su país que una compañía extranjera estafara de una manera tan
escandalosa, al importante número de
viajeros que atraviesan el Istmo.
Y esto no es lo peor del caso. El que hace un viaje, como yo por ejemplo, de

La presencia de estos sagrados iugares me produjo un efecto particular, y sin embargo quise visitarlos: el católico es grande, lleno de jardines y panteo¬ nes de mármol muy valiosos; el protes¬ tante es más pequeño, pero no menos hermoso y bien entretenido; el judio es sombrío, triste, sin una sola cruz; el de los pobres es un campo lleno de yerba é
infinidad de cruces de madera, que sus¬ tituyen los pantones. y el de los chinos
está lleno de lápidas con geroglificos, que me fueron indescifrables; el guar¬ dián de este último me aseguró que cuando moria alguno de estos asiáti¬
cos, sus compañeros y paisanos le ponian en el ataúd las provisiones nece¬ sarios para hacer un largo viaje. Casi todos los depósitos de estos comentarios estaban ocupados con cadáveres, vícti¬
mas en su mayor parte de fiebre ama¬
rilla.

* Se nos asegura que algunas personas muy conocidas en esta, tratan de orga¬ nizar un cuadro completo de zarzuela para dar en nuestro Teatro una série de funciones empezando á principios de Noviembre próximo. Los deseos de que figurara en dicha compañía la simpática tiple Sra. Obregón, de quién se guardan aquí muy gratos recuerdos, no podrán verse satisfechos, ya que según parece
se halla aún dicha artista en Guatemala.
Celebraremos que los buenos propósitos de la nueva empresa tengan completa realización, esperando que á ellos coad¬ yuvarán los eficaces elementos con que cuenta este pueblo para sostener un centro de reunión y cultura como lo es
el Teatro.
Aunque no con la intensidad que de¬

las sirenas de Helmholtz y á cuantos ins¬ biendo irremisiblemente en ella si la un año ó más tiempo y se ocupa de ne¬

Los transeúntes en esta ciudad, aun sean los agricultores y demandan los

trumentos musicales de esta clase en adelante se inventen ó perfeccionen.

Providencia no se hubiese puesto de nuestra parte dándonos un auxiliar,

gocios, está obligado á llevar consigo un equipaje bastante regular; pues bien,

cuando no tienen la desgracia de ser
víctimas de la terrible enfermedad, de

terrenos de esta comarca, se reproduje¬
ron el sábado último las lluvias inicia¬

Cuando bajo la imagen de semejanza ó de analogía recíproca la modificación
de la correlación comparativa recae so¬ bre términos idénticos, como no sola¬ mente lleva envuelto su antecedente asi sino su mismo término subsiguiente resultando una condensación de ambos
extremos de comparación. A consecuencia de la involución del
antecedente y del subsiguiente en como
y en razón al frecuente elipsis de su
verbo, como aparece usado ya como
mera conjunción clausular ya en calidad de simple partícula prepositiva cuando

muy poderoso por cierto. Este auxiliar es el pájaro, gracioso
por su forma, su plumaje y sus movi¬
mientos, encantador por su voz, y po¬ deroso, como ántes hemos dicho, por
las condiciones especiales de su orga¬
nismo.
El pájaro, en efecto, tiene los ojos conformados de manera que lo mismo vé los objetos de cerca que desde lejos, por pequeños que sean; tiene garras y tiene pico para rebuscar y apoderarse de los insectillos bajo sus múltiples y dis¬ tintas formas, y elementos para perse¬

la empresa del ferrocarril de referencia
cobra la friolera de cuatro centavos oro
americano por libra de equipaje, sin que el billete del pasaje, aun siendo de pri¬ mera clase, tenga como en todas las
compañías ferroviarias del mundo, re¬ baja de más ó menos kilos; la compa¬
ñía del ferrocarril de Panamá, no per¬
mite que el viajero lleve consigo ni un bastón que no sea pesado juntamente con el equipaje. Es una compañía yanhée, y es con muchísima razón muy yanhée.
Y como en estas latitudes acostumbra
mucho la gente vestir de blanco de pies

tanto oir hablar de ella, se les apodera generalmente otra no menos temible, pues, muchas veces es precursora de aquella: la mieditis. Cuando el miedo y la aprehensión se apoderan aquí dealguno. es generalmente un caso seguro de fie¬ bre ó vómito negro. Para poder aclima¬ tarse en un lugar como éste se necesita sobre todo valor, higiene, muchoestómago y poco dinero.
Justo.
i»1—'

das el dia anterior. A su influjo ha de¬ saparecido la pesada atmósfera que no-s
rodeaba, disfrutándose ahora en cambio de un ambiente otoñal muy agradable.
El lunes á las siete de la mañana des¬
pués de penosa travesía, fondeó en nues¬ tro puerto el vapor correo «Lulio», sa¬ liendo una hora después la correspon¬ dencia para la Capital. Habiendo au¬ mentado el temporal á la hora de em¬ prender dicho vapor su regreso á Bar-

SOLLER

8

■fíts.

WSBX..

celona, tuvo que demorar la salida hasta las doce y media de la noche, en que ha¬
bía abonanzado algo el tiempo.
Víctima de larga dolencia ha fallecido $n la Corte el dueño de la aci editada pastelería «La Céres», nuestro paisano D. Pedro Antonio Pastor. A su aprecia-
ble familia y en particular á su hermano D. José, residente en esta, enviamos nuestro sincero pésame al par que hare¬ mos votos por la paz eterna del finado!
En la capiíla del Rosario de nuestra parroquial iglesia, se han unido esta
mañana en vínculo matrimonial la sim¬
pática señorita D.a Catalina Joy Sader hija del Alcalde de esta villa y el cono¬ cido propietario D. Antonio José Colom
Casasnovas. Terminada la nupcial cere¬
monia se ha servido en casa de la des¬
posada expléndido refresco á los númerosos invitados, terminado el cual han emprendido los nuevos cónyuges el viaje de novios por el interior dé la isla.
Deseamos á estos una perpetua feli¬ cidad y enviamos á sus respectivas fa¬
milias nuestro parabién.
No tanto por el aliciente, escaso y
pobre de suyo, que ofrecía la fiesta cele¬ brada el domingo último en la Alquería del Conde, como por ser dicho Arrabal uno de los puntos más frecuentados y al que dirije sus paseos en verano toda la gente que sale en busca de fresco, se
vió el sábado y siguiente dia muy con¬ currida la citada fiesta. Quienes más
provecho sacaron de ella fueron los due-
tíos de establecimientos de bebidas, en
cuyos centros hubo continuo jaleo, y
concurrencia hasta rebasar los límites
que pertenecen al dominio público.
Ayer á las ocho de la mañana rindió viaje en itinerario el vapor «León de
Oro» de esta matrícula. Además de car¬
go completo, llegaron en él un buen número de pasajeros.
Hoy ha debido tener lugar en la im¬ portante villa de Manacor la apertura oficial de la Exposición Agrícola y Pe¬ cuaria é inauguración de las Fiestas con •que este año se solemniza la última de las Férias que periódicamente se celebran en la citada villa. No dudamos que todas las partes del programa de que aquellas se componen tendrán su más acabada realización, por lo que auguramos un
feliz éxito á las mismas y enviamos nues¬ tro anticipado parabién á sus iniciadores y á las diferentes comisiones con que se ha descentralizado la dirección y ejecu¬ ción de todos los trabajos preparatorios.
Los carteles anunciadores de las cita¬
dos Férias y Fiestas son una obra de esmero; y su primorosa confección hon¬ ra á la casa Amengual y Muntaner de Palma, poniéndola al nivel de las más

importantes de su clase en la península,
toda vez que ha demostrado lo que ya
sabíamos, ó sea la ninguna necesidad que tenemos de acudir fuera para obte¬ ner ciertos trabajos que con ventaja y economía pueden en Mallorca facilitarse.
Esta mañana á uno de los operarios
que trabajaba en un sótano de una casa
en construcción en el ensanche del Setter, se le ha venido encima una avalancha
de tierra, fracturándole una pierna y
dislocándole una espalda. En bastante mal estado ha sido trasladado á su do¬
micilio, donde el médico Sr. Mayol des¬ pués de apreciado el alcance de las heri¬ das, ha practicado al pacieute las prime¬ ras operaciones que el caso requería.
Sentimos la desgracia y deseamos al lesionado obrero un pronto y completo
restablecimiento.
Por medio de circular que recibimos en el último correo de las Antillas, se nos participa haberse formado en Ponce
(Puerto-Rico) una sociedad mercantil que girará bajo la razón social de Pas¬ tor, Cañellas y Comp.a, Sociedad en co¬ mandita, que se dedicará al ramo de provisiones y frutos del país, y de la que forman parte corno socios gestores nuestro paisano y amigo D. Damián Pastor Sanjuan y D. Juan Cañellas Ca¬ pó, y como comanditario D. Francisco
R. Subirá.
Agradecemos la atención que á la na¬ ciente sociedad hemos merecido y deseᬠrnosla pingües resultados en todos los negocios á que se dedique.
* **
Vida próspera deseamos igualmente á la nueva empresa que se ha constituido en San Juan de Puerto-Rico, y que bajo la razón social de A. Lynn é hijos de
Perez Moris se dedicará en lo sucesivo á
los mismos negocios que la antigua casa
comercial é industrial «Boletín Mercan¬
til de Puerto-Rico» que hasta el presen¬ te, desde la muerte del fundador, ha gi¬ rado á nombre de D.a A. Lynn Sucesora de Moris, habiéndose hecho cargo de la liquidación de aquella, la sociedad colec¬
tiva recientemente constituida. De ésta
son socios gestores D.a Adela Lynn y Campoy, D.a Juana Obdulia Perez y Lynn y D. Nemesio Perez y Lynn, hijos de aquella y del fundador y propietario
del Establecimiento D. José Perez Mo¬
ris (q. e. p. d.)
EN EL AYUNTAMIENTO
Sesión del dia 11 de Septiembre de 1897.
Bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Joy Pizá. y con asistencia de los Concejales D. Martín Marqués, don Damian Magraner, D. Antonio Palou, D. Miguel Arbona, D. Pedro José Santandreu. D. Jaime Magraner, D. José

Morell, D. Lorenzo Mayol y D. Pablo Mayol, celebró la Corporación munici¬ pal, en dicho dia, su sesión ordinaria.
Aprobóse sin alteración alguna el acta
correspondiente. Se acordó nombrar ál maestro de
Obras D. Bartolomé Ferrá, perito tasa¬
dor de los perjuicios que se puedan ha¬ ber irrogado á D. Gabriel Reinés Enseñat, por la suspensión de ciertas obras
que verificaba en la casa n.° 21 de la
calle de la Alquería del Conde, en vista
de que es imposible al Agrimensor don Jaime Rullan Bisbal aceptar dicho cargo.
Y se levantó la sesión.
CULTOS SAGRADOS
En la iglesia Parroquial.—Mañana, dia 19, al anochecer el ejercicio de cos¬ tumbre consagrado al Patriarca S. José.
El viernes, dia 24, á las 6 y media, y durante la celebración de una misa, el
ejercicio de costumbre á San Bartolomé.
El sábado, dia 25, empezarán las cua¬
renta horas dedicadas á la Purísima
Concepción. A las 6 exposición, á las 9 y media la misa mayor, y por la tarde
los actos de coro.
En la iglesia de San Francisco.—Hoy, sábado, dia 18, al anochecer solemnes completas en preparación á la fiesta que
anualmente sus devotos dedican á la
Virgen de los Dolores. Mañana, domingo, dia 19, se celebra¬
rá dicha fiesta con tercia á las 9 y media y acto seguido la misa mayor con expo¬ sición y sermón por D. Antonio Caparé
Pbro. Por la tarde se concluirá la devo¬
ción del septenario en honor de los Do¬ lores de la Virgen Santísima, con ex¬
posición del Santísimo y sermón por el
mencionado orador.
Registro Ovil
Nacimientos.
Varones 2.—Hembras 2.—Total 4.
Matrimonios.
Dia 18.—D. Bernardo Bernat Bauzá, soltero, con D.a Margarita Vicens Esca¬ les, soltera.
Dia 18.—D. Bartolomé Coll Arbona, soltero, con D.a Antonia Albertí Vilella,
soltera. Dia 18.—D. Antonio José Colom Ca¬
sasnovas, soltero, con D.a Catalina Joy Sader, soltero.
Defunciones
Dia 13.—D.a Josefa M.a Portas, de 40 años, casada, Manzana 31.
Dia 14.—D.a María Vicens Arbona, de 22 años, soltera, calle de San Jaime.
MOVIMIENTO DEL PUERTO
Embarcaciones fondeadas
Dia 13.—De Barcelona, en 10 horas, vapor Lulio, de 405 ton., cap. D. Pedro Aulet, con 26 mar., pas. y efectos.

Dia 16.—De Barcelona, en 1 dia, pai¬ lebot Nuevo Corazón, de 110 ton., pa¬ trón D. A. Arbona, con 7 mar. y efectos.
Dia 17.—De Palma, en 1 dia, laúd Internacional, de 27 ton., pat. D. E. Pu¬ jol, con 6 mar. y lastre.
Dia 17.—De Cette y Barcelona, en 10 horas, vapor León de Oro, de 278 tone¬ ladas, cap. D. G. Mora, con 15 marine¬ ros y efectos.
embarcaciones despachadas
Dia 13—Para Barcelona, vapor Lulio, de 405 ton., cap. D. Pedro Aulet, con 26 mar., pas. y efectos.
Dia 14.—Para Felanitx, pailebot Ro¬ berto, de 119 ton., pat. D. G. Vich, con 7 mar. y lastre.
Dia 17.—Para Palma, laúd Interna¬
cional, de 27 ton., pat. D. E. Pujol, con 6 mar. y frutas en conserva.
COMUNICADO
Sr. Director del Sóller,
Ruego á V. se sirva dar cabida en las columnas de su digno periódico á las si¬ guientes líneas, favor que le agradecerá este su affmo. S. S. y amigo.
Ramón Bísbal.
Mi querido director: No tengo ni encuentro palabras con que poder esplicarle cuan grande es el dolor que esperimenta mi corazón, lo mismo que el de todos los que componen la colonia Española en ésta, por la pérdida fatal de nuestro idolatrado amigo Damián Enseñat (á) Pulit, fallecido en ésta de Besançón el dia 5 del actual á las 4 de la tar¬

des Chaprais de esta ciudad. La eonduc» ción del cadáver fué solemnísima, siendo llevado éste en hombros por cuatro de los que habían sido sus mejores amigos, todos sollerenses, y otros tantos soste^
nian las cintas que pendían de su her¬ moso féretro, llevando cada uno además
en la otra mano una grande y hermosí¬ sima corona de las que le habian sido
dedicadas. Fué presidido el duelo por D. Benito Enseñat, hermano del difunto, que desde Angers había venido tan lue¬ go siipo la infausta nueva, á quien tuve el honor de acompañar, y seguían luego la multitud de compatriotas y amigos que, como llevo dicho, desde muy lejos también para este acto habían venido.
En primer término vi á los Sres. don Rafael Moragues, de Reims; D. Pedro Juan Pons, D. Pablo Coll y D. Joaquín Borràs, de Dijón; D. Bartolomé Canals, de Vesoul; D. Antonio Reinés, de Epinal Sres. Bibiloni y esposa, de Dole, y muchos otros paisanos y amigos cuyos nombres
siento en el alma no recordar en este
momento,
De los empleados de la casa Bermengo de esta villa no faltó tampoco ninguno á
tan triste ceremonia, ofreciéndole tam¬
bién una hermosísima corona de la que
pendía un ancho lazo tricolor con la si¬
guiente inscripción: «á nuestro malogra¬ do amigo» pues que, como muchos saben,
el difunto Enseñat fué durante nueve ó
diez años empleado en la antedicha casa, lo cual prueba también muy evidente¬
mente su aptitud y su irreprochable comportamiento. Como era debido, es¬
tando enferma de cuidado la atribulada

de víctima de una terrible enfermedad
que le retuvo únicamente tres dias en cama. Deja, como fácilmente compren¬ derá Vd. y los lectores de su apreciable

viuda y faltando en esta la demás familia del finado, fué la Sra. de Bermengo la que presidió el duelo por parte del sexo
bello,

periódico, postrados en el mayor descon¬ suelo á la joven viuda, á los padres, que, ausentes ni siquiera tuvieron el consuelo
en su desgracia de poder cerrar los ojos á su querido hijo; y no solamente á estos, si que también á cuantas personas habían tenido la dicha de conocer y tratar al malogrado amigo, pues todos han llorado y lloran todavía su pérdida, y trascurri¬ rán sin duda alguna muchos años sin que de nuestra memoria se aparte el re¬ cuerdo de tan simpático joven.
Pruebas del cariño que se le profesa¬ ba y de las muchas simpatías de que gozaba el finado fueron la infinidad de hermosísimas y valiosas coronas que se depositaron sobre el féretro, todas ellas con sentidas inscripciones, notándose muy en particular la que le dedicó la colonia Española en Francia, y la pre¬ sencia de numerosos paisanos y ami¬ gos que á esta vinieron desde diferentes

Haciéndome intérprete de los senti¬ mientos de gratitud de los infortunados seres que á mi amigo Enseñat lloran en estos momentos, no puedo menos de dar á todos los que, dejando sus quehaceres,
vinieron á dar una prueba de compañe¬ rismo al infortunado paisano, asistiendo á su entierro y funeral, á pesar de la
distancia y del desembolso que un largo viaje ocasiona siempre, lo mismo que á todos los que por fuerza mayor, por más que fuera su voluntad, no pudieron asis¬ tir, las más expresivas gracias, rogán¬ doles al mismo tiempo que unan á las mias sus preces para que acoja Dios en su seno al alma del finado, y derrame el bálsamo consolador de la resignación so¬ bre el corazón de aquellos, á quienes en¬
vió desde las columnas del Sóller la ex¬
presión de mi más sentido pésame.
R. B.

y algunos de muy lejanos puntos, con objeto de rendir al malogrado Damian el último tributo, asistiendo á los sun¬

Besançón, Septiembre de 1897.

tuosos funerales que en sufragio de su
alma se celebraron el dia 7 del mismo á

las 2 de la tarde en la parroquial iglesia

28

AGRICULTURA

Abril y Septiembre, verificada durante el invier¬ no, el árbol queda desguarnecido, expuesto álos fríos intensos, y. entorpecida la savia, no puede
sacar brotes de las nuevas yemas, ni cicatrizar las heridas, en cuyo caso se produce la caries. Tampoco debe verificarse durante los calores, por
hallarse paralizada la savia y los rayos solares resecan la corteza y las heridas, sin favorecer el
fruto.
Puede verificarse íi la salida del invierno ó á
principios de la primavera; pero en tal caso se disminuye la cosecha; pues las ramas enfermizas, durante el invierno y el otoño habrán absorbido la savia; y de los cortes ha de seguirse la pér¬
dida de mucho fruto, lo que no deja de ser un grave inconveniente.
La poda, pues, debe verificarse á principios de Septiembre ó sea inmediatamente de recogido el fruto. De este modo se favorece el empuje de la savia que pasa desde luego á reparar con nuevos brotes las ramas perdidas, cicatriza las heridas, y, con el continuo subir y bajar del podador, no se perjudica la flor que todavía está brotando, Eli esto están acordes nuestros agricultores y po¬
cas veces se extralimitan ó salen de esta regla.
Elección de ramas.

Asunto más difícil es ya el conocer y deter¬ minar las ramas que la poda debe hacer desapa¬ recer, como que de ello depende el mayor desa¬ rrollo, esbeltez de la copa y abundante produc¬ ción. Las ramas secas,, chuponas,, impertinentes de
segundo y tercer orden que vician la copa, tras¬
palando la superficie, ó que impiden la circula¬

CULTIVO PRÁCTICO DEL ALGARROBO
ción del aire, en su interior, han de cortarse sin consideración alguna, á fin de dar paso al aire y al calor moderado de los rayos solares que exci¬ tan el desarrollo de las ramas florales y facilitan la granazón del fruto. Las colgantes que ama¬ rillean deben ser también objeto de la poda, siempre que de cortarlas no resulte algun bo¬ querón en la parte dominada por las corrientes frías ó por el mediodía.
Las ramas de primer orden que forman el es¬ queleto de la copa, no deben cortarse á no im¬ ponerse la necesidad, que se impondrá cuando es¬ tén carcomidas, hayan sido estropeadas por el viento ó presenten dirección viciosa fácil de co¬ rregir; pero en tal caso hágase de modo que al¬ gún retoño ó rama vecina venga pronto á lle¬ nar el hueco y cerrar la copa. Por ningún con¬
cepto ha de alterarse la simetría y buena dis- . tribución de las ramas que sostienen aquella.
Lugar y moda de. verificar los cortes.
El corte de ramas gruesas que han de rege¬ nerar el árbol debe practicarse sobre una yema, siempre que sea posible, á fin de que la sávia, además de formar una nueva rama, cicatrice la herida: cuando aquella no exista se hará á cas¬ co y en el punto donde haya mayor corriente
de sávia.
El plano de los cortes que, como hemos indi¬ cado ya, debe practicarse en vivo, ha de formar paralela con la vertical, de modo que si la rama lleva la horizontal, el diámetro del corte debe ser igual al de la rama, y esto- para facilitar el
escurrímiento- de las aguas de lluvia, que,

POR D. JOSÉ RULLAN PBRO.
infiltrándose en el agujero, pudren la ma¬
dera.
Ocioso será decir que, al practicar la operación del corte, debe hacerse de modo que no resulten desgarraduras: por ésto, sí la rama es gruesa y pesada, deberá cortarse en dos ó tres trozos para
dominar el peso.
Toda herida que pase de diez centímetros debe cubrirse inmediatamente con arcilla y mejor con ungüento de ingeridores, con lo cual se asegura
la cicatrización.
Respecto á herramientas, la destral, manejada
como saben nuestros podadores de oficio, hace muy buena obra. A. los que no sepan manejarla les aconsejamos el serrucho.-
Algarrobo joven.
Durante el crecimiento y desarrollo del alga¬ rrobo la poda reclama mucha prudencia, porque, como hemos indicado ya, esta planta es de las que más se resienten en su vegetación cuando se las despoja de sus hojas, promoviéndose un en¬ torpecimiento taí en el desarrollo de las raíces,que no es raro verle después paralizar el creci¬ miento': esta es la causa de que muchas Veces conviene dejarle tomar la forma achaparrada an¬ tes de prepararle para el injerto. Y sirva esto de aviso á'los propietarios que ven cortar con indife rencia brotes pomposos á sus algarrobos, por cual¬ quier motivo: noten que la rama despojada es la primera que muere ó se hace cortar dentro do breve tiempo, por no dar fruto. Por dicho moti¬ vo la poda debe reducirse á deslechugarle y cor-

Loa amando* que se inserten en esta sección pagarán: Hasta tres ín¬ ter eicres á razón de 0‘D5 pesetas la línea; hasta cinco inserciones á gasón de 0‘03 pesetas, y de cinco en adelante á razón de 0‘02 pesetas.
El valor mínimo de un anuncio, sea cual fuere ti número de líneas
de que se componga, será de 0‘50 pesetas.
Las líneas, de cualquiera tipo sea la letra, y los grabados, se conta¬ rán por tipos del cuerpo 12 y el aneho será el de una columna ordina¬
ria del periódico.

SÓLLER

de

Anuncios

Los anuncios mortuorios por una sola vez pagarán: Del ancho de una columna 1‘50 ptas., del de dos 3 ptas., y asi en igual proporcióon.
En la tercera plana los precios son dobles, y triples en la segunda. Los comunicados y anuncios oficiales pagarán á razón de 0'05 pese¬ tas y los reclamos á razón de 0‘10 ptas. la linea del tipo en que se compongan, siendo menor del cuerpo 12, y de éste si es mayor.
Loa anscriptorea disfrutarán una rebaja de un 2S por ciento.

I

EL RENOVADOR ALBRAND

♦

Ptas. Cts.

HISTORIA DE SÓLLER en sus relaciones con la general de Ma¬

Aparato para pulverizar los líquidos, claros Ó espesos, destinado á combatir el mildcio, la an-
tracnosis, el blarik rot y otras enfermedades de la viña, así como la peronospora de las patatas, berengenas, tomates, alcachofas, etc. El uso del renovador se ha generalizado contra todas las enfermedades debidas á cualquier parásito, criptogama ó insecto que ataque los árboles frutales
y requiera la pulverización de algún líquido específico.
Véndense más de 6.000 Renovadores cada año. Es considerado como el más sencillo, sólido,
práctico y espeditivo de todos los aparatos de este género. Ha obtenido grandes Diplomas de Honor y Primeros premios en todas las Exposiciones donde se ha presentado.
Es de forma elegante, muy ligero; el operador lo lleva á la espalda, como una mochila de sol¬ dado, sugeto por medio de correas. Su capacidad es de 14, 16, 20 ó 25 litros. Sin embargo, no hay que llenarlos del todo, á fin de dejar el hueco de un par de litros para la presión del aire.
Se compone de una bomba de aire comprimido puesta en movimiento por un volante al cual va adaptada una varilla terminada por un puño que baja á la altura de la mano del operador. Basta un simple movimiento de bajo arriba para hacer funcionar el pistón de la bomba; movi¬ miento que no exige esfuerzo ni fatiga. La bomba, sumamente sencilla, no está expuesta á des¬

llorca. Dos tomos en 4.° mayor de mil páginas cada uno, encuadernados en rústica, obra premiada con medalla de cobre eu la Exposición Universal de Barcelona . . . . INUNDACIÓN DE SÓLLER Y FORNALUTX, en 1885, capí-
tulo adicional á la Historia de Sóller. Un tomo en 4.° de
120 páginas, encuadernado en rústica
CULTIVOS ARBÓREOS Y HERBÁCEOS. Memoria premiada con el pensamiento de oro y plata en el certamen del quincuagésimo aniversario de la fundación del Instituto Balear. Un tomo en 8.°, encuadernado en rústica . . .
CULTIVO DEL NARANJO en las Baleares. Obra de reciente

20{00 175 2‘50

publicación, que forma un tomito en 8.° de 190 páginas,
encuadernado en rústica

1‘50

Véndense en la tienda de artículos de escritorio de «La Sinceridad»
—San Bartolomé, 17—SOLLER.

arreglo ninguno; únicamente sirve para aspirar y comprimir el aire en el recipiente, proporcio¬ nando de este modo la presión necesaria para la salida y dispersión del líquido, que es agitado á cada golpe de pistón por el simple paso del aire.
Muchas disoluciones requieren un agitador eficaz. Este llena todas las condiciones que requiere la constante homogeneidad del líquido.

L’ UNIÓN
Compañía francesa de seguros contra incendios fundada en 1828

de
lluvia de finísimas gotas,
este pulverizador no puede obstruirse nunca, lo cual permite servirse de disoluciones espesas, lo mismo que de disoluciones claras, sin que sea de temer ninguna interrupción en el trabajo.
Una vez el aparato lleno del líquido que quiera emplearse, el operador se lo carga á la espalda y da siete pistonazos á la bomba para la presión necesaria; abre luego la llave colocada á la de¬ recha del recipiente y dirige la lanza sobre los troncos ó las hojas destinadas á la aspersión. Du¬ rante los cinco ó seis minutos que dura la presión, no hay necesidad de reaccionar la bomba. Un pistonazo de vez en cuando basta para mantener esta presión. La persona que hace funcionar este

Esta Compañía, LA PRIMERA DE LAS COMPAÑÍAS FRANCE¬
SAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS POR LA IMPORTAN¬

CIA DE SU CARTERA, asegura además del riesgo de incendio, los daños que pueden ocasionar la caída del rayo, la explosión de gas de alumbrado, del vapor, de LA DINAMITA Y OTROS EXPLOSIVOS.

Capital social
Reservas
Primas á cobrar.

10.000,000 Francos 8.705,000
74.287,038

Total .

92.992,038

la hectárea comprende unos 4.500 pies. 150 litros de una disolución cualquiera bastan para irrigar

2.000 plantas por encima y por debajo.
Para mantener limpio el aparato, basta pasarle agua por la noche, después de cada operación.

Untense con aceite ó con grasa sin sal los bordes de los cueros del pistón de la bomba, antes

de proceder á la operación del dia, á fin de que los frotes sean mas suaves. Tenemos á disposición de nuestros clientes una grasa especial que evita las oxidaciones; precio 1 franco la caja.

Terminadas las operaciones del año, se untará de grasa todo el aparato para que no se oxide, y

se colocará en sitio que no sea húmedo.

Para limpiar las válvulas, se destornillarán las dos tuercas del tubo agitador que baja dentro

del recipiente,
La varilla

se secarán bien las que va articulada

válvulas sin untarlas de grasa y volverán á colocarse en su sitio. al volante de la bomba ha de ir con el puño vuelto hácia el

♦

aparato.

Capitales asegurados Sienestros pagados .

15.127.713,242 194.000,000

SE&ITRO DE COSECHAS

Esta antigua Compañía asegura también contra el incendio, los de
trigo, cebada y avena, tanto en pie como segadas, en gavillas y sobre
la era.

Sucursal española: Barcelona, Paseo de Colón y calle Merced, 20, 22 y 24.—Director, M. Gés.—Subdirector en Mallorca: B. Homar, Samari¬

tana, 16, Palma.—Agente en Sóller, Arnaldo Casellas, Luna, 17.

OBRAS

PRECIO DE LOS APARATOS COMPLETOS

DE

-♦goog*- *=8*5=-

i ROSSELLÓ Renovador completo n.° 1 de cobre rojo, pulimentado y laminado, de una capacidad de 14 litros: 60 francos

D, ANTONIO SOL Y

Id.

id.

n.° 2 de id. id.

id.

id.

de una

id. de 16 id. 65 id.

m

FIEL CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS

Id.

id.

n.° 3 de id. id.

id.

Id.

id.

n.° 4 de id. id.

id.

id.

de una

id. de 18 id. 70 id.

♦

id.

de una

id. de 20 id. 75 id.

i

DE ESTA PROVINCIA

Ptas. Cía.

i Para el caso de desperfectos, tenemos piezas de cambio, cuyo precio varía entre 10 céntimos y
9 francos.

Manual práctico de Aritmética del sistema métrico-decimal. . l’OO Reducción completa de todas las pesas y medidas de Mallorca

ÚNICO REPRESENTANTE DE LA CASA CONSTRUCTORA EN BALEARES:

(en rústica)

. . U75

Reducción completa de quintales á kilogramos y vice-versa,

m

J. MARQUÉS ARBONA, SAN BARTOLOMÉ 17—SÓLLER.

A con el 4 pg y sin él

0’75

'A

", yi’ú ■

"A ■

> ; 'y

'...t . f Ï '-.t;

Reducción completa de cuartines de vino á litros y vice-versa. 0’50

Catálogo que contiene las equivalencias de todas las unidades de pesas y medidas de Mallorca al sistema métrico decimal

na íie iodiwu
DEL VAPOR
LEÓN DE ORO
Importante.
«tiene anunciado este vapor, tocaría efec¬

Desea venderse una
enorme viga toda de encina, para almazara, y una caldera grande para idem, todo en mny buen es¬
tado de conservación.
Información de quién es su due¬ ño en esta imprenta.

JOSÉ PONS
18 Monte üatlonale, 18
CETTE (Herault)
»-<§¡§§@>-o
Aduanas, transportes, comisión, con¬ signación y tránsito
A PRECIOS MODERADOS

y vice-versa

0’25

Libro de cuentas hechas por pesetas y céntimos de id. . . . U25

De venta eu la librería de «La Sinceridad», calle de San Bartolo¬

mé, 17.—SOLLER.

VENTA DE SOLARES
en el “Noguera„

So alquila una casa y co-
rralito en punto muy céntrico de
esta pobláción. En esta imprenta
informarán.

tuar su última salida de este mes, de
•Cette, el sábado dia 25, con lo que obli¬ garía al pasaje á permanecer el domingo y lunes en Barcelona, por no poder efec¬ tuar en dia festivo las operaciones de carga y descarga, ni quedar despachado el buque. Con el fin de evitar á los seño¬ res pasajeros las molestias y perjuicios que tal retraso les originaria, ha acor¬
dado la J unta que, en vez del expresado
dia 25, salga el vapor de Cette el vier¬ nes dia 24 para Barcelona, y de Barce¬
lona para Sóller el sábado dia 25.
Esto por una sola vez, continuando
después el conocido itinerario, mientras
no se anuucie cosa en contrario.
Solares en venta en
la calle de Isabel II y en la de Raimundo Lulio. En los sitios de¬ nominados Ca 'n Peña y Ca n Bau¬
za, existen varios de la capacidad
que quiéra el comprador.
Darán razón en la calle de Bau¬
za n.° 15.

BAHIAS F10ITIM Ultimados ya todos los trabajos

MAYAGUEZ.-(Puerto-Rico).

preliminares se ha empezado la ven¬ ta de solares cuyos precios variarán

FOTOGRAFO
de Palma.
Participa al público de Sóller, que en adelante pasará á domicilio para los trabajos que tengan á bien encargarle, como son: grupos de familias, retratos de enfermos, pa¬ ralíticos y difuntos, y toda clase de trabajos en fotografía.
Para consultas y encargos en la imprenta de este periódico, donde
también encontrarán una colección
completa de vistas de Mallorca. En Palma, Conquistador, 28.
Se retrata lo mismo de día que de noche.’
PRECIOS ECONÓMICOS

Almacén de calzado de todas
clases y objetos de peletería. Importaciones directas de los
principales mercados del mundo, renovados quincenalmente.
Fábricas de curtidos y de calza¬ do ventajosamente conocidas, por
la excelencia de sus manufacturas en toda la Provincia.
VENTAS AL POR MAYOR
LASOLLERENSE
DE
JO§É €OLL CERBERÀ j F0RT-B01Í (Frontera franco-espaííolal Aduanas, transportes, comisión,
consignación y tránsito

entre docientos y quinientos duros según el sitio que escojan.
Los que deseen adquirirlos pue¬ den dirigirse en Palma á los pro¬ pietarios, calle de San Miguel, ó bien en Sóller, al Maestro Jaime Rufián y Bisbal (Ros).
AL PÚBLICO
El molino harinero con motor
hidráulico llamado de Can Gomilu
vuelve á trabajar. Muele y cierne una cuartera por
noventa céntimos de peseta.
Los que quieran utilizar sus ser¬ vicios podrán dar aviso en el es¬ tablecimiento de Juan Cuart, calle

En la calle NNIX
naranjos y palmeras en macetas para vender; también los hay de plantel.

Agencia especial para el trasbordo y reexpedición de naranjas, frutas rrescás y pescado ?.

de Isabel II y en el de Francisco Pomar (Pollensí), plaza de la Cons¬
titución.

T01DA BI LA MAEIIA
DK
FRANCISCO CARCASONA y Semaao
PLAZA DE PALACIO, lO-BARCELONA
E1 dueño de este establecimiento, ex-dependiente de la fonda del Uni¬ verso, participa á los señores viaje¬
ros de toda la isla de Mallorca y en
especial á los sollerenses, la gran restauración que se ha hecho al ho¬
tel, en el que encontrarán en lo su¬ cesivo un esmerado servicio, lo mis¬ mo á la carta que por cubiertos, con gran rebaja en los precios.
Con el mismo trato y en las mis¬ mas habitaciones que se pagaba 5 y 6 pesetas, se pagará en adelante so¬ lamente 4, agradecida la casa á la protección que de estos isleños re¬
cibe.
SOLLER.—Imp &# «La Sinceridad»